ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 69

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
9 martie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 246/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 247/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului pentru anul de piață 2007/2008

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 248/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 privind măsurile referitoare la acordurile de finanțare multianuale și acordurile de finanțare anuale încheiate pe baza programului SAPARD, precum și la tranziția de la programul SAPARD la programele de dezvoltare rurală

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 249/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1431/94 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de pasăre și alte produse agricole

16

 

 

Regulamentul (CE) nr. 250/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

18

 

 

Regulamentul (CE) nr. 251/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

20

 

 

Regulamentul (CE) nr. 252/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

21

 

 

Regulamentul (CE) nr. 253/2007 al comisiei din 8 martie 2007 de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

23

 

 

Regulamentul (CE) nr. 254/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

25

 

 

Regulamentul (CE) nr. 255/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 privind ofertele comunicate pentru exportul de grâu comun în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 936/2006

26

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/14/CE a Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

27

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/159/CE

 

*

Decizia Consiliului din 22 februarie 2007 privind poziția Comunității referitoare la Proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea vehiculelor cu motor cu privire la câmpul de vizibilitate înainte al conducătorului auto ( 1 )

37

 

 

2007/160/CE

 

*

Decizia Consiliului din 22 februarie 2007 privind poziția Comunității în ceea ce privește proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea sistemelor de partiționare pentru vehicule destinate protecției pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, care nu sunt piese de origine ( 1 )

39

 

 

Comisie

 

 

2007/161/CE

 

*

Decizia Comisiei din 10 august 2006 privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună și funcționarea Acordului SEE (Cazul nr. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) [notificată cu numărul C(2006) 3592]  ( 1 )

40

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 246/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

121,1

MA

58,4

TN

143,7

TR

146,5

ZZ

117,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

67,2

TR

158,0

ZZ

132,3

0709 90 70

MA

73,8

TR

110,1

ZZ

92,0

0709 90 80

IL

119,7

ZZ

119,7

0805 10 20

CU

36,7

EG

52,4

IL

58,2

MA

43,2

TN

49,6

TR

67,0

ZZ

51,2

0805 50 10

EG

61,7

IL

59,9

TR

51,0

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

84,4

BR

69,0

CA

99,2

CL

109,6

CN

92,8

US

113,9

UY

63,9

ZA

101,9

ZZ

91,8

0808 20 50

AR

71,7

CL

103,4

CN

75,5

US

110,6

ZA

80,3

ZZ

88,3


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 247/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului pentru anul de piață 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 stabilește cotele naționale și regionale de fabricare a zahărului, a izoglucozei și a siropului de inulină. Pentru anul de piață 2007/2008, cotele menționate trebuie ajustate până la sfârșitul lunii februarie 2007 cel târziu.

(2)

Ajustările rezultă, în special, din aplicarea articolelor 8 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, care prevăd atribuirea de cote adiționale de zahăr, precum și cote adiționale și suplimentare de izoglucoză. Ajustările trebuie să țină cont de comunicările statelor membre prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește gestionarea pieței interne a zahărului și regimul cotelor (2). Aceste comunicări au fost transmise Comisiei până la 31 ianuarie 2007 și prevăd, în special, cotele adiționale și suplimentare deja atribuite la data de formulare a comunicării.

(3)

Întreprinderile pot solicita cote adiționale de zahăr până la 30 septembrie 2007. Cotele suplimentare de izoglucoză sunt atribuite în funcție de condițiile stabilite de statele membre. Cotele adiționale și suplimentare care vor fi atribuite pentru anul de piață 2007/2008, dar care nu figurează în comunicările transmise până la 31 ianuarie 2007, vor fi luate în considerare la următoarea ajustare a cotelor stabilite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006, înainte de sfârșitul lunii februarie 2008.

(4)

Ajustarea cotelor stabilite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 rezultă, de asemenea, din aplicarea articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune (3), care prevede ajutoare de restructurare pentru întreprinderile care renunță la cotele alocate. În consecință, pentru anul de piață 2007/2008, este necesar să se țină cont de cotele la care s-a renunțat în contextul regimului de restructurare.

(5)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 trebuie modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2011/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 58, 28.2.2006, p. 42.


ANEXĂ

„ANEXA III

COTE NAȚIONALE ȘI REGIONALE

Începând cu anul de piață 2007/2008

(în tone)

State membre sau regiuni

(1)

Zahăr

(2)

Izoglucoză

(3)

Sirop de inulină

(4)

Belgia

862 077,0

99 796,0

0

Bulgaria

4 752,0

78 153,0

Republica Cehă

367 937,8

Danemarca

420 746,0

Germania

3 655 455,5

49 330,2

Irlanda

0

Grecia

158 702,0

17 973,0

Spania

887 163,7

110 111,0

Franța (zona metropolitană)

3 640 441,9

0

Departamentele franceze de peste mări

480 244,5

Italia

753 845,5

28 300

Letonia

0

Lituania

103 010,0

Ungaria

298 591,0

191 845,0

Țările de Jos

876 560,0

12 683,6

0

Austria

405 812,4

Polonia

1 772 477,0

37 331,0

Portugalia (zona continentală)

15 000,0

13 823,0

Regiunea autonomă Azore

9 953,0

România

109 164

13 913,0

Slovenia

0

Slovacia

140 031,0

59 308,3

Finlanda

90 000,0

16 548,0

Suedia

325 700,0

Regatul Unit

1 221 474,0

37 967,0

Total

16 599 138,3

767 082,1

0”


9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 248/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

privind măsurile referitoare la acordurile de finanțare multianuale și acordurile de finanțare anuale încheiate pe baza programului SAPARD, precum și la tranziția de la programul SAPARD la programele de dezvoltare rurală

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 29,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind asistența financiară comunitară destinată măsurilor de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în țările candidate din Europa Centrală și de Est, în perioada de preaderare (1), în special articolul 12 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 a introdus asistența financiară comunitară destinată măsurilor de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în țările candidate din Europa Centrală și de Est, în perioada de preaderare („programul Sapard”), printre care, în special, Bulgaria și România.

(2)

Articolul 29 din Actul de aderare a Bulgariei și a României prevede că, în cazul în care perioada pentru angajamentele multianuale efectuate în cadrul programului SAPARD în legătură cu anumite măsuri depășește ultimul termen permis pentru efectuarea plăților în cadrul SAPARD, angajamentele necheltuite vor fi incluse în programul de dezvoltare rurală pentru anii 2007-2013.

(3)

Programul SAPARD include mai multe măsuri care vor fi sprijinite după aderare, prin Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (2).

(4)

Pentru a facilita tranziția între aceste două tipuri de asistență, ar trebui specificată perioada în care angajamentele pot fi efectuate către beneficiari prin programul SAPARD.

(5)

Ar trebui specificate condițiile în care proiectele aprobate prin Regulamentul (CE) nr. 1268/1999, dar care nu mai pot fi finanțate prin acest regulament, pot fi transferate spre programe de dezvoltare rurală.

(6)

Prezentul regulament nu aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1423/2006 al Comisiei din 26 septembrie 2006 de stabilire a unui mecanism privind măsurile corespunzătoare în domeniul cheltuielilor agricole în ceea ce privește Bulgaria și România (3).

(7)

În conformitate cu dispozițiile articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 2759/1999 al Comisiei din 22 decembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1268/1999 (4) al Consiliului privind asistența financiară comunitară destinată măsurilor de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în țările candidate din Europa Centrală și de Est, în perioada de preaderare, trebuie efectuată o evaluare ex-post a programului SAPARD. Trebuie să se garanteze că aceste evaluări pot fi efectuate și finanțate după 2006, după expirarea perioadei de eligibilitate a programului SAPARD, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1268/1999.

(8)

Acordurile de finanțare multianuale („MAFA”) și acordurile de finanțare anuale („AFA”) au fost încheiate între Comisia Europeană, care reprezintă Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Bulgaria și România, pe de altă parte.

(9)

În domeniile reglementate de Tratatul de instituire a Comunității Europene, relația dintre Bulgaria și România, pe de o parte, și Comunitate, pe de altă parte, este guvernată de legislația comunitară, cu începere de la 1 ianuarie 2007, atunci când aceste state aderă la Uniunea Europeană. În principiu, acordurile bilaterale, fără alte documente juridice necesare, continuă să se aplice, în măsura în care nu contravin legislației comunitare obligatorii. În anumite domenii, MAFA și AFA prevăd norme care diferă de legislația comunitară, dar nu contravin dispozițiilor obligatorii. Oricum, este normal să se prevadă că, în ceea ce privește programul SAPARD, noile state membre ar trebui, pe cât posibil, să respecte aceleași norme care se aplică și în celelalte domenii ale legislației comunitare.

(10)

Prin urmare, este necesar să se prevadă continuarea aplicabilității MAFA și AFA, sub rezerva anumitor derogări și modificări. În același timp, anumite dispoziții nu mai sunt necesare, având în vedere faptul că nici Comunitatea nu mai tratează cu țări terțe, ci cu state membre, și că noile state membre se vor supune direct dispozițiilor legislației comunitare. În acest caz, dispozițiile MAFA nu ar trebui să se mai aplice. Pentru a asigura continuitatea aplicării MAFA și AFA, aceste schimbări ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2007.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind coordonarea asistenței acordate statelor candidate în cadrul strategiei de preaderare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3906/89 (5) și Regulamentul (CE) nr. 2222/2000 al Comisiei din 7 iunie 2000 de stabilire a normelor financiare de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului privind asistența comunitară destinată măsurilor de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în țările candidate din Europa Centrală și de Est în perioada de preaderare (6) au constituit temeiuri juridice pentru Comisie pentru a conferi gestionarea asistenței acordate prin programul SAPARD agențiilor responsabile de punerea în aplicare din țările candidate, de la caz la caz. MAFA au fost încheiate pe baza acestei posibilități. Totuși, în ceea ce privește statele membre, legislația comunitară nu prevede transferul procedurii de gestionare, ci doar o procedură de acreditare la nivel național pentru agențiile plătitoare menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (7). MAFA prevăd, în principiu, o procedură de acreditare identică cu cea de la articolul 4 secțiunea A din anexă. Astfel, în ceea ce privește statele membre, nu mai este necesar transferul gestionării asistenței. Prin urmare, derogarea de la aceste prevederi este considerată corectă.

(12)

Acordurile de finanțare multianuale (MAFA) și acordurile de finanțare anuale (AFA) au fost, de asemenea, încheiate între Comisia Europeană, care reprezintă Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia (statele membre care au aderat în 2004), pe de altă parte.

(13)

Dispozițiile similare celor incluse în prezentul regulament privind MAFA și AFA pentru Bulgaria și România au fost adoptate, privind MAFA și AFA pentru statele membre care au aderat în 2004, prin Regulamentul (CE) nr. 1419/2004 al Comisiei din 4 august 2004 privind continuitatea aplicării acordurilor de finanțare multianuale și a acordurilor de finanțare anuale încheiate între, pe de o parte, Comisia Europeană, acționând în numele Comunității Europene și, pe de altă parte, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria și de introducere a unor derogări de la acordurile de finanțare multianuale și de la Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 2222/2000 (8). Totuși, aceste măsuri au fost adoptate ca măsuri de facilitare a transferului de la programul SAPARD la programele de dezvoltare rurală și expiră la 30 aprilie 2007.

(14)

În urma experienței, s-a stabilit că aceste măsuri nu privesc numai transferul de la programul SAPARD la programele de dezvoltare rurală, ci, în special, finalizarea programelor începute prin programul SAPARD pentru statele membre care au aderat în 2004. Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 prevede că, în acest caz, acestea rămân aplicabile.

(15)

Prin urmare, este normal ca regulamentul de adoptare să prevadă măsuri identice cu cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1419/2004, pentru a prevedea finalizarea programelor începute prin programul SAPARD pentru statele membre care au aderat în 2004, din moment ce aceste programe nu au fost încă finalizate. Aceste măsuri ar trebui aplicate odată ce acelea incluse în Regulamentul (CE) nr. 1419/2004 nu se mai aplică, adică de la 1 mai 2007.

(16)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (7) din secțiunea A a anexei la MAFA, suma care trebuie recuperată în temeiul deciziei de verificare a conformității va fi dedusă din următoarea solicitare de plată către Comisie. Articolul 12 alineatul (8) prevede că suma care trebuie recuperată în temeiul deciziei de verificare a conformității nu va fi redistribuită programului. Aplicarea celor două dispoziții va avea ca rezultat o deducere dublă a sumei din distribuirea SAPARD către un stat beneficiar. Prin urmare, dispoziția ca această sumă să fie dedusă din următoarea solicitare de plată către Comisie ar trebui eliminată.

(17)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru structuri agricole și dezvoltare rurală și al Comitetului pentru fonduri agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

BULGARIA ȘI ROMÂNIA

SECȚIUNEA I

Tranziția de la programul SAPARD la programele de dezvoltare rurală

Articolul 1

Încheierea perioadei de contractare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1268/1999

În ceea ce privește fondurile comunitare din cadrul Regulamentului (CE) nr. 1268/1999, Bulgaria și România pot continua să contracteze sau să încheie angajamente cu orice beneficiar până la data la care fiecare contractează sau încheie angajamente pentru prima dată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Comisia va fi informată cu privire la această dată.

Articolul 2

Finanțarea proiectelor SAPARD după expirarea perioadei de eligibilitate

(1)   În cazul în care perioada pentru angajamentele multianuale efectuate în cadrul programului SAPARD în legătură cu împădurirea terenurilor agricole, acordarea de sprijin pentru constituirea grupurilor de producători sau pentru programele agroecologice depășește ultimul termen permis pentru efectuarea plăților în cadrul SAPARD, angajamentele necheltuite vor fi incluse în programul de dezvoltare rurală pentru anii 2007-2013, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și finanțat de FEADR, cu condiția ca programul de dezvoltare rurală să prevadă dispoziții în acest scop.

(2)   În cazul în care Bulgaria sau România aplică dispozițiile alineatului (1), Comisia trebuie notificată, înainte de sfârșitul anului 2007, cu privire la sumele corespunzătoare fondurilor atribuite.

(3)   Normele privind eligibilitatea asistenței și verificările acesteia în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 se aplică în continuare.

Articolul 3

Cheltuieli legate de evaluarea ex-post a programelor SAPARD

Cheltuielile legate de evaluările ex-post ale programelor SAPARD relevante, prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 2759/1999, pot fi eligibile în cadrul componentei de asistență tehnică a programelor de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, și pot fi finanțate de FEADR, cu condiția ca programul de dezvoltare rurală să prevadă dispoziții în acest sens.

Articolul 4

Corespondența între măsurile din cadrul perioadei actuale și măsurile din cadrul noii perioade de programare

Tabelul de corespondență pentru măsurile prevăzute la articolele 2 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 și Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 este prezentat în anexa I.

SECȚIUNEA II

MAFA și AFA

Articolul 5

Continuarea aplicabilității MAFA și AFA după aderare

(1)   Fără a aduce atingere valabilității acordurilor de finanțare multianuale (denumite în continuare „MAFA”) și a acordurilor de finanțare anuale (denumite în continuare „AFA”), astfel cum figurează în anexa II, încheiate între Comisia Europeană, care reprezintă Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Bulgaria și România, pe de altă parte, aceste acorduri continuă să se aplice în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

(2)   Articolele 2 și 4 din MAFA încetează să se aplice.

(3)   Următoarele dispoziții din anexa la MAFA încetează să se aplice:

(a)

articolele 1 și 3 din secțiunea A; cu toate acestea, orice referire la aceste articole din MAFA sau AFA se interpretează ca referindu-se la decizia națională de acreditare, în conformitate cu articolul 4 din secțiunea A;

(b)

articolul 14 punctele 2.6 și 2.7 din secțiunea A;

(c)

articolele 2, 3, 4, 5, 6 și 8 din secțiunea C; și

(d)

secțiunea G.

(4)   Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 și articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2222/2000 nu se mai aplică pentru Bulgaria și România în ceea ce privește programul SAPARD.

Articolul 6

Derogări de la dispozițiile MAFA și de la Regulamentul (CE) nr. 2222/2000

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (7) ultimul paragraf și articolul 5 alineatul (4) secțiunea A din anexa la MAFA și articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2222/2000, Comisia este informată de îndată cu privire la modificările privind punerea în aplicare sau modalitățile de plată ale Agenției SAPARD după acreditarea acesteia.

CAPITOLUL II

MAFA ȘI AFA CU PRIVIRE LA REPUBLICA CEHĂ, ESTONIA, UNGARIA, LETONIA, LITUANIA, POLONIA, SLOVACIA ȘI SLOVENIA

Articolul 7

Continuarea aplicabilității MAFA și AFA după aderare

(1)   Fără a aduce atingere valabilității acordurilor de finanțare multianuale (denumite în continuare „MAFA”) și acordurilor de finanțare anuale (denumite în continuare „AFA”), astfel cum figurează în anexa III, încheiate între Comisia Europeană, care reprezintă Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia, pe de altă parte, aceste acorduri continuă să se aplice în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

(2)   Articolele 2 și 4 din MAFA încetează să se aplice.

(3)   Următoarele dispoziții din anexa la MAFA încetează să se aplice:

(a)

articolele 1 și 3 din secțiunea A; cu toate acestea, orice referire la aceste articole din MAFA sau AFA se interpretează ca referindu-se la decizia națională de acreditare, în conformitate cu articolul 4 din secțiunea A;

(b)

articolul 14, punctele 2.6 și 2.7 din secțiunea A;

(c)

articolele 2, 3, 4, 5, 6 și 8 din secțiunea C;

(d)

articolul 8 din secțiunea F; și

(e)

secțiunea G.

(4)   Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 și articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2222/2000 nu se mai aplică în ceea ce privește programul SAPARD.

Articolul 8

Derogări de la dispozițiile MAFA și de la Regulamentul (CE) nr. 2222/2000

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (7) ultimul paragraf și articolul 5 alineatul (4) secțiunea A din anexa la MAFA și articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2222/2000, Comisia este informată de îndată cu privire la modificările privind punerea în aplicare sau modalitățile de plată ale Agenției SAPARD după acreditarea acesteia.

Articolul 9

Modificarea MAFA

(1)   Articolul 7 alineatul (8) secțiunea A din anexa la MAFA se înlocuiește după cum urmează:

„Tranșa finală a programului trebuie să fie plătită în cazul în care:

(a)

responsabilul național cu autorizarea finanțării trimite Comisiei, în termen de 6 luni de la termenul-limită al plății stabilit în acordul anual de finanțare final, o declarație de cheltuieli certificată, efectuată în conformitate cu articolul 9 din prezenta secțiune;

(b)

raportul final de punere în aplicare a fost trimis și aprobat de către Comisie;

(c)

a fost adoptată decizia menționată la articolul 11 din prezenta secțiune.

Plata nu aduce atingere adoptării unei decizii ulterioare în conformitate cu articolul 12 din prezenta secțiune.”

(2)   La articolul 10 alineatul (3) secțiunea A din anexa la MAFA se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, dobânda necalculată în proiectele asistate prin programul din Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și, respectiv, Slovenia va fi plătită către Comisie în euro.”

(3)   Articolul 12 alineatul (7) secțiunea A din anexa la MAFA se înlocuiește după cum urmează:

„Suma care trebuie recuperată în conformitate cu deciziile de autorizare este comunicată responsabilului național cu autorizarea finanțării care, în numele statelor membre, se asigură că suma este creditată în contul euro SAPARD, în termen de două luni de la luarea deciziei de autorizare.

Cu toate acestea, Comisia poate, de la caz la caz, să decidă ca suma care trebuie să i se crediteze să fie dedusă din plățile datorate de Comisie statelor membre în cadrul oricărui instrument comunitar.”

Articolul 10

Înlocuirea sumelor prevăzute la articolul 2 din AFA 2003

Suma prevăzută la articolul 2 din fiecare AFA pentru 2003 se înlocuiește cu sumele prevăzute în anexa IV.

Articolul 11

Modificarea articolului 3 din AFA pentru anii 2000-2003

La sfârșitul articolului 3 din fiecare AFA, se adaugă următorul paragraf:

„Orice parte din contribuția comunitară prevăzută la articolul 2 pentru care nu s-a semnat nici un contract cu beneficiarii finali la data menționată la al doilea paragraf va fi notificată Comisiei în termen de trei luni de la cunoașterea sumei.”

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 12

Domeniu de aplicare

Capitolul I se aplică pentru punerea în aplicare a programului SAPARD în Bulgaria și România.

Capitolul II se aplică pentru punerea în aplicare a programului SAPARD în Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia.

Articolul 13

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Capitolul I se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Capitolul II se aplică de la 1 mai 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 26.6.1999, p. 87. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2112/2005 (JO L 344, 27.12.2005, p. 23).

(2)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2012/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 8).

(3)  JO L 269, 28.9.2006, p. 10.

(4)  JO L 331, 23.12.1999, p. 51. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2278/2004 (JO L 396, 31.12.2004, p. 36).

(5)  JO L 161, 26.6.1999, p. 68.

(6)  JO L 253, 7.10.2000, p. 5. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1052/2006 (JO L 189, 12.7.2006, p. 3).

(7)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 320/2006 (JO L 58, 28.2.2006, p. 42).

(8)  JO L 258, 5.8.2004, p. 11. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1155/2005 (JO L 187, 19.7.2005, p. 14).


ANEXA I

Tabel de corespondență a măsurilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 și Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Măsuri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1268/1999

Linii și măsuri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Coduri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Metode de producție agricolă care vizează protejarea mediului și conservarea spațiului natural, articolul 2 a patra liniuță.

Articolul 36 litera (a) punctul (iv) și articolul 39: Plăți pentru agro-mediu

214

Constituirea grupurilor de producători, articolul 2 a șaptea liniuță.

Articolul 20 litera (d) punctul (ii) și articolul 35: Grupuri de producători

142

Silvicultură, inclusiv împădurirea zonelor agricole, investiții în mici proprietăți forestiere deținute de proprietari particulari și prelucrarea și comercializarea produselor silvicole, articolul 2 a paisprezecea liniuță.

Articolul 36 litera (b) punctul (i) și articolul 43: Prima împădurire a terenului agricol

221

Asistență tehnică pentru măsurile incluse în prezentul regulament, inclusiv studii de asistență în pregătirea și monitorizarea programului, campanii publicitare și de informare.

Articolul 66 alineatul (2): Asistență tehnică

511


ANEXA II

Acorduri de finanțare multianuale (MAFA) și acorduri de finanțare anuale (AFA) încheiate între Comisia Europeană și România și Bulgaria

1.   LISTA MAFA

Următoarele MAFA au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Bulgaria la douăzeci aprilie, anul două mii unu;

Guvernul României la șaptesprezece ianuarie, anul două mii doi.

2.   LISTA AFA

A.   Acord de finanțare anuală pentru 2000

Următoarele AFA pentru 2000 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Bulgaria la douăzeci aprilie, anul două mii unu;

Guvernul României la șaptesprezece ianuarie, anul două mii doi.

B.   Acord de finanțare anuală pentru 2001

Următoarele AFA pentru 2001 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Bulgaria la douăzeci și nouă iulie, anul două mii doi;

Guvernul României la unsprezece octombrie, anul două mii doi.

C.   Acord de finanțare anuală pentru 2002

Următoarele AFA pentru 2002 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Bulgaria la șase iunie, anul două mii trei;

Guvernul României la doisprezece mai, anul două mii trei.

D.   Acord de finanțare anuală pentru 2003

Următoarele AFA pentru 2003 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Bulgaria la întâi octombrie, anul două mii trei;

Guvernul României la douăzeci și doi septembrie, anul două mii patru.

E.   Acord de finanțare anuală pentru 2004

Următoarele AFA pentru 2004 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Bulgaria la șase iunie, anul două mii cinci;

Guvernul României la trei noiembrie, anul două mii cinci.

F.   Acord de finanțare anuală pentru 2005

Următoarele AFA pentru 2005 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Bulgaria la șase iunie, anul două mii șase;

Guvernul României la douăzeci și cinci iulie, anul două mii șase.

G.   Acord de finanțare anuală pentru 2006

Următoarele AFA pentru 2006 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Bulgaria la douăzeci și nouă decembrie, anul două mii șase;

Guvernul României (1).


(1)  Adoptat de Comisie la 18 octombrie 2006, semnat de Comisie și de Guvernul României la 31 octombrie 2006, proceduri de finalizare aflate în curs de desfășurare în România.


ANEXA III

Acorduri de finanțare multianuale (MAFA) și acorduri de finanțare anuale (AFA) încheiate între Comisia Europeană și Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia

1.   LISTA MAFA

Următoarele MAFA au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Cehă la zece decembrie, anul două mii unu;

Republica Estonia la douăzeci și opt mai, anul două mii unu;

Republica Ungaria la cincisprezece iunie, anul două mii unu;

Republica Letonia la patru iulie, anul două mii unu;

Republica Lituania la douăzeci și nouă august, anul două mii unu;

Republica Polonia la optsprezece mai, anul două mii unu;

Republica Slovacia la șaisprezece mai, anul două mii unu și

Republica Slovenia la douăzeci și opt august, anul două mii unu.

2.   LISTA AFA

A.   Acord de finanțare anuală pentru 2000

Următoarele AFA pentru 2000 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Cehă la zece decembrie, anul două mii unu;

Republica Estonia la douăzeci și opt mai, anul două mii unu;

Republica Ungaria la cincisprezece iunie, anul două mii unu;

Republica Letonia la unsprezece mai, anul două mii unu;

Republica Lituania la douăzeci și nouă august, anul două mii unu;

Republica Polonia la optsprezece mai, anul două mii unu;

Republica Slovacia la șaisprezece mai, anul două mii unu și

Republica Slovenia la șaisprezece octombrie, anul două mii unu.

B.   Acord de finanțare anuală pentru 2001

Următoarele AFA pentru 2001 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Cehă la nouăsprezece iunie, anul două mii trei;

Republica Estonia la zece iulie, anul două mii trei,

Republica Ungaria la douăzeci și șase martie, anul două mii trei;

Republica Letonia la treizeci mai, anul două mii doi;

Republica Lituania la optsprezece iulie, anul două mii doi;

Republica Polonia la zece iunie, anul două mii doi;

Republica Slovacia la patru noiembrie, anul două mii doi și

Republica Slovenia la șaptesprezece iulie, anul două mii doi.

C.   Acord de finanțare anuală pentru 2002

Următoarele AFA pentru 2002 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Cehă la trei iunie, anul două mii patru;

Republica Estonia la unsprezece decembrie, anul două mii trei;

Republica Ungaria la douăzeci și doi decembrie, anul două mii trei;

Republica Letonia la doisprezece mai, anul două mii trei;

Republica Lituania la șase iunie, anul două mii trei;

Republica Polonia la paisprezece aprilie, anul două mii trei;

Republica Slovacia la treizeci septembrie, anul două mii trei și

Republica Slovenia la douăzeci și opt iulie, anul două mii trei.

D.   Acord de finanțare anuală pentru 2003

Următoarele AFA pentru 2003 au fost încheiate între Comisia Europeană, în numele Comunității Europene, și

Republica Cehă la doi iulie, anul două mii patru;

Republica Estonia la unsprezece decembrie, anul două mii trei;

Republica Ungaria la douăzeci și doi decembrie, anul două mii trei;

Republica Letonia la întâi decembrie, anul două mii trei;

Republic Lituania la cincisprezece ianuarie, anul două mii patru;

Republica Polonia la zece iunie, anul două mii trei;

Republica Slovacia la douăzeci și șase decembrie, anul două mii trei și

Republica Slovenia la unsprezece noiembrie, anul două mii trei.


ANEXA IV

Acord de finanțare anual pentru 2003 – alocare în funcție de țară

(EURO)

Țară

Sumă

Republica Cehă

23 923 565

Estonia

13 160 508

Ungaria

41 263 079

Letonia

23 690 433

Lituania

32 344 468

Polonia

182 907 972

Slovacia

19 831 304

Slovenia

6 871 397

Total

343 992 726


9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 249/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1431/94 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de pasăre și alte produse agricole

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 774/94 al Consiliului din 29 martie 1994 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, brizuri și alte reziduuri (2), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Contingentul tarifar din grupa numărul 1 prevăzut în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1431/94 al Comisiei (3), cu numărul de ordine 09.4410 și încadrat la codurile NC 0207 14 10, 0207 14 50 și 0207 14 70 (bucăți de pui congelate), este alocat în mod special Braziliei.

(2)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Brazilia, încheiat în cadrul negocierilor desfășurate în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994, aprobat prin Decizia 2006/963/CE a Consiliului (4), prevede un contingent tarifar de import anual de carne de pasăre de 2 332 tone pentru anumite bucăți de pui congelate (codurile NC 0207 14 10, 0207 14 50 și 0207 14 70), la rata de 0 %.

(3)

Această cantitate trebuie adăugată la contingentul din grupa numărul 1.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1431/94 trebuie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare pentru carne de pasăre și ouă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1431/94 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 91, 8.4.1994, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2198/95 al Comisiei (JO L 221, 19.9.1995, p. 3).

(3)  JO L 156, 23.6.1994, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1938/2006 (JO L 407, 30.12.2006, p. 150).

(4)  JO L 397, 30.12.2006, p. 10.


ANEXĂ

„ANEXA I

Rata de reducere a taxei vamale fixată la 100 %

Pui

Țara

Numărul grupei

Numărul de ordine

Codul NC

Cantități anuale

(în tone)

Brazilia

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

9 432

Thailanda

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Altele

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300


Curcan

Țara

Numărul grupei

Numărul de ordine

Codul NC

Cantități anuale

(în tone)

Brazilia

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

1 800

Altele

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485”


9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/18


REGULAMENTUL (CE) NR. 250/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, restituirile la export trebuie stabilite în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinații atunci când situația pieței mondiale sau cerințele specifice anumitor piețe justifică acest lucru.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).


ANEXĂ

Restituiri la export pentru zahărul alb și zahărul brut în aceeași stare, aplicabile începând cu 9 martie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2179

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2179

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

:

toate destinațiile, în afară de Albania, Croația, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein, Livigno și Campione d’Italia, insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu deține control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005, în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Prezenta valoare este aplicabilă zahărului brut cu un randament de 92 %. În cazul în care randamentul zahărului brut exportat nu este de 92 %, valoarea restituirii aplicabile se înmulțește, pentru fiecare operațiune de export în cauză, cu un factor de conversie obținut prin împărțirea la 92 a randamentului zahărului brut exportat, calculat în conformitate cu punctul III alineatul (3) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.


9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 251/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragrafele al doilea și al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 958/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 privind o licitație permanentă pentru anul de comercializare 2006/2007 în vederea stabilirii restituirilor la exportul de zahăr alb (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 958/2006 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 8 martie 2007, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 8 martie 2007 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 958/2006 se stabilește la 26,793 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 175, 29.6.2006, p. 49.


9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 252/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (c), (d) și (g) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație atunci când acest lucru este justificat de situația pieței mondiale sau de exigențele specifice ale anumitor piețe.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2).

(5)

Restituirile la export pot fi instituite pentru a acoperi disparitățile de competitivitate dintre exporturile din Comunitate și cele din țările terțe. Produsele comunitare exportate spre destinații apropiate și spre anumite țări terțe care acordă un tratament preferențial la import se găsesc în prezent într-o poziție concurențială foarte avantajoasă. În consecință, este necesară eliminarea restituirilor la export pentru aceste destinații.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament numai dacă îndeplinesc condițiile cerute la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Pentru a fi eligibile pentru o restituire în temeiul alineatului (1), produsele trebuie să îndeplinească cerințele pertinente stabilite la articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.


ANEXĂ

Restituiri la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare, aplicabile începând cu 9 martie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg substanță uscată

21,79

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

21,79

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2179

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

21,79

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2179

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2179

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2179 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

21,79

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,2179

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

:

toate destinațiile, cu excepția Albaniei, Croației, Bosniei și Herțegovina, Muntenegrului, Serbiei, Kosovo, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein, Livigno și Campione d’Italia, insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu deține control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005 în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Valoarea de bază nu este aplicabilă produsului definit la punctul 2 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3513/92 al Comisiei (JO L 355, 5.12.1992, p. 12).


9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/23


REGULAMENTUL (CE) NR. 253/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) litera (a) și alineatul (4),

întrucât:

(1)

Ratele de restituire aplicabile începând cu 23 februarie 2007 produselor enumerate în anexă, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 181/2007 al Comisiei (2).

(2)

Aplicarea normelor și a criteriilor menționate de Regulamentul (CE) nr. 181/2007 informațiilor deținute în prezent de Comisie duce la modificarea ratelor de restituire la export care se aplică în prezent, după cum se indică în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 181/2007 se modifică după cum se indică în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 55, 23.2.2007, p. 24.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 9 martie 2007 anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire în EURO/100 kg

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

1701 99 10

Zahăr alb

21,79

21,79


(1)  Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile exporturilor către Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Orașul Vatican), Liechtenstein, comunele Livigno și Campione d'Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Faroe, nici mărfurilor incluse în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 exportate către Confederația Elvețiană.


9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 254/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea și paragraful al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 38/2007 al Comisiei din 17 ianuarie 2007 privind o licitație permanentă pentru revânzarea la export a zahărului deținut de agențiile de intervenție din Belgia, Republica Cehă, Spania, Irlanda, Italia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Suedia (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 38/2007 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 7 martie 2007, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 7 martie 2007 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 38/2007 se stabilește la 347,70 EUR/t.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 11, 18.1.2007, p. 4.


9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 255/2007 AL COMISIEI

din 8 martie 2007

privind ofertele comunicate pentru exportul de grâu comun în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 936/2006

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3) primul paragraf,

întrucât:

(1)

O licitație pentru restituirea la exportul de grâu comun către anumite țări terțe a fost lansată de Regulamentul nr. 936/2006 al Comisiei (2).

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor (3), Comisia poate decide, pe baza ofertelor prezentate, să nu dea curs procedurii de licitație.

(3)

Luând în considerare în special criteriile prevăzute la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95, nu este indicat să se stabilească o restituire maximă.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nu se dă curs ofertelor prezentate în perioada 2-8 martie 2007 în cadrul licitației pentru restituirea la exportul de grâu comun prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 936/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172, 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147, 30.6.1995, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 50).


DIRECTIVE

9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/27


DIRECTIVA 2007/14/CE A COMISIEI

din 8 martie 2007

de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (1), în special articolul 2 alineatul (3) litera (a), articolul 5 alineatul (6) primul paragraf, articolul 5 alineatul (6) litera (c), articolul 9 alineatul (7), articolul 12 alineatul (8) literele (b)-(e), articolul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (2), articolul 21 alineatul (4) litera (a), articolul 23 alineatul (4) punctul (ii) și articolul 23 alineatul (7),

având în vedere avizul tehnic al Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CERVM) (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2004/109/CE instituie principiile generale pentru armonizarea obligațiilor de transparență privind deținerea drepturilor de vot sau a instrumentelor financiare care conferă dreptul de a achiziționa acțiuni existente împreună cu dreptul de vot. Aceasta urmărește să asigure că, prin divulgarea unor informații exacte, complete și furnizate la momentul potrivit, cu privire la emitenții de valori mobiliare, încrederea investitorilor este garantată pe termen lung. În mod similar, solicitând emitenților să fie informați despre tranzacțiile care modifică participațiile importante în capitalul societăților, directiva urmărește să asigure că aceștia din urmă pot informa publicul în permanență.

(2)

Normele de aplicare a reglementărilor privind obligațiile de transparență ar trebui, în mod similar, să fie redactate astfel încât să asigure un nivel înalt de protecție a investitorilor, să stimuleze eficacitatea pieței și să fie aplicate în mod uniform.

(3)

În ceea ce privește procedurile conform cărora investitorii vor fi informați despre opțiunea emitentului pentru statul membru de origine, este necesar ca astfel de opțiuni să fie divulgate conform aceleiași proceduri aplicabile informațiilor reglementate din Directiva 2004/109/CE.

(4)

În ceea ce privește elementele minime ale setului condensat de declarații financiare semestriale, în cazul în care acel set nu este stabilit în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate, acestea trebuie redactate astfel încât să se evite formarea unei imagini înșelătoare a activelor și pasivelor, a situației financiare și a rezultatului financiar ale emitentului. Conținutul rapoartelor semestriale ar trebui redactat astfel încât să asigure un grad de transparență adecvat față de investitori, printr-un flux regulat de informații privind rezultatele emitentului, iar aceste informații ar trebui prezentate astfel încât să faciliteze compararea lor cu informațiile furnizate în raportul anual din anul precedent.

(5)

Emitenții de acțiuni care creează conturi consolidate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate (IAS) și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) ar trebui să aplice aceeași definiție a tranzacțiilor între părțile afiliate în rapoartele anuale și semestriale prevăzute în Directiva 2004/109/CE. Emitenții de acțiuni care nu creează conturi consolidate și care nu sunt obligați să aplice IAS și IFRS ar trebui, în rapoartele lor semestriale prevăzute în Directiva 2004/109/CE, să aplice definiția tranzacțiilor între părțile afiliate stabilită în Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale (3).

(6)

Pentru a beneficia de derogarea de la obligația de notificare a participațiilor importante prevăzută de Directiva 2004/109/CE în cazul acțiunilor cumpărate exclusiv pentru compensare și reglare, durata maximă a „ciclului de reglare pe termen scurt” ar trebui să fie cât mai scurtă posibil.

(7)

Pentru ca autoritatea competentă în cauză să poată controla respectarea derogării creatorilor de piață de la obligația de notificare a informațiilor privind participațiile importante, creatorul de piață care dorește să beneficieze de această derogare ar trebui să anunțe că acționează sau intenționează să acționeze în calitate de creator de piață și să specifice acțiunile sau instrumentele financiare pe care le are în vedere.

(8)

Desfășurarea activităților de creare de piață în deplină transparență este deosebit de importantă. Astfel, creatorul de piață ar trebui, la cererea autorităților competente respective, să poată identifica activitățile desfășurate în legătură cu emitentul în cauză și, în special, acțiunile sau instrumentele financiare deținute în scopul desfășurării activităților de creare de piață.

(9)

În ceea ce privește calendarul zilelor de cotație, este necesar, în scopul facilitării aplicării, ca termenele să fie calculate în funcție de zilele de cotație din statul membru al emitentului. Cu toate acestea, pentru a încuraja transparența, ar trebui să se adopte dispoziții prin care fiecare autoritate competentă să informeze investitorii și participanții la piață despre calendarul zilelor de cotație aplicabil în diferitele piețe reglementate, situate sau care funcționează pe teritoriul său.

(10)

În ceea ce privește circumstanțele în care se efectuează notificarea participațiilor importante, este necesar să se stabilească momentul în care obligația se aplică în mod individual sau colectiv, precum și modul în care aceasta va fi respectată în cazul mandatarilor.

(11)

Este întemeiat să se presupună că persoanele fizice sau juridice exercită un nivel înalt de prudență când achiziționează sau cedează participații importante. În consecință, asemenea persoane vor avea foarte repede cunoștință despre astfel de achiziții sau cesiuni sau despre posibilitatea de a exercita drepturi de vot; prin urmare, este necesară introducerea unei perioade de timp foarte scurte după tranzacția în cauză ca perioadă după care se consideră că acestea sunt informate.

(12)

Derogarea de la obligația de a reuni participațiile importante ar trebui să fie disponibilă doar întreprinderilor-mamă care pot demonstra că filialele lor, societăți de gestiune sau întreprinderi de investiții, îndeplinesc condițiile de independență necesare. Pentru a asigura transparența deplină, o declarație în acest sens ar trebui notificată ex ante autorității competente respective. În această privință, este important ca notificarea să menționeze autoritatea competentă care supraveghează activitățile societăților de gestiune conform condițiilor prevăzute în Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (4), indiferent dacă sunt autorizate în conformitate cu directiva respectivă, cu condiția ca, în ultimul caz, acestea să fie supravegheate în temeiul legislației naționale.

(13)

În sensul Directivei 2004/109/CE, instrumentele financiare ar trebui luate în considerare în contextul notificării participațiilor importante, în măsura în care asemenea instrumente conferă deținătorului un drept necondiționat de a dobândi acțiunile subiacente sau posibilitatea de a achiziționa acțiunile subiacente sau lichidități la scadență. Prin urmare, instrumentele financiare nu ar trebui să includă instrumente care îi permit deținătorului să primească acțiuni în funcție de nivelul atins de prețul acțiunii subiacente la un anumit moment. Acestea nu ar trebui să acopere nici acele instrumente care îi permit emitentului de instrumente sau unui terț să acorde acțiuni sau lichidități deținătorului instrumentului la scadență.

(14)

Instrumentele financiare din secțiunea C a anexei I la Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) care nu sunt menționate la articolul 11 alineatul (1) al prezentei directive a Comisiei nu sunt considerate instrumente financiare în sensul articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE.

(15)

Directiva 2004/109/CE stabilește obligații stricte în domeniul difuzării informațiilor reglementate. Simpla disponibilitate a informațiilor, care presupune obligația investitorilor de a le căuta în mod activ, nu este, prin urmare, suficientă în sensul directivei respective. În consecință, difuzarea ar trebui să implice distribuirea activă a informațiilor de la emitenți către mijloacele media, pentru a ajunge la investitori.

(16)

Sunt necesare standarde minime de calitate pentru difuzarea informațiilor reglementate pentru a garanta că investitorii, chiar dacă sunt rezidenți ai unui alt stat membru decât cel al emitentului, au acces egal la informațiile reglementate. Emitenții ar trebui să se asigure că acele standarde minime sunt îndeplinite, fie prin difuzarea personală a informațiilor reglementate, fie prin mandatarea unui terț în acest sens în numele lor. În ultimul caz, terțul ar trebui să aibă capacitatea de difuzare în condiții adecvate și să dispună de mecanisme adecvate pentru a se asigura că informațiile reglementate pe care le primește provin de la emitentul corespunzător și că nu există niciun risc semnificativ de deteriorare a datelor sau de acces neautorizat la informații confidențiale nepublicate. În cazul în care terțul furnizează alte servicii sau îndeplinește alte funcții, precum mijloace media, autorități competente, burse de valori sau organismul însărcinat cu mecanismul de stocare desemnat oficial, astfel de servicii sau funcții ar trebui clar separate de serviciile și funcțiile referitoare la difuzarea informațiilor reglementate. Când sunt comunicate informații către mijloacele media, pentru a facilita și accelera prelucrarea informațiilor, emitenții sau terții ar trebui să acorde prioritate utilizării mijloacelor electronice și formatelor tip din domeniu.

(17)

În plus, prin intermediul standardelor minime, informațiile reglementate ar trebui difuzate într-un mod care garantează cel mai larg acces public posibil și, dacă este posibil, accesul simultan la publicul din interiorul și exteriorul statului membru de origine al emitentului. Aceasta nu aduce atingere dreptului statelor membre de a solicita emitenților să publice parțial sau integral informațiile reglementate în jurnale și nici posibilității emitenților de a publica informațiile reglementate disponibile pe propriul lor website sau pe alte website-uri accesibile investitorilor.

(18)

Ar trebui să se poată declara echivalență atunci când regulile generale de divulgare ale unor țări terțe oferă utilizatorilor o evaluare inteligibilă și, în general, echivalentă a situației emitenților care le permite să adopte decizii similare situației în care li s-ar fi furnizat informațiile conform obligațiilor prevăzute în Directiva 2004/109/CE, chiar dacă obligațiile nu sunt identice. Cu toate acestea, echivalența ar trebui limitată la substanța informațiilor relevante și nu ar trebui acceptată nicio excepție privind termenele fixate de Directiva 2004/109/CE.

(19)

Pentru a stabili dacă un emitent dintr-o țară terță întrunește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/109/CE, este important să se asigure consecvența cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar (6), în special cu elementele referitoare la informațiile financiare istorice care trebuie incluse în prospect.

(20)

În ceea ce privește echivalența obligațiilor de independență, o întreprindere-mamă a unei societăți de gestiune sau a unei întreprinderi de investiții înregistrată într-o țară terță ar trebui să poată beneficia de derogarea prevăzută la articolul 12 alineatul (4) sau (5) din Directiva 2004/109/CE, indiferent dacă autorizarea este obligatorie în temeiul legislației din țara terță pentru ca societatea de gestiune sau întreprinderea de investiții controlată să poată desfășura activități de gestiune sau activități de gestiune a portofoliului, cu condiția respectării anumitor condiții de independență.

(21)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă stabilește normele de aplicare pentru articolul 2 alineatul (1) litera (i) punctul (ii), articolul 5 alineatul (3) paragraful al doilea, articolul 5 alineatul (4) teza a doua, articolul 9 alineatele (1), (2) și (4), articolul 10, articolul 12 alineatele (1), (2), (4), (5) și (6), articolul 12 alineatul (2) litera (a), articolul 13 alineatul (1), articolul 21 alineatul (1), articolul 23 alineatele (1) și (6) din Directiva 2004/109/CE.

Articolul 2

Procedura pentru alegerea statului membru de origine

[Articolul 2 alineatul (1) litera (i) punctul (ii) din Directiva 2004/109/CE]

În cazul în care emitentul alege un stat membru de origine, această alegere se publică în conformitate cu aceeași procedură aplicabilă informațiilor reglementate.

Articolul 3

Elementele minime ale declarațiilor financiare semestriale neconsolidate

[Articolul 5 alineatul (3) paragraful al doilea din Directiva 2004/109/CE]

(1)   Elementele minime ale setului condensat de declarații financiare semestriale, în cazul în care acel set nu este stabilit în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002, sunt în conformitate cu alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

(2)   Bilanțul și contul de profit și pierdere rezumate cuprind fiecare dintre titlurile și subtotalurile incluse în cele mai recente declarații financiare anuale ale emitentului. Se includ linii suplimentare în cazul în care, în urma omisiunii lor, declarațiile financiare semestriale ar oferi o imagine înșelătoare a stării activelor și pasivelor, a situației financiare și a rezultatului financiar ale emitentului.

În plus, se includ următoarele informații comparative:

(a)

bilanțul de la încheierea primelor șase luni ale anului financiar curent și bilanțul comparativ de la încheierea anului financiar precedent;

(b)

contul de profit și pierdere pentru primele șase luni ale anului financiar curent, precum și, după doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, informații comparative pentru perioada similară a anului financiar precedent.

(3)   Notele explicative includ următoarele:

(a)

informații suficiente pentru a asigura comparabilitatea declarațiilor financiare semestriale condensate cu declarațiile financiare anuale;

(b)

informații suficiente și explicații pentru a garanta înțelegerea corectă de către utilizator a oricăror modificări semnificative ale sumelor și a oricăror evoluții apărute pe durata semestrului în cauză, care se reflectă în bilanț și în contul de profit și pierdere.

Articolul 4

Principalele tranzacții între părțile afiliate

[Articolul 5 alineatul (4) teza a doua din Directiva 2004/109/CE]

(1)   În rapoartele de gestiune intermediare, emitenții de acțiuni divulgă, ca tranzacții principale între părțile afiliate, cel puțin următoarele:

(a)

tranzacțiile dintre părțile afiliate care au avut loc în primele șase luni ale anului financiar curent și care au afectat substanțial situația financiară sau rezultatele întreprinderii în acea perioadă;

(b)

orice modificări ale tranzacțiilor dintre părțile afiliate descrise în ultimul raport anual care ar putea avea un efect substanțial asupra situației financiare sau a rezultatelor întreprinderii în primele șase luni ale anului financiar curent.

(2)   În cazul în care emitentul de acțiuni nu trebuie să creeze conturi consolidate, acesta divulgă cel puțin tranzacțiile dintre părțile afiliate menționate la articolul 43 alineatul (1) punctul 7b din Directiva 78/660/CEE.

Articolul 5

Durata maximă a „ciclului de reglare pe termen scurt” obișnuit

[Articolul 9 alineatul (4) din Directiva 2004/109/CE]

Durata maximă a „ciclului de reglare pe termen scurt” obișnuit este de trei zile de cotație de la data tranzacției.

Articolul 6

Mecanismele de control ale autorităților competente în privința creatorilor de piață

[Articolul 9 alineatul (5) din Directiva 2004/109/CE]

(1)   Creatorul de piață care dorește să beneficieze de derogarea prevăzută la articolul 9 alineatul (5) din Directiva 2004/109/CE notifică autoritatea competentă din statul membru de origine al emitentului, cel târziu în termenul prevăzut la articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2004/109/CE, despre desfășurarea sau intenția de desfășurare a activităților de creare de piață pentru un anumit emitent.

În cazul în care creatorul de piață încetează să desfășoare activități de creare de piață pentru emitentul în cauză, notifică în mod corespunzător autoritatea competentă.

(2)   Fără a aduce atingere aplicării articolului 24 din Directiva 2004/109/CE, în cazul în care creatorului de piață care dorește să beneficieze de derogarea prevăzută la articolul 9 alineatul (5) din directiva respectivă i se solicită de către autoritatea competentă a emitentului să identifice acțiunile sau instrumentele financiare deținute în scopul activității de creare de piață, creatorului de piață i se permite să efectueze această identificare prin orice mijloace verificabile. Doar în cazul în care creatorul de piață nu are capacitatea de a identifica acțiunile sau instrumentele financiare în cauză i se poate solicita să le mențină într-un cont separat în scopul acelei identificări.

(3)   Fără a aduce atingere aplicării articolului 24 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2004/109/CE, în cazul în care un acord de creare de piață între creatorul de piață și bursa de valori și/sau emitent este obligatoriu în temeiul legislației naționale, creatorul de piață furnizează, la cerere, un asemenea acord autorității competente.

Articolul 7

Calendarul zilelor de cotație

[Articolul 12 alineatele (2) și (6) și articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

(1)   În sensul articolului 12 alineatele (2) și (6) și al articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE, trebuie aplicat calendarul zilelor de cotație din statul membru de origine al emitentului.

(2)   Fiecare autoritate competentă publică pe website-ul său calendarul zilelor de cotație a diferitelor piețe reglementate situate sau care funcționează pe teritoriul aflat sub jurisdicția sa.

Articolul 8

Deținătorii de acțiuni și persoanele fizice sau juridice prevăzute la articolul 10 din directiva privind transparența, obligate să notifice participațiile importante

[Articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2004/109/CE]

(1)   În sensul articolului 12 alineatul (2) din Directiva 2004/109/CE, obligația de notificare ce apare imediat după ce procentul de drepturi de vot atinge pragurile aplicabile sau este inferior sau superior acestor praguri în urma unor tranzacții, precum cele menționate la articolul 10 din Directiva 2004/109/CE, constituie o obligație individuală care revine fiecărui deținător de acțiuni sau fiecărei persoane fizice sau juridice prevăzute la articolul 10 al directivei respective sau ambelor categorii, în cazul în care procentul de drepturi de vot deținute de către fiecare parte atinge pragul aplicabil sau este inferior sau superior acestui prag.

În cazurile prevăzute la articolul 10 litera (a) din Directiva 2004/109/CE, obligația de notificare este o obligație colectivă care revine tuturor părților la acord.

(2)   În cazurile prevăzute la articolul 10 litera (h) din Directiva 2004/109/CE, în cazul în care un deținător de acțiuni acordă procura pentru o adunare a deținătorilor de acțiuni, notificarea se poate face sub forma unei notificări unice în momentul acordării procurii, cu condiția ca notificarea să specifice în mod clar situația care rezultă în urma operațiunii, în privința drepturilor de vot, la momentul în care mandatarul nu va mai putea exercita drepturile de vot cum dorește.

Dacă, în cazurile prevăzute la articolul 10 litera (h), mandatarul primește una sau mai multe procuri pentru o adunare a deținătorilor de acțiuni, notificarea se poate face sub forma unei notificări unice în momentul primirii procurilor, cu condiția ca notificarea să specifice în mod clar situația care rezultă în urma operațiunii, în privința drepturilor de vot, la momentul în care mandatarul nu va mai putea exercita drepturile de vot cum dorește.

(3)   Atunci când obligația de a efectua o notificare revine mai multor persoane fizice sau juridice, notificarea se poate face sub forma unei notificări comune unice.

Cu toate acestea, utilizarea unei notificări comune unice nu poate exonera niciuna dintre persoanele fizice sau juridice în cauză de răspunderile care le revin în privința notificării.

Articolul 9

Circumstanțele în care persoana care depune notificarea a aflat despre achiziție sau cesiune sau despre posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot

[Articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2004/109/CE]

În sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/109/CE, deținătorul de acțiuni sau persoana fizică sau juridică menționată la articolul 10 din directiva respectivă se consideră a fi informat (informată) în legătură cu achiziția, cesiunea sau posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot în termen de două zile de cotație de la data tranzacției.

Articolul 10

Condițiile de independență care trebuie respectate de societățile de gestiune și de întreprinderile de investiții care furnizează servicii de gestiune individualizată a portofoliului

[Articolul 12 alineatul (4) primul paragraf și articolul 12 alineatul (5) primul paragraf din Directiva 2004/109/CE]

(1)   În sensul derogării de la reunirea participațiilor prevăzute la articolul 12 alineatul (4) primul paragraf și la articolul 12 alineatul (5) primul paragraf din Directiva 2004/109/CE, o întreprindere-mamă a unei societăți de gestiune sau a unei întreprinderi de investiții respectă următoarele condiții:

(a)

nu trebuie să se implice prin acordarea de instrucțiuni directe sau indirecte sau prin orice alte mijloace în privința exercitării drepturilor de vot deținute de societatea de gestiune sau de întreprinderea de investiții respectivă;

(b)

societatea de gestiune sau întreprinderea de investiții trebuie să fie liberă să exercite, independent de întreprinderea-mamă, drepturile de vot anexate activelor pe care le gestionează.

(2)   O întreprindere-mamă care dorește să beneficieze de derogare notifică, fără întârziere, următoarele informații autorității competente din statul membru de origine al emitenților ale căror drepturi de vot sunt anexate participațiilor gestionate de societățile de gestiune sau de întreprinderile de investiții:

(a)

o listă a numelor societăților de gestiune și ale întreprinderilor de investiții respective, indicând autoritățile competente care le supraveghează sau lipsa unei autorități competente de supraveghere, dar fără trimitere la emitenții în cauză;

(b)

o declarație prin care, în cazul fiecărei asemenea societăți de gestiune sau întreprinderi de investiții, întreprinderea-mamă îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1).

Întreprinderea-mamă trebuie să actualizeze continuu lista menționată la litera (a).

(3)   În cazul în care întreprinderea-mamă intenționează să beneficieze de derogări numai cu privire la instrumentele financiare prevăzute la articolul 13 din Directiva 2004/109/CE, aceasta notifică autorității competente din statul membru de origine al emitentului numai lista prevăzută la alineatul (2) litera (a).

(4)   Fără a aduce atingere aplicării articolului 24 din Directiva 2004/109/CE, o întreprindere-mamă a unei societăți de gestiune sau a unei întreprinderi de investiții trebuie să poată demonstra autorității competente din statul membru de origine al emitentului, la cerere, că:

(a)

structura organizațională a întreprinderii-mamă și a societății de gestiune sau a întreprinderii de investiții este de așa natură încât permite exercitarea drepturilor de vot independent de întreprinderea-mamă;

(b)

persoanele care decid asupra modalității de exercitare a drepturilor de vot acționează independent;

(c)

în cazul în care întreprinderea-mamă este un client al propriei societăți de gestiune sau întreprinderi de investiții sau deține participații în activele gestionate de societatea de gestiune sau de întreprinderea de investiții, există un mandat clar, în scris, pentru o relație de independență reciprocă între întreprinderea-mamă și societatea de gestiune sau întreprinderea de investiții.

Obligația de la litera (a) implică cel puțin că întreprinderea-mamă și societatea de gestiune sau întreprinderea de investiții trebuie să instituie politici și proceduri scrise, concepute în mod rezonabil pentru a preveni distribuirea de informații între întreprinderea-mamă și societatea de gestiune sau întreprinderea de investiții în ceea ce privește exercitarea drepturilor de vot.

(5)   În sensul alineatului (1) litera (a), „instrucțiune directă” înseamnă orice instrucțiune transmisă de întreprinderea-mamă sau de o altă întreprindere controlată de întreprinderea-mamă care specifică modalitatea de exercitare a drepturilor de vot de către societatea de gestiune sau întreprinderea de investiții în anumite situații.

„Instrucțiune indirectă” înseamnă orice instrucțiune generală sau particulară, indiferent de forma acesteia, care este transmisă de întreprinderea-mamă sau de o altă întreprindere controlată de întreprinderea-mamă și care limitează libertatea societății de gestiune sau a întreprinderii de investiții în ceea ce privește exercitarea drepturilor de vot pentru a sprijini interesele de afaceri specifice ale întreprinderii-mamă sau ale altei întreprinderi controlate de întreprinderea-mamă.

Articolul 11

Tipurile de instrumente financiare care conferă dreptul de a achiziționa, exclusiv din propria inițiativă a deținătorului, acțiuni cărora le sunt anexate drepturi de vot

[Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

(1)   În sensul articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE, se consideră instrumente financiare valorile mobiliare și contractele de opțiuni, contractele la termen, contractele swap, contractele la termen pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate, în conformitate cu prevederile din secțiunea C a anexei I la Directiva 2004/39/CE, cu condiția ca acestea să confere dreptul de a achiziționa, exclusiv din propria inițiativă a deținătorului, în temeiul unui acord formal, acțiuni cărora le sunt anexate drepturi de vot și care sunt deja emise, ale unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Deținătorul instrumentului trebuie să posede, la scadență, dreptul necondiționat de a achiziționa acțiunile subiacente sau libertatea de a achiziționa asemenea acțiuni.

Un acord formal înseamnă un acord obligatoriu, conform legii aplicabile.

(2)   În sensul articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE, deținătorul reunește și notifică toate instrumentele financiare în sensul alineatului (1) cu privire la același emitent subiacent.

(3)   Notificarea solicitată în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE cuprinde informațiile următoare:

(a)

situația care rezultă în urma operațiunii, în termeni de drepturi de vot;

(b)

după caz, seria întreprinderilor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv instrumente financiare;

(c)

data atingerii sau depășirii pragului;

(d)

pentru instrumentele cu o perioadă de exercitare, o indicare a datei sau a perioadei de timp în care acțiunile vor fi sau vor putea fi achiziționate, după caz;

(e)

data scadenței sau expirării instrumentului;

(f)

identitatea deținătorului;

(g)

numele emitentului subiacent.

În sensul literei (a), procentul de drepturi de vot se calculează în funcție de numărul total de drepturi de vot și capital, conform ultimei divulgări de către emitent în temeiul articolului 15 din Directiva 2004/109/CE.

(4)   Perioada de notificare coincide cu cea prevăzută la articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2004/109/CE și în dispozițiile de punere în aplicare conexe.

(5)   Notificarea se face către emitentul acțiunii subiacente și autoritatea competentă din statul membru de origine al acestui emitent.

În cazul în care un instrument financiar se referă la mai multe acțiuni subiacente, se face o notificare separată către fiecare emitent al acțiunilor subiacente.

Articolul 12

Standardele minime

[Articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

(1)   Difuzarea informațiilor reglementate în sensul articolului 21 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE se efectuează conform standardelor minime prevăzute la alineatele (2)-(5).

(2)   Informațiile reglementate se difuzează astfel încât să se asigure difuzarea către un public cât mai larg posibil și într-un timp cât mai scurt posibil în statul membru de origine sau în statul membru menționat la articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2004/109/CE și în celelalte state membre.

(3)   Informațiile reglementate se comunică mijloacelor media sub forma unui text integral, needitat.

Cu toate acestea, în cazul rapoartelor și al declarațiilor menționate la articolele 4, 5 și 6 din Directiva 2004/109/CE, această obligație se consideră îndeplinită dacă anunțul referitor la informațiile reglementate este comunicat mijloacelor media și indică, pe lângă mecanismul desemnat în mod oficial pentru stocarea centralizată a informațiilor reglementate, menționat la articolul 21 din directiva respectivă, website-ul pe care sunt publicate documentele în cauză.

(4)   Informațiile reglementate se comunică mijloacelor media astfel încât se asigură securitatea comunicării, se reduce la minimum riscul de deteriorare a datelor și de acces neautorizat și se oferă siguranță în privința sursei informațiilor reglementate.

Securitatea primirii informațiilor este garantată prin remedierea cât mai rapid posibil a oricăror erori sau întreruperi din fluxul comunicării informațiilor reglementate.

Emitentul sau persoana care a solicitat admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată fără acordul emitentului nu este responsabilă de erorile sistemice sau deficiențele din mijloacele media în care au fost comunicate informațiile reglementate.

(5)   Informațiile reglementate se comunică mijloacelor media într-o manieră care menționează în mod clar că informațiile sunt reglementate, identifică în mod clar emitentul în cauză, subiectul informațiilor reglementate, precum și ora și data transmiterii informațiilor de către emitent sau de către persoana care a solicitat admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată fără acordul emitentului.

La cerere, emitentul sau persoana care a solicitat admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată fără acordul emitentului comunică autorității competente, în ceea ce privește orice divulgare de informații reglementate, următoarele:

(a)

numele persoanei care a transmis informațiile către mijloacele media;

(b)

detaliile privind validarea securității;

(c)

ora și data transmiterii informațiilor către mijloacele media;

(d)

mijlocul prin care informațiile au fost transmise;

(e)

după caz, detaliile privind orice restricție impusă de către emitent asupra informațiilor reglementate.

Articolul 13

Obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/109/CE

[Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

Se consideră că o țară terță stabilește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2004/109/CE în cazul în care, conform legislației țării respective, raportul de gestiune anual trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

(a)

un tablou fidel al evoluției și rezultatelor întreprinderii și al situației emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă acesta, astfel încât evaluarea să prezinte o analiză echilibrată și cuprinzătoare a evoluției și rezultatelor întreprinderii și a situației emitentului, corespunzătoare dimensiunii și complexității întreprinderii;

(b)

o indicație a oricăror evenimente importante care au avut loc de la încheierea anului financiar;

(c)

indicații privind dezvoltarea viitoare probabilă a emitentului.

În măsura în care este necesar pentru înțelegerea evoluției, a rezultatelor sau a situației emitentului, analiza menționată la litera (a) conține indicatori-cheie ai performanței de natură financiară și, după caz, de natură nefinanciară în legătură cu activitatea specifică a întreprinderii.

Articolul 14

Obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2004/109/CE

[Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

Se consideră că o țară terță stabilește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2004/109/CE în cazul în care, conform legislației țării respective, se solicită un set condensat de declarații financiare pe lângă raportul de gestiune intermediar, iar acesta din urmă trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

(a)

evaluarea perioadei acoperite;

(b)

indicații privind dezvoltarea viitoare probabilă a emitentului pentru ultimele șase luni din anul financiar;

(c)

pentru emitenții de acțiuni și în cazul în care nu au fost deja divulgate continuu, principalele tranzacții între părțile afiliate.

Articolul 15

Obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (c) și la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/109/CE

[Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

Se consideră că o țară terță stabilește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (c) și la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/109/CE în cazul în care, conform legislației țării respective, există una sau mai multe persoane din cadrul emitentului care sunt responsabile de informațiile financiare anuale și semestriale și, în special, de următoarele:

(a)

conformitatea declarațiilor financiare cu cadrul aplicabil de prezentare a informațiilor sau cu setul de standarde de contabilitate;

(b)

corectitudinea evaluării gestiunii din raportul de gestiune.

Articolul 16

Obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 6 din Directiva 2004/109/CE

[Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

Se consideră că o țară terță stabilește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 6 din Directiva 2004/109/CE în cazul în care, conform legislației țării respective, un emitent are obligația de a publica rapoarte financiare trimestriale.

Articolul 17

Obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/109/CE

[Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

Se consideră că o țară terță stabilește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2004/109/CE în cazul în care, conform legislației țării respective, crearea de conturi individuale de către întreprinderea-mamă nu este necesară, dar emitentul al cărui sediu social se află în țara terță respectivă trebuie, în procesul de creare a conturilor consolidate, să includă următoarele informații:

(a)

pentru emitenții de acțiuni, calculul dividendelor și capacitatea de a plăti dividende;

(b)

pentru toți emitenții, după caz, obligațiile minime de capital social și emisiile de lichidități.

În sensul echivalenței, emitentul trebuie, de asemenea, să poată furniza autorității competente din statul membru de origine informații suplimentare care au făcut obiectul unui audit despre conturile individuale ale emitentului ca entitate independentă, în ceea ce privește elementele informaționale menționate la literele (a) și (b). Aceste informații divulgate pot fi stabilite în conformitate cu standardele de contabilitate ale țării terțe.

Articolul 18

Obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) paragraful al doilea din Directiva 2004/109/CE

[Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

Se consideră că o țară terță stabilește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) paragraful al doilea din Directiva 2004/109/CE privind conturile individuale în cazul în care, conform legislației unei țări terțe, un emitent al cărui sediu social se află în țara terță respectivă nu trebuie să creeze conturi consolidate, dar trebuie să își creeze conturile individuale în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate recunoscute în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (7) ca fiind aplicabile în cadrul Comunității sau cu standardele naționale de contabilitate ale țării terțe echivalente acestor standarde.

În sensul echivalenței, dacă astfel de informații financiare nu corespund standardelor respective, trebuie să fie prezentate sub forma unor declarații financiare reformulate.

În plus, conturile individuale trebuie să facă obiectul unui audit independent.

Articolul 19

Obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 12 alineatul (6) din Directiva 2004/109/CE

[Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

Se consideră că o țară terță stabilește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 12 alineatul (6) din Directiva 2004/109/CE în cazul în care, conform legislației țării respective, perioada în care un emitent al cărui sediu social se află în țara terță respectivă trebuie să fie notificat în privința participațiilor importante și în care trebuie să divulge publicului aceste participații importante este în total egală cu șapte zile de cotație sau inferioară acestora.

Intervalele de timp pentru notificarea emitentului și divulgarea ulterioară pentru public de către emitent pot fi diferite de cele prevăzute la articolul 12 alineatele (2) și (6) din Directiva 2004/109/CE.

Articolul 20

Obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 14 din Directiva 2004/109/CE

[Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

Se consideră că o țară terță stabilește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 14 din Directiva 2004/109/CE în cazul în care, conform legislației țării respective, un emitent al cărui sediu social se află în țara terță respectivă trebuie să respecte următoarele condiții:

(a)

în cazul unui emitent căruia i se permite să dețină cel mult 5 % din propriile acțiuni la care sunt anexate drepturi de vot, trebuie să efectueze o notificare de fiecare dată când se atinge sau se depășește pragul respectiv;

(b)

în cazul unui emitent căruia i se permite să dețină cel mult între 5 % și 10 % din propriile acțiuni la care sunt anexate drepturi de vot, trebuie să efectueze o notificare de fiecare dacă când se atinge sau se depășește pragul de 5 % sau pragul maxim;

(c)

în cazul unui emitent căruia i se permite să dețină peste 10 % din propriile acțiuni la care sunt anexate drepturi de vot, trebuie să efectueze o notificare de fiecare dată când se atinge sau se depășește pragul de 5 % sau pragul de 10 %.

În sensul echivalenței, notificarea peste pragul de 10 % nu trebuie să fie obligatorie.

Articolul 21

Obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 15 din Directiva 2004/109/CE

[Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

Se consideră că o țară terță stabilește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 15 din Directiva 2004/109/CE în cazul în care, conform legislației țării respective, un emitent al cărui sediu social se află în țara terță respectivă trebuie să facă public numărul total de drepturi de vot și capitalul în termen de 30 de zile calendaristice de la creșterea sau descreșterea acestui număr total.

Articolul 22

Obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 17 alineatul (2) litera (a) și la articolul 18 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/109/CE

[Articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE]

Se consideră că o țară terță stabilește obligațiile echivalente celor prevăzute la articolul 17 alineatul (2) litera (a) și la articolul 18 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/109/CE, în ceea ce privește conținutul informațiilor despre adunări, în cazul în care, conform legislației țării respective, un emitent al cărui sediu social se află în țara terță respectivă trebuie să furnizeze cel puțin informații despre locul, ora și ordinea de zi a adunărilor.

Articolul 23

Echivalența privind testul de independență pentru întreprinderile-mamă ale societăților de gestiune și ale întreprinderilor de investiții

[Articolul 23 alineatul (6) din Directiva 2004/109/CE]

(1)   Se consideră că o țară terță stabilește condițiile de independență echivalente celor prevăzute la articolul 12 alineatele (4) și (5) din directiva respectivă în cazul în care, conform legislației țării respective, o societate de gestiune sau o întreprindere de investiții în temeiul articolului 23 alineatul (6) din Directiva 2004/109/CE trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

societatea de gestiune sau întreprinderea de investiții trebuie să fie liberă, în orice situație, să exercite independent de întreprinderea-mamă drepturile de vot anexate activelor pe care le gestionează;

(b)

societatea de gestiune sau întreprinderea de investiții trebuie să ignore interesele întreprinderii-mamă sau ale oricărei alte întreprinderi controlate de întreprinderea-mamă ori de câte ori apar conflicte de interese.

(2)   Întreprinderea-mamă respectă obligațiile de notificare prevăzute la articolul 10 alineatul (2) litera (a) și alineatul (3) din prezenta directivă.

În plus, în cazul fiecărei societăți de gestiune sau întreprinderi de investiții în cauză, întreprinderea-mamă emite o declarație prin care respectă condițiile prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol.

(3)   Fără a aduce atingere aplicării articolului 24 din Directiva 2004/109/CE, întreprinderea-mamă trebuie să poată demonstra autorității competente din statul membru de origine al emitentului, la cerere, că obligațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (4) din prezenta directivă sunt respectate.

Articolul 24

Transpunerea

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de 12 luni de la data adoptării acesteia. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la textul acestor dispoziții și la un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 25

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 26

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 martie 2007.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

(2)  CERVM a fost înființat prin Decizia 2001/527/CE a Comisiei din 6 iunie 2001 (JO L 191, 13.7.2001, p. 43).

(3)  JO L 222, 14.8.1978, p. 11. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).

(4)  JO L 375, 31.12.1985, p. 3. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 79, 24.3.2005, p. 9).

(5)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/31/CE (JO L 114, 27.4.2006, p. 60).

(6)  JO L 149, 30.4.2004, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1787/2006 (JO L 337, 5.12.2006, p. 17).

(7)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/37


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 februarie 2007

privind poziția Comunității referitoare la Proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea vehiculelor cu motor cu privire la câmpul de vizibilitate înainte al conducătorului auto

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/159/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 privind aderarea Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații (1), în special articolul 4 alineatul (2) liniuța a doua,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea vehiculelor cu motor cu privire la câmpul de vizibilitate înainte al conducătorului auto (2) prevede eliminarea obstacolelor tehnice în comercializarea vehiculelor cu motor între părțile contractate în ceea ce privește aceste componente, garantând în același timp un înalt nivel de siguranță.

(2)

Este necesar să se definească poziția Comunității în privința proiectului de regulament menționat și să se prevadă un vot al Comunității, reprezentate de Comisie, în favoarea proiectului.

(3)

Proiectul de regulament ar trebui să facă parte din sistemul comunitar de omologare a vehiculelor cu motor deoarece domeniul de aplicare a Directivei 77/649/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la câmpul de vizibilitate al conducătorilor auto (3) este similar cu cel al acestui proiect de regulament,

DECIDE:

Articolul 1

Proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU) privind omologarea vehiculelor cu motor cu privire la câmpul de vizibilitate înainte al conducătorului auto, așa cum este cuprins în documentul TRANS/WP.29/2005/82, se aprobă.

Articolul 2

Comunitatea, reprezentată de Comisie, se va pronunța în favoarea proiectului de regulament CEE/ONU menționat la articolul 1 în cadrul următoarei reuniuni a Comitetului de administrație al Forumului mondial CEE/ONU de armonizare a regulamentelor privind vehiculele.

Articolul 3

Regulamentul CEE/ONU privind omologarea vehiculelor cu motor cu privire la câmpul de vizibilitate înainte al conducătorului auto devine parte integrantă a sistemului comunitar de omologare de tip a vehiculelor cu motor.

Adoptată la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 346, 17.12.1997, p. 78.

(2)  Document CEE/ONU TRANS/WP.29/2005/82.

(3)  JO L 267, 19.10.1977, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 90/630/CEE a Comisiei (JO L 341, 6.12.1990, p. 20).


9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/39


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 februarie 2007

privind poziția Comunității în ceea ce privește proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea sistemelor de partiționare pentru vehicule destinate protecției pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, care nu sunt piese de origine

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/160/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații (1), în special articolul 4 alineatul (2) liniuța a doua,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (denumit în continuare „proiectul de regulament CEE/ONU”) privind omologarea sistemelor de partiționare pentru vehicule destinate protecției pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, care nu sunt piese de origine (2), prevede eliminarea obstacolelor tehnice în comercializarea autovehiculelor între părțile contractante în ceea ce privește aceste componente, garantând în același timp un nivel înalt de securitate și de protecție a mediului.

(2)

Este necesar să se definească poziția Comunității în privința proiectului de regulament CEE/ONU și să se prevadă un vot al Comunității, reprezentată de Comisie, în favoarea proiectului.

(3)

Având în vedere că proiectul de regulament CEE/ONU se aplică furnizării de alte piese decât cele de origine, acesta nu ar trebui să facă parte din sistemul comunitar de omologare pe tip a autovehiculelor,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă prin prezenta proiectul de regulament CEE/ONU privind omologarea sistemelor de partiționare pentru vehicule destinate protecției pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, care nu sunt piese de origine.

Articolul 2

Comunitatea, reprezentată de Comisie, se va pronunța în favoarea proiectului de regulament CEE/ONU menționat la articolul 1 în cadrul următoarei reuniuni a Comitetului de administrație al Forumului mondial CEE/ONU de armonizare a regulamentelor privind vehiculele.

Articolul 3

Regulamentul CEE/ONU privind sistemele de partiționare pentru vehicule destinate protecției pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, care nu sunt piese de origine, nu devine parte integrantă a sistemului comunitar de omologare pe tip a autovehiculelor.

Adoptată la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 346, 17.12.1997, p. 78.

(2)  Document TRANS/WP.29/2005/88.


Comisie

9.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 69/40


DECIZIA COMISIEI

din 10 august 2006

privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună și funcționarea Acordului SEE

(Cazul nr. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen)

[notificată cu numărul C(2006) 3592]

(Numai versiunea în limba engleză este autentică)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/161/CE)

La data de 10 august 2006, Comisia a adoptat o decizie într-un caz privind o concentrare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (1), în special articolul 8 alineatul (1). O versiune neconfidențială a textului integral al deciziei este disponibilă în versiunea lingvistică autentică și în limbile de lucru ale Comisiei pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență, la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

(1)

La data de 24 ianuarie 2006, Comisia a primit o notificare prin care întreprinderea INEOS Group Limited („Ineos”) și-a exprimat intenția de a dobândi controlul asupra întreprinderii BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business („BP Dormagen Business”), controlată de British Petroleum Group („BP”), prin achiziție de active.

(2)

Ineos este o societate pe acțiuni britanică, care deține integral mai multe filiale care au ca obiect de activitate producția, distribuția, vânzarea și comercializarea, la nivel mondial, de produse chimice intermediare și de specialitate. La data de 16 decembrie 2006, Ineos a achiziționat Innovene, care regrupează fostele activități de olefine, de derivați și de rafinare a BP (cu excluderea BP Dormagen Business, a cărei achiziție face obiectul prezentei decizii), care are ca obiect de activitate fabricarea de produse petrochimice, inclusiv olefine și derivați ai acestora, precum și o gamă de produse de prelucrare (2). Această operațiune a fost autorizată de către Comisie la data de 9 decembrie 2005 (Cazul nr. COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, „operațiunea principală”).

(3)

BP Dormagen Business, care constă într-o singură uzină situată la Köln/Dormagen (Germania), este în prezent controlată de către BP și activitatea sa constă în producția de oxid de etilenă („OE”) și de etilenglicoli („EG sau glicoli”).

(4)

Comitetul consultativ în materie de concentrări a emis, cu ocazia celei de-a 143-a întâlniri din 28 iulie 2006, un aviz favorabil privind un proiect de decizie pentru acordarea autorizării, prezentat de către Comisie (3).

(5)

Într-un raport din data de 26 iulie 2006, consilierul-auditor a considerat că dreptul părților de a fi audiate a fost respectat (3).

I.   PIEȚE RELEVANTE

Context

(6)

În cadrul examinării operațiunii principale, Comisia a evaluat piețele de oxid de etilenă („OE”) și pentru un număr de derivați ai acestuia („DOE”), în special etoxilați de alcool, eterglicoli („EG”) și etanolamine („EOA”). Comisia a concluzionat că operațiunea principală nu a ridicat îndoieli majore cu privire la compatibilitatea acesteia cu piața comună, pe piețele orizontale și verticale relevante.

(7)

Singurele produse fabricate și vândute de BP Dormagen Business sunt OE și EG. Ineos produce o gamă largă de produse chimice, inclusiv OE și derivați de OE (inclusiv EG). În consecință, singurele suprapuneri la nivel orizontal care decurg din achiziția propusă de Ineos a BP Dormagen Business privesc OE și EG. În plus, există relații verticale în amonte de OE (în ceea ce privește etilena) și în aval de OE (în ceea ce privește derivații de OE).

Piețele relevante ale produselor

(8)

OE este un gaz incolor, produs prin oxidarea parțială a etilenei. Cu un conținut de etilenă de 82 %, este un produs periculos, în sensul că are un grad ridicat de inflamabilitate și este explozibil. Este, de asemenea, toxic și cancerigen. În starea sa nepurificată, OE poate fi utilizat pentru producerea de EG sau poate fi supus unei purificări mai intense.

(9)

EG sunt substanțe chimice intermediare, produse, în principal, prin hidratarea noncatalitică a OE. EG reprezintă 37,5 % din consumul total de OE în SEE și sunt produși numai de către producătorii integrați de OE.

(10)

O metodă de procesare alternativă a OE constă în purificarea mai intensă: OE purificat poate fi ulterior utilizat pentru producerea de diverse alte produse chimice intermediare. Majoritatea acestui OE purificat este utilizat într-o manieră captivă de către producătorii integrați de OE, în operațiuni de fabricare în aval de produse derivate de OE, restul fiind vândut terților care concurează producătorii de OE pe diferitele piețe de produse derivate de OE.

Oxid de etilenă

(11)

Comisia a avut deja ocazia să studieze piața de oxid de etilenă în cazuri anterioare (4). Aceasta a stabilit existența unei piețe de produse distincte pentru OE, aceasta fiind caracterizată printr-un grad scăzut de înlocuire, în special atunci când este utilizat ca materie primă directă în reacții chimice. Ancheta efectuată în cazul de față a confirmat definiția pieței produsului.

(12)

Deoarece numai OE purificat este vândut terților, evaluarea concurenței, în acest caz, s-a concentrat pe piața de OE purificat. Într-un stadiu mai avansat al procedurii, Ineos a adus la cunoștință faptul că OE purificat poate fi mai departe subdivizat în: OE de calitate superioară („OE-CS”) și OE de calitate inferioară („OE-CI”), în funcție de nivelul de impurități (în special conținutul de aldehide). Cu toate acestea, ancheta a demonstrat că nu era necesară o subdivizare a pieței relevante a produsului în cauză în funcție de nivelurile de puritate ale OE purificat, deoarece numai OE-CS era vândut terților.

(13)

Comisia a încercat, de asemenea, să determine dacă este necesară stabilirea unei distincții între contractele de aprovizionare cu OE pe termen lung a clienților ale căror uzine se află în locația/situl furnizorului de OE sau în apropierea acestuia și sunt legate/conectate prin conducte („local/intern”) și contractele de furnizare către clienți („extern”) deserviți prin alte mijloace, în special prin transportul cu camioane sau transportul feroviar. Comisia a constatat că între aceste două metode de aprovizionare există unele diferențe de preț, de durată a contractului și de cantitate a produselor cumpărate. Cu toate acestea, Comisia nu a trebuit să ia o decizie în această privință, deoarece operațiunea nu va împiedica concurența eficientă, indiferent de stabilirea faptului că aprovizionarea internă și externă sunt considerate ca reprezentând o singură piață sau două piețe separate.

Etilenglicoli

(14)

Ineos a înaintat informații conform cărora etilenglicolii (EG) constituie o piață distinctă a produsului, în conformitate cu o decizie anterioară a Comisiei (5). Cu toate acestea, într-o decizie ulterioară (6), Comisia a reținut faptul că poate fi necesară distincția între diferitele tipuri de EG, pe considerente legate de cererea de pe piață. Diferențele sunt: mono-etilenglicol („MEG”), di-etilenglicol („DEG”) și tri-etilenglicol („TEG”). MEG reprezintă partea cea mai importantă a producției (aproximativ 90 %), restul producției fiind împărțit între DEG (aproximativ 9 %) și TEG (aproximativ 1 %).

(15)

În cazul de față, majoritatea actorilor de pe piață au indicat că EG ar trebui divizați, în continuare, în trei piețe (MEG, DEG și TEG), în măsura în care sunt utilizați în aplicații foarte diferite și nu sunt deloc substituibili. Cu toate acestea, din punct de vedere al aprovizionării, MEG, DEG și TEG sunt invariabil fabricați împreună și sunt întotdeauna produși în proporții foarte asemănătoare. Definiția exactă a pieței a fost lăsată deschisă, în timp ce operațiunea nu va împiedica concurența eficientă în ceea ce privește EG, indiferent de existența oricăror definiții alternative ale pieței produsului.

Piețe geografice relevante

Oxid de etilenă

(16)

În deciziile anterioare (7), Comisia a considerat dimensiunea geografică a pieței de OE ca fiind Europa de Vest (definită ca SEE plus Elveția), chiar dacă definiția exactă a pieței a rămas deschisă. În acest caz, uzinele de producție în cauză sunt situate la Anvers (Belgia), Lavera (Franța) și Dormagen (Germania). Ineos afirmă că piața se extinde la întreg teritoriul SEE, în măsura în care OE din aceste uzine este transportat pe distanțe mari (conform informațiilor provenite de la Ineos, în unele cazuri mai mult de 1 000 km, deși majoritatea livrărilor sunt efectuate pe o rază de 600 km). Marea majoritate a clienților și cel puțin jumătate dintre concurenți consideră, cu toate acestea, că piața geografică este regională. Distanțele de livrare par să varieze între 0 km și 800 km, majoritatea acestora situându-se pe distanțe de la 0 km până la 600 km, din cauza costurilor cu transportul și a naturii periculoase a produsului.

(17)

Conform limitărilor legate de distanța pe care se efectuează transportul, Comisia a identificat posibile piețe regionale pentru OE, după cum urmează: (i) Regatul Unit și Irlanda; (ii) țările nordice (Norvegia, Suedia și Finlanda); (iii) Europa Continentală de Nord-Vest sau „ECNV” (Țările de Jos, Danemarca, Belgia, Luxemburg, Germania, Austria, centrul și nordul Franței); (iv) bazinul mediteranean (Italia, Portugalia, Sudul Franței și Spania); și (v) Europa Centrală și de Est. În plus, Comisia a estimat că diferențele dintre prețurile regionale și fluxurile comerciale limitate tind să confirme această segmentare geografică a pieței. Cu toate acestea, nu a fost necesară o concluzie cu privire la definiția exactă a pieței geografice a OE, deoarece Comisia a constatat că operațiunea nu va împiedica concurența eficientă pe nici una dintre posibilele piețe geografice (o piață geografică care se întinde pe teritoriul SEE sau pe piața ECNV, singura piață regională pe care operează ambele părți).

Etilenglicoli

(18)

Ineos a adus informații, în conformitate cu argumentele prezentate în deciziile anterioare (8), conform cărora piața geografică relevantă pentru EG corespunde cel puțin Europei Occidentale și chiar la nivel global, motivarea fiind că EG nu sunt produse periculoase și sunt, în consecință, ușor de transportat. Prețurile sunt comparabile la nivel mondial, iar importurile în SEE, provenind în principal din Orientul Mijlociu și Rusia, reprezintă aproximativ 13 % din consumul total în SEE.

(19)

Majoritatea participanților la anchetă au confirmat că piața geografică corespunde cel puțin teritoriului SEE. Cu toate acestea, în scopul prezentei decizii, definiția exactă a pieței a fost lăsată deschisă, deoarece operațiunea propusă nu va împiedica concurența eficientă în cadrul pieței comune sau a unei părți majore din aceasta indiferent de existența oricăror definiții alternative ale pieței geografice.

II.   EVALUARE

Oxid de etilenă

(20)

Piața globală a oxidului de etilenă în cadrul SEE, inclusiv producția destinată utilizării captive, reprezintă aproximativ 3 000 kt/an (kilotone pe an). Piața liberă reprezintă aproximativ 18 % din producția totală sau aproximativ 560 kt/an, din care aproximativ 33 % ca valoare revine clienților aprovizionați local și 67 % clienților aprovizionați extern.

(21)

Din punct de vedere al structurii pieței, operațiunea reprezintă o concentrare între doi dintre cei mai mari trei furnizori de OE din cadrul SEE, care împreună obțin părți de piață cumulate care depășesc 45 %, indiferent care este definiția rezonabilă pentru piața produselor și piețele geografice în cauză. Shell, concurentul direct al entității combinate în cauză, reprezintă ca ansamblu 15-25 % din piața liberă, inclusiv prin aprovizionările interne și externe. Toți ceilalți concurenți au o cotă de piață sub 10 % (mulți sub 5 %), atât pentru aprovizionarea internă, cât și pentru cea externă.

(22)

Cu toate acestea, luând în considerare faptul că piața liberă reprezintă un procentaj relativ scăzut din producția totală, o schimbare relativ minoră în producția globală ar putea avea consecințe semnificative asupra pieței libere. În consecință, Comisia s-a concentrat, în evaluarea sa, pe importanța utilizării captive de OE de către producătorii integrați și incidența acesteia asupra vânzărilor către terți. Comisia a examinat condițiile privind oferta de OE și, în special, factorii susceptibili să aibă un efect de constrângere asupra comportamentului entității combinate pe piața liberă de OE.

(23)

Pentru a putea face acest lucru, Comisia a identificat elementele esențiale de care depinde disponibilitatea OE pe piața liberă: – capacitate de producție de OE; – capacitatea de purificare; – utilizările în aval de OE, în special distincția dintre EG și alte utilizări; – motivațiile pentru utilizarea (suplimentară) de OE neutilizat în cadrul industriei și/sau de a-l vinde pe piața liberă.

(24)

Într-o primă fază, Comisia a evaluat dacă concurenții părților au în prezent o capacitate de producție de OE neutilizat suficient pentru aprovizionarea pieței libere. În această privință, capacitatea de purificare este cea care contează, deoarece numai OE purificat se vinde pe piața liberă. Ancheta a arătat că deși uzinele deținute de părți reprezintă o parte importantă din capacitatea de purificare disponibilă, capacitate de producție disponibilă a concurenților lor ar putea avea un efect de constrângere asupra comportamentului anticoncurențial al părților, dat fiind faptul că aceștia reprezintă volume importante comparativ cu partea relativ limitată a pieței libere.

(25)

O parte importantă din evaluarea Comisiei în acest caz s-a concentrat pe relația dintre producția de OE purificat și EG. O diminuare a producției de EG poate permite producătorilor integrați (care produc și OE, și EG) să își crească producția de OE purificat. Această relație se bazează pe faptul că ambele produse utilizează aceeași materie primă (OE nepurificat) și, în consecință, o reducere a producției de EG ar elibera OE nepurificat care ar putea fi utilizat în producția de cantități suplimentare de OE purificat (atât timp cât există o capacitate de purificare disponibilă suficientă).

(26)

Ineos arată că MEG este utilizat ca și produs de rezervă pentru a permite producătorilor de OE să opteze către aprovizionarea cu OE și alți derivați de OE sau să întrerupă aprovizionarea, în funcție de condițiile pieței. Pentru a demonstra acest lucru, Ineos a prezentat două studii econometrice care arată că, în trecut, concurenții părților au fost în poziția de a-și putea crește producția de OE purificat, în detrimentul producției lor de glicoli, ca reacție la întreruperea activității normale la uzinele Ineos și BP Dormagen Business. S-a estimat că reducerile în vânzările de OE de către uzinele afectate a fost compensată (într-o anumită măsură) printr-o creștere a vânzărilor concurenților.

(27)

Comisia a ajuns la concluzia că aceste studii, chiar dacă prezentau unele limite, indicau un potențial pentru concurenți de a contracara comportamentul anticoncurențial al entității în cauză.

(28)

Comisia a evaluat ulterior amploarea acestei capacități potențiale de variație/schimbare de la glicoli la OE purificat, luând în considerare ansamblul constrângerilor legate de capacitate. Aceasta a considerat că, în cazul celei mai mari reduceri previzibile a producției de glicoli, variația potențială de la glicoli către producția de OE purificat ar putea aduce pe piața liberă de OE, în cazul creșterii unilaterale a prețurilor de către entitatea combinată în cauză, cantități care sunt importante comparativ cu dimensiunea globală totală a acestei piețe.

(29)

Comisia a luat în considerare, de asemenea, efectul asupra pieței europene al noilor capacități de producție de glicoli, care vor deservi Orientul Mijlociu și Asia. În cazul în care se constată că aceste noi capacități de producție de OE ar putea duce la o creștere a exporturilor de EG către SEE atunci, ca urmare, ne putem aștepta la o scădere a producției de EG în SEE. Acest fapt ar putea, la rândul său, provoca o creștere a disponibilității de OE în SEE cu privire la vânzările către terți și la producția internă de alți derivați de OE.

(30)

În consecință, Comisia a considerat că este necesară evaluarea efectului operației propuse de o manieră potențială, mai exact în relație cu prognoza și dezvoltările așteptate în mod rezonabil în viitor.

(31)

Ancheta Comisiei a arătat faptul că se așteaptă o creștere în anii următori a capacității totale de producție de OE neutilizată în SEE, iar rata utilizării se așteaptă să scadă. Chiar și în cazul în care se așteaptă o scădere, în viitorul apropiat, a capacității de purificare neutilizate, deoarece piața liberă este relativ redusă ca dimensiune și nu se așteptă să crească în viitorul apropiat, capacitatea de purificare neutilizată restantă încă poate acționa ca o constrângere asupra creșterilor unilaterale de prețuri din partea entității combinate.

(32)

În plus, în scopul evaluării efectului de creștere anticipat asupra importurilor de glicoli provenind din Orientul Mijlociu pe piața europeană liberă de OE, s-au luat în considerare viitori stimuli economici care să fie acordați producătorilor de OE cu privire la aprovizionarea pieței libere. În scopul compensării scăderii prevăzute a consumului de OE destinat producției de glicoli și în scopul menținerii ratelor de utilizare a producției de OE la un nivel cât mai înalt, producătorii de OE vor trebui să găsească alte debușeuri pentru a putea produce OE. Deoarece, cu excepția glicolilor, toate celelalte produse derivate de OE și piața liberă au nevoie de OE purificat, producătorii europeni de OE vor fi motivați să își crească capacitățile actuale de purificare.

(33)

Comisia a constatat că extinderea în cadrul secțiilor de producție a OE purificat este mai puțin costisitoare și, adeseori, nu este necesar să fie însoțită de alte investiții în cadrul uzinei. Presupunând că toți concurenții ar avea posibilitatea să își crească nivelul capacității actuale de purificare pentru a putea absorbi scăderea prevăzută a producției de glicoli, amploarea acestor creșteri va depinde de utilizarea captivă de OE de către producătorii de produse derivate de oxid de etilenă (DOE), de capacitatea lor de creștere a capacităților de producție de DOE și motivațiile acestora în sensul utilizării captive de DOE sau al vânzării acestuia pe piața liberă.

(34)

Ancheta Comisiei a revelat faptul că în viitorul apropiat capacitatea de producție de DOE a producătorilor integrați va fi parțial limitată datorită creșterii cererii de DOE. Creșterea capacității de producție de DOE este mai scumpă și ia mai mult timp decât creșterea capacității de purificare a OE. În consecință, nu orice cantitate de OE purificat, pusă pe piață din cauza scăderii producției de glicoli în SEE, va fi absorbită prin creșterea producției de DOE de către producătorii integrați. În consecință, aceste cantități produse de OE purificat vor fi disponibile pe piața liberă.

(35)

Este astfel exclus ca o concurență efectivă pe piața liberă de OE să fie eliminată de o manieră semnificativă. Cumpărătorii de OE se vor putea aproviziona de la alți diferiți furnizori, ceea ce va fi suficient pentru a constrânge reacțiile/comportamentul entității combinate în cauză.

Glicoli

(36)

Producția și consumul mondial de EG sunt estimate la aproximativ 17 000 kt/an, din care producția din SEE este de aproximativ 1 700 kt/an, corespunzătoare unei cereri de aproximativ 1 950 kt/an. În ultima perioadă, cererea de pe piața mondială a fost relativ stabilă, în special datorită cererii de MEG din partea Chinei și a Extremului Orient pentru fabricare de textile din poliester. La rândul său, această cerere a atras investiții în noile capacități importante de producție de EG în Asia și în Orientul Mijlociu, care vor începe să fie resimțite de-a lungul următorilor ani.

(37)

Ancheta Comisiei a demonstrat că cota de piață a entității combinate pe piața liberă globală nu a depășit 50 %, indiferent de definiția reținută pentru piața produsului. La nivelul SEE, cota de piață a entității în cauză nu a depășit 20 % indiferent de definiția reținută pentru piața relevantă a produsului. S-a arătat, de asemenea, că entitatea în cauză va trebui să facă față concurenței diferiților competitori puternici, printre care BASF, MEGlobal, Sabic, Shell, Clariant, precum și importurilor.

(38)

Având în vedere cota de piață limitată a entității combinate în cauză, prezența concurenților importanți, care dispun de o cotă de piața comparabilă sau superioară, precum și scăderea prevăzută pentru producția de glicoli în Europa (ca rezultat al creșterii importurilor), Comisia a concluzionat că operațiunea propusă nu ridică probleme de concurență pe piața de EG.

III.   CONCLUZIE

(39)

În conformitate cu motivele expuse mai sus, Comisia a concluzionat că operația de concentrare propusă nu afectează concurența eficientă în cadrul pieței comune sau a unei părți majore din aceasta, în special ca rezultat al creării sau întăririi unei poziții dominante. Concentrarea este în consecință declarată compatibilă cu piața comună în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi și cu articolul 57 din Acordul SEE.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  Innovene a exploatat trei situri/locații în SEE: Grangemouth (Regatul Unit), Lavera (Franța) și Dormagen (Germania). Grangemouth și Lavera au fost achiziționate de către Ineos în urma operațiunii principale.

(3)  JO C 54, 9.3.2007.

(4)  Cazul nr. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26 aprilie 2001, și cazul nr. COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, 9 decembrie 2005.

(5)  Cazul nr. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26 aprilie 2001.

(6)  Cazul nr. COMP/M.3467 – Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28 iunie 2004.

(7)  Cazul nr. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26 aprilie 2001, și cazul nr. COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, 9 decembrie 2005.

(8)  Cazul nr. COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26 aprilie 2001, și cazul nr. COMP/M.3467 – Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28 iunie 2004.