29.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/1


DECIZIA CONSILIULUI ŞI A COMISIEI

din 17 noiembrie 2009

privind încheierea unui acord de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

(2009/989/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) ultima teză, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 63 alineatul (3), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolele 93, 94, 133 şi 181a, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf ultima teză şi cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Consiliului, acordată în conformitate cu articolul 101 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1)

Acordul de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte a fost semnat la Luxemburg în numele Comunităţii la 11 octombrie 2004.

(2)

Acordul ar trebui încheiat,

DECID:

Articolul 1

(1)   Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte, împreună cu anexele şi protocoalele ataşate la acesta şi declaraţiile făcute de Comunitate unilateral sau în comun cu cealaltă parte şi ataşate la actul final, sunt aprobate în numele Comunităţii Europene şi al Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

(2)   Textul acordului, al anexelor, al protocoalelor şi al actului final se ataşează la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Poziţia pe care Comunitatea urmează să o adopte în cadrul Consiliului de cooperare şi al Comitetului de cooperare instituite prin acord este adoptată de către Consiliu la propunerea Comisiei sau de către Comisie, în conformitate cu dispoziţiile aferente ale Tratatelor de instituire a Comunităţii Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

(2)   Preşedintele Consiliului prezidează Consiliul de cooperare şi prezintă poziţia Comunităţii. Un reprezentant al Comisiei prezidează Comitetul de cooperare şi prezintă poziţia Comunităţii.

(3)   Comunitatea este reprezentată de Comisie în cadrul comitetelor speciale create de Consiliul de cooperare în conformitate cu articolul 80 din acord.

Articolul 3

Preşedintele Consiliului procedează, în numele Comunităţii Europene, la notificarea prevăzută la articolul 100 primul paragraf a doua teză din acord. Preşedintele Comisiei procedează la respectiva notificare în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Preşedintele

C. BILDT

Pentru Comisie

Preşedintele

José Manuel BARROSO


ACORD DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE

de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

Părţi contractante la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, denumite în continuare „statele membre”, şi

COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

denumite în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, şi

REPUBLICA TADJIKISTAN,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE legăturile existente între Comunitate, statele membre ale acesteia şi Republica Tadjikistan, precum şi valorile comune pe care le împărtăşesc,

RECUNOSCÂND că Republica Tadjikistan şi Comunitatea doresc să consolideze aceste legături şi să stabilească un parteneriat şi o cooperare care să aprofundeze şi să extindă relaţiile stabilite anterior, în special prin Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind schimburile comerciale şi cooperarea comercială şi economică, semnat la 18 decembrie 1989,

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul Comunităţii, al statelor membre ale acesteia şi al Republicii Tadjikistan de a consolida libertăţile politice şi economice care constituie însuşi temeiul parteneriatului,

RECUNOSCÂND în acest context că sprijinirea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Tadjikistan va contribui la menţinerea păcii şi stabilităţii în Asia Centrală,

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a promova pacea şi securitatea internaţională, precum şi soluţionarea pe cale paşnică a disputelor şi de a coopera în acest scop în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE),

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul ferm al Comunităţii, al statelor membre ale acesteia şi al Republicii Tadjikistan privind aplicarea integrală a tuturor dispoziţiilor şi principiilor Actului final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE), ale documentelor finale ale întâlnirilor de evaluare de la Viena şi Madrid, ale documentului Conferinţei CSCE de la Bonn privind cooperarea economică, ale Cartei de la Paris pentru o Nouă Europă şi ale documentului CSCE de la Helsinki din 1992, „Provocările schimbării” şi alte documente fundamentale ale OSCE,

CONVINSE de importanţa capitală a statului de drept şi a respectării drepturilor omului, în special cele ale persoanelor aparţinând minorităţilor, a instituirii unui sistem pluripartit şi a unor alegeri libere şi democratice şi a liberalizării economice destinate să pună bazele unei economii de piaţă,

CONSIDERÂND că aplicarea integrală a prezentului acord de parteneriat şi cooperare va depinde de realizarea reformelor politice, economice şi juridice în Republica Tadjikistan şi, în egală măsură, va contribui la finalizarea acestora, precum şi la introducerea factorilor necesari cooperării, în special în lumina concluziilor Conferinţei CSCE de la Bonn,

DORIND să încurajeze procesul de reconciliere internă început în Republica Tadjikistan în urma acordurilor de pace de la Moscova,

DORIND să încurajeze procesul de cooperare regională cu ţările vecine în domeniile reglementate de prezentul acord, în scopul promovării prosperităţii şi stabilităţii în regiune,

DORIND să stabilească şi să dezvolte un dialog politic permanent privind aspectele bilaterale, regionale şi internaţionale de interes comun,

RECUNOSCÂND ȘI SPRIJININD dorinţa Republicii Tadjikistan de a stabili o strânsă cooperare cu instituţiile europene,

LUÂND ÎN CONSIDERARE necesitatea de a promova investiţiile în Republica Tadjikistan, inclusiv în sectorul energetic şi cel al gestionării apei, confirmând importanţa acordată de Comunitate, de statele sale membre şi de Republica Tadjikistan Cartei europene a energiei şi punerii depline în aplicare a Tratatului privind Carta energiei şi a Protocolului la Carta energiei privind eficienţa energetică şi aspectele conexe referitoare la mediu,

LUÂND ÎN CONSIDERARE dorinţa Comunităţii de a dezvolta cooperarea socioeconomică şi de a asigura asistenţă tehnică, după caz, inclusiv în lupta împotriva sărăciei,

ȚINÂND SEAMA de faptul că prezentul acord poate favoriza o apropiere progresivă între Republica Tadjikistan şi o zonă mai largă de cooperare din Europa şi regiunile învecinate, precum şi integrarea progresivă a Republicii Tadjikistan în sistemul comercial internaţional deschis,

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a liberaliza comerţul, în conformitate cu normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), şi faptul că Comunitatea salută intenţia Republicii Tadjikistan de a accede la OMC,

CONȘTIENTE de necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor care afectează întreprinderile şi investiţiile, precum şi condiţiile din domenii precum înfiinţarea societăţilor comerciale, forţa de muncă, prestarea de servicii şi circulaţia capitalurilor,

CONVINSE că prezentul acord va crea un nou climat pentru relaţiile economice dintre părţi şi, în special, pentru dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor, care sunt esenţiale pentru restructurarea economică şi modernizarea tehnologică,

DORIND stabilirea unei cooperări strânse în domeniul protecţiei mediului, ţinând seama de interdependenţa existentă între părţi în acest domeniu,

RECUNOSCÂND drept obiective primordiale ale acestui acord cooperarea pentru prevenirea şi controlul imigraţiei ilegale, ale criminalităţii organizate şi traficului de droguri internaţionale şi lupta împotriva terorismului,

DORIND stabilirea unei cooperări culturale, a cooperării în domeniul educaţiei şi ameliorarea fluxului de informaţii,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Se stabileşte un parteneriat între Comunitate şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte. Parteneriatul are următoarele obiective:

sprijinirea independenţei şi suveranităţii Republicii Tadjikistan;

sprijinirea eforturilor Republicii Tadjikistan de consolidare a democraţiei, de dezvoltare economică şi a infrastructurii sociale şi de finalizare a tranziţiei către o economie de piaţă;

asigurarea unui cadru adecvat pentru dialogul politic între părţi, care să permită dezvoltarea relaţiilor politice apropiate;

promovarea schimburilor comerciale şi a investiţiilor, în special în sectorul energetic şi al apei, precum şi a relaţiilor economice armonioase între părţi, încurajând astfel dezvoltarea lor economică durabilă;

asigurarea unei baze de cooperare în domeniile juridic, economic, social, financiar, ştiinţific civil, industrial, tehnologic şi cultural.

TITLUL I

PRINCIPII GENERALE

Articolul 2

Respectarea principiilor democratice, precum şi a drepturilor fundamentale şi a drepturilor omului, consacrate în special prin Declaraţia universală a drepturilor omului, Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, Actul final de la Helsinki şi Carta de la Paris pentru o Nouă Europă, inspiră politicile interne şi externe ale părţilor şi constituie un element esenţial al prezentului acord.

Articolul 3

Părţile consideră că este esenţial pentru viitoarea lor prosperitate şi stabilitate ca noile state independente, rezultate din dezmembrarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, denumite în continuare „state independente”, să îşi menţină şi să îşi dezvolte cooperarea dintre acestea, în conformitate cu principiile Actului final de la Helsinki şi cu dreptul internaţional şi în spiritul relaţiilor de bună vecinătate. şi îşi vor uni eforturile pentru a favoriza acest proces.

TITLUL II

DIALOGUL POLITIC

Articolul 4

Între părţi se stabileşte un dialog politic constant şi permanent, pe care acestea intenţionează să îl dezvolte şi să îl intensifice. Acesta însoţeşte şi consolidează apropierea dintre Comunitate şi Republica Tadjikistan, sprijină schimbările politice şi socioeconomice în curs de desfăşurare în această ţară şi contribuie la stabilirea unor noi forme de cooperare. Dialogul politic:

va consolida legăturile Republicii Tadjikistan cu Comunitatea şi cu statele membre ale acesteia şi, în acest mod, cu întreaga comunitate a naţiunilor democratice. Convergenţa economică realizată prin prezentul acord va antrena intensificarea relaţiilor politice;

va genera o convergenţă tot mai mare a poziţiilor privind aspectele internaţionale de interes comun, sporind astfel securitatea şi stabilitatea în regiune;

va încuraja părţile să coopereze în chestiuni privind respectarea principiilor democratice şi respectarea, protecţia şi promovarea drepturilor omului, inclusiv cele ale persoanelor aparţinând minorităţilor, şi, dacă este cazul, să organizeze consultări privind chestiunile relevante.

Părţile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora, atât către state, cât şi către actori nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa stabilităţii şi securităţii internaţionale. Părţile convin, prin urmare, să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora prin respectarea deplină şi punerea în aplicare la nivel naţional a obligaţiilor care le revin în temeiul tratatelor şi acordurilor internaţionale privind dezarmarea şi neproliferarea şi a altor obligaţii internaţionale relevante. Părţile convin că prezenta dispoziţie constituie un element esenţial al prezentului acord şi va face parte din dialogul politic care va însoţi şi consolida aceste elemente.

În afară de aceasta, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora prin:

luarea de măsuri în vederea semnării sau ratificării tuturor celorlalte instrumente internaţionale relevante ori aderării la acestea, după caz, şi în vederea punerii lor în aplicare în totalitate;

instituirea unui sistem eficient de control al exporturilor naţionale, care să controleze atât exporturile, cât şi tranzitul mărfurilor legate de armele de distrugere în masă, inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare în legătură cu armele de distrugere în masă, şi care să prevadă sancţiuni eficiente în cazul încălcării controalelor exporturilor. Un astfel de dialog poate avea loc la nivel regional.

Articolul 5

La nivel ministerial, dialogul politic are loc în cadrul Consiliului de cooperare creat în temeiul articolului 77, precum şi cu alte ocazii, de comun acord.

Articolul 6

Părţile stabilesc şi alte proceduri şi mecanisme de dialog politic, în special sub următoarele forme:

reuniuni periodice la nivel de înalţi funcţionari între reprezentanţi ai Comunităţii şi ai statelor sale membre, pe de o parte, şi reprezentanţi ai Republicii Tadjikistan, pe de altă parte;

valorificarea deplină a tuturor canalelor diplomatice dintre părţi, în special prin contacte corespunzătoare, atât la nivel bilateral, cât şi la nivel multilateral, inclusiv cu ocazia reuniunilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale OSCE sau cu alte ocazii;

orice alte mijloace, inclusiv posibilitatea unor reuniuni la nivel de experţi, care ar contribui la consolidarea şi dezvoltarea dialogului politic.

TITLUL III

SCHIMBUL DE MĂRFURI

Articolul 7

(1)   Părţile îşi acordă reciproc tratamentul conform clauzei naţiunii celei mai favorizate în tot ceea ce priveşte:

taxele şi tarifele vamale aplicate la importuri şi la exporturi, inclusiv modul de colectare a acestor taxe şi tarife;

dispoziţiile referitoare la vămuire, la tranzit, la antrepozite şi transbordare;

taxele şi alte impuneri interne de orice natură, aplicate direct sau indirect mărfurilor importate;

modalităţile de plată şi transferul unor astfel de plăţi;

normele care reglementează vânzarea, cumpărarea, transportul, distribuţia şi utilizarea mărfurilor pe piaţa internă.

(2)   Dispoziţiile alineatului (1) nu se aplică:

(a)

avantajelor acordate în scopul creării unei uniuni vamale sau a unei zone de liber schimb sau care decurg din crearea unei astfel de uniuni sau zone;

(b)

avantajelor acordate anumitor ţări, în conformitate cu normele OMC şi cu alte aranjamente internaţionale în favoarea ţărilor în curs de dezvoltare;

(c)

avantajelor acordate ţărilor învecinate în vederea facilitării traficului de frontieră.

(3)   Dispoziţiile alineatului (1) nu se aplică, în cursul unei perioade de tranziţie care expiră la cinci ani de la intrarea în vigoare a acordului de parteneriat şi cooperare, avantajelor definite în anexa I care sunt acordate de Republica Tadjikistan altor state rezultate din dezmembrarea URSS.

Articolul 8

(1)   Părţile convin că principiul libertăţii de tranzit este o condiţie esenţială pentru realizarea obiectivelor prezentului acord.

În această privinţă, fiecare parte garantează tranzitul fără restricţii, via sau traversând teritoriul acesteia, al mărfurilor originare din teritoriul vamal sau destinate teritoriului vamal al celeilalte părţi.

(2)   Normele menţionate la articolul V alineatele (2), (3), (4) şi (5) din GATT sunt aplicabile între părţi.

(3)   Normele din prezentul articol nu aduc atingere vreunei alte norme speciale convenite între părţi şi care se referă la sectoare specifice, în special transporturile, sau la produse specifice.

Articolul 9

Fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg din convenţiile internaţionale privind admiterea temporară de mărfuri, aplicabile cele două părţi, fiecare parte acordă celeilalte părţi scutirea de taxe şi tarife de import privind mărfurile admise temporar, în cazurile şi în conformitate cu procedurile stipulate prin orice altă convenţie internaţională în acest domeniu care i se aplică şi în conformitate cu legislaţia sa. Se vor lua în considerare condiţiile în care obligaţiile ce decurg dintr-o astfel de convenţie au fost acceptate de partea respectivă.

Articolul 10

(1)   Mărfurile originare din Republica Tadjikistan sunt importate în Comunitate fără nicio restricţie cantitativă sau măsură cu efect echivalent, fără a aduce atingere dispoziţiilor articolelor 12, 15 şi 16 din prezentul acord.

(2)   Mărfurile originare din Comunitate sunt importate în Tadjikistan fără restricţii cantitative sau măsuri cu efect echivalent, fără a aduce atingere dispoziţiilor articolelor 12, 15 şi 16 din prezentul acord.

Articolul 11

Mărfurile sunt comercializate între părţi la preţul pieţei.

Articolul 12

(1)   În cazul în care importul unui anumit produs pe teritoriul uneia dintre părţi creşte în asemenea proporţii sau condiţii încât să aducă sau să rişte să aducă prejudicii producătorilor naţionali de produse similare sau direct concurenţiale, Comunitatea sau Republica Tadjikistan, după caz, poate lua măsuri corespunzătoare, în condiţiile şi în conformitate cu următoarele proceduri.

(2)   Înainte de a lua orice măsuri sau, în cazul aplicării alineatului (4), cât mai curând posibil după aceea, Comunitatea sau Republica Tadjikistan, după caz, furnizează Consiliului de cooperare toate informaţiile relevante în vederea găsirii unei soluţii acceptabile pentru părţi, în conformitate cu titlul XI.

(3)   În cazul în care, în urma consultărilor, părţile nu ajung la un acord în 30 de zile de la sesizarea Consiliului de cooperare cu privire la acţiunile care trebuie întreprinse pentru a remedia situaţia, partea care a cerut consultările este liberă să limiteze importurile produselor respective în măsura şi pe perioada necesare pentru a împiedica sau repara prejudiciul sau să adopte alte măsuri corespunzătoare.

(4)   În împrejurări critice, atunci când o întârziere riscă să provoace pagube greu de reparat, părţile pot lua măsuri înainte de consultări, cu condiţia ca aceste consultări să fie propuse imediat după adoptarea măsurilor.

(5)   În alegerea măsurilor care urmează să fie adoptate în baza prezentului articol, părţile acordă prioritate acelora care perturbă cel mai puţin realizarea obiectivelor prezentului acord.

(6)   Nicio dispoziţie a prezentului articol nu aduce atingere sau nu afectează în vreun fel adoptarea, de către una sau alta dintre părţi, de măsuri antidumping sau compensatorii, în conformitate cu articolul VI al GATT din 1994, cu Acordul privind punerea în aplicare a articolului VI al GATT din 1994, cu Acordul privind subvenţiile şi măsurile compensatorii sau cu legislaţia internă corespunzătoare.

Articolul 13

Părţile se angajează să adapteze dispoziţiile prezentului acord privind schimburile de mărfuri dintre acestea în funcţie de împrejurări, în special de situaţia care rezultă în urma aderării viitoare a Republicii Tadjikistan la OMC. Consiliul de cooperare poate adresa părţilor recomandări privind respectivele adaptări care, în cazul în care sunt acceptate, pot fi puse în aplicare prin intermediul unui acord între părţi în conformitate cu procedurile fiecăreia în domeniu.

Articolul 14

Prezentul acord nu împiedică aplicarea unor interdicţii sau restricţii la importurile, exporturile sau tranzitul mărfurilor, justificate din motive de moralitate publică, ordine publică sau securitate publică, de protecţie a sănătăţii şi a vieţii persoanelor, a animalelor sau de conservare a plantelor, de protecţie a resurselor naturale, de protecţie a tezaurului naţional cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecţie a proprietăţii intelectuale, industriale şi comerciale sau pe baza reglementărilor referitoare la aur şi argint. Cu toate acestea, astfel de interdicţii sau restricţii nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie mascată a comerţului dintre părţi.

Articolul 15

Comerţul cu produse textile care sunt incluse în capitolele 50-63 din Nomenclatura combinată este reglementat printr-un acord bilateral separat. După expirarea acordului separat respectiv, produsele textile se integrează în prezentul acord.

Articolul 16

Comerţul cu material nuclear se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice. După caz, acest comerţ este reglementat de dispoziţiile unui acord specific care urmează să fie încheiat între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Republica Tadjikistan.

TITLUL IV

DISPOZIŢII PRIVIND ÎNTREPRINDERILE ŞI INVESTIŢIILE

CAPITOLUL I

Condiţii de muncă

Articolul 17

(1)   Sub rezerva actelor cu putere de lege, a condiţiilor şi a procedurilor aplicabile în fiecare stat membru, Comunitatea şi statele membre ale acesteia iau măsuri pentru a garanta că resortisanţii Republicii Tadjikistan cu şedere legală şi angajaţi legal pe teritoriul unui stat membru nu fac obiectul vreunei discriminări pe bază de naţionalitate, în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, de remunerare sau de concediere, în comparaţie cu resortisanţii respectivului stat membru.

(2)   Sub rezerva actelor cu putere de lege, a condiţiilor şi a procedurilor aplicabile în Tadjikistan, Republica Tadjikistan ia măsuri pentru a garanta că resortisanţii unui stat membru cu şedere legală şi angajaţi legal pe teritoriul Tadjikistanului nu fac obiectul vreunei discriminări pe bază de naţionalitate, în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, de remunerare sau de concediere, în comparaţie cu resortisanţii proprii.

Articolul 18

Consiliul de cooperare analizează îmbunătăţirile care pot fi aduse condiţiilor de muncă pentru oamenii de afaceri în conformitate cu angajamentele internaţionale ale părţilor, inclusiv cu cele definite în documentul Conferinţei CSCE de la Bonn.

Articolul 19

Consiliul de cooperare formulează recomandări pentru punerea în aplicare a articolelor 17 şi 18.

CAPITOLUL II

Condiţii privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale

Articolul 20

(1)   Comunitatea şi statele membre ale acesteia acordă înfiinţării de societăţi comerciale tadjice pe teritoriul lor, astfel cum sunt definite la articolul 22 litera (d), un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat societăţilor comerciale dintr-o ţară terţă.

(2)   Fără a aduce atingere rezervelor enumerate în anexa II, Comunitatea şi statele membre ale acesteia acordă filialelor societăţilor comerciale tadjice înfiinţate pe teritoriul lor un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat societăţilor comerciale comunitare, în ceea ce priveşte funcţionarea acestora.

(3)   Comunitatea şi statele membre ale acesteia acordă sucursalelor societăţilor comerciale tadjice înfiinţate pe teritoriul lor un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat sucursalelor societăţilor comerciale din orice ţară terţă, în ceea ce priveşte funcţionarea lor.

(4)   Republica Tadjikistan acordă înfiinţării de societăţi comerciale comunitare pe teritoriul său, astfel cum sunt definite la articolul 22 litera (d), un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat societăţilor comerciale tadjice sau dintr-o ţară terţă, oricare este mai favorabil.

(5)   Republica Tadjikistan acordă filialelor şi sucursalelor societăţilor comerciale comunitare înfiinţate pe teritoriul său un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat societăţilor comerciale sau sucursalelor tadjice sau societăţilor comerciale sau sucursalelor dintr-o ţară terţă, oricare dintre ele este mai favorabilă, în ceea ce priveşte funcţionarea lor.

Articolul 21

(1)   Dispoziţiile articolului 20 nu se aplică transportului aerian, transportului pe căile de navigaţie interioare şi transportului maritim.

(2)   Cu toate acestea, cu privire la activităţile desfăşurate de agenţiile maritime care prestează servicii de transport maritim internaţional, inclusiv activităţi intermodale, care cuprind un traseu maritim, fiecare parte autorizează societăţile comerciale ale celeilalte părţi să aibă o prezenţă comercială pe teritoriul său sub formă de filiale sau de sucursale, în condiţii de înfiinţare şi de funcţionare nu mai puţin favorabile decât cele acordate propriilor societăţi comerciale sau filialelor ori sucursalelor societăţilor comerciale ale unei ţări terţe, oricare dintre ele sunt mai favorabile.

Astfel de activităţi includ, fără a se limita la:

(a)

comercializarea şi vânzarea de servicii de transport maritim şi de servicii conexe, prin contact direct cu clienţii, de la oferta de preţ la eliberarea facturii, indiferent dacă respectivele servicii sunt efectuate sau prestate de însuşi prestatorul de servicii sau prin prestatorii de servicii cu care vânzătorul de servicii a încheiat acorduri comerciale permanente;

(b)

achiziţionarea şi utilizarea, în nume propriu sau în numele clienţilor (şi revânzarea către clienţi) a oricărui serviciu de transport sau a oricărui serviciu conex, inclusiv a serviciilor de transport intern de orice tip, în special pe căi navigabile interioare, rutiere şi feroviare, necesare pentru prestarea unui serviciu integrat;

(c)

întocmirea documentaţiei referitoare la transport, vamă sau alte documente legate de originea şi natura mărfurilor transportate;

(d)

furnizarea de informaţii comerciale prin orice mijloace, inclusiv prin sisteme informatice computerizate şi schimburile de date electronice (sub rezerva restricţiilor nediscriminatorii privind comunicaţiile electronice);

(e)

încheierea oricărui acord comercial, inclusiv participarea la capitalul societăţii comerciale şi recrutarea personalului la nivel local (sau, în cazul personalului străin, sub rezerva dispoziţiilor relevante ale prezentului acord), cu oricare agenţie maritimă locală;

(f)

acţionarea în numele societăţilor, organizarea escalei navei sau preluarea încărcăturilor atunci când aceasta este solicitată.

Articolul 22

În sensul prezentului acord:

(a)

„societate comercială comunitară” sau, respectiv, „societate comercială tadjică” înseamnă o societate comercială înfiinţată în conformitate cu legislaţia unui stat membru sau, respectiv, a Republicii Tadjikistan şi având sediul social, administraţia centrală sau locul principal de desfăşurare a activităţii pe teritoriul Comunităţii sau, respectiv, al Republicii Tadjikistan. Cu toate acestea, în cazul în care societatea comercială, înfiinţată în conformitate cu legislaţia unui stat membru sau a Republicii Tadjikistan, are numai sediul social pe teritoriul Comunităţii sau al Republicii Tadjikistan, aceasta este considerată o societate comercială comunitară sau o societate comercială tadjică în cazul în care activitatea sa are o legătură efectivă şi permanentă cu economia unuia dintre statele membre sau, respectiv, a Republicii Tadjikistan;

(b)

„filiala” unei societăţi comerciale desemnează o societate controlată efectiv de prima societate;

(c)

„sucursala” unei societăţi comerciale desemnează un punct de lucru fără personalitate juridică, cu aparenţa permanenţei, de exemplu prelungirea unei societăţi-mamă, care are propria conducere şi dotarea materială necesară încât să poată negocia afaceri cu terţi astfel încât aceştia din urmă, deşi cunosc faptul că, dacă este necesar, există o legătură juridică între sucursală şi societatea-mamă cu sediul în străinătate, nu sunt obligaţi să încheie afaceri direct cu societatea-mamă, ci pot efectua tranzacţii comerciale la sediul care reprezintă extensia;

(d)

„înfiinţare” înseamnă dreptul societăţilor comerciale comunitare sau tadjice definite la litera (a) de a desfăşura activităţi economice prin înfiinţarea de filiale şi de sucursale în Republica Tadjikistan sau, respectiv, în Comunitate;

(e)

„activitate” desemnează desfăşurarea unor activităţi economice;

(f)

„activităţi economice” înseamnă activităţile cu caracter industrial şi comercial, precum şi profesional.

În ceea ce priveşte transportul internaţional maritim, inclusiv operaţiile intermodale care cuprind un traseu maritim, resortisanţii statelor membre sau ai Republicii Tadjikistan, stabiliţi în afara Comunităţii sau, respectiv, a Republicii Tadjikistan, precum şi societăţile comercialele maritime înfiinţate în afara Comunităţii sau a Republicii Tadjikistan şi controlate de resortisanţi ai unui stat membru sau ai Republicii Tadjikistan beneficiază atât de dispoziţiile prezentului capitol, cât şi de cele ale capitolului III, în cazul în care navele lor sunt înmatriculate în respectivul stat membru sau în Republica Tadjikistan, în conformitate cu legislaţiile lor.

Articolul 23

(1)   Fără a aduce atingere altor dispoziţii ale prezentului acord, o parte nu este împiedicată să adopte măsuri prudenţiale, inclusiv pentru protecţia investitorilor, deponenţilor, asiguraţilor sau a persoanelor faţă de care prestatorul de servicii financiare are o datorie fiduciară sau pentru a asigura integritatea şi stabilitatea sistemului financiar. În cazul în care nu sunt conforme cu dispoziţiile prezentului acord, astfel de măsuri nu pot fi folosite în scopul eludării obligaţiilor care îi revin unei părţi în temeiul prezentului acord.

(2)   Nicio dispoziţie a prezentului acord nu se interpretează ca impunând uneia dintre părţi divulgarea de informaţii referitoare la afacerile şi la conturile unor clienţi individuali sau orice informaţii confidenţiale sau protejate deţinute de organismele publice.

(3)   În sensul prezentului acord, „servicii financiare” înseamnă acele activităţi descrise în anexa III.

Articolul 24

Dispoziţiile prezentului acord nu aduc atingere punerii în aplicare, de către fiecare parte, a măsurilor necesare pentru a evita eludarea, prin intermediul dispoziţiilor prezentului acord, a măsurilor pe care le-a luat privind accesul ţărilor terţe la piaţa sa.

Articolul 25

(1)   Prin derogare de la dispoziţiile capitolului I din prezentul titlu, o societate comercială comunitară sau o societate comercială tadjică înfiinţată pe teritoriul Republicii Tadjikistan sau, respectiv, al Comunităţii, are dreptul să angajeze, direct sau prin intermediul uneia dintre sucursalele sau filialele sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare în ţara gazdă de stabilire, pe teritoriul Republicii Tadjikistan şi, respectiv, al Comunităţii, resortisanţi ai statelor membre ale Comunităţii şi, respectiv, ai Republicii Tadjikistan, cu condiţia ca persoanele în cauză să facă parte din personalul-cheie definit la alineatul (2) şi să fie angajate exclusiv de societăţile sau sucursalele respective. Permisele de şedere şi de muncă pentru aceste persoane sunt valabile strict pe perioada angajării.

(2)   Personalul-cheie al societăţilor comerciale menţionate anterior, denumite în continuare „organizaţii”, este format din „persoane transferate în cadrul societăţii”, în conformitate cu definiţia prevăzută la litera (c), care fac parte din următoarele categorii, cu condiţia ca organizaţia să aibă personalitate juridică şi ca persoanele în cauză să fi fost angajate de respectiva organizaţie sau să fi fost parteneri în cadrul acesteia (alţii decât acţionari majoritari) pe o perioadă de cel puţin un an înainte de un astfel de transfer:

(a)

cadre superioare ale unei organizaţii, a căror funcţie principală constă în administrarea organizaţiei, aflate sub supravegherea sau conducerea generală a consiliului de administraţie sau a acţionarilor sau funcţii echivalente, printre care:

persoane care asigură conducerea unităţii sau a unui departament sau a unei subdiviziunii a unităţii;

persoane care supraveghează şi controlează activitatea altor angajaţi cu responsabilităţi de supraveghere, profesionale sau de conducere;

persoane care au autoritatea personală de a angaja şi de a concedia personal sau de a recomanda angajări, concedieri sau alte acţiuni legate de personal;

(b)

persoane angajate de o organizaţie, care posedă competenţe excepţionale, esenţiale pentru funcţionarea unităţii, pentru echipamentele de cercetare, tehnologiile sau administrarea unităţii. Evaluarea unor astfel de cunoştinţe poate avea ca obiect, pe lângă cunoştinţele specifice unităţii, nivelul înalt de calificare pentru un tip de muncă sau de activitate care necesită cunoştinţe tehnice speciale, inclusiv apartenenţa la o profesie acreditată;

(c)

o „persoană transferată în interiorul întreprinderii” este definită ca o persoană fizică care lucrează pentru o organizaţie de pe teritoriul unei părţi şi care este transferată temporar în vederea exercitării de activităţi economice pe teritoriul celeilalte părţi; organizaţia în cauză trebuie să aibă locul principal de desfăşurare a activităţii pe teritoriul unei părţi, iar transferul să fie efectuat către o filială sau sucursală a respectivei organizaţii, care desfăşoară în mod real activităţi economice similare pe teritoriul celeilalte părţi.

Articolul 26

(1)   Părţile depun toate eforturile necesare pentru a evita luarea unor măsuri sau întreprinderea unor acţiuni care să impună condiţii de înfiinţare şi de funcţionare a societăţilor lor comerciale mai restrictive decât cele din ziua anterioară datei semnării prezentului acord.

(2)   Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dispoziţiilor articolului 34: situaţiile prevăzute la articolul 34 sunt reglementate exclusiv de dispoziţiile acestuia.

(3)   Acţionând în spiritul parteneriatului şi cooperării şi în lumina dispoziţiilor articolului 40, Guvernul Republicii Tadjikistan informează Comunitatea cu privire la intenţiile sale de a propune noi acte cu putere de lege sau de a adopta noi norme administrative care să ducă la modificarea condiţiilor de înfiinţare sau de funcţionare a sucursalelor şi filialelor societăţilor comercialelor comunitare în Republica Tadjikistan, făcându-le mai restrictive decât erau în ziua anterioară datei semnării prezentului acord. Comunitatea poate solicita Republicii Tadjikistan să îi comunice proiectele unor astfel de acte cu putere de lege sau norme administrative şi să organizeze consultări cu privire la aceste proiecte.

(4)   În cazul în care noile acte cu putere de lege sau norme administrative introduse în Republica Tadjikistan riscă să modifice condiţiile de funcţionare a sucursalelor şi filialelor societăţilor comerciale comunitare înfiinţate în Republica Tadjikistan, făcându-le mai restrictive decât erau la data semnării prezentului acord, respectivele acte cu putere de lege sau norme administrative nu se aplică, pe o perioadă de trei ani de la data intrării lor în vigoare, filialelor şi sucursalelor deja înfiinţate în Republica Tadjikistan la data intrării în vigoare a respectivelor acte.

CAPITOLUL III

Prestări de servicii transfrontaliere între Comunitate şi Republica Tadjikistan

Articolul 27

(1)   Părţile se angajează, în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol, să ia măsurile necesare pentru a autoriza în mod progresiv prestarea de servicii de către societăţi comerciale comunitare sau tadjice înfiinţate pe teritoriul unei alte părţi decât cea a beneficiarului serviciilor, ţinând seama de evoluţia sectorului serviciilor în cele două părţi.

(2)   Consiliul de cooperare formulează recomandările necesare punerii în aplicare a alineatului (1).

Articolul 28

Părţile cooperează în scopul dezvoltării unui sector al serviciilor orientat către piaţă în Republica Tadjikistan.

Articolul 29

(1)   În ceea ce priveşte transportul maritim internaţional, părţile se angajează să aplice în mod eficient principiul liberului acces la piaţă şi la trafic pe o bază comercială.

(a)

Dispoziţia menţionată anterior nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la codul de conduită pentru conferinţele maritime, aplicabile uneia sau alteia dintre părţile la prezentul acord. Operatorii de transport maritim neincluşi în conferinţă sunt liberi să îşi desfăşoare activitatea în concurenţă cu o conferinţă, cu condiţia să respecte principiul concurenţei loiale pe bază comercială.

(b)

Părţile îşi afirmă adeziunea la principiul liberei concurenţe ca element esenţial al comerţului cu produse solide şi lichide în vrac.

(2)   În aplicarea principiilor menţionate la alineatul (1), părţile:

(a)

nu aplică, de la intrarea în vigoare a prezentului acord, clauzele de partajare a încărcăturilor din acordurile bilaterale dintre statele membre al Comunităţii şi fosta Uniune Sovietică;

(b)

nu introduc, în viitoarele acorduri bilaterale cu ţările terţe, clauze de partajare a încărcăturilor, cu excepţia circumstanţelor excepţionale în care companiile maritime de linie ale uneia sau celeilalte părţi la prezentul acord nu ar avea altfel posibilitatea de a participa la traficul având destinaţia sau provenienţa în ţara terţă în cauză;

(c)

interzic, în viitoarele acorduri bilaterale, clauzele de partajare a încărcăturilor în ceea ce priveşte produsele solide şi lichide transportate în vrac;

(d)

elimină, de la data intrării în vigoare a prezentului acord, toate măsurile unilaterale şi obstacolele administrative, tehnice sau de altă natură care pot avea efecte cu caracter restrictiv sau discriminatoriu asupra liberei prestări de servicii în cadrul transportului maritim internaţional.

(3)   Fiecare parte acordă, inter alia, navelor exploatate de către resortisanţi sau societăţi comerciale ale celeilalte părţi un tratament care nu este mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor lor nave, în ceea ce priveşte accesul la porturile deschise comerţului internaţional, utilizarea infrastructurilor şi a serviciilor maritime auxiliare ale porturilor, precum şi în ceea ce priveşte taxele şi impunerile, facilităţile vamale, alocarea danelor de acostare şi instalaţiile de încărcare şi descărcare;

Articolul 30

Pentru a asigura o dezvoltare coordonată a transporturilor între părţi, adaptată la nevoile lor comerciale, condiţiile de acces reciproc la piaţă şi la prestarea de servicii de transport rutier, feroviar şi pe căile navigabile interioare şi, după caz, de transport aerian pot face obiectul unor acorduri speciale care se negociază între părţi după intrarea în vigoare a prezentului acord.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii generale

Articolul 31

(1)   Dispoziţiile prezentului titlu se aplică sub rezerva limitărilor justificate din motive de ordine publică, de siguranţă publică sau de sănătate publică.

(2)   Acestea nu se aplică activităţilor care, pe teritoriul uneia sau celeilalte părţi, sunt legate, chiar şi ocazional, de exerciţiul autorităţii publice.

Articolul 32

În sensul prezentului titlu, nicio dispoziţie a prezentului acord nu împiedică părţile să aplice propriile acte cu putere de lege şi norme administrative privind intrarea şi şederea, angajarea, condiţiile de muncă, stabilirea persoanelor fizice şi prestarea de servicii, cu condiţia ca aceasta să nu ducă la anularea sau compromiterea beneficiilor care îi revin uneia dintre părţi în temeiul unei anumite dispoziţii a prezentului acord. Dispoziţia menţionată anterior nu aduce atingere punerii în aplicare a articolului 31.

Articolul 33

Societăţile comerciale controlate şi deţinute în comun exclusiv de societăţi comerciale tadjice şi de societăţi comerciale comunitare beneficiază şi de dispoziţiile capitolelor II, III şi IV.

Articolul 34

Tratamentul pe care o parte îl acordă celeilalte părţi în temeiul prezentului acord, cu o lună înainte de intrarea în vigoare a obligaţiilor relevante care decurg din Acordul general privind comerţul cu servicii (GATS), nu este în niciun caz mai favorabil, în ceea ce priveşte sectoarele sau măsurile reglementate de GATS, decât cel acordat de respectiva parte în conformitate cu dispoziţiile GATS, indiferent de sectorul, subsectorul sau modalitatea de prestare a serviciilor.

Articolul 35

În sensul capitolelor II, III şi IV, nu se ţine seama de tratamentul acordat de Comunitate, statele membre ale acesteia sau Republica Tadjikistan în temeiul unor angajamente încheiate în cadrul unor acorduri de integrare economică în conformitate cu principiile prevăzute la articolul V din GATS.

Articolul 36

(1)   Tratamentul conform clauzei naţiunii celei mai favorizate acordat în conformitate cu dispoziţiile prezentului titlu nu se aplică avantajelor fiscale pe care părţile le acordă sau urmează să le acorde în viitor pe baza unor acorduri de evitare a dublei impuneri sau a altor aranjamente fiscale.

(2)   Nicio dispoziţie a prezentului titlu nu se interpretează ca împiedicând adoptarea sau punerea în aplicare de către părţi a unor măsuri destinate să evite evaziunea fiscală, în conformitate cu dispoziţiile fiscale ale acordurilor de evitare a dublei impuneri şi alte aranjamente fiscale sau legislaţia fiscală internă.

(3)   Nicio dispoziţie a prezentului titlu nu se interpretează ca împiedicând statele membre sau Republica Tadjikistan să facă distincţia, în aplicarea dispoziţiilor relevante ale legislaţiei lor fiscale, între contribuabilii care nu se află în situaţii identice, în special în ceea ce priveşte domiciliul ori sediul.

Articolul 37

Fără a aduce atingere articolului 24, nicio dispoziţie din capitolele II, III şi IV nu se interpretează în sensul conferirii dreptului:

resortisanţilor statelor membre sau ai Republicii Tadjikistan de a intra sau de a rămâne pe teritoriul Republicii Tadjikistan sau, respectiv, al Comunităţii, indiferent în ce calitate, în special în calitate de acţionari sau parteneri ai unei societăţi comerciale, de administratori sau angajaţi ai respectivei societăţi comerciale sau de prestatori sau beneficiari de servicii;

sucursalelor sau filialelor comunitare ale societăţilor comerciale tadjice de a angaja, direct sau indirect, resortisanţi ai Republicii Tadjikistan pe teritoriul Comunităţii;

sucursalelor sau filialelor tadjice ale societăţilor comerciale comunitare de a angaja, direct sau indirect, resortisanţi ai statelor membre pe teritoriul Republicii Tadjikistan;

societăţilor comerciale tadjice sau sucursalelor ori filialelor comunitare ale societăţilor comerciale tadjice de a furniza resortisanţi tadjici care să acţioneze în numele şi sub conducerea altor persoane în temeiul unor contracte de muncă temporare;

societăţilor comerciale comunitare sau sucursalelor ori filialelor tadjice ale societăţilor comerciale comunitare de a furniza lucrători care sunt resortisanţi ai statelor membre, în temeiul unor contracte de muncă temporare.

CAPITOLUL V

Plăţi curente şi capitaluri

Articolul 38

(1)   Părţile se angajează să autorizeze, într-o monedă liber convertibilă, toate plăţile privind contul curent al balanţei de plăţi între rezidenţii Comunităţii şi cei ai Republicii Tadjikistan, care sunt legate de circulaţia mărfurilor, a serviciilor sau a persoanelor, efectuată în conformitate cu prezentul acord.

(2)   În ceea ce priveşte tranzacţiile din contul de capital al balanţei de plăţi, părţile asigură, de la data intrării în vigoare a prezentului acord, libera circulaţie a capitalurilor în ceea ce priveşte investiţiile directe efectuate în societăţi comerciale constituite în conformitate cu legislaţia ţării gazdă şi investiţiile efectuate în conformitate cu dispoziţiile capitolului II, precum şi lichidarea sau repatrierea respectivelor investiţii şi a oricărui profit rezultat din acestea.

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (2) sau alineatului (5), de la data intrării în vigoare a prezentului acord, părţile nu mai introduc noi restricţii de schimb valutar care să afecteze circulaţia capitalurilor şi plăţile curente aferente respectivei circulaţii între rezidenţii Comunităţii şi cei ai Republicii Tadjikistan şi nu transformă aranjamentele existente în altele mai restrictive.

(4)   Părţile se consultă pentru a facilita circulaţia altor tipuri de capitaluri decât cele menţionate la alineatul (2) între Comunitate şi Republica Tadjikistan, în vederea promovării obiectivelor prezentului acord.

(5)   Pe baza dispoziţiilor prezentului articol, până la introducerea convertibilităţii totale a monedei tadjice în sensul articolului VIII din statutul Fondului Monetar Internaţional (FMI), Republica Tadjikistan poate aplica, în circumstanţe excepţionale, restricţii de schimb valutar legate de acordarea sau obţinerea de credite financiare pe termen scurt sau mediu, în măsura în care respectivele restricţii sunt impuse Republicii Tadjikistan la acordarea unor astfel de credite şi sunt autorizate în conformitate cu statutul său din cadrul FMI. Republica Tadjikistan aplică respectivele restricţii în mod nediscriminatoriu. Acestea se aplică astfel încât să afecteze cât mai puţin aplicarea prezentului acord. Republica Tadjikistan informează prompt Consiliul de cooperare cu privire la adoptarea unor astfel de măsuri şi cu privire la orice modificări ale acestora.

(6)   Fără a aduce atingere alineatelor (1) şi (2), în cazul în care, în circumstanţe excepţionale, circulaţia capitalurilor între Comunitate şi Republica Tadjikistan produce sau riscă să producă grave dificultăţi pentru funcţionarea politicii valutare sau a politicii monetare a Comunităţii sau a Republicii Tadjikistan, Comunitatea şi, respectiv, Republica Tadjikistan pot lua măsuri de salvgardare în ceea ce priveşte circulaţia capitalurilor între Comunitate şi Republica Tadjikistan pe o perioadă de cel mult şase luni, în cazul în care astfel de măsuri sunt strict necesare.

CAPITOLUL VI

Protecţia proprietăţii intelectuale, industriale şi comerciale

Articolul 39

(1)   În conformitate cu dispoziţiile prezentului articol şi ale anexei IV, Republica Tadjikistan continuă să îmbunătăţească protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, industrială şi comercială pentru a asigura, până la sfârşitul celui de al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, un nivel de protecţie similar celui care există în Comunitate, inclusiv mijloacele efective pentru a asigura respectarea acestor drepturi.

(2)   La încheierea celui de-al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Republica Tadjikistan aderă la convenţiile multilaterale în materie de proprietate intelectuală, industrială şi comercială menţionate în anexa IV punctul 1, la care statele membre sunt părţi sau pe care statele membre le aplică de facto, în conformitate cu dispoziţiile relevante ale respectivelor convenţii. Comunitatea va asigura sprijin pentru punerea în aplicare a acestor dispoziţii ori de câte ori este posibil.

TITLUL V

COOPERAREA LEGISLATIVĂ

Articolul 40

(1)   Părţile recunosc că o condiţie importantă a consolidării legăturilor economice între Republica Tadjikistan şi Comunitate este armonizarea legislaţiei existente şi viitoare a Republicii Tadjikistan cu cea a Comunităţii. Republica Tadjikistan ia măsurile necesare pentru creşterea treptată a gradului de compatibilitate a legislaţiei sale interne cu legislaţia comunitară.

(2)   Armonizarea legislaţiilor cuprinde, în special, următoarele domenii: legislaţia vamală, dreptul societăţilor comerciale, dreptul bancar şi legislaţia privind alte servicii financiare, contabilitatea şi impozitarea societăţilor comerciale, proprietatea intelectuală, protecţia lucrătorilor la locul de muncă, regulile de concurenţă, inclusiv toate chestiunile şi practicile conexe care afectează schimburile comerciale, achiziţiile publice, protecţia sănătăţii şi a vieţii persoanelor, animalelor şi plantelor, mediul, protecţia consumatorilor, impozitarea indirectă, normele şi standardele tehnice, actele cu putere de lege şi normele administrative în sectorul nuclear, transporturi şi comunicaţiile electronice.

(3)   Comunitatea acordă Republicii Tadjikistan asistenţă tehnică pentru punerea în aplicare a respectivelor măsuri, care poate include:

schimburile de experţi;

furnizarea de informaţii rapide, în special în domeniul legislaţiei relevante;

organizarea seminariilor;

formarea personalului implicat în elaborarea şi aplicarea legislaţiei;

asistenţa pentru traducerea legislaţiei comunitare în sectoarele în cauză.

(4)   Părţile convin să examineze mijloacele de aplicare a normelor lor respective de concurenţă, în mod concertat, în cazul în care sunt afectate schimburile comerciale dintre părţi.

TITLUL VI

COOPERAREA ECONOMICĂ

Articolul 41

(1)   Comunitatea şi Republica Tadjikistan stabilesc o cooperare economică menită să contribuie la procesul de reformă şi de redresare economică, precum şi la dezvoltarea durabilă a Republicii Tadjikistan. Această cooperare consolidează relaţiile economice existente în interesul ambelor părţi.

(2)   Politicile şi celelalte măsuri vor avea scopul să promoveze reformele economice şi sociale, precum şi restructurarea sistemelor economice din Republica Tadjikistan şi se vor inspira din principiile de durabilitate şi dezvoltare socială armonioasă; acestea vor integra totodată pe deplin şi considerentele de mediu şi lupta împotriva sărăciei.

(3)   În acest sens, cooperarea se va concentra în mod deosebit asupra dezvoltării economice şi sociale, asupra dezvoltării resurselor umane, sprijinirea întreprinderilor (inclusiv a privatizării, investiţiilor şi dezvoltării serviciilor financiare), agriculturii şi alimentelor (inclusiv asupra securităţii alimentare), energiei (inclusiv asupra energiei hidroelectrice), gestionării apei şi siguranţei nucleare civile, sănătăţii şi luptei împotriva sărăciei, transporturilor, serviciilor poştale, comunicaţiilor electronice, turismului, protecţiei mediului, activităţilor transfrontaliere şi cooperării regionale.

(4)   Se acordă o atenţie specială măsurilor care pot încuraja potenţialul economic al Republici Tadjikistan şi cooperarea regională.

(5)   După caz, cooperarea economică şi alte forme de cooperare prevăzute de prezentul acord pot fi sprijinite prin asistenţă tehnică din partea Comunităţii, ţinând seama de regulamentul Consiliului aplicabil asistenţei tehnice acordate Statelor Independente, de priorităţile convenite în programul orientativ privind asistenţa tehnică acordată de Comunitate Asiei Centrale şi aplicarea acestuia în Republica Tadjikistan şi de procedurile stabilite de coordonare şi de punere în aplicare a acestora. Republica Tadjikistan poate beneficia, de asemenea, de alte programe comunitare în conformitate cu reglementările adecvate adoptate de Consiliu.

Articolul 42

Cooperarea în domeniul comerţului cu mărfuri şi servicii

Părţile vor coopera în vederea asigurării conformităţii comerţului internaţional al Republicii Tadjikistan cu normele OMC. Comunitatea acordă Republicii Tadjikistan asistenţă tehnică în acest scop.

Această cooperare se referă în special la aspectele specifice care au un raport direct cu facilitarea comerţului, îndeosebi în vederea sprijinirii Republicii Tadjikistan pentru a armoniza actele sale cu putere de lege şi normele sale administrative cu normele OMC şi a îndeplini astfel, cât mai curând posibil, condiţiile de aderare la această organizaţie. Acestea includ:

formularea unei politici în ceea ce priveşte comerţul şi problemele referitoare la comerţ, în special plăţile şi mecanismele de compensare;

elaborarea legislaţiei corespunzătoare.

Articolul 43

Cooperarea industrială

(1)   Cooperarea urmăreşte, în special, să promoveze:

dezvoltarea legăturilor de afaceri între operatorii economici ai celor două părţi, inclusiv între întreprinderile mici şi mijlocii;

participarea Comunităţii la eforturile Republicii Tadjikistan de restructurare a industriei sale;

îmbunătăţirea gestionării;

îmbunătăţirea calităţii produselor industriale şi adaptarea acestora la standardele internaţionale;

dezvoltarea unei capacităţi eficiente de producţie şi prelucrare în sectorul materiilor prime;

dezvoltarea normelor şi practicilor comerciale adecvate, inclusiv comercializarea produselor;

protecţia mediului;

conversia industriei de apărare;

formarea personalului.

(2)   Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere punerii în aplicare a regulilor de concurenţă comunitare aplicabile întreprinderilor.

Articolul 44

Promovarea şi protecţia investiţiilor

(1)   Ţinând seama de competenţele şi prerogativele respective ale Comunităţii şi ale statelor membre ale acesteia, cooperarea urmăreşte să creeze un mediu favorabil pentru investiţiile private, atât interne, cât şi externe, în special prin crearea unor condiţii mai bune de protecţie a investiţiilor, transferul de capitaluri şi schimburile de informaţii privind oportunităţile de investiţii.

(2)   Obiectivele cooperării sunt în principal următoarele:

încheierea, după caz, între statele membre şi Republica Tadjikistan, de acorduri pentru evitarea dublei impuneri;

crearea unor condiţii favorabile pentru a atrage investiţii străine în economia tadjică;

asigurarea unor legi şi condiţii comerciale stabile şi adecvate, precum şi schimburile de informaţii privind actele cu putere de lege şi normele şi practicile administrative în domeniul investiţiilor;

schimbul de informaţii privind oportunităţile de investiţii, printre altele în cadrul târgurilor comerciale, al expoziţiilor, al săptămânilor comerciale şi al altor manifestări.

Articolul 45

Achiziţii publice

Părţile cooperează pentru a promova o concurenţă deschisă în adjudecarea unor contracte de bunuri şi servicii, în special prin intermediul procedurilor de ofertare.

Articolul 46

Cooperarea în domeniul standardelor şi al evaluării conformităţii

(1)   Cooperarea între părţi promovează alinierea la criteriile, principiile şi orientările internaţionale în ceea ce priveşte metrologia, standardele şi evaluarea conformităţii, pentru a facilita recunoaşterea reciprocă în domeniul evaluării conformităţii, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor tadjice.

(2)   În acest scop, părţile fac eforturi pentru a coopera în cadrul unor proiecte de asistenţă tehnică privind:

promovarea unei cooperări corespunzătoare cu organizaţiile şi instituţiile specializate în aceste domenii;

promovarea utilizării normelor tehnice ale Comunităţii şi aplicarea standardelor şi a procedurilor europene de evaluare a conformităţii;

favorizarea împărtăşirii experienţei şi a informaţiilor tehnice în ceea ce priveşte gestionarea calităţii.

Articolul 47

Sectorul minier şi al materiilor prime

(1)   Părţile urmăresc să sporească investiţiile şi comerţul în sectorul minier şi al materiilor prime, inclusiv metalele neferoase.

(2)   Cooperarea urmăreşte, în special, următoarele domenii:

schimbul de informaţii privind posibilităţile din sectorul minier şi sectorul metalelor neferoase;

stabilirea unui cadru juridic pentru cooperare;

aspecte comerciale;

adoptarea şi punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul mediului;

formare;

siguranţa în industria minieră.

Articolul 48

Cooperare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei

(1)   Părţile încurajează cooperarea în materie de cercetare ştiinţifică civilă şi de dezvoltare tehnologică (CDT), spre beneficiul reciproc al părţilor şi luând în considerare disponibilitatea resurselor, accesul adecvat la programele celeilalte părţi, sub rezerva atingerii unor niveluri adecvate de protecţie efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială şi comercială.

(2)   Cooperarea în domeniul ştiinţei şi tehnologiei include:

schimbul de informaţii ştiinţifice şi tehnice;

organizarea de activităţi comune de CDT;

activităţi de formare şi programe de mobilitate pentru oamenii de ştiinţă, cercetătorii şi specialiştii în cercetare şi în dezvoltare tehnologică ai celor două părţi.

În cazul în care se realizează în cadrul unor activităţi legate de educaţie şi/sau de formare, această cooperare se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile articolului 49.

Părţile se pot angaja, de comun acord, în alte forme de cooperare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

În cadrul acestor activităţi de cooperare, o atenţie deosebită se acordă reorientării oamenilor de ştiinţă, inginerilor, cercetătorilor şi tehnicienilor care participă sau care au participat la activităţi de cercetare şi/sau de producţie în domeniul armelor de distrugere în masă.

(3)   Cooperarea în temeiul prezentului articol se pune în aplicare în conformitate cu aranjamentele specifice care urmează a fi negociate şi încheiate în conformitate cu procedurile adoptate de fiecare parte, care stabilesc dispoziţii adecvate în materie de drepturi de proprietate intelectuală, industrială şi comercială.

Articolul 49

Educaţie şi formare

(1)   Părţile cooperează pentru a ridica nivelul învăţământului general şi al calificărilor profesionale în Republica Tadjikistan, atât în sectorul public, cât şi în cel privat.

(2)   Cooperarea se concentrează, în special, asupra următoarelor domenii:

actualizarea sistemelor de învăţământ superior şi de formare în Republica Tadjikistan, inclusiv sistemul de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior şi de certificare a diplomelor de studii superioare;

formarea cadrelor şi funcţionarilor din sectorul public şi din cel privat în domenii prioritare care urmează să fie stabilite;

cooperarea între unităţile de învăţământ şi între unităţile de învăţământ şi întreprinderi;

mobilitatea profesorilor, absolvenţilor, administratorilor, tinerilor oameni de ştiinţă şi cercetători, precum şi a tinerilor;

promovarea predării studiilor europene în instituţii corespunzătoare;

predarea limbilor comunitare;

formarea postuniversitară a interpreţilor de conferinţă;

formarea jurnaliştilor;

formarea formatorilor.

(3)   Eventuala participare a unei părţi la diferite programe de educaţie şi formare ale celeilalte părţi ar putea fi avută în vedere, în conformitate cu procedurile fiecăreia; după caz, se vor stabili cadre instituţionale şi planuri de cooperare prin participarea Republicii Tadjikistan la programul comunitar TEMPUS.

Articolul 50

Agricultura şi sectorul agroindustrial

În acest domeniu, cooperarea are în vedere promovarea reformei agrare şi a structurilor agricole, modernizarea, privatizarea şi restructurarea agriculturii, a creşterii animalelor, a sectorului agroindustrial şi a sectorului serviciilor în Republica Tadjikistan, dezvoltarea pieţelor naţionale şi internaţionale pentru produsele tadjice, în condiţii care asigură protecţia mediului, luând în considerare necesitatea de a îmbunătăţi securitatea aprovizionării cu produse alimentare, dezvoltarea sectorului agroindustrial, prelucrarea şi distribuirea produselor agricole. Părţile au în vedere, de asemenea, apropierea treptată a standardelor tadjice de reglementările tehnice comunitare privind produsele alimentare, industriale şi agricole, inclusiv standardele sanitare şi fitosanitare.

Articolul 51

Energie

(1)   Cooperarea este reglementată conform principiilor economiei de piaţă şi Cartei europene a energiei, în contextul unei integrări progresive a pieţelor energiei în Europa.

(2)   Cooperarea se concentrează, inter alia, asupra elaborării şi dezvoltării unei politici energetice. Aceasta include următoarele domenii:

îmbunătăţirea gestionării şi reglementării sectorului energetic în conformitate cu o economie de piaţă;

îmbunătăţirea furnizării de energie, inclusiv securitatea furnizării, în mod raţional din punct de vedere ecologic şi economic;

promovarea economiei de energie şi a eficienţei energetice şi punerea în aplicare a Protocolului la Carta energiei privind eficienţa energetică şi aspectele conexe referitoare la mediu;

modernizarea infrastructurii energetice;

îmbunătăţirea aprovizionării cu energie şi a tehnologiilor de utilizare, indiferent de tipul de energie;

gestiunea şi formarea tehnică în sectorul energetic;

transportul şi tranzitul materialelor şi produselor energetice;

introducerea unui ansamblu de condiţii instituţionale, juridice, fiscale şi de altă natură necesare pentru a încuraja schimburile comerciale şi investiţiile în sectorul energetic;

dezvoltarea resurselor de energie hidroelectrică şi a altor resurse de energie regenerabile.

(3)   Părţile fac schimb de informaţii relevante cu privire la proiectele de investiţii în sectorul energetic, în special în ceea ce priveşte producerea de resurse energetice şi construcţia şi modernizarea conductelor de gaz sau ţiţei sau a altor modalităţi de transport al produselor energetice. Părţile acordă o importanţă deosebită cooperării cu privire la investiţiile în sectorul energetic şi la modul în care sunt reglementate acestea. Părţile cooperează în vederea punerii în aplicare cât se poate de eficace a dispoziţiilor titlului IV şi ale articolului 44, cu privire la investiţiile în sectorul energetic.

Articolul 52

Mediu şi sănătate

(1)   În spiritul Cartei europene a energiei şi al Declaraţiilor Conferinţei de la Lucerna din aprilie 1993 şi Conferinţei de la Sofia din octombrie 1995 şi ţinând seama de Tratatul privind Carta energiei, în special articolul 19 din acesta, şi de Protocolul la Carta energiei privind eficienţa energetică şi aspectele conexe referitoare la mediu, părţile dezvoltă şi consolidează cooperarea în domeniul mediului şi al sănătăţii oamenilor.

(2)   Cooperarea urmăreşte protecţia mediului, combaterea tuturor formelor de poluare şi în special cuprinde:

monitorizarea eficientă a nivelurilor de poluare şi evaluarea mediului; un sistem de informare cu privire la starea mediului;

combaterea poluării locale, regionale şi transfrontaliere a aerului şi a apei;

reabilitarea mediului;

producţia şi consumul durabile, eficiente şi ecologice ale energiei;

siguranţa instalaţiilor industriale;

clasificarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a produselor chimice;

calitatea apei;

reducerea, reciclarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă a deşeurilor, punerea în aplicare a Convenţiei de la Basel când aceasta va fi semnată;

impactul agriculturii asupra mediului: eroziunea solului; poluarea chimică;

protecţia pădurilor;

conservarea biodiversităţii şi a zonelor protejate, precum şi utilizarea şi gestionarea durabile ale resurselor biologice;

amenajarea teritoriului, inclusiv construcţiile şi urbanismul;

utilizarea instrumentelor economice şi fiscale;

schimbările climatice globale;

educaţia şi sensibilizarea privind mediul;

punerea în aplicare a Convenţiei de la Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului într-un context transfrontalier, când va fi semnată.

(3)   Formele de cooperare includ:

planificarea în caz de dezastre şi alte situaţii de urgenţă;

schimburile de informaţii şi de experţi, inclusiv informaţii şi experţi din domeniul transferului de tehnologii curate şi utilizarea în condiţii sigure şi ecologice a biotehnologiilor;

activităţile comune de cercetare;

apropierea legislaţiei la standardele comunitare;

cooperarea la nivel regional, inclusiv în cadrul Agenţiei Europene de Mediu, precum şi la nivel internaţional;

elaborarea strategiilor, în special privind problemele globale şi climatice, precum şi realizarea unei dezvoltări durabile;

studii de impact asupra mediului.

(4)   Părţile fac eforturi să îşi dezvolte cooperarea în materie de chestiuni privind sănătatea umană, în special prin intermediul asistenţei tehnice privind prevenirea şi combaterea bolilor infecţioase şi protecţia mamelor şi a copiilor mici.

Articolul 53

Transport

Părţile îşi dezvoltă şi consolidează cooperarea în domeniul transportului.

Această cooperare urmăreşte, printre altele, să restructureze şi să modernizeze sistemele şi reţelele de transport din Republica Tadjikistan, precum şi să dezvolte şi să asigure, după caz, compatibilitatea sistemelor de transport în contextul dezvoltării unui sistem de transport mai global; şi să identifice şi să elaboreze proiectele prioritare şi să încerce să atragă investiţii pentru punerea lor în aplicare.

Cooperarea include:

modernizarea gestionării şi exploatării transporturilor rutiere, feroviare şi a aeroporturilor;

modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor feroviare, portuare, rutiere, aeroportuare şi a căilor de navigaţie, inclusiv modernizarea marilor rute de interes comun şi a legăturilor transeuropene pentru moduri de transport menţionate anterior, în special cele legate de proiectul TRACECA;

promovarea şi dezvoltarea transportului multimodal;

promovarea programelor comune de cercetare şi dezvoltare;

pregătirea cadrului juridic şi instituţional pentru elaborarea şi punerea în aplicare a unei politici în domeniu, care să prevadă, printre altele, privatizarea sectorului transporturilor.

simplificarea procedurilor pentru toate formele de transport din regiune.

Articolul 54

Comunicaţii electronice şi servicii poştale

Ţinând seama de competenţele şi prerogativele fiecăreia, părţile extind şi consolidează cooperarea în următoarele domenii:

stabilirea politicilor şi a orientărilor pentru dezvoltarea sectorului comunicaţiilor electronice şi a serviciilor poştale;

elaborarea unei politici tarifare şi a principiilor de comercializare pentru comunicaţiile electronice şi serviciile poştale;

transferarea de tehnologie şi de know-how, în special cu privire la standardele tehnice şi sisteme de certificare europene;

încurajarea elaborării proiectelor în materie de comunicaţii electronice şi de servicii poştale, precum şi atragerea investiţiilor;

consolidarea eficacităţii şi calităţii comunicaţiilor electronice şi a serviciilor poştale, inter alia prin liberalizarea activităţilor subsectoriale;

promovarea tehnologiei avansate în domeniul comunicaţiilor electronice, în special privind transferul de fonduri pe cale electronică;

consolidarea gestionării şi a optimizării reţelelor de comunicaţii electronice;

elaborarea unei baze de reglementare corespunzătoare pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice şi poştale şi pentru utilizarea spectrului de frecvenţe radio;

consolidarea formării în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale în vederea exploatării în condiţii de piaţă.

Articolul 55

Servicii financiare şi instituţii fiscale

(1)   Cooperarea în domeniul serviciilor financiare urmăreşte în special să faciliteze implicarea Republicii Tadjikistan în sistemele de compensare universal recunoscute. Asistenţa tehnică are ca obiect:

dezvoltarea unei burse de valori şi a unei pieţe a valorilor mobiliare;

dezvoltarea serviciilor bancare, dezvoltarea unei pieţe comune pentru resurse de creditare şi implicarea Republicii Tadjikistan într-un sistem de compensaţie universal recunoscut;

dezvoltarea serviciilor de asigurări, care ar conduce, printre altele, la crearea unui cadru favorabil participării societăţilor comerciale comunitare la înfiinţarea asociaţiilor în participaţiune în sectorul asigurărilor din Republica Tadjikistan, precum şi dezvoltarea sistemului de asigurare a creditelor pentru export.

Această cooperare contribuie în special la încurajarea relaţiilor dintre părţi în sectorul serviciilor financiare.

(2)   Părţile cooperează pentru dezvoltarea unui sistem fiscal şi a instituţiilor fiscale în Republica Tadjikistan. Această cooperare include schimbul de informaţii şi de experienţă în domeniul fiscal şi formarea personalului implicat în elaborarea şi punerea în aplicare a politicii fiscale.

Articolul 56

Restructurarea întreprinderilor şi privatizarea

Recunoscând faptul că privatizarea are o importanţă fundamentală pentru sprijinirea redresării economice, părţile convin să coopereze pentru dezvoltarea cadrului instituţional, legal şi metodologic necesar. Se acordă o atenţie deosebită naturii raţionale şi transparente a procesului de privatizare, schimbului de informaţii şi de experienţă şi formării corespunzătoare în domeniul politicii de investiţii.

Asistenţa tehnică are ca obiect, inter alia:

continuarea dezvoltării unei baze instituţionale în cadrul Guvernului Republicii Tadjikistan pentru asistenţa în vederea definirii şi gestionării procesului de privatizare;

continuarea dezvoltării strategiei de privatizare a Guvernului Republicii Tadjikistan, inclusiv cadrul legislativ şi mecanismele de punere în aplicare;

avansarea strategiilor de piaţă în domeniul utilizării terenului şi al uzufructului;

restructurarea acelor întreprinderi care nu sunt încă pregătite pentru privatizare;

dezvoltarea întreprinderilor private şi în special a întreprinderilor mici şi mijlocii;

dezvoltarea fondurilor de investiţii.

Această cooperare are obiectivul de a contribui la promovarea investiţiilor comunitare în Republica Tadjikistan.

Articolul 57

Dezvoltare regională

(1)   Părţile îşi consolidează cooperarea în domeniul dezvoltării regionale şi al amenajării teritoriului.

(2)   În acest scop, părţile încurajează schimburile de informaţii dintre autorităţile naţionale, regionale şi locale cu privire la politica regională şi de amenajare a teritoriului, precum şi la metodele de elaborare a politicilor regionale, urmărind, în special, dezvoltarea regiunilor defavorizate.

De asemenea, părţile încurajează contactele directe între regiunile respective şi organizaţiile publice responsabile cu planificarea dezvoltării regionale în scopul, printre altele, de a schimba informaţii privind mijloacele de încurajare a dezvoltării regionale.

Articolul 58

Cooperarea în domeniul social

(1)   În domeniul sănătăţii şi siguranţei, părţile îşi dezvoltă cooperarea pentru a îmbunătăţi, inter alia, nivelul de protecţie a sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor.

Această cooperare include:

educarea şi formarea în materie de sănătate şi siguranţă, acordând o atenţie deosebită sectoarelor de activitate cu risc sporit;

elaborarea şi promovarea unor măsuri preventive de combatere a bolilor şi a altor afecţiuni profesionale;

prevenirea riscurilor de accidente grave şi gestionarea substanţelor chimice toxice;

cercetarea în domeniul culegerii şi interpretării informaţiilor privind mediul de lucru şi în domeniul sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor.

(2)   Cooperarea în domeniul ocupării forţei de muncă include, în special, asistenţa tehnică pentru:

optimizarea pieţei muncii;

modernizarea serviciilor de plasare şi consiliere în carieră;

planificarea şi gestionarea programelor de restructurare;

încurajarea dezvoltării angajării pe plan local;

schimburile de informaţii privind programele referitoare la ocuparea flexibilă a forţei de muncă, inclusiv cele care stimulează activităţile independente şi spiritul întreprinzător.

(3)   Părţile acordă o atenţie deosebită cooperării în domeniul protecţiei sociale, inclusiv cooperării în domeniul planificării şi punerii în aplicare a reformelor de protecţie socială în Republica Tadjikistan.

Respectivele reforme urmăresc dezvoltarea în Republica Tadjikistan a unor metode de protecţie corespunzătoare economiilor de piaţă şi care să cuprindă toate formele relevante de protecţie socială.

Articolul 59

Turism

Părţile îşi intensifică şi îşi dezvoltă cooperarea în vederea, inter alia:

favorizării schimburilor turistice;

sporirii fluxului de informaţii;

transferului de know-how;

studierii oportunităţilor de acţiuni comune;

cooperării între organismele oficiale de turism, inclusiv pregătirea materialelor promoţionale;

formării în scopul dezvoltării turismului.

Articolul 60

Întreprinderile mici şi mijlocii

(1)   Părţile urmăresc să dezvolte şi să consolideze întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) şi asociaţiile acestora, precum şi cooperarea între IMM-urile din Comunitate şi din Republica Tadjikistan.

(2)   Cooperarea include asistenţă tehnică, în special în următoarele domenii:

elaborarea unui cadru juridic pentru IMM-uri;

dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare pentru a sprijini IMM-urile, pentru a promova comunicarea şi cooperarea în afaceri dintre IMM-uri, atât în Republica Tadjikistan, cât şi în afară şi pentru a oferi IMM-urilor formare cu privire la competenţele necesare pentru accesarea fondurilor;

formarea în domeniul comercializării, contabilizării şi controlului calităţii produselor.

Articolul 61

Informaţii şi comunicaţii

Părţile sprijină elaborarea unor metode moderne de gestionare a informaţiilor, inclusiv în ceea ce priveşte mijloacele de informare în masă, şi favorizează schimburile reciproce eficiente de informaţii. Se acordă prioritate programelor care urmăresc să furnizeze publicului larg informaţii de bază privind Comunitatea şi Republica Tadjikistan, inclusiv, în măsura posibilului, accesul la bazele de date, cu respectarea deplină a drepturilor de proprietate intelectuală.

Articolul 62

Protecţia consumatorului

Părţile stabilesc o cooperare strânsă care urmăreşte să realizeze o compatibilitate între sistemele lor de protecţie a consumatorilor. Această cooperare poate include schimburile de informaţii privind activitatea legislativă şi reformele instituţionale, instituirea unor sisteme permanente de informare reciprocă cu privire la produsele periculoase, îmbunătăţirea informaţiilor furnizate consumatorilor, în special în materie de preţuri şi caracteristici ale produselor şi serviciilor oferite, dezvoltarea schimburilor dintre reprezentanţii intereselor consumatorilor, ameliorarea compatibilităţii politicilor de protecţie a consumatorilor şi organizarea de seminarii şi de stagii de formare.

Articolul 63

Vamă

(1)   Cooperarea are în vedere asigurarea respectării tuturor dispoziţiilor care trebuie adoptate în domeniul comerţului şi al comerţului echitabil şi apropierea regimului vamal al Republicii Tadjikistan de cel al Comunităţii.

(2)   Cooperarea se referă în special la:

schimbul de informaţii;

îmbunătăţirea metodelor de lucru;

introducerea Nomenclaturii combinate şi a documentului administrativ unic;

simplificarea controalelor şi a formalităţilor în ceea ce priveşte transportul mărfurilor;

susţinerea introducerii unor sisteme de informaţii vamale moderne;

organizarea de seminarii şi stagii de formare.

În cazul în care este necesar, se acordă asistenţă tehnică.

(3)   Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute de prezentul acord şi în special titlului VIII, asistenţa reciprocă în domeniul vamal între autorităţile administrative ale părţilor este reglementată de dispoziţiile protocolului anexat la prezentul acord.

Articolul 64

Cooperarea în domeniul statistic

Cooperarea în acest domeniu are în vedere constituirea unui sistem statistic eficient, destinat să furnizeze statistici fiabile, necesare sprijinirii şi supravegherii procesului de reforme socioeconomice, şi să contribuie la dezvoltarea întreprinderii private în Republica Tadjikistan.

Părţile cooperează în special în următoarele domenii:

adaptarea sistemului statistic tadjic la metodele, standardele şi clasificările internaţionale;

schimbul de informaţii statistice;

furnizarea de informaţii statistice macroeconomice şi microeconomice necesare punerii în aplicare şi gestionării reformelor economice.

Comunitatea acordă Republicii Tadjikistan asistenţă tehnică în acest scop.

Articolul 65

Ştiinţe economice

Părţile facilitează procesul de reformă economică şi coordonarea politicilor economice, printr-o cooperare care urmăreşte o mai bună înţelegere a mecanismelor fundamentale ale economiilor fiecăreia şi conceperea şi punerea în aplicare a politicii economice în economiile de piaţă. În acest scop, părţile fac schimb de informaţii cu privire la evoluţiile şi perspectivele macroeconomice.

Comunitatea acordă asistenţă tehnică pentru:

sprijinirea Republicii Tadjikistan în procesul de reformă economică, oferindu-i consiliere specializată şi asistenţă tehnică;

încurajarea cooperării dintre economişti pentru a accelera transferul de know-how necesare elaborării politicilor economice şi pentru a asigura difuzarea la scară largă a rezultatelor cercetărilor relevante pentru politici;

ameliorarea capacităţii Republicii Tadjikistan de a crea modele economice.

TITLUL VII

COOPERAREA ÎN CHESTIUNI PRIVIND DEMOCRAŢIE ŞI DREPTURILE OMULUI

Articolul 66

Părţile cooperează în toate chestiunile relevante pentru înfiinţarea sau consolidarea instituţiilor democratice, inclusiv a celor necesare pentru consolidarea statului de drept şi a protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în conformitate cu dreptul internaţional şi principiile OSCE.

Această cooperare are loc sub forma programelor de asistenţă tehnică destinate să sprijine, printre altele, elaborarea actelor cu putere de lege şi a normelor administrative relevante; implementarea unor astfel de acte cu putere de lege; funcţionarea sistemului judiciar; rolul statului în domeniul justiţiei şi funcţionarea sistemului electoral. Programele pot include, după caz, activităţi de formare. Părţile încurajează contactele şi schimburile între autorităţile lor naţionale, regionale şi judiciare, între parlamentari, precum şi între organizaţii nonguvernamentale.

TITLUL VIII

COOPERAREA ÎN DOMENIUL PREVENIRII ACTIVITĂŢILOR ILEGALE ŞI AL PREVENIRII ŞI CONTROLULUI IMIGRAŢIEI ILEGALE

Articolul 67

Părţile stabilesc o cooperare orientată asupra prevenirii activităţilor ilegale precum:

activităţi ilegale din sfera economică, inclusiv corupţia;

tranzacţii ilegale cu diferite mărfuri, inclusiv deşeuri industriale şi traficul ilicit de arme;

contrafacerea.

Cooperarea în domeniile sus-menţionate se bazează pe consultare reciprocă şi strânsă interacţiune. Se acordă asistenţă tehnică şi administrativă, în domenii precum:

elaborarea legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii activităţilor ilegale;

crearea unor centre de informare;

creşterea eficienţei instituţiilor angajate în prevenirea activităţilor ilegale;

formarea personalului şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare;

elaborarea unor măsuri reciproc acceptabile pentru combaterea activităţilor ilegale.

Articolul 68

Spălarea banilor

(1)   Părţile sunt de acord cu privire la necesitatea de a întreprinde eforturi şi de a coopera pentru prevenirea folosirii sistemelor lor financiare în scopul spălării veniturilor rezultate din activităţi infracţionale în general şi din infracţiuni legate de droguri în special.

(2)   Cooperarea în acest domeniu include asistenţă tehnică şi administrativă în scopul creării de standarde împotriva spălării banilor, echivalente celor adoptate în acest domeniu de Comunitate şi de forurile internaţionale, inclusiv de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI).

Articolul 69

Lupta împotriva drogurilor

În cadrul competenţelor şi prerogativelor fiecăreia, părţile cooperează pentru a spori eficienţa şi eficacitatea politicilor şi măsurilor de combatere a producţiei, furnizării şi traficului ilicite de stupefiante şi de substanţe psihotrope, inclusiv pentru prevenirea deturnării precursorilor chimici, precum şi în vederea prevenirii şi reducerii cererii de droguri. În ceea ce priveşte controlul precursorilor chimici şi al altor substanţe esenţiale utilizate pentru producerea ilicită de stupefiante şi substanţe psihotrope, această cooperare se bazează pe standardele adoptate de Comunitate şi de autorităţile internaţionale vizate, precum cele din Grupul de acţiune privind produsele chimice (CATF). Cooperarea în acest domeniu se bazează pe consultări reciproce şi o coordonare strânsă între părţi în ceea ce priveşte obiectivele şi măsurile adoptate în diverse domenii referitoare la droguri.

Articolul 70

Cooperarea în domeniul migraţiei

(1)   Părţile reafirmă importanţa pe care o acordă gestionării de comun acord a fluxurilor de migraţie între teritoriile lor. În vederea consolidării cooperării între părţi, acestea instituie un dialog cuprinzător privind toate chestiunile referitoare la migraţie, inclusiv migraţia ilegală, contrabanda şi traficul de fiinţe umane, precum şi introducerea preocupărilor legate de migraţie în strategiile naţionale de dezvoltare economică şi socială pentru zonele din care provin migranţii.

(2)   Cooperarea se bazează pe o evaluare specifică a necesităţilor derulată prin consultare reciprocă între părţi şi se pune în aplicare în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională relevantă în vigoare. Aceasta se va concentra în special asupra:

(a)

cauzelor principale ale migraţiei

(b)

elaborării şi punerii în aplicare a legislaţiei şi a practicilor naţionale cu privire la protecţia internaţională, în vederea îndeplinirii dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaţilor şi ale Protocolului din 1967 şi ale altor instrumente internaţionale şi asigurării respectării principiului nereturnării;

(c)

normelor şi drepturilor de admitere şi asupra statutului persoanelor admise, tratamentului echitabil şi integrarea cetăţenilor străini cu şedere legală, măsurile de educaţie şi formare împotriva rasismului şi xenofobiei;

(d)

elaborării unei politici preventive şi eficiente privind imigraţia ilegală, traficul de migranţi şi de fiinţe umane, inclusiv chestiunea modului de combatere a reţelelor de traficanţi şi de protejare a victimelor acestui trafic;

(e)

returnării, în condiţii umane şi demne, a persoanelor cu şedere ilegală, inclusiv promovarea repatrierii voluntare a acestora şi readmiterea acestor persoane, în conformitate cu alineatul (3);

(f)

domeniului vizelor, în chestiuni identificate ca fiind de interes reciproc;

(g)

domeniului controlului frontierelor, în chestiuni privind organizarea, formarea, cele mai bune practici şi alte măsuri operaţionale pe teren şi, atunci când este cazul, echipamentul, luând în considerare în acelaşi timp potenţiala dublă utilizare a unui astfel de echipament.

(3)   În cadrul cooperării în vederea prevenirii şi controlului imigraţiei ilegale, părţile convin să îşi readmită proprii migranţi ilegali. În acest scop:

Republica Tadjikistan readmite toţi resortisanţii săi aflaţi în mod ilegal pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, la solicitarea acestuia din urmă şi fără formalităţi suplimentare;

orice stat membru al Uniunii Europene readmite toţi resortisanţii săi prezenţi ilegal pe teritoriul Republicii Tadjikistan, la cererea acestei ţări şi fără alte formalităţi.

Statele membre ale Uniunii Europene şi Republica Tadjikistan vor furniza resortisanţilor lor documente de identitate corespunzătoare în acest sens.

Părţile convin să încheie, la cerere şi cât mai repede posibil, un acord care să reglementeze obligaţiile specifice ale statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Republicii Tadjikistan cu privire la readmitere, inclusiv o obligaţie de readmitere a resortisanţilor altor ţări şi a persoanelor apatride.

În acest sens, termenul „părţi” înseamnă Comunitatea Europeană, oricare dintre statele sale membre şi Republica Tadjikistan.

Articolul 71

Lupta împotriva terorismului

Părţile reafirmă importanţa luptei împotriva terorismului şi, în conformitate cu acordurile internaţionale şi cu propriile acte cu putere de lege şi norme administrative, convin să coopereze în domeniul prevenirii şi eliminării actelor de terorism. În special, părţile vor coopera:

în cadrul punerii depline în aplicare a Rezoluţiei 1373 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a altor rezoluţii ale ONU, acorduri şi alte instrumente internaţionale în domeniu;

prin schimbul de informaţii, în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională privind grupurile teroriste şi reţelele de sprijin ale acestora;

şi prin schimb de opinii privind mijloacele şi metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv în domeniile tehnice şi în formare şi prin schimb de experienţă în ceea ce priveşte prevenirea terorismului.

TITLUL IX

COOPERAREA CULTURALĂ

Articolul 72

Părţile se angajează să promoveze, să încurajeze şi să faciliteze cooperarea culturală. Atunci când este cazul, programele de cooperare culturală ale Comunităţii sau cele ale unuia sau mai multor state membre pot face obiectul cooperării şi se pot dezvolta noi activităţi de interes comun.

TITLUL X

COOPERAREA FINANCIARĂ

Articolul 73

În vederea realizării obiectivelor prezentului acord şi în conformitate cu articolele 74, 75 şi 76, Republica Tadjikistan este eligibilă pentru obţinerea unei asistenţe financiare temporare care îi este acordată de Comunitate sub forma de ajutoare nerambursabile pentru asistenţă tehnică.

Articolul 74

Această asistenţă financiară este reglementat în cadrul programului Tacis şi prin regulamentul corespunzător al Consiliului. Republica Tadjikistan poate, de asemenea, beneficia de alte tipuri de asistenţă comunitară, conform necesităţilor sale. Se acordă o atenţie specială orientării ajutorului, coordonării instrumentelor de asistenţă şi legăturii între diverse tipuri de ajutor comunitar umanitar, pentru reabilitare şi pentru dezvoltare. Lupta împotriva sărăciei va fi inclusă în programele comunitare.

Articolul 75

Obiectivele şi domeniile de asistenţă financiară din partea Comunităţii se precizează într-un program orientativ care să reflecte priorităţile Comunităţii şi ale Republicii Tadjikistan, ţinând seama de necesităţile Republicii Tadjikistan, de capacităţile de absorbţie la nivel sectorial şi de progresele reformei. Părţile informează Consiliul de cooperare în acest sens.

Articolul 76

Pentru a permite utilizarea optimă a resurselor disponibile, părţile se asigură de existenţa unei strânse coordonări între asistenţa Comunităţii şi contribuţiile din alte surse, precum statele membre, ţările terţe şi organizaţii internaţionale, precum Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

TITLUL XI

DISPOZIŢII INSTITUŢIONALE, GENERALE ŞI FINALE

Articolul 77

Se instituie un Consiliu de cooperare responsabil cu supravegherea punerii în aplicare a prezentului acord. Acesta se reuneşte periodic la nivel ministerial. Acesta se reuneşte la intervale pe care le stabileşte el însuşi şi cel puţin o dată la doi ani. Consiliul de cooperare examinează problemele importante din cadrul prezentului acord, precum şi orice alte probleme bilaterale sau internaţionale de interes comun, în vederea atingerii obiectivelor prezentului acord. Cu acordul părţilor, Consiliul de cooperare poate, de asemenea, formula recomandările adecvate.

Articolul 78

(1)   Consiliul de cooperare este constituit, pe de o parte, din membri ai Consiliului Uniunii Europene şi ai Comisiei Comunităţilor Europene şi, pe de altă parte, din membri ai Guvernului Republicii Tadjikistan.

(2)   Consiliul de cooperare îşi stabileşte regulamentul de procedură.

(3)   Preşedinţia Consiliului de cooperare este deţinută prin rotaţie de către un reprezentant al Comunităţii şi un membru al Guvernului Republicii Tadjikistan.

Articolul 79

(1)   Consiliul de cooperare este asistat, în îndeplinirea sarcinilor sale, de un Comitet de cooperare format, pe de o parte, din reprezentanţii membrilor Consiliului Uniunii Europene şi ai membrilor Comisiei Comunităţilor Europene şi, pe de altă parte, din reprezentanţii Guvernului Republicii Tadjikistan, în mod normal la nivel de înalţi funcţionari. Preşedinţia Comitetului de cooperare este deţinută prin rotaţie de Comunitate şi de Republica Tadjikistan.

Consiliul de cooperare stabileşte, în cadrul regulamentului sau de procedură, atribuţiile Comitetului de cooperare, care constau, în special, în pregătirea reuniunilor Consiliului de cooperare, precum şi modul de funcţionare al comitetului.

(2)   Consiliul de cooperare îşi poate delega toate sau o parte din competenţe Comitetului de cooperare, care asigură continuitatea între reuniunile Consiliului de cooperare.

Articolul 80

Consiliul de cooperare poate decide să creeze orice alt comitet sau organism propriu care să îl asiste în îndeplinirea atribuţiilor sale, stabilindu-i componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare.

Articolul 81

La examinarea unei probleme care se pune în cadrul prezentului acord în raport cu o dispoziţie care face trimitere la un articol din acordurile de instituire a OMC, Consiliul de cooperare ia în considerare, în măsura posibilului, interpretarea dată în general articolului respectiv de către membrii OMC.

Articolul 82

Se instituie o Comisie parlamentară de cooperare. Acesta este un for în cadrul căruia se reunesc membri ai Parlamentului Tadjikistanului şi ai Parlamentului European şi fac schimb de opinii, inclusiv asupra aspectelor privind dialogul politic la nivel parlamentar. Comisia se reuneşte la intervale pe care le stabileşte ea însăşi.

Articolul 83

(1)   Comisia parlamentară de cooperare este alcătuită, pe de o parte, din membri ai Parlamentului European şi, pe de altă parte, din membri ai Parlamentului tadjic.

(2)   Comisia parlamentară de cooperare îşi stabileşte regulamentul de procedură.

(3)   Preşedinţia Comisiei parlamentare de cooperare este exercitată pe rând de Parlamentul European şi de Parlamentul Tadjikistanului, în conformitate cu dispoziţiile care urmează să fie stabilite prin regulamentul său de procedură.

Articolul 84

Comisia parlamentară de cooperare poate solicita Consiliului de cooperare să îi furnizeze orice informaţii utile cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord. Consiliul de cooperare îi furnizează toate informaţiile solicitate.

Comisia parlamentară de cooperare este informată cu privire la recomandările Consiliului de cooperare.

Comisia parlamentară de cooperare poate adresa recomandări Consiliului de cooperare.

Articolul 85

(1)   În cadrul prezentului acord, fiecare parte se angajează să asigure accesul persoanelor fizice şi juridice ale celeilalte părţi, fără nicio discriminare în raport cu propriii săi resortisanţi, la autorităţile judiciare şi administrative competente ale părţilor pentru a-şi apăra drepturile individuale şi de proprietate, inclusiv cele referitoare la proprietatea intelectuală, industrială şi comercială.

(2)   În limitele competenţelor şi prerogativelor lor, părţile:

încurajează recurgerea la arbitraj pentru a soluţiona litigiile care rezultă din tranzacţiile comerciale şi de cooperare, încheiate de operatorii economici ai Comunităţii şi cei din Republica Tadjikistan;

convin că, atunci când un litigiu est supus arbitrajului, fiecare parte la litigiu poate, cu excepţia cazului în care normele centrului de arbitraj ales de părţi decid altfel, să îşi aleagă propriul arbitru, indiferent de naţionalitate, şi că al treilea arbitru sau arbitrul unic poate fi un cetăţean al unui stat terţ;

recomandă operatorilor lor economici să aleagă de comun acord dreptul aplicabil contractelor lor;

încurajează recurgerea la regulile de arbitraj elaborate de Comisia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comercial internaţional (Uncitral/Cnudci) şi la arbitrajul de către orice centru al unui stat semnatar al Convenţiei pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, semnată la New York la 10 iunie 1958.

Articolul 86

Nicio dispoziţie a prezentului acord nu împiedică o parte, în limitele competenţelor şi prerogativelor respective ale acesteia, să ia măsurile:

(a)

pe care le consideră necesare pentru a preveni divulgarea unor informaţii care sunt contrare intereselor sale esenţiale în materie de securitate;

(b)

referitoare la producţia sau comerţul cu arme, muniţii sau material de război sau la cercetarea, dezvoltarea sau producţia indispensabilă în scopuri de apărare, cu condiţia ca aceste măsuri să nu altereze condiţiile concurenţei pentru produsele care nu sunt destinate unor scopuri specific militare;

(c)

pe care le consideră esenţiale pentru propria securitate în cazul unor tulburări interne grave, în măsură să aducă atingere menţinerii legii şi ordinii publice, în caz de război sau de grave tensiuni internaţionale, care ameninţă să conducă la un conflict armat, sau pentru a îndeplini obligaţiile pe care le-a asumat cu scopul de a asigura menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale;

(d)

pe care le consideră necesare pentru respectarea obligaţiilor şi a angajamentelor sale internaţionale în ceea ce priveşte controlul produselor şi al tehnologiilor industriale cu dublă utilizare.

Articolul 87

(1)   În domeniile reglementate de prezentul acord şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale prevăzute de acesta:

regimul aplicat de Republica Tadjikistan faţă de Comunitate nu poate provoca nicio discriminare între statele membre, resortisanţii sau societăţile comerciale ale acestora;

regimul aplicat de Comunitate faţă de Republica Tadjikistan nu poate provoca nicio discriminare între resortisanţii sau societăţile comerciale tadjice.

(2)   Dispoziţiile alineatului (1) nu aduc atingere dreptului părţilor de a aplica dispoziţiile relevante ale legislaţiei lor fiscale contribuabililor care nu se află într-o situaţie identică în ceea ce priveşte locul acestora de reşedinţă.

Articolul 88

(1)   Fiecare dintre părţi poate sesiza Consiliul de cooperare cu privire la orice litigiu referitor la aplicarea sau interpretarea prezentului acord.

(2)   Consiliul de cooperare poate soluţiona litigiile printr-o recomandare.

(3)   În cazul în care nu este posibilă soluţionarea litigiului în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, fiecare dintre părţi poate notifica celeilalte numirea unui conciliator; cealaltă parte este astfel obligată să numească un al doilea conciliator în termen de două luni. În sensul aplicării acestei proceduri, Comunitatea şi statele membre sunt considerate ca fiind o singură parte la litigiu.

Consiliul de cooperare numeşte un al treilea conciliator.

Recomandările conciliatorilor sunt adoptate cu majoritate de voturi. Aceste recomandări nu sunt obligatorii pentru părţi.

Articolul 89

Părţile convin să se consulte rapid prin mijloace corespunzătoare, la cererea uneia dintre ele, pentru a examina orice problemă referitoare la interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord şi la alte aspecte relevante ale relaţiilor lor reciproce.

Dispoziţiile prezentului articol nu afectează în niciun fel dispoziţiile articolelor 12, 88 şi 94 şi nu aduc atingere acestor articole.

Consiliul de cooperare poate stabili norme de procedură pentru soluţionarea litigiilor.

Articolul 90

Regimul acordat Republicii Tadjikistan în temeiul prezentului acord nu este în niciun caz mai favorabil decât cel pe care statele membre şi-l aplică reciproc.

Articolul 91

În sensul prezentului acord, termenul „părţi” desemnează, pe de o parte, Republica Tadjikistan şi, pe de altă parte, fie Comunitatea sau statele membre ale acesteia, fie Comunitatea şi statele membre ale acesteia, în conformitate cu prerogativele lor respective.

Articolul 92

În măsura în care chestiunile reglementate de prezentul acord sunt reglementate de Tratatul privind Carta energiei şi de protocoalele la acesta, tratatul şi protocoalele la acesta se aplică respectivelor chestiuni de la intrarea lor în vigoare, dar numai în măsura în care o astfel de aplicare este prevăzută de tratat.

Articolul 93

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă iniţială de zece ani, după care se reînnoieşte automat în fiecare an, cu condiţia ca niciuna dintre cele două părţi să nu îl denunţe printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părţi cu şase luni înainte de expirarea sa.

Articolul 94

(1)   Părţile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care le revin în temeiul prezentului acord. Părţile se asigură că sunt realizate obiectivele definite de acest acord.

(2)   În cazul în care una dintre părţi consideră că cealaltă parte nu şi-a îndeplinit una dintre obligaţiile impuse de prezentul acord, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare. Înainte de a acţiona în acest sens, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, respectiva parte furnizează Consiliului de cooperare toate informaţiile necesare unei analize aprofundate a situaţiei, în vederea găsirii unei soluţii acceptabile pentru ambele părţi.

În alegerea măsurilor, trebuie să se acorde prioritate celor care perturbă cel mai puţin funcţionarea prezentului acord. Aceste măsuri se notifică de îndată Consiliului de cooperare, la cererea celeilalte părţi.

Articolul 95

Anexele I, II, III şi IV, precum şi protocolul fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 96

Prezentul acord nu aduce atingere, înainte de acordarea unor drepturi echivalente în conformitate cu prezentul acord, drepturilor care le sunt asigurate persoanelor fizice şi operatorilor economici prin acordurile existente care obligă unul sau mai multe state membre, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte, cu excepţia domeniilor care sunt de competenţa Comunităţii şi fără a aduce atingere obligaţiilor statelor membre în temeiul prezentului acord în domeniile care sunt de competenţa acestora.

Articolul 97

Prezentul acord se aplică teritoriilor în care Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice sunt aplicabile şi în condiţiile prevăzute de tratatele menţionate anterior, pe de o parte, şi teritoriului Republicii Tadjikistan, pe de altă parte.

Articolul 98

Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentului acord.

Articolul 99

Originalul prezentului acord, ale cărui exemplare în limbile cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, olandeză, poloneză, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză şi tadjică sunt autentice, se depune la Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 100

Prezentul acord este aprobat de către părţi în conformitate cu procedurile proprii.

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data la care părţile notifică Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene îndeplinirea procedurilor menţionate la primul paragraf.

De la data intrării sale în vigoare şi în măsura în care se face referire la relaţiile dintre Republica Tadjikistan şi Comunitate, prezentul acord înlocuieşte Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind comerţul şi cooperarea comercială şi economică, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 1989.

Articolul 101

În cazul în care, în aşteptarea îndeplinirii procedurilor necesare intrării în vigoare a prezentului acord, dispoziţiile anumitor părţi din acesta se pun în aplicare printr-un acord interimar între Comunitate şi Republica Tadjikistan, părţile convin ca, în aceste circumstanţe, prin „data intrării în vigoare a prezentului acord” să se înţeleagă data intrării în vigoare a acordului interimar.

Hecho en Luxemburgo, el once de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemurku dne jedenáctého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den elevte oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am elften Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the eleventh day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le onze octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addi’ undici ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada vienpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio vienuoliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-negyedik év október havának tizenegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fil-ħdax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de elfde oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia jedenastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em onze de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu jedenásteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, enajstega oktobra dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den elfte oktober tjugohundrafyra.

Ин Созишнома дар шахри Люксембург 11 октябри соли 2004 ба имзо расид.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französisch Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Аз чониби Чумхурии Точикистон

Image

LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE

Anexa I

Lista orientativă a avantajelor acordate de Republica Tadjikistan Statelor Independente în conformitate cu articolul 7 alineatul (3)

Anexa II

Rezerve ale Comunităţii în conformitate cu articolul 21 alineatul (2)

Anexa III

Servicii financiare în conformitate cu articolul 23 alineatul (3)

Anexa IV

Drepturi de proprietate intelectuală, industrială şi comercială prevăzute la articolul 39

Protocol privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

ANEXA I

LISTA ORIENTATIVĂ A AVANTAJELOR ACORDATE DE REPUBLICA TADJIKISTAN STATELOR INDEPENDENTE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 7 ALINEATUL (3)

1.

Republica Belarus, Republica Kazahstan, Republica Kârgâzstan, Federaţia Rusă: nu se aplică taxe vamale.

2.

Mărfurile transportate în conformitate cu acordurile privind cooperarea industrială cu ţările CSI nu sunt supuse taxelor.

3.

Certificatul de conformitate pentru producţia de serie, pe baza căruia se eliberează certificatul naţional, este recunoscut de toate ţările CSI.

4.

Există un sistem special de plăţi curente cu toate ţările CSI.

5.

Există termeni speciali pentru tranzit conveniţi cu toate ţările CSI.

ANEXA II

REZERVE ALE COMUNITĂŢII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2)

Minerit

În anumite state membre, exploatarea resurselor miniere şi minerale de către societăţile comerciale care nu sunt controlate de Comunitate poate fi condiţionată de obţinerea prealabilă a unei concesiuni.

Pescuit

Accesul la resursele biologice şi la zonele de pescuit situate în apele maritime care se află sub suveranitatea sau jurisdicţia statelor membre ale Comunităţii, precum şi exploatarea acestora sunt rezervate navelor de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al Comunităţii şi sunt înmatriculate pe teritoriul Comunităţii, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel.

Achiziţionare de bunuri imobile

În unele state membre este reglementată achiziţionarea de bunuri imobile de către societăţi comerciale necomunitare.

Servicii audiovizuale, inclusiv servicii de radio

Tratamentul la nivel naţional privind producţia şi distribuţia, inclusiv difuzarea şi alte forme de transmitere către public, poate fi rezervat pentru producţiile audiovizuale care îndeplinesc anumite criterii de origine, dar aceasta nu include infrastructura de radiodifuziune şi televiziune pentru transmiterea acestor producţii audiovizuale.

Servicii profesionale

Servicii rezervate persoanelor fizice resortisante ale statelor membre. În anumite condiţii, respectivele persoane pot forma societăţi comerciale.

Agricultura

În anumite state membre, tratamentul naţional nu este aplicabil societăţilor comerciale care nu sunt controlate de Comunitate şi care doresc să înfiinţeze o întreprindere agricolă. Achiziţionarea de plantaţii viticole de către o societate comercială care nu este controlată de Comunitate este condiţionată de o procedură de notificare sau, după caz, de obţinerea unei autorizaţii.

Servicii ale agenţiilor de presă

În anumite state membre se limitează participarea străină în societăţi de editare, de televiziune sau de radiodifuziune.

ANEXA III

SERVICII FINANCIARE MENŢIONATE LA ARTICOLUL 23 ALINEATUL (3)

Prin „servicii financiare” se înţelege orice serviciu cu caracter financiar oferit de către prestatorii de astfel de servicii ai uneia dintre părţi. Serviciile financiare includ următoarele activităţi:

A.   Toate serviciile de asigurări şi activităţile conexe:

1.

asigurări directe (inclusiv coasigurări):

(i)

de viaţă;

(ii)

generale;

2.

reasigurare şi retrocedare;

3.

intermediere în domeniul asigurărilor, inclusiv brokeraj şi reprezentanţă;

4.

servicii auxiliare asigurării, de exemplu servicii de consultanţă, actuarii, evaluarea riscurilor şi servicii de soluţionare a cererilor de despăgubire.

B.   Servicii bancare şi alte servicii financiare (cu excepţia asigurărilor).

1.

acceptarea depozitelor şi a altor fonduri rambursabile de la public;

2.

împrumuturile de orice natură, inclusiv, printre altele, creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul şi finanţarea tranzacţiilor comerciale;

3.

contractul de leasing;

4.

toate serviciile de plată şi transfer de bani, inclusiv cărţi de credit şi de debit, cecuri de călătorie şi cecuri bancare;

5.

garanţii şi angajamente;

6.

tranzacţionarea, în cont propriu sau în contul clienţilor, fie că aceasta este efectuată pe o piaţă valutară, o piaţă extrabursieră sau de alt tip, a următoarelor:

(a)

instrumente ale pieţei monetare (cecuri, cambii, certificate de depozit etc.);

(b)

schimburi valutare;

(c)

produse derivate inclusiv, printre altele, contracte futures şi opţiuni;

(d)

rata de schimb şi rata dobânzii, inclusiv produse precum swap, contracte la termen pe rata dobânzii etc.;

(e)

valori mobiliare transferabile;

(f)

alte instrumente şi active financiare negociabile, inclusiv lingouri.

7.

participarea la emisiunile de orice tipuri de valori mobiliare, inclusiv subscrierea şi plasarea ca intermediar (publică sau privată) şi furnizarea de servicii legate de aceste emisiuni;

8.

brokeraj monetar;

9.

administrarea activelor, cum ar fi administrarea numerarului sau a portofoliilor, toate formele de administrare a investiţiilor colective, administrarea fondurilor de pensii, servicii de custodie şi depozitare;

10.

servicii de compensare şi decontare pentru active financiare, inclusiv valori mobiliare, produse derivate şi alte instrumente negociabile;

11.

servicii de consiliere şi alte servicii financiare auxiliare referitoare la diversele activităţi enumerate la punctele 1-10 menţionate anterior, inclusiv furnizarea de informaţii şi evaluarea dosarelor de credit, investigaţii şi informaţii privind plasamentele şi constituirea portofoliilor, consiliere privind achiziţiile, restructurările şi strategiile societăţilor comerciale;

12.

comunicarea şi transferul de informaţii financiare, activităţile de prelucrare a datelor financiare şi furnizarea de software specializat de către prestatorii de alte servicii financiare.

Următoarele activităţi sunt excluse din definiţia serviciilor financiare:

(a)

activităţile exercitate de băncile centrale sau de alte instituţii publice în cadrul politicilor monetare şi de schimb;

(b)

activităţile întreprinse de băncile centrale, organismele, administraţiile sau instituţiile publice în numele statului sau garantate de stat, cu excepţia cazurilor în care aceste activităţi pot fi exercitate de către prestatorii de servicii financiare aflaţi în concurenţă cu respectivele entităţi publice;

(c)

activităţile care se înscriu într-un sistem oficial de asigurări sociale sau de pensii pentru limită de vârstă, cu excepţia cazurilor în care aceste activităţi pot fi exercitate de către prestatorii de servicii financiare aflaţi în concurenţă cu entităţile publice sau instituţiile private.

ANEXA IV

CONVENŢII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, INDUSTRIALĂ ŞI COMERCIALĂ MENŢIONATĂ LA ARTICOLUL 39

1.

Articolul 39 alineatul (2) se referă la următoarele convenţii multilaterale:

Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune (Roma, 1961);

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor (Madrid, 1989);

Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante (UPOV) (Actul de la Geneva, 1991).

2.

Consiliul de cooperare poate recomanda ca articolul 39 alineatul (2) să se aplice, de asemenea, şi altor convenţii multilaterale. În cazul apariţiei unor dificultăţi în domeniul proprietăţii intelectuale, industriale sau comerciale care afectează comerţul, se organizează imediat consultări, la cererea uneia dintre cele două părţi, în vederea găsirii unei soluţii reciproc avantajoase.

3.

Părţile se obligă la respectarea obligaţiilor ce decurg din următoarele convenţii multilaterale:

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale (Actul de la Stockholm 1967, modificat în 1979);

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor (Washington 1970, modificat în 1979 şi în 1984);

Convenţia de la Berna revizuită pentru protecţia operelor literare şi artistice (1886 modificată ultima dată în 1979);

Tratat privind dreptul mărcilor (Geneva, 1994)

4.

De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Republica Tadjikistan acordă societăţilor comerciale şi resortisanţilor Comunităţii, în ceea ce priveşte recunoaşterea şi protecţia proprietăţii intelectuale, industriale şi comerciale, un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat oricărei ţări terţe în cadrul unui acord bilateral.

5.

Dispoziţiile alineatului (4) nu se aplică avantajelor acordate de Republica Tadjikistan unei ţări terţe pe bază de reciprocitate efectivă, nici avantajelor acordate de Republica Tadjikistan unei alte ţări a fostei URSS.

PROTOCOL

privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

Articolul 1

Definiţii

În sensul prezentului protocol:

(a)

prin „legislaţie vamală” se înţelege orice act cu putere de lege sau dispoziţie administrativă aplicabilă pe teritoriile părţilor contractante care reglementează importul, exportul, tranzitul mărfurilor şi plasarea acestora sub orice alt regim sau procedură vamală, inclusiv măsurile de interdicţie, de restricţie şi de control adoptate de părţi;

(b)

„autoritate solicitantă” înseamnă o autoritate administrativă competentă care a fost desemnată de o parte contractantă în acest scop şi care solicită asistenţă în domeniul vamal;

(c)

„autoritate solicitată” înseamnă o autoritate administrativă competentă care a fost desemnată în acest sens de una dintre părţi şi care primeşte o solicitare de asistenţă în domeniul vamal;

(d)

prin „date cu caracter personal” se înţeleg toate informaţiile privind o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată;

(e)

prin „operaţiune care contravine legislaţiei vamale” se înţelege orice încălcare sau tentativă de încălcare a legislaţiei vamale.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Părţile contractante îşi acordă reciproc asistenţă, în domeniile care intră în competenţa lor, în conformitate cu aranjamentele şi în condiţiile prevăzute de prezentul protocol, pentru a garanta aplicarea corectă a legislaţiei vamale, în special prin prevenirea şi investigarea şi urmărirea în justiţie a operaţiunilor care contravin acestei legislaţii.

(2)   Asistenţa în domeniul vamal prevăzută de prezentul protocol se aplică în cazul oricărei autorităţi administrative a părţilor contractante care este competentă în ceea ce priveşte aplicarea prezentului protocol. Asistenţa nu aduce atingere dispoziţiilor privind asistenţa reciprocă în materie penală. De asemenea, ea nu se aplică informaţiilor obţinute în temeiul competenţelor exercitate la cererea unei autorităţi judiciare, cu excepţia cazului în care comunicarea unor astfel de informaţii este autorizată de respectiva autoritate.

Articolul 3

Asistenţă la cerere

(1)   La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată îi furnizează toate informaţiile relevante care îi pot permite să asigure conformitatea cu legislaţia vamală, inclusiv informaţiile referitoare la activităţile constatate sau planificate care reprezintă sau ar putea reprezenta încălcări ale acestei legislaţii.

(2)   La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată o informează pe aceasta:

(a)

dacă mărfurile exportate de pe teritoriul uneia dintre părţile contractante au fost importate în mod corespunzător pe teritoriul celeilalte părţi, precizând, de la caz la caz, regimul vamal aplicat mărfurilor în cauză;

(b)

dacă mărfurile importate pe teritoriul uneia dintre părţile contractante au fost exportate în mod corespunzător de pe teritoriul celeilalte părţi, precizând, dacă este cazul, regimul vamal aplicat mărfurilor.

(3)   La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată ia măsurile necesare, în cadrul actelor sale cu putere de lege sau actelor administrative, pentru a asigura o supraveghere specială a:

(a)

persoanelor fizice sau juridice în privinţa cărora există motive întemeiate de a suspecta că desfăşoară sau au desfăşurat operaţiuni care încalcă sau au încălcat legislaţia vamală;

(b)

locurilor în care mărfurile sunt depozitate sau pot fi depozitate într-un asemenea mod încât să existe motive întemeiate să se creadă că aceste mărfuri sunt destinate folosirii în operaţiuni care încalcă legislaţia vamală;

(c)

a mărfurilor transportate sau care pot fi transportate în condiţii în care există suspiciuni întemeiate cu privire la faptul că sunt destinate unor operaţiuni care încalcă legislaţia vamală;

(d)

mijloacelor de transport care oferă motive întemeiate pentru a suspecta că au fost sau sunt utilizate în activităţi care încălcă legislaţia vamală.

Articolul 4

Asistenţa spontană

Părţile contractante îşi acordă asistenţă reciproc, din proprie iniţiativă şi în conformitate cu actele cu putere de lege, normele şi alte instrumente juridice ale acestora, în cazul în care ele consideră că acest lucru este necesar pentru aplicarea corectă a legislaţiei vamale, în special atunci când obţin informaţii referitoare la:

acţiuni care încalcă sau despre care se consideră că încalcă legislaţia vamală şi care ar putea prezenta un interes pentru cealaltă parte contractantă;

noi mijloace sau metode utilizate pentru desfăşurarea unor operaţiuni care încalcă legislaţia vamală;

mărfurile despre care se cunoaşte că fac obiectul unor operaţiuni care încalcă legislaţia vamală;

persoanele fizice sau juridice în cazul cărora există suspiciuni întemeiate cu privire la faptul că sunt sau au fost implicate în operaţiuni care încalcă legislaţia vamală;

mijloacele de transport despre care există suspiciuni întemeiate că ar fi fost, sunt sau ar putea fi folosite la efectuarea operaţiunilor care încalcă legislaţia vamală.

Articolul 5

Comunicare/Notificare

La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată ia, în conformitate cu actele cu putere de lege sau normele administrative care îi sunt aplicabile acesteia din urmă, toate măsurile necesare pentru:

comunicarea oricărui document;

notificarea oricărei decizii

care emană de la autoritatea solicitantă şi care intră în domeniul de aplicare al prezentului protocol, către un destinatar rezident sau stabilit pe teritoriul autorităţii solicitate. În acest caz, articolul 6 alineatul (3) se aplică cererii de comunicare sau de notificare.

Articolul 6

Forma şi conţinutul cererilor de asistenţă

(1)   Cererile formulate în temeiul prezentului protocol se întocmesc în scris. Acestea sunt însoţite de documente necesare pentru a permite îndeplinirea cererii. Atunci când urgenţa situaţiei impune acest lucru, se pot accepta cereri prezentate verbal, însă acestea trebuie confirmate imediat în scris.

(2)   Cererile prezentate în conformitate cu alineatul (1) includ următoarele informaţii:

(a)

autoritatea solicitantă care înaintează cererea;

(b)

măsura solicitată;

(c)

obiectul şi motivul cererii;

(d)

actele cu putere de lege, normele şi alte elemente juridice implicate;

(e)

indicaţii cât mai exacte şi complete posibil privind persoanele fizice şi juridice care fac obiectul anchetelor;

(f)

un rezumat al faptelor relevante şi al anchetelor efectuate deja.

(3)   Cererile sunt întocmite într-o limbă oficială a autorităţii solicitate sau într-o limbă acceptabilă pentru această autoritate.

(4)   În cazul în care o cerere nu îndeplineşte cerinţele formale, se poate solicita corectarea sau completarea sa; cu toate acestea, se pot dispune măsuri de precauţie.

Articolul 7

Îndeplinirea cererilor

(1)   Pentru a răspunde unei cereri de asistenţă, autoritatea solicitată acţionează, în limitele competenţei şi resurselor sale, ca şi cum ar acţiona pe cont propriu sau la cererea altor autorităţi ale aceleiaşi părţi, furnizând informaţiile de care dispune deja şi iniţiind sau determinând iniţierea unor anchete corespunzătoare. Această dispoziţie se aplică în egală măsură oricărei autorităţi căreia i-a fost adresată cererea de către autoritatea solicitată în temeiul prezentului protocol, atunci când autoritatea solicitată nu poate acţiona singură.

(2)   Cererile de asistenţă se îndeplinesc în conformitate cu actele cu putere de lege, normele şi alte instrumente juridice ale părţii contractante solicitate.

(3)   Funcţionarii autorizaţi ai unei autorităţi contractante, cu acordul celeilalte părţi şi în condiţiile prevăzute de aceasta din urmă, pot obţine, de la birourile autorităţii solicitate sau de la altă autoritate de care răspunde autoritatea solicitată, informaţiile referitoare la operaţiuni care încalcă sau ar putea încălca legislaţia vamală de care autoritatea solicitantă are nevoie în scopul prezentului protocol.

(4)   Funcţionarii unei părţi, cu acordul celeilalte părţi contractante şi în condiţiile prevăzute de aceasta din urmă, pot fi prezenţi la anchetele desfăşurate pe teritoriul celei din urmă.

Articolul 8

Forma în care sunt comunicate informaţiile

(1)   Autoritatea solicitată îi comunică autorităţii solicitante rezultatele anchetelor sub formă de documente, copii legalizate ale documentelor, rapoarte şi texte similare.

(2)   Documentele menţionate la alineatul (1) se pot înlocui cu informaţii pe suport electronic, produse în orice mod şi în acelaşi scop.

(3)   Fişierele şi documentele originale se solicită numai în cazurile în care se consideră că ar fi insuficiente copiile legalizate. Originalele care au fost transmise se returnează cu prima ocazie.

Articolul 9

Derogări de la obligaţia de a oferi asistenţă

(1)   Părţile pot refuza să acorde asistenţa prevăzută de prezentul protocol în cazul în care acordarea asistenţei:

(a)

este susceptibilă de a aduce atingere suveranităţii Republicii Tadjikistan sau a unui stat membru căruia i s-a solicitat să acorde asistenţă în baza prezentului protocol;

sau

(b)

este susceptibilă de a aduce atingere ordinii publice, siguranţei sau altor interese esenţiale, în special în cazurile menţionate la articolul 10 alineatul (2);

sau

(c)

implică divulgarea unui secret industrial, comercial sau profesional.

(2)   Asistenţa poate fi amânată de către autoritatea solicitată pe motiv că aceasta se interferează cu o anchetă, urmărire penală sau procedură în curs de derulare. În acest caz, autoritatea solicitată consultă autoritatea solicitantă pentru a stabili dacă asistenţa poate fi acordată sub rezerva modalităţilor sau condiţiilor pe care le poate impune autoritatea solicitată.

(3)   În cazul în care autoritatea solicitantă cere o asistenţă pe care ea însăşi nu ar fi capabilă să o asigure în cazul în care i s-ar cere acest lucru, ea atrage atenţia asupra acestui fapt în cererea sa. În acest caz, autoritatea solicitată decide asupra modului în care soluţionează cererea în cauză.

(4)   În cazul în care asistenţa este refuzată, decizia şi motivele care stau la baza acesteia se aduc imediat la cunoştinţa autorităţii solicitante.

Articolul 10

Schimbul de informaţii şi confidenţialitatea

(1)   Orice informaţie comunicată, indiferent de forma acesteia, în temeiul prezentului protocol, are caracter confidenţial sau este rezervată unei difuzări restrânse, în funcţie de normele aplicabile de către fiecare parte. Ea este acoperită de obligaţia secretului profesional şi se bucură de protecţia acordată acestor informaţii, în conformitate cu legile aplicabile ale părţii care o primeşte şi cu dispoziţiile corespunzătoare aplicabile instituţiilor comunitare.

(2)   Datele personale pot face obiectul schimbului de informaţii numai în cazul în care partea care le primeşte se angajează să ofere acestui tip de date un grad de protecţie cel putin echivalent cu cel aplicabil pentru datele în cauză în partea care le furnizează.

(3)   Informaţiile obţinute vor fi folosite numai în sensul prezentului protocol. În cazul în care una dintre părţi solicită utilizarea unor astfel de informaţii în alte scopuri, ea va cere consimţământul prealabil în scris al autorităţii care a furnizat informaţiile. Utilizarea informaţiilor respective este supusă restricţiilor stabilite de autoritatea în cauză.

(4)   Alineatul (3) nu împiedică utilizarea informaţiilor în cadrul procedurilor judiciare sau administrative declanşate ulterior ca urmare a încălcării legislaţiei vamale. Autoritatea competentă care a furnizat informaţiile respective va fi notificată în cazul unei asemenea utilizări.

(5)   Părţile pot folosi informaţiile obţinute şi documentele consultate în conformitate cu dispoziţiile prezentului protocol drept probe în procesele lor verbale, rapoarte şi mărturii, precum şi în cadrul procedurilor şi acţiunilor intentate în instanţe.

Articolul 11

Experţi şi martori

(1)   Un funcţionar al unei autorităţi solicitate poate fi autorizat să se înfăţişeze, în limitele autorizaţiei care i-a fost acordată, în calitate de expert sau martor în cadrul procedurilor judiciare sau administrative angajate în domeniile reglementate de prezentul protocol în jurisdicţia celeilalte părţi, precum şi să prezinte obiectele, documentele sau copiile legalizate ale acestora care pot fi necesare procedurii. Cererea de a compărea trebuie să indice cu precizie în ce caz, sub ce titlu şi în ce calitate va fi interogat funcţionarul.

(2)   Funcţionarul se va bucura de protecţia conferită de legislaţia în vigoare funcţionarilor autorităţii solicitante pe teritoriul său.

Articolul 12

Cheltuieli de asistenţă

Părţile contractate renunţă la toate pretenţiile asupra celeilalte părţi contractante privind rambursarea cheltuielilor suportate în temeiul prezentului protocol, cu excepţia, după caz, a cheltuielilor cu experţii, martorii, interpreţii şi traducătorii care nu sunt angajaţi ai serviciilor publice.

Articolul 13

Punerea în aplicare

(1)   Punerea în aplicare a prezentului protocol se încredinţează autorităţilor vamale centrale ale Republicii Tadjikistan, pe de o parte, şi serviciilor competente ale Comisiei Comunităţilor Europene şi, după caz, autorităţilor vamale ale statelor membre, pe de altă parte. Acestea decid cu privire la toate măsurile practice şi aranjamentele necesare pentru punerea în aplicare a prezentului protocol, ţinând cont de normele în vigoare în domeniul protecţiei datelor. Acestea pot să recomande organismelor competente modificările care, în opinia lor, trebuie aduse prezentului protocol.

(2)   Părţile se consultă şi ulterior se informează reciproc cu privire la norme detaliate de punere în aplicare adoptate în conformitate cu dispoziţiile prezentului protocol.

Articolul 14

Alte acorduri

(1)   Având în vedere competenţele respective ale Comunităţii Europene şi ale statelor membre ale acesteia, dispoziţiile prezentului protocol:

nu aduc atingere obligaţiilor părţilor contractante asumate în temeiul oricărui acord sau convenţii internaţionale;

se consideră complementare celor din acordurile privind asistenţa reciprocă încheiate sau care ar putea fi încheiate între statele membre şi Republica Tadjikistan; şi

nu aduc atingere dispoziţiilor care reglementează comunicarea, între serviciile competente ale Comisiei şi autorităţile vamale ale statelor membre, a oricăror informaţii obţinute în domenii reglementate prin prezentul acord care ar putea fi de interes pentru Comunitate.

(2)   Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (1), dispoziţiile prezentului acord au întâietate asupra celor ale oricărui acord bilateral în domeniul asistenţei reciproce care a fost sau ar putea fi încheiat între statele membre şi Republica Tadjikistan, în măsura în care dispoziţiile acestuia din urmă sunt incompatibile cu dispoziţiile prezentului protocol.

(3)   Pentru soluţionarea chestiunilor legate de aplicabilitatea prezentului protocol, părţile contractante se consultă în acest sens în cadrul Comitetului de cooperare instituit prin articolul 79 din prezentul acord.

ACT FINAL

Plenipotenţiarii:

REGATULUI BELGIEI,

REPUBLICII CEHE,

REGATULUI DANEMARCEI,

REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

REPUBLICII ESTONIA,

IRLANDEI,

REPUBLICII ELENE,

REGATULUI SPANIEI,

REPUBLICII FRANCEZE,

REPUBLICII ITALIENE,

REPUBLICII CIPRU,

REPUBLICII LETONIA,

REPUBLICII LITUANIA,

MARELUI DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICII UNGARE,

REPUBLICII MALTA,

REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICII AUSTRIA,

REPUBLICII POLONE,

REPUBLICII PORTUGHEZE,

REPUBLICII SLOVENIA,

REPUBLICII SLOVACE,

REPUBLICII FINLANDA,

REGATULUI SUEDIEI,

ȘI REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părţi contractante la Tratatul de instituire a COMUNITĂŢII EUROPENE şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, denumite în continuare „statele membre”, şi

ai COMUNITĂŢII EUROPENE ŞI ai COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE, denumite în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, şi

plenipotenţiarii REPUBLICII TADJIKISTAN,

pe de altă parte,

reuniţi la Luxemburg, la data de 11 octombrie 2004, pentru semnarea Acordului de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte, denumit în continuare „acord”, adoptă următoarele texte:

 

acordul, inclusiv anexele la acesta, şi următorul protocol:

 

Protocolul privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal.

Plenipotenţiarii statelor membre şi cei ai Comunităţii şi plenipotenţiarii Republicii Tadjikistan adoptă următoarele declaraţii comune enumerate în continuare şi anexate la prezentul act final:

 

Declaraţia comună privind datele cu caracter personal

 

Declaraţia comună privind articolul 5 din acord

 

Declaraţia comună privind articolul 13 din acord

 

Declaraţia comună privind noţiunea de „control” de la articolul 22 litera (b) şi articolul 33

 

Declaraţia comună privind articolul 32 din acord

 

Declaraţia comună privind articolul 39 din acord

 

Declaraţia comună privind articolul 94 din acord

Plenipotenţiarii statelor membre şi cei ai Comunităţii şi plenipotenţiarii Republicii Tadjikistan au luat act de asemenea de Declaraţia Comisiei şi a Consiliului Uniunii Europene privind clauza referitoare la returnarea şi readmiterea imigranţilor ilegali (articolul 70) anexată la prezentul act final.

Plenipotenţiarii statelor membre şi cei ai Comunităţii şi plenipotenţiarii Republicii Tadjikistan au luat act, de asemenea, de următorul schimb de scrisori anexate la prezentul act final:

 

Schimb de scrisori între Comunitate şi Republica Tadjikistan cu privire la înfiinţarea societăţilor comerciale

Hecho en Luxemburgo, el once de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemurku dne jedenáctého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den elevte oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am elften Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the eleventh day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le onze octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addi’ undici ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada vienpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio vienuoliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-negyedik év október havának tizenegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fil-ħdax-il jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de elfde oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia jedenastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em onze de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu jedenásteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, enajstega oktobra dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den elfte oktober tjugohundrafyra.

Ин Созишнома дар шахри Люксембург 11 октябри соли 2004 ба имзо расид.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französisch Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Аз чониби Чумхурии Точикистон

Image

DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

În aplicarea prezentului acord, părţile sunt conştiente de necesitatea unei protecţii adecvate a persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date.

DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND ARTICOLUL 5

În cazul în care părţile, de comun acord, consideră că circumstanţele necesită o reuniune la cel mai înalt nivel, astfel de reuniuni se pot organiza în mod ad-hoc.

DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND ARTICOLUL 13

Până la aderarea Republicii Tadjikistan la OMC, părţile organizează consultări în cadrul Comitetului de cooperare cu privire la politicile tarifare pentru importuri ale Republicii Tadjikistan, inclusiv schimbări în domeniul protecţiei tarifare. În special, aceste consultări sunt acordate înaintea oricărei creşteri a protecţiei tarifare.

DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND NOŢIUNEA DE „CONTROL” DE LA ARTICOLUL 22 LITERA (B) ŞI ARTICOLUL 33

1.

Părţile confirmă înţelegerea comună a faptului că problema controlului depinde de circumstanţele de fapt ale fiecărui caz.

2.

De exemplu, se consideră că o societate comercială este „controlată” de o altă societate comercială şi, prin urmare, este o filială a acesteia, în cazul în care:

cealaltă societate comercială deţine, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot; sau

cealaltă societate comercială are dreptul să numească sau să concedieze o majoritate a membrilor organismului administrativ, ai organismului de gestionare sau ai organismului de supraveghere şi, în acelaşi timp, este acţionar sau membru al filialei.

3.

Ambele părţi consideră că niciun criteriu menţionat la punctul 2 nu este exhaustiv.

DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND ARTICOLUL 32

Simpla solicitare a unei vize pentru resortisanţii persoane fizice ai unor părţi, şi nu pentru ai altora nu se consideră ca anulând sau împiedicând avantajele ce decurg dintr-un angajament specific.

DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND ARTICOLUL 39

Părţile convin că, în sensul prezentului acord, noţiunea de „proprietate intelectuală, industrială şi comercială” desemnează, în special, protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în special a drepturilor de autor pentru programe de calculator, a drepturilor de brevet, a desenelor şi modelelor industriale, a indicaţiilor geografice, inclusiv a denumirilor de origine, a mărcilor comerciale de produse şi servicii, a topografiilor circuitelor integrate, precum şi protecţia împotriva concurenţei neloiale menţionate la articolul 10a din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale şi protecţia informaţiilor ne divulgate cu privire la know-how.

DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND ARTICOLUL 94

1.

Părţile convin, în sensul interpretării corecte şi aplicării practice, că termenul „cazuri de urgenţă specială”, de la articolul 94 din acord, desemnează cazurile de încălcare substanţială a acordului de către una dintre părţi. O încălcare substanţială a acordului constă în:

(a)

denunţarea acordului neautorizată de regulile generale de drept internaţional;

sau

(b)

încălcarea elementelor esenţiale ale acordului prevăzute la articolul 2.

2.

Părţile convin ca „măsurile corespunzătoare” menţionate la articolul 94 să fie măsurile adoptate în conformitate cu dreptul internaţional. În cazul în care una dintre părţi adoptă o măsură într-un caz de urgenţă specială în conformitate cu articolul 94, cealaltă parte poate folosi procedura de soluţionare a litigiilor.

DECLARAŢIA COMISIEI ŞI A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE PRIVIND CLAUZA REFERITOARE LA RETURNAREA ŞI READMITEREA IMIGRANŢILOR ILEGALI (ARTICOLUL 70)

Dispoziţiile articolului 70 nu aduc atingere partajării interne a competenţelor între Comunitatea Europeană şi statele sale membre pentru încheierea acordurilor de readmitere.

SCHIMB DE SCRISORI

între Comunitatea Europeană şi Republica Tadjikistan privind înfiinţarea societăţilor comerciale

Stimate domn,

Am onoarea de a mă referi la Acordul de parteneriat şi cooperare parafat la 16.12.2003.

După cum am subliniat în cursul negocierilor, Republica Tadjikistan acordă, în anumite privinţe, societăţilor comerciale comunitare care se înfiinţează şi îşi exercită activitatea în Tadjikistan un regim privilegiat. Am explicat că această măsură reflectă intenţia Republicii Tadjikistan de a promova, prin toate mijloacele, înfiinţarea de societăţi comerciale comunitare în Republica Tadjikistan.

În acest sens, îmi iau permisiunea de a confirma că, în perioada cuprinsă între data parafării prezentului acord şi data intrării în vigoare a articolelor privind înfiinţarea societăţilor comerciale, Republica Tadjikistan nu va adopta nicio măsură sau normă care, în comparaţie cu situaţia existentă la data parafării prezentului acord, ar putea crea discriminări sau le-ar putea agrava pe cele existente faţă de societăţile comerciale comunitare în raport cu societăţile comerciale tadjice sau cu societăţile comerciale ale unei ţări terţe.

Vă rog să confirmaţi primirea prezentei scrisori.

Vă rog să acceptaţi, stimate domn, expresia înaltei mele consideraţii.

Pentru Guvernul

Republicii Tadjikistan

Stimate domn,

Vă mulţumesc pentru scrisoarea primită astăzi, al cărei conţinut este următorul:

„Am onoarea de a mă referi la Acordul de parteneriat şi cooperare parafat la 16.12.2003.

După cum am subliniat în cursul negocierilor, Republica Tadjikistan acordă, în anumite privinţe, societăţilor comerciale comunitare care se înfiinţează şi îşi exercită activitatea în Republica Tadjikistan un regim privilegiat. Am explicat că această măsură reflectă intenţia Republicii Tadjikistan de a promova, prin toate mijloacele, înfiinţarea de societăţi comerciale comunitare în Republica Tadjikistan.

În acest sens, îmi iau permisiunea de a confirma că, în perioada cuprinsă între data parafării prezentului acord şi data intrării în vigoare a articolelor privind înfiinţarea societăţilor comerciale, Republica Tadjikistan nu va adopta nicio măsură sau normă care, în comparaţie cu situaţia existentă la data parafării prezentului acord, ar putea crea discriminări sau le-ar putea agrava pe cele existente faţă de societăţile comerciale comunitare în raport cu societăţile comerciale tadjice sau cu societăţile comerciale ale unei ţări terţe.

Vă rog să confirmaţi primirea prezentei scrisori.”

Confirm primirea scrisorii.

Vă rog să acceptaţi, stimate domn, expresia înaltei mele consideraţii.

În numele

Comunităţii Europene