European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria C


C/2024/1291

2.2.2024

Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.11326 – MSC / GIP III / ITALO)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(C/2024/1291)

1.   

La data de 24 ianuarie 2024, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

SAS Shipping Agencies Services S.à.r.l. („SAS Lux”, Luxemburg), controlată de MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA („grupul MSC”),

GIP III Global Investments S.à r.l. („GIP III”, Luxemburg), controlată de Global Infrastructure Management, LLC,

Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. („Italo”, Italia), controlată în prezent de GIP III.

Întreprinderile SAS Lux și GIP III vor dobândi, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Italo.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt următoarele:

SAS Lux este o societate holding aparținând grupului MSC, care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor de transport maritim de containere, al croazierelor oceanice, al serviciilor de transport maritim de pasageri, al serviciilor oferite de operatorii de turism și de agențiile de voiaj;

GIP III este un investitor de nivel mondial în infrastructură în sectoare precum energie, transporturi, mediul digital, apă și deșeuri.

3.   

Activitățile economice ale întreprinderii Italo sunt următoarele: transportul feroviar de călători de mare viteză, precum și serviciile comerciale de transport cu autobuzul pe distanțe lungi, în Italia.

4.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

5.   

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.11326 – MSC / GIP III / ITALO

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1291/oj

ISSN 1977-1029 (electronic edition)