European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria C


C/2023/1190

24.11.2023

COMUNICARE A COMISIEI

Întrebări și răspunsuri privind punerea în aplicare a noilor dispoziții ale UE privind etichetarea vinurilor în urma modificării Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(C/2023/1190)

Prezentul document oferă răspunsuri tehnice la întrebările primite de serviciile Comisiei și discutate cu experți din statele membre în legătură cu aplicarea normelor privind etichetarea vinurilor introduse prin Regulamentul (UE) 2021/2117 a Parlamentului European și a Consiliului (1) de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 a Parlamentului European și a Consiliului (2) (denumit în continuare și „Regulamentul privind OCP modificat”).

Prezentul document este menit să sprijine autoritățile naționale și întreprinderile în aplicarea legislației UE. Numai Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența de a formula interpretări obligatorii ale dreptului Uniunii.

Cuprins

Întrebări cu caracter general 1
Lista ingredientelor 4
Declarația nutrițională 7
Etichetarea electronică 9

Întrebări cu caracter general

1)   Care este relația dintre Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 a Parlamentului European și a Consiliului (3) în ceea ce privește includerea pe etichete a listei ingredientelor și a declarației nutriționale?

Articolul 118 din Regulamentul privind OCP, referitor la condițiile de aplicare a normelor orizontale, prevede că, în absența unor dispoziții contrare în Regulamentul privind OCP, Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 (denumit în continuare „Regulamentul ICPA”) se aplică etichetării și prezentării în sectorul vinicol. Aceasta înseamnă că, în absența unor norme specifice prevăzute în legislația din sectorul vinicol, se aplică normele generale de etichetare și prezentare, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul ICPA. De asemenea, Regulamentul ICPA conține aceeași normă la articolul 1, care prevede că Regulamentul ICPA se aplică fără a aduce atingere cerințelor de etichetare prevăzute în dispozițiile specifice ale Uniunii aplicabile anumitor produse alimentare.

Prin urmare, în ceea ce privește declarația nutrițională, se aplică dispozițiile Regulamentului ICPA, în special dispozițiile relevante de la articolele 30-35 din acesta, cu excepția normei specifice stabilite în Regulamentul privind OCP modificat care permite limitarea declarației nutriționale de pe ambalaj sau de pe etichetă la valoarea energetică și furnizarea declarației nutriționale integrale prin mijloace electronice.

În ceea ce privește lista ingredientelor, se aplică, de asemenea, normele Regulamentului ICPA, în special dispozițiile relevante de la articolele 18, 20, 21 alineatul (1) și 22 și din anexele VI-VIII, cu excepția normelor specifice prevăzute în Regulamentul privind OCP modificat, care permit furnizarea listei ingredientelor prin mijloace electronice, și în Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (4), în special articolul 40 (prezentarea pe etichetă), articolul 41 (includerea pe etichete a substanțelor alergene), articolul 48a (indicarea ingredientelor vinului și mențiunea care trebuie utilizată) și anexa I (mențiuni pentru substanțe alergene).

2)   Cum ar trebui furnizate pe etichetă noile informații obligatorii?

Ca indicații obligatorii prevăzute la articolul 119 din Regulamentul privind OCP modificat, declarația nutrițională și lista ingredientelor trebuie furnizate în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33, și anume în același câmp vizual pe recipient cu alte indicații obligatorii, trebuie să fie lizibile simultan, fără a fi necesar să se întoarcă recipientul, să fie scrise cu caractere indelebile și să se distingă clar de textul sau elementele grafice înconjurătoare.

În cazul în care toate informațiile obligatorii sunt furnizate pe ambalaj sau pe eticheta aplicată, indicațiile obligatorii care trebuie să figureze în același câmp vizual sunt, prin urmare, următoarele: i) denumirea categoriei de produse viticole (inclusiv, dacă este cazul, mențiunea „dezalcoolizat”/„parțial dezalcoolizat”), cu excepția prevăzută la articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul privind OCP pentru anumite vinuri cu o denumire de origine protejată sau cu o indicație geografică protejată; ii) mențiunea „denumire de origine protejată” (DOP) sau „indicație geografică protejată” (IGP) și denumirea asociată, pentru vinurile cu DOP/IGP; iii) tăria alcoolică dobândită, în volume; iv) indicarea provenienței; v) numele îmbuteliatorului sau, pentru anumite categorii de produse (4, 5, 6, 7), numele producătorului sau al vânzătorului, după caz; vi) conținutul net; vii) conținutul de zahăr în cazul categoriilor de vin spumant (4, 5, 6, 7); viii) declarația nutrițională; ix) lista ingredientelor; x) data durabilității minimale pentru produsele viticole care au fost supuse unui tratament de dezalcoolizare.

În cazul în care declarația nutrițională și/sau lista ingredientelor sunt furnizate prin mijloace electronice, linkul (codul QR sau un mijloc similar) către declarația nutrițională și/sau lista ingredientelor trebuie furnizat pe etichetă în același câmp vizual cu celelalte indicații obligatorii.

În cazul în care declarația nutrițională integrală este furnizată prin mijloace electronice, valoarea energetică ce trebuie afișată pe ambalaj sau pe etichetă trebuie furnizată în același câmp vizual cu celelalte indicații obligatorii.

În cazul în care lista integrală a ingredientelor este furnizată prin mijloace electronice, substanțele care provoacă alergii sau intoleranțe trebuie prezentate pe ambalaj sau pe etichetă, dar nu neapărat în același câmp vizual cu alte informații obligatorii [se aplică derogarea de la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33].

Derogarea conform căreia anumite indicații obligatorii pot să nu apară în același câmp vizual, prevăzută la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33, se aplică și indicării importatorului, numărului lotului și datei durabilității minimale (în cazul vinurilor dezalcoolizate).

3)   La data aplicării noilor dispoziții privind etichetarea, ce vinuri trebuie să prezinte declarația nutrițională și lista ingredientelor și în ce etapă de comercializare? De exemplu, vinul în cisternă/butoiașe/butoaie sau doar vinul îmbuteliat?

Ca regulă generală, aceste noi indicații obligatorii trebuie să se aplice în cazul vinurilor introduse pe piață de la data aplicării stabilită în Regulamentul (UE) 2021/2117, și anume 8 decembrie 2023. Cu toate acestea, vinurile „produse” înainte de data respectivă pot continua să fie introduse pe piață în conformitate cu cerințele de etichetare aplicabile înainte de 8 decembrie 2023 până la epuizarea stocurilor.

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul ICPA, „informații obligatorii referitoare la produsele alimentare” înseamnă indicațiile care trebuie furnizate consumatorului final; acest lucru se aplică indiferent de recipientul în care este comercializat produsul alimentar. Dispoziția se aplică și în cazul vinului. Responsabilitatea operatorilor din lanțul de aprovizionare în ceea ce privește etichetarea și prezentarea este clarificată la articolul 8 din Regulamentul ICPA, în special la alineatul (7).

4)   Când se poate considera că un vin este produs?

În conformitate cu legislația UE, producția de vin include nu numai fermentația alcoolică, ci și, eventual, punerea în aplicare a unor practici oenologice. Articolul 80 din Regulamentul privind OCP se referă la practicile oenologice care trebuie utilizate „pentru producerea și conservarea produselor enumerate în anexa VII partea II” și precizează că practicile oenologice se utilizează numai în scopul asigurării unei bune vinificări, a unei bune conservări sau a unei valorificări superioare a produsului. Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei (5) stabilește aceeași legătură cu producția și conservarea la articolul 1 (domeniul de aplicare) și la articolul 3 (practici oenologice autorizate).

În acest context, se consideră că un produs viticol este „produs” atunci când îndeplinește caracteristicile și cerințele prevăzute în partea II din anexa VII la Regulamentul privind OCP pentru categoria de vin în cauză, inclusiv prin punerea în aplicare, după caz, a unor practici oenologice autorizate bazate pe normele prevăzute la articolul 80 și în anexa VIII la regulamentul respectiv.

De exemplu, „vin” (categoria 1) înseamnă produsul obținut exclusiv prin fermentarea alcoolică totală sau parțială a strugurilor proaspeți, presați sau nu, sau a mustului de struguri. În plus, vinul trebuie să fi atins tăria alcoolică și conținutul de aciditate necesare, astfel cum sunt stabilite în partea II punctul 1 din anexa VII la Regulamentul privind OCP.

În cazul unui „vin spumant” (categoria 4), atunci când este produs prin fermentație alcoolică secundară, se poate considera „produs” numai după ce are loc fermentația secundară și produsul îndeplinește condițiile legate de tăria alcoolică și de suprapresiune, astfel cum sunt stabilite în partea II din anexa VII la Regulamentul privind OCP. Simpla obținere a vinurilor de bază sau prepararea cuvée-ului înainte de 8 decembrie 2023 nu ar justifica o scutire de la etichetarea nutrițională.

În conformitate cu articolul 80 din Regulamentul privind OCP, după producție, pot fi puse în aplicare și alte practici oenologice, cu scopul de a se asigura buna conservare sau o valorificare superioară a unui produs viticol.

5)   Cum ar fi verificate normele legate de etichetare, în special în ceea ce privește noțiunea de „produs”?

Punerea în aplicare a normelor legate de etichetarea vinului ține de competența autorităților statelor membre.

Toate vinurile naționale sau importate introduse pe piața UE după 8 decembrie 2023 trebuie, în principiu, să îndeplinească noile cerințe de etichetare. Cu toate acestea, vinul produs înainte de 8 decembrie 2023 (pentru noțiunea de „produs”, a se vedea întrebarea 4) poate continua să fie introdus pe piață în conformitate cu cerințele de etichetare aplicabile înainte de această dată până la epuizarea stocurilor. În cazul vinurilor importate, cele importate înainte de această dată sunt considerate produse anterior și, prin urmare, eligibile pentru această scutire.

Lista ingredientelor

6)   Ce formă ar trebui să aibă lista ingredientelor?

Pentru forma de prezentare a listei ingredientelor, se aplică normele generale ale Regulamentului ICPA, deoarece nu există norme specifice stabilite pentru vin. Aceste norme sunt stabilite la articolele 18-22 din Regulamentul ICPA (a se vedea răspunsul la întrebarea 1). În ceea ce privește prezentarea listei:

Lista ingredientelor este precedată de un titlu care conține cuvântul „ingrediente”.

Pe listă sunt afișate ingredientele în ordinea descrescătoare a greutății, astfel cum a fost înregistrată în momentul utilizării lor la fabricarea produsului alimentar. Ingredientele care reprezintă mai puțin de 2 % din produsul finit pot fi enumerate într-o ordine diferită după restul ingredientelor.

Ingredientele sunt desemnate prin denumirea lor specifică, cu excepțiile prevăzute în Regulamentul ICPA și în Regulamentul delegat (UE) 2019/33 (de exemplu, „struguri”, care se referă la materia primă).

7)   Cum se indică aditivii și adjuvanții tehnologici utilizați în vinificație? Ar trebui ca aditivii să fie prezentați împreună cu funcția lor tehnologică?

În conformitate cu partea C din anexa VII la Regulamentul ICPA, desemnarea aditivilor pe lista ingredientelor trebuie să se realizeze prin denumirea categoriei lor funcționale, urmată de denumirea specifică sau, dacă este cazul, de numărul E. Dispozițiile privind etichetarea vinului nu stabilesc alte cerințe de prezentare în acest sens.

Tabelul 2 din partea A a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2019/934 identifică lista completă a aditivilor și a adjuvanților tehnologici care pot fi utilizați în vinificație, îi grupează în categoriile funcționale relevante (corectori de aciditate, conservanți/antioxidanți, stabilizatori etc.) și furnizează termenii care trebuie utilizați pentru indicarea categoriilor funcționale și a substanțelor care trebuie enumerate în lista ingredientelor, care trebuie prezentate utilizându-se denumirile specificate (coloana 1) sau, alternativ, numerele E ale aditivilor (coloana 2).

Articolul 48a alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 prevede posibilitatea de a indica aditivii din categoriile „corectori de aciditate” și „stabilizatori” care sunt similari sau interschimbabili folosind exprimarea „conține... și/sau”, urmată de cel mult trei aditivi, dintre care cel puțin unul este prezent în produsul final.

8)   Pe lista ingredientelor trebuie indicați numai aditivii și adjuvanții tehnologici alergeni?

Aditivii alimentari sunt considerați ingrediente în conformitate cu definiția generală a unui „ingredient”, astfel cum este prevăzută în Regulamentul ICPA [articolul 2 alineatul (2) litera (f)] și, prin urmare, toți aditivii utilizați în vinificație fac parte integrantă din lista ingredientelor. În conformitate cu articolul 20 litera (b) din Regulamentul ICPA, nu este obligatorie menționarea pe lista ingredientelor a aditivilor alimentari și a enzimelor alimentare care se utilizează ca adjuvanți tehnologici. Cu toate acestea, articolul 9 alineatul (1) litera (c) din același regulament prevede indicarea obligatorie a oricărui ingredient sau adjuvant tehnologic care provoacă alergii sau intoleranțe utilizat în fabricarea produsului și încă prezent în produsul finit, chiar și într-o formă modificată.

Toți aditivii și adjuvanții tehnologici autorizați în vinificație în UE sunt prevăzuți în tabelul 2 din partea A a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2019/934.

Pe scurt, lista ingredientelor trebuie să conțină toți aditivii și adjuvanții tehnologici care provoacă alergii sau intoleranțe utilizați în producția vinului etichetat și încă prezenți în produsul finit.

9)   Cum se abordează tema substanțelor alergene pe etichetă?

Toate substanțele care provoacă alergii sau intoleranțe prezente în produsul finit, chiar și într-o formă modificată, trebuie indicate pe etichetă. Există două posibilități pentru prezentarea acestora pe etichetă:

a)

În cazul în care lista ingredientelor este prezentată pe etichetă, toate substanțele care provoacă alergii sau intoleranțe trebuie indicate ca ingrediente pe lista ingredientelor. Denumirea substanței sau a produsului trebuie pusă în evidență printr-un set de caracteristici grafice care o diferențiază clar de restul listei de ingrediente, de exemplu prin font, stilul caracterelor sau culoarea de fond, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul ICPA.

b)

În cazul în care lista ingredientelor este prezentată prin mijloace electronice, toate substanțele care provoacă alergii sau intoleranțe trebuie indicate pe ambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta. Prezentarea lor trebuie precedată de cuvântul „conține”, urmat de numele substanței (substanțelor) sau al produsului (produselor) corespunzător (corespunzătoare) afișat în conformitate cu articolul 41 și articolul 48a alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 și cu anexa I la acesta. În acest caz, lista integrală a ingredientelor prezentată prin mijloace electronice ar trebui să respecte aceleași norme ca cele descrise la litera (a).

10)   Dacă pe etichetă se oferă o listă a ingredientelor cu substanțe alergene, informațiile privind alergenii pot fi repetate prin formularea „conține...” sau prin utilizarea unei pictograme?

Informațiile privind substanțele care provoacă alergii sau intoleranțe nu ar trebui repetate, fără a se aduce atingere dispozițiilor existente ale Uniunii aplicabile anumitor produse alimentare (6). Regulamentul ICPA prevede în mod explicit obligativitatea ca informațiile privind substanțele care provoacă alergii sau intoleranțe să fie oferite pe lista ingredientelor. În lipsa unei liste a ingredientelor, indicarea acestor substanțe trebuie să includă cuvântul „conține” urmat de numele substanței sau al produsului.

Pentru vin, utilizarea unei pictograme ca informație opțională, care însoțește indicațiile obligatorii menționate, rămâne singura repetiție posibilă, în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33.

11)   Care sunt normele pentru indicarea pe etichetă a substanțelor care provoacă alergii sau intoleranțe?

Articolul 41 din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 conține o dispoziție referitoare la mențiunile care trebuie utilizate pentru indicarea pe etichete a anumitor substanțe sau produse care provoacă alergii sau intoleranțe, menționate la articolul 21 din Regulamentul ICPA, mai exact pentru a se face referire la sulfiți, la ouă și la produsele pe bază de ouă și la lapte și la produsele pe bază de lapte. Aceste mențiuni sunt enumerate în partea A din anexa I la același regulament.

Mențiunile respective ar trebui utilizate în continuare și pe lista ingredientelor din motive de consecvență și având în vedere lipsa de familiarizare a consumatorilor cu acestea.

Articolul 48a alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 se referă la alte substanțe care provoacă alergii sau intoleranțe decât cele enumerate la articolul 41, deoarece anumite substanțe alergene cunoscute nu intră sub incidența articolului 41. În aceste cazuri foarte limitate, substanțele care provoacă alergii sau intoleranțe trebuie enumerate în conformitate cu denumirea lor specifică, astfel cum este prevăzută în coloana 1 din tabelul 2 din partea A a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2019/934 (de exemplu, „proteine din grâu”).

12)   Substanțele utilizate pentru îmbogățire ar trebui indicate pe lista ingredientelor?

Da, substanțele utilizate pentru îmbogățire sunt considerate ingrediente în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul ICPA în măsura în care sunt adăugate în timpul fabricării și prezente în produsul final, chiar și într-o formă modificată, și, prin urmare, ar trebui indicate pe lista ingredientelor.

13)   Cum se menționează zahărul pentru îmbogățire pe lista ingredientelor?

Procesele și substanțele de îmbogățire autorizate sunt descrise în partea I din anexa VIII la Regulamentul privind OCP. În conformitate cu normele stabilite pentru lista ingredientelor pentru produsele viticole la articolul 48a alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/33, indicarea mustului de struguri concentrat și indicarea mustului de struguri concentrat rectificat pot fi înlocuite fiecare cu mențiunea „must de struguri concentrat” sau pot fi grupate și pot figura pe lista ingredientelor numai ca „must de struguri concentrat”. Zaharoza, cealaltă substanță permisă pentru îmbogățire, trebuie menționată separat. Partea B din anexa VII la Regulamentul ICPA permite ca „orice categorie de zaharoze” să fie desemnată prin denumirea „zahăr”, deși această denumire nu este obligatorie.

14)   Drojdiile trebuie menționate ca ingrediente?

Drojdiile folosite pentru vinificație nu trebuie menționate ca ingrediente. În conformitate cu tabelul 2 din partea A a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2019/934, ele sunt utilizate ca adjuvanți tehnologici. În conformitate cu articolul 20 litera (b) punctul (ii) din Regulamentul ICPA, nu este obligatorie menționarea pe lista ingredientelor a aditivilor utilizați ca adjuvanți tehnologici. Și alte componente sau părți ale drojdiilor utilizate, cu funcții distincte în vinificație, sunt considerate adjuvanți tehnologici și, prin urmare, fac obiectul aceleiași scutiri. Singurul compus al drojdiei care trebuie menționat pe lista ingredientelor este manoproteina de drojdie, deoarece este utilizată ca aditiv, astfel cum se prevede în tabelul 2 din partea A a anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2019/934.

15)   În cazul în care toate alternativele posibile din grupul corectorilor de aciditate și al stabilizatorilor sunt indicate pe etichetă, există o ordine specifică în care se indică?

Nu. Singura cerință privind ordinea afișării ingredientelor este cea descrisă la articolul 18 alineatul (1) coroborat cu partea A din anexa VII la Regulamentul ICPA. În plus, în conformitate cu partea A punctul 6 din anexa VII la Regulamentul ICPA, nu este necesar ca toate ingredientele care reprezintă mai puțin de 2 % din produsul finit să urmeze o anumită ordine.

16)   Ar trebui ca mențiunile „îmbuteliat în atmosferă protectoare” sau „îmbutelierea poate fi efectuată în atmosferă protectoare” să fie urmate de indicarea gazului de ambalare utilizat sau, în mod alternativ, ar trebui enumerate posibilele gaze de ambalare alternative?

Articolul 48a alineatul (6) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 prevede în mod clar că „indicarea în lista ingredientelor a aditivilor care se încadrează în categoria «gaze de ambalare» poate fi înlocuită cu indicația specifică «Îmbuteliat în atmosferă protectoare» sau «Îmbutelierea poate fi efectuată în atmosferă protectoare» ” . Dacă se utilizează una dintre aceste indicații specifice, nu trebuie să se enumere separat gazele specifice utilizate nici pe lista ingredientelor, nici în plus față de indicația specifică. Atunci când este utilizată, trimiterea la gazele de ambalare afișată cu indicațiile specifice de mai sus trebuie prezentată în același câmp vizual cu lista ingredientelor.

Dacă gazele de ambalare sunt indicate pe lista ingredientelor (și anume în cazul în care nu se utilizează indicația specifică), ele ar trebui prezentate în conformitate cu aceleași norme ca orice alt aditiv (și anume categoria funcțională, urmată de denumire sau, dacă este cazul, de numărul E).

17)   În cazul în care sunt utilizate gaze de ambalare alternative, există o ordine specifică în care trebuie indicate gazele de ambalare?

Regulamentul delegat (UE) 2019/33 nu permite includerea pe listă a gazelor de ambalare alternative. Gazul de ambalare specific utilizat ar trebui prezentat pe lista ingredientelor cu denumirea sa specifică sau ar trebui înlocuit cu una dintre următoarele indicații: „Îmbuteliat în atmosferă protectoare” sau „Îmbutelierea poate fi efectuată în atmosferă protectoare””.

18)   Cum ar trebui indicat pe etichetă ingredientul principal al unui vin? Conform definiției, vinul este produs din struguri întregi sau presați sau din must de struguri. Mustul de struguri este un produs intermediar natural obținut direct din struguri. Prin urmare, în ce situații ar trebui indicat mustul ca ingredient și în ce situații ar trebui indicați strugurii ca ingredient?

Astfel cum rezultă din articolul 48a alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33, indicarea materiilor prime care constituie „ingredientul principal” al vinului se poate realiza precizându-se cu exactitate dacă s-au utilizat struguri, struguri presați și/sau must de struguri sau prin înlocuirea tuturor acestora cu termenul unic „struguri”. Dispoziția oferă o posibilă simplificare pentru operatori, pe care o pot aplica în mod voluntar.

Declarația nutrițională

19)   Care este forma de prezentare a declarației nutriționale? Ar trebui să fie un tabel sau există și alte forme posibile?

Prezentarea declarației nutriționale este reglementată la articolul 34 din Regulamentul ICPA.

Dacă spațiul permite, declarația nutrițională trebuie prezentată sub formă de tabel, cu numerele aliniate. În cazul în care spațiul nu permite prezentarea sub formă de tabel, se poate folosi un format liniar. Dacă declarația nutrițională este furnizată prin mijloace electronice, ea ar trebui prezentată întotdeauna sub formă de tabel, cu numerele aliniate, întrucât nu s-ar aplica limitările de spațiu.

Ordinea prezentării diferitelor elemente ale declarației nutriționale este stabilită în anexa XV la Regulamentul ICPA. Pentru elementele obligatorii, această ordine ar fi: valoare energetică, grăsimi (din care acizi grași saturați,...); glucide (din care zaharuri,...); proteine, sare. Sau, sub formă de tabel:

Image 1

Există, de asemenea, norme specifice pentru ordinea altor elemente care pot fi adăugate la declarația nutrițională în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Regulamentul ICPA (de exemplu, polioli), însă acestea nu sunt obligatorii.

În cazul în care conținutul declarației nutriționale de pe ambalaj sau de pe etichetă este limitat la valoarea energetică, și anume în situațiile în care declarația nutrițională integrală este furnizată prin mijloace electronice, noul alineat (4) de la articolul 119 din Regulamentul privind OCP modificat permite în mod explicit exprimarea valorii energetice prin utilizarea simbolului „E”, urmat de valoare.

20)   Regulamentul ICPA prevede, pe lângă valoarea energetică, declararea cantității de grăsimi, acizi grași saturați, glucide, zaharuri, proteine și sare. Dacă vinul nu conține, de exemplu, grăsimi sau grăsimi saturate, conținutul trebuie indicat cu „0” sau pur și simplu nu este necesar să se indice grăsimile pe etichetă?

Articolul 34 alineatul (5) din Regulamentul ICPA prevede că, în cazurile în care valoarea energetică sau cantitatea de nutrient (nutrienți) dintr-un produs sunt neglijabile, informațiile referitoare la elementele respective pot fi înlocuite cu o mențiune precum „Conține cantități neglijabile de ….” amplasată în imediata apropiere a declarației nutriționale.

În caz contrar, toate elementele obligatorii trebuie indicate în ordinea prevăzută la articolul 34 din Regulamentul ICPA, inclusiv atunci când conținutul lor reprezintă valori nule.

21)   În declarația nutrițională, este necesar orice alt component pe lângă grăsimi, acizi grași saturați, glucide, zaharuri, proteine și sare?

În conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul ICPA, declarația nutrițională obligatorie trebuie să includă valoarea energetică și cantitatea de grăsimi, acizi grași saturați, glucide, zaharuri, proteine și sare. În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din același regulament, conținutul obligatoriu poate fi completat cu indicarea cantităților unuia sau mai multor elemente dintre următoarele, după caz: acizi grași mononesaturați; acizi grași polinesaturați; polioli; amidon; fibre; oricare dintre vitaminele sau mineralele menționate în partea A punctul 1 din anexa XIII și prezente în cantități semnificative, astfel cum sunt definite în partea A punctul 2 din anexa XIII la același regulament.

22)   Cum sunt stabilite valorile diferitelor elemente nutriționale? Este necesară o analiză pentru fiecare vin și pentru fiecare recoltă sau valorile pot fi, de asemenea, calculate (de exemplu, pentru calorii, pe baza tăriei alcoolice și a zahărului rezidual)?

În ceea ce privește includerea pe etichete a valorilor din declarația nutrițională, se aplică articolele relevante din Regulamentul ICPA.

În special, în conformitate cu articolul 31 (calcularea), valorile din declarația nutrițională sunt valori medii, care se bazează pe: a) analiza produsului alimentar efectuată de producător; b) valorile medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate; sau c) date general stabilite și acceptate.

Valoarea energetică trebuie calculată utilizându-se factorii de conversie prevăzuți în anexa XIV la Regulamentul ICPA și indicată în kilojouli (kJ) și kilocalorii (kcal), indicându-se mai întâi kilojoulii și apoi kilocaloriile, astfel cum se prevede în anexa XV la regulamentul respectiv.

Valorile energetice și nutriționale trebuie indicate per 100 g sau per 100 ml [articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul ICPA].

23)   Dată fiind natura vinificației, fiecare lot poate fi diferit. Care este limita de toleranță pentru diferența dintre informațiile de pe etichetă și valoarea energetică și conținutul de nutrienți reale ale vinului?

Toleranțele pentru declarația nutrițională a vinului sunt aceleași cu cele stabilite în Regulamentul ICPA, care precizează că valoarea energetică și cantitatea de nutrienți ar trebui incluse pe etichete ca „valoarea medie”, definită ca valoarea care reprezintă cel mai bine cantitatea de nutrienți conținută de un anumit produs alimentar și reflectă ajustări care iau în considerare variabilitatea naturală a produselor alimentare, variațiile sezoniere, obiceiurile de consum și alți factori care ar putea determina variația valorii efective (a se vedea punctul 13 din anexa I la Regulamentul ICPA).

Serviciile Comisiei au publicat un document de orientare (7) pentru autoritățile competente ale statelor membre cu privire la stabilirea toleranțelor pentru valorile nutrienților declarate pe o etichetă. Serviciile Comisiei au publicat, de asemenea, un tabel de sinteză (8) care oferă o imagine de ansamblu a diferitelor valori de toleranță incluse în documentul de orientare.

Conform documentului de orientare, operatorii din sectorul alimentar ar trebui să acționeze cu bună-credință pentru a asigura un grad ridicat de acuratețe a declarației nutriționale. În special, valorile declarate ar trebui să fie aproximări ale valorilor medii pentru mai multe loturi și nu ar trebui stabilite la niciuna dintre extremele unui interval de toleranță stabilit.

Cu toate acestea, pentru indicarea tăriei alcoolice, se aplică normele privind toleranța de la articolul 44 din Regulamentul delegat (UE) 2019/33.

24)   Care sunt toleranțele dintre valorile indicate pe etichetă și conținutul real al vinului, în cazul în care valorile indicate s-ar putea schimba în anii în care vinul trece prin procesul de învechire?

În conformitate cu articolul 31 alineatul (3) din Regulamentul ICPA, valoarea energetică și cantitățile de nutrienți menționate la articolul 30 alineatele (1)-(5) trebuie să fie cele ale produselor alimentare astfel cum sunt vândute, ținându-se seama și de toleranțele menționate la întrebarea anterioară.

25)   Ce dimensiune ar trebui să aibă caracterele?

Normele generale privind prezentarea indicațiilor obligatorii pentru produsele viticole menționate la articolul 119 din Regulamentul privind OCP sunt stabilite la articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) 2019/33. În conformitate cu articolul 40 alineatul (3), dimensiunea caracterelor acestor indicații obligatorii, inclusiv a caracterelor utilizate pentru prezentarea declarației nutriționale și a listei ingredientelor, trebuie să fie de minimum 1,2 mm, indiferent de formatarea utilizată pentru caracterele respective.

Etichetarea electronică

26)   Va fi obligatoriu un sistem/software specific pentru furnizarea informațiilor prin mijloace electronice? Informațiile nutriționale complete furnizate prin mijloace electronice pot fi indicate pe ambalaj cu ajutorul codurilor 2D, care sunt mai puțin comune?

Regulamentul privind OCP modificat nu specifică mijloacele electronice care ar trebui utilizate pentru furnizarea declarației nutriționale și a listei ingredientelor în afara etichetei și nici tipuri specifice de acces electronic la astfel de informații. Singura condiție prevăzută în Regulamentul privind OCP modificat în ceea ce privește funcționarea mijloacelor electronice este ca sistemul utilizat să nu colecteze sau să monitorizeze datele utilizatorilor. Comisia nu este împuternicită în mod corespunzător pentru a stabili alte norme suplimentare privind etichetarea electronică sau mijloacele electronice specifice care trebuie utilizate.

Furnizarea de informații poate fi realizată, în principiu, prin orice mijloace electronice sau de etichetare electronică accesibile publicului prin intermediul unui cod de bare de orice tip (QR, alte tipuri de 2D pe lângă QR, 1D, un cip) care oferă un link către informații online, care pot fi recuperate prin utilizarea unor instrumente de acces universal (de exemplu, un telefon inteligent).

Afișarea linkului către informațiile electronice pe ambalaj sau de pe etichetă ar trebui să fie în conformitate cu cerințele enumerate la articolele 12 și 13 din Regulamentul ICPA pentru prezentarea indicațiilor obligatorii. Mai precis, linkul trebuie să figureze direct pe ambalaj sau pe o etichetă, amplasat într-un loc evident, astfel încât să fie ușor vizibil, lizibil și, după caz, indelebil. El nu trebuie să fie în niciun caz disimulat, ascuns, trunchiat sau separat prin orice alte reprezentări scrise sau imagini sau prin orice alt element intercalat.

În plus, linkul ar trebui să ofere un acces simplu, direct și universal la informații, într-un mod comparabil cu prezența indicațiilor pe ambalaj sau pe eticheta aplicată. Oferirea unor mijloace foarte specializate sau neobișnuite de acces la informații nu îndeplinește obiectivele etichetării electronice și pare inadecvată ca instrument de sprijin pentru furnizarea de informații către consumatori.

27)   Este posibil ca declarația nutrițională integrală și lista ingredientelor să fie disponibile prin mijloace electronice printr-un cod QR de pe eticheta vinului, care să conducă la o etichetă electronică cu declarația integrală și lista ingredientelor?

Regulamentul privind OCP modificat prevede posibilitatea de a furniza atât declarația nutrițională, cât și lista ingredientelor „prin mijloace electronice identificate pe ambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta”. Pe etichetă sau pe ambalaj, codurile QR sunt, într-adevăr, o posibilă metodă de a le oferi consumatorilor acces la informațiile electronice menționate mai sus.

28)   Poate fi adăugat un cod QR ca „autocolant” suplimentar, pe lângă eticheta originală a sticlei, sau trebuie să facă parte din eticheta originală a producătorului?

Secțiunea 2.2 din Notificarea Comisiei privind întrebări și răspunsuri legate de aplicarea Regulamentului ICPA (9) prevede că „ etichetele trebuie să nu poată fi îndepărtate cu ușurință, întrucât ar afecta disponibilitatea informațiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare și dreptul consumatorului de a avea acces la ele ”.

În plus, furnizarea prin mijloace electronice a informațiilor detaliate relevante pentru lista ingredientelor și declarația nutrițională nu conduce la o scutire de la obligația ca informațiile relevante să fie prezentate în conformitate cu legislația UE, indiferent dacă codul QR ar fi sau nu un autocolant. În special, trebuie să se asigure că, în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33, informațiile relevante pentru lista ingredientelor și declarația nutrițională, care sunt indicații obligatorii (articolul 119 din Regulamentul OCP modificat), apar în același câmp vizual cu celelalte indicații obligatorii și sunt lizibile simultan, fără a fi necesar să se întoarcă recipientul, sunt prezentate cu caractere indelebile și se disting clar de textul sau elementele grafice înconjurătoare.

29)   Există specificații de proiectare în ceea ce privește declarația nutrițională și reprezentarea electronică a acesteia sau se poate personaliza liber?

Normele pentru prezentarea declarației nutriționale sunt cele stabilite la articolul 34 din Regulamentul ICPA, astfel cum sunt descrise și în secțiunea de mai sus, în special la întrebarea 19 (a se vedea, de asemenea, secțiunea 3 din Notificarea Comisiei privind întrebări și răspunsuri legate de aplicarea Regulamentului ICPA8). Aceste norme se aplică declarației nutriționale indiferent dacă este prezentată pe eticheta fizică sau prin mijloace electronice.

30)   Este posibilă corelarea, prin intermediul unui cod QR sau al unui mijloc similar, a „etichetei electronice” care prezintă declarația nutrițională integrală și lista ingredientelor cu pagina principală a producătorului, ca parte a site-ului său?

Nu. Articolul 119 alineatul (5) din Regulamentul privind OCP modificat prevede că informațiile privind declarația nutrițională integrală și lista ingredientelor nu se afișează împreună cu alte informații destinate vânzării sau comercializării și că nu se colectează sau monitorizează datele utilizatorului. Serviciile Comisiei consideră că prezentarea acestor informații obligatorii ca parte a site-ului producătorilor nu pare să respecte condițiile stabilite la articolul 119 alineatul (5), deoarece se așteaptă ca site-ul unui producător vinicol să conțină, de regulă, informații comerciale relevante pentru comercializare și/sau vânzări. În plus, în mod normal, site-urile monitorizează informațiile legate de utilizatori.

Mijloacele electronice/platforma electronică pe care sunt introduse informațiile ar trebui să ofere aceleași garanții ca în cazul în care informațiile sunt afișate pe ambalaj sau pe eticheta aplicată în ceea ce privește lizibilitatea, stabilitatea, fiabilitatea, durabilitatea și acuratețea informațiilor pe întreaga durată de viață a produsului. Garantarea acestor caracteristici pare îndoielnică dacă informațiile ar fi introduse pe site-ul unui producător, care ar putea fi modificat cu ușurință în orice moment, chiar și atunci când produsul este deja pe piață.

31)   Producătorii pot adăuga coduri QR suplimentare pe etichete, altele decât codurile care reprezintă „mijloace electronice”, pe care să fie afișate informații de comercializare?

Furnizarea unor informații suplimentare voluntare pe etichetă, cum ar fi un cod QR suplimentar, este reglementată de articolul 118 din Regulamentul privind OCP, conform căruia etichetele produselor viticole nu pot fi completate cu alte indicații suplimentare, cu excepția cazului în care aceste indicații îndeplinesc cerințele Regulamentului ICPA.

Articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul ICPA prevede că informațiile referitoare la produsele alimentare oferite în mod voluntar nu induc în eroare consumatorul; nu sunt ambigue și nu derutează consumatorul și, după caz, se bazează pe date științifice relevante. Articolul 37 din Regulamentul ICPA prevede că aceste informații nu trebuie să fie incluse în detrimentul spațiului disponibil pentru informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare.

Eventuala utilizare a unor coduri QR suplimentare nu ar trebui să inducă în eroare consumatorii sau să creeze confuzie pentru aceștia și nu ar trebui să reducă spațiul disponibil pentru indicațiile obligatorii, care ar include codurile care oferă acces la informațiile obligatorii prin mijloace electronice.

32)   Este posibilă crearea unui singur cod QR, care va îndeplini rolul de cod EAN și va fi, de asemenea, purtătorul datelor obligatorii precum lista ingredientelor și valorile nutriționale?

Principalul considerent în ceea ce privește prezentarea informațiilor nu ar trebui să fie dacă acestea sunt obligatorii sau nu, ci cui îi sunt adresate informațiile respective și care este obiectivul diferitelor informații.

În cazul informațiilor obligatorii pentru etichetare furnizate prin mijloace electronice (lista ingredientelor și declarația nutrițională), publicul-țintă este reprezentat de consumatori, care ar trebui să poată accesa imediat informații care să fie exacte și să nu îi inducă în eroare. Informațiile EAN nu sunt destinate consumatorilor, ci scopul lor este facilitarea identificării mărfurilor de către operatori (producători, vânzători, furnizori), precum și simplificarea și monitorizarea operațiunilor de comercializare.

Utilizarea unui singur cod QR nu este exclusă dacă asigură, la scanare, o separare clară a informațiilor destinate consumatorilor de cele destinate operatorilor comerciali. Cu alte cuvinte, la scanarea codului unic, ar trebui împiedicată expunerea consumatorilor la informațiile care nu sunt relevante pentru ei.

33)   O adresă web imprimată pe etichetă, unde consumatorul poate găsi informațiile relevante, ar îndeplini această cerință?

Nu se poate considera că o simplă adresă web imprimată pe etichetă îndeplinește obligațiile de etichetare privind furnizarea de indicații obligatorii prin mijloace electronice. Prin definiție, informațiile relevante trebuie să fie accesibile în mod direct prin intermediul unui cod care poate fi citit automat și care oferă acces direct la informațiile relevante. Un aparat de acces universal, cum ar fi un telefon inteligent, trebuie să poată citi/scana codul de pe etichetă și să direcționeze imediat utilizatorul către informațiile relevante.

34)   Este posibil ca etichetele unor vinuri diferite ale aceluiași producător să conțină informații suplimentare, prin mijloace electronice, pe același site sau fiecare tip de vin ar trebui să aibă un link separat?

Informațiile obligatorii (lista ingredientelor, declarația nutrițională) furnizate prin mijloace electronice în legătură cu vinuri diferite pot fi prezentate pe același site, dar linkul aferent fiecărei etichete ar trebui să conducă în mod neechivoc la afișarea unor informații specifice pentru unul sau mai multe loturi ale unui singur produs vitivinicol de referință, într-un mod clar diferențiat și oferindu-le consumatorilor un acces simplu la informațiile potrivite, evitându-se orice posibilitate de a-i induce în eroare, exact la fel cum o etichetă individuală de hârtie identifică un anumit produs alimentar.

35)   În ceea ce privește „colectarea datelor”, am dori să aflăm dacă aceasta ar putea deveni legitimă în urma consimțământului persoanei vizate.

Regulamentul privind OCP modificat prevede că informațiile privind declarația nutrițională integrală și lista ingredientelor nu se afișează împreună cu alte informații destinate vânzării sau comercializării și că nu se colectează sau monitorizează datele utilizatorului. Nu există excepții de la această normă și, prin urmare, nu este permisă solicitarea consimțământului utilizatorului cu privire la posibilitatea monitorizării datelor sale. În plus, accesul consumatorilor/utilizatorilor la informațiile obligatorii ar trebui să fie direct și fără etape intermediare, cum ar fi completarea unor eventuale formulare sau întrebări sau trecerea prin site-uri intermediare. Serviciile Comisiei se așteaptă ca, odată citit/scanat, codul să conducă imediat și direct utilizatorul la informațiile obligatorii pentru etichetare.

36)   Care este interpretarea Comisiei Europene cu privire la conceptul de „destinat comercializării”? În ce măsură poate fi considerată includerea unei afirmații pe eticheta electronică (de exemplu, despre sustenabilitate, originea produsului sau certificare etc.) o informație opțională care să poată fi inclusă în mod legitim pe etichetă? Și, în caz contrar, când se poate considera că afirmația respectivă este „destinată comercializării”?

Articolul 119 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul privind OCP modificat face trimitere la „informații destinate vânzării sau comercializării”. Interpretarea ar trebui să fie prezentarea informațiilor obligatorii într-un mediu neutru, care să garanteze că atenția cititorului nu este direcționată către promovarea achiziționării produsului, nici în mod direct (de exemplu, prin linkuri către site-uri, promovare, indicarea punctelor de vânzare etc.), nici în mod indirect (de exemplu, prin designuri atrăgătoare din punct de vedere vizual sau fonic, fraze sau declarații care pot atrage consumatorul, limbaj comercial sau alte strategii comerciale care urmăresc să influențeze comportamentul și decizia de cumpărare ale consumatorilor).

Furnizarea altor informații suplimentare voluntare pe etichetă (inclusiv pe etichetele electronice) este reglementată de articolul 118 din Regulamentul privind OCP, conform căruia etichetele produselor viticole nu pot fi completate cu alte indicații suplimentare, cu excepția cazului în care acestea îndeplinesc cerințele Regulamentului ICPA. În special, articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul ICPA prevede că informațiile referitoare la produsele alimentare oferite în mod voluntar nu induc în eroare consumatorul, astfel cum se prevede la articolul 7 din regulamentul respectiv; nu sunt ambigue și nu derutează consumatorul și, după caz, se bazează pe date științifice relevante. În plus, articolul 37 din Regulamentul ICPA prevede că aceste informații nu trebuie să fie incluse în detrimentul spațiului disponibil pentru informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare.

37)   Includerea pe etichetă a unui link către site-ul de comerț electronic al unei unități de vinificație ar fi considerată în scop de comercializare?

Includerea unui site de comerț electronic sau a unui site al unei unități de vinificație este, fără îndoială, considerată în scop de comercializare.

38)   Cum ar trebui identificate pe etichetă informațiile furnizate prin mijloace electronice în vederea informării cu privire la conținutul mijloacelor electronice? Codul QR poate fi identificat printr-un simbol (de exemplu, litera „i” pentru „informații pentru consumatori”) sau ar trebui să se facă trimitere în mod explicit printr-o formulare la informațiile obligatorii la care conduce codul QR? O formulare ar fi prea împovărătoare și ar implica un risc de fragmentare a pieței interne?

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul ICPA prevede că „informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt amplasate într-un loc evident, astfel încât să fie ușor vizibile, lizibile și, după caz, indelebile. Acestea nu trebuie să fie în niciun caz disimulate, ascunse, trunchiate sau separate prin orice alte reprezentări scrise sau imagini sau prin orice alt element intercalat”. În cazul în care pe etichetă nu există nicio trimitere clară cu privire la conținutul informațiilor furnizate prin mijloace electronice, consumatorii nu prea pot interpreta și înțelege natura informațiilor (obligatorii sau nu) de pe link. În acest caz, se poate considera că informațiile obligatorii sunt ascunse, nu sunt evidente și nu sunt vizibile cu ușurință.

Prin urmare, prezentarea unui cod QR ar trebui să le transmită clar consumatorilor conținutul acestuia, și anume informațiile obligatorii care sunt prezentate prin mijloace electronice. Utilizarea unor termeni generici sau a unor simboluri (precum „i”) nu este suficientă pentru îndeplinirea cerințelor acestei dispoziții. Dacă informațiile furnizate prin mijloace electronice (identificate, de exemplu, printr-un cod QR) reprezintă lista ingredientelor, trebuie utilizat un titlu, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul ICPA, la fel ca în cazul practicii utilizate în prezent pentru etichetele de hârtie pentru alte produse alimentare (și anume care conține cuvântul „ingrediente”).

În ceea ce privește termenii utilizați, regimul lor lingvistic face obiectul acelorași norme ca și celelalte indicații obligatorii menționate la articolul 119 din Regulamentul privind OCP, și anume normele stabilite ca lex specialis la articolul 121 din Regulamentul privind OCP.

39)   Cum se prevede ce entitate ar trebui să fie responsabilă de verificarea faptului că datele utilizatorilor nu sunt colectate sau monitorizate sau că informațiile nu sunt prezentate împreună cu alte informații destinate vânzării sau comercializării?

Dispozițiile articolului 119 alineatele (4) și (5) din Regulamentul privind OCP modificat, care stabilesc cerințele aplicabile în cazurile în care declarația nutrițională și lista ingredientelor sunt furnizate prin mijloace electronice, menționează două indicații obligatorii de etichetare pentru produsele viticole, astfel cum sunt stabilite la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul privind OCP.

Articolul 90a din Regulamentul privind OCP modificat se referă la controalele și sancțiunile legate de normele de comercializare. Alineatul (1) din articolul respectiv prevede responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește introducerea pe piață a produselor menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul privind OCP care nu sunt etichetate în conformitate cu regulamentul. Alineatul (3) din același articol se referă la controalele care trebuie efectuate de statele membre pentru a verifica dacă anumite produse, inclusiv vinul, respectă normele de comercializare prevăzute în Regulamentul privind OCP.

Prin urmare, controlul îndeplinirii dispozițiilor menționate mai sus ar trebui efectuat de aceleași autorități ale statelor membre care sunt responsabile cu controlul etichetării și prezentării produselor viticole.

40)   Consumatorul are dreptul de a accesa pagina de destinație a codului QR pentru o perioadă lungă? Va emite Comisia o recomandare cu privire la durata perioadei de timp în care codul QR ar trebui să fie disponibil după vânzarea vinului?

Articolul 12 din Regulamentul ICPA prevede că informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare, pentru toate produsele alimentare, trebuie să fie disponibile și ușor accesibile. Informațiile obligatorii furnizate prin mijloace electronice (de exemplu, un cod QR) ar trebui să rămână accesibile într-un mod echivalent cu cel al informațiilor furnizate pe o etichetă fizică, și anume ar trebui să fie disponibile cel puțin de-a lungul perioadei în care se preconizează că respectiva categorie de produse viticole va rămâne adecvată pentru consum în condiții normale de depozitare, pentru a se asigura accesul consumatorilor la informațiile obligatorii în orice moment pe durata de viață preconizată a produsului. În acest sens, prezența și acuratețea informațiilor sunt responsabilitatea operatorului economic responsabil pentru informațiile referitoare la produsele alimentare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul ICPA. În plus, în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul ICPA, operatorii din sectorul alimentar sunt răspunzători de orice modificări pe care le efectuează în cazul informațiilor referitoare la produsele alimentare care însoțesc un produs alimentar.


(1)  Regulamentul (UE) 2021/2117 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (JO L 435, 6.12.2021, p. 262).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02021R2117-20211206&qid=1698152434038

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1308&qid=1697529611776

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex%3A32011R1169

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea (JO L 9, 11.1.2019, p. 2).

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj?locale=ro

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV (JO L 149, 7.6.2019, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:32019R0934

(6)  Comunicarea Comisiei din 13 iulie 2017 privind furnizarea informațiilor referitoare la substanțe sau produse care cauzează alergii sau intoleranțe, astfel cum sunt enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (JO C 428, 13.12.2017, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1213(01).

(7)  https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_en.pdf.

(8)  https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_summary_table_012013_en.pdf.

(9)  Notificarea Comisiei privind întrebări și răspunsuri legate de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (JO C 196, 8.6.2018, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52018XC0608%2801%29.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1190/oj

ISSN 1977-1029 (electronic edition)