ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 156A

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
7 mai 2019


Cuprins

Pagina

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

2019/C 156 A/01

Anunț de concurs general EPSO/AD/372/19 Administratori în domeniul auditului (ad 5/ad 7)

1


RO

 


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

7.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 156/1


ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

EPSO/AD/372/19

ADMINISTRATORI ÎN DOMENIUL AUDITULUI (AD 5/AD 7)

(2019/C 156 A/01)

Termenul-limită pentru înscriere: 12 iunie 2019, ora 12.00 (după-amiaza), CET

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de calificări și în susținerea unor teste, în vederea constituirii unor liste de rezervă cuprinzând candidați din rândul cărora instituțiile Uniunii Europene, în principal Comisia Europeană, la Bruxelles, și Curtea de Conturi a Uniunii Europene, la Luxemburg, ar putea recruta noi funcționari publici în calitate de „ administratori ” (grupa de funcții AD).

Prezentul anunț de concurs și anexele la acesta constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic al acestei proceduri de selecție.

A se vedea ANEXA III pentru dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.

Numărul de candidați care vor fi înscriși pe lista de rezervă:

Gradul AD 5: 84

Gradul AD 7: 37

Prezentul anunț de concurs se referă la două grade. Vă puteți înscrie doar la unul dintre acestea . Gradul trebuie ales în momentul înscrierii electronice, iar această alegere nu va putea fi modificată după ce v-ați validat formularul de candidatură electronică. Cu toate acestea, în anumite condiții , descrise la punctul 3, Verificarea eligibilității , candidatura dumneavoastră la gradul AD 7 poate fi reîncadrată de comisia de evaluare la gradul AD 5.

CE SARCINI MĂ POT AȘTEPTA SĂ ÎNDEPLINESC?

Acest concurs este organizat în vederea recrutării de administratori în domeniul auditului.

În instituțiile Uniunii Europene (UE), în general, administratorii oferă sprijin factorilor de decizie.

Auditorii din cadrul instituțiilor UE efectuează mai multe tipuri de audituri, în funcție de instituția și de serviciul în care își desfășoară activitatea, iar aceste controale de audit pot fi externe, interne și ex post. Printre tipurile de audituri efectuate se numără auditul financiar, auditul performanței și auditul conformității sau o combinație a acestora.

În special, auditorii oferă asigurări conducerii organizației prin efectuarea de audituri într-o gamă largă de domenii de politică ale UE, verificând respectarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative, precum și a raportului calitate-preț.

Aceștia evaluează cât de bine sunt gestionate riscurile, cât de bine este condusă organizația și cât de bine funcționează procedurile interne. Sfera de aplicare și natura auditurilor pot varia în mod semnificativ și pot viza diverse proceduri administrative și operaționale.

Auditorii oferă, de asemenea, asigurare și servicii de consiliere în toate domeniile de activitate ale UE și, ca atare, pe parcursul carierei lor poate fi necesar să își îndeplinească sarcinile în diferite state membre ale UE și în țări terțe.

Aceștia furnizează și servicii de consultanță, oferindu-le cadrelor de conducere consultanță cu privire la modalitățile de îmbunătățire a sistemelor și procedurilor de gestionare și control.

A se vedea ANEXA I pentru mai multe informații despre atribuțiile tipice care trebuie îndeplinite.

SUNT ELIGIBIL PENTRU A CANDIDA?

La termenul-limită stabilit pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți TOATE condițiile generale și specifice enumerate mai jos.

1.    Condiții generale

Să beneficiați de drepturi depline în calitate de cetățean al unui stat membru al UE.

Să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar.

Să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

2.    Condiții specifice – limbi

Trebuie să cunoașteți cel puțin 2 limbi oficiale ale UE , dintre care una cel puțin la nivelul C1 (cunoaștere aprofundată), iar cealaltă cel puțin la nivelul B2 (cunoaștere satisfăcătoare).

Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie să aveți nivelul minim prevăzut mai sus pentru fiecare dintre aptitudinile lingvistice care figurează în formularul de candidatură (vorbire, scriere, citire și ascultare). Aceste aptitudini le reflectă pe cele din Cadrul european comun de referință pentru limbi (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr).

În prezentul anunț de concurs, vom face referire la limbi în modul următor:

limba 1: este limba utilizată pentru testele cu variante multiple de răspuns pe calculator;

limba 2: este limba utilizată pentru selecția pe bază de calificări („Talent Screener”), pentru testele de la centrul de evaluare și pentru comunicarea dintre EPSO și candidații care au depus o candidatură valabilă.

Limba 1 trebuie să fie diferită de limba 2.

Limba 2 trebuie să fie limba engleză sau franceză.

Se aduce la cunoștința candidaților faptul că opțiunile privind limba 2 pentru prezentul concurs au fost definite în interesul serviciilor, conform căruia colegii nou-recrutați trebuie să fie imediat operaționali și să poată comunica în mod eficace în activitatea lor zilnică. În caz contrar, funcționarea eficientă a instituțiilor ar putea fi grav afectată.

În ceea ce privește Comisia, deși cunoașterea unor limbi suplimentare poate constitui un avantaj, majoritatea serviciilor sale de audit utilizează limba engleză sau franceză din următoarele motive:

atribuțiile îndeplinite de auditori presupun contacte frecvente cu diverse servicii din cadrul Comisiei, inclusiv analiza de documente elaborate de aceste servicii și interacțiuni orale și în scris cu membrii personalului. Din câte s-a constatat până în prezent, documentele pe care auditorii ar trebui să se bazeze la îndeplinirea atribuțiilor lor sunt elaborate, în principal, în engleză sau în franceză;

activitățile desfășurate în domeniul vizat de prezentul concurs presupun contacte frecvente în numeroase state membre, în special în cele care primesc finanțare din partea UE, sau în țări terțe, cu autoritățile publice ori cu persoane juridice sau fizice. Engleza și franceza sunt limbile cele mai uzitate în comunicarea cu țările respective și la îndeplinirea atribuțiilor auditorilor. În plus, contactele cu persoanele interesate externe se stabilesc, în principal, în engleză sau în franceză;

de asemenea, schimburile cu Curtea de Conturi și, în general, cu auditorii din cadrul comunității internaționale a auditului și din cadrul rețelelor europene, care sunt esențiale pentru cooperarea instituțională și pentru formarea și dezvoltarea profesională continuă, se desfășoară, în principal, în engleză sau în franceză.

În temeiul Deciziei nr. 22-2004 a Curții de Conturi privind dispozițiile de traducere a documentelor pentru ședințele Curții, grupurilor și Comitetului administrativ (CA), limbile de redactare/limbile pivot ale Curții sunt engleza și franceza. Astfel, administratorii cărora li se încredințează atribuții de audit vor fi întotdeauna în măsură să redacteze proiecte de documente sau scrisori, să aplice și să consulte documente interne, precum și să comunice în cadrul atribuțiilor lor de audit cu colegii lor, cu părțile auditate și cu experți externi, fără a trebui să recurgă la un terț sau să folosească servicii de traducere. Se răspunde astfel necesității de eficiență, eficacitate și economie.

Alegerea privind limbile este, prin urmare, dictată de interesul serviciului, deci un candidat înscris pe lista de rezervă care nu ar cunoaște în mod satisfăcător una dintre aceste două limbi nu ar fi imediat operațional.

Prin urmare, pentru a asigura un echilibru între interesul și nevoile serviciilor, pe de o parte, și competențele candidaților, pe de altă parte, și ținând seama de domeniul specific al prezentului concurs, este justificată organizarea testelor în aceste două limbi pentru a se garanta faptul că, indiferent de limba lor 1, toți candidații pot lucra în cel puțin una dintre aceste două limbi oficiale. În scopul asigurării egalității de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror limbă 1 este una dintre aceste două limbi, trebuie să susțină unele teste în limba 2, aleasă dintre aceste două limbi. Evaluarea în acest mod a competențelor specifice le permite instituțiilor să determine capacitatea candidaților de a fi imediat operaționali într-un mediu care corespunde îndeaproape realității de la locul de muncă.

3.    Condiții specifice – calificări și experiență profesională

—   Pentru gradul AD 5:

1.

Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvite cu diplomă, în domeniul auditului, economiei, contabilității, finanțelor, dreptului, administrării afacerilor și/sau informaticii

sau

2.

O calificare profesională de un nivel echivalent cu studiile menționate anterior în domeniul auditului, economiei, contabilității, finanțelor, dreptului, administrării afacerilor și/sau informaticii.

—   Pentru gradul AD 7:

1.

Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 4 ani , absolvite cu diplomă, urmat de o perioadă de cel puțin 6 ani de experiență profesională relevantă , din care cel puțin 3 ani în domeniul auditului (intern sau extern, inclusiv audit IT)

sau

2.

O calificare profesională de un nivel echivalent cu studiile menționate la punctul 1 de mai sus, urmată de o perioadă de cel puțin 6 ani de experiență profesională relevantă , din care cel puțin 3 ani în domeniul auditului (intern sau extern, inclusiv audit IT)

sau

3.

Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvite cu diplomă, urmat de o perioadă de cel puțin 7 ani de experiență profesională relevantă , din care cel puțin 4 ani în domeniul auditului (intern sau extern, inclusiv audit IT)

sau

4.

O calificare profesională de un nivel echivalent cu studiile menționate la punctul 3 de mai sus, urmată de o perioadă de cel puțin 7 ani de experiență profesională relevantă , din care cel puțin 4 ani în domeniul auditului (intern sau extern, inclusiv audit IT).

A se vedea ANEXA IV pentru exemple de calificări minime.

CUM VOI FI SELECTAT?

1.    Procedura de depunere a candidaturilor

Atunci când completați formularul de candidatură va trebui să selectați limba 1 și limba 2. Va trebui să selectați limba dumneavoastră 1 dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE și limba dumneavoastră 2 dintre limba engleză și limba franceză. Vi se va cere, de asemenea, să vă confirmați eligibilitatea pentru concurs și să furnizați informații suplimentare relevante pentru concurs [de exemplu: diplome, experiență profesională și răspunsuri la întrebări legate de domeniu („Talent Screener”)].

Puteți selecta orice limbă dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE atunci când completați formularul de candidatură, cu excepția rubricii Talent Screener , care trebuie completată în limba dumneavoastră 2 , din următoarele motive: rubrica „Talent Screener” face obiectul unei evaluări comparative efectuate de către comisia de evaluare, este utilizată ca document de referință de către comisie în timpul interviului ce vizează testarea competențelor specifice din cadrul centrului de evaluare și este utilizată în scopul recrutării candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă. Prin urmare, este în interesul serviciilor și al candidaților să completeze rubrica „Talent Screener” în limba 2.

Vă rugăm să luați notă de faptul că întregul formular de candidatură va fi accesat de către comisia de evaluare (pe durata concursului) și de către serviciile de resurse umane din cadrul instituțiilor europene (pentru recrutare, în cazul în care veți fi un candidat înscris pe lista de rezervă), care lucrează într-un număr limitat de limbi vehiculare. În cazul în care veți reuși la concurs și numele dumneavoastră va fi înscris pe lista de rezervă, vi se va cere să furnizați serviciilor de recrutare o traducere a formularului de candidatură în limba 2 (limba engleză sau limba franceză) dacă ați utilizat o altă limbă pentru completarea formularului de candidatură.

Prin validarea formularului dumneavoastră de candidatură, declarați pe propria răspundere că îndepliniți toate condițiile menționate la rubrica „Sunt eligibil pentru a candida?”. Odată ce v-ați validat formularul de candidatură, nu veți mai putea modifica datele introduse. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că ați completat și validat formularul de candidatură până la termenul-limită prevăzut .

2.    Testele cu variante multiple de răspuns pe calculator

În cazul în care numărul de candidați depășește un anumit prag pentru fiecare grad, astfel cum este stabilit de către directorul EPSO în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, toți candidații care și-au validat formularul de candidatură până la termenul-limită prevăzută vor fi invitați să susțină o serie de teste cu variante multiple de răspuns pe calculator într-unul dintre centrele acreditate ale EPSO.

Cu excepția cazului în care veți primi instrucțiuni contrare, va trebui să vă faceți o programare la testele cu variante multiple de răspuns urmând instrucțiunile pe care le-ați primit de la EPSO. În principiu, vi se vor propune mai multe date la care puteți susține testele, în diferite locuri. Perioada în care puteți face programarea și perioada în care puteți susține testele sunt limitate.

Dacă numărul candidaților se situează sub pragul prevăzut , testele vor fi susținute la centrul de evaluare (punctul 5).

Testele cu variante multiple de răspuns pe calculator vor fi organizate după cum urmează:

Teste

Limbă

Întrebări

Durată

Punctaj minim obligatoriu

Raționament verbal

Limba 1

20 de întrebări

35 de minute

10/20

Raționament numeric

Limba 1

10 întrebări

20 de minute

Raționament numeric + abstract combinate: 10/20

Raționament abstract

Limba 1

10 întrebări

10 minute

Aceste teste sunt eliminatorii și rezultatul la acestea nu este luat în considerare la celelalte teste susținute la centrul de evaluare.

3.    Verificarea eligibilității

Se va verifica dacă, potrivit informațiilor furnizate de candidați în formularele lor de candidatură electronică, aceștia îndeplinesc cerințele de eligibilitate prevăzute la rubrica „Sunt eligibil pentru a candida?” de mai sus. EPSO va verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate generale, în timp ce comisia de evaluare va verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate specifice din cadrul rubricilor „Educație și formare”, „Experiență profesională” și „Abilități lingvistice” din formularul de candidatură electronică.

Există 2 scenarii posibile:

în cazul în care testele cu variante multiple de răspuns pe calculator sunt organizate în prealabil , eligibilitatea dosarelor candidaților se va verifica în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la aceste teste, până când numărul de candidați eligibili atinge pragul stabilit pentru fiecare grad înaintea testelor de către directorul EPSO, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri. Celelalte dosare nu vor fi verificate;

în cazul în care testele cu variante multiple de răspuns pe calculator nu se organizează în prealabil , se va verifica eligibilitatea dosarelor tuturor candidaților care și-au validat formularul de candidatură până la termenul-limită prevăzut.

Candidații pentru gradul AD 7: în cursul verificării eligibilității, comisia de evaluare poate să vă reîncadreze candidatura la gradul AD 5, dacă îndepliniți următoarele condiții:

testele cu variante multiple de răspuns au fost organizate în prealabil și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale pentru gradul AD 7 și

conform datelor furnizate în candidatura dumneavoastră, nu îndepliniți condițiile de eligibilitate pentru gradul AD 7, dar le îndepliniți pe cele pentru gradul AD 5 și

v-ați dat consimțământul pentru reîncadrarea candidaturii dumneavoastră la gradul AD 5 în momentul în care v-ați depus-o și

testele cu variante multiple de răspuns au fost organizate în prealabil și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale și pentru gradul AD 5.

În acest caz, veți fi considerat candidat la gradul AD 5 pentru restul procedurii.

Această reîncadrare va avea loc înainte de începerea selecției pe bază de calificări și se va face pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat în formularul dumneavoastră de candidatură electronică. Candidații ale căror punctaje se situează sub pragul stabilit pentru gradul AD 7 nu vor fi avuți în vedere pentru a fi reîncadrați în gradul AD 5.

4.    Selecția pe bază de calificări („Talent Screener”)

Pentru a permite comisiei de evaluare să efectueze o evaluare obiectivă a meritelor comparative ale tuturor candidaților într-un mod structurat, toți candidații care participă la concursul pentru un anumit grad trebuie să răspundă la același set de întrebări din rubrica „Talent Screener” a formularului de candidatură, în limba 2. Selecția pe bază de calificări se va efectua numai în cazul candidaților considerați eligibili , conform procedurii descrise mai sus la punctul 3, utilizându-se exclusiv informațiile furnizate la rubrica „Talent Screener”. Prin urmare, în răspunsurile pe care le dați la rubrica „Talent Screener”, ar trebui să includeți toate informațiile relevante, chiar dacă unele dintre acestea sunt deja menționate în alte rubrici ale formularului dumneavoastră de candidatură. Întrebările se bazează pe criteriile de selecție incluse în prezentul anunț.

A se vedea ANEXA II pentru lista criteriilor.

Pentru a efectua selecția pe bază de calificări, comisia de evaluare va atribui mai întâi fiecărui criteriu de selecție o pondere (de la 1 la 3) care reflectă importanța sa relativă, iar pentru fiecare răspuns, candidatul va primi de la 0 la 4 puncte. Punctele sunt înmulțite cu ponderea fiecărui criteriu și sunt însumate pentru a-i identifica pe acei candidați ale căror profiluri corespund cel mai bine atribuțiilor care trebuie îndeplinite.

Numai candidații care au obținut cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări vor trece în etapa următoare.

5.    Centrul de evaluare

Numărul candidaților invitați în această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă pentru fiecare grad. Dacă, potrivit informațiilor furnizate în formularul de candidatură electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat să vă prezentați pentru o zi sau două la un centru de evaluare, cel mai probabil la Bruxelles , unde veți susține testele în limba 2 .

Dacă testele cu variante multiple de răspuns pe calculator descrise la punctul 2 nu au fost organizate în prealabil , le veți susține la centrul de evaluare. Aceste teste sunt eliminatorii, iar punctajul obținut nu va fi adunat, la calcularea punctajului dumneavoastră total, cu punctajul obținut la celelalte teste din centrul de evaluare.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, va trebui să aduceți la centrul de evaluare o unitate flash pentru USB care să conțină copii scanate după documentele dumneavoastră justificative. EPSO va descărca fișierele dumneavoastră în timp ce susțineți testele din centrul de evaluare și vă va înapoia în aceeași zi unitatea flash pentru USB.

În centrul de evaluare se vor testa opt competențe generale și competențele în domeniu cerute pentru acest concurs prin intermediul a patru teste (un interviu ce vizează testarea competențelor generale, un interviu ce vizează testarea competențelor specifice, un exercițiu de grup și un studiu de caz), conform tabelelor următoare:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Exercițiu de grup

Studiu de caz

2.

Comunicare

Studiu de caz

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Studiu de caz

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

4.

Învățare și dezvoltare

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Exercițiu de grup

Studiu de caz

6.

Rezistență

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

7.

Lucrul în echipă

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

8.

Conducere

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

Punctaje minime obligatorii: 3/10 pentru fiecare competență și 40/80 în total

Competență

Test

Punctaj minim obligatoriu

Competențe specifice

Interviu ce vizează testarea competențelor specifice

50/100

6.    Lista de rezervă

După verificarea documentelor justificative și a calificărilor candidaților („Talent Screener”), comisia de evaluare va întocmi o listă de rezervă pentru fiecare grad pe care va înscrie candidații eligibili care au obținut toate punctajele minime prevăzute și, totodată, cele mai mari punctaje totale în urma centrului de evaluare, până când se atinge numărul de candidați prevăzuți a fi înscriși pe lista de rezervă. Numele vor fi înscrise în ordine alfabetică.

Lista de rezervă și pașapoartele de competențe ale candidaților înscriși pe lista de rezervă, ce conțin aprecierile calitative formulate de comisia de evaluare, vor fi puse la dispoziția instituțiilor UE pentru procedurile de recrutare și pentru dezvoltarea viitoare a carierei. Faptul că numele dumneavoastră este inclus pe o listă de rezervă nu vă conferă dreptul la recrutare și nici nu constituie o garanție a acesteia.

EGALITATEA DE ȘANSE ȘI MĂSURI SPECIALE

EPSO depune eforturi pentru a asigura egalitatea de șanse, precum și tratamentul și accesul egal al tuturor candidaților.

În cazul în care un handicap sau o afecțiune v-ar putea limita capacitatea de participare la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în formularul dumneavoastră de candidatură și să ne comunicați tipul măsurilor speciale de care aveți nevoie.

Descoperiți mai multe detalii despre politica noastră în domeniul egalității de șanse și despre procedura prin care puteți solicita măsuri speciale pe site-ul nostru web (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_ro) și în dispozițiile generale anexate la prezentul anunț (la punctul 1.3. Egalitatea de șanse și măsuri speciale).

UNDE ȘI CÂND ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA?

Pentru a vă depune candidatura, va trebui mai întâi să vă creați un cont EPSO. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie să vă creați un singur cont pentru toate candidaturile EPSO.

Vă puteți depune candidatura online pe site-ul EPSO http://jobs.eu-careers.eu până la:

12 iunie 2019, ora 12.00 (după-amiaza), CET.


ANEXA I

ATRIBUȚII

Prezentul concurs este organizat în vederea recrutării de administratori (AD 5/AD 7) în domeniul auditului.

Principalele atribuții pot include următoarele, fără a se limita la acestea:

dobândirea unei bune cunoașteri și înțelegeri a procedurilor de lucru ale entităților auditate;

efectuarea de evaluări ale riscului de audit ca parte a procesului de planificare;

realizarea de audituri ale performanței, ale conformității și legate de raportul calitate-preț într-o gamă largă de domenii de politică și de proceduri de lucru ale UE;

efectuarea de analize preliminare cu scopul de a stabili obiectivele și domeniul de aplicare ale misiunilor de audit;

realizarea de teste ale sistemelor și de teste de fond pentru a evalua eficacitatea entității auditate în ceea ce privește gestionarea riscurilor, guvernanța și procedurile de control intern;

validarea constatărilor auditului cu entitatea auditată;

comunicarea constatărilor auditului, a riscurilor și a recomandărilor prin proiecte de rapoarte/rapoarte finale clare și concise;

furnizarea de servicii de consiliere/consultanță la cererea cadrelor de conducere;

efectuarea de audituri de urmărire subsecventă pentru a se asigura că recomandările au fost puse în practică în mod eficace.

Pe lângă cele de mai sus, candidaților înscriși pe lista de rezervă pentru gradul AD 7 li se va putea cere să îndeplinească următoarele atribuții:

planificarea unor proceduri de audit adecvate pentru realizarea obiectivelor misiunilor de audit;

coordonarea misiunilor de audit, alocând sarcinile care trebuie îndeplinite de către fiecare membru al echipei de audit;

supravegherea activității de audit a membrilor echipei de audit.

Sfârșitul ANEXEI I, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA II

CRITERII DE SELECȚIE

Comisia de evaluare ia în considerare următoarele criterii la selecția pe bază de calificări:

Pentru gradul AD 5:

1.

o certificare sau o calificare profesională recunoscută în domeniul auditului intern, extern (inclusiv audit IT)/în domeniul contabilității;

2.

experiență profesională de cel puțin un an în domeniul auditului intern sau extern;

3.

experiență profesională de cel puțin un an în domeniul auditului IT;

4.

experiență în elaborarea de metodologii de audit (excluzând misiunile de audit) sau în organizarea de cursuri de formare profesională de audit;

5.

experiență profesională de cel puțin un an în domeniul auditului cheltuielilor/programelor finanțate de UE;

6.

experiență profesională în servicii de consultanță (excluzând misiunile de audit);

7.

experiență profesională în cel puțin unul dintre următoarele domenii: contabilitate, control intern, gestiune financiară, finanțe și bănci, informatică și/sau gestionare de proiecte;

8.

aplicare în practică a tehnicilor de audit asistate de calculator (Computer Assisted Audit Techniques – CAAT).

Pentru gradul AD 7:

1.

o certificare sau o calificare profesională recunoscută în domeniul auditului intern, extern (inclusiv audit IT)/în domeniul contabilității;

2.

experiență profesională de cel puțin un an în domeniul auditului intern sau extern, pe lângă experiența cerută la punctul 3), „ Condiții specifice – calificări și experiență profesională ” din anunțul de concurs);

3.

experiență profesională de cel puțin un an în domeniul auditului IT;

4.

experiență în elaborarea de metodologii de audit (excluzând misiunile de audit) sau în organizarea de cursuri de formare profesională de audit;

5.

experiență profesională de cel puțin un an în domeniul auditului cheltuielilor/programelor finanțate de UE;

6.

experiență profesională în servicii de consultanță (excluzând misiunile de audit);

7.

experiență profesională în cel puțin unul dintre următoarele domenii: contabilitate, control intern, gestiune financiară, finanțe și bănci, informatică și/sau gestionare de proiecte;

8.

aplicare în practică a tehnicilor de audit asistate de calculator (Computer Assisted Audit Techniques – CAAT);

9.

experiență profesională de cel puțin doi ani în conducerea unei echipe de audit.

Sfârșitul ANEXEI II, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA III

DISPOZIȚII GENERALE APLICABILE CONCURSURILOR GENERALE

INFORMAȚII GENERALE

Orice trimitere, în cadrul procedurilor de selecție organizate de EPSO, la o persoană de un anumit sex se înțelege ca fiind făcută, de asemenea, la o persoană de orice alt sex.

În cazul în care, pentru ultimul loc al oricărei etape a concursului, doi/mai mulți candidați au obținut aceeași notă, ambii candidați/toți candidații în cauză vor trece în etapa următoare a concursului. Toți candidații readmiși după ce au introdus o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, invitați să participe la etapa următoare.

În cazul în care, pentru ultimul loc pe lista de rezervă, doi/mai mulți candidați au obținut aceeași notă, ambii candidați/toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă. Toți candidații readmiși după ce au introdus, în această etapă a procedurii, o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, adăugați pe lista de rezervă.

1.   CINE ÎȘI POATE DEPUNE CANDIDATURA?

1.1.    Condiții generale și specifice

Condițiile generale și specifice (inclusiv cunoștințele lingvistice) pentru fiecare domeniu sau profil sunt indicate în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?”.

Condițiile specifice privind calificările, experiența profesională și cunoștințele lingvistice variază în funcție de profilul cerut. În candidatura dumneavoastră, vă rugăm să oferiți cât mai multe detalii cu privire la calificările și experiența dumneavoastră profesională (dacă se cere), astfel cum se descrie în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?” din prezentul anunț, care sunt relevante pentru atribuțiile avute în vedere .

(a)

Diplome și/sau certificate: diplomele, indiferent dacă sunt eliberate de țări din UE sau din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, de exemplu de un minister al educației al unui stat membru al UE. În acest sens, comisia de evaluare va ține cont de diferitele structuri de învățământ.

Pentru învățământul superior și pentru învățământul tehnic, profesional sau specializat, vă rugăm să indicați materiile studiate, durata studiilor, precum și dacă este vorba de un curs de zi, cu frecvență redusă sau un curs seral.

(b)

Experiența profesională (dacă se cere) va fi luată în considerare numai dacă are legătură cu atribuțiile avute în vedere și:

constituie o activitate reală și efectivă;

este remunerată;

implică un raport de subordonare sau prestarea unui serviciu și

sub rezerva următoarelor condiții:

munca voluntară: dacă este remunerată și presupune un număr similar de ore pe săptămână și o durată similară cu o activitate profesională obișnuită;

stagiile: dacă sunt remunerate;

serviciul militar obligatoriu: dacă a fost efectuat înainte sau după obținerea diplomei cerute pentru o perioadă care să nu depășească durata legală în statul membru din care proveniți;

concediul de maternitate/paternitate/adopție: dacă se înscrie în cadrul unui contract de muncă;

doctoratul: pentru o perioadă de maximum trei ani, cu condiția ca doctoratul să fi fost efectiv obținut, indiferent dacă activitățile au fost remunerate sau nu și

munca cu fracțiune de normă: calculată proporțional cu numărul de ore lucrate; de exemplu, munca cu jumătate de normă prestată timp de șase luni ar fi contabilizată drept trei luni.

1.2.    Documente justificative

În diferite etape ale procedurii de selecție va trebui să prezentați un document oficial care să vă ateste cetățenia (de exemplu, pașaportul sau cartea de identitate), care trebuie să fie valabil la termenul-limită de validare a candidaturii dumneavoastră (la termenul-limită de validare a primei părți a candidaturii dumneavoastră în cazul în care procedura de depunere a candidaturilor comportă două părți).

Pentru toate perioadele de activitate profesională trebuie să furnizați originalul sau fotocopii certificate după:

adeverințe din partea foștilor angajatori și a angajatorului (angajatorilor) actual(i) care să precizeze natura și nivelul atribuțiilor exercitate, data de începere și data de încheiere a activității, conținând antetul și ștampila oficială a întreprinderii, precum și numele și semnătura persoanei responsabile; sau

contractul (contractele) de muncă, precum și primul și ultimul fluturaș de salariu, însoțite de o descriere detaliată a atribuțiilor exercitate;

(pentru activitățile profesionale nesalariale, de exemplu, profesii independente, profesii liberale) facturile sau bonurile de comandă în care sunt descrise în detaliu activitățile exercitate sau orice alt document justificativ oficial relevant;

(pentru interpreții de conferință, în cazul cărora se cere experiență profesională) documente care să ateste numărul de zile, precum și limbile sursă și țintă de interpretare, având legătură în mod specific cu interpretariatul de conferință.

În general, nu se solicită documente justificative pentru a dovedi cunoștințele dumneavoastră lingvistice, cu excepția anumitor profiluri lingvistice sau a unor profiluri specializate.

Vi se pot solicita informații sau documente suplimentare în orice etapă a procedurii. EPSO vă va informa ce documente justificative trebuie să furnizați și în ce moment.

1.3.    Egalitatea de șanse și măsuri speciale

În cazul în care un handicap sau o afecțiune v-ar putea împiedica să participați la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în formularul dumneavoastră de candidatură și să ne comunicați tipul măsurilor speciale de care aveți nevoie. În cazul în care handicapul sau afecțiunea apare după ce ați validat formularul de candidatură, trebuie să informați EPSO în cel mai scurt timp, utilizând datele de contact indicate mai jos.

Vă rugăm să rețineți că va trebui să trimiteți la EPSO un certificat eliberat de autoritatea națională din țara dumneavoastră sau un certificat medical pentru ca cererea dumneavoastră să fie luată în considerare. Documentele dumneavoastră justificative vor fi examinate, astfel încât să se poată lua măsuri rezonabile pentru a vă facilita accesul, dacă este cazul.

Dacă întâmpinați probleme legate de accesibilitate sau dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa „EPSO-accessibility” prin:

e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);

fax (+ 32 22998081) sau

poștă:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   DE CĂTRE CINE VOI FI EVALUAT?

Pentru a compara candidații și a-i selecta pe cei mai buni pe baza competențelor, a aptitudinilor și a calificărilor acestora din perspectiva cerințelor prevăzute în prezentul anunț de concurs, este numită o comisie de evaluare. Membrii comisiei de evaluare stabilesc, de asemenea, nivelul de dificultate al testelor concursului și aprobă conținutul acestora, pe baza propunerilor făcute de EPSO.

Pentru a garanta independența comisiei de evaluare, este strict interzis candidaților sau oricărei persoane din afara comisiei să încerce să contacteze oricare dintre membrii comisiei, mai puțin în contextul testelor care necesită interacțiunea directă dintre candidați și comisie.

Candidații care doresc să își expună cazul sau să își exercite drepturile trebuie să facă acest lucru în scris, trimițând EPSO corespondența destinată unei anumite comisii de evaluare; EPSO o va transmite apoi comisiei. Toate intervențiile, directe sau indirecte, ale candidaților în afara acestei proceduri sunt interzise și pot atrage descalificarea din concurs.

Existența unei legături de familie sau de ordin ierarhic între un candidat și un membru al comisiei de evaluare, în special, creează un conflict de interese. Comisiile de evaluare sunt invitate să comunice imediat EPSO aceste situații de îndată ce au cunoștință de existența lor. EPSO va evalua fiecare caz în mod individual și va lua măsurile corespunzătoare. Nerespectarea normelor de mai sus poate duce la sancționarea disciplinară a membrilor comisiilor de evaluare și poate antrena descalificarea din concurs a candidaților respectivi (a se vedea secțiunea 4.4).

Numele membrilor comisiei de evaluare se publică pe site-ul web al EPSO (www.eu-careers.eu) înainte de începerea testelor aferente etapei/centrului de evaluare.

3.   COMUNICARE

3.1.    Comunicarea cu EPSO

Pentru a urmări evoluția concursului, ar trebui să vă consultați contul EPSO cel puțin de două ori pe săptămână. Dacă, în urma unei probleme tehnice care ține de EPSO, nu sunteți în măsură să vă consultați contul, trebuie să semnalați EPSO imediat acest fapt și doar prin intermediul site-ului EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

EPSO își rezervă dreptul de a nu furniza informații care sunt deja menționate în mod clar în prezentul anunț de concurs, în anexele la acesta sau pe site-ul web al EPSO, inclusiv la rubrica „Întrebări și răspunsuri”.

În întreaga corespondență referitoare la o anumită candidatură, vă rugăm să vă indicați numele, așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO, numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție.

EPSO aplică principiile Codului de bună conduită administrativă https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_ro (astfel cum a fost publicat în Jurnalul Oficial). În consecință, EPSO își rezervă dreptul de a înceta orice schimb de corespondență abuzivă (și anume repetitivă, ofensatoare și/sau nerelevantă).

3.2.    Accesul la informații

Candidații au drepturi specifice de acces la anumite informații care îi privesc, conferite în temeiul obligației de motivare, pentru a se permite introducerea unei căi de atac împotriva deciziilor de respingere.

Această obligație de motivare trebuie echilibrată cu caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, care garantează independența comisiei de evaluare și obiectivitatea procesului de selecție. Având în vedere caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, nu se pot divulga informații privind atitudinile adoptate de anumiți membri ai comisiei de evaluare privind evaluarea individuală sau comparativă a candidaților.

Aceste drepturi de acces sunt specifice pentru candidații din cadrul unui concurs general și legislația privind accesul public la documente nu le poate conferi acestora alte drepturi decât cele menționate în prezenta secțiune.

3.2.1.   Comunicare automată

După fiecare etapă a procesului de selecție organizat pentru un anumit concurs, veți primi automat următoarele informații prin intermediul contului dumneavoastră EPSO:

teste cu variante multiple de răspuns: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu răspunsurile date de dumneavoastră și cu răspunsurile corecte, cu numărul/litera de referință. Accesul la textul întrebărilor și al răspunsurilor este exclus în mod explicit;

eligibilitate: dacă ați fost admis; în caz contrar, condițiile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite;

„Talent Screener”: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu ponderea întrebărilor, punctajul acordat pentru răspunsurile date de dumneavoastră și punctajul dumneavoastră total;

teste preliminare: rezultatele dumneavoastră;

teste intermediare: rezultatele dumneavoastră, în cazul în care nu sunteți printre candidații invitați să participe la etapa următoare;

etapa/centrul de evaluare: în cazul în care nu ați fost descalificat, pașaportul dumneavoastră de competențe, care indică notele dumneavoastră globale pentru fiecare competență, și observațiile comisiei de evaluare, prin care se oferă aprecieri cantitative și calitative cu privire la prestația dumneavoastră la etapa/centrul de evaluare.

Ca regulă generală, EPSO nu comunică candidaților textele-sursă și nici enunțurile exercițiilor, întrucât se intenționează reutilizarea acestora în cadrul concursurilor viitoare. Cu toate acestea, pentru anumite teste, EPSO poate publica pe site-ul său, în mod excepțional, textele-sursă sau enunțurile exercițiilor în cazul în care:

testele s-au încheiat;

rezultatele au fost stabilite și comunicate candidaților și

nu se intenționează reutilizarea textelor-sursă/enunțurilor exercițiilor în cadrul concursurilor viitoare.

3.2.2.   Informații la cerere

Puteți solicita o copie necorectată a răspunsurilor dumneavoastră la testele scrise dacă nu se intenționează reutilizarea conținutului respectiv în cadrul unor concursuri viitoare. Acest lucru exclude în mod explicit transmiterea răspunsurilor la exercițiile „e-tray” și la studiile de caz.

Lucrările cu răspunsurile dumneavoastră corectate și detaliile notării, în special, fac obiectul caracterului secret al lucrărilor comisiei de evaluare și nu vor fi divulgate.

EPSO depune eforturi pentru a pune la dispoziția candidaților cât mai multe informații posibil, în conformitate cu obligația de motivare, cu natura confidențială a activității comisiei de evaluare și cu normele privind protecția datelor cu caracter personal. Toate cererile de informații vor fi evaluate din perspectiva acestor obligații.

Cererile de informații trebuie trimise prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro) în termen de 10 zile calendaristice de la data la care au fost publicate rezultatele în contul dumneavoastră EPSO.

4.   PLÂNGERI ȘI PROBLEME

4.1.    Aspecte tehnice și de organizare

Dacă, în orice etapă a procedurii de selecție, vă confruntați cu o problemă tehnică sau de organizare gravă, pentru a ne permite să investigăm chestiunea respectivă și să luăm măsuri corective, vă rugăm să informați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

În întreaga corespondență, vă rugăm să indicați numele dumneavoastră (așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO), numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție.

Dacă problema apare la un centru de testare, vă rugăm:

să o semnalați imediat supraveghetorilor, astfel încât să se poată căuta o soluție în cadrul centrului. În orice caz, cereți supraveghetorilor să consemneze plângerea dumneavoastră în scris; și

să contactați EPSO în cel mult 3 zile calendaristice de la data susținerii testelor prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro), furnizând o descriere succintă a problemei întâlnite.

În ceea ce privește problemele survenite în afara centrelor de testare (de exemplu, în principal în ceea ce privește procesul de programare a testelor), vă rugăm să urmați instrucțiunile din contul dumneavoastră EPSO și de pe site-ul web al EPSO sau să contactați imediat EPSO prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

Pentru problemele legate de candidatura dumneavoastră, trebuie să contactați EPSO imediat și, în orice caz, înainte de termenul-limită pentru depunerea candidaturilor, prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro). S-ar putea ca la întrebările transmise cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de depunere a candidaturilor să nu primiți un răspuns înainte de expirarea termenului.

4.2.    Procedurile de reexaminare internă

4.2.1.   Erori în testele cu variante multiple de răspuns pe calculator

Baza de date a testelor cu variante multiple de răspuns face în permanență obiectul unui control de calitate aprofundat de către EPSO și comisiile de evaluare.

În cazul în care considerați că o eroare într-una sau mai multe din întrebările testelor cu variante multiple de răspuns v-a afectat capacitatea de a răspunde, aveți dreptul să solicitați reexaminarea întrebării (întrebărilor) respective de către comisia de evaluare (în cadrul procedurii de „neutralizare”).

Conform acestei proceduri, comisia de evaluare poate să decidă anularea întrebării care conține eroarea și redistribuirea punctelor între restul întrebărilor din cadrul testului. Numai candidații care au primit întrebarea respectivă vor fi afectați de recalculare. Notarea testelor rămâne cea indicată în secțiunile relevante ale prezentului anunț de concurs.

Modalitățile de depunere a unei contestații cu privire la testele cu variante multiple de răspuns sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 3 zile calendaristice de la data la care ați susținut testele pe calculator;

informații suplimentare: descrieți subiectul întrebării (conținutul) pentru identificarea întrebării (întrebărilor) în cauză și explicați cât mai clar posibil în ce constă eroarea presupusă.

Contestațiile primite după termenul-limită sau care nu descriu în mod clar întrebarea (întrebările) contestată (contestate) și eroarea presupusă nu vor fi luate în considerare.

În special, plângerile în care se indică doar presupuse probleme de traducere, nefiind precizată în mod clar problema, nu vor fi luate în considerare.

Aceeași procedură de reexaminare se aplică în cazul erorilor din cadrul exercițiului „e-tray”.

4.2.2.   Cereri de reexaminare

Aveți posibilitatea de a introduce o cerere de reexaminare a oricărei decizii luate de comisia de evaluare sau de EPSO care stabilește rezultatele dumneavoastră și/sau determină dacă puteți trece în următoarea etapă a concursului sau dacă sunteți exclus din acesta.

Cererile de reexaminare se pot baza pe:

o neregulă materială în procesul concursului și/sau

nerespectarea, de către comisia de evaluare sau de EPSO, a Statutului funcționarilor, a anunțului de concurs, a anexelor sale și/sau a jurisprudenței.

Vă rugăm să rețineți că nu sunteți autorizat să contestați valabilitatea evaluării de către comisia de evaluare a calității prestației dumneavoastră la un test sau a relevanței calificărilor și a experienței dumneavoastră profesionale. Această evaluare reprezintă o judecată de valoare a comisiei de evaluare și faptul că nu sunteți de acord cu evaluarea comisiei în ceea ce privește testul pe care l-ați susținut, experiența și/sau calificările dumneavoastră nu dovedește că respectiva comisie a săvârșit o eroare. Cererile de reexaminare prezentate pe această bază nu vor conduce la un rezultat pozitiv.

Modalitățile de depunere a unei cereri de reexaminare sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 10 zile calendaristice de la data la care decizia contestată a fost publicată în contul dumneavoastră EPSO;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți să o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

Vă vom trimite o confirmare de primire în termen de 15 zile lucrătoare. Organismul care a luat decizia contestată (comisia de evaluare sau EPSO) va examina cererea dumneavoastră și veți primi un răspuns motivat în cel mai scurt timp.

Dacă rezultatul este pozitiv, veți fi reintegrat în procesul de selecție în etapa din care ați fost exclus, indiferent în ce etapă a concursului s-a ajuns între timp.

4.3.    Alte forme de contestare

4.3.1.   Reclamații administrative

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a adresa o reclamație administrativă directorului EPSO, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri.

Puteți depune o reclamație împotriva unei decizii sau a absenței unei decizii care afectează în mod direct și imediat statutul dumneavoastră legal în calitate de candidat numai în cazul în care normele care reglementează procedura de selecție au fost în mod clar încălcate. Directorul EPSO nu poate anula o judecată de valoare a unei comisii de evaluare (a se vedea secțiunea 4.2.2).

Modalitățile de depunere a unei reclamații administrative sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de trei luni de la data notificării deciziei contestate sau de la data la care ar fi trebuit adoptată o decizie;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți să o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

4.3.2.   Recursuri jurisdicționale

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a introduce un recurs jurisdicțional în fața Tribunalului în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor.

Vă atragem atenția că recursurile împotriva deciziilor adoptate de EPSO și nu de comisia de evaluare nu pot fi admise în fața Tribunalului decât dacă s-a depus în prealabil o reclamație administrativă în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor (a se vedea secțiunea 4.3.1). Acesta este cazul, în special, al deciziilor privind criteriile generale de eligibilitate, care sunt adoptate de EPSO, nu de comisia de evaluare.

Modalitățile de introducere a unui recurs jurisdicțional sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Tribunalului (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Ombudsmanul European

Toți cetățenii și rezidenții UE pot depune o plângere adresată Ombudsmanului European.

Înainte de depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului, trebuie mai întâi să faceți demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organismele în cauză (a se vedea secțiunile 4.1-4.3).

Depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului nu extinde termenele pentru prezentarea reclamațiilor administrative sau introducerea unui recurs jurisdicțional.

Modalitățile de depunere a unei plângeri adresate Ombudsmanului sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Ombudsmanului European (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.    Descalificarea din procedura de selecție

Puteți fi descalificat în orice etapă a unei proceduri de selecție dacă EPSO constată că:

ați creat mai multe conturi EPSO;

ați candidat pentru domenii sau profiluri incompatibile;

nu îndepliniți toate condițiile de eligibilitate;

ați făcut declarații false sau declarații care nu sunt susținute prin documente adecvate;

nu v-ați programat la unul sau la mai multe dintre teste sau nu le-ați susținut;

ați trișat la teste;

nu ați declarat în formularul dumneavoastră de candidatură cunoașterea limbilor cerute în prezentul anunț de concurs ori nu ați declarat nivelul (nivelurile) minim(e) cerut(e) pentru limbile respective;

ați încercat să contactați un membru al comisiei de evaluare într-un mod neautorizat;

nu ați informat EPSO cu privire la existența unui posibil conflict de interese cu un membru al comisiei de evaluare;

ați depus formularul de candidatură într-o altă limbă decât cea/cele menționată/menționate în prezentul anunț de concurs (se poate însă accepta utilizarea altei limbi pentru numele proprii, titlurile oficiale și denumirile funcțiilor, astfel cum sunt indicate în documentele justificative, sau denumirile/titlurile diplomelor) și/sau

ați semnat sau ați înscris un semn distinctiv în testele scrise sau practice care sunt corectate în mod anonim.

Candidații care doresc să fie recrutați de către instituțiile UE trebuie să facă dovada celei mai mari integrități. Frauda sau tentativa de fraudă poate fi pasibilă de sancțiuni și vă poate compromite eligibilitatea pentru concursurile ulterioare.

Sfârșitul ANEXEI III, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA IV

EXEMPLE DE CALIFICĂRI MINIME, PENTRU FIECARE ȚARĂ ȘI GRAD, CARE CORESPUND, ÎN PRINCIPIU, CELOR CERUTE ÎN ANUNȚURILE DE CONCURS

Faceți clic aici pentru o versiune ușor de citit a acestor exemple.

ȚARA

AST-SC 1 – AST-SC 6

AST 1 – AST 7

AST 3 – AST 11

AD 5 – AD 16

Învățământ secundar (care oferă acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu de învățământ superior neuniversitar sau ciclu de învățământ universitar de scurtă durată de cel puțin doi ani)

Învățământ de nivel universitar (cel puțin trei ani)

Învățământ de nivel universitar (patru ani sau mai mult)

Belgique — België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/ Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Sfârșitul ANEXEI IV, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.