ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 284

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
13 august 2018


Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2018/C 284/01

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8939 – Liberty House Group/Aluminium Dunkerque) ( 1 )

1

2018/C 284/02

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8891 – Puig/BSH/Noustique) ( 1 )

1

2018/C 284/03

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9001 – Kuehne + Nagel/Temasek/JV) ( 1 )

2


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2018/C 284/04

Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1125 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1115 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

3

2018/C 284/05

Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

5

 

Comisia Europeană

2018/C 284/06

Rata de schimb a monedei euro

6

2018/C 284/07

Comisia administrativă a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți – Rate de conversie ale monedelor de schimb în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului

7


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2018/C 284/08

Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de amestecuri de uree și de azotat de amoniu originare din Rusia, Trinidad și Tobago și Statele Unite ale Americii

9


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 284/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.8939 – Liberty House Group/Aluminium Dunkerque)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 284/01)

La 18 iulie 2018, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32018M8939. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 284/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.8891 – Puig/BSH/Noustique)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 284/02)

La 18 iulie 2018, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32018M8891. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 284/2


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.9001 – Kuehne + Nagel/Temasek/JV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 284/03)

La 24 iulie 2018, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32018M9001. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 284/3


Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1125 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1115 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

(2018/C 284/04)

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor care figurează în anexa I la Decizia (PESC) 2015/740 a Consiliului (1), astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1125 (2), și în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului (3), astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1115 (4) privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud.

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să includă persoanele respective pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor impuse la punctele 9 și 12 din Rezoluția 2206 (2015).

Persoanele în cauză pot înainta în orice moment comitetului ONU instituit în temeiul punctului 16 din Rezoluția 2206 (2015) o cerere însoțită de documente doveditoare, solicitând reanalizarea deciziilor pe baza cărora au fost incluse pe lista ONU. Această cerere trebuie trimisă la următoarea adresă:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448

Fax +1 2129631300

E-mail: delisting@un.org

Mai multe informații pot fi găsite la adresa: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2206

În urma deciziei ONU, Consiliul Uniunii Europene a stabilit că persoanele desemnate de ONU ar trebui incluse pe listele persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/740, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2018/1125, și în Regulamentul (UE) 2015/735, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1115. Motivele pentru includerea pe liste a persoanelor în cauză sunt prezentate în rubricile corespunzătoare din anexa I la decizie și din anexa I la regulament.

Se atrage atenția persoanelor în cauză asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) în cauză, conform indicațiilor de pe site-urile care figurează în anexa III la Regulamentul (UE) 2015/735, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice (cf. articolul 6 din regulament).

Persoanele în cauză pot trimite Consiliului, la următoarea adresă, o cerere însoțită de documentele doveditoare necesare, solicitând reanalizarea deciziei pe baza căreia au fost incluse pe listele menționate anterior:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

DG RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Se atrage atenția persoanelor în cauză asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 275 al doilea paragraf și la articolul 263 al patrulea și al șaselea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 117, 8.5.2015, p. 52.

(2)  JO L 204, 13.8.2018, p. 48.

(3)  JO L 117, 8.5.2015, p. 13.

(4)  JO L 204, 13.8.2018, p. 1.


13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 284/5


Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

(2018/C 284/05)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (1), se atrage atenția persoanelor vizate asupra următoarelor informații:

Temeiul juridic al acestei operațiuni de prelucrare îl reprezintă Regulamentul (UE) 2015/735 al Consiliului (2).

Operatorul acestei operațiuni de prelucrare este Consiliul Uniunii Europene, reprezentat de directorul general al DG RELEX (Afaceri externe, extindere și protecție civilă) a Secretariatului General al Consiliului, iar departamentul însărcinat cu operațiunea de prelucrare este DG RELEX 1C, care poate fi contactată la următoarea adresă:

Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General

DG RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Scopul operațiunii de prelucrare este stabilirea și actualizarea listei persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/735.

Persoanele vizate sunt persoanele fizice care îndeplinesc criteriile de includere pe listă, conform prevederilor regulamentului respectiv.

Datele cu caracter personal colectate cuprind datele necesare identificării corecte a persoanei în cauză, expunerea de motive și orice alte date conexe.

Datele cu caracter personal colectate pot fi partajate, dacă este necesar, cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu Comisia.

Fără a aduce atingere restricțiilor prevăzute la articolul 20 alineatul (1) literele (a) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, se va răspunde la cererile de acces, precum și la cererile de rectificare sau la obiecții în conformitate cu secțiunea 5 din Decizia 2004/644/CE a Consiliului (3).

Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de 5 ani din momentul în care persoana vizată a fost eliminată de pe lista persoanelor care fac obiectul înghețării activelor sau din momentul în care măsura a expirat, sau pe durata procedurilor judiciare, în cazul în care acestea au demarat.

Persoanele vizate pot sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.


(1)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 117, 8.5.2015, p. 13.

(3)  JO L 296, 21.9.2004, p. 16.


Comisia Europeană

13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 284/6


Rata de schimb a monedei euro (1)

10 august 2018

(2018/C 284/06)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1456

JPY

yen japonez

127,07

DKK

coroana daneză

7,4544

GBP

lira sterlină

0,89675

SEK

coroana suedeză

10,4258

CHF

franc elvețian

1,1391

ISK

coroana islandeză

124,60

NOK

coroana norvegiană

9,5330

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,635

HUF

forint maghiar

322,77

PLN

zlot polonez

4,2911

RON

leu românesc nou

4,6583

TRY

lira turcească

6,9309

AUD

dolar australian

1,5675

CAD

dolar canadian

1,5002

HKD

dolar Hong Kong

8,9928

NZD

dolar neozeelandez

1,7365

SGD

dolar Singapore

1,5708

KRW

won sud-coreean

1 293,54

ZAR

rand sud-african

15,9272

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,8468

HRK

kuna croată

7,4333

IDR

rupia indoneziană

16 583,56

MYR

ringgit Malaiezia

4,6809

PHP

peso Filipine

60,833

RUB

rubla rusească

76,8097

THB

baht thailandez

38,114

BRL

real brazilian

4,3904

MXN

peso mexican

21,6533

INR

rupie indiană

78,8520


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 284/7


COMISIA ADMINISTRATIVĂ A COMUNITĂȚILOR EUROPENE PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANȚI

Rate de conversie ale monedelor de schimb în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului

(2018/C 284/07)

Articolul 107 alineatele (1), (2) și (4) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72

Perioada de referință: iulie 2018

Perioada de aplicare: octombrie, noiembrie și decembrie 2018

07-2018

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,8503

7,45226

7,39714

324,597

4,32391

1 BGN =

0,511300

1

13,2173

3,81034

3,78215

165,966

2,21082

1 CZK =

0,0386842

0,0756586

1

0,288285

0,286153

12,5568

0,167267

1 DKK =

0,134187

0,262444

3,46879

1

0,99260

43,5568

0,580215

1 HRK =

0,135187

0,264400

3,49464

1,007452

1

43,8814

0,584539

1 HUF =

0,00308074

0,00602532

0,0796382

0,022959

0,0227887

1

0,0133209

1 PLN =

0,231272

0,452322

5,97845

1,72350

1,71075

75,0701

1

1 RON =

0,215035

0,420565

5,55871

1,60249

1,59064

69,7996

0,929791

1 SEK =

0,097016

0,189743

2,50788

0,722985

0,717637

31,4909

0,419487

1 GBP =

1,12707

2,20433

29,1352

8,39923

8,3371

365,844

4,87336

1 NOK =

0,105291

0,205928

2,72180

0,784654

0,778850

34,1770

0,455268

1 ISK =

0,00803785

0,0157204

0,207781

0,0599001

0,0594571

2,60906

0,034755

1 CHF =

0,860434

1,68284

22,2425

6,41218

6,36475

279,294

3,72044


07-2018

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,65041

10,30763

0,887255

9,49751

124,411

1,16220

1 BGN =

2,37776

5,27029

0,453653

4,85607

63,6115

0,594235

1 CZK =

0,179898

0,398743

0,034323

0,367404

4,81276

0,0449590

1 DKK =

0,624027

1,38315

0,119059

1,27445

16,6944

0,155953

1 HRK =

0,628678

1,39346

0,1199457

1,28394

16,8189

0,157115

1 HUF =

0,0143267

0,0317552

0,00273341

0,0292594

0,383280

0,00358046

1 PLN =

1,075510

2,38387

0,205197

2,19651

28,7729

0,268785

1 RON =

1

2,21650

0,190791

2,04229

26,7528

0,249914

1 SEK =

0,451162

1

0,0860775

0,92141

12,0698

0,112752

1 GBP =

5,24135

11,6174

1

10,7044

140,221

1,30989

1 NOK =

0,489646

1,085298

0,0934198

1

13,0994

0,122369

1 ISK =

0,037379

0,082851

0,00713162

0,0763396

1

0,00934163

1 CHF =

4,00137

8,86903

0,763424

8,17198

107,048

1

Observație: toate ratele încrucișate care implică ISK sunt calculate folosind datele privind cursul de schimb ISK/EUR furnizate de Banca Centrală a Islandei.

referință: iulie-18

1 EUR în moneda națională

1 unitate de monedă națională în EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,8503

0,0386842

DKK

7,45226

0,134187

HRK

7,39714

0,135187

HUF

324,597

0,00308074

PLN

4,32391

0,231272

RON

4,65041

0,215035

SEK

10,30763

0,097016

GBP

0,887255

1,12707

NOK

9,49751

0,105291

ISK

124,411

0,00803785

CHF

1,16220

0,860434

Observație: cursurile de schimb ISK/EUR se bazează pe datele furnizate de Banca Centrală a Islandei.

1.

Regulamentul (CEE) nr. 574/72 prevede ca rata de conversie într-o monedă a sumelor calculate într-o altă monedă de schimb este rata calculată de către Comisie pe baza mediei lunare, aferentă perioadei de referință definite la alineatul (2), a ratelor de schimb de referință publicate de Banca Centrală Europeană.

2.

Perioada de referință este:

luna ianuarie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 aprilie următor;

luna aprilie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 iulie următor;

luna iulie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 octombrie următor;

luna octombrie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 ianuarie următor.

Ratele de conversie ale monedelor de schimb sunt publicate în al doilea Jurnal Oficial al Uniunii Europene (seria „C”) din lunile februarie, mai, august și noiembrie.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

13.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 284/9


Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de amestecuri de uree și de azotat de amoniu originare din Rusia, Trinidad și Tobago și Statele Unite ale Americii

(2018/C 284/08)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o plângere în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în care se afirmă că importurile de amestecuri de uree și de azotat de amoniu originare din Rusia, Trinidad și Tobago și Statele Unite ale Americii fac obiectul unui dumping și cauzează, prin urmare, un prejudiciu (2) industriei din Uniune.

1.   Plângerea

Plângerea a fost depusă la 29 iunie 2018 de Fertilizers Europe (denumit în continuare „reclamantul”) în numele unor producători care reprezintă peste 50 % din producția totală a Uniunii de amestecuri de uree și de azotat de amoniu.

Dosarul destinat consultării de către părțile interesate conține o versiune a plângerii accesibilă publicului și analiza gradului de susținere a plângerii de către producătorii din Uniune. Secțiunea 5.6 din prezentul aviz oferă informații despre accesul la dosar pentru părțile interesate.

2.   Produsul care face obiectul anchetei

Produsul care face obiectul acestei anchete constă în amestecuri de uree și de azotat de amoniu în soluție apoasă sau amoniacală.

Toate părțile interesate care doresc să furnizeze informații privind sfera de cuprindere a definiției produsului trebuie să le comunice în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz (3).

3.   Prezumția de dumping

Produsul despre care se afirmă că face obiectul unui dumping este produsul care face obiectul anchetei, originar din Rusia, Trinidad și Tobago și Statele Unite ale Americii („țările în cauză”), încadrat în prezent la codul NC 3102 80 00. Codul NC este menționat numai cu titlu informativ.

Prezumția de dumping din partea Statelor Unite se bazează pe o comparație între prețul de pe piața internă și prețul de export (la nivel franco fabrică) al produsului care face obiectul anchetei, atunci când este vândut la export către Uniune.

În absența unor date fiabile privind prețurile de pe piața internă din Trinidad și Tobago, prezumția de dumping se bazează pe o comparație între o valoare normală construită (costurile de fabricație, costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri generale, precum și profitul) și prețul de export (la nivel franco fabrică) al produsului care face obiectul anchetei, atunci când este vândut la export către Uniune.

Prezumția de dumping din partea Rusiei se bazează atât pe o comparație între prețul de pe piața internă și prețul de export (la nivel franco fabrică) al produsului care face obiectul anchetei, atunci când este vândut la export către Uniune, cât și pe o comparație între o valoare normală construită (costurile de fabricație, costurile de vânzare, cheltuielile administrative și alte costuri generale, precum și profitul, cu ajustări în ceea ce privește costurile gazelor naturale, cheltuielile administrative și alte costuri generale și profitul) cu prețul de export (la nivel franco fabrică) al produsului care face obiectul anchetei, atunci când este vândut la export către Uniune. Ambele comparații arată existența dumpingului.

Pe această bază, marjele de dumping calculate sunt semnificative pentru toate țările în cauză.

4.   Prezumții de prejudiciu/legătura de cauzalitate și denaturările legate de materiile prime

4.1.    Prezumții de prejudiciu și legătura de cauzalitate

Reclamantul a adus dovezi potrivit cărora importurile produsului care face obiectul anchetei provenind din țările în cauză au crescut în ansamblu, atât ca valoare absolută, cât și în ceea ce privește cota de piață.

Dovezile furnizate de reclamant arată că volumul și prețurile produsului importat care face obiectul anchetei au avut, pe lângă alte consecințe, un impact negativ asupra nivelului prețurilor practicate și asupra cotei de piață deținute de industria Uniunii, generând efecte adverse semnificative asupra performanței generale și asupra situației financiare a industriei Uniunii.

4.2.    Prezumția de denaturări legate de materiile prime

Reclamantul a furnizat suficiente dovezi potrivit cărora există denaturări legate de materiile prime în Rusia în ceea ce privește produsul care face obiectul anchetei. Potrivit dovezilor din plângere, gazele naturale, care reprezintă semnificativ mai mult de 17 % din costul de producție al produsului care face obiectul anchetei, fac obiectul unui sistem dual de prețuri în Rusia.

Prin urmare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2a) din regulamentul de bază, ancheta va examina presupusele denaturări pentru a evalua dacă, eventual, o taxă mai mică decât marja de dumping ar fi suficientă pentru a elimina prejudiciul. Dacă în cursul anchetei se identifică în Rusia alte denaturări reglementate de articolul 7 alineatul (2a) din regulamentul de bază, ancheta poate viza și aceste denaturări.

5.   Procedura

întrucât a constatat, după informarea statelor membre, că plângerea a fost depusă de către industria din Uniune sau în numele acesteia și că există suficiente dovezi care să justifice deschiderea unei proceduri, Comisia deschide o anchetă în temeiul articolului 5 din regulamentul de bază.

Ancheta va stabili dacă produsul care face obiectul anchetei, originar din țările în cauză, face obiectul unui dumping și dacă importurile care fac obiectul dumpingului au cauzat vreun prejudiciu industriei din Uniune.

În cazul în care concluziile sunt afirmative, ancheta va examina dacă instituirea unor măsuri nu ar fi contrară interesului Uniunii, în conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază. În ceea ce privește Rusia, dacă se aplică articolul 7 alineatul (2a) din regulamentul de bază, ancheta va examina criteriul privind interesul Uniunii, prevăzut la articolul 7 alineatul (2b) din regulamentul respectiv.

Astfel cum s-a anunțat deja (4), așa-numitul pachet de modernizare a instrumentelor de apărare comercială [Regulamentul (UE) 2018/825 al Parlamentului European și al Consiliului, care a intrat în vigoare la 8 iunie 2018 (5)] a introdus, printre altele, schimbări semnificative ale calendarului și ale termenelor-limită aplicabile anterior în cadrul procedurilor antidumping. În special, anchetele se vor desfășura cu celeritate sporită, iar eventualele măsuri provizorii vor fi impuse cu până la două luni mai devreme decât înainte. Termenele-limită până la care părțile interesate sunt invitate să se prezinte, în special la începutul anchetelor, devin mai puțin generoase. Ținând seama de aceste schimbări, Comisia consideră că este oportună stabilirea unui calendar mai structurat pentru desfășurarea anchetelor antidumping, pentru a se asigura că procedurile pot fi finalizate înaintea termenelor-limită obligatorii, cu respectarea pe deplin a drepturilor la apărare ale părților interesate. Calendarul prezentei anchete, prevăzut în prezentul aviz, include instrucțiuni specifice pentru transmiterea de informații în diverse etape ale anchetei și pentru organizarea audierilor. De asemenea, vor deveni mai stricte condițiile în care se pot solicita amânări ale termenelor-limită.

5.1.    Perioada de anchetă și perioada examinată

Ancheta privind dumpingul și prejudiciul va acoperi perioada 1 iulie 2017-30 iunie 2018 (denumită în continuare „perioada de anchetă”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea prejudiciului va viza perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2015 și sfârșitul perioadei de anchetă (denumită în continuare „perioada examinată”).

5.2.    Observații privind plângerea și deschiderea anchetei

Toate părțile interesate care doresc să prezinte observații cu privire la plângere (inclusiv privind aspectele referitoare la prejudiciu și la legătura de cauzalitate) sau la orice aspecte referitoare la deschiderea anchetei (inclusiv gradul de susținere a plângerii) trebuie să facă acest lucru în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz.

Orice cerere de audiere în legătură cu deschiderea anchetei trebuie să fie depusă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz.

5.3.    Procedura de determinare a dumpingului

Producătorii-exportatori (6) din țările în cauză ai produsului care face obiectul anchetei sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

5.3.1.   Anchetarea producătorilor-exportatori

5.3.1.1.   Procedura de selectare a producătorilor-exportatori din țările în cauză care urmează să facă obiectul anchetei

(a)   Eșantionarea

Având în vedere numărul potențial ridicat de producători-exportatori din țările în cauză implicați în prezenta procedură și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia poate limita la un nivel rezonabil numărul de producători-exportatori care urmează să facă obiectul anchetei, prin selectarea unui eșantion (acest proces este denumit și „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți producătorii-exportatori sau reprezentanții care acționează în numele acestora sunt invitați, prin prezentul aviz, să transmită Comisiei informațiile cu privire la societățile lor care sunt solicitate în anexa I la prezentul aviz, în termen de șapte zile de la data publicării prezentului aviz.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea constituirii eșantionului de producători-exportatori, Comisia a contactat, de asemenea, autoritățile din țările în cauză și poate contacta eventualele asociații de producători-exportatori cunoscute.

Dacă este necesar să se constituie un eșantion, producătorii-exportatori pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada de timp disponibilă. Comisia va informa toți producătorii-exportatori cunoscuți, autoritățile țărilor în cauză și asociațiile de producători-exportatori, prin intermediul autorităților din țările în cauză, dacă este cazul, cu privire la societățile selectate pentru a fi incluse în eșantion.

De îndată ce va primi informațiile necesare pentru a selecta un eșantion de producători-exportatori, Comisia va informa părțile interesate cu privire la decizia sa de a le include sau nu în eșantion. Producătorii-exportatori incluși în eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat în termen de 30 de zile de la data notificării deciziei includerii lor în eșantion, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

La dosarul destinat consultării de către părțile interesate, Comisia va adăuga o notă care va reflecta selectarea eșantionului. Eventualele observații cu privire la selectarea eșantionului trebuie să fie primite în termen de trei zile de la data notificării deciziei privind eșantionul.

O copie a chestionarului destinat producătorilor-exportatori este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul DG Comerț: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

De asemenea, chestionarul va fi pus la dispoziția oricărei asociații de producători-exportatori cunoscute și a autorităților din țările respective.

Fără a se aduce atingere eventualei aplicări a articolului 18 din regulamentul de bază, producătorii-exportatori care au completat anexa I până la termenul-limită specificat și au fost de acord să fie incluși în eșantion, dar care nu sunt selectați ca parte a eșantionului, vor fi considerați cooperanți („producători-exportatori cooperanți neincluși în eșantion”). Fără a se aduce atingere secțiunii 5.3.1 litera (b) de mai jos, taxa antidumping care poate fi aplicată importurilor de la producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion nu va depăși marja de dumping medie ponderată stabilită pentru producătorii-exportatori incluși în eșantion (7).

(b)   Marja de dumping individuală pentru producătorii-exportatori neincluși în eșantion

În temeiul articolului 17 alineatul (3) din regulamentul de bază, producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion pot solicita Comisiei să stabilească marjele lor de dumping individuale. Producătorii-exportatori care doresc să solicite o marjă de dumping individuală trebuie să completeze chestionarul și să îl returneze completat în mod corespunzător în termen de 30 de zile de la data notificării selectării eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. O copie a chestionarului destinat producătorilor-exportatori este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul DG Comerț: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Comisia va examina dacă producătorilor-exportatori cooperanți neincluși în eșantion li se poate acorda o taxă individuală în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază.

Cu toate acestea, producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion care solicită o marjă individuală de dumping ar trebui să fie conștienți de faptul că, totuși, Comisia ar putea decide să nu le calculeze marja individuală de dumping dacă, de exemplu, numărul producătorilor-exportatori cooperanți neincluși în eșantion este atât de mare încât un astfel de calcul ar îngreuna în mod inutil procedura și ar împiedica finalizarea la termen a anchetei.

5.3.2.   Anchetarea importatorilor neafiliați (8) (9)

Importatorii neafiliați care importă din țările în cauză în Uniune produsul care face obiectul anchetei sunt invitați să participe la această anchetă.

Având în vedere numărul potențial mare de importatori neafiliați implicați în această procedură și pentru a finaliza ancheta în termenele legale, Comisia poate limita la un nivel rezonabil numărul de importatori neafiliați care urmează să facă obiectul anchetei, prin selectarea unui eșantion (acest proces fiind, de asemenea, denumit „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți importatorii neafiliați sau reprezentanții care acționează în numele acestora sunt invitați, prin prezentul aviz, să transmită Comisiei informațiile cu privire la societățile lor care sunt solicitate în anexa II la prezentul aviz, în termen de șapte zile de la data publicării prezentului aviz.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea constituirii eșantionului de importatori neafiliați, Comisia poate contacta, de asemenea, eventualele asociații de importatori cunoscute.

Dacă este necesar să se constituie un eșantion, importatorii pot fi selectați în funcție de cel mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul anchetei care poate fi examinat în mod rezonabil în timpul avut la dispoziție.

De îndată ce va primi informațiile necesare pentru a selecta un eșantion, Comisia va informa părțile interesate cu privire la decizia sa referitoare la eșantionul de importatori. La dosarul destinat consultării de către părțile interesate, Comisia va adăuga și o notă care va reflecta selectarea eșantionului. Eventualele observații cu privire la selectarea eșantionului trebuie să fie primite în termen de trei zile de la data notificării deciziei privind eșantionul.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa, Comisia va trimite chestionare importatorilor neafiliați incluși în eșantion. Părțile respective trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 30 de zile de la data notificării deciziei referitoare la eșantion, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

O copie a chestionarului destinat importatorilor este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul DG Comerț: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.4.    Procedura de determinare a prejudiciului și de anchetare a producătorilor din Uniune

Constatarea unui prejudiciu se bazează pe dovezi concrete și implică o examinare obiectivă a volumului importurilor care fac obiectul unui dumping, a efectului acestora asupra prețurilor de pe piața Uniunii și a impactului ulterior al respectivelor importuri asupra industriei Uniunii. Pentru a se stabili dacă se aduce un prejudiciu industriei din Uniune, producătorii din Uniune (10) ai produsului care face obiectul anchetei sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

Având în vedere numărul mare de producători din Uniune vizați și pentru a finaliza ancheta în termenele legale, Comisia a decis să limiteze la un nivel rezonabil numărul de producători din Uniune care vor face obiectul anchetei, prin selectarea unui eșantion (acest proces fiind, de asemenea, denumit „eșantionare”). Eșantionarea se efectuează în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Comisia a selectat în mod provizoriu un eșantion de producători din Uniune. Detaliile sunt disponibile în dosarul destinat consultării de către părțile interesate. Părțile interesate sunt invitate să formuleze observații cu privire la eșantionul provizoriu. În plus, alți producători din Uniune sau reprezentanți ai acestora care consideră că au motive să fie incluși în eșantion trebuie să contacteze Comisia în termen de șapte zile de la data publicării prezentului aviz. Toate observațiile referitoare la eșantionul provizoriu trebuie să fie primite în termen de șapte zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Comisia va informa toți producătorii cunoscuți din Uniune și/sau toate asociațiile de producători cunoscute din Uniune cu privire la societățile selectate în final pentru a fi incluse în eșantion.

Producătorii din Uniune incluși în eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat în termen de 30 de zile de la data notificării deciziei includerii lor în eșantion, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

O copie a chestionarului destinat producătorilor din Uniune este inclusă în dosarul destinat consultării de către părțile interesate și este disponibilă pe site-ul DG Comerț: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.5.    Procedura de evaluare a interesului Uniunii

(a)   Rusia

În cazurile de denaturare legată de materiile prime, astfel cum sunt definite la articolul 7 alineatul (2a) din regulamentul de bază, Comisia va aplica criteriul privind interesul Uniunii, în temeiul articolului 7 alineatul (2b) din regulamentul respectiv. Dacă, atunci când stabilește nivelul taxelor care intră sub incidența articolului 7 din respectivul regulament, Comisia decide să aplice articolul 7 alineatul (2), Comisia va aplica criteriul privind interesul Uniunii în conformitate cu articolul 21.

Părțile interesate sunt invitate să furnizeze toate informațiile pertinente care permit Comisiei să determine dacă este în interesul Uniunii să stabilească nivelul măsurilor în conformitate cu articolul 7 alineatul (2a) din regulamentul de bază. În special, părțile interesate sunt invitate să furnizeze informații privind capacitățile neutilizate din țara în cauză, concurența pentru materiile prime și efectul asupra lanțurilor de aprovizionare pentru întreprinderile europene. În absența cooperării, Comisia poate conchide că este în conformitate cu interesul Uniunii să se aplice articolul 7 alineatul (2a) din regulamentul de bază.

În cazul în care Comisia decide să aplice articolul 7 alineatul (2) din regulamentul de bază, se va decide, în temeiul articolului 21, dacă adoptarea unor măsuri antidumping nu ar fi contrară interesului Uniunii. Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, sindicatele, precum și organizațiile de consumatori reprezentative sunt invitate să furnizeze Comisiei informații privind interesul Uniunii. Pentru a participa la anchetă, organizațiile de consumatori reprezentative trebuie să demonstreze că există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul anchetei.

Informațiile referitoare la evaluarea interesului Uniunii trebuie să fie furnizate în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Aceste informații pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea chestionarului pregătit de Comisie. Informațiile transmise vor fi luate în considerare numai dacă sunt susținute, la momentul transmiterii lor, de dovezi concrete.

(b)   Trinidad și Tobago și Statele Unite ale Americii

În cazul în care se stabilește existența dumpingului și a prejudiciului aferent, se va decide, în temeiul articolului 21 din regulamentul de bază, dacă adoptarea unor măsuri antidumping nu ar fi contrară interesului Uniunii. Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, sindicatele, precum și organizațiile de consumatori reprezentative sunt invitate să furnizeze Comisiei informații privind interesul Uniunii. Pentru a participa la anchetă, organizațiile de consumatori reprezentative trebuie să demonstreze că există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul anchetei.

Informațiile referitoare la evaluarea interesului Uniunii trebuie să fie furnizate în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Aceste informații pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea chestionarului pregătit de Comisie. În orice caz, informațiile transmise în temeiul articolului 21 vor fi luate în considerare numai dacă sunt susținute, la momentul transmiterii lor, de dovezi concrete.

5.6.    Părțile interesate

Pentru a participa la anchetă, părțile interesate, precum producătorii-exportatori, producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, sindicatele, precum și organizațiile de consumatori reprezentative trebuie să demonstreze mai întâi că există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul anchetei.

Producătorii-exportatori, producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile reprezentative care au oferit informații în conformitate cu procedurile descrise la punctele 5.3, 5.4 și 5.5 de mai sus vor fi considerați părți interesate dacă există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul anchetei.

Alte părți vor putea să participe la anchetă în calitate de părți interesate numai din momentul în care se fac cunoscute, cu condiția să existe o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul anchetei. Faptul de a fi considerat o parte interesată nu aduce atingere aplicării articolului 18 din regulamentul de bază.

Accesul la dosarul destinat consultării de către părțile interesate se face prin intermediul Tron.tdi la următoarea adresă: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI Vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe pagina respectivă pentru a obține acces.

5.7.    Posibilitatea audierii de către serviciile Comisiei responsabile cu ancheta

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta.

Orice cerere de audiere trebuie să fie formulată în scris și trebuie să precizeze motivele pe care se bazează, precum și un rezumat al elementelor pe care partea interesată dorește să le discute în timpul audierii. Audierea va fi limitată la aspectele pe care părțile interesate le-au semnalat în scris în prealabil.

Calendarul audierilor este următorul:

Pentru eventualele audieri care ar trebui să aibă loc înainte de impunerea măsurilor provizorii, cererea ar trebui depusă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz, iar audierea va avea loc, în mod normal, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentului aviz.

După etapa provizorie, cererea ar trebui depusă în termen de cinci zile de la data comunicării constatărilor provizorii sau a documentului informativ, iar audierea va avea loc, în mod normal, în termen de 15 zile de la data comunicării constatărilor provizorii sau de la data documentului informativ.

În etapa definitivă, cererea ar trebui depusă în termen de trei zile de la data comunicării constatărilor finale, iar audierea va avea loc, în mod normal, în perioada acordată pentru prezentarea de observații cu privire la comunicarea constatărilor finale. Dacă există o comunicare a constatărilor finale suplimentare, cererea ar trebui depusă imediat după primirea acestei comunicări a constatărilor finale suplimentare, iar audierea va avea loc, în mod normal, până la termenul-limită prevăzut pentru prezentarea de observații cu privire la această comunicare.

Calendarul prezentat nu aduce atingere dreptului serviciilor Comisiei de a accepta audieri în afara calendarului în cazuri justificate în mod corespunzător și dreptului Comisiei de a refuza audieri în cazuri justificate în mod corespunzător. Dacă serviciile Comisiei refuză o cerere de audiere, partea în cauză va fi informată cu privire la motivele respectivului refuz.

În principiu, audierile nu vor fi utilizate pentru a prezenta informații factuale care nu sunt incluse încă în dosar. Cu toate acestea, în interesul unei bune gestionări și pentru a permite serviciilor Comisiei să progreseze în cadrul anchetei, părțile interesate pot primi îndrumări cu privire la oferirea de noi informații factuale în urma unei audieri.

5.8.    Instrucțiuni pentru transmiterea de informații în scris și pentru trimiterea chestionarelor completate și a corespondenței

Informațiile transmise Comisiei în scopul desfășurării anchetelor de apărare comercială trebuie să nu facă obiectul unor drepturi de autor. Înainte de transmiterea către Comisie a unor informații și/sau a unor date care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică a deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei: (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare comercială; și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate de prezenta anchetă sub o formă care să le permită acestora să își exercite drepturile la apărare.

Toate informațiile prezentate în scris, inclusiv cele solicitate prin prezentul aviz, chestionarele completate și corespondența transmise de părțile interesate cu titlu confidențial poartă mențiunea „Limited” (acces limitat) (11). Părțile care furnizează informații pe parcursul prezentei anchete sunt invitate să ofere motive pentru solicitarea unui tratament confidențial.

În conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, părțile care transmit informații cu mențiunea „Limited” trebuie să furnizeze rezumate cu caracter neconfidențial ale acestora, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate). Respectivele rezumate ar trebui să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a elementelor esențiale ale informațiilor transmise cu titlu confidențial.

Dacă o parte care furnizează informații confidențiale nu prezintă motive întemeiate pentru solicitarea unui tratament confidențial sau nu furnizează un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea solicitate, Comisia poate să nu ia în considerare respectivele informații, cu excepția cazului în care se poate demonstra în mod convingător, utilizând surse adecvate, că informațiile sunt corecte.

Părțile interesate sunt invitate să prezinte toate documentele și cererile prin e-mail, inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate, cu excepția răspunsurilor voluminoase, care trebuie să fie prezentate pe suport CD-R sau DVD, în persoană sau prin scrisoare recomandată. Prin utilizarea e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu privire la normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORESPONDENȚA CU COMISIA EUROPEANĂ ÎN CAZURILE DE APĂRARE COMERCIALĂ”, care este publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152581.pdf Părțile interesate trebuie să își indice numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională care este verificată zilnic. După furnizarea datelor de contact, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau cu excepția cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru mai multe reguli și informații privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile aplicabile transmiterii prin e-mail, părțile interesate sunt invitate să consulte instrucțiunile sus-menționate privind comunicarea cu părțile interesate.

Adresa de corespondență a Comisiei este:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendarul anchetei

În conformitate cu articolul 6 alineatul (9) din regulamentul de bază, ancheta se va încheia în mod normal în 13 luni, dar în nu mai mult de 14 luni de la data publicării prezentului aviz. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din regulamentul de bază, se pot impune măsuri provizorii, în mod normal nu mai târziu de șapte luni, dar în niciun caz mai târziu de opt luni de la data publicării prezentului aviz.

În conformitate cu articolul 19a din regulamentul de bază, Comisia va furniza informații privind impunerea planificată a unor taxe provizorii cu trei săptămâni înainte de instituirea măsurilor provizorii. Părțile interesate vor avea la dispoziție trei zile lucrătoare pentru a-și prezenta observațiile în scris cu privire la acuratețea calculelor.

În cazurile în care Comisia intenționează să nu impună taxe provizorii, ci să continue ancheta, părțile interesate vor fi informate, prin intermediul documentului informativ, cu privire la neimpunerea taxelor cu trei săptămâni înainte de expirarea termenului prevăzut la articolul 7 alineatul (1) din regulamentul de bază.

În principiu, părțile interesate vor avea la dispoziție 15 zile pentru a prezenta observații în scris cu privire la constatările provizorii sau la documentul informativ și 10 zile pentru a prezenta observații în scris cu privire la constatările definitive, cu excepția cazului în care se prevede altfel. După caz, comunicările constatărilor finale suplimentare vor preciza termenul-limită până la care părțile interesate pot prezenta observații în scris.

7.   Transmiterea informațiilor

Ca regulă generală, părțile interesate pot să transmită informații doar în intervalele de timp specificate în secțiunile 5 și 6 din prezentul aviz. Prezentarea oricăror alte informații care nu sunt acoperite de secțiunile respective ar trebui să respecte următorul calendar:

Eventualele informații pentru etapa constatărilor provizorii ar trebui transmise înaintea celei de a 70-a zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, părțile interesate nu trebuie să prezinte informații factuale noi după termenul-limită pentru prezentarea de observații cu privire la comunicarea constatărilor provizorii sau la documentul informativ în etapa provizorie. După termenul-limită respectiv, părțile interesate pot prezenta informații factuale noi doar dacă pot demonstra că respectivele informații factuale noi sunt necesare pentru a respinge afirmațiile factuale formulate de alte părți interesate și cu condiția ca aceste informații factuale noi să poată fi verificate în intervalul de timp disponibil pentru a permite finalizarea la timp a anchetei.

Pentru a finaliza ancheta până la termenele-limită obligatorii, Comisia nu va accepta contribuții de la părțile interesate după termenul-limită pentru prezentarea observațiilor cu privire la comunicarea constatărilor finale sau, dacă este cazul, după termenul-limită pentru prezentarea observațiilor cu privire la comunicarea constatărilor finale suplimentare.

8.   Posibilitatea de a prezenta observații cu privire la informațiile transmise de alte părți

Pentru a se garanta drepturile la apărare, părțile interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații cu privire la informațiile transmise de alte părți interesate. Atunci când fac acest lucru, părțile interesate se pot referi numai la aspectele semnalate în contribuțiile celorlalte părți interesate și nu pot semnala probleme noi.

Observațiile de acest gen ar trebui prezentate în conformitate cu următorul calendar:

Orice observație cu privire la informațiile transmise de alte părți interesate înainte de impunerea măsurilor provizorii ar trebui făcută cel târziu înaintea celei de a 75-a zile de la data publicării prezentului aviz, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Observațiile cu privire la informațiile furnizate de alte părți interesate ca răspuns la comunicarea constatărilor provizorii sau a documentului informativ ar trebui prezentate în termen de șapte zile de la termenul-limită pentru prezentarea observațiilor privind constatările provizorii sau documentul informativ, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Observațiile cu privire la informațiile furnizate de alte părți interesate ca răspuns la comunicarea constatărilor definitive ar trebui prezentate în termen de trei zile de la termenul-limită pentru prezentarea observațiilor privind constatările definitive, cu excepția cazului în care se prevede altfel. În cazul în care există o comunicare a constatărilor finale suplimentare, observațiile referitoare la informațiile furnizate de alte părți interesate ca răspuns la această comunicare suplimentară trebuie prezentate în termen de o zi de la termenul-limită pentru prezentarea observațiilor referitoare la această comunicare suplimentară, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Calendarul stabilit nu aduce atingere dreptului Comisiei de a solicita informații suplimentare de la părțile interesate în cazuri justificate în mod corespunzător.

9.   Prelungirea termenelor specificate în prezentul aviz

Orice prelungire a termenelor prevăzute în prezentul aviz poate fi solicitată doar în circumstanțe excepționale și va fi acordată doar dacă este justificată în mod corespunzător.

Prelungirea termenului de răspuns la chestionare poate fi acordată, dacă este justificată în mod corespunzător, și va fi limitată, în mod normal, la trei zile suplimentare. Ca regulă generală, astfel de prelungiri nu vor depăși șapte zile. În ceea ce privește termenele pentru transmiterea altor informații menționate în prezentul aviz, prelungirile se vor limita la trei zile, cu excepția cazului în care se demonstrează existența unor circumstanțe excepționale.

10.   Lipsa cooperării

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare, nu le furnizează în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări provizorii sau definitive, pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

În cazul în care se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, informațiile pot să nu fie luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările se bazează pe datele disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul ar putea fi mai puțin favorabil respectivei părți decât dacă ar fi cooperat.

Faptul că nu se oferă un răspuns pe suport electronic nu este considerat un refuz de a coopera, cu condiția ca partea interesată respectivă să demonstreze că prezentarea unui răspuns în forma cerută ar antrena sarcini sau costuri suplimentare nerezonabile. Partea interesată ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens.

11.   Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și orice alte cereri privind drepturile la apărare ale părților interesate și ale terților care ar putea să apară în cursul procedurii.

Consilierul-auditor poate organiza audieri și poate acționa ca mediator între partea sau părțile interesate și serviciile Comisiei, pentru a asigura exercitarea deplină a drepturilor la apărare ale părților interesate. Cererile de audiere adresate consilierului-auditor trebuie formulate în scris și trebuie să precizeze motivele pe care se bazează. Consilierul-auditor va examina motivele care stau la baza cererilor. Aceste audieri ar trebui să aibă loc doar dacă problemele nu au fost soluționate cu serviciile Comisiei în timp util.

Orice cerere trebuie să fie transmisă în timp util și cu promptitudine, pentru a nu se pune în pericol buna desfășurare a procedurii. În acest sens, părțile interesate ar trebui să solicite intervenția consilierului-auditor în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului care justifică o astfel de intervenție. În principiu, calendarul stabilit în secțiunea 5.7 pentru a solicita audieri cu serviciile Comisiei se aplică mutatis mutandis cererilor de audiere adresate consilierului-auditor. În cazul în care cererile de audiere sunt prezentate în afara calendarului relevant, consilierul-auditor va examina, de asemenea, motivele întârzierii, natura problemelor semnalate și impactul pe care îl au aceste probleme asupra drepturilor la apărare, având în vedere interesele de a se asigura buna administrare și finalizarea la timp a anchetei.

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (12).


(1)  JO L 176, 30.6.2016, p. 2.

(2)  Termenul general „prejudiciu” se referă la un prejudiciu important, precum și la amenințarea cu un prejudiciu important sau la o întârziere semnificativă în crearea unei industrii, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1) din regulamentul de bază.

(3)  Trimiterile la publicarea prezentului aviz se referă la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)  „Prezentare succintă a termenelor-limită și a calendarelor procesului de anchetă”, pe site-ul DG Comerț, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(5)  Regulamentul (UE) 2018/825 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 143, 7.6.2018, p. 1).

(6)  Un producător-exportator este orice societate comercială din țările în cauză care produce și exportă pe piața Uniunii produsul care face obiectul anchetei, fie direct, fie prin terți, inclusiv prin orice societate afiliată implicată în producția, vânzarea pe piața internă sau exportul produsului care face obiectul anchetei. Definiția se referă atât la producătorii integrați de uree și de azotat de amoniu (care produc uree și azotat de amoniu), cât și la producătorii neintegrați de uree și de azotat de amoniu.

(7)  În temeiul articolului 9 alineatul (6) din regulamentul de bază, nu se ține cont de eventualele marje nule și de minimis și nici de marjele stabilite în condițiile prevăzute la articolul 18 din regulamentul de bază.

(8)  Această secțiune se referă numai la importatorii care nu sunt afiliați producătorilor-exportatori. Importatorii afiliați producătorilor-exportatori trebuie să completeze anexa I la prezentul aviz, destinată producătorilor-exportatori respectivi. În conformitate cu articolul 127 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, se consideră că două persoane sunt afiliate dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau din consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatorul celeilalte; (d) o terță parte posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o terță persoană; (g) împreună, controlează direct sau indirect o terță persoană sau (h) sunt membre ale aceleiași familii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558). Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate prin una dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată, (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate. În conformitate cu articolul 5 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, „persoană” înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau orice asociere de persoane care nu este persoană juridică, dar care este recunoscută în conformitate cu legislația Uniunii sau cu cea națională ca având capacitatea de a încheia acte juridice (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(9)  Datele furnizate de importatorii neafiliați pot fi utilizate și în legătură cu alte aspecte ale acestei anchete decât stabilirea existenței dumpingului.

(10)  Termenul „producătorii din Uniune” se referă atât la producătorii integrați de uree și de azotat de amoniu (care produc uree și azotat de amoniu), cât și la producătorii neintegrați de uree și de azotat de amoniu.

(11)  Un document cu mențiunea „Limited” este un document considerat confidențial în temeiul articolului 19 din regulamentul de bază și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). De asemenea, acesta este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


ANEXA I

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

ANEXA II

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii