ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 299

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 64
27 iulie 2021


Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Banca Centrală Europeană

2021/C 299/01

Recomandarea Băncii Centrale Europene din 16 iulie 2021 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije (BCE/2021/28)

1

2021/C 299/02

Recomandarea Băncii Centrale Europene din 16 iulie 2021 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España (BCE/2021/29)

2


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2021/C 299/03

Comunicare a Comisiei – Planul multianual de punere în aplicare pentru mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim

3

2021/C 299/04

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10345 — Equistone Partners Europe/CVG) ( 1 )

11


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2021/C 299/05

Rata de schimb a monedei euro — 26 iulie 2021

12


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2021/C 299/06

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10332 — KKR/Equitix Tetragon/Target) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

13

2021/C 299/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10277 — Geely/Futaihua/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

15

2021/C 299/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10369 — APG/Stockholms Stadshus/Stockholm Exergi Holding) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

17


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

RECOMANDĂRI

Banca Centrală Europeană

27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 299/1


RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 iulie 2021

către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banka Slovenije

(BCE/2021/28)

(2021/C 299/01)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 27.1,

întrucât:

(1)

Auditul conturilor Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro este efectuat de auditori externi independenți recomandați de Consiliul guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

Mandatul auditorilor externi actuali ai Banka Slovenije, Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., a încetat după efectuarea auditului aferent exercițiului financiar 2020. Prin urmare, este necesară desemnarea unor auditori externi începând cu exercițiul financiar 2021.

(3)

Banka Slovenije a selectat PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o. drept auditori externi pentru exercițiile financiare 2021-2023,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Se recomandă desemnarea PricewaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o. drept auditori externi ai Banka Slovenije pentru exercițiile financiare 2021-2023.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 iulie 2021.

Președinta BCE

Christine LAGARDE


27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 299/2


RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 iulie 2021

către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España

(BCE/2021/29)

(2021/C 299/02)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 27.1,

întrucât:

(1)

Auditul conturilor Băncii Centrale Europene (BCE) și ale băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro este efectuat de auditori externi independenți recomandați de Consiliul guvernatorilor BCE și aprobați de Consiliul Uniunii Europene.

(2)

În 2018, Banco de España a selectat Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A. drept auditori externi pentru exercițiile financiare 2018-2020, cu opțiunea de a extinde acest mandat la exercițiile financiare 2021-2022, iar Consiliul guvernatorilor BCE a recomandat desemnarea acestora ca opțiune pentru extinderea mandatului pentru exercițiile financiare 2021-2022 (1).

(3)

Mandatul auditorilor externi actuali ai Banco de España, Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A., a încetat după efectuarea auditului aferent exercițiului financiar 2020. Prin urmare, este necesară desemnarea unor auditori externi pentru exercițiile financiare 2021-2022.

(4)

Banco de España intenționează să extindă mandatul Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A. pentru exercițiile financiare 2021 și 2022, astfel cum este menționat în Recomandarea BCE/2018/22 și considerentele Deciziei (UE) 2018/1518 a Consiliului (2). Aceasta extindere este posibilă în concordanță cu aranjamentele contractuale dintre Banco de España și Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A.,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Se recomandă desemnarea asociației temporare de întreprinderi Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A. drept auditori externi ai Banco de España pentru exercițiile financiare 2021 și 2022.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 iulie 2021.

Președinta BCE

Christine LAGARDE


(1)  Recomandarea BCE/2018/22 a Băncii Centrale Europene din 6 septembrie 2018 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España (JO C 325, 14.9.2018, p. 1).

(2)  Decizia (UE) 2018/1518 a Consiliului din 9 octombrie 2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai Banco de España (JO L 256, 12.10.2018, p. 63).


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 299/3


COMUNICARE A COMISIEI

Planul multianual de punere în aplicare pentru mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim

(2021/C 299/03)

1.   Scopul prezentului document

Articolul 19 din Regulamentul de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim (EMSWe) (1) prevede obligația Comisiei de a adopta un plan multianual de punere în aplicare (MIP) și de a-l revizui anual, în urma consultărilor adecvate cu experții din statele membre (2). Scopul MIP este de a facilita punerea în aplicare în timp util a regulamentului și de a furniza mecanisme de control al calității și proceduri pentru implementarea, întreținerea și actualizarea modulului de interfață armonizată și a celorlalte elemente armonizate conexe ale EMSWe.

2.   Context

Regulamentul privind EMSWe abrogă Directiva 2010/65/UE privind formalitățile de raportare și, pe baza ghișeelor unice naționale în domeniul maritim (MNSW-uri) existente, stabilește un mediu comun și interoperabil pentru raportarea informațiilor de la nave la țărm în timpul unei escale în port. În particulare, regulamentul împuternicește Comisia să definească un set armonizat de date referitor la toate obligațiile de raportare, și să dezvolte și să întrețină interfețe și servicii comune pentru MNSW-uri. Regulamentul se va aplica de la 15 august 2025.

2.1.   Competențele delegate

Articolul 3 din Regulamentul privind EMSWe împuternicește Comisia să adopte acte delegate pentru:

a modifica anexa la regulament, în care figurează obligațiile de raportare care sunt prevăzute în legislația UE, legislația internațională și legislația națională și care au legătură cu o escală în port și

a completa regulamentul prin stabilirea și modificarea setului de date EMSWe (lista completă a elementelor de date necesare în temeiul obligațiilor de raportare).

Primul astfel de act delegat trebuie adoptat până la 15 august 2021. Acestuia îi vor urma alte acte delegate, atunci când va trebui modificată anexa și/sau setul de date. Având în vedere posibilitatea unor modificări frecvente ale legislației relevante, se preconizează că astfel de acte vor fi adoptate cu regularitate. În temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind EMSWe, modificările aduse setului de date EMSWe pot fi introduse numai o dată pe an, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător. Activitățile rezultate din exercitarea competențelor delegate au fost repartizate pe proiecte, după cum urmează:

Tabelul 1

Proiecte aflate în responsabilitatea Comisiei în temeiul dispozițiilor delegate

Proiect

Termen

Stabilirea setului de date EMSWe

T3 2021

Modificarea setului de date EMSWe

2023 (orientativ)


Tabelul 2

Obiective de atins care decurg din competențele delegate

Obiectiv de atins

Termen

Act delegat de stabilire a setului de date EMSWe și de modificare a anexei

T3 2021

Act(e) delegat(e) de modificare a setului de date EMSWe și/sau a anexei

2023 (orientativ)

Raport către Parlamentul European și Consiliu privind utilizarea competențelor delegate

T4 2022

Pentru lucrările pregătitoare privind actele delegate, Comisia va consulta subgrupul de experți EMSWe din cadrul Grupului de coordonare la nivel înalt pentru guvernanța sistemului și serviciilor maritime digitale („Grupul de coordonare la nivel înalt”) (3) și, eventual, alte părți interesate.

2.2.   Competențele de executare

Regulamentul privind EMSWe conferă Comisiei competențe de executare, stabilind, în mai multe cazuri, un termen de adoptare până în T3 2021, în special pentru a permite dezvoltarea în timp util a componentelor și pentru a acorda statelor membre suficient timp să își planifice ajustările necesare ale MNSW-urilor proprii. Pentru cazurile relevante, aceste termene sunt indicate în tabelul 3.

Tabelul 3

Planificare orientativă pentru adoptarea actelor de punere în aplicare

Act de punere în aplicare

Termen

Act de punere în aplicare conținând informațiile din declarația sumară de intrare (ENS) care trebuie puse la dispoziția MNSW-urilor (4)

T3 2021

Act(e) de punere în aplicare privind interfețele și alte elemente ale MNSW-urilor (5)

T3 2021

Act de punere în aplicare privind sistemul comun de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor (6)

T3 2021

Act(e) de punere în aplicare privind bazele de date EMSWe (7)

T3 2021

Act de punere în aplicare care definește persoanele vizate de mecanismele de reutilizare a datelor (8)

2023 (orientativ)

Act de punere în aplicare referitor la baza de date privind salubritatea navelor (9)

2024 (orientativ)

Act de punere în aplicare privind serviciul comun de adresare (10)

T2 2024

3.   Strategia privind consultările cu părțile interesate

Este foarte important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

Consultarea internă

Consultarea internă cu alte servicii ale Comisiei va fi asigurată de grupul de coordonare al EMSWe în materie de politici și chestiuni juridice, care va fi consultat cu privire la fiecare etapă majoră a proiectului sau atunci când este necesară o actualizare majoră ori cel puțin de două ori pe an.

Statele membre

Atunci când pregătește acte delegate, Comisia trebuie să se asigure că experții statelor membre și comunitatea de afaceri sunt consultați în mod transparent și cu suficient timp în prealabil. În acest context, Comisia va consulta subgrupul de experți EMSWe din cadrul Grupului de coordonare la nivel înalt, în care statele membre vor fi reprezentate de experți în chestiuni maritime și de coordonatorii naționali pentru EMSWe. Activitățile vor fi repartizate între echipe tematice de experți pe subiecte specifice, de exemplu date, interfețe și baze de date. Pentru proiectele legate de utilizarea SafeSeaNet și a bazelor de date comune EMSWe, va fi consultat și subgrupul SafeSeaNet din cadrul Grupului de coordonare la nivel înalt.

Întrucât în domeniul de aplicare al Regulamentului privind EMSWe intră mai multe formalități vamale de intrare-ieșire, este necesară implicarea corespunzătoare a autorităților vamale. Dacă este necesar, Comisia va consulta grupurile relevante de experți în domeniul vamal, cum ar fi Grupul de coordonare a vămilor electronice și Grupul pentru operațiuni vamale (grupuri gestionate de DG TAXUD). Între acesta din urmă și subgrupul de experți EMSWe pot fi organizate reuniuni comune în acest scop.

Comisia va desfășura consultări, astfel cum se precizează mai sus, într-un stadiu incipient adecvat atunci când va pregăti proiecte de acte de punere în aplicare care vor trebuie prezentate Comitetului pentru facilitarea transportului și comerțului digital în vederea emiterii unui aviz.

Comisia se va asigura că autoritățile statelor membre sunt consultate în fiecare etapă a punerii în aplicare. Statele membre sunt responsabile pentru coordonarea la nivel național. De asemenea, ele trebuie să asigure o consultare adecvată cu părțile interesate naționale pentru punerea în aplicare la nivel național a EMSWe.

Alte părți interesate

Comisia se va asigura că asociațiile din sector participă la grupurile de experți în calitate de observatori. În plus, Comisia poate organiza ateliere referitoare la aspecte specifice ale punerii în aplicare, pentru a obține opinii și feedback de la principalele părți interesate din sectorul maritim.

4.   Arhitectura informatică a EMSWe

EMSWe este alcătuit din componente informatice centrale și naționale. MNSW-urile sunt completate de un modul de interfață de raportare armonizată (RIM) pentru comunicarea între sisteme, o interfață grafică de utilizator (GUI), un sistem comun de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor, baze de date comune și un serviciu comun de adresare (CAS).

Image 1

Figura prezintă arhitectura de nivel înalt a EMSWe într-un stat membru, inclusiv interacțiunile MNSW-ului cu operatorii economici și sistemele autorităților.

Componenta centrală a EMSWe este MNSW, o platformă tehnică instituită și operată la nivel național pentru primirea, schimbul și transmiterea de informații electronice în conformitate cu obligațiile de raportare [articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul privind EMSWe].

Părțile, componentele și mecanismele comune de schimb sunt enumerate mai jos:

Tabelul 4

Lista orientativă a părților, componentelor și mecanismelor comune ale EMSWe

Element

Descriere

Articole

1

Ghișeul unic național în domeniul maritim (MNSW)

Articolul 2 punctul 3

2

Interfața grafică de utilizator (GUI)

Articolul 2 punctul 9 și articolul 6 alineatul (4)

3

Modulul de interfață de raportare armonizată (RIM)

Articolul 2 punctul 4 și articolul 6 alineatul (1)

4

Registrul comun al utilizatorilor

Articolul 12 alineatul (1)

5

Sistemul comun de gestionare a accesului utilizatorilor

Articolul 12 alineatele (1), (2) și (3)

6

Serviciul comun de adresare (CAS)

Articolul 2 punctul 10

7

Baza de date a navelor din cadrul EMSWe

Articolul 14

8

Baza de date comună pentru localizare

Articolul 15

9

Baza de date comună privind materialele periculoase

Articolul 16

10

Baza de date comună privind salubritatea navelor

Articolul 17

11

SafeSeaNet (SSN național și SSN central)

Articolul 8 alineatul (4)

12

Dispozițiile suplimentare pentru vămi

Articolul 11 alineatele (1) și (2)

13

Declaranții

Articolul 2 punctul 11

14

Furnizorii de servicii de date

Articolul 2 punctul 13

15

Alte mijloace de raportare

Articolul 7

16

Furnizorii de servicii portuare

Articolul 2 punctul 15

5.   Dezvoltarea și actualizarea elementelor armonizate

Modulul de interfață de raportare armonizată (RIM)

Conform Regulamentului privind EMSWe, Comisia are obligația ca, până în T3 2022, să elaboreze, în strânsă cooperare cu statele membre, un RIM armonizat (11) pentru comunicarea între sisteme. Primul act de punere în aplicare privind stabilirea specificațiile funcționale și tehnice ale RIM este planificat să fie adoptat în 2021.

În strânsă colaborare cu statele membre, Comisia poate, de asemenea, să elaboreze un ghid de aplicare a mesajelor, în care să fie descrise schimburile de informații dintre utilizatori și RIM. Prelucrarea informațiilor dintre MNSW-uri și autoritățile relevante rămâne responsabilitatea statelor membre.

După prima versiune, preconizată pentru T3 2022, RIM va fi actualizat, dacă este necesar, în perioada premergătoare datei de aplicare a Regulamentului privind EMSWe (15 august 2025) și ulterior. După adoptarea specificațiilor RIM și în conformitate cu articolul 19 literele (a), (d) și (h) din regulament, Comisia va stabili termene orientative pentru:

integrarea ulterioară a RIM în MNSW-uri de către statele membre și

eliminarea treptată de către statele membre și declaranți a versiunilor mai vechi ale RIM.

Serviciul comun de adresare (CAS)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul privind EMSWe, specificațiile CAS vor fi adoptate până în T3 2024. Se preconizează că dezvoltarea acestei componente va începe după dezvoltarea RIM și se va încheia înainte de data de aplicare a regulamentului (15 august 2025). După adoptarea specificațiilor și în conformitate cu articolul 19 literele (b) și (e) din regulament, Comisia va stabili calendarul pentru integrarea CAS în mediul general de raportare și procedura de gestionare a modificărilor pentru actualizarea acestuia.

Sistemul EMSWe de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor

Comisia va institui și se va asigura că este disponibil un sistem comun de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor pentru autentificarea declaranților și a furnizorilor de servicii de date care utilizează MNSW-urile. Autoritățile naționale vor accesa sistemul și în cazurile în care este necesară autentificarea.

Sistemul comun de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor va prevedea o înregistrare unică a utilizatorului prin intermediul unui registru al Uniunii cu recunoaștere la nivelul UE, gestionarea federalizată a utilizatorilor și monitorizarea utilizatorilor la nivelul UE.

După adoptarea specificațiilor sistemului de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor, Comisia va stabili calendarul pentru integrarea acestuia în RIM și în MNSW-uri.

6.   Etapele de punere în aplicare

EMSWe va fi pus în aplicare în mai multe etape care se pot suprapune parțial. Din cauza constrângerilor de timp, unele sarcini vor fi executate în paralel, atunci când acest lucru va fi posibil. Cu toate acestea, unele acțiuni vor depinde de atingerea unor obiective anterioare, ceea ce înseamnă că dependențele vor trebui analizate în detaliu.

Planul cuprinde următoarele etape:

Etapa 0 –

Lansare (T2 2019)

Au fost stabilite proiectul de plan general, structurile organizaționale de bază, canalele de comunicare și mandatele pentru punerea în aplicare coordonată.

Etapa 1 –

Elaborarea și adoptarea specificațiilor tehnice și funcționale și a altor acte conexe (12) (T3 2019-T3 2021)

Specificațiile funcționale vor fi elaborate pe baza nevoilor părților interesate (autorități și industrie) și a proprietăților datelor necesare. Acestea vor contribui la evitarea suprapunerilor și a inconsecvențelor și vor permite estimarea cu mai multă precizie a activităților și resurselor necesare. Ele vor oferi o imagine precisă a nevoilor (de exemplu, a proceselor și a fluxurilor de date cu industria, autoritățile statelor membre și sistemele UE, a politicilor de acces, a dimensiunilor datelor de prelucrat), astfel încât arhitecții sistemului să poată proiecta sistemul în mod eficient și să poată estima costurile alternativelor de proiectare. Ulterior, specificațiile vor conține orientări pentru dezvoltatorii și responsabilii cu testarea, care pun în aplicare și verifică cerințele tehnice.

Specificațiile tehnice vor determina structurile tehnice, formatele și protocoalele pentru componentele comune ale EMSWe, inclusiv interfețele cu industria (de exemplu, RIM armonizat, baze de date comune, sistemul de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor).

Planul provizoriu pentru finalizarea proiectelor este următorul:

Tabelul 5

Proiecte aflate în responsabilitatea Comisiei

Proiect

Termen (13)

Lista informațiilor din declarația sumară de intrare (ENS) care trebuie puse la dispoziția MNSW-urilor

T3 2021

Specificațiile pentru modulul de interfață de raportare armonizată (RIM)

T3 2021

Funcționalitățile comune ale interfeței grafice de utilizator (GUI)

T3 2021

Modelele de foi de calcul digitale armonizate

T3 2021

Structura armonizată pentru site-ul național de sprijin al statelor membre

T3 2021

Specificațiile tehnice pentru orele de sosire și de plecare

T3 2021

Specificațiile pentru formatul uniform al adreselor de internet ale MNSW-urilor

T3 2021

Specificațiile pentru sistemul de gestionare a accesului și a registrului utilizatorilor

T3 2021

Specificațiile pentru baza de date a navelor din cadrul EMSWe

T3 2021

Specificațiile pentru baza de date comună pentru localizare

T3 2021

Specificațiile pentru baza de date comună privind materialele periculoase

T3 2021

Ghidul de aplicare a mesajelor

2022 (orientativ)

Mesajele de răspuns pentru confirmările și deciziile autorităților

2023 (orientativ)

Lista datelor care trebuie puse la dispoziția declaranților între două escale în port

2023 (orientativ)

Lista datelor care trebuie puse la dispoziția MNSW-urilor prin SafeSeaNet

2023 (orientativ)

Specificațiile pentru baza de date comună privind salubritatea navelor

2023 (orientativ)

Specificațiile pentru serviciul comun de adresare (CAS)

T3 2024

Etapa 2 –

Etapa de punere în aplicare tehnică – UE și statele membre (T3 2021 – T4 2022)

În această etapă se organizează o cerere de oferte pentru sistemele centrale și naționale (Comisia, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și statele membre) și se pun în aplicare sistemele respective în conformitate cu specificațiile. În particular, se preconizează că prima versiune a RIM va fi disponibilă în T3 2022. Vor trebui asigurate documentația (de exemplu, cerințe privind infrastructura de găzduire, manuale de instalare, ghiduri de interfață a sistemului) și cursuri de formare. Planul provizoriu de implementare a diferitelor componente este următorul:

Tabelul 6

Lista obiectivelor de atins aflate în responsabilitatea Comisiei

Obiectiv de atins

Termen

Elaborarea inițială a RIM

T3 2022

Crearea registrului comun al utilizatorilor

2023 (orientativ)

Crearea sistemului de gestionare a accesului utilizatorilor

2023 (orientativ)

Crearea bazei de date a navelor

2023 (orientativ)

Crearea bazei de date comune privind materialele periculoase

2023 (orientativ)

Crearea bazei de date comune pentru localizare

2023 (orientativ)

Crearea bazei de date privind salubritatea navelor

2024 (orientativ)

Crearea serviciului comun de adresare (CAS)

T4 2024

Etapa 3 –

Etapa de testare inițială – administrațiile publice (T1 2023 – T2 2024) (14)

În această etapă, atât Comisia, cât și fiecare stat membru trebuie să efectueze teste tehnice, precum și teste funcționale și nefuncționale. În cadrul testelor funcționale se verifică acțiunile sau funcțiile din specificațiile funcționale – se urmărește să se răspundă la întrebarea „poate utilizatorul să facă acest lucru?” sau „această caracteristică specifică funcționează?”. Testele nefuncționale se referă la aspecte precum scalabilitatea și alte performanțe, comportamentul în contextul anumitor constrângeri și securitatea. În funcție de rezultatele testelor, pot fi necesare mai multe versiuni ale RIM sau ale altor componente.

Serviciile Comisiei vor oferi autorităților statelor membre asistență tehnică în timpul configurării și instalării RIM și vor efectua teste cu fiecare stat membru pentru a se asigura că instalarea este reușită și pe deplin funcțională.

Etapa 4 –

Specificații și modificări suplimentare (T2 2023 – T2 2024)

Această etapă s-ar putea suprapune parțial, la început, cu etapa 3. Comisia va adopta acte de punere în aplicare (15), probabil în a doua jumătate a anului 2023, pentru a stabili datele EMSWe care trebuie reutilizate la sosire și datele care trebuie partajate prin intermediul SafeSeaNet. De asemenea, Comisia va elabora mesajele de răspuns pentru confirmările și deciziile autorităților. Mecanismele și interfețele de schimb de date SafeSeaNet, inclusiv măsurile de securitate necesare, vor fi definite în funcție de necesități. Înainte de aplicarea integrală a Regulamentului privind EMSWe, documentul privind controlul interfeței și al funcționalităților (IFCD), ghidul de referință pentru SafeSeaNet și documentația relevantă vor fi modificate (16).

În cazul în care notifică și aprobă noi obligații de raportare în conformitate cu articolele 3 și 4 din regulament, Comisia va adopta actul delegat necesar pentru modificarea anexei, iar noile elemente de date vor fi incluse în setul de date EMSWe. Ulterior, Comisia va actualiza RIM.

Se preconizează adoptarea de către Comisie a actului de punere în aplicare privind baza de date comună privind salubritatea navelor (17).

Etapa 5 –

Punerea în aplicare și a doua etapă de testare — industrie și sisteme noi (T1 2024 – data de aplicare)

După adoptarea specificațiilor tehnice necesare și după stabilirea interfețelor și a altor componente, se preconizează că industria va dezvolta și își va testa conexiunile și procedurile conexe. Mediul general de raportare va fi aliniat la noile sisteme dezvoltate în cadrul altor inițiative ale UE.

Se preconizează că fiecare stat membru va crea un serviciu de asistență tehnică și un site de asistență online. Până la data de aplicare, Comisia va actualiza MNSW-urile și SafeSeaNet pentru a face schimb de date relevante în conformitate cu articolul 8 din regulament.

Etapa 6 –

Etapa inițială de exploatare (T1 2025 – data de aplicare)

În cursul acestei etape, industria și statele membre vor fi în măsură să verifice funcționarea mediului.

Etapa 7 –

Etapa de aplicare (începând cu data de aplicare)

De la data de aplicare a regulamentului, toate informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare vor fi furnizate prin intermediul setului de date EMSWe și în conformitate cu acesta, prin interfețele armonizate și, dacă este cazul, prin alte mijloace de raportare. Fiecare stat membru va asigura un serviciu de asistență în primele 12 luni (începând cu 15 august 2025) și un site de asistență online pentru MNSW-ul său, cu instrucțiuni clare în limba sau limbile sale oficiale și, dacă este cazul, într-o limbă utilizată la nivel internațional.


(1)  Regulamentul (UE) 2019/1239 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE (JO L 198, 25.7.2019, p. 64); https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj?locale=ro

(2)  Prezentul document a fost elaborat în consultare cu experții în domeniul maritim și vamal din statele membre în cadrul Grupului de coordonare la nivel înalt pentru guvernanța sistemului și serviciilor maritime digitale și al Grupului pentru operațiuni vamale.

(3)  Astfel cum a fost instituit prin Decizia (UE) 2016/566 a Comisiei; https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3450&lang=ro

(4)  A se vedea articolul 11 alineatul (3) din regulament.

(5)  A se vedea articolul 6 alineatele (1) și (4) din regulament.

(6)  A se vedea articolul 12 alineatul (4) din regulament.

(7)  A se vedea articolul 14 alineatul (4), articolul 15 alineatul (4) și articolul 16 alineatul (6) din regulament.

(8)  A se vedea articolul 8 alineatul (5) din regulament.

(9)  A se vedea articolul 17 alineatul (3) din regulament.

(10)  A se vedea articolul 13 alineatul (2) din regulament.

(11)  A se vedea articolul 6 alineatul (2) din regulament.

(12)  A se vedea tabelul 3 de mai sus.

(13)  Data planificată pentru finalizarea documentelor.

(14)  A se vedea articolul 19 litera (f) din regulament.

(15)  A se vedea articolul 8 alineatul (5) din regulament.

(16)  Modificările vor fi aprobate de Grupul de coordonare la nivel înalt în conformitate cu sarcinile de la punctul 2.2 din anexa III la Directiva 2002/59/CE.

(17)  A se vedea articolul 17 alineatul (3) din regulament.


27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 299/11


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.10345 — Equistone Partners Europe/CVG)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 299/04)

La 20 iulie 2021, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba franceză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro) cu numărul de document 32021M10345. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 299/12


Rata de schimb a monedei euro (1)

26 iulie 2021

(2021/C 299/05)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1787

JPY

yen japonez

130,05

DKK

coroana daneză

7,4372

GBP

lira sterlină

0,85468

SEK

coroana suedeză

10,2050

CHF

franc elvețian

1,0826

ISK

coroana islandeză

148,60

NOK

coroana norvegiană

10,4270

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,629

HUF

forint maghiar

361,65

PLN

zlot polonez

4,5888

RON

leu românesc nou

4,9223

TRY

lira turcească

10,0973

AUD

dolar australian

1,6010

CAD

dolar canadian

1,4804

HKD

dolar Hong Kong

9,1656

NZD

dolar neozeelandez

1,6889

SGD

dolar Singapore

1,6032

KRW

won sud-coreean

1 360,69

ZAR

rand sud-african

17,4846

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,6426

HRK

kuna croată

7,5245

IDR

rupia indoneziană

17 084,23

MYR

ringgit Malaiezia

4,9877

PHP

peso Filipine

59,342

RUB

rubla rusească

87,1713

THB

baht thailandez

38,832

BRL

real brazilian

6,1546

MXN

peso mexican

23,6826

INR

rupie indiană

87,7305


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 299/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10332 — KKR/Equitix Tetragon/Target)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 299/06)

1.   

La data de 19 iulie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

KKR & Co. Inc. („KKR”, Statele Unite);

Equitix Holdings Limited („Equitix”, Regatul Unit), controlată de Reade Griffith, un cetățean britanic care controlează Tetragon Financial Group Limited („Tetragon”) (Regatul Unit),

John Laing Group plc (Regatul Unit) și John Laing Investments Limited (Regatul Unit), controlată în prezent de John Laing Group plc (denumite împreună „John Laing”).

KKR dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul indirect unic asupra întregii întreprinderi John Laing Group plc.

Ulterior, KKR și Equitix dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul indirect în comun asupra întregii întreprinderi John Laing Investments Limited, principala societate de portofoliu a John Laing Group plc.

Concentrarea se realizează printr-o ofertă publică anunțată la data de 19 mai 2021 și prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii KKR: KKR este o firmă de investiții la nivel mondial care oferă soluții alternative în materie de gestionare a activelor și de piețe de capital, precum și soluții în materie de asigurare. KKR sponsorizează fonduri de investiții care investesc în active de capital privat, de credit și active imobiliare și au parteneri strategici care gestionează fonduri de hedging. Filialele de asigurări ale KKR oferă produse de pensii, de asigurare de viață și de reasigurare gestionate de Global Atlantic;

în cazul întreprinderii Equitix: Equitix este un investitor, dezvoltator și administrator de fonduri pe termen lung de active legate de infrastructura de bază și de eficiența energetică. Equitix gestionează șase fonduri emblematice pentru infrastructură de bază, 14 fonduri de coinvestiții care sunt dedicate unor proiecte de infrastructură mai ample, precum și o serie de conturi segregate care oferă soluții personalizate. Strategia de investiții a Equitix se axează pe proiectele de infrastructură de bază care acoperă o gamă largă de sectoare, cu un accent deosebit pe infrastructura socială, transporturi, utilități și energia din surse regenerabile. Equitix este controlată în ultimă instanță de o persoană fizică, Reade Griffith, cetățean britanic. Dl Griffith controlează Tetragon;

în cazul întreprinderii John Laing: John Laing este un investitor activ la nivel mondial și un administrator de active, în principal pentru proiecte din sectorul public care necesită finanțare privată. John Laing investește în active din domeniul transporturilor, al infrastructurii sociale și al energiei din surse regenerabile și, recent, în activități „Core plus”, inclusiv în infrastructura digitală. Cu sediul la Londra, John Laing își desfășoară activitatea în șapte țări din întreaga lume.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10332 — KKR/Equitix Tetragon/Target

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 299/15


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10277 — Geely/Futaihua/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 299/07)

1.   

La data de 20 iulie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. („Geely”, China),

Futaihua Industry Shenzhen Co., Ltd. („Futaihua”, Taiwan), o filială deținută în totalitate de Hon Hai Precision Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., care își desfășoară activitatea sub denumirea de Foxconn Technology Group (Taiwan),

întreprinderea comună de tip greenfield („Întreprinderea comună”, China).

Geely și Futaihua dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii comune.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Geely: producția și vânzarea de autoturisme la nivel mondial;

în cazul întreprinderii Futaihua: furnizarea de servicii de fabricare de produse electronice destinate producătorilor de produse electronice originale (Original Equipment Manufacturers - OEM), precum computere, telefoane mobile, console de jocuri video și televizoare;

în cazul întreprinderii comune: producția parțială sau totală pentru OEM și furnizarea către întreprinderile din sectorul autovehiculelor a unor servicii de consultanță cuprinzătoare și customizate în China referitoare la vehicule complete, părți, sisteme inteligente de conducere, platforme ecosistemice auto, lanțul valoric al industriei vehiculelor electrice etc.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10277 — Geely/Futaihua/JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 299/17


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.10369 — APG/Stockholms Stadshus/Stockholm Exergi Holding)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 299/08)

1.   

La data de 19 iulie 2021, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

APG Asset Management N.V. („APG”, Țările de Jos), deținută în ultimă instanță de Stichting Pensioenfonds ABP (Țările de Jos),

Stockholms Stadshus AB („Stockholms Stadshus”, Suedia), deținută de municipalitatea din Stockholm (Suedia),

Stockholm Exergi Holding AB (publ) („Stockholm Exergi Holding”, Suedia), controlată în prezent de Stockholms Stadshus și Fortum Oyj (Finlanda).

APG și Stockholms Stadshus dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra Stockholm Exergi Holding.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată, care constituie o întreprindere comună.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii APG: furnizor de pensii care oferă servicii de consultanță executivă, de gestionare de active (inclusiv în sectorul energiei și utilităților, al telecomunicațiilor și al infrastructurii de transport), de administrare a pensiilor și de comunicare privind pensiile, precum și servicii pentru angajatori;

în cazul întreprinderii Stockholms Stadshus: își desfășoară activitatea în sectorul locuințelor de închiriat, al proprietăților școlare, al centrelor de îngrijire, al sălilor de expoziții și al spațiilor sportive/de divertisment, al serviciilor de alimentare cu apă și de gestionare a deșeurilor, al instalațiilor portuare, al rețelelor de termoficare și de fibre, al asigurărilor de viață și al asigurărilor generale;

în cazul întreprinderii Stockholm Exergi Holding: își desfășoară activitatea în sectorul producției și al furnizării de încălzire și răcire centralizată pentru întreprinderi și clienți rezidențiali din șapte municipalități ale Comitatului Stockholm, al producției și vânzării de energie electrică, al manipulării și sortării deșeurilor și al aprovizionării cu combustibil.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.10369 — APG/Stockholms Stadshus/Stockholm Exergi Holding

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.