ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 55

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
23 februarie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 172/2007 al Consiliului din 16 februarie 2007 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți ( 1 )

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 173/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

 

Regulamentul (CE) nr. 174/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

9

 

 

Regulamentul (CE) nr. 175/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

11

 

 

Regulamentul (CE) nr. 176/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

13

 

 

Regulamentul (CE) nr. 177/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

14

 

 

Regulamentul (CE) nr. 178/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor la exportul de furaje combinate pe bază de cereale

17

 

 

Regulamentul (CE) nr. 179/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 privind stabilirea restituirilor la producție în sectorul cerealelor

19

 

 

Regulamentul (CE) nr. 180/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

20

 

 

Regulamentul (CE) nr. 181/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

24

 

 

Regulamentul (CE) nr. 182/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 privind ofertele comunicate pentru exportul de grâu comun în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 936/2006

26

 

 

Regulamentul (CE) nr. 183/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

27

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2007/129/CE

 

*

Decizia Comisiei din 16 februarie 2007 privind stabilirea cantităților de bromură de metil care pot fi folosite pentru utilizări critice în Grecia între 1 iunie și 31 decembrie 2006 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon [notificată cu numărul C(2007) 448]

28

 

 

2007/130/CE

 

*

Decizia Comisiei din 20 februarie 2007 de modificare a Deciziei 2003/71/CE în vederea prelungirii perioadei de aplicare și de abrogare a Deciziei 2003/70/CE [notificată cu numărul C(2007) 492]  ( 1 )

31

 

 

2007/131/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 februarie 2007 privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2007) 522]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 172/2007 AL CONSILIULUI

din 16 februarie 2007

de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (1), în special articolul 7 alineatul (5) primul paragraf, articolul 7 alineatul (6) și articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Comisia a realizat un studiu cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la deșeuri din Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Studiul a identificat concentrațiile limită maxime din anexa V partea 2 din Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Peste această limită, nu pot fi excluse riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu.

(2)

Concentrația limită pentru p-dioxina-dibenzopoliclorurată și dibenzofurani („PCDD/PCDF”) este exprimată în echivalenți toxici („TEQ”), folosind factorii de echivalență pentru toxicitate ai Organizației Mondiale a Sănătății din 1998 („TEF”). Datele disponibile privind bifenilii policlorurați („PCB”) asemănători dioxinei nu sunt suficiente pentru includerea acestor compuși în TEQ.

(3)

Hexaclorciclohexanul (HCH) este un amestec tehnic din diverși izomeri. Efortul necesar pentru analiza lor completă ar fi disproporționat. Numai alfa-, beta- și gama- HCH prezintă relevanță toxicologică. În consecință, concentrația limită ar trebui să se refere exclusiv la aceștia. Majoritatea amestecurilor standard analitice disponibile pe piață pentru analizele acestei clase de compuși identifică numai acești izomeri.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt cele mai adecvate pentru a asigura un nivel ridicat de protecție.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Comitetul instituit în temeiul articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 nu a dat un aviz în urma consultării sale, la data de 25 ianuarie 2006, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2) din regulamentul menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 februarie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SCHAVAN


(1)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7.


ANEXĂ

Anexa V partea 2 din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 se înlocuiește cu următorul text:

„Partea 2.   Deșeuri și operații în cazul cărora se aplică articolul 7 alineatul (4) litera (b)

În sensul articolului 7 alineatul (4) litera (b) sunt permise următoarele operații privind deșeurile specificate, definite printr-un cod de șase cifre conform clasificării din Decizia 2000/532/CE a Comisiei (1)

Deșeuri, conform clasificării din Decizia 2000/532/CE a Comisiei

Concentrații limită maxime ale substanțelor menționate în anexa IV (2)

Operație

10

DEȘEURI DIN PROCESE TERMICE

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Clordan: 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptachlor: 5 000 mg/kg;

Hexaclorbenzen: 5 000 mg/kg;

Mirex: 5 000 mg/kg;

Toxafen: 5 000 mg/kg;

Bifenili policlorurați (PCB) (4): 50 mg/kg;

DDT [1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorofenil)etan]: 5 000 mg/kg;

Clordecon: 5 000 mg/kg;

p-dioxina-dibenzopoliclorurată și dibenzofurani (PCDD/PCDF) (7): 5 mg/kg;

suma alfa-, beta- și gama-HCH: 5 000 mg/kg;

Hexabromdifenil: 5 000 mg/kg;

Depozitare permanentă numai în:

formațiuni de rocă dură sigure, profunde, subterane,

saline sau

un depozit pentru deșeuri periculoase (cu condiția ca deșeurile să fie solidificate sau parțial stabilizate dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, după cum se impune în vederea clasificării deșeurilor în subcapitolul 19 03 din Decizia 2000/532/CE)

în cazul în care Directiva 1999/31/CE (5) a Consiliului și Decizia 2003/33/CE (6) a Consiliului trebuie respectate și s-a dovedit că operațiunea aleasă este preferabilă din punct de vedere ecologic.

10 01

Deșeuri de la centrale termice și alte instalații de combustie (cu excepția capitolului 19)

10 01 14 * (3)

Cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerare, cu conținut de substanțe periculoase

10 01 16 *

Cenușă zburătoare de la co-incinerare cu conținut de substanțe periculoase

10 02

Deșeuri din industria siderurgică

10 02 07 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

10 03

Deșeuri din metalurgia termică a aluminiului

10 03 04 *

Zguri de la topirea primară

10 03 08 *

Zguri saline de la topirea secundară

10 03 09 *

Scorii negre de la topirea secundară

10 03 19 *

Praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 03 21 *

Alte particule și pulbere (inclusiv pulberi de la mori cu bile) care conțin substanțe periculoase

10 03 29 *

Deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scorii negre care conțin substanțe periculoase

 

 

10 04

Deșeuri din metalurgia termică a plumbului

10 04 01 *

Zguri de la topirea primară și secundară

10 04 02 *

Scorii și cruste de la topirea primară și secundară

10 04 04 *

Praf din gazul de ardere

10 04 05 *

Alte materii în suspensie și praf

10 04 06 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 05

Deșeuri din metalurgia termică a zincului

10 05 03 *

Praf din gazul de ardere

10 05 05 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 06

Deșeuri din metalurgia termică a cuprului

10 06 03 *

Praf din gazul de ardere

10 06 06 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

10 08

Deșeuri din metalurgia termică a altor neferoase

10 08 08 *

Zguri saline de la topirea primară și secundară

10 08 15 *

Praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase

10 09

Deșeuri de la turnarea pieselor feroase

10 09 09 *

Praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase

16

DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE DIN LISTĂ

16 11

Deșeuri de căptușire și refractare

16 11 01 *

Materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

16 11 03 *

Alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

17

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV SOLURI EXCAVATE DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

17 01

Beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 06 *

Amestecuri de sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase

17 05

Pământ, inclusiv pământ excavat din situri contaminate, pietre și deșeuri de dragare

17 05 03 *

Fracțiune anorganică din sol și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 09

Alte deșeuri din construcții și demolări

17 09 02 *

Deșeuri din construcții și demolări care conțin PCB-uri, cu excepția echipamentelor care conțin PCB-uri

17 09 03 *

Alte deșeuri din construcții și demolări cu conținut de substanțe periculoase

19

DEȘEURI DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, INSTALAȚII EX SITU DE TRATARE A APEI REZIDUALE ȘI DE PREPARARE A APEI DESTINATE CONSUMULUI UMAN, PRECUM ȘI A APEI DIN UZUL INDUSTRIAL

19 01

Deșeuri rezultate de la incinerarea sau piroliza deșeurilor

19 01 07 *

Deșeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 11 *

Cenușă de vatră și zgură cu conținut de substanțe periculoase

19 01 13 *

Cenușă zburătoare cu conținut de substanțe periculoase

19 01 15 *

Praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase

19 04

Deșeuri vitrificate și deșeuri de vitrificare

19 04 02 *

Cenușă zburătoare și alte reziduuri de la tratarea gazului de ardere

 

 

19 04 03 *

Fază solidă nevitrificată

 

 


(1)  Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în conformitate cu articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3). Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/573/CE a Consiliului (JO L 203, 28.7.2001, p. 18).”

(2)  Limitele se aplică exclusiv unui depozit pentru deșeuri periculoase și nu se aplică facilităților subterane de depozitare pentru deșeuri periculoase, inclusiv minelor de sare.

(3)  Toate deșeurile marcate cu asterisc * sunt considerate deșeuri periculoase în temeiul Directivei 91/689/CEE și intră sub incidența dispozițiilor acestei directive.

(4)  După caz, se aplică metoda de calcul prevăzută în standardele europene EN 12766-1 și EN 12766-2.

(5)  Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitarea deșeurilor (JO L 182, 16.7.1999, p. 1). Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(6)  Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a criteriilor și procedurilor pentru acceptarea deșeurilor în depozite în temeiul articolului 16 și al anexei II la Directiva 1999/31/CE (JO L 11, 16.1.2003, p. 27).

(7)  Limita este calculată ca PCDD și PCDF în funcție de următorii factori echivalenți pentru toxicitate (TEF):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 173/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

93,3

JO

96,5

MA

63,1

TN

148,3

TR

156,8

ZZ

111,6

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

189,0

ZZ

191,1

0709 90 70

MA

37,9

TR

123,3

ZZ

80,6

0805 10 20

CU

34,2

EG

44,0

IL

56,7

MA

45,1

TN

52,1

TR

66,2

ZZ

49,7

0805 20 10

IL

103,3

MA

93,1

ZZ

98,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

109,7

PK

58,0

TR

58,1

ZZ

80,9

0805 50 10

EG

63,5

TR

50,2

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

93,8

US

117,6

ZZ

103,0

0808 20 50

AR

86,0

CL

89,1

CN

66,5

US

105,7

ZA

79,8

ZZ

85,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 174/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, restituirile la export trebuie stabilite în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinații atunci când situația pieței mondiale sau cerințele specifice anumitor piețe justifică acest lucru.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).


ANEXĂ

Restituiri la export pentru zahărul alb și zahărul brut în aceeași stare, aplicabile începând cu 23 februarie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

:

toate destinațiile, în afară de Albania, Croația, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein, Livigno și Campione d’Italia, insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu deține control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005, în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Prezenta valoare este aplicabilă zahărului brut cu un randament de 92 %. În cazul în care randamentul zahărului brut exportat nu este de 92 %, valoarea restituirii aplicabile se înmulțește, pentru fiecare operațiune de export în cauză, cu un factor de conversie obținut prin împărțirea la 92 a randamentului zahărului brut exportat, calculat în conformitate cu punctul III alineatul (3) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 175/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, diferența dintre prețurile pe piața mondială ale produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (c), (d) și (g) din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse pe piața comunitară poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piață în sectorul zahărului, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 32 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

Articolul 33 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație atunci când acest lucru este justificat de situația pieței mondiale sau de exigențele specifice ale anumitor piețe.

(4)

Se pot acorda restituiri numai pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc condițiile din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2).

(5)

Restituirile la export pot fi instituite pentru a acoperi disparitățile de competitivitate dintre exporturile din Comunitate și cele din țările terțe. Produsele comunitare exportate spre destinații apropiate și spre anumite țări terțe care acordă un tratament preferențial la import se găsesc în prezent într-o poziție concurențială foarte avantajoasă. În consecință, este necesară eliminarea restituirilor la export pentru aceste destinații.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament numai dacă îndeplinesc condițiile cerute la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Pentru a fi eligibile pentru o restituire în temeiul alineatului (1), produsele trebuie să îndeplinească cerințele pertinente stabilite la articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.


ANEXĂ

Restituiri la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare, aplicabile începând cu 23 februarie 2007 (1)

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1813

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

:

toate destinațiile, cu excepția Albaniei, Croației, Bosniei și Herțegovina, Bulgariei, României, Muntenegrului, Serbiei, Kosovo, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein, Livigno și Campione d’Italia, insula Helgoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu deține control efectiv.


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile de la 1 februarie 2005 în conformitate cu Decizia 2005/45/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate (JO L 23, 26.1.2005, p. 17).

(2)  Valoarea de bază nu este aplicabilă produsului definit la punctul 2 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3513/92 al Comisiei (JO L 355, 5.12.1992, p. 12).


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 176/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragrafele al doilea și al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 958/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 privind o licitație permanentă pentru anul de comercializare 2006/2007 în vederea stabilirii restituirilor la exportul de zahăr alb (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 958/2006 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 22 februarie 2007, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 22 februarie 2007 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 958/2006 se stabilește la 28,125 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 175, 29.6.2006, p. 49.


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 177/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, diferența dintre cotațiile sau prețurile produselor menționate la articolul 1 din aceste regulamente pe piața mondială și prețurile acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, restituirile trebuie stabilite luând în considerare situația și perspectivele de evoluție în ceea ce privește disponibilitățile de cereale, orez și brizură de orez, precum și prețul acestora pe piața Comunității pe de o parte și, pe de altă parte, prețurile cerealelor, orezului, brizurii de orez și produselor din sectorul cerealelor pe piața mondială. Conform acelorași articole, este de asemenea important să se asigure o situație echilibrată și o dezvoltare naturală a prețurilor și comerțului pe piețele de cereale și orez și, în afară de aceasta, să se țină cont de aspectul economic al exporturilor prevăzute și de interesul de a evita perturbările pe piața Comunității.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1518/95 al Comisiei (3) privind sistemul de import și export de produse prelucrate din cereale și orez a definit, în articolul 4, criteriile specifice de care trebuie să se țină cont la calcularea restituirii pentru aceste produse.

(4)

Restituirea care urmează să fie acordată pentru anumite produse prelucrate trebuie diferențiată, după produs, în funcție de conținutul lor de cenușă, fibră crudă, tegument, proteine, grăsime sau amidon, acest conținut fiind un indicator foarte bun al cantității de produs de bază încorporată în mod real în produsul prelucrat.

(5)

În ceea ce privește rădăcinile de manioc și alte rădăcini și tuberculi tropicali, precum și făina obținută din acestea, aspectul economic al exporturilor care ar putea fi prevăzute, ținând cont în special de natura și originea acestor produse, nu necesită în prezent stabilirea unei restituiri la export. Pentru anumite produse prelucrate din cereale, importanța scăzută a participării Comunității la comerțul mondial nu face necesară în prezent stabilirea unei restituiri la export.

(6)

Situația pieței mondiale sau exigențele specifice ale anumitor piețe pot face necesară diferențierea restituirii pentru anumite produse, în funcție de destinația acestora.

(7)

Restituirea trebuie stabilită o dată pe lună. Ea poate fi modificată în acest interval.

(8)

Anumite produse prelucrate din porumb pot fi supuse unui tratament termic care riscă să ducă la acordarea unei restituiri care nu corespunde calității produsului. Trebuie precizat că aceste produse, care conțin amidon pregelatinizat, nu pot beneficia de restituiri la export.

(9)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirile la export pentru produsele menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1518/95 sunt stabilite conform anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1549/2004 al Comisiei (JO L 280, 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147, 30.6.1995, p. 55. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2993/95 (JO L 312, 23.12.1995, p. 25).


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale și orez

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).

Celelalte destinații sunt:

C10

:

Toate destinațiile.

C14

:

Toate destinațiile cu excepția Elveției și Liechtenstein-ului.


(1)  Nu se acordă restituiri produselor care au fost supuse unui tratament termic având ca rezultat progelatinizarea amidonului.

(2)  Restituirile se acordă în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2730/75 al Consiliului (JO L 281, 1.11.1975, p. 20), astfel cum a fost modificat.

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor din seria „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Codurile destinațiilor numerice sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11).

Celelalte destinații sunt:

C10

:

Toate destinațiile.

C14

:

Toate destinațiile cu excepția Elveției și Liechtenstein-ului.


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

de stabilire a restituirilor la exportul de furaje combinate pe bază de cereale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, diferența dintre cotațiile sau prețurile de pe piața mondială ale produselor prevăzute la articolul 1 din regulamentul menționat anterior și prețurile acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1517/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 în ceea ce privește regimul de import și de export aplicabil furajelor combinate pe bază de cereale și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1162/95 privind normele speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și orezului (2) definește, la articolul 2, criteriile specifice de care trebuie să se țină seama la calcularea restituirii pentru aceste produse.

(3)

Acest calcul trebuie să țină seama și de conținutul de produse cerealiere. În vederea simplificării, restituirea trebuie plătită pentru două categorii de „produse cerealiere”, și anume pentru porumb, cereala utilizată cel mai des la fabricarea alimentelor combinate exportate, și pentru produsele pe bază de porumb, pe de o parte, precum și pentru „celelalte cereale”, pe de altă parte, acestea din urmă fiind produsele cerealiere eligibile, cu excepția porumbului și a produselor pe bază de porumb. Trebuie acordată o restituire pentru cantitatea de produse cerealiere conținută de furajele combinate.

(4)

În afară de aceasta, valoarea restituirii trebuie să țină seama și de posibilitățile și condițiile de vânzare a acestor produse pe piața mondială, de necesitatea evitării dereglărilor pe piața comunitară și de aspectul economic al exportului.

(5)

Situația actuală a pieței cerealelor, în special perspectivele privind aprovizionarea, duce la eliminarea restituirilor la export.

(6)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirile la exportul de furaje combinate reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și supus dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1517/95 sunt stabilite în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147, 30.6.1995, p. 51.


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de furaje combinate pe bază de cereale

Codul produselor care beneficiază de restituirea la export:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produse cerealiere

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

Porumb și produse pe bază de porumb:

Codurile NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produse cerealiere, cu excepția porumbului și a produselor pe bază de porumb

C10

EUR/t

0,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), modificat.

C10

:

Toate destinațiile.


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/19


REGULAMENTUL (CE) NR. 179/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

privind stabilirea restituirilor la producție în sectorul cerealelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 al Comisiei din 30 iunie 1993 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 1766/92 și (CEE) nr. 1418/76 ale Consiliului privind restituirile la producție în sectorul cerealelor, respectiv al orezului (2), stabilește condițiile de acordare a restituirii la producție. Baza de calcul este stabilită la articolul 3 al acestui regulament. Restituirea astfel calculată, diferențiată, după caz, pentru feculele de cartofi, trebuie stabilită lunar și poate fi modificată în cazul în care prețurile porumbului și/sau grâului se schimbă în mod semnificativ.

(2)

Este necesar ca restituirile la producție stabilite de prezentul regulament să fie ajustate în funcție de coeficienții indicați în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, în vederea stabilirii sumei exacte de plată.

(3)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Restituirea la producție, per tonă de fecule, prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 se stabilește la:

(a)

0,00 EUR/t pentru amidonul de porumb, de grâu, de orz și de ovăz;

(b)

0,00 EUR/t pentru feculele de cartofi.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159, 1.7.1993, p. 112. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1950/2005 (JO L 312, 29.11.2005, p. 18).


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 180/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 și articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 prevăd că diferența dintre cotațiile sau prețurile de pe piața mondială pentru produsele enumerate la articolul 1 al fiecăruia dintre aceste regulamente și prețurile din cadrul Comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export.

(2)

Regulamentul nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (3) precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata de restituire ce se va aplica în cazul în care aceste produse sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, după caz.

(3)

În conformitate cu prevederile articolului 14 primul alineat din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata de restituire la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective se stabilește lunar.

(4)

Angajamentele asumate în privința restituirilor care pot fi acordate pentru exportul produselor agricole înglobate în anumite mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat pot fi compromise prin stabilirea în avans a unor rate ridicate de restituire. Este așadar necesar ca în asemenea situații să fie luate măsuri asigurătorii, fără a evita totuși încheierea de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii este o măsură care asigură atingerea acestor variate obiective.

(5)

Având în vedere acordul dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind exporturile pastelor făinoase către Statele Unite ale Americii, aprobată prin Decizia 87/482/CEE a Consiliului (4), este necesară diferențierea restituirilor pentru mărfurile care intră sub incidența codurilor NC 1902 11 00 și 1902 19 conform destinației lor.

(6)

Având în vedere articolul 15 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, trebuie stabilită o rată redusă de restituire la export, având în vedere suma aplicabilă restituirii pentru producție, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 al Comisiei (5) pentru produsele de bază respective folosite în timpul perioadei respective de fabricare a mărfurilor.

(7)

Băuturile spirtoase sunt considerate mai puțin sensibile la prețul cerealelor utilizate pentru fabricarea lor. Cu toate acestea, Protocolul 19 la Actul de aderare a Regatului Unit al Marii Britanii, a Irlandei și a Danemarcei prevede că trebuie stabilite măsurile necesare pentru facilitarea folosirii cerealelor comunitare pentru fabricarea băuturilor spirtoase obținute din cereale. În consecință, este necesară adaptarea ratei de restituire aplicată cerealelor exportate sub formă de băuturi spirtoase.

(8)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 și exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003, respectiv în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  OJ L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 al Comisiei (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 (JO L 321, 21.11.2006, p. 8).

(4)  JO L 275, 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159, 1.7.1993, p. 112. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1584/2004 (JO L 280, 31.8.2004, p. 11).


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 23 februarie 2007 anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

(EURO/100 kg)

Codul NC

Descrierea produselor (2)

Rata de restituire pe 100 kg de produs de bază

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

1001 10 00

Grâu dur:

– la exportul mărfurilor care fac obiectul codurilor NC 1902 11 și 1902 19 către Statele Unite ale Americii

– în alte cazuri

1001 90 99

Grâu comun sau borceag:

– la exportul mărfurilor care fac obiectul codurilor NC 1902 11 și 1902 19 către Statele Unite ale Americii

– în alte cazuri:

– – în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– – în alte cazuri

1002 00 00

Secară

1003 00 90

Orz

– la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

1004 00 00

Ovăz

1005 90 00

Porumb utilizat sub formă de:

– amidon:

– – în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează în subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

– glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină, sirop de maltodextrină având codurile NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – când se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

– – la exportul mărfurilor care se încadrează în subpoziția 2208 (4)

– altele (inclusiv cele neprelucrate)

Amidon din cartofi având codul NC 1108 13 00 similar cu produsul obținut din porumb prelucrat:

– în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (3)

– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (4)

– în alte cazuri

ex 1006 30

Orez albit:

– cu bob rotund

– cu bob mediu

– cu bob lung

1006 40 00

Brizură de orez

1007 00 90

Sorg, cu excepția hibridului, destinat însămânțării


(1)  Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile mărfurilor incluse în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 exportate către Confederația Elvețiană sau Principatul Liechtenstein.

(2)  În ceea ce privește produsele agricole obținute din prelucrarea produselor de bază și/sau produse asimilate, se aplică coeficienții stabiliți în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei.

(3)  Mărfurile respective intră sub incidența codului 3505 10 50.

(4)  Mărfurile prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau menționate la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2825/93 (JO L 258, 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pentru siropurile având codurile NC 1702 30 99, 1702 40 90 și 1702 60 90, obținute din amestec de sirop de glucoză și fructoză, restituirea la export se referă numai la siropul de glucoză.


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/24


REGULAMENTUL (CE) NR. 181/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) litera (a) și alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 32 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 prevede că diferența dintre prețurile de pe piața internațională pentru produsele enumerate în articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (g) din regulamentul menționat și prețurile din cadrul Comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export în cazul în care aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa VII la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului privind sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub forma unor bunuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile pentru stabilirea sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită o rată a restituirilor ce se aplică în cazul în care aceste mărfuri sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)

În conformitate cu prevederile primului paragraf al articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata restituirilor la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective se stabilește lunar.

(4)

Articolul 32 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 stabilește că restituirea la export pentru un produs înglobat în anumite mărfuri nu poate fi mai mare decât restituirea aplicabilă acelui produs în cazul în care este exportat fără prelucrare suplimentară.

(5)

Restituirile stabilite prin prezentul regulament pot fi stabilite în avans datorită faptului că situația pieței peste câteva luni nu poate fi stabilită la momentul respectiv.

(6)

Angajamentele asumate în privința restituirilor care pot fi acordate pentru exportul produselor înglobate în anumite mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat pot fi compromise prin stabilirea în avans a unor rate ridicate de restituire. Este așadar necesar ca în asemenea situații să fie luate măsuri asigurătorii, fără a evita totuși încheierea de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii este o măsură ce asigură atingerea acestor obiective.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, în articolul 1 alineatul (1) și în articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și exportate sub formă de mărfuri incluse în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 se stabilesc după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 (JO L 321, 21.11.2006, p. 11).


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 23 februarie 2007 anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire în EURO/100 kg

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

1701 99 10

Zahăr alb

18,13

18,13


(1)  Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile exporturilor către Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Sfântul Scaun (Orașul Vatican), Liechtenstein, comunele Livigno și Campione d'Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Faroe, nici mărfurilor incluse în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 exportate către Confederația Elvețiană.


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 182/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

privind ofertele comunicate pentru exportul de grâu comun în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 936/2006

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3) primul paragraf,

întrucât:

(1)

O licitație pentru restituirea la exportul de grâu comun către anumite țări terțe a fost lansată de Regulamentul nr. 936/2006 al Comisiei (2).

(2)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale și a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării piețelor în sectorul cerealelor (3), Comisia poate decide, pe baza ofertelor prezentate, să nu dea curs procedurii de licitație.

(3)

Luând în considerare în special criteriile prevăzute la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1501/95, nu este indicat să se stabilească o restituire maximă.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Nu se dă curs ofertelor prezentate în perioada 16–22 februarie 2007 în cadrul licitației pentru restituirea la exportul de grâu comun prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 936/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172, 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147, 30.6.1995, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 777/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 50).


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/27


REGULAMENTUL (CE) NR. 183/2007 AL COMISIEI

din 22 februarie 2007

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al doilea și paragraful al treilea litera (b),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 38/2007 al Comisiei din 17 ianuarie 2007 privind o licitație permanentă pentru revânzarea la export a zahărului deținut de agențiile de intervenție din Belgia, Republica Cehă, Spania, Irlanda, Italia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Suedia (2) prevede organizarea de licitații parțiale.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 38/2007 și ca urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul licitației parțiale care se încheie la 21 februarie 2007, este necesar să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru licitația parțială în cauză.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a zahărului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru licitația parțială care se încheie la 21 februarie 2007 valoarea maximă a restituirii la export pentru produsul menționat la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 38/2007 se stabilește la 359,14 EUR/t.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1585/2006 al Comisiei (JO L 294, 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 11, 18.1.2007, p. 4.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/28


DECIZIA COMISIEI

din 16 februarie 2007

privind stabilirea cantităților de bromură de metil care pot fi folosite pentru utilizări critice în Grecia între 1 iunie și 31 decembrie 2006 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

[notificată cu numărul C(2007) 448]

(Numai textul în limba greacă este autentic)

(2007/129/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 3 alineatul (2) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (2) punctul (i) litera (d) și articolul 4 alineatul (2) punctul (i) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 interzic producția, importul și introducerea pe piață a bromurii de metil pentru toate utilizările după 31 decembrie 2004 exceptând, printre altele (2), pentru utilizările critice, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) punctul (ii) și cu criteriile enunțate în Decizia IX/6 a părților la Protocolul de la Montreal, precum și cu orice alt criteriu relevant stabilit prin acordul părților. Derogările pentru utilizările critice se doresc a fi derogări limitate și de scurtă durată pentru a permite adoptarea alternativelor.

(2)

Decizia IX/6 prevede că utilizarea bromurii de metil trebuie considerată „critică” numai în cazul în care solicitantul stabilește că lipsa disponibilității bromurii de metil pentru o anumită utilizare ar putea conduce la o dezorganizare semnificativă a pieței și că nu există nicio alternativă fezabilă tehnic și economic și niciun substituent disponibil pentru utilizator care să fie acceptabil din punct de vedere ecologic și sanitar și adecvat pentru recoltele și împrejurările care justifică cererea. În plus, producția și consumul de bromură de metil pentru utilizări critice, dacă există, trebuie permise numai în cazul în care au fost întreprinse toate demersurile fezabile din punct de vedere tehnic și economic pentru reducerea la minimum a utilizărilor critice și a oricăror emisii asociate de bromură de metil. De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze că se depun eforturi corespunzătoare pentru evaluarea, comercializarea și asigurarea aprobării necesare la nivel național a alternativelor și a substituenților și că au fost puse în aplicare programe de cercetare pentru dezvoltarea și utilizarea acestor alternative.

(3)

La 18 ianuarie 2006, Comisia a primit o cerere din partea Greciei pentru utilizări critice de bromură de metil care totalizau 113 081 kg pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2006.

(4)

Pentru a stabili cantitatea de bromură de metil eligibilă pentru a fi autorizată în Grecia pentru utilizări critice în 2006, Comisia a aplicat criteriile prevăzute de Decizia IX/6 și de articolul 3 alineatul (2) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000. Comisia a descoperit că în unele împrejurări au fost disponibile alternative adecvate și că în 2006 ar putea fi utilizate 46 771 kg de bromură de metil pentru satisfacerea utilizărilor critice în Grecia. Categoriile de utilizări critice sunt similare celor definite pentru Grecia în tabelul A din Decizia XVII/9 convenită la a șaptesprezecea reuniune a părților la Protocolul de la Montreal (3).

(5)

Articolul 3 alineatul (2) punctul (ii) prevede obligația Comisiei de a stabili, de asemenea, utilizatorii care pot beneficia de derogarea pentru utilizări critice. Întrucât articolul 17 alineatul (2) solicită statelor membre să definească nivelurile minime de calificare pentru personalul implicat în cererea de bromură de metil și deoarece fumigația este singura utilizare, Comisia a stabilit că fumigatorii de bromură de metil sunt singurii utilizatori propuși de statele membre și autorizați de Comisie pentru folosirea bromurii de metil pentru utilizări critice. Fumigatorii sunt calificați pentru aplicarea în siguranță a acesteia, spre deosebire, de exemplu, de agricultori sau proprietarii de mori, care, în general, nu sunt calificați pentru aplicarea bromurii de metil, dar care dețin proprietăți pe care aceasta va fi aplicată. În plus, statele membre au pus în aplicare proceduri de identificare a fumigatorilor de pe teritoriul lor care sunt autorizați să folosească bromura de metil pentru utilizări critice.

(6)

Articolul 4 alineatul (2) punctul (ii) prevede, sub rezerva articolului 4 alineatul (4), că după 31 decembrie 2005 se interzice introducerea pe piață și utilizarea de bromură de metil de către utilizatori, alții decât producătorii și importatorii. Articolul 4 alineatul (4) prevede că articolul 4 alineatul (2) nu se aplică introducerii pe piață și utilizării de substanțe reglementate în cazul în care acestea sunt utilizate pentru a satisface cererile de licențe pentru utilizări critice de către utilizatorii identificați în temeiul articolului 3 alineatul (2).

Prin urmare, pe lângă producători și importatori, fumigatorii înregistrați de Comisie în 2006 ar putea fi autorizați să introducă pe piață bromură de metil și să o folosească pentru utilizări critice după 31 decembrie 2005. În general, fumigatorii se adresează unui importator atât pentru import, cât și pentru aprovizionarea cu bromură de metil.

(7)

Fumigatorii înregistrați de Comisie în 2005 pentru utilizări critice ar putea fi autorizați să reporteze în 2006 cantitatea rămasă de bromură de metil care nu a fost utilizată în 2005 („stocuri”). Comisia Europeană a pus în aplicare proceduri de acordare a licenței pentru deducerea acestor stocuri de bromură de metil înainte de a se importa sau produce o cantitate suplimentară de bromură de metil, în vederea satisfacerii cererilor de licențe pentru utilizări critice din 2006. Decizia IX/6 prevede că producția și consumul de bromură de metil pentru utilizări critice trebuie permise numai în cazul în care aceasta nu este disponibilă din stocurile existente de bromură de metil înmagazinată sau reciclată. Articolul 3 alineatul (2) punctul (ii) prevede că producția și importul de bromură de metil sunt permise numai în cazul în care niciuna dintre părți nu dispune de cantități reciclate sau regenerate de bromură de metil. În conformitate cu Decizia IX/6, cu articolul 3 alineatul (2) punctul (ii) și cu informațiile furnizate Comisiei de către Grecia, nu există stocuri de bromură de metil disponibile pentru utilizări critice în Grecia.

(8)

Comisia a aprobat prin Decizia 2006/350/CE (4) o cantitate de 1 607 587 kg de bromură de metil pentru utilizări critice în opt state membre pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2006, în baza cererilor primite din partea acelor state membre în luna iulie 2005. Cantitatea de bromură de metil aprobată pentru Grecia în prezenta decizie ia în considerare cantitatea necesară pentru satisfacerea utilizărilor critice din perioada 1 iunie-31 decembrie 2006.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Republica Elenă este autorizată să folosească o cantitate totală de 46 771 kg de bromură de metil pentru utilizări critice în perioada 1 iunie-31 decembrie 2006 pentru cantitățile și categoriile de utilizare specifice descrise în anexă.

Articolul 2

Stocurile declarate a fi disponibile pentru utilizări critice de către Grecia după 1 iunie 2006 se deduc din cantitatea care poate fi importată sau produsă pentru a satisface utilizările critice în acest stat membru.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 1 iunie 2006 și expiră la 31 decembrie 2006.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Elene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2007.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  Alte utilizări includ operațiunile de carantină și tratamentele de preexpediție, ca intermediari de sinteză, precum și utilizări de laborator și analitice.

(3)  UNEP/OzL.Pro.17/11. Raportul adoptat la cea de-a șaptesprezecea reuniune a părților la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, desfășurată între 12 și 16 decembrie 2005 la Dakar, Senegal. www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

(4)  JO L 130, 18.5.2006, p. 29.


ANEXĂ

Republica Elenă

Categorii de utilizări critice permise

Kg

Fructe uscate (smochine și stafide)

1 347

Mori de grâu și companii de prelucrare a produselor alimentare

8 000

Orez și legume

924

Tomate și castraveți (protejați)

36 500

Total

46 771

Stocuri de bromură de metil disponibile pentru utilizări critice în statul membru: 0 kg.


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/31


DECIZIA COMISIEI

din 20 februarie 2007

de modificare a Deciziei 2003/71/CE în vederea prelungirii perioadei de aplicare și de abrogare a Deciziei 2003/70/CE

[notificată cu numărul C(2007) 492]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/130/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (1), în special articolul 18 alineatul (7),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor sanitar-veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (2), în special articolul 22 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Apariția unor focare de anemie infecțioasă a somonului (AIS) în insulele Faeroe a determinat adoptarea Deciziei 2003/71/CE a Comisiei din 29 ianuarie 2003 privind anumite măsuri de protecție referitoare la anemia infecțioasă a somonului în insulele Faeroe (3). Această decizie este aplicabilă până la 31 ianuarie 2007.

(2)

Decizia nr. 2/2005 a Comitetului mixt CE-Insulele Faeroe din 8 decembrie 2005 de modificare a Deciziei nr. 1/2001 de stabilire a dispozițiilor necesare punerii în aplicare a protocolului privind chestiunile veterinare de completare a Acordului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și guvernul Danemarcei și guvernul local al insulelor Faeroe, pe de altă parte (4), aprobă un plan de intervenție prezentat de către insulele Faeroe, referitor la anumite boli ale peștilor, inclusiv la peștii infectați cu anemia infecțioasă a somonului, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 93/53/CEE a Consiliului din 24 iunie 1993 de stabilire a unor măsuri comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale peștilor (5) (numit în continuare „planul de intervenție”).

(3)

Planul de intervenție cuprinde măsuri de îndepărtare a peștilor infectați în conformitate cu articolul 6 din Directiva 93/53/CEE, precum și o procedură de vaccinare. Vaccinarea este utilizată în continuare ca strategie de control. Pentru a împiedica extinderea bolii în zone neinfectate, măsurile de protecție prevăzute de Decizia 2003/71/CE rămân aplicabile pe toată perioada aplicării vaccinării.

(4)

Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 referitoare la condițiile de sănătate animală, pentru animalele și produsele de acvacultură, precum și la prevenirea și controlul anumitor boli la animalele acvatice (6), prevede aplicarea de la 1 august 2008 a măsurilor de transpunere adoptate de statele membre în conformitate cu directiva în cauză. În consecință, decizia 2003/71/CE trebuie revizuită înainte de data respectivă.

(5)

Decizia 2003/71/CE trebuie, în consecință, modificată în vederea prelungirii perioadei sale de aplicare de la 31 ianuarie 2007 până la 31 iulie 2008.

(6)

Apariția unor focare de anemie infecțioasă a somonului (AIS) în Norvegia a determinat adoptarea Deciziei 2003/70/CE a Comisiei din 29 ianuarie 2003 privind anumite măsuri de protecție referitoare la anemia infecțioasă a somonului în Norvegia (7). Decizia menționată a fost aplicată până la 1 februarie 2004. Din motive de claritate, decizia în cauză trebuie abrogată în mod expres.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În articolul 6 din Decizia 2003/71/CE „31 ianuarie 2007” se înlocuiește cu „31 iulie 2008”.

Articolul 2

Decizia 2003/70/CE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(3)  JO L 26, 31.1.2003, p. 80. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/86/CE (JO L 30, 3.2.2005, p. 19).

(4)  JO L 8, 13.1.2006, p. 46.

(5)  JO L 175, 19.7.1993, p. 23. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(6)  JO L 328, 24.11.2006, p. 14.

(7)  JO L 26, 31.1.2003, p. 76. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2003/392/CE (JO L 135, 3.6.2003, p. 27).


23.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/33


DECIZIA COMISIEI

din 21 februarie 2007

privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității

[notificată cu numărul C(2007) 522]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/131/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Consiliul European a recunoscut că înființarea unei societăți informaționale pe deplin integratoare, bazate pe utilizarea larg răspândită a tehnologiei informației și comunicațiilor (ICT) în cadrul serviciilor publice, al întreprinderilor mici și mijlocii și al gospodăriilor, are o contribuție semnificativă la creșterea economică și la crearea locurilor de muncă (2). În cadrul inițiativei i2010, Comisia a evidențiat rolul semnificativ al tehnologiei informației și comunicațiilor ca factori ai competitivității, ai creșterii economice și ai creării locurilor de muncă (3).

(2)

Crearea, în cadrul Comunității, a unei piețe unice, deschise și concurențiale pentru echipamente și servicii ale societății informaționale și media este esențială pentru adoptarea ICT. Cadrul de reglementare comunitar pentru echipamente și servicii de comunicații electronice poate stimula competitivitatea și intensifica concurența în cadrul sectorului ICT, asigurând, inter alia, introducerea în timp util a noilor tehnologii.

(3)

Tehnologia de bandă ultralargă, caracterizată în principal printr-o putere foarte scăzută emisă într-o bandă de frecvențe radio cu o lărgime foarte mare, ar putea să ofere un număr mare de aplicații medicale, de comunicații, de măsurare, de localizare, de supraveghere și de imagine, utile pentru diverse politici comunitare, incluzându-le pe cele relative la societatea informațională și piața internă. În acest context, este important să se stabilească condițiile de reglementare care vor încuraja dezvoltarea unor piețe viabile din punct de vedere economic pentru aplicații ale tehnologiei de bandă ultralargă în funcție de oportunitățile comerciale apărute.

(4)

Dezvoltarea și adoptarea în timp util a aplicațiilor care utilizează tehnologia de bandă ultralargă la nivel comunitar vor fi susținute de armonizarea reglementărilor privind utilizarea spectrului radio în cadrul Comunității, creându-se, astfel, o piață unică reală pentru aceste aplicații, ceea ce va genera economii de scală și avantaje pentru consumator.

(5)

Deși semnalele de bandă ultralargă au în general o putere extrem de redusă, posibilitatea apariției interferențelor prejudiciabile cu serviciile actuale de radiocomunicații există și trebuie luată în considerație. Prin urmare, cadrul de reglementare privind utilizarea spectrului radio pentru tehnologia de bandă ultralargă trebuie să respecte drepturile de protecție împotriva interferențelor prejudiciabile (incluzând accesul la spectrul radio prin sisteme de radioastronomie, de observare a Pământului prin satelit și de cercetare spațială) și să păstreze un echilibru între interesele serviciilor existente și obiectivul general de creare a unor condiții favorabile pentru introducerea tehnologiilor inovatoare în beneficiul societății.

(6)

Utilizarea spectrului este supusă cerințelor dreptului comunitar pentru protecția sănătății publice, în special Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) (4) și Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz) (5). În ceea ce privește echipamentele radio, protecția sănătății este asigurată prin conformitatea acestor echipamente cu cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora („Directiva R&TTE”) (6).

(7)

În temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvențe radio, Comisia a acordat CEPT (Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații) trei mandate (7) pentru a lua toate măsurile necesare în vederea identificării celor mai adecvate criterii tehnice și operaționale pentru introducerea armonizată a aplicațiilor de bandă ultralargă în cadrul Uniunii Europene.

(8)

Prezenta decizie este elaborată pe baza studiilor tehnice realizate de CEPT punând în aplicare mandatul CE. Aceste studii de compatibilitate includ, inter alia, prezumția că echipamentul care utilizează tehnologia de bandă ultralargă va fi folosit cel mai frecvent în interior și va înceta să emită într-un interval de timp de cel mult zece secunde, în cazul în care acest echipament nu a recepționat un semnal de la un receptor asociat, care să-i indice că emisia sa a fost recepționată. Mai mult, semnalele video vor fi transmise folosind în mod predominant o codare de înaltă eficacitate.

(9)

Utilizarea în exterior a echipamentelor care folosesc tehnologia de bandă ultralargă reglementate de prezenta decizie nu trebuie să includă utilizarea acestora într-un amplasament exterior fix sau conectate la o antenă exterioară fixă sau într-un vehicul. Posibilele interferențe cauzate de astfel de utilizări necesită studii aprofundate ulterioare.

(10)

Echipamentele care utilizează tehnologia de bandă ultralargă reglementate de prezenta decizie intră în domeniul de aplicare a Directivei R&TTE. Cu toate acestea, utilizarea benzilor de frecvențe de către echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă pentru comunicații legate de gestionarea traficului aerian și pentru aplicații de salvare pe mare nu intră în domeniul de aplicare a Directivei R&TTE, iar orice utilizare a unor astfel de echipamente în aceste circumstanțe de siguranță a vieții trebuie să fie stabilită printr-un regulament adecvat, specific sectorului de activitate.

(11)

În temeiul Directivei R&TTE, Comisia Europeană a acordat un mandat (M/329) organismelor europene de standardizare, în vederea stabilirii unui set de standarde armonizate referitoare la aplicații de bandă ultralargă pentru a fi recunoscute în temeiul acestei directive și care duc la prezumția de conformitate cu cerințele sale.

(12)

Pe baza mandatului M/329 acordat de Comisie, Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) elaborează standarde europene, cum ar fi standardul armonizat EN 302 065 pentru tehnologia de bandă ultralargă, care vor lua în considerare posibile efecte cumulate, în cazul în care aceste efecte ar putea provoca interferențe prejudiciabile, precum și studiile de compatibilitate ale CEPT. Standardele armonizate trebuie menținute și dezvoltate în timp pentru a asigura protecția serviciilor care vor apărea pentru care nu au fost încă desemnate benzi de frecvențe.

(13)

În plus, atunci când un stat membru consideră că echipamentele care utilizează tehnologia de bandă ultralargă și care intră în domeniul de aplicare a Directivei R&TTE și a oricărui standard armonizat adoptat în temeiul acesteia nu sunt în conformitate cu cerințele directivei menționate anterior, se pot aplica măsuri de protecție în conformitate cu articolele 9 și 5 din directiva menționată.

(14)

Utilizarea, fără interferențe și fără protecție, a spectrului radio de către echipamentele care folosesc tehnologia de bandă ultralargă menționată de prezenta decizie trebuie autorizată și, prin urmare, trebuie să se supună dispozițiilor articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice (8).

(15)

În scopul asigurării unei continue relevanțe a condițiilor menționate în prezenta decizie și ținându-se seama de schimbările rapide în domeniul spectrului radio, administrațiile naționale trebuie să monitorizeze, în măsura în care este posibil, utilizarea spectrului radio de către echipamentele care folosesc tehnologia de bandă ultralargă, pentru a permite o revizuire eficientă a prezentei decizii. O astfel de revizuire trebuie să ia în calcul modificările și evoluțiile tehnologice constatate pe piață și să se asigure de faptul că prezumțiile inițiale referitoare la funcționarea echipamentelor care utilizează tehnologia de bandă ultralargă în gama de frecvențe menționată de prezenta decizie sunt încă valabile.

(16)

Pentru a asigura o protecție adecvată a serviciilor existente, prezenta decizie trebuie să definească condițiile considerate adecvate pentru protejarea serviciilor care funcționează în prezent.

(17)

Tehnicile de atenuare adecvate [incluzând metoda de detectare și evitare (Detect-And-Avoid) sau cea a ciclului de lucru redus (Low-Duty-Cycle)], studiate și menționate de CEPT și ETSI în cadrul respectivelor lor mandate acordate de CE, trebuie să fie incluse în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei R&TTE de îndată ce se va dovedi că aceste tehnici sunt stabile și că prevăd o protecție echivalentă pentru nivelurile de emisie stabilite de prezenta decizie.

(18)

Condițiile aplicabile benzii de frecvențe cuprinse între 4,2 și 4,8 GHz pentru echipamentele care utilizează tehnologia de bandă ultralargă în absența tehnicilor de atenuare adecvate trebuie să fie definite pentru o durată determinată și să fie înlocuite de condiții mai stricte după data de 31 decembrie 2010, deoarece se anticipează că, pe termen lung, echipamentele de acest tip vor funcționa exclusiv într-o bandă de frecvență de peste 6 GHz.

(19)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul radio,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie are ca obiectiv autorizarea utilizării spectrului radio de către echipamentele care folosesc tehnologia de bandă ultralargă și armonizarea condițiilor aplicabile unei astfel de utilizări în cadrul Comunității.

Prezenta decizie se aplică fără a aduce atingere Directivei 1999/5/CE (Directiva R&TTE) și oricăror altor prevederi comunitare care autorizează utilizarea spectrului radio de către tipuri specifice de echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii:

1.

„echipament care utilizează tehnologia de bandă ultralargă” înseamnă echipament care include, ca parte integrantă sau ca accesoriu, o tehnologie pentru radiocomunicații de distanță mică, ce generează și emite în mod intenționat energie de radiofrecvență într-o bandă de frecvențe mai mare de 50 MHz, care se poate suprapune peste alte benzi de frecvențe atribuite serviciilor de radiocomunicații;

2.

„fără interferențe și fără protecție” înseamnă interdicția de a cauza interferențe prejudiciabile asupra oricărui serviciu de radiocomunicații și absența oricărei pretenții de a se asigura protecția acestor dispozitive împotriva interferențelor care provin de la serviciile de radiocomunicații;

3.

„în interior” înseamnă interiorul clădirilor sau al locurilor a căror armătură asigură în general atenuarea necesară pentru a proteja serviciile de radiocomunicații împotriva interferențelor prejudiciabile;

4.

„autovehicul” înseamnă orice vehicul, așa cum a fost definit în Directiva 70/156/CEE a Consiliului (9);

5.

„vehicul feroviar” înseamnă orice vehicul, așa cum a fost definit în Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (10);

6.

„e.i.r.p.” înseamnă putere echivalentă izotropic radiată;

7.

„densitatea medie de e.i.r.p.” înseamnă puterea medie măsurată cu o lărgime de bandă de rezoluție egală cu 1 MHz, cu un detector de valoare eficace (RMS – rădăcină medie pătratică) și un timp de integrare mai mic sau egal cu 1 ms;

8.

„densitatea de vârf de e.i.r.p.” înseamnă nivelul de vârf al semnalului de emisie într-o lărgime de bandă de 50 MHz centrată pe frecvența la care puterea medie emisă este cea mai ridicată. Dacă se măsoară acest nivel într-o lărgime de bandă de x MHz, acesta trebuie să fie redus cu un factor de 20log(50/x)dB;

9.

„densitatea maximă de e.i.r.p.” înseamnă puterea cea mai ridicată a semnalului măsurată în orice direcție și la orice frecvență din gama dată.

Articolul 3

Cât de curând posibil și în cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, statele membre autorizează utilizarea spectrului radio, fără interferențe și fără protecție, de către echipamentele care folosesc tehnologia de bandă ultralargă cu condiția ca aceste echipamente să respecte condițiile precizate în anexa la prezenta decizie și să fie utilizate în interior sau, în cazul în care sunt utilizate în exterior, să nu fie atașate la o instalație fixă, la o infrastructură fixă, la o antenă exterioară fixă sau la un autovehicul sau vehicul feroviar.

Articolul 4

Statele membre supraveghează cu atenție utilizarea benzilor de frecvență indicate în anexă de către echipamentele care folosesc tehnologia de bandă ultralargă, în special în ceea ce privește menținerea unei continue relevanțe a tuturor condițiilor definite la articolul 3 și raportează Comisiei concluziile lor pentru a permite revizuirea în timp util a prezentei decizii.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 februarie 2007.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  Concluziile Consiliului European 7619/1/05 Rev. 1 din 23.3.2005.

(3)  COM(2005) 229.

(4)  JO L 159, 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 199, 30.7.1999, p. 59.

(6)  JO L 91, 7.4.1999, p. 10. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(7)  Mandat acordat CEPT în vederea armonizării utilizării spectrului radio pentru sisteme de bandă ultralargă în cadrul Uniunii Europene („mandatul 1”); mandat acordat CEPT în vederea identificării condițiilor necesare pentru armonizarea utilizării spectrului radio pentru sisteme de bandă ultralargă în cadrul Uniunii Europene („mandatul 2”); mandat acordat CEPT în vederea identificării condițiilor pentru introducerea armonizată în cadrul Uniunii Europene a aplicațiilor radio bazate pe tehnologia de bandă ultralargă (UWB) („mandatul 3”).

(8)  JO L 108, 24.4.2002, p. 21.

(9)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

(10)  JO L 14, 21.1.2003, p. 1.


ANEXĂ

1.   Densitățile maxime de e.i.r.p. în absența unor tehnici de atenuare adecvate

Gama de frecvențe

(GHz)

Valoarea maximă a densității medii de e.i.r.p.

(dBm/MHz)

Valoarea maximă a densității de vârf de e.i.r.p.

(dBm/50 MHz)

Sub 1,6

–90,0

–50,0

de la 1,6 la 3,4

–85,0

–45,0

de la 3,4 la 3,8

–85,0

–45,0

de la 3,8 la 4,2

–70,0

–30,0

de la 4,2 la 4,8

–41,3

(până la 31 decembrie 2010)

0,0

(până la 31 decembrie 2010)

–70,0

(după 31 decembrie 2010)

–30,0

(după 31 decembrie 2010)

de la 4,8 la 6,0

–70,0

–30,0

de la 6,0 la 8,5

–41,3

0,0

de la 8,5 la 10,6

–65,0

–25,0

Peste 10,6

–85,0

–45,0

2.   Tehnici de atenuare adecvate

Este permisă o valoare maximă a densității medii de e.i.r.p. de — 41,3 dBm/MHz în benzile de frecvențe 3,4-4,8 GHz cu condiția aplicării unei restricții legate de ciclul de lucru redus, în cadrul căruia suma tuturor duratelor de emisie ale semnalelor să fie mai mică decât 5 % din fiecare secundă și mai mică decât 0,5 % din fiecare oră și cu condiția ca durata fiecărui semnal emis să nu depășească 5 milisecunde.

Echipamentele care utilizează tehnologia de bandă ultralargă pot fi autorizate să utilizeze, de asemenea, spectrul radio cu limite ale e.i.r.p. diferite față de cele indicate în tabelul de la punctul 1, cu condiția aplicării unor tehnici de atenuare adecvate, altele decât cele menționate la primul paragraf, astfel încât echipamentele să atingă un nivel de protecție cel puțin echivalent celui care corespunde valorilor limită indicate în tabelul de la punctul 1.