30.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 169/23


DECIZIA CONSILIULUI

din 6 aprilie 2009

privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

(2009/481/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (b) punctul (i), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 al Consiliului (1) a modificat Regulamentul (CE) nr. 539/2001 (2) de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale Uniunii Europene (lista negativă) și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (lista pozitivă), printre altele prin transferarea Uniunii Bahamas (denumită în continuare „Bahamas”) de pe lista negativă pe lista pozitivă. Mai mult, Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 prevede că exonerarea se aplică doar de la data intrării în vigoare a unui acord privind exonerarea de vize încheiat între Comunitatea Europeană și Bahamas.

(2)

Prin decizia din 5 iunie 2008, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord între Comunitatea Europeană și Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere.

(3)

Negocierile privind acordul au fost inițiate la 4 iulie 2008 și încheiate la 16 octombrie 2008.

(4)

Acordul parafat la Bruxelles la data de 19 noiembrie 2008 ar trebui semnat și declarațiile atașate ar trebui aprobate. Acordul ar trebui aplicat cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea formală a acestuia.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul menționat, Regatul Unit și Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu au obligații în temeiul acesteia și nu fac obiectul aplicării sale,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă în numele Comunității semnarea Acordului între Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (denumit în continuare „acordul”), sub rezerva încheierii acestuia.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Declarațiile atașate la prezenta decizie se aprobă în numele Comunității.

Articolul 3

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Comunității, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 4

Acordul se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării acestuia (3), până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea formală a acestuia.

Adoptată la Luxemburg, 6 aprilie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. POSPÍŠIL


(1)  JO L 405, 30.12.2006, p. 23.

(2)  JO L 81, 21.3.2001, p. 1.

(3)  Data semnării acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


ACORD

între Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”, și

UNIUNEA BAHAMAS, denumită în continuare „Bahamas”,

denumite în continuare împreună „părțile contractante”,

ÎN VEDEREA dezvoltării în continuare a relațiilor de prietenie între părțile contractante și din dorința de a facilita călătoriile fără viză pentru cetățenii lor în cazul intrării și șederii de scurtă durată,

AVÂND ÎN VEDERE Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentul (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (1), printre altele prin transferarea a șase țări terțe, inclusiv Bahamas, pe lista resortisanților țărilor terțe exonerate de obligația de a deține viză de scurtă ședere în statele membre ale Uniunii Europene,

ȚINÂND SEAMA de faptul că articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 prevede că pentru aceste șase țări exonerarea de obligația de a deține viză se aplică numai de la data intrării în vigoare a acordului privind exonerarea vizelor, care urmează să fie încheiat între Comunitatea Europeană și țara în cauză,

RECUNOSCÂND faptul că cetățenii mai multor state membre sunt exonerați de obligația de a deține viză pentru călătoriile în Bahamas pentru o perioadă de maximum 3 sau 8 luni, pe când cetățenii altor state membre au obligația de a deține viză,

DORIND să salvgardeze principiul egalității de tratament pentru toți cetățenii UE,

LUÂND ÎN CONSIDERARE faptul că persoanele care călătoresc în vederea desfășurării unei activități remunerate în timpul șederii lor de scurtă durată nu fac obiectul prezentului acord și, prin urmare, pentru această categorie, normele relevante din legislația comunitară și din legislația națională a statelor membre, precum și legislația națională din Bahamas cu privire la obligația de a deține viză sau la exonerarea de această obligație, precum și cu privire la accesul pe piața forței de muncă continuă să se aplice,

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei și Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Unit și Irlandei,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiectivul

Prezentul acord stabilește posibilitatea de a călători fără viză pentru cetățenii Uniunii Europene și cei din Bahamas, în cazul călătoriilor pe teritoriul celeilalte părți contractante, pentru o perioadă maximă de trei luni, în cadrul unei perioade de șase luni.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

„stat membru” înseamnă orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Regatului Unit și a Irlandei;

(b)

„cetățean al Uniunii Europene” înseamnă un resortisant al unui stat membru, astfel cum este definit la litera (a);

(c)

„cetățean al Bahamas” înseamnă orice persoană care deține cetățenia Bahamas;

(d)

„spațiul Schengen” înseamnă spațiul lipsit de frontiere interne care cuprinde teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite la litera (a), care aplică în întregime acquis-ul Schengen.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)   Cetățenii Uniunii Europene care dețin un pașaport valabil simplu, diplomatic sau de serviciu/oficial emis de un stat membru pot intra și rămâne fără viză pe teritoriul Bahamas pentru perioada de ședere definită la articolul 4 alineatul (1).

Cetățenii Bahamas care dețin un pașaport valabil simplu, diplomatic sau de serviciu/oficial emis de Bahamas pot intra și rămâne fără viză pe teritoriul unui stat membru pentru perioada de ședere definită la articolul 4 alineatul (2).

(2)   Alineatul (1) nu se aplică persoanelor care călătoresc în vederea desfășurării unei activități remunerate.

Pentru această categorie de persoane, fiecare stat membru poate decide individual să impună obligația de a deține viză cetățenilor Bahamas sau să retragă această obligație, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001.

Pentru această categorie de persoane, Bahamas poate decide impunerea obligației de a deține viză sau exonerarea de această obligație, pentru cetățenii fiecărui stat membru în mod individual, în conformitate cu legislația sa națională.

(3)   Exonerarea de obligația de a deține viză prevăzută în prezentul acord se aplică fără a aduce atingere legislației părților contractante privind condițiile de intrare și de scurtă ședere. Statele membre și Bahamas își rezervă dreptul de a refuza intrarea și scurta ședere pe teritoriul acestora dacă una sau mai multe dintre aceste condiții nu sunt respectate.

(4)   Exonerarea de obligația de a deține viză se aplică indiferent de modul de transport utilizat pentru a trece frontiera părților contractante.

(5)   Aspectele care nu intră în domeniul de aplicare a prezentului acord sunt reglementate de dreptul comunitar, legislația națională a statelor membre sau a Bahamas.

Articolul 4

Durata de ședere

(1)   Cetățenii Uniunii Europene pot rămâne pe teritoriul Bahamas pe o perioadă de maximum trei luni în cadrul unei perioade de șase luni, calculată de la data primei intrări pe teritoriul țării.

(2)   Cetățenii Bahamas pot rămâne în spațiul Schengen pe o perioadă de maximum trei luni, în cadrul unei perioade de șase luni, care urmează datei primei intrări pe teritoriul oricărui stat membru care aplică integral acquis-ul Schengen. Această perioadă de trei luni în cadrul unei perioade de șase luni se va calcula independent de orice ședere într-un stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen.

Cetățenii Bahamas pot rămâne pe o perioadă de maximum trei luni, în cadrul unei perioade de șase luni, care urmează datei primei intrări pe teritoriul fiecărui stat membru care nu aplică încă integral acquis-ul Schengen, independent de perioada de ședere calculată pentru spațiul Schengen.

(3)   Prezentul acord nu împiedică Uniunea Bahamas și statele membre să prelungească perioada de ședere peste cele trei luni, în conformitate cu legislația națională și comunitară.

Articolul 5

Aplicarea teritorială

(1)   În ceea ce privește Republica Franceză, dispozițiile prezentului acord se aplică numai pe teritoriul european al Republicii Franceze.

(2)   În ceea privește Regatul Țărilor de Jos, dispozițiile prezentului acord se aplică numai pe teritoriul european al Regatului Țărilor de Jos.

Articolul 6

Comitetul mixt de gestionare a acordului

(1)   Părțile contractante instituie un Comitet mixt de experți (denumit în continuare „Comitetul”), alcătuit din reprezentanți ai Comunității Europene și reprezentanți ai Bahamas. Comunitatea este reprezentată de Comisia Europeană.

(2)   Comitetul îndeplinește, printre altele, următoarele atribuții:

(a)

monitorizarea și punerea în aplicare a prezentului acord;

(b)

propunerea de modificări sau completări la prezentul acord;

(c)

soluționarea diferendelor legate de interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentului acord.

(3)   Comitetul se reunește, ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părțile contractante.

(4)   Comitetul își stabilește propriul regulament de procedură.

Articolul 7

Relația dintre prezentul acord și acordurile bilaterale existente între statele membre și Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză

Dispozițiile prezentului acord prevalează asupra dispozițiilor oricăror acorduri bilaterale sau aranjamente încheiate între fiecare stat membru și Bahamas, în măsura în care dispozițiile acestor acorduri sau aranjamente vizează aspecte care intră în domeniul de aplicare a prezentului acord.

Articolul 8

Dispoziții finale

(1)   Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părțile contractante în conformitate cu procedurile interne ale acestora și intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părțile contractante își notifică reciproc faptul că procedurile menționate mai sus au fost finalizate.

(2)   Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care este denunțat în conformitate cu alineatul (5).

(3)   Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părților contractante. Modificările intră în vigoare după ce părțile contractante și-au notificat îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest sens.

(4)   Oricare parte contractantă poate suspenda integral sau parțial prezentul acord, în special din motive de ordine publică, de securitate națională sau de protecție a sănătății publice, ca urmare a imigrației ilegale sau a reintroducerii obligației de a deține viză de către una dintre părțile contractante. Decizia de suspendare este notificată celeilalte părți contractante cu cel puțin 2 luni înainte de intrarea sa în vigoare. Partea contractantă care a suspendat aplicarea prezentului acord informează de îndată cealaltă parte contractantă, în momentul în care motivele suspendării nu mai există.

(5)   Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord, printr-o notificare adresată în scris celeilalte părți. Prezentul acord își încetează valabilitatea după 90 de zile de la data unei astfel de notificări.

(6)   Bahamas poate suspenda sau denunța prezentul acord numai cu privire la toate statele membre.

(7)   Comunitatea Europeană poate suspenda sau denunța prezentul acord numai cu privire la toate statele sale membre.

Încheiat la Bruxelles, în dublu exemplar, la 28 mai 2009, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, toate aceste texte fiind egal autentice.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de Las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of The Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Νήσων Μπαχάμες

For the Commonwealth of The Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  JO L 405, 30.12.2006, p. 23.


DECLARAȚIE COMUNĂ CU PRIVIRE LA ISLANDA, NORVEGIA, ELVEȚIA ȘI LIECHTENSTEIN

Părțile contractante iau act de relațiile strânse existente între Comunitatea Europeană și Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein, în special în temeiul acordurilor din 18 mai 1999 și 26 octombrie 2004 privind asocierea acestor țări la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

În astfel de circumstanțe, este de dorit ca autoritățile Norvegiei, Islandei, Elveției și statului Liechtenstein, pe de o parte, și ale Bahamas, pe de altă parte, să încheie, fără întârziere, acorduri bilaterale privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere în condiții similare cu cele prevăzute în prezentul acord.


DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND INTERPRETAREA CATEGORIEI DE PERSOANE CARE CĂLĂTORESC ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII UNEI ACTIVITĂȚI REMUNERATE, ASTFEL CUM SE PREVEDE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2) DIN PREZENTUL ACORD

Dorind să asigure o interpretare comună, părțile contractante convin ca, în sensul prezentului acord, categoria de persoane care desfășoară activități remunerate să cuprindă și persoane care intră, cu scopul de a desfășura activități profesionale/remunerate, pe teritoriul celeilalte părți contractante ca angajat sau prestator de servicii.

Această categorie nu ar trebui să includă:

oamenii de afaceri, adică persoane care călătoresc în scopuri de afaceri (fără să fie angajați în țara celeilalte părți contractante);

sportivii și artiștii care desfășoară activități pe bază ad hoc;

jurnaliștii trimiși de mass-media din țara lor de reședință; și

stagiarii detașați în cadrul aceleiași întreprinderi.

Punerea în aplicare a prezentei declarații este monitorizată de Comitetul mixt în limita responsabilităților care îi revin în temeiul articolului 6 din prezentul acord, care poate propune modificări, dacă, pe baza experienței părților contractante, le consideră necesare.


DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND INTERPRETAREA PERIOADEI DE TREI LUNI ÎN CADRUL PERIOADEI DE ȘASE LUNI, CALCULATĂ DE LA DATA PRIMEI INTRĂRI, ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUTĂ LA ARTICOLUL 4 DIN PREZENTUL ACORD

Părțile contractante convin că perioada maximă de trei luni în cadrul unei perioade de șase luni, calculată de la data primei intrări pe teritoriul Bahamas sau în spațiul Schengen, astfel cum este prevăzută la articolul 4 din prezentul acord, înseamnă fie o vizită continuă, fie mai multe vizite consecutive, a căror durată nu depășește în total trei luni din oricare perioadă de șase luni.


DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND INFORMAREA CETĂȚENILOR ASUPRA ACORDULUI DE EXONERARE DE OBLIGAȚIA DE A DEȚINE VIZĂ

Recunoscând importanța transparenței pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Bahamas, părțile contractante convin să asigure difuzarea completă a informațiilor cu privire la conținutul și consecințele acordului privind exonerarea de obligația de a deține viză și subiecte conexe, de exemplu informațiile privind condițiile de intrare.