ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 446

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 65
24 noiembrie 2022


Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2022/C 446/01

Statutul ERIC EU-SOLARIS

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2022/C 446/02

Decizia Consiliului din 21 noiembrie 2022 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022

23

 

Comisia Europeană

2022/C 446/03

Rata de schimb a monedei euro – 23 noiembrie 2022

25

 

Curtea de Conturi

2022/C 446/04

Avizul 06/2022 (prezentat în temeiul articolului 322 alineatul (1) TFUE) referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare) [2022/0162 (COD)]

26

 

INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

Autoritatea de supraveghere a AELS

2022/C 446/05

Sărbătorile legale din 2023: statele SEE/AELS și instituțiile SEE

27


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2022/C 446/06

Cerere de propuneri 2023 - EAC/A14/2022 – Corpul european de solidaritate

29

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2022/C 446/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

31

2022/C 446/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

33

2022/C 446/09

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN) ( 1 )

35

2022/C 446/10

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

36

2022/C 446/11

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

38


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/1


Statutul ERIC EU-SOLARIS

(2022/C 446/01)

Lista abrevierilor

CNN

Consiliul nodurilor naționale

CSP/STE

Concentrarea energiei solare / energie termică solară

ERIC

Consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare

AG

Adunarea generală

DPI

Drepturi de proprietate intelectuală

DG

Director general

IC

Infrastructură de cercetare

C-D

Cercetare și dezvoltare

CST

Comitetul științific și tehnic

SLA

Acordul privind nivelul serviciilor

PREAMBUL

Republica Franceză,

Regatul Spaniei,

Republica Federală Germania,

și

Republica Cipru,

denumite în continuare „membrii”,

și

Republica Portugheză,

denumită în continuare „observatorul”,

AVÂND ÎN VEDERE

faptul că dezvoltarea energiei solare, în special prin utilizarea sistemelor de concentrare, are o dimensiune europeană care necesită o alianță puternică între echipele europene de cercetare, cu un accent deosebit pe infrastructurile de cercetare (IC), pentru a spori eficiența cercetării și dezvoltarea tehnologică;

RECUNOSCÂND

faptul că inițiativa SOLARIS a UE vizează consolidarea legăturilor umane și științifice dintre țările semnatare cu scopul de a promova și a stimula cercetările și inovațiile pentru dezvoltarea durabilă a tehnologiilor de concentrare a energiei solare/energie termică solară (CSP/STE) la nivel european;

ÎNTRUCÂT

membrii colaborează de mai mulți ani în domeniul cercetării privind sistemele CSP/STE pentru a transforma în mod eficient această energie în energie electrică și purtători de energie din surse regenerabile, a o stoca, a elabora sau a testa materiale, a studia metode de măsurare fiabile și a optimiza componentele, precum și pentru a avea competențe de nivel înalt și a exploata infrastructuri de cercetare complementare;

ÎNTRUCÂT

obiectivele membrilor consorțiului sunt:

să devină un consorțiu pentru o infrastructură de cercetare distributivă (o infrastructură de cercetare structurată cu mai mult de un amplasament) în domeniul tehnologiilor CSP/STE cu scopul de a oferi cel mai complet și de înaltă calitate portofoliu de infrastructură științifică la nivel internațional, facilitând accesul cercetătorilor atât din mediul academic, cât și din industrie la infrastructuri de cercetare foarte specializate;

să conecteze comunitățile științifice, universitare și industriale europene care sunt implicate în sectorul CSP/STE;

să asigure o gestionare eficientă a resurselor pentru a evita suprapunerile și repetările tehnologice inutile;

să mențină Europa în avangarda dezvoltării tehnologiilor CSP/STE la nivel mondial;

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CAPITOLUL I

ELEMENTE ESENȚIALE ȘI POLITICA ÎN MATERIE DE DATE

Articolul 1

Denumire și sediu

1.   Se înființează un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), sub denumirea de „Infrastructura europeană de cercetare solară pentru energie solară concentrată” (denumită în continuare „ERIC EU-SOLARIS”), în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (1) (denumit în continuare „Regulamentul ERIC”).

2.   Sediul legal al ERIC EU-SOLARIS este stabilit în Almería, Spania.

Articolul 2

Viziune, misiune și obiective strategice

1.   ERIC EU-SOLARIS instituie și exploatează o infrastructură de cercetare distributivă de talie mondială privind energia solară concentrată/energia termică solară (CSP/STE), care urmează să fie înființată ca platformă centrală responsabilă cu funcționarea coordonată a centrelor naționale de cercetare în domeniul tehnologiilor CSP/STE, care consacră o parte din capacitățile lor de cercetare și dezvoltare către ERIC EU-SOLARIS, partajând conținuturi, instrumente și expertiză legate de tehnologiile CSP/STE.

2.   Toate centrele de cercetare care fac parte din ERIC vor rămâne proprietatea instituțiilor lor, la fel ca și drepturile de a gestiona accesul la acestea și condițiile în care acesta este acordat.

3.   Relația dintre ERIC EU-SOLARIS și centrele naționale de cercetare este reglementată prin semnarea unor acorduri specifice privind nivelul serviciilor.

4.   În acest scop, scopurile și obiectivele ERIC EU-SOLARIS sunt cele prezentate mai jos.

5.   Viziune: să devină infrastructura europeană de cercetare de referință în dezvoltarea tehnologică a CSP/STE și a aplicațiilor conexe.

6.   Misiune: să ofere cele mai bune condiții pentru dezvoltarea activităților de cercetare privind CSP/STE pentru comunitățile științifice și industriale.

7.   Obiective strategice:

a)

să coordoneze, ca infrastructură unică cu caracter distributiv, principalele instalații de C&D existente în Europa, oferind sectorului CSP/STE portofoliul de infrastructură științifică cel mai complet și de cea mai bună calitate la nivel internațional;

b)

să creeze un punct unic de contact în care să fie oferite în mod eficace și optim utilizatorilor care solicită servicii legate de CSP/STE centre, resurse și servicii de cercetare foarte specializate;

c)

să consolideze colaborarea dintre instituțiile științifice, mediul academic și industrie, încurajând, de asemenea, cercetarea în colaborare în rândul principalelor centre europene de cercetare din acest sector;

d)

să identifice noi cerințe pentru îmbunătățirea centrelor de cercetare și pentru construirea unora noi (atunci când este necesar), optimizând și promovând, de asemenea, specializarea celor existente, evitând suprapunerile și repetările tehnologice inutile;

e)

să identifice și să stabilească bunele practici în materie de experimente și de cercetare, prin conducerea și coordonarea diseminării libere a rezultatelor și a datelor experimentale ori de câte ori este posibil, contribuind astfel la consolidarea poziției de lider a Europei la nivel internațional;

f)

să mențină Europa în avangardă și în poziția de lider în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiilor CSP/STE.

Articolul 3

Sarcini și activități

1.   Pentru a-și îndeplini scopurile și obiectivele, ERIC EU-SOLARIS desfășoară, direct sau prin intermediul unor terți, următoarele activități:

a)

acordarea accesului eficace la resursele și serviciile puse la dispoziție de nodurile naționale, în conformitate cu normele stabilite în prezentul statut, pentru comunitatea industrială și de cercetare din Europa;

b)

îmbunătățirea interoperabilității dintre centrele de cercetare specializate în domeniul tehnologiilor CSP/STE, aparținând membrilor și observatorilor;

c)

stabilirea și aplicarea progreselor tehnologice legate de resursele și serviciile asociate cu CSP/STE;

d)

încheierea unor acorduri de colaborare cu părți terțe;

e)

oferirea unor cursuri de formare și facilitarea mobilității cercetătorilor în vederea consolidării și structurării Spațiului european de cercetare;

f)

stabilirea de relații internaționale cu alte organizații și autorități, publice sau private, europene și neeuropene, interesate de activitățile sale și de domenii conexe;

g)

coordonarea activităților cu alți actori europeni din sfera C-D în domeniul CSP/STE;

h)

orice alte activități necesare pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor ERIC EU-SOLARIS.

2.   ERIC EU-SOLARIS oferă acces la un portofoliu de centre de cercetare și de activități comune de cercetare și dezvoltare prin intermediul unui program coordonat de dezvoltare pe termen lung între nodurile naționale, în scopuri neeconomice. Cu toate acestea, ERIC EU-SOLARIS poate desfășura un număr limitat de activități cu scop lucrativ, cu condiția ca acestea:

a)

să fie strâns legate de activitățile sale principale, prevăzute în prezentul statut; și

b)

să nu pericliteze atingerea scopurilor sau obiectivelor ERIC EU-SOLARIS.

3.   ERIC EU-SOLARIS contabilizează separat cheltuielile și veniturile din aceste activități economice și percepe pentru acestea prețul pieței. Orice venituri generate de aceste activități de natură economică sunt utilizate pentru a îndeplini obiectivele pentru care a fost creată.

Articolul 4

Durata și începerea activității

Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului statut cu privire la dizolvarea și lichidarea ERIC EU-SOLARIS, aceasta este constituită pe o perioadă nedeterminată.

Articolul 5

Răspundere și asigurare

1.   ERIC EU-SOLARIS este responsabilă pentru datoriile sale, generate ca urmare a activității pe care o desfășoară.

2.   Răspunderea financiară a membrilor pentru datoriile ERIC se limitează la contribuțiile lor la ERIC.

3.   ERIC EU-SOLARIS subscrie și menține o asigurare adecvată pentru a acoperi orice risc legat de funcționarea ERIC.

Articolul 6

Procedura de dizolvare și lichidare a ERIC EU-SOLARIS

1.   ERIC EU-SOLARIS informează Comisia Europeană, prin intermediul directorului general, cu privire la orice fapte care ar putea submina în mod grav scopul ERIC EU-SOLARIS sau care ar putea obstrucționa capacitatea acesteia de a îndeplini condițiile stabilite în Regulamentul ERIC.

2.   În special, ERIC EU-SOLARIS este dizolvată și lichidată în urma oricăruia dintre următoarele evenimente:

a)

ca urmare a unei hotărâri adoptate de Adunarea generală, cu majoritatea stabilită în prezentul statut; sau

b)

ca urmare a unei decizii luate de Comisia Europeană, în condițiile prevăzute în Regulamentul ERIC.

3.   Procedura este următoarea:

a)

directorul general al ERIC EU-SOLARIS informează Comisia Europeană cu privire la decizia Adunării generale de a dizolva și a lichida ERIC EU-SOLARIS, în termen de zece (10) zile de la data adoptării hotărârii;

b)

fără a aduce atingere articolului 5 din statut, toate activele și pasivele rămase după plata datoriilor ERIC EU-SOLARIS se repartizează între membri, proporțional cu contribuția cumulată a acestora la ERIC EU-SOLARIS în momentul dizolvării;

c)

directorul general al ERIC EU-SOLARIS informează Comisia Europeană cu privire la finalizarea procesului de dizolvare și lichidare a ERIC EU-SOLARIS, în termen de zece (10) zile de la finalizarea acestui proces;

d)

ERIC EU-SOLARIS își încetează existența la data publicării de către Comisia Europeană a anunțului corespunzător în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

e)

în cazul în care, în orice moment pe parcursul existenței sale, ERIC EU-SOLARIS nu este în măsură să își plătească datoriile, aceasta informează imediat Comisia Europeană cu privire la acest lucru, în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009.

Articolul 7

Politica privind accesul utilizatorilor

1.   ERIC EU-SOLARIS promovează accesul pe bază de merit științific la serviciile și infrastructurile care sprijină și încurajează excelența în cercetare în domeniul de activitate al ERIC EU-SOLARIS, precum și o cultură a îmbunătățirilor practice prin activități de formare.

2.   Accesul la ERIC EU-SOLARIS este deschis pentru toate tipurile de utilizatori, inclusiv pentru cei din toate țările europene și din țările din afara Europei, nu neapărat în mod gratuit. Cererile vor face obiectul unui proces simplificat, care va implica verificări ale eligibilității și fezabilității conform procedurilor și criteriilor de evaluare.

3.   Procedurile și criteriile de evaluare care acordă sau limitează accesul la datele și instrumentele infrastructurii ERIC EU-SOLARIS, precum și costul unui astfel de acces, sunt definite în normele de acces sau în regulamentele interne care sunt elaborate de directorul general și aprobate de Adunarea generală, după consultarea Comitetului științific și tehnic (CST) și a Consiliului nodurilor naționale (CNN).

4.   Procedurile și criteriile de evaluare sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul web al ERIC EU-SOLARIS.

5.   ERIC EU-SOLARIS pune la dispoziția utilizatorilor infrastructurii ERIC EU-SOLARIS norme și orientări privind accesul pentru a garanta că cercetarea efectuată cu ajutorul resurselor de infrastructură ale ERIC EU-SOLARIS, aparținând centrelor de cercetare din țările membre (astfel cum se prevede la articolul 2 din statut), recunoaște și respectă drepturile de proprietate, viața privată, etica și protecția infrastructurii de cercetare și a datelor proprietarului, precum și obligațiile privind păstrarea secretului și confidențialitatea, și că utilizatorii respectă condițiile de acces, măsurile de securitate și gestionarea informațiilor instituțiilor de cercetare care fac parte din infrastructura ERIC EU-SOLARIS.

Articolul 8

Politica în materie de evaluare științifică

Procedura de evaluare științifică a proiectelor care vizează accesul la infrastructura ERIC EU-SOLARIS ține seama de meritele științifice, de nevoile nesatisfăcute ale sectorului, precum și de posibila utilizare în cadrul sectorului și posibilul impact asupra acestuia, și se bazează pe principiul transparenței, al echității și al imparțialității. Această procedură este definită în regulamentele interne, care sunt elaborate de directorul general și aprobate de Adunarea generală, după consultarea CST și a CNN.

Articolul 9

Politica de diseminare

1.   ERIC EU-SOLARIS ia măsurile corespunzătoare pentru a-și promova infrastructura și utilizarea sa în cercetare și în orice serviciu legat de obiectivele ERIC EU-SOLARIS.

2.   ERIC EU-SOLARIS promovează diseminarea și schimbul de rezultate obținute prin utilizarea infrastructurii sale de cercetare.

3.   Fără a aduce atingere posibilelor drepturi de proprietate intelectuală, ERIC EU-SOLARIS se asigură că utilizatorii săi fac publice rezultatele cercetării efectuate în cadrul infrastructurilor ERIC și că acest lucru se realizează prin intermediul ERIC EU-SOLARIS, în conformitate cu termenii și condițiile europene și naționale privind granturile. Acest lucru nu se va aplica activităților de C-D desfășurate de centrele de cercetare, atunci când își utilizează propriile infrastructuri în afara domeniului de aplicare al ERIC.

4.   Politica de diseminare definește diferitele grupuri țintă, iar ERIC EU-SOLARIS utilizează toate canalele care intră în domeniul său de aplicare pentru a asigura o diseminare maximă în rândul acestora.

Articolul 10

Politica privind drepturile de proprietate intelectuală

1.   Toate drepturile de proprietate intelectuală (denumite în continuare „DPI”), care sunt create, obținute sau dezvoltate de ERIC EU-SOLARIS, revin și sunt deținute în mod absolut de ERIC EU-SOLARIS. Cu toate acestea, utilizatorilor li se pot acorda perioade de proprietate asupra datelor limitată.

2.   Fără a aduce atingere condițiilor stabilite în contractele încheiate între ERIC EU-SOLARIS și membri sau observatori, toate DPI create, generate, obținute sau dezvoltate de personalul unui membru sau al unui observator aparțin membrului sau observatorului respectiv.

3.   În ceea ce privește chestiunile legate de drepturile de proprietate intelectuală, relațiile dintre membrii și observatorii ERIC EU-SOLARIS sunt reglementate de legislația națională respectivă a membrilor și observatorilor și de acordurile internaționale la care membrii și observatorii sunt părți.

4.   Dispozițiile prezentului statut și ale regulamentelor interne nu aduc atingere DPI anterioare deținute de membri și observatori.

5.   Membrii ERIC EU-SOLARIS convin și aprobă, prin intermediul Adunării generale, politica și reglementările EU-SOLARIS în materie de DPI, la propunerea directorului general și după consultarea CST și a CNN. Regulamentul privind DPI stabilește normele ERIC EU-SOLARIS referitoare la identificarea, protecția, gestionarea și menținerea drepturilor de proprietate intelectuală ale ERIC EU-SOLARIS, inclusiv accesul la aceste drepturi.

6.   CNN poate recomanda directorului general acorduri cu centrele naționale de infrastructură și consorțiile cu privire la infrastructura de cercetare a ERIC EU-SOLARIS, pentru a garanta că aceste entități și părți terțe au acces la cunoștințele științifice ale infrastructurii de cercetare a ERIC EU-SOLARIS.

Articolul 11

Politica în domeniul ocupării forței de muncă

1.   ERIC EU-SOLARIS respectă principiul egalității și nediscriminării.

2.   În consecință, în politica sa de recrutare de personal, ERIC EU-SOLARIS oferă șanse egale și se abține de la discriminarea persoanelor pe criterii de gen, rasă, convingeri, ideologie, handicap, orientare sexuală sau pentru orice alt criteriu considerat discriminatoriu în conformitate cu dreptul comunitar.

3.   Directorul general poate propune modificări ale reglementărilor interne privind ocuparea forței de muncă, întotdeauna cu aprobarea Adunării generale.

Articolul 12

Politica în materie de achiziții publice

1.   ERIC EU-SOLARIS aplică, în cadrul achizițiilor sale, un tratament echitabil și nediscriminatoriu pentru toți ofertanții, persoanele care oferă bunuri și persoanele care prestează servicii. Politica în materie de achiziții publice a ERIC EU-SOLARIS respectă principiul transparenței, al nediscriminării și al concurenței.

2.   Directorul general stabilește reglementări și criterii interne detaliate pentru a asigura transparența, egalitatea și nediscriminarea la atribuirea contractelor. Aceste norme trebuie să fie aprobate de către Adunarea generală.

3.   Directorul general este responsabil pentru toate achizițiile ERIC EU-SOLARIS. În acest scop, directorul general respectă reglementările naționale și europene în materie de achiziții publice, aplicabile la momentul respectiv. Toate ofertele ar trebui publicate pe site-ul web al ERIC EU-SOLARIS. Decizia de atribuire a unui contract ar trebui publicată și ar trebui să includă o motivare completă.

Articolul 13

Politica în materie de date

1.   Se preferă principiul sursei deschise și principiul accesului liber, în conformitate cu principiile FAIR (ușurința găsirii, accesibilitate, interoperabilitate și reutilizare).

2.   ERIC EU-SOLARIS oferă orientări utilizatorilor (inclusiv prin intermediul site-ului web), pentru a se asigura că cercetările efectuate cu ajutorul materialelor puse la dispoziție prin intermediul ERIC EU-SOLARIS se desfășoară într-un cadru care recunoaște drepturile proprietarilor datelor și respectă viața privată a persoanelor.

3.   ERIC EU-SOLARIS se asigură că utilizatorii sunt de acord cu termenii și condițiile care reglementează accesul și că s-au implementat măsuri adecvate de securitate în ceea ce privește stocarea și manipularea internă a datelor.

4.   ERIC EU-SOLARIS definește măsuri pentru investigarea acuzațiilor de violare a securității sau de dezvăluire de informații confidențiale în ceea ce privește datele de cercetare.

5.   Directorul general prezintă, spre aprobare, Adunării generale reglementările interne privind politica în materie de date în ceea ce privește utilizatorii infrastructurii ERIC EU-SOLARIS, nodurile naționale și părțile terțe, cum ar fi universitățile, centrele de cercetare și industria, fără a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală existente.

CAPITOLUL II

MEMBRI ȘI OBSERVATORI

Articolul 14

Membri și observatori

1.   Următoarele entități pot fi membri sau observatori ai ERIC EU-SOLARIS:

a)

statele membre ale Uniunii Europene;

b)

țările asociate, astfel cum sunt definite în Regulamentul ERIC;

c)

țări terțe, altele decât țările asociate; și

d)

organizațiile interguvernamentale.

2.   Observatorii sunt admiși pentru o perioadă de cel mult 2 ani, cu excepția cazului în care Adunarea generală convine asupra prelungirii acestei perioade.

3.   Țările enumerate în anexa I la prezentul statut sunt membrii și observatorii ERIC EU-SOLARIS.

Articolul 15

Reprezentarea membrilor și a observatorilor

1.   Fiecare membru sau observator este reprezentat în cadrul Adunării generale de unul sau doi reprezentanți, care exercită drepturile și obligațiile fiecărui membru sau observator în condițiile prevăzute în prezentul statut. Reprezentantul care deține drepturile de vot ale membrului trebuie să fie identificat în mod corespunzător. Instituțiile publice naționale sau regionale sau entitățile private care prestează un serviciu public pot fi reprezentanți ai membrilor și observatorilor.

2.   Fiecare membru sau observator informează directorul general și identifică în mod oficial organismul sau organismele care îl vor reprezenta în ERIC EU-SOLARIS.

3.   Directorul general trebuie să fie informat de către membrul sau observatorul în cauză cu privire la orice modificare a reprezentanților oficiali, prin intermediul canalelor oficiale.

Articolul 16

Drepturile membrilor și ale observatorilor

1.   Următoarele drepturi constituie drepturile membrilor ERIC EU-SOLARIS, fără a aduce atingere dezvoltării acestora în alte dispoziții ale prezentului statut:

a)

fiecare membru dispune de un vot unic, în conformitate cu dispozițiile articolului 26 din prezentul statut, atunci când statele membre ale Uniunii Europene și țările asociate nu dețin în comun majoritatea drepturilor de vot;

b)

dreptul de a participa la reuniunile Adunării generale;

c)

dreptul de vot în procedurile Adunării generale de adoptare a hotărârilor, astfel cum se prevede în prezentul statut;

d)

dreptul de a fi reprezentat de un alt membru în cadrul reuniunilor Adunării generale;

e)

dreptul de a desemna reprezentanți, astfel cum se prevede în prezentul statut;

f)

dreptul de a propune și de a alege membrii organelor ERIC EU-SOLARIS;

g)

dreptul la informare pentru monitorizarea corectă a evoluției ERIC EU-SOLARIS;

h)

dreptul de a contesta hotărârile adoptate de organele de conducere ale ERIC EU-SOLARIS, în cazul în care hotărârile au fost adoptate cu încălcarea legii aplicabile, a prezentului statut sau a oricăror alte reglementări interne care dezvoltă statutul. Acest drept se exercită în următoarele trei luni de la data adoptării hotărârii;

i)

dreptul de a aduce contribuții voluntare în plus față de contribuțiile obligatorii (în natură sau în numerar), în favoarea ERIC EU-SOLARIS;

j)

dreptul de a participa activ la acțiunile și evenimentele pe care le organizează sau la care participă ERIC EU-SOLARIS;

k)

dreptul de retragere în condițiile stabilite la articolul 19 din prezentul statut; și

l)

dreptul de a primi cota de lichidare care i-ar putea reveni membrului respectiv ca urmare a dizolvării și lichidării ERIC EU-SOLARIS.

2.   Următoarele drepturi constituie drepturile observatorilor ERIC EU-SOLARIS, fără a aduce atingere dezvoltării acestora în alte dispoziții ale prezentului statut:

a)

dreptul de a participa, dar nu și de a vota, la reuniunile Adunării generale;

b)

dreptul de a desemna unul sau doi reprezentanți în cadrul Adunării generale, în condițiile prevăzute de prezentul statut;

c)

dreptul de a aduce contribuții voluntare la ERIC EU-SOLARIS;

d)

dreptul de retragere în condițiile stabilite la articolul 19 din prezentul statut.

Articolul 17

Obligațiile membrilor și ale observatorilor

1.   Obligațiile care revin membrilor ERIC EU-SOLARIS:

a)

să plătească contribuția financiară anuală care revine fiecărui membru, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut;

b)

să desemneze unul sau doi reprezentanți, astfel încât membrul în cauză să poată fi reprezentat în cadrul Adunării generale;

c)

să confere reprezentanților lor puteri depline de a vota în cadrul reuniunilor desfășurate de Adunarea generală a ERIC EU-SOLARIS, obligând fiecare membru prin deciziile și votul lor;

d)

să promoveze și să faciliteze accesul comunității lor științifice la serviciile și infrastructura ERIC EU-SOLARIS, în condițiile prevăzute în prezentul statut și în alte regulamente interne care dezvoltă statutul;

e)

să protejeze și să utilizeze în mod corect drepturile de proprietate intelectuală generate în cadrul ERIC EU-SOLARIS, în conformitate cu politica acesteia în materie de DPI;

f)

să păstreze confidențialitatea informațiilor la care pot avea acces membrii și centrele lor de cercetare, în cazul în care informațiile partajate sunt declarate confidențiale sau interne.

2.   În plus, fiecare membru ia, în limita mijloacelor disponibile, măsurile necesare pentru:

a)

a încuraja un climat de colaborare și a consolida legăturile dintre ERIC EU-SOLARIS și diferitele sale grupuri de interese, cum ar fi comunitatea științifică, industria și societatea;

b)

a promova ERIC EU-SOLARIS ca infrastructură de cercetare de referință în acest sector;

c)

a coopera și a participa la diferitele evenimente și acțiuni de comunicare și de publicitate pe care le organizează ERIC EU-SOLARIS.

3.   Obligațiile care revin observatorilor ERIC EU-SOLARIS:

a)

să desemneze unul sau doi reprezentanți, astfel încât observatorul în cauză să poată participa la Adunarea generală;

b)

să promoveze și să faciliteze accesul comunității lor științifice la serviciile și infrastructura ERIC EU-SOLARIS, în condițiile prevăzute în prezentul statut și în alte regulamente interne care dezvoltă statutul;

c)

să păstreze confidențialitatea informațiilor la care pot avea acces observatorii și centrele lor de cercetare, în cazul în care informațiile partajate sunt declarate confidențiale sau interne.

4.   În plus, fiecare observator ia, în limita mijloacelor disponibile, măsurile necesare pentru:

a)

a încuraja un climat de colaborare și a consolida legăturile dintre ERIC EU-SOLARIS și diferitele sale grupuri de interese, cum ar fi comunitatea științifică, industria și societatea;

b)

a coopera și a participa la diferitele evenimente și acțiuni de comunicare și de publicitate pe care le organizează ERIC EU-SOLARIS;

c)

a promova ERIC EU-SOLARIS ca infrastructură de cercetare de referință în acest sector;

Articolul 18

Integrarea noilor membri și observatori

1.   Entitățile care îndeplinesc condițiile prealabile stabilite la articolul 14 din prezentul statut pot adera la ERIC EU-SOLARIS în calitate de noi membri sau observatori.

2.   Procedura se inițiază la cererea solicitantului, prin intermediul unei scrisori adresate directorului general.

3.   Directorul general transmite membrilor toate informațiile și documentele furnizate de solicitant, iar membrii îi pot solicita acestuia din urmă extinderea sau clarificarea lor.

4.   În cazul în care solicitantul refuză să prezinte aceste informații sau documente sau întârzie în mod nejustificat prezentarea acestora, acest lucru se interpretează ca fiind o renunțare la cererea solicitantului de aderare la ERIC EU-SOLARIS.

5.   După încheierea procedurii de informare, Adunarea generală se pronunță în unanimitate cu privire la aprobarea sau respingerea cererii solicitantului de a deveni membru sau observator.

Articolul 19

Retragerea voluntară a membrilor și observatorilor

1.   În cazul unui membru, cererea de retragere trebuie depusă cu cel puțin 12 luni înainte de retragerea preconizată. Retragerea produce efecte numai de la sfârșitul unui exercițiu financiar.

2.   După doi ani de la integrarea lor în ERIC EU-SOLARIS, observatorii se pot retrage la sfârșitul unui exercițiu financiar, prin depunerea unei cereri cu 12 luni înainte de retragere.

3.   Membrii și observatorii trebuie să-și îndeplinească toate obligațiile financiare și de altă natură înainte ca retragerea lor să poată produce efecte.

Articolul 20

Retragerea calității de membru și de observator

1.   Încălcarea oricăreia dintre următoarele obligații constituie un motiv întemeiat pentru retragerea calității de membru sau de observator:

a)

neplata contribuțiilor financiare anuale sau întârzierea repetată și nejustificată a plății respectivelor contribuții financiare anuale;

b)

orice altă încălcare a obligațiilor prevăzute în prezentul statut, care afectează îndeplinirea scopurilor și obiectivelor ERIC EU-SOLARIS.

2.   La cererea directorului general sau a membrilor care reprezintă o treime (1/3) din drepturile de vot ale ERIC EU-SOLARIS, Adunarea generală este invitată să se pronunțe cu privire la excluderea membrului sau a observatorului despre care se presupune că și-ar fi încălcat obligațiile.

3.   Adunarea generală convine asupra excluderii sau neexcluderii membrului sau observatorului în cauză, în conformitate cu regimul majorităților stabilit în prezentul statut.

4.   În orice caz, dreptul la o cale de atac, la audiere și la apărare este garantat membrului sau observatorului despre care se presupune că și-ar fi încălcat obligațiile, înainte ca Adunarea generală să adopte hotărârea corespunzătoare.

5.   Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute în secțiunile anterioare, orice membru sau observator al ERIC EU-SOLARIS încetează să dețină acest statut, imediat și automat, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile prealabile stabilite la articolul 5 din prezentul statut.

6.   Retragerea calității de membru sau de observator nu generează, în niciun caz, în condițiile prevăzute în regulamentele aplicabile ERIC EU-SOLARIS, niciun drept la despăgubiri pentru daune în favoarea membrului sau observatorului exclus.

Articolul 21

Suspendarea drepturilor membrilor și ale observatorilor

1.   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului anterior și din aceleași motive, Adunarea generală poate conveni, cu majoritatea prevăzută în statut, să suspende drepturile de vot ale membrilor, ale reprezentanților acestora și ale oricăror alte persoane numite de aceștia în cadrul diferitelor organe de conducere și consultative ale ERIC EU-SOLARIS.

2.   În ceea ce privește observatorii, suspendarea constă în privarea observatorilor, a reprezentanților acestora și a oricăror alte persoane numite de aceștia de dreptul lor de a participa la reuniunile diferitelor organe de conducere și consultative ale ERIC EU-SOLARIS.

3.   Suspendarea membrului sau a observatorului implică, de asemenea, suspendarea privilegiilor conferite prin prezentul statut comunităților de utilizatori ale membrului și/sau observatorului în cauză, în ceea ce privește utilizarea serviciilor oferite de ERIC EU-SOLARIS și accesul la infrastructurile exploatate de ERIC EU-SOLARIS. În consecință, și atât timp cât suspendarea membrului și/sau observatorului persistă, accesul comunităților lor științifice și industriale la serviciile și infrastructurile ERIC EU-SOLARIS este același cu cel oferit oricărui terț din afara ERIC EU-SOLARIS.

4.   Cu aceeași majoritate, Adunarea generală poate conveni să ridice suspendarea, după ce directorul general confirmă că membrul sau observatorul suspendat a remediat încălcările care au condus la o astfel de suspendare.

5.   În orice caz, dreptul la o cale de atac, la audiere și la apărare este garantat membrului sau observatorului despre care se presupune că și-ar fi încălcat obligațiile, înainte ca Adunarea generală să adopte hotărârea corespunzătoare.

6.   Suspendarea membrului sau a observatorului în cauză nu împiedică Adunarea generală să decidă în cele din urmă încetarea ei, în condițiile prevăzute la articolul 20 de mai sus.

7.   Suspendarea nu generează, în niciun caz, în condițiile prevăzute în regulamentele aplicabile ERIC EU-SOLARIS, niciun drept la despăgubiri pentru daune în favoarea membrului sau observatorului suspendat.

CAPITOLUL III

GUVERNANȚA ERIC EU-SOLARIS

Articolul 22

Organele de conducere ale ERIC EU-SOLARIS

1.   ERIC este condus și administrat de Adunarea generală, care este compusă din reprezentanți ai membrilor și observatorilor ERIC EU-SOLARIS.

2.   Directorul general este directorul executiv și reprezentantul legal al ERIC EU-SOLARIS și este numit de Adunarea generală.

Articolul 23

Organele consultative și comitetele de sprijin ale ERIC EU-SOLARIS

1.   Organele de conducere ale ERIC EU-SOLARIS sunt asistate, cel puțin, de următoarele organe consultative:

a)

Comitetul științific și tehnic asistă Adunarea generală și

b)

Consiliul nodurilor naționale sprijină directorul general.

2.   Există posibilitatea creării altor organe consultative, fie cu caracter permanent, fie pentru un anumit proiect sau subiect, printr-o hotărâre adoptată de Adunarea generală cu majoritatea corespunzătoare.

Articolul 24

Rolul Adunării generale

Adunarea generală este organul suprem de conducere al ERIC EU-SOLARIS, care decide cu privire la aspectele necesare pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor ERIC EU-SOLARIS, precum și cu privire la orice aspecte rezervate în mod special Adunării generale prin prezentul statut.

Articolul 25

Funcționarea Adunării generale

1.   Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în prezentul statut, regimul de funcționare a Adunării generale este reglementat de regulamentele interne definite în mod special pentru aceasta.

2.   Adunarea generală alege un președinte și un vicepreședinte din rândul delegațiilor membrilor și cu majoritate calificată. Vicepreședintele îl înlocuiește pe președinte, în absența acestuia sau în caz de conflict de interese. Președintele și vicepreședintele sunt aleși pentru un mandat de cel mult trei ani. Realegerea este permisă o singură dată, pentru un al doilea mandat, care nu poate depăși trei ani.

3.   Reuniunile Adunării generale pot fi fie reuniuni ordinare, fie reuniuni extraordinare. Reuniunile ordinare se desfășoară cel puțin de două ori pe an, în anumite momente ale anului care sunt convenite în regulamentul său intern, iar una dintre reuniuni are loc în termen de cel mult două luni după trimiterea conturilor anuale ale exercițiului financiar precedent către membri. Toate celelalte reuniuni sunt extraordinare.

4.   Reuniunile Adunării generale vor întruni cvorumul în cazul în care două treimi (2/3) dintre membri participă sau sunt reprezentați în mod oficial la reuniune.

5.   Președintele Adunării generale poate decide, după acordarea unei perioade de preaviz membrilor, de cel puțin 14 zile, să convoace reuniuni extraordinare în orice moment sau dacă acesta primește, în scris, o astfel de solicitare din partea directorului general sau de la cel puțin un sfert (1/4) dintre membri.

6.   În cadrul celei de a doua reuniuni, Adunarea generală adoptă Planul strategic, care este elaborat de directorul general în consultare cu Comitetul științific și tehnic și cu Consiliul nodurilor naționale. Planul strategic definește strategia științifică globală pentru ERIC EU-SOLARIS. Adunarea generală adoptă actualizări bianuale ale Planului strategic.

Articolul 26

Adoptarea hotărârilor de către Adunarea generală

1.   În conformitate cu dispozițiile Regulamentului ERIC, statele membre ale Uniunii Europene și țările asociate ar trebui să dețină în comun cel puțin majoritatea drepturilor de vot în cadrul Adunării generale. În consecință, dacă mai puțin de jumătate dintre membrii ERIC EU-SOLARIS sunt state membre ale Uniunii Europene sau țări asociate, aceștia păstrează împreună 51 % dintre voturi și fiecare stat membru al Uniunii Europene sau țară asociată deține aceeași cotă de participare la 51 % dintre voturi. Restul voturilor se distribuie în mod egal între toți ceilalți membri.

2.   Adunarea generală depune toate eforturile pentru a ajunge la un consens în privința tuturor deciziilor. În cazul în care nu se ajunge la un consens, hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți sau reprezentați la reuniune, cu excepția cazului în care se prevede altfel în alineatele următoare din prezentul articol.

3.   Fără a aduce atingere celor de mai sus, următoarele hotărâri ar trebui adoptate cu majoritatea absolută a membrilor ERIC EU-SOLARIS:

a)

suspendarea drepturilor unui membru sau observator și ridicarea suspendării respective;

b)

crearea, modificarea sau eliminarea organelor consultative ale ERIC EU-SOLARIS, altele decât cele identificate la articolul 23;

c)

stabilirea numărului de membri, numirea și revocarea membrilor Comitetului științific și tehnic;

d)

aprobarea desemnării auditorului ERIC EU-SOLARIS;

e)

aprobarea Planului de lucru al ERIC EU-SOLARIS pentru fiecare an;

f)

aprobarea Raportului anual privind gestiunea bugetară și financiară a directorului general; și

g)

aprobarea Raportului anual privind activitățile ERIC EU-SOLARIS, care urmează să fie prezentat Comisiei Europene.

4.   În plus, următoarele hotărâri ar trebui adoptate cu majoritatea calificată de două treimi (2/3) dintre membrii ERIC EU-SOLARIS:

a)

integrarea, prelungirea mandatului sau demiterea observatorilor;

b)

aprobarea bugetului ERIC EU-SOLARIS pentru fiecare exercițiu financiar;

c)

aprobarea conturilor anuale pentru fiecare exercițiu financiar și a conducerii entității directorului general;

d)

numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației anuale a acestuia, dacă este cazul;

e)

aprobarea sau modificarea regulamentului intern al Adunării generale;

f)

dizolvarea ERIC EU-SOLARIS și aprobarea bilanțului său final de lichidare;

g)

aprobarea politicilor ERIC.

5.   Va fi necesară unanimitatea pentru adoptarea următoarelor hotărâri de către AG:

a)

integrarea sau expulzarea membrilor;

b)

aprobarea și modificarea contribuțiilor financiare anuale ale membrilor și observatorilor;

c)

aprobarea Planului de afaceri și a Planului strategic, care sunt elaborate de directorul general;

d)

modificarea statutului.

6.   Adunarea generală se poate pronunța în orice moment cu privire la revocarea directorului general și, prin urmare, la numirea unui supleant pentru ocuparea postului vacant, fără ca acest punct să figureze în mod expres pe ordinea de zi a reuniunii.

Articolul 27

Adoptarea hotărârilor cu privire la un membru de către Adunarea generală

1.   Niciun membru nu își exercită dreptul de vot în cazul adoptării unei hotărâri al cărei obiect îl constituie excluderea sa din ERIC EU-SOLARIS, exonerarea sa de o obligație sau acordarea unui drept.

2.   Drepturile de vot deținute de membrul aflat în conflict, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, se deduc din numărul total de voturi atribuibile tuturor membrilor ERIC EU-SOLARIS pentru a calcula majoritatea voturilor necesare în fiecare caz.

Articolul 28

Director general

1.   Directorul general va fi directorul executiv și reprezentantul legal al ERIC EU-SOLARIS.

2.   Cu excepția sarcinilor și aspectelor atribuite în mod expres unui alt organ prin prezentul statut, directorul general este responsabil de funcționarea curentă a ERIC EU-SOLARIS și de executarea hotărârilor adoptate de Adunarea generală.

3.   Reprezentarea directorului general se extinde la toate actele cuprinse în obiectul definit la articolul 2 din prezentul statut. În ceea ce privește atribuțiile și competențele, precum și reprezentarea ERIC EU-SOLARIS față de terți, în fața și în afara instanțelor, directorul general va fi responsabil de următoarele sarcini:

a)

întocmește conturile anuale;

b)

întocmește bugetul pentru fiecare exercițiu financiar;

c)

elaborează Planul de lucru pentru fiecare an;

d)

elaborează Raportul anual privind activitățile ERIC EU-SOLARIS, care urmează să fie prezentat Comisiei Europene;

e)

elaborează Planul de afaceri și Planul strategic, precum și orice modificări ale acestora, care urmează să fie aprobate de Adunarea generală;

f)

propune numirea și revocarea membrilor comitetelor din cadrul ERIC EU-SOLARIS, care urmează să fie examinată de Adunarea generală;

g)

prezintă Adunării generale propuneri privind noile contribuții financiare ale membrilor;

h)

propune admiterea și demiterea membrilor și, dacă este cazul, a observatorilor;

i)

propune modificarea statutului și, dacă este cazul, a regulamentului intern al Adunării generale și al Consiliului nodurilor naționale;

j)

păstrează un registru actualizat al reprezentanților membrilor și observatorilor ERIC EU-SOLARIS;

k)

propune dizolvarea și lichidarea ERIC EU-SOLARIS și procedura de punere în aplicare a acestora, cu excepția cazului în care sunt prevăzute în mod expres în statut;

l)

sprijină Adunarea generală împreună cu Secretariatul.

Articolul 29

Numirea și mandatul directorului general

1.   Directorul general este numit și revocat de Adunarea generală cu majoritatea stabilită în prezentul statut.

2.   Directorul general deține postul pentru o perioadă de 5 ani și poate fi reales o singură dată.

Articolul 30

Comitetul științific și tehnic

1.   Se înființează un Comitet științific și tehnic (CST), iar Adunarea generală este responsabilă de stabilirea numărului de membri ai CST, precum și de numirea și revocarea membrilor acestuia și de aprobarea regulamentului său intern, toate prin hotărâri adoptate cu majoritate absolută.

2.   Comitetul științific și tehnic are următoarele atribuții:

a)

supervizează orice raport elaborat de directorul general și de biroul acestuia cu privire la aspectele tehnice și științifice de interes pentru ERIC EU-SOLARIS, pentru comunitatea științifică, pentru industrie și pentru societate în general, în cadrul tehnologiilor CSP/STE;

b)

efectuează o evaluare științifică periodică a activităților ERIC EU-SOLARIS;

c)

informează periodic cu privire la evoluția ERIC EU-SOLARIS dintr-o perspectivă tehnică și științifică, raportând direct Adunării generale;

d)

prezintă directorului general propuneri de reparații, renovări sau îmbunătățiri pe care le consideră adecvate și care urmează să fie analizate de Adunarea generală.

Articolul 31

Consiliul nodurilor naționale

1.   Consiliul nodurilor naționale (CNN) este format din câte un reprezentant al fiecărui nod național, numit de membrul respectiv.

2.   CNN sprijină și asistă directorul general la coordonarea aplicării strategiilor aprobate de Adunarea generală la nivel tehnic și științific, supervizând activitățile științifice naționale legate de ERIC EU-SOLARIS și, în coordonare cu directorul general, ar trebui să mențină coerența activităților EU-SOLARIS și colaborarea între toate centrele de cercetare CSP/STE implicate.

3.   Directorul general prezidează reuniunile organizate de Consiliul nodurilor naționale, dar fără drept de vot.

4.   CNN funcționează în conformitate cu termenii de referință stabiliți în regulamentul său intern.

5.   Fără a aduce atingere conținutului contractual al acordurilor de colaborare încheiate între ERIC EU-SOLARIS și diferitele centre de cercetare, Consiliul nodurilor naționale are rolul de a sprijini, fără putere executivă, directorul general.

CAPITOLUL IV

REGIMUL ECONOMIC

Articolul 32

Resursele ERIC EU-SOLARIS

1.   Resursele de care dispune ERIC EU-SOLARIS pentru dezvoltarea scopurilor, obiectivelor și activităților sale constau în:

a)

contribuțiile financiare anuale ale membrilor (taxa);

b)

contribuțiile voluntare ale membrilor, observatorilor și părților terțe, atât ale entităților publice, cât și ale celor private;

c)

programe de granturi naționale și internaționale și ajutor public pentru care ERIC EU-SOLARIS poate depune cereri;

d)

veniturile provenite din activitățile economice limitate pe care le desfășoară ERIC EU-SOLARIS; și

e)

orice alte venituri, cum ar fi donațiile, care sunt convenite de Adunarea generală.

Articolul 33

Contribuția financiară obligatorie a membrilor

1.   Fiecare membru contribuie la bugetul anual al ERIC EU-SOLARIS printr-o taxă anuală. Contribuția anuală a fiecărui membru este în conformitate cu dispozițiile prevăzute în tabelul anexat la prezenta ca anexa II.

2.   Taxa anuală va fi aceeași pentru toți membrii. Criteriile de stabilire a contribuției financiare obligatorii a membrilor pot fi modificate numai printr-o hotărâre adoptată în unanimitate de Adunarea generală.

3.   Orice modificare a anexei II intră în vigoare numai la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care modificarea este aprobată de Adunarea generală.

4.   Contribuțiile financiare ale membrilor se efectuează în numerar și în euro. În cazuri excepționale, AG poate lua în considerare și aproba utilizarea contribuțiilor în natură.

5.   Pentru contribuțiile în natură, se încheie un acord specific de stabilire a condițiilor pentru contribuție între ERIC EU-SOLARIS și membrul în cauză, care ar trebui aprobat de Adunarea generală cu majoritatea stabilită în acest scop în prezentul statut.

Articolul 34

Contribuțiile voluntare la ERIC EU-SOLARIS

Membrii și observatorii ERIC EU-SOLARIS și alte părți terțe pot aduce, în orice moment, contribuții voluntare la ERIC EU-SOLARIS.

Articolul 35

Bugetul și planul de lucru

1.   În cele două (2) luni imediat anterioare încheierii fiecărui exercițiu financiar, directorul general prezintă Adunării generale bugetul și Planul de lucru ale ERIC EU-SOLARIS pentru anul următor.

2.   Bugetul este întocmit, executat și condiționat de prezentarea conturilor în conformitate cu principiul transparenței.

3.   Toate intrările de venituri și cheltuieli ale ERIC EU-SOLARIS se înregistrează în buget, care ar trebui să fie echilibrat, în mod necesar, între venituri și cheltuieli.

4.   Planul de lucru este elaborat în conformitate cu bugetul și obiectivele ERIC EU-SOLARIS.

5.   La elaborarea Planului de lucru, directorul general se bazează pe asistența și consilierea Comitetului științific și tehnic și ale Consiliului nodurilor naționale. În acest scop, președinții CST și CNN, invitați de directorul general, participă la reuniunea Adunării generale în cadrul căreia ar trebui aprobat Planul de lucru.

6.   Bugetul anual și Planul de lucru pentru fiecare exercițiu financiar sunt aprobate de Adunarea generală, în condițiile menționate în propriul regulament.

Articolul 36

Exercițiul financiar

1.   Exercițiul financiar al ERIC EU-SOLARIS începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

2.   În mod excepțional, primul exercițiu financiar începe la data intrării în vigoare a hotărârii adoptate de Comisia Europeană pentru crearea ERIC EU-SOLARIS și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Articolul 37

Conturile

1.   Cu sprijinul organelor administrative în cauză, directorul general este responsabil de ținerea evidenței contabile obișnuite a ERIC EU-SOLARIS în conformitate cu principiile contabile general acceptate și sub rezerva reglementărilor contabile aplicabile în statul în care se află sediul social al ERIC EU-SOLARIS.

2.   În orice caz, evidența contabilă a ERIC EU-SOLARIS se ține prin înregistrarea într-un registru separat a veniturilor și cheltuielilor provenite din activitățile sale economice.

3.   Pe baza informațiilor contabile pregătite de directorul general, în termen de trei (3) luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, acesta întocmește conturile anuale în conformitate cu principiul transparenței pentru exercițiul financiar respectiv, astfel încât, odată verificate de auditorul ERIC EU-SOLARIS, acestea să poată fi prezentate și, dacă este cazul, aprobate de Adunarea generală.

4.   În plus, directorul general întocmește un raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar respectiv, cu referire la conturile anuale.

5.   Atât conturile anuale, cât și raportul de gestiune bugetară sunt puse la dispoziția AG în termen de zece (10) zile de la data la care auditorul ERIC EU-SOLARIS transmite raportul de audit, care este, de asemenea, pus la dispoziția membrilor.

6.   În termen de șase (6) luni de la încheierea exercițiului financiar în cauză, Adunarea generală examinează și aprobă, dacă este cazul și prin intermediul regimului majorităților prevăzut în prezentul statut, conturile anuale ale ERIC EU-SOLARIS, Raportul privind gestiunea bugetară și financiară și Raportul anual privind activitățile ERIC menționate la articolul 40 și întocmite de directorul general.

7.   Odată aprobate, documentele menționate mai sus sunt transmise Comisiei Europene și autorităților publice competente și sunt puse la dispoziție pe site-ul web al ERIC EU-SOLARIS.

8.   Orice subiect care nu este prevăzut în prezentul statut și în regulamentele care dezvoltă statutul face obiectul dispozițiilor privind întocmirea, depunerea, auditarea și publicarea conturilor din legislația națională a statului în care se află sediul legal al ERIC EU-SOLARIS.

Articolul 38

Controlul intern

1.   Directorul general își asumă sarcinile de control financiar și bugetar al EU-SOLARIS, revizuind conturile și documentația economică și bugetară a ERIC EU-SOLARIS și informând Adunarea generală cu privire la acestea, în conformitate cu atribuțiile sale.

2.   În plus, directorul general asistă și colaborează cu auditorul ERIC EU-SOLARIS, astfel cum este necesar pentru îndeplinirea corectă a atribuțiilor sale.

Articolul 39

Auditul

1.   ERIC EU-SOLARIS are obligația de a-și supune conturile anuale unui audit efectuat de către un auditor.

2.   Raportul de audit este pus la dispoziția membrilor în momentul aprobării conturilor anuale pentru exercițiul financiar respectiv și, împreună cu acestea, este prezentat anual Comisiei Europene, în condițiile prevăzute în prezentul statut și în Regulamentul ERIC.

CAPITOLUL V

RAPORTAREA CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ

Articolul 40

Activități de monitorizare

1.   În fiecare an, directorul general întocmește un Raport anual privind activitățile ERIC EU-SOLARIS, în care menționează, în special, aspectele științifice, operative și financiare ale activității ERIC EU-SOLARIS.

2.   Pentru a întocmi acest raport anual, directorul general se bazează pe asistența și consilierea Comitetului științific și tehnic și ale Consiliului nodurilor naționale.

3.   Raportul este aprobat de Adunarea generală, cu majoritatea stabilită în prezentul statut, și este transmis Comisiei și autorităților publice competente în termen de șase (6) luni de la încheierea exercițiului financiar la care se referă raportul.

4.   Pe lângă raportul anual, directorul general transmite Comisiei orice informație referitoare la circumstanțe care riscă să pericliteze grav îndeplinirea sarcinilor EU-SOLARIS.

5.   Raportul anual privind activitățile ERIC EU-SOLARIS este public și este pus la dispoziția utilizatorilor pe site-ul web al ERIC EU-SOLARIS.

CAPITOLUL VI

SCUTIRI FISCALE

Articolul 41

Scutiri fiscale

1.   Scutirile de TVA, în temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (g) și al articolului 151 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului și în conformitate cu articolele 50 și 51 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului, se limitează la achizițiile efectuate de ERIC EU-SOLARIS și de membrii ERIC EU-SOLARIS care sunt destinate utilizării exclusive și oficiale de către ERIC EU-SOLARIS, cu condiția ca o astfel de achiziție să fie efectuată numai pentru activitățile necomerciale ale ERIC EU-SOLARIS în concordanță cu activitățile sale. Scutirile de TVA se limitează la achizițiile care depășesc valoarea de 250 EUR.

2.   Scutirile de accize în temeiul articolului 11 din Directiva 2020/262/CE a Consiliului se limitează la achizițiile efectuate de ERIC EU-SOLARIS care sunt destinate utilizării exclusive și oficiale de către ERIC EU-SOLARIS, cu condiția ca o astfel de achiziție să fie efectuată numai pentru activitățile necomerciale ale ERIC EU-SOLARIS în concordanță cu activitățile sale și ca achiziția să depășească valoarea de 250 EUR.

3.   Sunt incluse și costurile suportate de ERIC EU-SOLARIS și de membrii săi în cadrul conferințelor, seminarelor și reuniunilor direct legate de activitățile oficiale ale ERIC EU-SOLARIS. Fără a aduce atingere celor de mai sus, costurile și cheltuielile de deplasare nu beneficiază de scutiri fiscale.

4.   ERIC EU-SOLARIS contabilizează separat cheltuielile și veniturile din activitățile sale economice și percepe pentru acestea prețul pieței sau, în cazul în care acesta nu poate fi stabilit, costul total plus o marjă rezonabilă. Aceste activități nu fac obiectul scutirilor fiscale.

5.   Achizițiile efectuate de membrii personalului nu fac obiectul niciunor scutiri.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 42

Evoluția reglementării statutului

1.   Prezentul statut este dezvoltat prin intermediul diferitelor regulamente interne ale organelor de conducere și consultative ale ERIC EU-SOLARIS, aprobate de Adunarea generală, după caz, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut.

2.   În cazul unei discrepanțe între oricare dintre regulamentele interne care dezvoltă statutul și prezentul statut, prevalează acesta din urmă.

Articolul 43

Modificarea statutului

1.   Orice propunere de modificare a statutului este aprobată în unanimitate de AG și este prezentată Comisiei Europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul ERIC.

2.   Statutul este actualizat de către directorul general. Statutul este disponibil pe site-ul web al ERIC EU-SOLARIS, precum și la sediul său legal.

Articolul 44

Legea aplicabilă

1.   Funcționarea internă a ERIC EU-SOLARIS este reglementată de următoarele norme și în ordinea priorităților menționate în continuare:

a)

normele de drept comunitar, în special Regulamentul ERIC, Decizia Comisiei Europene privind crearea ERIC EU-SOLARIS și, dacă este cazul, deciziile de modificare a statutului ERIC EU-SOLARIS;

b)

orice subiect care nu este reglementat sau este reglementat parțial de normele comunitare menționate este supus legii țării care acționează ca membru gazdă; și

c)

prezentul statut și orice alte regulamente interne care pun în aplicare sau dezvoltă statutul.

Articolul 45

Soluționarea litigiilor și competența

1.   Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să soluționeze litigiile care ar putea apărea între ERIC EU-SOLARIS și membrii și/sau observatorii săi, între membri și/sau observatori înșiși, cu condiția ca acestea să rezulte din participarea lor la ERIC EU-SOLARIS, precum și litigiile la care Uniunea Europeană este parte.

2.   În ceea ce privește litigiile care ar putea apărea între ERIC EU-SOLARIS și părți terțe, se aplică următoarea competență:

a)

în primul rând, competența stabilită de dreptul Uniunii; și, în lipsa unei reglementări exprese în această privință,

b)

competența stabilită de legea cu privire la jurisdicție, care este aplicabilă membrului gazdă.

Articolul 46

Limba de lucru

Limba de lucru a ERIC EU-SOLARIS este limba engleză.


(1)  JO L 206, 8.8.2009, p. 1.


ANEXA I

MEMBRI ȘI OBSERVATORI

Membri

Țara sau organizația interguvernamentală

Entitatea reprezentantă

Republica Franceză

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Regatul Spaniei

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Republica Cipru

The Cyprus Institute (CyI)

Republica Federală Germania

Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR)

Observatori

Țara sau organizația interguvernamentală

Entitatea reprezentantă

Republica Portugheză

Laboratorio Nacional de Energia e Geologia (LNEG)/Universidade de Évora


ANEXA II

Contribuțiile financiare ale membrilor și observatorilor ERIC EU-SOLARIS pentru ciclul bugetar inițial

 

Anul 1

Anul 2

Anul 3  (*1)

Anul 4

Republica Franceză

20 000

20 000

20 000

20 000

Regatul Spaniei  (*2)

20 000

20 000

20 000

20 000

Republica Cipru

20 000

20 000

20 000

20 000

Republica Federală Germania

20 000

20 000

20 000

20 000


(*1)  Adunarea generală va revizui taxa anuală în cursul anului 3.

(*2)  Contribuția specială a țării gazdă este de 95 000 EUR pe an. Aceasta este descrisă în detaliu în Planul de afaceri.


ANEXA III

DEFINIȚII

Majoritate simplă” înseamnă o majoritate de peste jumătate din voturile membrilor prezenți sau reprezentați oficial la reuniune.

Majoritate absolută” înseamnă o majoritate de peste jumătate din drepturile de vot ale consorțiului.

Majoritate calificată” înseamnă o majoritate de peste 2/3 din drepturile de vot ale consorțiului.

Cvorum: cel puțin 2/3 (rotunjit în sus) din drepturile de vot trebuie să fie prezente sau reprezentate oficial la reuniune.

Statut: prezentul statut al ERIC EU-SOLARIS.

DPI: drepturile de proprietate intelectuală în conformitate cu această rubrică, definite la articolul 2 din Convenția de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, semnată la 14 iulie 1967.

Membru gazdă: țara în care se află sediul social al ERIC EU-SOLARIS.

Contribuția specială a țării gazdă: contribuția suplimentară la ERIC a membrului gazdă, fie în natură, fie în numerar.

Director general: persoana desemnată să dețină această funcție de către Adunarea generală.

Membru: „Membru (membri)” înseamnă membrul (membrii) ERIC EU-SOLARIS, astfel cum se prevede la articolul 14 din statut.

Observator: „Observator (observatori)” înseamnă un stat care nu este membru al ERIC EU-SOLARIS și care participă și contribuie la activitățile ERIC, astfel cum se prevede la articolul 14 din statut.

Nod național (noduri naționale): centre de cercetare, resurse și servicii organizate la nivel național, nu neapărat ca entitate cu personalitate juridică, într-un stat membru și exploatate de persoane juridice, în cadrul cărora se desfășoară activități legate de ERIC EU-SOLARIS.

Centru de cercetare: o organizație națională de cercetare și dezvoltare, independentă de ERIC EU-SOLARIS, care participă la funcționarea ERIC EU-SOLARIS.

Tehnologii CSP/STE: tehnologii de concentrare a energiei solare / energie termică solară.

Consiliul nodurilor naționale: un organ consultativ care reprezintă nodurile naționale și care asistă directorul general, astfel cum se prevede la articolul 31 din statut.

Comitetul științific și tehnic: un organ consultativ care asistă Adunarea generală, astfel cum se prevede la articolul 30 din statut.

Adunarea generală: organul suprem de conducere al ERIC.

Hub central: directorul general și echipa de secretariat cu sediul în membrul gazdă.

Acordul privind nivelul serviciilor: un contract între un prestator de servicii și clienții săi, care documentează serviciile pe care prestatorul le va furniza și definește standardele de servicii pe care prestatorul este obligat să le respecte.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/23


DECIZIA CONSILIULUI

din 21 noiembrie 2022

de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022

(2022/C 446/02)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, coroborat cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (1), în special articolul 44,

întrucât:

bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2022 a fost adoptat definitiv la 24 noiembrie 2021 (2);

la 5 octombrie 2022, Comisia a înaintat o propunere care conținea proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2022;

Consiliul trebuie să adopte fără întârziere poziția sa privind proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2022, în vederea punerii urgente la dispoziție a unor credite suficiente, printre altele: (a) pentru a consolida măsurile de urgență din cadrul componentei „Lanțul alimentar” a Programului privind piața unică; (b) pentru a concentra la începutul perioadei creditele pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii și pentru a-l consolida, astfel încât să se continue direcționarea asistenței în natură către Ucraina și să se închirieze elicoptere și alte avioane ușoare pentru a spori gradul de pregătire al Uniunii pentru combaterea aeriană a incendiilor; și (c) pentru a consolida cheltuielile administrative și pensiile de la rubrica 7 ca urmare a inflației ridicate și a creșterii rapide a prețurilor la energie. Prin urmare, este adecvat să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

DECIDE:

Articol unic

Se adoptă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022.

Textul integral poate fi accesat pentru consultare sau descărcare pe site-ul Consiliului: https://www.consilium.europa.eu/

Adoptată la Bruxelles, 21 noiembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

Z. NEKULA


(1)  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(2)  JO L 45, 24.2.2022, p. 1.


Comisia Europeană

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/25


Rata de schimb a monedei euro (1)

23 noiembrie 2022

(2022/C 446/03)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,0325

JPY

yen japonez

145,75

DKK

coroana daneză

7,4370

GBP

lira sterlină

0,86369

SEK

coroana suedeză

10,8933

CHF

franc elvețian

0,9795

ISK

coroana islandeză

146,70

NOK

coroana norvegiană

10,3659

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

24,356

HUF

forint maghiar

405,75

PLN

zlot polonez

4,7033

RON

leu românesc nou

4,9370

TRY

lira turcească

19,2316

AUD

dolar australian

1,5522

CAD

dolar canadian

1,3856

HKD

dolar Hong Kong

8,0708

NZD

dolar neozeelandez

1,6718

SGD

dolar Singapore

1,4295

KRW

won sud-coreean

1 397,42

ZAR

rand sud-african

17,7103

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,3982

HRK

kuna croată

7,5435

IDR

rupia indoneziană

16 189,81

MYR

ringgit Malaiezia

4,7237

PHP

peso Filipine

58,914

RUB

rubla rusească

 

THB

baht thailandez

37,423

BRL

real brazilian

5,5650

MXN

peso mexican

20,0010

INR

rupie indiană

84,4660


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


Curtea de Conturi

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/26


Avizul 06/2022

(prezentat în temeiul articolului 322 alineatul (1) TFUE)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare) [2022/0162 (COD)]

(2022/C 446/04)

Curtea de Conturi a Uniunii Europene a publicat Avizul 06/2022 [prezentat în temeiul articolului 322 alineatul (1) TFUE] referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare) [2022/0162 (COD)].

Avizul poate fi consultat direct sau descărcat de pe site-ul Curții de Conturi Europene:

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=62434


INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

Autoritatea de supraveghere a AELS

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/27


Sărbătorile legale din 2023: statele SEE/AELS și instituțiile SEE

(2022/C 446/05)

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Autoritatea AELS de Supraveghere

Curtea de Justiție a AELS

Luni, 2 ianuarie

 

 

 

X

X

Vineri, 6 ianuarie

 

X

 

 

 

Joi, 2 februarie

 

X

 

 

 

Marți, 21 februarie

 

X

 

 

 

Joi, 6 aprilie

X

 

X

X

X

Vineri, 7 aprilie

X

X

X

X

X

Luni, 10 aprilie

X

X

X

X

X

Joi, 20 aprilie

X

 

 

 

 

Luni, 1 mai

X

X

X

X

X

Marți, 9 mai

 

 

 

 

X

Miercuri, 17 mai

 

 

X

 

 

Joi, 18 mai

X

X

X

X

X

Vineri, 19 mai

 

 

 

X

X

Luni, 29 mai

X

X

X

X

X

Joi, 8 iunie

 

X

 

 

 

Vineri, 23 iunie

 

 

 

 

X

Luni, 7 august

X

 

 

 

 

Marți, 15 august

 

X

 

 

X

Vineri, 8 septembrie

 

X

 

 

 

Miercuri, 1 noiembrie

 

X

 

X

X

Vineri, 8 decembrie

 

X

 

 

 

Joi, 21 decembrie

 

 

 

X

 

Vineri, 22 decembrie

 

 

 

X

 

Luni, 25 decembrie

X

X

X

X

X

Marți, 26 decembrie

X

X

X

X

X

Miercuri, 27 decembrie

 

 

 

X

X

Joi, 28 decembrie

 

 

 

X

X

Vineri, 29 decembrie

 

 

 

X

X

**

Sărbătorile legale care coincid cu zilele de sâmbătă și duminică nu figurează pe listă.

**

În 2023, vacanțele judecătorești ale Curții de Justiție a AELS au loc de luni, 2 ianuarie 2023 până duminică, 8 ianuarie 2023, de luni, 3 aprilie 2023 până duminică, 16 aprilie 2023, de luni, 17 iulie 2023 până joi, 31 august 2023 și de luni, 18 decembrie 2023 până luni, 8 ianuarie 2024.


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisia Europeană

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/29


Cerere de propuneri 2023 - EAC/A14/2022

Corpul european de solidaritate

(2022/C 446/06)

1.   Introducere și obiective

Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) 2021/888 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate” (1), precum și pe Programul anual de lucru pentru 2023 al Corpului european de solidaritate [C(2022)5757]. Programul „Corpul european de solidaritate” vizează perioada 2021 - 2027. Obiectivele generale și specifice ale programului „Corpul european de solidaritate” sunt prevăzute la articolul 3 din regulament.

2.   Acțiuni

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale programului „Corpul european de solidaritate”:

Proiecte de voluntariat

Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată

Proiecte de solidaritate

Eticheta de calitate pentru activitățile de voluntariat în spiritul solidarității

Eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar

Voluntariatul în cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar.

3.   Eligibilitate

Orice entitate publică sau privată, cu sau fără scop lucrativ, locală, regională, națională sau internațională poate solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În plus, grupurile de tineri înregistrate pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de solidaritate.

Următoarele țări (2) participante la program pot participa pe deplin la toate acțiunile Corpului european de solidaritate:

cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și țările și teritoriile de peste mări,

țări terțe asociate la program:

țările membre AELS/SEE: Islanda și Liechtenstein,

țările candidate (3) pentru aderarea la UE: Republica Turcia, Republica Macedonia de Nord.

În plus, anumite acțiuni sunt deschise entităților stabilite legal în țări terțe care nu sunt asociate la program.

Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul Corpului european de solidaritate pentru 2023.

4.   Bugetul și durata proiectelor

Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 142 200 000 EUR.

Bugetul total alocat cererii de propuneri, precum și repartizarea sa sunt prezentate în programul anual de lucru al Corpului european de solidaritate pentru anul 2023 adoptat la 22 august 2022 și pot fi modificate sub rezerva unei modificări a programului anual de lucru al Corpului european de solidaritate. Candidații potențiali sunt invitați să consulte periodic programele anuale de lucru ale Corpului european de solidaritate și modificările acestora, la adresa: https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/reference-documents-resources_ro.

Granturile atribuite și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și tipul de candidați eligibili.

5.   Termenul de depunere a cererilor

Termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora 12:00, ora Bruxelles-ului.

Proiecte de voluntariat

23 februarie 2023

(sesiune opțională) 4 octombrie 2023

Proiecte de solidaritate

23 februarie 2023

(sesiune opțională) 4 mai 2023

4 octombrie 2023

 

Termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora 17:00, ora Bruxelles-ului.

Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată

8 februarie 2023

Voluntariatul în cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar

3 mai 2023

 

Cererile pentru eticheta de calitate pot fi depuse în orice moment.

 

Pentru instrucțiuni detaliate privind depunerea cererilor, vă rugăm să consultați Ghidul Corpului european de solidaritate pentru 2023.

6.   Detalii complete

Condițiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri, inclusiv prioritățile, pot fi consultate în Ghidul Corpului european de solidaritate pentru 2023, la următoarea adresă: https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro

Ghidul Corpului european de solidaritate pentru 2023 constituie parte integrantă din prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și de finanțare exprimate în acesta se aplică în întregime prezentei cereri de propuneri.


(1)  JO L 202, 8.6.2021, p. 32.

(2)  Entitățile legal constituite și persoanele care au reședința legală în aceste țări.

(3)  Sub rezerva semnării acordurilor bilaterale de asociere.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/31


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 446/07)

1.   

La data de 14 noiembrie 2022, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Open Text Corporation („OpenText”, Canada),

Micro Focus International plc („Micro Focus”, Regatul Unit).

OpenText va dobândi, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi Micro Focus.

Concentrarea se realizează printr-o ofertă publică anunțată la data de 25 august 2022.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt următoarele:

OpenText este un furnizor de produse și servicii de gestionare a informațiilor.

MicroFocus este un furnizor de software pentru întreprinderi.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/33


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 446/08)

1.   

La data de 14 noiembrie 2022, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

EP Corporate Group, a.s., („EPCG”, Cehia), controlată exclusiv de dl Daniel Křetínský,

J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., („JTCP”, Cehia), controlată indirect de PT Equity Investments SICAV, un fond de investiții cu sediul în Cehia, înființat de dl Patrik Tkáč și J&T Private Equity Group Limited („JTPEG”, Cipru),

Eroski, S. Coop („Eroski”, Spania), care aparține grupului EROSKI,

Supratuc2020, S.L., („Supratuc2020”, Spania), controlată în comun de EPCG, E-Commerce and Media Investments, a.s. („ECMI”, Cehia) și Eroski.

EPCG, JTCP și Eroski vor dobândi, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Supratuc2020.

Concentrarea se realizează printr-un contract sau prin orice alte mijloace.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt următoarele:

EPCG este un holding ceh de investiții, care își desfășoară activitatea în principal în domeniul energiei, al infrastructurii și al mass-mediei. Proprietarul final al EPCG este unul dintre principalii investitori, printre altele, în sectorul distribuției de alimente din Europa,

JTCP este un holding ceh, care în prezent nu își desfășoară activitatea nici în sectorul alimentar, nici pe vreo piață legată pe verticală, nici din Spania, nici la nivel internațional,

în calitate de cooperativă de consum, EROSKI este o societate de distribuție, o asociație de consumatori și un proiect de cooperare în care consumatorii și angajații își împart rolul principal și autoritatea. Este întreprinderea principală a grupului EROSKI, o cooperativă de distribuție cu amănuntul a bunurilor și serviciilor de larg consum din Spania și este un punct de referință în regiunile Galicia, Țara Bascilor, Navarra, precum și în Catalonia și Insulele Baleare (prin intermediul Supratuc2020),

Supratuc2020 este un holding spaniol care deține în proporție de 100 % două societăți care își desfășoară activitatea în domeniul vânzării cu amănuntul de bunuri de larg consum în Spania: Caprabo și Cecosa. Activitățile Supratuc2020 se concentrează pe vânzarea cu amănuntul de bunuri de larg consum prin supermarketuri situate în regiunile spaniole Catalonia (prin Caprabo) și, respectiv, Insulele Baleare (prin Cecosa).

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/35


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 446/09)

1.   

La data de 17 noiembrie 2022, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

RWE AG („RWE”, Germania);

NewCo Eemshaven B.V. („NewCo Eemshaven”, Țările de Jos), controlată în prezent de Vattenfall N.V. (Țările de Jos).

RWE va dobândi, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi NewCo Eemshaven.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt următoarele:

în cazul întreprinderii RWE: societate din domeniul energiei, care se concentrează pe producția de energie electrică din surse regenerabile și convenționale de energie, precum și pe comercializarea energiei;

în cazul întreprinderii Newco Eemshaven: exploatează o centrală electrică pe bază de gaz, compusă din trei turbine cu gaze în ciclu combinat și un parc solar adiacent, situat în Eemshaven, Țările de Jos.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).


24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/36


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 446/10)

1.   

La data de 16 noiembrie 2022, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Irish Life Wellbeing Limited („ILW”, Irlanda);

Centric Health Primary Care Limited („CH”, Irlanda).

ILW și CH vor dobândi, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii CarePath Connect Designated Activity Company („CarePath”, Irlanda). ILW și CH sunt denumite împreună „părțile”.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective și ale întreprinderii comune nou-create sunt următoarele:

ILW face parte din Irish Life Group, care furnizează asigurări de viață, pensii și gestionarea patrimoniului, asigurări de sănătate și servicii de sănătate și bunăstare în Irlanda. Face parte din grupul Power Corporation of Canada, o societate internațională de administrare și holding;

CH furnizează pacienților servicii de asistență medicală primară (medicină generală și de specialitate) și servicii de recrutare medicală pentru cabinetele de medicină generală și spitalele din Irlanda. Face parte din grupul Rothschild & Co Investment Managers, un grup mondial de servicii financiare;

CarePath va elabora și va pune în aplicare planuri privind etapele de tratament pentru asistența medicală primară, care vor viza îmbunătățirea experienței pacienților și reducerea costurilor tratamentului în Irlanda.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

5.   

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


24.11.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 446/38


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2022/C 446/11)

1.   

La data de 15 noiembrie 2022, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

BNP Paribas S.A. („BNP Paribas”, Franța),

Stellantis N.V. („Stellantis”, Țările de Jos),

activele aferente cooperării PSA-SCF în materie de finanțare („PCDF”), controlate în comun de Stellantis și Crédit Agricole Consumer Finance („CACF”, Franța),

activele aferente cooperării FCA-CACF în materie de finanțare („FCAB”), controlate în comun de Stellantis și Santander Consumer Finance („SCF”, Spania) (PCDF și FCAB, denumite împreună „întreprinderea-țintă”) și

o întreprindere comună între BNP Paribas și Stellantis [„întreprinderea comună (JV) BNPP-Stellantis”].

BNP Paribas și Stellantis vor dobândi, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderii comune BNPP-Stellantis, care va controla întreprinderea-țintă (2).

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni și active.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt următoarele:

BNP Paribas desfășoară trei tipuri de activități bancare de bază la nivel mondial, și anume, activitățile bancare comerciale, activitățile bancare pentru persoane fizice și serviciile, serviciile de investiții și de protecție și serviciile financiar-bancare pe segmentul de corporate și pentru instituții;

Stellantis desfășoară activități la nivel mondial în domeniul proiectării, fabricării și distribuției de autovehicule, sub următoarele cincisprezece mărci: Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati și Ram;

activele PCDF și activele FCAB oferă împrumuturi și contracte de leasing pentru vehicule de marcă, precum și împrumuturi pentru dealeri auto;

întreprinderea comună (JV) BNPP-Stellantis, care va consta în întreprinderea-țintă.

3.   

Întreprinderea comună (JV) BNPP-Stellantis va deveni partenerul exclusiv al Stellantis pentru activitățile de finanțare pentru toate mărcile Stellantis (cu excepția leasingului operațional B2B) din Austria, Germania și Regatul Unit. Întreprinderea comună (JV) BNPP-Stellantis va gestiona, de asemenea, leasingul operațional B2C în mod neexclusiv.

4.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (3), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

5.   

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  Întreprinderea comună (JV) BNPP-Stellantis va fi constituită din (i) 100 % din acțiunile a două entități PCDF [PSA Bank Germany GmbH („PSA Bank Germany”) și PSA Finance UK Ltd („PSA Finance UK”)], corespunzătoare activităților de finanțare legate de mărcile PSA desfășurate în Germania, Austria și Regatul Unit, și (ii) active comerciale provenite de la FCAB prin intermediul a trei acorduri comerciale, corespunzătoare activităților de finanțare legate de mărcile FCA desfășurate în Germania, Austria și Regatul Unit.

(3)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.