ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 47

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
8 februarie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Adunarea Parlamentară Euronest

2018/C 47/01

Regulamentul de procedură al Adunării Parlamentare EURONEST adoptat la 3 mai 2011 la Bruxelles și modificat la 3 aprilie 2012 la Baku, la 29 mai 2013 la Bruxelles, la 18 martie 2015 la Erevan și la 1 noiembrie 2017 la Kiev

1

2018/C 47/02

Regulamentul de procedură al comisiilor permanente ale Adunării Parlamentare Euronest adoptat de Adunarea Parlamentară Euronest la 3 mai 2011 și modificat la 29 mai 2013, la Bruxelles, la 18 martie 2015, la Yerevan, și la 1 noiembrie 2017, la Kiev

15


RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Adunarea Parlamentară Euronest

8.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 47/1


REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

al Adunării Parlamentare EURONEST adoptat la 3 mai 2011 la Bruxelles și modificat la 3 aprilie 2012 la Baku, la 29 mai 2013 la Bruxelles, la 18 martie 2015 la Erevan și la 1 noiembrie 2017 la Kiev

(2018/C 047/01)

Articolul 1

Natură și obiective

(1)   Adunarea Parlamentară EURONEST este instituția parlamentară a Parteneriatului estic încheiat între Uniunea Europeană și partenerii săi est-europeni, căreia i se poate aplica, în principiu, articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, fondată pe interese și angajamente reciproce, precum și pe principiul diferențierii, al asumării și responsabilității comune.

(2)   Adunarea Parlamentară EURONEST constituie forumul parlamentar de promovare a condițiilor necesare în vederea accelerării asocierii politice și a unei integrări economice mai profunde între Uniunea Europeană și partenerii est-europeni. Aceasta contribuie la consolidarea, dezvoltarea și creșterea vizibilității Parteneriatului estic, în calitate de instituție responsabilă pentru consultarea, supravegherea și monitorizarea parlamentară a Parteneriatului.

(3)   Participarea în cadrul Adunării Parlamentare EURONEST este voluntară, cu condiția să fie îndeplinite criteriile de afiliere stabilite de Actul constitutiv, iar Adunarea Parlamentară EURONEST își va păstra spiritul integrării și al deschiderii.

(4)   Adunarea Parlamentară EURONEST contribuie la sprijinirea, promovarea și consolidarea în practică a Parteneriatului estic, acoperind cele patru platforme tematice, și anume:

(a)

aspecte legate de valorile fundamentale, inclusiv democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și aspecte legate de economia de piață, dezvoltarea durabilă și buna guvernare;

(b)

o mai mare integrare economică între UE și partenerii est-europeni, care să sprijine reformele socioeconomice ale țărilor partenere est-europene, precum și schimburile comerciale și liberalizarea investițiilor, toate acestea conducând la o convergență cu legislația și normele UE, în vederea creării unei rețele de zone ample de liber schimb;

(c)

sprijin reciproc în domeniul energiei și al mecanismelor de securitate, precum și armonizarea politicilor energetice ale partenerilor din Europa de Est și a legislației aferente;

(d)

promovarea contactelor interpersonale și facilitarea interacțiunii dintre cetățenii Uniunii Europene și cei ai țărilor partenere din Europa de Est, în între tineri; promovarea cooperării culturale și a dialogului intercultural, precum și sprijinirea educației, a cercetării, a dezvoltării societății informaționale și a mass-mediei.

În acest context, Adunarea Parlamentară EURONEST urmărește coordonarea corespunzătoare a activităților comisiilor sale permanente cu activitățile celor patru platforme tematice. Pe baza unui acord dintre copreședinții comisiilor și președinții platformelor tematice, reprezentanți ai comisiilor Adunării Parlamentare EURONEST pot să fie prezenți la reuniunile platformelor și invers.

Articolul 2

Componență

(1)   Adunarea Parlamentară EURONEST este o adunare mixtă formată din:

(a)

60 de membri ai Parlamentului European;

(b)

câte 10 membri din partea fiecăruia dintre parlamentele participante ale țărilor partenere est-europene.

(2)   Membrii Adunării Parlamentare EURONEST delegați de Parlamentul European și de parlamentele naționale ale țărilor partenere est-europene ar trebui să fie numiți în conformitate cu procedurile instituite de Parlamentul European și, respectiv, de fiecare dintre parlamentele țărilor partenere est-europene, astfel încât distribuția diferitelor grupuri politice și a delegațiilor reprezentate să fie reflectată cât mai bine. În conformitate cu aceleași proceduri, fiecare parlament participant poate decide să desemneze membri supleanți în cadrul Adunării Parlamentare Euronest.

(3)   Adunarea Parlamentară EURONEST este organizată pe baza delegațiilor parlamentare instituite de cele două componente. De asemenea, membrii se pot organiza în cadrul propriilor familii politice din cadrul Adunării Parlamentare EURONEST.

(4)   Parlamentele participante promovează echilibrul de gen atunci când numesc membrii Adunării Parlamentare EURONEST și ai organelor acesteia.

(5)   Adunarea Parlamentară EURONEST asigură o componență echilibrată a organelor sale în ceea ce privește repartizarea pe familii politice și cetățenia membrilor.

(6)   Locurile vacante rămân, în toate cazurile, la dispoziția parlamentului căruia i-au fost atribuite.

Articolul 3

Competențe

(1)   Adunarea Parlamentară EURONEST este forumul de dezbatere, consultare, supraveghere și monitorizare parlamentară cu privire la toate chestiunile legate de Parteneriatul estic. În acest sens, Adunarea Parlamentară EURONEST adoptă, printre altele, rezoluții, recomandări și avize adresate reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic, instituțiilor și conferințelor ministeriale dedicate dezvoltării Parteneriatului estic, precum și instituțiilor Uniunii Europene și ale țărilor partenere din Europa de Est.

(2)   Adunarea Parlamentară EURONEST promovează și încurajează utilizarea maximă a programelor UE deschise țărilor partenere est-europene.

Articolul 4

Președinția și biroul

(1)   Cele două componente ale Adunării Parlamentare EURONEST aleg un birou din rândul membrilor acestora, alcătuit din doi copreședinți cu statut egal (câte unul din partea fiecăreia dintre cele două componente ale Adunării Parlamentare EURONEST) și un număr de vicepreședinți (câte unul din partea fiecăreia dintre țările partenere est-europene participante, diferite de țara copreședintelui respectiv, și un număr egal din partea Parlamentului European). Procedurile electorale și durata mandatelor sunt stabilite de fiecare dintre componente separat.

(2)   Orice membru al biroului care nu poate participa la următoarea reuniune a biroului poate fi substituit de un membru al Adunării Parlamentare EURONEST din cadrul aceluiași grup politic din Parlamentul European sau din cadrul aceleiași delegații a țării partenere est-europene. Anterior reuniunii, copreședinții trebuie informați în scris cu privire la înlocuire. În cazul în care copreședintele este substituit, înlocuitorul își va asuma funcțiile acestuia în calitate de membru al biroului, dar nu și pe cele ale copreședintelui.

(3)   Biroul este responsabil cu coordonarea activității Adunării Parlamentare EURONEST, monitorizarea activităților, rezoluțiilor și recomandărilor acesteia și stabilirea de relații cu reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic, cu conferințele ministeriale și cu grupurile de înalți funcționari și ambasadori, precum și cu reprezentanții societății civile și ai altor organisme. Biroul reprezintă Adunarea în relațiile cu alte instituții.

(4)   Biroul se reunește, la inițiativa copreședinților, de cel puțin două ori pe an, iar una dintre aceste reuniuni trebuie să coincidă cu sesiunea plenară a Adunării Parlamentare EURONEST. Cvorumul biroului este întrunit dacă sunt prezenți cel puțin jumătate dintre membrii componentei sale a partenerilor est-europeni și cel puțin jumătate dintre membrii componentei Parlamentului European.

(5)   Biroul elaborează proiectul de ordine de zi a Adunării Parlamentare EURONEST și stabilește proceduri privind funcționarea Adunării.

(6)   Biroul răspunde de chestiuni legate de componența și atribuțiile comisiilor permanente și ale grupurilor de lucru. Biroul este, de asemenea, responsabil cu autorizarea comisiilor pentru a întocmi rapoarte, propuneri de rezoluții și recomandări. De asemenea, biroul poate prezenta comisiilor diferite chestiuni spre examinare, acestea putând elabora în acest sens rapoarte privind un subiect specific.

(7)   Biroul adoptă deciziile sale cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor prezenți. În cazul în care orice membru sau membru supleant al biroului care reprezintă o delegație a unei țări partenere est-europene declară în numele delegației sale că conținutul unei decizii care urmează să fie adoptată de birou ar avea un impact asupra intereselor vitale ale țării sale și oferă o explicație scrisă în sprijinul acestei declarații, detaliind prejudiciul în cauză, pentru adoptarea deciziei în cauză este necesar consensul membrilor biroului. Această opțiune poate fi folosită numai în cazuri excepționale atunci când decizia propusă afectează în mod expres existența, siguranța și vitalitatea unei țări și trebuie să aibă legătură doar cu acea parte a deciziei care ar avea un impact asupra intereselor vitale ale țării partenere est-europene. Această opțiune nu trebuie utilizată pentru a împiedica biroul să adopte o decizie integrală sau pentru decizii cu caracter tehnic sau procedural.

(8)   Dacă, în momentul calculării cvorumului de membri prezenți sau a numărului de voturi necesare pentru obținerea majorității de două treimi, rezultatul nu este un număr întreg, acesta se rotunjește în sus.

Articolul 5

Relațiile cu reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic, Consiliul de Miniștri, Comisia Europeană și conferințele ministeriale

(1)   Biroul stabilește legături mai strânse în toate domeniile cu instituțiile, organismele și organizațiile Parteneriatului estic.

(2)   Reprezentanții reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic, ai Consiliului de Miniștri, ai Comisiei Europene și ai conferințelor ministeriale dedicate dezvoltării și consolidării Parteneriatului estic sunt invitați de către birou să participe la sesiunile și reuniunile Adunării Parlamentare EURONEST și ale organelor acesteia.

Articolul 6

Observatori

(1)   La propunerea biroului, Adunarea Parlamentară EURONEST poate permite reprezentanților parlamentelor troicii Uniunii Europene să participe în calitate de observatori la reuniunile Adunării Parlamentare EURONEST.

(2)   De asemenea, biroul poate invita reprezentanți ai altor instituții și organisme, precum și alte persoane să participe la sesiunile și reuniunile Adunării Parlamentare EURONEST, ale comisiilor și ale grupurilor de lucru ale acesteia.

(3)   În plus, biroul poate organiza măsuri de cooperare neformale și ad-hoc cu parlamentele naționale din statele membre ale UE.

Articolul 7

Sesiunile plenare ale Adunării Parlamentare EURONEST

(1)   Adunarea Parlamentară EURONEST este convocată de copreședinții acesteia și se reunește, în principiu, o dată pe an, alternativ într-o țară parteneră din Europa de Est și la sediile Parlamentului European, în unul dintre locurile de desfășurare a activității sale, la invitația Parlamentului European sau a parlamentului țării partenere est-europene care găzduiește sesiunea. În anii în care sunt organizate reuniuni la nivel înalt ale Parteneriatului estic, Adunarea Parlamentară EURONEST se convoacă cu puțin timp înainte de data reuniunii la nivel înalt.

(2)   La cererea biroului, copreședinții pot convoca o sesiune extraordinară a Adunării Parlamentare EURONEST.

(3)   Prima ședință a fiecărei sesiuni a Adunării Parlamentare EURONEST este deschisă de Președintele Parlamentului European sau de președintele parlamentului țării partenere est-europene care găzduiește sesiunea.

Articolul 8

Prezidarea sesiunilor

(1)   Copreședinții decid de comun acord care dintre aceștia va prezida fiecare sesiune a Adunării Parlamentare EURONEST. Pe parcursul sesiunii, președintele poate alege să fie înlocuit în această funcție de către celălalt copreședinte sau de către un vicepreședinte.

(2)   Președintele deschide, suspendă și închide sesiunile. Acesta asigură respectarea regulamentului, menține ordinea, oferă cuvântul, limitează timpul afectat luărilor de cuvânt, supune chestiunile la vot și anunță rezultatele votărilor.

(3)   Președintele decide asupra chestiunilor care apar în timpul discuțiilor în cadrul sesiunilor, inclusiv asupra celor care nu sunt prevăzute în Regulamentul de procedură. După caz, acesta consultă biroul.

(4)   Președintele poate lua cuvântul într-o dezbatere numai pentru a introduce un subiect sau pentru a chema la ordine un vorbitor. Dacă dorește să participe la dezbateri, președintele trebuie să părăsească prezidiul în favoarea celuilalt copreședinte sau a unui vicepreședinte.

Articolul 9

Ordinea de zi

(1)   Copreședinții prezintă Adunării Parlamentare EURONEST, spre aprobare, proiectul de ordine de zi a sesiunii plenare întocmit de birou.

(2)   Proiectul de ordine de zi al fiecărei sesiuni plenare include două categorii de subiecte:

(a)

rapoartele prezentate de comisiile permanente; acestea se limitează, în principiu, la un raport per comisie, per sesiune. Propunerile de rezoluții, care pot, de asemenea, face parte dintr-un raport, trebuie prezentate cu patru săptămâni înainte de deschiderea sesiunii. Lungimea maximă a propunerilor de rezoluții este stabilită în anexa II la Regulamentul de procedură. Biroul poate decide, la cererea copreședinților comisiilor, cu privire la numărul de rapoarte care vor fi votate per sesiune în funcție de progresul activității dedicate pregătirii acestora;

(b)

subiectele urgente propuse de o comisie permanentă sau prezentate de biroul însuși; subiectele urgente sunt incluse numai în caz excepțional și nu pot fi mai multe de trei într-o sesiune.

(3)   Pentru a putea depune o propunere de rezoluție cu privire la o chestiune urgentă, este nevoie de cel puțin 10 membri ai Adunării Parlamentare EURONEST, din cel puțin două delegații sau dintr-un grup politic din Parlamentul European. Propunerile de rezoluții referitoare la subiecte urgente trebuie să se limiteze la punctul „Urgențe” înscris pe ordinea de zi a sesiunii și nu pot avea mai mult de 1 000 de cuvinte. Propunerile de rezoluții referitoare la subiecte urgente trebuie depuse cu 48 de ore înainte de deschiderea sesiunii în cursul căreia urmează să fie dezbătute și votate.

(4)   Propunerile de rezoluții referitoare la subiecte urgente sunt prezentate biroului, care se asigură că fiecare propunere de rezoluție îndeplinește criteriile prevăzute la alineatul (3), este înscrisă pe ordinea de zi și este disponibilă în limbile de lucru ale Adunării Parlamentare EURONEST. Propunerile biroului sunt supuse aprobării Adunării Parlamentare EURONEST.

Articolul 10

Cvorumul

(1)   Cvorumul Adunării Parlamentare EURONEST este întrunit dacă sunt prezenți cel puțin o treime dintre membrii componentei sale a partenerilor est-europeni și cel puțin o treime dintre membrii componentei Parlamentului European.

(2)   Orice vot este valabil, indiferent de numărul de votanți, cu excepția cazului în care, în momentul votării, președintele constată, la cererea unui număr de cel puțin 15 membri prezenți făcută înainte de trecerea la vot, că nu este întrunit cvorumul. În cazul în care numărul constatat nu îndeplinește cerința de cvorum, votul se înscrie pe ordinea de zi a următoarei sesiuni.

Articolul 11

Repartizarea locurilor

(1)   Locurile în sala de ședințe sunt repartizate între membri în ordinea alfabetică a numelor, indiferent de cetățenie. Biroul ocupă locurile din față.

(2)   Reprezentanții reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic, ai Consiliului de Miniștri, ai Comisiei Europene și ai conferințelor ministeriale și observatorii ocupă locuri repartizate separat de membri.

Articolul 12

Limbile oficiale și limbile de lucru

(1)   Limbile oficiale ale Adunării Parlamentare EURONEST sunt limbile oficiale ale Uniunii Europene și limbile oficiale ale țărilor partenere din Europa de Est. Limbile de lucru sunt engleza, germana, franceza și rusa. În orice loc de desfășurare a lucrărilor, sprijinul lingvistic solicitat pentru a garanta că orice membru al Adunării Parlamentare EURONEST poate participa pe deplin la procedurile acesteia poate fi acordat de către serviciile corespunzătoare ale Parlamentului European, cu condiția ca parlamentul țării care găzduiește reuniunea să fie de acord.

(2)   Parlamentul care găzduiește reuniunea pune documentele de lucru la dispoziția membrilor Adunării Parlamentare EURONEST în limbile de lucru ale acesteia și, dacă este posibil, în toate limbile oficiale.

(3)   În principiu și în măsura în care este posibil, toți membrii pot lua cuvântul în cadrul dezbaterilor exprimându-se în una dintre limbile oficiale ale Adunării Parlamentare EURONEST. Intervențiile sunt interpretate în limbile de lucru ale Adunării Parlamentare EURONEST și, numai dacă acest lucru este compatibil cu Codul de conduită al Parlamentului European privind multilingvismul, în limbile oficiale corespunzătoare ale Uniunii Europene atunci când reuniunile Adunării Parlamentare EURONEST sunt organizate în unul dintre locurile în care își desfășoară activitatea Parlamentul European.

(4)   Reuniunile comisiilor și, atunci când este cazul, ale grupurilor de lucru, precum și audierile se desfășoară în limbile de lucru, fără a aduce atingere posibilităților prevăzute în Regulamentul de procedură.

(5)   Textele adoptate de Adunarea Parlamentară EURONEST se publică în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și de către parlamentele țărilor partenere est-europene în limbile oficiale ale acestora și în forma considerată adecvată de fiecare dintre acestea.

Articolul 13

Caracterul public al dezbaterilor

În absența unor dispoziții contrare, sesiunile Adunării Parlamentare EURONEST sunt publice.

Articolul 14

Dreptul de a lua cuvântul

(1)   Un membru al Adunării Parlamentare EURONEST poate lua cuvântul atunci când este invitat de către președintele de sesiune.

(2)   Reprezentanții reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic, ai Consiliului de Miniștri, ai Comisiei Europene și ai conferințelor ministeriale și observatorii pot lua cuvântul în urma acordului președintelui.

(3)   În cazul în care un vorbitor se îndepărtează de la subiect, președintele îi atrage atenția cu privire la aceasta. În cazul în care vorbitorul persistă, președintele îi poate interzice să mai ia cuvântul pentru o perioadă de timp pe care o consideră adecvată.

Articolul 15

Solicitările de respectare a Regulamentului de procedură

(1)   Orice membru poate solicita respectarea Regulamentului de procedură sau poate prezenta o moțiune de procedură, acordându-i-se cuvântul cu prioritate pentru cel mult două minute.

(2)   La cerere, președintele poate da cuvântul unui vorbitor împotriva moțiunii de procedură pentru cel mult două minute.

(3)   Nu se acordă cuvântul altor vorbitori.

(4)   Președintele anunță decizia sa cu privire la solicitarea de respectare a Regulamentului de procedură sau cu privire la moțiunea de procedură. După caz, acesta consultă biroul.

Articolul 16

Dreptul de vot și modalitățile de votare

(1)   Fiecare membru are dreptul la un singur vot, personal și netransferabil.

(2)   Adunarea Parlamentară EURONEST votează electronic. În cazul în care acest lucru nu este posibil, Adunarea Parlamentară EURONEST votează prin ridicarea mâinii. În cazul în care rezultatul votului prin ridicarea mâinii nu este clar, adunarea este invitată să se pronunțe folosind cartonașe colorate.

(3)   Numărarea voturilor se face de către comisia de numărare a voturilor care este compusă din două părți egale ale reprezentanților secretariatelor celor două componente ale Adunării Parlamentare EURONEST. Comisia de numărare a voturilor este numită de birou anterior începerii fiecărei sesiuni și raportează rezultatul numărării voturilor direct copreședinților.

(4)   La cererea scrisă a cel puțin 15 membri ai adunării, transmisă înainte de ora 18.00 în ziua precedentă votării, Adunarea Parlamentară EURONEST poate hotărî să voteze prin vot secret.

(5)   Adunarea Parlamentară EURONEST își adoptă deciziile cu o majoritate simplă din voturile membrilor prezenți. În cazul în care, înaintea votului, s-a prezentat o cerere de vot pe componente separate de către minimum o zecime dintre membrii care provin din cel puțin două grupuri politice din Parlamentul European sau din cel puțin două delegații ale componentei partenerilor est-europeni a Adunării Parlamentare EURONEST, are loc un vot în care reprezentanții componentei partenerilor est-europeni și reprezentanții componentei Parlamentului European votează separat, dar simultan (1). Textul în cauză se consideră a fi fost adoptat în cazul în care întrunește o majoritate de două treimi din voturile exprimate separat în fiecare dintre componente.

(6)   În cazul în care textul care urmează să fie supus votului conține două sau mai multe prevederi sau referințe la două sau mai multe puncte sau se poate împărți în două sau mai multe părți cu o semnificație și/sau cu o valoare normativă diferită, poate fi solicitat un vot pe părți de către un grup politic din cadrul Parlamentului European sau de către cel puțin cinci membri ai Adunării Parlamentare EURONEST. Cererea este prezentată în scris copreședinților până la ora 18.00 în ziua anterioară votării, cu excepția cazului în care copreședinții stabilesc un alt termen.

Articolul 17

Rezoluțiile și recomandările Adunării Parlamentare EURONEST

(1)   Adunarea Parlamentară EURONEST poate adopta rezoluții și recomandări adresate reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic, precum și instituțiilor, organismelor, grupurilor și conferințelor ministeriale dedicate consolidării Parteneriatului estic sau adresate instituțiilor Uniunii Europene și ale țărilor partenere est-europene, pe teme legate de diferite domenii acoperite de parteneriat.

(2)   Adunarea Parlamentară EURONEST votează propuneri de rezoluții incluse în rapoartele prezentate de comisiile permanente.

(3)   Adunarea Parlamentară EURONEST votează, de asemenea, dacă este cazul, propuneri de rezoluții care vizează subiecte urgente.

(4)   Președintele invită, dacă este cazul, autorii unor propuneri de rezoluții similare privind subiecte urgente să elaboreze o propunere comună de rezoluție. După dezbateri, Adunarea Parlamentară EURONEST supune votului, mai întâi, fiecare dintre propunerile de rezoluții și amendamentele aferente. Din momentul prezentării rezoluției comune, toate celelalte propuneri de rezoluții prezentate de către aceiași autori sunt caduce. De asemenea, toate celelalte texte privind același subiect vor deveni caduce prin aprobarea unei rezoluții comune. În cazul în care nu se adoptă nicio rezoluție comună, propunerile de rezoluții rămase sunt supuse la vot în ordinea depunerii lor.

Articolul 18

Mesajele adresate reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic

Biroul Adunării Parlamentare EURONEST prezintă un mesaj adresat reuniunii la nivel înalt sau, după caz, reuniunii ministeriale a Parteneriatului estic, care se bazează pe rezoluțiile și recomandările adoptate de Adunarea Parlamentară EURONEST. Mesajul este transmis instituțiilor corespunzătoare în comun de către copreședinți.

Articolul 19

Declarații

Biroul poate conveni în regim de urgență asupra unor declarații referitoare la chestiuni legate de Parteneriatul estic, precum și ca reacție la o eventuală calamitate naturală, declanșarea unei crize sau izbucnirea unui conflict în privința cărora se consideră adecvat sau necesar să se lanseze un apel instituțional prin care părțile implicate să fie chemate să se abțină de la violențe și/sau să inițieze negocieri politice sau prin care să se cheme la solidaritate față de persoanele și țările afectate. Declarațiile ar trebui să se bazeze pe rezoluțiile și recomandările existente adoptate de Adunarea Parlamentară EURONEST și ar trebui transmise cât mai curând posibil tuturor membrilor Adunării Parlamentare EURONEST, spre informare. Declarațiile sunt făcute publice de către copreședinți.

Articolul 20

Amendamente

(1)   Amendamentele aduse textelor în cursul sesiunii pot fi depuse de minimum cinci membri ai Adunării Parlamentare EURONEST sau de un grup politic, conform prevederilor articolului 2 alineatul (3). Aceste amendamente se referă la textul pe care doresc să îl modifice și să fie depuse în scris. Pe baza acestor criterii, biroul poate decide (in)admisibilitatea amendamentului.

(2)   Termenul de depunere a amendamentelor este anunțat la începutul sesiunii.

(3)   În cadrul votării, amendamentele au prioritate față de textul la care se referă.

(4)   În cazul în care două sau mai multe amendamente se aplică aceleiași părți de text, cel al cărui conținut se îndepărtează cel mai mult de textul inițial este votat primul. Dintre amendamentele orale, pot fi luate în considerare doar cele prin care se corectează erori faptice sau lingvistice. Nu se ia în considerare niciun alt amendament oral.

(5)   Adunarea nu ia în considerare niciun amendament (inclusiv amendamente orale) cu privire la care a fost ridicată o obiecție privind interesul vital.

Articolul 21

Întrebări cu solicitare de răspuns scris

(1)   Orice membru al Adunării Parlamentare EURONEST poate adresa întrebări cu solicitare de răspuns scris organelor ministeriale ale Parteneriatului estic, președinției în exercițiu a reuniunii la nivel înalt, Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene sau Comisiei Europene.

(2)   Aceste întrebări trebuie să se refere la Parteneriatul estic, în special la cele patru platforme tematice ale sale. Întrebările sunt adresate în scris biroului, care hotărăște cu privire la admisibilitatea lor și, dacă sunt admisibile, le transmite organismelor corespunzătoare, solicitând în mod specific un răspuns scris în termen de două luni de la data transmiterii întrebării.

Articolul 22

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

(1)   În cadrul fiecărei sesiuni, există un interval de timp afectat întrebărilor adresate organelor ministeriale ale Parteneriatului estic, președinției în exercițiu a reuniunii la nivel înalt, Consiliului de Miniștri al Uniunii Europene și Comisiei Europene, programat de către birou într-un moment în care instituțiile menționate sunt reprezentate la cel mai înalt nivel.

(2)   Orice membru al Adunării Parlamentare EURONEST poate depune o singură întrebare cu solicitare de răspuns oral. Aceste întrebări trebuie să se refere la Parteneriatul estic, în special la cele patru platforme tematice ale sale. În cazul în care o întrebare este semnată de mai mulți membri, un singur semnatar este invitat să adreseze întrebarea în cauză. Întrebările, care nu trebuie să depășească 100 de cuvinte, sunt prezentate în scris biroului în termenul stabilit de acesta din urmă. Biroul decide dacă acestea sunt admisibile. În special, biroul declară inadmisibile întrebările care au legătură cu subiecte înscrise deja pe ordinea de zi a sesiunii. Întrebările declarate admisibile sunt transmise instituțiilor corespunzătoare. Copreședinții decid asupra ordinii de examinare a întrebărilor cu solicitare de răspuns oral, autorii întrebărilor fiind informați cu privire la decizia adoptată.

(3)   Adunarea Parlamentară EURONEST nu alocă examinării întrebărilor cu solicitare de răspuns oral mai mult de două ore cu ocazia fiecărei sesiuni. Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp primesc un răspuns scris, cu excepția cazului în care autorii acestora le retrag. O întrebare cu solicitare de răspuns oral nu poate primi răspuns decât dacă autorul său este prezent.

(4)   Organele ministeriale ale Parteneriatului estic, președinția în exercițiu a reuniunii la nivel înalt, Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene și Comisia Europeană sunt invitate să ofere răspunsuri succinte la întrebări. La cererea a minimum 20 de membri ai Adunării Parlamentare EURONEST, răspunsul poate fi urmat de o dezbatere. Președintele stabilește o limită de timp pentru această dezbatere.

Articolul 23

Cereri de aviz adresate Adunării Parlamentare EURONEST

La solicitarea reuniunii la nivel înalt a Parteneriatului estic, a conferințelor ministeriale, a Comisiei Europene sau a altor instituții relevante ale UE sau ale Parteneriatului estic, Adunarea Parlamentară EURONEST, la recomandarea biroului, poate elabora avize și propuneri privind adoptarea unor măsuri specifice legate de diversele domenii de activitate ale Parteneriatului estic. În asemenea situații, cererea este transmisă biroului, care poate prezenta chestiunea Adunării Parlamentare EURONEST, împreună cu o recomandare.

Articolul 24

Procesele-verbale ale procedurilor

Proiectele de procese-verbale ale sesiunilor plenare și cele ale reuniunilor biroului, ale comisiilor permanente și ale grupurilor de lucru, împreună cu listele de prezență și textele deciziilor adoptate sunt redactate și păstrate de secretariatul delegației care găzduiește sesiunile și reuniunile. Celelalte delegații vor primi o copie a acestor proiecte de procese-verbale, după finalizarea acestora.

Articolul 25

Comisiile permanente

(1)   Pentru a examina mai amănunțit aspectele specifice ale Parteneriatului estic, Adunarea Parlamentară EURONEST instituie următoarele patru comisii permanente:

Comisia pentru afaceri politice, drepturile omului și democrație;

Comisia pentru integrare economică, apropriere legislativă și convergență cu politicile UE;

Comisia pentru securitate energetică;

Comisia pentru afaceri sociale, ocuparea forței de muncă, educație, cultură și societatea civilă

(2)   În conformitate cu prevederile generale privind funcționarea Adunării Parlamentare EURONEST, comisiile permanente sunt compuse din membri ai Adunării Parlamentare, în conformitate cu articolul 2, și funcționează strict paritar. Competențele, responsabilitățile, membrii și procedurile comisiilor permanente sunt detaliate în anexa I.

(3)   Regulamentul de procedură al comisiilor permanente este adoptat de Adunarea Parlamentară EURONEST la propunerea biroului.

Articolul 26

Comisiile temporare și de monitorizare

Adunarea Parlamentară EURONEST poate în orice moment, la propunerea biroului sau a membrilor Adunării, inclusiv a cel puțin o treime dintre membrii componentei partenerilor est-europeni și a cel puțin o treime dintre membrii componentei Parlamentului European, să constituie comisii temporare și de monitorizare și, în momentul deciziei de constituire, stabilește responsabilitățile, componența și mandatul acestora. Pot exista cel mult două comisii de acest tip care să își desfășoare activitatea în același timp. Comisiile de monitorizare trebuie să-și finalizeze activitatea în termen de un an; în cazuri speciale, acest termen poate fi prelungit cu încă șase luni.

Articolul 27

Grupurile de lucru și audierile

(1)   Biroul poate hotărî să instituie grupuri de lucru privind un aspect specific al Parteneriatului estic sau să trimită misiuni de informare în țările partenere est-europene, în țările Uniunii Europene sau pe lângă organizațiile internaționale, sub rezerva constrângerilor bugetare. În oricare dintre cazuri, biroul hotărăște cu privire la organizarea, responsabilitățile și componența lor. Acestor grupuri de lucru sau misiuni li se poate încredința mandatul de a elabora rapoarte și propuneri de rezoluții sau recomandări adresate Adunării Parlamentare EURONEST. Grupurile de lucru instituite continuă să funcționeze până când Adunarea Parlamentară EURONEST decide altfel. Fiecărei componentă a unui grup de lucru este reprezentată de același număr de membri.

(2)   Orice membru al grupului de lucru care nu poate participa la o reuniune poate fi înlocuit de un membru al Adunării Parlamentare EURONEST din cadrul aceluiași grup politic din Parlamentul European sau din cadrul aceleiași delegații a țării partenere est-europene. Anterior reuniunii, copreședinții grupului de lucru în cauză trebuie informați în scris cu privire la înlocuire.

(3)   Pentru a permite o mai bună înțelegere între popoarele Uniunii Europene și cele din țările partenere din Europa de Est și pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la aspectele legate de Parteneriatul estic, Adunarea Parlamentară EURONEST poate organiza periodic audieri. Acestea sunt organizate sub responsabilitatea biroului și oferă ocazia de a invita persoane capabile să furnizeze Adunării Parlamentare EURONEST informații din surse directe cu privire la situațiile politice, economice, sociale și culturale de interes.

Articolul 28

Relațiile cu comisiile parlamentare de asociere (CPA), comisiile de cooperare parlamentară (CCP) și cu delegațiile

(1)   Adunarea Parlamentară EURONEST poate să invite comisiile parlamentare de asociere (CPA), comisiile de cooperare parlamentară (CCP) și delegațiile instituite în temeiul acordurilor existente, precum și oricare alte comisii sau delegații instituite ulterior să ia parte la activitatea sa.

(2)   Invitația poate include, în special, reuniunea comisiilor parlamentare de asociere (CPA), comisiilor de cooperare parlamentară (CCP) și a delegațiilor existente în timpul sesiunii Adunării Parlamentare EURONEST.

Articolul 29

Finanțarea cheltuielilor de organizare, participare, interpretare și traducere

(1)   Fără a aduce atingere articolului 12 alineatul (1), parlamentul care găzduiește o sesiune a Adunării Parlamentare EURONEST, o reuniune a biroului sau o reuniune a unei comisii sau a unui grup de lucru este responsabil pentru stabilirea modalităților practice de organizare a sesiunii sau a reuniunii.

(2)   La propunerea biroului, Adunarea Parlamentară EURONEST poate recomanda să se aducă o contribuție financiară din partea altor parlamente pentru a se acoperi cheltuielile de organizare a unei sesiuni a Adunării Parlamentare EURONEST sau a unei reuniuni a unei comisii sau a unui grup de lucru.

(3)   Cheltuielile de călătorie, de cazare și de transport local ale fiecărui participant sunt suportate de instituția din care acesta face parte.

(4)   Costurile de organizare sunt suportate de parlamentul care găzduiește o sesiune a Adunării Parlamentare EURONEST, o reuniune a biroului sau o reuniune a unei comisii sau a unui grup de lucru, conform prevederilor enunțate în cele ce urmează.

(5)   Atunci când o sesiune a Adunării Parlamentare EURONEST, o reuniune a biroului sau o reuniune a comisiilor sau a grupurilor de lucru este organizată în locurile de desfășurare a activității Parlamentului European, acesta, fără a aduce atingere articolului 12 alineatul (1) și în temeiul propriei diversități lingvistice, asigură interpretarea în limbile oficiale ale Uniunii Europene, în funcție de necesitățile fiecărei reuniuni și în conformitate cu Codul de conduită al Parlamentului European privind multilingvismul.

(6)   Atunci când o sesiune a Adunării Parlamentare EURONEST, o reuniune a biroului sau o reuniune a comisiilor sau a grupurilor de lucru este organizată în afara locurilor de desfășurare a activității Parlamentul European, acesta, fără a aduce atingere articolului 12 alineatul (1) și în temeiul propriei diversități lingvistice, asigură interpretarea numai în limbile de lucru ale Adunării Parlamentare EURONEST și în limbile oficiale ale Uniunii Europene care urmează să fie folosite de membrii Parlamentului European, în conformitate cu Codul de conduită al Parlamentului European privind multilingvismul.

(7)   Parlamentul European își asumă responsabilitatea pentru traducerea documentelor oficiale adoptate de Adunarea Parlamentară EURONEST în limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acesta își asumă, de asemenea, cu condiția ca parlamentele țărilor partenere din Europa de Est să fie de acord și în temeiul propriei sale diversități lingvistice, traducerea în limbile de lucru ale Adunării Parlamentare EURONEST a documentelor elaborate în etapa pregătitoare a reuniunilor Adunării Parlamentare EURONEST și ale organelor sale sau în timpul acestora. Parlamentele țărilor partenere din Europa de Est își asumă răspunderea pentru traducerea documentelor oficiale adoptate de Adunarea Parlamentară EURONEST în limbile oficiale respective ale țărilor lor.

Articolul 30

Secretariatul

(1)   Pentru pregătirea și buna desfășurare a lucrărilor sale, Adunarea Parlamentară EURONEST este asistată de un secretariat alcătuit din funcționari aleși din fiecare dintre cele două componente ale Adunării Parlamentare EURONEST.

Secretariatul acordă asistență sesiunilor plenare, biroului, comisiilor și grupurilor de lucru. În vederea garantării unei asistențe profesionale și imparțiale pentru Adunare, cele două componente vor facilita cooperarea strânsă și consolidarea capacităților, precum și schimbul reciproc de experiență profesională între diferitele componente ale Secretariatului.

(2)   Salariile și alte cheltuieli ale membrilor Secretariatului sunt suportate de parlamentele respective.

(3)   Parlamentul care găzduiește o sesiune a Adunării Parlamentare EURONEST sau o reuniune a biroului, a uneia dintre comisiile sale sau grupurile sale de lucru acordă asistență pentru organizarea sesiunii sau a reuniunii în cauză.

Articolul 31

Interpretarea Regulamentului de procedură

Copreședinții sau, la solicitarea acestora, biroul decide asupra aspectelor legate de interpretarea Regulamentului de procedură.

Articolul 32

Modificarea Regulamentului de procedură

(1)   Modificările propuse la Regulamentul de procedură sunt adoptate de Adunarea Parlamentară EURONEST pe baza propunerilor biroului.

(2)   Modificările se adoptă cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor prezenți. În cazul în care, înaintea votului, s-a prezentat o cerere de vot pe componente separate de către minimum o zecime dintre membrii care provin din cel puțin două grupuri politice din Parlamentul European sau din cel puțin două delegații ale componentei partenerilor est-europeni a Adunării Parlamentare EURONEST, are loc un vot în care reprezentanții componentei partenerilor est-europeni și reprezentanții componentei Parlamentului European votează separat. Textul în cauză se consideră a fi fost adoptat în cazul în care întrunește o majoritate de două treimi din voturile exprimate separat în fiecare dintre componente.

(3)   În lipsa unor dispoziții contrare în momentul votului, modificările la Regulamentul de procedură intră în vigoare în prima zi din perioada de sesiune care urmează adoptării acestora.


(1)  În urma unei propuneri din partea grupului de lucru pentru Regulamentul de procedură al Adunării Parlamentare EURONEST, aprobată de Biroul Adunării Parlamentare EURONEST la 17 martie 2015, cu scopul de a permite utilizarea echipamentului electronic, cele două componente ar trebui să voteze pe rând, fără ca rezultatul să fie anunțat înainte ca ambele componente să fi votat.


ANEXA I

COMPETENȚELE, RESPONSABILITĂȚILE, MEMBRII ȘI PROCEDURILE COMISIILOR PERMANENTE

Articolul 1

Există patru comisii parlamentare permanente, cu următoarele competențe și responsabilități:

Comisia pentru afaceri politice, drepturile omului și democrație;

Comisia pentru integrare economică, apropriere legislativă și convergența cu politicile UE;

Comisia pentru securitate energetică;

Comisia pentru afaceri sociale, ocuparea forței de muncă, educație, cultură și societatea civilă

I.   Comisia pentru afaceri politice, drepturile omului și democrație

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.

dezvoltarea unor instituții democratice stabile, chestiunile de guvernanță și rolul partidelor politice;

2.

promovarea dialogului politic, măsurile de dezvoltare a încrederii multilaterale și contribuția la soluționarea pașnică a conflictelor;

3.

relațiile cu alte organizații și adunări parlamentare naționale și internaționale privind chestiuni care intră în domeniul său de competență;

4.

pacea, securitatea, stabilitatea;

5.

standardele electorale, rolul și reglementarea mass-mediei și combaterea corupției.

Această comisie urmărește coordonarea adecvată dintre activitățile sale și platforma tematică I a Parteneriatului estic.

II.   Comisia pentru integrare economică, apropiere legislativă și convergență cu politicile UE

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.

monitorizarea relațiilor economice, financiare și comerciale dintre UE și partenerii est-europeni, cu țările terțe și cu organizații regionale;

2.

relațiile cu organizațiile internaționale corespunzătoare (în special cu Organizația Mondială a Comerțului) și cu organizațiile care activează la nivel regional pentru promovarea integrării economice și comerciale;

3.

armonizarea cadrului normativ sau a măsurilor de standardizare în domeniile reglementate de instrumentele de drept internațional;

4.

aspectele referitoare la finanțarea Parteneriatului, inclusiv monitorizarea punerii în aplicare a mecanismelor Băncii Europene de Investiții și a altor instrumente și mecanisme de acest tip;

5.

dezvoltarea durabilă, resursele naturale, schimbările climatice și guvernanța mediului;

6.

facilitarea interconectării rețelelor de transport și de telecomunicații;

7.

investițiile în context regional și cooperarea transfrontalieră.

Această comisie urmărește coordonarea adecvată dintre activitățile sale și platforma tematică II a Parteneriatului estic.

III.   Comisia pentru securitate energetică

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.

monitorizarea conceperii și punerii în aplicare a unui mecanism reciproc de sprijin și securitate energetică;

2.

sprijinirea consolidării contactelor în materie de securitate energetică și de pregătire pentru crizele energetice;

3.

monitorizarea armonizării politicilor și a legislației energetice ale partenerilor est-europeni, precum și diversificarea aprovizionării și a traseelor de tranzit;

4.

sprijinirea creării unei piețe a energiei interconectate și diversificate, care să includă și sursele de energie regenerabile.

Această comisie urmărește coordonarea adecvată dintre activitățile sale și platforma tematică III a Parteneriatului estic.

IV.   Comisia pentru afaceri sociale, ocuparea forței de muncă, educație, cultură și societatea civilă

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.

promovarea și sprijinirea cooperării în domeniile culturii și educației, promovarea dialogului dintre culturi și a relațiilor cu organismele și agențiile internaționale corespunzătoare;

2.

dezvoltarea socială și umană, aspectele legate de tineret și egalitatea dintre femei și bărbați;

3.

incluziunea socială, protecția socială, dialogul social, infrastructurile și serviciile sociale, inclusiv aspectele legate de sănătate;

4.

migrația și mobilitatea;

5.

piața forței de muncă și politica din domeniul ocupării forței de muncă;

6.

monitorizarea dezvoltării societății informaționale;

7.

sprijinirea cooperării în domeniul învățării limbilor străine, al tineretului și al cercetării;

8.

relațiile cu Forumul Societății Civile și cu ONG-urile din UE și din țările partenere est-europene.

Această comisie urmărește coordonarea adecvată dintre activitățile sale și platforma tematică IV a Parteneriatului estic.

Articolul 2

(1)   Fiecare comisie permanentă are maximum 30 de membri și este alcătuită, pe cât posibil, dintr-un număr egal de membri ai ambelor componente, reflectând componența Adunării Parlamentare EURONEST. Dimensiunea și componența comisiilor permanente se decid de către Adunarea Parlamentară EURONEST la propunerea biroului.

(2)   Fiecare membru al Adunării Parlamentare EURONEST are dreptul de a fi membru al uneia dintre comisiile permanente. În situații excepționale, un membru poate aparține de două comisii permanente.

(3)   Membrii sunt numiți în conformitate cu procedurile care urmează să fie stabilite de fiecare parlament, astfel încât să se reflecte, pe cât posibil, distribuția diferitelor grupuri politice și delegații reprezentate în componenta Parlamentului European și, respectiv, în componenta țărilor partenere est-europene.

Articolul 3

(1)   Fiecare comisie alege, din rândul membrilor săi, un birou alcătuit din doi copreședinți cu statut egal (câte unul din partea fiecăreia dintre cele două componente ale Adunării Parlamentare EURONEST) și patru vicepreședinți (câte doi din partea fiecăreia dintre cele două componente ale Adunării Parlamentare EURONEST), procedurile electorale și durata mandatelor aferente fiind fixate de fiecare componentă.

(2)   Copreședinții decid de comun acord ordinea în care vor prezida fiecare ședință a comisiei.

(3)   Comisiile pot numi raportori pentru examinarea chestiunilor specifice care sunt de competența lor și pentru întocmirea rapoartelor care urmează să fie prezentate Adunării Parlamentare EURONEST, cu autorizația biroului, în conformitate cu Regulamentul de procedură.

(4)   Comisiile permanente pot dezbate punctele de pe ordinea lor de zi fără a întocmi un raport și pot informa biroul în scris cu privire la faptul că punctele respective au fost dezbătute.

(5)   Comisiile raportează cu privire la activitatea lor în fața Adunării Parlamentare EURONEST.

Articolul 4

(1)   Comisiile se reunesc la convocarea copreședinților lor pentru cel mult două reuniuni pe an, dintre care una în perioada de sesiune plenară a Adunării Parlamentare EURONEST. Reuniunile se organizează alternativ într-o țară parteneră est-europeană și în localurile Parlamentului European din unul dintre locurile în care acesta își desfășoară activitatea. Comisiile pot organiza reuniuni comune la decizia copreședinților.

(2)   Orice membru poate depune amendamente spre a fi examinate în comisie.

(3)   În ceea ce privește procedura, Regulamentul de procedură al Adunării Parlamentare EURONEST se aplică mutatis mutandis în cazul reuniunilor comisiilor. În special, cvorumul este întrunit într-o comisie dacă sunt prezenți cel puțin o treime dintre membrii fiecărei componente.

(4)   Cu excepția cazului în care o comisie decide altfel, toate reuniunile sunt publice.


ANEXA II

LUNGIMEA TEXTELOR

Textelor depuse în vederea traducerii și reproducerii li se aplică următoarele limite maxime:

expuneri de motive, documente de lucru pregătitoare și procese-verbale ale reuniunilor grupurilor de lucru și ale misiunilor de informare: 6 pagini;

propuneri de rezoluții incluse în rapoarte sau referitoare la subiecte cu caracter urgent: 4 pagini, incluzând considerentele, dar excluzând referirile.

Se consideră o pagină un text de 1 500 de caractere tipărite, fără a număra spațiile.

Prezenta anexă poate fi modificată de birou.


8.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 47/15


REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

al comisiilor permanente ale Adunării Parlamentare Euronest adoptat de Adunarea Parlamentară Euronest la 3 mai 2011 și modificat la 29 mai 2013, la Bruxelles, la 18 martie 2015, la Yerevan, și la 1 noiembrie 2017, la Kiev

(2018/C 047/02)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Adunării Parlamentare Euronest și ținând cont de propunerea Biroului, Adunarea Parlamentară Euronest adoptă prezentul Regulament de procedură al comisiilor permanente.

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Regulamentul de procedură al comisiilor permanente stabilește mecanismele de lucru comune pentru toate cele patru comisii permanente ale Adunării Parlamentare Euronest (denumite în continuare: comisiile):

Comisia pentru afaceri politice, drepturile omului și democrație;

Comisia pentru integrare economică, apropriere legislativă și convergență cu politicile UE;

Comisia pentru securitate energetică;

Comisia pentru afaceri sociale, ocuparea forței de muncă, educație, cultură și societatea civilă.

(2)   Regulamentul de procedură al Adunării Parlamentare Euronest se aplică, mutatis mutandis, reuniunilor comisiilor fără a aduce atingere Regulamentului de procedură al comisiilor permanente.

Articolul 2

Componență

(1)   O comisie are maximum 30 de membri și este alcătuită din:

15 membri din Parlamentul European;

15 membri din parlamentele participante ale țărilor partenere est-europene (1).

Acest lucru reflectă componența Adunării Parlamentare Euronest.

(2)   Fiecare membru al Adunării Parlamentare Euronest are dreptul de a fi membru al uneia dintre comisiile permanente. În situații excepționale, un membru poate face parte din două comisii permanente.

(3)   Membrii sunt numiți în conformitate cu procedurile stabilite de fiecare parlament, astfel încât să se reflecte, pe cât posibil, distribuția diferitelor grupuri politice și delegații reprezentate în Parlamentul European și, respectiv, în țările partenere est-europene.

(4)   Dimensiunea și componența comisiilor permanente se aprobă de către Adunarea Parlamentară Euronest, la propunerea Biroului.

Articolul 3

Președinția și Biroul

(1)   Fiecare comisie alege, din rândul membrilor săi, un birou alcătuit din doi copreședinți cu statut egal (câte unul din partea fiecărei componente) și patru vicepreședinți (câte doi din partea fiecărei componente), procedurile electorale și durata mandatelor aferente fiind decise separat de fiecare componentă.

(2)   Copreședinții decid de comun acord ordinea în care vor prezida reuniunea comisiei.

Articolul 4

Membrii supleanți

(1)   Orice membru titular care nu poate participa la o reuniune a comisiei poate fi înlocuit de un membru supleant din aceeași componentă a adunării, sub rezerva acordului între cei doi membri. Președintele trebuie informat cu privire la orice înlocuire înainte de începerea reuniunii.

(2)   În cadrul comisiei, membrul supleant dispune de aceleași drepturi și este supus acelorași obligații ca și membrul titular.

Articolul 5

Reuniuni

(1)   Comisiile se reunesc la convocarea copreședinților lor pentru cel mult două reuniuni pe an, dintre care una în perioada de sesiune plenară a Adunării Parlamentare Euronest.

(2)   La propunerea Biroului comisiei, copreședinții elaborează și prezintă proiectul de ordine de zi al fiecărei reuniuni a comisiei.

(3)   Reuniunile comisiilor se desfășoară în limbile de lucru ale Adunării Parlamentare Euronest. Cu excepția cazului în care copreședinții decid altfel, toate reuniunile sunt publice.

(4)   Președintele conduce ședința, se asigură că este respectat Regulamentul de procedură, menține ordinea, dă cuvântul vorbitorilor, declară discuțiile închise, supune problemele la vot și anunță rezultatul voturilor.

(5)   Membrii pot lua cuvântul doar atunci când președintele îi invită să facă acest lucru. Un vorbitor nu poate fi întrerupt decât din rațiuni de ordine. Dacă un vorbitor se îndepărtează de la subiect, președintele îl cheamă la ordine și, cu a doua ocazie, îi poate interzice să ia cuvântul din nou cu privire la același subiect până la încheierea dezbaterilor.

(6)   Președintele îl cheamă la ordine pe orice membru al comisiei care perturbă desfășurarea ședinței. În caz de recidivă, președintele îl poate evacua din sală pe membrul respectiv până la terminarea reuniunii.

(7)   Două sau mai multe comisii pot, cu acordul Birourilor lor, să organizeze reuniuni comune cu privire la subiecte de interes comun.

Articolul 6

Rapoarte și subiecte urgente

(1)   Comisiile pot numi raportori pentru examinarea unor chestiuni specifice care sunt de competența lor și pentru pregătirea rapoartelor care urmează să fie prezentate Adunării Parlamentare Euronest sau a avizelor care urmează să fie prezentate altor comisii, cu condiția autorizării de către Birou. Numărul acestor rapoarte este limitat, în principiu, la un raport per comisie per ședință. Biroul poate decide, la cererea copreședinților comisiilor, numărul de rapoarte care vor fi votate în fiecare sesiune, în funcție de progresul activității dedicate pregătirii acestora.

(2)   În mod excepțional, o comisie poate propune Adunării Parlamentare Euronest subiecte urgente. Numărul subiectelor urgente este limitat în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul de procedură al Adunării Parlamentare Euronest.

(3)   În plus, comisiile pot discuta alte puncte de pe ordinea de zi a acestora fără un raport și pot informa Biroul Adunării Parlamentare Euronest în scris că punctele în cauză au fost discutate.

(4)   Comisiile raportează cu privire la activitatea lor în fața Adunării Parlamentare Euronest.

Articolul 7

Cvorum și vot

(1)   Cvorumul unei comisii este atins atunci când cel puțin o treime din membrii fiecărei componente sunt prezenți. În cazul reuniunilor comune ale comisiilor, cvorumul este atins atunci când cel puțin un sfert din membrii fiecărei componente sunt prezenți.

(2)   Toate voturile sunt valabile indiferent de numărul alegătorilor. Cu toate acestea, orice membru al comisiei poate solicita verificarea cvorumului înainte de vot. Dacă, în urma solicitării, se constată că cvorumul nu este întrunit, votul este amânat.

(3)   Comisia sau, în cazul reuniunilor comune, comisiile adoptă decizii cu o majoritate de două treimi din membrii care au participat la vot. La votarea în comisie sau, în cazul reuniunilor comune, în comisii, fiecare membru are dreptul la un singur vot, personal și netransferabil.

(4)   În cazul votului prin ridicarea mâinii, numărarea voturilor se face de către comisia de numărare a voturilor, care este compusă din două părți egale ale reprezentanților secretariatelor fiecărei componente a Adunării Parlamentare Euronest. Comisia de numărare a voturilor este numită de copreședinții de comisie înainte de începerea reuniunii relevante și raportează rezultatul numărării voturilor direct copreședinților.

(5)   Orice membru poate depune amendamente spre a fi examinate în comisie sau, în cazul reuniunilor comune, în comisii, în termenul anunțat de copreședinți. Aceste amendamente trebuie să se refere la textul pe care doresc să îl modifice și să fie depuse în scris. Amendamentele orale sunt acceptate numai dacă vizează corectarea erorilor faptice sau lingvistice. Nu se acceptă niciun alt tip de amendament oral.

(6)   În cazul în care, înaintea votului, s-a prezentat o cerere de vot pe componente separate de către minimum trei membri ai comisiei care provin din cel puțin două grupuri politice din Parlamentul European sau din cel puțin două delegații ale componentei partenerilor est-europeni a Adunării Parlamentare Euronest, are loc un vot în care reprezentanții componentei partenerilor est-europeni și reprezentanții componentei Parlamentului European votează separat, dar simultan. Textul în cauză este adoptat în cazul în care întrunește o majoritate de două treimi din voturile exprimate separat pentru ambele componente. Aceleași dispoziții se aplică și în cazul reuniunilor comune ale comisiilor.

(7)   În cazul în care textul care urmează să fie supus votului conține două sau mai multe prevederi sau referințe la două sau mai multe puncte sau se poate împărți în alte două părți având o semnificație diferită și/sau valoare normativă, un vot pe părți poate fi solicitat din partea unui grup politic din cadrul Parlamentului European sau din partea unui număr de minimum un membru din cadrul Adunării Parlamentare Euronest. Cererea este prezentată în scris copreședinților până la ora 18.00 în ziua anterioară votării, în cazul în care copreședinții nu stabilesc un alt termen, și va fi considerată, în principiu, acceptată. Aceleași dispoziții se aplică și în cazul reuniunilor comune ale comisiilor.

Articolul 8

Alte modalități

(1)   Parlamentul care găzduiește o reuniune a comisiei este responsabil pentru modalitățile practice, pentru asistență și pentru costurile aferente organizării reuniunii.

(2)   Cu toate acestea, la propunerea Biroului, Adunarea Parlamentară Euronest poate recomanda furnizarea unei contribuții financiare din partea altor parlamente pentru a acoperi cheltuielile pentru organizarea reuniunii unei comisii.

Articolul 9

Interpretarea regulamentului

Copreședinții, sau, la cererea lor, Biroul unei comisii, au dreptul de a decide în privința tuturor aspectelor legate de interpretarea Regulamentului de procedură al comisiilor permanente.

Articolul 10

Modificarea Regulamentului de procedură al comisiilor permanente

(1)   Modificările aduse Regulamentului de procedură al comisiilor permanente sunt adoptate de Adunarea Parlamentară Euronest pe baza propunerilor Biroului.

(2)   Amendamentele sunt adoptate cu o majoritate de două treimi dintre membrii care au participat la vot. În cazul în care, înaintea votului, s-a prezentat o cerere de vot pe componente separate de către minimum o zecime dintre membrii care provin din cel puțin două grupuri politice din Parlamentul European sau din cel puțin două delegații ale componentei partenerilor est-europeni a Adunării Parlamentare Euronest, are loc un vot în care reprezentanții componentei partenerilor est-europeni și reprezentanții componentei Parlamentului European votează separat. Textul în cauză se consideră a fi fost adoptat în cazul în care întrunește o majoritate de două treimi din voturile exprimate separat pentru ambele componente.

(3)   Dacă nu se specifică altfel în momentul votului, modificările aduse Regulamentului de procedură al comisiilor permanente intră în vigoare imediat după adoptarea sa.


(1)  La aderarea unei alte țări partenere est-europene (Belarus), locurile vor fi redistribuite între țările partenere est-europene.