ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 25

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
1 februarie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 94/2007 al Comisiei din 31 ianuarie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 95/2007 al Comisiei din 31 ianuarie 2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 februarie 2007

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 96/2007 al Comisiei din 31 ianuarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 privind acordarea unui ajutor pentru achiziționarea de unt de către instituțiile și colectivitățile fără scop lucrativ

6

 

 

Regulamentul (CE) nr. 97/2007 al Comisiei din 31 ianuarie 2007 de stabilire a măsurii în care pot fi acceptate cererile de licențe de import depuse în ianuarie 2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al cărnii de pasăre în cadrul Regulamentelor (CE) nr. 593/2004 și (CE) nr. 1251/96

7

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/1/CE a Comisiei din 29 ianuarie 2007 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei II la progresul tehnic ( 1 )

9

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

1.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 94/2007 AL COMISIEI

din 31 ianuarie 2007

de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3223/94 al Comisiei din 21 decembrie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a regimului de import pentru fructe și legume (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3223/94 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a sumelor forfetare la import din țările terțe, pentru produsele și termenele menționate în anexa acestuia.

(2)

În conformitate cu criteriile menționate anterior, sumele forfetare la import trebuie stabilite la nivelurile prevăzute în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sumele forfetare la import prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3223/94 sunt stabilite așa cum este indicat în tabelul din anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 ianuarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 337, 24.12.1994, p. 66. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).


ANEXĂ

la Regulamentul Comisiei din 31 ianuarie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

(Cod NC)

Codul țărilor terțe (1)

Suma forfetară la import

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


1.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 95/2007 AL COMISIEI

din 31 ianuarie 2007

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 februarie 2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâul comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, taxa la import este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la import, majorată cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil expedierii în cauză. Cu toate acestea, această taxă nu poate depăși valoarea taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului stipulează că, în scopul calculării taxei la import menționate la alineatul (2) din articolul de mai sus, aceasta se stabilește periodic pentru produsele în cauză în funcție de prețurile CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, prețul folosit pentru calcularea taxei la import pentru produsele având codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic, în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 1 februarie 2007, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând cu 1 februarie 2007, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului se stabilesc în anexa I la prezentul regulament în baza elementelor care figurează în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 ianuarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1816/2005 (JO L 292, 8.11.2005, p. 5).


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 aplicabile de la 1 februarie 2007

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

G R Â U dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

G R Â U comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

G R Â U comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

S E C A R Ă

0,00

1005 10 90

P O R U M B pentru sămânță, altul decât hibrid

0,00

1005 90 00

P O R U M B, altul decât pentru sămânță (2)

0,00

1007 00 90

S O R G cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

Perioada cuprinsă între 17-30 ianuarie 2007

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minneapolis

Chicago

Cotația

154,84

123,34

Prețul FOB USA

191,66

181,66

161,66

160,95

Primă pentru Golf

26,53

11,00

Primă pentru Marile Lacuri

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

26,52 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

00,00 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


1.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 96/2007 AL COMISIEI

din 31 ianuarie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 privind acordarea unui ajutor pentru achiziționarea de unt de către instituțiile și colectivitățile fără scop lucrativ

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 privind normele de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de desfacere pe piața comunitară a smântânii, a untului și a untului concentrat (2) prevede acordarea unui ajutor pentru achiziționarea de unt de către instituțiile și colectivitățile fără scop lucrativ. Ținând seama de reducerea prețului de intervenție la unt și de reducerea ajutoarelor pentru unt prevăzute de alte programe de susținere a untului, se impune reducerea valorii acestui ajutor.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 trebuie modificat în consecință.

(3)

Comitetul de gestionare a laptelui și a produselor lactate nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, suma de „60 EUR” se înlocuiește cu suma de „40 EUR”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 ianuarie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1919/2006 (JO L 380, 28.12.2006, p. 1).


1.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 97/2007 AL COMISIEI

din 31 ianuarie 2007

de stabilire a măsurii în care pot fi acceptate cererile de licențe de import depuse în ianuarie 2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al cărnii de pasăre în cadrul Regulamentelor (CE) nr. 593/2004 și (CE) nr. 1251/96

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 593/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 privind deschiderea și gestionarea în sectorul ouălor și pentru ovalbumine a contingentelor tarifare (1), în special articolul 5 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1251/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare în sectorul cărnii de pasăre (2), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import pentru anumite produse depuse pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007 sunt mai mici sau egale cu cantitățile disponibile și pot fi, prin urmare, acordate integral, iar pentru alte produse aceste cantități depășesc cantitățile disponibile și trebuie deci micșorate cu un procentaj fix pentru a garanta o distribuție echitabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Se acceptă, în măsura menționată în anexa la prezentul regulament, cererile de licențe de import depuse pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007 în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 593/2004 și (CE) nr. 1251/96.

(2)   Cererile de licențe de import pentru perioada 1 aprilie-30 iunie 2007 pot fi depuse pentru cantitatea totală menționată în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu prevederile Regulamentelor (CE) nr. 593/2004 și (CE) nr. 1251/96.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 februarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 ianuarie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 94, 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 136. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1179/2006 (JO L 212, 2.8.2006, p. 7).


ANEXĂ

Grup

Coeficient de atribuire a cererilor de licențe de import depuse pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007

Cantitate totală disponibilă pentru perioada 1 aprilie-30 iunie 2007

(în tone)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

„—“

:

Nu a fost trimisă nici o cerere de licență Comisiei.


DIRECTIVE

1.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/9


DIRECTIVA 2007/1/CE A COMISIEI

din 29 ianuarie 2007

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei II la progresul tehnic

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislației statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru produse de consum (CSPC),

întrucât:

(1)

În urma avizelor CSPC, formulate pe baza studiilor științifice, Comisia, statele membre și părțile interesate au convenit asupra unei strategii globale de reglementare a substanțelor conținute în vopsele de păr, în conformitate cu care acest sector de activitate trebuie să prezinte documente cu date științifice privind substanțele conținute în vopselele de păr pentru a fi evaluate de CSPC.

(2)

Substanțele pentru care nu a fost manifestat un interes explicit în vederea utilizării lor în compoziția vopselelor de păr în cursul consultării publice și pentru care nu s-a prezentat niciun dosar actualizat de securitate pentru a permite o evaluare adecvată a riscurilor trebuie incluse în anexa II.

(3)

Până în prezent, s-a considerat că substanța 4-amino-3-fluorofenol este înscrisă la intrarea generală cu numărul curent 22, privind anilina, sărurile și derivații săi halogenați și sulfonați. Cu toate acestea, deoarece nu este evident că substanța 4-amino-3-fluorofenol aparține familiei anilinei, trebuie inclusă o intrare specifică pentru această substanță în anexa II.

(4)

Din motive de claritate, substanța epoxiconazol trebuie mutată de la numărul curent distinct 1182 la numărul curent 663 în anexa II la Directiva 76/768/CEE.

(5)

Deoarece CSPC nu a primit date științifice suplimentare înainte de 31 iulie 2006 pentru evaluarea substanței N,N′-dihexadecil-N,N′-bis(2-hidroxietil)propandiamidă, aceasta trebuie inclusă în anexa II.

(6)

Prin urmare, este necesară modificarea corespunzătoare a Directivei 76/768/CEE.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 76/768/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre se asigură că, începând cu 21 februarie 2008, produsele cosmetice care nu se conformează dispozițiilor prezentei directive nu vor fi vândute sau cedate consumatorului final.

Articolul 3

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 21 august 2007 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică neîntârziat Comisiei textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu 21 noiembrie 2007.

În cazul în care statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 ianuarie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/78/CE a Comisiei (JO L 271, 30.9.2006, p. 56).


ANEXĂ

Anexa II la Directiva 76/768/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următoarele numere curente de la 1234 la 1243:

Nr. crt.

Denumirea chimică/denumirea INCI

Nr. CAS

„1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenilendiamină

144644-13-3

1235

6-Nitro-o-toluidină

570-24-1

1236

HC Yellow nr. 11

73388-54-2

1237

HC Orange nr. 3

81612-54-6

1238

HC Green nr. 1

52136-25-1

1239

HC Red nr. 8 și sărurile sale

97404-14-3, 13556-29-1

1240

Tetrahidro-6-nitrochinoxalin și sărurile sale

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Disperse Red 15, cu excepția cazului în care este impuritate în Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorofenol

399-95-1

1243

N,N′-dihexadecil-N,N′-bis(2-hidroxietil)propandiamidă

Bishidroxietil Biscetil Malonamidă

149591-38-8“

2.

Se elimină intrarea de la numărul curent 1182.

3.

Numărul curent 663 se înlocuiește cu următoarele: „(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metil]oxiran; epoxiconazol (nr. CAS 133855-98-8)“.