20.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/69


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 23 octombrie 2012

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010, secțiunea II – Consiliul

(2012/799/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010 (1),

având în vedere conturile anuale ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010 [COM(2011) 473 — C7-0258/2011] (2),

având în vedere Raportul anual al Consiliului către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în anul 2010,

având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile instituțiilor (3),

având în vedere Declarația de asigurare (4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2010 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia sa din 10 mai 2012 (5) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2010, precum și rezoluția care o însoțește,

având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

având în vedere Decizia nr. 31/2008 a Secretarului General al Consiliului/Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună privind rambursarea cheltuielilor de deplasare ale delegaților membrilor Consiliului (7),

având în vedere Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (8),

având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

având în vedere cel de al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A7-0301/2012),

1.

refuză să acorde Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului aferent exercițiului financiar 2010;

2.

își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

Președintele

Martin SCHULZ

Secretarul general

Klaus WELLE


(1)  JO L 64, 12.3.2010.

(2)  JO C 332, 14.11.2011, p. 1.

(3)  JO C 326, 10.11.2011, p. 1.

(4)  JO C 332, 14.11.2011, p. 134.

(5)  JO L 286, 17.10.2012, p. 22.

(6)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)  Decizie conexă Regulamentului de procedură al Consiliului din 22 iulie 2002 (JO L 230, 28.8.2002, p. 7).

(8)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 23 octombrie 2012

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010, secțiunea II – Consiliul

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010 (1),

având în vedere conturile anuale ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010 [COM(2011) 473 – C7-0258/2011] (2),

având în vedere Raportul anual al Consiliului către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în anul 2010,

având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile instituțiilor (3),

având în vedere Declarația de asigurare (4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2010 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia sa din 10 mai 2012 (5) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2010, precum și rezoluția care o însoțește,

având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

având în vedere Decizia nr. 31/2008 a Secretarului General al Consiliului/Înaltului Reprezentant pentru politica externă și de securitate comună privind rambursarea cheltuielilor de deplasare ale delegaților membrilor Consiliului (7),

având în vedere Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (8),

având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

având în vedere cel de al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A7-0301/2012),

A.

întrucât „cetățenii au dreptul să știe cum le sunt cheltuite impozitele și cum este utilizată puterea încredințată organelor politice” (9);

B.

întrucât Consiliul, ca instituție a Uniunii, trebuie să fie supus controlului exercitat de cetățenii Uniunii în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii;

C.

întrucât, dintre instituțiile Uniunii, Parlamentul este singura aleasă prin vot direct și are responsabilitatea de a acorda descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii,

1.

subliniază rolul acordat Parlamentului European prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește descărcarea de gestiune;

2.

reamintește că, în conformitate cu articolul 335 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, „Uniunea este reprezentată de fiecare instituție, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcționarea lor”, ceea ce înseamnă, ținând seama de articolul 50 din Regulamentul financiar, că instituțiile sunt responsabile individual pentru execuția bugetelor lor;

3.

reamintește că, în conformitate cu articolul 77 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, „[d]ispozițiile care reglementează procedura privind acordarea descărcării de gestiune a Comisiei pentru execuția bugetară se aplică în același mod procedurii privind descărcarea de gestiune: […]

a persoanelor răspunzătoare de execuția bugetelor altor instituții și organe ale Uniunii Europene, cum ar fi Consiliul (în calitatea sa de executiv), Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor”;

Avizul din declarația de asigurare 2010 a Curții de Conturi cu privire la Consiliu

4.

subliniază că, în raportul său anual pentru 2010, Curtea de Conturi a criticat finanțarea proiectului imobiliar „Résidence Palace” din cauza plăților efectuate în avans (punctul 7.19); observă că, potrivit constatării Curții de Conturi, în perioada 2008-2010, cuantumul total al plăților în avans efectuate de Consiliu a fost de 235 000 000 EUR; constată că sumele plătite proveneau din linii bugetare subutilizate; atrage atenția că „subutilizat” este termenul corect din punct de vedere politic pentru „suprabugetat”; subliniază faptul că, în 2010, Consiliul a majorat linia bugetară „Achiziția de bunuri imobile” cu 40 000 000 EUR;

5.

ia act de explicațiile Consiliului privind faptul că creditele au fost puse la dispoziție prin transferuri bugetare autorizate de autoritatea bugetară, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 22 și 24 din Regulamentul financiar;

6.

este de acord cu opinia Curții de Conturi potrivit căreia o astfel de procedură aduce atingere principiului exactității bugetare, în pofida economiilor realizate în ceea ce privește plata chiriei;

7.

ia act de răspunsul Consiliului potrivit căruia liniile bugetare pentru interpretare și cheltuielile de deplasare ale delegațiilor ar trebui să reflecte într-o mai mare măsură consumul real și solicită o planificare bugetară mai bună pentru a evita practicile curente în viitor;

8.

reamintește Curții de Conturi sugestia Parlamentului de a efectua o evaluare aprofundată a sistemelor de supraveghere și control din cadrul Consiliului, similară cu evaluările pe care le-a efectuat la Curtea de Justiție, la Ombudsmanul European și la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în cursul pregătirii Raportului anual al Curții de Conturi pentru exercițiul financiar 2010;

9.

reiterează că supravegherea eficientă a procesului de execuție bugetară reprezintă o responsabilitate importantă, iar realizarea sa depinde pe deplin de o cooperare interinstituțională fără obstacole între Consiliu și Parlament;

Chestiuni nesoluționate

10.

regretă dificultățile permanente întâmpinate în cadrul procedurilor de descărcare de gestiune pentru exercițiile financiare 2007, 2008 și 2009 în ceea ce privește desfășurarea unui dialog deschis și formal între Consiliu și Comisia pentru control bugetar și furnizarea de răspunsuri la întrebările comisiei; reamintește că Parlamentul a refuzat să acorde Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului aferent exercițiului financiar 2009, din motivele prezentate în rezoluțiile sale din 10 mai 2011 (10) și 25 octombrie 2011 (11);

11.

confirmă primirea unei serii de documente destinate procedurii de descărcare de gestiune 2010 (situațiile financiare finale pentru 2010, inclusiv conturile, raportul de activitate financiară și rezumatul auditurilor interne din 2010); încă așteaptă toate documentele necesare pentru descărcarea de gestiune (inclusiv cele privind auditul intern complet realizat în 2010);

12.

reamintește că, la 31 ianuarie 2012, președintele Comisiei pentru control bugetar a trimis o scrisoare (12) Președinției în exercițiu a Consiliului, solicitând Consiliului să răspundă la întrebările anexate scrisorii în cauză în cadrul procedurii de descărcare de gestiune;

13.

reamintește că în Rezoluția sa din 10 mai 2012 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2010, secțiunea II – Consiliul, Parlamentul a formulat douăzeci și șase de întrebări suplimentare legate de procedura de descărcare de gestiune;

14.

regretă refuzul Consiliului de a răspunde la aceste întrebări;

15.

regretă, de asemenea, că Consiliul nu a acceptat invitația de a participa la reuniunea Parlamentului în care Comisia pentru control bugetar a dezbătut descărcarea de gestiune pentru 2010 a Consiliului;

16.

deplânge faptul că atitudinea Consiliului aduce atingere controlului democratic, precum și transparenței și responsabilității față de contribuabilii Uniunii;

17.

salută, cu toate acestea, faptul că Președinția în exercițiu a Consiliului a acceptat invitația Parlamentului la dezbaterile din plen din 10 mai 2012 cu privire la rapoartele de descărcare de gestiune pentru 2010; arată că este de dorit ca Parlamentul și Consiliul să ajungă, cât mai curând posibil, la un acord privind modalitățile de a pregăti descărcarea de gestiune;

18.

dorește să mulțumească Președinției daneze pentru aportul său constructiv pe întreaga durată de derulare a procedurii de descărcare de gestiune 2010; regretă totuși că Președinția daneză nu a putut să mențină rezultatele obținute de Președinția spaniolă și Președinția suedeză;

Dreptul Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune

19.

subliniază dreptul Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune, în conformitate cu articolele 316, 317 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care trebuie interpretate ținând seama de contextul și de scopul lor, și anume de a supune controlului și supravegherii parlamentare execuția întregului buget al Uniunii, fără excepție, și de a acorda descărcarea de gestiune separat nu numai pentru secțiunea bugetului executată de Comisie, ci și pentru secțiunile bugetului executate de celelalte instituții menționate la articolul 1 din Regulamentul financiar;

20.

constată că, în răspunsul său din 25 noiembrie 2011 la scrisoarea președintelui Comisiei pentru control bugetar, Comisia a declarat că este de dorit ca Parlamentul să continue să acorde, să amâne sau să refuze descărcarea de gestiune celorlalte instituții, așa cum a fost cazul până în prezent, ceea ce face cu atât mai greu de înțeles poziția excepțională a Consiliului;

21.

consideră că, în orice caz, gestiunea Consiliului ca instituție a Uniunii în cursul exercițiului vizat trebuie evaluată, asigurând astfel respectarea prerogativelor Parlamentului, în special aceea de a asigura răspunderea democratică în fața cetățenilor Uniunii;

22.

reamintește că cheltuielile Consiliului trebuie controlate în același mod ca cele ale celorlalte instituții și consideră că printre elementele fundamentale ale controlului ar trebui să se numere următoarele:

(a)

o reuniune oficială, desfășurată pe baza unui chestionar scris, la care să participe reprezentanți ai Consiliului și ai comisiei Parlamentului competente în fond pentru procedura de descărcare de gestiune pentru a răspunde la întrebările membrilor comisiei;

(b)

așa cum a indicat în Rezoluția sa din 16 iunie 2010 (13) referitoare la procedura de descărcare de gestiune a Consiliului pentru 2008, descărcarea de gestiune trebuie să se bazeze pe următoarele documente scrise transmise de toate instituțiile:

conturile exercițiului financiar încheiat aferente operațiunilor bugetare;

un bilanț financiar care descrie activul și pasivul;

raportul anual de activitate referitor la gestiunea lor bugetară și financiară;

raportul anual al auditorului intern;

publicarea deciziilor bugetare interne ale Consiliului;

23.

regretă faptul că, în cursul negocierilor pentru revizuirea Regulamentului financiar, nu s-a putut ajunge la un acord asupra posibilelor îmbunătățiri ale procedurii de descărcare de gestiune;

24.

salută organizarea în cadrul Comisiei pentru control bugetar a unui seminar privind diversele roluri ale Parlamentului și Consiliului în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, care ar putea să ia în considerare, printre altele, următoarele elemente:

articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană invită instituțiile să coopereze unele cu altele în mod loial;

articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene definește rolul Consiliului și cel al Parlamentului în cadrul procedurii de descărcare de gestiune:

(i)

rolul Consiliului este de a adresa Parlamentului European o recomandare privind descărcarea de gestiune a tuturor instituțiilor și organelor Uniunii Europene;

(ii)

rolul Parlamentului European este de a decide cu privire la descărcarea de gestiune a tuturor instituțiilor și organelor Uniunii Europene;

autonomia administrativă a fiecărei instituții a Uniunii în ceea ce privește propria funcționare;

articolele privind descărcarea de gestiune din Regulamentul financiar (articolele 145-147);

principiul democratic fundamental al transparenței și responsabilității;

obiectivul de ameliorare a eficacității, eficienței și economiei în execuția bugetului;

faptul că, pentru ca Parlamentul și Consiliul să-și îndeplinească rolurile respective, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Regulamentul financiar prevăd ca un anumit număr de documente să fie puse la dispoziția autorității de descărcare de gestiune:

(i)

raportul anual al Curții de Conturi, însoțit de răspunsurile instituțiilor verificate la observațiile Curții de Conturi, inclusiv declarația de asigurare, precum și alte rapoarte speciale ale Curții de Conturi;

(ii)

un raport de activitate anual bazat pe rezultatele obținute, în special în ceea ce privește indicațiile date de Parlament și Consiliu în conformitate cu articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

(iii)

conturile exercițiului financiar încheiat, aferente operațiunilor bugetare;

(iv)

un bilanț financiar care descrie activul și pasivul;

(v)

un raport referitor la gestiunea bugetară și financiară;

(vi)

un raport rezumativ privind numărul și tipul de lucrări de audit intern realizate, recomandările formulate și acțiunile întreprinse ca urmare a acestor recomandări;

Consiliul ar trebui să furnizeze Parlamentului, ca autoritate care ia decizia cu privire la descărcarea de gestiune, toate informațiile legate de descărcare pe care acesta le solicită;

Consiliul răspunde în scris la întrebările Parlamentului legate de descărcarea de gestiune;

toate instituțiile și organele Uniunii ar trebui tratate în același mod atunci când Consiliul pregătește recomandarea sa de descărcare de gestiune;

înainte de sfârșitul lunii ianuarie 2013, va fi organizată o reuniune cu privire la aspectele ce țin de descărcarea de gestiune, legate de punctele de mai sus, între Parlament și Consiliu;

Președinția Consiliului ar trebui să participe în mod activ la prezentarea raportului anual al Curții de Conturi și la dezbaterea din plenul Parlamentului cu privire la descărcarea de gestiune.


(1)  JO L 64, 12.3.2010.

(2)  JO C 332, 14.11.2011, p. 1.

(3)  JO C 326, 10.11.2011, p. 1.

(4)  JO C 332, 14.11.2011, p. 134.

(5)  JO L 286, 17.10.2012, p. 22.

(6)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)  Decizie conexă Regulamentului de procedură al Consiliului din 22 iulie 2002 (JO L 230, 28.8.2002, p. 7).

(8)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(9)  Inițiativa europeană în materie de transparență.

(10)  JO L 250, 27.9.2011, p. 25.

(11)  JO L 313, 26.11.2011, p. 13.

(12)  Scrisoarea nr. 301653 din 31 ianuarie 2012.

(13)  JO L 252, 25.9.2010, p. 24.