21.7.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 184/40


DECIZIA (PESC) 2023/1517 A CONSILIULUI

din 20 iulie 2023

de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/512/PESC (1).

(2)

În concluziile sale, adoptate la 29-30 iunie 2023, Consiliul European a reiterat condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care reprezintă o încălcare vădită a Cartei ONU, și a reamintit sprijinul de neclintit al Uniunii pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, precum și pentru dreptul inerent al Ucrainei de autoapărare împotriva agresiunii Rusiei. De asemenea, Consiliul European a condamnat cu fermitate distrugerea intenționată a barajului de la hidrocentrala Kahovka, precum și deportarea și transferul ilegal de către Rusia a unor copii ucraineni și a altor civili ucraineni în Rusia și Belarus.

(3)

Atât timp cât acțiunile ilegale ale Federației Ruse continuă să încalce interdicția privind folosirea forței, care este o normă imperativă de drept internațional, este oportun să se mențină în vigoare toate măsurile impuse de Uniune și să se ia măsuri suplimentare, dacă este necesar. Astfel, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie reînnoită pentru o perioadă suplimentară de șase luni.

(4)

Prin urmare, Decizia 2014/512/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 9 din Decizia 2014/512/PESC, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2024.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).