ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 162

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
8 mai 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2018/C 162/01

Comunicarea Comisiei – Lista preliminară a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de carbon, 2021-2030 ( 1 )

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2018/C 162/02

Rata de schimb a monedei euro

10


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2018/C 162/03

Aviz de deschidere a unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă, originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda

11

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2018/C 162/04

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8865 – AIG/Validus) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

25

2018/C 162/05

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8913 – HPS/MDP/Capita) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

26

2018/C 162/06

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL) ( 1 )

27

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2018/C 162/07

Publicarea unei cereri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

28


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/1


Comunicarea Comisiei

Lista preliminară a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de carbon, 2021-2030

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 162/01)

1.   Introducere

Licitarea este metoda generală de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră companiilor care participă la sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră este o excepție de la această regulă, aceasta aplicându-se numai pe parcursul unei perioade tranzitorii. Alocarea cu titlu gratuit acoperă o cotă descrescătoare a certificatelor de emisii. Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră nu este destinată a fi o modalitate de acordare de subvenții producătorilor în cauză, ci de a reduce impactul economic al introducerii imediate și unilaterale de către Uniunea Europeană a unei piețe a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Ca atare, alocarea cu titlu gratuit se adresează sectoarelor industriale bine definite, ca măsură de salvgardare împotriva unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon până când alte țări vor adopta măsuri comparabile de politică climatică. Relocarea emisiilor de dioxid de carbon se referă la situația care apare dacă, din motive de costuri legate de politicile climatice, întreprinderile din anumite sectoare sau subsectoare ale industriei ar transfera producția în alte țări care au constrângeri mai puțin stricte în privința emisiilor. Acest lucru ar putea conduce la o creștere a emisiilor totale la nivel global, afectând eficacitatea politicilor UE de atenuare a emisiilor și reducând în același timp producția economică a companiilor din UE care consumă intens energie din cauza unei pierderi a cotei de piață.

Alocarea cu titlu gratuit abordează preocupările confirmate privind competitivitatea, prin reducerea costurilor efective ale emisiilor de dioxid de carbon pentru sectoarele și subsectoarele industriale, păstrând resurse financiare ce pot fi utilizate pentru a investi în tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Directiva privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) recent revizuită (1) stabilește normele privind sistemul de alocare cu titlu gratuit pentru perioada 2021-2030 și împuternicește Comisia Europeană să adopte un act delegat care să completeze Directiva privind sectoarele și subsectoarele expuse riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon.

A început activitatea pregătitoare cu privire la lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon care va fi valabilă pentru întreaga perioadă de 10 ani cuprinsă între 2021 și 2030. Acest lucru va oferi industriei un nivel ridicat de securitate și certitudine a sistemului relevante pentru investițiile pe termen lung. Scopul prezentei comunicări este de a face publice rezultatele evaluării de nivelul unu (denumită în continuare „Lista preliminară a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon”), astfel încât sectoarele sau subsectoarele în cauză din industrie să aibă suficient timp pentru a-și pregăti cererile în conformitate cu criteriile de eligibilitate, astfel cum sunt explicate în secțiunea 4.2, și cu suficient timp înainte de termenul limită stabilit în Directiva EU ETS revizuită (30.6.2018 pentru aplicarea prin „ruta SM”).

2.   Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii pentru perioada 2021-2030

Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de carbon reprezintă o condiție prealabilă pentru alte acte juridice (2) pentru punerea în aplicare a reformei post-2020 a sistemului EU ETS care va servi la determinarea alocării cu titlu gratuit pe care industriile o vor primi pentru protejarea împotriva riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Pentru a fi gata la începutul celei de-a patra perioade de tranzacționare, la 1 ianuarie 2021, aceste acte juridice trebuie să fie adoptate secvențial și trebuie să se ia în calcul suficient timp pentru implicarea părților interesate. Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2021-2030 trebuie să fie publicată înainte de transmiterea de către industrie, prin intermediul statelor membre, a datelor pentru actualizarea valorilor tehnice de referință și pentru determinarea alocării cu titlu gratuit.

Directiva EU ETS revizuită conține dispoziții care să garanteze că Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon va fi mai bine definită (mai scurtă) decât deciziile anterioare privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon, pentru a se asigura că sectoarele care prezintă un risc ridicat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon vor primi un număr adecvat de alocări cu titlu gratuit. Acest lucru va asigura, de asemenea, respectarea de către UE a obligațiilor OMC. În mod concret, Directiva EU ETS revizuită prezintă într-o manieră detaliată modalitățile de stabilire a normelor privind alocările cu titlu gratuit și a listei sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Înscrierea unui sector sau a unui subsector pe Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon acordă fiecărei instalații din acele (sub)sectoare 100 % din alocarea lor cu titlu gratuit calculată pe baza criteriilor de referință (3), în timp ce acelea care nu se regăsesc pe listă vor primi 30 % (până în 2026), alocarea cu titlu gratuit fiind eliminată treptat până în 2030. În consecință, Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon va avea o semnificație economică deoarece certificatele alocate cu titlu gratuit au o valoare financiară substanțială.

3.   Proces

În cadrul consultării online din perioada noiembrie 2017-februarie 2018, părțile interesate au fost invitate să își prezinte opiniile cu privire la opțiunile metodologice de stabilire a Listei sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. La consultarea publică au răspuns asociații sectoriale (102), companii individuale (43), ONG-uri (5), instituții guvernamentale (5) și 1 cetățean. În total, 156 de părți interesate au oferit feedback. Respondenții au susținut ideea evaluărilor de nivelul doi care vizează replicarea nivelului de soliditate, corectitudine, transparență și echitate a evaluărilor cantitative de nivelul unu. Aceștia și-au exprimat susținerea pentru un cadru uniform de evaluare, care se bazează pe implicarea părților interesate. Industriile au pledat în favoarea consultării înainte de finalizarea evaluării.

În cadrul întâlnirilor ad-hoc cu statele membre din 22 februarie și 22 martie 2018 legate de pregătirea listei sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, s-a discutat despre procesul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon și despre activitatea ulterioară de realizat în ceea ce privește evaluările necesare.

La 2 martie 2018 a fost organizat un atelier de lucru pentru a oferi părților interesate o imagine de ansamblu asupra cadrului juridic revizuit și asupra procesului de punere în aplicare a sistemului EU ETS în ceea ce privește alocarea cu titlu gratuit și relocarea emisiilor de dioxid de carbon. Principalul subiect discutat a fost procesul, conținutul și criteriile pentru evaluările în vederea pregătirii Listei sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2021-2030. Un alt eveniment cu părțile interesate este programat pentru 16 mai 2018, când vor fi discutate la nivel european rezultatele Listei preliminare a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon cu sectoarele industriale și alte părți interesate (state membre, ONG-uri, grupuri de reflecție etc.).

4.   Criterii de definire a Listei sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (2021-2030)

Pentru a determina expunerea la riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon, Comisia trebuie să efectueze o evaluare a tuturor sectoarelor și subsectoarelor industriale relevante, utilizând criteriile stabilite în Directiva EU ETS.

Evaluarea privind relocarea emisiilor de carbon se realizează în două etape subsecvente:

1.

evaluarea cantitativă de nivelul unu la nivelul NACE-4 (4) (a se vedea secțiunea 4.1): un sector poate fi considerat a fi expus unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon dacă „indicatorul privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon” depășește pragul de 0,2 [articolul 10b alineatul (1) din Directiva EU ETS];

2.

pentru un număr limitat de cazuri cu criterii de eligibilitate clar stabilite (a se vedea secțiunea 4.2) se poate realiza o „evaluare de nivel doi”, fie sub forma unei evaluări calitative cu criterii specificate, fie sub forma unei evaluări cantitative, la nivel dezagregat (5). Aceste cazuri sunt specificate la articolul 10b alineatele (2) și (3) din Directiva EU ETS.

4.1.   Evaluare de nivelul unu

Evaluarea cantitativă „de nivelul unu” se realizează prin utilizarea unei clasificări statistice a activităților economice în Comunitatea Europeană. Au fost evaluate toate industriile miniere și de prelucrare din secțiunile de activitate B (industria extractivă) și C (industria prelucrătoare), deoarece toate instalațiile EU ETS sunt clasificate în aceste două secțiuni. Ca punct de plecare s-a folosit un nivel de dezagregare de 4 cifre NACE.

Indicatorul privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon este definit la articolul 10b din Directiva EU ETS ca fiind rezultatul înmulțirii dintre intensitatea schimburilor comerciale din sector cu țările terțe și intensitatea emisiilor sectorului. Sectoarele și subsectoarele în care indicatorul privind relocarea emisiilor de carbon depășește 0,2 sunt considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Intensitatea schimburilor comerciale cu țările terțe este definită în Directiva EU ETS revizuită ca raportul dintre valoarea totală a exporturilor către țări terțe plus valoarea importurilor din țări terțe și dimensiunea totală a pieței pentru Spațiul Economic European (cifra de afaceri anuală plus totalul importurilor din țări terțe).

Intensitatea emisiilor este măsurată în kg CO2 per euro din valoarea adăugată brută și este exprimată ca suma emisiilor directe și indirecte pentru sectorul în cauză, împărțită la valoarea adăugată brută (VAB).

Datele din Registrul de tranzacții al Uniunii Europene („EUTL”) reprezintă cea mai exactă și mai transparentă sursă de date privind emisiile de CO2 la nivel de instalație și, prin urmare, au fost utilizate pentru calcularea emisiilor directe pentru sectoare. Instalațiile au fost atribuite sectoarelor la nivelul NACE-4 pe baza informațiilor legate de instalații furnizate de statele membre în cadrul măsurilor naționale de punere în aplicare (NIM), conform Deciziei 2011/278/UE (6).

În ceea ce privește evaluarea consumului de energie electrică utilizată pentru calcularea emisiilor indirecte, din cauza lipsei datelor la nivelul UE-28, datele colectate direct de la statele membre sunt considerate ca fiind cea mai fiabilă sursă disponibilă (7). Consumul de energie electrică este transformat în emisii indirecte prin utilizarea factorului de emisie al energiei electrice. Calculul este același ca la ultimele două exerciții privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, unde media mixului total de producție de energie electrică este valoarea de referință, pe baza intensității medii a emisiilor din UE derivată din energia electrică produsă din mixul total de combustibil reprezentând toate sursele de energie din Europa, împărțită la cantitatea corespunzătoare de energie electrică produsă.

Factorul de emisie a energiei electrice a fost actualizat de Comisie, luându-se în considerare decarbonizarea sistemului de electricitate și creșterea ponderii surselor regenerabile de energie. În precedentele două Liste ale sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, anul 2005 s-a utilizat ca an de referință, iar noua valoare se referă la anul 2015, care este aliniat la „datele disponibile pentru cei mai recenți trei ani calendaristici” (2013-2015), astfel cum se prevede la articolul 10b alineatul (5) din Directiva EU ETS. Pe această bază, valoarea actualizată este stabilită la 376 grame de dioxid de carbon per kWh.

4.2.   Eligibilitatea pentru a solicita evaluarea de nivelul doi

Directiva ETS revizuită prevede norme detaliate privind eligibilitatea anumitor sectoare și subsectoare pentru o a doua evaluare, în cazul în care acestea nu îndeplinesc criteriul principal privind riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru includerea pe lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.

Directiva ETS revizuită clarifică faptul că includerea sectoarelor și subsectoarelor în lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon în temeiul evaluării de nivelul doi este o decizie a Comisiei. Într-adevăr, Directiva ETS face o distincție clară între eligibilitatea de a solicita evaluarea de nivelul doi, procesul de evaluare și criteriile acesteia și includerea efectivă a unui sector pe listă. Această listă preliminară se referă la eligibilitatea de a depune o cerere.

În cazurile în care indicatorul privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon se situează între 0,15 și 0,2, se poate solicita efectuarea unei evaluări calitative, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 10b alineatul (2), furnizând elemente de probă privind potențialul de reducere, caracteristicile pieței și marjele de profit.

Sectoarele și subsectoarele cu o intensitate a emisiilor (astfel cum este utilizată pentru calcularea indicelui privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon, a se vedea secțiunea 4.1) de peste 1,5 pot să solicite fie evaluarea calitativă, fie evaluarea cantitativă la nivel dezagregat (nivelul PRODCOM-6 sau 8).

Sectoarele și subsectoarele pentru care alocarea cu titlu gratuit se calculează pe baza valorilor de referință pentru rafinării pot, de asemenea, să solicite ambele tipuri de evaluări.

Sectoarele și subsectoarele enumerate la nivelul PRODCOM -6 sau 8 din Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2015-2020 (8) sunt eligibile pentru a depune cereri pentru o evaluare cantitativă la nivel dezagregat.

Criteriile de eligibilitate pentru evaluările de „nivel doi” sunt stabilite în Directiva revizuită, la articolul 10b alineatele (2) și (3) și sunt sintetizate în tabelul 1 de mai jos:

Tabelul 1

Prezentare generală a criteriilor de eligibilitate pentru a solicita evaluările „de nivelul doi”

Criterii

Articol

Proces de evaluare

A

Indicatorul privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon este cuprins între 0,15 și 0,2

Articolul 10b alineatul (2)

Evaluare calitativă

B

Intensitatea emisiilor depășește 1,5

Articolul 10b alineatul (3)

Evaluare calitativă SAU cantitativă la nivel dezagregat

C

Alocarea cu titlu gratuit este calculată pe baza valorilor de referință pentru rafinării

Articolul 10b alineatul (3)

Evaluare calitativă SAU cantitativă la nivel dezagregat

D

Includerea pe lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon 2015-2020 în temeiul EU ETS la un nivel de 6 cifre sau de 8 cifre

Articolul 10b alineatul (3)

Evaluare cantitativă la nivel dezagregat

5.   Lista preliminară a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru 2021-2030

Rezultatul evaluării de nivelul unu, care acoperă toate sectoarele industriale, este lista preliminară a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Lista include sectoarele considerate a fi expuse riscului semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada EU ETS 2021-2030, în tabelul 2 din anexa la prezenta comunicare. Sectoarele și subsectoarele considerate eligibile pentru a solicita o evaluare ulterioară, în conformitate cu cele patru criterii de eligibilitate stabilite în Directiva EU ETS revizuită (detaliate în secțiunea 4.2 de mai sus) sunt prezentate în tabelele 3, 4 și 5 din anexa la prezenta comunicare.

6.   Etapele următoare

Sectoarele și subsectoarele eligibile pentru a solicita evaluările de nivel doi, în conformitate cu criteriile A, B sau C, pot depune cereri la Comisia Europeană, în termen de cel mult trei luni de la publicarea prezentei Liste preliminare a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Cererile, împreună cu dovezile relevante, trebuie să fie trimise în format electronic la adresa CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

În plus, statele membre pot solicita până la 30 iunie 2018, pe baza cererilor depuse la statele membre de sectoarele și subsectoarele eligibile pentru evaluarea de nivel doi în temeiul criteriului D, includerea acestor sectoare și subsectoare pe lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, în cazul în care indicatorul privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon depășește pragul de 0,2. Cererile de la aceste sectoare și subsectoare pot fi depuse la statele membre, conținând date justificate în mod corespunzător, complete, verificate și auditate, pentru ultimii cinci ani și ar trebui să includă orice alte date relevante. Comisia urmează să publice o nouă orientare-cadru.

Pe baza rezultatelor acestor evaluări și a evaluării proporționale a impactului efectuată de către Comisie, Comisia intenționează să adopte până la sfârșitul anului 2018 Lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2021-2030.


(1)  Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.RON&toc=OJ:L:2018:076:TOC

(2)  Aceste alte acte juridice se referă la: revizuirea normelor privind alocarea cu titlu gratuit, actualizarea valorilor de referință privind progresele înregistrate în instalațiile industriale, stabilirea de norme pentru ajustarea alocării cu titlu gratuit ca urmare a schimbărilor de activitate, determinarea alocărilor cu titlu gratuit pentru fiecare instalație.

(3)  Alocare cu titlu gratuit = criteriu de referință x nivelul activității istorice x factorul de expunere la relocarea emisiilor de carbon x factorii de corecție; pentru mai multe informații, consultați Ghidul nr. 5 – orientări privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf

(4)  Eurostat, Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană, NACE Rev. 2.

(5)  Nivel dezagregat înseamnă un nivel mai mic decât NACE-4, de ex. PRODCOM-8.

(6)  Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 130, 17.5.2011, p. 1).

(7)  O colectare ad-hoc a datelor a fost necesară pentru obținerea datelor privind consumul de energie electrică la nivelul de 4 cifre NACE utilizat pentru calcularea costurilor indirecte pentru fiecare sector. O astfel de colectare de date a fost, de asemenea, efectuată și pentru listele anterioare ale sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, în 2009 și în 2014.

(8)  Decizia 2014/746/UE a Comisiei.


ANEXĂ

Lista preliminară a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon

Lista preliminară a sectoarelor și subsectoarelor la nivel NACE4, care, în conformitate cu articolul 10b alineatul (1) din Directiva EU ETS, sunt considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, conține 44 de sectoare.

Tabelul 2

Criteriu cantitativ: Indicatorul privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon depășește 0,2

Cod NACE

Descriere

0510

Extracția cărbunelui superior

0610

Extracția țițeiului

0710

Extracția minereurilor feroase

0729

Extracția altor minereuri metalifere neferoase

0891

Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

0899

Alte activități extractive n.c.a.

1041

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor

1062

Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1081

Fabricarea zahărului

1106

Fabricarea malțului

1310

Pregătirea și filarea fibrelor textile

1395

Fabricarea materialelor nețesute și articolelor din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1621

Fabricarea plăcilor de furnir și a plăcilor din lemn

1711

Fabricarea celulozei

1712

Fabricarea hârtiei și a cartonului

1910

Fabricarea produselor de cocserie

1920

Fabricarea produselor obținute prin rafinarea petrolului

2011

Fabricarea gazelor industriale

2012

Fabricarea coloranților și a pigmenților

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015

Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2060

Fabricarea fibrelor artificiale sau sintetice

2311

Fabricarea sticlei plate

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2319

Fabricarea și prelucrarea altor materiale din sticlă, inclusiv articole de sticlărie tehnică

2320

Fabricarea de produse refractare

2331

Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2351

Fabricarea cimentului

2352

Fabricarea varului și a ipsosului

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2410

Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

2420

Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

2431

Tragerea la rece a barelor

2442

Metalurgia aluminiului

2443

Producția plumbului, zincului și staniului

2444

Metalurgia cuprului

2445

Producția altor metale neferoase

2446

Prelucrarea combustibililor nucleari

2451

Turnarea fontei

Sectoarele și subsectoarele eligibile pentru o evaluare calitativă (criteriul A)

Sectoarele și subsectoarele la nivel NACE4, enumerate în tabelul 3, sunt, în conformitate cu articolul 10b alineatul (2) din Directiva EU ETS, eligibile pentru a solicita o evaluare calitativă.

Tabelul 3

Criteriul A – Indicatorul privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon depășește 0,15

Cod NACE

Descriere

0893

Extracția sării

1330

Finisarea materialelor textile

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343

Fabricarea izolatorilor și a pieselor izolante din ceramică

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2611

Fabricarea componentelor electronice

2720

Fabricarea de acumulatori și baterii

2731

Fabricarea cablurilor de fibre optice

Sectoarele și subsectoarele eligibile pentru a solicita o evaluare calitativă sau cantitativă la nivel dezagregat (criteriul B)

Sectoarele și subsectoarele de la nivelul NACE4, enumerate în tabelul 4, sunt, în conformitate cu articolul 10b alineatul (3) primul paragraf din Directiva EU ETS, eligibile pentru a solicita o evaluare calitativă sau cantitativă la nivel dezagregat.

Tabelul 4

Criteriul B – Intensitatea emisiilor depășește 1,5

Cod NACE

Descriere

0520

Extracția lignitului

2332

Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă

Sectoarele și subsectoarele eligibile pentru a solicita evaluarea calitativă sau cantitativă la nivel dezagregat (criteriul C)

În conformitate cu articolul 10b alineatul (3) din Directiva EU ETS, sectoarele sunt eligibile să solicite o evaluare calitativă sau o evaluare cantitativă la nivel dezagregat în cazul în care alocarea cu titlu gratuit este calculată pe baza valorilor de referință pentru rafinării. Posibilele sectoare eligibile pentru a depune o cerere în acest sens sunt considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pe baza criteriului cantitativ și sunt deja incluse în tabelul 2. Prin urmare, nu sunt necesare evaluări suplimentare.

Sectoarele și subsectoarele eligibile pentru a solicita o evaluare cantitativă la nivel dezagregat (criteriul D)

Sectoarele și subsectoarele de la nivelul PRODCOM 6 sau 8, enumerate în tabelul 5, sunt, în conformitate cu articolul 10b alineatul (3) al cincilea paragraf din Directiva EU ETS, eligibile să solicite o evaluare cantitativă la nivel dezagregat prin „ruta statului membru”.

Această listă conține 16 sectoare sau subsectoare. În plus, există 6 subsectoare suplimentare pentru care sectorul corespunzător la nivelul NACE4 este deja inclus în tabelul 2 și, prin urmare, nu sunt necesare evaluări suplimentare.

Tabelul 5

Criteriul D – Includerea în lista sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2015-2020, la nivel dezagregat (nivelul PRODCOM 6 sau 8)

Cod NACE

Descriere

081221

Caolin și alte argile caoline

08122250

Argile comune și șisturi pentru construcții (exclusiv bentonita, argila refractară, argilele expandate, caolinul și argilele caolinice); andaluzit, cianit și silimanit; mulit; pământuri de șamotă și de cărămizi silicioase

10311130

Cartofi congelați, preparați sau conservați (inclusiv cartofi gătiți sau gătiți parțial în ulei și apoi congelați; exclusiv cei în oțet sau acid acetic)

10311300

Cartofi deshidratați sub formă de făină, griș, fulgi, granule și pelete

10391725

Piure și pastă de tomate concentrate

105121

Lapte praf degresat

105122

Lapte praf integral

105153

Cazeină

105154

Lactoză și sirop de lactoză

10515530

Zer și zer modificat sub formă de praf, granule sau alte forme solide; concentrat sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndulcitori

108211

Pastă de cacao, degresată sau nu

108212

Unt, grăsime și ulei de cacao

108213

Cacao pudră, fără adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

10891334

Drojdii pentru panificație

203021

Pigmenți preparați, opacizanți și produse colorante, emailuri și glazuri vitrifiabile, engobe, lustru lichid și alte produse asemănătoare; frite de sticlă

25501134

Piese din fier forjate în matriță deschisă pentru arbori de transmisie, arbori cu came, arbori cotiți și manivele etc.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/10


Rata de schimb a monedei euro (1)

7 mai 2018

(2018/C 162/02)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1902

JPY

yen japonez

130,15

DKK

coroana daneză

7,4486

GBP

lira sterlină

0,88010

SEK

coroana suedeză

10,5383

CHF

franc elvețian

1,1964

ISK

coroana islandeză

121,80

NOK

coroana norvegiană

9,6190

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,518

HUF

forint maghiar

314,34

PLN

zlot polonez

4,2537

RON

leu românesc nou

4,6563

TRY

lira turcească

5,0827

AUD

dolar australian

1,5882

CAD

dolar canadian

1,5338

HKD

dolar Hong Kong

9,3428

NZD

dolar neozeelandez

1,7013

SGD

dolar Singapore

1,5917

KRW

won sud-coreean

1 288,09

ZAR

rand sud-african

14,9730

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,5778

HRK

kuna croată

7,3985

IDR

rupia indoneziană

16 735,40

MYR

ringgit Malaiezia

4,6947

PHP

peso Filipine

61,763

RUB

rubla rusească

74,8299

THB

baht thailandez

37,944

BRL

real brazilian

4,2162

MXN

peso mexican

23,0215

INR

rupie indiană

79,9040


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/11


Aviz de deschidere a unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă, originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda

(2018/C 162/03)

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (1) a măsurilor antidumping în vigoare aplicate importurilor de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă, originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda („țările în cauză”), Comisia Europeană („Comisia”) a primit o cerere de reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (2) („regulamentul de bază”).

1.   Cererea de reexaminare

Cererea a fost depusă la 13 februarie 2018 de patru producători din UE (ATUSA - Berg Montana Fittings A.D, Georg Fischer Fittings GmbH, Odlewnia Zéliwa S.A. și Livarna Titan d.o.o.), denumiți împreună „solicitanții”, care reprezintă peste 95 % din producția totală a Uniunii de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă.

2.   Produsul care face obiectul reexaminării

Produsul care face obiectul prezentei reexaminări este constituit de accesoriile turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă, cu excepția componentelor de fitinguri de compresie care utilizează filetaje metrice conforme cu standardul ISO DIN 13 și a cutiilor de joncțiune circulare filetate din fontă maleabilă fără capac, („produsul care face obiectul reexaminării”), încadrate în prezent la codul NC ex 7307 19 10 (cod TARIC 7307191010).

3.   Măsurile existente

Măsurile aflate în prezent în vigoare constau într-o taxă antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 430/2013 al Consiliului (3).

4.   Motivele reexaminării

Cererea se bazează pe faptul că expirarea măsurilor ar conduce probabil la continuarea sau la reapariția dumpingului și a prejudiciului pentru industria din Uniune.

4.1.    Afirmația privind probabilitatea continuării sau a reapariției dumpingului

4.1.1.   Republica Populară Chineză

Solicitanții au susținut că nu este adecvat să se folosească prețurile și costurile interne din Republica Populară Chineză („RPC”), din motivul existenței unor distorsiuni semnificative în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază.

Pentru a-și susține afirmațiile privind distorsiunile semnificative, solicitanții au făcut referire la documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 20 decembrie 2017 intitulat „Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations” (4), care descrie circumstanțele specifice din țările în cauză și, în special, distorsiunile de pe piața din sectorul metalelor feroase și neferoase, al gazului și al energiei electrice.

Prin urmare, având în vedere articolul 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază, afirmația privind continuarea sau reapariția dumpingului se bazează pe compararea unei valori normale construite pe baza unor costuri de producție și de vânzare care reflectă prețurile nedistorsionate sau a unor valori de referință dintr-o țară reprezentativă adecvată cu prețul de export (la nivel franco fabrică) al produsului care face obiectul reexaminării provenit din Republica Populară Chineză, atunci când este vândut la export către Uniune. Pe această bază, marjele de dumping calculate sunt semnificative pentru țările în cauză.

Având în vedere informațiile disponibile, Comisia consideră că există, în temeiul articolului 5 alineatul (9) din regulamentul de bază, suficiente dovezi care tind să arate că, din cauza distorsiunilor semnificative care afectează prețurile și costurile, utilizarea prețurilor și a costurilor interne din țara în cauză nu este adecvată, justificându-se astfel deschiderea unei anchete în temeiul articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază.

4.1.2.   Thailanda

Afirmația privind probabilitatea continuării sau a reapariției dumpingului din partea Thailandei se bazează pe comparația dintre prețul de pe piața internă și prețul la export (la nivel franco fabrică) al produsului care face obiectul reexaminării, atunci când este vândut la export către Uniune.

4.2.    Afirmația privind probabilitatea continuării sau a reapariției prejudiciului

Solicitanții afirmă că, printre alte consecințe, prețurile produsului care face obiectul reexaminării importat din țările în cauză au avut un impact negativ asupra nivelului prețurilor percepute de industria din Uniune, ceea ce a dus la efecte adverse substanțiale asupra performanței generale și a situației financiare a industriei din Uniune.

Solicitanții au afirmat că prejudiciul reapare. În acest sens, solicitanții au furnizat dovezi potrivit cărora, dacă s-ar permite expirarea măsurilor, este probabil ca nivelul actual de import din țările în cauză către Uniune al produsului care face obiectul reexaminării să crească, având în vedere existența unor capacități neutilizate în unitățile de producție ale producătorilor din țările în cauză, atractivitatea pieței Uniunii din punctul de vedere al volumului și al prețurilor și existența unor măsuri de apărare comercială în alte țări terțe.

Solicitanții afirmă în cele din urmă că înlăturarea prejudiciului s-a datorat în principal existenței măsurilor, deși importurile au rămas semnificative în termeni absoluți și din punctul de vedere al cotelor de piață, și că, în cazul în care s-ar permite expirarea măsurilor, orice reapariție a unor importuri substanțiale la prețuri de dumping provenite din țările în cauză ar duce probabil la reapariția prejudiciului pentru industria din Uniune.

5.   Procedura

întrucât a stabilit, în urma consultării comitetului înființat prin articolul 15 alineatul (1) din regulamentul de bază, că există suficiente elemente de probă care să justifice deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, prin prezentul aviz Comisia deschide o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

Reexaminarea în perspectiva expirării măsurilor va stabili dacă expirarea măsurilor ar putea conduce la continuarea sau la reapariția dumpingului în ceea ce privește produsul care face obiectul reexaminării din țările în cauză, precum și la continuarea sau la reapariția prejudiciului pentru industria din Uniune.

5.1.    Perioada anchetei de reexaminare și perioada examinată

Ancheta privind continuarea sau reapariția dumpingului va acoperi perioada cuprinsă între 1 aprilie 2017 și 31 martie 2018 („perioada anchetei de reexaminare”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea probabilității unei continuări sau a unei reapariții a prejudiciului va acoperi perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și sfârșitul perioadei anchetei de reexaminare („perioada examinată”).

5.2.    Procedura de stabilire a probabilității continuării sau reapariției dumpingului

În cadrul unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, Comisia examinează exporturile efectuate către Uniune în perioada anchetei de reexaminare și, indiferent de exporturile către Uniune, analizează dacă, în cazul expirării măsurilor, situația societăților ce produc și vând produsul care face obiectul reexaminării din țara în cauză este de așa natură încât ar fi probabilă continuarea sau reapariția exporturilor la prețuri de dumping către Uniune.

Prin urmare, toți producătorii produsului care face obiectul reexaminării din țara în cauză, indiferent dacă au exportat sau nu (5) către Uniune produsul care face obiectul reexaminării în perioada anchetei de reexaminare, sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

5.2.1.   Anchetarea producătorilor din țările în cauză

Având în vedere numărul potențial mare de producători din țările în cauză care sunt implicați în prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia poate limita la un număr rezonabil producătorii care urmează să fie anchetați, prin selectarea unui eșantion (acest proces este cunoscut și ca „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți producătorii sau reprezentanții care acționează în numele acestora, inclusiv cei care nu au cooperat la ancheta ce a condus la instituirea măsurilor supuse prezentei reexaminări, sunt invitați, prin prezentul aviz, să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile respective trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile referitoare la societățile lor care sunt solicitate în anexa I la prezentul aviz.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de producători, Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din țările în cauză și poate contacta și orice asociație de producători cunoscută.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice alte informații relevante privind selectarea eșantionului, în afara informațiilor solicitate mai sus, trebuie să le comunice în termen de 21 de zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Dacă este necesar să se constituie un eșantion, producătorii vor fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de producție, de vânzări sau de exporturi care poate fi examinat în mod rezonabil în timpul aflat la dispoziție. Comisia va informa toți producătorii cunoscuți, autoritățile din țările în cauză și asociațiile de producători, prin intermediul autorităților din țările în cauză, dacă este cazul, cu privire la societățile selectate pentru a fi incluse în eșantion.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa referitoare la producători, Comisia va trimite chestionare producătorilor selectați pentru a fi incluși în eșantion, oricărei asociații cunoscute de producători, precum și autorităților din țările în cauză.

Toți producătorii selectați pentru a fi incluși în eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării selectării eșantionului, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

Fără a aduce atingere posibilei aplicări a articolului 18 din regulamentul de bază, societățile care au fost de acord cu eventuala lor includere în eșantion, dar care nu sunt selectate pentru a face parte din acesta, vor fi considerate a fi cooperante („producători cooperanți neincluși în eșantion”).

5.2.2.   Procedura suplimentară în ceea ce privește RPC, care face obiectul unor distorsiuni semnificative

În conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (e), la scurt timp după deschiderea anchetei, prin intermediul unei note adăugate la dosarul destinat consultării de către părțile interesate, Comisia va informa părțile implicate în anchetă în ceea ce privește sursele relevante de care intenționează să se folosească în scopul stabilirii valorii normale din RPC în temeiul articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază. Aceasta va include toate sursele, inclusiv selectarea, dacă este cazul, a unei țări terțe reprezentative adecvate. Părțile implicate în anchetă au la dispoziție, pentru a prezenta comentarii, 10 zile de la data adăugării notei respective la dosarul în cauză. Potrivit informațiilor de care dispune Comisia, Thailanda este o posibilă țară terță reprezentativă pentru RPC în acest caz. În scopul selectării finale a țării terțe reprezentative adecvate, Comisia va examina dacă există un nivel de dezvoltare economică similar celui al țării exportatoare, dacă există producție și vânzări ale produsului care face obiectul reexaminării și dacă datele relevante sunt ușor accesibile. În cazul în care există mai multe astfel de țări, se va acorda preferință, dacă este cazul, țărilor cu un nivel adecvat de protecție socială și a mediului.

În ceea ce privește sursele relevante, Comisia solicită tuturor producătorilor din RPC în cauză să furnizeze informațiile solicitate în anexa III la prezentul aviz în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa referitoare la presupusele distorsiuni semnificative în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază, Comisia va trimite de asemenea un chestionar guvernului țării în cauză.

În conformitate cu dispozițiile prezentului aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă privind aplicarea articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, aceste informații și elemente de probă trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.2.3.   Anchetarea importatorilor neafiliați  (6)  (7)

Importatorii neafiliați ai produsului care face obiectul reexaminării din țările în cauză către Uniune, inclusiv cei care nu au cooperat la ancheta ce a dus la instituirea măsurilor în vigoare, sunt invitați să participe la prezenta anchetă.

Având în vedere numărul potențial mare de importatori neafiliați implicați în prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia poate limita la un număr rezonabil importatorii neafiliați care urmează să fie anchetați, prin selectarea unui eșantion (acest proces este cunoscut și ca „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți importatorii neafiliați sau reprezentanții care acționează în numele acestora, inclusiv cei care nu au cooperat la ancheta ce a condus la instituirea măsurilor supuse prezentei reexaminări, sunt invitați, prin prezentul aviz, să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile respective trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile referitoare la societățile lor care sunt solicitate în anexa II la prezentul aviz.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de importatori neafiliați, Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociație de importatori cunoscută.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice alte informații relevante privind selectarea eșantionului, în afara informațiilor solicitate mai sus, trebuie să le comunice în termen de 21 de zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Dacă este necesar să se constituie un eșantion, importatorii pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării provenit din țara în cauză, care poate fi examinat în mod rezonabil în timpul aflat la dispoziție. Comisia va informa toți importatorii neafiliați cunoscuți și toate asociațiile de importatori cunoscute cu privire la societățile selectate pentru a fi incluse în eșantion.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa, Comisia va trimite chestionare importatorilor neafiliați incluși în eșantion. Părțile respective trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării selectării eșantionului, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

5.3.    Procedura de stabilire a probabilității continuării sau reapariției prejudiciului

Pentru a se stabili dacă există probabilitatea continuării sau reapariției prejudiciului pentru industria din Uniune, producătorii din Uniune ai produsului care face obiectul reexaminării sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

5.3.1.   Anchetarea producătorilor din Uniune

Având în vedere numărul mare de producători din Uniune implicați în prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia a decis să limiteze la un număr rezonabil producătorii din Uniune care urmează să fie anchetați, prin selectarea unui eșantion (acest proces este cunoscut și ca „eșantionare”). Eșantionarea se efectuează în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Comisia a selectat provizoriu un eșantion de producători din Uniune. Detaliile sunt disponibile în dosarul destinat consultării de către părțile interesate. Prin prezentul aviz, părțile interesate sunt invitate să consulte dosarul (în acest scop, ele ar trebui să contacteze Comisia folosind datele de contact furnizate la punctul 5.7 de mai jos). Dacă sunt de părere că există motive pentru care ar trebui să fie incluși în eșantion, alți producători din Uniune sau reprezentanții care acționează în numele lor, inclusiv producătorii din Uniune care nu au cooperat la ancheta ce a condus la instituirea măsurilor în vigoare, trebuie să contacteze Comisia în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice alte informații relevante privind selectarea eșantionului trebuie să le comunice în termen de 21 de zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Comisia va notifica toți producătorii cunoscuți din Uniune și/sau toate asociațiile cunoscute de producători din Uniune cu privire la societățile selectate în final pentru a fi incluse în eșantion.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa, Comisia va trimite chestionare producătorilor din Uniune incluși în eșantion și asociației producătorilor din Europa. Părțile respective trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării selectării eșantionului, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

5.4.    Procedura de evaluare a interesului Uniunii

În cazul în care se confirmă probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului și a prejudiciului, se va decide, în temeiul articolului 21 din regulamentul de bază, dacă menținerea măsurilor antidumping nu ar fi contrară interesului Uniunii. Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, precum și organizațiile de reprezentare a consumatorilor din Uniune sunt invitați să se facă cunoscuți în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Pentru a participa la anchetă, organizațiile de reprezentare a consumatorilor trebuie să demonstreze, până la același termen, că există o legătură obiectivă între activitățile pe care le desfășoară și produsul care face obiectul reexaminării.

Părțile care se fac cunoscute în termenul de 15 zile pot furniza Comisiei informații privind interesul Uniunii în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel. Informațiile respective pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea unui chestionar pregătit de Comisie. În orice caz, informațiile transmise în temeiul articolului 21 vor fi luate în considerare numai dacă sunt sprijinite, la momentul transmiterii lor, de dovezi concrete.

5.5.    Alte informații prezentate în scris

În conformitate cu dispozițiile prezentului aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă în sprijinul acestora.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, aceste informații și elemente de probă trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.6.    Posibilitatea audierii de către serviciile Comisiei responsabile cu ancheta

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Orice cerere de audiere trebuie formulată în scris și motivată corespunzător. În cazul audierilor privind aspecte care țin de stadiul inițial al anchetei, cererea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, orice solicitare de audiere trebuie transmisă până la termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

5.7.    Instrucțiuni pentru transmiterea informațiilor prezentate în scris, a chestionarelor completate și a corespondenței

Informațiile transmise Comisiei în scopul desfășurării anchetelor de apărare comercială trebuie să nu facă obiectul unor drepturi de autor. Înainte de transmiterea către Comisie a unor informații și/sau a unor date care fac obiectul drepturilor de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică a deținătorului drepturilor de autor care să permită în mod explicit Comisiei: (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare comercială; și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate de prezenta anchetă sub o formă care să le permită să își exercite drepturile la apărare.

Toate informațiile prezentate în scris, inclusiv cele solicitate prin prezentul aviz, chestionarele completate și corespondența furnizată de părțile interesate pentru care se solicită un tratament confidențial poartă mențiunea „Limited” (acces limitat). Părțile care furnizează informații pe parcursul prezentei anchete sunt invitate să justifice solicitarea de tratament confidențial.

Părțile interesate care transmit informații cu mențiunea „Limited” trebuie să furnizeze rezumate cu caracter neconfidențial ale acestora, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate). Rezumatele respective trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a elementelor esențiale ale informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte care furnizează informații confidențiale nu reușește să prezinte motive întemeiate pentru solicitarea unui tratament confidențial sau nu furnizează un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea solicitate, Comisia poate să nu ia în considerare informațiile respective, cu excepția cazului în care se poate demonstra în mod convingător, utilizând surse adecvate, că informațiile sunt corecte.

Părțile interesate sunt invitate să transmită toate documentele și cererile prin e-mail, inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate, cu excepția răspunsurilor voluminoase, care se transmit pe CD-ROM sau DVD în persoană sau prin scrisoare recomandată. Prin utilizarea e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu privire la normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORESPONDENȚA CU COMISIA EUROPEANĂ ÎN CAZURILE DE APĂRARE COMERCIALĂ”, care este publicat pe site-ul web al Direcției Generale Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152581.pdf Părțile interesate trebuie să își indice numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională care este verificată zilnic. După furnizarea datelor de contact, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau cu excepția cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru mai multe reguli și informații privind corespondența cu Comisia, inclusiv principiile aplicabile transmiterii prin e-mail, părțile interesate sunt invitate să consulte instrucțiunile sus-menționate privind comunicarea cu părțile interesate.

Adresa de corespondență a Comisiei este:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adrese de e-mail:

Pentru aspectele legate de dumping:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

Pentru aspectele legate de prejudiciu:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Lipsa de cooperare

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare, nu le furnizează până la termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

Dacă se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, informațiile respective pot să nu fie luate în considerare și pot fi utilizate datele disponibile.

Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările se fac pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul ar putea fi mai puțin favorabil respectivei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.

Faptul că nu se oferă un răspuns pe cale electronică nu este considerat un refuz de a coopera, cu condiția ca partea interesată respectivă să demonstreze că prezentarea unui răspuns în forma cerută ar antrena sarcini sau costuri suplimentare nerezonabile. Partea interesată ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens.

7.   Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor acționează ca intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de amânare a termenelor și cererile terților de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o anumită parte interesată și poate acționa drept mediator pentru a se asigura că părțile interesate își exercită pe deplin drepturile la apărare.

Orice cerere de audiere adresată consilierului-auditor trebuie formulată în scris și trebuie să precizeze motivele pe care se bazează. În cazul audierilor privind aspecte care țin de stadiul inițial al anchetei, cererea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul web al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendarul anchetei

În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta se va finaliza în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

9.   Posibilitatea de a solicita o reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază

întrucât prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor este deschisă în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, constatările sale nu vor conduce la modificarea măsurilor existente, ci la abrogarea sau la menținerea acestora în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din regulamentul de bază.

Dacă oricare dintre părțile interesate consideră că este necesară o reexaminare a măsurilor pentru a se permite o eventuală modificare a acestora, partea respectivă poate solicita o reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Părțile care doresc să solicite o astfel de reexaminare, ce ar urma să se desfășoare independent de reexaminarea efectuată în perspectiva expirării măsurilor menționată în prezentul aviz, pot contacta Comisia la adresa indicată mai sus.

10.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (8).


(1)  JO C 268, 12.8.2017, p. 4.

(2)  JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 430/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de stabilire a perceperii cu titlu definitiv a taxei provizorii instituite la importurile de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă, originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda (JO L 129, 14.5.2013, p. 1).

(4)  SWD (2017) 483 final/2, disponibil la: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  Un producător este orice societate din țara în cauză ce produce produsul care face obiectul reexaminării, inclusiv oricare dintre societățile care îi sunt afiliate și care sunt implicate în producția, vânzarea pe piața internă sau exportul produsului care face obiectul examinării.

(6)  În eșantion pot fi incluși doar importatori care nu sunt afiliați unor producători din țările în cauză. Importatorii afiliați unor producători din țările în cauză trebuie să completeze anexa I la chestionarul destinat acestor producători din țările în cauză. În conformitate cu articolul 127 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, se consideră că două persoane sunt afiliate dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau din consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatorul celeilalte; (d) o terță parte posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o terță persoană; (g) împreună, acestea controlează direct sau indirect o terță persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558). Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii numai dacă sunt legate prin una dintre următoarele relații: soț și soție, (ii) ascendenți și descendenți în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate. În conformitate cu articolul 5 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, „persoană” înseamnă o persoană fizică, o persoană juridică sau orice asociere de persoane care nu este persoană juridică, dar care este recunoscută în conformitate cu legislația Uniunii sau cu cea națională ca având capacitatea de a încheia acte juridice (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(7)  Datele furnizate de importatorii neafiliați pot fi utilizate și în legătură cu alte aspecte ale acestei anchete decât stabilirea existenței dumpingului.

(8)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


ANEXA I

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

ANEXA II

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

ANEXA III

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/25


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8865 – AIG/Validus)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 162/04)

1.

La data de 30 aprilie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

American International Group („AIG”, Statele Unite);

Validus Holdings Limited („Validus”, Bermuda).

AIG dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi Validus.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   AIG: companie mondială de asigurări, care oferă o gamă largă de servicii de asigurare și servicii financiare pentru clienți persoane fizice și juridice;

—   Validus: companie de nivel mondial care își desfășoară activitatea în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, al asigurărilor de specialitate și al consultanței în investiții.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8865 – AIG/Validus

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/26


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8913 – HPS/MDP/Capita)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 162/05)

1.

La data de 30 aprilie 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

HPS Investment Partners, LLC („HPS”, Statele Unite);

Madison Dearborn Partners, LLC („MDP”, Statele Unite);

Capita Specialist Insurance Solutions Limited („CSIS”, Regatul Unit).

HPS și MDP dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi CSIS.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   HPS: este o firmă de investiții cu sediul în SUA specializată în achiziții și în finanțarea sau recapitalizarea strategică a companiilor care necesită asistență financiară;

—   MDP: este o firmă de investiții în societăți necotate, cu sediul în SUA;

—   CSIS: este un mic furnizor de servicii de brokeraj în asigurări, cu sediul în Regatul Unit.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8913 – HPS/MDP/Capita

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/27


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2018/C 162/06)

1.

La data de 2 mai 2018, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Prezenta notificare vizează următoarele întreprinderi:

T-Mobile Netherlands Holding B.V. („TMNL”, Țările de Jos) controlată de Deutsche Telekom AG (Germania); și

Tele2 Netherlands Holding N.V. („Tele2 NL”, Țările de Jos).

TMNL dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întregii întreprinderi Tele2 NL.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul TMNL: prin intermediul filialelor sale, T-Mobile Netherlands B.V. și T-Mobile Thuis B.V. (TMT), pe care le deține în integralitate, TMNL furnizează servicii de telecomunicații clienților săi, persoane fizice și societăți comerciale, din Țările de Jos. TMNL deține o rețea mobilă cu acoperire națională prin intermediul căreia oferă servicii de comunicații mobile 2G, 3G, 4G și NB-IoT. TMT oferă servicii fixe cu amănuntul, inclusiv internet în bandă largă, televiziune și servicii de telefonie fixă în baza serviciilor de acces la nivel angro. O altă filială a TMNL oferă clienților privați credite pentru telefoane;

—   în cazul Tele2 NL: Tele 2 NL este un furnizor de servicii de telecomunicații care își desfășoară activitatea în Țările de Jos în calitate de operator de rețea mobilă care oferă exclusiv servicii 4G, furnizând servicii de voce, date și mesagerie, precum și servicii fixe în bandă largă. Tele2 NL furnizează servicii clienților comerciali și casnici și, într-o măsură mai mică, altor furnizori de telecomunicații. Filialele Tele2 NL operează, de asemenea, o rețea de magazine de desfacere cu amănuntul în Țările de Jos și oferă clienților privați credite pentru telefoane.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL

Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).


ALTE ACTE

Comisia Europeană

8.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/28


Publicarea unei cereri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

(2018/C 162/07)

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

DOCUMENT UNIC

„SCRUMBIE DE DUNĂRE AFUMATĂ”

Nr. UE: PGI-RO-02234 – 26.10.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denumire

„Scrumbie de Dunăre afumată”

2.   Statul membru sau țara terță

România

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tip de produs

Clasa 1.7. Pești, moluște, crustacee proaspete și produse derivate

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

Scrumbia de Dunăre afumată (pește afumat din Delta Dunării) se referă la peștele din familia de pești Clupeidae, respectiv specia Alosa Pontica Eichwald, subspecia Alosa Pontica var. Danubii, prelucrat sub formă întreagă, în greutate de minimum 250 de grame și maximum 400 de grame, cu dimensiuni între minimum 25 cm și maximum 30 cm, sărat și afumat la rece după o metodă din vechime, din aria geografică definită. Peștii afumați sunt de culoare aurie, metalizată, datorată procesului de afumare, uniformă pe toată suprafața, cu textură suculentă, gust de pește afumat, ușor sărat, consistență onctuoasă.

Caracteristici fizice și chimice

Grăsime totală: min. 11 %.

Caracteristici organoleptice:

Aspect

:

Aspectul exterior este de pește afumat, întreg, desolzit, fară viscere, cu pielea curată și zvântată, fără sare exudată. Peștele prezintă suprafață netedă fără rupturi ale pielii.

Culoare la exterior

:

Aurie, cu strălucire metalică, uniformă.

Culoarea în secțiune

:

Alb – gălbui – rozaliu

Gust și aromă

:

Gustul este consistent, de pește afumat ușor sărat, dar, datorită metodei de prelucrare, inițial are un gust dulce, după care se simte un gust sărat și ușor acrișor.

Consistența

:

Densă, elastică, onctuoasă

Textura

:

Suculentă.

3.3.   Hrană pentru animale (doar în cazul produselor de origine animală) și materii prime (doar în cazul produselor prelucrate)

Materii prime

Scrumbia de Dunăre este un pește sălbatic care migrează din Marea Neagră în Dunăre, pentru reproducere, și nu se hrănește pe tot traseul dus-întors. Specia nu poate fi crescută în acvacultură și este capturată numai în cursul migrației pe Dunăre. Scrumbia de Dunăre atinge maturitatea și poate fi consumată la vârsta de 2-3 ani, având o lungime corporală de 25-30 cm. Scrumbia de Dunăre afumată este un produs exclusiv din scrumbie (Alosa Pontica var. Danubii).

Scrumbia utilizată ca materie primă pentru Scrumbia de Dunăre afumată este pescuită în mod tradițional numai pe Dunăre, începând de la vărsarea acesteia în Marea Neagră (izobata 20 m), până la Cotul Pisicii (mila marină 75-75). Aceasta deoarece studiile efectuate pe scrumbia de Dunăre pescuită peste această limită demonstrează scăderea conținutului de grăsime cu influențe negative asupra gustului și parazitarea intensă a peștelui. Scrumbia este pusă în bazine cu apă răcită cu fulgi de gheață imediat după ce a fost capturată.

3.4.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Toate etapele procesului de producție pentru obținerea produsului Scrumbie de Dunăre afumată se desfășoară în aria geografică delimitată. Procesul de producție a produsului Scrumbie de Dunăre afumată cuprinde următoarele etape specifice: pescuitul, recepția materiilor prime, a ingredientelor și a materiilor auxiliare, congelarea și depozitarea (prelucrarea primară), decongelarea, desolzirea, eviscerarea, desângerarea, sărarea, desărarea, scurgerea peștelui, afumarea (zvântarea, afumarea, răcirea și maturarea).

3.5.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc. a produsului la care se referă denumirea înregistrată

3.6.   Norme specifice privind etichetarea produsului la care se referă denumirea înregistrată

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Arealul este constituit din două zone administrative:

Prima zonă administrativă este Rezervația Biosferei Delta Dunării, delimitată de la Cotul Pisicii (în dreptul localității Grindu, județul Tulcea) la vărsarea Dunării în Marea Neagră până la izobata de 20 m, numai pe cele trei brațe ale Dunării și în Dunăre pe această porțiune.

Cea de a doua zonă geografică este zona administrativă a comunei Frecăței (localitatea Cataloi), în continuarea primei zone.

Ambele zone administrative formează o suprafață continuă pe teritoriul județului Tulcea.

5.   Legătura cu aria geografică

Caracteristicile produsului Scrumbie de Dunăre afumată sunt legate de aria geografică în care se produce, prin metoda specifică zonei și prin reputație.

Delta Dunării se individualizează din punct de vedere climatic de restul teritoriului României, existând o climă temperat continentală aridă cu influențe mediteraneene și pontice conform poziției geografice (45° lat. nordică), altitudinii reduse (0-12 m), suprafețelor întinse de apă și vegetație palustră, grindurilor și cordoanelor marine și de largă deschidere spre bazinul Mării Negre.

Din punct de vedere al biologiei, scrumbia de Dunăre trăiește în partea vestică a Mării Negre și este mai mult un pește din regiunea costală. În fața gurilor Dunării, scrumbiile așteaptă mai mult timp, pe de o parte pentru a se acomoda la apa dulce, iar apoi pentru ca apa Dunării să ajungă la gradul de temperatură care le convine. Încep a intra în Dunăre din martie și sunt sensibile la frig – fug în mare dacă este frig câteva zile la rând.

După ce se hrănesc la gurile Dunării, scrumbiile de Dunăre se închid ușor la culoare, iar spinarea lor se îngroașă. Aici ele se hrănesc cu materiile organice aduse de fluviu, se îngrașă și acumulează depozite mari de grăsime (scrumbia fiind cel mai gras pește din lume la nivelul ei de mărime), ceea ce conferă produsului finit gustul unic.

Hrana adulților este formată din 70-75 % pești în mare (Engraulis, Clupeonella, Sprattus) și pești la gurile Dunării (Cyprinidae), restul fiind crustacee (Crangon, Upogebia, Idotheia) și alte organisme, în funcție de abundența și accesibilitatea lor.

Metodele de sărare și de afumare la rece pentru conservarea peștelui în zona Deltei Dunării se pot realiza datorită îndemânării și experienței localnicilor, transmise din generație în generație, așa cum a menționat Grigore Antipa în anul 1916.

În anul 1942, scrumbia de Dunăre era specia de notorietate ilustrativă pentru procedeul de afumare la rece, conform instrucțiunilor elaborate de Institutul de Cercetări Piscicole al României.

Sărarea se face manual, în ploaie, cu sare gemă din care exemplarele absorb o parte. Procesul de sărare se face în spații cu temperatura de cca. + 40 °C, pe o perioadă de maximum cinci zile.

Sărarea scrumbiei de Dunăre se face în recipiente în funcție de cantitatea unei zile, fiind exclus să se amestece pește din loturi diferite. Se presară un strat subțire de sare pe fundul bazinului, se așază ordonat, pește lângă pește, cu spinarea în jos și capetele în aceeași direcție. Se presară sare încât să se acopere golurile dintre pești și să se formeze un strat subțire. Se alternează straturile de pește și de sare până se umple vasul, iar deasupra se toarnă un strat gros de sare. A doua zi se completează saramura de proces cu saramură proaspătă și se pun grătare și greutăți pentru a asigura cufundarea peștilor în saramura formată.

După sărare, peștele se scoate la scurs.

Se analizează peștele prin încercări organoleptice și, dacă se constată un gust sărat, ușor perceptibil, peștele intră în etapa de afumare.

În cazul în care se constată că scrumbia de Dunăre este foarte sărată, se desărează în recipiente cu apă multă și răcită cu gheață, timp de 3-16 ore. În acest timp, se schimbă apa prin încercări organoleptice.

Procesul de sărare și desărare se poate face doar de localnici, care cunosc aceste etape din vechime prin experiența transmisă în timp, în familie. Procesul de desărare se face numai atunci când este cazul.

După scurgere, peștele se înșiră prin înțepare prin ochi în cuie care sunt dispuse pe vergele. Se păstrează o distanță între pești de 15 cm pentru ca fumul să circule; primul rând și următoarele se așază intercalat, pentru a nu se suprapune peștii.

Afumarea este un procedeu comun, însă afumarea la rece a fost tradițional folosită pentru produsul „Scrumbie de Dunăre afumată”. S-a impus ca procedeu de afumare specific în aria geografică pentru că scrumbia de Dunăre este un pește foarte gras, iar afumarea la rece valorifică cantitatea mare de grăsime a peștelui. Durează minimum nouă ore, la o temperatură de maximum 35 de grade Celsius, încât să nu se piardă grăsimea și să se păstreze calitățile nutritive și senzoriale.

Afumarea la rece are patru etape: zvântarea, afumarea, răcirea și maturarea.

Zvântarea se execută în foișoare sau uscătorii în curenți de aer (pe timpul nopții, deoarece este mai rece) timp de cca. 6-10 ore, până când pielea se usucă și obține un aspect lucios.

După zvântare, peștele este verificat (trebuie să aibă consistență tare; prin presare, să nu iasă zeamă, ceea ce înseamnă că a pierdut suficientă apă; coada peștelui trebuie să fie tare). Dacă sunt îndeplinite aceste criterii, peștele este trecut la afumare. În caz contrar, se continuă procesul de zvântare.

Afumarea se face cu rumeguș uscat din lemn de esență tare.

Bețele cu bucățile de pește se introduc în afumătoare. Fumul se produce prin arderea înăbușită a rumegușului uscat din lemn de esență tare. Se verifică temperatura cu ajutorul unui termometru, iar atunci când depășește + 35 °C se micșorează temperatura. Timpul de afumare depinde de temperatura și umiditatea mediului, de aceea poate dura 2-48 de ore. Afumarea se poate considera terminată când pielea peștelui capătă culoarea aurie și atinge caracteristicile organoleptice specifice.

După terminarea afumării, bețele cu pește afumat se scot din afumătoare și se așază pe stelaje pentru răcire.

Maturarea peștelui se face prin păstrare în locuri răcoroase și în curenți de aer până se obține „elasticitatea”.

Reușita acestor etape rezultă din arta de cunoaștere a caracteristicilor organoleptice ale scrumbiei de Dunăre pe faze de execuție, caracteristici care nu se determină în laborator (de exemplu, se oprește afumarea când peștele capătă o culoare aurie), ci numai prin repere transmise din generație în generație.

În aria geografică delimitată, avantajul este că se poate obține peștele potrivit pentru afumat, iar pentru ca afumarea să reușească, trebuie avute în vedere numeroasele variabile legate de caracteristicile fizico-chimice ale peștelui, perioada de pescuit, metoda și uneltele de pescuit.

Afumătorii din aria geografică delimitată, cu generații întregi de experiență la bază, au ochiul și mâna formate pentru obținerea constantă a unor produse de calitate.

Exemplarele de scrumbie de Dunăre din afara arealului geografic nu mai pot fi folosite în procesul de obținere a produsului Scrumbie de Dunăre afumată, deoarece conținutul de grăsime/exemplar scade datorită efortului peștelui – după reproducere, cei mai mulți adulți mor epuizați, iar cei care rămân în viață au calități organoleptice mult inferioare.

Pentru localnicii din Delta Dunării, principala și cea mai veche îndeletnicire este pescuitul: peștele reprezintă o sursă importantă de hrană, iar valorificarea lui aduce venituri care îi ajută să trăiască.

Prin urmare, această activitate este bine înrădăcinată în cultura locuitorilor din Delta Dunării, făcând totodată parte, ca trăsătură caracteristică, din memoria numeroșilor turiști din lumea întreagă care vizitează localitățile din Delta Dunării.

Notorietatea produsului Scrumbie de Dunăre afumată și dezvoltarea ulterioară a producției acestuia pot fi atribuite faptului că este un produs vechi, regional și cu recunoaștere în întreaga țară. Rețeta produsului Scrumbie de Dunăre afumată este determinată de priceperea localnicilor, transmisă din generație în generație, care este în strânsă legătură cu aria geografică delimitată.

Proprietățile calitative menționate, în combinație cu vechimea reputației Scrumbiei de Dunăre afumate în gastronomia din aria geografică delimită, fac ca Scrumbia de Dunăre afumată să fie o specialitate apreciată de consumatori, al cărei renume este strâns asociat cu regiunea. Peste 100 de ani de producție și de comercializare în aria geografică au contribuit la reputația produsului.

Sub denumirea de „Scrumbie de Dunăre afumată”, produsul prelucrat în aria geografică, precum și reputația sa sunt consemnate de omul de știință Grigore Antipa într-o lucrare din anul 1916, „Pescăria și pescuitul în România”, Academia Română, Publicațiunile Fondului Vasile Adamachi, tom XIII, no. XLVI „[…] În timpurile din urmă industria conservelor de pește a luat la noi o desvoltare mereu crescândă. În afară de cherhanagii, cari produc în stil mare în regiunea de prindere pește sărat – conserva noastră cea mai primitivă și cea mai răspândită – scrumbii în butoaie, batoguri și balâc, chefal afumat, etc., de o bucată de timp s-au creat în regiunea piețelor de vânzare fabrici sau ateliere de conserve de pește. Pe de o parte sunt afumătoriile care fac batoguri, scrumbii de Dunăre și tot felul de pește de mare afumat […]”.

În aceeași arie geografică, în anul 1919, în corespondența Prefecturii județului Tulcea privind schimbul de pește contra cerealelor, este consemnată comercializarea produsului „Scrumbia de Dunăre afumată”, prin „Deciziunea ministerială nr. 740 din 20 mai 1919” și „Tabloul de prețuri maximale cu cari se va vinde peștele proaspăt, sărat și afumat”.

În anul 1942, „Scrumbia de Dunăre afumată” era produsul tradițional care ilustra procedeul de afumare la rece, conform instrucțiunilor elaborate de Institutul de Cercetări Piscicole al României.

„Scrumbia de Dunăre afumată” a fost produsă și comercializată în aria geografică și în anii ce au urmat, pe parcursul dezvoltării economico-sociale a României, produsul fiind menționat în diverse documente de producție. În anul 1958, scrumbia de Dunăre afumată era vândută în toată România, conform centralizatorului de planuri de desfacere al Întreprinderii de Industrializare și Desfacere a Peștelui Tulcea (I.I.D.P.). În anul 1965, produsul continuă a fi realizat și este menționat în documentul „Plan producție” al I.I.D.P. Tulcea, Inventar nr. 69, Arhivele Naționale Tulcea. Tradiția de producție a produsului „Scrumbie de Dunăre afumată” în aria geografică a fost continuată de membrii Asociației RO-Pescador începând cu anul 2011, ei fiind și singurii producători în aria geografică.

Despre produsul Scrumbie de Dunăre afumată au fost publicate articolul „Regionale produkte auch in Rumanien zunehmend beliebt – Geraucherter Hering aus dem Donaudelta”, sub semnătura Angelika Sontheimer, în „LZ Rheinland” nr. 34/2017 (Landwirtschaftliche Zeitschrift Rheinland), revista germană care tratează subiecte de interes pentru mediul rural și urban de-a lungul Rinului, link https://www.lz-rheinland.de/, articolul „Geraucherter Hering aus dem Donaudelta” în publicația online „BWagrar” nr. 43/2017 (Baden Wurtemberg Agrar), a Asociației Federale a Fermierilor din Baden-Württemberg e.V., link https://www.bwagrar.de/, precum și reportajul de teren „Pe urmele scrumbiei de Dunăre” în National Geographic Traveler, semnat de editorul Domnica Macri și ilustrat de fotograful de artă Ionuț Macri, vol. 33, vara 2017.

Scrumbia de Dunăre afumată este apreciată și promovează Rezervația Biosferei Deltei Dunării la târgurile de profil pe plan național și internațional: Seafood Expo Global/Seafood Processing Global (Bruxelles, Belgia), Festivalul Internațional Donaufest Ulm/Neu-Ulm (Ulm, Germania), International Fair of Seafood Processing and Products – Polfish Gdansk (Gdańsk, Polonia), INDAGRA (București), Ziua Mondială a Alimentației – FAO (București – Casa Poporului), Rural Fest (București), Festivalul Borșului de Pește Delta Dunării (Tulcea), Festivalul Gastronomic și Etnocultural D’ale Gurii Dunării (Tulcea).

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

[articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament]

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/Documentatie-caiet-de-sarcini-Scrumbie-afumata-de-Dunare-IGP.pdf


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.