31.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 229/13


DECIZIA 2014/512/PESC A CONSILIULUI

din 31 iulie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special, articolul 29,

întrucât:

(1)

La 6 martie 2014, șefii de stat sau de guvern ai Uniunii Europene au condamnat cu fermitate încălcarea gratuită a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei de către Federația Rusă și au îndemnat Federația Rusă să își retragă imediat forțele armate către zonele de staționare permanentă a acestora, în conformitate cu acordurile relevante. Aceștia au declarat că orice nouă acțiune a Federației Ruse în direcția destabilizării situației din Ucraina ar duce la consecințe suplimentare și de anvergură pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, într-o serie vastă de domenii economice.

(2)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), prin care Consiliul a impus restricții de călătorie și măsuri de înghețare a activelor.

(3)

La 21 martie 2014, Consiliul European a reamintit declarația șefilor de stat sau de guvern din 6 martie 2014 și a solicitat Comisiei și statelor membre să pregătească posibile măsuri specifice.

(4)

La 27 mai, 27 iunie și 16 iulie 2014, șefii de stat sau de guvern ai Uniunii Europene au luat act de faptul că sunt în curs lucrări pregătitoare desfășurate de către Comisie, SEAE și statele membre cu privire la posibile măsuri specifice, astfel încât să se poată întreprinde noi acțiuni fără întârziere.

(5)

La 22 iulie, Consiliul a îndemnat Federația Rusă să își folosească în mod activ influența asupra grupărilor armate ilegale, pentru a obține accesul total, imediat, sigur și securizat la locul doborârii avionului MH17 al liniilor aeriene malaysiene în Donețk, cooperarea deplină cu activitatea de recuperare a rămășițelor pământești și a obiectelor personale și cooperarea în totalitate cu ancheta independentă, inclusiv accesul neîngrădit la locul respectiv, atât timp cât va fi necesar pentru anchetă și pentru eventualele investigații ulterioare.

(6)

Consiliul îndeamnă totodată Rusia să stopeze fluxul din ce în ce mai mare de arme, de echipament și de militanți peste graniță, pentru a se obține rezultate rapide și tangibile în ceea ce privește detensionarea. De asemenea, Consiliul a îndemnat Rusia să își retragă trupele suplimentare din zona de frontieră.

(7)

În plus, Consiliul a reamintit angajamentele anterioare ale Consiliului European și și-a exprimat disponibilitatea de a introduce fără întârziere un pachet suplimentar de măsuri restrictive semnificative, în cazul în care cooperarea deplină și imediată din partea Rusiei cu privire la cererile menționate anterior nu se concretizează. Consiliul a solicitat Comisiei și SEAE să își finalizeze lucrările pregătitoare privind posibile măsuri specifice și să prezinte, până la 24 iulie, propuneri pentru luarea de măsuri, inclusiv privind accesul la piețele de capital, apărare, produsele cu dublă utilizare și tehnologiile sensibile, inclusiv în sectorul energetic.

(8)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul că este oportun să ia măsuri restrictive ca răspuns la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina.

(9)

În acest context, este oportun să se interzică tranzacțiile, acordarea de servicii financiare sau de investiții sau tranzacționarea de noi obligațiuni sau titluri de capital sau alte instrumente financiare similare având o scadență care depășește 90 de zile și care sunt emise de instituții financiare rusești de stat, cu excepția instituțiilor stabilite în Rusia care au statut internațional și care au fost instituite în temeiul unor acorduri interguvernamentale cu Rusia, în calitate de acționar. Aceste interdicții nu aduc atingere acordării de împrumuturi acestor instituții financiare ruse de stat sau de către aceste instituții, indiferent de scadență.

(10)

În plus, statele membre ar trebui să interzică vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul în Rusia de armament și de materiale conexe de orice tip. Ar trebui, de asemenea, să se interzică achiziționarea din Rusia de armament sau materiale conexe de orice tip.

(11)

În plus, ar trebui să se interzică vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse cu dublă utilizare pentru uz militar sau pentru utilizatori finali militari din Rusia. Respectiva interdicție nu ar trebui să afecteze exporturile de produse și tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv pentru sectorul aeronautic și pentru industria spațială, destinate utilizărilor nemilitare și/sau utilizatorilor finali nemilitari.

(12)

Ar trebui să se interzică vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de anumite produse și tehnologii sensibile, atunci când acestea sunt destinate explorării și extracției petrolului în ape adânci,, explorării petrolului arctic sau proiecte privind petrolul de șist.

(13)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se interzic achiziționarea sau vânzarea, intermedierea sau acordarea de asistență, în mod direct sau indirect, la emiterea sau la orice fel de tranzacționare de obligațiuni, titluri de capital sau instrumente financiare similare având o scadență care depășește 90 de zile și care sunt emise după 1 august 2014 de către:

(a)

instituții majore de credit sau instituții de finanțare a dezvoltării stabilite în Rusia deținute sau controlate de stat în proporție de peste 50 % începând de la 1 august 2014, astfel cum figurează în anexă;

(b)

orice persoană juridică, entitate sau organism stabilite în afara Uniunii și deținute în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează în anexă; sau

(c)

orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau la ordinele unei entități menționate la litera (b) sau care figurează în anexă.

Articolul 2

(1)   Se interzice vânzarea directă sau indirectă, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, efectuate către Rusia de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora, indiferent dacă acestea provin sau nu de pe teritoriul statelor membre.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activități militare, inclusiv și în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea sau garantarea creditelor pentru export, precum și de asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, de servicii de intermediere sau de alte servicii;

(3)   Se interzice importul, achiziționarea sau transportul de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, efectuate din Rusia de către resortisanți ai statelor membre sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora.

(4)   Interdicțiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) nu aduc atingere executării contractelor sau acordurilor încheiate înainte de 1 august 2014 și nici furnizării de piese de schimb și de servicii necesare pentru întreținerea și asigurarea siguranței capacităților existente în cadrul Uniunii.

Articolul 3

(1)   Se interzice vânzarea directă sau indirectă, furnizarea, transferul sau exportul tuturor produselor cu dublă utilizare și tehnologiilor cuprinse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (2) pentru uz militar în Rusia sau pentru orice utilizator final militar din Rusia de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere și de alte servicii legate de bunurile și tehnologiile menționate la alineatul (1), precum și furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor bunuri și tehnologii;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activități militare, incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor pentru export, precum și asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă, de servicii de intermediere sau de alte servicii.

(3)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării contractelor sau acordurilor încheiate înainte de 1 august 2014.

Articolul 4

(1)   Vânzarea directă sau indirectă, furnizarea, transferul sau exportul anumitor tehnologii adecvate pentru explorarea și extracția petrolului în ape adânci, explorarea petrolului arctic sau proiecte privind petrolul de șist în Rusia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora, fac obiectul autorizării prealabile de către autoritatea competentă a statului membru exportator.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

(2)   Furnizarea de:

(a)

asistență tehnică sau alte servicii legate de tehnologiile menționate la alineatul (1);

(b)

finanțare sau asistență financiară pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul tehnologiilor menționate la alineatul (1) sau pentru furnizarea de asistență sau instruire tehnică aferentă

face, de asemenea, obiectul autorizării prealabile de către autoritatea competentă a statului membru exportator.

(3)   Autoritățile competente ale statelor membre nu acordă nicio autorizație pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de tehnologii sau pentru furnizarea serviciilor menționate la alineatele (1) și (2) dacă stabilesc că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul în cauză sau furnizarea serviciului în cauză are ca destinație explorarea și extracția petrolului în ape adânci, explorarea petrolului arctic sau proiecte privind petrolul de șist în Rusia.

(4)   Alineatul (3) nu aduce atingere executării contractelor sau acordurilor încheiate înainte de 1 august 2014.

Articolul 5

În vederea maximizării impactului măsurilor menționate în prezenta decizie, Uniunea încurajează țările terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute în aceasta.

Articolul 6

Acțiunile desfășurate de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezenta decizie.

Articolul 7

(1)   Nu se admite nicio pretenție în legătură cu orice contract sau tranzacție a căror executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererile de despăgubire sau oricare alte cereri de acest tip, cum ar fi o cerere de compensare sau o cerere în temeiul unei garanții, în special o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, mai ales a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

entitățile menționate la articolul 1 litera (b) sau (c) sau care figurează în anexă;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism rus; sau

(c)

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat.

(2)   În cadrul oricărei proceduri pentru executarea unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește executarea respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezenta decizie.

Articolul 8

Se interzice participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolele 1-4,. inclusiv acționând ca substitut al entităților menționate la articolul 5.

Articolul 9

(1)   Prezenta decizie se aplică până la 31 iulie 2015.

(2)   Prezenta decizie se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau, după caz, se modifică în situația în care Consiliul apreciază că obiectivele acesteia nu au fost îndeplinite.

(3)   Măsurile restrictive prevăzute în prezenta decizie se reexaminează până la 31 octombrie 2014 cel târziu, luând în considerare în special efectul acestora și măsurile adoptate de state terțe.

Articolul 10

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2014.

Pentru Consiliu,

Președintele

S. GOZI


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 134, 29.5.2009, p. 1.


ANEXĂ

LISTA INSTITUȚIILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 LITERA (a)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK