25.7.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 186/1


REGULAMENTUL (UE) 2023/1529 AL CONSILIULUI

din 20 iulie 2023

privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2023/1532 din 20 iulie 2023 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (2).

(2)

Decizia 2014/512/PESC interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare către orice persoană, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia. Această interdicție a fost pusă în aplicare prin Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului (3) și produsele și tehnologiile în cauză sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(3)

Decizia 2014/512/PESC interzice, de asemenea, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii care ar putea contribui la dezvoltarea militară și tehnologică a Rusiei sau la dezvoltarea sectorului apărării și securității acesteia, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia. Această interdicție a fost pusă în aplicare prin Regulamentul (UE) nr. 833/2014 și produsele și tehnologiile în cauză sunt enumerate în anexa VII la regulamentul respectiv.

(4)

Decizia 2014/512/PESC interzice, de asemenea, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de produse care ar putea contribui în special la consolidarea capacităților industriale ale Rusiei. Această interdicție a fost pusă în aplicare prin Regulamentul (UE) nr. 833/2014 și produsele și tehnologiile în cauză sunt enumerate în anexa XXIII la regulamentul respectiv.

(5)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (5).

(6)

Rusia utilizează vehicule aeriene fără pilot produse de Iran în sprijinul războiului său de agresiune, care încalcă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv împotriva civililor și a infrastructurii civile. Programul sponsorizat de statul iranian pentru dezvoltarea și producția de vehicule aeriene fără pilot contribuie, prin urmare, la încălcarea Cartei Organizației Națiunilor Unite și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional. Acest program este gestionat de Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate din Iran și de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice , ambele organisme fiind sancționate de Uniunea Europeană, și include achiziționarea, dezvoltarea, producția și transferul de vehicule aeriene fără pilot către Rusia. Programul se bazează pe întreprinderi de stat, precum și pe întreprinderi private și beneficiază de capacitățile de cercetare naționale.

(7)

La 20 octombrie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/1986 (6) adăugând trei persoane iraniene și o entitate iraniană pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive în temeiul Deciziei 2014/145/PESC și al Regulamentului (UE) 269/2014 al Consiliului (7), având în vedere rolul lor în dezvoltarea și livrarea de vehicule aeriene fără pilot utilizate de Rusia în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei. La 12 decembrie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/2432 (8) adăugând alte patru persoane iraniene și patru entități iraniene pe lista respectivă și la 25 februarie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/432 (9) adăugând alte patru persoane iraniene pe lista respectivă.

(8)

La 20 iulie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/1532 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Decizia respectivă interzice exportul către Iran al componentelor utilizate la fabricarea vehiculelor aeriene fără pilot. Decizia respectivă interzice, de asemenea, vânzarea sau transferul sub orice formă, în mod direct sau indirect, al drepturilor de proprietate intelectuală sau al secretelor comerciale sau acordarea de licențe cu privire la acestea, precum și acordarea de drepturi de acces sau de reutilizare a oricăror materiale sau informații protejate prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală sau care constituie secrete comerciale, în legătură cu produse și tehnologii ale căror vânzare, furnizare, transfer sau export către o persoană, entitate sau organism din Iran ori în scopul utilizării în Iran sunt interzise. Decizia prevede, de asemenea, înghețarea fondurilor și a resurselor economice, precum și o interdicție de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor care sunt responsabile pentru programul iranian privind vehiculele aeriene fără pilot, sprijină acest program sau sunt implicate în acest program, persoanele, entitățile și organismele în cauză cărora li se aplică măsuri restrictive fiind enumerate în anexa la decizia respectivă.

(9)

Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare.

(10)

Competența de a elabora și a modifica lista din anexa III la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de Consiliu pentru a asigura coerența cu procesul de elaborare, modificare și revizuire a anexei la Decizia (PESC) 2023/1532.

(11)

Procedura de modificare a listei cuprinse în anexa III la prezentul regulament ar trebui să includă obligația de a comunica persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi acestora posibilitatea de a prezenta observații.

(12)

În scopul punerii în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în Uniune, numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie să fie înghețate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie făcute publice. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să respecte Regulamentele (UE) 2016/679 (10) și (UE) 2018/1725 (11) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(13)

Statele membre și Comisia ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament.

(14)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Astfel de sancțiuni ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„servicii de intermediere” înseamnă:

(i)

negocierea sau convenirea tranzacţiilor privind achiziţionarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv de la o ţară terţă către orice altă ţară terţă; sau

(ii)

vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv în cazul în care acestea sunt situate în ţări terţe în vederea transferului lor către o altă ţară terţă;

(b)

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție, în special:

(i)

o cerere de executare a unei obligații care rezultă în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare sau contragaranții, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere pentru acordarea de despăgubiri aferente unui contract sau unei tranzacții;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(c)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include o obligațiune, garanție sau contragaranție, în special o garanție financiară sau o contragaranție financiară, și un credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(d)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile web enumerate în anexa I;

(e)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(f)

„finanţare sau asistenţă financiară” înseamnă orice acţiune, indiferent de mijloacele specifice alese, prin care persoana, entitatea sau organismul în cauză, condiţionat sau necondiţionat, plătește sau se angajează să plătească propriile fonduri sau resurse economice, inclusiv, dar fără a se limita la, granturi, împrumuturi, garanţii, cauţiuni, obligaţiuni, scrisori de credit, credite-furnizor, credite cumpărător, avansuri la import sau la export și toate tipurile de asigurări și de reasigurări, inclusiv asigurarea creditului la export. Plata, precum și clauzele și condiţiile aferente plăţii preţului convenit pentru un produs sau un serviciu, efectuate în conformitate cu practicile comerciale obișnuite, nu constituie finanţare sau asistenţă financiară;

(g)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, printre altele, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(h)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, printre altele:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

titluri de valoare și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warrante, obligațiuni negarantate și contracte derivate, tranzacționate în mod public și privat;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(i)

„înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare de fonduri, în orice mod care ar avea ca rezultat orice modificare a volumului, a cuantumului, a locației, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;

(j)

„asistenţă tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic în legătură cu repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștinţe practice ori de competenţe profesionale sau de servicii de consultanţă, inclusiv asistenţa acordată pe cale verbală;

(k)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii care ar putea contribui la capacitatea Iranului de a fabrica vehicule aeriene fără pilot, astfel cum sunt enumerate în anexa II, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Iran sau în scopul utilizării în Iran.

Se interzice tranzitul pe teritoriul Iranului al produselor și tehnologiilor, astfel cum sunt menționate în primul paragraf, exportate din Uniune.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Iran sau în scopul utilizării în Iran, de asistență tehnică, de servicii de intermediere și de alte servicii legate de produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor și a tehnologiilor respective;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Iran sau în scopul utilizării în Iran, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii conexe produselor sau tehnologiilor respective.

(c)

vânzarea sau transferul sub orice formă, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Iran ori în scopul utilizării în Iran, al drepturilor de proprietate intelectuală sau al secretelor comerciale sau acordarea de licențe cu privire la acestea, precum și acordarea de drepturi de acces sau de reutilizare a oricăror materiale sau informații protejate prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală sau care constituie secrete comerciale, în legătură cu produsele și tehnologiile menționate la alineatul (1) și cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor și tehnologiilor respective.

(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol și fără a aduce atingere cerinței privind autorizarea în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821, după caz, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul, tranzitul sau exportul de produse și tehnologii menționate la alineatul (1) sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă, pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, după ce au stabilit că aceste produse sau tehnologii sau asistența tehnică sau financiară conexă sunt necesare:

(a)

în scopuri medicale sau farmaceutice sau

(b)

în scopuri umanitare, pentru urgențe sanitare, prevenirea sau atenuarea urgentă a unui eveniment care ar putea avea un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane sau asupra mediului sau ca răspuns la dezastre naturale.

(4)   Autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație pe care au acordat-o în temeiul alineatului (3) în cazul în care consideră că anularea, suspendarea, modificarea sau revocarea este necesară pentru punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

(5)   Autorizațiile necesare în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821 pentru exportul produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1) se acordă separat de către autoritățile competente relevante, în conformitate cu regulile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/821. Autorizațiile sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii.

(6)   Autorizațiile acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821 sunt comunicate prin procedura aplicabilă prin intermediul canalelor relevante menționate la articolul 23 alineatul (6) din regulamentul respectiv (sistemul „DUES”).

(7)   Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol nu se aplică până la 27 octombrie 2023 obligațiilor care rezultă dintr-un contract încheiat înainte de 26 iulie 2023 sau din contracte accesorii necesare pentru executarea unui astfel de contract.

Articolul 3

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute, păstrate sau controlate de către persoane fizice sau juridice, entități sau organisme responsabile pentru programul iranian privind vehiculele aeriene fără pilot sau care sprijină sau sunt implicate în acest program, astfel cum sunt enumerate în anexa III și de către persoane fizice sau juridice, entități sau organisme asociate acestora, astfel cum sunt enumerate, de asemenea, în anexa III.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor enumerate în anexa III, sau în beneficiul acestora, a fondurilor sau a resurselor economice de orice fel.

Articolul 3a

Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a)

sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice enumerate în anexa III și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

(b)

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;

(d)

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației respective sau

(e)

urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont aparținând unei misiuni diplomatice, unui oficiu consular sau unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice, ale oficiului consular sau ale organizației internaționale.

Articolul 3b

Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 3 alineatul (1) a fost inclus pe lista din anexa III, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative pronunțate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c)

hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism prevăzut pe lista din anexa III și

(d)

recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

Articolul 3c

Prin derogare de la articolul 3 și în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa III trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului în cauză, înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus în anexa III, autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism inclus pe lista din anexa III și

(b)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 3 alineatul (2).

Articolul 3d

(1)   Articolul 3 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau al organismului inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează fără întârziere autoritatea competentă relevantă cu privire la o astfel de tranzacție.

(2)   Articolul 3 alineatul (1) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi, plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care conturile respective au intrat sub incidența măsurilor prevăzute la articolul 3 sau plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru în cauză, cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul respectiv.

Articolul 3e

(1)   Articolul 3 alineatul (2) nu se aplică în ceea ce privește punerea la dispoziție a fondurilor sau resurselor economice de către organizațiile și agențiile care sunt evaluate pe piloni de către Uniune și cu care Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii, cu condiția ca furnizarea fondurilor sau resurselor economice respective să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în Iran.

(2)   În cazurile care nu intră sub incidența alineatului (1) de la prezentul articol și prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente pot acorda autorizații speciale sau generale, în condițiile generale sau speciale pe care le consideră adecvate, în ceea de privește deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, cu condiția ca furnizarea fondurilor sau resurselor economice respective să fie necesară în scopuri exclusiv umanitare în Iran.

(3)   În absența unei decizii negative, a unei cereri de informații sau a unei notificări privind necesitatea unei perioade de timp suplimentare din partea autorității competente în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de autorizare în temeiul alineatului (2), se consideră că autorizația a fost acordată.

(4)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (2) și (3), în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 4

(1)   Persoanelor fizice responsabile pentru programul iranian privind vehiculele aeriene fără pilot, persoanelor fizice care sprijină respectivul program sau persoanelor fizice care sunt implicate în respectivul program și persoanelor fizice asociate acestora, astfel cum figurează pe lista din anexa III, le este interzisă intrarea sau tranzitul pe teritoriul unui stat membru.

(2)   Un stat membru nu este obligat, în temeiul alineatului (1), să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

Articolul 5

(1)   Persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sunt stabilite orice informație care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă cu privire la orice verificare a informațiilor menționate la litera (a).

(2)   Obligația prevăzută la alineatul (1) se aplică sub rezerva normelor naționale privind confidențialitatea informațiilor deținute de autoritățile judiciare și cu respectarea confidențialității comunicării dintre avocați și clienții lor garantată prin articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(3)   Orice informație suplimentară primită direct de Comisie este pusă la dispoziția statelor membre.

(4)   Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 6

(1)   Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cu privire la:

(a)

fondurile înghețate în temeiul articolului 3 și autorizațiile acordate în temeiul articolelor 2, 3a, 3b și 3c și

(b)

nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament, problemele legate de executare și hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 7

(1)   În cazul în care Consiliul decide să aplice măsurile menționate la articolul 3 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, acesta modifică anexa III în consecință.

(2)   Consiliul comunică o decizie în temeiul alineatului (1), inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz, acordând persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează decizia respectivă și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4)   Lista din anexa III se reexaminează periodic și cel puțin o dată la 12 luni.

(5)   Comisia este împuternicită să modifice anexa I pe baza informațiilor furnizate de statele membre

Articolul 8

(1)   Anexa III cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor respective.

(2)   Anexa III cuprinde informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, aceste informații pot cuprinde: numele și pseudonimele; data și locul nașterii; cetățenia; numărul de pașaport și al cărții de identitate; sexul; adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde: denumirea; data și locul înregistrării; numărul de înregistrare și locul de desfășurare a activității.

Articolul 9

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică Comisiei, fără întârziere, adoptarea normelor menționate la alineatul (1) și, ulterior, toate modificările aduse acestora.

Articolul 10

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului său de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv rezonabil să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 11

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cererile în temeiul unei garanții, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de formă, în cazul în care aceste cereri sunt făcute de:

(a)

persoanele fizice sau juridice, entitățile ori organismele desemnate, enumerate în anexa III;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism iranian;

(c)

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b).

(2)   În orice procedură de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care solicită executarea respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 12

(1)   Se interzice participarea, cu bună știință sau în mod intenționat, la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute de prezentul regulament.

(2)   Persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care figurează pe lista din anexa III:

(a)

raportează, în termen de șase săptămâni de la data includerii pe lista din anexa III, fondurile sau resursele economice aflate sub jurisdicția unui stat membru care le aparțin, se află în proprietatea lor, sunt deținute sau controlate de acestea, către autoritățile competente ale statului membru în care sunt situate respectivele fonduri sau resurse economice și

(b)

cooperează cu autoritățiile competente în cauză cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(3)   Nerespectarea alineatului (2) este considerată ca participare, astfel cum este menționată la alineatul (1), la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 3.

(4)   Statul membru în cauză informează Comisia în termen de două săptămâni cu privire la raportarea informațiilor în temeiul alineatului (2) litera (a).

(5)   Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

(6)   Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului articol se realizează în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentele (UE) 2016/679 și (UE) 2018/1725 și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru aplicarea prezentului regulament.

Articolul 13

(1)   Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) prelucrează date cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin în temeiul prezentului regulament. Aceste atribuții includ:

(a)

în ceea ce privește Consiliul, pregătirea și efectuarea modificărilor la anexa III;

(b)

în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, pregătirea modificărilor la anexa III;

(c)

în ceea ce privește Comisia:

(i)

adăugarea conținutului anexei III la lista consolidată în format electronic a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică sancțiunile financiare ale Uniunii și în harta interactivă a sancțiunilor, ambele fiind publice;

(ii)

prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor prevăzute în prezentul regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.

(2)   Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, date relevante referitoare la infracțiuni comise de persoane fizice care figurează pe listă, la condamnări penale ale acestor persoane sau la măsuri de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru pregătirea anexei III.

(3)   În înțelesul prezentului regulament, Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant sunt desemnați drept „operator” în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725, pentru a se asigura faptul că persoanele fizice vizate își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Articolul 14

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le indică pe site-urile web enumerate în anexa I. Comisiei i se notifică de către statele membre orice modificări ale adreselor site-urilor lor web enumerate în anexa I.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei desemnarea autorităților lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, și, ulterior, orice modificare privind desemnarea respectivă.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa I.

Articolul 15

Toate informațiile furnizate Comisiei sau primite de aceasta în conformitate cu prezentul regulament sunt utilizate de Comisie numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 16

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane fizice aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este înregistrat sau constituit în temeiul dreptului unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 17

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iulie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  A se vedea pagina 20 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (JO L 206, 11.6.2021, p. 1).

(5)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78 17.3.2014, p. 16).

(6)  Decizia (PESC) 2022/1986 a Consiliului din 20 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 272 I, 20.10.2022, p. 5).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 6).

(8)  Decizia (PESC) 2022/2432 a Consiliului din 12 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 318 I, 12.12.2022, p. 32).

(9)  Decizia (PESC) 2023/432 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 59 I, 25.2.2023, p. 437).

(10)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANEXA I

Site-urile web care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificările adresate Comisiei

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CEHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRU

https://mfa.gov.cy/themes/

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

ȚĂRILE DE JOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

https://um.fi/pakotteet

SUEDIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue Joseph II 54

1049 Bruxelles/Brussel, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANEXA II

Lista produselor menționate la articolul 2

Categoria 1 – Vehicule aeriene fără pilot

Descriere

Cod NC

Vehicule aeriene fără pilot, altele decât cele concepute pentru transportul pasagerilor

8806.91

8806.92

8806.93

8806.94

8806.99

Categoria 2 – Produse pentru propulsie și navigație

Descriere

Cod NC

Motoare aeronautice de tip turbină cu gaze (turbopropulsoare, turboreactoare și turboventilatoare) pentru aeronave și componente special concepute pentru acestea

ex ex 8411.11

ex ex 8411.12

ex ex 8411.21

ex ex 8411.22

ex ex 8411.91

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie) pentru aeronave

8407.10

Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal motoarelor cu ardere internă, cu piston, pentru aeronave

8409.10

Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie pentru aeronave

ex ex 8408.90

Sisteme de navigație inerțială, unități de măsurare inerțială (IMU), accelerometre sau giroscoape

9014.20

Radare pentru vehicule aeriene fără pilot și componente special concepute pentru acestea

ex ex 8526.10

ex ex 8529.90

Aparate de radionavigație pentru aeronave și componente special concepute pentru acestea

ex ex 8526.91

ex ex 8529.90

Unitate de control al zborului pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV)

ex ex 8807.30

Unitate de comandă de la distanță pentru vehicule aeriene fără pilot (UAV)

ex ex 8807.30

Categoria 3 – Componente și dispozitive electronice

Descriere

Cod NC

Circuite integrate, după cum urmează: Rețele de porți programabile de utilizator (Field Programmable Gate Array – FPGA), microcontroler, microprocesor, procesor de semnal, analizor de semnal.

ex ex 8542.31

ex ex 8542.39

Amplificator cu „circuite integrate monolitice cu microunde” (MMIC)

ex ex 8542.33

Filtru cu „RF” (frecvență radio) sau filtru EMI (Electromagnetic Interference – interferențe electromagnetice) adecvate pentru aeronave

ex ex 8548.00

Cameră de vedere pe timp de noapte

8525.83

Cameră (care funcționează în spectrul vizibil sau termic) concepută special pentru vehicule aeriene fără pilot

ex ex 8525.89

Cameră de supraveghere aeriană

ex ex 9006.30

Senzor termic pentru camere pentru vehicule aeriene fără pilot

ex ex 8529.90

ex ex 9013.80

ex ex 9025.80

ex ex 9026.90

ex ex 9027.50

Categoria 4 – Alte produse

Echipamentele aferente „sistemului de navigație prin satelit”, inclusiv antenele adecvate pentru receptarea semnalelor GNSS

Telemetru laser aeropurtat

Sisteme LIDAR

Tehnologia concepută sau adaptată în mod special pentru testarea, dezvoltarea sau fabricarea echipamentelor care figurează în lista de mai sus.


ANEXA III

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 3

[…]