ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 301A

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 64
28 iulie 2021


Cuprins

Pagina

 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2021/C 301 A/01

Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) — Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de director general (gradul AD 15) — Bruxelles [articolul 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor] — COM/2021/10405

1

2021/C 301 A/02

Direcția Generală Buget – Publicarea unui post vacant de consilier de specialitate (gradul AD 15) [Articolul 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor] COM/2021/10404

6

2021/C 301 A/03

Cerere de exprimare a interesului pentru numirea membrilor Comitetului de supraveghere a OLAF

11


RO

 


V Anunţuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisia Europeană

28.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 301/1


Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR)

Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de director general (gradul AD 15) — Bruxelles

[articolul 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor]

COM/2021/10405

(2021/C 301 A/01)

 

Cine suntem

Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) are sarcina de a continua politicile de vecinătate și de extindere ale UE, precum și de a coordona relațiile cu țările SEE-AELS în ceea ce privește politicile Comisiei. DG NEAR colaborează îndeaproape cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu direcțiile generale de resort responsabile de prioritățile tematice.

Prin punerea în aplicare a acțiunilor de asistență în vecinătatea estică și sudică a Europei, DG NEAR sprijină consolidarea reformelor și a democrației și îmbunătățește prosperitatea, stabilitatea și securitatea în întreaga Europă. DG NEAR contribuie la promovarea valorilor, politicilor și intereselor UE în această regiune și la dezvoltarea relației speciale pe care UE o are cu țările învecinate.

În domeniul extinderii, DG NEAR sprijină țările care au perspectiva aderării la UE în îndeplinirea criteriilor definite în Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și de Consiliul European. Monitorizăm îndeaproape progresele țărilor implicate în procesul de aderare la UE și sprijinim negocierile de aderare, conform exigențelor Consiliului. Gestionăm relațiile bilaterale ale Uniunii cu țările candidate și potențial candidate în procesul de aderare a acestora la UE, concentrând la începutul perioadei reformele privind statul de drept, guvernanța economică și reforma administrației publice. În ceea ce privește Balcanii de Vest, DG NEAR elaborează și pune în aplicare politica de stabilizare și de asociere a Uniunii Europene, astfel cum este definită de Consiliul European.

DG Vecinătate și Negocieri privind Extinderea are sediul la Bruxelles și are aproximativ 1 700 de angajați la Bruxelles și în delegațiile UE din țările partenere.

Ce propunem

Funcția de director general al DG Vecinătate și Negocieri privind Extinderea, care, sub îndrumarea politică a comisarului Várhelyi, va fi responsabil de:

dezvoltarea și asigurarea orientării strategice generale, a gestionării și a guvernanței DG Vecinătate și Negocieri privind Extinderea;

asigurarea planificării și gestionării eficace a activităților direcției generale, oferirea de orientări, supravegherea și controlarea activității direcției;

asigurarea coerenței și a consecvenței politicilor direcției generale cu obiectivele generale ale Comisiei.

Profilul căutat (criterii de selecție)

Candidatul ideal este o persoană dinamică și cu o excelentă pregătire profesională, care ar trebui să îndeplinească următoarele criterii de selecție:

(a)

competențe de conducere:

experiență dovedită în funcții de conducere de nivel superior și competențe de conducere solide, capacitatea de a conduce, de a inspira și de a motiva o direcție generală responsabilă de relațiile externe în care lucrează profesioniști extrem de competenți;

o capacitate dovedită de a gândi în mod creativ și strategic, pentru a elabora o viziune și o politică clare pentru direcția generală, asigurând, în același timp, coerența cu obiectivele generale ale Comisiei;

experiență dovedită în planificarea și gestionarea cu eficacitate a resurselor umane și financiare, dobândită într-o funcție de conducere de nivel superior;

(b)

competențe și experiență de specialitate:

o excelentă capacitate de a defini prioritățile strategice și de a se concentra asupra acestora, de a evalua progresele înregistrate și de a monitoriza punerea în aplicare;

competențe solide de negociere și o capacitate dovedită de a înțelege provocările cu care se confruntă organizația în domeniul vecinătății și al negocierilor privind extinderea;

(c)

calități personale:

excelente aptitudini interpersonale, decizionale și de negociere la nivel înalt (inclusiv în sfera politică);

o capacitate foarte bună de a comunica în mod eficace și eficient cu toate părțile interesate din Comisie și din afara acesteia și de a stabili relații de încredere cu acestea.

Criterii obligatorii (cerințe de eligibilitate)

Vor fi luați în considerare pentru etapa de selecție numai candidații care îndeplinesc, până la termenul-limită de depunere a candidaturilor, următoarele cerințe formale:

Cetățenie: candidații trebuie să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Titlu sau diplomă universitară: candidații trebuie să aibă:

fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor universitare este de cel puțin patru ani;

fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă și o experiență profesională relevantă de cel puțin un an, atunci când durata normală a studiilor universitare este de cel puțin trei ani (această experiență profesională de un an nu poate fi inclusă în calculul numărului de ani de experiență profesională postuniversitară cerut mai jos).

Experiență profesională: candidații trebuie să aibă cel puțin 15 ani de experiență profesională postuniversitară (1) la un nivel la care pot avea acces pe baza calificărilor menționate anterior. Cel puțin cinci ani din experiența profesională respectivă trebuie să fi fost dobândiți într-un domeniu relevant pentru acest post.

Experiență într-o funcție de conducere: din experiența profesională postuniversitară, cel puțin cinci ani de experiență trebuie să fi fost dobândiți într-o funcție de conducere la nivel înalt (2).

Cunoștințe lingvistice: candidații trebuie să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (3) și satisfăcător o altă limbă oficială a Uniunii Europene. Comitetele de selecție vor verifica, în cadrul interviului (interviurilor), îndeplinirea de către candidați a cerinței privind cunoașterea satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a UE. În acest scop, interviul (sau o parte a acestuia) ar putea fi desfășurat în limba respectivă.

Limita de vârstă: candidații trebuie să nu fi împlinit încă vârsta standard de pensionare, care pentru funcționarii Uniunii Europene corespunde sfârșitului lunii în cursul căreia persoana în cauză împlinește 66 de ani [a se vedea articolul 52 litera (a) din Statutul funcționarilor (4)].

Selecția și numirea

Directorul general va fi selectat și numit de Comisia Europeană în conformitate cu procedurile sale de selecție și recrutare [a se vedea: Documentul privind politica referitoare la înalții funcționari – Document on Senior Officials Policy (5)].

Ca parte a acestei proceduri de selecție, Comisia Europeană instituie un comitet de preselecție. Acest comitet examinează toate candidaturile, efectuează o primă verificare a eligibilității și îi identifică pe acei candidați care au profilul cel mai potrivit în raport cu criteriile de selecție menționate mai sus, care pot fi invitați să susțină un interviu cu comitetul de preselecție.

Comitetul de preselecție își formulează concluziile în urma interviurilor respective și propune o listă de candidați care vor susține interviuri suplimentare cu Comitetul consultativ privind numirile (CCN) din cadrul Comisiei Europene. CCN, luând în considerare concluziile comitetului de preselecție, va stabili candidații care vor fi invitați la un interviu.

Candidații care sunt convocați la un interviu cu CCN participă la probe organizate într-un centru de evaluare, care se desfășoară pe parcursul unei zile întregi sub supravegherea unor consultanți externi din domeniul recrutării. Pe baza rezultatelor interviului și a raportului centrului de evaluare, CCN va stabili o listă restrânsă a candidaților considerați potriviți să exercite funcția de director general.

Candidații înscriși pe lista restrânsă a CCN vor fi invitați la un interviu cu membrul Comisiei responsabil cu vecinătatea și negocierile privind extinderea (6) și cu membrul Comisiei responsabil cu resursele umane și securitatea, precum și cu președinta Comisiei.

În urma acestor interviuri, Comisia Europeană adoptă decizia de numire.

Candidatul selecționat trebuie să își fi îndeplinit toate obligațiile care îi revin în temeiul legislației privind serviciul militar, să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor sale și să fie apt din punct de vedere fizic să își îndeplinească atribuțiile.

Candidatul selectat ar trebui să dețină sau să fie în măsură să obțină o certificare a autorizării de securitate valabilă de la autoritatea națională de securitate din țara sa. Autorizarea de securitate reprezintă decizia administrativă emisă după finalizarea unei investigații de securitate efectuate de către autoritatea națională de securitate competentă în conformitate cu actele cu putere de lege și normele naționale aplicabile în materie de securitate prin care se atestă că persoanei respective i se poate permite accesul la informații clasificate până la un nivel specificat. (Vă atragem atenția asupra faptului că procedura necesară pentru obținerea autorizării de securitate poate fi demarată numai la cererea angajatorului, nu și la cererea candidatului.)

Candidatul nu va putea avea acces la informații UE clasificate la nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL sau la un nivel superior și nu va putea participa la reuniunile la care se discută despre informații UE clasificate decât după ce i-a fost acordată autorizarea de securitate de către statul membru vizat și după ce a fost finalizată procedura de acordare a autorizării prin emiterea notei de informare obligatorii din punct de vedere juridic de către Direcția Securitate a Comisiei Europene.

Din motive funcționale și pentru a finaliza procedura de selecție cât mai repede posibil, atât în interesul candidaților, cât și al instituției, procedura de selecție se va desfășura numai în limba engleză și/sau în limba franceză (7).

Egalitatea de șanse

În conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor, Comisia Europeană urmărește îndeplinirea obiectivului strategic de a asigura egalitatea de gen la toate nivelurile de conducere până la finalul mandatului său curent și aplică o politică de promovare a egalității de șanse prin încurajarea candidaturilor care ar putea contribui la o mai mare diversitate, egalitate de gen și echilibru geografic general.

Condițiile de încadrare în muncă

Salariile și condițiile de încadrare în muncă sunt prevăzute în Statutul funcționarilor.

Candidatul selectat va fi recrutat ca funcționar cu gradul AD 15. Acesta va fi încadrat în treapta 1 sau 2 a gradului menționat, în funcție de durata experienței sale profesionale anterioare.

Candidații trebuie să aibă în vedere obligația menționată în Statutul funcționarilor conform căreia toți noii angajați trebuie să încheie cu succes o perioadă de probă de nouă luni.

Locul de desfășurare a activității este Bruxelles, Belgia, unde își are sediul Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea.

Independență și declarația de interese

Înainte de a-și prelua atribuțiile, directorul general va trebui să dea o declarație prin care se angajează să acționeze în mod independent în interesul public, precum și să declare orice interes care ar putea fi considerat ca aducând atingere independenței sale.

Procedura de depunere a candidaturii

Înainte de depunerea candidaturii, verificați cu atenție dacă îndepliniți toate cerințele de eligibilitate (din secțiunea „Criterii obligatorii”), în special cele privind tipurile de diplome, experiența profesională la nivel înalt și cunoștințele lingvistice cerute. Neîndeplinirea vreuneia dintre cerințele de eligibilitate duce la excluderea automată din procedura de selecție.

Dacă doriți să vă depuneți candidatura, trebuie să vă înscrieți prin internet pe site-ul web de mai jos și să urmați instrucțiunile cu privire la diferitele etape ale procedurii:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Trebuie să aveți o adresă de e-mail valabilă. Aceasta va servi pentru confirmarea înscrierii dumneavoastră și ne va permite să vă contactăm în cursul diferitelor etape ale procedurii. Prin urmare, vă rugăm să informați Comisia Europeană cu privire la orice modificare a adresei dumneavoastră de e-mail.

Pentru a vă finaliza candidatura, trebuie să încărcați un CV în format PDF, utilizând, de preferință, formatul de CV Europass (8), și să completați online o scrisoare de intenție (de maximum 8 000 de caractere). CV-ul și scrisoarea dumneavoastră de intenție pot fi redactate în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

După finalizarea înscrierii online, veți primi un e-mail de confirmare a înregistrării candidaturii dumneavoastră. Dacă nu primiți un e-mail de confirmare înseamnă că nu v-a fost înregistrată candidatura!

Vă atragem atenția asupra faptului că nu este posibil să urmăriți online evoluția candidaturii dumneavoastră. Veți fi contactat direct de Comisia Europeană cu privire la stadiul candidaturii dumneavoastră.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și/sau întâmpinați probleme tehnice, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termenul-limită

Data-limită pentru înscriere este 24 septembrie 2021, ora 12.00 după-amiaza, ora Bruxelles-ului. Înscrierea nu va mai fi posibilă ulterior.

Este responsabilitatea dumneavoastră să finalizați înscrierea online în timp util. Vă recomandăm cu insistență să nu așteptați până în ultimele zile ale perioadei de depunere a candidaturilor, întrucât traficul internet intens sau o problemă de conectare la internet ar putea conduce la întreruperea procedurii de înscriere online înainte de finalizarea acesteia, obligându-vă, astfel, să reluați întregul proces. Odată expirat termenul-limită pentru efectuarea înscrierii, nu veți mai putea introduce niciun fel de date. Nu se acceptă înscrieri după expirarea termenului-limită.

Informații importante pentru candidați

Se reamintește candidaților că deliberările diferitelor comitete de selecție sunt confidențiale. Li se interzice candidaților sau oricărei alte persoane care acționează în numele lor să stabilească contacte directe sau indirecte cu membri individuali ai acestor comitete. În cazul în care aveți întrebări, adresați-vă secretariatului comitetelor respective.

Protecția datelor cu caracter personal

Comisia se va asigura că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (9). Aceste dispoziții se aplică în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea acestor date.


(1)  Experiența profesională nu se ia în considerare decât dacă reprezintă o relație de muncă efectivă, definită drept muncă reală și autentică, efectuată în schimbul unei contraprestații monetare și în calitate de angajat (indiferent de tipul de contract) sau de prestator de servicii. Activitățile profesionale desfășurate cu fracțiune de normă vor fi calculate proporțional, pe baza procentului dintr-o normă întreagă al orelor lucrate, dovedit printr-un certificat. Concediul de maternitate/concediul pentru creșterea copilului/concediul de adopție este luat în considerare dacă a avut loc în cadrul unui contract de muncă. Perioadele de lucru la un doctorat sunt asimilate cu experiența profesională, chiar dacă nu au fost plătite, însă pe o durată maximă de trei ani și cu condiția ca doctoratul să fi fost finalizat cu succes. Orice perioadă poate fi luată în calcul doar o singură dată.

(2)  În CV-ul lor, candidații trebuie să indice în mod clar, pentru toți anii în cursul cărora a fost dobândită experiența într-o funcție de conducere: 1. denumirea și natura funcțiilor de conducere deținute; 2. numărul de angajați avuți în subordine în perioada în care au deținut funcțiile de conducere respective; 3. dimensiunea bugetelor gestionate; 4. numărul de niveluri ierarhice superioare și inferioare; și 5. numărul de posturi existente la același nivel ierarhic cu cel al candidatului.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=RO

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Cu excepția cazului în care membrul respectiv al Comisiei a delegat această sarcină, în conformitate cu Decizia Comisiei din 5 decembrie 2007 [PV(2007) 1811] și cu Decizia Comisiei din 30 septembrie 2020 [PV(2020) 2351].

(7)  Comitetele de selecție se asigură că vorbitorii nativi ai acestor limbi nu vor beneficia de un avantaj necuvenit.

(8)  Puteți găsi informații cu privire la modul de creare a CV-ului Europass online la adresa: https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cv

(9)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


28.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 301/6


Direcția Generală Buget

Publicarea unui post vacant de consilier de specialitate (gradul AD 15)

[Articolul 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor]

COM/2021/10404

(2021/C 301 A/02)

 

Cine suntem

Direcția Generală Buget (DG BUDG) are aproximativ 530 de membri ai personalului și este formată din șase direcții, din care cinci se află la Bruxelles, iar a șasea are personal care își desfășoară activitatea atât la Bruxelles, cât și la Luxemburg.

DG BUGD este serviciul central al Comisiei responsabil cu pregătirea și execuția bugetului UE pe întreg parcursul ciclurilor anuale și multianuale, asigurând execuția bugetului de o manieră eficace și în deplină conformitate cu Regulamentul financiar. DG BUDG răspunde, de asemenea, de cadrul juridic aplicabil execuției bugetului UE de către diferitele instituții, agenții și state membre, având un rol esențial în promovarea bunei gestiuni financiare și a unei culturi solide a performanței. În acest context, scopul DG BUDG este acela de a se asigura că bugetul UE se materializează în rezultate concrete și aduce valoare adăugată politicilor Uniunii. La un nivel mai general, responsabilitățile și prioritățile politice ale DG BUDG se bazează pe tratat și sunt definite pornind de la orientările politice ale președintei von der Leyen stabilite pentru Comisie pentru perioada 2019-2024.

În ceea ce privește postul vacant care urmează să fie ocupat, DG BUDG joacă un rol esențial în finanțarea sprijinului bugetar al Uniunii pentru planul de redresare al Uniunii în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, prin operațiuni de împrumut și de creditare, în special în cadrul instrumentului Next Generation EU. Prin intermediul acestui instrument, UE va mobiliza până la 800 de miliarde EUR pe piețele de capital, pentru a finanța diferite politici ale UE care vizează să sprijine etapa de remediere și redresare. Creșterea amplorii, a complexității și a importanței politice a activităților de împrumut ale DG BUDG (operațiunile financiare sunt mai extinse și includ activități de gestionare a activelor) a determinat Comisia să pună în aplicare o nouă strategie de finanțare diversificată și comună, care va permite UE să strângă fondurile necesare la timp și cu costuri minime. Creșterea amplorii, a complexității și a importanței politice a portofoliului de finanțare al DG BUDG necesită o îmbunătățire proporțională a viziunii strategice și a punerii în aplicare a unei strategii de finanțare diversificate.

În acest context și având în vedere natura din ce în ce mai complexă și mai dificilă a sarcinilor, inclusiv necesitatea de a răspunde în mod adecvat perspectivelor în schimbare de pe piețele financiare și provocărilor întâlnite în executarea efectivă a tranzacțiilor, DG BUDG trebuie să numească un consilier principal cu o experiență semnificativă în ceea ce privește strategiile de finanțare și activitățile de informare a investitorilor și care să dețină cunoștințe aprofundate privind piețele financiare, în special în perioade mai dificile, pentru a oferi consiliere la cel mai înalt nivel strategic posibil.

Ce propunem

Consilierul de specialitate va avea rolul de punct central pentru furnizarea de consiliere strategică privind punerea în aplicare și posibila evoluție a strategiei diversificate de finanțare a UE, care este utilizată pentru a finanța cheltuielile din cadrul instrumentului Next Generation EU. De asemenea, acesta se va implica, la cerere, în activități de informare a investitorilor și va sprijini organizarea de „acțiuni de promovare”.

Consilierul de specialitate va avea o linie de raportare directă către directorul general al DG BUDG.

În plus, consilierul de specialitate va reprezenta Comisia la nivelul conducerii superioare în cadrul forurilor relevante.

Responsabilitățile ar trebui asumate de un membru al conducerii superioare cu un mandat clar de a oferi o viziune strategică privind o strategie de finanțare diversificată pentru părțile interesate interne și externe, care deține aptitudini de comunicare și prezentare solide.

Persoana care va deține această funcție de conducere superioară ar trebui să lucreze în strânsă cooperare cu conducerea executivă a direcției generale în vederea îndeplinirii următoarelor sarcini:

furnizarea de consiliere strategică cu privire la evoluția strategiei de finanțare diversificate și comune a Comisiei, în special în ceea ce privește abordările care trebuie urmate în perioadele dificile ale pieței;

îndeplinirea rolului de punct central pentru activitățile de informare a comunității investitorilor și oferirea de consultanță cu privire la finanțarea lunară a tuturor aspectelor-cheie;

implicarea în activități de informare a investitorilor;

reprezentarea Comisiei la nivel înalt și în cadrul forurilor externe.

Pentru realizarea acestor sarcini, consilierul de specialitate va fi sprijinit de următoarea funcție:

Direcția E, care desfășoară toate operațiunile de piață în contul bugetului Uniunii, inclusiv pentru Planul de redresare al UE. Aceasta include emisiunea de titluri de creanță și administrarea împrumuturilor (pentru SURE, NextGenerationEU), gestionarea activelor și gestionarea riscurilor pentru garanțiile bugetare ale UE (FEIS/InvestEU, garanția pentru acțiunea externă).

Profilul căutat (criterii de selecție)

Candidatul ideal este o persoană dinamică, cu o excelentă pregătire profesională, care trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecție:

(a)

Competențe de consiliere:

o capacitate demonstrată de a lucra într-un post de consiliere de rang înalt în ceea ce privește operațiunile de finanțare ale SSA (titluri de stat, obligațiuni supranaționale și obligațiuni emise de agenții);

abilitatea de a identifica problemele esențiale, de a lua inițiative și de a gândi strategic în perspectiva noilor evoluții financiare și politice, inclusiv a noilor priorități politice ale Comisiei;

abilitatea de a consolida capacitatea instituțională de a proteja și de a extinde resursele financiare;

abordarea provocărilor noi de o manieră dinamică și orientată spre viitor, cuplată cu un nivel înalt de motivare și de reziliență pentru a se ocupa de mai multe probleme în același timp;

capacitatea de a coordona și motiva echipe de lucru înalt calificate pentru obținerea unor rezultate de înaltă calitate.

(b)

Competențe și experiență de specialitate:

o experiență solidă în sectorul bancar public, în special pe piețele financiare, cu un accent deosebit pe piețele internaționale ale datoriilor, dobândită de preferință în cadrul unor organizații internaționale;

experiență concretă în dezvoltarea strategiilor de finanțare ale entităților din domeniul SSA și în elaborarea de abordări pentru a face față condițiilor de piață dificile;

experiență vastă și responsabilități la nivel înalt în ceea ce privește politicile și operațiunile de finanțare ale SSA la nivel internațional, inclusiv în ceea ce privește sensibilizarea pieței și relațiile cu investitorii;

competențe economice și analitice excelente;

o bună înțelegere a cerințelor în materie de control intern într-un astfel de mediu.

(c)

Calități personale:

aptitudini de relaționare, capacitatea de a vorbi în fața unui public și aptitudini interpersonale excelente, inclusiv abilități de ascultare activă;

aptitudini de comunicare excelente, cu o capacitate dovedită de a dezvolta și menține relații excelente cu părțile interesate din cadrul Comisiei sau din afara acesteia și de a reprezenta Comisia la nivel de conducere superioară;

aptitudini de negociere excelente și, în special, competențe decizionale, de soluționare a problemelor și de creare a unui climat de încredere.

Criterii obligatorii (cerințe de eligibilitate)

Pentru etapa de selecție vor fi luați în considerare numai candidații care îndeplinesc, până la data-limită de depunere a candidaturilor, următoarele cerințe formale:

Cetățenie: candidații trebuie să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Titlu sau diplomă universitară: candidații trebuie să aibă:

fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor universitare este de cel puțin 4 ani,

fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă și o experiență profesională adecvată de cel puțin 1 an, atunci când durata normală a studiilor universitare respective este de cel puțin 3 ani (această experiență profesională de 1 an nu poate fi inclusă în calculul numărului de ani de experiență profesională postuniversitară cerut mai jos).

Experiență profesională: candidații trebuie să aibă cel puțin 15 ani de experiență profesională postuniversitară (1) la un nivel la care pot avea acces pe baza calificărilor menționate anterior.

Experiență într-o funcție de consiliere: cel puțin cinci ani din experiența profesională postuniversitară trebuie să fi fost dobândiți într-o funcție de consiliere la nivel înalt (2) întrun domeniu relevant pentru acest post.

Cunoștințe lingvistice: candidații trebuie să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (3) și satisfăcător o altă limbă oficială a Uniunii Europene. Comitetele de selecție vor verifica, în cadrul interviului (interviurilor), îndeplinirea de către candidați a cerinței privind cunoașterea satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a UE. În acest scop, interviul (sau o parte a acestuia) s-ar putea desfășura în limba respectivă.

Limita de vârstă: candidații trebuie să nu fi împlinit încă vârsta standard de pensionare, care pentru funcționarii Uniunii Europene corespunde sfârșitului lunii în cursul căreia persoana în cauză împlinește 66 de ani [a se vedea articolul 52 litera (a) din Statutul funcționarilor (4)].

Selecția și numirea

Consilierul de specialitate va fi selectat și numit de Comisia Europeană în conformitate cu procedurile sale de selecție și recrutare [a se vedea: Documentul privind politica referitoare la înalții funcționari – Document on Senior Officials Policy (5)].

Ca parte a procedurii de selecție, Comisia Europeană instituie un comitet de preselecție. Acest comitet examinează toate candidaturile, efectuează o primă verificare a eligibilității și îi identifică pe acei candidați care au profilul cel mai potrivit în raport cu criteriile de selecție menționate mai sus, care pot fi invitați să susțină un interviu cu comitetul de preselecție.

În urma interviurilor respective, comitetul de preselecție își redactează concluziile și propune o listă de candidați care vor susține interviuri suplimentare cu Comitetul consultativ privind numirile (CCN) din cadrul Comisiei Europene. CCN, luând în considerare concluziile comitetului de preselecție, va selecta candidații care vor fi invitați la un interviu.

Candidații care sunt convocați la un interviu cu CCN participă la probe organizate într-un centru de evaluare, care se desfășoară pe parcursul unei zile întregi sub supravegherea unor consultanți externi din domeniul recrutării. Pe baza rezultatelor interviului și a raportului centrului de evaluare, CCN stabilește o listă restrânsă a candidaților considerați potriviți să exercite funcția de consilier de specialitate.

Candidații înscriși de CCN pe lista restrânsă vor fi invitați la un interviu cu membrul Comisiei responsabil cu DG Buget (6).

În urma acestor interviuri, Comisia Europeană adoptă decizia de numire.

Candidatul selecționat trebuie să își fi îndeplinit toate obligațiile care îi revin în temeiul legislației privind serviciul militar, să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor sale și să fie apt din punct de vedere fizic să își îndeplinească atribuțiile.

Candidatul selectat ar trebui să dețină sau să fie în măsură să obțină o certificare a autorizării de securitate valabilă de la autoritatea națională de securitate din țara sa. Autorizarea de securitate a personalului reprezintă decizia administrativă emisă după finalizarea unei investigații de securitate efectuate de către autoritatea națională de securitate competentă în conformitate cu actele cu putere de lege și normele naționale aplicabile în materie de securitate prin care se atestă că persoanei respective i se poate permite accesul la informații clasificate până la un nivel specificat. (Vă atragem atenția asupra faptului că procedura necesară pentru obținerea autorizării de securitate poate fi demarată numai la cererea angajatorului, nu și la cererea candidatului.)

Doar după ce autorizarea de securitate este acordată de statul membru vizat și procedura de acordare a autorizării este finalizată prin emiterea notei de informare obligatorie din punct de vedere juridic de către Direcția Securitate a Comisiei Europene, candidatul va putea avea acces la informații UE clasificate la nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL sau la un nivel superior și va putea participa la reuniunile la care se discută despre informații UE clasificate.

Din motive funcționale și pentru a finaliza procedura de selecție cât mai rapid posibil, atât în interesul candidaților, cât și al instituției, procedura de selecție se va desfășura numai în limba engleză și/sau în limba franceză (7).

Egalitatea de șanse

În conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor, Comisia urmărește îndeplinirea obiectivului strategic de a asigura egalitatea de gen la toate nivelurile de conducere până la finalul mandatului său curent și aplică o politică de promovare a egalității de șanse prin încurajarea candidaturilor care ar putea contribui la o mai mare diversitate, egalitate de gen și echilibru geografic general.

Condițiile de încadrare în muncă

Salariile și condițiile de încadrare în muncă sunt prevăzute în Statutul funcționarilor.

Candidatul selectat va fi recrutat ca funcționar cu gradul AD 15. Acesta va fi încadrat în treapta 1 sau 2 a gradului menționat, în funcție de durata experienței sale profesionale anterioare.

Candidații trebuie să aibă în vedere condiția menționată în Statutul funcționarilor conform căreia toți noii angajați trebuie să încheie cu succes o perioadă de probă de 9 luni.

Locul de desfășurare a activității este Bruxelles, unde se află sediul DG BUDG.

Independență și declarația de interese

Înainte de a-și prelua atribuțiile, consilierul de specialitate va trebui să dea o declarație prin care se angajează să acționeze în mod independent în interesul public, precum și să declare orice interes care ar putea fi considerat ca aducând atingere independenței sale.

Procedura de depunere a candidaturii

Înainte de depunerea candidaturii, trebuie să verificați cu atenție dacă îndepliniți toate cerințele de eligibilitate (din secțiunea „Criterii obligatorii”), în special cele privind tipurile de diplome, experiența profesională la nivel înalt și cunoștințele lingvistice cerute. Neîndeplinirea vreuneia dintre cerințele de eligibilitate duce la excluderea automată din procedura de selecție.

Pentru a vă depune candidatura, vă rugăm să vă înscrieți prin internet pe site-ul web de mai jos și să urmați instrucțiunile cu privire la diferitele etape ale procedurii:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Trebuie să aveți o adresă de e-mail valabilă. Aceasta va servi pentru confirmarea înscrierii dumneavoastră și ne va permite să vă contactăm în cursul diferitelor etape ale procedurii. Prin urmare, vă rugăm să informați Comisia Europeană cu privire la orice modificare a adresei dumneavoastră de e-mail.

Pentru a vă finaliza candidatura, va trebui să încărcați un CV în format PDF, de preferință utilizând formatul CV Europass (8). Puteți transmite CV-ul și scrisoarea dumneavoastră de intenție în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

După finalizarea înscrierii online, veți primi un e-mail de confirmare a înregistrării candidaturii dumneavoastră. În cazul în care nu primiți un e-mail de confirmare, candidatura dumneavoastră nu a fost înregistrată!

Vă atragem atenția asupra faptului că nu este posibil să urmăriți online evoluția candidaturii dumneavoastră. Veți fi contactat(ă) direct de Comisia Europeană cu privire la stadiul candidaturii.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și/sau întâmpinați probleme tehnice, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Data-limită

Data-limită pentru înscriere este 24 septembrie 2021, ora 12.00 după-amiaza, ora Bruxelles-ului. Înscrierea nu va mai fi posibilă ulterior.

Este responsabilitatea dumneavoastră să finalizați înscrierea online în timp util. Vă recomandăm cu insistență să nu așteptați până în ultimele zile ale perioadei de depunere a candidaturilor, întrucât traficul internet intens sau o problemă de conectare la internet ar putea conduce la întreruperea procedurii de înscriere online înainte de finalizarea acesteia, obligându-vă, astfel, să reluați întregul proces. După expirarea datei-limită pentru înscriere nu veți mai putea introduce date. Nu se acceptă înscrierile efectuate după data-limită.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și/sau întâmpinați probleme tehnice, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Informații importante pentru candidați

Se atrage atenția candidaților asupra faptului că deliberările diferitelor comitete de selecție sunt confidențiale. Li se interzice candidaților sau oricărei alte persoane care acționează în numele lor să stabilească contacte directe sau indirecte cu membri individuali ai acestor comitete. În cazul în care aveți întrebări, trebuie să vă adresați secretariatului comitetelor respective.

Protecția datelor cu caracter personal

Comisia Europeană se va asigura că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (9). Aceste dispoziții se aplică în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor respective.


(1)  Experiența profesională nu este luată în considerare decât dacă reprezintă o relație de muncă efectivă, definită drept muncă reală și autentică, efectuată în schimbul unei contraprestații monetare și în calitate de angajat (indiferent de tipul de contract) sau de prestator de servicii. Activitățile profesionale desfășurate cu fracțiune de normă vor fi calculate proporțional, pe baza procentajului de ore lucrate cu normă întreagă, dovedit printr-un certificat. Concediul de maternitate/concediul pentru creșterea copilului/concediul de adopție este luat în considerare dacă a avut loc în cadrul unui contract de muncă. Perioadele de lucru la un doctorat sunt asimilate cu experiența profesională, chiar dacă nu au fost plătite, însă pentru o durată maximă de trei ani și cu condiția ca doctoratul să fi fost finalizat cu succes. Orice perioadă poate fi luată în calcul o singură dată.

(2)  În curriculum vitae, candidații trebuie să indice în mod clar, pentru toți anii în cursul cărora a fost dobândită experiența într-o funcție de consiliere: (1) denumirea și natura funcțiilor deținute; (2) domeniul exact, precum și nivelul funcției în cadrul organizației (numărul de niveluri ierarhice superioare și inferioare); (3) liniile de raportare pentru fiecare funcție deținută.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Cu excepția cazului în care membrul respectiv al Comisiei a delegat această sarcină altui membru al Comisiei, în conformitate cu Decizia Comisiei din 5 decembrie 2007 [PV(2007) 1811].

(7)  Comitetele de selecție se asigură că vorbitorii nativi ai acestor limbi nu vor beneficia de un avantaj necuvenit.

(8)  Puteți găsi informații cu privire la modul de creare a CV-ului Europass online la adresa: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

(9)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


28.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 301/11


Cerere de exprimare a interesului pentru numirea membrilor Comitetului de supraveghere a OLAF

(2021/C 301 A/03)

Scopul prezentei cereri de exprimare a interesului este de a permite numirea membrilor Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

1.   COMITETUL DE SUPRAVEGHERE A OFICIULUI EUROPEAN DE LUPTĂ ANTIFRAUDĂ

Comitetul de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) este un organism instituit prin articolul 15 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1), însărcinat cu monitorizarea îndeplinirii de către oficiu a funcției sale investigative și pentru a consolida independența oficiului în exercitarea corespunzătoare a competențelor care îi sunt conferite prin prezentul regulament. În special, comitetul monitorizează evoluțiile privind modul de aplicare a garanțiilor procedurale și durata investigațiilor.

Comitetul de supraveghere adresează directorului general al OLAF avize, inclusiv, după caz, recomandări, privind, inter alia, resursele necesare pentru exercitarea funcției de investigare a oficiului, prioritățile de investigare ale oficiului și durata investigațiilor.

Aceste avize pot fi emise din proprie inițiativă, la cererea directorului general sau a unei instituții, a unui organism, a unui oficiu sau a unei agenții, fără însă a interfera cu desfășurarea investigațiilor în curs.

Comisia asigură secretariatul Comitetului de supraveghere și garantează funcționarea independentă a acestuia.

Comitetul de supraveghere este compus din cinci membri independenți cu experiență în funcții judiciare sau de investigare ori funcții comparabile având legătură cu domeniile de activitate ale oficiului. Membrii sunt numiți de comun acord de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

Decizia de numire a membrilor Comitetului de supraveghere conține, de asemenea, o listă de rezervă cu membri potențiali care pot înlocui unul sau mai mulți membri ai Comitetului de supraveghere pentru perioada restantă a mandatului acestora în eventualitatea demisiei, decesului sau incapacității permanente.

Membrii comitetului de supraveghere au un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit. La încheierea mandatului, aceștia rămân în funcție până când sunt înlocuiți. Trei și, respectiv, doi membri se înlocuiesc alternativ pentru a se menține practica și cunoștințele Comitetului de supraveghere.

Se estimează că membrii comitetului de supraveghere vor trebui să aloce trei zile pe lună reuniunilor și pregătirii. În conformitate cu normele aplicabile ale Comisiei, membrii Comitetului de supraveghere vor primi o diurnă echivalentă cu 1/22 din salariul de bază al unui funcționar de gradul AD 14, prima treaptă (2) (3) pentru fiecare zi lucrată, iar cheltuielile suportate în cursul exercitării atribuțiilor le vor fi rambursate.

2.   CRITERII DE ELIGIBILITATE

să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene și să beneficieze de toate drepturile cetățenești;

trebuie să nu dețină o funcție politică atunci când își preia funcția, nici la nivel național, nici la nivel european;

trebuie să nu fie membru al personalului unei instituții, al unui organism sau al unei agenții a UE atunci când își preia funcția;

trebuie să nu fie membru al unui serviciu național de coordonare antifraudă în sensul articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 atunci când își preia funcția;

ar trebui să cunoască temeinic două limbi oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene necesare exercitării atribuțiilor (candidații trebuie să precizeze, de asemenea, nivelul de cunoaștere a altor limbi oficiale).

3.   CRITERII DE SELECȚIE

3.1.   Criterii profesionale

Experiență profesională relevantă în grad de conducere de cel puțin 10 ani, în special:

experiență profesională, de preferință incluzând o experiență de conducere semnificativă, în calitate de procuror, judecător sau auditor sau investigator, specializat în fraudă, corupție sau conflicte de interese (inclusiv la nivelul UE);

și/sau

experiență practică sau academică în materie de drept penal și/sau administrativ în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale UE, bugetul UE și gestionarea fondurilor UE;

și/sau

cunoștințe practice sau experiență academică în domeniul protecției drepturilor fundamentale în anchetele administrative.

3.2.   Criterii personale

ar trebui să aibă o foarte bună înțelegere a activității OLAF;

ar trebui să aibă cunoștințe generale foarte bune cu privire la instituțiile, politicile, cadrul juridic și metodele de lucru ale UE;

ar trebui să aibă o disponibilitate suficientă pentru a-și putea îndeplini sarcinile în mod eficient (aproximativ trei zile pe lună dedicate reuniunilor și pregătirii).

4.   DEPUNEREA MANIFESTĂRILOR DE INTERES

Persoanele interesate trebuie să își exprime interesul prin intermediul aplicației (4) cvOnline.

Înainte să vă depuneți candidatura, verificați cu atenție dacă îndepliniți toate criteriile de eligibilitate enumerate la punctul 2 de mai sus. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate duce la excluderea automată din procedura de selecție.

Pentru a vă înregistra, trebuie să aveți o adresă de e-mail valabilă, care vă va servi pentru confirmarea înscrierii și ne va permite să vă contactăm în cursul diferitelor etape ale procedurii. Prin urmare, vă rugăm să informați Comisia Europeană cu privire la o eventuală modificare a adresei dumneavoastră de e-mail.

Pentru a vă finaliza candidatura, trebuie să încărcați un CV în format PDF și să completați online o scrisoare de intenție (de maximum 8 000 de caractere). CV-ul și scrisoarea dumneavoastră de intenție pot fi redactate în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Candidații sunt invitați să precizeze toate limbile UE pe care le cunosc și nivelul de cunoaștere a limbilor respective în conformitate cu Cadrul european comun de referință pentru limbi (5).

După finalizarea înscrierii online, veți primi un e-mail de confirmare a înregistrării candidaturii dumneavoastră. În cazul în care nu primiți un e-mail de confirmare, candidatura dumneavoastră nu a fost înregistrată.

Vă atragem atenția asupra faptului că nu este posibil să urmăriți online evoluția candidaturii dumneavoastră. Veți fi contactat(ă) direct de Comisia Europeană cu privire la stadiul candidaturii.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și/sau întâmpinați probleme tehnice, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Din motive funcționale și pentru a finaliza procedura de selecție cât mai repede posibil, atât în interesul candidaților, cât și al instituțiilor, toate interviurile considerate a fi necesare de către comitetul de selecție se vor desfășura în limba engleză (6).

Data-limită pentru înscriere

Data-limită pentru înscriere este vineri, 24 septembrie 2021. Înscrierea online nu va fi posibilă după ora 12.00 (la prânz), ora Bruxelles-ului.

Este responsabilitatea dumneavoastră să finalizați înscrierea online în timp util. Vă recomandăm cu insistență să nu așteptați până în ultimele zile ale perioadei de depunere a candidaturilor, întrucât traficul internet intens sau o problemă de conectare la internet ar putea conduce la întreruperea procedurii de înscriere online înainte de finalizarea acesteia, obligându-vă, astfel, să reluați întregul proces. După expirarea datei-limită pentru înscriere nu veți mai putea introduce date. Nu se acceptă înscrierile efectuate după data-limită.

5.   PROCEDURA DE SELECȚIE

Comisia Europeană va informa Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate candidaturile primite.

Un comitet de selecție comun compus dintr-un număr egal de membri de la fiecare instituție va evalua manifestările de interes primite și va propune o listă comună de cinci candidați, care urmează să fie confirmați ca membri de comun acord, și de cel puțin șapte candidați pentru lista de rezervă.

Ulterior, Parlamentul European, Consiliul și Comisia vor numi de comun acord cinci membri ai Comitetului de supraveghere a OLAF, precum și o listă de rezervă care va include cel puțin șapte nume.

Ca regulă generală, candidații selectați fie vor fi numiți ca membri ai Comitetului de supraveghere a OLAF, fie vor fi trecuți pe o listă de rezervă. Candidații vor fi contactați de instituții după finalizarea procesului de selecție, dar înainte de adoptarea deciziei de numire, cu privire la posibilitatea de a fi înscriși pe lista de rezervă.

Pentru a pune în aplicare înlocuirea alternativă prevăzută la articolul 15 alineatul (3) și la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, mandatul a doi membri va începe imediat după finalizarea procedurii. Mandatul celorlalți trei membri va începe în ianuarie 2022.

6.   EGALITATEA DE ȘANSE

Instituțiile și alte organe ale Uniunii Europene aplică o politică a egalității de șanse și acceptă candidaturi fără a ține seama de considerente de sex, rasă, culoare a pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

7.   INDEPENDENȚĂ ȘI DECLARAȚIA DE INTERESE

Înainte de a-și prelua atribuțiile, membrii Comitetului de supraveghere trebuie să declare că se angajează să acționeze în mod independent în interesul public și că nu au interese despre care se poate considera că le afectează independența.

8.   PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Comisia Europeană se va asigura că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Aceste dispoziții se aplică în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor respective.


(1)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2223 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 (JO L 437, 28.12.2020, p. 49).

(2)  22 fiind numărul mediu de zile lucrătoare dintr-o lună.

(3)  Actualizarea anuală pe 2020 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene poate fi consultată la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1211%2801%29&from=RO

(4)  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces

(5)  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

(6)  Comitetul de selecție se va asigura că persoanele a căror limbă maternă este engleza nu beneficiază de niciun avantaj necuvenit.

(7)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).