ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 53

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
22 februarie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 169/2007 al Comisiei din 21 februarie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

15

 

 

Regulamentul (CE) nr. 170/2007 al Comisiei din 21 februarie 2007 privind lansarea unei licitații pentru atribuirea de licențe de export din sistemul A3 în sectorul fructelor și al legumelor (roșii, portocale, lămâi și mere)

17

 

 

Regulament (CE) nr. 171/2007 al Comisiei din 21 februarie 2007 de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licențe aplicat în perioada 12-16 februarie 2007 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare și al acordurilor preferențiale

20

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/127/CE

 

*

Decizia Consiliului din 19 februarie 2007 de extindere a perioadei de aplicare a măsurilor din Decizia 2002/148/CE de încheiere a consultărilor cu Zimbabwe în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

23

 

 

Comisie

 

 

2007/128/CE

 

*

Decizia Comisiei din 20 februarie 2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară cu patogenitate ridicată de subtip H5N1 la păsările de curte din Ungaria și Regatul Unit [notificată cu numărul C(2007) 510]  ( 1 )

26

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

22.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 168/2007 AL CONSILIULUI

din 15 februarie 2007

privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană este întemeiată pe principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a statului de drept, care sunt valori comune tuturor statelor membre.

(2)

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2), având în vedere statutul și domeniul său de aplicare, împreună cu explicațiile însoțitoare, reflectă drepturile, așa cum rezultă acestea în special din tradițiile constituționale și din obligațiile internaționale comune statelor membre, din Tratatul privind Uniunea Europeană, din tratatele comunitare, din Convenția europeană privind apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, din cartele sociale adoptate de către Comunitate și de către Consiliul Europei, precum și din jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

(3)

Comunitatea și statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale în punerea în aplicare a legislației comunitare.

(4)

Respectul deplin pentru drepturile fundamentale se bazează pe o cunoaștere mai aprofundată și pe creșterea sensibilizării cu privire la chestiunile legate de drepturile fundamentale în Uniune. La atingerea acestui obiectiv poate contribui înființarea unei agenții comunitare a cărei însărcinare să fie aceea de a furniza informații și date cu privire la chestiunile ce țin de drepturile fundamentale. De asemenea, dezvoltarea unor instituții eficiente pentru protecția și promovarea drepturilor omului reprezintă o valoare comună a societăților internaționale și europene, după cum exprimă Recomandarea nr. R (97) 14 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 30 septembrie 1997.

(5)

Reprezentanții statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului European din 13 decembrie 2003, au convenit să dezvolte Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe existent, care a fost înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1035/97 al Consiliului (3), și să extindă mandatul acestuia, pentru a-l transforma într-o agenție a drepturilor omului. De asemenea aceștia au decis, cu aceeași ocazie, ca sediul agenției să rămână la Viena.

(6)

Comisia a fost de acord și și-a manifestat intenția de a prezenta o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1035/97 în acest sens. Ulterior, Comisia a emis Comunicarea privind Agenția Drepturilor Fundamentale din 25 octombrie 2004, pe baza căreia a fost desfășurată o amplă consultare publică.

(7)

Trebuie, prin urmare, să fie înființată o Agenție pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, dezvoltându-se Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe, pentru a furniza instituțiilor și autorităților relevante ale Comunității, precum și statelor membre, atunci când acestea pun în aplicare legislația comunitară, informații, asistență și expertiză în domeniul drepturilor fundamentale, în scopul de a le susține pe acestea de fiecare dată când iau măsuri sau formulează acțiuni în cadrul domeniilor proprii de competență, astfel încât acestea să respecte pe deplin drepturile fundamentale.

(8)

Este recunoscut faptul că agenția ar trebui să activeze numai în cadrul domeniului de aplicare a legislației comunitare.

(9)

Agenția ar trebui să se refere în activitatea sa la drepturile fundamentale în înțelesul articolului 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv Convenția Europeană privind Drepturile Omului și Libertățile Fundamentale, așa cum sunt reflectate acestea în Carta Drepturilor Fundamentale, având în vedere statutul acesteia și explicațiile însoțitoare. Legătura strânsă cu carta trebuie să se reflecte și în denumirea agenției.

(10)

Întrucât agenția se va dezvolta din existentul Observator European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe, activitatea agenției trebuie să continue să privească fenomenele rasiste, xenofobe și antisemite, protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților, precum și egalitatea de gen ca elemente esențiale pentru protecția drepturilor fundamentale.

(11)

Tematicile de activitate ale agenției ar trebui să fie stabilite într-un cadru multianual, definind astfel limitele activității acesteia. Dată fiind semnificația politică a cadrului multianual, este important ca acesta să fie adoptat de către Consiliu, după consultarea Parlamentului European, la propunerea Comisiei.

(12)

Agenția ar trebui să colecteze informații obiective, viabile și comparabile privind evoluția situației în domeniul drepturilor fundamentale, să analizeze aceste informații prin prisma cauzelor care duc la nerespectarea drepturilor fundamentale, a consecințelor și efectelor și să examineze exemplele de bune practici în abordarea acestor chestiuni.

(13)

Agenția ar trebui să aibă dreptul de a formula avize pentru instituțiile Uniunii și statele membre la punerea în aplicare a legislației comunitare, fie din proprie inițiativă, fie la cererea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, fără a interveni în cadrul procedurilor legislative și judiciare stabilite prin tratat. Cu toate acestea, instituțiile trebuie să poată solicita avize privind propunerile legislative sau pozițiile adoptate în cursul procedurilor legislative, din punctul de vedere al compatibilității acestora cu drepturile fundamentale.

(14)

Agenția ar trebui să prezinte un raport anual privind chestiunile relative la drepturile fundamentale care fac obiectul activității agenției, subliniind, de asemenea, exemplele de bune practici. De asemenea, agenția trebuie să producă rapoarte tematice pentru subiectele cu importanță deosebită pentru politicile Uniunii.

(15)

Agenția ar trebui să ia măsuri pentru a spori sensibilizarea publicului cu privire la drepturile fundamentale și cu privire la posibilitățile și diferitele mecanisme de exercitare a acestora în general, fără a se concentra însă asupra plângerilor individuale.

(16)

Agenția ar trebui să funcționeze în legătură cât mai strânsă cu toate instituțiile relevante ale Uniunii, precum și cu organismele, birourile și agențiile Comunității și ale Uniunii pentru a evita orice paralelism, în special în ceea ce privește viitorul Institut European pentru Egalitatea de Gen.

(17)

Din moment ce cooperarea cu statele membre reprezintă un element esențial pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor agenției, aceasta ar trebui să coopereze îndeaproape cu statele membre prin diferitele sale organisme, scop în care statele membre ar trebui să numească ofițeri naționali de legătură, care să reprezinte principalele puncte de contact ale agenției în cadrul statelor membre. Agenția ar trebui, în special, să comunice cu ofițerii naționali de legătură cu privire la rapoartele și la celelalte documente întocmite de agenție.

(18)

Agenția ar trebui să colaboreze îndeaproape cu Consiliul Europei. Această cooperare ar trebui să permită evitarea oricărei suprapuneri între activitățile agenției și cele ale Consiliului Europei, în special prin elaborarea mecanismelor necesare pentru a asigura complementaritatea și valoarea adăugată, cum ar fi încheierea unui acord bilateral de cooperare și participarea unei persoane independente, numită de către Consiliul Europei, în cadrul structurilor de gestionare ale agenției, cu drepturi de vot definite corespunzător.

(19)

Recunoscând rolul important al societății civile în protecția drepturilor fundamentale, agenția ar trebui să promoveze dialogul cu aceasta și să colaboreze îndeaproape cu organizațiile neguvernamentale și cu instituțiile societății civile active în domeniul drepturilor fundamentale. Agenția ar trebui să creeze o rețea de cooperare intitulată „Platforma drepturilor fundamentale”, pentru a iniția un dialog structurat și fructuos și o strânsă colaborare cu toți factorii implicați relevanți.

(20)

Date fiind atribuțiile speciale ale agenției, fiecare stat membru ar trebui să numească un expert independent în consiliul de administrație. Având în vedere principiile referitoare la statutul și funcționarea instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului (așa-numitele „principii de la Paris”), componența consiliului de administrație ar trebui să asigure independența agenției atât față de instituțiile comunitare, cât și față de guvernele statelor membre, și să strângă laolaltă cel mai extins nivel posibil de expertiză în domeniul drepturilor fundamentale.

(21)

Pentru a asigura activității agenției o înaltă calitate științifică, aceasta ar trebui să înființeze un comitet științific, pentru a-și conduce activitățile cu obiectivitate științifică.

(22)

Autoritățile care numesc membrii consiliului de administrație, ai comitetului executiv și ai comitetului științific ar trebui să încerce să atingă un nivel echilibrat al participării femeilor și bărbaților în cadrul acestor organisme. De asemenea, ar trebui să se acorde o atenție specială reprezentării echilibrate a femeilor și bărbaților în cadrul personalului agenției.

(23)

Având în vedere rolul important jucat de Parlamentul European în apărarea, integrarea și promovarea drepturilor fundamentale, acesta ar trebui să se implice în activitățile agenției, inclusiv în ceea ce privește adoptarea cadrului multianual pentru agenție și, dată fiind natura excepțională și sarcinile agenției, în ceea ce privește selectarea candidaților propuși pentru postul de director al agenției, fără a stabili prin aceasta un precedent pentru celelalte agenții.

(24)

Agenția ar trebui să aplice legislația comunitară relevantă privitoare la accesul publicului la documente, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (4), cea privitoare la protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor personale, prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5), precum și cea privitoare la regimul lingvistic, prevăzută prin Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (6) și prin Regulamentul nr. 2965/94 din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru organismele Uniunii Europene (7).

(25)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar-cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (8) ar trebui să se aplice agenției, la fel ca și Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de către Oficiul European Antifraudă (OLAF) (9).

(26)

Statutul funcționarilor Comunităților Europene, regimul aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene, precum și normele adoptate în comun de instituțiile Comunităților Europene pentru aplicarea statutului și a regimului ar trebui să se aplice personalului și directorului agenției, inclusiv normele privind demiterea directorului.

(27)

Agenția ar trebui să beneficieze de personalitate juridică și să succeadă Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe în ceea ce privește obligațiile de ordin juridic, angajamentele financiare sau răspunderile care revin Observatorului, sau acordurile încheiate de către acesta, precum și în ceea ce privește contractele de muncă ale personalului Observatorului.

(28)

Agenția ar trebui să fie deschisă participării țărilor candidate. De asemenea, țările cu care a fost încheiat un acord de stabilizare și asociere ar trebui să primească permisiunea de a participa la agenție, dat fiind faptul că aceasta va permite Uniunii să le susțină eforturile către integrarea europeană prin facilitarea unei alinieri treptate a legislațiilor acestora cu legislația europeană, precum și a transferului de cunoștințe și bune practici, în special în acele zone ale acquis-ului care vor servi ca punct central de referință în cadrul procesului de reformă din Balcanii Occidentali.

(29)

Agenția ar trebui să inițieze la timp evaluările necesare ale propriei activități, pe baza cărora ar putea fi revizuite domeniul de activitate, sarcinile și metodele de lucru ale agenției.

(30)

Din moment ce obiectivele prezentului regulament, în special furnizarea de informații comparabile și viabile la nivel european pentru a sprijini instituțiile Uniunii și statele membre în domeniul respectării drepturilor fundamentale, nu pot fi îndeplinite în suficientă măsură de către statele membre și, prin urmare, pot fi îndeplinite mai bine la nivel comunitar din cauza dimensiunii și a impactului acțiunii propuse, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, așa cum este formulat în același articol, prezentul regulament nu depășește limitele necesare pentru realizarea acestor obiective.

(31)

Contribuția agenției la asigurarea respectului deplin al drepturilor fundamentale în cadrul legislației comunitare este de natură să ajute la atingerea obiectivelor comunitare. Cu privire la adoptarea prezentului regulament, tratatul nu prevede atribuții diferite față de cele prevăzute la articolul 308.

(32)

Nici o dispoziție din prezentul regulament nu ar trebui interpretată astfel încât să aducă atingere asupra chestiunii dacă mandatul agenției poate fi extins pentru a acoperi domeniile de cooperare polițienească și judiciară în materie penală.

(33)

Deoarece Regulamentul (CE) nr. 1035/97 ar trebui să fie modificat în mod substanțial în scopul înființării agenției, acesta ar trebui abrogat în interesul clarității,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

OBIECTUL, OBIECTIVUL, DOMENIUL DE APLICARE, MISIUNILE ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE

Articolul 1

Obiectul

Prin prezentul se înființează Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene („agenția”).

Articolul 2

Obiectiv

Obiectivul agenției este acela de a furniza instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor relevante ale Comunității și ale statelor membre asistență și expertiză privitoare la drepturile fundamentale în punerea în aplicare a legislației comunitare, pentru a le susține pe acestea de fiecare dată când iau măsuri sau formulează acțiuni în cadrul domeniilor proprii de competență, pentru a respecta pe deplin drepturile fundamentale.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)   Agenția își desfășoară activitatea în scopul de a atinge obiectivul stabilit în articolul 2 în cadrul competențelor comunitare, așa cum sunt acestea stabilite de Tratatul de instituire a Comunității Europene.

(2)   În îndeplinirea atribuțiilor sale, agenția se referă la drepturile fundamentale, așa cum sunt acestea definite în articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(3)   Agenția are ca obiect de activitate chestiunile privitoare la drepturile fundamentale în cadrul Uniunii Europene și al statelor membre la punerea în aplicare a legislației comunitare.

Articolul 4

Misiunile

(1)   Pentru a atinge obiectivele stabilite la articolul 2 și în cadrul competențelor stabilite la articolul 3, agenția:

(a)

colectează, analizează și distribuie informații și date relevante, obiective, viabile și comparabile, inclusiv rezultatele cercetărilor și ale acțiunilor de monitorizare comunicate acesteia de către statele membre, instituțiile Uniunii, precum și de către organismele, oficiile și agențiile Comunității și ale Uniunii, de către centrele de cercetare, organismele naționale, organizațiile neguvernamentale, țări terțe și organizații internaționale și, în special, de către organismele competente ale Consiliului Europei;

(b)

dezvoltă metode și standarde de îmbunătățire a comparabilității, obiectivității și viabilității datelor la nivel european în cooperare cu Comisia și statele membre;

(c)

îndeplinește, cooperează sau încurajează efectuarea unor cercetări și studii științifice, studii pregătitoare și de fezabilitate, inclusiv, unde este cazul, și acest lucru este compatibil cu programul său anual de lucru, la solicitarea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei;

(d)

formulează și publică concluzii și avize privind subiecte tematice specifice instituțiilor Uniunii și statelor membre la punerea în aplicare a legislației comunitare, fie din proprie inițiativă, fie la solicitarea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei;

(e)

publică un raport anual privind chestiunile referitoare la drepturile fundamentale care intră în domeniul de activitate al agenției, subliniind, de asemenea, exemplele de bune practici;

(f)

publică rapoarte tematice pe baza propriilor analize, cercetări și studii;

(g)

publică un raport anual privind activitatea sa;

(h)

dezvoltă o strategie de comunicare și promovează dialogul cu societatea civilă pentru a crește sensibilizarea marelui public asupra drepturilor fundamentale și pentru a-l informa pe acesta cu privire la activitatea sa.

(2)   Concluziile, avizele și rapoartele menționate la alineatul (1) pot privi propuneri ale Comisiei formulate în conformitate cu articolul 250 din tratat sau poziții asumate de către instituții în cadrul procedurilor legislative numai în cazul în care a fost formulată o cerere din partea respectivei instituții în conformitate cu alineatul (1) litera (d). Acestea nu vor privi legalitatea actelor în înțelesul articolului 230 sau dacă un stat membru nu și-a îndeplinit una din obligațiile care îi revin în înțelesul articolului 226 din tratat.

Articolul 5

Domeniile de activitate

(1)   Consiliul adoptă, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, un cadru multianual pentru agenție. La pregătirea propunerii, Comisia se consultă cu consiliul de administrație.

(2)   Cadrul:

(a)

acoperă cinci ani;

(b)

indică zonele tematice ale activității agenției, care trebuie să includă lupta împotriva rasismului, a xenofobiei și a lipsei de toleranță asociate acestora;

(c)

este în concordanță cu prioritățile Uniunii, ținând cont de orientările ce rezultă din cadrul rezoluțiilor Parlamentului European și al concluziilor Consiliului în domeniul drepturilor fundamentale;

(d)

ține cont de resursele financiare și umane ale agenției;

(e)

include prevederi pentru asigurarea complementarității cu mandatul altor organisme, oficii și agenții ale Comunității și ale Uniunii, precum și cu cel al Consiliului Europei și al altor organisme internaționale active în domeniul drepturilor fundamentale.

(3)   Agenția își îndeplinește misiunile în cadrul domeniilor tematice indicate de cadrul multianual. Acest fapt nu aduce atingere răspunsurilor formulate de către agenție la solicitările Parlamentului European, ale Consiliului sau ale Comisiei, formulate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (c) și (d) în afara acestor domenii tematice, cu condiția ca resursele sale financiare și umane să îi permită acest lucru.

(4)   Agenția își îndeplinește misiunile din perspectiva programului anual de lucru și ținând cont de resursele financiare și umane disponibile.

CAPITOLUL 2

METODE DE LUCRU ȘI COOPERARE

Articolul 6

Metode de lucru

(1)   Pentru a asigura furnizarea unor informații obiective, credibile și comparabile, agenția, folosindu-se de expertiza diferitelor organizații și organisme din fiecare stat membru și ținând cont de necesitatea de a implica autoritățile naționale în culegerea de date:

(a)

creează și coordonează rețele de informare și folosește rețelele existente;

(b)

organizează reuniuni ale experților externi; și

(c)

atunci când este necesar, instituie grupuri de lucru ad hoc.

(2)   În desfășurarea activităților sale, agenția ține cont, dacă este cazul, în scopul obținerii complementarității și al garantării unei utilizări optime a resurselor, de informațiile colectate și de activitățile desfășurate în special de către:

(a)

instituții ale Uniunii, precum și de către organisme, birouri și agenții ale Comunității și ale Uniunii și de către organisme, birouri și agenții din statele membre;

(b)

Consiliul Europei, luând în considerare concluziile și activitățile mecanismelor de monitorizare și control ale Consiliului Europei, precum și concluziile și activitățile comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei;

(c)

Organizația de Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale.

(3)   Agenția se poate angaja în raporturi contractuale, în special de subcontractare, cu alte organisme, pentru a asigura ducerea la bun sfârșit a sarcinilor pe care le-ar putea încredința acestora. Agenția poate, de asemenea, să acorde subvenții pentru a promova o cooperare adecvată și acțiuni comune, în special organizațiilor naționale și internaționale menționate la articolele 8 și 9.

Articolul 7

Relațiile cu organismele, birourile și agențiile comunitare competente

Agenția asigură o coordonare adecvată cu organismele, birourile și agențiile comunitare competente. Condițiile cooperării se stipulează în memorandumuri de înțelegere, atunci când este cazul.

Articolul 8

Cooperarea cu organizații la nivelul statelor membre și la nivel internațional

(1)   Pentru a asigura o cooperare strânsă între statele membre, fiecare stat membru numește un funcționar guvernamental în calitate de agent național de legătură, care va fi pentru agenție principala persoană de contact din statul membru. Agenții naționali de legătură pot, printre altele, să-i prezinte directorului avize cu privire la programul anual de lucru înainte ca acesta să fie transmis consiliului de administrație. Agenția transmite agenților naționali de legătură toate documentele redactate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) și (h).

(2)   Pentru a le ajuta să-și îndeplinească sarcinile, agenția cooperează cu următoarele entități:

(a)

organizații guvernamentale și organisme publice din statele membre care au competență în domeniul drepturilor fundamentale, inclusiv instituțiile naționale de apărare a drepturilor omului;

(b)

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în special Biroul pentru instituții democratice și drepturile omului (BIDDO), Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale.

(3)   Procedurile administrative de cooperare prevăzute la alineatul (2) trebuie să fie în conformitate cu legislația comunitară și se adoptă de către consiliul de administrație în baza proiectului depus de către director, după ce Comisia a emis un aviz. Atunci când Comisia își exprimă dezacordul față de aceste proceduri, consiliul de administrație le reexaminează și le adoptă, cu modificări, atunci când este necesar, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor.

Articolul 9

Cooperarea cu Consiliul Europei

Pentru a evita paralelismul și pentru a asigura complementaritatea și valoarea adăugată, agenția își coordonează activitățile cu cele ale Consiliului Europei, în special în ceea ce privește programul anual de lucru, în temeiul articolului 12 alineatul (6) litera (a), precum și cooperarea cu societatea civilă, în conformitate cu articolul 10. În acest scop, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 300 din tratat, Comunitatea încheie un acord cu Consiliul Europei în vederea instituirii unei cooperări strânse între acesta și agenție. Acest acord include numirea de către Consiliul Europei a unei persoane independente care să facă parte din consiliul de administrație al agenției și din comitetul executiv al acesteia, în conformitate cu articolele 12 și 13.

Articolul 10

Cooperarea cu societatea civilă. Platforma drepturilor fundamentale

(1)   Agenția cooperează strâns cu organizațiile neguvernamentale și cu instituțiile societății civile care activează în domeniul drepturilor fundamentale, inclusiv în domeniul combaterii rasismului și xenofobiei la nivel național, european și internațional. În acest scop, agenția instituie o rețea de cooperare (Platforma drepturilor fundamentale), compusă din organizații neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului, organizații sindicale și patronale, organizații sociale și profesionale interesate, biserici, organizații religioase, filozofice și neconfesionale, universități și alți experți calificați ai organismelor și organizațiilor europene și internaționale.

(2)   Platforma constituie un mecanism pentru schimbul de informații și punerea în comun a cunoștințelor. Rolul ei este de a asigura cooperarea strânsă între agenție și părțile implicate relevante.

(3)   Platforma este deschisă tuturor factorilor interesați și calificați menționați la alineatul (1). Agenția se poate adresa membrilor platformei în funcție de nevoile specifice care țin de domeniile identificate ca prioritare pentru activitatea agenției.

(4)   Agenția solicită platformei în special:

(a)

să prezinte sugestii consiliului de administrație în ceea ce privește programul anual de lucru care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 12 alineatul (6) litera (a);

(b)

să ofere consiliului de administrație o evaluare a raportului anual prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (e) și să propună măsuri în baza acestuia;

(c)

să comunice directorului și comitetului științific concluziile și recomandările rezultate în urma conferințelor, seminarelor și reuniunilor relevante pentru activitatea agenției.

(5)   Platforma este coordonată sub autoritatea directorului.

CAPITOLUL 3

ORGANIZAREA

Articolul 11

Organismele agenției

Agenția este constituită:

(a)

dintr-un consiliu de administrație;

(b)

dintr-un comitet executiv;

(c)

dintr-un comitet științific;

(d)

dintr-un director.

Articolul 12

Consiliul de administrație

(1)   Consiliul de administrație este compus din persoane cu o experiență adecvată în managementul organizațiilor din sectorul public și din sectorul privat și care, în plus, au cunoștințe în domeniul drepturilor fundamentale, după cum urmează:

(a)

o persoană independentă desemnată de către fiecare stat membru, cu funcție de înaltă răspundere în cadrul unei instituții naționale independente de apărare a drepturilor omului sau în cadrul altei organizații din sectorul public sau privat;

(b)

o persoană independentă desemnată de Consiliul Europei;

(c)

doi reprezentanți ai Comisiei.

(2)   Fiecare membru al consiliului de administrație poate fi reprezentat de către un supleant care corespunde cerințelor sus-menționate și este desemnat prin aceeași procedură. Lista membrilor și a supleanților consiliului de administrație este pusă la dispoziția publicului pe pagina de internet a agenției și este actualizată.

(3)   Mandatele membrilor și ale membrilor supleanți ai consiliului de administrație sunt de cinci ani. Acestea nu se pot reînnoi.

(4)   Cu excepția procedurii normale de înlocuire sau a decesului, mandatul membrilor sau al supleanților se încheie numai în cazul în care aceștia își prezintă demisia. Totuși, atunci când un membru sau un supleant nu mai îndeplinește criteriile de independență, acesta informează imediat Comisia și pe directorul agenției. Partea vizată desemnează un nou membru sau supleant pentru perioada rămasă a mandatului. Partea vizată desemnează, de asemenea, un nou membru sau supleant pentru restul mandatului, în cazul în care consiliul de administrație a stabilit, în baza propunerii unei treimi din membrii săi sau în baza propunerii Comisiei, că membrul sau supleantul respectiv nu mai îndeplinește criteriile de independență. În cazul în care perioada rămasă până la încheierea mandatului este mai mică de doi ani, mandatul noului membru sau supleant poate fi prelungit pentru un mandat complet de cinci ani.

(5)   Consiliul de administrație își alege președintele și vicepreședintele, precum și pe ceilalți doi membri ai comitetului executiv menționat la articolul 13 alineatul (1) din rândul membrilor desemnați în temeiul alineatului (1) litera (a), pentru un mandat de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoit o dată.

(6)   Consiliul de administrație se asigură că agenția îndeplinește misiunile care i-au fost încredințate. Acesta are rolul unui organism de planificare și monitorizare al agenției. În special:

(a)

adoptă programul anual de lucru al agenției în conformitate cu cadrul multianual, pe baza unui proiect prezentat de către directorul agenției, după ce Comisia și comitetul științific au emis avize. Programul este în conformitate cu resursele financiare și umane disponibile și ține cont de activitatea Comunității în domeniul cercetării și în domeniul statisticii. Programul de lucru anual se transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

(b)

adoptă rapoartele anuale prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (e) și (g), comparând, în raportul prevăzut la litera (g), rezultatele obținute cu obiectivele programului anual de lucru; fără a se aduce atingere articolului 14 alineatul (5), comitetul științific este consultat înainte de adoptarea raportului prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (e); rapoartele se trimit Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor până la data de 15 iunie;

(c)

desemnează și, dacă este necesar, demite directorul agenției;

(d)

adoptă proiectul bugetului anual al agenției și forma finală a acestuia;

(e)

își exercită competențele prevăzute la articolul 24 alineatul (2) cu privire la director și la autoritatea disciplinară aplicată acestuia;

(f)

elaborează o estimare anuală a cheltuielilor și a veniturilor agenției și o trimite Comisiei, în conformitate cu articolul 20 alineatul (5);

(g)

adoptă regulamentul de procedură al agenției pe baza unui proiect prezentat de către director, după emiterea avizelor Comisiei, comitetului științific și persoanei menționate la alineatul (1) litera (b);

(h)

adoptă regulamentul financiar aplicabil agenției pe baza unui proiect prezentat de către director după ce Comisia a emis un aviz, în conformitate cu articolul 21 alineatul (11);

(i)

adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a regimului aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3);

(j)

adoptă regimul de transparență și de acces la documente în conformitate cu articolul 17 alineatul (2);

(k)

îi desemnează și îi revocă pe membrii comitetului științific în conformitate cu articolul 14 alineatele (1) și (3);

(l)

stabilește dacă un membru sau un supleant al consiliului de administrație nu mai îndeplinește criteriile de independență, în conformitate cu alineatul (4).

(7)   Consiliul de administrație poate să își delege responsabilitățile comitetului executiv, cu excepția celor prevăzute la literele (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (k) și (l) din alineatul (6).

(8)   Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, cu excepția deciziilor prevăzute la alineatul (5) și la alineatul (6) literele (a), (b), (c), (d), (e), (g), (k) și (l), pentru care este nevoie de o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor, și a deciziilor menționate la articolul 25 alineatul (2), pentru care este necesară unanimitatea consiliului de administrație. Fiecărui membru al consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, fiecărui supleant îi revine un vot. Președintele are votul decisiv. Persoana desemnată de către Consiliul Europei poate participa la voturile privind deciziile menționate la alineatul (6) literele (a), (b) și (k).

(9)   Președintele convoacă consiliul de administrație de două ori pe an, fără a aduce atingere posibilității de a se convoca reuniuni extraordinare. Președintele convoacă reuniuni extraordinare din inițiativă personală sau la cererea a cel puțin o treime din membrii consiliului de administrație.

(10)   Președintele sau vicepreședintele comitetului științific și directorul Institutului European pentru Egalitatea de Gen pot să participe la ședințele consiliului de administrație în calitate de observatori. Directorii altor agenții ale Comunității și organisme ale Uniunii interesate, precum și ai altor organisme internaționale menționate la articolele 8 și 9 pot, de asemenea, să participe în calitate de observatori, atunci când sunt invitați de către comitetul executiv.

Articolul 13

Comitetul executiv

(1)   Consiliul de administrație este asistat de către un comitet executiv. Comitetul executiv este constituit din președintele și vicepreședintele consiliului de administrație, alți doi membri ai consiliului de administrație aleși de către consiliul de administrație în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) și unul dintre reprezentanții Comisiei în consiliul de administrație. Persoana desemnată de către Consiliul Europei în consiliul de administrație poate să participe la ședințele comitetului executiv.

(2)   Comitetul executiv este convocat de către președinte atunci când este necesar pentru pregătirea deciziilor consiliului de administrație sau pentru acordarea de asistență și consiliere directorului. Comitetul executiv adoptă decizii cu majoritate simplă.

(3)   Directorul ia parte la ședințele comitetului executiv, fără să aibă drept de vot.

Articolul 14

Comitetul științific

(1)   Comitetul științific este compus din unsprezece persoane independente, cu înaltă calificare în domeniul drepturilor fundamentale. Consiliul de administrație îi desemnează pe membrii comitetului științific în urma unui apel la candidaturi și a unei proceduri de selecție transparente, după ce a consultat comitetul competent al Parlamentului European. Consiliul de administrație trebuie să asigure o reprezentare geografică echitabilă. Membrii consiliului de administrație nu pot fi membri ai comitetului științific. Regulamentul de procedură menționat la articolul 12 alineatul (6) litera (g) prevede în mod detaliat condițiile de desemnare a membrilor comitetului științific.

(2)   Mandatul membrilor comitetului științific este de cinci ani. Acesta nu se poate reînnoi.

(3)   Membrii comitetului științific sunt independenți. Aceștia pot fi înlocuiți numai la cerere sau în cazul în care se află definitiv în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile. Cu toate acestea, atunci când un membru nu mai îndeplinește criteriile de independență, acesta informează imediat Comisia și pe directorul agenției. De asemenea, consiliul de administrație poate, la propunerea unei treimi din membrii săi sau la propunerea Comisiei, să declare lipsa de independență a persoanei vizate și să o revoce. Consiliul de administrație desemnează un nou membru pentru restul mandatului în conformitate cu procedura aplicabilă membrilor obișnuiți. În cazul în care perioada rămasă a mandatului este mai mică de doi ani, mandatul noului membru poate fi prelungit pentru un mandat complet de cinci ani. Lista membrilor comitetului științific este pusă la dispoziția publicului pe pagina de internet a agenției și se actualizează.

(4)   Comitetul științific își alege președintele și vicepreședintele pentru un mandat de un an.

(5)   Comitetul științific garantează calitatea științifică a activității agenției, pe care o orientează în acest sens. În acest scop, directorul implică comitetul științific în pregătirea tuturor documentelor elaborate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d), (e), (f) și (h), atunci când consideră necesar.

(6)   Comitetul științific hotărăște cu o majoritate de două treimi. Comitetul științific este convocat de către președinte de patru ori pe an. Dacă este necesar, președintele lansează o procedură scrisă sau convoacă o ședință extraordinară din inițiativă proprie sau la cererea a cel puțin patru membri ai comitetului științific.

Articolul 15

Directorul

(1)   Agenția este condusă de către un director numit de către consiliul de administrație în conformitate cu o procedură de cooperare („concertare”) prevăzută la alineatul (2).

Directorul este desemnat pe baza meritelor personale, a experienței în domeniul drepturilor fundamentale și a aptitudinilor administrative și manageriale.

(2)   Procedura de cooperare se desfășoară după cum urmează:

(a)

pe baza unei liste elaborate de către Comisie în urma unui apel la candidaturi și a unei proceduri transparente de selecție, candidaților li se va cere, înainte de numire, să se adreseze Consiliului și comitetului competent din Parlamentul European și să răspundă la întrebări;

(b)

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene își vor da avizele și vor preciza ordinea preferințelor;

(c)

consiliul de administrație va numi directorul ținând cont de aceste avize.

(3)   Mandatul directorului este de cinci ani.

În ultimele nouă luni înaintea încetării acestei perioade, Comisia efectuează o evaluare. În cadrul acestei examinări, Comisia va evalua în special:

(a)

rezultatele obținute de către director;

(b)

misiunile și îndatoririle agenției pentru anii următori.

Consiliul de administrație, hotărând la propunerea Comisiei, poate să prelungească mandatul directorului o dată pentru maximum trei ani, ținând cont de raportul de evaluare și numai în cazurile în care acest lucru poate fi justificat de misiunile și îndatoririle agenției.

Consiliul de administrație comunică Parlamentului European și Consiliului intenția sa de a extinde mandatul directorului. Cu cel mult o lună înainte de a i se prelungi mandatul prin decizia consiliului de administrație, directorului i se poate cere să facă o declarație în fața comitetului competent din Parlamentul European și să răspundă la întrebările membrilor acestui comitet.

Dacă mandatul nu este prelungit, directorul rămâne în funcție până la numirea succesorului său.

(4)   Directorului îi revin următoarele responsabilități:

(a)

îndeplinirea misiunilor prevăzute la articolul 4, în special pregătirea și publicarea documentelor redactate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) și (h), în cooperare cu comitetul științific;

(b)

pregătirea și punerea în aplicare a programului anual de lucru al agenției;

(c)

răspunde de toate aspectele privind personalul, în special de exercitarea față de personal a competențelor prevăzute la articolul 24 alineatul (2);

(d)

răspunde de problemele cotidiene de administrare;

(e)

executarea bugetului agenției, în conformitate cu articolul 21;

(f)

punerea în aplicare a unor proceduri de monitorizare și evaluare eficiente a rezultatelor obținute de către agenție prin comparație cu obiectivele propuse, aplicând standarde profesionale recunoscute. Directorul raportează anual consiliului de administrație rezultatele sistemului de monitorizare;

(g)

cooperarea cu agenții naționali de legătură;

(h)

cooperarea cu societatea civilă, inclusiv coordonarea Platformei drepturilor fundamentale în conformitate cu articolul 10.

(5)   Directorul își îndeplinește sarcinile în mod independent. Directorul răspunde de gestionarea activităților sale în fața consiliului de administrație și participă la ședințele acestuia fără a avea drept de vot.

(6)   Directorul poate fi invitat oricând de către Parlamentul European sau de către Consiliu să participe la o audiere având ca subiect activitățile agenției.

(7)   Directorul poate fi destituit de către consiliul de administrație înainte de expirarea mandatului său, la propunerea unei treimi din membrii acestuia sau la propunerea Comisiei.

CAPITOLUL 4

FUNCȚIONAREA

Articolul 16

Independență și interes general

(1)   Agenția își îndeplinește sarcinile în deplină independență.

(2)   Membrii titulari și supleanții consiliului de administrație, membrii comitetului științific și directorul se angajează să acționeze în interesul general. În acest sens, aceștia redactează o declarație de interese, indicând fie absența oricăror interese care ar putea fi considerate susceptibile de a le prejudicia independența, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate susceptibile de a le prejudicia independența. Declarația este efectuată în scris la preluarea funcției și se revizuiește în cazul în care apar schimbări cu privire la interese. Declarațiile sunt publicate de către agenție pe pagina sa de internet.

Articolul 17

Transparența și accesul la documente

(1)   Agenția dezvoltă bune practici administrative pentru a asigura cel mai înalt nivel de transparență posibil în ceea ce privește activitățile sale.

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor deținute de către agenție.

(2)   În termen de șase luni de la începutul activităților agenției, consiliul de administrație adoptă normele specifice pentru punerea în practică a alineatului (1). Acestea cuprind, printre altele, norme privind:

(a)

transparența reuniunilor;

(b)

publicarea lucrărilor agenției, inclusiv cele ale comitetului științific;

(c)

modalitățile de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

(3)   Deciziile luate de către agenție în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri la Ombudsman sau al unei acțiuni înaintea Curții de Justiție a Comunităților Europene, conform articolelor 195 și 230 din tratat.

Articolul 18

Protecția datelor

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică agenției.

Articolul 19

Controlul Ombudsmanului

Activitățile agenției sunt supuse controlului Ombudsmanului, în conformitate cu dispozițiile articolului 195 din tratat.

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 20

Întocmirea bugetului

(1)   Toate veniturile și cheltuielile agenției fac obiectul unor estimări pentru fiecare exercițiu bugetar, care coincide cu anul calendaristic, și sunt înscrise în bugetul agenției.

(2)   Veniturile și cheltuielile din bugetul agenției trebuie să fie echilibrate.

(3)   Veniturile agenției se compun, fără a aduce atingere altor resurse, dintr-o subvenție din partea Comunității prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea „Comisia”).

Aceste venituri pot fi completate prin:

(a)

plăți încasate pentru servicii prestate în cadrul punerii în aplicare a misiunilor enumerate la articolul 4;

(b)

contribuții financiare din partea organizațiilor sau a țărilor menționate la articolele 8, 9 și 28.

(4)   Cheltuielile agenției includ remunerarea personalului, costurile administrative și de infrastructură și cheltuielile operaționale.

(5)   În fiecare an, consiliul de administrație, pe baza unui proiect întocmit de către director, elaborează o estimare a veniturilor și a cheltuielilor agenției pentru următorul exercițiu financiar. Această estimare, care cuprinde și un proiect de organigramă, este transmisă Comisiei de către consiliul de administrație până la data de 31 martie.

(6)   Estimarea este transmisă de către Comisie Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”), împreună cu proiectul bugetului preliminar al Uniunii Europene.

(7)   Pe baza estimării, Comisia introduce în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare în ceea ce privește organigrama și cuantumul subvenției care urmează să fie adăugată bugetului general, pe care îl prezintă autorității bugetare în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(8)   Autoritatea bugetară autorizează alocarea de subvenții agenției. Autoritatea bugetară adoptă organigrama agenției.

(9)   Consiliul de administrație adoptă bugetul agenției. Acesta devine final după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, se modifică în consecință.

(10)   Consiliul de administrație notifică autoritatea bugetară, cât mai curând posibil, în legătură cu intenția sa de a realiza orice proiect care ar putea avea implicații financiare semnificative pentru finanțarea bugetului agenției, în special proiectele de natură imobiliară, cum ar fi închirierea sau achiziționarea de imobile. Consiliul de administrație informează Comisia cu privire la aceasta.

În cazul în care o componentă a autorității bugetare a comunicat intenția sa de a prezenta un aviz, aceasta transmite avizul respectiv consiliului de administrație în termen de șase săptămâni de la notificarea proiectului.

Articolul 21

Execuția bugetului

(1)   Directorul execută bugetul agenției.

(2)   După fiecare exercițiu financiar, până la data de 1 martie, contabilul agenției transmite contabilului Comisiei conturile provizorii, însoțite de un raport privind managementul bugetar și financiar pentru exercițiul financiar în cauză. Contabilul Comisiei centralizează conturile provizorii ale instituțiilor și ale organismelor descentralizate în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 (10) („regulamentul financiar”).

(3)   După fiecare exercițiu financiar, până la data de 31 martie, contabilul Comisiei înaintează Curții de Conturi conturile provizorii ale agenției, însoțite de un raport privind managementul bugetar și financiar pentru exercițiul financiar în cauză. Raportul privind managementul bugetar și financiar pentru anul financiar în cauză este înaintat și Parlamentului European și Consiliului.

(4)   După primirea observațiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale agenției, în conformitate cu dispozițiile articolului 129 din regulamentul financiar, directorul elaborează pe proprie răspundere conturile definitive ale agenției și le transmite spre avizare consiliului de administrație.

(5)   Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la bugetul definitiv al agenției.

(6)   Directorul transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi situația definitivă a conturilor, împreună cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie a fiecărui an, ulterioară încheierii exercițiului financiar.

(7)   Conturile finale se publică.

(8)   Directorul trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la data de 30 septembrie. Acesta transmite acest răspuns și consiliului de administrație.

(9)   Directorul înaintează Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, după cum prevede articolul 146 alineatul (3) din regulamentul financiar, orice informație necesară pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar în cauză.

(10)   Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, descarcă de gestiune directorul, în conformitate cu execuția bugetului pentru anul N, până la data de 30 aprilie a anului N + 2.

(11)   Consiliul de administrație adoptă normele financiare care se aplică agenției, după consultarea Comisiei. Acestea nu se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, în afara cazului în care această abatere este cerută în mod expres pentru funcționarea agenției și există acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 22

Combaterea fraudei

(1)   Pentru a combate frauda, corupția și alte activități ilegale, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 se aplică fără nicio restricție agenției.

(2)   Agenția aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene, cu privire la anchetele interne efectuate de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (11) și elaborează de îndată dispoziții corespunzătoare aplicabile tuturor angajaților agenției.

(3)   Deciziile de finanțare și acordurile și instrumentele de aplicare care decurg din acestea prevăd în mod expres că atât Curtea de Conturi, cât și OLAF pot efectua, dacă este cazul, controale la fața locului la beneficiarii unor credite din partea agenției, precum și la angajații care răspund de atribuirea fondurilor respective.

CAPITOLUL 6

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 23

Statutul juridic și sediul

(1)   Agenția are personalitate juridică.

(2)   În fiecare stat membru, agenția dispune de cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice în temeiul legislației interne. Aceasta poate, în special, să dobândească și să înstrăineze bunuri mobile și imobile și are capacitate procesuală.

(3)   Agenția este reprezentată de către directorul său.

(4)   Agenția este succesoarea legală a Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe. Aceasta își asumă toate drepturile și obligațiile juridice, angajamentele financiare sau răspunderile care revin Observatorului. Contractele de muncă încheiate de către Observator înainte de adoptarea prezentului regulament sunt respectate.

(5)   Sediul agenției se află la Viena.

Articolul 24

Personalul

(1)   Statutul funcționarilor Comunităților Europene, regimul aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene, precum și normele adoptate în comun de către instituțiile Comunităților Europene pentru aplicarea statului și a regimului se aplică personalului și directorului agenției.

(2)   În ceea ce privește personalul său, agenția exercită competențele conferite autorității împuternicite să facă numiri de către Statutul funcționarilor Comunităților Europene și autorității care are dreptul să încheie contracte conform regimului aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene.

(3)   Consiliul de administrație adoptă, de comun acord cu Comisia, măsurile de punere în aplicare adecvate, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 110 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene și regimul aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene.

(4)   Consiliul de administrație poate adopta dispoziții care să permită angajarea la agenție de experți naționali detașați din statele membre.

Articolul 25

Regimul lingvistic

(1)   Dispozițiile Regulamentului nr. 1 din 15 aprilie 1958 se aplică agenției.

(2)   Consiliul de administrație decide regimul lingvistic intern al agenției.

(3)   Serviciile de traducere necesare funcționării agenției se asigură de către Centrul de Traduceri al organismelor Uniunii Europene.

Articolul 26

Privilegii și imunități

Protocolul cu privire la Privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică agenției.

Articolul 27

Competența Curții de Justiție

(1)   Răspunderea contractuală a agenției intră sub incidența legii contractului în cauză.

În temeiul unei clauze compromisorii cuprinsă în contractele încheiate de către agenție, competența judecătorească revine Curții de Justiție.

(2)   În cazul răspunderii delictuale, agenția repară, în conformitate cu principiile generale comune legislației statelor membre, orice prejudiciu cauzat de către agenție sau prepușii săi în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin.

Curtea de Justiție este competentă să soluționeze litigiile legate de repararea unor astfel de prejudicii.

(3)   Curtea de Justiție este competentă să judece acțiunile formulate împotriva agenției în condițiile prevăzute la articolele 230 și 232 din tratat.

Articolul 28

Participarea țărilor candidate și a țărilor cu care s-a încheiat un acord de stabilizare și asociere și domeniul de aplicare cu privire la aceste țări

(1)   Agenția este deschisă participării țărilor candidate în calitate de observatori.

(2)   Participarea în sine și modalitățile practice de participare se determină printr-o decizie a consiliului de asociere competent, ținând cont de statutul specific al fiecărei țări. Decizia indică în special natura, amploarea și modalitatea de participare a acestor țări la lucrările agenției, în cadrul stabilit la articolele 4 și 5, incluzând dispoziții referitoare la participarea la inițiative ale agenției, contribuțiile financiare și personalul. Decizia este conformă cu prezentul regulament și cu Statutul funcționarilor Comunităților Europene, și cu regimul aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene. Decizia prevede că țara participantă poate să desemneze în calitate de observator fără drept de vot în consiliul de administrație o persoană independentă care să aibă calificările solicitate persoanelor la articolul 12 alineatul (1) litera (a). În urma deciziei consiliului de asociere, agenția poate să examineze, în cadrul articolului 3 alineatul (1), aspecte legate de drepturile fundamentale din țările respective, în măsura în care este necesar pentru alinierea țării respective la legislația comunitară.

(3)   Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei, poate decide să invite o țară cu care Comunitatea Europeană a încheiat un acord de stabilizare și asociere să participe la lucrările agenției în calitate de observator. În acest caz, alineatul (2) se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL 7

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 29

Dispoziții tranzitorii

(1)   Mandatul membrilor consiliului de administrație al Observatorului European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe încetează la 28 februarie 2007.

(2)   În ceea ce privește desemnarea consiliului de administrație:

(a)

după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia adoptă de îndată măsurile necesare pentru a asigura începerea în timp util a activității consiliului de administrație, constituit în conformitate cu articolul 12;

(b)

în termen de patru luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre numele persoanelor desemnate ca membru titular și supleant în consiliul de administrație, în conformitate cu articolul 12 alineatele (1) și (2). După expirarea acestui termen, Comisia convoacă consiliul de administrație, cu condiția ca cel puțin 17 membri să fi fost desemnați. În această situație și prin derogare de la articolul 12 alineatul (8), deciziile consiliului de administrație se iau cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor desemnați. După desemnarea a 23 de membri ai consiliului de administrație, se aplică articolul 12 alineatul (8);

(c)

în timpul primei reuniuni a consiliului de administrație, după efectuarea tuturor desemnărilor, Comisia alege prin tragere la sorți 15 membri ai consiliului de administrație ale căror mandate, prin derogare de la articolul 12 alineatul (4), încetează după expirarea primilor trei ani ai mandatului lor.

(3)   Părțile vizate demarează procedura de numire a directorului agenției în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) de îndată după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(4)   Până la constituirea consiliului de administrație în conformitate cu alineatul 2 litera (b) și cu articolul 12 alineatele (1) și (2), Comisia convoacă un consiliu de administrație interimar compus din persoane desemnate în prezent de statele membre, Consiliul Europei și Comisie în consiliul de administrație al Observatorului pe baza articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1035/97.

Consiliului de administrație interimar îi revine mandatul de a:

(a)

emite un aviz, la propunerea Comisiei, cu privire la textul apelului la candidaturi pentru postul de director în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) pentru a demara procedura de selecție;

(b)

numi, la propunerea Comisiei, un director interimar sau de a extinde mandatul curent al directorului Observatorului pentru o perioadă cât mai scurtă posibil, pe durata procedurii de numire menționate la alineatul (3);

(c)

adopta bugetul agenției pentru anul 2007 în conformitate cu articolul 20 alineatul (9) și un proiect de buget pentru anul 2008 în conformitate cu articolul 20 alineatul (5);

(d)

adopta raportul anual privind activitățile Observatorului în 2006 în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) litera (b).

(5)   Până la adoptarea primului cadru multianual pentru agenție în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), agenția își desfășoară activitățile în domeniile tematice ale luptei împotriva rasismului, a xenofobiei și a lipsei de toleranță asociate acestora, menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (b), fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (3) a doua teză.

Articolul 30

Evaluări

(1)   Agenția efectuează în mod regulat evaluări ex ante și ex post ale activităților sale atunci când acestea necesită cheltuieli importante. Directorul comunică rezultatele acestor evaluări consiliului de administrație.

(2)   Agenția transmite anual autorității bugetare orice informație pertinentă cu privire la rezultatele procedurilor de evaluare.

(3)   Până la 31 decembrie 2011, agenția solicită o evaluare externă independentă a rezultatelor sale în cursul primilor cinci ani de funcționare pe baza mandatului elaborat de către consiliul de administrație în acord cu Comisia. Această evaluare:

(a)

ține cont de misiunile agenției, de metodele sale de lucru și de impactul agenției cu privire la protecția și promovarea drepturilor fundamentale;

(b)

evaluează necesitatea eventuală de a modifica misiunile agenției, domeniile sale de competență, de acțiune sau structura;

(c)

include o analiză a efectelor de sinergie și a implicațiilor financiare ale oricărei modificări a misiunilor sale;

(d)

ține cont de părerile părților interesate atât la nivel comunitar, cât și național.

(4)   Consiliul de administrație, în acord cu Comisia, decide calendarul și domeniul evaluărilor externe ulterioare, care sunt realizate periodic.

Articolul 31

Revizuire

(1)   Consiliul de administrație examinează concluziile evaluării menționate la articolul 30 alineatele (3) și (4) și adresează Comisiei recomandările pe care le consideră necesare cu privire la modificări în agenție, metodele sale de lucru și amploarea misiunii sale. Comisia înaintează raportul de evaluare și recomandările Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și le face publice.

(2)   După studierea raportului de evaluare și a recomandărilor, Comisia poate prezenta orice propuneri de modificare a prezentului regulament, pe care le consideră necesare.

Articolul 32

Demararea activității agenției

Agenția devine operațională până la 1 martie 2007.

Articolul 33

Abrogare

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1035/97 se abrogă de la 1 martie 2007.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 34

Intrarea în vigoare și punerea în aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 februarie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

W. SCHÄUBLE


(1)  JO C 88, 11.4.2006, p. 37.

(2)  JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 151, 10.6.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1652/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 33).

(4)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO 17, 6.10.1958 p. 385/58. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 314, 7.12.1994, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 13).

(8)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

(11)  JO L 136, 31.5.1999, p. 15.


22.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/15


REGULAMENTUL (CE) NR. 169/2007 AL COMISIEI

din 21 februarie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 22 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 21 februarie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

121,5

JO

96,5

MA

53,1

SN

37,2

TN

141,8

TR

149,5

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

111,3

ZZ

165,2

0709 90 70

MA

39,3

TR

116,1

ZZ

77,7

0805 10 20

CU

34,2

EG

53,8

IL

56,0

MA

46,4

TN

51,7

TR

67,2

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

103,0

MA

90,1

ZZ

96,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

129,9

PK

58,0

TR

59,9

ZZ

85,3

0805 50 10

EG

53,6

TR

45,0

ZZ

49,3

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

78,2

US

117,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

81,7

CL

127,1

US

105,7

ZA

85,8

ZZ

100,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


22.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 170/2007 AL COMISIEI

din 21 februarie 2007

privind lansarea unei licitații pentru atribuirea de licențe de export din sistemul A3 în sectorul fructelor și al legumelor (roșii, portocale, lămâi și mere)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și al legumelor (1), în special articolul 35 alineatul (3) paragraful al treilea,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a restituirilor la export în sectorul fructelor și al legumelor.

(2)

În temeiul articolului 35 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, în măsura în care este necesar pentru a permite un export important din punct de vedere economic, produsele exportate de Comunitate pot face obiectul unei restituiri la export, ținându-se seama de limitele ce decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat.

(3)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, este necesar să se vegheze ca fluxurile de schimburi induse anterior prin regimul restituirilor să nu fie perturbate. Din acest motiv și dată fiind sezonalitatea exporturilor de fructe și legume, este necesar să se fixeze cantitățile prevăzute pentru fiecare produs, pe baza nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la export stabilită în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (3). Aceste cantități trebuie să fie distribuite ținându-se seama de caracterul mai mult sau mai puțin perisabil al produselor respective.

(4)

În temeiul articolului 35 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, restituirile trebuie să fie stabilite ținând seama de situația și perspectivele de evoluție, pe de o parte, ale prețurilor fructelor și ale legumelor și disponibilitatea acestora pe piața Comunității și, pe de altă parte, ale prețurilor practicate în comerțul internațional. Trebuie, de asemenea, să se țină seama de cheltuielile de comercializare și de transport, precum și de aspectul economic al exporturilor preconizate.

(5)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, prețurile pe piața Comunității se stabilesc ținându-se seama de prețurile care se dovedesc a fi cele mai avantajoase în vederea exportului.

(6)

Situația comerțului internațional sau exigențele specifice ale anumitor piețe pot face necesară diferențierea restituirii, pentru un produs determinat, în funcție de destinația acestui produs.

(7)

Roșiile, portocalele, lămâile și merele din categoriile Extra, I și II din standardele comunitare de comercializare pot face în prezent obiectul unor exporturi importante din punct de vedere economic.

(8)

Pentru a permite utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile și ținând seama de structura exporturilor Comunității, este necesar să se lanseze o licitație și să se fixeze valoarea indicativă a restituirilor și cantitățile prevăzute pentru perioada respectivă.

(9)

Comitetul de gestionare a fructelor și a legumelor proaspete nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se lansează o licitație pentru atribuirea de licențe de export din sistemul A3. Produsele vizate, perioada de depunere a ofertelor, ratele indicative de restituire și cantitățile prevăzute sunt stabilite în anexă.

(2)   Licențele eliberate în cadrul ajutorului alimentar, prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei (4), nu se scad din cantitățile eligibile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1961/2001, perioada de valabilitate a licențelor de tip A3 este de patru luni.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 martie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 februarie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268, 9.10.2001, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 366, 24.12.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1854/2006 (JO L 361, 19.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1.


ANEXĂ

PRIVIND LANSAREA UNEI LICITAȚII PENTRU ATRIBUIREA DE LICENȚE DE EXPORT DIN SISTEMUL A3 ÎN SECTORUL FRUCTELOR ȘI AL LEGUMELOR (ROȘII, PORTOCALE, LĂMÂI ȘI MERE)

Perioada de depunere a ofertelor: de la 5 până la 6 martie 2007

Codul produselor (1)

Destinația (2)

Rata indicativă de restituire

(în EUR/t net)

Cantitățile prevăzute

(în t)

0702 00 00 9100

A00

30

12 000

0805 10 20 9100

A00

38

33 333

0805 50 10 9100

A00

60

7 333

0808 10 80 9100

F09

32

63 333


(1)  Codurile produselor sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1).

(2)  Codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 3846/87, astfel cum a fost modificat. Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

F09

:

Destinațiile următoare: Norvegia, Islanda, Groenlanda, Insulele Feroe, Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia și Muntenegru, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Qaiwain, Ras Al-Khaimah și Fujairah), Kuweit, Yemen, Siria, Iran, Iordania, Bolivia, Brazilia, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador și Columbia, țări și teritorii din Africa, cu excepția Africii de Sud, destinațiile prevăzute la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).


22.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/20


REGULAMENT (CE) NR. 171/2007 AL COMISIEI

din 21 februarie 2007

de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licențe aplicat în perioada 12-16 februarie 2007 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare și al acordurilor preferențiale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006-2007, 2007-2008 și 2008-2009, privind importul și rafinarea produselor din zahăr în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale (2), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Cererile de licențe de import au fost depuse la autoritatea competentă în săptămâna 12-16 februarie 2007, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 950/2006 sau Regulamentul (CE) nr. 1832/2006 din 13 decembrie 2006 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului în vederea aderării Bulgariei și a României (3) pentru o cantitate totală mai mare sau egală cu cantitatea disponibilă pentru numărul de ordine 09.4332.

(2)

În aceste condiții, Comisia trebuie să stabilească un coeficient de atribuire pentru a elibera licențe proporțional cu cantitatea disponibilă și să informeze statele membre că limita stabilită a fost atinsă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Licențele se vor elibera în limitele cantitative stabilite în anexa la prezentul regulament pentru cererile de licențe de import depuse în perioada 12-16 februarie 2007 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 sau cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 februarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2006/2006 (JO L 379, 28.12.2006, p. 95).

(3)  JO L 354, 14.12.2006, p. 8.


ANEXĂ

Zahăr preferențial ACP-India

Capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 12-16 februarie 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

Atinsă

09.4333

Coasta de Fildeș

100

 

09.4334

Republica Congo

100

 

09.4335

Fiji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

100

 

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurițius

100

 

09.4343

Mozambic

0

Atinsă

09.4344

Sf. Kitts și Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Atinsă

09.4348

Trinidad și Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zahăr complementar

Capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 12-16 februarie 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4315

India

100

 

09.4316

Țările semnatare ale Protocolului ACP

100

 


Zahăr concesii CXL

Capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 12-16 februarie 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4317

Australia

0

Atinsă

09.4318

Brazilia

0

Atinsă

09.4319

Cuba

0

Atinsă

09.4320

Alte țări terțe

0

Atinsă


Zahăr Balcani

Capitolul VII din Regulamentul (CE) nr. 950/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Țara

Săptămâna 12-16 februarie 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Herțegovina

0

Atinsă

09.4326

Serbia, Muntenegru și Kosovo

100

 

09.4327

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

100

 

09.4328

Croația

100

 


Importuri de zahăr în cadrul contingentelor tarifare tranzitorii deschise pentru Bulgaria și România

Capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006

Anul de comercializare 2006-2007

Nr. de ordine

Tip

Săptămâna 12-16 februarie 2007: procent din cantitatea solicitată care urmează să fie eliberat

Limită

09.4365

Bulgaria

0

Atinsă

09.4366

România

100

 


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

22.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/23


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 februarie 2007

de extindere a perioadei de aplicare a măsurilor din Decizia 2002/148/CE de încheiere a consultărilor cu Zimbabwe în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

(2007/127/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 300 alineatul (2) paragraful al doilea,

având în vedere Acordul de parteneriat ACP-CE, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), revizuit la Luxemburg la 25 august 2005 (2),

având în vedere Acordul intern încheiat între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, cu privire la măsurile care trebuie adoptate și procedurile care trebuie urmate pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat ACP-CE (3), în special articolul 3,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2002/148/CE a Consiliului (4), s-au încheiat consultările cu Republica Zimbabwe în temeiul articolului 96 alineatul (2) litera (c) din Acordul de parteneriat ACP-CE și au fost adoptate măsurile necesare, astfel cum se menționează în anexa la prezenta decizie.

(2)

Prin Decizia 2006/114/CE durata de aplicare a măsurilor menționate la articolul 2 din Decizia 2002/148/CE, care a fost extinsă până la 20 februarie 2004 prin articolul 1 din Decizia 2003/112/CE (5), până la 20 februarie 2005 prin articolul 1 din Decizia 2004/157/CE (6), respectiv până la 20 februarie 2006 prin articolul 1 din Decizia 2005/139/CE (7), a fost extinsă pentru o perioadă de încă 12 luni, până la 20 februarie 2007.

(3)

Prevederile de bază redate la articolul 9 din Acordul de parteneriat ACP-CE sunt în continuare încălcate de către Guvernul din Zimbabwe, iar condițiile actuale din Zimbabwe nu asigură respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept.

(4)

Prin urmare, perioada de aplicare a măsurilor ar trebui să fie extinsă cu încă 12 luni,

DECIDE:

Articolul 1

Perioada de aplicare a măsurilor menționate la articolul 2 din Decizia 2002/148/CE se extinde până la 20 februarie 2008. Măsurile vor fi analizate în mod constant.

Scrisoarea din anexa la prezenta decizie se adresează președintelui din Zimbabwe.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 19 februarie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. GLOS


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 25.

(3)  JO L 317, 15.12.2000, p. 376. Acord intern, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Acordul intern din 10 aprilie 2006 (JO L 247, 9.9.2006, p. 48).

(4)  JO L 50, 21.2.2002, p. 64. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/114/CE (JO L 48, 18.2.2006, p. 26).

(5)  JO L 46, 20.2.2003, p. 25.

(6)  JO L 50, 20.2.2004, p. 60.

(7)  JO L 48, 19.2.2005, p. 28.


ANEXĂ

Bruxelles, 21 februarie 2007

Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită prevederilor articolului 9 din Acordul de parteneriat ACP-CE. Ca elemente de bază ale Acordului de parteneriat, respectul pentru drepturile omului, instituțiile democratice și statul de drept stau la baza relațiilor noastre.

Prin scrisoarea din 19 februarie 2002, Uniunea Europeană v-a adus la cunoștință decizia sa de a încheia consultările desfășurate în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE și de a adopta anumite „măsuri corespunzătoare”, în sensul articolului 96 alineatul (2) litera (c) din acest acord.

Prin scrisorile din 19 februarie 2003, 19 februarie 2004, 18 februarie 2005 și 15 februarie 2006, Uniunea Europeană v-a adus la cunoștință deciziile sale de a nu revoca aplicarea „măsurilor corespunzătoare” și de a extinde perioada de aplicare a acestora până la 20 februarie 2004, 20 februarie 2005, 20 februarie 2006 și, respectiv, 20 februarie 2007.

Douăsprezece luni mai târziu, Uniunea Europeană consideră că nu a fost întregistrat niciun progres semnificativ în cele cinci domenii menționate în Decizia Consiliului din 18 februarie 2002.

În lumina celor de mai sus, Uniunea Europeană consideră că măsurile corespunzătoare nu pot fi revocate și a decis să extindă perioada de aplicare a acestora până la 20 februarie 2008.

Uniunea Europeană ar dori să accentueze încă o dată faptul că nu sancționează poporul zimbabwean și că va continua să se implice în operațiunile de natură umanitară și în proiectele care vin în sprijinul direct al populației, în special în proiectele din domeniul social, de democratizare și de respectare a drepturilor omului și a statului de drept, care nu sunt afectate de aceste măsuri.

Uniunea Europeană dorește să reamintească faptul că aplicarea măsurilor corespunzătoare în sensul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE nu reprezintă un obstacol în calea dialogului politic, astfel cum este definit prin prevederile articolului 8 din același acord.

Ținând seama de toate acestea, Uniunea Europeană dorește să sublinieze încă o dată importanța pe care o acordă viitoarei cooperări CE-Zimbabwe și dorește să confirme dorința sa de a fructifica pe mai departe oportunitatea oferită de exercițiul de programare al celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare pentru a continua dialogul și pentru a avansa în viitorul apropiat spre o conjunctură care să permită reluarea pe deplin a cooperării.

Cu deosebită considerație,

Pentru Comisie

J.M. BARROSO

Pentru Consiliu

M. GLOS


Comisie

22.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/26


DECIZIA COMISIEI

din 20 februarie 2007

de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară cu patogenitate ridicată de subtip H5N1 la păsările de curte din Ungaria și Regatul Unit

[notificată cu numărul C(2007) 510]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/128/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controalele sanitar-veterinare în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele sanitar-veterinare și zootehnice aplicabile în cadrul schimburilor intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/415/CE a Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară cu patogenitate ridicată de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate și de abrogare a Deciziei 2006/135/CE (3) stabilește anumite măsuri de protecție în vederea prevenirii răspândirii influenței aviare în alte părți ale Comunității prin circulația păsărilor sau a produselor provenite de la acestea.

(2)

Comisia a adoptat Decizia 2007/79/CE din 31 ianuarie 2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară cu patogenitate ridicată de subtip H5N1 la păsările de curte din Ungaria (4) pentru a confirma zonele A și B din Ungaria și durata regionalizării în urma izbucnirii unui focar al acestei boli în Ungaria.

(3)

Situația epidemiologică a focarului influenței aviare de subtip H5N1 la păsările de curte din Ungaria necesită o modificare a zonelor cu acces restricționat și a duratei măsurilor.

(4)

Comisia a adoptat Decizia 2007/83/CE din 5 februarie 2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară cu patogenitate ridicată de subtip H5N1 la păsările de curte din Regatul Unit, în urma izbucnirii unui focar de influență aviară cu patogenitate ridicată de subtip H5N1 în Regatul Unit.

(5)

Măsurile întreprinse de Regatul Unit în cadrul Deciziei 2006/415/CE, inclusiv stabilirea zonelor A și B în conformitate cu prevederile articolului 4 la prezenta decizie, au fost analizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(6)

Prin urmare, Decizia 2006/415/CE trebuie modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2006/415/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004, p. 33).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 164, 16.6.2006, p. 51. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2007/83/CE (JO L 33, 7.2.2007, p. 4).

(4)  JO L 26, 2.2.2007, p. 5.


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA A

Zona A stabilită în conformitate cu articolul 4 alineatul (2):

ISO Codul țării

Stat membru

Zona A

Aplicabil până la

[articolul 4 alineatul (4) litera (b) punctul (iii)]

Codul

(dacă este disponibil)

Denumire

HU

UNGARIA

00006

În departamentul Csongrád, localitățile:

12.3.2007

Zona de protecție

Derekegyház

Nagymágocs — periferie (parțial)

O mică parte din periferie, cuprinsă într-un cerc cu o rază de 3 km de la primul focar, în partea de vest a orașului.

Szentes — periferie (numai Lapistó)

Zona de supraveghere

Árpádhalom (parțial)

Orașul și partea de nord, de vest și de sud a periferiei.

Fábiánsebestyén

Hódmezővásárhely — periferie (parțial).

O mică parte din periferie, cuprinsă într-un cerc cu o rază de 10 km de la al doilea focar, în partea de nord a orașului.

Mártély (parțial)

Partea de nord-est a orașului.

Mindszent (parțial)

Partea de est a orașului.

Nagymágocs (parțial)

Restul orașului.

Szegvár

Székkutas — periferie (parțial) Partea de nord-vest a orașului.

Szentes — periferie (parțial)

Partea de est, de sud-est și de sud a orașului (cu excepția Lapistó).

UK

REGATUL UNIT

 

 

12.3.2007

Zona de protecție

00154

Parte din comitatul Suffolk, cuprinsă într-un cerc cu o rază de 3 km, axată pe coordonatele TM4009079918 (1).

Zona de supraveghere

00154

Parte din comitatul Suffolk, cuprinsă într-un cerc cu o rază de 10 km, axată pe coordonatele TM4009079918 (1).

PARTEA B

Zona B stabilită în conformitate cu articolul 4 alineatul (2):

ISO Codul țării

Stat membru

Zona B

Aplicabil până la

[articolul 4 alineatul (4) litera (b) punctul (iii)]

Codul

(dacă este disponibil)

Denumire

HU

UNGARIA

00006

În departamentul Csongrád, localitățile:

Árpádhalom (parțial)

Partea de est a orașului.

Baks

Balástya

Csanytelek

Csongrád

Dóc

Eperjes

Felgyő

Hódmezővásárhely (parțial).

Orașul, partea de est și de nord.

Kistelek

Nagytőke

Mindszent (parțial)

Restul.

Mártély (parțial)

Restul.

Ópusztaszer

Pusztaszer

Székkutas (parțial)

Restul.

Szentes (parțial)

Orașul și partea de vest și de nord.

Tömörkény

12.3.2007

UK

REGATUL UNIT

 

 

12.3.2007

00154

00162

Părți din comitatele Norfolk și Suffolk, cuprinse între următoarele limite:

Din referința geografică TM357400 (2), se urmează un drum secundar la vest până la intersecția T la referința geografică TM346400 (2). Se face dreapta pe B1083 și se continuă spre nord pe B1083 până la sensul giratoriu la referința geografică TM292500 (2). Se face stânga pe A1152 și se continuă spre vest și pe urmă sud până la sensul giratoriu la referința geografică TM259493 (2). Se face dreapta pe B1079 și se continuă spre vest și pe urmă nord-vest până la sensul giratoriu la referința geografică TM214538 (2). Se face stânga pe B1078 și se continuă spre vest până la intersecția cu A140(T) la referința geografică TM111548 (2). Se face dreapta și se continuă spre nord pe A140(T) până la intersecția cu A47(T) la TG219038 (2). Se face dreapta și se continuă spre nord-est și pe urmă spre est pe A47(T) până la sensul giratoriu la referința geografică TG518084 (2). Se merge pe A149 și se continuă spre sud-vest până la intersecția la TG521080 (2). Se merge pe B1141 spre sud-est până la intersecția cu un drum secundar la referința geografică TG525078 (2). Se face stânga pe un drum secundar și se continuă spre est până la intersecția cu un alt drum secundar, până la coastă, la referința geografică TG531079 (2) [granița se extinde direct spre est de coastă la TG532078 (2) și urmează coasta spre sud de referința geografică TM357400 (2)].


(1)  Coordonatele se înscriu în coordonatele naționale britanice.

(2)  Coordonatele se înscriu în coordonatele naționale britanice.”