ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 39

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 62
1 februarie 2019


Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Comitetul european pentru risc sistemic

2019/C 39/01 CERS/2018/8

Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 5 decembrie 2018 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (CERS/2018/8)

1


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2019/C 39/02

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9139 – Haier/Candy) ( 1 )

10

2019/C 39/03

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank) ( 1 )

10

2019/C 39/04

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) ( 1 )

11

2019/C 39/05

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9228 – Denso/Aisin/JV) ( 1 )

11

2019/C 39/06

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9148 – Univar/Nexeo) ( 1 )

12


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2019/C 39/07

Rata de schimb a monedei euro

13

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2019/C 39/08

Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Instituirea obligațiilor de serviciu public în ceea ce privește serviciile aeriene regulate ( 1 )

14

2019/C 39/09

Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public ( 1 )

15

2019/C 39/10

Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate ( 1 )

16

2019/C 39/11

Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public ( 1 )

17


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2019/C 39/12

Cerere specifică de propuneri – EACEA/02/2019 – Carta Erasmus pentru învățământul superior pentru perioada 2014-2020

18

 

Banca Europeană de Investiții

2019/C 39/13

Cerere de propuneri – Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială IBEI din 2019

20

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2019/C 39/14

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

21

2019/C 39/15

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

23


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

RECOMANDĂRI

Comitetul european pentru risc sistemic

1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/1


RECOMANDAREA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC

din 5 decembrie 2018

de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri

(CERS/2018/8)

(2019/C 39/01)

CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (1), în special articolul 3 și articolele 16-18,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (2), în special articolul 458 alineatul (8),

având în vedere Decizia CERS/2011/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare a Regulamentului de procedură al Comitetului european pentru risc sistemic (3), în special articolele 18-20,

întrucât:

(1)

Pentru a asigura eficacitatea și consecvența măsurilor de politică macroprudențială naționale, este important ca aplicarea prin reciprocitate obligatorie prevăzută de dreptul Uniunii să fie completată de aplicarea prin reciprocitate voluntară.

(2)

Cadrul pentru mecanismul de reciprocitate voluntară pentru măsurile de politică macroprudențială care este prevăzut de Recomandarea CERS/2015/2 a Comitetului european pentru risc sistemic (4) urmărește să asigure că același set de cerințe macroprudențiale se aplică aceluiași tip de expuneri la risc într-un anumit stat membru, indiferent de statutul juridic și de localizarea furnizorului de servicii financiare.

(3)

Recomandarea CERS/2017/4 a Comitetului european pentru risc sistemic (5) recomandă autorității de activare relevante să propună un prag maxim de semnificație atunci când prezintă Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) o solicitare de reciprocitate, prag sub care expunerea unui furnizor individual de servicii financiare la riscul macroprudențial identificat în jurisdicția în care este aplicată măsura de politică macroprudențială de către autoritatea de activare poate fi considerată nesemnificativă. CERS poate recomanda un prag diferit dacă se consideră necesar.

(4)

Ca principiu general, în conformitate cu articolul 458 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se așteaptă ca autoritatea de activare să coopereze cu autoritățile relevante care aplică prin reciprocitate această măsură pentru a asigura punerea în aplicare efectivă și eficientă a măsurii de reciprocitate.

(5)

Începând cu 1 iulie 2018, instituțiile globale de importanță sistemică (G-SII) și alte instituții de importanță sistemică (O-SII) din Franța sunt supuse, la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora, în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, unei limite a expunerilor mari de 5 % din capitalul lor eligibil în raport cu societățile nefinanciare mari foarte îndatorate cu sediul social în Franța.

(6)

În urma solicitării Haut Conseil de stabilité financière (Consiliul superior pentru stabilitate financiară) prezentate CERS în conformitate cu articolul 458 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și pentru: (i) a împiedica materializarea efectelor transfrontaliere negative sub forma pierderilor și a arbitrajului de reglementare care ar putea rezulta din punerea în aplicare a măsurii de politică macroprudențială aplicate în Franța în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; (ii) a semnala altor participanți pe piață riscurile sistemice asociate îndatorării crescute a societăților nefinanciare mari cu sediul social în Franța; și (iii) a crește reziliența instituțiilor de importanță sistemică din alte state membre, Consiliul general al CERS a decis să includă această măsură în lista de măsuri de politică macroprudențială a căror aplicare prin reciprocitate este recomandată în temeiul Recomandării CERS/2015/2.

(7)

Întrucât măsura activată de Haut Conseil de stabilité financière este aplicată numai la cel mai înalt nivel de consolidare, în concordanță cu principiul menționat în subrecomandarea C(2) din Recomandarea CERS/2015/2, potrivit căruia autoritățile relevante ar trebui să pună în aplicare măsura de politică macroprudențială pusă în aplicare de autoritatea de activare, ar trebui, de asemenea, să fie posibil ca măsura să fie aplicată prin reciprocitate la același nivel de consolidare. În plus, aplicarea pragului de semnificație la nivel individual ar putea conduce la exceptarea instituțiilor care, la nivel consolidat, au expuneri mari concentrate față de societăți nefinanciare foarte îndatorate cu sediul social în Franța, creând astfel un stimulent pentru arbitrajul de reglementare. În consecință, pragul de semnificație recomandat ar trebui aplicat, în acest caz excepțional, pe bază consolidată.

(8)

Prin urmare, Recomandarea CERS/2015/2 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

MODIFICĂRI

Recomandarea CERS/2015/2 se modifică după cum urmează:

1.

În secțiunea 1, subrecomandarea C(1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsurile de politică macroprudențială adoptate de alte autorități relevante și a căror aplicare prin reciprocitate a fost recomandată de către CERS. Se recomandă aplicarea prin reciprocitate a următoarelor măsuri, astfel cum se detaliază în anexă:

Estonia:

o rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în conformitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE expunerilor interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia;

Finlanda:

un nivel minim de 15 procente pentru ponderea de risc medie aferentă creditelor ipotecare locative garantate cu o ipotecă asupra unităților de locuit din Finlanda, aplicat în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 instituțiilor de credit autorizate în Finlanda, utilizând abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) pentru calcularea cerințelor de capital reglementat;

Belgia:

o majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 instituțiilor de credit autorizate în Belgia, utilizând abordarea bazată pe modele interne de rating pentru calcularea cerințelor de capital reglementat, și care este compusă din:

(a)

o majorare forfetară a ponderii de risc de 5 puncte procentuale; și

(b)

o majorare proporțională a ponderii de risc care constă în 33 de procente din media ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc, aplicată portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia;

Franța:

restrângerea la 5 % din capitalul eligibil a limitei expunerii mari prevăzute la articolul 395 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aplicabilă expunerilor față de societăți nefinanciare mari foarte îndatorate cu sediul social în Franța, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 instituțiilor globale de importanță sistemică (G-SII) și altor instituții de importanță sistemică (O-SII) la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora.”

2.

Anexa se înlocuiește cu anexa la prezenta recomandare.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 5 decembrie 2018.

Francesco MAZZAFERRO

Șeful secretariatului CERS,

în numele Consiliului general al CERS


(1)  JO L 331, 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO C 58, 24.2.2011, p. 4.

(4)  Recomandarea CERS/2015/2 a Comitetului european pentru risc sistemic din 15 decembrie 2015 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (JO C 97, 12.3.2016, p. 9).

(5)  Recomandarea CERS/2017/4 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 octombrie 2017 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (JO C 431, 15.12.2017, p. 1).


ANEXĂ

Anexa la Recomandarea CERS/2015/2 se înlocuiește cu următorul text:

„Anexă

Estonia

O rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în conformitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE expunerilor interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia

I.   Descrierea măsurii

1.

Măsura estonă constituie o rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în conformitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE expunerilor interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia.

II.   Aplicarea prin reciprocitate

2.

În cazul în care statele membre au transpus articolul 134 din Directiva 2013/36/UE în dreptul național, se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura estonă pentru expunerile situate în Estonia ale instituțiilor autorizate la nivel intern în conformitate cu articolul 134 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE. În sensul prezentului punct se aplică termenul prevăzut în subrecomandarea C(3).

3.

În cazul în care statele membre nu au transpus articolul 134 din Directiva 2013/36/UE în dreptul național, se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura estonă pentru expunerile situate în Estonia ale instituțiilor autorizate la nivel intern în conformitate cu subrecomandarea C(2). Se recomandă autorităților relevante să adopte măsura echivalentă în termen de șase luni.

Finlanda

Un nivel minim de 15 procente specific instituției de credit pentru ponderea de risc medie aferentă creditelor garantate cu o ipotecă asupra unităților de locuit din Finlanda, aplicabil instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) (denumite în continuare «instituții de credit IRB») în temeiul articolului 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

I.   Descrierea măsurii

1.

Măsura finlandeză, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, constă într-un nivel minim de 15 procente al ponderii de risc medii, specific instituției de credit pentru instituțiile de credit IRB, la nivel de portofoliu, pentru creditele ipotecare locative garantate cu unități de locuit din Finlanda.

II.   Aplicarea prin reciprocitate

2.

În conformitate cu articolul 458 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se recomandă autorităților relevante din statele membre în cauză să aplice prin reciprocitate măsura finlandeză în ceea ce privește portofoliile de credite ipotecare retail garantate cu unități de locuit din Finlanda ale instituțiilor de credit IRB, acordate de sucursale autorizate la nivel național și situate în Finlanda. În sensul prezentului punct se aplică termenul prevăzut în subrecomandarea C(3).

3.

Totodată, se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura finlandeză în ceea ce privește portofoliile de credite ipotecare retail garantate cu unități de locuit din Finlanda ale instituțiilor de credit IRB, acordate direct transfrontalier de instituțiile de credit cu sediul în jurisdicțiile respectivelor autorități. În sensul prezentului punct se aplică termenul prevăzut în subrecomandarea C(3).

4.

În conformitate cu subrecomandarea C(2), se recomandă autorităților relevante să aplice, după consultarea CERS, o măsură de politică macroprudențială disponibilă în jurisdicția lor care are efectul cel mai apropiat de cel al măsurii sus-menționate recomandate în vederea aplicării prin reciprocitate, inclusiv adoptarea măsurilor și competențelor de supraveghere prevăzute în titlul VII capitolul 2 secțiunea IV din Directiva 2013/36/UE. Se recomandă autorităților relevante să adopte măsura echivalentă în termen de patru luni.

III.   Prag de semnificație

5.

Măsura este suplimentată de un prag de semnificație de 1 miliard EUR expunere la piața de creditare ipotecară locativă din Finlanda pentru a direcționa aplicarea potențială a principiului de minimis de către statele membre de aplicare prin reciprocitate.

6.

În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, autoritățile relevante din statul membru în cauză pot acorda derogări unor instituții de credit IRB individuale cu portofolii nesemnificative de credite ipotecare retail garantate cu unități de locuit din Finlanda sub pragul de semnificație de 1 miliard EUR. În acest caz, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor, iar acestora li se recomandă să aplice prin reciprocitate măsura atunci când o instituție de credit IRB depășește pragul de 1 miliard EUR.

7.

Atunci când nu există instituții de credit IRB autorizate în alte state membre în cauză cu sucursale situate în Finlanda sau care furnizează servicii financiare direct în Finlanda și care au expuneri de 1 miliard EUR sau mai mult față de piața ipotecară finlandeză, autoritățile relevante din statele membre în cauză pot decide să nu aplice prin reciprocitate măsura, astfel cum se prevede în secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2. În acest caz, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor, iar acestora li se recomandă să aplice prin reciprocitate măsura atunci când o instituție de credit IRB depășește pragul de 1 miliard EUR.

Belgia

O majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia impusă instituțiilor de credit autorizate în Belgia care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating și aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Majorarea este formată din două componente:

(a)

o majorare forfetară a ponderii de risc de 5 puncte procentuale; și

(b)

o majorare proporțională a ponderii de risc care constă în 33 de procente din media ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc, aplicată portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia.

I.   Descrierea măsurii

1.

Măsura belgiană, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și impusă instituțiilor de credit autorizate în Belgia care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating, constă într-o majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia, care este formată din două componente:

(a)

Prima componentă constă într-o creștere de 5 puncte procentuale a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia, care se obține după calcularea celei de a doua părți a majorării ponderii de risc în conformitate cu litera (b).

(b)

A doua componentă constă într-o creștere a ponderii de risc de 33 de procente din media ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc, aplicată portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia. Media ponderată în funcție de expunere reprezintă media ponderilor de risc aferente creditelor individuale calculate în conformitate cu articolul 154 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ponderată cu valoarea expunerii relevante.

II.   Aplicarea prin reciprocitate

2.

În conformitate cu articolul 458 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se recomandă autorităților relevante din statele membre în cauză să aplice prin reciprocitate măsura belgiană în ceea ce privește sucursalele situate în Belgia ale instituțiilor de credit autorizate la nivel intern care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating, în termenul prevăzut în subrecomandarea C(3).

3.

Se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura belgiană în ceea ce privește instituțiile de credit autorizate la nivel intern care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating și care au expuneri directe de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia. În conformitate cu subrecomandarea C(2), se recomandă autorităților relevante să aplice aceeași măsură ca cea care a fost pusă în aplicare în Belgia de autoritatea de activare, în termenul prevăzut în subrecomandarea C(3).

4.

În cazul în care în jurisdicția lor nu este disponibilă aceeași măsură de politică macroprudențială, se recomandă autorităților relevante să aplice, după consultarea CERS, o măsură de politică macroprudențială disponibilă în jurisdicția lor care are efectul cel mai apropiat de cel al măsurii sus-menționate recomandate în vederea aplicării prin reciprocitate, inclusiv adoptarea măsurilor și competențelor de supraveghere prevăzute în titlul VII capitolul 2 secțiunea IV din Directiva 2013/36/UE. Se recomandă autorităților relevante să adopte măsura echivalentă nu mai târziu de patru luni de la publicarea prezentei recomandări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

III.   Prag de semnificație

5.

Măsura este suplimentată de un prag de semnificație specific instituției de 2 miliarde EUR pentru a direcționa aplicarea potențială a principiului de minimis de către autoritățile relevante care aplică prin reciprocitate această măsură.

6.

În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, autoritățile relevante din statul membru în cauză pot acorda derogări unor instituții de credit individuale autorizate la nivel intern care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating și care dețin expuneri de tip retail nesemnificative garantate cu bunuri imobile locative din Belgia sub pragul de semnificație de 2 miliarde EUR. Atunci când aplică pragul de semnificație, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor, iar acestora li se recomandă să aplice măsura belgiană în ceea ce privește instituțiile de credit individuale autorizate la nivel intern cărora le-a fost acordată derogarea atunci când pragul de semnificație de 2 miliarde EUR nu mai este respectat.

7.

Atunci când nu există instituții de credit autorizate în statele membre în cauză cu sucursale situate în Belgia sau care au expuneri directe de tip retail garantate cu bunuri imobile locative din Belgia, care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating și care au expuneri de 2 miliarde EUR sau mai mult față de piața belgiană a bunurilor imobile locative, autoritățile relevante din statele membre în cauză pot decide să nu aplice prin reciprocitate măsura belgiană, astfel cum se prevede în secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2. În acest caz, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor, iar acestora li se recomandă să aplice prin reciprocitate măsura belgiană atunci când o instituție de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating depășește pragul de 2 miliarde EUR.

8.

În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, pragul de semnificație de 2 miliarde EUR este un nivel maxim recomandat al pragului. Prin urmare, autoritățile relevante de aplicare prin reciprocitate au posibilitatea ca, în loc să aplice pragul recomandat, să stabilească un prag inferior pentru jurisdicțiile lor, dacă este cazul, sau să aplice măsura prin reciprocitate fără un prag de semnificație.

Franța

Restrângerea la 5 % din capitalul eligibil a limitei expunerii mari prevăzute la articolul 395 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aplicabilă expunerilor față de societăți nefinanciare mari foarte îndatorate cu sediul social în Franța, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 instituțiilor globale de importanță sistemică (G-SII) și altor instituții de importanță sistemică (O-SII) la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora.

I.   Descrierea măsurii

1.

Măsura franceză, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și impusă G-SII și O-SII la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora (nu la nivel subconsolidat) constă în restrângerea limitei expunerii mari la 5 % din capitalul lor eligibil, aplicabilă expunerilor față de societăți nefinanciare mari foarte îndatorate cu sediul social în Franța.

2.

O societate nefinanciară este definită ca persoana juridică sau fizică de drept privat cu sediul social în Franța și care, la nivelul său și la cel mai înalt nivel de consolidare, aparține sectorului societăților nefinanciare, astfel cum este definit la punctul 2.45 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

3.

Măsura se aplică expunerilor față de societăți nefinanciare cu sediul social în Franța și expunerilor față de grupuri de societăți nefinanciare aflate în legătură, după cum urmează:

(a)

pentru societățile nefinanciare care fac parte dintr-un grup de societăți nefinanciare aflate în legătură, cu sediul social la cel mai înalt nivel de consolidare în Franța, măsura se aplică sumei expunerilor nete față de grup și față de toate entitățile sale aflate în legătură, în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 39 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

pentru societățile nefinanciare care fac parte dintr-un grup de societăți nefinanciare aflate în legătură, cu sediul social la cel mai înalt nivel de consolidare în afara Franței, măsura se aplică sumei următoarelor:

(i)

expunerile față de societățile nefinanciare care își au sediul social în Franța;

(ii)

expunerile față de entitățile din Franța sau din străinătate asupra cărora societățile nefinanciare menționate la punctul (i) dețin controlul direct sau indirect în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 39 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; și

(iii)

expunerile față de entitățile din Franța sau din străinătate care sunt dependente din punct de vedere economic de societățile nefinanciare menționate la punctul (i) în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 39 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Prin urmare, nu intră în domeniul de aplicare al măsurii societățile nefinanciare care nu își au sediul social în Franța și care nu sunt filiale sau entități dependente din punct de vedere economic sau direct ori indirect controlate de o societate nefinanciară cu sediul social în Franța.

În conformitate cu articolul 395 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, măsura este aplicabilă după luarea în considerare a efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit și al exceptărilor în conformitate cu articolele 399-403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

4.

O G-SII sau o O-SII trebuie să considere o societate nefinanciară cu sediul social în Franța ca fiind mare dacă expunerea sa inițială față de societatea nefinanciară sau față de grupul de societăți nefinanciare aflate în legătură în sensul punctului 3 este mai mare sau egală cu 300 de milioane EUR. Valoarea expunerii inițiale este calculată în conformitate cu articolele 389 și 390 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 înainte de luarea în considerare a efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit și al exceptărilor în conformitate cu articolele 399-403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum este raportată în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (2).

5.

O societate nefinanciară este considerată foarte îndatorată dacă are un indicator al efectului de levier de peste 100 % și o rată de acoperire a cheltuielilor financiare sub trei, calculate la cel mai înalt nivel de consolidare la nivel de grup, după cum urmează:

(a)

indicatorul efectului de levier reprezintă raportul dintre datoria totală, după scăderea numerarului, și capitalurile proprii; și

(b)

rata de acoperire a cheltuielilor financiare reprezintă raportul dintre, pe de o parte, valoarea adăugată plus subvențiile de exploatare, din care se scad: (i) salarii; (ii) impozite și cheltuieli de exploatare; (iii) alte cheltuieli nete ordinare de exploatare, cu excluderea dobânzilor nete sau a altor cheltuieli asimilate; și (iv) deprecierea și amortizarea și, pe de altă parte, dobânzile și cheltuielile asimilate.

Aceste raporturi sunt calculate pe baza agregatelor contabile definite în conformitate cu standardele aplicabile, astfel cum sunt prezentate în situațiile financiare ale societății nefinanciare, certificate, dacă este cazul, de un contabil autorizat.

II.   Aplicarea prin reciprocitate

6.

Autorităților relevante li se recomandă să aplice prin reciprocitate măsura franceză prin aplicarea acesteia G-SII și O-SII autorizate la nivel național la cel mai înalt nivel de consolidare în jurisdicția perimetrului prudențial bancar al acestora.

7.

În cazul în care în jurisdicția lor nu este disponibilă aceeași măsură de politică macroprudențială, în conformitate cu subrecomandarea C(2), se recomandă autorităților relevante să aplice, după consultarea CERS, o măsură de politică macroprudențială disponibilă în jurisdicția lor care are efectul cel mai apropiat de cel al măsurii sus-menționate recomandate în vederea aplicării prin reciprocitate. Se recomandă autorităților relevante să adopte măsura echivalentă nu mai târziu de șase luni de la publicarea prezentei recomandări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

III.   Prag de semnificație

8.

Măsura este suplimentată de un prag de semnificație combinat pentru a direcționa aplicarea potențială a principiului de minimis de către autoritățile relevante care aplică prin reciprocitate această măsură, compus din:

(a)

un prag de 2 miliarde EUR pentru expunerile inițiale totale ale G-SII și O-SII autorizate la nivel național la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora față de sectorul francez al societăților nefinanciare;

(b)

un prag de 300 de milioane EUR aplicabil G-SII și O-SII autorizate la nivel național care ating sau depășesc pragul menționat la litera (a) pentru:

(i)

o singură expunere inițială față de o societate nefinanciară care își are sediul social în Franța;

(ii)

suma expunerilor inițiale față de un grup de societăți nefinanciare aflate în legătură, cu sediul social la cel mai înalt nivel de consolidare în Franța, calculată în conformitate cu punctul 3 litera (a);

(iii)

suma expunerilor inițiale față de societăți nefinanciare cu sediul social în Franța care fac parte dintr-un grup de societăți nefinanciare aflate în legătură, cu sediul social la cel mai înalt nivel de consolidare în afara Franței, astfel cum se raportează în formularele C 28.00 și C 29.00 din anexa VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014;

(c)

un prag de 5 % din capitalul eligibil al G-SII sau O-SII la cel mai înalt nivel de consolidare pentru expunerile identificate la litera (b) după luarea în considerare a efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit și al exceptărilor în conformitate cu articolele 399-403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Pragurile menționate la literele (b) și (c) trebuie aplicate indiferent dacă entitatea sau societatea nefinanciară relevantă este sau nu este foarte îndatorată.

Valoarea expunerii inițiale menționate la literele (a) și (b) trebuie calculată în conformitate cu articolele 389 și 390 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, înainte de luarea în considerare a efectului tehnicilor de diminuare a riscului de credit și al exceptărilor în conformitate cu articolele 399-403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum este raportată în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014.

9.

În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, autoritățile relevante din statul membru în cauză pot acorda derogări G-SII sau O-SII autorizate la nivel național la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora, care nu încalcă pragul de semnificație combinat menționat la punctul 8. La aplicarea pragului de semnificație, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor G-SII sau O-SII autorizate la nivel național față de sectorul francez al societăților nefinanciare, precum și concentrarea expunerilor G-SII sau O-SII autorizate la nivel național față de societățile nefinanciare mari cu sediul social în Franța, fiindu-le recomandat să aplice măsura franceză asupra G-SII sau O-SII autorizate la nivel național care anterior au făcut obiectul derogărilor la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora atunci când pragul de semnificație combinat menționat la punctul 8 este încălcat. Autoritățile relevante sunt, de asemenea, încurajate să semnaleze riscurile sistemice asociate îndatorării crescute a societăților nefinanciare mari cu sediul social în Franța față de alți participanți pe piață din jurisdicția lor.

10.

Dacă nu există G-SII sau O-SII la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acestora autorizate în statele membre în cauză cu expuneri față de sectorul societăților nefinanciare franceze care să depășească pragul de semnificație menționat la punctul 8, autoritățile relevante ale statelor membre în cauză pot decide, în conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, să nu aplice prin reciprocitate măsura franceză. În acest caz, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor G-SII sau O-SII autorizate la nivel național față de sectorul francez al societăților nefinanciare, precum și concentrarea expunerilor G-SII sau O-SII autorizate la nivel național față de societățile nefinanciare mari cu sediul social în Franța, fiindu-le recomandat să aplice prin reciprocitate măsura franceză atunci când o G-SII sau o O-SII, la cel mai înalt nivel de consolidare al perimetrului prudențial bancar al acesteia, depășește pragul de semnificație combinat menționat la punctul 8. Autoritățile relevante sunt, de asemenea, încurajate să semnaleze riscurile sistemice asociate îndatorării crescute a societăților nefinanciare mari cu sediul social în Franța față de alți participanți pe piață din jurisdicția lor.

11.

În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, pragul de semnificație combinat menționat la punctul 8 este un nivel maxim recomandat al pragului. Prin urmare, autoritățile relevante de aplicare prin reciprocitate au posibilitatea ca, în loc să aplice pragul recomandat, să stabilească un prag inferior pentru jurisdicțiile lor, dacă este cazul, sau să aplice măsura prin reciprocitate fără un prag de semnificație.

(1)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/10


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.9139 – Haier/Candy)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/02)

La 13 decembrie 2018, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32018M9139. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/10


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/03)

La 21 ianuarie 2019, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32019M9135. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/11


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/04)

La 22 ianuarie 2019, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32019M9176. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/11


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.9228 – Denso/Aisin/JV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/05)

La 23 ianuarie 2019, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32019M9228. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/12


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.9148 – Univar/Nexeo)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/06)

La 23 ianuarie 2019, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32019M9148. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/13


Rata de schimb a monedei euro (1)

31 ianuarie 2019

(2019/C 39/07)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1488

JPY

yen japonez

124,81

DKK

coroana daneză

7,4657

GBP

lira sterlină

0,87578

SEK

coroana suedeză

10,3730

CHF

franc elvețian

1,1409

ISK

coroana islandeză

137,20

NOK

coroana norvegiană

9,6623

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,760

HUF

forint maghiar

315,88

PLN

zlot polonez

4,2736

RON

leu românesc nou

4,7271

TRY

lira turcească

5,9689

AUD

dolar australian

1,5787

CAD

dolar canadian

1,5109

HKD

dolar Hong Kong

9,0137

NZD

dolar neozeelandez

1,6607

SGD

dolar Singapore

1,5459

KRW

won sud-coreean

1 277,58

ZAR

rand sud-african

15,2420

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,7010

HRK

kuna croată

7,4238

IDR

rupia indoneziană

15 980,38

MYR

ringgit Malaiezia

4,6988

PHP

peso Filipine

59,843

RUB

rubla rusească

75,1113

THB

baht thailandez

35,883

BRL

real brazilian

4,2041

MXN

peso mexican

21,8999

INR

rupie indiană

81,6860


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/14


Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

Instituirea obligațiilor de serviciu public în ceea ce privește serviciile aeriene regulate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/08)

Stat membru

Finlanda

Ruta vizată

Helsinki-Pori

Data intrării în vigoare a obligațiilor de serviciu public

1 august 2019

Adresa de la care se pot obține, în mod gratuit, textul, precum și alte informații și/sau documente referitoare la obligația de serviciu public

Informații suplimentare:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 447019228

Fax +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Site internet:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/15


Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/09)

Stat membru

Finlanda

Ruta vizată

Pori-Helsinki

Perioada de valabilitate a contractului

1 august 2019-23 decembrie 2022

Termenul-limită de depunere a ofertelor

61 de zile de la data publicării prezentei invitații

Adresa la care se pot obține, în mod gratuit, textul invitației de participare la licitație, precum și orice informații și/sau documente pertinente referitoare la procedura publică de ofertare și la obligația de serviciu public

Informații suplimentare:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 447019228

Fax +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Site internet:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/16


Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/10)

Stat membru

Franța

Rutele vizate

Ajaccio – Paris Orly

Ajaccio – Marsilia

Ajaccio – Nisa

Bastia – Paris Orly

Bastia – Marsilia

Bastia – Nisa

Calvi – Paris Orly

Figari – Paris Orly

Calvi – Marseille

Calvi – Nisa

Figari – Marsilia

Figari – Nice

Data inițială a intrării în vigoare a obligațiilor de serviciu public

ianuarie 1986

Data intrării în vigoare a modificărilor

25 martie 2020

Adresa de la care se pot obține textul, precum și toate informațiile și/sau documentele referitoare la obligația de serviciu public

Deciziile din 20 decembrie 2018 și din 31 ianuarie 2019 ale Adunării din Corsica de aprobare a noilor obligații de serviciu public impuse serviciilor aeriene regulate între Paris (Orly), Marsilia și Nisa, pe de o parte, și Ajaccio, Bastia, Calvi și Figari, pe de altă parte, precum și adoptarea principiului delegării de serviciu public pentru exploatarea serviciilor aeriene în Corsica

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19, avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCE

Tel. +33 495237130

Fax +33 495201631

E-mail: jf.santoni@otc-corse.fr


1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/17


Comunicare a Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/11)

Stat membru

Franța

Rutele vizate

Ajaccio – Paris Orly (lot nr. 1)

Ajaccio – Marsilia (lot nr. 2)

Ajaccio – Nisa (lot nr. 3)

Bastia – Paris Orly (lot nr. 4)

Bastia – Marsilia (lot nr. 5)

Bastia – Nisa (lot nr. 6)

Calvi – Paris Orly (lot nr. 7)

Figari – Paris Orly (lot nr. 8)

Calvi – Marsilia și Calvi – Nisa (lot nr. 9)

Figari – Marsilia și Figari – Nisa (lot nr. 10)

Perioada de valabilitate a contractului

de la 25 martie 2020 la 31 decembrie 2023

Data-limită de depunere a candidaturilor și a ofertelor

8 aprilie 2019 (ora 16:00, ora locală)

Adresa de la care se pot obține textul invitației de participare la procedura de ofertare, precum și toate informațiile și/sau documentele pertinente referitoare la procedura de ofertare și la obligația de serviciu public

Office des Transports de la Corse

19, avenue Georges Pompidou

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCE

E-mail: contact@otc-corse.fr

Tel. +33 495237130

Fax +33 495237130

Profilul cumpărătorului: www.achatpublic.com


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisia Europeană

1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/18


CERERE SPECIFICĂ DE PROPUNERI – EACEA/02/2019

Carta Erasmus pentru învățământul superior pentru perioada 2014-2020

(2019/C 39/12)

1.   Introducere

Prezenta cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (1).

2.   Obiective și descriere

Carta Erasmus pentru învățământul superior oferă cadrul general care garantează calitatea activităților de cooperare europeană și internațională pe care o instituție de învățământ superior le poate realiza în cadrul Programului Erasmus+. Atribuirea unei carte Erasmus pentru învățământul superior este o condiție prealabilă necesară pentru toate instituțiile de învățământ superior situate în una dintre țările enumerate mai jos, care doresc să aplice și să participe la acțiuni de mobilitate a persoanelor în scop educațional și/sau de cooperare în materie de inovare și de bune practici în cadrul programului. Pentru instituțiile de învățământ superior situate în alte țări, această cartă nu este necesară, iar cadrul de calitate este stabilit prin acorduri interinstituționale încheiate între instituțiile de învățământ superior. Carta se acordă pentru întreaga durată a Programului Erasmus+. Punerea în aplicare a cartei va fi monitorizată, iar încălcarea oricărui principiu al său sau a oricărui angajament asumat poate duce la retragerea cartei de către Comisia Europeană.

3.   Candidați eligibili

Instituțiile de învățământ superior înființate în una dintre următoarele țări pot să solicite o cartă Erasmus pentru învățământul superior:

statele membre ale Uniunii Europene;

țările AELS-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);

țările candidate la UE (Serbia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia).

Autoritățile naționale vor desemna, dintre candidați, instituțiile de învățământ superior (2) considerate eligibile să participe la acțiuni de mobilitate a persoanelor în scop educațional și/sau de cooperare în materie de inovare și de bune practici în cadrul Programului Erasmus+, pe teritoriile respective.

4.   Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor și data orientativă a publicării rezultatelor selecției

Formularul online de cerere completat corespunzător trebuie transmis online până la 29 martie 2019, ora 12.00 (amiază, ora Bruxelles-ului, Ora Europei Centrale).

Data orientativă a publicării rezultatelor selecției este 25 octombrie 2019.

5.   Informații detaliate

Puteți găsi informații despre Programul Erasmus+ la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Cererile trebuie să fie depuse conform orientărilor furnizate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care sunt disponibile la adresa

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 50.

(2)  Conform definiției din articolul 2 al bazei legale a Programului Erasmus+, prin „instituție de învățământ superior” se înțelege:

(a)

orice tip de instituție de învățământ superior care, în conformitate cu legislația sau practica națională, eliberează diplome recunoscute sau alte calificări recunoscute de nivel terțiar, oricare ar fi denumirea acestor instituții;

(b)

orice instituție care, în conformitate cu legislația sau practica națională, oferă educație sau formare profesională la nivel terțiar.


Banca Europeană de Investiții

1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/20


Cerere de propuneri

Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială IBEI din 2019

(2019/C 39/13)

Institutul BEI organizează a opta ediție a Turneului de inovare socială

Turneul de inovare socială promovează idei inovatoare și recompensează inițiativele care creează un impact social și asupra mediului, acoperind proiecte dintr-o gamă variată de domenii – de la educație, sănătate și crearea de locuri de muncă până la tehnologii, sisteme și procese noi. Toate proiectele concurează pentru două premii într-o categorie generală, iar proiectele care abordează tema din acest an, consumul durabil și producția durabilă (inclusiv economia circulară), vor concura, de asemenea, pentru două premii în categoria specială. Proiectele câștigătoare din ambele categorii vor primi un premiu I sau un premiu al II-lea în valoare de 50 000 EUR, respectiv, 20 000 EUR.

Urmăriți-ne pe Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

Pentru informații suplimentare cu privire la acest turneu și modul de depunere a unei propuneri inovatoare, consultați: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/21


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/14)

1.   

La data de 25 ianuarie 2019, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele societăți:

GreenCycle Holding GmbH & Co. KG („GreenCycle”, Germania), care aparține grupului Schwarz;

Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG („NWD”, Germania), care aparține grupului WEIG;

o societate mixtă nou-creată („JV”, Germania).

GreenCycle și NWD dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra JV.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni într-o întreprindere nou-creată, care constituie o societate mixtă.

2.   

Activitățile economice ale societăților respective sunt:

—   în cazul GreenCycle: societatea este activă în sectorul colectării, comerțului și furnizării de materiale reciclabile și aparține grupului Schwarz, care își desfășoară activitatea, în principal, în sectorul vânzării cu amănuntul de produse alimentare la nivel mondial, prin diviziile sale Lidl și Kaufland;

—   în cazul NWD: societatea este activă în sectorul colectării și reciclării deșeurilor de hârtie și aparține grupului internațional WEIG, care produce diverse tipuri de carton;

—   în cazul JV: societatea va opera o platformă de comerț online cu materiale reciclabile și deșeuri.

3.   

În urma unei examinări preliminare, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV

Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene prin e-mail, fax sau poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresa poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/23


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/15)

1.   

La data de 25 ianuarie 2019, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

Bruxelles Airport Company NV („BAC”, Belgia), controlată în comun de Ontario’s Teachers Pension Plan (Canada), Macquarie Group (Australia) și La Société Fédérale de Participations et d’Investissement/De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij („SFPI/FPIM”, Belgia);

Marriott International, Inc. („Marriott”, Statele Unite);

Airhotel Belgium BVBA („Airhotel”, Belgia), care deține hotelul Sheraton Brussels Airport.

BAC și Marriott dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra hotelului Sheraton Brussels Airport.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni și printr-un contract preexistent de gestionare a hotelului.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul BAC: societate care deține și administrează Brussels Airport, aeroport internațional situat în Zaventem, Belgia;

—   în cazul Marriott: societate diversificată din sectorul ospitalier, care acționează ca administrator și francizor de hoteluri și bunuri imobiliare în regim de multiproprietate;

—   în cazul Airhotel: societate care deține hotelul Sheraton Brussels Airport, hotel situat pe amplasamentul Brussels Airport.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA

Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.