ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 223A

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 65
8 iunie 2022


Cuprins

Pagina

 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2022/C 223 A/01

Invitație de depunere a candidaturilor – Director al Direcției resurse umane și gestionarea personalului (gradul AD 14 sau AD 15)

1


RO

 


V Anunţuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

8.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 223/1


INVITAȚIE DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR – DIRECTOR AL DIRECȚIEI RESURSE UMANE ȘI GESTIONAREA PERSONALULUI (GRADUL AD 14 SAU AD 15)

(2022/C 223 A/01)

Postul de director al Direcției resurse umane și gestionarea personalului (gradul AD 14 sau AD 15) la Curtea de Justiție a Uniunii Europene la Luxemburg va deveni în curând vacant. Acest post va fi ocupat prin aplicarea articolului 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene (1).

I.   NATURA ATRIBUȚIILOR

Direcția resurse umane și gestionarea personalului are misiunea să propună și să pună în aplicare politica de resurse umane a instituției cu respectarea cadrului juridic stabilit de Statutul funcționarilor și de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

În prezent, aceasta numără 70 de funcționari și de agenți, repartizați în patru unități, ale căror principale responsabilități sunt în esență următoarele:

Unitatea recrutare și cariere gestionează procedurile de recrutare și de selecție, precum și mobilitatea internă, asigură consilierea în materie de carieră și răspunde de procedurile de notare, de certificare și de promovare, precum și de regimul stagiilor;

Unitatea condiții de muncă este responsabilă cu medicina muncii, cu asistența socială și cu conceperea și punerea în aplicare a măsurilor destinate protecției sănătății la locul de muncă și promovării bunăstării personalului; ea este de asemenea însărcinată cu aplicarea dispozițiilor statutare și interne referitoare la programul de muncă, la munca cu normă redusă, la concediile parentale și familiale, la concediile de odihnă și speciale, precum și la munca la domiciliu;

Unitatea formare și dezvoltare concepe și pune în aplicare programul de formare profesională care acoperă printre altele domeniile lingvistic, juridic, informatic și managerial și asigură sprijinul serviciilor în procesele de schimbare;

Unitatea stabilire și plată a drepturilor stabilește drepturile pecuniare și asigură plata membrilor și a funcționarilor și agenților instituției, precum și a experților naționali detașați și a stagiarilor.

Exercitându-și atribuțiile sub autoritatea directorului general al Direcției generale administrație, directorul are ca misiune să asigure funcționarea optimă a direcției.

În acest scop, printre altele directorul propune obiectivele strategice, ia măsurile organizatorice și de gestiune necesare în vederea realizării lor, veghează pentru asigurarea calității, propune forurilor de decizie superioare măsuri adecvate de gestiune a resurselor umane, participă la dialogul social și îi consiliază și sprijină pe membrii instituției, pe șefii serviciilor și pe membrii personalului cu privire la chestiuni care intră în domeniile sale de competență. El reprezintă de asemenea instituția în cadrul forurilor interinstituționale de nivel înalt în aceste domenii.

Pe de altă parte, el exercită anumite competențe decizionale în cadrul aplicării Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și, în calitatea sa de ordonator subdelegat pentru cheltuielile care intră în sfera competențelor sale, a reglementării financiare aplicabile bugetului Uniunii Europene.

II.   PROFILUL CĂUTAT

Bună cunoaștere a misiunilor Curții de Justiție a Uniunii Europene;

viziune clară asupra mizelor gestiunii resurselor umane în cadrul unei organizații multiculturale cum este Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

capacitatea de a elabora obiective strategice în materie de resurse umane, de a le transpune în propuneri de acțiuni concrete și de a le pune în practică ținând seama în mod echilibrat de nevoi, de resursele disponibile și de constrângeri;

aptitudinea de a conduce o entitate administrativă importantă, în special capacitatea de a fi un lider binevoitor;

aptitudini solide în materie de comunicare și de negociere, capacitate dezvoltată de a asculta și pentru relații interpersonale, capacitatea de a-i consilia pe membri și pe șefii de servicii în materie de gestiune a resurselor umane;

experiență confirmată în planificarea și gestiunea resurselor umane și financiare;

foarte bună cunoaștere a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și o bună cunoaștere a regulilor financiare aplicabile instituțiilor Uniunii Europene, în special în materia achizițiilor publice;

o pregătire juridică va fi considerată un atu.

III.   CONDIȚIILE CERUTE

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile pentru a fi numiți funcționari prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene. Pentru acest post, ei trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

să fi atins un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare recunoscut printr-o diplomă;

să fi dobândit o experiență profesională relevantă de cel puțin zece ani;

cunoașterea aprofundată a unei limbi oficiale a Uniunii Europene și cunoașterea satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene. Din rațiuni de serviciu, o bună cunoaștere a limbilor engleză și franceză este cerută.

IV.   REMUNERAȚIA ȘI CONDIȚIILE DE MUNCĂ

Remunerația și condițiile de muncă sunt cele prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene pentru funcționarii de gradul AD 14 sau AD 15. Cu titlu orientativ, salariul de bază lunar al unui funcționar de gradul AD 14 treapta 1 este de 15 225 de euro, iar cel corespunzător gradului AD 15 treapta 1 este de 17 226 de euro. Candidaților li se atrage atenția asupra obligației impuse de statut oricărui nou membru al personalului de a efectua cu succes o perioadă de stagiu de nouă luni.

V.   POLITICA DE RECRUTARE

Curtea garantează egalitatea de șanse, sub rezerva evaluării comparative a meritelor candidaților, și egalitatea de tratament a tuturor persoanelor care își manifestă interesul pentru un post vacant. Ea încurajează activ depunerea de candidaturi diversificate provenite de la candidați care dețin o experiență și competențe și cunoștințe variate, pe o bază geografică cât mai largă posibil dintre resortisanții statelor membre ale UE.

Pentru orice informații referitoare la protecția datelor, vă rugăm să consultați declarația de confidențialitate (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/tra-doc-ro-div-c-0000-2013-201300286-05_00.pdf) referitoare la prelucrarea legată de recrutare în serviciile administrative ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.

VI.   DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Candidații pentru acest post sunt invitați să își trimită candidatura prin poșta electronică exclusiv la adresa DIR-DRHAP@curia.europa.eu, până cel târziu la 7 iulie 2022.

Candidaturile vor fi însoțite de un curriculum vitae detaliat și de orice alte documente utile. Candidații trebuie de asemenea să anexeze la actul lor de candidatură o scrisoare de motivație precum și o scurtă expunere (maximum 5 pagini) a viziunii lor cu privire la activitățile și la gestiunea direcției vizate de invitația de depunere a candidaturilor.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1612273468772&from=FR