ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 195

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
7 iunie 2018


Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Consiliu

2018/C 195/01

Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării

1


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2018/C 195/02

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8887 – Platinum Equity/LifeScan) ( 1)

6

2018/C 195/03

Nonopoziție la o concentrare notificată [Cazul M.8771 – Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business)] ( 1)

6


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2018/C 195/04

Concluziile Consiliului privind trecerea la o viziune a unui Spațiu european al educației

7

2018/C 195/05

Concluziile Consiliului privind rolul tinerilor în construirea unei societăți sigure, armonioase și caracterizate de coeziune în Europa

13

 

Comisia Europeană

2018/C 195/06

Rata de schimb a monedei euro

19

2018/C 195/07

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6 iunie 2018 privind stabilirea unui program de lucru pentru evaluarea cererilor de reînnoire a aprobărilor substanțelor active care expiră în 2022, 2023 și 2024, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1)

20

 

Curtea de Conturi

2018/C 195/08

Raportul special nr. 12/2018 – Banda largă în statele membre ale UE: în pofida progreselor înregistrate, nu toate obiectivele Strategiei Europa 2020 vor fi atinse

23

 

INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

Comitetul permanent al statelor AELS

2018/C 195/09

Substanțe periculoase – Lista deciziilor de autorizare adoptate de statele AELS care fac parte din SEE în conformitate cu articolul 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), în prima jumătate a anului 2016

24

2018/C 195/10

Substanțe periculoase – Lista de decizii de autorizare adoptate de statele AELS care fac parte din SEE în temeiul articolului 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), în a doua jumătate a anului 2016

25

2018/C 195/11

Medicamente – Lista autorizațiilor de comercializare acordate de către statele AELS care fac parte din SEE în a doua jumătate a anului 2016

26


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2018/C 195/12

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8954 – BPEA/PAI/WFC) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1)

44

2018/C 195/13

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8928 – Francisco Partners/VeriFone) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1)

46

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2018/C 195/14

Publicarea unei modificări în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

47


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

RECOMANDĂRI

Consiliu

7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/1


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 22 mai 2018

privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării

(2018/C 195/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 165 și 166,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Uniunea se întemeiază pe valorile comune și principiile generale ale respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, astfel cum se stipulează la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În temeiul articolului 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea urmărește să își protejeze și promoveze valorile.

(2)

Inspirată de aceste valori, Uniunea a reușit să reunească țări, comunități și oameni într-un proiect politic unic, care a asigurat Europei cea mai îndelungată perioadă de pace de până acum, ceea ce, la rândul său, a favorizat stabilitatea socială și prosperitatea economică. Adoptarea de către statele membre a valorilor stabilite în tratat creează un fundament comun care constituie trăsătura distinctă a identității și modului de viață europene și oferă Uniunii un loc pe scena mondială.

(3)

Uniunea și statele sale membre se confruntă cu o varietate de provocări, printre care populismul, xenofobia, naționalismul care instigă la dezbinare, discriminarea, răspândirea știrilor false și dezinformarea, precum și radicalizarea care duce la extremism violent. Aceste fenomene ar putea constitui o amenințare serioasă la adresa fundamentelor democrațiilor noastre, ar putea submina încrederea în statul de drept și în instituțiile democratice și ar putea sta în calea sentimentului comun de apartenență existent atât în interiorul fiecăreia dintre societățile noastre europene, cât și între acestea.

(4)

Necunoașterea originilor Uniunii, a motivelor pentru care a fost creată și a principiilor sale de funcționare favorizează dezinformarea și împiedică formarea unor opinii în cunoștință de cauză referitoare la acțiunile Uniunii. Cunoașterea diversității Uniunii și a statelor sale membre stă la baza respectului reciproc, a înțelegerii și a cooperării în cadrul statelor membre și între acestea.

(5)

Educația în toate formele sale, la toate nivelurile și de la vârste fragede joacă un rol central în promovarea valorilor comune. Ea contribuie la asigurarea incluziunii sociale, oferind fiecărui copil o șansă reală și aceleași posibilități de a reuși în viață. Ea le oferă cetățenilor șansa de a deveni activi și de a gândi critic și duce la un grad mai mare de înțelegere a identității europene.

(6)

La reuniunea pe tema Agendei liderilor organizată la Göteborg în noiembrie 2017, liderii europeni au dezbătut importanța educației și a culturii pentru viitorul Europei. Ca punct de pornire pentru respectiva dezbatere, Comisia și-a prezentat viziunea asupra unui Spațiu european al educației și a propus o serie de inițiative în comunicarea sa intitulată „Consolidarea identității europene prin educație și cultură” (1), potrivit căreia „consolidarea identității noastre europene rămâne esențială, educația și cultura fiind cei mai buni vectori în acest sens”.

(7)

În urma reuniunii liderilor de la Göteborg, Consiliul European a evidențiat în concluziile sale din 14 decembrie 2017 faptul că educația și cultura sunt esențiale pentru construirea unor societăți caracterizate prin coeziune și favorabile incluziunii, precum și pentru sprijinirea competitivității noastre (2).

(8)

Unul dintre obiectivele cadrului ET2020 pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (3), și anume promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active, a fost definit pe baza faptului că educația ar trebui să promoveze competențele interculturale, valorile democratice și respectarea drepturilor fundamentale, să prevină și să combată toate formele de discriminare și de rasism și să doteze copiii, tinerii și adulții cu capacitatea de a interacționa pozitiv cu semenii lor care provin din medii diferite.

(9)

Declarația de la Paris, adoptată la 17 martie 2015 de miniștrii educației din Europa, a arătat angajamentul statelor membre de a promova valorile comune, de a îmbunătăți gândirea critică și alfabetizarea mediatică, educația favorabilă incluziunii și dialogul intercultural. Răspunsurile primite la o consultare publică la nivelul UE (4) denotă clar că ar trebui promovată educația favorabilă incluziunii. Doar 16 % dintre respondenți consideră că educația atinge în prezent acest obiectiv. 95 % consideră că educația ar trebui să îi ajute pe tineri să înțeleagă importanța valorilor comune și că Uniunea ar trebui să sprijine statele membre în realizarea acestei sarcini (98 %).

(10)

O anchetă Eurydice din 2017 pe tema educației civice în școlile din Europa arată că educația civică se află, în prezent, în centrul atenției în mai multe țări europene. Cu toate acestea, aproape jumătate dintre țări încă nu dispun de politici în privința includerii educației civice în formarea inițială a cadrelor didactice. Prin urmare, ar trebui să se prevadă măsuri care să sprijine cadrele didactice și să le ofere mijloacele pentru ca acestea să poată crea o cultură a învățământului deschis și un mediu de învățare deschis și să poată gestiona grupuri de studiu variate, în scopul de a forma competențe civice, de a transmite patrimoniul comun al Europei, de a promova valorile comune și de a reprezenta un exemplu de urmat pentru elevii și studenții lor.

(11)

Radicalizarea care duce la extremism violent continuă să fie o problemă acută în mai multe state membre. O parte din soluția la această problemă o reprezintă promovarea, inclusiv prin politici educaționale, a valorilor comune ca factor de coeziune și integrare socială. Pentru a sprijini statele membre în eforturile depuse, în iulie 2017, Comisia Europeană a înființat un grup de experți la nivel înalt privind radicalizarea (5), cu scopul de a identifica măsuri de sprijin, inclusiv în educație.

(12)

Cele mai recente rezultate ale sondajului PISA și Monitorul educației și formării 2017 subliniază legătura dintre inegalitățile în domeniul educației și mediul socioeconomic al elevilor și studenților. Datele oferite de PISA arată că elevii din familii mai sărace sunt de trei ori mai predispuși să înregistreze rezultate mai slabe la învățătură decât colegii lor din familii mai bogate și că elevii care provin dintr-un context de migrație sunt de peste două ori mai predispuși să fie slabi la învățătură față de alți colegi. Pentru a preveni marginalizarea tinerilor, este esențial să dispunem de sisteme de educație echitabile și favorabile incluziunii care să încurajeze coeziunea socială, să pună bazele unei cetățenii active și să sporească șansele de inserție profesională.

(13)

Studiul internațional privind educația civică realizat în 2016 de Asociația internațională pentru evaluarea realizărilor din domeniul educației sugerează că identitatea națională și identitatea europeană pot coexista în mod pozitiv, fără a intra în contradicție una cu cealaltă. Studiul mai arată că elevii cu niveluri mai ridicate de cunoștințe civice tind totodată să exprime atitudini mai tolerante.

(14)

Sondajele Eurobarometru subliniază un nivel extrem de scăzut de cunoștințe despre Uniune. Potrivit unui sondaj de opinie din 2014, 44 % dintre respondenți consideră că au cunoștințe limitate despre cum funcționează Uniunea, iar un sondaj din 2011 arată că o majoritate relativă a respondenților consideră că nu sunt bine informați despre Uniunea Europeană. Același sondaj a indicat totodată că o treime dintre respondenți nu știu exact câte state membre are Uniunea. Sondajul Eurobarometru din 2017 arată că 89 % din tinerii europeni sunt de acord că guvernele naționale ar trebui să consolideze educația școlară în legătură cu drepturile și obligațiile pe care le au în calitate de cetățeni ai Uniunii. În fine, cel mai recent sondaj Eurobarometru subliniază că 35 % dintre respondenți consideră că ar fi foarte util pentru viitorul Europei să avem standarde de educație comparabile.

(15)

În acest context, este indispensabil ca statele membre să își intensifice eforturile pentru a continua punerea în aplicare a tuturor obiectivelor Declarației de la Paris din 2015. Este deosebit de important să se continue promovarea valorilor comune ca factori de coeziune și incluziune, să se favorizeze crearea unor medii de învățare participativă la toate nivelurile educației, să se îmbunătățească formarea cadrelor didactice pe tema cetățeniei și a diversității și să se consolideze gândirea critică și alfabetizarea mediatică ale tuturor elevilor și studenților.

(16)

Pentru a obține o coeziune mai mare a societăților noastre este indispensabil să se asigure, în mod real, accesul egal la o educație de calitate și favorabilă incluziunii pentru toți elevii și studenții, inclusiv pentru cei proveniți dintr-un context de migrație sau din medii socioeconomice dezavantajate, pentru cei cu nevoi speciale și pentru cei cu handicap – în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. În acest demers, statele membre ar putea beneficia de instrumentele existente ale Uniunii, și anume Erasmus+, fondurile structurale și de investiții europene, Europa creativă, Europa pentru cetățeni, programul Drepturi, egalitate și cetățenie, Corpul european de solidaritate și Orizont 2020, precum și de îndrumarea și expertiza Agenției Europene pentru Educație Specială și Incluzivă.

(17)

Programul Erasmus+ demonstrează că mobilitatea și contactele transfrontaliere sunt o modalitate eficientă de a experimenta identitatea europeană. Este esențial ca toate categoriile de elevi și studenți din întreaga Europă să poată beneficia în mod egal de oportunitățile pe care le oferă acest program, în special prin schimburile între unitățile de învățământ din statele membre. Mobilitatea virtuală, mai ales prin rețeaua e-Twinning, este un instrument excelent de stabilire a unui contact direct între elevi și va fi utilizată pe scară mai largă în următorii ani, în combinație cu mobilitatea fizică.

(18)

Introducerea unei dimensiuni europene a predării ar trebui să aibă drept obiectiv să îi ajute pe elevi și studenți să învețe prin experiență ce înseamnă identitatea europeană în toată diversitatea ei, precum și să întărească un sentiment de apartenență la Europa pozitiv și favorabil incluziunii, care să vină în completarea identităților și tradițiilor locale, regionale și naționale. Introducerea acestei dimensiuni europene a predării este, de asemenea, importantă pentru promovarea unei mai bune înțelegeri a Uniunii și a statelor sale membre.

(19)

Prezenta recomandare respectă în întregime principiile subsidiarității și proporționalității. Conținutul prezentei recomandări nu aduce atingere inițiativelor naționale existente în domeniile vizate, în special în domeniul educației civice naționale,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

Statele membre ar trebui:

Promovarea valorilor comune

1.

să intensifice împărtășirea valorilor comune prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană de la o vârstă fragedă, la toate nivelurile și în toate formele de educație și formare într-o perspectivă a învățării pe toată durata vieții, pentru a întări coeziunea socială și sentimentul comun, pozitiv și favorabil incluziunii de apartenență la nivel local, regional, național și la nivelul Uniunii;

2.

să continue punerea în aplicare a angajamentelor asumate prin Declarația de la Paris, îndeosebi:

(a)

prin promovarea educației în materie de cetățenie activă și de etică, precum și a unui climat deschis în sălile de clasă, pentru a cultiva atitudinile tolerante și democratice și competențele sociale, civice și interculturale;

(b)

prin consolidarea gândirii critice și a alfabetizării mediatice, în special în ceea ce privește utilizarea internetului și a platformelor de comunicare socială, astfel încât să crească nivelul de conștientizare a riscurilor legate de fiabilitatea surselor de informații și să se dezvolte capacitatea de discernământ;

(c)

prin utilizarea structurilor existente sau, dacă este necesar, prin dezvoltarea unor noi structuri care să promoveze participarea activă a cadrelor didactice, a părinților, a elevilor și studenților și a comunității în sens mai larg la viața școlară; și

(d)

prin sprijinirea oportunităților de participare democratică oferite tinerilor, precum și a unei implicări active, critice și responsabile a comunității;

3.

să utilizeze în mod eficient instrumentele existente pentru a promova educația civică, de exemplu, Cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică, creat de Consiliul Europei;

Furnizarea unei educații favorabile incluziunii

4.

să promoveze educația favorabilă incluziunii pentru toți elevii și studenții, îndeosebi:

(a)

prin asigurarea unei educații de calitate pentru toți elevii și studenții de la o vârstă fragedă și pe tot parcursul vieții;

(b)

prin oferirea sprijinului necesar tuturor elevilor și studenților în funcție de nevoile lor specifice, inclusiv celor care provin din medii socioeconomice defavorizate, dintr-un context de migrație, celor cu nevoi speciale și celor mai dotați;

(c)

prin înlesnirea tranziției între diferitele parcursuri și niveluri de educație și prin asigurarea furnizării de orientare educațională și profesională corespunzătoare;

5.

să recurgă în mod eficient la Agenția Europeană pentru Educație Specială și Incluzivă, pe bază voluntară, pentru a implementa în sistemele lor de învățământ abordări favorabile incluziunii care și-au dovedit succesul și pentru a le monitoriza;

Promovarea unei dimensiuni europene a predării

6.

să promoveze o dimensiune europeană a predării, încurajând:

(a)

înțelegerea contextului european și a patrimoniului și valorilor comune și conștientizarea unității și a diversității sociale, culturale și istorice a Uniunii și a statelor membre ale Uniunii;

(b)

înțelegerea originilor și a valorilor Uniunii, precum și a modului său de funcționare;

(c)

participarea elevilor și a cadrelor didactice la rețeaua e-Twinning, la inițiativele de mobilitate transfrontalieră și la proiectele transnaționale, în special în cadrul școlilor;

(d)

proiectele locale care au drept obiectiv sensibilizarea față de Uniunea Europeană și o mai bună înțelegere a acesteia în mediile de învățare, îndeosebi prin interacțiunea directă cu tinerii, cum ar fi sărbătorirea anuală, pe bază voluntară, în mediile de învățare, a unei Zile a Uniunii Europene;

Sprijinirea personalului didactic și a predării

7.

să asigure personalului didactic posibilitatea de a promova valorile comune și de a oferi o educație favorabilă incluziunii:

(a)

prin măsuri care să ofere personalului didactic mijloacele care să îi ajute să transmită valorile comune și să promoveze cetățenia activă, insuflând totodată un sentiment de apartenență și răspunzând diferitelor nevoi ale celor care învață; și

(b)

prin promovarea educației inițiale și continue, a schimburilor și a activităților de învățare reciprocă și de consiliere reciprocă, precum și prin orientarea și mentoratul personalului didactic;

Măsuri de punere în aplicare

8.

să revizuiască și, dacă este necesar, să îmbunătățească politicile și practicile existente în domeniul educației, al formării și al învățării non-formale, cu scopul de a da curs prezentelor recomandări;

9.

să identifice nevoile și să consolideze implicarea cetățenilor, utilizând datele existente sau, dacă este necesar, colectând date noi, în vederea îmbunătățirii procesului de elaborare a unor politici bazate pe elemente concrete în ceea ce privește dimensiunile socială și civică ale educației și formării;

10.

să continue colaborarea în cadrele de cooperare strategică ale UE din domeniile educației și formării, tineretului, sportului și culturii prin învățare reciprocă, consiliere reciprocă și schimb de bune practici, în vederea promovării valorilor comune;

11.

să utilizeze eficient instrumentele de finanțare ale UE, în special Erasmus+, fondurile structurale și de investiții europene, Europa creativă, Europa pentru cetățeni, programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” și Orizont 2020, în vederea punerii în aplicare a prezentelor recomandări;

SALUTĂ INTENȚIA COMISIEI:

12.

de a sprijini statele membre în punerea în aplicare a prevederilor prezentei recomandări prin modalitățile de finanțare și instrumentele disponibile, cum ar fi programul Erasmus+, îndeosebi prin intermediul mobilității în scop educațional la toate nivelurile educației, punând accentul pe școli, pe proiecte transnaționale, pe rețeaua e-Twinning, precum și pe activitățile Jean Monnet;

13.

de a sprijini reformele de politică și îmbunătățirea practicilor la nivel național și regional prin intermediul cadrului ET2020 pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale și al oricărui cadru care îi va urma acestuia;

14.

de a elabora și de a revizui periodic, după caz, instrumente de referință practice și documente de orientare pentru factorii de decizie politică și practicieni, precum și de a sprijini cercetarea și implicarea părților interesate pentru a răspunde nevoilor de cunoștințe;

15.

de a examina și de a evalua acțiunile întreprinse pentru a da curs prezentei recomandări, în special prin intermediul cadrului ET2020, inclusiv al Monitorului educației și formării.

Adoptată la Bruxelles, 22 mai 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

K. VALCHEV


(1)  COM(2017) 673 final.

(2)  EUCO 19/1/17 REV 1.

(3)  Raportul comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) – Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (JO C 417, 15.12.2015, p. 25).

(4)  SWD(2018) 13 final.

(5)  Decizia Comisiei din 27 iulie 2017 de instituire a Grupului de experți la nivel înalt privind radicalizarea al Comisiei (JO C 252, 3.8.2017, p. 3).


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/6


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.8887 – Platinum Equity/LifeScan)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 195/02)

La 4 iunie 2018, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32018M8887. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/6


Nonopoziție la o concentrare notificată

[Cazul M.8771 – Total/Engie (Part of Liquefied Natural Gas Business)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 195/03)

La 11 aprilie 2018, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32018M8771. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/7


Concluziile Consiliului privind trecerea la o viziune a unui Spațiu european al educației

(2018/C 195/04)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

reamintind contextul politic al acestei chestiuni, astfel cum este prezentat în anexa la prezentele concluzii,

REAMINTIND CĂ:

1.

dimensiunea socială a educației astfel cum este enunțată în primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale prevede că orice persoană are dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și de calitate pentru a dobândi și a menține competențe care îi permit să participe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă;

2.

în contextul Summitului social de la Göteborg din 17 noiembrie 2017, Agenda liderilor a fost dedicată educației și culturii. S-a oferit sprijin politic pentru mai multe categorii de lucrări specifice, în special pe baza comunicării Comisiei intitulate „Consolidarea identității europene prin educație și cultură”, care a prezentat ideea de a lucra împreună, cu respectarea deplină a subsidiarității, spre o viziune împărtășită a unui Spațiu european al educației bazat pe încredere, recunoaștere reciprocă, cooperare și schimb de bune practici, mobilitate și creștere economică, care ar urma să fie realizat până în 2025;

3.

ca urmare a Summitului de la Göteborg, concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017 au plasat educația sus pe agenda politică europeană și au generat un impuls pentru realizarea unor progrese semnificative în acest domeniu;

CONSIDERĂ CĂ:

4.

educația și cultura sunt esențiale pentru sentimentul de apropiere în europeni și pentru viitorul cetățenilor, precum și pentru Uniune în ansamblul său. Toți europenii ar trebui să poată beneficia de diversitatea patrimoniului cultural și educațional comun;

5.

un Spațiu european al educației ar trebui să fie susținut de o continuitate a învățării pe tot parcursul vieții, de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația școlară și educația și formarea profesională, până la învățământul superior și la educația adulților;

6.

un Spațiu european al educației ar trebui să promoveze și să încurajeze mobilitatea și cooperarea în materie de educație și formare și să sprijine statele membre în modernizarea sistemelor lor de educație și formare;

7.

SUBLINIAZĂ că cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) a constituit și constituie o bază valoroasă pentru stabilirea unor priorități comune și pentru sprijinirea statelor membre să își modernizeze sistemele de educație și formare;

8.

INVITĂ statele membre să continue procesul de reflecție privind o viziune împărtășită a unui Spațiu european al educației, inclusiv posibilele sale scopuri, obiective și domeniu de aplicare, precum și conexiunile sale cu cadrul strategic pentru perioada de după 2020 pentru cooperarea în domeniul educației și formării. Acțiunile care trebuie întreprinse pe baza ET 2020, printr-o cooperare sporită între statele membre și cu sprijinul Comisiei, ar trebui să promoveze învățarea reciprocă și sprijinirea în continuare a eforturilor și pașilor întreprinși în direcția transformării în realitate a viziunii unui Spațiu european al educației. Pentru ca viziunea unui Spațiu european al educației să evolueze, ar trebui acordată o atenție deosebită următoarelor aspecte:

9.

ERASMUS+

9.1.

SUBLINIAZĂ că programul Erasmus+ este o inițiativă emblematică a UE de mare succes, care stimulează mobilitatea în scop educațional în Europa și în afara ei și contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea dezvoltării personale și a competențelor interculturale și la consolidarea identității europene; sprijină cooperarea în întreaga UE între instituțiile de învățământ și formare de la toate nivelurile; totodată, îmbunătățește competitivitatea UE și consolidează promovarea valorilor europene comune;

9.2.

SALUTĂ rezultatele evaluării la jumătatea perioadei a programului Erasmus+ și SOLICITĂ luarea unor măsuri pentru a consolida și a extinde participarea, pentru a continua concentrarea asupra impactului și calității proiectelor, pentru a favoriza o educație și o formare de înaltă calitate și pentru a conferi accesului la următoarea generație a programului Erasmus+ un caracter favorabil incluziunii și echitabil mai pronunțat, spre exemplu prin consolidarea egalității de șanse și creșterea accesului la program pentru regiunile și grupurile slab reprezentate, persoanele care depun cerere pentru prima dată și organizațiile cu capacități mai mici în cadrul tuturor segmentelor programului. Ar putea fi consolidate sinergiile cu alte surse de finanțare ale Uniunii Europene și ar trebui evitate suprapunerile;

9.3.

SOLICITĂ simplificarea în continuare a normelor și a procedurilor cu scopul de a reduce și mai mult sarcina administrativă la toate nivelurile;

10.

COMPETENȚELE DIGITALE ȘI EDUCAȚIA:

10.1.

SUBLINIAZĂ importanța îmbunătățirii învățării și predării în epoca digitală și a promovării dezvoltării competenței digitale, una dintre competențele fundamentale pentru învățarea pe tot parcursul vieții, prin acordarea unei atenții deosebite Apelului la acțiune de la Sofia privind competențele digitale și educația și Comunicării Comisiei privind Planul de acțiune pentru educația digitală;

10.2.

EVIDENȚIAZĂ faptul că următoarea generație a programului Erasmus+ și alte programe de finanțare ale Uniunii relevante ar trebui să sprijine adaptarea sistemelor de educație și formare la era digitală;

10.3.

INVITĂ STATELE MEMBRE ȘI COMISIA CA, ACȚIONÂND ÎN LIMITELE COMPETENȚELOR CARE LE REVIN:

10.3.1.

să sprijine modernizarea sistemelor de educație și formare prin inovare, inclusiv prin utilizarea de manieră pedagogică și inovatoare a tehnologiilor și a abordărilor digitale care sprijină calitatea și natura incluzivă a educației și a formării și prin utilizarea adecvată a programelor de finanțare ale UE și a instrumentelor UE relevante, inclusiv instrumentul de autoevaluare SELFIE pentru voluntariat, să încurajeze inițiativele și cooperarea tuturor părților interesate relevante, pentru a dezvolta în continuare educația și formarea, pentru a include competențele digitale în toate procesele de predare și învățare;

10.3.2.

să ia măsuri concrete pentru a promova dezvoltarea competențelor digitale și mediatice ale tuturor europenilor în vederea consolidării rezilienței la dezinformare, la propagandă și la bule informaționale și pentru a-i înzestra pe toți cetățenii, inclusiv pe cei care provin din medii defavorizate, cu competențele de care au nevoie pentru a utiliza tehnologiile digitale și internetul pentru propria lor bunăstare și pentru participare civică;

10.3.3.

să stimuleze educația care promovează creativitatea și spiritul antreprenorial, precum și, dacă este cazul și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, să promoveze cooperarea dintre sistemul de învățământ, mediul de afaceri și societatea civilă pentru perfecționarea și recalificarea persoanelor care învață și a educatorilor, inclusiv, de exemplu, dezvoltarea programelor de formare privind competențele digitale. Să recunoască eforturile depuse de Rețeaua pentru proprietatea intelectuală în educație, gestionată de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală;

11.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR:

11.1.

REAMINTEȘTE provocările specifice pentru sectorul învățământului superior din Europa, astfel cum sunt menționate în concluziile Consiliului din noiembrie 2017 privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior;

11.2.

RECUNOAȘTE valoarea adăugată dovedită a mobilității în scop educațional din cadrul programului Erasmus+ și a parteneriatelor strategice în întreaga Uniune în ceea ce privește stimularea cooperării în domeniul învățământului superior, precum și a unor inițiative cum ar fi Institutul European de Inovare și Tehnologie și acțiunile Marie Skłodowska-Curie;

11.3.

RECUNOAȘTE importanța consolidării colaborării strategice dintre instituțiile de învățământ superior din Europa printr-o abordare ascendentă, flexibilă, nebirocratică, favorabilă incluziunii, deschisă și transparentă;

11.4.

SPRIJINĂ apariția „universităților europene”, ce constau în rețele ascendente durabile care sunt favorabile incluziunii din punct de vedere geografic și social, care funcționează fără probleme peste granițe și care ar putea juca un rol emblematic în crearea unui Spațiu european al educației în ansamblu, contribuind la autonomizarea noilor generații de cetățeni europeni și la consolidarea competitivității internaționale a învățământului superior din Europa. CONSIDERĂ că „universitățile europene” au potențialul de a spori în mod semnificativ mobilitatea și de a promova înalta calitate și excelența în educație și cercetare, prin consolidarea legăturii dintre predare, cercetare și inovare și transferul de cunoștințe, prin demonstrarea beneficiilor învățării multilingve, prin recunoașterea calificărilor profesionale și prin elaborarea unor programe și proiecte comune de educație și cercetare;

11.5.

INVITĂ COMISIA, ȚINÂND SEAMA ÎN MOD CORESPUNZĂTOR DE PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂȚII, ȘI ÎN STRÂNSĂ COLABORARE CU STATELE MEMBRE să elaboreze și să stabilească obiectivele principale și conceptul de „universități europene”, precum și să sprijine evoluția acestora. IA ACT de faptul că Comisia a instituit un grup de experți ad-hoc format, în acest scop, din experți din partea statelor membre. IA ACT de faptul că criteriile de selecție pentru etapa-pilot a „universităților europene” vor fi elaborate în baza procedurilor prevăzute în Regulamentul Erasmus + (1);

11.6.

INVITĂ Comisia să raporteze periodic Consiliului cu privire la progresele înregistrate în elaborarea criteriilor de selecție pentru a testa prin proiecte-pilot „universitățile europene”. FACE APEL la Comisie ca, împreună cu statele membre și pe baza rezultatelor proiectului-pilot, să reflecteze asupra viitorului cadru al „universităților europene”;

11.7.

SUBLINIAZĂ că cooperarea dintre universități și mediul de afaceri este esențială pentru stimularea competitivității, precum și a creșterii economice și sociale a UE. RECUNOAȘTE contribuția Forumului european „Universități-mediul de afaceri”. SUBLINIAZĂ necesitatea acordării unui sprijin continuu pentru parteneriatele dintre universități și mediul de afaceri, spre a alimenta potențialul acestora de inovare, cercetare și dezvoltare a unor metode pedagogice inovatoare;

11.8.

INVITĂ statele membre să promoveze, cu ajutorul Comisiei, măsuri care să consolideze capacitățile antreprenoriale și inovatoare ale instituțiilor de învățământ superior, inclusiv prin recurgerea la instrumentul de autoevaluare HEInnovate;

11.9.

FACE APEL la Comisie ca, în strânsă colaborare cu statele membre și pe baza rezultatelor proiectului-pilot, să analizeze posibilitatea creării unei legitimații europene de student pe bază voluntară, care ar trebui să contribuie la o mai bună mobilitate de studiu, asigurând servicii mai bune pentru studenți și o administrație mai redusă pentru instituțiile de învățământ superior;

12.

EDUCAȚIE DE ÎNALTĂ CALITATE ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII:

12.1.

REAMINTEȘTE că Pilonul european al drepturilor sociale afirmă că toți copiii au dreptul la servicii de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari accesibile din punct de vedere financiar și de bună calitate. SUBLINIAZĂ că ar trebui intensificate eforturile în direcția atingerii priorităților stabilite în concluziile Consiliului din 2011 privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari și pentru a le oferi tuturor copiilor, inclusiv celor din regiunile dezavantajate din punct de vedere socioeconomic, precum și celor din toate mediile socioeconomice, accesul la sistemele de educație și îngrijire preșcolară;

12.2.

SUBLINIAZĂ necesitatea de a se asigura o educație de înaltă calitate și favorabilă incluziunii pentru sprijinirea dezvoltării tuturor cursanților, inclusiv prin concentrarea asupra priorităților enumerate în concluziile Consiliului din noiembrie 2017 privind dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării;

12.3.

SUBLINIAZĂ necesitatea de a promova atractivitatea și importanța vocației de profesor și de personal didactic în general și de a sprijini perfecționarea continuă a acestora. Deși multe dintre locurile de muncă ale viitorului sunt deocamdată necunoscute, aceasta este una dintre profesiile care își vor menține rolul central pentru societate într-o epocă a inovării tehnologice în toate domeniile și a inteligenței artificiale. În această privință, ar trebui să fie promovate mobilitatea profesorilor și a personalului didactic, precum și o mai bună comunicare între organismele responsabile pentru formarea lor;

12.4.

SUBLINIAZĂ că este esențial să ne unim forțele pentru a reduce părăsirea timpurie a școlii în Europa și pentru a spori oportunitățile de acces egal la educație și competențele de bază pentru toate grupurile vulnerabile, inclusiv pentru copiii lucrătorilor care se mută în alt stat membru pentru perioade mai lungi sau mai scurte;

12.5.

REMARCĂ dificultățile cu care s-ar putea confrunta copiii și elevii atunci când se întorc în sistemul de educație din țara lor de origine după perioade petrecute în străinătate în cazul unei comunicări insuficiente între sistemele de educație naționale;

12.6.

INVITĂ statele membre ca, cu sprijinul Comisiei, să analizeze, după caz, modalitățile de îmbunătățire a schimbului de informații cu privire la statutul educațional al elevilor în cazurile de mobilitate, respectând în același timp dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal;

13.

ÎNVĂȚAREA LIMBILOR:

13.1.

RECUNOAȘTE competențele în materie de multilingvism ca fiind un element structural important al unui Spațiu european al educației. SUBLINIAZĂ că limbile joacă un rol esențial în favorizarea înțelegerii și a diversității, precum și în promovarea valorilor europene, și că sunt esențiale pentru dezvoltarea personală, mobilitate și pentru participarea în societate și inserția profesională;

13.2.

REAMINTEȘTE nivelul de ambiție exprimat de Consiliul European în concluziile sale din decembrie 2017 cu privire la învățarea limbilor străine;

13.3.

REAMINTEȘTE Concluziile Consiliului din mai 2014 privind multilingvismul și dezvoltarea competențelor lingvistice în care se făcea apel la statele membre să adopte și să îmbunătățească măsuri vizând promovarea multilingvismului și sporirea calității și eficienței predării și învățării limbilor;

14.

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR (2):

14.1.

CONSIDERĂ că recunoașterea calificărilor de învățământ superior și de ciclu secundar de învățământ, inclusiv a calificărilor EFP, precum și recunoașterea rezultatelor perioadelor de studiu în străinătate reprezintă elemente structurale importante ale unui Spațiu european al educației, întrucât contribuie la mobilitatea neîngrădită a cursanților în întreaga Uniune;

14.2.

SUBLINIAZĂ importanța cooperării dintre sistemele de educație și de formare, dintre furnizorii de educație și de formare și alte părți interesate pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor, precum și pentru a contribui la consolidarea încrederii prin proceduri de asigurare a calității și de evaluare îmbunătățită;

14.3.

REAMINTEȘTE faptul că, în conformitate cu articolul 165 alineatul (2) a doua liniuță din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, invită Uniunea să încurajeze recunoașterea academică a diplomelor și a perioadelor de studiu, întemeindu-se pe Convenția de la Lisabona privind recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei și pe textele subsidiare acesteia, în vederea promovării mobilității studenților și a profesorilor; RESPECTĂ PE DEPLIN responsabilitățile și competențele statelor membre în acest domeniu și SUBLINIAZĂ că soluțiile propuse la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe transparență și încredere și ar trebui să țină seama de specificul sistemelor de educație ale statelor membre;

SUBLINIAZĂ, de asemenea,

15.

că inițiativele incluse în conceptul și acțiunile viitoare care urmează să fie propuse și efectuate ca parte a unui Spațiu european al educației necesită asigurarea complementarității și coerenței în ceea ce privește sistemele naționale de educație și formare și ar trebui să includă toate nivelurile și tipurile de educație și formare, inclusiv educația adulților și educația și formarea profesională.

(1)  Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

(2)  Calificările, astfel cum sunt definite la articolul I din Convenția de la Lisabona cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior (și anume, calificare dobândită în cadrul învățământului superior și calificare care permite accesul la învățământul superior).


ANEXĂ

CONTEXT POLITIC

1.   

Concluziile Consiliului privind pregătirea tinerilor pentru secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan școlar (21 noiembrie 2008).

2.   

Concluziile Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”) (12 mai 2009).

3.   

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind dezvoltarea rolului educației în cadrul unui triunghi al cunoașterii complet funcțional (26 noiembrie 2009).

4.   

Concluziile Consiliului privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari: să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine (19-20 mai 2011).

5.   

Concluziile Consiliului privind modernizarea învățământului superior (28-29 noiembrie 2011).

6.   

Concluziile Consiliului privind dimensiunea socială a învățământului superior (16-17 mai 2013).

7.   

Concluziile Consiliului privind dimensiunea globală a învățământului superior european (25-26 noiembrie 2013).

8.   

Concluziile Consiliului privind conducerea eficace în educație (25-26 noiembrie 2013).

9.   

Concluziile Consiliului privind multilingvismul și dezvoltarea competențelor lingvistice (20 mai 2014).

10.   

Declarație privind promovarea prin educație a spiritului cetățenesc și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării (Paris, 17 martie 2015).

11.   

Concluziile Consiliului privind rolul educației preșcolare și al educației primare în stimularea creativității, a inovării și a competențelor digitale (18 și 19 mai 2015).

12.   

Raportul comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) – Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (23 și 24 noiembrie 2015).

13.   

Concluziile Consiliului privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și promovarea succesului școlar (23-24 noiembrie 2015).

14.   

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind promovarea dezvoltării socioeconomice și a incluziunii în UE prin educație: contribuția educației și formării profesionale la semestrul european 2016 (24 februarie 2016).

15.   

Concluziile Consiliului privind dezvoltarea competențelor media și a gândirii critice cu ajutorul educației și formării (30 mai 2016).

16.   

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă pentru competențe în Europa: Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității (10 iunie 2016).

17.   

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Îmbunătățirea și modernizarea educației (7 decembrie 2016).

18.   

Recomandare a Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți (19 decembrie 2016)

19.   

Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind evaluarea la jumătatea perioadei a programului Erasmus+ (2014-2020) (31 ianuarie 2018).

20.   

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind incluziunea în diversitate pentru a se atinge o educație de înaltă calitate pentru toți (17 februarie 2017).

21.   

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea identității europene prin educație și cultură: Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Göteborg, 17 noiembrie 2017.

22.   

Recomandarea Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților (20 noiembrie 2017).

23.   

Concluziile Consiliului privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior (20 noiembrie 2017).

24.   

Concluziile Consiliului privind dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării (20 noiembrie 2017).

25.   

Concluziile Consiliului European (14 decembrie 2017).

26.   

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune pentru educația digitală (17 ianuarie 2018).

27.   

Recomandare a Consiliului privind un cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace (15 martie 2018).

28.   

Recomandarea Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării (22 mai 2018).

29.   

Recomandarea Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (22 mai 2018).


7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/13


Concluziile Consiliului privind rolul tinerilor în construirea unei societăți sigure, armonioase și caracterizate de coeziune în Europa

(2018/C 195/05)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

REAMINTIND:

1.

Contextul politic al acestei chestiuni, astfel cum este prezentat în anexa la prezentele concluzii.

IA ACT DE:

2.

Agenda privind tineretul, pacea și securitatea astfel cum figurează în Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2250 (2015), care recunoaște contribuția importantă și pozitivă a tinerilor la eforturile de menținere și de promovare a păcii și securității și care afirmă rolul important pe care tinerii îl pot juca în prevenirea și soluționarea conflictelor.

3.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (Agenda 2030) adoptată de Organizația Națiunilor Unite în septembrie 2015 și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) care constituie, la nivelul lor fundamental, un cadru politic favorabil schimbării pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile. Acestea asigură un echilibru între dimensiunile economică, socială și de mediu, incluzând aspectele esențiale ale guvernanței și ale societăților pașnice, armonioase și favorabile incluziunii și recunosc interconexiunile esențiale dintre obiectivele și țintele acestora.

4.

Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, care prevede stimularea rezilienței societăților și prin intensificarea activităților în domeniul educației, culturii și tineretului pentru a favoriza pluralismul, traiul în comun și respectul.

5.

Consensul european privind dezvoltarea, care precizează că tinerii sunt agenți ai dezvoltării și ai schimbării și, ca atare, aduc o contribuție esențială la Agenda 2030, inclusiv prin capacitatea lor de a inova și afirmă că UE și statele sale membre vor urmări, de asemenea, să consolideze drepturile tinerilor și capacitarea acestora în desfășurarea afacerilor publice, inclusiv prin promovarea participării lor la economiile, societățile și procesele decizionale de la nivel local, în special prin intermediul organizațiilor de tineret.

6.

Cartea albă privind viitorul Europei (1), care subliniază rolul important al „valorilor europene”.

7.

Reuniunea de consultare regională europeană pe tema „Tineretul, pacea și securitatea”, care a avut loc la Bruxelles, Belgia, în perioada 25-27 septembrie 2017, organizată de Serviciul European de Acțiune Externă, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, cu Biroul Națiunilor Unite de sprijin pentru consolidarea păcii și cu principalele părți interesate ale societății civile.

RECUNOSCÂND CĂ:

8.

Numărul tinerilor din lume este în creștere – în prezent, trăiesc în lume 1,8 miliarde de copii și tineri (cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani), la care se vor adăuga încă 72 de milioane până în [2025].

9.

Numărul tinerilor din Uniunea Europeană este în prezent de 88,9 milioane (2016).

10.

„Participare” și „Tineretul și lumea”, printre alte subiecte, au fost incluse ca două domenii de acțiune cu statut prioritar în cadrul reînnoit al cooperării europene în domeniul politicii privind tineretul (2010-2018).

11.

Agenda privind tineretul, pacea și securitatea (2), astfel cum figurează în Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 2250 (2015), are relevanță atât la nivel mondial, cât și la nivel european. Europa este una dintre cele mai sigure părți ale lumii. Cu toate acestea, probleme structurale, cum ar fi schimbările climatice, dezastrele naturale, traficul de persoane, oportunitățile limitate de ocupare a forței de muncă și marginalizarea, care afectează tinerii din Uniunea Europeană – împreună cu amenințarea tot mai mare a radicalizării violente – pun sub semnul întrebării ideea că Europa este un continent pașnic și sigur.

12.

Este necesar ca tinerii să fie recunoscuți drept actori-cheie în ceea ce privește consolidarea democrației, crearea de discursuri pașnice, consolidarea coeziunii sociale și promovarea valorilor europene. Este important ca tinerii și părțile interesate din domeniul tineretului să fie implicați și recunoscuți ca aliați-cheie în consolidarea rezilienței pentru a combate astfel de probleme, pentru a menține pacea și a preveni violența și pentru a depune eforturi în direcția unei societăți pașnice și favorabile incluziunii. În acest context, activitățile pentru tineret pot juca un rol important în evidențierea potențialului tinerilor de a juca un rol pozitiv în construirea unei societăți sigure, pașnice și caracterizate de coeziune.

SUBLINIIND CĂ:

13.

În prezent, în lume, peste 600 de milioane de tineri trăiesc în contexte fragile și afectate de conflicte (3). Aceștia se numără printre persoanele cel mai afectate de forme de violență multiple și adesea interdependente – de la acte de violență minore la criminalitatea organizată și atacurile teroriste cauzate de extremismul violent, care afectează comunitățile acestora – și suferă consecințe umane, sociale și economice enorme și de lungă durată. Prin urmare, este de cea mai mare importanță să se conceapă și să se pună în aplicare politici și programe care să le ofere acestora oportunități de a dezvolta reziliența și care să contribuie la incluziunea lor în societate.

14.

Numeroase țări europene s-au confruntat recent cu rate ridicate ale șomajului în rândul tinerilor și cu probleme legate de excluziunea socială. Ca urmare, grupuri de tineri adoptă tot mai frecvent căi de defulare cum ar fi manifestările negative de populism, propaganda, discursurile de incitare la ură și xenofobia, care au potențialul de a conduce la extremism violent, în detrimentul identității noastre multiculturale în calitate de europeni. Prin urmare, este esențial ca tinerii să fie sprijiniți în adoptarea de noi oportunități, cum ar fi noile tehnologii și digitalizarea, precum și în abordarea noilor provocări, cum ar fi știrile false și globalizarea.

15.

Este esențial să se aibă în vedere faptul că „Tineretul, pacea și securitatea” nu este doar o agendă globală, ci, de asemenea, o agendă europeană. În general, tinerii au o înțelegere globală a menținerii păcii și, astfel, au un rol crucial în abordarea diferitelor tipuri de violență, discriminare și injustiție care îi afectează, inclusiv violența domestică, violența bazată pe gen, propaganda, toate formele de hărțuire, căsătoriile timpurii și forțate, discriminarea etnică și lipsa de respect, prin diferite instrumente, precum dialogul intercultural prin intermediul mobilității, activitățile pentru tineret, voluntariatul și învățarea nonformală și informală.

16.

Tinerii sunt inovatori de valoare și agenți ai schimbării, iar contribuțiile lor ar trebui să fie sprijinite și solicitate în mod activ, și considerate esențiale în construirea unei societăți pașnice și în sprijinirea guvernanței democratice. Mai mult, participarea tinerilor promovează angajamentul civic și cetățenia activă. În plus, educația pentru cetățenie democratică, inclusiv cetățenie digitală, precum și educația în domeniul drepturilor omului, inclusiv educația în spiritul păcii și al gândirii critice, joacă un rol esențial în dezvoltarea acestora. În acest context, cooperarea dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei poate aduce o contribuție valoroasă.

SUBLINIIND CĂ:

17.

Mobilitatea în rândul tinerilor este esențială pentru schimbul de idei, propagarea inovării, rezolvarea problemelor sociale și a celor legate de șomaj, crearea de relații interumane puternice, sprijinirea dezvoltării personale și încurajarea dobândirii de competențe situaționale și sociale, precum și transversale, precum și pentru promovarea competențelor interculturale și combaterea prejudecăților și a discriminării. Prin urmare, ea ar trebui să fie promovată în vederea unei societăți favorabile incluziunii, caracterizate de coeziune și sigure pentru toți.

18.

Activitățile pentru tineret și învățarea nonformală și informală au un rol important de jucat în abordarea marginalizării și a radicalizării în rândul tinerilor. În plus, activitățile pentru tineret contribuie la combaterea marginalizării și a radicalizării în rândul tinerilor și permit tinerilor să înțeleagă mai bine drepturile omului și valorile democratice în practică.

19.

Este extrem de important să se continue dezvoltarea și promovarea cooperării internaționale dintre toate părțile interesate, inclusiv tinerii, lucrătorii de tineret, liderii tinerilor și organizațiile de tineret din Uniunea Europeană și din afara acesteia, întrucât acest lucru constituie o contribuție la consolidarea încrederii și la fasonarea viitoarelor relații în Europa și în afara acesteia.

ACCENTUEAZĂ URMĂTOARELE DOMENII DE ACȚIUNE:

A.   Cooperarea intersectorială bazată pe metode de comunicare inovatoare, pe schimbul de bune practici și pe un dialog eficace

20.

Agenda privind tineretul, pacea și securitatea are tangențe cu toate politicile interne și externe ale UE privind promovarea dezvoltării durabile, a păcii și securității și a drepturilor omului. Optimizarea sinergiilor și asigurarea coerenței între măsurile de politici adoptate în replică la provocările care afectează atât politicile interne ale Uniunii, cât și pe cele externe, pot fi realizate numai prin eforturi combinate din partea a numeroase părți interesate diferite.

ÎN ACEST CONTEXT, CONSILIUL INVITĂ STATELE MEMBRE, COMISIA EUROPEANĂ ȘI SERVICIUL EUROPEAN PENTRU ACȚIUNE EXTERNĂ, ÎN LIMITA RESPECTIVELOR LOR DOMENII DE COMPETENȚĂ:

21.

Să promoveze cooperarea intersectorială bazată pe metode de comunicare inovatoare, pe schimbul de bune practici și pe un dialog eficace între sectorul tineretului și diferite domenii de politici și autoritățile competente, astfel încât acestea să ia în considerare includerea tinerilor, a organizațiilor de tineret și a organizațiilor care lucrează în favoarea tineretului ca parteneri prețioși în procesul de consolidare a rezilienței la nivel de societate și de stat și de construire a unei societăți caracterizate de coeziune.

22.

Să mobilizeze competențele specializate, să promoveze inovarea și să aprofundeze parteneriatele multilaterale între instituțiile UE, statele membre, societatea civilă, tineri și părțile interesate din domeniul tineretului și dincolo de acesta prin consolidarea rolului tinerilor în menținerea păcii.

Să promoveze dialogul, cooperarea și schimbul de bune practici legate de Agenda privind tineretul, pacea și securitatea între principalele părți interesate, prin consolidarea capitolului referitor la cooperarea globală din programul Erasmus+ și prin intermediul altor mecanisme pentru schimbul de bune practici. Acest lucru ar trebui, de asemenea, să mobilizeze tinerii și să creeze o legătură între autoritățile decizionale, organizațiile de tineret și organizațiile care activează în interesul tineretului care desfășoară activități pentru menținerea păcii și construirea unei societăți armonioase și caracterizate de coeziune.

B.   Depunerea de eforturi în favoarea unor societăți armonioase și caracterizate de coeziune: valorificarea abordării bazate pe dovezi

23.

Într-un moment în care Europa încearcă să combată discursurile de incitare la ură și să reducă toate formele de violență, este important să se elaboreze un discurs pașnic care să promoveze valorile comune (4) ale UE precum respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului.

ÎN ACEST CONTEXT, CONSILIUL INVITĂ COMISIA EUROPEANĂ ȘI SERVICIUL EUROPEAN PENTRU ACȚIUNE EXTERNĂ, ÎN LIMITA RESPECTIVELOR LOR DOMENII DE COMPETENȚĂ:

24.

Să promoveze, să revizuiască și să evidențieze bunele practici cu privire la rolul tinerilor în menținerea păcii și prevenirea violenței ca sursă a producției de cunoștințe și ca instrument de valoare cu care să se schimbe „discursurile negative” privind tinerii. Rezultatele calitative și exemplele concrete de contribuții aduse de tineri la menținerea păcii și solidarității ar trebui identificate și colectate sistematic în Europa, inclusiv în colaborare cu statele membre în cadrul platformei Wiki pentru tineret.

C.   Să asigure participarea activă și semnificativă a tinerilor în construirea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii

25.

Participarea activă și echitabilă (sprijinită prin consolidarea capacităților) a tinerilor, în special a celor cu mai puține oportunități, la toate nivelurile vieții civile și politice reprezintă o condiție esențială pentru construirea unor societăți pașnice, echitabile și caracterizate de coeziune. Ea este de asemenea importantă pentru a eradica sărăcia și excluziunea socială care conduc la marginalizarea tinerilor.

26.

Se recunoaște tot mai mult că tinerii sunt agenți ai schimbării în prevenirea conflictelor, în promovarea incluziunii și a justiției sociale, precum și în menținerea păcii. Promovarea păcii și a stabilității necesită un parteneriat la nivel mondial între toate părțile interesate, iar tinerii și organizațiile care activează în interesul tineretului au un rol vital de jucat în această privință. Activitățile pentru tineret au, de asemenea, un rol important de jucat în consolidarea păcii și promovarea solidarității.

ÎN ACEST CONTEXT, CONSILIUL INVITĂ STATELE MEMBRE, COMISIA EUROPEANĂ ȘI SERVICIUL EUROPEAN PENTRU ACȚIUNE EXTERNĂ, ÎN LIMITA RESPECTIVELOR LOR DOMENII DE COMPETENȚĂ:

27.

Să sporească oportunitățile pentru participarea substanțială a tinerilor la menținerea și promovarea păcii și securității, la toate nivelurile, atunci când și acolo unde este posibil, prin intermediul unor mecanisme participative.

28.

Să înlesnească un acces mai ușor, în rândul tinerilor, al organizațiilor de tineret și al altor părți interesate, la date și cunoștințe generate de studiile recente și de rezultatele cercetării pe tema participării tinerilor la viața democratică în Europa.

29.

Să promoveze participarea activă a tinerilor în societate, inclusiv a tinerilor cu mai puține oportunități, precum și mobilitatea transfrontalieră și contactele interumane, facilitând astfel schimbul de idei și diseminarea inovării prin programele actuale și viitoare.

ÎN ACEST CONTEXT, CONSILIUL INVITĂ SERVICIUL EUROPEAN PENTRU ACȚIUNE EXTERNĂ:

30.

Să avanseze activitățile legate de angajamentul UE față de Agenda privind tineretul, pacea și securitatea, precum și de principalele angajamente interregionale (5), în parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite și cu alte organizații internaționale, inclusiv conturarea treptată a unei politici de parteneriat strategic UE-ONU privind rolul tineretului în consolidarea păcii.

D.   Să mențină și să promoveze dialogul intercultural în rândul tineretului din Europa și din afara acesteia

31.

Dialogul intercultural are funcții multiple și poate fi recunoscut ca o contribuție la pacea și securitatea din UE și din țările vecine. Participarea la dialogul intercultural oferă diverse oportunități pentru ca tinerii să își asume un rol de lider, pentru a avansa procesele de reconciliere și pentru a reduce prejudecățile, neînțelegerile și discriminarea între diverse grupuri, precum și pentru a combate discursul de incitare la ură și extremismul violent prin intermediul unei abordări bazate pe drepturile omului.

ÎN ACEST CONTEXT, CONSILIUL INVITĂ STATELE MEMBRE, COMISIA EUROPEANĂ ȘI SERVICIUL EUROPEAN PENTRU ACȚIUNE EXTERNĂ, ÎN LIMITA RESPECTIVELOR LOR DOMENII DE COMPETENȚĂ:

32.

Să sprijine cooperarea internațională în domeniul tineretului, dialogul și înțelegerea reciprocă între tineri, lucrătorii de tineret, liderii de tineret, precum și organizațiile de tineret și organizațiile care activează în interesul tineretului (6) din UE și din afara acesteia, ca un instrument important de sprijinire a cetățeniei europene și a proceselor de democratizare.

E.   Consolidarea rezilienței și a gândirii critice prin intermediul educației nonformale și informale și al abordării de la egal la egal

33.

Ar trebui sprijinite conștientizarea și înțelegerea în rândul tinerilor a valorilor comune ale UE (7), cum ar fi respectarea democrației, a egalității, a drepturilor omului, a solidarității, a cetățeniei și a diversității, precum și educația tinerilor în domeniul mass-mediei și al informației. Acestea contribuie la gândirea critică și la conștientizarea și cunoașterea modului în care informațiile pot fi părtinitoare și exploatate de grupuri extremiste violente pentru a disemina propagandă.

34.

Astfel cum a fost convenit și introdus în cadrul Consiliului Europei, educația pentru o cetățenie democratică și educația cu privire la drepturile omului au strânse legături între ele și se sprijină reciproc (8). Această metodă nonformală de educație și formare este un instrument care se concentrează în primul rând pe promovarea drepturilor și a responsabilităților democratice și pe participarea activă, în ceea ce privește sfera civică, cea politică, cea socială, cea economică, cea juridică și cea culturală ale societății.

ÎN ACEST CONTEXT, CONSILIUL INVITĂ STATELE MEMBRE, COMISIA EUROPEANĂ ȘI SERVICIUL EUROPEAN PENTRU ACȚIUNE EXTERNĂ, ÎN LIMITA RESPECTIVELOR LOR DOMENII DE COMPETENȚĂ:

35.

Să ia în considerare promovarea și consolidarea, atunci când și acolo unde este necesar, a conceptului de „educație pentru o cetățenie democratică și educație cu privire la drepturile omului”, care ar putea să fie implementat în mediile de învățare formală și nonformală și abordarea de la egal la egal, respectând principiul subsidiarității și al libertății de educație.

36.

Să sporească în continuare cooperarea cu Consiliul Europei în cadrul acordului de parteneriat.

(1)  Documentul 6952/17.

(2)  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Strategia PNUD pentru tineret pentru perioada 2014-2017: Tineri capacitați, un viitor durabil (New York, 2014).

(3)  Carta Consiliului Europei privind educația pentru o cetățenie democratică și educația cu privire la drepturile omului.

(4)  A se vedea articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(5)  Dimensiunea referitoare la tineret a celei de a 5-a reuniuni la nivel înalt UA-UE și inițiativa Tinerelor voci din regiunea Mediteranei.

(6)  Prin „organizații de tineret” se înțelege organizații ale societății civile ale căror organisme de coordonare sunt alcătuite în principal din tineri. Prin „organizații care activează în interesul tineretului” se înțelege organizații ale societății civile care oferă servicii tinerilor, dar ale căror organisme de coordonare nu sunt alcătuite doar din tineri.

(7)  A se vedea articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(8)  Carta Consiliului Europei privind educația pentru o cetățenie democratică și educația cu privire la drepturile omului [adoptată în cadrul Recomandării CM/Rec(2010)7 a Comitetului de miniștri].


ANEXĂ

În cadrul adoptării prezentelor concluzii, Consiliul REAMINTEȘTE în special următoarele:

1.

Strategia globală a UE pentru politica externă și de securitate, cu accent deosebit pe reziliență.

2.

Consensul european privind dezvoltarea/Concluziile Consiliului privind dezvoltarea durabilă (2016).

3.

Abordarea globală a UE privind genul, pacea și securitatea.

4.

Orientările revizuite pentru Strategia UE pentru combaterea radicalizării și a recrutării în scopuri teroriste (documentele 9640/16 și 14276/16).

5.

Concluziile Consiliului privind rolul activităților pentru tineret în sprijinirea dezvoltării în rândul tinerilor a deprinderilor de viață esențiale care le facilitează tranziția cu succes către vârsta adultă, cetățenia activă și viața profesională (documentul 9624/17).

6.

Concluziile Consiliului privind rolul sectorului tineretului în cadrul unei abordări integrate și transsectoriale pentru prevenirea și combaterea radicalizării violente a tinerilor (documentul 9640/16).

7.

Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 2015-2019 (2015).

8.

Reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern din 12 februarie 2015, în cadrul căreia membrii Consiliului European au făcut apel la o abordare cuprinzătoare, care să includă, printre altele, inițiative privind integrarea socială, care sunt foarte importante în prevenirea radicalizării violente.

9.

Declarația adoptată de miniștrii educației din UE, cu ocazia reuniunii lor informale de la Paris din 17 martie 2015, în cadrul căreia aceștia oferă orientări privind modalitățile de cooperare la nivel european. A fost evidențiată importanța eforturilor de prevenire și combatere a marginalizării, a intoleranței, a rasismului și a radicalizării, de promovare a cetățeniei tinerilor și de menținere a unui cadru de oportunități egale pentru toți.

10.

Concluziile Consiliului privind Strategia reînnoită de securitate internă din 17 iunie 2015, care acordă prioritate aspectelor specifice privind dezangajarea, reabilitarea și deradicalizarea sau combaterea radicalizării, considerându-le drept o prioritate de acțiune în următorii ani (documentul 9416/15).

11.

Planul de lucru al UE pentru tineret 2016-2018, care pune accentul pe creșterea incluziunii sociale a tuturor tinerilor, ținând seama de valorile europene subiacente, precum și pe rolul activităților pentru tineret, atât în lumea digitală, cât și în cea nedigitală.

12.

Raportul comun al UE privind tineretul, din 2015, al Consiliului și al Comisiei, privind punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018), care subliniază faptul că tinerii ar trebui să fie în măsură să crească în societăți pluraliste și favorabile incluziunii, bazate pe valori democratice europene. Raportul comun al UE privind tineretul indică, de asemenea, necesitatea de a capacita și mai mult tinerii din toate mediile, în special pe cei supuși riscului de excluziune.

13.

Cooperarea dintre Comisia Europeană și Consiliul Europei în cadrul Acordului de parteneriat.

14.

Agenda europeană privind securitatea, din 28 aprilie 2015, în care Comisia consideră că participarea tinerilor este un factor esențial în prevenirea radicalizării prin promovarea valorilor europene și stimularea incluziunii sociale, menționând, de asemenea, Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN), o rețea la nivelul întregii UE, care permite schimbul de experiență și de practici care înlesnesc depistarea timpurie a radicalizării, precum și elaborarea de strategii de prevenire și de dezangajare la nivel local.

15.

Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste.

16.

Rezoluția 2250 a Consiliului de Securitate al ONU (2015) privind tineretul, pacea și securitatea.

17.

Cea de a 125-a reuniune a Comitetului de Miniștri – Planul de acțiune al Comitetului de Miniștri (Bruxelles, 19 mai 2015), CM(2015)74 final, privind lupta împotriva extremismului violent și a radicalizării care conduc la terorism și Planul de acțiune al Organizației Națiunilor Unite pentru prevenirea extremismului violent.

18.

„Principiile directoare pentru participarea tineretului la consolidarea păcii” ale Grupului de lucru interagenții al ONU pentru tineret și consolidarea păcii.


Comisia Europeană

7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/19


Rata de schimb a monedei euro (1)

6 iunie 2018

(2018/C 195/06)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1765

JPY

yen japonez

129,57

DKK

coroana daneză

7,4436

GBP

lira sterlină

0,87683

SEK

coroana suedeză

10,2760

CHF

franc elvețian

1,1629

ISK

coroana islandeză

123,70

NOK

coroana norvegiană

9,5238

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,648

HUF

forint maghiar

318,64

PLN

zlot polonez

4,2753

RON

leu românesc nou

4,6534

TRY

lira turcească

5,4078

AUD

dolar australian

1,5365

CAD

dolar canadian

1,5150

HKD

dolar Hong Kong

9,2328

NZD

dolar neozeelandez

1,6702

SGD

dolar Singapore

1,5685

KRW

won sud-coreean

1 255,45

ZAR

rand sud-african

15,0421

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,5230

HRK

kuna croată

7,3878

IDR

rupia indoneziană

16 300,41

MYR

ringgit Malaiezia

4,6704

PHP

peso Filipine

61,697

RUB

rubla rusească

72,9345

THB

baht thailandez

37,530

BRL

real brazilian

4,4924

MXN

peso mexican

23,9686

INR

rupie indiană

78,7310


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/20


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 6 iunie 2018

privind stabilirea unui program de lucru pentru evaluarea cererilor de reînnoire a aprobărilor substanțelor active care expiră în 2022, 2023 și 2024, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 195/07)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 18,

întrucât:

(1)

Un număr mare de substanțe active aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și enumerate în părțile B și E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 540/2011 al Comisiei (2) au o dată de expirare stabilită între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2024. În partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei (3) sunt enumerate substanțele active respective și se încredințează statelor membre evaluarea acestor substanțe active, desemnând pentru fiecare substanță activă un stat membru raportor și un stat membru coraportor în scopul desfășurării procedurii de reînnoire.

(2)

Având în vedere timpul și resursele de care au nevoie statele membre și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) pentru finalizarea evaluării cererilor de reînnoire a aprobărilor pentru substanțele active, este necesar să se stabilească un program de lucru în care să se grupeze substanțele active similare și să se stabilească priorități în funcție de preocupările legate de siguranța pentru sănătatea oamenilor și a animalelor sau pentru mediu, astfel cum se prevede la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(3)

Este necesar să se prevadă substanțele pentru care, date fiind proprietățile lor, este de așteptat să nu respecte criteriile de aprobare stabilite la punctele 3.6.2-3.6.5 și la punctul 3.7 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și să se acorde prioritate evaluării lor.

(4)

Printre substanțele active enumerate în partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012, este oportun să se identifice substanțele care sunt enumerate în partea E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 540/2011 ca substanțe susceptibile de înlocuire, pentru care, date fiind proprietățile lor, perioadele de aprobare nu depășesc șapte ani. De asemenea, este necesar să se identifice substanțele care sunt enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/408 al Comisiei (4) ca substanțe susceptibile de înlocuire. Programul ar trebui să acorde prioritate evaluării lor.

(5)

Substanțele active fluxapiroxad, bixafen, sedaxan, penflufen și pentiopirad au proprietăți similare. Substanțele active fosfonați de disodiu și fosfonați de potasiu au proprietăți similare. Substanțele active eugenol, geraniol și timol au proprietăți similare. Substanțele active Trichoderma atroviride (tulpina I-1237) și Trichoderma asperellum (tulpina T34) au proprietăți similare. Substanțele active benzovindiflupir și izopirazam au, de asemenea, proprietăți similare. Pentru substanțele cu proprietăți similare, este necesar să se alinieze calendarul evaluării și procesul de evaluare inter pares realizat de autoritate; dosarele pentru aceste substanțe ar trebui să fie prezentate statelor membre raportoare vizate în același interval de timp.

(6)

Având în vedere resursele de care dispun autoritățile care efectuează evaluarea cererilor de reînnoire a aprobărilor, nu se poate exclude faptul că, dacă se acordă prioritate evaluării substanțelor prevăzute în prezenta decizie, aprobarea altor substanțe active ar putea expira înainte de a se lua o decizie privind reînnoirea aprobării lor. În astfel de cazuri, perioada de aprobare a acestor substanțe active ar trebui prelungită în timp util, în conformitate cu dispozițiile articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(7)

În plus față de gruparea substanțelor active similare în funcție de prioritatea acordată evaluării lor, articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prevede, de asemenea, că programul de lucru trebuie să cuprindă elemente specifice. Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 și (UE) nr. 686/2012 pun în aplicare literele (a)-(e) și, respectiv, litera (f) din articolul 18 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009,

DECIDE:

Articol unic

Se adoptă programul de lucru, astfel cum figurează în anexa la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles, 6 iunie 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 al Comisiei din 26 iulie 2012 de alocare către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanțelor active a căror autorizare expiră până la 31 decembrie 2018 cel târziu (JO L 200, 27.7.2012, p. 5).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/408 al Comisiei din 11 martie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 80 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și privind stabilirea unei liste a substanțelor susceptibile de înlocuire (JO L 67, 12.3.2015, p. 18).


ANEXĂ

1.   

Programul de lucru vizează substanțele active aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, enumerate în partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012.

2.   

Prioritățile pentru evaluarea cererilor de reînnoire a aprobărilor substanțelor active și gruparea substanțelor active similare, astfel cum se prevede la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, sunt următoarele:

(a)

Se acordă prioritate evaluării cererilor de reînnoire a aprobărilor substanțelor active pentru care, date fiind proprietățile lor, este de așteptat să nu respecte criteriile de aprobare stabilite la punctele 3.6.2-3.6.5 și 3.7 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. În consecință, aceste evaluări se efectuează fără întârziere sau cu cât mai puține întârzieri.

(b)

Se acordă prioritate evaluării cererilor de reînnoire a aprobărilor substanțelor active enumerate în partea E din anexa la Regulamentul (CE) nr. 540/2011 ca substanțe susceptibile de înlocuire care, date fiind proprietățile lor, sunt aprobate pentru o perioadă de cel mult șapte ani. Se acordă prioritate, de asemenea, evaluării cererilor de reînnoire a aprobărilor substanțelor active enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/408. În consecință, aceste evaluări se efectuează fără întârziere sau cu cât mai puține întârzieri.

(c)

Pentru următoarele substanțe, ținând seama de asemănările dintre proprietățile lor, atunci când datele pentru prezentarea dosarelor sunt diferite, perioada de aprobare se prelungește după caz și în timp util, în conformitate cu dispozițiile articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, cu scopul de a alinia calendarul evaluării acestora și procesul de evaluare inter pares realizat de autoritate:

(i)

fluxapiroxad, bixafen, sedaxan, penflufen și pentiopirad;

(ii)

fosfonați de disodiu și fosfonați de potasiu;

(iii)

eugenol, geraniol și timol;

(iv)

Trichoderma atroviride (tulpina I 1237) și Trichoderma asperellum (tulpina T34);

(v)

benzovindiflupir și izopirazam.

(d)

În cazul în care aprobarea anumitor substanțe active care nu sunt vizate de literele (a) și (b) ar putea expira, din motive independente de solicitant, înainte de a se lua o decizie privind reînnoirea aprobării lor, perioada de aprobare a acestor substanțe active se prelungește în timp util, în conformitate cu dispozițiile articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.


Curtea de Conturi

7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/23


Raportul special nr. 12/2018

„Banda largă în statele membre ale UE: în pofida progreselor înregistrate, nu toate obiectivele Strategiei Europa 2020 vor fi atinse”

(2018/C 195/08)

Curtea de Conturi Europeană vă informează că s-a publicat Raportul special nr. 12/2018 intitulat „Banda largă în statele membre ale UE: în pofida progreselor înregistrate, nu toate obiectivele Strategiei Europa 2020 vor fi atinse”.

Raportul poate fi consultat sau descărcat de pe site-ul Curții de Conturi Europene: http://eca.europa.eu


INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

Comitetul permanent al statelor AELS

7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/24


Substanțe periculoase – Lista deciziilor de autorizare adoptate de statele AELS care fac parte din SEE în conformitate cu articolul 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), în prima jumătate a anului 2016

(2018/C 195/09)

Subcomitetul I pentru libera circulație a mărfurilor

În atenția Comitetului mixt al SEE

Referitor la Decizia nr. 25/2008 a Comitetului mixt al SEE din 14 martie 2008, acesta este invitat să ia notă, la reuniunea din 2 decembrie 2016, de următoarele liste privind deciziile de autorizare adoptate în temeiul articolului 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2016.


ANEXĂ

Lista deciziilor de autorizare

În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2016, în statele AELS care fac parte din SEE au fost adoptate următoarele decizii de autorizare în conformitate cu articolul 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH):

Denumirea substanței

Decizie a Comisiei în temeiul articolului 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Țara

Data deciziei

Tricloretilenă

C(2015) 8093

Islanda

14 ianuarie 2016

hexabromociclododecan (HBCDD)

C(2015) 9812

Liechtenstein

19 ianuarie 2016

Hexabromociclododecan (HBCDD)

C(2015) 9812

Norvegia

2 februarie 2016

Ftalat de dibutil (DBP)

C(2016) 2003

Liechtenstein

18 aprilie 2016

Ftalat de dibutil (DBP)

C(2016) 2003

Norvegia

26 aprilie 2016


7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/25


Substanțe periculoase – Lista de decizii de autorizare adoptate de statele AELS care fac parte din SEE în temeiul articolului 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), în a doua jumătate a anului 2016

(2018/C 195/10)

Subcomitetul I pentru libera circulație a mărfurilor

În atenția Comitetului mixt al SEE

Referitor la Decizia nr. 25/2008 a Comitetului mixt al SEE din 14 martie 2008, acesta este invitat să ia notă, la reuniunea din 17 martie 2017, de următoarele liste privind deciziile de autorizare adoptate în temeiul articolului 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) în perioada 1 iulie-31 decembrie 2016.


ANEXĂ

Lista deciziilor de autorizare

Următoarele decizii de autorizare au fost luate în temeiul articolului 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) în statele AELS care fac parte din SEE în perioada 1 iulie-31 decembrie 2016:

Denumirea substanței

Decizie a Comisiei în temeiul articolului 64 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Țara

Data deciziei

Hexabromociclododecan

C(2015) 9812

Islanda

29 august 2016

Ftalat de dibutil (DBP)

C(2016) 2003

Islanda

29 august 2016

Ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP)

C(2016) 3549

Islanda

29 august 2016

Ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP)

C(2016) 3549

Liechtenstein

11 iulie 2016

Ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP)

C(2016) 3549

Norvegia

5 iulie 2016

Galben de sulfocromat de plumb și cromat molibdat sulfat roșu de plumb

C(2016) 5644

Liechtenstein

3 octombrie 2016

Galben de sulfocromat de plumb și cromat molibdat sulfat roșu de plumb

C(2016) 5644

Norvegia

4 octombrie 2016

Tricloretilenă

C(2016) 7581

Islanda

29 decembrie 2016

Tricloretilenă

C(2016) 7581

Liechtenstein

14 decembrie 2016

Tricloretilenă

C(2016) 7581

Norvegia

16 decembrie 2016

Tricloretilenă

C(2016) 7607

Islanda

29 decembrie 2016

Tricloretilenă

C(2016) 7607

Liechtenstein

14 decembrie 2016

Tricloretilenă

C(2016) 7607

Norvegia

16 decembrie 2016

Tricloretilenă

C(2016) 7609

Islanda

29 decembrie 2016

Tricloretilenă

C(2016) 7609

Liechtenstein

14 decembrie 2016

Tricloretilenă

C(2016) 7609

Norvegia

16 decembrie 2016


7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/26


Medicamente – Lista autorizațiilor de comercializare acordate de către statele AELS care fac parte din SEE în a doua jumătate a anului 2016

(2018/C 195/11)

Subcomitetul I pentru libera circulație a mărfurilor

În atenția Comitetului mixt al SEE

Referitor la Decizia nr. 74/1999 a Comitetului mixt al SEE din 28 mai 1999, Comitetul mixt al SEE este invitat să ia notă, în cadrul reuniunii sale din 17 martie 2017, de următoarele liste cuprinzând autorizațiile de comercializare a medicamentelor în perioada 1 iulie-31 decembrie 2016:

Anexa I

Lista noilor autorizații de comercializare

Anexa II

Lista autorizațiilor de comercializare reînnoite

Anexa III

Lista autorizațiilor de comercializare prelungite

Anexa IV

Lista autorizațiilor de comercializare retrase

Anexa V

Lista autorizațiilor de comercializare suspendate


ANEXA I

Lista noilor autorizații de comercializare

Următoarele autorizații de comercializare au fost acordate în statele AELS care fac parte din SEE în perioada 1 iulie-31 decembrie 2016:

Număr UE

Produs

Țară

Data autorizării

EU/1/12/793

Xalcori (trecerea la o autorizație necondiționată)

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/13/848

Erivedge (trecerea la o autorizație necondiționată)

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/15/1066

Ongentys

Iceland

13.7.2016

EU/1/15/1066

Ongentys

Norway

4.7.2016

EU/1/16/1091

Atazanavir Mylan

Islanda

29.8.2016

EU/1/16/1091

Atazanavir Mylan

Norvegia

2.9.2016

EU/1/16/1091

Atazanavir Mylan

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1094

Ninlaro

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/16/1094

Ninlaro

Islanda

7.12.2016

EU/1/16/1094

Ninlaro

Norvegia

28.11.2016

EU/1/16/1102

Bortezomib SUN

Islanda

11.8.2016

EU/1/16/1102

Bortezomib SUN

Norvegia

12.8.2016

EU/1/16/1102

Bortezomib SUN

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1103

Neparvis

Islanda

4.7.2016

EU/1/16/1105

EndolucinBeta

Islanda

25.7.2016

EU/1/16/1105

EndolucinBeta

Norvegia

27.7.2016

EU/1/16/1105

EndolucinBeta

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1107

ZINBRYTA

Islanda

14.7.2016

EU/1/16/1107

Zinbryta

Norvegia

7.7.2016

EU/1/16/1107

Zinbryta

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1108

Qtern

Islanda

25.7.2016

EU/1/16/1108

Qtern

Norvegia

4.8.2016

EU/1/16/1108

Qtern

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1109

ZAVICEFTA

Islanda

12.7.2016

EU/1/16/1109

Zavicefta

Norvegia

1.7.2016

EU/1/16/1112

Odefsey

Islanda

12.7.2016

EU/1/16/1113

Enzepi

Islanda

14.7.2016

EU/1/16/1113

Enzepi

Norvegia

26.7.2016

EU/1/16/1113

Enzepi

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1114

Bortezomib Hospira

Islanda

10.8.2016

EU/1/16/1114

Bortezomib Hospira

Norvegia

12.8.2016

EU/1/16/1114

Bortezomib Hospira

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1115

Pemetrexed Fresenius Kabi

Islanda

16.8.2016

EU/1/16/1115

Pemetrexed Fresenius Kabi

Norvegia

11.8.2016

EU/1/16/1116

Epclusa

Islanda

12.7.2016

EU/1/16/1116

Epclusa

Norvegia

11.7.2016

EU/1/16/1116

Epclusa

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1119

Zepatier

Islanda

11.8.2016

EU/1/16/1119

Zepatier

Norvegia

4.8.2016

EU/1/16/1119

Zepatier

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Islanda

7.9.2016

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Norvegia

16.9.2016

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1122

Aerivio Spiromax

Islanda

2.9.2016

EU/1/16/1122

Aerivio Spiromax

Norvegia

8.9.2016

EU/1/16/1122

Aerivio Spiromax

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1123

Airexar Spiromax

Islanda

2.9.2016

EU/1/16/1123

Airexar Spiromax

Norvegia

13.9.2016

EU/1/16/1123

Airexar Spiromax

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1124

Nordimet

Islanda

7.9.2016

EU/1/16/1124

Nordimet

Norvegia

30.8.2016

EU/1/16/1124

Nordimet

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1125

Cinqaero

Islanda

7.9.2016

EU/1/16/1125

Cinqaero

Norvegia

31.8.2016

EU/1/16/1125

Cinqaero

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1126

Truberzi

Islanda

7.10.2016

EU/1/16/1126

Truberzi

Norvegia

6.10.2016

EU/1/16/1126

Truberzi

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1127

Tenofovir disoproxil Zentiva

Islanda

6.10.2016

EU/1/16/1127

Tenofovir disoproxil Zentiva

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1127

Tenofovir disoproxil Zentiva

Norvegia

13.10.2016

EU/1/16/1128

Kisplyx

Islanda

7.9.2016

EU/1/16/1128

Kisplyx

Norvegia

31.8.2016

EU/1/16/1128

Kisplyx

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/16/1129

Tenofovir disoproxil Mylan

Islanda

16.12.2016

EU/1/16/1129

Tenofovir disoproxil Mylan

Norvegia

21.12.2016

EU/1/16/1130

Onivyde

Islanda

1.11.2016

EU/1/16/1130

Onivyde

Norvegia

4.11.2016

EU/1/16/1130

Onivyde

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1131

Thorinane

Islanda

6.10.2016

EU/1/16/1131

Thorinane

Norvegia

23.9.2016

EU/1/16/1131

Thorinane

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1132

Inhixa

Islanda

7.10.2016

EU/1/16/1132

Inhixa

Norvegia

5.10.2016

EU/1/16/1132

Inhixa

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1134

Mysildecard

Islanda

6.10.2016

EU/1/16/1134

Mysildecard

Norvegia

29.9.2016

EU/1/16/1134

Mysildecard

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1135

Sialanar

Islanda

7.10.2016

EU/1/16/1135

Sialanar

Norvegia

14.10.2016

EU/1/16/1135

Sialanar

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1136

Cabometyx

Islanda

6.10.2016

EU/1/16/1136

CABOMETYX

Norvegia

20.9.2016

EU/1/16/1136

CABOMETYX

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1137

Granpidam

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/16/1137

Granpidam

Islanda

6.12.2016

EU/1/16/1137

Granpidam

Norvegia

28.11.2016

EU/1/16/1138

Venclyxto

Islanda

8.12.2016

EU/1/16/1138

Venclyxto

Norvegia

13.12.2016

EU/1/16/1139

Ocaliva

Islanda

19.12.2016

EU/1/16/1139

OCALIVA

Norvegia

12.12.2016

EU/1/16/1141

SomaKit TOC

Islanda

15.12.2016

EU/1/16/1141

SomaKit TOC

Norvegia

15.12.2016

EU/1/16/1142

Parsabiv

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/16/1142

Parsabiv

Islanda

1.12.2016

EU/1/16/1142

Parsabiv

Norvegia

22.11.2016

EU/1/16/1143

Lartruvo

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/16/1143

Lartruvo

Islanda

1.12.2016

EU/1/16/1143

Lartruvo

Norvegia

18.11.2016

EU/1/16/1144

Ivabradine Zentiva

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/16/1144

Ivabradine Zentiva

Islanda

2.12.2016

EU/1/16/1144

Ivabradine Zentiva

Norvegia

28.11.2016

EU/1/16/1145

Ivabradine JensonR

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/16/1145

Ivabradine JensonR

Islanda

2.12.2016

EU/1/16/1145

Ivabradine JensonR

Norvegia

5.12.2016

EU/1/16/1146

Glyxambi

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/16/1146

Glyxambi

Islanda

5.12.2016

EU/1/16/1146

Glyxambi

Norvegia

9.12.2016

EU/1/16/1147

IBRANCE

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/16/1147

Ibrance

Islanda

1.12.2016

EU/1/16/1147

IBRANCE

Norvegia

15.11.2016

EU/1/16/1148

Emtricitabin/Tenofovir disoproxil Zentiva

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/16/1148

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Islanda

1.12.2016

EU/1/16/1148

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentvia

Norvegia

15.11.2016

EU/1/16/1151

Emtricitabine/Tenofovir disproxil Krka

Norvegia

21.12.2016

EU/1/16/1151

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Islanda

14.12.2016

EU/2/16/196

Sevocalm

Norvegia

11.7.2016

EU/2/16/196

Sevocalm

Liechtenstein

31.8.2016

EU/2/16/196

Sevocalm

Islanda

12.7.2016

EU/2/16/198

Sedadex

Islanda

22.8.2016

EU/2/16/198

Sedadex

Norvegia

30.8.2016

EU/2/16/198

Sedadex

Liechtenstein

31.8.2016

EU/2/16/199

Eravac

Islanda

10.10.2016

EU/2/16/199

ERAVAC

Norvegia

5.10.2016

EU/2/16/199

ERAVAC

Liechtenstein

31.10.2016

EU/2/16/200

Cepedex

Islanda

19.12.2016


ANEXA II

Lista autorizațiilor de comercializare reînnoite

Următoarele autorizații de comercializare au fost reînnoite în statele AELS care fac parte din SEE în perioada 1 iulie-31 decembrie 2016:

Număr UE

Produs

Țară

Data autorizării

EU/1/06/347

Sutent

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/06/347

Sutent

Islanda

1.12.2016

EU/1/06/347

Sutent

Norvegia

15.11.2016

EU/1/06/355

ATryn

Islanda

26.7.2016

EU/1/06/355

ATryn

Norvegia

10.8.2016

EU/1/06/355

ATryn

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/06/360

Champix

Islanda

13.7.2016

EU/1/06/360

Champix

Norvegia

7.7.2016

EU/1/06/360

Champix

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/06/361

Luminity

Islanda

26.7.2016

EU/1/06/361

Luminity

Norvegia

6.8.2016

EU/1/06/361

Luminity

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/06/362

Byetta

Islanda

18.8.2016

EU/1/06/363

Sprycel

Islanda

18.8.2016

EU/1/06/363

Sprycel

Norvegia

12.8.2016

EU/1/06/363

Sprycel

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/06/364

Adrovance

Islanda

16.10.2016

EU/1/06/365

Elaprase

Islanda

16.10.2016

EU/1/06/366

Tandemact

Islanda

16.10.2016

EU/1/06/374

Lucentis

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/06/374

Lucentis

Islanda

2.12.2016

EU/1/06/374

Lucentis

Norvegia

22.11.2016

EU/1/06/379

Cystadane

Islanda

7.12.2016

EU/1/06/379

Cystadane

Norvegia

29.11.2016

EU/1/11/699

Fampyra

Norvegia

8.7.2016

EU/1/11/701

Levatiracetam Teva

Norvegia

4.8.2016

EU/1/11/701

Levetiracetam Teva

Islanda

26.7.2016

EU/1/11/701

Levetiracetam Teva

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/706

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Norvegia

15.9.2016

EU/1/11/711

Matever

Islanda

14.7.2016

EU/1/11/711

Matever

Norvegia

7.7.2016

EU/1/11/711

Matever

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/712

Levetiracetam Accord

Islanda

10.8.2016

EU/1/11/712

Levetiracetam Accord

Norvegia

11.8.2016

EU/1/11/712

Levetiracetam Accord

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/713

Levetiracetam Actavis

Islanda

5.10.2016

EU/1/11/713

Levetiracetam Actavis

Norvegia

30.9.2016

EU/1/11/713

Levetiracetam Actavis

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/11/715

Plenadren

Islanda

15.8.2016

EU/1/11/715

Plenadren

Norvegia

15.8.2016

EU/1/11/715

Plenadren

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/716

Eurartesim

Islanda

15.9.2016

EU/1/11/716

Eurartesim

Norvegia

15.9.2016

EU/1/11/716

Eurartesim

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/11/717

Vyndaqel

Islanda

10.8.2016

EU/1/11/717

Vyndaqel

Norvegia

11.8.2016

EU/1/11/717

Vyndaqel

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/719

Telmisartan Teva Pharma

Islanda

12.7.2016

EU/1/11/722

Pioglitazone Accord

Islanda

13.12.2016

EU/1/11/722

Pioglitazone Accord

Norvegia

21.12.2016

EU/1/11/727

Xaluprine

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/11/727

Xaluprine

Islanda

6.12.2016

EU/1/11/727

Xaluprine

Norvegia

5.12.2016

EU/1/11/728

Pramipexole Accord

Islanda

26.7.2016

EU/1/11/728

Pramipexole Accord

Norvegia

4.8.2016

EU/1/11/728

Pramipexole Accord

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/731

Komboglyze

Islanda

26.7.2016

EU/1/11/731

Komboglyze

Norvegia

11.8.2016

EU/1/11/731

Komboglyze

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/732

Desloratadine Teva

Islanda

15.8.2016

EU/1/11/732

Desloratadine Teva

Norvegia

22.8.2016

EU/1/11/733

Dificlir

Islanda

29.8.2016

EU/1/11/733

Dificlir

Norvegia

30.8.2016

EU/1/11/733

Dificlir

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/734

Edarbi

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/11/734

Edarbi

Islanda

2.12.2016

EU/1/11/734

Edarbi

Norvegia

22.11.2016

EU/1/11/736

EDURANT

Islanda

10.8.2016

EU/1/11/736

EDURANT

Norvegia

11.8.2016

EU/1/11/736

EDURANT

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/737

Eviplera

Islanda

10.8.2016

EU/1/11/737

Eviplera

Norvegia

11.8.2016

EU/1/11/737

Eviplera

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/738

Levetiracetam Actavis Group

Islanda

15.8.2016

EU/1/11/738

Levetiracetam Actavis Group

Norvegia

2.9.2016

EU/1/11/738

Levetiracetam Actavis Group

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/739

Dasselta

Islanda

22.8.2016

EU/1/11/739

Dasselta

Norvegia

5.9.2016

EU/1/11/739

Dasselta

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/740

Ameluz

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/11/740

Ameluz

Islanda

7.12.2016

EU/1/11/740

Ameluz

Norvegia

5.12.2016

EU/1/11/741

Levetiracetam SUN

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/11/741

Levetiracetam Sun

Islanda

5.12.2016

EU/1/11/741

Levetiracetam SUN

Norvegia

23.11.2016

EU/1/11/742

Efavirenz Teva

Islanda

16.10.2016

EU/1/11/742

Efavirenz Teva

Norvegia

21.10.2016

EU/1/11/743

Repaglinide Accord

Islanda

14.10.2016

EU/1/11/743

Repaglinide Accord

Norvegia

21.10.2016

EU/1/11/745

Desloratadin Actavis

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/11/745

Desloratadine Actavis

Islanda

2.12.2016

EU/1/11/745

Desloratadine Actavis

Norvegia

25.11.2016

EU/1/11/746

Desloratadine ratiopharm

Islanda

15.8.2016

EU/1/11/746

Desloratadine ratiopharm

Norvegia

22.8.2016

EU/1/11/746

Desloratadine ratiopharm

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/11/747

Colobreathe

Islanda

10.10.2016

EU/1/11/747

Colobreathe

Norvegia

13.10.2016

EU/1/11/747

Colobreathe

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/12/750

Esmya

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/12/750

Esmya

Islanda

5.12.2016

EU/1/12/750

Esmya

Norvegia

29.11.2016

EU/1/12/751

Zelboraf

Norvegia

6.10.2016

EU/1/12/751

Zelboraf

Islanda

10.10.2016

EU/1/12/751

Zelboraf

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/12/753

Signifor

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/12/753

Signifor

Islanda

6.12.2016

EU/1/12/753

Signifor

Norvegia

24.11.2016

EU/1/12/755

Pioglitazone Actavis

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/12/755

Pioglitazone Actavis

Norvegia

9.12.2016

EU/1/12/755

Pioglitazone Actavis

Islanda

2.12.2016

EU/1/12/756

Glidipion

Norvegia

9.12.2016

EU/1/12/756

Glidipion

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/12/756

Glidipion

Islanda

2.12.2016

EU/1/12/763

Ecansya

Norvegia

23.12.2016

EU/1/12/793

XALKORI

Islanda

10.8.2016

EU/1/12/793

XALKORI

Norvegia

12.8.2016

EU/1/12/793

XALKORI

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/12/794

ADCETRIS

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/12/794

ADCETRIS

Islanda

2.11.2016

EU/1/12/794

ADCETRIS

Norvegia

8.11.2016

EU/1/15/1047

Blincyto

Islanda

10.10.2016

EU/1/15/1047

Blincyto

Norvegia

29.9.2016

EU/1/15/1047

Blincyto

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/16/1086

Tagrisso

Islanda

19.12.2016

EU/2/06/061

Nobilis Influenza H5N2

Islanda

13.7.2016

EU/2/11/128

Emdocam

Islanda

13.7.2016

EU/2/11/132

Nobivac Myxo-RHD

Islanda

25.8.2016

EU/2/11/132

Nobivac Myxo-RHD

Norvegia

30.8.2016

EU/2/11/132

Nobivac Myxo-RHD

Liechtenstein

31.10.2016

EU/2/11/133

Recocam

Islanda

17.8.2016

EU/2/11/133

Recocam

Norvegia

25.8.2016

EU/2/11/133

Recocam

Liechtenstein

31.8.2016

EU/2/11/134

Inflacam

Liechtenstein

31.12.2016

EU/2/11/134

Inflacam

Islanda

2.12.2016

EU/2/11/134

Inflacam

Norvegia

25.11.2016

EU/2/11/135

Panacur AquaSol

Liechtenstein

31.8.2016

EU/2/11/135

Panacur AquaSol

Islanda

2.9.2016

EU/2/11/135

Panacur AquaSol

Norvegia

5.9.2016

EU/2/11/137

Activyl Tick Plus

Norvegia

23.12.2016

EU/2/12/139

Zulvac 1 + 8 Bovis

Islanda

19.12.2016


ANEXA III

Lista autorizațiilor de comercializare prelungite

Următoarele autorizații de comercializare au fost prelungite în statele AELS care fac parte din SEE în perioada 1 iulie-31 decembrie 2016:

Număr UE

Produs

Țară

Data autorizării

EU/1/03/267/012

Reyataz

Islanda

13.7.2016

EU/1/08/494/005

Stelara

Norvegia

24.11.2016

EU/1/08/494/005

Stelara

Islanda

5.12.2016

EU/1/11/714/002-003

Zytiga

Islanda

1.12.2016

EU/1/11/714/003

Zytiga

Norvegia

25.11.2016

EU/1/12/776/024

Fycompa

Islanda

11.10.2016

EU/1/12/776/024

Fycompa

Norvegia

10.10.2016

EU/1/14/939/005-006

Daklinza

Islanda

13.7.2016

EU/1/14/939/005-006

Daklinza

Norvegia

4.7.2016

EU/1/15/1024/002

KEYTRUDA

Islanda

24.8.2016

EU/1/15/1024/002

KEYTRUDA

Norvegia

26.8.2016

EU/2/97/004/050-053

Metacam

Norvegia

29.8.2016


ANEXA IV

Lista autorizațiilor de comercializare retrase

Următoarele autorizații de comercializare au fost retrase în statele AELS care fac parte din SEE în perioada 1 iulie-31 decembrie 2016:

Număr UE

Produs

Țară

Data retragerii

EU/1/00/137

Avandia

Islanda

12.8.2016

EU/1/03/258

Avandamet

Islanda

12.8.2016

EU/1/07/385

Focetria

Islanda

12.8.2016

EU/1/08/489

Opgenra

Islanda

14.7.2016

EU/1/08/489

Opgenra

Norvegia

11.8.2016

EU/1/08/489

Opgenra

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/08/500

Fablyn

Islanda

12.8.2016

EU/1/08/506

Celvapan

Islanda

7.12.2016

EU/1/08/506

Celvapan

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/08/506

Celvapan

Norvegia

21.12.2016

EU/1/09/518

PANTECTA Control

Islanda

7.10.2016

EU/1/09/518

PANTECTA Control

Norvegia

20.10.2016

EU/1/09/518

PANTECTA Control

Liechtenstein

31.10.2016

EU/1/09/563

ChondroCelect

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/09/563

ChondroCelect

Islanda

15.8.2016

EU/1/09/563

ChondroCelect

Norvegia

11.8.2016

EU/1/10/657

Vaccin gripal prepandemic (H5N1) (antigen de suprafață, inactivat, cu adjuvant) Novartis Vaccines and Dia

Islanda

12.8.2016

EU/1/11/721

Paglitaz

Islanda

12.8.2016

EU/1/12/810

Krystexxa

Islanda

14.7.2016

EU/1/12/810

Krystexxa

Norvegia

6.7.2016

EU/1/12/810

Krystexxa

Liechtenstein

31.8.2016

EU/1/13/831

Capecitabine SUN

Islanda

13.7.2016

EU/1/13/831

Capecitabine SUN

Norvegia

6.7.2016

EU/1/13/883

Vitekta

Islanda

10.11.2016

EU/1/13/883

Vitekta

Liechtenstein

31.12.2016

EU/1/13/883

Vitekta

Norvegia

15.12.2016

EU/1/14/942

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva

Islanda

26.7.2016


ANEXA V

Lista autorizațiilor de comercializare suspendate

Următoarele autorizații de comercializare au fost suspendate în statele AELS care fac parte din SEE în perioada 1 iulie-31 decembrie 2016:

Număr UE

Produs

Țară

Data suspendării

EU/2/15/192

Velactis

Islanda

30.8.2016

EU/2/15/192

Velactis

Norvegia

29.8.2016

EU/2/15/192

Velactis

Liechtenstein

31.8.2016


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/44


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8954 – BPEA/PAI/WFC)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 195/12)

1.   

La data de 31 mai 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Baring Asia Private Equity Fund VI („BPEA”, Insulele Cayman), controlată de Baring Asia (Hong Kong);

PAI Partners SAS („PAI”, Franța);

GB WFC International S.à.r.l („WFC”, Luxemburg).

BPEA și PAI dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi WFC.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii BPEA: fond de investiții în societăți necotate, axat pe investiții care vizează conservarea capitalului și crearea de valoare în țările asiatice. BPEA este supusă unui control comun în același mod ca și alte fonduri de investiții în societăți necotate care, împreună, constituie Baring Asia;

—   în cazul întreprinderii PAI: societate de investiții în societăți necotate care administrează și oferă consultanță mai multor fonduri ce dețin societăți care își desfășoară activitatea într-o gamă largă de sectoare economice, cum ar fi serviciile pentru întreprinderi, produsele alimentare și de consum, industria generală, asistența medicală, comerțul cu amănuntul și distribuția;

—   în cazul întreprinderii WFC: agent general de servicii și de vânzări în sectorul transportului aerian de marfă, care furnizează servicii externalizate de gestionare a transportului de marfă pentru companiile aeriene.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8954 – BPEA/PAI/WFC

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/46


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8928 – Francisco Partners/VeriFone)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 195/13)

1.   

La data de 30 mai 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

Francisco Partners Management LP („Francisco Partners”, Statele Unite);

VeriFone Systems, Inc. („VeriFone”, Statele Unite).

Francisco Partners dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi VeriFone.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.   

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Francisco Partners: aceasta este o firmă de investiții în societăți necotate, care se axează exclusiv pe investiții în activități economice bazate pe software și pe tehnologie;

—   în cazul întreprinderii VeriFone: aceasta își desfășoară activitatea, în principal, în domeniul proiectării, al fabricării și al furnizării de dispozitive de plată la punctele de desfacere, furnizând, totodată, servicii conexe.

3.   

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.   

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8928 – Francisco Partners/VeriFone

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


ALTE ACTE

Comisia Europeană

7.6.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/47


Publicarea unei modificări în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

(2018/C 195/14)

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la modificare în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

CERERE DE APROBARE A UNEI MODIFICĂRI CARE NU ESTE MINORĂ A CAIETULUI DE SARCINI AL UNEI DENUMIRI DE ORIGINE PROTEJATE/INDICAȚII GEOGRAFICE PROTEJATE

Cerere de aprobare a unei modificări în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

GAILTALER SPECK

Nr. UE: PGI-AT-0192-AM01 – 5.4.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Grupul solicitant și interesul legitim

Gailtaler Speck – Naturarena Kärnten

c/o Albert Jank

Götzing 4

9624 Egg

ÖSTERREICH

Tel. +43 6504282000

E-mail: Albert.jank@gailtalerspeck.at

Solicitantul este grupul solicitant inițial și reprezintă toți producătorii actuali de „Gailtaler Speck” (g.g.A. – IGP).

2.   Statul membru sau țara terță

Austria

3.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării (modificărilor)

Denumirea produsului

Descrierea produsului

Aria geografică

Dovada originii

Metoda de producție

Legătura cu aria geografică

Etichetarea

Altele [Datele de contact ale autorității competente și ale grupului solicitant, tipul de produs, organismul de control, legislația națională, lista de referințe și surse]

4.   Tipul modificării (modificărilor)

Modificare care nu este minoră a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Modificare – care nu este minoră – a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate pentru care nu a fost publicat un document unic (sau un echivalent al acestuia) în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

5.   Modificare (modificări)

Fostul caiet de sarcini, care a constat în mai multe documente separate (rezumat, caiet de sarcini), a fost reunit într-un singur document și a fost modificat pentru o mai bună transparență și, în același timp, pentru actualizarea cerințelor privind metoda de producție și dovada originii. În plus, reglementările privind producția (de exemplu, Ghidul privind „Gailtaler Speck”/Ghidul de producție pentru „Gailtaler Speck”) din capitolul privind materialele, la care se făcea trimitere anterior în caietul de sarcini, sunt incluse în prezent în caietul de sarcini și, prin urmare, fac obiectul cerințelor de modificare prevăzute de dreptul Uniunii. Informațiile furnizate anterior cu privire la sistemul intern de asigurare a calității și de control al asociației nu mai sunt incluse. De asemenea, cerințele general aplicabile pentru creșterea animalelor (de exemplu, interdicția de a introduce în hrană făină de carne și oase sau deșeuri de bucătărie comerciale) sau pentru producția de bacon nu au fost repetate în caietul de sarcini. Celelalte apendice din caietul de sarcini servesc, prin urmare, numai ca dovezi.

În special:

Descrierea produsului:

Următoarea secțiune 4.2 a rezumatului:

„Următoarele rase de porc sunt folosite pentru a produce «Gailtaler Speck»: Landschwein, Marele alb, încrucișări între Landschwein și Marele Alb, Duroc, încrucișări în cadrul programelor de ameliorare din landul Carintia (Kärnten) aprobate.

Porcii trebuie să fie îngrășați în condițiile specificate în ghidul de producție pentru «Gailtaler Speck».

Se utilizează o carne proaspătă de porc cu un pH maxim de 5,8 în producția de «Gailtaler Speck». Sunt utilizate semicarcase întregi de bacon și, dacă este necesar, părți individuale ale unei semicarcase – pieptul, antricotul, secțiunea care include antricotul și pieptul, pulpa și spata.

«Gailtaler Speck» este marinat, afumat la rece și maturat în camere speciale de maturare. Culoarea externă a «Gailtaler Speck» este galbenă aurie, iar suprafața tăiată este de culoare roșie strălucitoare, cu o porțiune albă de grăsime. «Gailtaler Speck» are un gust bine dezvoltat, matur, afumat și caracteristic de carne, care este doar ușor picant și ușor sărat. Acesta are o textură fermă, este ușor de mestecat și are o consistență onctuoasă.”

și secțiunea 4.2 din caietul de sarcini (descrierea produsului și tipul de produs):

„«Gailtaler Speck» este un produs din carne de porc conservată. Caracteristicile de calitate ale «Gailtaler Speck» sunt prezentate în capitolul 3 din Ghidul privind «Gailtaler Speck». Acesta se distinge prin următoarele caracteristici (a se vedea Asociația «Gailtaler Speck» – regiunea Naturarena Kärnten, 1999b, anexa la secțiunea 4.2):

Materie primă: «Gailtaler Speck» este produs din carne de porc care provine de la următoarele rase de porc: Landschwein, Marele alb, încrucișări între Landschwein și Marele Alb, Duroc și încrucișări din cadrul programelor de ameliorare din Kärnten aprobate.

Conținut, rețetă și ingrediente: Se utilizează o carne proaspătă de porc cu un pH maxim de 5,8 pentru producția de «Gailtaler Speck». «Gailtaler Speck» este produs din următoarele bucăți de carne: semicarcase întregi de bacon sau, dacă este necesar, părți individuale ale unei semicarcase: pieptul, antricotul, secțiunea care include antricotul și pieptul, pulpa și spata. Bucățile de carne sunt prelucrate în forma lor naturală și nu sunt niciodată presate. Sarea de bucătărie sau cu nitrit, piperul, usturoiul sau amestecurile de condimente din rețetele tradiționale sunt utilizate în procesul de conservare. Principalele condimente folosite sunt ghimbirul, coriandrul, chimenul, frunzele de dafin, ienibaharul, boia de ardei, rozmarinul, ienupărul și zahărul. Afumarea se realizează prin procesul de «afumare la rece» (temperatura de afumare atinge maximum 22 °C).

Aspect: Culoarea exterioară a «Gailtaler Speck» este galbenă aurie, grăsimea este albă, iar mușchiul este roșu strălucitor. «Gailtaler Speck» nu prezintă defecte externe și defecte ale tăieturii.

Gust: «Gailtaler Speck» are un gust ușor sărat, bine dezvoltat, matur, afumat și caracteristic de carne. Acesta nu are un gust neplăcut.

Consistență: «Gailtaler Speck» are o textură fermă, este ușor de mestecat și are o consistență onctuoasă.

Caracteristici distincte: Metoda de «afumare la rece», prelucrarea în principal a semicarcaselor întregi de bacon și prelucrarea cărnii fără a fi presată constituie o combinație de caracteristici ale produsului care sunt tipice pentru Valea Gail.”

sunt înlocuite cu următorul text:

„4.2.   Descrierea produsului

«Gailtaler Speck» este un produs crud conservat din carne de porc nepresată și dezosată, care se distinge prin următoarele caracteristici:

Materie primă: «Gailtaler Speck» este produs exclusiv din carnea care provine de la următoarele rase de porc: Landschwein, Marele Alb, Duroc, Schwäbisch-Hällisches Sattelschwein și încrucișări ale acestor rase. În plus, încrucișările acestor rase cu porci din rasa Pietrain (pe linia paternă) sunt, de asemenea, admisibile.

Conținut, rețetă și metodă de prelucrare: Pentru producția de «Gailtaler Speck» se utilizează numai carne proaspătă, dezosată în formă naturală, fără a fi presată, în scopul prelucrării. «Gailtaler Speck» poate fi produs, în principiu, din orice bucată de carne, inclusiv din semicarcase întregi de bacon. Cu toate acestea, se preferă pieptul, antricotul, secțiunea care include antricotul și pieptul, pulpa și spata. Semicarcasele sunt verificate în vederea stabilirii caracterului lor adecvat pentru consumul uman de către serviciul sanitar-veterinar înainte de a fi tăiate și sunt marinate, afumate și maturate (uscate) printr-un amestec tradițional de sare și condimente, în conformitate cu procedura descrisă la punctul 4.5.2.

Aspect: Culoarea exterioară a «Gailtaler Speck» este galbenă aurie, porțiunea de grăsime este de un alb pur și se deosebește în mod clar, iar mușchiul are o culoare roșie strălucitoare.

Gust și consistență: «Gailtaler Speck» are gust ușor picant (fără a avea o notă dominantă de ienupăr) și ușor sărat și se caracterizează printr-un gust bine dezvoltat, matur, afumat și caracteristic de carne; în pofida unui grad mai mare de fermitate a porțiunii de grăsime în comparație cu alte tipuri de bacon, «Gailtaler Speck» se dizolvă ușor pe limbă și este ușor de mestecat. «Gailtaler Speck» nu prezintă defecte externe și defecte ale tăieturii și nu are un gust neplăcut.

Comercializare: «Gailtaler Speck» poate fi vândut neambalat sau ambalat, în întregime, sub formă de bucăți sau de felii.”

Motive:

Lista de rase de porci aprobată pentru producția de „Gailtaler Speck” a fost specificată mai detaliat și, în special, a fost eliminată trimiterea la „programele de ameliorare recunoscute în landul Kärnten” („anerkannte Kärntner Zuchtprogramme”). Deoarece originea purceilor nu se mai limitează la landul Kärnten (a se vedea secțiunea privind aria geografică), rasele și opțiunile de încrucișare sunt menționate în mod specific în versiunea curentă a caietului de sarcini. A fost adăugată numai rasa de porci „Schwäbisch-Hällisches Sattelschwein” pe lista raselor de porc admisibile, întrucât această rasă oferă carne și grăsime de bună calitate și, datorită rezistenței sale la condițiile meteorologice, este potrivită pentru creșterea în fermele în aer liber, care, la rândul lor, sunt esențiale pentru producția ecologică potențială. Încrucișările - astfel cum era anterior în concordanță cu programele de ameliorare din landul Kärnten – sunt permise între toate rasele admisibile și, de asemenea, cu porcii din rasa Pietrain, pe linie paternă. Cu toate acestea, încrucișările între rasele de carne pură nu oferă conținutul de grăsime vizibil în mod clar, care este dorit.

Cerința anterioară referitoare la o valoare maximă a pH-ului de 5,8 ar putea fi omisă deoarece trebuie să se asigure și să se controleze caracterul adecvat pentru consumul uman, iar acesta trebuie, de asemenea, să fie confirmat de serviciul sanitar-veterinar (inspectorul veterinar). În plus, partea care prelucrează baconul recunoaște pe baza experienței sale dacă carnea este potrivită pentru prelucrarea baconului.

În timp ce anterior semicarcasele întregi de bacon au fost utilizate în mod regulat, iar secțiunile tăiate au fost utilizate numai atunci când a fost necesar, acest raport a fost inversat ca urmare a cererii din partea clienților și a formelor diferite de comercializare. Acestea au fost incluse în caietul de sarcini în vederea oferirii unor clarificări.

A fost furnizată o descriere puțin mai specifică în ceea ce privește aspectul și consistența baconului; s-a stipulat că „Gailtaler Speck” ar trebui să aibă un conținut de grăsime „ușor de recunoscut”. O definiție mai precisă nu este posibilă în ceea ce privește un produs natural, în special deoarece conținutul de grăsime diferă între masculii castrați și femele și între diferitele bucățile de carne. Ca urmare a duratei de viață mai lungi a porcilor utilizați pentru producția de „Gailtaler Speck” și a greutății lor minime în viu mai mare la momentul sacrificării (care este de 120 kg în locul unei medii europene de 85 kg în producția normală de bacon), conținutul de grăsime al „Gailtaler Speck” este, cu toate acestea, în mod evident mai ridicat decât în cazul produselor comparabile. Fermitatea deosebită a grăsimii conținute în „Gailtaler Speck” se datorează hrănirii speciale a porcilor cu o cantitate foarte mică de porumb (maximum 10 % în loc de maximum 70 %, astfel cum se obișnuiește în Europa), la care se face referire, de asemenea, în continuare în textul actual.

În scopul clarificării și în concordanță cu practicile comerciale actuale, au fost adăugate informații privind formele de comercializare admise, care precizează că „Gailtaler Speck” poate fi vândut neambalat sau ambalat, sub formă de semicarcase întregi (și anume, semicarcase de bacon netăiate sau secțiuni netăiate), sub formă de părți separate din piept, antricot, secțiunea care include antricotul și pieptul, pulpă și spată sau tăiate sub formă de felii, bucăți etc.

Informațiile anterioare privind „afumarea la rece” și lista de condimente admise pentru a asigura caracterul tradițional al produsului sunt mutate în secțiunea „Metoda de producție”.

Aria geografică:

—   Secțiunea 4.3 din rezumat, prima propoziție:

„Aria de producție cuprinde municipalitățile Kötschach-Mauthen, Dellach, Kirchbach, Gitschtal, Hermagor, St. Stefan im Gailtal, Nötsch im Gailtal, Feistritz an der Gail și Hohenthurn.”

și secțiunea 4.3.1 din caietul de sarcini („Indicarea ariei de producție”):

„Datorită caracteristicilor peisajului natural (a se vedea secțiunea 4.6), precum și evoluțiilor istorice (a se vedea secțiunea 4.4), s-a dezvoltat o cultură specială de producție de bacon în Valea Gail. Pe baza documentelor istorice și a surselor care atestă evoluția istorică a producției de bacon, este prezentată mai jos o delimitare a regiunii în care poate fi produs «Gailtaler Speck».

Exemplul de listă a costurilor de producție întocmită de slujitori în jurul anului 1830 arată în mod clar importanța «Gailtaler Speck» în alimentația oamenilor din Valea Gail (a se vedea Arhiva regională a landului Kärnten, Cadastrul Franciscan [Kärntner Landesarchiv, Stabiler Kataster], anexa A la secțiunea 4.3.1).

Importanța baconului în alimentația locuitorilor din Valea Gail față de cea din alte regiuni din Kärnten este evidentă din alte documente istorice (a se vedea Arhiva regională a landului Kärnten, Cadastrul Franciscan, anexa B la secțiunea 4.3.1). Motivele pentru o astfel de importanță constau în condițiile naturale deosebite din Valea Gail, care asigură o arie ideală pentru producția de produse conservate de înaltă calitate (a se vedea secțiunea 4.6).

Aria este delimitată la nord și la sud de delimitarea convențională a Văii Gail, conform opiniei generale, de către lanțurile sale montane situate la nord și la sud, Alpii Carnici, aparținând Alpilor Calcaroși de Sud, în sud, de-a lungul graniței cu Italia, și Alpii Gailtal în nord, de-a lungul cărora se află, de asemenea, granițele municipalităților politice din Valea Gail. Aria este delimitată la est și la vest de condițiile naturale, în special condițiile climatice, care constituie, de asemenea, o condiție esențială pentru producția baconului.

Următoarea secțiune furnizează în prezent o descriere mai detaliată, prin trimiteri la anexele relevante, a delimitării ariei pentru localizarea unităților de producție în scopul ca aceste unități să aibă dreptul de a produce «Gailtaler Speck» (IGP). Localizarea Văii Gail în Europa la nivelul NUTS 2 și în Republica Austria este descrisă în contul din anexa C la secțiunea 4.3.1 (a se vedea Biroul inginerilor civili Blechl & Piechl, 1999a, anexa C la secțiunea 4.3.1). Aria este astfel delimitată de un ansamblu de localități în care se află unitățile de producție pentru «Gailtaler Speck» și de situația topografică, care determină condițiile climatice. Localitățile vizate sunt Kötschach-Mauthen, Dellach, Kirchbach, Hermagor, Gitschtal, St. Stefan im Gailtal, Nötsch im Gailtal, Feistritz an der Gail și Hohenthurn (a se vedea Biroul inginerilor civili Blechl & Piechl, 1999b, anexa D la secțiunea 4.3.1).”

sunt reformulate după cum urmează:

„4.3.   Aria geografică

4.3.1.   Delimitare

Aria geografică se află în landul austriac Kärnten.

Datorită condițiilor naturale și evoluțiilor istorice, s-a dezvoltat o cultură specială a producției de bacon în Valea Gail. Pe baza documentelor istorice și a surselor care atestă evoluția istorică a producției de bacon, este prezentată mai jos o delimitare a regiunii în care poate fi produs «Gailtaler Speck».

Aria este delimitată, conform convenției, de Alpii Carnici la sud, de-a lungul graniței cu Italia, și de Alpii Gailtal la nord, de-a lungul cărora se află, de asemenea, granițele municipalităților politice din Valea Gail. Aria este delimitată la est și la vest de condițiile naturale, în special condițiile climatice, care constituie, de asemenea, o condiție esențială pentru producția baconului (a se vedea Steinhauser 1958). Aria de producție a evoluat de la rădăcinile tradiționale (a se vedea Arhiva regională a landului Kärnten, Analiza estimărilor registrelor funciare, 1832).

Regiunea geografică definită (denumită în continuare «regiunea definită» sau «regiunea») este alcătuită din următoarele municipalități: Dellach, Feistritz an der Gail, Gitschtal, Hermagor, Hohenthurn, Kirchbach, Kötschach-Mauthen, Nötsch im Gailtal și St. Stefan im Gailtal.

În scopul ilustrării și al delimitării precise a ariei, regiunea definită este marcată cu o culoare roșie în graficul de mai jos.

Image

Image

Motive:

Informațiile sunt reduse la punctele esențiale, iar textul a fost simplificat; cu toate acestea, delimitarea ariei prin menționarea municipalităților rămâne neschimbată, la fel și detaliile referitoare la delimitarea ariei prin intermediul condițiilor naturale. Au fost adăugate hărți noi și mai clare.

—   Secțiunea 4.3 din rezumat, a doua propoziție:

„Porcii utilizați pentru a produce «Gailtaler Speck» provin din Valea Gail și, dacă este necesar, din alte regiuni ale landului Kärnten.”

și secțiunea 4.3.2 din caietul de sarcini („Indicarea ariei de origine a produselor de bază”):

„Pentru producția de «Gailtaler Speck», este esențială utilizarea cărnii de porc provenind din Valea Gail în conformitate cu secțiunile 1.2 și 1.3 din Ghidul privind «Gailtaler Speck». În cazul în care nu este posibilă satisfacerea cererii pentru purcei sau porci pentru îngrășat din efectivul provenit din Valea Gail, se pot utiliza porci din alte regiuni din Kärnten enumerate în anexa A la secțiunea 4.3.2 (a se vedea Asociația «Gailtaler Speck» – regiunea Naturarena Kärnten, 1999b, anexa la secțiunea 4.2 și Biroul inginerilor civili Blechl & Piechl, 1999c, anexa la secțiunea 4.3.2.). În acest sens, pot fi utilizate numai acele produse de bază care au fost produse în conformitate cu standardele de producție, de calitate și de control stabilite în Ghidul privind «Gailtaler Speck» sau în orientări echivalente în conformitate cu secțiunile 1.2 și 1.3 din Ghidul privind «Gailtaler Speck». Produsele de bază adecvate sunt produse, de exemplu, de către membrii consorțiului de producție de porcine din Kärnten.”

sunt înlocuite cu următorul text:

„4.3.2   Originea materiei prime

Pentru producția de «Gailtaler Speck» se folosește carnea provenită de la porcine originare din regiunea definită, și anume care au fost născute, crescute și îngrășate în aria respectivă. Cu toate acestea, se admite achiziționarea de purcei de origine diferită cu o greutate maximă de 31 kg, cu condiția ca aceștia să aparțină raselor specificate în prezentul caiet de sarcini.”

Motive:

Limitarea anterioară referitoare la achiziționarea de porcine, dacă este cazul, la animalele crescute în landul Kärnten numai în conformitate cu orientările privind hrănirea animalelor prevăzute a fost eliminată în conformitate cu modificările aduse dreptului Uniunii. Verificarea respectării orientărilor privind hrănirea în afara Văii Gail (Gailtal) a întâmpinat, de asemenea, dificultăți organizatorice.

În schimb, s-a stipulat că numai purceii (și anume, nu animalele mai în vârstă) din rasele sau încrucișările admisibile până la o greutate maximă de 31 kg pot fi achiziționați și utilizați în procesul de producție, care trebuie ulterior să aibă loc într-o manieră controlată în regiunea definită. Peste această greutate – care corespunde aproximativ vârstei de 10 săptămâni – porcii nu mai sunt clasificați drept „purcei”.

—   Se adaugă următoarea secțiune nouă:

„4.3.3.   Etapele care trebuie să se desfășoare în regiunea definită

Îngrășarea purceilor, tăierea cărnii și producția de bacon în sine (marinarea, afumarea și maturarea) trebuie să aibă loc în unitățile înregistrate din regiunea definită.”

Motive:

Scopul acestei secțiuni este de a specifica etapele care trebuie să se desfășoare neapărat în regiunea definită. Termenul „unități înregistrate” se referă la unitățile înregistrate de „organismul de înregistrare central” al grupului solicitant (a se vedea secțiunea „Dovada originii”).

Dovada originii

Informațiile cuprinse anterior în această secțiune (în esență, o descriere a evoluției istorice a produsului și a importanței sale economice pentru regiune) au fost mutate în secțiunea „Legătura cu aria geografică” și au fost revizuite. În locul lor, au fost incluse dispoziții pentru a asigura trasabilitatea:

„4.4.   Dovada originii

Următoarele măsuri servesc la asigurarea autenticității și a trasabilității produsului «Gailtaler Speck» (IGP) – în plus față de cerințele de documentare generale relevante:

—   Organismul de înregistrare central

Grupul solicitant menține un organism de înregistrare, în cadrul căruia, indiferent dacă sunt sau nu membre, trebuie să fie înregistrate toate unitățile implicate în creșterea/îngrășarea, prelucrarea, producția de bacon și comerțul în conformitate cu caietul de sarcini. Punctele de vânzare care comercializează produsele preambalate nu sunt incluse, cu condiția să nu efectueze nicio prelucrare ulterioară. Registrul include adresa și datele de contact ale unităților înregistrate și domeniul lor de activitate. Fiecare unitate primește un număr de înregistrare prin care aceasta și produsele sale etichetate pot fi identificate. Cererea de înregistrare trebuie să fie prezentată în scris (e-mail, fax, scrisoare) organismului de înregistrare înainte ca procesele de îngrășare, prelucrare etc. să aibă loc pentru prima dată.

—   Un sistem special de sigilare a cărnii

În timpul procesului de tăiere, bucățile de carne (încă verzi) provenite de la abator sunt prevăzute cu sigilii cu sistem de închidere prin tragere, de culoare verde sau roșie, care sunt emise exclusiv de către grupul solicitant, inclusiv pentru unitățile care nu sunt membre. Aceste sigilii conțin un număr de serie format din opt cifre care este înregistrat într-un registru al sigiliilor ținut de grupul solicitant și poate fi atribuit destinatarului sigiliului relevant. Numai bucățile de carne cu sigiliu pot fi folosite pentru a produce baconul.

Sunt admise numai sigiliile de siguranță cu sistem de închidere prin tragere, care sunt de unică folosință și au elemente de probare a integrității (2 mm grosime, 10 mm lățime), iar lângă imaginea care prezintă un cap de porc care râde, trebuie să se regăsească mențiunea «Gailtaler Speck».

Image

Culorile diferite ale sigiliilor indică diferite lanțuri de producție:

culoarea verde indică clar faptul că procesele de îngrășare și de tăiere a animalelor și prelucrarea lor ulterioară au loc în aceeași unitate agricolă;

dimpotrivă, culoare roșie indică faptul că materiile prime care respectă caietul de sarcini sunt prelucrate de către un producător de bacon (agricultor sau unitate de tăiere a cărnii) care a achiziționat materia primă (și anume, animale care nu sunt îngrășate în ferma proprie a producătorului de bacon).

—   Raportarea obligatorie a purceilor achiziționați

Orice unitate înregistrată care achiziționează purcei trebuie să notifice acest fapt organismului de înregistrare în termen de 5 zile lucrătoare, indicând numărul de purcei, originea lor [numărul LFBIS (sistemul de deținere a informațiilor din domeniul agriculturii și silviculturii) și numele producătorului] și greutatea fiecărui animal.

Următoarele documente/dovezi sunt relevante pentru verificarea dovezii originii:

Organismul de înregistrare:

Registrul unităților

Registrul sigiliilor: conține numele producătorilor de bacon și cantitatea și numărul de sigilii emise pentru producătorii în cauză

Rapoartele privind achiziționarea purceilor

În cazul unor discrepanțe între rapoarte și stocul efectiv, trebuie să se acorde acces organismului de înregistrare la sistemul de informații veterinare (baza de date privind SIV).

Producătorul (creștere/îngrășare):

Crotaliile

Registrele referitoare la creșterea animalelor (un model este întocmit de organismul de înregistrare): conține numele deținătorului de animale, perioada de îngrășare, numărul de serie, numărul unității pentru unitatea de origine în funcție de crotalie, unitatea de origine, începutul perioadei de îngrășare, locul sacrificării, data sacrificării, numărul de înregistrare a tăierii/baconului, producătorul sau cumpărătorul de bacon

Nota de transfer (în cazul achiziționării de purcei): conține numele și adresa furnizorului și cumpărătorului, numărul LFBIS al unității de reproducție, identitatea porcilor, numărul porcilor pentru îngrășare, numărul de unitate al unității de origine în conformitate cu crotalul, semnătura ambelor părți, data.

Unitatea de prelucrare:

Sigiliul cu sistem de închidere prin tragere: numărul și culoarea sigiliului

Eticheta produsului ambalat

Numărul de înregistrare al producătorului de bacon

Înregistrarea sacrificării sau altă aprobare din partea unui medic veterinar (de exemplu, cu privire la nota de transfer): numărul sacrificărilor controlate și verificate, data, ștampila și semnătura medicului veterinar oficial

Nota de transfer: a se vedea mai sus

Înregistrarea tăierii/baconului: conține numărul de serie, producătorul de bacon, data sacrificării, locul sacrificării, numărul de bucăți, unitatea de îngrășare, deținătorul de animale, numărul de înregistrare a animalelor, numărul de unitate al unității de origine în funcție de crotalie, lista bucăților de carne și numărul sigiliilor aferente folosite.

Vânzătorul:

Sigiliul cu sistemul de închidere prin tragere în cazul produselor neambalate

Eticheta produsului ambalat

Nota de livrare: referința la indicația geografică protejată (IGP) a «Gailtaler Speck», descrierea articolului, numărul de bucăți/cantitate, data, numele prelucrătorului și a cumpărătorului

Factură: referința la indicația geografică protejată (IGP) a «Gailtaler Speck», cantitatea, data, numele prelucrătorului și al cumpărătorului

Numărul de înregistrare al producătorului de bacon.”

Motive:

Noile dispoziții, care urmăresc asigurarea trasabilității produsului, prevăd un organism de înregistrare central, care va fi condus de grupul solicitant, pentru toate unitățile implicate în creșterea/îngrășarea, prelucrarea, producția și vânzarea de bacon, un sistem special pentru sigilarea cărnii și, în cazul unităților care achiziționează porci suplimentari, raportarea obligatorie a purceilor achiziționați. În plus, se menționează documentația și înregistrările care trebuie păstrate de grupurile de actori individuali.

Sunt prevăzute sigilii de tragere de culori diferite pentru sigilarea tuturor bucăților de carne destinate prelucrării, care identifică dacă întregul proces de producție de la îngrășare până la produsul final – cu excepția sacrificării – a avut loc în aceeași unitate (sigiliul verde) sau dacă producătorul de bacon a procesat animale îngrășate în altă unitate (sigiliul roșu). Aceste sigilii urmăresc să stabilească o distincție clară între producția tradițională în cadrul fermelor și producția mai industrializată. Sigiliile sunt înregistrate într-un registru de sigilii central și pot fi atribuite destinatarului sigiliului printr-un număr vizibil pe sigiliu.

Procesul de producție și ambalarea:

Secțiunea 4.5 din rezumat (Metoda de producție):

„Metoda de producție este stabilită în Ghidul privind «Gailtaler Speck». Acest ghid stabilește originea și calitatea produselor de bază și procesul de producție, definește caracteristicile produsului și conține dispoziții privind protecția calității, prin care toți producătorii de «Gailtaler Speck» sunt responsabili de asigurarea verificării complete în conformitate cu ghidul.

Bucățile de carne, care nu pot avea un pH mai mare de 5,8, sunt marinate fără a fi presate prin intermediul unui proces de conservare prin uscare, pe parcursul căruia se adaugă sare de bucătărie sau cu nitrit, piper, usturoi și alte condimente și ierburi de gătit, în conformitate cu rețetele tradiționale transmise din generații în generații.

Acest proces extrage apa din carne și inhibă creșterea microorganismelor dăunătoare. Marinarea are loc, de preferință, pe mese tradiționale din lemn destinate marinării sau în recipiente din plastic sau din oțel de calitate superioară destinate conservării la o temperatură cuprinsă între 4 °C și 0 °C și la o umiditate de aproximativ 70 % timp de 1 până la 4 săptămâni. Produsul marinat este apoi agățat până se usucă complet.

Produsul marinat-uscat este agățat în camera de afumare, unde este afumat la temperaturi care nu depășesc 22 °C. Singurul combustibil utilizat este lemnul de fag, la care se adaugă ramuri de ienupăr pentru a obține aroma distinctă de fum. Procesul de afumare este întrerupt de mai multe ori. În aceste pauze din procesul de afumare, este lăsat să pătrundă aer proaspăt. Acesta conferă baconului aroma sa deosebită. În funcție de experiența fiecărui producător și de abilitățile dobândite, se determină momentul exact în care aerul proaspăt este lăsat să pătrundă și durata exactă a fiecărui interval de afumare. După procesul de afumare, baconul este dus în camera de maturare, unde trebuie menținut la temperaturi cuprinse între 8 °C și 16 °C și la o umiditate relativă cuprinsă între 60 % și 80 %. În funcție de bucățile de carne folosite, acesta rămâne în camera de maturare pentru o perioadă de 4 până la 12 săptămâni pentru a se matura complet.

La un conținut de grăsime de 25 %, deshidratarea conduce la o pierdere de 30 % până la 40 % din greutatea produsului proaspăt.”

și secțiunile 4.5-4.5.4 din caietul de sarcini:

„Secțiunea 4.5. Metoda de producție

Elementele metodei de producție descrise în secțiunile 4.5.1-4.5.4 și detaliate în Ghidul privind «Gailtaler Speck» au fost elaborate și stabilite de comun acord de Asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten», cu implicarea experților și a funcționarilor specialiști relevanți din cadrul autorității naționale de inspecție alimentară și oficiului veterinar național (a se vedea Asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten», 1999b, anexa la secțiunea 4.3).

Ghidul privind «Gailtaler Speck» nu se limitează la procesul de producție al «Gailtaler Speck» într-un sens restrâns, ci include, de asemenea, originea și calitatea produselor de bază și conține o descriere detaliată a produsului, măsurile de protecție a calității prin intermediul unui sistem de control pus în aplicare, precum și norme privind sancțiunile și etichetarea.

Secțiunea 4.5.1. Producția produselor de bază

Deținătorii de animale trebuie să întocmească o listă a animalelor și să marcheze animalele astfel încât pentru fiecare lot de bacon să fie asigurată trasabilitatea originii. De asemenea, deținătorii de animale trebuie să asigure animalelor numai hrană de înaltă calitate, în special hrană care promovează creșterea lentă a animalelor, și să evite utilizarea agenților de îngrășare, a agenților anabolici, a hormonilor și a promotorilor de creștere sub formă de substanțe chimice și antibiotice. De asemenea, acestora li se solicită să păstreze un «registru de creștere a animalelor/registru al porcilor» în conformitate cu anexa 2 la Ghidul privind «Gailtaler Speck» sau un registru echivalent.

Pentru producția de bacon, producătorii de bacon sunt obligați să aloce și să utilizeze porci care au atins o vârstă minimă de 6 luni, cu o greutate minimă la momentul sacrificării de 120 kg și o creștere a greutății în viu medie zilnică maximă de numai 750 g, întrucât doar carnea care provine de la porcii cu o creștere lentă prezintă calitatea necesară pentru producerea baconului.

Operatorii abatoarelor sunt obligați să se asigure că spațiile de sacrificare și echipamentul de sacrificare sunt în stare de funcționare perfectă și că se mențin standardele de igienă personală și operațională necesare. Operatorii de abatoare și producătorii de bacon se angajează să depoziteze carcasa într-o manieră adecvată până când aceasta este supusă unei prelucrări ulterioare.

4.5.2.   Metoda de prelucrare

Procesul de prelucrare a cărnii de porc pentru a deveni «Gailtaler Speck» este descris mai jos. Semicarcasa de bacon este marinată prin procesul de conservare prin uscare. Se adaugă sarea de bucătărie sau cu nitrit, piperul, usturoiul și o varietate de alte condimente și ierburi pe carne, în conformitate cu rețetele transmise din generație în generație (a se vedea secțiunea 4.2). Acțiunea sării conduce la extragerea apei din carne și la inhibarea creșterii microorganismelor dăunătoare. Marinarea are loc, de preferință, pe mese tradiționale din lemn destinate marinării sau în recipiente din plastic sau din oțel de calitate superioară destinate conservării la o temperatură cuprinsă între 4 °C și 10 °C și la o umiditate relativă de aproximativ 70 %. În funcție de grosimea produsului marinat, acest proces durează între 1 și 4 săptămâni.

După finalizarea procesului de marinare, excesul de sare este curățat, iar produsul marinat este agățat până se usucă complet. După uscarea completă, bucățile de carne sunt agățate în camera de afumare la distanțe care sunt suficient de mari pentru a obține un efect uniform al fumului. Metoda de afumare folosită este afumarea la rece. Prin această metodă, nu trebuie depășită o temperatură de 22 °C. Singurul combustibil utilizat este lemnul de fag, la care se adaugă ramuri de ienupăr pentru a obține aroma distinctivă de fum a «Gailtaler Speck». Procesul de afumare este întrerupt de mai multe ori. În aceste pauze din procesul de afumare, este lăsat să pătrundă aer proaspăt. Acesta conferă baconului aroma sa deosebită. În funcție de experiența fiecărui producător și de abilitățile dobândite, se determină momentul exact în care aerul proaspăt este lăsat să pătrundă și durata exactă a fiecărui interval de afumare.

După finalizarea procesului de afumare, baconul este așezat într-o cameră de maturare bine aerisită, cu temperaturi cuprinse între 8 °C și 16 °C și o umiditate relativă de 60 % până la 80 %. În funcție de bucățile de carne folosite, baconul trebuie să rămână în camera de maturare timp de cel puțin 4-12 săptămâni până la maturitate. La un conținut de grăsime de 25 %, deshidratarea conduce la o pierdere de 30 % până la 40 % din greutatea produsului proaspăt.

4.5.3.   Procesul de asigurare a calității și de control al calității

Producătorii de bacon se angajează să realizeze asigurarea calității și auto-monitorizarea pentru producția lor de bacon. Următoarele dispoziții detaliate se aplică în acest sens:

Carnea proaspătă cu un pH mai mare de 5,8 nu este utilizată pentru a produce «Gailtaler Speck», întrucât aceasta ar scădea capacitatea cărnii de a elimina apa și de a absorbi sarea și ar reduce termenul de valabilitate al produsului final.

Camera de marinare trebuie să fie curată, ventilată și echipată cu dispozitive pentru măsurarea temperaturii și a umidității. De asemenea, unitatea trebuie menținută la standarde de igienă impecabilă.

Camera de afumare trebuie să fie curată, ventilată și echipată cu dispozitive pentru măsurarea temperaturii. De asemenea, unitatea trebuie menținută la standarde de igienă impecabilă.

Atunci când produsul marinat este agățat în camera de afumare, acesta trebuie să fie complet uscat; în caz contrar, va avea loc o creștere a acumulării de particule de funingine.

Produsele care urmează să fie afumate trebuie agățate astfel încât să se obțină o generare uniformă a fumului.

Atunci când procesul de afumare este reluat, produsele care trebuie afumate nu trebuie să intre în contact cu fumul inițial care se formează.

Camera de uscare și de maturare trebuie să fie curată, ventilată și echipată cu dispozitive pentru măsurarea temperaturii și a umidității. De asemenea, unitatea trebuie menținută la standarde de igienă impecabilă. În special, trebuie să se evite formarea nedorită a mucegaiului sau să se elimine mucegaiul în camera de maturare.

Producătorii de bacon se angajează, de asemenea, să păstreze un registru al producției echivalent cu «registrul baconului» în conformitate cu anexa 3 la Ghidul privind «Gailtaler Speck» (a se vedea Asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten», 1999b, anexa la secțiunea 4.2).

Secțiunea 4.5.4 Mecanisme speciale de supraveghere

Secțiunea 11 din actul constitutiv al asociației «Gailtaler Speck – regiunea Karnische Region» prevede instituirea unui comitet de supraveghere pentru supravegherea la nivel intern a ghidului care trebuie respectat de către producătorii individuali de «Gailtaler Speck» (a se vedea Asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten», 1999a, anexa la secțiunea 2). Comitetul de supraveghere este responsabil de monitorizarea regulată a respectării ghidului stabilit de asociație și de inspecția tuturor membrilor din asociație care produc «Gailtaler Speck». Pentru a sprijini această activitate, un «plan de bună practică privind producția» (anexa 1 la Ghidul privind «Gailtaler Speck») și o diagramă a supravegherii (anexa 4 la Ghidul privind «Gailtaler Speck») se află la dispoziția comitetului de supraveghere (a se vedea Asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten», 1999b, anexa la secțiunea 4.2.2).

Comitetul de supraveghere trebuie să raporteze, la intervale regulate, rezultatele activităților sale de supraveghere către consiliul executiv al Asociației «Gailtaler Speck – regiunea Karnische Region». Consiliul executiv trebuie să primească rapoartele comitetului de supraveghere și, în cazul încălcării dispozițiilor obligatorii ale Ghidului privind «Gailtaler Speck», trebuie să aplice sancțiunile prevăzute membrilor în cauză. În cazul în care o întârziere ar putea constitui un risc, consiliul executiv poate pune în aplicare deciziile relevante cu efect imediat. Decizia finală privind sancțiunile este rezervată adunării generale a Asociației «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten».

Viitorii producători de «Gailtaler Speck» (IGP) care nu fac parte din Asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten» trebuie să îndeplinească cerințele în materie de supraveghere prin aplicarea unor mecanisme de supraveghere echivalente.”

sunt înlocuite cu următorul text:

„4.5.   Procesul de producție și ambalarea

4.5.1.   Producția produselor de bază

«Gailtaler Speck» este produs numai din carnea provenită de la rasele enumerate în secțiunea 4.2.

Îngrășarea porcilor:

Pentru asigurarea unei trasabilități complete, întregul proces de îngrășare a porcului, și anume de la stadiul de purcel la sacrificare, trebuie desfășurat numai în cadrul unei singure (1) unități înregistrate din regiunea definită, însemnând că procesul de îngrășare a porcului individual nu poate fi împărțit între mai multe unități.

Aceste animale pot fi crescute numai pe baza unei hrane care favorizează creșterea lor lentă. Hrana lichidă (de exemplu, porumbul umed sau soia umedă) este interzisă. Porumbul și soia pot fi incluse în hrană numai în cantități mici care să reprezinte sub 20 % din materia uscată pentru soia și sub 10 % din materia uscată pentru porumb. Nu trebuie să fie depășită o creștere maximă zilnică a greutății de 750 de grame, determinată pe întreaga perioadă de îngrășare. Pentru hrănirea porcilor, nu este permisă în niciun caz adăugarea de promotori de creștere, de agenți anabolici sau de hormoni în hrană. Odată cu începerea procesului de îngrășare (și anume, de la o greutate în viu de 31 kg), utilizarea promotorilor de creștere sub formă de substanțe chimice sau antibiotice trebuie, de asemenea, să înceteze. Porcii sunt pregătiți pentru sacrificare de îndată ce ajung la o greutate în viu de cel puțin 120 kg.

4.5.2.   Metoda de prelucrare

Tăierea, conservarea, afumarea și uscarea trebuie să se realizeze în cadrul aceleiași unități.

Sacrificarea și tăierea:

Sacrificarea poate fi realizată numai la abatorul cel mai apropiat de unitatea de îngrășare relevantă care dispune de capacitatea necesară pentru fiecare caz în parte și care este echipat corespunzător și respectă dispozițiile legale privind igiena și protecția animalelor și dispozițiile sanitar-veterinare. Semicarcasele sunt tăiate, dezosate, fasonate și asigurate imediat cu sigiliile definite (sigilii prin tragere) de către unitatea producătoare de bacon. Numai bucățile de carne sigilate pot fi folosite pentru a produce baconul «Gailtaler Speck» (IGP).

Marinarea:

Bucățile de carne sunt marinate fără a fi presate, la temperaturi de maxim 10 °C, folosind un proces de conservare prin uscare. În acest scop, se adaugă sare (de bucătărie, cu nitrit sau sare de mare sau amestecuri ale acestora), piper, usturoi și ienupăr pe carne. Pot fi adăugate alte condimente și ierburi, care pot include ghimbirul, coriandrul, chimenul, frunzele de dafin, ienibaharul, boiaua de ardei, rozmarinul și zahărul.

Acțiunea sării conduce la extragerea apei din carne și la inhibarea creșterii microorganismelor dăunătoare. Marinarea se realizează în recipiente destinate marinării și pe mese din plastic sau din oțel de înaltă calitate. Carnea poate fi marinată într-o stare rece sau caldă și rămâne în sare până când are un gust puternic sărat, proces care poate dura între 1 și 4 săptămâni, în funcție de grosimea produsului marinat. Stabilirea perioadei corespunzătoare depinde de competențele dobândite de producătorii de bacon, transmise din generații în generații.

După finalizarea procesului de marinare, excesul de sare este îndepărtat, iar produsul marinat este agățat până la pregătirea pentru procesul de afumare, și anume până se usucă complet. Metodele de marinare prin injectare și prin antrenare în mișcare continuă și presarea produsului marinat nu sunt permise.

Afumarea:

«Gailtaler Speck» este întotdeauna afumat la rece (între 8 °C și 24 °C). Combustibilul utilizat este lemnul de fag sau așchiile de lemn de esență tare, la care se adaugă boabe de ienupăr pentru a da o aromă fumului generat. Camerele de afumare, construite în conformitate cu modelele și metodele de funcționare utilizate în agricultura tradițională, sunt încălzite pentru a produce fum intermitent, ceea ce înseamnă că procesul de afumare este întrerupt de mai multe ori pentru răcirea baconului și ventilarea camerei. Pentru a evita formarea benzopirinei, trebuie să se asigure că, pe parcursul acestui proces, fumul inițial generat în timpul aprinderii și reaprinderii focului pentru afumare nu vine în contact cu produsele care trebuie afumate.

În cazul în care nu există răcire în camerele de afumare, atunci când temperatura exterioară este de cel puțin 25 °C trebuie să se asigure prin verificări repetate că temperatura interiorului bucăților de bacon nu depășește 24 °C pe parcursul întregului proces de afumare. Dacă temperatura exterioară pe parcursul întreruperilor procesului de afumare nu contribuie la răcire, produsele care trebuie afumate trebuie să fie scoase din camera de afumare și răcite pentru a obține un rezultat final comparabil cu afumarea la rece convențională. Durata întreruperilor procesului de afumare în cazul acestui tip de producție trebuie să depindă de temperatura interiorului bucăților de bacon.

Pe parcursul întreruperilor în procesul de afumare, camera de afumare este ventilată prin introducerea de aer proaspăt. Ventilația favorizează formarea aromei și are rolul de a preveni formarea condensului și contaminarea produselor care trebuie afumate cu rășină. Ventilarea se realizează prin deschiderea ușii camerei, prin clapetele de aer sau, în unitățile moderne, prin sistemele de ventilație automată.

Experiența și abilitățile dobândite de fiecare producător determină momentul exact în care se lasă aerul proaspăt să pătrundă, numărul de intervale în care are loc afumarea și durata exactă a fiecărui interval, iar acestea sunt importante pentru aroma baconului «Gailtaler Speck».

În camerele de afumare moderne, procesul de afumare se poate realiza, de asemenea, în mod continuu, întrucât temperatura este menținută constantă de echipamentele tehnologice, iar intervalele de ventilație sunt aplicate automat. În aceste instalații moderne, procesul de afumare, de la aprindere, reglarea cantității de fum și temperatură până la ventilație, este stabilit prin utilizarea unui program. Acest program se bazează pe afumarea în camerele de afumare tradiționale. În aceste instalații, este eliminată formarea condensului și sunt instalate filtre pentru a preveni contaminarea cu rășini.

Maturare:

După finalizarea procesului de afumare, baconul este așezat într-o cameră de maturare bine aerisită, cu temperaturi cuprinse între 8 °C și 16 °C și o umiditate relativă de 60 % până la 80 %. Trebuie efectuate verificări permanente pentru a se asigura că nu există o formare nedorită a mucegaiului. Dacă este necesar, acesta trebuie îndepărtat prin perierea baconului, iar reapariția mucegaiului este prevenită prin supunerea bucății de carne la un nou proces de afumare. Pentru gradul ideal de maturare, pierderea rezultată în urma uscării unei bucăți de carne cu un conținut de grăsime de 25 % ar trebui să fie de 30 % până la 40 % din greutatea în stare proaspătă.

Următoarele perioade de maturare trebuie să fie respectate pentru diferitele bucăți de carne (printre altele, în funcție de grosimea cărnii):

Bacon din piept: cel puțin 4 săptămâni

Bacon din antricot: cel puțin 8 săptămâni

Bacon din secțiunea care include antricotul și pieptul: cel puțin 6 săptămâni

Bacon din spată: cel puțin 4 săptămâni

Bacon din pulpă sau Schinkenspeck: cel puțin 12 săptămâni

Semicarcase întregi de bacon: cel puțin 12 săptămâni.”

Motive:

Conținutul Ghidului privind „Gailtaler Speck”, care până în prezent s-a aplicat, de asemenea, în cazul metodei de producție a „Gailtaler Speck”, a fost inclus – în cazul în care s-a prevăzut aplicarea continuă – în versiunea revizuită a caietului de sarcini (a se vedea observațiile generale din secțiunea „Modificări” de mai sus). Nici această măsură, nici modificările aduse metodei de producție descrise mai jos nu vor conduce la o reducere a calității produsului:

Se prevede că întreaga perioadă de îngrășare pentru un animal poate avea loc numai într-o singură (1) unitate din regiunea definită, și anume procesul nu se poate desfășura în mai multe unități. Prin aceasta se urmărește facilitarea trasabilității complete a acestei etape de producție în zonă, etapa în cauză fiind esențială pentru calitatea produsului final. Din același motiv, toate etapele de prelucrare efectivă a unei carcase (tăiere, conservare, afumare și uscare) trebuie, de asemenea, să aibă loc în aceeași unitate.

Deși, în trecut, a fost interzisă doar hrănirea lichidă cu porumb, caietul de sarcini include în prezent o interdicție totală privind utilizarea hranei lichide, întrucât în cazul hrănirii cu substanțe lichide animalele consumă mai multă hrană, ceea ce ar accelera în mod nefavorabil creșterea animalelor.

În prezent, conținutul de substanță uscată poate consta în maximum 20 % soia, reprezentând o creștere față de 10 %, pentru îmbunătățirea furnizării de proteine pentru animale, dacă este necesar. Nevoia de proteine era acoperită anterior prin includerea zerului și a laptelui produs în fermă în alimentația animalelor. Acest lucru nu mai este însă permis.

Pentru a evita incertitudinile legate de supraveghere, s-a clarificat faptul că creșterea maximă zilnică permisă a greutății cu 750 g se calculează „pe întreaga perioadă de îngrășare”, și anume creșterea totală în greutate este împărțită la întreaga perioadă de îngrășare.

Limita pentru orice utilizare a promotorilor de creștere sub formă de substanțe chimice sau antibiotice este redusă, în prezent, de la 35 kg la 31 kg de greutate în viu a purceilor, și anume momentul în care începe etapa de îngrășare a purceilor în Valea Gail. Până la această greutate, este permisă achiziționarea purceilor de altă origine, asupra creșterii cărora grupul solicitant nu are un control fiabil.

Cerința referitoare la faptul că greutatea minimă în viu la momentul sacrificării trebuie să fie de 120 kg a fost păstrată, însă s-a eliminat cerința legată de vârsta minimă de sacrificare ca fiind de 6 luni, întrucât nu este vorba despre o vârstă exactă de sacrificare, ci despre o greutate minimă în viu care este decisivă pentru calitatea carcaselor destinate producției de bacon sau conținutul de grăsime.

În ceea ce privește sacrificarea, se prevede că aceasta trebuie efectuată într-un abator cu o capacitate adecvată situat cel mai aproape de ferma de îngrășare și dotat corespunzător, astfel încât rutele de transport și stresul provocat animalelor să fie reduse la minimum. Cerințele legate de igienă cuprinse în secțiunea 4.5.1 din caietul de sarcini anterior și cerințele privind timpul de odihnă, sacrificarea, echipamentul de sacrificare și sălile de sacrificare au fost eliminate din noul caiet de sarcini, întrucât acestea nu depășesc dispozițiile relevante general aplicabile care trebuie respectate în orice caz.

Semicarcasele sau bucățile de carne provenite din acestea de la unitatea producătoare de bacon trebuie să fie marcate de producătorul de bacon cu sigiliile prin tragere necesare, înregistrate în registrul de sigilii al organismului de înregistrare central (a se vedea punctul „Dovada originii”).

Ca urmare a cerințelor legale, mesele tradiționale de marinare din lemn nu mai sunt utilizate. Nu a fost posibilă curățarea (dezinfectarea) suficientă a acestora pentru a respecta standardele de igienă prescrise. În prezent, marinarea se realizează numai în recipiente destinate conservării și pe mese din plastic sau din oțel de înaltă calitate. Niciun efect demonstrabil asupra calității cărnii nu este asociat cu această modificare.

În locul sintagmei „sare de bucătărie sau cu nitrit”, în prezent se folosește sintagma „sare de bucătărie, cu nitrit sau de mare sau un amestec al acestora”, deoarece efectul și gustul sunt aceleași și, prin urmare, nu sunt necesare restricții.

Pe lângă condimentele menționate deja (a se vedea secțiunea 4.5 din rezumat și secțiunile 4.2 și 4.5.2 din caietul de sarcini), utilizarea ienupărului (ramuri sau boabe) este, de asemenea, obligatorie în prezent. Acest lucru – împreună cu adăugarea boabelor de ienupăr specificată mai jos în mediul de încălzire în timpul procesului de afumare - are scopul de a compensa faptul că ramurile de ienupăr nu mai trebuie utilizate ca o cerință obligatorie în procesul de afumare, întrucât acestea sunt din ce în ce mai dificile de obținut în regiune.

Utilizarea obligatorie a ramurilor de ienupăr menționată anterior în secțiunea 4.5 din rezumat și în secțiunea 4.5.2 din caietul de sarcini anterior pentru a oferi o aromă specifică fumului a fost eliminată. Pentru motiv, a se vedea mai sus. Pentru a păstra nota de ienupăr a „Gailtaler Speck”, boabele de ienupăr – în cazul în care nu sunt utilizate ramuri de ienupăr - sunt adăugate în mediul de încălzire.

Anterior, s-a permis ca numai fagul să fie utilizat drept combustibil în procesul de afumare, însă, în viitor, din motive de flexibilitate, vor fi permise și alte așchii de lemn de esență tare (inclusiv așchiile de fag fac obiectul unor dificultăți de aprovizionare), fără ca aceasta să aibă efecte asupra calității sau gustului. Cu toate acestea, așchiile de lemn de esență moale nu sunt potrivite pentru procesul de afumare deoarece acestea nu produc foarte multă căldură.

Temperatura minimă din camera de marinare de 4 °C prevăzută anterior este omisă, întrucât stabilirea acestei valori-limită nu este esențială pentru calitatea baconului și, în cazul în care se păstrează această cerință, ea ar conduce la cerințe inutile în materie de control. Orice temperatură mai scăzută are ca efect doar o pătrundere mai lentă a sării în carne. De asemenea, se elimină valoarea de referință de 70 % pentru umiditatea aerului în camera de marinare, întrucât umiditatea nu influențează conservarea completă a cărnii.

„Gailtaler Speck” este, în esență, afumat la rece. Temperatura maximă de 22 °C prevăzută anterior pentru afumarea „Gailtaler Speck” este înlocuită, în prezent, de intervalul de temperatură „8 °C-24 °C”, stabilit în Codex Alimentarius din Austria pentru afumarea la rece.

Întrucât, în general, nu este instalat un sistem de răcire, în special în camerele mai vechi de afumare, în prezent unităților li se permite să realizeze procesul de afumare a „Gailtaler Speck” inclusiv la temperaturi exterioare mai mari (începând de la aproximativ 25 °C) pentru a acoperi cererea. Cu toate acestea, temperatura internă a bucăților de bacon nu trebuie să depășească niciodată 24 °C, temperatură care trebuie asigurată prin controale repetate. Dacă temperatura exterioară pe parcursul întreruperilor procesului de afumare nu contribuie la răcire, produsele pentru afumare trebuie să fie scoase din camera de afumare și răcite pentru a obține un rezultat final comparabil cu afumarea la rece convențională. Durata întreruperilor procesului de afumare în cazul acestui tip de producție trebuie să depindă de temperatura interiorului bucăților de bacon.

Perioada de maturare a „Gailtaler Speck” este stabilită, în prezent, separat pentru diferite bucăți de carne, pentru o mai mare claritate.

Cerințele generale privind echiparea și igiena camerelor de producție (a se vedea părțile secțiunii 4.5.3 din caietul de sarcini anterior) care trebuie respectate pe parcursul producției de produse alimentare sau de produse din carne au fost excluse. Astfel, noul caiet de sarcini este mai concis și, de asemenea, se evită necesitatea revizuirii caietului de sarcini ca urmare a modificărilor aduse condițiilor prevăzute în cadrul de reglementare care nu pot fi controlate de producătorii de „Gailtaler Speck”.

Informațiile privind sistemul intern de asigurare a calității și de control instituit de asociație (secțiunea 4.5.4 din caietul de sarcini anterior) au fost eliminate. Măsurile privind controlul și asigurarea calității au fost externalizate către organismul de control autorizat.

Legătura cu aria geografică:

Descrierile și informațiile istorice esențiale referitoare la importanța economică a „Gailtaler Speck” au fost incluse anterior în rubrica „Dovada originii”, în special

secțiunea 4.4 din rezumat (Dovada originii):

„Producția de bacon în valea Gail a fost documentată încă din secolul al XV-lea. Jurnalele de călătorie, inventarele agricole și listele de alimente ale slujitorilor atestă importanța baconului în alimentația locuitorilor din Valea Gail. Această importanță a fost atinsă în special deoarece afumarea și uscarea la aer au permis ca acesta să fie păstrat pentru perioade lungi de timp.”

și secțiunile 4.4-4.4.2.2.4 din caietul de sarcini:

„Secțiunea 4.4. Dovada originii

Secțiunea 4.4.1. Evoluții istorice

Secțiunea 4.4.1.1. Evoluții istorice în Antichitate

Cele mai vechi dovezi privind importanța creșterii animalelor în Valea Gail provin din perioada celtică (200 î.Hh.-100 d.Hr.). Printre animalele crescute cel mai frecvent se numărau bovinele și caii, însă porcii erau prezenți, de asemenea. Statuetele de bronz ale unui porc și ale unui cal, care au fost găsite în Gurina, o așezare minieră veche din Valea Gail, la nord-est de Dellach, demonstrează acest lucru (a se vedea Dinklage 1966, anexa la secțiunea 4.4.1.1).

Secțiunea 4.4.1.2. Evoluții istorice în Evul Mediu

Prima mențiune cunoscută a producției de bacon este întâlnită într-o ordonanță (Capitulare de villis) emisă de Carol cel Mare în 812, care a fost aplicabilă, de asemenea, în Kärnten. Aceasta se referă, printre altele, la menținerea celui mai înalt grad de curățenie atunci când se manipulează produsele alimentare. În special, se evidențiază prepararea baconului, a cârnaților și a cărnii afumate și marinate – alimente care, prin urmare, au fost documentate pentru ducatul Kärnten.

O diplomă imperială emisă de Otto al II-lea în 977, prin care acesta a permis pășunatul animalelor pe suprafețe cu ghindă în toată Valea Lavant pentru agricultorii din Salzburg, sugerează o înflorire a creșterii porcilor în Evul Mediu Mijlociu. Porcii crescuți pe lângă mori erau căutați în mod special, fiind, în general, bine îngrășați. Prin urmare, în registrele funciare ale oficiului administrativ al ducatului din Greifenburg din 1267 se menționează morile din Höfling de lângă St. Daniel, care erau deosebit de adecvate pentru păstrarea porcilor și care, de asemenea, trebuiau să plătească impozite pe porcine (a se vedea Dinklage 1966, anexa A la secțiunea 4.4.1.2).

O indicație clară a faptului că baconul era deja o parte importantă a alimentației din Valea Gail în secolul al XV-lea este oferită de traducerea jurnalelor de călătorie ale lui Paolo Santonino, secretarul privat al patriarhului de Aquileia și însoțitorul de călătorie al episcopului de Caorle din 1485 până în 1487. Prima dintre cele trei călătorii ale sale l-a purtat în Valea Gail și în Tirolul de Est și, în cele din urmă, în Valea Rosen, în Villach și în fosta Stiria de Jos. Santonino descrie în detaliu stilul de viață al oamenilor din Valea Gail, în special bucătăria lor. Pe perioada șederii sale în Valea Gail, baconul, servit în cea mai mare parte cu sfeclă sau varză, a fost o parte integrantă din mesele generoase care le-au fost servite lui Santonino și episcopului. Acest preparat este menționat nu mai puțin de șapte ori, în legătură cu vizitele la castelul Goldenstein din apropierea Mauthen și Dölsach/Osttirol, St. Daniel, Tröpolach, Hermagor, St. Laurenzen, St. Michael de lângă Egg și, în cele din urmă, Berg im Drautal. Acest preparat nu i-a mai fost servit în restul călătoriei sau pe parcursul călătoriilor sale ulterioare (a se vedea Egger, 1947, anexa B la secțiunea 4.4.1.2). Faptul că Paolo Santonino nu menționează baconul ca o parte importantă a meselor și a felurilor de mâncare care i-au fost servite în descrierile altor destinații pe parcursul călătoriilor sale arată că baconul era deja un aliment de bază tipic Văii Gail în Evul Mediu Târziu.

Secțiunea 4.4.1.3. Evoluții istorice în epoca modernă

În cel mai vechi registru funciar al lordului de Aichelburg din 1504, se precizează că mulți contribuabili au trebuit să furnizeze anual lordului două spate de porc, care erau în general afumate, pe lângă alte produse naturale. Contribuții similare evidente din registrele fiscale datează, de asemenea, din perioada ulterioară (a se vedea Arhiva regională din Kärnten, Dinklage 1948, anexa A la secțiunea 4.4.1.3).

Registrul funciar din 1523 al castelului Waydenburg, situat la sud-vest de Dellach, menționează, de asemenea, contribuțiile care urmau să fie plătite castelului sub forma a două spete de porc care trebuiau să fie afumate și uscate înainte de a fi furnizate. Aceasta era un tip de Schinkenspeck obținută de la porcul pentru îngrășare și preparată conform indicațiilor oficiului administrativ al Oberdrauburg și Mauthen. Carnea proaspătă se afla nelimitat la dispoziția lordului, întrucât toate tipurile de vânat sălbatic puteau fi vânate și pregătite. Cu toate acestea, era nevoie de alimente disponibile în orice moment și care trebuiau, prin urmare, să fie păstrate prin metodele de afumare și de uscare la aer utilizate în Valea Gail (a se vedea Arhiva regională din Kärnten, registrul funciar al Waydenburg 1523, anexa B la secţiunea 4.4.1.3).

Numeroasele inventare agricole din jurul anului 1700, în care toate bunurile găsite în casă erau enumerate cu meticulozitate, formând baza de impozitare pentru lordul relevant, arată, de asemenea, că «baconul în cutie» sau «carnea de porc afumată» era un produs valoros cu termen de valabilitate lung în gospodăriile agricole din Valea Gail (a se vedea Arhiva regională din Kärnten, Arhiva Aichelburg, anexa C la secțiunea 4.4.1.3). În același timp, în inventarele pentru zonele de câmpie din Kärnten se menționează «baconul mărunțit», acesta fiind, probabil, un tip de bacon tocat [Verhackert].

Sursa de hrană pentru porci a fost întotdeauna centrul atenției de-a lungul vremurilor: registrul funciar din 1586 al oficiului administrativ Bamberg din Künburg situat în centrul Văii Gail menționează o pădure regală de vânătoare în jurul castelului din Künegg, la nord-vest de Lacul Pressegg, care era formată, în principal, din stejari. Era interzis agricultorilor să ia lemne din aceste păduri. Dacă stejarii aveau multe ghinde, agricultorilor li se permitea să își mâne porcii în pădure pentru a-i hrăni cu ghinde (a se vedea Dinklage, 1966, anexa D la secțiunea 4.4.1.3). Mai mult, într-o îndelungată dispută între mai multe vecinătăți din valea Gail cu privire la drepturile lor legate de pășunatul animalelor, Georg Friedrich von Aichelburg a decis în 1608 ca, pe lângă bovinele lor de lapte, cele patru vecinătăți ale Emmersdorf, Michelhofen, St. Paul și Dragantschach să își aducă la pășunat cei trei cai și porcii pe muntele Osternig și în Rießen (a se vedea Arhiva regională din Kärnten, Dinklage 1948, anexa la secțiunea 4.4.1.3).

Secțiunea 4.4.1.4 Evoluții istorice în secolul al XIX-lea

Estimările municipale privind numărul de animale pentru Valea Gail în 1832 indică faptul că, deși îngrășarea porcilor nu era practicată la scară largă, aceasta se realiza totuși pe bază de expertiză. Creșterea vitelor a reprezentat o activitate mai importantă datorită terenului și preponderenței asociate a pășunilor ca utilizare principală a terenului. De-a lungul văii se întindea o înclinare distinctă începând din Valea Gail inferioară, unde se cultivau mai multe furaje, în special porumb, și până în Valea Gail superioară. Cu toate acestea, atunci când se analizează efectivul de animale din regiunile învecinate, de exemplu Valea Kanal, numărul porcilor este mult mai mic decât în Valea Gail.

În Valea Gail, se găseau cel puțin câțiva porci în majoritatea gospodăriilor, iar în jurul anului 1830 aceștia erau în principal porci din rasa friulană, care erau negri, mari și cu o formă alungită a corpului și ideali pentru îngrășare. Aceștia au fost utilizați, în principal, pentru a satisface cerințele populației în ceea ce privește aportul de grăsimi. Baconul era deosebit de adecvat în acest scop, deoarece putea fi conservat pentru o perioadă mai lungă prin afumare și uscare la aer și, prin urmare, acesta a reprezentat o sursă de energie nutritivă și plăcută la gust, care, spre deosebire de carnea proaspătă, era disponibil în orice moment (a se vedea Arhiva regională din Kärnten, Analiza estimărilor registrelor funciare, 1832, anexa A la secțiunea 4.4.1.4).

Alimentația a fost, de asemenea, îmbogățită considerabil. Regulile privind furnizarea de alimente pentru slujitori, împreună cu planurile de alimentație săptămânale, sunt cunoscute din registrele Cadastrului Stabil. Dacă se compară alimentația din diferite regiuni din Kärnten, cea din Valea Gail este mult mai variată decât celelalte alimentații (a se vedea Arhiva Regională din Kärnten, Cadastrul stabil, anexa B la Secțiunea 4.4.1.4). În zilele lucrătoare din Valea Gail, aceștia primeau bacon servit cu mămăligă și lapte dulce sau acru dimineața și seara, în timp ce în Valea Drau sau chiar în districtul Ossiach slujitorii primeau doar Sterz și lapte. Carnea, baconul sau slănina erau, de asemenea, o componentă integrală a celorlalte mese din Valea Gail. După o zi de muncă deosebit de grea, pentru tăietorii de lemne se pregătea o masă bogată denumită «frigga», alcătuită din mămăligă, brânză și bacon.

În legătură cu cedarea unei ferme de la tată la fiu în Vordernberg, în 1885, fermierul cel bătrân a obținut în scris dreptul, în cazul unei aprovizionări deficitare cu alimente de către fiu, de a putea cere 40 de kilograme de bacon și carne sau jumătate de porc de această greutate și 10 kilograme de sare anual în loc de o alimentație bazată pe cereale (a se vedea Arhiva regională din Kärnten, Dinklage 1948, anexa C la secțiunea 4.4.1.4). Aceste detalii subliniază importanța baconului ca un element central în alimentația locuitorilor din Valea Gail.

Secțiunea 4.4.1.5 Evoluții istorice în secolul al XX-lea

În anii care au urmat Primului Război Mondial, obiectivul a fost de a utiliza programe de finanțare pentru a restabili agricultura, care a fost grav afectată de război. În Valea Gail, pe lângă îmbunătățirea solului și achiziționarea de îngrășăminte și semințe, s-a urmărit obținerea controlului semnificativ asupra vânzării surplusului de animale de sacrificare. La acea vreme, erau exportați anual 2 000 de porci din Valea Gail și, în schimb, se cumpărau multe tone de porumb pentru a fi utilizate în hrana pentru animale, întrucât randamentele pe hectar ale culturilor arabile erau cu mult sub media regională (a se vedea Picker 1947, anexa A la punctul 4.4.1.5).

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, efectivele de porcine au ajuns la cel mai scăzut nivel din cauza lipsei de hrană pentru animale și a unui număr crescut de sacrificări, însă, până în 1950, efectivele de porcine au revenit la același număr dinaintea războiului. Până la sfârșitul anilor 1940, a existat, de asemenea, o obligație pentru fermieri de a furniza bacon în cazul în care și-au sacrificat proprii porci în gospodărie, pentru a se asigura că populația dispune de o aprovizionare cu alimente de bază. Obligația a fost eliminată abia în 1949 printr-un ordin al Ministrului federal pentru agricultură, silvicultură și nutriție [a se vedea Kärntner Bauer («Agricultorul din Kärnten») 1950, nr. 3, anexa B la secțiunea 4.4.1.5].

În cărțile de referință despre agricultură din această perioadă, baconul «uscat cu aer cald» din Kärnten Superior era diferențiat în mod clar de toate celelalte tipuri de bacon. Pe lângă descrierea metodei sale de producție foarte specifice, aceste cărți au arătat, de asemenea, că duratele etapelor de prelucrare individuale sunt determinate într-o măsură semnificativă de condițiile meteorologice (a se vedea Faltnitzer 1949, anexa C la secțiunea 4.4.1.5).

Într-o ediție a Kärntner Bauer din 1984, s-a afirmat că reputația bună meritată pe deplin a produsului cu termen de valabilitate lung din Kärnten Superior se datorează, probabil, condițiilor sale neobișnuite de producție, în special faptului că porcii sunt hrăniți cu porții mici de porumb (a se vedea Kärntner Bauer 1984, nr. 2, anexa D la secțiunea 4.4.1.5).

În anii 1980 și 1990, Valea Gail a cunoscut o redresare economică, explicată în primul rând de turismul în sezonul de iarnă aflat în dezvoltare în vale. În aceste condiții generale, Valea Gail a putut, de asemenea, să se afirme ca o «regiune culinară» (vezi secțiunea 4.4.2).

Un obicei vechi din Valea Gail, care se practică și în prezent în Kreuth, în apropiere de Kötschach, este «vânătoarea de bacon». Tinerii bărbați necăsătoriți din sat cântă pentru a fi primiți în casele oamenilor, unde trebuie să fie serviți cu pâine și bacon. Gospodina trebuie să se asigure că pe masă sunt puse numai cele mai bune preparate; în caz contrar, aceasta va dobândi cu siguranță o reputație proastă (a se vedea Wassermann 1998, anexa E la secțiunea 4.4.1.5).

Secțiunea 4.4.2 Importanța economică a produsului pentru regiune

Secțiunea 4.4.2.1 Importanța economică în trecut

Condițiile pentru producția agricolă pe suprafața Văii Gail au fost destul de neprielnice ca urmare a unei proporții ridicate de pajiști al căror sol este acid și îmbibat cu apă. Prin urmare, agricultura în Valea Gail s-a concentrat întotdeauna pe gestionarea pășunilor și creșterea cabalinelor și a bovinelor și, în special, pe creșterea animalelor de lapte în zona montană. Ca urmare a nivelului scăzut de culturi arabile și a lipsei de furaje care rezultă din acesta, producția de porcine nu a fost niciodată practicată pe scară largă în Valea Gail, însă a fost desfășurată în întreaga regiune și mai ales la standarde deosebit de ridicate. Aproape toate gospodăriile aveau mai mulți porci, folosiți în principal pentru a satisface nevoile proprii de aport de carne și de grăsimi. Întrucât conservarea prin refrigerare sau congelare nu era cunoscută, conservarea prin sărare, afumare și uscare a fost esențială. Baconul, care este o sursă importantă de energie, era astfel disponibil în orice moment.

Prin urmare, chiar și în timpul războaielor și în perioada postbelică a secolului XX, călătoriile în Valea Gail erau utilizate pentru a suplimenta aprovizionarea limitată cu alimente în zonele centrale din Kärnten cu produse agricole produse în această zonă. În prezent, «Gailtaler Speck» nu mai este necesar pentru a suplimenta regimul alimentar ca urmare a lipsei de produse alimentare, însă acesta devine astfel o amintire și mai gustoasă și binevenită a zilelor petrecute în Valea Gail.

În anii 1960 și 1970, turismul în sezonul de vară din regiunea Carnic, astfel cum era numită, de asemenea, Valea Gail, a dobândit o importanță tot mai mare. În zona înconjurătoare, deliciile gastronomice și culinare experimentate de vizitatori pe parcursul șederii lor au devenit din ce în ce mai importante. În acest sens, «Gailtaler Speck», precum și «Gailtaler Almkäse» [brânză produsă în zona alpină din Valea Gail] (DOP) sunt, cu siguranță, printre produsele emblematice ale regiunii.

Secțiunea 4.4.2.2. Importanța economică în prezent

Secțiunea 4.4.2.2.1. Turismul

Turismul este un factor economic foarte important în regiunea Kärnten, care de multe ori acționează, de asemenea, ca un impuls pentru evoluțiile din alte sectoare economice. În timp ce turismul în sezonul de iarnă se concentrează în principal pe schi în zona Nassfeld, în sezonul de vară se întâlnesc mai multe forme de turism, de exemplu pășunile alpine din Valea Gail sunt o destinație populară pentru drumețiile montane. Pentru aceste activități, experiența de ansamblu devine din ce în ce mai importantă datorită creșterii cerințelor de calitate din partea vizitatorilor. Vizitatorii doresc să călătorească într-o zonă cu un peisaj care este intact și atractiv într-o măsură cât mai mare și să se întoarcă din vacanță în viața lor de zi cu zi simțindu-se odihniți din punct de vedere atât fizic, cât și mental.

Această tendință generală în favoarea turismului de calitate este îndeplinită, de asemenea, în Valea Gail prin specialitățile naturale și tradiționale ale gastronomiei regionale. Vizitatorii cer produse cu o identitate regională, «delicatese» care au o legătură clară cu regiunea. Punctele de vânzare pentru produse regionale din zona pășunilor și fermelor montane și din magazinele mici din Valea Gail reprezintă un plus semnificativ pentru atracțiile turistice. Caracterul tradițional al metodei de producție pentru «Gailtaler Speck» și prezența unei alte specialități sub forma «Gailtaler Almkäse», care are deja o denumire de origine protejată, sporesc oportunitățile de comercializare pentru ambele produse.

Secțiunea 4.4.2.2.2. Prelucrarea unui produs natural și cooperarea transsectorială

Prelucrarea produselor brute agricole de către producător garantează că producătorii primesc venituri mai mari și satisface, de asemenea, dorința consumatorilor din prezent de transparență și trasabilitate a procesului de producție. Delimitarea ariei de producție, procesul de producție specificat și controlul calității asigură o calitate ridicată a «Gailtaler Speck» și o limită a cantității. Cooperarea cu măcelăriile regionale permite punerea produsului la dispoziția unor grupuri suplimentare de clienți, întrucât produsul «Gailtaler Speck» poate fi găsit, de asemenea, pe rafturile comercianților cu amănuntul de produse alimentare. Având în vedere cele de mai sus, vânzarea produsului este garantată, de asemenea, pentru viitor. Împreună cu «Gailtaler Almkäse», «Gailtaler Speck» a devenit un inițiator pentru comercializarea altor produse regionale, pentru atracțiile turistice din regiune, cum ar fi «Speckfest» [festivalul baconului] și pentru infrastructura turistică cu o perioadă de utilizare mai lungă, cum ar fi «Speckmuseum» [muzeul baconului] (a se vedea articolele de presă 1993-1999, anexa la secțiunea 4.4.2.2.2).

Secțiunea 4.4.2.2.3. Cooperarea cu restaurantele regionale de vârf

Cooperarea dintre producătorii de produse regionale de calitate și restaurantele de vârf constituie din ce în ce mai mult baza pentru imaginea prezentată de întreprinderile locale din sectorul turismului. Sissy Sonnleitner, renumită la nivel internațional și câștigătoare a multor premii (hotelul rustic din Kellerwand, Kötschach-Mauthen), preferă, de asemenea, să utilizeze «Gailtaler Speck» pentru a-și perfecționa gastronomia deoarece, după cum spune ea, acesta «oferă preparatelor un anumit gust bogat și o aromă plăcută de fum» (a se vedea Sonnleitner 1999, anexa la secțiunea 4.4.2.2.3). Asigurarea unei calități înalte și consecvente prin intermediul dispozițiilor din Ghidul privind «Gailtaler Speck» este menită să permită dezvoltarea acestei cooperări într-un mod pozitiv pentru ambele părți.

Secțiunea 4.4.2.2.4. Poziționarea regiunii

Liberalizarea piețelor și cerințele legale modificate au exercitat o presiune economică sporită asupra produselor agricole din Valea Gail. Prin obligația tuturor producătorilor de «Gailtaler Speck» (IGP) de a respecta Ghidul privind «Gailtaler Speck» elaborat și standardizat de asociația «Gailtaler Speck - regiunea Naturarena Kärnten» au fost stabilite bazele pentru ca «Gailtaler Speck» să se poziționeze ca un produs de calitate și de marcă pe termen lung și pentru ca acesta să aibă o perspectivă favorabilă în ceea ce privește prețul.

Deoarece Valea Gail se confruntă cu condiții dificile ca locație de desfășurare a activităților economice și există doar câteva noi locuri de muncă create în sectorul producției prin stabilirea întreprinderilor existente și prin înființarea de noi întreprinderi, păstrarea locurilor de muncă în unitățile agricole existente și întreprinderile mici este un obiectiv important al politicii regionale din Kärnten. Cooperarea sub formă de colective de producție, cum ar fi asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten», precum și «Verein der Gemeinschaft der Gailtaler Almsennereien» («Asociația colectivului de fabrici de brânză din Alpii Gailtal»), și măsurile extinse de asigurare a calității și de control al calității în producția alimentară îmbunătățesc aprovizionarea cu produse la nivel regional și concentrează activitățile de comercializare. Stabilirea priorității în domeniul rural, al alimentației, al bucătăriei și al culturii, cu efecte asupra turismului, aduce, prin urmare, o contribuție importantă la menținerea și dezvoltarea Văii Gail ca o regiune rurală prosperă.”

sunt mutate în secțiunea „Legătura cu aria geografică” și, împreună cu informațiile incluse în prezent în aceste secțiuni, și anume

Secțiunea 4.6 din rezumat (Legătura cu aria geografică):

„În trecut, principalul motiv pentru producerea baconului a fost pentru a putea păstra carnea un timp îndelungat. «Gailtaler Speck» a evoluat într-un produs distinct la nivel regional și cunoscut pe scară largă prin condițiile speciale de maturare bazate pe climă, prin utilizarea exclusivă a porcilor crescuți lent și îngrășați cu hrană pentru animale de înaltă calitate și prin utilizarea metodelor tradiționale de producție și a rețetelor transmise din generație în generație. Experiența dobândită de-a lungul timpului de la o generație la alta determină durata fiecărei etape de transformare a cărnii proaspete de porc într-un produs culinar procesat de înaltă calitate. Experiența și cunoștințele producătorilor legate de variațiile sezoniere și climatice în condițiile de producție le permit să optimizeze calendarul de producție. Cheia acestei producții optime și, cel puțin în Kärnten, unice de bacon este utilizarea condițiilor climatice specifice ale Văii Gail: temperatura constantă și umiditatea, numărul crescut de ore de expunere la soare, formarea limitată de ceață pe timpul iernii și vânturile din sud care alungă norii. Circulația stabilă a aerului și variațiile doar ușoare ale temperaturii și umidității permit ca produsul să se usuce uniform. Procesul de maturare lentă conferă baconului aroma sa deosebită, ceea ce înseamnă că acesta poate fi păstrat mult timp.”

și secțiunile 4.6-4.6.5 din caietul de sarcini:

„Secțiunea 4.6. Legătura cu aria geografică

Secțiunea 4.6.1. Clima

Kärnten se situează într-o zonă cu climă temperată din Europa Centrală, însă aceasta este frecvent influențată de fiecare dintre regiunile învecinate, de relief său și de condițiile locale. Munții din Kärnten se întind de la vest la est și, prin urmare, conduc la formarea unor laturi însorite și umbrite pronunțate, precum și a unor laturi care se află contra vânturilor și în direcția vânturilor, un fenomen care este, de asemenea, tipic pentru Valea Gail.

Alpii Centrali, situați în nord, în special masivul Hohe Tauern, la fel ca lanțurile sudice ale lanțului muntos Carnic, protejează văile și bazinele de perturbațiile care se apropie și acționează pentru a slăbi condițiile meteorologice predominante din direcția vestică. Aceștia formează o barieră în calea principalilor curenți de aer de-a lungul lanțurilor muntoase, ceea ce conduce la ploi abundente în regiunile din apropierea vârfului muntelui și la o reducere a stratului de nori începând cu frontiera munților și până la regiunile bazinului.

Traiectoria ciclonului Vb, care este ramificația baltică a vânturilor care traversează Golful Biscaya și Spania, determină condițiile meteorologice specifice din Valea Gail. Vânturile care suflă dinspre Golful Genova spre nord-est au tendința să se deplaseze spre marginea Alpilor în direcția Regiunii Baltice, să lovească lanțul alpin sudic și să se îndrepte spre zona Kärnten, prin Valea Fella și depresiunea de lângă regiunea Nassfeld. Masele de aer cald și umed se ciocnesc cu aerul rece aflat în această zonă și, pe lângă valoarea maximă a precipitațiilor estivale obișnuită pentru întreaga regiune Kärnten, acestea provoacă, de asemenea, cea de a doua valoare maximă a precipitațiilor întâlnită în sudul regiunii Kärnten pe perioada toamnei. Intensitatea precipitațiilor este, prin urmare, ridicată în zona de vârf a Alpilor Carnici, dar scade mult prea rapid spre nord.

Vânturile care însoțesc frontul Vb pe traseul său dinspre sud ajung în Valea Gail și împrăștie masele de aer rece din regiunea respectivă. Aceasta conduce la reducerea energiei lor, prin urmare, acestea nu mai au niciun efect dincolo de munți, spre nord de Valea Gail (a se vedea Tschada 1962, anexa A la secțiunea 4.6.1). Ca urmare a efectului de protecție al laturii ferite de vânt a Alpilor Calcaroși sudici, în special a Alpilor Carnici, Valea Gail și zona din jurul orașului Villach au parte de perioade cu zile însorite peste medie, de peste 50 % pe parcursul unui an, comparativ cu alte regiuni din Kärnten. Valea Gail este deosebit de favorabilă toamna și iarna, însă, în bazinele centrale ale regiunii Kärnten, formarea ceții limitează în mod considerabil cantitatea de radiații primite în această zonă (a se vedea Steinhauser 1958, anexa B la secțiunea 4.6.1 și Paschinger 1976).

În consecință, umiditatea aerului în Valea Gail pe tot parcursul anului este, de asemenea, foarte stabilă, în timp ce aerul din regiunea bazinelor este relativ mai umed în timpul iernii și mai uscat în timpul verii. Astfel, variația umidității medii relative în Valea Gail pe parcursul unui an reprezintă doar jumătate din valoarea din regiunea centrală din Kärnten. Condiția prealabilă naturală esențială pentru o bună maturare a baconului, și anume umiditatea constantă, este prezentă, prin urmare, în Valea Gail.

De asemenea, temperaturile sunt, în medie, ușor mai scăzute decât în bazinul Klagenfurt de exemplu, însă sunt mai constante, și anume cu mai puține temperaturi extreme marcate, datorită poziției superioare a Văii Gail (a se vedea Institutul central de meteorologie și geodinamică 1999).

Precipitațiile totale în Valea Gail sunt ridicate, dar, în același timp, numărul de zile cu precipitații măsurabile este destul de scăzut, astfel cum arată comparațiile cu stațiile de monitorizare din regiunile învecinate. Acestea indică evenimente de precipitații puternice și extinse, care sunt totuși urmate rapid de vreme senină (Biroul hidrografic central 1999, anexa C la secțiunea 4.6.1).

Orientarea văii spre direcția est-vest, valorile uniforme ale temperaturilor și umidității, perioadele lungi de zile însorite și stratul redus de nori asociat împreună cu absența condițiilor de ceață în timpul iernii și vânturile caracteristice din sud care alungă norii ca urmare a influenței puternice a frontului de aer Vb creează condiții ideale în Valea Gail pentru producerea și, în special, pentru maturarea baconului. Produsele conservate de înaltă calitate pot fi obținute numai în zone cu o circulație uniformă a aerului și cu variații mici ale temperaturii și umidității, întrucât numai în aceste zone este posibil ca produsul să se usuce uniform (a se vedea Aichwalder 1997, anexa D la secțiunea 4.6.1). Aroma specială și termenul de valabilitate lung al baconului sunt rezultatul procesului de maturare de lungă durată și care nu este întrerupt. Condițiile prealabile pentru producerea baconului sunt prezente, prin urmare, în număr mare în Valea Gail.

4.6.2.   Tradiția producției de bacon

În trecut, principalul motiv pentru producerea baconului a fost păstrarea cărnii ca materie primă pentru un timp îndelungat. În acest fel, carnea și grăsimile erau disponibile pe tot parcursul anului pentru a completa și a îmbogăți regimul alimentar. Cu toate acestea, în ultimele decenii, calitatea înaltă a baconului care poate fi atinsă datorită condițiilor speciale de producție și maturare din Valea Gail este cea care îl face o specialitate culinară căutată.

Marinarea pe mesele tradiționale de marinare din lemn, prin utilizarea rețetelor transmise din generații în generații, afumarea și întreruperile în procesul de afumare, pe parcursul cărora baconul intră în contact cu aerul proaspăt, ceea ce conferă baconului aroma tipică, și maturarea lentă în condițiile climatice tipice Văii Gail sunt factori importanți suplimentari care determină calitatea baconului (a se vedea Asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten», 1999b, anexa B la secțiunea 2).

4.6.3.   Reputația specială a produsului «Gailtaler Speck»

«Gailtaler Speck» are o reputație excelentă în alte regiuni ale landului Kärnten, precum și dincolo de granițele acestui land. În special în regiunile din Kärnten Inferior, unde se produce un tip de bacon complet diferit în cazul în care se produce bacon, «Gailtaler Speck» se bucură de o reputație deosebită și este apreciat pentru gustul său unic. Popularitatea de care se bucură «Gailtaler Speck» se manifestă în fiecare an la Festivalul Speckfest [festivalul baconului], aflat în prezent la a șaptea ediție și desfășurat în orașul Hermagor situat în zona centrală a Văii Gail, cu ocazia căruia zeci de mii de vizitatori din Austria și din străinătate vin în Valea Gail pentru a încerca și a achiziționa «Gailtaler Speck» (a se vedea articolele de presă 1993-1999, anexa la secțiunea 4.6.3).

4.6.4.   Importanța produsului «Gailtaler Speck» pentru regimul alimentar la nivel regional

Astfel cum s-a menționat deja în secțiunea 4.6.2, «Gailtaler Speck» a reprezentat o resursă nutritivă esențială datorită metodei sale de producție, care a permis conservarea cărnii într-o perioadă în care metodele tehnice de refrigerare erau în mare parte necunoscute. Chiar și în prezent, «Gailtaler Speck», ca parte din tradiționalul «Brettljausen» (un platou de aperitive reci austriac), care este considerat ca fiind o masă completă și în care «Gailtaler Speck» este ingredientul principal, joacă un rol semnificativ în alimentația locuitorilor din Valea Gail, precum și a vizitatorilor veniți în această zonă [a se vedea Speckfestjournal (Jurnalul Festivalului baconului), 1998, anexa A la secțiunea 4.6.4].

Un al doilea element al importanței produsului «Gailtaler Speck» în regimul alimentar este utilizarea sa în prepararea mâncărurilor tradiționale și, de asemenea, în dezvoltarea unei noi bucătării locale. Proprietara de restaurante de vârf Sissy Sonnleitner, care a fost menționată mai sus în secțiunea 4.4.2.2.3, precum și bucătarul specializat în bucătăria gourmet Walter Trupp sau bucătarul anului 1997 Harald Fritzer apreciază «Gailtaler Speck» deoarece acesta oferă preparatelor o aromă foarte distinctă (a se vedea Lexe 1997, anexa B la secțiunea 4.6.4).

4.6.5.   Menținerea formelor tradiționale de agricultură

Producția de «Gailtaler Speck» ia în considerare tradițiile locale din sectorul agricol. Acestea sunt evidente în următoarele procese: folosirea semicarcaselor întregi de bacon pentru fabricarea produselor conservate, conservarea pe mesele tradiționale de marinare din lemn, metoda de afumare la rece cu mai multe întreruperi în timpul procesului de afumare și, în final, rețetele de condimente distincte, care au fost transmise din generație în generație numai în cadrul familiilor (a se vedea Asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten», 1999b, anexa la secțiunea 4.2).”

sunt înlocuite cu următorul text:

„4.6.   Legătura cu aria geografică

4.6.1.   Clima

Valea Gail este – cu anumite excepții – parte a zonei de climă temperată din Europa Centrală. Munții din Kärnten sunt orientați pe direcția vest-est, ceea ce conduce la formarea unor laturi pronunțate care sunt însorite sau umbrite, precum și a unor laturi care sunt contra vântului sau în direcția vântului. Acesta este, de asemenea, cazul Văii Gail. Alpii Centrali, situați în nord, în special masivul Hohe Tauern, la fel ca lanțurile sudice ale lanțului muntos Carnic, protejează văile și bazinele de perturbațiile care se apropie și acționează pentru a slăbi condițiile meteorologice predominante din direcția vestică. Aceștia formează o barieră în calea principalilor curenți de aer de-a lungul lanțurilor muntoase, ceea ce conduce la ploi abundente în regiunile din apropierea vârfului muntelui și la o reducere a stratului de nori începând cu frontiera munților și până la regiunile bazinului.

Traiectoria ciclonului Vb, care este ramificația baltică a vânturilor care traversează Golful Biscaya și Spania, determină condițiile meteorologice specifice din Valea Gail. Vânturile care suflă dinspre Golful Genova spre nord-est au tendința să se deplaseze spre marginea Alpilor în direcția Regiunii Baltice, să lovească lanțul alpin sudic și să se îndrepte spre zona Kärnten, prin Valea Fella și depresiunea de lângă regiunea Nassfeld. Masele de aer cald și umed se ciocnesc cu aerul rece aflat în această zonă și, pe lângă valoarea maximă a precipitațiilor estivale obișnuită pentru întreaga regiune Kärnten, acestea provoacă, de asemenea, cea de a doua valoare maximă a precipitațiilor întâlnită în sudul regiunii Kärnten pe perioada toamnei. Intensitatea precipitațiilor este, prin urmare, ridicată în zona de vârf a Alpilor Carnici, dar scade mult prea rapid spre nord.

Ca urmare a efectului de protecție al laturii ferite de vânt a Alpilor Calcaroși sudici, în special a Alpilor Carnici, Valea Gail și zona din jurul orașului Villach au parte de perioade cu zile însorite peste medie, de peste 50 % pe parcursul unui an, comparativ cu alte regiuni din Kärnten. Cu toate acestea, Valea Gail este deosebit de favorabilă în sezonul de toamnă și iarnă (a se vedea Steinhauser 1958 și Pachinger 1976).

În consecință, umiditatea aerului în Valea Gail pe tot parcursul anului este, de asemenea, foarte stabilă, în timp ce aerul din regiunea bazinelor este relativ mai umed în timpul iernii și mai uscat în timpul verii. Astfel, variația umidității medii relative în Valea Gail pe parcursul unui an reprezintă doar jumătate din valoarea din regiunea centrală din Kärnten. Condiția prealabilă naturală esențială pentru o bună maturare a baconului, și anume umiditatea constantă, este prezentă, prin urmare, în Valea Gail. De asemenea, temperaturile sunt, în medie, ușor mai scăzute decât în bazinul Klagenfurt de exemplu, însă sunt mai constante, și anume cu mai puține temperaturi extreme marcate, datorită poziției superioare a Văii Gail (a se vedea Institutul central de meteorologie și geodinamică 1999).

Precipitațiile totale în Valea Gail sunt ridicate, dar, în același timp, numărul de zile cu precipitații măsurabile este destul de scăzut, astfel cum arată comparațiile cu stațiile de monitorizare din regiunile învecinate. Acestea indică evenimente de precipitații puternice și extinse, care sunt totuși urmate rapid de vreme senină (Biroul hidrografic central 1999).

Orientarea văii spre direcția est-vest, valorile uniforme ale temperaturilor și umidității, perioadele lungi de zile însorite și stratul redus de nori asociat împreună cu absența condițiilor de ceață în timpul iernii și vânturile caracteristice din sud care alungă norii ca urmare a influenței puternice a frontului de aer Vb creează condiții ideale în Valea Gail pentru producerea și, în special, pentru maturarea baconului. Produsele conservate de înaltă calitate pot fi produse numai în zone cu o circulație uniformă a aerului și cu variații mici ale temperaturii și umidității, întrucât numai în aceste zone este posibil ca produsul să se usuce uniform (a se vedea Aichwalder 1997).

4.6.2.   Expertiza umană

Cunoștințele rezultate din experiența dobândită de-a lungul timpului de la o generație la alta determină durata fiecărei etape de transformare a cărnii proaspete de porc într-un produs culinar procesat de înaltă calitate. Experiența și cunoștințele producătorilor legate de variațiile sezoniere și climatice în condițiile de producție le permit să optimizeze calendarul de producție și să asigure calitatea produsului chiar și în condiții meteorologice mai puțin favorabile. Utilizarea acestor condiții climatice specifice din Valea Gail este esențială pentru producția optimă și, în cadrul regiunii Kärnten, unice de bacon.

4.6.3.   Istoria și tradiția producției de bacon

Pregătirea produsului «Gailtaler Speck» este menționată în documente care datează încă din 812. Baconul a fost considerat un element esențial în alimentație încă din Evul Mediu Târziu și, în prezent, este clasificat ca fiind una dintre mâncărurile tradiționale din regiune.

În trecut, principalul motiv pentru producerea baconului a fost păstrarea cărnii ca materie primă pentru un timp îndelungat. În acest fel, carnea și grăsimile erau disponibile pe tot parcursul anului pentru a completa și a îmbogăți regimul alimentar. Cu toate că marinarea era încă realizată anterior pe mese tradiționale de marinare din lemn, în prezent sunt utilizate în acest scop mese și recipiente de marinare moderne sau de oțel de înaltă calitate. Cu toate acestea, s-au păstrat în timp calitatea superioară a materiilor prime care rezultă din metodele de hrănire și de îngrășare, rețetele transmise din generație în generație și procesul de afumare delicat, care. împreună cu procesul de maturare lentă în condițiile climatice tipice Văii Gail, sunt considerate factorii esențiali suplimentari care determină calitatea produsului «Gailtaler Speck».

4.6.4.   Reputația specială a produsului «Gailtaler Speck»

«Gailtaler Speck» are o reputație excelentă în alte regiuni ale landului Kärnten, precum și dincolo de granițele acestui land. În special în regiunile din Kärnten Inferior, unde se produce un tip de bacon complet diferit, în cazul în care se produce bacon, «Gailtaler Speck» se bucură de o reputație deosebită și este apreciat pentru gustul său unic și consistența sa distinctă, care se datorează în principal condițiilor în care sunt hrănite animalele.

Popularitatea de care se bucură «Gailtaler Speck» se manifestă în cadrul Speckfest [festivalul baconului], care are loc în fiecare an în orașul Hermagor, situat în centrul Văii Gail. Zeci de mii de vizitatori din Austria și din străinătate sunt prezenți la festival, care are loc întotdeauna în primul weekend din luna iunie, și au ocazia să viziteze Valea Gail pentru a gusta «Gailtaler Speck» în zona în care este produs și, de asemenea, pentru a achiziționa produsul. Importanța acestui produs esențial din Kärnten a fost recunoscută în 2005, când zona sa de origine a fost declarată Genussregion (zonă de renume gastronomic) în Austria, această recunoaștere fiind asociată cu inițiative de comercializare și de turism regulate (a se vedea http://www.genuss-region.at/genussregionen/kaernten/gailtaler-speck-g-g-a/region.html).”

Motive:

Informațiile esențiale referitoare la acest punct conținute în diferitele documente individuale ale caietului de sarcini inițial (de exemplu, descrierea detaliată a condițiilor meteorologice predominante din Valea Gail, detaliile istorice sau descrierea reputației speciale a produsului „Gailtaler Speck” etc.) au fost incluse în noul caiet de sarcini într-un format mai concis, pentru a respecta obiectivele noului caiet de sarcini descrise la început (a se vedea secțiunea „Modificări”). Singurul aspect care a fost adăugat este că expertiza umană, printre altele, permite obținerea unui produs de înaltă calitate în mod constant, chiar și în condiții meteorologice mai puțin favorabile (de exemplu, la temperaturi exterioare mai ridicate; a se vedea informațiile despre afumarea la rece).

Etichetarea:

Secțiunea 4.8 din rezumat (Etichetarea):

„Etichetarea se realizează prin intermediul unei embleme sau al unei panglici atașate într-un loc adecvat pe fiecare semicarcasă sau bucată de bacon, sau prin etichete ale produsului echivalente, care indică în mod lizibil și nealterabil producătorul și numărul de control. Numărul de control trebuie să fie introdus într-un registru de producție («registrul baconului») menținut de producător pentru a fi prezentat organismului de control, documentând fiecare lot de bacon produs în conformitate cu metoda de producție și furnizând baza pentru verificarea conformității cu metoda de producție în orice moment. Utilizarea denumirilor societății sau a numelor proprii pe eticheta produselor este permisă, cu condiția să nu inducă în eroare consumatorii.”

și secțiunea 4.8 din rezumat (Etichetarea):

„Etichetarea bucăților de carne destinate comercializării ca «Gailtaler Speck» se realizează prin intermediul unei embleme sau al unei panglici atașate într-un loc adecvat pe fiecare semicarcasă sau bucată de bacon, sau prin etichete ale produsului echivalente, care indică în mod lizibil și nealterabil producătorul și numărul de control. Numerele de control sunt formate din marca de sănătate specifică fiecărei unități de producție, data sacrificării și numărul de omologare emis de unitatea veterinară, care, la rândul său, este specific fiecărui abator. Numărul de control trebuie să fie introdus într-un registru de producție («registrul baconului») menținut de producător pentru a fi prezentat organismului de control, documentând fiecare lot de bacon produs în conformitate cu metoda de producție și furnizând baza pentru verificarea de către organismul de control a conformității cu metoda de producție în orice moment. Asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten» a întocmit un «registru al baconului» pentru a documenta metoda de producție (a se vedea Asociația «Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten», 1999b, anexa la secțiunea 4.2). Producătorii de «Gailtaler Speck» (IGP) sunt obligați să utilizeze această metodă sau o metodă echivalentă pentru a documenta metoda de producție.

Eticheta trebuie să fie ușor vizibilă până la ultima porțiune a lotului de bacon relevant care este vândut. O etichetă care conține numărul de control trebuie să fie atașată pe produsul «Gailtaler Speck» care este ambalat și gata de vânzare. Baconul trebuie să fie ambalat în materiale adecvate care să asigure menținerea termenului de valabilitate și a calității produsului. Eticheta trebuie să respecte toate celelalte cerințe legale privind etichetarea.

În viitor se intenționează să fie pregătită o prezentare uniformă a produsului, constând într-o marcă figurativă cu elemente verbale care urmează să fie elaborate, incluzând denumirea «Gailtaler Speck» și, cu condiția ca indicația geografică protejată să fie recunoscută, denumirea «IGP». Aceasta trebuie utilizată împreună cu simbolul comunitar pus la dispoziție de Comisia Europeană.”

sunt înlocuite cu următorul text:

„Este obligatoriu să se aplice o etichetă pe produsul ambalat, pe care, pe lângă marca UE prevăzută, trebuie, de asemenea, să se specifice cuvintele «Gailtaler Speck – IGP» și numărul de înregistrare al producătorului de bacon.”

Motive:

Având în vedere sistemul de asigurare a trasabilității care a fost extins odată cu noua versiune a caietului de sarcini (a se vedea secțiunea „Dovada originii”), mediile de etichetare solicitate anterior (embleme, panglici sau etichete ale produsului echivalente, specificațiile producătorului și numărul de control) pot fi eliminate.

Informațiile anterioare privind ambalarea pot fi eliminate, de asemenea, fără a fi înlocuite, în special deoarece acestea au fost abordate în mod exhaustiv în specificațiile obiectivelor generale (menținerea calității și a termenului de valabilitate), fără a stabili cerințe detaliate referitoare la calitatea materialelor de ambalare sau formele speciale de ambalare.

Utilizarea denumirii societăților sau a numelor proprii pe eticheta produselor este permisă în continuare; cu toate acestea, nu se prevede necesitatea unei „aprobări” explicite în caietul de sarcini. Pasajul anterior referitor la acest aspect este considerat ca fiind un conținut de reglementare inutil și, prin urmare, nu a fost inclus în noul caiet de sarcini.

Altele

Datele de contact ale autorității competente și ale grupului solicitant au suferit modificări de când indicația a fost declarată ca fiind protejată și au fost actualizate după cum urmează:

1.

Autoritatea competentă din statul membru:

Denumire:

Oficiul austriac de brevete (Österreichisches Patentamt)

Adresă:

Dresdner Straße 87

1200 Viena

ÖSTERREICH

Tel.

+43 1534240

Fax

+43 153424535

E-mail:

Herkunftsangaben@patentamt.at

2.

Asociația:

Denumire

:

„Gailtaler Speck – Naturarena Kärnten”

Adresă

:

c/o Albert Jank, Götzing 4, A-9620 Egg

Tel.

:

+43 6504282000

E-mail

:

albert.jank@gailtalerspeck.at

Tipul de produs:

Prin această modificare formală, a fost adoptată descrierea exactă a clasei produsului, și anume „Clasa 1.2. Produse din carne (preparate, sărate, afumate etc.)”.

Organismul de control:

Modificarea în ceea ce privește organismul de control este necesară din cauza modificărilor legislației naționale, care prevăd o modificare a sistemului de la controalele publice efectuate de președintele guvernului landului (Landeshauptmann) la controalele efectuate de organismele de control acreditate din sectorul privat. Următorul organism de control va efectua controalele:

agroVet GmbH

Königsbrunnerstrasse 8

2202 Enzersfeld

ÖSTERREICH

Tel. +43 6648487991

Fax +43 226267221333

E-mail: enzersfeld@agrovet.at

Caietul de sarcini prevede că sarcinile specifice ale acestuia sunt:

„Verificarea caracteristicilor produsului și analizarea documentelor și dovezilor menționate în secțiunea 4.4 Dovada originii pentru plauzibilitate și conformitatea cu caietul de sarcini.”

Menționarea legislației naționale relevante, dar general aplicabile, în conformitate cu punctul anterior „Legislația națională”, a fost eliminată, întrucât acest punct nu mai este considerat ca fiind un conținut necesar al caietului de sarcini.

Lista de referințe și surse

Următoarele apendice au fost eliminate deoarece conținutul lor fie a fost inclus direct în textul caietului de sarcini, fie a devenit caduc în temeiul noilor dispoziții:

Asociația „Gailtaler Speck – regiunea Naturarena Kärnten” (1999b): Ghidul privind „Gailtaler Speck”. Hermagor

Biroul inginerilor civili Blechl & Piechl (1999): Harta intitulată „Herkunft der Ausgangsprodukte für den Gailtaler Speck” („Originea produselor de bază pentru «Gailtaler Speck»”). Klagenfurt.

DOCUMENT UNIC

GAILTALER SPECK

Nr. UE: PGI-AT-0192-AM01 – 5.4.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denumire (Denumiri):

„Gailtaler Speck”

2.   Statul membru sau țara terță

Austria

3.   Descrierea produsului agricol sau a produsului alimentar

3.1.   Tipul de produs

Clasa 1.2 Produse din carne (preparate, sărate, afumate etc.)

3.2.   Descrierea produsului pentru care se aplică denumirea furnizată la punctul 1

„Gailtaler Speck” este un produs crud conservat, obținut din carne de porc nepresată și dezosată.

„Gailtaler Speck” poate fi produs, în principiu, din orice bucată de carne, inclusiv din semicarcase întregi de bacon. Cu toate acestea, se preferă bucățile de carne care provin de la următoarele părți ale semicarcasei: piept, antricot, regiunea toracică, pulpă și spată.

„Gailtaler Speck” este vândut neambalat sau ambalat, în întregime, în bucăți sau feliat. Bucățile întregi de bacon au întotdeauna un sigiliu prin tragere numerotat, de culoare roșie sau verde, indiferent dacă sunt sau nu ambalate, care poate fi urmărit până la utilizatorul sigiliului și care prezintă o imagine cu un cap de porc care râde și mențiunea „Gailtaler Speck”.

Caracteristici organoleptice:

„Gailtaler Speck” are o culoare externă galbenă aurie, conținutul de grăsime este ușor de recunoscut și are o culoare albă pură la tăiere, iar mușchiul are o culoare roșie intensă. „Gailtaler Speck” are gust ușor picant, fără a avea o notă dominantă de ienupăr, este ușor sărat și se caracterizează printr-un gust bine dezvoltat, matur, afumat și caracteristic de carne; în pofida unui grad mai ridicat de fermitate a conținutului de grăsime în comparație cu alte tipuri de bacon, „Gailtaler Speck” se dizolvă ușor pe limbă și este ușor de mestecat.

3.3.   Hrana pentru animale (numai pentru produsele de origine animală) și materiile prime (numai pentru produsele prelucrate)

Materia primă constă în porcii născuți, crescuți și îngrășați în regiunea delimitată, care fac parte din următoarele rase: Landschwein, Marele Alb, Duroc, Schwäbisch-Hällisches Sattelschwein și încrucișări ale acestor rase. În plus, încrucișările acestor rase cu porcii din rasa Pietrain (pe linia paternă) sunt admisibile, de asemenea. Achiziția de purcei din aceste rase de origine diferită este permisă până la o greutate maximă de 31 kg.

Aceste animale pot fi crescute numai pe baza unei hrane care favorizează creșterea lor lentă. Nu trebuie să fie depășită o creștere maximă zilnică a greutății de 750 de grame, determinată pe întreaga perioadă de îngrășare. Hrana lichidă (de exemplu, porumbul umed sau soia umedă) este interzisă. Porumbul și soia pot fi incluse în hrană numai în cantități mici care să reprezinte sub 20 % din materia uscată pentru soia și sub 10 % din materia uscată pentru porumb. Pentru hrănirea porcilor, nu este permisă în niciun caz adăugarea de promotori de creștere, de agenți anabolici sau de hormoni. Începând cu etapa de îngrășare, trebuie, de asemenea, să se oprească utilizarea promotorilor de creștere sub formă de substanțe chimice și antibiotice. Porcii sunt pregătiți pentru sacrificare numai după ce ajung la o greutate în viu de cel puțin 120 kg.

3.4.   Măsuri specifice de producție care trebuie adoptate în aria geografică delimitată

Îngrășarea porcilor, tăierea cărnii și producția de bacon în sine (marinarea, afumarea și maturarea) trebuie să se desfășoare în aria geografică definită care este acoperită de organismul de înregistrare central al grupului solicitant.

3.5.   Cerințe specifice pentru măsuri precum tăierea, frecarea cu sare, ambalarea etc. a produsului cu denumirea înregistrată

3.6.   Cerințe specifice pentru etichetarea produsului cu denumirea înregistrată

Este obligatoriu să se aplice o etichetă pe produsul ambalat, pe care, pe lângă marca UE prevăzută, trebuie, de asemenea, să se specifice cuvintele „Gailtaler Speck – IGP” și numărul de înregistrare al producătorului de bacon.

4.   Descrierea succintă a delimitării ariei geografice

Aria geografică este situată în landul austriac Kärnten și este formată din următoarele municipalități administrative: Dellach, Feistritz an der Gail, Gitschtal, Hermagor, Hohenthurn, Kirchbach, Kötschach-Mauthen, Nötsch im Gailtal și St. Stefan im Gailtal.

5.   Legătura cu aria geografică

Caracteristici particulare ale ariei:

Factori naturali

Valea Gail din Kärnten este – cu anumite excepții – parte a zonei de climă temperată din Europa Centrală. Munții din jurul văii sunt orientați pe direcția vest-est, ceea ce conduce la formarea unor laturi pronunțate care sunt însorite sau umbrite, precum și a unor laturi care sunt contra vântului sau în direcția vântului. În același timp, munții protejează Valea Gail de perturbațiile meteorologice și atenuează fronturile atmosferice predominante care sosesc dinspre vest. Ca urmare, numărul zilelor însorite în Valea Gail este peste medie în comparație cu alte zone din Kärnten, reprezentând mai mult de 50 % pe parcursul întregului an. Cu toate acestea, Valea Gail este cea mai avantajoasă în sezonul de toamnă și de iarnă. În consecință, condițiile de umiditate sunt, de asemenea, foarte echilibrate în Valea Gail pe tot parcursul anului.

Temperaturile medii în aria delimitată sunt, în general, puțin mai mici decât, de exemplu, în bazinul Klagenfurt; datorită altitudinii mai mari a Văii Gail, acestea tind să fluctueze mai puțin, de exemplu prezintă extreme mai puțin pronunțate.

Orientarea văii spre direcția est-vest, valorile constante și echilibrate ale temperaturilor și umidității, perioadele lungi de zile însorite și stratul redus de nori asociat, absența condițiilor de ceață în timpul iernii și, de asemenea, vânturile caracteristice din sud care alungă norii creează condiții ideale în Valea Gail pentru producerea și, în special, pentru maturarea baconului.

Factori umani

Locuitorii din Valea Gail au o tradiție documentată de producere a baconului datând din secolul al IX-lea și posedă cunoștințe cuprinzătoare bazate pe experiență cu privire la modul în care, prin respectarea anumitor proceduri de producere a materiilor prime (rasele de animale admise, hrana pentru animale urmărind creșterea lentă) și prin folosirea caracteristicilor climatice regionale, poate fi obținut un produs rafinat de înaltă calitate și inconfundabil precum „Gailtaler Speck”. Această experiență practică dobândită de-a lungul anilor cu privire la factorii diferiți care influențează calitatea produsului „Gailtaler Speck” (printre altele, cunoștințele despre influențele adverse, motivele fluctuațiilor calității și caracteristicile în schimbare ale materiilor prime, în funcție de factorii de mediu, precum și modul în care toate aceste aspecte trebuie să fie gestionate) este decisivă în producerea unui produs de o calitate ridicată constantă.

Natura specifică a produsului

„Gailtaler Speck” are un conținut relativ ridicat de grăsimi, cu o fermitate caracteristică, care, atunci când este consumat, prezintă totuși o textură plăcută și fină și se dizolvă ușor pe limbă. Împreună cu gustul descris la punctul 3.2, aceasta are ca rezultat un produs inconfundabil pentru cunoscători.

Relația cauzală dintre aria geografică și caracteristicile produsului

Această relație rezultă, în primul rând, din efectele procesului de producție la nivel regional transmis din generații în generații, care conferă produsului „Gailtaler Speck” caracterul său specific, ceea ce, la rândul său, i-a adus reputația sa excelentă actuală.

Cunoștințele dobândite în regiune, care au fost păstrate și îmbunătățite de-a lungul secolelor, influențează toate etapele de producție:

—   Selectarea și creșterea animalelor

Numai rasele de porc care, potrivit experienței acumulate, asigură conținutul de grăsime relativ ridicat dorit, împreună cu îngrășarea lentă și tipurile admise de hrană pentru animale sunt permise pentru producție. Acest conținut mai ridicat de grăsime nu poate fi determinat prin măsurători în centimetri, întrucât „Gailtaler Speck” este un produs natural, iar conținutul de grăsime diferă între masculii castrați și femele, precum și în diferitele bucăți de carne. Cu toate acestea, ca urmare a duratei de viață mai lungi (limitare a creșterii zilnice în greutate) a porcilor utilizați pentru producția de „Gailtaler Speck” și a greutății lor minime în viu mai mare la momentul sacrificării (care este de cel puțin 120 kg comparativ cu media europeană de 85 kg în producția normală de bacon), conținutul de grăsime al produsului „Gailtaler Speck” este în mod evident mai ridicat decât în cazul produselor comparabile.

Fermitatea deosebită a grăsimii conținute în „Gailtaler Speck” se datorează hrănirii speciale a porcilor cu o cantitate foarte mică de porumb (maximum 10 % în loc de maximum 70 %, astfel cum se obișnuiește, în general, în Europa). O proporție mai mare de porumb utilizată în hrana pentru animale ar ridica conținutul de acid linoleic (și anume, acid gras polinesaturat) din carne, ceea ce ar face ca baconul să fie mai susceptibil la oxidare și să devină rânced și, de asemenea, ar modifica punctul său de topire. Aceasta, la rândul său, ar avea un efect asupra consistenței sale și texturii sale tipice.

—   Procesul de producție

Alegerea condimentelor, determinarea duratei pentru etapa de conservare și metoda de afumare influențate de condițiile de temperatură și de umiditate predominante sunt responsabile de aspectul produsului, de aroma sa tipică ușor sărată și picantă și, de asemenea, de gustul matur, afumat și caracteristic de carne specific produsului „Gailtaler Speck”. Înainte de toate, fermitatea deosebită deja menționată a conținutului de grăsime al „Gailtaler Speck” permite, în plus față de afumarea la rece tradițională, posibilitatea de desfășurare a procesului de afumare la temperaturi exterioare mai mari în camere de afumare fără sistem de răcire. O textură mai moale a grăsimii ar cauza topirea acesteia la temperaturi mai ridicate, ceea ce ar conduce la o mai mare pătrundere a aromei de fum în carne și, prin urmare, la variații ale gustului.

Ventilarea, uscarea și maturarea au loc prin folosirea avantajelor de mai sus oferite de clima din regiune și – împreună cu cunoștințele bazate pe experiență ale producătorilor locali de bacon în legătură cu identificarea nivelului ideal de maturare a bucăților de carne individuale, nepresate și, prin urmare, diferite în ceea ce privește grosimea – constituie factori decisivi pentru consistența și termenul de valabilitate al produsului.

Atunci când „Gailtaler Speck” este produs în camere de afumare moderne cu aer condiționat, această experiență este încorporată în programarea controlului procesului în aceste camere și asigură rezultate comparabile cu procesele de prelucrare controlate de oameni.

Gustul și consistența sa deosebesc „Gailtaler Speck” de alte produse din bacon din regiunile învecinate și au condus la o creștere rapidă a popularității.

Aceasta, de exemplu, se observă în cadrul festivalului anual „Speckfest” [festivalul baconului] din orașul Hermagor, care este situat central în Valea Gail. Zeci de mii de vizitatori din Austria și din străinătate sunt prezenți la festival, care are loc întotdeauna în primul weekend din luna iunie, și au ocazia să viziteze Valea Gail pentru a gusta „Gailtaler Speck” în zona în care este produs și, de asemenea, pentru a achiziționa produsul.

Importanța „Gailtaler Speck” ca un produs reprezentativ pentru landul Kärnten a fost recunoscută în 2005, când aria sa de origine a fost declarată Genussregion (zonă de renume gastronomic) în Austria, această recunoaștere fiind asociată cu inițiative de comercializare și de turism regulate.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini al produsului

[articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament]

Versiunea integrală a caietului de sarcini este disponibilă la adresa:

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/gailtalerspeck/


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.