ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 99

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
14 aprilie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 402/2007 al Comisiei din 13 aprilie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 403/2007 al Comisiei din 13 aprilie 2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 aprilie 2007

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 404/2007 al Comisiei din 13 aprilie 2007 de stabilire a valorilor maxime ale ajutorului pentru smântână, pentru unt și pentru unt concentrat pentru a 29-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

6

 

 

Regulamentul (CE) nr. 405/2007 al Comisiei din 13 aprilie 2007 de stabilire a sumei maxime a ajutorului pentru untul concentrat pentru cea de-a 29-a licitație specială lansată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

8

 

*

Regulamentul (CE) nr. 406/2007 al Comisiei din 12 aprilie 2007 de interzicere a pescuitului de hering în apele CE și în apele internaționale din zonele ICES I și II de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

9

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/229/CE

 

*

Decizia Comisiei din 11 aprilie 2007 de modificare a Deciziei 2004/452/CE de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizați să acceseze date confidențiale în scopuri științifice [notificată cu numărul C(2007) 1546]  ( 1 )

11

 

 

2007/230/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 aprilie 2007 privind formularul referitor la legislația socială în domeniul transporturilor rutiere [notificată cu numărul C(2007) 1470]

14

 

 

2007/231/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 aprilie 2007 de modificare a Deciziei 2006/502/CE prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt introduse pe piață și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie [notificată cu numărul C(2007) 1567]  ( 1 )

16

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

14.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 402/2007 AL COMISIEI

din 13 aprilie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 13 aprilie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

MA

85,6

TN

143,7

TR

159,0

ZZ

129,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

78,8

TR

150,0

ZZ

133,5

0709 90 70

MA

60,6

TR

119,3

ZZ

90,0

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

45,9

IL

41,3

MA

43,7

TN

63,5

TR

74,9

ZZ

53,9

0805 50 10

IL

65,6

TR

38,7

ZZ

52,2

0808 10 80

AR

83,0

BR

84,1

CA

124,4

CL

89,6

CN

78,8

NZ

118,6

US

129,1

UY

79,6

ZA

92,5

ZZ

97,7

0808 20 50

AR

79,1

CL

99,1

ZA

79,3

ZZ

85,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


14.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 403/2007 AL COMISIEI

din 13 aprilie 2007

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 aprilie 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâul comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, taxa la import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la import, majorată cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, această taxă nu poate depăși valoarea taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, în scopul calculării taxei la import menționate la alineatul (2) din articolul de mai sus, aceasta se stabilește periodic pentru produsele în cauză în funcție de prețurile CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul folosit pentru calcularea taxei la import pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic, în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 16 aprilie 2007, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 16 aprilie 2007, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului se stabilesc în anexa I la prezentul regulament în baza elementelor care figurează în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1816/2005 (JO L 292, 8.11.2005, p. 5).


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 aplicabile de la 16 aprilie 2007

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

0,00

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

16,39

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

16,39

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

Perioada cuprinsă între 30 martie-12 aprilie 2007

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minneapolis

Chicago

Cotația

149,53

106,17

Prețul FOB USA

179,81

169,81

149,81

137,06

Primă pentru Golf

7,52

Primă pentru Marile Lacuri

12,98

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

31,23 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

31,29 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


14.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 404/2007 AL COMISIEI

din 13 aprilie 2007

de stabilire a valorilor maxime ale ajutorului pentru smântână, pentru unt și pentru unt concentrat pentru a 29-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, a untului și a untului concentrat pe piața comunitară (2), organismele de intervenție vând, prin licitație, anumite cantități de unt de intervenție pe care le dețin și acordă un ajutor pentru smântână, pentru unt și pentru unt concentrat. Articolul 25 din regulamentul menționat anterior prevede că, ținând seama de ofertele primite pentru fiecare licitație specială, se stabilește un preț de vânzare minim al untului, precum și o valoare maximă a ajutorului pentru smântâna, pentru untul și pentru untul concentrat care pot fi diferențiate în funcție de destinație, de conținutul de grăsime a untului și de procedura de încorporare. Valoarea garanției de prelucrare menționate la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 trebuie stabilită în consecință.

(2)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a 29-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, valoarea maximă a ajutoarelor, precum și valoarea garanției de prelucrare, menționate la articolele 25 și 28 din regulamentul menționat anterior, se stabilesc după cum se indică în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2107/2005 (JO L 337, 22.12.2005, p. 20).


ANEXĂ

Valoarea maximă a ajutorului pentru smântână, pentru unt și pentru unt concentrat și valoarea garanției de prelucrare pentru a 29-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formulă

A

B

Procedură de încorporare

Cu marcatori

Fără marcatori

Cu marcatori

Fără marcatori

Valoarea maximă a ajutorului

Unt ≥ 82 %

11,5

8

8

Unt < 82 %

7,7

Unt concentrat

13

9,5

13

9,75

Smântână

6

3,4

Garanție de prelucrare

Unt

13

Unt concentrat

14

14

Smântână

7


14.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 405/2007 AL COMISIEI

din 13 aprilie 2007

de stabilire a sumei maxime a ajutorului pentru untul concentrat pentru cea de-a 29-a licitație specială lansată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, untului și a untului concentrat (2) pe piața comunitară, organismele de intervenție acordă, prin licitație permanentă, un ajutor pentru untul concentrat. Articolul 54 din regulamentul menționat anterior prevede că, ținând seama de ofertele primite pentru fiecare licitație specială, se stabilește o valoare maximă a ajutorului pentru untul concentrat cu un conținut minim de grăsime de 96 %.

(2)

Trebuie să se stabilească garanția de destinație menționată la articolul 53 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 în vederea asigurării luării în primire a untului concentrat de către sectorul comerțului cu amănuntul.

(3)

Având în vedere ofertele primite, este necesar să se stabilească valoarea maximă a ajutorului la un nivel corespunzător și să se determine în consecință garanția de destinație.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cea de-a 29-a licitație specială desfășurată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, valoarea maximă a ajutorului pentru untul concentrat cu un conținut minim de grăsime de 96 %, menționat la articolul 47 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, se stabilește la 12,00 EUR/100 kg.

Garanția de destinație prevăzută la articolul 53 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 se stabilește la 13 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2107/2005 (JO L 337, 22.12.2005, p. 20).


14.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 406/2007 AL COMISIEI

din 12 aprilie 2007

de interzicere a pescuitului de hering în apele CE și în apele internaționale din zonele ICES I și II de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire pentru 2007 a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3), stabilește cotele pentru 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului, păstrarea la bord, transbordarea și debarcarea stocului respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2007 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în anexa respectivă, trebuie considerată epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru în cauză, este interzis de la data stabilită în anexa respectivă. Este interzisă păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului respectiv capturat de către navele menționate, după data indicată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 11.


ANEXĂ

Nr.

02

Stat membru

Regatul Unit

Stoc

HER/1/2.

Specie

Hering (Clupea harengus)

Zonă

Apele CE și apele internaționale din zonele ICES I și II

Dată

9 martie 2007


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

14.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/11


DECIZIA COMISIEI

din 11 aprilie 2007

de modificare a Deciziei 2004/452/CE de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizați să acceseze date confidențiale în scopuri științifice

[notificată cu numărul C(2007) 1546]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/229/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (1), în special articolul 20 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 831/2002 al Comisiei din 17 mai 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice (2) prevede, pentru a permite stabilirea concluziilor statistice în scopuri științifice, condițiile în care poate fi acordat accesul la datele confidențiale transmise autorității comunitare și normele de cooperare dintre Comunitate și autoritățile naționale pentru facilitarea acestui acces.

(2)

Decizia 2004/452/CE a Comisiei (3) stabilește o listă a organismelor ai căror cercetători pot fi autorizați să acceseze date confidențiale în scopuri științifice.

(3)

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Divizia de statistică pentru studii în sfera familiei și a muncii Canada (Family and Labour Studies Division of Statistics Canada) din Ottawa, Ontario, Canada, Unitatea Econometrie și Suport Statistic pentru Lupta Antifraudă (Econometrics and Statistical Support to Antifraud – ESAF), Direcția Generală Centrul Comun de Cercetare a Comisiei Europene, precum și Suportul pentru Spațiul European de Cercetare (Support to the European Research Area – SERA), Direcția Generală Centrul Comun de Cercetare a Comisiei Europene trebuie considerate drept organisme care îndeplinesc condițiile necesare și trebuie, în consecință, să fie adăugate pe lista agențiilor, a organizațiilor și a instituțiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 831/2002.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru confidențialitatea statisticilor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2004/452/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 133, 18.5.2002, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1104/2006 (JO L 197, 19.7.2006, p. 3).

(3)  JO L 156, 30.4.2004, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2007/81/CE (JO L 28, 3.2.2007, p. 23).


ANEXĂ

„ANEXĂ

ORGANISME AI CĂROR CERCETĂTORI POT FI AUTORIZAȚI SĂ ACCESEZE DATE CONFIDENȚIALE ÎN SCOPURI ȘTIINȚIFICE

Banca Centrală Europeană

Banca Centrală a Spaniei

Banca Centrală a Italiei

Universitatea Cornell (statul New York, Statele Unite ale Americii)

Departamentul de Științe Politice, Baruch College, Universitatea New York City (statul New York, Statele Unite ale Americii)

Banca Centrală a Germaniei

Unitatea de analiză a ocupării forței de muncă, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Probleme Sociale și Șanse Egale a Comisiei Europene

Universitatea din Tel Aviv (Israel)

Banca Mondială

Centrul de sănătate și bunăstare (Center of Health and Wellbeing – CHW) din cadrul Școlii de afaceri publice și internaționale Woodrow Wilson (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs), Universitatea Princeton, New Jersey, Statele Unite ale Americii

Universitatea Chicago (UofC), Illinois, Statele Unite ale Americii

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

Divizia de statistică pentru studii în sfera familiei și a muncii Canada (Family and Labour Studies Division of Statistics Canada) din Ottawa, Ontario, Canada

Unitatea Econometrie și Suport Statistic pentru Lupta Antifraudă (ESAF), Direcția Generală Centrul Comun de Cercetare a Comisiei Europene

Suportul pentru Spațiul European de Cercetare (SERA), Direcția Generală Centrul Comun de Cercetare a Comisiei Europene”


14.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/14


DECIZIA COMISIEI

din 12 aprilie 2007

privind formularul referitor la legislația socială în domeniul transporturilor rutiere

[notificată cu numărul C(2007) 1470]

(2007/230/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (1), în special articolul 11 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2006/22/CE, Comisia urmează să redacteze un formular electronic imprimabil care trebuie utilizat în cazul în care un conducător auto s-a aflat în concediu medical sau anual sau în cazul în care conducătorul auto a condus un alt vehicul exclus din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (2).

(2)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Formularul prevăzut la articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2006/22/CE trebuie să fie conform cu indicațiile din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 102, 11.4.2006, p. 35.

(2)  JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

(3)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

Image


14.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/16


DECIZIA COMISIEI

din 12 aprilie 2007

de modificare a Deciziei 2006/502/CE prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt introduse pe piață și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie

[notificată cu numărul C(2007) 1567]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/231/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 13,

întrucât:

(1)

Decizia 2006/502/CE a Comisiei (2) solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt introduse pe piață și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie.

(2)

Decizia 2006/502/CE se aplică timp de 12 luni de la data notificării sale. Cu toate acestea, decizia poate fi confirmată pentru perioade suplimentare în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE.

(3)

În lumina experienței acumulate până în prezent și în absența unui act comunitar permanent privind siguranța brichetelor, este necesar să se confirme validitatea deciziei pentru încă 12 luni.

(4)

Decizia 2006/502/CE interzice introducerea pe piață a brichetelor care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și a brichetelor fantezie începând din 11 martie 2007. Cu toate acestea, după această dată, brichetele care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și brichetele fantezie pot fi furnizate consumatorilor până la epuizarea stocurilor. Dat fiind că brichetele care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și brichetele fantezie reprezintă un risc grav, furnizarea unor astfel de brichete consumatorilor trebuie interzisă.

(5)

Pentru aplicarea măsurilor stabilite prin prezenta decizie trebuie acordate cele mai scurte perioade tranzitorii posibile, ținându-se cont de necesitatea de a preveni posibilele accidente când se iau în considerare constrângerile tehnice și asigurarea proporționalității. De asemenea, perioadele tranzitorii sunt solicitate de statele membre pentru a asigura aplicarea eficientă a acestor măsuri. În consecință, interzicerea furnizării de brichete care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și de brichete fantezie consumatorilor trebuie să se aplice un an după data punerii în aplicare a interdicției de introducere pe piață a unor astfel de produse.

(6)

Prin urmare, Decizia 2006/502/CE se modifică în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului stabilit prin Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2006/502/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 sunt adăugate următoarele alineate (3) și (4):

„(3)   Statele membre se asigură că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt furnizate consumatorilor începând cu 11 martie 2008.

(4)   Statele membre interzic furnizarea brichetelor fantezie consumatorilor începând cu 11 martie 2008.”

2.

La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie se aplică până la 11 mai 2008.”

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii cel târziu până la 11 mai 2007 și publică aceste măsuri. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 aprilie 2007.

Pentru Comisie

Meglena KUNEVA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 198, 20.7.2006, p. 41.