ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 58

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
24 februarie 2007


Cuprins

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/124/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general Securitate și protecția libertăților, a programului specific Prevenirea, pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului și ale altor riscuri legate de securitate

1

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

 

2007/125/JAI

 

*

Decizia Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general Securitate și protecția libertăților, a programului specific Prevenirea și combaterea infracționalității

7

 

 

2007/126/JAI

 

*

Decizia Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general Drepturile fundamentale și justiția, a programului specific Justiția penală

13

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 58/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 februarie 2007

de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate și protecția libertăților”, a programului specific „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate”

(2007/124/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 203,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate reprezintă aspecte esenţiale ale protecţiei populației şi a infrastructurii vitale în spațiul de libertate, securitate și justiție.

(2)

Planul de acţiune revizuit al Uniunii Europene privind combaterea terorismului, adoptat de Consiliul European din 17-18 iunie 2004, a identificat drept priorităţi, inter alia, prevenirea atacurilor teroriste şi gestionarea consecinţelor acestora, precum şi protecţia infrastructurilor vitale.

(3)

La 2 decembrie 2004, Consiliul a adoptat Programul revizuit de solidaritate al Uniunii Europene în fața consecinţelor ameninţărilor şi ale atacurilor teroriste, subliniind importanţa evaluării riscurilor şi a ameninţărilor, a protecţiei infrastructurii vitale, a mecanismelor de depistare şi identificare a ameninţărilor teroriste, precum şi a pregătirii şi a capacităţii politice şi operaţionale în domeniul gestionării consecinţelor.

(4)

În decembrie 2005, Consiliul a decis ca Programul european pentru protecţia infrastructurii vitale (PEPIV) să se bazeze pe abordarea tuturor pericolelor, considerând în acelaşi timp drept prioritate contracararea ameninţărilor teroriste. Noua strategie de luptă împotriva terorismului, care se axează pe patru direcții: prevenire, protecţie, urmărire şi reacţie, a fost de asemenea adoptată cu ocazia Consiliului European din decembrie 2005.

(5)

Mecanismul comunitar destinat să faciliteze cooperarea consolidată în cadrul intervențiilor de urgenţă în domeniul protecţiei civile, creat prin Decizia 2001/792/CE, Euratom a Consiliului (2) din 23 octombrie 2001, vizează să aducă un răspuns imediat în toate situațiile de urgenţă majoră, dar nu a fost creat anume pentru prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor atacurilor teroriste.

(6)

În programul de la Haga (3), stabilit de Consiliul European în noiembrie 2004, se face apel la gestionarea integrată şi coordonată a crizelor din Uniunea Europeană cu efecte transfrontaliere.

(7)

În domeniile sale de competenţă, Comunitatea contribuie la luarea măsurilor care se impun pentru a preveni atacurile teroriste asupra valorilor democraţiei, a statului de drept, a societăţii deschise şi a libertăţii cetăţenilor şi a societăţilor noastre, precum şi pentru a limita consecinţele unui eventual atac, ori de câte ori acest lucru este posibil.

(8)

În interesul eficacităţii, al rentabilităţii şi al transparenţei ar trebui ca eforturile specifice de prevenire, pregătire şi gestionare a consecinţelor terorismului să fie concertate şi finanţate în cadrul unui singur program.

(9)

Pentru a asigura certitudinea juridică și coerența, precum și pentru a garanta complementaritatea cu alte programe financiare, ar trebui definite noțiunile „măsuri de prevenire şi pregătire”, „gestionarea consecinţelor” şi „infrastructură vitală”.

(10)

Principala responsabilitate pentru protecția infrastructurilor vitale revine statelor membre, proprietarilor, operatorilor şi utilizatorilor („utilizatorii” fiind definiţi ca organizaţii care exploatează şi utilizează infrastructura în scopuri comerciale şi de furnizare a serviciilor). Autorităţile statelor membre vor asigura conducerea și coordonarea elaborării şi a punerii în aplicare a unei politici coerente la nivel național cu privire la protecţia infrastructurii vitale aflate în jurisdicţia lor, ţinând seama de competenţele comunitare existente. Ca atare, responsabilitatea pentru evaluarea concretă a riscurilor şi a ameninţărilor revine în principal statelor membre.

(11)

Acţiunile Comisiei, asociate unor proiecte transnaţionale acolo unde este cazul, sunt esenţiale pentru a pune în practică o abordare integrată şi coordonată la nivelul Comunităţii Europene. În plus, este utilă şi oportună susţinerea proiectelor desfăşurate în cadrul statelor membre, în măsura în care aceste proiecte pot oferi experienţă şi cunoştinţe utile pentru alte acţiuni desfăşurate la nivel comunitar, în special în domeniul evaluării riscurilor şi a ameninţărilor. În acest sens, este oportun să se adopte o perspectivă axată pe toate pericolele posibile, tratând în acelaşi timp ameninţarea teroristă drept prioritate.

(12)

De asemenea, este oportună crearea condiţiilor pentru participarea ţărilor terţe şi a organizaţiilor internaţionale la proiectele transnaţionale.

(13)

Trebuie asigurată complementaritatea cu alte programe comunitare şi ale Uniunii, cum sunt Fondul de solidaritate al Uniunii Europene şi Instrumentul financiar destinat protecției civile, mecanismul comunitar de facilitare a cooperării consolidate în cadrul intervenţiilor de asistenţă în domeniul protecţiei civile, al șaptelea Program-cadru în domeniul cercetării, al dezvoltării tehnologice și al activităților demonstrative, precum şi fondurile structurale.

(14)

Deoarece obiectivele prezentei decizii nu pot fi îndeplinite în suficientă măsură de statele membre şi, prin urmare, pot fi îndeplinite mai bine la nivel comunitar, din cauza dimensiunii sau a impactului programului, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prevăzut la articolul menţionat, prezenta decizie nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(15)

Cheltuielile aferente programului ar trebui să fie compatibile cu plafonul stabilit la rubrica 3 din cadrul financiar. Trebuie să se anticipeze o anumită flexibilitate în definirea programului pentru a permite eventuale ajustări ale oricăror acțiuni preconizate și a răspunde astfel evoluţiei necesităţilor existente în perioada 2007-2013. Prin urmare, decizia ar trebui să se limiteze la definirea generică a acţiunilor preconizate şi a modalităților administrative şi financiare aferente.

(16)

De asemenea, ar trebui luate măsuri adecvate pentru a preveni neregulile şi frauda şi ar trebui întreprinse acţiunile necesare pentru recuperarea fondurilor pierdute, achitate incorect sau utilizate neadecvat, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor (4), cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 (5) al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de către Comisie, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind anchetele efectuate de către Oficiul European Antifraudă (OLAF) (6).

(17)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (7), precum şi Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 (8) al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, care protejează interesele financiare ale Comunităţii, se aplică ţinând seama, la alegerea instrumentelor bugetare, de principiile simplităţii şi consecvenţei, de limitarea numărului de cazuri în care Comisiei îi revine responsabilitatea nemijlocită privind punerea în aplicare şi gestionarea lor, precum şi de proporţionalitatea necesară între valoarea resurselor şi sarcinile administrative legate de utilizarea acestora.

(18)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei (9), respectând distincția între acele măsuri care fac obiectul procedurii comitetului de gestionare şi cele care fac obiectul procedurii comitetului consultativ, procedura comitetului consultativ fiind, în anumite cazuri, cea mai indicată în vederea sporirii eficienţei.

(19)

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice nu prevăd, pentru adoptarea prezentei decizii, alte puteri de acțiune decât cele de la articolele 308 şi 203.

(20)

Comitetul Economic și Social European a emis un aviz (10).

(21)

Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și la timp a programului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezenta decizie stabilește, în cadrul programului general „Securitate şi protecția libertăţilor”, programul specific „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate”, denumit în continuare „programul”, în scopul de a contribui la sprijinirea eforturilor statelor membre de a preveni, pregăti și proteja populația şi infrastructura vitală împotriva riscurilor legate de atacuri teroriste şi a altor riscuri legate de securitate.

(2)   Programul se derulează în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013.

(3)   Prezenta decizie nu se aplică chestiunilor care intră sub incidenţa instrumentului financiar destinat protecției civile.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentei decizii se aplică următoarele definiţii:

(a)

„prevenire şi pregătire” înseamnă măsurile destinate să prevină şi/sau să reducă riscurile legate de terorism şi alte riscuri legate de securitate;

(b)

„gestionarea consecinţelor” înseamnă coordonarea măsurilor luate cu scopul de a răspunde la consecințele unui incident legat de securitate şi de a reduce impactul efectelor unui incident de securitate, în special rezultat în urma atacurilor teroriste, astfel încât să se asigure buna coordonare a gestionării crizei şi a măsurilor de securitate;

(c)

„infrastructura vitală” cuprinde în special acele resurse fizice, servicii, facilităţi de tehnologie a informaţiei, reţele şi active de infrastructură care, dacă sunt perturbate sau distruse, ar produce efecte grave asupra funcţiilor societale vitale, inclusiv lanţul de aprovizionare, sănătatea, siguranţa, securitatea, bunăstarea economică sau socială a populației sau funcţionarea Comunităţii sau a statelor sale membre.

Articolul 3

Obiectivele generale

(1)   Prezentul program contribuie la sprijinirea eforturilor depuse de statele membre pentru a preveni, a se pregăti şi a proteja populația şi infrastructura vitală împotriva atacurilor teroriste şi a altor incidente legate de securitate.

(2)   Programul este destinat să contribuie la asigurarea protecţiei în domenii cum ar fi gestionarea crizelor, mediul, sănătatea publică, transporturile, cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi coeziunea economică şi socială, în domeniul terorismului şi al altor riscuri legate de securitate şi siguranţă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.

Articolul 4

Obiectivele specifice

(1)   În cadrul obiectivelor generale şi numai dacă nu intră sub incidența altor instrumente financiare, programul stimulează, promovează şi elaborează măsuri de prevenire, pregătire şi gestionare a consecinţelor care se bazează, inter alia, pe evaluări cuprinzătoare ale ameninţărilor şi ale riscurilor, în condiţiile supravegherii exercitate de către statele membre şi respectând competenţa Comunităţii în această privinţă, urmărind prevenirea sau reducerea riscurilor asociate terorismului şi a altor riscuri legate de securitate.

(2)   În ceea ce priveşte prevenirea şi pregătirea aferente riscurilor asociate terorismului şi altor riscuri legate de securitate, programul urmăreşte protecția populației şi a infrastructurii vitale, în special prin:

(a)

stimularea, promovarea şi sprijinirea evaluărilor riscurilor la adresa infrastructurii vitale, în scopul îmbunătățirii securităţii;

(b)

stimularea, promovarea şi sprijinirea elaborării unor metodologii pentru protecția infrastructurii vitale, în special metodologii de evaluare a riscurilor;

(c)

promovarea şi sprijinirea măsurilor operaţionale partajate pentru sporirea securităţii în cadrul lanţurilor de aprovizionare transfrontaliere, cu condiţia de a nu fi denaturate regulile concurenţei pe piaţa internă;

(d)

promovarea şi sprijinirea elaborării unor standarde de securitate, precum şi un schimb de know-how şi de experienţă cu privire la protecţia populației şi a infrastructurii vitale;

(e)

promovarea şi sprijinirea coordonării şi a cooperării la nivel comunitar în ceea ce priveşte protecţia infrastructurii vitale.

(3)   În ceea ce priveşte gestionarea consecinţelor, programul urmăreşte:

(a)

stimularea, promovarea şi sprijinirea schimbului de know-how şi de experienţă, în scopul de a institui cele mai bune practici în vederea coordonării măsurilor de reacţie şi a realizării cooperării între diferiţi actori ai gestionării crizelor şi ai acţiunilor de securitate;

(b)

promovarea exerciţiilor comune şi a scenariilor practice, inclusiv componentele de securitate şi siguranţă, cu scopul de a spori coordonarea şi cooperarea între actorii relevanţi la nivel european.

Articolul 5

Acţiuni eligibile

(1)   În vederea urmăririi obiectivelor generale şi specifice stabilite la articolele 3 şi 4, programul asigură, în condiţiile stabilite în programul de lucru anual, asistență financiară pentru următoarele forme de acțiune:

(a)

proiecte iniţiate şi gestionate de Comisie cu o dimensiune europeană;

(b)

proiecte transnaţionale, care implică parteneri în cel puţin două state membre sau cel puţin un stat membru şi o altă țară, fie ţară aderentă, fie ţară candidată;

(c)

proiecte naţionale în statele membre, care:

(i)

pregătesc proiecte transnaţionale şi/sau acţiuni comunitare („măsuri de iniţiere”);

(ii)

completează proiecte transnaţionale şi/sau acţiuni comunitare („măsuri complementare”);

(iii)

contribuie la dezvoltarea unor măsuri şi/sau tehnologii inovatoare care pot fi transpuse în acţiuni la nivel comunitar sau dezvoltă astfel de măsuri sau tehnologii în vederea transferării lor în alte state membre şi/sau într-un alt stat, fie ţară aderentă, fie ţară candidată.

(2)   În special, asistența financiară poate fi acordată pentru:

(a)

acţiuni de cooperare şi coordonare operaţională (consolidarea reţelelor, a încrederii şi a înţelegerii reciproce, întocmirea unor planuri pentru situaţii neprevăzute, schimbul şi difuzarea de informaţii, experienţă şi bune practici);

(b)

activităţi analitice, de monitorizare, de evaluare şi de audit;

(c)

crearea şi transferul de tehnologii şi metodologii, în special în ceea ce priveşte partajarea şi interoperabilitatea informaţiilor;

(d)

instruirea şi schimbul de personal şi de experţi;

(e)

activităţi de sensibilizare a opiniei publice şi de difuzare.

Articolul 6

Accesul la program

(1)   Programul este deschis organismelor şi organizaţiilor cu personalitate juridică înfiinţate în statele membre. Organismele şi organizaţiile cu scop lucrativ vor avea acces la subvenţii numai în asociere cu organizaţii nonprofit sau organizaţii de stat. Organizaţiile neguvernamentale pot solicita finanţarea proiectelor menţionate la articolul 5 alineatul (2) cu condiţia să asigure un nivel suficient de confidenţialitate.

(2)   În ceea ce priveşte proiectele transnaţionale, ţările terţe şi organizaţiile internaţionale pot participa ca parteneri, dar nu li se permite să prezinte proiecte.

Articolul 7

Forme de intervenţie

(1)   Asistența financiară comunitară poate îmbrăca următoarele forme juridice:

(a)

subvenţii;

(b)

contracte de achiziţii publice.

(2)   Subvenţiile comunitare se acordă în urma lansării invitaţiilor pentru propuneri, mai puţin în cazurile excepţionale de urgenţă, documentate temeinic, sau în cazurile în care caracteristicile beneficiarului nu oferă alternativă pentru o acţiune dată, şi sunt furnizate prin intermediul subvenţiilor de funcţionare şi al subvenţiilor pentru acţiuni.

Programul de lucru anual precizează rata minimă din cheltuielile anuale pe care o pot atinge subvenţiile acordate. Această rată minimă este de cel puţin 65 %.

Rata maximă de cofinanţare a costurilor proiectelor este menționată în programul de lucru anual.

(3)   Se prevăd cheltuieli aferente măsurilor însoţitoare, prin intermediul contractelor de achiziţii publice, caz în care fondurile comunitare acoperă achiziţionarea de servicii şi de bunuri. Se acoperă astfel, inter alia, cheltuielile cu informarea şi comunicarea, pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, verificarea şi evaluarea proiectelor, a politicilor, a programelor şi a legislaţiei.

Articolul 8

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia pune în aplicare asistența financiară comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, denumit în continuare „Regulamentul financiar”.

(2)   Pentru punerea în aplicare a programului, Comisia adoptă până la sfârşitul lunii septembrie, în cadrul obiectivelor generale definite la articolul 3, un program de lucru anual, care precizează obiectivele sale specifice, priorităţile tematice, o descriere a măsurile însoţitoare avute în vedere la articolul 7 alineatul (3) şi, dacă este necesar, o listă a altor acţiuni.

Programul de lucru anual pentru 2007 se adoptă în trei luni de la data la care prezenta decizie produce efecte.

(3)   Programul de lucru anual se adoptă în conformitate cu procedura menţionată la articolul 9 alineatul (3).

(4)   Procedurile de evaluare şi de acordare cu privire la subvenţiile pentru acţiuni ţin seama, inter alia, de următoarele criterii:

(a)

conformitatea cu programul de lucru anual, obiectivele generale prevăzute la articolul 3 şi măsurile luate în diferitele domenii, după cum prevăd articolele 4 şi 5;

(b)

calitatea acţiunii propuse, din punct de vedere al conceperii, al organizării şi al prezentării sale, precum şi al rezultatelor aşteptate;

(c)

suma solicitată pentru finanţarea comunitară şi proporționalitatea acesteia în raport cu rezultatele aşteptate;

(d)

impactul rezultatelor aşteptate asupra obiectivelor generale definite la articolul 3 şi asupra măsurilor luate în diferitele domenii, după cum prevăd articolele 4 şi 5.

(5)   Deciziile referitoare la acţiunile înaintate în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 9 alineatul (3). Deciziile referitoare la acţiunile înaintate în temeiul articolului 5 alineatul (1) literele (b) şi (c) sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 9 alineatul (2).

Deciziile referitoare la cererile de subvenţii care implică organismele sau organizaţiile cu scop lucrativ sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 9 alineatul (3).

Articolul 9

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet (denumit în continuare „comitetul”).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 1999/468/CE.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei luni.

(4)   Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.

Articolul 10

Complementaritatea

(1)   Sunt urmărite sinergiile, consecvenţa şi complementaritatea cu alte instrumente comunitare şi ale Uniunii, inter alia, cu programele specifice „Prevenirea şi combaterea infracționalității” şi „Justiţia penală”, precum şi cu cel de al șaptelea Program-cadru în domeniul cercetării, al dezvoltării tehnologice și al activităților demonstrative, cu Fondul de solidaritate al Uniunii Europene şi cu Instrumentul financiar în domeniul protecției civile.

(2)   Programul poate folosi resurse în comun cu alte instrumente comunitare și ale Uniunii, în special cu programul „Prevenirea şi combaterea infracționalității”, pentru a pune în aplicare acţiuni care îndeplinesc atât obiectivele programului, cât şi ale celorlalte instrumente comunitare/ale Uniunii.

(3)   Operaţiunile finanţate în temeiul prezentei decizii nu beneficiază de asistență financiară în acelaşi scop prin intermediul altor instrumente financiare comunitare/ale Uniunii. Se asigură faptul că beneficiarii programelor furnizează Comisiei informaţii în legătură cu finanţarea primită din bugetul general al Uniunii Europene şi din alte surse, precum şi informaţii despre cererile de finanţare în curs.

Articolul 11

Resursele bugetare

Resursele bugetare alocate acţiunilor prevăzute în program se înregistrează în alocările anuale din bugetul general al Uniunii Europene. Alocările anuale disponibile sunt autorizate de autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

Articolul 12

Monitorizarea

(1)   Pentru orice acţiune finanţată prin program, Comisia se asigură că beneficiarul prezintă rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul lucrărilor şi că un raport final este prezentat în termen de trei luni de la finalizarea acţiunii. Comisia stabileşte forma şi structura rapoartelor.

(2)   Comisia se asigură că acordurile şi contractele care rezultă din punerea în aplicare a programului prevăd în mod special supravegherea şi controlul financiar exercitat de către Comisie (sau de către oricare reprezentant autorizat de aceasta), în cazul în care este necesar prin controale la faţa locului, inclusiv prin sondaj, precum şi audituri ale Curţii de Conturi.

(3)   Comisia se asigură că beneficiarul asistenței financiare comunitare păstrează la dispoziţia Comisiei toate documentele justificative privind cheltuielile aferente acţiunii timp de cinci ani de la ultima plată legată de orice acţiune.

(4)   Pe baza rezultatelor rapoartelor şi ale controalelor prin sondaj menţionate la alineatele (1) şi (2), în cazul în care este necesar, Comisia se asigură că volumul sau condiţiile în care se alocă asistența financiară aprobată iniţial, precum şi calendarul plăţilor se modifică în mod corespunzător.

(5)   Comisia se asigură de luarea oricărei alte măsuri necesare pentru a verifica dacă acţiunile finanţate se desfăşoară corect şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei decizii şi ale regulamentului financiar.

Articolul 13

Protecția intereselor financiare comunitare

(1)   Comisia se asigură că, atunci când sunt puse în aplicare acţiuni finanţate în temeiul prezentei decizii, interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate prin aplicarea unor măsuri care să prevină frauda, corupţia şi orice alte activităţi ilegale, prin controale eficiente şi prin recuperarea sumelor nedatorate plătite, iar în cazul în care se constată nereguli, prin aplicarea unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive, în conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95, (Euratom, CE) nr. 2185/96 şi (CE) nr. 1073/1999.

(2)   În ceea ce priveşte acţiunile comunitare finanţate în temeiul prezentei decizii, Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 şi (Euratom, CE) nr. 2185/96 se aplică în cazul oricărei încălcări a unei dispoziții de drept comunitar, inclusiv încălcarea unei obligaţii contractuale stabilite pe baza programului, care rezultă dintr-o acţiune sau omisiune a unui agent economic, care are sau ar putea avea efectul de a prejudicia, printr-o cheltuială nejustificată, bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele gestionate de aceasta.

(3)   Comisia se asigură că se reduce, se suspendă sau se recuperează cuantumul asistenţei financiare acordate unei acţiuni în cazul în care constată nereguli, inclusiv nerespectarea dispoziţiilor prezentei decizii sau ale deciziei individuale, sau ale contractului sau acordului de acordare a asistenței financiare respective, ori dacă se constată că acţiunea a făcut obiectul unei schimbări incompatibile cu natura sau condiţiile de punere în aplicare a proiectului fără a se solicita acordul Comisiei.

(4)   În cazul în care termenele nu au fost respectate sau în cazul în care progresele înregistrate în punerea în aplicare a acţiunii justifică doar o parte a asistenței financiare alocate, Comisia se asigură că beneficiarului i se va solicita să transmită observaţii într-un termen precizat. În cazul în care beneficiarul nu trimite un răspuns satisfăcător, Comisia se asigură că restul asistenței financiare ar putea fi anulat şi că poate fi solicitată restituirea sumelor plătite anterior.

(5)   Comisia se asigură că orice plată nedatorată se restituie Comisiei. Oricăror sume nerestituite la timp li se adaugă dobânzi în condiţiile stabilite în Regulamentul financiar.

Articolul 14

Evaluarea

(1)   Programul este monitorizat în mod regulat pentru a se urmări punerea în aplicare a activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia.

(2)   Comisia asigură evaluarea regulată, independentă şi externă a programului.

(3)   Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului:

(a)

o prezentare anuală cu privire la punerea în aplicare a programului;

(b)

un raport interimar de evaluare cu privire la rezultatele obţinute şi la aspectele calitative şi cantitative legate de punerea în aplicare a prezentului program, până la 31 martie 2010;

(c)

o comunicare cu privire la continuarea prezentului program, până la 31 decembrie 2010;

(d)

un raport de evaluare ex-post, până la 31 martie 2015.

Articolul 15

Publicarea proiectelor

Comisia publică anual lista acţiunilor finanţate în temeiul programului, inclusiv o scurtă descriere a fiecărui proiect.

Articolul 16

Efecte și aplicare

Prezenta decizie produce efecte de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2007.

Pentru Consiliu

Preşedintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  Aviz emis la 14 decembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 297, 15.11.2001, p. 7.

(3)  JO C 53, 3.3.2005, p. 1.

(4)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(5)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(7)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

(8)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1248/2006 (JO L 227, 19.8.2006, p. 3).

(9)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(10)  JO C 65, 17.3.2006, p. 63.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 58/7


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 februarie 2007

de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate și protecția libertăților”, a programului specific „Prevenirea şi combaterea infracționalității”

(2007/125/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 30, 31 şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Obiectivul Uniunii de a oferi cetăţenilor un înalt nivel de siguranţă, într-un spaţiu de libertate, securitate și justiție, este atins, astfel cum este prevăzut la articolul 2 liniuţa a patra, precum şi la articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prin prevenirea şi combaterea infracționalității, atât a criminalității organizate, cât și a altor forme de infracţiuni.

(2)

Pentru a proteja libertatea şi securitatea cetăţenilor şi a societăţii de activităţile infracţionale, Uniunea trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni, a depista, a cerceta şi a pedepsi în mod eficient şi eficace toate formele de infracţiune, mai ales în cazurile cu un element transfrontalier.

(3)

Plecând de la concluziile Consiliului European de la Tampere din octombrie 1999, Consiliul European a reafirmat prioritatea dezvoltării spaţiului de libertate, securitate şi justiţie – şi mai ales cea a protecției cetăţenilor de diferitele activităţi infracţionale, prin intermediul prevenirii şi al combaterii infracționalității – în textul Programului de la Haga din noiembrie 2004 (2), al declaraţiilor privind terorismul din septembrie 2001 şi martie 2004, precum şi al Strategiei europene privind stupefiantele din decembrie 2004.

(4)

Reţeaua europeană de prevenire a infracționalității a fost înfiinţată prin Decizia 2001/427/JAI (3) a Consiliului din 28 mai 2001 pentru a oferi expertiză în vederea dezvoltării diferitelor aspecte ale prevenirii infracționalității la nivelul Uniunii Europene şi pentru a sprijini activităţile de prevenire a infracționalității la nivel local şi naţional.

(5)

Programul-cadru stabilit prin Decizia 2002/630/JAI a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a Programului-cadru privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală (AGIS) (4) a adus o contribuţie majoră la consolidarea cooperării dintre poliţie şi alte instituţii de aplicare a legii, pe de o parte, şi puterea judecătorească din statele membre, pe de altă parte, precum şi la îmbunătăţirea înţelegerii şi a încrederii reciproce dintre poliţie şi sistemele judiciare, juridice şi administrative ale acestor state.

(6)

Este necesar şi oportun să se extindă posibilităţile de finanţare a măsurilor destinate prevenirii şi combaterii infracționalității, precum şi să se analizeze modalităţile de lucru în scopul eficacităţii, al rentabilităţii şi al transparenţei.

(7)

Programul-cadru urmăreşte să faciliteze sprijinul şi protecţia eficientă a intereselor martorilor la infracţiuni. De asemenea, programul subliniază importanţa protecției victimelor infracţiunilor. Pentru a reliefa prioritatea pe care o reprezintă sprijinirea victimelor, programul specific „Justiția penală” pune accentul pe asistenţa socială şi juridică acordată victimelor.

(8)

Acţiunile Comisiei şi proiectele transnaţionale sunt în continuare importante pentru realizarea unei cooperări şi a unei coordonări mai strânse şi mai bune între statele membre. În plus, este utilă şi oportună susţinerea proiectelor desfăşurate pe teritoriul statelor membre, în măsura în care aceste proiecte pot oferi experienţă şi cunoştinţe utile pentru alte acţiuni desfăşurate la nivelul Uniunii.

(9)

Având în vedere că infracționalitatea traversează frontiere, este oportun să li se permită ţărilor terţe şi organizaţiilor internaţionale să participe la proiectele transnaţionale.

(10)

Trebuie să se asigure complementaritatea în raport cu celelalte programe comunitare și ale Uniunii, cum sunt cel de al șaptelea Program-cadru în domeniul cercetării, al dezvoltării tehnologice și al activităților demonstrative, Fondul de solidaritate al UE, Instrumentul financiar în domeniul protecției civile şi fondurile structurale.

(11)

Deoarece obiectivele prezentei decizii, în special prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi transfrontaliere, nu pot fi îndeplinite în suficientă măsură de statele membre şi, prin urmare, pot fi îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii Europene, având în vedere amploarea sau impactul iniţiativei respective, Consiliul poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, prevăzut la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, a cărui aplicare la nivelul Uniunii este prevăzută la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prevăzut la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, prezenta decizie nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(12)

În conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, cheltuielile de funcţionare sunt finanţate în temeiul titlului VI din bugetul general al Uniunii Europene.

(13)

Cheltuielile aferente programului trebuie să fie compatibile cu plafonul stabilit la rubrica 3 din cadrul financiar. Trebuie să se anticipeze o flexibilitate în definirea programului pentru a permite eventuale ajustări ale oricăror acțiuni preconizate, în scopul de a răspunde evoluţiei necesităţilor existente în perioada 2007-2013. De aceea, decizia ar trebui să se limiteze la definirea generică a acţiunilor avute în vedere şi a acordurilor administrative şi financiare aferente.

(14)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedurile stabilite în cuprinsul acesteia, cu asistența unui comitet.

(15)

De asemenea, ar trebui să fie luate măsuri adecvate pentru a preveni neregulile şi frauda şi ar trebui întreprinse acţiunile necesare pentru recuperarea fondurilor pierdute, achitate incorect sau utilizate neadecvat în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor (5), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (6) din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile efectuate de către Comisie la faţa locului, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind anchetele efectuate de către Oficiul European Antifraudă (OLAF) (7).

(16)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (8), precum şi Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 (9) al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, care protejează interesele financiare ale Comunităţii, se aplică ţinând seama de principiile simplităţii şi consecvenţei la alegerea instrumentelor bugetare, de limitarea numărului de cazuri în care Comisiei îi revine responsabilitatea directă pentru punerea în aplicare şi gestionarea lor, precum şi de proporţionalitatea necesară între valoarea resurselor şi sarcinile administrative legate de utilizarea acestora.

(17)

Este oportună înlocuirea, de la 1 ianuarie 2007, a Deciziei 2002/630/JAI prin prezenta decizie și prin decizia de instituire a programului specific „Justiția penală”.

(18)

Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și la timp a programului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezenta decizie stabilește, în cadrul programului general „Securitate și protecția libertăților”, programul specific „Prevenirea și combaterea infracționalității”, denumit în continuare „programul”, cu scopul de a contribui la consolidarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie.

(2)   Programul se derulează în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013.

Articolul 2

Obiectivele generale

(1)   Programul contribuie la atingerea unui înalt nivel de securitate a cetăţenilor prin intermediul prevenirii şi al combaterii infracționalității, fie a criminalității organizate, fie a altor forme de infracţiuni, în special terorismul, traficul de persoane şi infracţiunile ale căror victime sunt copiii, traficul ilicit de stupefiante şi de armament, corupţia şi frauda.

(2)   Fără a aduce atingere obiectivelor şi competenţelor Comunităţii Europene, obiectivele generale ale programului contribuie la dezvoltarea politicilor comunitare și ale Uniunii.

Articolul 3

Tematici şi obiective specifice

(1)   Programul se desfășoară pe patru tematici:

(a)

prevenirea infracționalității şi criminologia;

(b)

aplicarea legii;

(c)

protecția şi sprijinirea martorilor;

(d)

protecția victimelor.

(2)   În cadrul obiectivelor generale, programul îşi aduce contribuţia la următoarele obiective specifice:

(a)

stimularea, promovarea şi crearea unor metode şi instrumente orizontale necesare pentru prevenirea şi combaterea strategică a infracționalității şi pentru garantarea securităţii şi a ordinii publice, cum ar fi activitatea desfăşurată în cadrul Reţelei de prevenire a infracționalității a Uniunii Europene, parteneriatele public-privat, cele mai bune practici în domeniul prevenirii infracționalității, statisticile comparabile, criminologia aplicată şi abordarea intensificată privind tinerii infractori;

(b)

promovarea şi dezvoltarea coordonării, a cooperării şi a înţelegerii reciproce în relaţia dintre agențiile de aplicare a legii, alte autorităţi naţionale şi organismele aferente ale Uniunii în ceea ce priveşte priorităţile identificate de către Consiliu, în special aşa cum sunt enunţate în Evaluarea ameninţării pe care o reprezintă criminalitatea organizată, realizată de Europol;

(c)

promovarea şi dezvoltarea celor mai bune practici pentru protecția şi sprijinirea martorilor;

(d)

promovarea şi dezvoltarea celor mai bune practici pentru protecția şi sprijinirea victimelor infracţiunilor.

(3)   Cooperarea judiciară nu intră sub incidența prezentului program. Cu toate acestea, pot intra sub incidența sa acțiuni care urmăresc să încurajeze cooperarea între autoritățile judiciare şi autorităţile însărcinate cu aplicarea legii.

Articolul 4

Acţiuni eligibile

(1)   În vederea urmăririi obiectivelor generale şi a celor specifice enunţate la articolele 2 şi 3, programul acordă asistență financiară, în condiţiile enunţate în programul de lucru anual, pentru următoarele forme de acţiuni:

(a)

proiectele iniţiate şi gestionate de Comisie cu o dimensiune europeană;

(b)

proiecte transnaţionale, care trebuie să implice parteneri în cel puţin două state membre sau cel puţin un stat membru şi o altă țară, fie ţară aderentă, fie ţară candidată;

(c)

proiecte naţionale derulate în statele membre, care:

(i)

pregătesc proiecte transnaţionale şi/sau acţiuni ale Uniunii („măsuri de iniţiere”);

(ii)

completează proiecte transnaţionale şi/sau ale Uniunii („măsuri complementare”);

(iii)

contribuie la dezvoltarea unor metode şi/sau tehnologii inovatoare, care pot fi transferate unor acţiuni la nivelul Uniunii, sau dezvoltă astfel de metode sau tehnologii, pentru a le transfera altor state membre şi/sau altui stat, fie ţară aderentă, fie candidată;

(d)

subvenţii de funcţionare acordate organizaţiilor neguvernamentale care urmăresc, în sistem nonprofit, obiectivele prezentului program la scară europeană.

(2)   În special, asistența financiară poate fi acordată pentru:

(a)

acţiuni de consolidare a cooperării şi a coordonării operaţionale (consolidarea creării de reţele, încrederea şi înţelegerea reciprocă, schimbul şi difuzarea de informaţii, experienţă şi cele mai bune practici);

(b)

activităţile analitice, de monitorizare şi evaluare;

(c)

crearea şi transferul de tehnologii şi metodologii;

(d)

instruirea şi schimbul de personal şi experţi;

(e)

activităţi de sensibilizare a opiniei publice şi de difuzare de informaţii.

Articolul 5

Accesul la program

(1)   Programul este deschis agenţiilor de aplicare a legii, altor organisme publice şi/sau private, actori şi instituţii, inclusiv autorităţilor locale, regionale şi naţionale, partenerilor sociali, universităţilor, oficiilor statistice, organizaţiilor neguvernamentale, parteneriatelor public-privat şi organismelor internaţionale relevante.

(2)   Programul este deschis organismelor şi organizaţiilor cu personalitate juridică înfiinţate în statele membre. Organismele şi organizaţiile cu scop lucrativ au acces la subvenţii numai în asociere cu organizaţii nonprofit sau organizaţii de stat.

(3)   În ceea ce priveşte proiectele transnaţionale, ţările terţe şi organizaţiile internaţionale pot participa ca parteneri, dar nu li se permite să prezinte proiecte.

Articolul 6

Forme de intervenţie

(1)   Asistența financiară din partea Uniunii poate îmbrăca următoarele forme juridice:

(a)

subvenţii;

(b)

contracte de achiziţii publice.

(2)   Subvenţiile Uniunii se acordă ca urmare a lansării invitaţiilor pentru propuneri, cu excepţia cazurilor de urgenţă excepţionale, justificate corespunzător, sau a cazului în care caracteristicile beneficiarului nu permit o alternativă pentru o anumită acţiune, şi constau în subvenţii de funcţionare şi subvenţii pentru acţiuni.

Programul de lucru anual precizează rata minimă din cheltuielile anuale pe care o pot atinge subvenţiile acordate. Această rată minimă este de cel puţin 65 %.

Rata maximă de cofinanţare a costurilor proiectelor este precizată în programul de lucru anual.

(3)   Se prevăd de asemenea cheltuieli aferente măsurilor însoţitoare, prin intermediul contractelor de achiziţii publice, caz în care fondurile Uniunii acoperă achiziţionarea de servicii şi de bunuri. Acestea acoperă, inter alia, cheltuielile cu informarea şi comunicarea, pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, verificarea şi evaluarea proiectelor, a politicilor, a programelor şi a legislaţiei.

Articolul 7

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia pune în aplicare asistența financiară din partea Uniunii în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, denumit în continuare „Regulamentul financiar”.

(2)   Pentru a pune în aplicare programul, în limitele obiectivelor generale definite la articolul 2, Comisia adoptă un program de lucru anual în care prezintă, până la sfârşitul lunii septembrie, obiectivele specifice ale programului, priorităţile tematice, o descriere a măsurilor însoţitoare avute în vedere la articolul 6 alineatul (3) şi, în cazul în care este necesar, o listă de alte acţiuni.

Programul de lucru anual pentru 2007 se adoptă în trei luni de la data la care prezenta decizie produce efecte.

(3)   Programul de lucru anual se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare prevăzută la articolul 10.

(4)   Procedurile de evaluare şi de acordare cu privire la subvenţiile pentru acţiuni ţin seama, inter alia, de următoarele criterii:

(a)

conformitatea cu programul de lucru anual, cu obiectivele generale prevăzute la articolul 2 şi cu măsurile luate în diferitele domenii, după cum prevăd articolele 3 şi 4;

(b)

calitatea acţiunii propuse privind elaborarea, organizarea şi prezentarea sa, precum şi rezultatele aşteptate şi modalităţile de difuzare a acestor informaţii;

(c)

cuantumul asistenței financiare solicitate Uniunii şi proporționalitatea acesteia în raport cu rezultatele aşteptate;

(d)

impactul rezultatelor aşteptate asupra obiectivelor generale definite la articolul 2 şi asupra măsurilor luate în diferitele domenii, după cum prevăd articolele 3 şi 4.

(5)   Cererile pentru subvenţii de funcţionare, menţionate la articolul 4 alineatul (1) litera (d), sunt evaluate, inter alia, din perspectiva:

(a)

consecvenţei cu obiectivele programului;

(b)

calităţii activităţilor planificate;

(c)

posibilului efect de multiplicare a acestor activităţi asupra publicului;

(d)

impactului geografic al activităţilor desfăşurate;

(e)

rentabilităţii activităţii propuse.

(6)   Deciziile referitoare la acţiunile prezentate în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 10. Deciziile referitoare la acţiunile prezentate în temeiul articolului 4 alineatul (1) literele (b)-(d) sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 9.

Deciziile referitoare la cererile de subvenţii care implică organismele sau organizaţiile cu scop lucrativ sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 10.

Articolul 8

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet format din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de reprezentantul Comisiei (denumit în continuare „comitetul”).

(2)   Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.

(3)   Comisia poate invita reprezentanți din țările candidate la ședințele de informare ulterioare reuniunilor comitetului.

Articolul 9

Procedura de consultare

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect al măsurilor care vor fi luate. Comitetul emite avizul său în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența chestiunii, în urma votului, dacă este necesar.

(2)   Avizul este înscris în procesul-verbal; fiecare stat membru poate solicita ca poziția sa să fie înscrisă în procesul-verbal.

(3)   Comisia ia în considerare avizul emis de comitet, în cea mai mare măsură posibilă. Aceasta informează comitetul asupra modului în care avizul a fost luat în considerare.

Articolul 10

Procedura de gestionare

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect al măsurilor care vor fi luate. Comitetul emite avizul său în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența chestiunii. În cazul deciziilor pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei, avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Voturile reprezentanților statelor membre în cadrul comitetului sunt ponderate în modul prevăzut la articolul menționat. Președintele nu participă la vot.

(2)   Comisia adoptă măsuri de aplicare imediată. Cu toate acestea, dacă măsurile nu sunt în conformitate cu avizul comitetului, acestea se comunică de îndată Consiliului de către Comisie. În acest caz, Comisia poate amâna cu trei luni, calculate de la data acestei comunicări, aplicarea măsurilor decise.

(3)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate adopta o decizie diferită în termenul prevăzut la alineatul (2).

Articolul 11

Complementaritatea

(1)   Se urmăresc sinergiile, consecvenţa şi complementaritatea cu alte instrumente comunitare și ale Uniunii, inter alia, cu programele specifice „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate” și „Justiţia penală”, cu Programul-cadru în domeniul cercetării, al dezvoltării tehnologice și al activităților demonstrative, cu Fondul de solidaritate al Uniunii Europene şi cu Instrumentul financiar în domeniul protecției civile.

(2)   Programul poate folosi resurse în comun cu alte instrumente comunitare și ale Uniunii, în special cu programul „Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate”, pentru a pune în aplicare acţiuni care îndeplinesc atât obiectivele programului, cât şi pe cele ale celuilalt/celorlalte instrument/instrumente comunitar(e) al/ale Uniunii.

(3)   Operaţiunile finanţate în temeiul prezentei decizii nu beneficiază de asistență financiară în acelaşi scop prin intermediul altor instrumente financiare comunitare ale Uniunii. Se asigură faptul că beneficiarii programului furnizează Comisiei informaţii în legătură cu finanţarea primită din bugetul general al Uniunii Europene şi din alte surse, precum şi informaţii despre cererile de finanţare în curs.

Articolul 12

Resursele bugetare

Resursele bugetare alocate acţiunilor prevăzute în prezentul program se înregistrează în alocările anuale din bugetul general al Uniunii Europene. Alocările anuale disponibile sunt autorizate de autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

Articolul 13

Monitorizarea

(1)   Pentru orice acţiune finanţată prin program, Comisia se asigură că beneficiarul prezintă rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul lucrărilor şi că se înaintează un raport final în termen de trei luni de la finalizarea acţiunii. Comisia determină forma şi structura rapoartelor.

(2)   Comisia se asigură că acordurile şi contractele care rezultă din punerea în aplicare a programului prevăd în mod special supravegherea şi controlul financiar exercitat de către Comisie (sau de către oricare reprezentant autorizat de aceasta), în cazul în care este necesar prin controale la faţa locului, inclusiv prin sondaj, precum şi audituri ale Curţii de Conturi.

(3)   Comisia se asigură că beneficiarul asistenţei financiare păstrează la dispoziţia Comisiei toate documentele justificative privind cheltuielile aferente acţiunii, timp de cinci ani de la ultima plată legată de orice acţiune.

(4)   Pe baza rezultatelor rapoartelor şi ale controalelor prin sondaj menţionate la alineatele (1) şi (2), în cazul în care este necesar, Comisia se asigură că vor fi adaptate corespunzător volumul sau condiţiile în care se alocă asistența financiară aprobată iniţial, precum şi calendarul plăţilor.

(5)   Comisia se asigură că se va lua orice altă măsură necesară pentru a verifica dacă acţiunile finanţate se desfăşoară corect şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei decizii şi ale regulamentului financiar.

Articolul 14

Protecția intereselor financiare comunitare

(1)   Comisia se asigură că, în cazul în care se desfăşoară acţiuni finanţate în temeiul prezentei decizii, interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate prin aplicarea unor măsuri care să prevină frauda, corupţia şi orice alte activităţi ilegale, prin controale eficiente şi prin recuperarea sumelor nedatorate plătite, iar în cazul în care se constată nereguli, prin aplicarea unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive, în conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95, (Euratom, CE) nr. 2185/96 şi (CE) nr. 1073/1999.

(2)   În ceea ce priveşte acţiunile Uniunii finanţate în temeiul prezentei decizii, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 şi Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 se aplică în cazul oricărei încălcări a unei dispoziții de drept comunitar, inclusiv încălcarea unei obligaţii contractuale prevăzute pe baza programului, care rezultă dintr-o acţiune sau omisiune a unui agent economic, care are sau ar putea avea efectul de a prejudicia, printr-o cheltuială nejustificată, bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele gestionate de aceasta.

(3)   Comisia se asigură că va fi redus, suspendat sau recuperat cuantumul asistenței financiare acordate unei acţiuni în cazul în care constată nereguli, inclusiv nerespectarea dispoziţiilor prezentei decizii sau ale deciziei individuale, sau ale contractului sau acordului de acordare a sprijinului financiar respectiv, ori dacă se constată că acţiunea a făcut obiectul unei schimbări incompatibile cu natura sau cu condiţiile de punere în aplicare a proiectului fără solicitarea acordului Comisiei.

(4)   În cazul în care termenele nu au fost respectate sau în cazul în care progresele înregistrate la punerea în aplicare a acţiunii justifică doar o parte a asistenței financiare alocate, Comisia se asigură că beneficiarului i se va solicita să transmită observaţii într-un termen precizat. În cazul în care beneficiarul nu trimite un răspuns satisfăcător, Comisia se asigură că restul asistenței financiare poate fi anulat și poate fi solicitată restituirea sumelor plătite.

(5)   Comisia se asigură că orice plată nedatorată este restituită Comisiei. Oricăror sume nerestituite la timp li se adaugă dobânzi în condițiile stabilite în Regulamentul financiar.

Articolul 15

Evaluarea

(1)   Programul va fi monitorizat în mod regulat pentru a se urmări punerea în aplicare a activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia.

(2)   Comisia asigură evaluarea regulată, independentă şi externă a programului.

(3)   Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului:

(a)

o prezentare anuală cu privire la punerea în aplicare a programului;

(b)

un raport interimar de evaluare cu privire la rezultatele obţinute şi aspectele calitative şi cantitative legate de punerea în aplicare a prezentului program, până la 31 martie 2010;

(c)

comunicare cu privire la continuarea prezentului program, până la 31 decembrie 2010;

(d)

un raport de evaluare ex-post, până la 31 martie 2015.

Articolul 16

Publicarea proiectelor

Comisia publică anual lista acţiunilor finanţate în cadrul prezentului program, inclusiv o scurtă descriere a fiecărui proiect.

Articolul 17

Dispoziţii tranzitorii

(1)   De la 1 ianuarie 2007, prezenta decizie înlocuieşte dispoziţiile corespunzătoare din Decizia 2002/630/JAI.

(2)   Acţiunile începute înainte de 31 decembrie 2006 în temeiul Deciziei 2002/630/JAI continuă să fie reglementate de decizia respectivă până la finalizarea lor.

Articolul 18

Efecte și aplicare

Prezenta decizie produce efecte de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2007.

Pentru Consiliu

Preşedintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  Aviz emis la 14 decembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 53, 3.3.2005, p. 1.

(3)  JO L 153, 8.6.2001, p. 1.

(4)  JO L 203, 1.8.2002, p. 5.

(5)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(6)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(7)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(8)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1248/2006 (JO L 227, 19.8.2006, p. 3).


24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 58/13


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 februarie 2007

de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia”, a programului specific „Justiţia penală”

(2007/126/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că obiectivul Uniunii este acela de a le oferi cetăţenilor un nivel ridicat de securitate, într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiție, prin dezvoltarea unei acţiuni comune statelor membre în domeniul cooperării judiciare în materie penală.

(2)

În conformitate cu articolul 31 din Tratatul privind Uniunea Europeană, acţiunea comună în materie penală include, în special, cooperarea între autorităţile competente ale statelor membre.

(3)

Pornind de la concluziile Consiliului European de la Tampere, Programul de la Haga, adoptat de Consiliul European în noiembrie 2004, reafirmă prioritatea consolidării libertăţii, a securităţii şi a justiţiei în Uniunea Europeană, mai ales prin consolidarea cooperării judiciare în materie penală, pe baza principiului recunoaşterii reciproce.

(4)

Programul-cadru stabilit prin Decizia 2002/630/JAI a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a Programu/ui-cadru privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală (AGIS) (2) a adus o contribuţie majoră la consolidarea cooperării dintre poliţie şi alte agenții de aplicare a legii şi puterea judecătorească din statele membre, precum şi la îmbunătăţirea înţelegerii şi a încrederii reciproce dintre poliţie şi sistemele judiciare, juridice şi administrative ale acestor state.

(5)

Obiectivele ambiţioase stabilite de Tratatul privind Uniunea Europeană şi de Programul de la Haga ar trebui să fie realizate prin stabilirea unui program flexibil şi eficient, care va facilita planificarea şi punerea în aplicare.

(6)

Programul trebuie să îmbunătăţească încrederea reciprocă în interiorul puterii judecătoreşti. Conform programului de la Haga, încrederea reciprocă trebuie consolidată prin crearea unor reţele de organizaţii şi instituţii judiciare, îmbunătăţirea formării în profesiile judiciare, dezvoltarea evaluării în ceea ce priveşte aplicarea politicilor Uniunii Europene în domeniul justiţiei, cu respectarea pe deplin a independenţei puterii judecătoreşti prin intensificarea cercetării în domeniul cooperării judiciare şi facilitarea proiectelor operaţionale între statele membre, care au ca scop modernizarea justiţiei.

(7)

Programul ar trebui să faciliteze şi punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce, prin îmbunătăţirea cunoaşterii reciproce cu privire la condamnările anterioare pronunţate în Uniunea Europeană, în special prin crearea unui sistem computerizat de schimb de informaţii privind cazierele judiciare.

(8)

Reţeaua Europeană de Formare Judiciară, înfiinţată de instituţiile însărcinate în mod special cu instruirea magistraţilor profesionişti din toate statele membre, promovează un program de formare destinat judecătorilor şi procurorilor cu o dimensiune europeană autentică. Aceasta contribuie la întărirea încrederii reciproce şi îmbunătăţeşte înţelegerea reciprocă între autorităţile judiciare şi diferitele sisteme juridice.

(9)

Deoarece obiectivele prezentei decizii nu pot fi îndeplinite în suficientă măsură de statele membre şi, prin urmare, pot fi îndeplinite mai bine la nivelul Uniunii Europene, din cauza dimensiunii sau a efectelor programului, Consiliul poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, prevăzut la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, a cărui aplicare la nivelul Uniunii Europene este prevăzută la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prevăzut la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, prezenta decizie nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acelor obiective.

(10)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (3), denumit în continuare „Regulamentul financiar”, precum şi Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 (4) al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, care protejează interesele financiare ale Comunităţii, se aplică ţinând seama de principiile simplităţii şi consecvenţei la alegerea instrumentelor bugetare, de limitarea numărului de cazuri în care Comisiei îi revine responsabilitatea directă pentru punerea în aplicare şi gestionarea lor, precum şi de proporţionalitatea necesară între valoarea resurselor şi sarcinile administrative legate de utilizarea acestora.

(11)

De asemenea, ar trebui luate măsuri adecvate pentru a preveni neregulile şi frauda şi trebuie întreprinse acţiunile necesare pentru recuperarea fondurilor pierdute, achitate incorect sau utilizate neadecvat în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor (5) şi Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (6) din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile efectuate de Comisie la faţa locului, precum şi cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind anchetele efectuate de către Oficiul European Antifraudă (OLAF) (7).

(12)

Regulamentul financiar impune adoptarea unui act de bază care să acopere subvenţiile de funcţionare.

(13)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui adoptate în conformitate cu procedura stabilită în cuprinsul său, cu asistența unui comitet.

(14)

Este indicat să se înlocuiască, de la 1 ianuarie 2007, Decizia 2002/630/JAI prin prezenta decizie și prin decizia de instituire a programului specific „Prevenirea şi combaterea infracționalității”.

(15)

Pentru a asigura punerea în aplicare eficace și la timp a programului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2007,

DECIDE:

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezenta decizie stabilește, în cadrul programului general „Drepturile fundamentale și justiția”, programul specific „Justiţia penală”, denumit în continuare „programul”, pentru a contribui la consolidarea spaţiului de libertate, securitate și justiție.

(2)   Programul se desfăşoară în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013.

Articolul 2

Obiective generale

(1)   Prezentul program are următoarele obiective generale:

(a)

să promoveze cooperarea judiciară, în scopul de a contribui la crearea unui veritabil spaţiu european de justiție în materie penală, bazat pe recunoaştere reciprocă şi încredere reciprocă;

(b)

să promoveze compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre, astfel cum este necesar pentru a îmbunătăţi cooperarea judiciară. Să promoveze diminuarea obstacolelor juridice existente, care îngreunează buna funcţionare a cooperării judiciare, cu scopul de a întări coordonarea anchetelor şi de a spori compatibilitatea dintre sistemele judiciare din statele membre ale Uniunii Europene, pentru a oferi continuitatea adecvată anchetelor efectuate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre;

(c)

să îmbunătățească contactele şi schimbul de informaţii şi de bune practici între autorităţile judiciare şi administrative şi profesiile juridice: avocaţi şi alţi profesionişti din sectorul judiciar, precum şi să promoveze instruirea membrilor sistemului judiciar, pentru întărirea încrederii reciproce;

(d)

să îmbunătățească în viitor încrederea reciprocă, pentru a asigura protecția drepturilor victimelor şi ale acuzaţilor.

(2)   Fără a aduce atingere obiectivelor şi competenţelor Comunităţii Europene, obiectivele generale ale programului contribuie la dezvoltarea politicilor comunitare şi, în special, la crearea unui spaţiu judiciar.

Articolul 3

Obiective specifice

Prezentul program are următoarele obiective specifice:

(a)

să favorizeze cooperarea judiciară în materie penală, cu scopul de:

(i)

a promova recunoaşterea reciprocă a hotărârilor şi a sentinţelor judecătoreşti;

(ii)

a elimina obstacolele create de disparităţile dintre sistemele judiciare ale statelor membre şi a promova apropierea necesară în materie de drept penal material cu privire la infracţiunile grave, în special cele cu o dimensiune transfrontalieră;

(iii)

a continua eforturile de stabilire a unor standarde minime cu privire la dreptul penal procedural, cu scopul de a promova aspectele practice ale cooperării judiciare;

(iv)

a garanta o bună administrare a justiţiei, evitând conflictele de competență;

(v)

a îmbunătăţi schimbul de informaţii, prin folosirea unor sisteme informatice, în special informaţiile provenind din cazierele judiciare naţionale;

(vi)

a promova drepturile acuzaţilor, precum şi asistenţa socială şi juridică acordată victimelor;

(vii)

a încuraja statele membre să intensifice cooperarea cu Eurojust în combaterea criminalității organizate transfrontaliere şi a altor infracţiuni grave transfrontaliere;

(viii)

a promova măsuri în vederea unei reale reintegrări sociale a delincvenţilor, în special a delincvenţilor minori;

(b)

să îmbunătățească cunoașterea reciprocă a sistemelor juridice şi judiciare ale statelor membre în materie penală, precum şi să promoveze şi să consolideze crearea unor reţele, cooperarea reciprocă, schimbul şi difuzarea de informaţii, experienţe şi bune practici;

(c)

să asigure punerea solidă în practică, aplicarea corectă şi concretă, precum și evaluarea instrumentelor Uniunii în domeniile cooperării judiciare în materie penală;

(d)

să îmbunătăţească informarea cu privire la sistemele juridice din statele membre şi accesul la justiţie;

(e)

să promoveze formarea magistraţilor, a avocaţilor şi a altor profesionişti implicaţi în activităţile sistemului judiciar, în domeniul dreptului comunitar și al Uniunii;

(f)

să evalueze condiţiile generale necesare pentru a spori încrederea reciprocă, prin îmbunătăţirea înţelegerii reciproce dintre autorităţile judiciare şi diferitele sisteme de drept, în special cu privire la punerea în aplicare a politicilor UE în domeniul justiţiei;

(g)

să creeze şi să pună în aplicare un sistem informatizat de schimb de informaţii cu privire la cazierele judiciare și să sprijine studiile efectuate în vederea stabilirii altor modalităţi de schimb de informaţii.

Articolul 4

Acţiuni

În vederea urmăririi obiectivelor generale şi a celor specifice enunţate la articolele 2 şi 3, prezentul program va sprijini, în condiţiile prevăzute în programul de lucru anual, următoarele forme de acţiuni:

(a)

acţiuni specifice întreprinse de Comisie, cum ar fi analizele şi cercetarea, crearea şi punerea în aplicare a unor proiecte specifice, precum crearea unui sistem informatizat destinat schimbului de informaţii cu privire la cazierele judiciare, sondajele de opinie şi studiile, elaborarea unor indicatori şi metodologii comune, colectarea, prelucrarea şi difuzarea de date şi statistici, seminarii, conferinţe şi reuniuni de experţi, organizarea unor campanii şi evenimente adresate publicului, crearea şi întreţinerea unor site-uri Internet, întocmirea şi difuzarea de materiale informative, formarea reţelelor de experţi naţionali şi sprijinirea acestora, precum şi activităţile analitice, de monitorizare şi evaluare;

(b)

proiecte specifice transnaţionale de interesul Uniunii, prezentate de cel puţin două state membre sau de cel puţin un stat membru împreună cu o altă țară, fie o ţară aderentă, fie candidată, conform condiţiilor stabilite în programele de lucru anuale;

(c)

sprijin oferit activităţilor desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale sau de alte entităţi care urmăresc un scop de interes general european, în conformitate cu obiectivele generale ale programului, în condiţiile stabilite în programele de lucru anuale;

(d)

o subvenţie de funcţionare, pentru a cofinanţa cheltuielile legate de programul de lucru permanent al reţelei judiciare de formare europene, al cărei obiectiv de interes general european se concentrează pe domeniul formării magistraţilor;

(e)

proiecte naţionale derulate în statele membre, care:

(i)

pregătesc proiecte transnaţionale şi/sau acţiuni ale Uniunii („măsuri de iniţiere”);

(ii)

completează proiecte transnaţionale şi/sau acţiuni ale Uniunii („măsuri complementare”);

(iii)

contribuie la elaborarea unor metode şi/sau tehnologii inovatoare, care pot fi transferate unor acţiuni la nivelul Uniunii, sau elaborează astfel de metode sau tehnologii, pentru a le transfera altor state membre şi/sau altei țări, fie ţară aderentă, fie candidată.

Articolul 5

Grupuri-ţintă

Programul se adresează, inter alia, practicienilor științelor juridice, reprezentanţilor serviciilor de asistenţă acordată victimelor şi altor profesionişti implicaţi în activităţile sectorului judiciar, precum şi autorităţilor naţionale şi cetăţenilor Uniunii în general.

Articolul 6

Accesul la program

(1)   Prezentul program este deschis instituţiilor şi organizaţiilor publice sau private, inclusiv organizaţiilor profesionale, universităţilor, institutelor de cercetare şi institutelor care derulează programe de formare iniţială/continuă în domeniile juridic şi judiciar destinate practicienilor științelor juridice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale din statele membre. Organismele şi organizaţiile cu scop lucrativ vor avea acces la program numai în asociere cu organizaţii nonprofit sau de stat.

„Practicieni ai științelor juridice” înseamnă, inter alia, judecători, procurori, avocaţi pledanţi, consilieri juridici, funcţionari ai ministerelor, executori judecătoreşti, personalul auxiliar al instanţelor, interpreţi în instanţă şi alţi profesionişti implicaţi în activităţi judiciare din domeniul dreptului penal.

(2)   Ţările terţe sau organizaţiile internaţionale nu pot prezenta proiecte transnaţionale, însă pot participa în calitate de parteneri.

Articolul 7

Forme de intervenţie

(1)   Finanţarea comunitară poate îmbrăca următoarele forme juridice:

(a)

subvenţii;

(b)

contracte de achiziţii publice.

(2)   Subvenţiile comunitare se acordă de obicei ca urmare a lansării invitaţiilor la propuneri, cu excepţia cazurilor de urgenţă excepţionale, justificate corespunzător, sau a cazului în care caracteristicile beneficiarului nu permit o alternativă pentru o anumită acţiune, şi constau în subvenţii de funcţionare şi subvenţii pentru acţiuni.

Programul de lucru anual precizează rata minimă din cheltuielile anuale pe care o pot atinge subvenţiile acordate. Această rată minimă este de cel puţin 65 %.

Rata maximă de cofinanţare a costurilor proiectelor este precizată în programul de lucru anual.

(3)   De asemenea, prin intermediul contractelor de achiziţii publice sunt prevăzute cheltuieli pentru măsuri însoţitoare, situaţie în care fondurile comunitare acoperă achiziţia de servicii şi de bunuri. Aceasta va acoperi, inter alia, cheltuieli de informare şi comunicare, pregătire, punere în aplicare, monitorizare, verificare şi evaluare a proiectelor, a politicilor, a programelor şi a legislaţiei.

Articolul 8

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia pune în aplicare asistența financiară comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, denumit în continuare „Regulamentul financiar”.

(2)   Pentru a pune în aplicare programul, în limitele obiectivelor generale prevăzute la articolul 2, Comisia adoptă un program de lucru anual în care prezintă, până la sfârşitul lunii septembrie, obiectivele specifice şi priorităţile tematice ale programului, o descriere a măsurilor de însoţire prevăzute la articolul 7 alineatul (3) şi, în cazul în care este necesar, o listă de alte acţiuni.

Programul de lucru anual pentru 2007 se adoptă în trei luni de la data la care prezenta decizie produce efecte.

(3)   Programul de lucru anual se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare stabilită la articolul 11.

(4)   Procedurile de evaluare şi de acordare a subvenţiilor pentru acţiuni ţin seama, inter alia, de următoarele criterii:

(a)

conformitatea cu programul de lucru anual, cu obiectivele generale prevăzute la articolul 2 şi cu măsurile luate în diferitele domenii, după cum prevăd articolele 3 şi 4;

(b)

calitatea acţiunii propuse, din punct de vedere al conceperii, al organizării şi al prezentării sale, precum şi al rezultatelor aşteptate;

(c)

cuantumul finanțării comunitare solicitate şi oportunitatea acesteia în raport cu rezultatele aşteptate;

(d)

impactul rezultatelor aşteptate asupra obiectivelor generale definite la articolul 2 şi asupra măsurilor adoptate în diferitele domenii, după cum prevăd articolele 3 şi 4.

(5)   Cererile pentru subvenţii de funcţionare, menţionate la articolul 4 literele (c) şi (d), se evaluează din perspectiva:

(a)

consecvenţei cu obiectivele programului;

(b)

calităţii activităţilor planificate;

(c)

posibilului efect de multiplicare a acestor activităţi asupra publicului;

(d)

impactului geografic al activităţilor desfăşurate;

(e)

implicării cetăţenilor în organizarea organismelor în cauză;

(f)

rentabilităţii activităţii propuse.

(6)   Deciziile referitoare la acţiunile prezentate în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 11. Deciziile referitoare la acţiunile prezentate în temeiul articolului 4 alineatul (1) literele (b)-(e) se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 10.

Deciziile referitoare la cererile de subvenţii care implică organismele sau organizaţiile cu scop lucrativ se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura de gestionare menţionată la articolul 11.

(7)   În temeiul articolului 113 alineatul (2) din Regulamentul financiar, principiul reducerii treptate nu se aplică subvenţiei de funcţionare acordate reţelei judiciare de formare europene, deoarece aceasta urmăreşte un obiectiv de interes european general.

Articolul 9

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet, format din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei (denumit în continuare „comitetul”).

(2)   Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.

(3)   Comisia poate invita reprezentanți din țările candidate la ședințele de informare ulterioare reuniunilor comitetului.

Articolul 10

Procedura de consultare

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect al măsurilor care urmează să fie luate. Comitetul emite avizul său referitor la proiect, în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența chestiunii, în urma votului, dacă este necesar.

(2)   Avizul este înscris în procesul-verbal; fiecare stat membru poate solicita ca poziția sa să fie înscrisă în procesul-verbal.

(3)   Comisia ia în considerare avizul emis de comitet, în cea mai mare măsură posibilă. Aceasta informează comitetul asupra modului în care avizul a fost luat în considerare.

Articolul 11

Procedura de gestionare

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect al măsurilor care urmează să fie luate. Comitetul emite avizul său referitor la proiect, în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența chestiunii. În cazul deciziilor pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei, avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Voturile reprezentanților statelor membre în cadrul comitetului sunt ponderate în modul prevăzut la articolul menționat. Președintele nu participă la vot.

(2)   Comisia adoptă măsuri de aplicare imediată. Cu toate acestea, dacă măsurile nu sunt în conformitate cu avizul comitetului, acestea se comunică de îndată Consiliului de către Comisie. În acest caz, Comisia poate amâna cu trei luni, calculate de la data acestei comunicări, aplicarea măsurilor decise.

(3)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate adopta o decizie diferită în termenul prevăzut la alineatul (2).

Articolul 12

Complementaritatea

(1)   Se urmăresc sinergiile şi complementaritatea cu alte instrumente comunitare, inter alia, cu programul specific „Justiţia civilă” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia”, precum şi cu programele generale „Securitate şi protecția libertăţilor” şi „Solidaritate şi gestiunea fluxurilor migratorii”. Informaţiile statistice privind justiţia penală se elaborează în colaborare cu statele membre, folosindu-se programul statistic comunitar ori de câte ori este necesar.

(2)   Programul poate folosi resurse în comun cu alte instrumente comunitare și ale Uniunii, în special cu programul specific „Justiţia civilă”, în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia”, pentru a pune în aplicare acţiuni care îndeplinesc obiectivele ambelor programe.

(3)   Operaţiunile finanţate în temeiul prezentei decizii nu beneficiază de asistenţă în acelaşi scop prin intermediul altor instrumente financiare comunitare/ale Uniunii. Se asigură faptul că beneficiarii prezentei decizii furnizează Comisiei informaţii în legătură cu finanţarea primită din bugetul general al Uniunii Europene şi din alte surse, precum şi informaţii despre cererile de finanţare în curs.

Articolul 13

Resursele bugetare

Resursele bugetare alocate acţiunilor prevăzute în prezentul program se înregistrează în alocările anuale din bugetul general al Uniunii Europene. Alocările anuale disponibile sunt autorizate de autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

Articolul 14

Monitorizarea

(1)   Pentru orice acţiune finanţată prin program, Comisia se asigură că beneficiarul prezintă rapoarte tehnice şi financiare privind stadiul lucrărilor şi că se înaintează un raport final în termen de trei luni de la finalizarea acţiunii. Comisia determină forma şi structura rapoartelor.

(2)   Comisia se asigură că acordurile şi contractele care rezultă din punerea în aplicare a programului prevăd în mod special supravegherea şi controlul financiar exercitat de către Comisie (sau de către oricare reprezentant autorizat de aceasta), în cazul în care este necesar prin controale la faţa locului, inclusiv prin sondaj, precum şi audituri ale Curţii de Conturi.

(3)   Comisia se asigură că beneficiarul asistenţei financiare păstrează la dispoziţia Comisiei toate documentele justificative privind cheltuielile aferente acţiunii, timp de cinci ani de la ultima plată legată de orice acţiune.

(4)   Pe baza rezultatelor rapoartelor şi ale controalelor prin sondaj menţionate la alineatele (1) şi (2), în cazul în care este necesar, Comisia se asigură că vor fi adaptate corespunzător volumul sau condiţiile în care se alocă asistența financiară aprobată iniţial, precum şi calendarul plăţilor.

(5)   Comisia se asigură că se va lua orice altă măsură necesară pentru a verifica dacă acţiunile finanţate se desfăşoară corect şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei decizii şi ale Regulamentului financiar.

Articolul 13

Protecția intereselor financiare comunitare

(1)   Comisia se asigură că, în cazul în care se desfăşoară acţiuni finanţate în temeiul prezentei decizii, interesele financiare ale Comunităţii sunt protejate prin aplicarea unor măsuri preventive împotriva fraudei, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale, prin controale eficiente şi prin recuperarea sumelor nedatorate plătite, iar în cazul în care se constată nereguli, prin aplicarea unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive, în conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95, (Euratom, CE) nr. 2185/96 şi (CE) nr. 1073/1999.

(2)   În ceea ce priveşte acţiunile comunitare finanţate în temeiul prezentei decizii, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 şi Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 se aplică în cazul oricărei încălcări a unei dispoziții de drept comunitar, inclusiv încălcarea unei obligaţii contractuale prevăzute pe baza programului, care rezultă dintr-o acţiune sau omisiune a unui agent economic, care are sau ar putea avea efectul de a prejudicia, printr-o cheltuială nejustificată, bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele gestionate de aceasta.

(3)   Comisia se asigură că este redus, suspendat sau recuperat cuantumul asistenței financiare acordate unei acţiuni în cazul în care constată nereguli, inclusiv nerespectarea dispoziţiilor prezentei decizii sau ale deciziei individuale, sau ale contractului sau acordului de acordare a sprijinului financiar respectiv ori dacă se constată că acţiunea a făcut obiectul unei schimbări incompatibile cu natura sau cu condiţiile de punere în aplicare a proiectului fără solicitarea acordului Comisiei.

(4)   În cazul în care termenele nu au fost respectate sau în cazul în care progresele înregistrate la punerea în aplicare a acţiunii justifică doar o parte a asistenței financiare alocate, Comisia se asigură că beneficiarului i se solicită să transmită observaţii întrun termen precizat. În cazul în care beneficiarul nu trimite un răspuns satisfăcător, Comisia se asigură că restul sprijinului financiar poate fi anulat și poate fi solicitată restituirea sumelor plătite.

(5)   Comisia se asigură că orice plată nedatorată este restituită Comisiei. Oricăror sume nerestituite la timp li se adaugă dobânzi în condițiile stabilite în Regulamentul financiar.

Articolul 16

Evaluarea

(1)   Programul va fi monitorizat în mod regulat pentru a se urmări punerea în aplicare a activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia.

(2)   Comisia asigură evaluarea regulată, independentă şi externă a programului.

(3)   Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului:

(a)

o prezentare anuală cu privire la punerea în aplicare a programului;

(b)

un raport interimar de evaluare cu privire la rezultatele obţinute şi aspectele calitative şi cantitative legate de punerea în aplicare a prezentului program, până la 31 martie 2011;

(c)

o comunicare cu privire la continuarea prezentului program, până la 30 august 2012;

(d)

un raport de evaluare ex-post, până la 31 decembrie 2014.

Articolul 17

Publicarea proiectelor

Comisia publică anual lista acţiunilor finanţate în cadrul prezentului program, inclusiv o scurtă descriere a fiecărui proiect.

Articolul 18

Măsuri tranzitorii

De la 1 ianuarie 2007, prezenta decizie înlocuieşte dispoziţiile corespunzătoare din Decizia 2002/630/JAI.

Acţiunile începute înainte de 31 decembrie 2006 în temeiul Deciziei 2002/630/JAI continuă să fie reglementate de decizia respectivă până la încheierea lor. Comitetul prevăzut la articolul 7 din decizia menţionată este înlocuit de cel prevăzut la articolul 10 din prezenta decizie.

Articolul 19

Efecte și aplicare

Prezenta decizie produce efecte de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2007.

Pentru Consiliu

Preşedintele

F.-W. STEINMEIER


(1)  Aviz emis la 14 decembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 203, 1.8.2002, p. 5.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1248/2006 (JO L 227, 19.8.2006, p. 3).

(5)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(6)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(7)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.