ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 57

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
24 februarie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 187/2007 al Comisiei din 23 februarie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 188/2007 al Comisiei din 23 februarie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ca aditiv pentru furaje ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 189/2007 al Comisiei din 23 februarie 2007 de suspendare a aplicării drepturilor la import pentru anumite cantități de zahăr industrial pentru anul de piață 2006/2007

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 190/2007 al Comisiei din 23 februarie 2007 privind abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1819/2004 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 privind termenul de reflecție pentru eliberarea anumitor licențe de export pentru cereale, orez și produse derivate din cereale

8

 

 

Regulamentul (CE) nr. 191/2007 al Comisiei din 23 februarie 2007 privind eliberarea licențelor de export din sistemul B în sectorul fructelor și legumelor (lămâi)

9

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/132/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2007 de prelungire a aplicării Deciziei 2000/91/CE privind autorizarea Regatului Danemarcei și a Regatului Suediei de a aplica o măsură de derogare de la articolul 17 din a Șasea Directivă a Consiliului (77/388/CEE) privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri

10

 

 

2007/133/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2007 privind autorizarea Estoniei, Sloveniei, Suediei și Regatului Unit de a aplica o măsură specială de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată

12

 

 

Comisie

 

 

2007/134/CE

 

*

Decizia Comisiei din 2 februarie 2007 de înființare a Consiliului European pentru Cercetare ( 1 )

14

 

 

2007/135/CE

 

*

Decizia Comisiei din 23 februarie 2007 modificare a Deciziei 2003/135/CE privitoare la modificarea planurilor de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici și de vaccinare de urgență a porcilor sălbatici împotriva pestei porcine clasice în anumite zone din landul Renania-Palatinat (Germania) [notificată cu numărul C(2007) 527]

20

 

 

2007/136/CE

 

*

Decizia Comisiei din 23 februarie 2007 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind sistemul de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină în Bulgaria, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 533]  ( 1 )

23

 

 

2007/137/CE

 

*

Decizia Comisiei din 23 februarie 2007 de modificare a Deciziei 2006/805/CE privind măsurile de combatere a pestei porcine clasice în Germania [notificată cu numărul C(2007) 535]  ( 1 )

25

 

 

Rectificări

 

 

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 175/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare (JO L 55, 23.2.2007)

27

 

 

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 177/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez (JO L 55, 23.2.2007)

28

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 187/2007 AL COMISIEI

din 23 februarie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 23 februarie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 188/2007 AL COMISIEI

din 23 februarie 2007

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ca aditiv pentru furaje

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii destinați hranei animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede că aditivii din furaje sunt supuși autorizării și definește motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexă, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în sensul articolului 7 alineatul (3) din regulamentul în cauză.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) ca aditiv în furajele pentru caprele și oile de lapte, clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Metoda de analiză menționată în cererea de autorizare în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 privește determinarea substanței active a aditivului pentru furaje în furaje. În consecință, metoda de analiză menționată în anexa la prezentul regulament nu trebuie înțeleasă ca fiind o metodă comunitară de analiză în sensul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (2).

(5)

Utilizarea preparatului Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) a fost autorizată pentru bovine la îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 316/2003 al Comisiei din 19 februarie 2003 privind autorizarea permanentă a unui aditiv în hrana animalelor și autorizarea temporară a unei noi utilizări în furaje a unui aditiv care a fost deja autorizat în hrana animalelor (3), pentru purcei (înțărcați) prin Regulamentul (CE) nr. 2148/2004 al Comisiei din 16 decembrie 2004 privind autorizarea permanentă sau provizorie a unor aditivi din furaje și autorizarea unei noi utilizări în hrana animalelor a unui aditiv deja autorizat (4), pentru scroafe prin Regulamentul (CE) nr. 1288/2004 al Comisiei din 20 decembrie 2004 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi și autorizarea provizorie a unei noi utilizări în hrana animalelor a unui aditiv deja autorizat (5), pentru iepuri la îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 600/2005 al Comisiei din 18 aprilie 2005 privind o nouă autorizare pe o perioadă de 10 ani a unui coccidiostatic ca aditiv în furaje, autorizarea provizorie a unui aditiv și autorizarea permanentă a anumitor aditivi în furaje (6), pentru vacile de lapte prin Regulamentul (CE) nr. 1811/2005 al Comisiei din 4 noiembrie 2005 privind autorizarea provizorie sau permanentă în hrana pentru animale a unor aditivi și autorizarea provizorie în hrana pentru animale a unui aditiv deja autorizat (7) și pentru mieii la îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 1447/2006 al Comisiei din 29 septembrie 2006 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ca aditiv pentru furaje (8).

(6)

Au fost furnizate noi informații în sprijinul unei cereri de autorizare pentru caprele și oile de lapte. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) concluzionează în avizul său din 12 iulie 2006 că preparatul Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) nu are un efect nociv asupra sănătății animale, a sănătății oamenilor sau asupra mediului (9). Aceasta a ajuns de asemenea la concluzia că preparatul Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) nu implică niciun alt risc pentru această categorie suplimentară de animale, risc care ar putea să excludă autorizarea, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În conformitate cu acest aviz, utilizarea preparatului permite îmbunătățirea în mod semnificativ a producției de lapte la caprele și oile de lapte. Autoritatea consideră că nu este necesar să prevadă cerințe specifice în materie de supraveghere după introducerea pe piață. În vederea elaborării avizului său, autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului pentru hrana animalelor, transmis de laboratorul comunitar de referință instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Evaluarea acestui preparat indică faptul că sunt îndeplinite condițiile de autorizare stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, trebuie autorizată utilizarea preparatului în cauză, în conformitate cu modalitățile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul menționat în anexă, care aparține categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „stabilizatori ai florei intestinale”, este autorizat ca aditiv în furaje în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 februarie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 165, 30.4.2004. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 46, 20.2.2003, p. 15.

(4)  JO L 370, 17.12.2004, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1980/2005 (JO L 318, 6.12.2005, p. 3).

(5)  JO L 243, 15.7.2004, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1812/2005 (JO L 291, 5.11.2005, p. 18).

(6)  JO L 99, 19.4.2005, p. 5. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2028/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 26).

(7)  JO L 291, 5.11.2005, p. 12.

(8)  JO L 271, 30.9.2006, p. 28.

(9)  Avizul Comitetului științific pentru aditivi și produse sau substanțe utilizate în nutriția animalelor privind siguranța și eficacitatea produsului „Biosaf Sc 47”, un preparat Saccharomyces cerevisiae ca aditiv în furaje pentru rumegătoare mici de lapte. Adoptat la 12 iulie 2006, The EFSA Journal (2006) 384, p. 1.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specie sau categorie de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivilor zootehnici. Grupa funcțională: stabilizatori ai florei intestinale.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Compoziția aditivului:

Preparat Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 conținând cel puțin 5 × 109 CFU/g

 

Caracterizarea substanței active:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Metodele de analiză  (1)

Metoda mediului lichid în cutie Petri, utilizând agar cu extract de drojdie-cloramfenicol, bazată pe metoda ISO 7954.

Reacție în lanț a polimerazei (PCR)

Capre și oi de lapte

7 × 108

7,5 × 109

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

Doze recomandate:

Capre de lapte: 3 × 109 CFU/animal/zi

Oi de lapte: 2 × 109 CFU/animal/zi

16.3.2017


(1)  Descrierea detaliată a metodelor de analiză este disponibilă pe site-ul laboratorului comunitar de referință, la următoarea adresă: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 189/2007 AL COMISIEI

din 23 februarie 2007

de suspendare a aplicării drepturilor la import pentru anumite cantități de zahăr industrial pentru anul de piață 2006/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 40 alineatul (1) litera (c) și litera (e) punctul (i),

întrucât:

(1)

Articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede ca pentru a se garanta aprovizionarea necesară fabricării produselor menționate la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul menționat anterior, Comisia poate suspenda total sau parțial aplicarea drepturilor la import pentru anumite cantități de zahăr.

(2)

Pentru a se garanta aprovizionarea necesară fabricării produselor menționate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, este în interesul Comunității să se suspende în totalitate drepturile la import pentru zahărul industrial destinat fabricării produselor menționate anterior pentru anul de piață 2006/2007.

(3)

Dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2) se aplică fără a se aduce atingere condițiilor suplimentare sau derogărilor care ar putea fi prevăzute în reglementările sectoriale. În special, pentru a se asigura o aprovizionare fluidă a pieței comunitare, trebuie menținută periodicitatea depunerii cererilor de certificate prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de piață 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, privind importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale (3), și prin urmare trebuie să se facă derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301//2006.

(4)

Pentru a facilita gestionarea și pentru a asigura supravegherea și controlul cantităților importate, durata valabilității certificatelor pentru importul zahărului care beneficiază de suspendarea aplicării drepturilor la import trebuie limitată la sfârșitul anului de piață 2006/2007, iar eliberarea certificatelor trebuie limitată la utilizatorii de zahăr industrial. Deoarece aceștia din urmă nu exercită neapărat schimburi comerciale cu țări terțe, trebuie să se facă derogare de la articolul 5 al Regulamentului (CE) nr. 1301/2006.

(5)

Dispozițiile privind gestionarea materiei prime industriale și obligațiile transformatorilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind producția peste cotă în sectorul zahărului (4) trebuie să se aplice cantităților importate în cadrul prezentului regulament.

(6)

Comitetul de gestionare a zahărului nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Suspendarea drepturilor la import

(1)   Pentru anul de piață 2006/2007, aplicarea drepturilor la import pentru zahărul alb care intră sub incidența codului NC 1701 99 10 se suspendă pentru o cantitate de 200 000 tone.

(2)   Zahărul importat în conformitate cu prezentul regulament se utilizează direct la fabricarea produselor menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 967/2006.

Articolul 2

Certificate de import

(1)   Normele privind certificatele de import, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 950/2006, precum și normele din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 se aplică importurilor de zahăr realizate în cadrul prezentului regulament, exceptând cazurile în care prezentul regulament cuprinde dispoziții în sens contrar.

Cu toate acestea, certificatele de import sunt valabile până la sfârșitul celei de-a doua luni de la data eliberării lor efective în sensul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei (5) și cel târziu până la 30 septembrie 2007.

(2)   Prin derogare de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, cererea de certificat de import pentru cantitățile menționate la articolul 1 alineatul (1) nu poate fi înaintată decât de către un transformator în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 967/2006.

(3)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, cererile de certificate de import sunt prezentate în fiecare săptămână, de luni până vineri, începând cu data menționată la articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 până la întreruperea eliberării certificatelor, menționată la articolul 5 alineatul (3) paragraful al doilea din regulamentul menționat anterior. Un solicitant nu poate depune decât o cerere de certificat pe săptămână.

Articolul 3

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 967/2006

Articolele 11, 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 967/2006 se aplică acelor cantități de zahăr importate în cadrul prezentului regulament.

Articolul 4

Obligația transformatorului

(1)   Transformatorul furnizează autorităților competente ale statului membru dovada că acele cantități importate în cadrul prezentului regulament au fost folosite la fabricarea produselor menționate la articolul 1 alineatul (2) și în conformitate cu autorizația menționată la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 967/2006. Dovada conține înscrierea în registre a cantităților din produsele respective, efectuată automat în cursul sau la ieșirea din procesul de fabricare.

(2)   În cazul în care transformatorul nu a furnizat dovada menționată la alineatul (1) până la sfârșitul celei de-a treia luni de la data importării, acesta plătește pentru fiecare zi de întârziere o sumă de 5 EUR/t din respectiva cantitate importată.

(3)   În cazul în care transformatorul nu a furnizat dovada menționată la alineatul (1) până la sfârșitul celei de-a cincea luni de la data importării, cantitatea respectivă se consideră declarată în exces în sensul aplicării articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 967/2006.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 februarie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2011/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 178, 1.7.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 43).

(4)  JO L 176, 30.6.2006, p. 22. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1.


24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 190/2007 AL COMISIEI

din 23 februarie 2007

privind abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1819/2004 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 privind termenul de reflecție pentru eliberarea anumitor licențe de export pentru cereale, orez și produse derivate din cereale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 18,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 10 alineatul 2 și articolul 19,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul 1 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (3) stipulează că licențele de export pentru produsele vizate la paragraful menționat trebuie livrate în a treia zi lucrătoare de la data depunerii cererii, atât timp cât nu se vor fi luat măsuri speciale în cursul acestei perioade. Regulamentul (CE) nr. 1819/2004 al Comisiei (4) a impus o derogare de la aceste dispoziții, având în vedere situația aprovizionării piețelor comunitare ale cerealelor și orezului pentru anul de comercializare 2004/2005. Ca urmare a acestei derogări, atât timp cât suma de restituit este zero, licențele în cauză sunt eliberate chiar în ziua depunerii cererii.

(2)

Întrucât condițiile de piață care au justificat această derogare nu mai sunt întrunite, Regulamentul (CE) nr. 1819/2004 trebuie abrogat.

(3)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1819/2004 se abrogă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 februarie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 189, 29.7.2003, p. 12. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1996/2006 (JO L 398, 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 320, 21.10.2004, p. 13.


24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 191/2007 AL COMISIEI

din 23 februarie 2007

privind eliberarea licențelor de export din sistemul B în sectorul fructelor și legumelor (lămâi)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 al Comisiei din 8 octombrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului privind restituirile la export în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 6 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1510/2006 al Comisiei (3) stabilește cantitățile indicative pentru care pot fi eliberate licențe de export din sistemul B.

(2)

Ținând seama de informațiile de care dispune Comisia la data curentă, cantitățile indicative prevăzute pentru perioada de export în curs pentru lămâi riscă să fie depășite în viitorul apropiat. Această depășire ar prejudicia buna funcționare a regimului de restituiri la export în sectorul fructelor și legumelor.

(3)

În scopul de a remedia această situație, trebuie să se respingă cererile de licențe din sistemul B pentru lămâile exportate după data de 23 februarie 2007 și până la sfârșitul perioadei de export în curs,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru lămâi se resping cererile de licențe de export din sistemul B, depuse în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 1510/2006, pentru care a fost acceptată declarația de export de produse după data de 23 februarie și înainte de 1 martie 2007.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268, 9.10.2001, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 280, 12.10.2006, p. 16.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/10


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 ianuarie 2007

de prelungire a aplicării Deciziei 2000/91/CE privind autorizarea Regatului Danemarcei și a Regatului Suediei de a aplica o măsură de derogare de la articolul 17 din a Șasea Directivă a Consiliului (77/388/CEE) privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri

(2007/132/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată (1) și în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Prin scrisori înregistrate de Secretariatul General al Comisiei la 22 martie 2006, Danemarca și Suedia au solicitat autorizația de a prelungi aplicarea derogării care le-a fost acordată prin Decizia 2000/91/CE a Consiliului din 24 ianuarie 2000 privind autorizarea Regatului Danemarcei și a Regatului Suediei de a aplica o măsură de derogare de la articolul 17 din a Șasea Directivă a Consiliului (77/388/CEE) privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri (2).

(2)

În conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din a Șasea Directivă a Consiliului (77/388/CEE) din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (3), Comisia a informat celelalte state membre, printr-o scrisoare din 4 octombrie 2006, asupra solicitărilor Danemarcei și Suediei. Printr-o scrisoare din 5 octombrie 2006, Comisia a notificat Danemarca și Suedia că deține toate informațiile pe care le consideră necesare pentru evaluarea solicitărilor.

(3)

Aceste cereri se referă la recuperarea taxei pe valoarea adăugată (denumită în continuare „TVA”) plătită pentru taxa de autostradă percepută pentru utilizarea conexiunii fixe Öresund dintre Danemarca și Suedia. În conformitate cu regulile de aplicare a TVA în funcție de locul în care se găsesc bunurile imobile, o parte a TVA pentru taxa de autostradă pentru conexiunea fixă Öresund se plătește în parte Danemarcei și în parte Suediei.

(4)

Prin derogare de la dispozițiile articolului 17 din Directiva 77/388/CEE, în versiunea prevăzută la articolul 28f din aceasta, prin care contribuabililor li se solicită să își exercite dreptul de a deduce sau de a obține restituirea TVA în statul membru în care aceasta a fost plătită, Danemarca și Suedia au fost autorizate până la 31 decembrie 2006 să introducă o măsură specială permițând contribuabililor să recupereze TVA de la o singură autoritate administrativă.

(5)

Întrucât nu a fost posibilă adoptarea de norme în temeiul propunerii Comisiei de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 77/388/CEE în ceea ce privește normele care reglementează dreptul de deducere a TVA în temeiul articolului 17 alineatul (6) primul paragraf din Directiva 77/388/CEE, precum și ținând seama de faptul că situația juridică și faptele care au justificat autorizarea acordată prin Decizia 2000/91/CE nu s-au schimbat, respectiva autorizație ar trebui prelungită pentru un nou interval de timp.

(6)

Directiva 77/388/CEE a fost reformulată și abrogată prin Directiva 2006/112/CE. Trimiterile la dispozițiile primei directive trebuie interpretate ca trimiteri la cea de-a doua directivă.

(7)

Derogarea nu are nici un efect negativ asupra resurselor proprii ale Comunității provenite din TVA.

(8)

Ținând seama de urgența chestiunii, în vederea evitării unui vid de reglementare, este imperios necesar să se acorde o exceptare de la termenul de șase săptămâni menționat la punctul I (3) din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la tratatele de instituire a Comunităților Europene.

DECIDE:

Articolul 1

Articolul 2 din Decizia 2000/91/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Prezenta autorizație expiră la 31 decembrie 2013.”

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Danemarcei și Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 30 ianuarie 2007

Pentru Consiliu

Președintele

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/138/CE (JO L 384, 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 28, 3.2.2000, p. 38. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/65/CE (JO L 25, 30.1.2003, p. 40).

(3)  JO L 145, 13.6.1977, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/98/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 129).


24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/12


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 ianuarie 2007

privind autorizarea Estoniei, Sloveniei, Suediei și Regatului Unit de a aplica o măsură specială de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată

(2007/133/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată (1) și, în special, articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 27 din a Șasea Directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri — sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (2), Regatul Unit a fost autorizat prin Decizia 97/375/CE (3), prin derogare de la articolul 17 alineatul (1) din directiva menționată și în scopul utilizării unui sistem opțional în care taxa este contabilizată pe baza încasărilor și plăților în numerar (contabilitatea de casă), să amâne dreptul de deducere a TVA aferentă intrărilor de la persoanele impozabile care contabilizează TVA aferentă ieșirilor pentru livrările lor atunci când au încasat prețul de la clienții lor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) paragraful al treilea a doua liniuță din directiva menționată, până când TVA aferentă intrărilor va fi fost plătită furnizorului.

(2)

Printr-o scrisoare înregistrată de Secretariatul General al Comisiei la 26 ianuarie 2006, Regatul Unit a solicitat o prelungire cu trei ani a respectivei derogări. Regatul Unit a solicitat de asemenea ca plafonul cifrei de afaceri pentru sistemul simplificat de contabilitate de casă să fie majorat de la 660 000 GBP la 1 350 000 GBP.

(3)

Printr-o scrisoare înregistrată de Secretariatul General al Comisiei la 31 august 2006, Estonia a solicitat o derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Directiva 77/388/CEE prin intermediul căreia TVA să devină deductibilă la persoana impozabilă atunci când furnizorul este plătit. Această amânare a deducerii se aplică doar în condițiile unui sistem simplificat de contabilitate de casă, în conformitate cu care persoanele impozabile contabilizează TVA aferentă ieșirilor pentru livrările lor atunci când au încasat prețul de la clienții lor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) al treilea paragraf liniuța a doua din directiva menționată. Estonia a solicitat ca sistemul de contabilitate de casă să se limiteze la persoanele impozabile clasificate, în conformitate cu dreptul estonian, în categoria întreprinderilor individuale.

(4)

Printr-o scrisoare înregistrată de Secretariatul General al Comisiei la 27 iunie 2006, Slovenia a solicitat o derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Directiva 77/388/CEE prin intermediul căreia TVA să devină deductibilă la persoana impozabilă atunci când furnizorul este plătit. Această amânare a deducerii se va aplica doar în cadrul unui sistem simplificat de contabilitate de casă, în conformitate cu care persoanele impozabile contabilizează TVA aferentă ieșirilor pentru livrările lor atunci când au încasat prețul de la clienții lor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) al treilea paragraf liniuța a doua din directiva menționată. Slovenia a solicitat ca plafonul cifrei de afaceri pentru sistemul simplificat de contabilitate de casă să fie stabilit la 208 646 EUR.

(5)

Printr-o scrisoare înregistrată de Secretariatul General al Comisiei la 6 aprilie 2006, Suedia a solicitat o derogare de la articolul 17 alineatul (1) din Directiva 77/388/CEE prin intermediul căreia TVA să devină deductibilă la persoana impozabilă atunci când furnizorul este plătit. Această amânare a deducerii se va aplica doar în condițiile unui sistem simplificat de contabilitate de casă, în conformitate cu care persoanele impozabile contabilizează TVA aferentă ieșirilor pentru livrările lor atunci când au încasat prețul de la clienții lor, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) al treilea paragraf liniuța a doua din directiva menționată. Suedia a solicitat ca plafonul cifrei de afaceri pentru sistemul simplificat de contabilitate de casă să fie stabilit la 3 000 000 SEK.

(6)

În conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Directiva 77/388/CEE, Comisia a informat celelalte state membre cu privire la solicitarea Estoniei printr-o scrisoare din 6 octombrie 2006, cu privire la solicitarea Sloveniei printr-o scrisoare din 6 octombrie 2006, cu privire la solicitarea Suediei printr-o scrisoare din 4 octombrie 2006 și cu privire la solicitarea Regatului Unit printr-o scrisoare din 6 octombrie 2006. Printr-o scrisoare din 6 octombrie 2006, Comisia a notificat Suedia, iar prin scrisori din 9 octombrie 2006, Comisia a notificat Estonia, Slovenia și Regatul Unit că deține toate informațiile pe care le consideră necesare pentru evaluarea solicitărilor lor.

(7)

Directiva 77/388/CEE a fost reformulată și abrogată prin Directiva 2006/112/CE. Trimiterile la dispozițiile primei directive trebuie interpretate ca trimiteri la cea de-a doua directivă.

(8)

Contabilitatea de casă reprezintă o măsură de simplificare adresată întreprinderilor mici și mijlocii. În ceea ce privește Regatul Unit, majorarea plafonului pentru sistemul simplificat va permite unui număr mai mare de firme să opteze pentru acest sistem. Majorarea plafonului cifrei de afaceri ar face ca sistemul să se adreseze unui număr suplimentar potențial de 57 000 de operatori economici. Derogarea solicitată de Estonia va permite unui număr de 5 700 de operatori economici să utilizeze sistemul de contabilitate de casă. În cazul Sloveniei, 62 000 de operatori economici vor putea alege să folosească sistemul de contabilitate de casă. În ceea ce privește Suedia, sistemul va fi disponibil unui număr de 630 000 de operatori economici.

(9)

Derogările solicitate de Estonia, Slovenia, Suedia și Regatul Unit pot fi acceptate având în vedere procentul de operatori economici eligibili care ar putea opta pentru acest sistem simplificat și durata limitată.

(10)

Având în vedere că persoanele care au aplicat în trecut acest sistem opțional trebuie să îl poată utiliza în continuare fără întrerupere, autorizația acordată Regatului Unit ar trebui să se aplice de la data încetării aplicării Deciziei 97/375/CE. De asemenea, având în vedere că acest lucru ar permite unui număr mai mare de persoane impozabile să adopte sistemul de la începutul anului contabil, statelor membre vizate trebuie să li se permită să pună regimul opțional la dispoziție începând cu 1 ianuarie 2007.

(11)

Derogarea în cauză nu afectează cuantumul global al veniturilor din impozite ale statelor membre colectate în etapa consumului final și, în consecință, nu are un efect negativ asupra resurselor proprii ale Comunităților Europene provenite din TVA.

(12)

Ținând seama de urgența chestiunii, în vederea evitării unui vid de reglementare, este imperios necesar să se acorde o exceptare de la termenul de șase săptămâni menționat la punctul I (3) din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la tratatele de instituire a Comunităților Europene,

DECIDE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului, Estonia, Slovenia, Suedia și Regatul Unit sunt autorizate să amâne dreptul de deducere a taxei aferentă intrărilor aplicate persoanelor impozabile, conform definiției din al doilea alineat, până ce taxa aferentă intrărilor va fi fost plătită furnizorilor lor.

Persoanele impozabile în cauză trebuie să folosească un sistem în cadrul căruia să contabilizeze TVA aferentă ieșirilor pentru livrările lor atunci când au încasat prețul de la clienții lor. Acestea trebuie să aibă o cifră de afaceri anuală de cel mult 208 646 EUR în cazul Sloveniei, 3 000 000 SEK în cazul Suediei și 1 350 000 GBP în cazul Regatului Unit sau, în cazul Estoniei, trebuie să fie înregistrate ca întreprinderi individuale.

Articolul 2

Decizia 97/375/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2009.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Estonia, Republicii Slovenia, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 30 ianuarie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/138/CE (JO L 384, 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 145, 13.6.1977, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/98/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 129).

(3)  JO L 158, 17.6.1997, p. 43. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/909/CE (JO L 342, 30.12.2003, p. 49).


Comisie

24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/14


DECIZIA COMISIEI

din 2 februarie 2007

de înființare a Consiliului European pentru Cercetare

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/134/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere de Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind cel de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități cu caracter demonstrativ (2007-2013) (1), în special articolele 2 și 3,

având în vedere Decizia 2006/972/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific: „Ideas” („Idei”) de punere în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru (2007-2013) al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități cu caracter demonstrativ (2), în special articolul 4 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

În cadrul celui de-al șaptelea program-cadru, programul specific „Idei” are drept obiectiv să sprijine cercetarea aflată la frontiera cunoașterii, la întrepătrunderea tuturor domeniilor științifice, tehnologice și academice, inițiată și desfășurată de cercetători pe teme alese de aceștia.

(2)

Decizia 2006/972/CE prevede înființarea de către Comisie a unui Consiliu European pentru Cercetare (denumit în continuare „CEC”), care să reprezinte instrumentul principal de punere în aplicare a programului specific „Idei”.

(3)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Decizia 2006/972/CE, CEC este format dintr-un consiliu științific independent (denumit în continuare „Consiliul științific”), beneficiind de susținerea unei structuri destinate punerii în aplicare a programului specific menționat.

(4)

Consiliul științific este compus din oameni de știință, ingineri și savanți de cel mai înalt renume, numiți de Comisie și acționând în nume propriu, independent de orice influență externă. Consiliul științific acționează conform mandatului care i-a fost atribuit prin articolul 5 din Decizia 2006/972/CE și în mod exclusiv în interesul realizării obiectivelor științifice, tehnologice și academice ale programului specific „Idei”.

(5)

Consiliul științific alege în mod independent un secretar general care acționează sub autoritatea sa. Inter alia, secretarul general oferă asistență Consiliului științific în ceea ce privește asigurarea unei relații eficiente cu Comisia și cu structura destinată punerii în aplicare a programului specific, precum și în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare eficace a strategiei și a pozițiilor Consiliului științific de către această structură auxiliară.

(6)

Consiliul științific lucrează în conformitate cu principii de excelență științifică, eficiență și transparență. Comisia acționează ca garant al autonomiei și integrității Consiliului științific și asigură funcționarea corespunzătoare a acestuia.

(7)

Sunt stabilite reglementări privind divulgarea de informații de către membrii Consiliului științific, fără a aduce atingere normelor privind securitatea anexate la Regulamentul de procedură al Comisiei prin Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom (3).

(8)

Datele personale referitoare la membrii Consiliului științific sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind prelucrarea datelor personale de către instituțiile și organismele comunitare și libera circulație a acestui tip de date (4).

(9)

Pentru identificarea membrilor fondatori ai Consiliului științific a fost constituit un comitet independent de experți la înalt nivel. Ca urmare a unor consultări ample în cadrul comunității științifice și academice, acest comitet a emis o serie de recomandări, în primul rând cu privire la factorii și criteriile obligatorii pentru identificarea membrilor Consiliului științific, iar în al doilea rând cu privire la membrii fondatori înșiși.

(10)

O structură destinată punerii în aplicare a programului specific este înființată ca structură externă, sub forma unei agenții executive, fondată printr-un act separat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (5).

(11)

În așteptarea înființării și devenirii operaționale a acestei agenții executive, sarcinile sale de punere în aplicare a programului specific sunt executate de un serviciu al Comisiei, special desemnat în acest sens.

(12)

Incidența bugetară a acestei decizii va fi luată în considerare pentru decizia de finanțare în cadrul programului specific „Idei” și în Fișa financiară legislativă a propunerii Comisiei privind structura externă menționată mai sus,

DECIDE:

CAPITOLUL 1

CONSILIUL EUROPEAN PENTRU CERCETARE

Articolul 1

Înființare

În vederea punerii în aplicare a programului specific „Idei”, se înființează Consiliul European pentru Cercetare, a cărui perioadă de funcționare începe de la data intrării în vigoare a prezentei decizii și se încheie la 31 decembrie 2013. Acest consiliu este format dintr-un Consiliu științific și o structură destinată punerii în aplicare a programului specific, constituite după cum urmează:

CAPITOLUL 2

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

Articolul 2

Înființare

Prin prezenta, se înființează Consiliul științific.

Articolul 3

Misiuni

(1)   Consiliului științific îi sunt încredințate sarcinile stabilite la articolul 5 alineatul (3) din Decizia 2006/972/CE.

(2)   Consiliul științific stabilește, inter alia, o strategie științifică globală, deține autoritate deplină asupra deciziilor privind tipul de cercetări ce primesc finanțare în conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Decizia 2006/972/CE și acționează ca garant al calității activității CEC din perspectivă științifică. Sarcinile sale cuprind, în special, elaborarea programului de lucru anual, instituirea procedurii de evaluare inter pares, precum și monitorizarea și controlul calității privind punerea în aplicare a programului specific „Idei”, fără a aduce atingere responsabilității Comisiei.

Articolul 4

Componență

(1)   Consiliul științific cuprinde până la 22 de membri.

(2)   Consiliul științific este format din reprezentanți ai comunității științifice europene cu o reputație bine consolidată, care dispun de expertiza corespunzătoare, acoperind domenii de cercetare cât mai diverse și care acționează în nume propriu, independent de orice interese politice sau de altă natură.

(3)   Membrii Consiliului științific, desemnați pe baza factorilor și criteriilor stabilite prin anexa I și enumerați în anexa II, sunt astfel numiți în funcție.

(4)   Viitorii membri sunt numiți de Comisie pe baza factorilor și criteriilor stipulate în anexa I, în urma unei proceduri de identificare independente și transparente, stabilite de comun acord cu Consiliul științific, incluzând consultarea comunității științifice și un raport către Parlament și Consiliu. Numirea viitorilor membri este publicată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(5)   Membrii își îndeplinesc sarcinile independent de orice influență externă. Membrii informează la timp Comisia cu privire la orice conflict de interese care le-ar putea submina obiectivitatea.

(6)   Membrii sunt numiți pentru un mandat de patru ani, reînnoibil o singură dată pe baza unui sistem de rotație, asigurând astfel continuitatea lucrărilor Consiliului științific. Totuși, un membru poate fi numit și pentru un mandat mai scurt, pentru a permite o rotație dirijată a componenței Consiliului științific. Membrii rămân în funcție până când sunt înlocuiți sau până când le expiră mandatul.

(7)   În cazul în care unul dintre membri demisionează sau în cazul expirării unui mandat ce nu mai poate fi reînnoit, Comisia numește un nou membru.

(8)   În situații excepționale, pentru a menține integritatea și/sau continuitatea Consiliului științific, Comisia poate lua inițiativa de a retrage înainte de termen mandatul unui membru.

(9)   Membrii Consiliului științific nu sunt remunerați pentru sarcinile pe care le îndeplinesc.

Articolul 5

Principii și metode de lucru

(1)   Consiliul științific lucrează în mod autonom și independent.

(2)   De fiecare dată când este cazul, Consiliul științific consultă comunitatea științifică, tehnologică și academică.

(3)   Consiliul științific acționează exclusiv în interesul îndeplinirii obiectivelor științifice, tehnologice și academice ale programului specific „Idei”. Consiliul științific acționează cu integritate și probitate și își desfășoară activitatea în mod eficient și în condiții de maximă transparență.

(4)   Consiliul științific este răspunzător în fața Comisiei, menține relații continue și strânse cu aceasta și cu structura destinată punerii în aplicare a programului specific și dispune orice aranjamente consideră necesare în această privință.

(5)   Informațiile obținute prin exercitarea sarcinilor mandatate nu se divulgă dacă, în opinia Comisiei sau a președintelui Consiliului științific, acele informații sunt legate de chestiuni confidențiale.

(6)   Comisia furnizează informațiile și asistența necesare desfășurării lucrărilor Consiliului științific, pentru a-i permite acestuia să lucreze în condiții de autonomie și independență.

(7)   Consiliul științific elaborează în mod regulat rapoarte către Comisie și furnizează informațiile și asistența necesare pentru sarcinile obligatorii de raportare ale Comisiei (respectiv Raportul anual, Raportul anual de activitate).

Articolul 6

Funcționare

(1)   Consiliul științific alege dintre membrii săi un președinte și doi vicepreședinți care, în conformitate cu regulile procedurale, îl reprezintă, îl orientează și îi asigură sprijinul necesar pentru organizarea lucrărilor, inclusiv prin pregătirea agendei de lucru și a documentelor pentru reuniuni.

(2)   Președintele și vicepreședinții Consiliului științific pot cumula și titlul de președinte și, respectiv, de vicepreședinți ai Consiliului European pentru Cercetare.

(3)   Consiliul științific adoptă propriile reguli procedurale, care includ prevederi detaliate cu privire la alegerile la care se referă alineatul (1), precum și un cod de conduită pentru a se adresa unor potențiale conflicte de interes.

(4)   Consiliul științific se reunește în întruniri plenare de câte ori activitățile sale o cer.

(5)   Președintele Consiliului științific poate hotărî să se organizeze întruniri cu participare restrânsă.

Articolul 7

Secretarul General al CEC

(1)   Consiliul științific alege, în mod independent, un secretar general, care acționează sub autoritatea sa. Inter alia, secretarul general oferă asistență Consiliului științific pentru a asigura o relație eficace cu Comisia și cu structura destinată punerii în aplicare a programului specific.

(2)   Sarcinile secretarului general sunt definite de Consiliul științific. Aceste sarcini includ monitorizarea punerii în practică eficace, de către această structură auxiliară, a strategiei și a pozițiilor adoptate de Consiliul științific.

(3)   Programul specific „Idei” asigură sprijinul necesar pentru instituirea acestei funcții și pentru activitățile secretarului general.

(4)   Mandatul secretarului general nu poate depăși 30 de luni și este reînnoibil o singură dată.

Articolul 8

Cheltuieli aferente întrunirilor

(1)   Comisia rambursează membrilor Consiliului științific cheltuielile de călătorie și, acolo unde este cazul, cheltuielile de subzistență necesare pentru desfășurarea activităților acestuia, în conformitate cu reglementările Comisiei privind recompensarea experților externi. Depinzând de aprobarea prealabilă a Comisiei, cheltuielile de călătorie și subzistență legate de alte întruniri necesare desfășurării activității Consiliului științific pot fi de asemenea acoperite de către Comisie; această mențiune se aplică pentru întâlnirile membrilor Consiliului științific cu experți externi și alte părți interesate.

(2)   Cheltuielile de întrunire sunt rambursate pe baza unei cereri anuale a Consiliului științific, fără a aduce atingere responsabilității Comisiei.

CAPITOLUL 3

Articolul 9

Structura destinată punerii în aplicare a programului specific

Structura destinată punerii în aplicare a programului specific este înființată ca structură externă; în așteptarea înființării și devenirii operaționale a acestei structuri externe, sarcinile sale de punere în aplicare a programului specific sunt executate de un serviciu al Comisiei, special desemnat în acest sens.

CAPITOLUL 4

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 2 februarie 2007.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 400, 30.12.2006.

(3)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/548/CE, Euratom (JO L 215, 5.8.2006, p. 38).

(4)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(5)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.


ANEXA I

Factorii și criteriile de identificare a membrilor Consiliului științific

Componența Consiliului științific trebuie să demonstreze că acest consiliu este capabil să exercite atribuții de îndrumare științifică în mod absolut independent și bucurându-se de o autoritate bazată pe competență, combinând înțelepciunea și experiența cu o concepție vizionară și plină de imaginație. Credibilitatea Consiliului științific se construiește pe echilibrul calităților persoanelor din care acesta este alcătuit și care, împreună, trebuie să reflecte întregul spectru de competențe al comunității cercetătorilor din Europa. Membrii Consiliului științific trebuie să facă fiecare dovada unei reputații excelente, incontestabile, atât ca lideri în anumite domenii de cercetare, cât și privind independența și angajamentul lor pentru cercetare. În general, ei trebuie să fie actualmente cercetători sau să fi fost implicați în cercetare până de curând; acest criteriu li se aplică și celor care au exercitat funcții de îndrumare științifică la nivel european sau mondial. De asemenea, trebuie luați în considerare și liderii mai tineri ai următoarei generații.

Membrii trebuie să reflecte spectrul larg disciplinar al cercetării, de la științe exacte și inginerie, până la științe sociale și umane. Totuși, ei nu ar trebui să fie priviți drept reprezentanți ai unei anumite discipline sau ai unei anumite linii de cercetare și nici ei înșiși nu ar trebui să se considere astfel; ar trebui să facă dovada unei viziuni ample care să reflecte în mod colectiv înțelegerea dezvoltărilor importante din cercetare, inclusiv din cercetarea inter- și multidisciplinară, precum și necesitățile legate de cercetarea la nivel european.

Dincolo de reputația lor confirmată ca oameni de știință și cercetători, împreună, membrii CEC ar trebui să aducă cu ei, în acest for, un câmp mai larg de experiență, dobândită nu numai în Europa, ci și în alte părți ale lumii care se remarcă prin promovarea intensă a cercetării. Aceasta ar putea include experiență în domenii precum sprijinirea și promovarea cercetării fundamentale, organizarea și gestionarea cercetării și a transferului de cunoștințe în universități, în academii și în diferite sectoare industriale, înțelegerea activităților naționale și internaționale de cercetare, a schemelor relevante de finanțare a cercetării și a contextului politic mai larg în care se situează Consiliul European pentru Cercetare.

Membrii CEC ar trebui să reflecte diferitele componente ale comunității de cercetare și întregul spectru al instituțiilor științifice care desfășoară activități de cercetare. De exemplu, printre ei ar trebui să se numere persoane cu experiență în universități, în institute de cercetări, în academii și în organisme finanțatoare, cercetători din domeniul afacerilor și industriei. Printre membri ar trebui să se afle persoane cu experiență în cel puțin două țări, unii dintre aceștia provenind eventual din comunități de cercetare din afara Europei.


ANEXA II

Lista celor 22 de membri fondatori ai Consiliului științific

 

Dr. Claudio BORDIGNON, Istituto Scientifico Universitario San Raffaele (Institutul Științific San Raffaele, Milano)

 

Prof. Manuel CASTELLS, Universitat Oberta de Catalunya (Universitatea Deschisă din Catalonia)

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Max-Planck-Institüt für Chemie (Institutul Max Planck pentru Chimie, Mainz)

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles (Universitatea Liberă din Bruxelles)

 

Dr. Daniel ESTEVE, Centre d'Etudes de Saclay (CEA Saclay)

 

Prof. Pavel EXNER, Doppler Institute for Mathematical Physics and Applied Mathematics (Institutul Doppler pentru fizică matematică și matematici aplicate, Praga)

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Institute der Max-Planck-Gesellschaft (Institutul Fritz Haber, Fundația Max Planck, Berlin)

 

Prof. Wendy HALL, University of Southampton (Universitatea din Southampton)

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institute for Cancer Research (Institutul Ludwig pentru Cercetări asupra Cancerului)

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michal KLEIBER, Polskiej Akademii Nauk (Academia de Științe din Polonia)

 

Prof. Norbert KROO, Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Științe din Ungaria)

 

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, Universidade do Porto (Universitatea din Porto)

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante (Institutul de Științe Neuronale, Alicante)

 

Prof. Lord MAY, University of Oxford (Universitatea din Oxford)

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Wien (Centrul Științific din Viena)

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Max-Planck-Institüt für Entwicklungsbiologie (Institutul Max Planck pentru Biologia Dezvoltării, Tübingen)

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, Helsingin Yliopisto & Kansanterveyslaitos – KTL (Universitatea din Helsinki și Institutul Național pentru Sănătate Publică)

 

Prof. Alain PEYRAUBE, Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS, Paris (Centrul Național pentru Cercetare Științifică, Paris)

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsøe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa (Școala Normală Superioară, Pisa)

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, Universität Zürich (Universitatea din Zurich)


24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/20


DECIZIA COMISIEI

din 23 februarie 2007

modificare a Deciziei 2003/135/CE privitoare la modificarea planurilor de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici și de vaccinare de urgență a porcilor sălbatici împotriva pestei porcine clasice în anumite zone din landul Renania-Palatinat (Germania)

[notificată cu numărul C(2007) 527]

(Numai textele în limbile germană și franceză sunt autentice)

(2007/135/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice (1), în special articolul 16 alineatul (1) și articolul 20 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2003/135/CE a Comisiei din 27 februarie 2003 de aprobare a planurilor de eradicare a pestei porcine clasice și de vaccinare de urgență a porcilor sălbatici împotriva pestei porcine clasice în Germania, în landurile Saxonia Inferioară, Renania de Nord-Westfalia, Renania-Palatinat și Saar (2), este adoptată ca una dintre măsurile luate pentru combaterea pestei porcine clasice.

(2)

Autoritățile germane au informat Comisia asupra evoluției recente a bolii la porcii sălbatici în anumite zone ale Renaniei-Palatinat, limitrofe Renaniei de Nord-Westfalia.

(3)

Autoritățile germane și franceze au informat Comisia asupra evoluției recente a bolii la porcii sălbatici în anumite zone ale Renaniei-Palatinat din Germania și în zone limitrofe situate în Franța.

(4)

Potrivit acestor informații, pesta porcină clasică la porcii sălbatici a fost eradicată cu succes în anumite zone situate pe teritoriul german, în asemenea măsură încât nu mai sunt necesare vaccinarea porcilor sălbatici și nici aplicarea planurilor de eradicare în respectivele zone.

(5)

Decizia 2003/135/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru rețeaua alimentară și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2003/135/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania și Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 23 februarie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 316, 1.12.2001, p. 5. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 53, 28.2.2003, p. 47. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/285/CE (JO L 104, 13.4.2006, p. 51).


ANEXĂ

„ANEXĂ

1.   ZONE UNDE SE APLICĂ PLANURI DE ERADICARE

A.   Landul federal Renania-Palatinat

1.

Regiunea «Eifel»:

(a)

Kreis-Ahrweiler: comunele Adenau și Altenahr;

(b)

Kreis-Daun: comunele Obere Kyll și Hillesheim; în comuna Daun localitățile Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler și Kirchweiler; în comuna Kelberg, localitățile Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath și Welcherath; în comuna Gerolstein, localitățile Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm și Rockeskyll și orașul Gerolstein;

(c)

Kreis Bitburg-Prüm: în comuna Prüm, localitățile Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim și Weinsheim.

2.

Regiunea «Pfalz»:

(a)

orașul Pirmasens;

(b)

Kreis Südwestpfalz: comunele Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein fără Exklave zu Wilgartswiesen, localitățile Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

(c)

Kreis Südliche Weinstraße: localitățile Annweiler am Trifels fără Exklave, sud-vestul Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   Landul federal Renania de Nord-Westfalia

(a)

orașul Aachen: sudul autostrăzii A4, A544 și șoseaua federală (Bundesstrasse) B1;

(b)

orașul Bonn: partea de sud a șoselei federale (Bundesstrasse) 56 și autostrada A565 (Bonn-Endenich spre Bonn-Poppelsdorf) și sud-vestul șoselei federale (Bundesstrasse) 9;

(c)

Kreis-Aachen: orașele Monschau și Stolberg, comunele Simmerath și Roetgen;

(d)

Kreis Düren: orașele Heimbach și Nideggen, comunele Hürtgenwald și Langerwehe;

(e)

Kreis Euskirchen: orașele Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden și localitățile Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim și Wißkirchen (în orașul Euskirchen), comunele Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall și Nettersheim;

(f)

Kreis Rhein-Sieg: orașele Meckenheim și Rheinbach, comuna Wachtberg, localitățile Witterschlick, Volmershofen și Heidgen (în comuna Alfter) și localitățile Buschhoven, Morenhoven, Miel și Odendorf (în comuna Swisttal).

2.   ZONE UNDE SE APLICĂ VACCINAREA DE URGENȚĂ

A.   Landul federal Renania-Palatinat

1.

Regiunea «Eifel»:

(a)

Kreis-Ahrweiler: comunele Adenau și Altenahr;

(b)

Kreis-Daun: comunele Obere Kyll și Hillesheim; în comuna Daun, localitățile Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler și Kirchweiler; în comuna Kelberg, localitățile Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath și Welcherath; în comuna Gerolstein, localitățile Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm și Rockeskyll și orașul Gerolstein;

(c)

Kreis Bitburg-Prüm: în comuna Prüm, localitățile Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim și Weinsheim.

2.

Regiunea «Pfalz»:

(a)

orașul Pirmasens;

(b)

Kreis Südwestpfalz: comunele Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein fără Exklave zu Wilgartswiesen, localitățile Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;

(c)

Kreis Südliche Weinstraße: localitățile Annweiler am Trifels fără Exklave, sud-vestul Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B.   Landul federal Renania de Nord-Westfalia

(a)

orașul Aachen: sudul autostrăzilor A4, A544 și șoseaua federală (Bundesstrasse) B1;

(b)

orașul Bonn: sudul șoselei federale (Bundesstrasse) 56 și autostrada A565 (Bonn-Endenich spre Bonn-Poppelsdorf) și sud-vestul șoselei federale (Bundesstrasse) 9;

(c)

Kreis-Aachen: orașele Monschau și Stolberg, comunele Simmerath și Roetgen;

(d)

Kreis Düren: orașele Heimbach și Nideggen, comunele Hürtgenwald și Langerwehe;

(e)

Kreis Euskirchen: orașele Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden și localitățile Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim și Wißkirchen (în orașul Euskirchen), comunele Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall și Nettersheim;

(f)

Kreis Rhein-Sieg: orașele Meckenheim și Rheinbach, comuna Wachtberg, localitățile Witterschlick, Volmershofen și Heidgen (în comuna Alfter) și localitățile Buschhoven, Morenhoven, Miel și Odendorf (în comuna Swisttal).”


24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/23


DECIZIA COMISIEI

din 23 februarie 2007

de stabilire a măsurilor tranzitorii privind sistemul de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină în Bulgaria, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului

[notificată cu numărul C(2007) 533]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/136/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 42,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (1) stabilește norme pentru instituirea unor sisteme de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină. Acesta prevede că toate aceste animale născute în Bulgaria după 1 ianuarie 2007 vor fi identificate prin intermediul unei mărci auriculare și prin intermediul unui al doilea mijloc de identificare, care va purta același cod individual ca și cel al mărcii auriculare, într-un termen care nu va depăși 6 luni și, în orice caz, înainte ca acestea să părăsească exploatația în care s-au născut.

(2)

Bulgaria a aderat la Comunitate la 1 ianuarie 2007. Prin scrisoarea din 17 noiembrie 2006, Bulgaria a solicitat măsuri tranzitorii pentru o perioadă de un an pentru identificarea animalelor din speciile bovină și caprină, perioadă în care animalele vor fi identificate doar prin intermediul unei singure mărci auriculare, cu excepția animalelor care fac obiectul comerțului intracomunitar sau care sunt destinate exportului către țări terțe. Aceste animale trebuie identificate în conformitate cu normele comunitare, cu excepția faptului că mijloacele de identificare, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 21/2004, pot fi aplicate într-o exploatație diferită de exploatația în care s-au născut, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) al acestui regulament.

(3)

Pentru a facilita tranziția de la regimul existent în Bulgaria la cel care rezultă din punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004, este adecvat să se stabilească măsuri tranzitorii pentru identificarea animalelor din speciile ovină și caprină în Bulgaria.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta decizie se aplică oricărui animal din specia ovină și caprină deținut într-o exploatație situată în Bulgaria („animale”).

Articolul 2

Identificarea animalelor în Bulgaria

Toate animalele dintr-o exploatație vor fi identificate cu cel puțin o singură marcă auriculară purtătoare a unui cod individual pentru fiecare animal, în conformitate cu normele naționale, înainte ca acestea să părăsească exploatația în care s-au născut sau într-o perioadă de nouă luni de la data nașterii, indiferent care dată este mai apropiată.

Articolul 3

Identificarea animalelor care fac obiectul comerțului intracomunitar sau al exportului către țări terțe

Toate animalele care fac obiectul comerțului intracomunitar sau al exportului către țări terțe sunt identificate conform dispozițiilor pertinente ale Regulamentului (CE) nr. 21/2004, acolo unde este cazul în completare la marca auriculară aplicată în conformitate cu articolul 2 al prezentei decizii.

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004, mijloacele de identificare la care se referă această dispoziție pot fi aplicate în exploatația de origine, astfel cum este aceasta definită la articolul 2 litera (b) punctul 8 al Directivei 91/68/CEE (2).

Articolul 4

Cerință pentru documentul de circulație

Documentul de circulație la care face referință articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 conține codurile individuale pentru fiecare animal, conform articolelor 2 și 3 ale prezentei decizii.

Articolul 5

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplică de la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei și a României până la 31 decembrie 2007.

Articolul 6

Destinatar

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 februarie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 5, 9.1.2004, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 46, 19.2.1991, p. 19.


24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/25


DECIZIA COMISIEI

din 23 februarie 2007

de modificare a Deciziei 2006/805/CE privind măsurile de combatere a pestei porcine clasice în Germania

[notificată cu numărul C(2007) 535]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/137/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 9 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/805/CE a Comisiei din 24 noiembrie 2006 privind măsurile pentru sănătatea animală și de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre (3) a fost adoptată ca răspuns la apariția de focare de pestă porcină clasică în anumite state membre. Decizia menționată anterior stabilește anumite măsuri de combatere a pestei porcine clasice în aceste state membre.

(2)

Germania a comunicat Comisiei că situația privind boala în anumite părți ale statului federal Renania-Palatinat s-au ameliorat în mod semnificativ. În consecință, măsurile prevăzute de Decizia 2006/805/CE cu referire la zonele respective ar trebui să nu se mai aplice.

(3)

Prin urmare, Decizia 2006/805/CE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2006/805/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 februarie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004, p. 33).

(3)  JO L 329, 25.11.2006, p. 67.


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Germania

A.   Renania-Palatinat

(a)

în Kreis Ahrweiler: municipalitățile Adenau și Altenahr;

(b)

în Kreis Daun: municipalitățile Obere Kyll și Hillesheim; în municipalitatea Daun, localitățile Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler și Kirchweiler, în municipalitatea Kelberg, localitățile Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath și Welcherath; în municipalitatea Gerolstein, localitățile Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm și Rockeskyll și orașul Gerolstein;

(c)

în Kreis Bitburg-Prüm: în municipalitatea Prüm, localitățile Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim și Weinsheim.

B.   Renania de Nord-Westfalia

(a)

în Kreis Euskirchen: în orașele Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden și localitățile Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (în orașul Euskirchen) și municipalitățile Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall și Nettersheim;

(b)

în Kreis Rhein-Sieg: orașele Meckenheim și Rheinbach, municipalitatea Wachtberg, localitățile Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (în municipalitatea Alfter) și localitățile Buschhoven, Morenhoven, Miel și Odendorf (în municipalitatea Swisttal);

(c)

orașul Aachen: sudul autostrăzilor A4, A544 și al șoselei federale B1;

(d)

orașul Bonn: sudul șoselei federale 56 și al autostrăzii A565 (Bonn-Endenich spre Bonn-Poppelsdorf) și sud-vestul șoselei federale 9;

(e)

în Kreis Aachen: orașele Monschau și Stolberg și municipalitățile Simmerath și Roetgen;

(f)

în Kreis Düren: orașele Heimbach și Nideggen și municipalitățile Hürtgenwald și Langerwehe.

2.   Franța

teritoriul departamentelor Bas-Rhin și Moselle, situate în vestul Rinului și al canalului Rin Marna, în nordul autostrăzii A4, la est de râul Sarre și la sud de granița cu Germania și municipalitățile Holtzheim, Lingolsheim și Eckbolsheim.

PARTEA II

1.   Slovacia

teritoriul administrațiilor locale veterinare și alimentare (ALVA) din districtele Trenčín (inclusiv districtele Trenčín și Bánovce nad Bebravou), Prievidza (inclusiv districtele Prievidza și Partizánske), Púchov (numai districtul Ilava), Žiar nad Hronom (inclusiv districtele Žiar nad Hronom, Žarnovica și Banská Štiavnica), Zvolen (inclusiv districtele Zvolen, Krupina și Detva), Lučenec (inclusiv districtele Lučenec și Poltár) și Veľký Krtíš.

PARTEA III

1.   Bulgaria

întreg teritoriul Bulgariei.”


Rectificări

24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/27


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 175/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L55 din 23 februarie 2007 )

La pagina 12, anexa se va citi după cum urmează:

„ANEXĂ

Restituiri la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare, aplicabile începând cu 23 februarie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

:

toate destinațiile, cu excepția Albaniei, Croației, Bosniei și Herțegovina, Muntenegrului, Serbiei, Kosovo, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein, Livigno și Campione d’Italia, insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu deține control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005 în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Valoarea de bază nu este aplicabilă produsului definit la punctul 2 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3513/92 al Comisiei (JO L 355, 5.12.1992, p. 12).”


24.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/28


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 177/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 55 din 23 februarie 2007 )

La pagina 16, în anexă, în coloana a doua, „Destinație”, din întreg tabelul:

în loc de:

„C13”

se va citi:

„C10”.