ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 340

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
24 septembrie 2018


Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2018/C 340/01

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8896 – Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International) ( 1 )

1

2018/C 340/02

Comunicarea Comisiei – Actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumelor forfetare și a penalităților cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmează să le propună Curții de Justiție în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

2

2018/C 340/03

Comunicare a Comisiei – Disponibilitatea și aplicabilitatea unui document de orientare pentru punerea în aplicare a punctelor 3.6.5 și 3.8.2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește proprietățile care perturbă sistemul endocrin ( 1 )

5


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2018/C 340/04

Rata de schimb a monedei euro

6

2018/C 340/05

Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante emis în cadrul reuniunii sale din 10 iulie 2018 privind proiectul de decizie în cazul AT.40181 – Philips – Raportor: Suedia

7

2018/C 340/06

Raport final al consilierului-auditor – Cazul AT.40181 – Philips

8

2018/C 340/07

Rezumatul Deciziei Comisiei din 24 iulie 2018 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [Cazul AT.40181 – Philips (restricții verticale)] [notificată cu numărul de document C(2018) 4797 final]

10

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2018/C 340/08

Proceduri de lichidare – Decizia de a deschide procedurile de lichidare în ceea ce privește TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület f.a.[Publicare efectuată în conformitate cu articolul 280 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)]

12


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2018/C 340/09

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9060 – HP/Apogee) ( 1 )

13


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.8896 – Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 340/01)

La 23 iulie 2018, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32018M8896. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/2


COMUNICAREA COMISIEI

Actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumelor forfetare și a penalităților cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmează să le propună Curții de Justiție în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

(2018/C 340/02)

I.   INTRODUCERE

Comunicarea din 2005 a Comisiei privind punerea în aplicare a articolului 228 din Tratatul CE (1) [în prezent, articolul 260 alineatele (1) și (2) din TFUE] a stabilit baza pe care o utilizează Comisia pentru a calcula valoarea sancțiunilor financiare (fie ca sume forfetare, fie ca penalități cu titlu cominatoriu) pe care îi solicită Curții de Justiție să le aplice atunci când Comisia sesizează Curtea printr-o acțiune în temeiul articolului 260 alineatul (2) din TFUE în contextul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către un stat membru.

În continuare, prin comunicarea sa din 2010 (2) privind actualizarea datelor utilizate pentru acest calcul, Comisia a stabilit că aceste date macroeconomice ar trebui să fie adaptate în fiecare an, pentru a se ține cont de evoluția inflației și a PIB-ului.

În comunicarea sa din 2011 privind punerea în aplicare a articolului 260 alineatul (3) din TFUE (3) și în comunicarea din 2017 intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” (4), Comisia evidențiază faptul că se aplică aceeași metodă ca și cea stabilită prin comunicarea din 2005 pentru calcularea sancțiunilor financiare pe care Comisia îi solicită Curții de Justiție să le aplice în temeiul articolului 260 alineatul (3) din TFUE.

Actualizarea anuală prevăzută în prezenta comunicare se bazează pe evoluția inflației și a PIB-ului fiecărui stat membru (5). Statisticile relevante privind rata inflației și PIB-ul sunt cele stabilite cu doi ani înainte de actualizare („regula t-2”), întrucât perioada minimă necesară pentru a se colecta date macroeconomice relativ stabile este de doi ani. Prezenta comunicare se bazează, așadar, pe datele economice privind PIB-ul nominal și deflatorul PIB pentru 2016 (6), precum și pe actuala pondere a drepturilor de vot ale statelor membre în Consiliu.

II.   ELEMENTELE CARE FAC OBIECTUL ACTUALIZĂRII

Lista criteriilor economice care urmează să fie actualizate este următoarea:

valoarea forfetară de bază uniformă corespunzătoare penalității cu titlu cominatoriu (7), stabilită în prezent la 700 EUR pe zi, care urmează să fie adaptată în funcție de inflație;

valoarea forfetară de bază uniformă corespunzătoare sumei forfetare (8), stabilită în prezent la 230 EUR pe zi, care urmează să fie adaptată în funcție de inflație;

factorul special „n” (9), care urmează să fie adaptat în funcție de PIB-ul statului membru în cauză, ținând seama de numărul de voturi de care dispune acesta în cadrul Consiliului; factorul „n” este identic pentru calcularea sumei forfetare și a penalităților cu titlu cominatoriu zilnice;

sumele forfetare minime (10), care urmează să fie adaptate în funcție de inflație.

III.   ACTUALIZĂRI

Comisia va aplica următoarele valori actualizate pentru a calcula valoarea sancțiunilor financiare (sume forfetare sau penalități cu titlu cominatoriu) atunci când sesizează Curtea de Justiție în temeiul articolului 260 alineatele (2) și (3) din TFUE:

1.

valoarea forfetară de bază uniformă pentru calcularea penalității cu titlu cominatoriu este stabilită la 690 EUR pe zi;

2.

valoarea forfetară de bază uniformă pentru suma forfetară este stabilită la 230 EUR pe zi;

3.

factorul special „n” și suma forfetară minimă pentru cele 28 de state membre ale UE se stabilesc după cum urmează:

Stat membru

Factorul special „n”

Suma forfetară minimă

(1 000 EUR)

Belgia

4,89

2 790

Bulgaria

1,51

862

Republica Cehă

3,16

1 803

Danemarca

3,03

1 729

Germania

20,74

11 835

Estonia

0,63

359

Irlanda

3,02

1 723

Grecia

3,14

1 792

Spania

11,93

6 808

Franța

17,46

9 963

Croația

1,24

708

Italia

15,16

8 651

Cipru

0,59

337

Letonia

0,69

394

Lituania

1,13

645

Luxemburg

1,00

571

Ungaria

2,54

1 449

Malta

0,38

217

Țările de Jos

6,56

3 743

Austria

4,08

2 328

Polonia

7,36

4 200

Portugalia

3,24

1 849

România

3,35

1 912

Slovenia

0,87

496

Slovacia

1,64

936

Finlanda

2,67

1 524

Suedia

4,68

2 671

Regatul Unit

18,10

10 328

Comisia va aplica aceste valori actualizate în cazul deciziilor pe care le ia pentru a sesiza Curtea de Justiție în legătură cu un caz, în temeiul articolului 260 din TFUE, începând cu data la care este adoptată prezenta comunicare.


(1)  SEC(2005) 1658 (JO C 126, 7.6.2007, p. 15).

(2)  SEC(2010) 923/3. Această comunicare a fost actualizată în 2011 [SEC(2011) 1024 final], în 2012 [C(2012) 6106 final], în 2013 [C(2013) 8101 final], în 2014 [C(2014) 6767 final], în 2015 [C(2015) 5511 final], în 2016 [C(2016) 5091 final] și în 2017 [C(2017) 8720 final], în vederea adaptării anuale a datelor economice.

(3)  JO C 12, 15.1.2011, p. 1.

(4)  JO C 18, 19.1.2017, p. 10.

(5)  În conformitate cu normele generale prevăzute în comunicările din 2005 și 2010.

(6)  Deflatorul PIB este utilizat ca indicator al inflației. Valorile uniforme ale sumelor forfetare și ale penalităților cu titlu cominatoriu se rotunjesc la cel mai apropiat multiplu de zece. Sumele forfetare minime se rotunjesc la valoarea de o mie cea mai apropiată. Factorul „n” se rotunjește la două zecimale.

(7)  Valoarea forfetară de bază standard sau uniformă corespunzătoare penalităților zilnice cu titlu cominatoriu este definită ca fiind valoarea de bază fixă la care se aplică anumiți coeficienți de corecție multiplicatori; coeficienții de corecție sunt coeficienții referitori la gravitatea și la durata încălcării, precum și la factorul special „n” corespunzător statului membru în cauză.

(8)  Atunci când se calculează suma forfetară se aplică valoarea forfetară de bază. În ceea ce privește articolul 260 alineatul (2) din TFUE, suma forfetară se obține înmulțind valoarea zilnică (rezultată prin înmulțirea valorii forfetare de bază uniforme cu coeficientul de gravitate a încălcării, rezultatul acestui calcul fiind înmulțit cu factorul special „n”), cu numărul de zile în care se constată neîndeplinirea în continuare a obligațiilor, de la data primei hotărâri la data la care încălcarea ia sfârșit sau la data pronunțării hotărârii în temeiul articolului 260 alineatul (2) din TFUE. În ceea ce privește articolul 260 alineatul (3) din TFUE, în conformitate cu punctul 28 din Comunicarea Comisiei intitulată „Punerea în aplicare a articolului 260 alineatul (3) din TFUE” [SEC(2010) 1371 final, JO C 12, 15.1.2011, p. 1], suma forfetară se obține înmulțind valoarea zilnică (rezultată prin înmulțirea valorii forfetare de bază uniforme cu coeficientul de gravitate a încălcării, rezultatul acestui calcul fiind înmulțit cu factorul special „n”), cu numărul de zile din ziua următoare datei la care expiră termenul de transpunere prevăzut în directivă, până la data la care ia sfârșit neîndeplinirea obligațiilor sau la data pronunțării hotărârii în temeiul articolului 258 și al articolului 260 alineatul (3) din TFUE. Suma forfetară calculată pe baza valorii zilnice ar trebui să se aplice atunci când rezultatul calculului menționat mai sus depășește suma forfetară minimă.

(9)  Factorul special „n” ia în considerare capacitatea de plată a statului membru [produsul intern brut (PIB)] și numărul de voturi de care dispune acesta în cadrul Consiliului.

(10)  Suma forfetară minimă fixă se stabilește pentru fiecare stat membru în funcție de factorul special „n”. Aceasta va fi propusă Curții în cazul în care totalul sumelor forfetare zilnice nu depășește suma forfetară minimă fixă.


24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/5


COMUNICARE A COMISIEI

Disponibilitatea și aplicabilitatea unui document de orientare pentru punerea în aplicare a punctelor 3.6.5 și 3.8.2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește proprietățile care perturbă sistemul endocrin

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 340/03)

Documentul de orientare pentru identificarea perturbatorilor endocrini în contextul Regulamentelor (UE) nr. 528/2012 și (CE) nr. 1107/2009 [Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009(1) a fost elaborat de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), cu sprijinul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC). El oferă un ghid pentru solicitanți și pentru evaluatorii autorităților de reglementare competente privind modul de aplicare a criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin introduse prin Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei (2). Aceste criterii științifice sunt aplicabile de la 10 noiembrie 2018 solicitărilor în curs și ulterioare de aprobare sau reînnoire a substanțelor active, a agenților fitoprotectori sau a agenților sinergici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

În cursul elaborării prezentului document de orientare, EFSA și ECHA au consultat în mai multe rânduri statele membre, părțile interesate și publicul larg. În plus, statele membre au discutat studii de caz în cadrul unui atelier organizat de Comisia Europeană, EFSA și ECHA în acest scop în perioada 1-2 februarie 2018. În plus, proiectul final al documentului de orientare a fost dezbătut în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (secțiunea „Produse fitofarmaceutice – Legislație”) la 25 mai 2018. Elaborarea orientărilor și observațiile primite de agenții sunt documentate și publicate de EFSA și ECHA.

La 5 iunie 2018, EFSA și ECHA au adoptat documentul de orientare și l-au publicat la 7 iunie 2018. În consecință, documentul de orientare este disponibil înainte de data de începere a aplicabilității criteriilor științifice stabilite de Regulamentul (UE) 2018/605.

După consultarea Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, în vederea unei aplicări eficiente și armonizate a criteriilor științifice introduse prin Regulamentul (UE) 2018/605, Comisia notifică faptul că documentul de orientări publicat va fi utilizat pentru punerea în aplicare a punctelor 3.6.5 și 3.8.2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 începând cu data aplicării Regulamentul (UE) 2018/605 (10 noiembrie 2018).


(1)  Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), cu sprijin din partea Centrului Comun de Cercetare (JRC). Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.

(2)  Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei din 19 aprilie 2018 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (JO L 101, 20.4.2018, p. 33).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/6


Rata de schimb a monedei euro (1)

21 septembrie 2018

(2018/C 340/04)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1759

JPY

yen japonez

132,44

DKK

coroana daneză

7,4597

GBP

lira sterlină

0,89400

SEK

coroana suedeză

10,3315

CHF

franc elvețian

1,1228

ISK

coroana islandeză

129,40

NOK

coroana norvegiană

9,5793

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,585

HUF

forint maghiar

324,05

PLN

zlot polonez

4,2946

RON

leu românesc nou

4,6581

TRY

lira turcească

7,3935

AUD

dolar australian

1,6154

CAD

dolar canadian

1,5197

HKD

dolar Hong Kong

9,1840

NZD

dolar neozeelandez

1,7606

SGD

dolar Singapore

1,6042

KRW

won sud-coreean

1 312,42

ZAR

rand sud-african

16,8918

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,0503

HRK

kuna croată

7,4278

IDR

rupia indoneziană

17 424,92

MYR

ringgit Malaiezia

4,8565

PHP

peso Filipine

63,657

RUB

rubla rusească

78,5108

THB

baht thailandez

38,140

BRL

real brazilian

4,7920

MXN

peso mexican

22,2132

INR

rupie indiană

84,8905


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/7


Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante emis în cadrul reuniunii sale din 10 iulie 2018 privind proiectul de decizie în cazul AT.40181 – Philips

Raportor: Suedia

(2018/C 340/05)

1.   

Membrii Comitetului consultativ sunt de acord cu evaluarea Comisiei potrivit căreia comportamentul care face obiectul proiectului de decizie constituie o încălcare unică și continuă a articolului 101 din TFUE.

2.   

Membrii Comitetului consultativ sunt de acord cu Comisia privind cuantumul final al amenzii, inclusiv reducerea acesteia în temeiul punctului 37 din Orientările din anul 2006 privind metoda de stabilire a amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (1).

3.   

Comitetul consultativ recomandă publicarea avizului său în Jurnalul Oficial.


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.


24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/8


Raport final al consilierului-auditor (1)

Cazul AT.40181 – Philips

(2018/C 340/06)

(1)   

Proiectul de decizie adresată întreprinderii Philips France S.A.S („Philips Franța”) și întreprinderii Koninklijke Philips N.V. (denumite în continuare, împreună, „Philips”) constată că Philips a încălcat articolul 101 din TFUE prin practici menite să restrângă capacitatea comercianților cu amănuntul din Franța de a-și stabili în mod independent prețurile de revânzare.

(2)   

Investigația a început la 3 decembrie 2013 prin inspecții neanunțate la sediul întreprinderii Koninklijke Philips S.p.A. din Italia și la sediul întreprinderii Koninklijke Philips N.V. din Țările de Jos.

(3)   

În urma inspecțiilor și ca urmare a unei investigații interne, Philips și-a anunțat interesul de a coopera cu Comisia. La […], Koninklijke Philips N.V. a furnizat și alte elemente de probă cu privire la conduita respectivă.

(4)   

La 2 februarie 2017, Comisia a inițiat procedura de investigare în sensul articolului 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei (2) împotriva întreprinderii Koninklijke Philips N.V. și a filialei acesteia, Philips Franța. La 7 februarie și la 16 mai 2017, Comisia a adresat întreprinderii Philips solicitări de informații, la care Philips a răspuns la 6 martie și la 2 iunie 2017.

(5)   

La […], Philips a prezentat o ofertă oficială de cooperare („propunerea de tranzacție”). Propunerea de tranzacție conține:

o confirmare în termeni clari și neechivoci a responsabilității filialei Philips Franța pentru participarea sa directă la încălcarea descrisă în mod sintetic în ceea ce privește obiectul, faptele principale, calificarea juridică, inclusiv rolul și durata participării acesteia la încălcare;

o confirmare în termeni clari și neechivoci a responsabilității întreprinderii Koninklijke Philips N.V. în ceea ce privește încălcarea, având în vedere rolul acesteia de societate-mamă a filialei Philips Franța la momentul încălcării;

o indicație privind cuantumul maxim al amenzii pe care Philips anticipează că i-o va aplica Comisia și pe care l-ar accepta în contextul unei proceduri de cooperare;

confirmarea faptului că Philips a fost informat în mod suficient cu privire la obiecțiile pe care Comisia intenționează să le formuleze împotriva sa și cu privire la faptul că a avut suficiente oportunități de a-și prezenta Comisiei punctul său de vedere;

confirmarea faptului că Philips nu are intenția de a solicita în continuare acces la dosar sau de a fi audiat din nou în cadrul unei audieri orale, cu excepția cazului în care Comisia nu reflectă propunerea sa de tranzacție în comunicarea privind obiecțiile („CO”) și în decizie;

acordul de a primi comunicarea privind obiecțiile și decizia finală în limba engleză.

(6)   

La 7 iunie 2018, Comisia a adoptat comunicarea privind obiecțiile, la care Philips a răspuns confirmând că aceasta reflecta conținutul propunerii sale de tranzacție.

(7)   

Încălcarea constatată și amenda aplicată prin proiectul de decizie corespund celor confirmate și acceptate în propunerea de tranzacție. Cuantumul amenzii este redus cu 40 % pe baza faptului că Philips a cooperat cu Comisia dincolo de obligațiile sale legale de a face acest lucru prin: (i) furnizarea de elemente de probă suplimentare reprezentând o valoare adăugată semnificativă față de elementele de probă de care dispunea Comisia, deoarece acestea au consolidat în mare măsură capacitatea Comisiei de a demonstra încălcarea; (ii) confirmarea încălcării articolului 101 din TFUE în ceea ce privește faptele; precum și (iii) renunțarea la anumite drepturi procedurale, ceea ce a condus la eficiență administrativă.

(8)   

În conformitate cu articolul 16 din Decizia 2011/695/UE, am examinat dacă proiectul de decizie se referă exclusiv la obiecțiunile cu privire la care Philips a avut posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere. Am ajuns la o concluzie afirmativă.

(9)   

În general, consider că exercitarea efectivă a drepturilor procedurale a fost respectată în acest caz.

Bruxelles, 12 iulie 2018.

Wouter WILS


(1)  În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (JO L 123, 27.4.2004, p. 18).


24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/10


Rezumatul Deciziei Comisiei

din 24 iulie 2018

referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

[Cazul AT.40181 – Philips (restricții verticale)]

[notificată cu numărul de document C(2018) 4797 final]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2018/C 340/07)

La data de 24 iulie 2018, Comisia a adoptat o decizie privind o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În conformitate cu dispozițiile articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (1) , Comisia publică, prin prezenta, numele părților și conținutul principal al deciziei, inclusiv eventualele sancțiuni impuse, ținând seama de interesul legitim al întreprinderilor de a-și proteja secretele de afaceri.

1.   INTRODUCERE

(1)

Decizia este adresată întreprinderilor Koninklijke Philips N.V. și Philips France S.A.S. (denumite în continuare, împreună, „Philips”). Koninklijke Philips N.V. este o societate tehnologică cu sediul în Țările de Jos. În perioada încălcării, Philips France S.A.S. era o filială deținută integral de Koninklijke Philips N.V.

(2)

Decizia se referă la o încălcare unică și continuă a dispozițiilor articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”). Încălcând articolul 101 din TFUE, Philips France S.A.S. a pus în aplicare, în legătură cu produsele comercializate de filiala sa Consumer Lifestyle, practici care vizau restrângerea posibilității comercianților cu amănuntul din Franța de a-și stabili prețurile de revânzare în mod independent.

2.   DESCRIEREA CAZULUI

2.1.   Procedură

(3)

Cazul împotriva Philips a rezultat în urma inspecțiilor neanunțate din data de 3 decembrie 2013 la sediul întreprinderii Philips din Țările de Jos și al întreprinderii Philips S.p.A. din Italia pentru o presupusă impunere a prețurilor de revânzare („IPR”) cu privire la produsele Philips Consumer Lifestyle. Ulterior, Philips și-a exprimat interesul de a coopera cu Comisia și a prezentat noi elemente de probă în ceea ce privește conduita respectivă.

(4)

La 10 martie 2015, Comisia a efectuat o inspecție neanunțată la sediul unui comerciant online cu amănuntul din Franța care comercializa, printre altele, produse Philips.

(5)

La 2 februarie 2017, Comisia a inițiat procedura de investigare în vederea adoptării unei decizii în temeiul capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

(6)

Ulterior, Philips a prezentat o ofertă oficială de cooperare în vederea adoptării unei decizii în conformitate cu articolul 7 și cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

(7)

La data de 7 iunie 2018, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile, adresată întreprinderii Philips. La 15 iunie 2018, Philips a transmis răspunsul său la comunicarea privind obiecțiunile.

(8)

Comitetul consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante a emis un aviz favorabil la 10 iulie 2018.

(9)

Comisia a adoptat decizia la 24 iulie 2018.

2.2.   Destinatarii și durata

(10)

Următoarea întreprindere a încălcat articolul 101 din TFUE prin participarea, în cursul perioadei indicate mai jos, la practici anticoncurențiale:

Întreprinderea

Durata

Philips France S.A.S.

21 noiembrie 2011-20 noiembrie 2013

2.3.   Rezumatul încălcării

(11)

Organizația locală de vânzări în cauză este filiala Consumer Lifestyle a Philips din Franța, care a fost exploatată de Philips France S.A.S. în perioada încălcării.

(12)

Angajații și personalul de conducere al întreprinderii Philips Consumer Lifestyle din Franța au monitorizat periodic prețurile de revânzare ale comercianților cu amănuntul și au solicitat și obținut cu regularitate acordul acestora de a-și mări prețurile de revânzare. Acest lucru s-a realizat prin intermediul unor presiuni comerciale asupra comercianților cu amănuntul care practicau prețurile cele mai scăzute și, în unele cazuri, prin adoptarea de măsuri de retorsiune împotriva comercianților cu amănuntul care nu se conformau.

(13)

Intervențiile au fost declanșate și de reclamații din partea comercianților cu amănuntul cu privire la prețurile de revânzare practicate de concurenții lor.

(14)

Monitorizând îndeaproape prețurile de revânzare practicate de comercianții săi cu amănuntul și intervenind în sensul creșterii prețurilor pe lângă aceia care practicau prețurile de revânzare cele mai scăzute, filiala Philips Consumer Lifestyle din Franța a încercat să împiedice sau să încetinească „erodarea” prețurilor practicate online în toată rețeaua (online) de comercializare cu amănuntul.

2.4.   Căi de atac

(15)

Decizia aplică Orientările din 2006 privind amenzile (2).

2.4.1.   Cuantumul de bază al amenzii

(16)

La stabilirea amenzilor, Comisia a luat în considerare valoarea vânzărilor din anul 2012, care este ultimul exercițiu financiar complet în care filiala Philips France S.A.S. Consumer Lifestyle a participat la încălcare.

(17)

Comisia a luat în considerare faptul că impunerea prețului de revânzare, prin însăși natura sa, restrânge concurența în sensul articolului 101 alineatul (1) din TFUE și că acordurile verticale și practicile concertate, cum ar fi impunerea prețului de revânzare, sunt adesea, prin natura lor, mai puțin dăunătoare pentru concurență decât acordurile orizontale. Ținând seama de acești factori și având în vedere circumstanțele specifice ale cazului, proporția din valoarea vânzărilor a fost stabilită la 7 %.

(18)

Comisia a luat în considerare durata încălcării unice și continue, după cum s-a menționat mai sus.

2.4.2.   Ajustări aduse cuantumului de bază

(19)

Nu există circumstanțe agravante sau atenuante în acest caz.

2.4.3.   Aplicarea limitei de 10 % din cifra de afaceri

(20)

Amenda calculată nu depășește 10 % din cifra de afaceri la nivel mondial a întreprinderii Philips.

2.4.4.   Reducerea cuantumului amenzii având în vedere cooperarea

(21)

Comisia concluzionează că, pentru a reflecta faptul că Philips a cooperat în mod efectiv cu Comisia dincolo de obligațiile sale legale în acest sens, în conformitate cu punctul 37 din Orientările privind amenzile, ar trebui redus cu 40 % cuantumul amenzii care i-ar fi fost aplicată în mod normal.

3.   CONCLUZIE

(22)

Având în vedere cele de mai sus, cuantumul final al amenzii aplicate întreprinderii Philips în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 pentru încălcarea unică și continuă este de 29 828 000 EUR.

(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.

(2)  JO C 210, 1.9.2006, p. 2.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/12


Proceduri de lichidare

Decizia de a deschide procedurile de lichidare în ceea ce privește TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület „f.a.”

[Publicare efectuată în conformitate cu articolul 280 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)]

(2018/C 340/08)

Societatea de asigurare

TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület „f.a.”

6800 Hódmezővásárhely,

Mátyás u. 8. szám

Ungaria

Data, intrarea în vigoare și natura deciziei

24 iulie 2018

Data intrării în vigoare: 24 iulie 2018

Lichidare forțată cu numirea lichidatorului.

Autoritățile competente

Instanța regională din Szeged

6720 Szeged

Széchenyi tér 4.

Ungaria

Autoritatea de supraveghere

Banca Centrală a Ungariei

1013 Budapesta

Krisztina krt. 39

Ungaria

Administratorul desemnat

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.,

Dr. Balázs Jákli

1055 Budapesta,

Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet

Ungaria

Legislația aplicabilă

Ungaria

Partea a patra din Legea LXXXVIII din 2014 privind întreprinderile de asigurare

Legea XLIX din 1991 privind procedurile de faliment și procedurile de lichidare


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

24.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.9060 – HP/Apogee)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 340/09)

1.   

La data de 17 septembrie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

HP Inc. („HP”, Statele Unite),

Apogee Group Limited („Apogee”, Regatul Unit).

HP dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii societăți Apogee.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii HP: fabricarea și vânzarea de dispozitive electronice, inclusiv calculatoare personale și imprimante;

—   în cazul întreprinderii Apogee: furnizarea de servicii de imprimare gestionate pentru utilizatorii comerciali, în special în Regatul Unit. Aceste servicii cuprind în general o combinație flexibilă de hardware, consumabile, programe informatice, întreținere, gestionare a fluxului de activitate, consultanță, formare și alte servicii conexe legate de imprimante.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.9060 – HP/Apogee

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).