ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 84

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
24 martie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 315/2007 al Consiliului din 19 martie 2007 de stabilire a măsurilor tranzitorii de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2597/97 în ceea ce privește laptele de consum produs în Estonia

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 316/2007 al Comisiei din 23 martie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

2

 

*

Regulamentul (CE) nr. 317/2007 al Comisiei din 23 martie 2007 privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 936/97 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

4

 

*

Regulamentul (CE) nr. 318/2007 al Comisiei din 23 martie 2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate și a condițiilor de carantină ( 1 )

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 319/2007 al Comisiei din 22 martie 2007 de interzicere a pescuitului de crevete nordic în zona NAFO 3L de către navele care arborează pavilionul Poloniei

30

 

*

Regulamentul (CE) nr. 320/2007 al Comisiei din 22 martie 2007 de interzicere a pescuitului de putasu în apele CE și internaționale din zonele ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Irlandei

32

 

*

Regulamentul (CE) nr. 321/2007 al Comisiei din 23 martie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 396/92 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

34

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/180/CE

 

*

Decizia Consiliului din 19 martie 2007 de numire a unui membru italian și a doi supleanți italieni în cadrul Comitetului Regiunilor

35

 

 

2007/181/CE

 

*

Decizia Consiliului din 19 martie 2007 de numire a unui supleant olandez în Comitetul Regiunilor

36

 

 

Comisie

 

 

2007/182/CE

 

*

Decizia Comisiei din 19 martie 2007 privind un studiu asupra bolii cronice cașectizante a cervidelor [notificată cu numărul C(2007) 860]  ( 1 )

37

 

 

2007/183/CE

 

*

Decizia Comisiei din 23 martie 2007 de modificare a Deciziei 2005/760/CE privind unele măsuri de protecție referitoare la prezența gripei aviare puternic patogene în anumite țări terțe, aplicabile importului de păsări ținute în captivitate [notificată cu numărul C(2007) 1259]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 315/2007 AL CONSILIULUI

din 19 martie 2007

de stabilire a măsurilor tranzitorii de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2597/97 în ceea ce privește laptele de consum produs în Estonia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 2597/97 al Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate în ceea ce privește laptele de consum (1), Regulamentul (CE) nr. 749/2004 al Comisiei din 22 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește laptele de consum produs în Estonia (2) prevede posibilitatea ca laptele produs în Estonia cu un conținut de grăsime de 2,5 % să fie destinat livrării și vânzării în Estonia. Această derogare expiră la 30 aprilie 2007.

(2)

Având în vedere obiceiurile de consum din Estonia și dificultățile de adaptare la normele comunitare și ținând seama de faptul că derogările similare pentru mai multe state membre expiră la 30 aprilie 2009, este oportună prelungirea derogării în ceea ce privește livrarea și vânzarea în Estonia a laptelui de consum produs în Estonia cu un conținut de grăsime de 2,5 %,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2597/97, laptele de consum produs în Estonia cu un conținut de grăsime de 2,5 % poate fi livrat sau vândut în Estonia în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din regulamentul menționat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică până la 30 aprilie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 351, 23.12.1997, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1602/1999 (JO L 189, 22.7.1999, p. 43).

(2)  JO L 118, 23.4.2004, p. 5.


24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/2


REGULAMENTUL (CE) NR. 316/2007 AL COMISIEI

din 23 martie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 23 martie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/4


REGULAMENTUL (CE) NR. 317/2007 AL COMISIEI

din 23 martie 2007

privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 936/97 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și de mânzat (1), în special articolul 32 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 936/97 al Comisiei (2) prevede deschiderea și gestionarea pe o bază multianuală, a unui număr de contingente tarifare pentru carnea de vită de calitate superioară.

(2)

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (3) se aplică licențelor de import pentru perioadele de aplicare a contingentelor tarifare începând de la 1 ianuarie 2007. Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 stabilește în special prevederi detaliate privind solicitarea de licențe de import, statutul solicitanților și emiterea licențelor. Regulamentul menționat anterior limitează perioada de valabilitate a licențelor până în ultima zi a perioadei de aplicare a contingentului tarifar de import. Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 trebuie aplicate de la 1 iulie 2007 pentru licențele de import emise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 936/97 fără a aduce atingere condițiilor suplimentare prevăzute în respectivul regulament. Dacă este cazul, este necesar să se alinieze prevederile Regulamentului (CE) nr. 936/97 la cele ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006.

(3)

Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 936/97 prevede faptul că statele membre trebuie să notifice Comisiei cantitatea totală care face obiectul solicitărilor în a doua zi lucrătoare ulterioară datei limită de depunere a acestora. Articolul 5 alineatul (4) din același regulament prevede că, sub rezerva unei decizii a Comisiei de acceptare a solicitărilor, licențele se emit în a unsprezecea zi a fiecărei luni. Din rațiuni practice, trebuie să se prevadă ca licențele să fie emise în a cincisprezecea zi a fiecărei luni. Din cauza programului de sărbători legale din anul 2007, această modificare se va aplica din luna aprilie 2007.

(4)

Unele prevederi ale Regulamentului (CE) nr. 936/97 privind perioadele anterioare de aplicare a contingentelor tarifare de import sunt caduce. Din motive de claritate, aceste prevederi trebuie abrogate.

(5)

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1445/95 din 26 iunie 1995 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/80 (4) prevede că, fără a aduce atingere dispozițiilor speciale, solicitările de licență se completează pentru produsele ce ar ține de o singură subpoziție din Nomenclatura Combinată sau de unul dintre grupurile de subpoziții din NC menționate în anexa I la acest regulament. Având în vedere gama de produse care pot fi importate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 936/97, solicitanților trebuie să li se permită să își împartă singura lor cerere de licență pentru același număr de ordine de contingent în funcție de codul NC sau de grupul de coduri NC.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 936/97 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de vită și de mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 936/97 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se deschid următoarele contingente tarifare în fiecare an, pentru perioada cuprinsă între data de 1 iulie într-un an până la 30 iunie în anul următor, denumită în continuare «an de import»:

60 250 de tone de carne de bovine de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată, care se încadrează în codurile NC 0201 și 0202, precum și pentru produsele care se încadrează în codurile NC 0206 10 95 și 0206 29 91. Acest contingent are numărul de serie 09.4002;

2 250 de tone de carne de bivol dezosată congelată care se încadrează în codul NC 0202 30 90, exprimate în greutate de carne dezosată. Acest contingent are numărul de serie 09.4001.

Pentru atribuirea contingentelor menționate în primul subparagraf, 100 de kilograme de carne nedezosată sunt echivalente cu 77 de kilograme de carne dezosată.”

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), subparagraful cinci se elimină;

(b)

la litera (e), subparagraful trei se elimină.

3.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru importurile de cantități stabilite în articolul 2 litera (f), perioada de aplicare a contingentului tarifar de import va fi împărțită în 12 subperioade de câte o lună fiecare. Cantitatea disponibilă pentru fiecare subperioadă corespunde unei porțiuni de 1/12 din cantitatea totală.”

4.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

literele (a) și (b) se elimină;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

secțiunea 8 a solicitărilor de licențe și a licențelor trebuie să conțină țara de origine și mențiunea «da» trebuie să fie marcată printr-o cruce. Licențele trebuie să oblige la importarea din țara indicată;”.

5.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Solicitările de licență menționate în articolul 4 pot fi depuse exclusiv în primele cinci zile ale fiecărei luni a fiecărei perioade de aplicare a contingentelor tarifare de import.

Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1445/95, pentru același număr de ordine de contingent, cererile pot viza unul sau mai multe produse înregistrate sub codurile NC sau grupurile de coduri NC enumerate în anexa I la respectivul regulament. În cazul în care cererile vizează mai multe coduri NC, trebuie specificate cantitățile solicitate, după codul NC sau, respectiv, după grupul de coduri NC. În toate cazurile, toate codurile din NC trebuie indicate la rubrica 16 și descrierea acestora la rubrica 15 din solicitările de licență și din licențe.

(2)   Statele membre comunică Comisiei, în a doua zi lucrătoare următoare celei de la sfârșitul perioadei de depunere a cererilor, nu mai târziu de ora 16:00, ora Bruxelles-ului, cantitatea globală care face obiectul cererilor.

(3)   Licențele de import vor fi emise în a cincisprezecea zi a fiecărei luni.

Fiecare licență emisă trebuie să specifice cantitatea vizată, după codul NC sau după grupul de coduri NC care permite identificarea.”

6.

La articolul 8, alineatul (2) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Originalul certificatului de autenticitate întocmit în conformitate cu dispozițiile articolelor 6 și 7 este prezentat, împreună cu o copie, autorității competente, în același timp cu solicitarea primei licențe de import pe baza certificatului de autenticitate.”

7.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Certificatele de autenticitate și certificatele de import sunt valabile trei luni de la data emiterii lor. Cu toate acestea, termenul de valabilitate al acestora expiră cel mai târziu la data de 30 iunie ulterioară datei emiterii sale.”

8.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Pentru cantitățile menționate în articolul 2 litera (f) din prezentul regulament, prevederile Regulamentului (CE) nr. 1445/95, ale Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 (5) al Comisiei și ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 (6) al Comisiei se vor aplica, sub rezerva existenței unor prevederi contrare din prezentul regulament.

Pentru cantitățile menționate în articolul 1 alineatul (1), prima liniuță și în articolul 2 literele (a), (b), (c), (d), (e) și (g) din prezentul regulament, prevederile Regulamentului (CE) nr. 1445/95, ale Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 și ale capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, se vor aplica, sub rezerva existenței unor prevederi contrare în prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2007. Cu toate acestea, articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 936/97, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament se aplică de la 1 aprilie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137, 28.5.1997, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 (JO L 408, 30.12.2006, p. 26).

(3)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(4)  JO L 143, 27.6.1995, p. 35. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1965/2006.

(5)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1.

(6)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.”


24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 318/2007 AL COMISIEI

din 23 martie 2007

de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate și a condițiilor de carantină

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (1), în special articolul 10 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 10 alineatul (4) primul paragraf,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (2), în special articolul 17 alineatul (2) litera (b) și articolul 17 alineatul (3), precum și articolul 18 alineatul (1) prima și a patra liniuță,

întrucât:

(1)

Decizia 2000/666/CE a Comisiei din 16 octombrie 2000 de stabilire a cerințelor de sănătate animală și de certificare sanitar-veterinară pentru importul de păsări, altele decât păsările de curte, și a condițiilor de carantină (3) stabilește cerințele de sănătate animală în cadrul importurilor de anumite păsări, altele decât păsările de curte, după cum este precizat în acea Decizie, precum și cerințele de carantină pentru astfel de păsări.

(2)

În urma izbucnirii gripei aviare asiatice cu patogenitate ridicată în Asia de Sud-Est în 2004, Comisia a adoptat mai multe decizii ce interziceau, pe lângă alte bunuri, și importul de păsări, altele decât păsările de curte, din țările terțe afectate.

(3)

În urma răspândirii gripei aviare asiatice în Europa prin migrația păsărilor și a cazului de gripă aviară asiatică detectat într-un centru de carantină din Regatul Unit s-a adoptat Decizia 2005/760/CE a Comisiei din 27 octombrie 2005 privind unele măsuri de protecție referitoare la prezența gripei aviare puternic patogene în anumite țări terțe, aplicabile importului de păsări ținute în captivitate (4). Această decizie suspendă importurile de păsări, altele decât păsările de curte, din toate țările terțe, datorită riscurilor datorate păsărilor sălbatice afectate.

(4)

Pentru a întocmi un inventar al riscurilor care decurg din importul de păsări captive, la data de 13 aprilie 2005, Comisia a cerut Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) să prezinte un aviz științific privind riscurile provenind din importurile de păsări prinse în sălbăticie și de păsări din țările terțe crescute în captivitate.

(5)

În urma acestei cereri, Panelul EFSA privind sănătatea și bunăstarea animalelor a adoptat în cadrul reuniunii din 26 și 27 octombrie 2006 un aviz științific privind riscurile pentru sănătatea și bunăstarea animalelor legate de importul în Comunitate a păsărilor sălbatice, altele decât păsările de curte. Acest aviz științific identifică mijloacele și opțiunile posibile care pot reduce orice risc recunoscut asupra sănătății animalelor, legat de importurile de păsări, altele decât păsările de curte.

(6)

Cerințele stabilite prin Decizia 2000/666/CE trebuie revizuite, luând în considerare concluziile și recomandările stabilite în cadrul avizului științific EFSA.

(7)

Avizul științific EFSA precizează, în mod special, faptul că există puține date referitoare la importurile unor astfel de păsări. Prin urmare, este nevoie de o colectare suplimentară a datelor cu privire la aceste importuri.

(8)

Una dintre recomandările avizului științific EFSA este legată de controalele desfășurate în țările terțe care exportă păsări, altele decât păsările de curte, în Comunitate. Îmbunătățirile în cadrul exportului trebuie să aibă cel mai mare impact în reducerea probabilității ca păsările infectate să fie introduse în Comunitate. Pentru aceasta, condițiile de import trebuie stabilite în prezentul regulament, astfel încât să fie permise doar importurile din țările terțe autorizate să importe în Comunitate astfel de păsări.

(9)

O altă recomandare EFSA este legată de importurile de păsări capturate în sălbăticie. Avizul științific precizează riscul datorat acestor păsări care ar putea fi infectate datorită răspândirii laterale prin intermediul altor păsări sălbatice infectate din mediul contaminat, precum și răspândirea prin păsările de curte infectate. Luând în considerare rolul jucat de păsările sălbatice migratoare în răspândirea gripei aviare din Asia în Europa în 2005 și 2006, este necesară limitarea importurilor de păsări, altele decât păsările de curte, la păsările crescute în captivitate.

(10)

Rareori este posibilă diferențierea sigură a acestor păsări capturate în sălbăticie de păsările crescute în captivitate. Se pot aplica metode de marcare a ambelor tipuri de păsări, fără a fi posibilă deosebirea dintre ele. Prin urmare, trebuie limitate importurile de păsări, altele decât păsările de curte, la unitățile de creștere acreditate de o autoritate competentă a țării terțe de export și stabilirea unor condiții minime pentru această aprobare.

(11)

Anumite importuri de păsări sunt reglementate de altă legislație comunitară. Prin urmare, acestea trebuie excluse din sfera prezentului regulament.

(12)

Riscul de îmbolnăvire al animalelor dat de porumbeii de concurs aduși în Comunitate pentru a fi eliberați, astfel încât aceștia să poată zbura înapoi înspre zonele de origine, este de asemenea natură, încât aceștia trebuie excluși din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(13)

În plus, anumite țări terțe dețin condiții privind sănătatea animală echivalente cu cele prevăzute de legislația Comunității. Prin urmare, importurile de păsări din acele țări trebuie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(14)

Statele membre trebuie să comunice Comisiei anumite informații cu privire la unitățile și centrele de carantină acreditate pentru ca aceasta să poată publica o listă cu unitățile și centrele de carantină acreditate și să mențină această listă la zi. Această listă trebuie inclusă într-o anexă la prezentul regulament.

(15)

Pentru ca păsările importate să ajungă la unitatea sau la centrul de carantină acreditat într-un timp util, la intrarea în Comunitate trebuie stabilite proceduri de import suplimentare cu privire la transferul de la punctul de control de la frontieră către unitățile sau centrele de carantină acreditate.

(16)

Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (5) a fost adoptată pentru a lua în considerare experiența dobândită în ceea ce privește controlul gripei aviare în ultimii ani. În baza acelei directive, a fost adoptată Decizia 2006/437/CE a Comisiei din 4 august 2006 de aprobare a unui manual de diagnostic pentru influența aviară în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului (6) (manualul de diagnosticare) și care stabilește la nivelul Comunității procedurile de diagnosticare, metodele de prelevare și criteriile de evaluare a rezultatelor testelor de laborator în vederea confirmării unei izbucniri de gripă aviară. Decizia respectivă trebuie luată în considerare în prezentul regulament în vederea stabilirii regimurilor de testare a gripei aviare în unitățile și centrele de carantină.

(17)

De asemenea, trebuie avute în vedere anumite derogări în cazul păsărilor infectate cu gripă aviară cu patogenitate redusă și cu boala Newcastle din cadrul unităților și al centrelor de carantină și a căror boală nu prezintă riscuri pentru sănătatea animală a Comunității.

(18)

Pentru o legislație comunitară clară, Decizia 2000/666/CE trebuie abrogată și înlocuită prin prezentul regulament.

(19)

Ca urmare a clauzelor mai severe privind sănătatea animală stabilite în prezentul regulament, Decizia 2005/760/CE trebuie abrogată.

(20)

Trebuie stabilite măsuri tranzitorii pentru acele unități sau centre de carantină acreditate prin Decizia 2000/666/CE, pentru ca importurile prin astfel de unități și centre să poată continua sub acordul prezentului regulament.

(21)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Regulamentul stabilește condițiile de sănătate a animalelor pentru importul anumitor păsări în Comunitate din țările terțe și părți ale acestora numite în continuare în anexa I, precum și condițiile de carantină pentru astfel de importuri.

Articolul 2

Sfera de aplicare

Regulamentul se aplică animalelor din speciile aviare.

Totuși, regulamentul nu se aplică următoarelor:

(a)

bibilici, curcani, rațe, gâște, prepelițe, porumbei, fazani, potârnichi și ratite (Ratitae) crescute sau ținute în captivitate pentru înmulțire, producție de carne sau ouă pentru consum sau pentru refurajarea rezervelor de vânat („păsări”);

(b)

păsări importate pentru programele de conservare acreditate de autoritatea competentă din statul membru de destinație;

(c)

animale de companie menționate la articolul 1 al treilea paragraf din Directiva 92/65/CEE, care își însoțesc stăpânul;

(d)

păsări destinate grădinilor zoologice, circurilor, parcurilor de distracție sau experimentelor;

(e)

păsări destinate organelor, institutelor sau centrelor acreditate în conformitate cu articolul 13 din Directiva 92/65/CEE;

(f)

porumbei de concurs introduși pe teritoriul Comunității dintr-o țară vecină, unde aceștia trăiesc în mod obișnuit, și ulterior eliberați imediat în speranța că vor zbura înapoi spre acea țară terță;

(g)

păsări importate din Andorra, Elveția, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino și Statul Vatican.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile Directivei 2005/94/CE.

De asemenea, se aplică următoarele definiții:

(a)

„păsări” se referă la animalele din specia aviară, altele decât cele prevăzute la literele (a)-(g) din articolul 2;

(b)

„unitate creștere acreditată” înseamnă:

(i)

o unitate folosită în mod exclusiv pentru creșterea păsărilor; și

(ii)

inspectată și acreditată de o autoritate competentă din țara terță exportatoare în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 4 și în anexa II;

(c)

„păsările crescute în captivitate” se referă la păsări care nu au fost capturate în sălbăticie, ci crescute în captivitate din părinți împerecheați sau din însămânțare artificială efectuată în captivitate;

(d)

„inelul montat pe picior fără sudură” se referă la inelul sau banda sub formă de cerc continuu, fără discontinuități sau sudură, care nu a suferit nicio manipulare frauduloasă, a cărui mărime nu permite îndepărtatrea lui de la piciorul păsării mature, fixat în decursul primelor zile de viață ale păsării, fiind fabricat special în acest scop;

(e)

„unitatea de carantină acreditată” se referă la clădirile, altele decât centrele de carantină:

(i)

unde se desfășoară carantina păsărilor importate;

(ii)

care au fost verificate și acreditate de autoritatea competentă pentru conformitatea cu condițiile minime prevăzute la articolul 6 și în anexa IV;

(f)

„centrul de carantină acreditat” se referă la clădirile:

(i)

unde se efectuează carantina păsărilor importate;

(ii)

care au un număr de unități separate fizic și operațional între ele și unde fiecare unitate conține doar păsări din cadrul aceluiași transport, cu aceeași stare de sănătate și care, prin urmare, cuprind o singură unitate epidemiologică;

(iii)

care au fost verificate și acreditate de autoritatea competentă pentru conformitatea cu condițiile minime prevăzute la articolul 6 și la anexa IV;

(g)

„păsări-santinelă” se referă la păsări care urmează a fi folosite ca ajutor în diagnosticarea din timpul carantinei;

(h)

„manualul de diagnosticare” se referă la manualul de diagnosticare a gripei aviare definit în anexa la Decizia 2006/437/CE;

(i)

„Unitatea veterinară locală (UVL)” se referă la orice autoritate locală desemnată în acest scop de către statul membru.

Articolul 4

Unitățile de creștere acreditate

Importurile de păsări din unitățile de creștere acreditate vor fi autorizate în funcție de îndeplinirea următoarelor condiții:

(a)

unitatea de creștere trebuie să fie acreditată de către o autoritate competentă, în conformitate cu condițiile definite în anexa II, și să primească un număr de aprobare;

(b)

numărul respectiv de aprobare trebuie comunicat Comisiei de către autoritatea emitentă;

(c)

numele și numărul de aprobare al unității de creștere trebuie să apară pe o listă cu unitățile de creștere întocmită de către Comisie;

(d)

aprobarea unității de creștere trebuie imediat retrasă sau suspendată de către autoritatea competentă și trebuie anunțată Comisia, acolo unde nu mai sunt îndeplinite cerințele definite în anexa II.

Articolul 5

Condițiile de import

Importurile de păsări de la unitățile de creștere conforme cu articolul 4 îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

păsările sunt păsări ținute în captivitate;

(b)

păsările trebuie să provină din țări terțe sau părți ale acestora menționate în anexa I;

(c)

păsările au fost supuse testului de laborator pentru detectarea virusului între 7 și 14 zile înainte de livrare, iar rezultatele au fost negative pentru gripa aviară și pentru virusul boli Newcastle;

(d)

păsările nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare;

(e)

păsările sunt însoțite de un certificat de sănătate veterinar în conformitate cu modelul definit în anexa III („certificatul de sănătate veterinar”);

(f)

păsările sunt identificate cu un număr de identificare individual cu ajutorul unui inel montat pe picior cu semn distinctiv sau cu un microcip, în conformitate cu articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (7);

(g)

numărul de identificare individual sau microcipurile prevăzute la litera (f) trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

codul ISO al țării exportatoare care efectuează identificarea;

numărul de serie unic;

(h)

numărul de identificare individual prevăzut la litera (f) trebuie să fie înregistrat în certificatul de sănătate al animalului;

(i)

păsările sunt transportate în containere identificate individual cu un număr de identificare la exterior ce trebuie să corespundă cu numărul de identificare din certificatul de sănătate al animalului.

Articolul 6

Unitățile și centrele de carantină acreditate

(1)   Lista unităților și a centrelor de carantină care îndeplinesc condițiile minime definite în anexa IV și în anexa V.

(2)   Statele membre comunică Comisiei și celorlalte state membre lista cu:

(a)

numerele de aprobare ale unităților sau ale centrelor de carantină acreditate situate pe teritoriul acestora; și

(b)

numele și numărul TRACES al UVL responsabile pentru acele unități sau centre.

Articolul 7

Transportul direct al păsărilor până la unitățile sau centrele de carantină acreditate

Păsările sunt transportate în cuști sau în lăzi direct de la punctul de control de la frontieră la o unitate sau un centru de carantină acreditat.

Timpul total de călătorie de la unitatea sau centrul de carantină nu trebuie să depășească, în mod normal, nouă ore.

Vehiculele folosite pentru călătorie sunt sigilate de către autoritățile competente cu un sigiliu inviolabil.

Articolul 8

Confirmare

Importatorii sau reprezentanții acestora aduc o confirmare scrisă într-o limbă oficială a statului membru de intrare, semnată de persoana responsabilă de unitatea sau centrul de carantină, care certifică faptul că păsările vor fi acceptate în carantină.

Confirmarea trebuie:

(a)

să indice clar numele, adresa și numărul de aprobare ale unității sau ale centrului de carantină;

(b)

să ajungă la punctul de control de la frontieră înainte de sosirea transportului la acel punct sau să fie arătată de către importator sau reprezentantul acestuia înainte ca păsările să fi trecut de punctul de control de la frontieră.

Articolul 9

Tranzitarea păsărilor în Comunitate

În cazul păsărilor introduse în Comunitate printr-un stat membru, altul decât cel de destinație, se vor lua toate măsurile ca transportul să ajungă la destinația din statul membru destinatar.

Articolul 10

Supravegherea transportului de păsări

(1)   Dacă legislația Comunității prevede supravegherea păsărilor de la trecerea punctului de control de la frontieră până la unitatea sau centrul de carantină acreditat se prevăd următoarele schimburi de informații:

(a)

veterinarul oficial al punctului de control de la frontieră înștiințează autoritatea competentă responsabilă de unitatea sau de centrul de carantină acreditat privind locul de destinație al transportului, locul de plecare și locul de destinație al păsărilor prin rețeaua TRACES;

(b)

persoana responsabilă de unitatea sau de centrul de carantină acreditat înștiințează prin e-mail sau prin facsimil veterinarul oficial responsabil de unitatea sau de centrul de carantină acreditat din locul de destinație cu privire la sosirea transportului și a destinației acestuia în termen de o zi lucrătoare de la data de sosire a transportului la unitatea sau centrul de carantină;

(c)

în termen de trei zile de la sosirea transportului la unitatea sau centrul de carantină, veterinarul oficial responsabil de unitatea sau de centrul de carantină acreditat din locul de destinație al transportului înștiințează prin rețeaua TRACES veterinarul oficial responsabil de controlul de la frontieră, care a anunțat livrarea transportului, că transportul a ajuns la destinație.

(2)   În cazul în care autoritățile competente responsabile de punctul de control de la frontieră primesc confirmarea că păsările declarate ca fiind așteptate la unitatea sau centrul de carantină acreditat nu au ajuns în cadrul celor trei zile lucrătoare de la data presupusă de sosire a transportului la unitatea sau centrul de carantină, autoritatea competentă ia măsurile necesare față de persoana responsabilă de transport.

Articolul 11

Prevederile privind carantina

(1)   Păsările vor fi ținute în carantină timp de cel puțin 30 de zile într-o unitate sau un centru de carantină acreditat („carantină”).

(2)   Veterinarul oficial verifică condițiile de carantină, cel puțin la începutul și la sfârșitul carantinei fiecărui transport, efectuând inclusiv o examinare a înregistrărilor de decese și o examinare clinică a păsărilor din unitatea de carantină acreditată sau din fiecare unitate a centrului de carantină acreditat.

Cu toate acestea, veterinarul oficial efectuează verificări mai dese, dacă este necesar.

Articolul 12

Examinarea, prelevarea mostrelor și testele efectuate privind transportul în perioada de carantină

(1)   Examinarea, prelevarea mostrelor și procedurile de testare pentru gripa aviară și boala Newcastle numite în anexa VI sunt efectuate după sosirea păsărilor în carantină.

(2)   În cazul utilizării păsărilor-santinelă se folosesc cel puțin 10 păsări din unitatea de carantină acreditată sau din fiecare unitate a centrului de carantină acreditat.

(3)   Păsările-santinelă folosite pentru examinare, prelevare de mostre și testări:

(a)

au vârsta de cel puțin trei săptămâni și sunt folosite doar o singură dată în acest scop;

(b)

au inel montat la picior, în scopul identificării, sau alt mecanism de identificare nedemontabil;

(c)

sunt nevaccinate și au fost găsite seronegative pentru gripa aviară și pentru boala Newcastle cu 14 zile înainte de data debutului carantinei;

(d)

sunt plasate în unitatea de carantină sau într-o unitate a centrului de carantină acreditat înainte de a ajunge în spațiul aerian comun și, pe cât posibil, situate mai aproape de celelalte păsări, astfel încât să existe contact între excrementele de la păsările din carantină și păsările-santinelă.

Articolul 13

Intervenție în cazul suspiciunii de boală într-o unitate sau centru de carantină acreditat

(1)   Dacă în timpul carantinei într-o unitate de carantină acreditată se suspectează că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă sunt infectate cu gripa aviară sau cu boala Newcastle, se iau următoarele măsuri:

(a)

se preiau mostre de examinare virusologică, definite la punctul 2 al anexei VI, de la păsările și păsările-santinelă și se analizează corespunzător;

(b)

toate păsările respective și păsările-santinelă sunt omorâte și distruse;

(c)

unitatea de carantină acreditată este curățată și dezinfectată;

(d)

nicio pasăre nu intră în unitatea de carantină acreditată decât după 21 de zile după curățarea și dezinfectarea finală.

(2)   Dacă, în timpul carantinei, într-un centru de carantină acreditat se suspectează că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă din cadrul unei unități din centrul de carantină sunt infectate cu gripa aviară sau cu boala Newcastle, se iau următoarele măsuri:

(a)

se preiau mostre de examinare virusologică definite la punctul 2 al anexei VI de la păsările și păsările-santinelă și se analizează corespunzător

(b)

toate păsările respective și păsările-santinelă sunt omorâte și distruse;

(c)

unitatea în cauză este curățată și dezinfectată;

(d)

se prelevează următoarele mostre:

(i)

în cazul în care se folosesc păsările-santinelă, trebuie prelevate mostre pentru testare serologică, definite în anexa VI, de la păsările-santinelă din alte unități de carantină, nu mai devreme de 21 de zile după curățarea și dezinfectarea finală a unității respective; sau

(ii)

în cazul în care nu se folosesc păsările-santinelă, trebuie prelevate mostre pentru testare virusologică, definite în anexa VI, de la păsările-santinelă din alte unități de carantină, în timpul celor 7-15 zile după curățarea și dezinfectarea finală;

(e)

nicio pasăre nu va părăsi respectivul centru de carantină acreditat până ce nu vor fi confirmate rezultatele testelor de la litera (d) ca fiind negative.

(3)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice măsuri luate în temeiul prezentului articol.

Articolul 14

Derogări legate de rezultatele pozitive în cazul gripei aviare cu patogenitate redusă sau a bolii Newcastle într-o unitate sau centru de carantină acreditat

(1)   Dacă în perioada carantinei se descoperă că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă sunt infectate cu gripa aviară de patogenitate redusă (LPAI) sau cu boala Newcastle, autoritatea competentă poate admite derogări de la măsurile prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (b) și la alineatul (2) litera (b), atât timp cât aceste derogări nu pun în pericol controlul bolii („derogarea”).

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice astfel de derogare.

(2)   Se aplică măsurile definite la alineatele (3)-(7) dacă un veterinar oficial verifică o unitate sau un centru de carantină acreditat unde s-a admis o derogare și descoperă că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă sunt infectate cu LPAI sau cu boala Newcastle.

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice astfel de derogare.

(3)   În cazul identificării pozitive a gripei aviare de patogenitate redusă (LPAI), în locul mostrelor standard prevăzute în manualul de diagnosticare, trebuie prelevate următoarele mostre pentru testele de laborator, la 21 de zile după data ultimei identificări pozitive de LPAI în cadrul unității de carantină acreditate sau din fiecare unitate din centrul de carantină acreditat la intervale de 21 de zile:

(a)

mostre ale oricăror păsări-santinelă sau ale altor păsări prezente în timpul prelevării;

(b)

tamponări ale traheelor/orofaringiene și cloacale de la cel puțin 60 de păsări sau de la toate păsările, unde sunt mai puțin de 60 de păsări, în unitatea de carantină acreditată sau unitatea în cauză din centrul de carantină acreditat; sau trebuie colectate mostre de fecale proaspete dacă păsările sunt mici, exotice și nu sunt obișnuite cu atingerea sau mânuirea acestora ar fi periculoasă pentru om; prelevarea și testarea în laborator a mostrelor de acest gen trebuie să treacă de două rezultate consecutive negative de laborator, la un interval de cel puțin 21 de zile.

Totuși, în baza rezultatelor evaluării de risc, autoritatea competentă poate admite derogări în privința mărimii mostrei prevăzute la prezentul alineat.

(4)   În cazul rezultatului pozitiv pentru boala Newcastle, autoritatea competentă poate admite o derogare doar dacă în decursul a 30 de zile după decesul sau vindecarea clinică a ultimului caz de boală s-au obținut rezultate negative în urma prelevării în conformitate cu punctele 1 și 2 din anexa VI, fără a se ține cont de perioada de timp specificată.

(5)   Păsările nu vor fi eliberate din carantină până la sfârșitul perioadei de testare prevăzută la alineatul (3).

(6)   Unitatea de carantină acreditată sau unitatea centrului de carantină acreditat sunt curățate și dezinfectate după golire. Orice substanță sau deșeu ce putea fi contaminat este înlăturat, astfel încât să se împiedice răspândirea patogenului și să fie distrus, astfel ca virusul LPAI sau boala Newcastle prezentă, precum și deșeurile prevăzute la alineatul (3) acumulate în timpul perioadei de testare în laborator, să dispară.

(7)   Repopularea unității sau a centrului de carantină acreditat se face după perioada de 21 de zile după data încheierii curățeniei și a dezinfecției finale, conform alineatului (6).

Articolul 15

Intervenție în cazul suspiciunii de Chlamydiosis

Dacă, în timpul carantinei, în cadrul unei unități sau al unui centru de carantină aprobat se suspectează sau se confirmă că psitaciformele (papagalii) sunt infectate cu Chlamydophyla psittaci, toate păsările din cadrul transportului respectiv sunt tratate prin metoda aprobată de autoritatea competentă, iar carantina este prelungită timp de cel puțin două luni după data ultimului caz înregistrat.

Articolul 16

Eliberarea din carantină

Păsările din unitatea sau centrul de carantină acreditat sunt eliberate din carantină pe baza unei autorizații scrise de un veterinar oficial.

Articolul 17

Cerințele de notificare si raportare

(1)   Statele membre comunică Comisiei în decurs de 24 de ore orice caz de gripă aviară sau boală Newcastle detectat în cadrul unității sau al centrului de carantină acreditat.

(2)   Statele membre comunică Comisiei anual următoarele informații:

(a)

numărul de păsări importate prin unitățile și centrele de carantină acreditate per specie și per unitate acreditată de creștere de proveniență;

(b)

informațiile legate de rata mortalității păsărilor importate după procedura de certificare sanitar-veterinară din țara de origine până la sfârșitul perioadei de carantină;

(c)

numărul de cazuri de rezultate pozitive de gripă aviară, boală Newcastle și Chlamydophyla psittaci în unitățile sau centrele de carantină acreditate.

Articolul 18

Costurile legate de carantină

Toate costurile de carantină datorate aplicării prezentului regulament sunt suportate de către importator.

Articolul 19

Abrogările

Deciziile 2000/666/CE și 2005/760/CE sunt abrogate.

Articolul 20

Intrare în vigoare și aplicabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/68/CE (JO L 139, 30.4.2004, p. 321).

(3)  JO L 278, 31.10.2000, p. 26. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Dezicia 2002/279/CE (JO L 99, 16.4.2002, p. 17).

(4)  JO L 285, 28.10.2005, p. 60. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2007/183/CE. A se vedea pagina 44 din prezentul Jurnal Oficial.

(5)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 237, 31.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 166, 19.6.2006, p. 1.


ANEXA I

LISTA ȚĂRILOR TERȚE CARE POT FOLOSI CERTIFICATUL SANITAR-VETERINAR DIN ANEXA III

Țările terțe sau părți ale acestora enumerate în coloanele 1 și 3 din tabelul din partea I a anexei I la Decizia 2006/696/CE a Comisiei (1), unde coloana 4 a tabelului respectiv dă un model de certificat veterinar pentru păsările pentru reproducție sau de producție, altele decât ratitele (BPP).


(1)  JO L 295, 25.10.2006, p. 1.


ANEXA II

CONDIȚIILE PENTRU ACREDITAREA UNITĂȚILOR DE REPRODUCȚIE DIN ȚĂRILE TERȚE DE ORIGINE CONFORM ARTICOLULUI 4

CAPITOLUL 1

Acreditarea unităților de reproducție

Pentru a primi acreditarea conform articolului 4, o unitate de reproducție îndeplinește condițiile definite în prezentul capitol:

1.

Unitatea de reproducție trebuie să fie ferm delimitată și separată de mediul său înconjurător sau animalele trebuie să fie delimitate și situate astfel încât să nu prezinte pericol pentru sănătatea animalelor din fermele de animale.

2.

Trebuie să dețină mijloace corespunzătoare pentru prinderea, delimitarea și izolarea animalelor și să dispună de unități de carantină acreditate, precum și de proceduri acreditate pentru animalele provenind din alte unități neacreditate.

3.

Persoana responsabilă pentru reproducție trebuie să dețină experiența necesară în reproducția păsărilor.

4.

Unitatea de reproducție nu trebuie să prezinte gripa aviară, boala Newcastle și Chlamydophyla psittaci; pentru ca unitatea să fie declarată indemnă de aceste boli, autoritatea competentă evaluează dosarele sanitar-veterinare din perioada de cel puțin trei ani dinainte de data aplicării pentru acreditare, precum și rezultatele testelor clinice și de laborator efectuate pe animalele unității. Cu toate acestea, noile unități de reproducție sunt aprobate numai pe baza rezultatelor testelor clinice și de laborator efectuate pe animalele din astfel de unități.

5.

Trebuie să țină o evidență la zi care să arate:

(a)

numărul și identitatea (vârsta, sexul, specia și numărul individual de identificare, unde este aplicabil) ale animalelor din fiecare specie prezentă în unitatea de reproducție;

(b)

numărul și identitatea (vârsta, sexul, specia și numărul individual de identificare, unde este aplicabil) ale animalelor care vin în unitatea de reproducție sau o părăsesc, împreună cu informațiile cu privire la locul de origine sau destinație, transportul de la sau către unitatea de reproducție și starea de sănătate a animalelor;

(c)

rezultatele testelor de sânge sau alte proceduri de diagnosticare;

(d)

cazurile de boală și, acolo unde este cazul, tratamentul administrat;

(e)

rezultatele examinărilor post mortem ale animalelor care au murit în cadrul unității de reproducție, inclusiv ale animalelor născute moarte;

(f)

observațiile efectuate în orice perioadă de izolare sau carantină.

6.

Unitatea de reproducție trebuie să dețină fie un acord cu un laborator corespunzător pentru a efectua examinările post mortem, fie să dețină locuri în care se pot face astfel de examinări de către o persoană competentă sub autoritatea veterinarului acreditat.

7.

Unitatea de reproducție trebuie să aibă fie acorduri corespunzătoare, fie amenajări la fața locului în vederea distrugerii leșurilor animalelor moarte datorită bolii sau eutanasiei.

8.

Unitatea de reproducție trebuie să asigure, fie prin contract, fie printr-un instrument juridic, serviciile unui veterinar acreditat de o autoritate competentă din țara terță exportatoare, care:

(a)

asigură că supravegherea corespunzătoare a bolii și măsurile de control privind starea bolii în țara în cauză sunt aprobate de către autoritatea competentă și aplicate în cadrul unității de reproducție. Astfel de măsuri includ:

(i)

un plan anual de supraveghere, inclusiv controlul animalelor privind zoonoza;

(ii)

testarea clinică, de laborator și post mortem a animalelor suspectate a fi infectate cu boli transmisibile;

(iii)

vaccinarea corespunzătoare împotriva bolilor infecțioase ale animalelor suspectate, în conformitate cu Manualul testelor de diagnosticare și a vaccinurilor pentru animalele vertebrate al Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE);

(b)

asigură că orice moarte suspectă sau prezența oricărui simptom ce sugerează că animalele ar fi contractat gripa aviară, boala Newcastle sau Chlamydophyla psittaci este notificată fără întârziere autorității competente din țara terță;

(c)

asigură că animalele ce intră în unitatea de reproducție au fost izolate timp suficient și conform cerințelor prezentului regulament și instrucțiunilor, dacă este cazul, date de autoritatea competentă;

(d)

este responsabilă pentru îndeplinirea zilnică a cerințelor privind sănătatea animală din prezentul regulament și din legislația comunitară privind bunăstarea animalelor în timpul transportului.

9.

Dacă unitățile de reproducție cresc animale pentru laboratoarele de experimente, îngrijirea și adăpostirea acestor animale trebuie să fie în conformitate cu cerințele articolului 5 din Directiva 86/609/CEE a Consiliului (1).

CAPITOLUL 2

Menținerea acreditării unităților de reproducție

Unitatea de reproducție rămâne acreditată numai dacă îndeplinește condițiile definite în prezentul capitol.

1.

Incintele se află sub controlul unui veterinar oficial al autorității competente, care:

(a)

se asigură că sunt îndeplinite condițiile definite în prezentul regulament;

(b)

vizitează incintele de reproducție cel puțin odată pe an;

(c)

verifică activitatea veterinarului acreditat și punerea în aplicare a planului anual de monitorizare a bolii;

(d)

verifică dacă rezultatele testelor clinice, post mortem și de laborator sunt negative pentru gripa aviară, boala Newcastle sau Chlamydophyla psittaci.

2.

Conform condițiilor definite în prezentul regulament, numai animalele care provin dintr-o altă unitate de reproducție acreditată sunt introduse în unitatea de reproducție.

3.

Unitatea de reproducție ține evidențele numite la capitolul 1 punctul 5 începând cu data acreditării până la o perioadă de cel puțin zece ani.

CAPITOLUL 3

Carantina păsărilor provenite din alte surse decât unitățile de reproducție acreditate

Prin derogare de la capitolul 2 punctul 2, păsările provenite din alte surse decât unitățile de reproducție acreditate pot fi introduse într-o unitate de reproducție după acreditarea dată de o autoritate competentă, cu condiția ca astfel de animale să fie supuse carantinei în conformitate cu instrucțiunile date de autoritatea competentă înainte de primirea acestora. Perioada de carantină trebuie să fie de cel puțin 30 de zile.

CAPITOLUL 4

Suspendarea, retragerea sau reacordarea acreditării pentru unitățile de reproducție

Procedurile de suspendare, retragere sau reacordare parțiale pentru unitățile de reproducție îndeplinesc condițiile definite în prezentul capitol.

1.

Dacă autoritatea competentă descoperă că o unitate de reproducție nu mai îndeplinește condițiile definite în capitolele 1 și 2 sau dacă a intervenit o schimbare astfel încât unitatea nu mai servește doar pentru reproducția păsărilor, aceasta suspendă sau retrage acreditarea respectivei unități.

2.

Dacă autoritatea competentă primește înștiințare privind suspiciunea de gripă aviară, boală Newcastle sau Chlamydophyla psittaci, aceasta suspendă acreditarea unității de reproducție până ce suspiciunea este înlăturată în mod oficial. Autoritatea competentă se asigură că se iau măsurile necesare pentru confirmarea sau eliminarea suspiciunii și evitarea răspândirii bolii, în conformitate cu cerințele guvernatoare ale legislației comunitare ce trebuie respectate în privința bolii în cauză și a comerțului cu animale.

3.

Dacă se confirmă boala suspectată, autoritatea competentă poate reacredita unitatea de reproducție numai în conformitate cu capitolul 1, în urma:

(a)

eradicării bolii și a sursei de infecție din unitatea de reproducție;

(b)

curățării și dezinfecției corespunzătoare a unității de reproducție;

(c)

îndeplinirii condițiilor prevăzute în capitolul 1 al prezentei anexe, cu excepția punctului 4.

4.

Autoritatea competentă informează imediat Comisia cu privire la suspendare, retragere sau reacordare a acreditării oricărei unități de reproducție.


(1)  JO L 358, 18.12.1986, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 230, 16.9.2003, p. 32).


ANEXA III

în conformitate cu articolul 5 litera (e)

CERTIFICATUL DE SĂNĂTATE AL ANIMALULUI

pentru importul anumitor păsări, altele decât păsările menite expedierii în Comunitate

Image

Image

Image


ANEXA IV

conform articolului 6

CONDIȚIILE MINIME PENTRU UNITĂȚILE ȘI CENTRELE DE CARANTINĂ PENTRU PĂSĂRI ACREDITATE

Unitățile și centrele de carantină acreditate îndeplinesc condițiile definite în capitolele 1 și 2.

CAPITOLUL 1

Clădirea și echipamentul unităților sau ale centrelor de carantină

1.

Unitatea sau centrul de carantină trebuie să fie situat într-o clădire separată sau în clădiri separate de alte ferme de păsări de curte și de alte păsări printr-o distanță specificată de o autoritate competentă, în baza evaluării de risc care ia în considerare epidemiologia gripei aviare și a bolii Newcastle. Ușile de intrare/ieșire trebuie să aibă încuietoare și semne ce indică: „CARANTINĂ – Interzis persoanelor neautorizate”.

2.

Fiecare unitate a centrului de carantină trebuie să ocupe un spațiu aerian separat.

3.

Unitatea sau centrul de carantină trebuie să fie rezistente la păsări, muște și viermi și să poată fi sigilate pentru a permite afumarea.

4.

Unitatea de carantină acreditată și fiecare unitate a centrului de carantină acreditat trebuie să fie echipate cu unități de spălare a mâinilor.

5.

Ușile de intrare și ieșire din unitatea de carantină acreditată și fiecare unitate a centrului de carantină acreditat trebuie să fie duble.

6.

Barierele de igienă trebuie să fie instalate la toate intrările/ieșirile din unitatea de carantină și din unitățile centrului de carantină acreditat.

7.

Toată aparatura trebuie să fie astfel construită, încât să poată fi curățată și dezinfectată.

8.

Depozitul de hrană trebuie să fie protejat împotriva păsărilor și rozătoarelor, precum și împotriva insectelor.

9.

Trebuie deținut un container pentru gunoaie, protejat împotriva păsărilor și rozătoarelor.

10.

Trebuie să existe un frigider și/sau congelator pentru păstrarea carcaselor.

CAPITOLUL 2

Cerințe administrative

1.

Unitățile și centrele de carantină acreditate trebuie:

(a)

să dețină un sistem de control eficient, astfel încât să asigure supravegherea corespunzătoare a animalelor;

(b)

să fie sub controlul și responsabilitatea unui veterinar oficial;

(c)

să fie curățat și dezinfectat în conformitate cu programul aprobat de o autoritate competentă, după care urmează o perioadă de pauză; dezinfectanții folosiți trebuie aprobați în acest scop de către o autoritate competentă.

2.

Pentru fiecare transport de păsări în carantină:

(a)

unitatea de carantină acreditată sau unitatea unui centru de carantină acreditat trebuie curățată și dezinfectată, urmând ca apoi să fie păstrată fără păsări timp de cel puțin șapte zile înainte de introducerea păsărilor importate;

(b)

transportul de păsări trebuie să vină de la o singură unitate de reproducție acreditată din țară terță de proveniență și să fie introdus pe o perioadă mai mică de 48 de ore;

(c)

perioada de carantină trebuie să înceapă în momentul introducerii ultimei păsări;

(d)

unitatea de carantină acreditată sau unitatea unui centru de carantină acreditat trebuie să fie golită de păsări, curățată și dezinfectată la sfârșitul fiecărei perioade de carantină.

3.

Se iau măsuri de precauție pentru prevenirea contaminării reciproce între transporturile ce vin și pleacă.

4.

Nicio persoană neautorizată nu poate intra în unitatea sau centrul de carantină acreditat.

5.

Persoanele care intră în unitatea sau centrul de carantină acreditat trebuie să poarte haine de protecție, inclusiv încălțăminte de protecție.

6.

Nu există niciun contact între membrii personalului ce ar putea cauza contaminarea dintre unitățile de carantină acreditate sau unitățile centrelor de carantină acreditate.

7.

Va fi disponibil echipamentul adecvat pentru curățare și dezinfectare.

8.

Dacă se folosește identificarea cu ajutorul microcipului, în cadrul unității sau al centrului de carantină acreditat va exista un cititor de microcipuri.

9.

Dacă nu sunt distruse, curățarea și dezinfectarea cuștilor sau a lăzilor folosite pentru transport trebuie efectuată în cadrul unității sau al centrului de carantină acreditat. În cazul refolosirii, acestea trebuie să fie confecționate dintr-un material ce permite curățarea și dezinfectarea efectivă. Cuștile și lăzile trebuie distruse, astfel încât să se evite răspândirea agenților ce cauzează boala.

10.

Gunoiul și deșeurile sunt colectate în mod regulat, stocate în containerul de gunoaie și ulterior tratate astfel încât să se evite răspândirea agenților ce cauzează boala.

11.

Leșurile păsărilor trebuie examinate în cadrul unui laborator profesional, desemnat de autoritatea competentă.

12.

Analizele și tratamentele necesare pentru păsări trebuie efectuate în consultare și sub controlul unui veterinar oficial.

13.

Veterinarul oficial trebuie informat cu privire la bolile și decesul păsărilor și/sau a păsărilor-santinelă în perioada carantinei.

14.

Persoana responsabilă pentru unitatea sau centrul de carantină acreditat trebuie să țină evidența următoarelor:

(a)

data, numărul și speciile de păsări ce intră și ies cu ocazia fiecărui transport;

(b)

copiile certificatelor de sănătate animală și documentele veterinare obișnuite de intrare ce însoțesc păsările importate;

(c)

numerele de indentificare individuală a păsărilor importate, iar, în cazul identificării cu ajutorul microcipului, se vor înregistra detaliile tipului de microcip și cititorul folosit;

(d)

numărul și plasarea păsărilor-santinelă în cadrul unității sau al centrului de carantină, dacă sunt folosite păsări-santinelă în unitatea sau centrul de carantină;

(e)

orice observație importantă: cazuri de boală sau numărul de decese zilnice;

(f)

datele și rezultatele testelor;

(g)

tipurile și datele tratamentelor;

(h)

persoanele ce intră și ies din unitatea sau centrul de carantină.

15.

Evidența numită la punctul 14 este ținută timp de cel puțin zece ani.

CAPITOLUL 3

Suspendarea, retragerea sau reacordarea acreditării pentru unitățile și centrele de carantină

Procedurile de suspendare, retragere sau reacordare parțială a acreditării pentru unitățile sau centrele de carantină îndeplinesc condițiile definite în prezentul capitol.

1.

Dacă autoritatea competentă stabilește că unitatea sau centrul de carantină nu mai îndeplinește condițiile definite în capitolele 1 și 2 sau dacă a intervenit o schimbare în utilizare ce nu mai face obiectul articolului 3 literele (e) și (f), aceasta informează Comisia cu privire la acest fapt. Conform prezentului act, astfel de unități sau centre de carantină nu se folosesc pentru importuri.

2.

Acreditarea se reacordă unei unități sau unui centru de carantină numai atunci când sunt îndeplinite din nou condițiile menționate în capitolele 1 și 2.


ANEXA V

LISTA UNITĂȚILOR ȘI A CENTRELOR DE CARANTINĂ ACREDITATE, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (1)

Codul ISO al țării

Numele țării

Numărul de aprobare al unității sau al centrului de carantină

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-NK-Q-1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CY

CIPRU

CB 0011

CY

CIPRU

CB 0012

CY

CIPRU

CB 0061

CY

CIPRU

CB 0013

CY

CIPRU

CB 0031

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750005

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750016

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750027

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750038

CZ

REPUBLICA CEHĂ

32750007

CZ

REPUBLICA CEHĂ

61750009

CZ

REPUBLICA CEHĂ

62750011

CZ

REPUBLICA CEHĂ

71750000

CZ

REPUBLICA CEHĂ

71750011

DE

GERMANIA

BW-1

DE

GERMANIA

BY-1

DE

GERMANIA

BY-2

DE

GERMANIA

BY-3

DE

GERMANIA

BY-4

DE

GERMANIA

HE-1

DE

GERMANIA

NI-1

DE

GERMANIA

NI-2

DE

GERMANIA

NI-3

DE

GERMANIA

NW-1

DE

GERMANIA

NW-2

DE

GERMANIA

NW-3

DE

GERMANIA

NW-4

DE

GERMANIA

NW-5

DE

GERMANIA

NW-6

DE

GERMANIA

NW-7

DE

GERMANIA

NW-8

DE

GERMANIA

RP-1

DE

GERMANIA

SN-1

DE

GERMANIA

SN-2

DE

GERMANIA

ST-1

DE

GERMANIA

SH-1

DE

GERMANIA

TH-1

DE

GERMANIA

TH-2

DK

DANEMARCA

DK-VQB-2002-001

ES

SPANIA

ES01/02/05

ES

SPANIA

ES01/02/01

ES

SPANIA

ES05/02/12

ES

SPANIA

ES05/03/13

ES

SPANIA

ES07/02/02

ES

SPANIA

ES08/02/03

ES

SPANIA

ES09/02/09

ES

SPANIA

ES09/02/10

ES

SPANIA

ES13/02/08

ES

SPANIA

ES15/02/06

ES

SPANIA

ES17/02/07

ES

SPANIA

ES04/03/11

ES

SPANIA

ES04/03/14

ES

SPANIA

ES09/03/15

ES

SPANIA

ES01/04/16

ES

SPANIA

ES09/04/17

ES

SPANIA

ES09/06/18

FR

FRANȚA

38.193.01

GR

GRECIA

GR.1

GR

GRECIA

GR.2

HU

UNGARIA

HU12MK001

IE

IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13000

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13001

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13002

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13003

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13004

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13005

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13006

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13007

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13008

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13009

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13010

PL

POLONIA

14084501

PT

PORTUGALIA

05.01/CQA

PT

PORTUGALIA

01.02/CQA


ANEXA VI

EXAMINĂRILE, PRELEVAREA MOSTRELOR ȘI PROCEDURILE DE TESTARE PENTRU GRIPA AVIARĂ ȘI BOALA NEWCASTLE

1.

În perioada de carantină, păsările-santinelă sau păsările importate, dacă nu se folosesc păsările-santinelă, sunt supuse următoarelor proceduri:

(a)

La folosirea păsărilor-santinelă:

(i)

mostrele de sânge pentru examinarea serologică trebuie luate de la toate păsările-santinelă în nu mai puțin de 21 de zile după intrarea acestora în carantină și cel puțin cu cinci zile înainte de sfârșitul carantinei;

(ii)

dacă păsările-santinelă prezintă rezultate serologice pozitive sau neconcludente pentru mostrele menționate la punctul (i), păsările importate trebuie supuse unei examinări virusologice; trebuie prelevate tamponări cloacale (sau fecale) și traheice/orofaringiene de la cel puțin 60 de păsări sau de la toate păsările, dacă transportul este mai mic de 60 de păsări.

(b)

Dacă nu se folosesc păsări-santinelă, pasările importate trebuie examinate virusologic (testarea serologică nefiind adecvată). În timpul primelor 7-15 zile de la introducerea în carantină, trebuie prelevate tamponări cloacale (sau fecale) și/sau traheice/orofaringiene de la cel puțin 60 de păsări sau de la toate păsările, dacă transportul este mai mic de 60 de păsări.

2.

În afara testelor definite la punctul 1 se prelevează următoarele mostre pentru examinarea virusologică:

(a)

tamponări (sau fecale) cloacale și traheice/orofaringiene, dacă este posibil, de la păsările clinic bolnave sau păsările-santinelă bolnave;

(b)

conținutul intestinelor, al creierului, al traheilor, al plămânilor, al ficatului, al splinei și al altor organe afectate, cât mai repede după moartea oricărui animal;

(i)

păsările-santinelă moarte sau păsările moarte la sosire, precum și cele moarte în timpul carantinei sau

(ii)

cel puțin 10 % din păsările moarte, în cazul mortalității crescute la păsările mici din transporturi mari.

3.

Toate testele virusologice și serologice ale mostrelor din timpul carantinei trebuie efectuate în cadrul laboratoarelor profesionale desemnate de autoritatea competentă prin folosirea procedurilor de diagnosticare în conformitate cu manualul de diagnosticare a gripei aviare și cu Manualul de teste de diagnosticare și vaccinuri pentru mamifere a Organizației Intrenaționale pentru Sănătate Animală (OIE), în cazul bolii Newcastle. În cazul examinărilor virusologice se permite un lot maxim de cinci mostre pentru păsările individuale dintr-un eșantion. Materiile fecale trebuie prelevate separat de alte mostre de organe și țesuturi.

4.

Virusul izolat trebuie trimis la laboratorul național de referință.


24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/30


REGULAMENTUL (CE) NR. 319/2007 AL COMISIEI

din 22 martie 2007

de interzicere a pescuitului de crevete nordic în zona NAFO 3L de către navele care arborează pavilionul Poloniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire pentru 2007 a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului, păstrarea la bord, transbordarea și debarcarea stocului respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru 2007 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în anexa respectivă, trebuie considerată epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau sunt înregistrate în statul membru în cauză, este interzis de la data stabilită în anexa respectivă. Este interzisă păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului respectiv capturat de către navele menționate, după data indicată.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

03

Stat membru

Polonia

Stoc

PRA/N3L

Specie

Crevete nordic (Pandalus borealis)

Zonă

NAFO 3L

Dată

7 martie 2007


24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/32


REGULAMENTUL (CE) NR. 320/2007 AL COMISIEI

din 22 martie 2007

de interzicere a pescuitului de putasu în apele CE și internaționale din zonele ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Irlandei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de stabilire, pentru anul 2007, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe privind anumite stocuri de pești și grupuri de stocuri de pești, aplicabile în apele Comunității și, în raport cu navele Comunității, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2007.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înregistrate în statul membru respectiv, au epuizat cota stabilită pentru anul 2007.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului, păstrarea la bord, transbordarea și debarcarea stocului respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată pentru anul 2007 statului membru menționat în anexa la prezentul regulament, pentru stocul indicat în anexa respectivă, trebuie considerată epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul pentru stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înregistrate în statul membru în cauză, este interzis de la data stabilită în anexa respectivă. Este interzisă păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului respectiv capturat de către navele menționate, după data indicată.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2007.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

(3)  JO L 15, 20.1.2007, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

04

Stat membru

Irlanda

Stoc

WHB/1X14

Specie

Putasu (Micromesistius poutassou)

Zonă

Apele CE și internaționale din zonele ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

Data

27 februarie 2007


24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/34


REGULAMENTUL (CE) NR. 321/2007 AL COMISIEI

din 23 martie 2007

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 396/92 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

La punctul 4 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 396/92 (2) al Comisiei, anumite vehicule cu benă consolidată basculabilă hidraulic au fost clasificate în Nomenclatura Combinată la codul NC 8704 31 91. În conformitate cu același punct 4, flexibilitatea și complexitatea construcției benei basculabile nu permit ca articolul să fie considerat drept o autobasculantă de la poziția 8704 10.

(2)

În hotărârea sa în cauza C-396/02 (3), Curtea de Justiție a Comunităților Europene a hotărât că faptul că un vehicul cu benă este echipat cu o funcție de basculare complexă, flexibilă și precisă nu exclude clasificarea acestuia drept o autobasculantă în sensul descris la subpoziția 8704 10 din Nomenclatura Combinată.

(3)

Măsura de clasificare specificată în Regulamentul (CEE) nr. 396/92 nefiind în conformitate cu hotărârea Curții menționată mai sus, care decide că punctul 4 este incorect, regulamentul în cauză trebuie modificat atâta timp cât acesta clasifică vehiculele echipate cu un sistem de basculare hidraulic la codul NC 8704 31. Prin urmare, este oportună suprimarea acestui punct 4 și revocarea sa din data de 10 martie 1992.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Punctul 4 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 396/92 se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 10 martie 1992.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2007.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 129/2007 (JO L 56, 23.2.2007, p. 1).

(2)  JO L 44, 20.2.1992, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 705/2005 (JO L 118, 5.5.2005, p. 18).

(3)  Hotărâre din 16 septembrie 2004, cauza C-396/02, DFDS, [2004] ECR I-8439.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/35


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 martie 2007

de numire a unui membru italian și a doi supleanți italieni în cadrul Comitetului Regiunilor

(2007/180/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea Guvernului italian,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2006-25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Un post de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului dlui Guido MILANA și două posturi de supleanți în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a demisiilor dlor Salvatore CUFFARO și Giovanni MASTROCINQUE,

DECIDE:

Articolul 1

Următoarele persoane sunt numite în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă până la sfârșitul mandatului, adică până la 25 ianuarie 2010:

(a)

în calitate de membru:

dl Guido MILANA, Consigliere comunale di Olevano Romano, care îl înlocuiește pe dl Guido MILANA, Consiglio provinciale di Roma;

(b)

în calitate de supleanți:

dl Francesco SCOMA, Consigliere dell’Assemblea regionale siciliana, care îl înlocuiește pe dl Salvatore CUFFARO,

dl Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari, care îl înlocuiește pe dl Giovanni MASTROCINQUE.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/36


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 martie 2007

de numire a unui supleant olandez în Comitetul Regiunilor

(2007/181/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea Guvernului olandez,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a membrilor supleanți ai Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2006-25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Un loc de supleant a devenit vacant în urma demisiei doamnei P. C. KRIKKE,

DECIDE:

Articolul 1

Următoarea persoană este numită supleant în Comitetul Regiunilor pentru durata restantă a mandatului, adică până la 25 ianuarie 2010:

domnul Bas VERKERK, burgemeester van Delft

înlocuind-o pe doamna Pauline KRIKKE.

Articolul 2

Prezenta decizie începe să producă efecte la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


Comisie

24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/37


DECIZIA COMISIEI

din 19 martie 2007

privind un studiu asupra bolii cronice cașectizante a cervidelor

[notificată cu numărul C(2007) 860]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/182/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Boala cronică cașectizantă este o formă transmisibilă a encefalopatiei spongiforme (EST) care afectează cervidele, fiind răspândită în America de Nord, dar care nu a fost niciodată până astăzi semnalată în Comunitate.

(2)

În avizul său publicat pe 3 iunie 2004, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) a recomandat supravegherea-țintă a cervidelor în Comunitate. O asemenea supraveghere ar avea ca scop detectarea posibilei prezențe la cervide a EST. În consecință, este necesar să se adopte măsuri pentru ca statele membre să poată derula anchete în sensul acestui aviz.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilește normele pentru prevenirea, controlul și eradicarea encefalopatiei spongiforme transmisibile (EST) la animale. Acest regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1923/2006, stabilește normele pentru programele de monitorizare a EST la cervide. În consecință, în prezenta decizie este posibil de acum să se prevadă ca anchetele EST la cervide să fie efectuate de către statele membre.

(4)

Aceste anchete trebuie să includă speciile de cervide sălbatice și de crescătorie. Întrucât eșantionarea cerbilor sălbatici trebuie efectuată în principal în timpul sezonului de vânătoare, care are o perioadă limitată, și pentru ca statele membre să dispună de un timp suficient pentru a obține numărul de eșantioane necesare, prezenta decizie trebuie să se aplice după adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1923/2006.

(5)

Statele membre trebuie să prezinte un raport anual ce consemnează rezultatele acestor anchete asupra cervidelor. Detectarea unui caz pozitiv de EST la cervide trebuie imediat semnalat Comisiei.

(6)

Statele membre trebuie să se asigure că cervidele testate pentru EST nu intră în lanțul alimentar comercial înainte de obținerea unui rezultat negativ.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta decizie stabilește normele cu privire la ancheta destinată detectării prezenței bolii cronice cașectizante la animale din familia cervidelor (CWD) („ancheta”).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile stabilite în anexa I.

Articolul 3

Domeniul de aplicare a anchetei

(1)   Statele membre realizează o anchetă destinată detectării prezenței CWD, conform cerințelor minime enunțate în anexa II.

(2)   Statele membre trebuie să încheie anchetele cel târziu până la sfârșitul sezonului de vânătoare al anului 2007.

Articolul 4

Măsuri ce trebuie luate de statele membre după testele de depistare a CWD

După testele de depistare a CWD, statele membre trebuie să ia măsuri conform anexei III.

Articolul 5

Rapoarte prezentate Comisiei de către statele membre

Statele membre prezintă Comisiei următoarele rapoarte:

(a)

un raport de îndată ce s-a descoperit un rezultat pozitiv sau neconcludent pentru forma transmisibilă a encefalopatiei spongiforme ce afectează cervidele;

(b)

un raport anual cu privire la rezultatele anchetelor, astfel cum este stabilit în anexa IV.

Articolul 6

Sinteza rapoartelor prezentată statelor membre de către Comisie

Comisia prezintă statelor membre o sinteză a rapoartelor prevăzute la articolul 5.

Articolul 7

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1923/2006 (JO L 404, 30.12.2006, p. 1).


ANEXA I

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„specii-țintă”: reprezintă cerbul roșu (Cervus elaphus) sălbatic și de crescătorie și/sau cerbul-catâr din Guatemala (Odocoileus virginianus) sălbatic;

(b)

„statele membre-țintă”: statele membre ale căror populații de specii-țintă permit să se atingă mărimile eșantionului cerute în plan statistic; acestea din urmă, enumerate în tabelele 1 și 2 din anexa II, variază în funcție de specia-țintă și dacă este vorba de specii-țintă sălbatice sau de crescătorie;

(c)

„cervide prezentând semne clinice/de boală”: cervide care prezintă un comportament anormal și/sau tulburări locomotorii și/sau o stare generală proastă;

(d)

„cervide rănite sau ucise pe șosele”: cervide lovite de autovehicule a căror stare ante mortem nu poate fi determinată;

(e)

„cervide moarte/ucise”: cervide găsite moarte în ferme sau în natură și cervide omorâte din cauza stării lor de sănătate/vârstei;

(f)

„cervide sănătoase sacrificate în abatoare”: cervide de crescătorie sănătoase sacrificate în abatoare sau în ferme;

(g)

„cervide sănătoase vânate”: cervide sălbatice sănătoase vânate în timpul sezonului de vânătoare;

(h)

„grupuri-țintă”: cervide, astfel cum sunt definite la literele (c)-(g).


ANEXA II

Cerințe minime pentru o anchetă destinată să detecteze prezența bolii cronice cașectizante la cervide

1.   Eșantionarea speciilor-țintă de către statele membre-țintă.

(a)

Statele membre-țintă prelevă eșantioane destinate depistării bolii cronice cașectizante a cervidelor (CWD) conform tabelului 1, pentru populația lor de cerbi roșii sălbatici și de cerbi-catâri din Guatemala sălbatici, și tabelului 2, pentru populația lor de cerbi roșii de crescătorie.

Aceste eșantioane pot fi prelevate de la toate grupele-țintă din statele membre-țintă.

(b)

Autoritatea competentă a statelor membre ia în considerare următoarele criterii când selecționează eșantioanele de specii-țintă:

(i)

toate cervidele trebuie să aibă vârsta mai mare de 18 luni; vârsta este estimată pe baza dentiției, a semnelor evidente de maturitate sau a altor informații fiabile;

(ii)

în cazul cervidelor sănătoase vânate, eșantioanele sunt prelevate în special de la masculii din specia cervide;

(iii)

în cazul cervidelor sănătoase sacrificate, eșantioanele sunt prelevate în special de la masculii și femelele mature din specia cervide.

(c)

Autoritatea competentă a statelor membre ia în considerare expunerea la factori de risc potențiali, dacă există, în timpul selecționării eșantioanelor de specii-țintă:

(i)

zone cu densitate ridicată de cervide;

(ii)

incidență ridicată de scrapie;

(iii)

incidență ridicată de ESB;

(iv)

cervide care au consumat hrană potențial contaminată cu EST;

(v)

cervide prezente în ferme sau în regiuni, în care s-au înregistrat în trecut importuri de cervide sau de produse provenind de la cervide originare din regiuni atinse de CWD.

(d)

Autoritatea competentă a statelor membre-țintă recurge la eșantionarea aleatorie pentru selecționarea speciilor-țintă eșantionate.

2.   Eșantionarea în vederea depistării CWD la toate speciile de cervide de către ansamblul statelor membre.

Toate statele membre prelevă eșantioane destinate depistării CWD, în special de la toate cervidele care prezintă semne clinice sau de boală și de la cervidele moarte sau sacrificate, precum și de la toate speciile de cervide rănite sau ucise pe șosele. Autoritatea competentă a statelor membre trebuie să se străduiască să aibă cunoștință deplină cu privire la aceste cervide, astfel încât un număr cât mai mare posibil de cervide să poată face obiectul unui test de depistare a CWD.

Tabelul 1

Cerbul roșu sălbatic (Cervus elaphus) și cerbul-catâr din Guatemala sălbatic (Odocoileus virginianus)

 

Populația de specii-țintă

Dimensiunea eșantionului

Republica Cehă

25 000

598

Germania

150 000

598

Spania

220 000-290 000

598

Franța

100 000

598

Italia

44 000

598

Letonia

28 000

598

Ungaria

74 000

598

Austria

150 000

598

Polonia

600 000

598

Slovacia

38 260

598

Finlanda

30 000

598

Regatul Unit

382 500

598


Tabelul 2

Cerbul roșu de crescătorie (Cervus elaphus elaphus)

 

Populația de specii-țintă

Dimensiunea eșantionului

Republica Cehă

> 9 000

576

Germania

11 500

598

Franța

17 000

598

Irlanda

10 000

581

Austria

10 000

581

Regatul Unit

28 000

598

3.   Eșantionare și teste de laborator

Un eșantion de obex este prelevat și testat pentru fiecare cervid care aparține eșantioanelor menționate la punctele 1 și 2 din prezenta anexă. Cel puțin o parte din fiecare eșantion este conservată în stare proaspătă sau congelată până la obținerea unui rezultat negativ, în cazul în care un test biologic se va dovedi necesar.

Autoritatea competentă a statelor membre trebuie să se refere la capitolul C punctul 3 din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 pentru orientări cu privire la metode și protocoale.

Testele rapide menționate la capitolul C punctul 4 din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, utilizate pentru detectarea encefalopatiei spongiforme transmisibile (EST) în obexul bovinelor sau al micilor animale rumegătoare, sunt considerate a fi corespunzătoare pentru eșantionarea prevăzută la punctele 1 și 2 din prezenta anexă. Statele membre pot, de asemenea, să utilizeze pentru depistare imunohistochimia și, în acest sens, vor efectua un test de eficiență într-un laborator comunitar de referință. În cazul în care un stat membru nu este în măsură să confirme un rezultat pozitiv la un test rapid, transmite țesutul adecvat la LCR pentru confirmare. În cazul unor rezultate pozitive pentru testul EST, se aplică protocolul în conformitate cu capitolul C punctul 3.2 litera (c) punctele (i) și (ii) din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001.

4.   Analiza genotipică

Pentru fiecare caz pozitiv de EST la cervide se determină genotipul proteinei prion, conform orientărilor laboratorului comunitar de referință pentru EST.


ANEXA III

Măsuri după testarea cervidelor

1.

În cazul în care un cervid destinat comercializării pentru consumul uman a fost selecționat în vederea efectuării de teste de depistare a CWD, statele membre trebuie să asigure trasabilitatea carcasei și să asigure că, până la obținerea unui rezultat negativ la testul rapid, carcasa nu este pusă în vânzare.

2.

Pe cât posibil, și de fiecare dată când se aplică punctul 1, vânătorul, paznicul de vânătoare sau crescătorul de animale, dacă este cunoscut, este informat când eșantioanele sunt supuse testelor de depistare a CWD, și rezultatele pozitive ale testului rapid îi sunt comunicate prin mijloace autorizate cât mai curând posibil.

3.

Statele membre își rezervă dreptul de conservare a materialelor în vederea unui nou diagnostic sau pentru cercetare până la obținerea unui rezultat negativ la testul rapid de depistare a CWD.

4.

Pe cât posibil, cu excepția materialelor conservate în vederea unui nou diagnostic sau pentru cercetare, toate părțile corpului unui cervid declarat pozitiv la testul rapid, inclusiv pielea, sunt distruse direct în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a), (b) sau (e) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 (1).


(1)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1.


ANEXA IV

Obligații în materie de declarații și de raportare

1.   Obligațiile statelor membre:

Informații care trebuie să figureze în rapoartele anuale ale statelor membre cu privire la rezultatele anchetelor referitoare la CWD

(a)

Numărul eșantioanelor de cervide supuse testelor, repartizate pe grupuri-țintă conform următoarelor criterii:

specii;

cervide de crescătorie sau sălbatice;

grup-țintă;

sex;

vârstă.

(b)

Rezultatele testelor rapide și de confirmare (numărul rezultatelor pozitive și negative) și, după caz, ale testelor discriminatorii, eșantioane de țesut, precum și testul rapid și tehnica de confirmare utilizată.

(c)

Localizarea geografică, inclusiv țara de origine a cazurilor pozitive de EST, în cazul în care nu este aceeași cu țara care le raportează.

(d)

Genotipul și specia fiecărui cervid declarat pozitiv la un EST.

2.   Perioade de raportare:

Rezultatele prelevării de eșantioane pentru CWD pentru anul precedent sunt comunicate într-un raport anual.

Acest raport trebuie prezentat cât mai curând și nu mai târziu de șase luni de la sfârșitul fiecărui an de anchetă.

Raportul relativ la anul 2007 include rezultatele sezonului de vânătoare 2007, chiar dacă în anul 2008 au fost prelevate câteva eșantioane.


24.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/44


DECIZIA COMISIEI

din 23 martie 2007

de modificare a Deciziei 2005/760/CE privind unele măsuri de protecție referitoare la prezența gripei aviare puternic patogene în anumite țări terțe, aplicabile importului de păsări ținute în captivitate

[notificată cu numărul C(2007) 1259]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/183/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (2), în special articolul 18 alineatul (7),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (3), în special articolul 22 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În urma izbucnirii epidemiei de gripă aviară în Asia de Sud-Est în 2004, cauzată de o tulpină a virusului puternic patogenă, Comisia a adoptat o serie de măsuri de protecție. Măsurile respective au inclus, în special, Decizia 2005/760/CE a Comisiei din 27 octombrie 2005 privind unele măsuri de protecție referitoare la prezența gripei aviare puternic patogene în anumite țări terțe, aplicabile importului de păsări ținute în captivitate (4). Decizia respectivă se aplică până la 31 martie 2007.

(2)

Decizia 2000/666/CE a Comisiei din 16 octombrie 2000 de stabilire a cerințelor de sănătate animală și de certificare sanitar-veterinară pentru importul de păsări, altele decât păsările de curte, și a condițiilor de carantină (5) stabilește cerințele de sănătate animală referitoare la importurile de păsări, altele decât păsările de curte, astfel cum sunt prevăzute în decizia respectivă, precum și condițiile de carantină aplicabile acestor păsări.

(3)

Grupul științific pentru sănătatea și bunăstarea animalelor (AHAW) din cadrul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a adoptat la 27 octombrie 2006 un aviz științific privind riscurile de sănătate și bunăstare a animalelor asociate importului în Comunitate de păsări sălbatice, altele decât păsările de curte (denumit în continuare „avizul”). Respectivul aviz a identificat o serie de domenii în care modificarea condițiilor comunitare de sănătate animală pentru importurile acestor păsări ar reduce semnificativ orice risc de sănătate identificat, asociat cu astfel de importuri. Condițiile de sănătate animală aplicabile acestor importuri au fost revizuite pe baza avizului, iar Decizia 2000/666/CE a fost abrogată și înlocuită cu Regulamentul (CE) nr. 318/2007 al Comisiei (6).

(4)

Întrucât noile condiții de sănătate animală prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 318/2007 sunt mai stricte decât cele actualmente în vigoare, regulamentul respectiv nu va intra în vigoare până la 1 iulie 2007, pentru a lăsa timp statelor membre și țărilor terțe care exportă astfel de păsări în Comunitate să se adapteze noilor măsuri.

(5)

Având în vedere avizul și situația actuală a sănătății animale la nivel mondial în ceea ce privește gripa aviară, importurile de astfel de păsări ar trebui supuse unor cerințe stricte de import.

(6)

Prin urmare, măsurile de protecție prevăzute în Decizia 2005/760/CE ar trebui să se aplice în continuare până la 30 iunie 2007. De asemenea, ar trebui modificată data aplicării deciziei respective.

(7)

Prin urmare, Decizia 2005/760/CE ar trebui modificată corespunzător.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 6 din Decizia 2005/760/CE, data „31 martie 2007” se înlocuiește cu „30 iunie 2007”.

Articolul 2

Statele membre iau de îndată măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii și publică măsurile respective. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 martie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(4)  JO L 285, 28.10.2005, p. 60. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2007/21/CE (JO L 7, 12.1.2007, p. 44).

(5)  JO L 278, 31.10.2000, p. 26. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2002/279/CE (JO L 99, 16.4.2002, p. 17).

(6)  A se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial.