ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 38

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 61
1 februarie 2018


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

PARLAMENTUL EUROPEAN
SESIUNEA 2017-2018
Ședințele dintre 15 şi 18 mai 2017
STRASBOURG

2018/C 38/01

Proces-verbal al ședinței din 15 mai 2017

1

2018/C 38/02

Proces-verbal al ședinței din 16 mai 2017

14

2018/C 38/03

Proces-verbal al ședinței din 17 mai 2017

47

2018/C 38/04

Proces-verbal al ședinței din 18 mai 2017

103


Legenda simbolurilor utilizate

*

procedura de consultare

***

procedura de aprobare

***I

procedura legislativă ordinară, prima lectură

***II

procedura legislativă ordinară, a doua lectură

***III

procedura legislativă ordinară, a treia lectură

( Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Abrevierile denumirilor comisiilor

AFET

Comisia pentru afaceri externe

DEVE

Comisia pentru dezvoltare

INTA

Comisia pentru comerţ internaţional

BUDG

Comisia pentru bugete

CONT

Comisia pentru control bugetar

ECON

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

EMPL

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

ENVI

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

ITRE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

IMCO

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

TRAN

Comisia pentru transport şi turism

REGI

Comisia pentru dezvoltare regională

AGRI

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

PECH

Comisia pentru pescuit

CULT

Comisia pentru cultură şi educaţie

JURI

Comisia pentru afaceri juridice

LIBE

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

AFCO

Comisia pentru afaceri constituţionale

FEMM

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe

PETI

Comisia pentru petiţii

DROI

Subcomisia drepturile omului

SEDE

Subcomisia securitate şi apărare

Abrevierile denumirilor grupurilor politice

PPE

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

S&D

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European

ECR

Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni

ALDE

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa

GUE/NGL

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică

Verts/ALE

Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană

EFDD

Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei Directe

ENF

Grupul Europa Națiunilor și Libertății

NI

Deputaţi neafiliaţi

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

PARLAMENTUL EUROPEAN SESIUNEA 2017-2018 Ședințele dintre 15 şi 18 mai 2017 STRASBOURG

1.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/1


15 mai 2017
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 15 MAI 2017

(2018/C 38/01)

Cuprins

1.

Reluarea sesiunii 3

2.

Declarația Președintelui 3

3.

Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente 3

4.

Componența grupurilor politice 3

5.

Componența comisiilor 3

6.

Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură) 4

7.

Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) 4

8.

Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură) 5

9.

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere) 5

10.

Depunere de documente 6

11.

Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere) 8

12.

Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor 8

13.

Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului 9

14.

Ordinea lucrărilor 9

15.

Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei (dezbatere) 9

16.

Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (dezbatere) 10

17.

Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (dezbatere) 10

18.

Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit (dezbatere) 11

19.

Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (prezentare succintă) 12

20.

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante 12

21.

Ordinea de zi a următoarei ședințe 12

22.

Încheierea ședinței 12
LISTĂ DE PREZENȚĂ 13

Proces-verbal al ședinței din 15 mai 2017

A PREZIDAT: Antonio TAJANI

Președinte

1.   Reluarea sesiunii

Ședința a început la ora 17.00.

2.   Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu ocazia Zilei internaționale a familiei. El a subliniat că Parlamentul a depus întotdeauna eforturi pentru o mai bună conciliere a activității profesionale cu viața de familie și va continua să depună eforturi în această direcție.

Au intervenit:

Peter Lundgren cu privire la participarea lui Marita Ulvskog la o manifestație în fața hemiciclului din Bruxelles;

Rosa D'Amato cu privire la blocarea în Consiliu a unei decizii referitoare la ajutoarele destinate regiunilor italiene lovite de cutremure. (Președintele i-a reamintit poziția Parlamentului);

James Carver care a revenit asupra intervenției sale referitoare la remarcile lui Konstantinos Papadakis privind Israelul (punctul 15 al PV din 14.2.2017) și a întrebat de ce Biroul nu s-a pronunțat. (Președintele i-a răspuns că, în opinia sa, nu este nevoie să cenzureze dezbaterea politică atâta timp cât acesta rămâne în cadrul valorilor Uniunii și atâta timp cât nu se fac remarci neplăcute despre alte persoane;

Lefteris Christoforou cu privire la tensiunile provocate de Turcia în Mediterana de Est.

3.   Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 26 aprilie 2017 și 27 aprilie 2017 au fost aprobate.

4.   Componența grupurilor politice

Renato Soru se alătură grupului S&D începând cu data de 16 mai 2017.

5.   Componența comisiilor

Președintele a primit din partea secretariatului deputaților neafiliați următoarea cerere de numire:

IMCO: Steven Woolfe care îl înlocuiește pe Renato Soru

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

6.   Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare privind deciziile de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în procesul-verbal de miercuri, 26 aprilie 2017(punctul 7 din PV din 26.4.2017).

Comisiile TRAN, AFET, DEVE, BUDG și ECON au putut prin urmare începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

7.   Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

CULT, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței (COM(2016)0287 — C8-0193/2016 — 2016/0151(COD))

Raportori: Petra Kammerevert și Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

ITRE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (COM(2016)0589 — C8-0378/2016 — 2016/0287(COD))

Raportor: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

IMCO, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (COM(2016)0289 — C8-0192/2016 — 2016/0152(COD))

Raportoare: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

PECH, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului (COM(2016)0401 — C8-0224/2016 — 2016/0187(COD))

Raportor: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (COM(2016)0465 — C8-0323/2016 — 2016/0222(COD))

Raportoare: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

INTA, pe baza raportului referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova (COM(2017)0014 — C8-0016/2017 — 2017/0007(COD))

Raportor: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții mâine, marți 16 mai 2017, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

8.   Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna mercredi 17 mai 2017 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 (00017/2017/LEX — C8-0156/2017 — 2016/0110(COD))

Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în domeniul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020 (00016/2017/LEX — C8-0155/2017 — 2016/0182(COD))

Decizia Parlamentului european și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural (2018) (00010/2017/LEX — C8-0154/2017 — 2016/0259(COD))

Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 (00008/2017/LEX — C8-0153/2017 — 2015/0263(COD))

Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina) (00013/2017/LEX — C8-0152/2017 — 2016/0125(COD))

Regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (00004/2017/LEX — C8-0151/2017 — 2016/0023(COD))

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata (00007/2017/LEX — C8-0149/2017 — 2016/0185(COD))

Decizia a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune (00005/2017/LEX — C8-0148/2017 — 2016/0027(COD))

Directivă a Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (00062/2016/LEX — C8-0146/2017 — 2015/0269(COD))

Regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (reformare) (00006/2017/LEX — C8-0145/2017 — 2015/0133(COD))

Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor (00002/2017/LEX — C8-0139/2017 — 2014/0121(COD))

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat (00060/2016/LEX — C8-0138/2017 — 2014/0059(COD)).

9.   Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

(O-000019/2017) adresată de Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen și Julia Pitera, Comisiei: Diferențe în privința declarațiilor, a compoziției și a gustului produselor de pe piețele din centrul/estul și din vestul UE (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

10.   Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1)

de către Consiliu și Comisie:

Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului (COM(2017)0253 — C8-0137/2017 — 2017/0085(COD))

În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis fond: EMPL aviz: FEMM, JURI

Propunere de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a unei modificări a Protocolului din 1999 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic (07524/2017 — C8-0143/2017 — 2013/0448(NLE))

retrimis fond: ENVI aviz: ITRE

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Chile privind comerțul cu produse organice (05530/2017 — C8-0144/2017 — 2016/0383(NLE))

retrimis fond: INTA aviz: AFET, AGRI

2)

de comisiile parlamentare: rapoarte

*** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09264/2016 — C8-0455/2016 — 2015/0113(NLE)) — AFET — Raportor: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea (2015/2059(INI)) — INTA — Raportor: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (COM(2016)0582 — C8-0374/2016 — 2016/0274(COD)) — BUDG — Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2016)0583 — C8-0376/2016 — 2016/0275(COD)) — BUDG — Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Raport referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE (2016/2302(INI)) — REGI — Raportor: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017, prin prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020 (COM(2016)0557 — C8-0367/2016 — 2016/0265(COD)) — ECON — Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Raport referitor la Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei (2016/2097(INI)) — CONT — Raportoare: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Raport referitor la evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit (2016/2075(INI)) — INTA — Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului (COM(2016)0371 — C8-0210/2016 — 2016/0172(COD)) — TRAN — Raportor: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (COM(2016)0369 — C8-0208/2016 — 2016/0170(COD)) — TRAN — Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (COM(2016)0370 — C8-0209/2016 — 2016/0171(COD)) — TRAN — Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

*** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (13824/2016 — C8-0527/2016 — 2016/0311(NLE)) — AFET — Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

* Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația (05318/2017 — C8-0033/2017 — 2017/0801(CNS)) — LIBE — Raportor: Claude Moraes (A8-0171/2017)

*** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 (13710/2016 — C8-0005/2017 — 2016/0322(NLE)) — LIBE — Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

Raport referitor la inițiativa din domeniul utilizării eficiente a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (2016/2223(INI)) — ENVI — Raportoare: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Raport referitor la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar (2016/2243(INI)) — ECON — Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Raport referitor la Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020 (COM(2016)0179 — 2016/2273(INI)) — IMCO — Raportoare: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Raport referitor la perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune (2016/2303(INI)) — REGI — Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

*** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB) (15540/2016 — C8-0024/2017 — 2016/0349(NLE)) — INTA — Raportor: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (COM(2017)0157 — C8-0131/2017 — 2017/2058(BUD)) — BUDG — Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

11.   Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

(O-000023/2017) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Creșterea taxelor norvegiene asupra unor produse agricole/negocieri recente referitoare la protocolul privind comerțul cu pește (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017);

(O-000037/2017) adresată de Bernd Lange și Sajjad Karim, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017);

(O-000038/2017) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017);

(O-000039/2017) adresată de Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Comisiei (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017).

12.   Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

Acord de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte;

Acord de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte;

Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană;

Protocol de aderare la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului.

13.   Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune decembrie 2016 este disponibilă pe site-ul Europarl.

14.   Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din mai I 2017 (PE 603.781/PDOJ) a fost distribuit. Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

15.   Raportul anual pe 2015privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei [2016/2097(INI)] — Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Julia Pitera și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU

Vicepreședinte

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Caterina Chinnici (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Bernd Kölmel, Izaskun Bilbao Barandica, Jonathan Arnott, Patricija Šulin, Maria Grapini, António Marinho e Pinto și Beatrix von Storch.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Nicola Caputo și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Julia Pitera.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 16.5.2017.

16.   Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000038/2017) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Marita Ulvskog a dezvoltat întrebarea.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

A intervenit David Casa, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT

Vicepreședintă

Au intervenit: Javi López, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Dominique Martin, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Czesław Hoc, Kostadinka Kuneva, Claude Rolin, Monika Smolková, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Thomas Mann, Momchil Nekov, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Romana Tomc, Verónica Lope Fontagné, Ádám Kósa și Stanislav Polčák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Csaba Sógor, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver și Krzysztof Hetman.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.9 al PV din 17.5.2017.

17.   Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (dezbatere)

Raport referitor la inițiativa din domeniul utilizării eficiente a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare [2016/2223(INI)] — Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Biljana Borzan și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: James Nicholson (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Angélique Delahaye, în numele Grupului PPE, și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI

Vicepreședinte

Au intervenit: Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Marijana Petir, Daciana Octavia Sârbu, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Linnéa Engström, Piernicola Pedicini, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Bolesław G. Piecha, Anneli Jäätteenmäki, Josu Juaristi Abaunz, Michèle Rivasi, Karin Kadenbach, Jana Žitňanská, Estefanía Torres Martínez, Maria Heubuch, Andrzej Grzyb, Soledad Cabezón Ruiz, Zbigniew Kuźmiuk, Stefan Eck, Francesc Gambús, Massimo Paolucci, Ángela Vallina, Seán Kelly, Damiano Zoffoli, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Renate Sommer, Elena Gentile și Tibor Szanyi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Anna Záborská și Notis Marias.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME

Vicepreședintă

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Georgios Epitideios, Igor Šoltes, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Biljana Borzan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 16.5.2017.

18.   Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit (dezbatere)

Raport referitor la evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit [2016/2075(INI)] — Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Tiziana Beghin și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Nedzhmi Ali (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Bendt Bendtsen, în numele Grupului PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, în numele Grupului S&D, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Stanislav Polčák și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias și Ivana Maletić.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Tiziana Beghin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 16.5.2017.

19.   Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020(prezentare succintă)

Raport referitor la Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 [2016/2273(INI)] — Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Sabine Verheyen a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Stanislav Polčák, Julie Ward, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes, Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Jiří Pospíšil și Victor Negrescu.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 6.5 al PV din 16.5.2017.

20.   Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Tomáš Zdechovský, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kostas Chrysogonos, Jordi Solé, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Virginie Rozière, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Anna Záborská, Emilian Pavel, Patrick Le Hyaric, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michaela Šojdrová și Romana Tomc.

21.   Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi“ PE 603.781/OJMA).

22.   Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.45.

Klaus Welle

Secretar General

Ramón Luis Valcárcel Siso

Vicepreședinte


15 mai 2017

Prezenți:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat:

Cofferati, Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Pietikäinen, Punset, Saryusz-Wolski


1.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/14


16 mai 2017
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 16 MAI 2017

(2018/C 38/02)

Cuprins

1.

Deschiderea ședinței 17

2.

Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) 17

3.

A face ca relocarea să funcționeze (dezbatere) 17

4.

Valorificarea procesului de globalizare până în 2025 (dezbatere) 18

5.

Discursul lui Moussa Faki Mahamat, președintele Comisiei Uniunii Africane 18

6.

Votare 19

6.1.

Protocolul la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (aderarea Croației) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot) 19

6.2.

Acordul de stabilizare și de asociere UE-Bosnia și Herțegovina (aderarea Croației) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot) 20

6.3.

Acordul UE-Norvegia privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot) 20

6.4.

Aderarea UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot) 20

6.5.

Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 (vot) 21

6.6.

Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei (vot) 21

6.7.

Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (vot) 21

6.8.

Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit (vot) 21

7.

Explicații privind votul 22

8.

Corectarea voturilor și intențiile de vot 22

9.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente 22

10.

Strategia UE privind Siria (dezbatere) 23

11.

Situația creștinilor din Orientul Mijlociu (dezbatere) 23

12.

Tabăra de refugiați de la Dadaab (dezbatere) 24

13.

Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (dezbatere) 25

14.

Situația din Moldova (dezbatere) 25

15.

Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (dezbatere) 26

16.

Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar (dezbatere) 26

17.

Ordinea de zi a următoarei ședințe 27

18.

Încheierea ședinței 27
LISTĂ DE PREZENȚĂ 28

ANEXA I

REZULTATELE VOTURILOR 30

1.

Protocolul la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (aderarea Croației) *** 30

2.

Acordul de stabilizare și de asociere UE-Bosnia și Herțegovina (aderarea Croației) *** 30

3.

Acordul UE-Norvegia privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize *** 31

4.

Aderarea UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB) *** 31

5.

Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 31

6.

Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei 31

7.

Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare 32

8.

Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit 33

ANEXA II

REZULTATUL VOTULUI PRIN APEL NOMINAL 34

1.

A8-0074/2017 — Helmut Scholz — aprobare 34

2.

A8-0169/2017 — Cristian Dan Preda — aprobare 35

3.

A8-0174/2017 — Tomáš Zdechovský — aprobare 37

4.

A8-0187/2017 — Fernando Ruas — aprobare 38

5.

A8-0178/2017 — Sabine Verheyen — vot unic 39

6.

A8-0159/2017 — Julia Pitera — rezoluție 41

7.

A8-0175/2017 — Biljana Borzan — rezoluție 43

8.

A8-0162/2017 — Tiziana Beghin — rezoluție 44

Proces-verbal al ședinței din 16 mai 2017

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS

Vicepreședintă

1.   Deschiderea ședinței

Ședința a început la ora 9.00.

2.   Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președinta a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

comisii BUDG și ECON, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (COM(2016)0597 — C8-0375/2016 — 2016/0276(COD)). Raportori: Udo Bullmann și José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de ziua de mâine, miercuri, 17 mai 2017, la miezul nopții, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

3.   A face ca relocarea să funcționeze (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: A face ca relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Barbara Spinelli, Zoltán Balczó, Barbara Kudrycka, Péter Niedermüller, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Kostas Chrysogonos, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Doru-Claudian Frunzulică, Lorenzo Fontana, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elly Schlein, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Bodil Valero, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Branislav Škripek, Hilde Vautmans, Kinga Gál, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Marek Jurek, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese și Bernd Kölmel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Urtasun, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová și Nikos Androulakis.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU

Vicepreședinte

Propunerile de rezoluție ce urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.14 al PV din 18.5.2017.

4.   Valorificarea procesului de globalizare până în 2025(dezbatere)

Declarație a Comisiei: Valorificarea procesului de globalizare până în 2025 (2017/2655(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marian Harkin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către William (The Earl of) Dartmouth, Rina Ronja Kari, Petr Mach, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Bernd Lange, João Ferreira, William (The Earl of) Dartmouth, Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Bruno Gollnisch, Agnes Jongerius, Danuta Maria Hübner, Simona Bonafè, Tokia Saïfi, Julie Ward, Ramón Luis Valcárcel Siso, Javi López, Maria Spyraki, Emmanuel Maurel, Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Péter Niedermüller și Ska Keller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias și Maria Grapini.

A intervenit Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI

Președinte

5.   Discursul lui Moussa Faki Mahamat, președintele Comisiei Uniunii Africane

Între 12.05 și 12.25, Moussa Faki Mahamat, președintele Comisiei Uniunii Africane, a susținut un discurs în fața Parlamentului.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI

Vicepreședinte

6.   Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, …) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor“.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

Au intervenit::

Sophia in 't Veld, care a solicitat ca Parlamentul și Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) să intervină pe lângă Organizația Națiunilor Unite pentru ca aceasta să continue să asigure protecția deplină a Dr. Denis Mukwege, laureat al Premiului Saharov 2014 (Președintele a luat act), și

Ana Gomes, care a solicitat ca Parlamentul să intervină pe lângă autoritățile mexicane pentru ca cei care l-au ucis pe ziaristul Javier Valdez Cardenas, asasinat ieri, să fie aduși în fața justiției (Președintele a luat act).

6.1.   Protocolul la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (aderarea Croației) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [09264/2016 — C8-0455/2016 — 2015/0113(NLE)] — Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0201)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.

6.2.   Acordul de stabilizare și de asociere UE-Bosnia și Herțegovina (aderarea Croației) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [13824/2016 — C8-0527/2016 — 2016/0311(NLE)] — Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0202)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.

6.3.   Acordul UE-Norvegia privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 [13710/2016 — C8-0005/2017 — 2016/0322(NLE)] — Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0203)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

6.4.   Aderarea UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Uniunii Europene la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB) [15540/2016 — C8-0024/2017 — 2016/0349(NLE)] — Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0204)

Intervenții

Fernando Ruas (raportor), înainte de vot.

6.5.   Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020(vot)

Raport referitor la Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020 [2016/2273(INI)] — Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0205)

6.6.   Raportul anual pe 2015privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei (vot)

Raport referitor la raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei [2016/2097(INI)] — Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Julia Pitera (A8-0159/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0206)

6.7.   Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare (vot)

Raport referitor la inițiativa din domeniul utilizării eficiente a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare [2016/2223(INI)] — Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0207)

6.8.   Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit (vot)

Raport referitor la evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit [2016/2075(INI)] — Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0208)

7.   Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Cristian Dan Preda — A8-0169/2017

Monica Macovei

Raport Sabine Verheyen — A8-0178/2017

Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Diane James, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský și Steven Woolfe

Raport Julia Pitera — A8-0159/2017

Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Diane James, Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Biljana Borzan — A8-0175/2017

Momchil Nekov, Urszula Krupa, Anna Maria Corazza Bildt, Igor Šoltes, Adam Szejnfeld, Michela Giuffrida, Franc Bogovič, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, Tomáš Zdechovský și Seán Kelly

Raport Tiziana Beghin — A8-0162/2017

Adam Szejnfeld, Diane James, Tiziana Beghin, Maria Grapini, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský și Steven Woolfe.

8.   Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară“, „Voturi“, „Rezultatele voturilor“ (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal“.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

Frédérique Ries a anunțat că, deoarece nu era în posesia cartelei de vot, nu a putut participa la voturile electronice și nici la votul prin apel nominal.

(Ședința, suspendată la 13.35, a fost reluată la 15.20.)

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Vicepreședinte

9.   Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

10.   Strategia UE privind Siria (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, Victor Boștinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Udo Voigt, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, de asemenea în ceea ce privește organizarea dezbaterii, și care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Eleftherios Synadinos, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, James Carver, Edouard Ferrand, Lampros Fountoulis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Neena Gill, Anders Primdahl Vistisen, Ivo Vajgl, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Udo Voigt, David McAllister, Eugen Freund, Bas Belder, Urmas Paet, Jaromír Kohlíček, Elmar Brok și Francisco Assis.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI

Vicepreședinte

Au intervenit: Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Miguel Viegas, László Tőkés, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Stanislav Polčák, Lynn Boylan, Lorenzo Cesa, Javi López, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ruža Tomašić, Lars Adaktusson, Boris Zala, Eduard Kukan, Andrea Cozzolino, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Julie Ward, Notis Marias, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios, Branislav Škripek, Nicola Caputo, Csaba Sógor și Costas Mavrides.

A intervenit Federica Mogherini.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS

Vicepreședintă

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.11 al PV din 18.5.2017.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente.)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI

Vicepreședinte

11.   Situația creștinilor din Orientul Mijlociu (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația creștinilor din Orientul Mijlociu (2017/2686(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Arne Lietz, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, și Franz Obermayr, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS

Vicepreședintă

Au intervenit: Bruno Gollnisch, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Ryszard Antoni Legutko, Beatriz Becerra Basterrechea, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Eleftherios Synadinos, Michèle Alliot-Marie, Javi López, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Mario Borghezio, Lars Adaktusson, Marlene Mizzi, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, György Hölvényi, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Lefteris Christoforou și Marisa Matias.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Seán Kelly, Notis Marias și Anna Záborská.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

12.   Tabăra de refugiați de la Dadaab (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI

Vicepreședinte

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Marina Albiol Guzmán, Fabio Massimo Castaldo, Pier Antonio Panzeri, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Noichl și Julie Ward.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.13 al PV din 18.5.2017.

13.   Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000039/2017) adresată de Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Ian Duncan, în numele Grupului ECR Comisiei (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate): Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0219/2017)

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Petras Auštrevičius și Mark Demesmaeker au dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Jaromír Štětina, Pier Antonio Panzeri, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Heidi Hautala, Tanja Fajon, Hilde Vautmans, Alyn Smith, Josef Weidenholzer, Karima Delli, Sylvie Guillaume, Terry Reintke, Daniele Viotti, Seb Dance, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Jiří Pospíšil, Elly Schlein, Beatriz Becerra Basterrechea și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.15 al PV din 18.5.2017.

14.   Situația din Moldova (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația din Moldova (2017/2689(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Andi Cristea, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Marian-Jean Marinescu și Francisco Assis.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND

Vicepreședinte

Au intervenit: Monica Macovei, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Michał Boni, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Andrey Kovatchev și Siegfried Mureșan.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Jiří Pospíšil.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.

15.   Raportul anual pe 2014privind subsidiaritatea și proporționalitatea (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea [2015/2283(INI)] — Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Sajjad Karim și-a prezentat raportul.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Kazimierz Michał Ujazdowski (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Mady Delvaux, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF, Pavel Svoboda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneleen Van Bossuyt, Gilles Lebreton, Emil Radev și Jiří Pospíšil.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Brian Hayes.

A intervenit Notis Marias cu privire la desfășurarea procedurii „catch the eye“ (Președintele a făcut precizări).

Au intervenit: Christos Stylianides și Sajjad Karim.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 17.5.2017.

16.   Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar (dezbatere)

Raport referitor la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar [2016/2243(INI)] — Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Cora van Nieuwenhuizen și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Dita Charanzová (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Cătălin Sorin Ivan, în numele Grupului S&D, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Othmar Karas, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan, Eva Maydell și Seán Kelly.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Cora van Nieuwenhuizen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 17.5.2017.

17.   Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi“ PE 603.781/OJME).

18.   Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.45.

Klaus Welle

Secretar General

Rainer Wieland

Vicepreședinte


16 mai 2017

Prezenți:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Pașcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat:

Cofferati, Crowley, Händel, Hazekamp, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski


16 mai 2017

REZULTATELE VOTURILOR

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+

adoptat

respins

caduc

R

retras

AN (…, …, …)

vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

VE (…, …, …)

vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

div

vot pe părți

vs

vot separat

am

amendament

AC

amendament de compromis

PC

partea corespunzătoare

S

amendament supresiv

=

amendamente identice

§

alineat/punct

art

articol

cons

considerent

PR

propunere de rezoluție

PRC

propunere comună de rezoluție

SEC

vot secret

1.   Protocolul la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (aderarea Croației) ***

Recomandare: Helmut Scholz (A8-0074/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot: aprobare

AN

+

585, 52, 15

2.   Acordul de stabilizare și de asociere UE-Bosnia și Herțegovina (aderarea Croației) ***

Recomandare: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot: aprobare

AN

+

592, 54, 21

3.   Acordul UE-Norvegia privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize ***

Recomandare: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot: aprobare

AN

+

561, 33, 77

4.   Aderarea UE la Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB) ***

Recomandare: Fernando Ruas (A8-0187/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot: aprobare

AN

+

617, 57, 5

5.   Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020

Raport: Sabine Verheyen (A8-0178/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot unic

AN

+

570, 70, 36

6.   Raportul anual pe 2015privind protejarea intereselor financiare ale UE — combaterea fraudei

Raport: Julia Pitera (A8-0159/2017)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

§ 6

5

S&D

 

+

 

§ 20

10

S&D

VE

290, 355, 33

După § 20

11

S&D

VE

+

373, 246, 58

§ 25

12

S&D

VE

+

330, 323, 23

§ 35

6

S&D

 

+

 

§

text original

div

 

 

1

 

2

 

După § 50

3

EFDD

 

 

§ 51

13

S&D

VE

+

361, 286, 25

După § 53

4

EFDD

 

+

 

§ 56

14

S&D

VE

240, 404, 33

§ 69

7

S&D

 

+

 

§ 71

15

S&D

 

 

§ 72

1

Verts/ALE

 

+

 

După § 72

2

Verts/ALE

 

+

 

§ 85

8

S&D

VE

299, 355, 24

După considerentul F

9

S&D

VE

+

371, 279, 27

vot: rezoluție (întregul text)

AN

+

553, 67, 56

Solicitări de vot pe părți

S&D:

§ 35

Prima parte

:

Întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu cel mai mare număr de nereguli raportate – România, Italia, Spania, Polonia, Ungaria, Portugalia și Lituania –“

A doua parte

:

aceste cuvinte

7.   Utilizarea eficientă a resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare

Raport: Biljana Borzan (A8-0175/2017)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

§ 36

2

peste 76 de deputați

 

+

 

§ 65

§

text original

vs

+

 

§ 75

3

peste 76 de deputați

VE

230, 435, 5

§ 79

§

text original

vs

+

 

§ 115

§

text original

vs

+

 

§ 117

§

text original

vs/VE

321, 333, 16

§ 119

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Considerentul AI

1

peste 76 de deputați

 

+

 

Considerentul D

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

372, 295, 8

vot: rezoluție (întregul text)

AN

+

623, 33, 20

Solicitări de vot separat

peste 76 de deputați §§ 65, 79, 115, 117

Solicitări de vot pe părți

peste 76 de deputați

considerentul D

Prima parte

:

„întrucât, conform unor studii recente, pentru fiecare kilogram de alimente produse, sunt eliberate în atmosferă 4,5 kg de CO2; întrucât, în Europa, cele aproximativ 89 de milioane de tone de deșeuri alimentare produc 170 de milioane de tone de CO2 echivalent pe an, din care: industria alimentară — 59 de milioane de tone de CO2 echivalent pe an, consumul casnic — 78 de milioane de tone de CO2 echivalent pe an, altele — 33 de milioane de tone de CO2 echivalent pe an; întrucât producerea alimentelor care nu se consumă (30 % din cantitatea totală de alimente) este responsabilă pentru utilizarea unei cantități cu 50 % mai mare din resursele de apă pentru irigații,“

A doua parte

:

„iar producerea unui kilogram de carne de vită necesită între 5 și 10 tone de apă;“

§ 119

Prima parte

:

„își exprimă speranța că obligația de debarcare stipulată de PCP, care în prezent este introdusă treptat, va conduce la echipamente și practici de pescuit mai selective și, astfel, la o cantitate mai mică de pește de aruncat înapoi în mare;“

A doua parte

:

„observă totuși că obligația de debarcare nu se aplică tuturor speciilor de pește și, prin urmare, este nevoie de măsuri suplimentare;“

8.   Evaluarea aspectelor externe ale rezultatelor și administrării serviciilor vamale ca instrument pentru facilitarea comerțului și combaterea comerțului ilicit

Raport: Tiziana Beghin (A8-0162/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot: rezoluție (întregul text)

AN

+

468, 89, 82


16 mai 2017

1.   A8-0074/2017 — Helmut Scholz — aprobare

Pentru 585

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Briois, Kappel, Mayer Georg, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, De Masi, Eck, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 52

ECR : Marias, Tomaševski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Abţineri 15

EFDD : Mach

ENF : Annemans, Bizzotto, Ciocca, Fontana, Marusik, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Chountis, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Sylikiotis, Vallina

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Daniel Caspary

Împotrivă : Steeve Briois

2.   A8-0169/2017 — Cristian Dan Preda — aprobare

Pentru 592

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 54

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Ferreira, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

Abţineri 21

EFDD : Mach

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Chountis, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Sylikiotis, Vallina

NI : Balczó, Kovács

3.   A8-0174/2017 — Tomáš Zdechovský — aprobare

Pentru 561

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : de Jong, Konečná, Kyllönen, Omarjee

NI : Balczó, Chauprade, Korwin-Mikke, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 33

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Parker, Reid, Seymour

ENF : Annemans, Atkinson, de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Chountis, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Abţineri 77

ECR : Bashir, Campbell Bannerman, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Kamall, Karim, McIntyre, Procter, Swinburne, Tannock, Van Orden

EFDD : Lundgren, Mach, Nuttall, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Troszczynski, Vilimsky

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Dodds, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie

4.   A8-0187/2017 — Fernando Ruas — aprobare

Pentru 617

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux , Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 57

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Abţineri 5

ENF : Annemans

GUE/NGL : Ferreira, Kari, Pimenta Lopes, Viegas

5.   A8-0178/2017 — Sabine Verheyen — vot unic

Pentru 570

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Ernst, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Michels, Scholz, Spinelli

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Kovács, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 70

ECR : Halla-aho, Karlsson, Marias, Vistisen

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Mach, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, De Masi, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Le Hyaric, Maltese, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Viegas

NI : Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Abţineri 36

ECR : Swinburne

EFDD : Iwaszkiewicz, Lundgren, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Chrysogonos, González Peñas, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, López Bermejo, Lösing, Matias, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Korwin-Mikke

Verts/ALE : Bové

6.   A8-0159/2017 — Julia Pitera — rezoluție

Pentru 553

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Demesmaeker, Karlsson, Loones, Lucke, Macovei, Stevens, Van Bossuyt, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 67

ECR : Bashir, Campbell Bannerman, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, McIntyre, Nicholson, Procter, Starbatty, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Zahradil

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Nuttall, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Arnautu, Atkinson, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

Abţineri 56

ALDE : van Baalen, Huitema, van Nieuwenhuizen

ECR : Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fitto, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Sulík, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Aliot, Bay, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Le Pen Marine, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

NI : Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Pospíšil

Corectări şi intenţii de vot

Împotrivă : Louis Aliot, Nicolas Bay

Abţineri : Steeve Briois

7.   A8-0175/2017 — Biljana Borzan — rezoluție

Pentru 623

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Troszczynski, Vilimsky

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pașcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 33

ALDE : Vajgl

ECR : Fitto, Henkel, Kölmel, Starbatty, Sulík, Trebesius

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Senra Rodríguez

NI : James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Abţineri 20

ALDE : van Baalen, Huitema, van Nieuwenhuizen

ECR : Tošenovský, Zahradil

EFDD : Gill Nathan, Lundgren, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Carthy, Lösing, Ní Riada

PPE : Reul, Sommer

Verts/ALE : Giegold

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Sabine Lösing, Ivo Vajgl

8.   A8-0162/2017 — Tiziana Beghin — rezoluție

Pentru 468

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Gericke, Macovei, Sulík, Vistisen

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Benito Ziluaga, Björk, Chrysogonos, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Kovács, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Bușoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Coelho, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fernández, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Harms, Jávor, Ždanoka

Împotrivă 89

ECR : Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Swinburne, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Montel, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Zarianopoulos

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Valero

Abţineri 82

ECR : Demesmaeker, Karlsson, Loones, Škripek, Stevens, Tomaševski, Van Bossuyt, Žitňanská

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Carver, Coburn, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, Winberg

ENF : Atkinson

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chountis, Ferreira, Flanagan, Hadjigeorgiou, Kari, López Bermejo, Ní Riada, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas

S&D : Guteland, Hedh, Ludvigsson, Nilsson, Ulvskog

Verts/ALE : Albrecht, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Vana

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Marlene Mizzi


1.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/47


17 mai 2017
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 17 MAI 2017

(2018/C 38/03)

Cuprins

1.

Deschiderea ședinței 51

2.

Declarația Președintelui 51

3.

Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse) 51

4.

Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (propuneri de rezoluție depuse) 53

5.

Situația din Ungaria (propuneri de rezoluție depuse) 53

6.

Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017 (dezbatere) 54

7.

Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) 54

8.

Pregătirea summitului G7 (dezbatere) 55

9.

Ședință solemnă — Organizația Națiunilor Unite 55

10.

Votare 55

10.1.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot) 56

10.2.

Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot) 56

10.3.

Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar */***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot) 56

10.4.

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația * (vot) 56

10.5.

Obiecțiuni la un act delegat: identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (vot) 57

10.6.

Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbacul OMG GHB119 (vot) 57

10.7.

Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul OMG DAS-40278-9 (vot) 57

10.8.

Situația din Ungaria (vot) 58

10.9.

Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (vot) 58

11.

Explicații privind votul 58

12.

Corectarea voturilor și intențiile de vot 59

13.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente 59

14.

Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură) 59

15.

Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] 60

16.

Atribuțiile și controlul Băncii Centrale Europene (dezbatere pe o temă de actualitate) 60

17.

Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I (dezbatere) 61

18.

Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/458 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (dezbatere) 61

19.

Transportul rutier în Uniunea Europeană (dezbatere) 62

20.

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (dezbatere) 63

21.

Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (dezbatere) 63

22.

Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 — Creșterea taxelor norvegiene asupra unor produse agricole/negocieri recente referitoare la protocolul privind comerțul cu pește (dezbatere) 64

23.

Ordinea de zi a următoarei ședințe 64

24.

Încheierea ședinței 64
LISTĂ DE PREZENȚĂ 65

ANEXA I

REZULTATELE VOTURILOR 67

1.

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems 67

2.

Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea 67

3.

Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar 68

4.

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația * 68

5.

Obiecțiuni la un act delegat: identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice 68

6.

Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: Bumbacul modificat genetic GHB119 68

7.

Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic DAS-40278-9 69

8.

Situația din Ungaria 69

9.

Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 70

ANEXA II

REZULTATUL VOTULUI PRIN APEL NOMINAL 71

1.

A8-0196/2017 — Petri Sarvamaa — Vot unic 71

2.

A8-0114/2017 — Sajjad Karim — Vot unic 72

3.

A8-0176/2017 — Cora van Nieuwenhuizen — Vot unic 74

4.

A8-0171/2017 — Claude Moraes — Proiect de decizie a Consiliului 75

5.

B8-0294/2017 — Rezoluție 77

6.

B8-0293/2017 — Rezoluție 78

7.

B8-0292/2017 — Rezoluție 80

8.

B8-0295/2017 — Am 5 82

9.

B8-0295/2017 — Am 1 83

10.

B8-0295/2017 — Am 6 85

11.

B8-0295/2017 — § 7 86

12.

B8-0295/2017 — Rezoluție 88

13.

B8-0298/2017 — Am 9 90

14.

B8-0298/2017 — Am 12 91

15.

B8-0298/2017 — Am 13 93

16.

B8-0298/2017 — § 26/1 94

17.

B8-0298/2017 — Am 1 96

18.

B8-0298/2017 — Am 2 97

19.

B8-0298/2017 — Considerentul G 99

20.

B8-0298/2017 — Am 6 101

Proces-verbal al ședinței din 17 mai 2017

A PREZIDAT: Antonio TAJANI

Președinte

1.   Deschiderea ședinței

Ședința a început la ora 9.10.

2.   Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu ocazia Zilei internaționale împotriva homofobiei și a transfobiei și a reamintit că Parlamentul va vota mâine asupra propunerilor de rezoluție depuse la încheierea dezbaterii, referitoare la punerea în aplicare a orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, îndeosebi în ceea ce privește persecuția bărbaților (percepuți drept) homosexuali în Cecenia (Rusia) (punctul 13 al PV din 16.5.2017).

3.   Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.

Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei și Notis Marias, în numele Grupului ECR, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (B8-0361/2017);

Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (B8-0363/2017);

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post și Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (B8-0365/2017);

Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (B8-0366/2017);

Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (B8-0368/2017);

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema B8-0372/2017).

II.

Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0369/2017);

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0371/2017);

Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0373/2017);

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0374/2017);

Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0375/2017);

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0376/2017);

Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0377/2017).

III.

Sudanul de Sud (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0358/2017);

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0359/2017);

Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0360/2017);

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0362/2017);

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk și Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0364/2017);

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0367/2017);

Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0370/2017).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.

4.   Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000038/2017) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Dezbaterea a avut loc la 15 mai 2017(punctul 16 al PV din 15.5.2017).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Vot: punctul 10.9 al PV din 17.5.2017.

5.   Situația din Ungaria (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Situația din Ungaria (2017/2656(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 26 aprilie 2017(punctul 14 al PV din 26.4.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller și Silvia Costa, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck și Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Ungaria (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

Manfred Weber, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Ungaria (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Vot: punctul 10.8 al PV din 17.5.2017.

6.   Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017(dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, neafiliat, și Herbert Reul.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME

Vicepreședintă

Au intervenit: Luke Ming Flanagan pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ lui Herbert Reul, care a răspuns, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel și Elmar Brok.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi și Jean-Paul Denanot.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI

Președinte

Au intervenit: Michel Barnier (negociator-șef) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME

Vicepreședintă

7.   Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președinta a anunțat că a primit o solicitare de vot în Parlament, în temeiul articolului 69c alineatul (2), din partea Grupurilor GUE/NGL, ALDE, EFDD și ECR cu privire la decizia Comisiei CULT de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului privind serviciile media audiovizuale: evoluția realităților pieței (Raportoare: Sabine Verheyen și Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) anunțată în procesul-verbal al reuniunii de luni, 15 mai 2017(punctul 7 al PV din 15.5.2017).

Votul privind decizia Comisiei CULT de a iniția negocieri interinstituționale va avea loc mâine, joi, 18 mai 2017.

Președinta a anunțat că a nu a primit nicio cerere referitoare la deciziile Comisiilor INTA, ITRE, IMCO, PECH și LIBE de a iniția negocierile interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni 15 mai 2017(punctul 7 al PV din 15.5.2017).

Comisiile INTA, ITRE, IMCO, PECH et LIBE au putut, deci, începe negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

8.   Pregătirea summitului G7 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea summitului G7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Carmelo Abela (Președintele în exercițiu al Consiliului) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica și Jeppe Kofod.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria Grapini.

Au intervenit: Carmelo Abela și Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI

Președinte

9.   Ședință solemnă — Organizația Națiunilor Unite

De la 12.05 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului lui António Guterres, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF

Vicepreședinte

10.   Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, …) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor“.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

10.1.   Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems [COM(2017)0157 — C8-0131/2017 — 2017/2058(BUD)] — Comisia pentru bugete. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0209)

10.2.   Raportul anual pe 2014privind subsidiaritatea și proporționalitatea (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea [2015/2283(INI)] — Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0210)

10.3.   Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar */***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar [2016/2243(INI)] — Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0211)

10.4.   Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Croația [05318/2017 — C8-0033/2017 — 2017/0801(CNS)] — Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat (P8_TA(2017)0212)

10.5.   Obiecțiuni la un act delegat: identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură de către Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Claude Moraes și Judith Sargentini în numele Comisiei LIBE, referitoare la Regulamentul delegat (UE) al Comisiei din 24 martie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE)2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește eliminarea Guyanei din tabelul de la punctul I din anexă și adăugarea Etiopiei în acest tabel (C(2017)01951 — 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0213)

10.6.   Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbacul OMG GHB119 (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură de către Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D050182 — 2017/2675(RSP)) — Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară — Raportor: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0214)

10.7.   Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul OMG DAS-40278-9 (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură de către Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (2017/2674(RSP)) — Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (B8-0292/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0215)

10.8.   Situația din Ungaria (vot)

Declarație a Comisiei: Situația din Ungaria (2016/2798(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 26 aprilie 2017(punctul 14 al PV din 26.4.2017).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 17 mai 2017(punctul 4 al PV din 17.5.2017).

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (B8-0295/2017)

Adoptat (P8_TA(2017)0216)

(Propunerea de rezoluție B8-0296/2017 a devenit caducă.)

10.9.   Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (vot)

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0217)

11.   Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Sajjad Karim — A8-0114/2017

Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil și Branislav Škripek

Raport Cora van Nieuwenhuizen — A8-0176/2017

Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias și Petras Auštrevičius

Situația din Ungaria (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)

Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek și Jan Zahradil

Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)

Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias și Jiří Pospíšil.

12.   Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară“, „Voturi“, „Rezultatele voturilor“ (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal“.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința, suspendată la 13.10, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND

Vicepreședinte

13.   Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

14.   Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 în ceea ce privește Campylobacter în carcasele de pui pentru îngrășare (D043211/04 — 2017/2678(RPS) — termen: 5 august 2017)

retrimis fond: ENVI

Regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea carbonatului de potasiu (E 501) pe fructele și legumele descojite, tăiate și mărunțite (D050365/02 — 2017/2671(RPS) — termen: 3 iulie 2017)

retrimis fond: ENVI

Directiva Comisiei de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește principiile și orientările vizând buna practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (D050582/03 — 2017/2684(RPS) — termen: 10 august 2017)

retrimis fond: ENVI

Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2013/162/UE în scopul revizuirii nivelurilor anuale de emisii alocate pentru perioada 2017-2020 (D050685/01 — 2017/2670(RPS) — termen: 29 iulie 2017)

retrimis fond: ENVI aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Decizia Comisiei de specificare, în conformitate cu Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a standardului EN ISO 17994:2014 ca standard pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică (D050748/01 — 2017/2679(RPS) — termen: 9 august 2017)

retrimis fond: ENVI

Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2014/256/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse din hârtie prelucrată (D050903/02 — 2017/2677(RPS) — termen: 4 august 2017)

retrimis fond: ENVI

Regulamentul Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2018 (D050905/02 — 2017/2697(RPS) — termen: 16 august 2017)

retrimis fond: ITRE.

15.   Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

Regulamentul Delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarde de comercializare și a cerințelor privind comunicările în sectorul bananelor (C(2017)02827 — 2017/2673(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 mai 2017

retrimis fond: AGRI

16.   Atribuțiile și controlul Băncii Centrale Europene (dezbatere pe o temă de actualitate)

Atribuțiile și controlul Băncii Centrale Europene (2017/2690(RSP))

A intervenit Joachim Starbatty pentru a începe dezbaterea.

Au intervenit: Carmelo Abela (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureșan și Pedro Silva Pereira.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI

Vicepreședinte

Au intervenit: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík și Marisa Matias.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.

17.   Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne [COM(2015)0627 — C8-0392/2015 — 2015/0284(COD)] — Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada și-a prezentat raportul.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Carlos Zorrinho (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Marco Zullo (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Sabine Verheyen (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT) și Angelika Niebler, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI

Vicepreședinte

Au intervenit: Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Stanislav Polčák, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, și Lampros Fountoulis, neafiliat, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle și Bogdan Brunon Wenta.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec și Notis Marias.

Au intervenit: Andrus Ansip și Jean-Marie Cavada.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.7 al PV din 18.5.2017.

18.   Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/458 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/458 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Kinga Gál, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Tomáš Zdechovský și Monica Macovei, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, și Georgios Epitideios, neafiliat.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT

Vicepreședintă

Au intervenit: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev și Marijana Petir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec și Eleftherios Synadinos.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.

19.   Transportul rutier în Uniunea Europeană (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Transportul rutier în Uniunea Europeană (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto și Andor Deli.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS

Vicepreședinte

Au intervenit: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec și Deirdre Clune.

A intervenit Phil Hogan.

Au intervenit: Peter van Dalen și Michael Cramer pentru a pune o întrebare lui Phil Hogan, la care acesta a răspuns.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Karima Delli, în numele Comisiei TRAN, referitoare la transportul rutier în Uniunea Europeană (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.12 al PV din 18.5.2017.

20.   Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea [2015/2059(INI)] — Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Joachim Schuster, în numele Grupului S&D, Joachim Starbatty, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz și Bernd Lange.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Jiří Pospíšil și Paloma López Bermejo.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Adam Szejnfeld.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 18.5.2017.

21.   Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000037/2017) adresată de Bernd Lange și Sajjad Karim, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI

Vicepreședinte

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Fernando Ruas, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert și Arne Lietz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Notis Marias și Jiří Pospíšil.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune din iunie.

22.   Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021— Creșterea taxelor norvegiene asupra unor produse agricole/negocieri recente referitoare la protocolul privind comerțul cu pește (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda [06679/2016 — C8-0175/2016 — 2016/0052(NLE)] — Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Borrelli (A8-0072/2017)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000023/2017) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Creșterea taxelor norvegiene asupra unor produse agricole/negocieri recente referitoare la protocolul privind comerțul cu pește (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea et David Borrelli a prezentat recomandarea.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei), care a răspuns, de asemenea, la întrebare.

Au intervenit: Artis Pabriks, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen și Christel Schaldemose.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Phil Hogan și David Borrelli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.4 al PV din 18.5.2017.

23.   Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi“ PE 603.781/OJJE).

24.   Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.20.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretar General

Vicepreședinte


17 mai 2017

Prezenți:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski


17 mai 2017

REZULTATELE VOTURILOR

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+

adoptat

respins

caduc

R

retras

AN (…, …, …)

vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

VE (…, …, …)

vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

div

vot pe părți

vs

vot separat

am

amendament

AC

amendament de compromis

PC

partea corespunzătoare

S

amendament supresiv

=

amendamente identice

§

alineat/punct

art

articol

cons

considerent

PR

propunere de rezoluție

PRC

propunere comună de rezoluție

SEC

vot secret

1.   Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

Raport: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017) (majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot unic

AN

+

554, 70, 8

2.   Raportul anual pe 2014privind subsidiaritatea și proporționalitatea

Raport: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot unic

AN

+

545, 25, 90

3.   Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar

Raport: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot unic

AN

+

544, 107, 14

4.   Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația *

Raport: Claude Moraes (A8-0171/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot: proiect de decizie a Consiliului

AN

+

592, 69, 15

5.   Obiecțiuni la un act delegat: identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice

Propunere de rezoluție: B8-0294/2017 (majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere de rezoluție B8-0294/2017 (comisiile LIBE, ECON)

După considerentul H

1

PPE

VE

314, 339, 24

vot: rezoluție (întregul text)

AN

+

392, 80, 207

Solicitări de vot prin apel nominal

Verts/ALE: vot final

6.   Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: Bumbacul modificat genetic GHB119

Propunere de rezoluție: B8-0293/2017

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere de rezoluție B8-0293/2017 (Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul text)

AN

+

425, 230, 27

Solicitări de vot prin apel nominal

Verts/ALE, ENF: vot final

7.   Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic DAS-40278-9

Propunere de rezoluție: B8-0292/2017

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere de rezoluție B8-0292/2017 (Comisia ENVI)

vot: rezoluție (întregul text)

AN

+

435, 216, 34

Solicitări de vot prin apel nominal

Verts/ALE, ENF: vot final

8.   Situația din Ungaria

Propuneri de rezoluție: B8-0295/2017, B8-0296/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere de rezoluție B8-0295/2017 (S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

§ 2

5

ENF

AN

77, 570, 19

După § 2

1

ECR

AN

152, 521, 8

§ 3

6

ENF

AN

85, 520, 58

După § 3

4

ALDE

 

+

 

După § 5

7

ALDE

 

+

 

2

PPE

AN

 

§ 6

§

text original

vs/VE

+

344, 318, 18

§ 7

§

text original

AN

+

342, 303, 38

§ 8

3

PPE

 

 

§

text original

vs/VE

+

346, 311, 29

vot: rezoluție (întregul text)

AN

+

393, 221, 64

Propunere de rezoluție B8-0296/2017 (PPE)

§ 2

2

ENF

AN

 

§ 3

3

ENF

AN

 

După § 4

1

PPE

AN

 

vot: rezoluție (întregul text)

AN

 

Solicitări de vot prin apel nominal

ECR: amendamentul 1 (B8-0295/2017)

ENF: § 7, am 2, 5, 6, vot final (B8-0295/2017), am 1, 2, 3, vot final (B8-0296/2017)

Solicitări de vot separat

PPE: §§ 6, 7, 8 (B8-0295/2017)

9.   Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Propunere de rezoluție: B8-0298/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 (Comisia EMPL)

§ 1

9

ENF

AN

76, 604, 8

§ 4

10

ENF

 

 

§ 5

11

ENF

 

 

§ 6

12

ENF

AN

62, 555, 70

§ 7

13

ENF

AN

51, 608, 24

§ 8

14

ENF

 

 

§ 26

§

text original

div

 

 

1/AN

+

530, 71, 89

2

+

 

Considerentul A

1

ENF

AN

63, 615, 10

Considerentul B

2

ENF

AN

55, 612, 16

Considerentul D

3

ENF

 

 

Considerentul F

4

ENF

 

 

Considerentul G

5

ENF

 

 

§

text original

AN

+

592, 44, 56

Considerentul H

6

ENF

AN

62, 604, 13

Considerentul I

7

ENF

 

 

după considerentul J

8

ENF

 

 

vot: rezoluție (întregul text)

 

+

 

Solicitări de vot prin apel nominal

ENF: amendamentele 1, 2, 6, 9, 12, 13, considerentul G

Solicitări de vot pe părți

ENF:

§ 26

Prima parte

:

„subliniază necesitatea de a înțelege mai bine calificările acordate în afara UE în vederea validării și recunoașterii lor și pentru a promova integrarea migranților și a refugiaților în societatea europeană, pe piața forței de muncă a UE și în sistemele de învățământ și de formare din UE;“

A doua parte

:

„salută, în acest context, recomandarea care pune bazele relațiilor dintre cadrele naționale și regionale ale calificărilor din țările terțe, CNC ale statelor membre și CEC, în special opțiunea dialogurilor structurate cu țările învecinate cu UE care au un acord de parteneriat cu UE, lucru care ar putea servi la consolidarea cadrelor lor naționale ale calificărilor prin intermediul CEC și al UE și la îmbunătățirea sprijinului acordat țărilor terțe (de exemplu, prin ajutorul pentru dezvoltare), în vederea dezvoltării de CNC;“


17 mai 2017

1.   A8-0196/2017 — Petri Sarvamaa — Vot unic

Pentru 554

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, Fotyga, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Złotowski

EFDD : Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, Evi, Ferrara, Paksas, Tamburrano, Valli

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Martin Dominique, Mayer Georg, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI : Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 70

ALDE : Federley

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fox, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Procter, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská

EFDD : Agnew, Arnott, Bours, Carver, Collins, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Maltese, Vergiat

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, James, Kovács, Morvai, Woolfe

PPE : Adaktusson, Winkler Hermann

Abţineri 8

ALDE : Meissner, Müller, Selimovic, Wikström

ECR : Gericke, Zīle

PPE : Jahr, Zeller

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Angelo Ciocca, Rachida Dati, Luke Ming Flanagan, Piernicola Pedicini, Franck Proust, Rainer Wieland

2.   A8-0114/2017 — Sajjad Karim — Vot unic

Pentru 545

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, González Peñas, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, López Bermejo, Mineur, Omarjee, Sánchez Caldentey, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Kovács, Morvai, Synadinos, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Andersson, Dalunde, Engström, Šoltes, Staes, Turmes, Valero

Împotrivă 25

ALDE : Calvet Chambon

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Collins, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson, de Graaff, Marusik, Stuger, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Chountis, Ferreira, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Abţineri 90

EFDD : Arnott

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vergiat, Zimmer

NI : Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Vana, Ždanoka

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Franck Proust, Rainer Wieland

Împotrivă : Luke Ming Flanagan

3.   A8-0176/2017 — Cora van Nieuwenhuizen — Vot unic

Pentru 544

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Paksas

ENF : Kappel

GUE/NGL : Kyllönen

NI : Chauprade, Dodds, Voigt

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 107

EFDD : Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Collins, Corrao, D'Amato, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Pedicini, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Verts/ALE : Bové, Buchner, Bütikofer

Abţineri 14

ENF : Bay, Le Pen Marine, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

GUE/NGL : Kohlíček, Konečná, Omarjee

NI : Balczó, Kovács, Morvai

Verts/ALE : Hudghton, Rivasi, Smith

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Reinhard Bütikofer, Franck Proust

Împotrivă : Nicolas Bay, Marine Le Pen

4.   A8-0171/2017 — Claude Moraes — Proiect de decizie a Consiliului

Pentru 592

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Vilimsky, Zanni

GUE/NGL : de Jong, Konečná, Kyllönen, Mineur, Omarjee

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Kovács, Morvai, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 69

ECR : Marias

EFDD : (The Earl of) Dartmouth, von Storch

ENF : Aliot, Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

Abţineri 15

EFDD : Agnew, Arnott, Bours, Carver, Collins, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour

ENF : Atkinson, Żółtek

GUE/NGL : Sakorafa, Spinelli

Corectări şi intenţii de vot

Abţineri : William (The Earl of) Dartmouth

5.   B8-0294/2017 — Rezoluție

Pentru 392

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Gericke, Gosiewska, Macovei, Marias

EFDD : Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Monot, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt

PPE : Cicu, Cirio, Ferber, Hohlmeier, Martusciello, Niebler, Pabriks, Rolin, Šuica

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 80

ALDE : Kallas

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : (The Earl of) Dartmouth

ENF : Atkinson, de Graaff, Stuger, Zijlstra

NI : Chauprade, Dodds, Woolfe

PPE : Brok, Caspary, Dorfmann, Jahr, Langen, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Schöpflin, Thun und Hohenstein, Wieland

Abţineri 207

ALDE : Mazuronis

EFDD : Agnew, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, Farage, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky

NI : James, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Jáuregui Atondo

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Albert Deß, Ramón Jáuregui Atondo

Abţineri : William (The Earl of) Dartmouth

6.   B8-0293/2017 — Rezoluție

Pentru 425

ALDE : Arthuis, Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Diaconu, Griesbeck, Grigule, Harkin, Jakovčić, Mazuronis, Mihaylova, Müller, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Rochefort, Toom, Weber Renate

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Macovei, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE : Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Casa, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Florenz, Gál, Gardini, Grzyb, Gyürk, Hölvényi, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Malinov, Maydell, Pabriks, Peterle, Petir, Radev, Reding, Rolin, Rübig, Schmidt, Schöpflin, Siekierski, Sógor, Spyraki, Šuica, Tolić, Urutchev, Vaidere, Vozemberg-Vrionidi, Zovko, Zver

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 230

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Charanzová, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Radoš, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Procter, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Zahradil

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour

ENF : Marusik, Żółtek

NI : Dodds, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Balz, Belet, Böge, Brok, Buda, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gabriel, Gahler, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kelly, Koch, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Thun und Hohenstein, Tomc, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Ayala Sender

Abţineri 27

EFDD : Arnott

ENF : Atkinson

NI : James

PPE : Buzek, Cadec, Collin-Langen, Corazza Bildt, Łukacijewska, Pospíšil, Saïfi, Szejnfeld, Tőkés, Țurcanu, Ungureanu, Zeller

S&D : Blanco López, Cabezón Ruiz, De Castro, Fernández, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Jáuregui Atondo, López, López Aguilar, Rodríguez-Piñero Fernández

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Soledad Cabezón Ruiz, Lefteris Christoforou, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Aldo Patriciello, Romana Tomc, Ivo Vajgl

Abţineri : Rachida Dati

7.   B8-0292/2017 — Rezoluție

Pentru 435

ALDE : Arthuis, Bilbao Barandica, Cavada, Deprez, Diaconu, Griesbeck, Grigule, Harkin, Jakovčić, Mazuronis, Mihaylova, Müller, Pagazaurtundúa Ruiz, Ries, Riquet, Rochefort, Takkula, Telička, Toom, Vajgl, Weber Renate

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fotyga, Gericke, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Marias, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Škripek, Swinburne, Tomaševski, Tomašić, Vistisen, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Paksas, Pedicini, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE : Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Cirio, Comi, Csáky, Deli, Deutsch, Engel, Erdős, Faria, Ferber, Gabriel, Gál, Gardini, Grzyb, Gyürk, Hohlmeier, Hölvényi, Jazłowiecka, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kyrtsos, Lavrilleux, Łukacijewska, McGuinness, Malinov, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Pabriks, Peterle, Petir, Radev, Reding, Rolin, Rübig, Schmidt, Schöpflin, Siekierski, Spyraki, Šuica, Tolić, Urutchev, Vaidere, Vozemberg-Vrionidi, Wenta, Zovko, Zver

S&D : Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blinkevičiūtė, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 216

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Charanzová, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Petersen, Radoš, Rohde, Schaake, Selimovic, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Nicholson, Procter, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Zahradil

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour

NI : Dodds, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Balz, Belet, Böge, Brok, Buda, Buzek, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Clune, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Hayes, Herranz García, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Joulaud, Kalinowski, Kelly, Koch, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Ayala Sender

Abţineri 34

ALDE : Uspaskich

EFDD : Arnott, Batten

ENF : Atkinson, Marusik, Żółtek

NI : James

PPE : Cadec, Christoforou, Coelho, Collin-Langen, Hetman, McAllister, Niebler, Pieper, Pospíšil, Saïfi, Szejnfeld, Tőkés, Ungureanu, Zdrojewski, Zeller

S&D : Blanco López, Bonafè, De Castro, Fernández, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Jáuregui Atondo, López, López Aguilar, Rodríguez-Piñero Fernández

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Ivana Maletić, Aldo Patriciello, Romana Tomc

Abţineri : Rachida Dati

8.   B8-0295/2017 — Am 5

Pentru 77

ECR : Czesak, Dzhambazki, Gosiewska, Hoc, Jurek, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Vistisen, Wiśniewska, Złotowski

EFDD : Agnew, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Kefalogiannis, Tolić, Zovko

S&D : McAvan

Împotrivă 570

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Gericke, Girling, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Zīle, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Pedicini, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Abţineri 19

ALDE : Mazuronis

ECR : Czarnecki, Fotyga, Karski, Škripek, Sulík, Swinburne, Tošenovský, Zahradil

EFDD : Arnott, Batten, Iwaszkiewicz, Lundgren, Valli, Winberg

ENF : Żółtek

NI : Balczó, Kovács, Morvai

Corectări şi intenţii de vot

Împotrivă : Manolis Kefalogiannis, Linda McAvan, Željana Zovko

9.   B8-0295/2017 — Am 1

Pentru 152

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Batten, Beghin, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Pedicini, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, Konečná, Ní Riada

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Bocskor, Csáky, Deli, Deutsch, Erdős, Hölvényi, Kósa, Petir, Schöpflin, Tőkés, Tolić, Winkler Iuliu, Záborská, Zovko

Împotrivă 521

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Demesmaeker, Loones, Macovei, Stevens, Van Bossuyt

EFDD : Zullo

ENF : de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Abţineri 8

ALDE : Mazuronis

ECR : van Dalen, Karlsson

GUE/NGL : Kohlíček

NI : James

PPE : Salini, Šulin, Zver

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Marco Zullo

Împotrivă : Željana Zovko

10.   B8-0295/2017 — Am 6

Pentru 85

ECR : Czarnecki, Czesak, Dzhambazki, Fotyga, Gosiewska, Hoc, Jurek, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sulík, Tomaševski, Tošenovský, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Tolić, Zovko

Împotrivă 520

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Belder, van Dalen, Gericke, Girling, Karlsson, Macovei, Marias, Žitňanská

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese , Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Abţineri 58

ALDE : Mazuronis

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Fitto, Foster, Fox, Halla-aho, Hannan, Henkel, Kamall, Karim, Kölmel, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomašić, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Zīle

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Żółtek

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács, Morvai

S&D : Frunzulică, Keller Jan

Corectări şi intenţii de vot

Împotrivă : Željana Zovko

11.   B8-0295/2017 — § 7

Pentru 342

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Macovei

EFDD : Borrelli

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

PPE : Adaktusson, Arimont, Bach, Belet, Boni, Corazza Bildt, Engel, Faria, Fjellner, Herranz García, Hökmark, Lamassoure, Lavrilleux, Preda, Radev, Reding, Rolin, Saïfi, Štětina, Thun und Hohenstein, Vandenkendelaere

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Împotrivă 303

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Ferreira, Konečná, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Langen, La Via, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

Abţineri 38

ALDE : Mazuronis

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL : Chountis, De Masi, Hadjigeorgiou, Kohlíček, Sylikiotis

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : van de Camp, de Lange, Lenaers, Malinov, van Nistelrooij, Salini, Schreijer-Pierik

S&D : Fernández, Frunzulică, Keller Jan

Verts/ALE : Ždanoka

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Jonás Fernández, Charles Goerens

Împotrivă : Esther Herranz García, Massimiliano Salini

12.   B8-0295/2017 — Rezoluție

Pentru 393

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Karlsson, Macovei

ENF : Atkinson

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

PPE : Adaktusson, Arimont, Bach, Belet, Bendtsen, Boni, Buzek, van de Camp, Casa, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Dorfmann, Ehler, Engel, Faria, Fernandes, Fjellner, Gambús, Hayes, Hökmark, Hübner, Jazłowiecka, Kefalogiannis, Kelly, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Łukacijewska, McGuinness, Malinov, Melo, Metsola, Monteiro de Aguiar, van Nistelrooij, Olbrycht, Patriciello, Pitera, Plura, Ponga, Preda, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Schreijer-Pierik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Vandenkendelaere, Virkkunen, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Zdrojewski, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel , Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana

Împotrivă 221

ALDE : Grigule

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Ayuso, Balz, Bocskor, Böge, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Comi, Csáky, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Kalniete, Kariņš, Kelam, Koch, Kósa, Kuhn, Langen, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Mann, Martusciello, Mato, Maullu, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Mussolini, Nagy, Niebler, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sarvamaa, Saudargas, Schöpflin, Schulze, Sógor, Šojdrová, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Voss, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zeller, Zovko, Zver

Abţineri 64

ALDE : Mazuronis

ECR : Marias

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Ferreira, Kohlíček, Konečná, Pimenta Lopes, Viegas

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

PPE : Alliot-Marie, Andrikienė, Becker, Bogovič, Brok, Buda, Cadec, Christoforou, Collin-Langen, Danjean, Delahaye, Gabriel, Grossetête, Grzyb, Hetman, Joulaud, Kalinowski, Karas, Köstinger, Kovatchev, Marinescu, Maydell, Mureșan, Muselier, Niedermayer, Novakov, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Proust, Radev, Rübig, Sander, Schmidt, Schwab, Siekierski, Sommer, Urutchev, Verheyen, Wenta

Verts/ALE : Ždanoka

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Jakop Dalunde, Charles Goerens, Benedek Jávor, Marlene Mizzi, Bogdan Brunon Wenta

Împotrivă : Janice Atkinson, Aldo Patriciello

Abţineri : Rachida Dati, Elisabeth Morin-Chartier

13.   B8-0298/2017 — Am 9

Pentru 76

ALDE : Rochefort

ECR : Fitto, Henkel, Kölmel, Lucke, Sulík, Tošenovský, Trebesius, Vistisen, Zahradil

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

Împotrivă 604

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Farage, Ferrara, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust , Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Abţineri 8

ALDE : Mazuronis, Väyrynen

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt

GUE/NGL : Kari

NI : Dodds

Corectări şi intenţii de vot

Împotrivă : Robert Rochefort

14.   B8-0298/2017 — Am 12

Pentru 62

ALDE : Rochefort

ECR : Girling, Macovei

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

Împotrivă 555

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Marias, Žitňanská

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Abţineri 70

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Żółtek

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Kovács, Morvai

Corectări şi intenţii de vot

Împotrivă : Robert Rochefort

15.   B8-0298/2017 — Am 13

Pentru 51

EFDD : Lundgren, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, de Jong, Mineur, Ní Riada

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

Împotrivă 608

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber , Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Abţineri 24

ECR : Demesmaeker, Loones, Piecha, Sernagiotto, Stevens, Van Bossuyt, Vistisen

EFDD : Agnew, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Atkinson

NI : Dodds

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Dominique Martin

16.   B8-0298/2017 — § 26/1

Pentru 530

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Karlsson, Macovei

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 71

ECR : Barekov, Fitto, Henkel, Kölmel, Lucke, Marias, Starbatty, Trebesius, Vistisen

EFDD : Agnew, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt

PPE : Martusciello

S&D : Christensen

Abţineri 89

ALDE : Grigule, Mazuronis

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Chauprade, Dodds

PPE : Bocskor, Deli, Deutsch, Erdős, Gyürk, Hölvényi, Kósa, Schöpflin, Sógor

Corectări şi intenţii de vot

Abţineri : Kinga Gál

17.   B8-0298/2017 — Am 1

Pentru 63

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Kari

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Synadinos, Voigt, Woolfe

S&D : dos Santos

Împotrivă 615

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Abţineri 10

EFDD : von Storch

ENF : de Graaff, Stuger, Zijlstra

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, de Jong, Mineur, Ní Riada

18.   B8-0298/2017 — Am 2

Pentru 55

ECR : Vistisen

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Parker, Seymour, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt

Împotrivă 612

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Marusik, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, James, Korwin-Mikke, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Abţineri 16

ECR : Demesmaeker, Fitto, Henkel, Kölmel, Loones, Lucke, Starbatty, Stevens, Trebesius, Van Bossuyt

EFDD : von Storch

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Kovács, Morvai

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Dominique Martin

19.   B8-0298/2017 — Considerentul G

Pentru 592

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Trebesius, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Bilde, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Schaffhauser, Vilimsky

GUE/NGL : Anderson Martina, Boylan, Carthy, De Masi, Kyllönen, Lösing, Ní Riada, Papadimoulis, Spinelli, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, Le Pen Jean-Marie

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 44

ALDE : Kyuchyuk

ECR : Karlsson, Marias

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Mach, Parker, Seymour, von Storch

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Le Pen Marine, Marusik, Salvini, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Arimont, La Via

S&D : Tarabella, Ulvskog

Abţineri 56

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Zahradil

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Aliot, Goddyn, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Benito Ziluaga, Björk, Chountis, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas

NI : Balczó, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

Corectări şi intenţii de vot

Pentru : Pascal Arimont, Marc Tarabella, Marita Ulvskog

Împotrivă : Louis Aliot, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch

Abţineri : Dimitrios Papadimoulis

20.   B8-0298/2017 — Am 6

Pentru 62

ECR : Škripek

EFDD : Agnew, Arnott, Batten, Bours, Carver, Coburn, Collins, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Finch, Gill Nathan, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mélin, Monot, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL : de Jong, Mineur

NI : Balczó, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Synadinos, Voigt, Woolfe

PPE : Maullu

S&D : Costa

Împotrivă 604

ALDE : Ali, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Deva, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Starbatty, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Abţineri 13

ECR : Demesmaeker, Loones, Stevens, Van Bossuyt, Vistisen

EFDD : Iwaszkiewicz

ENF : Kappel, Mayer Georg, Obermayr, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL : Kohlíček

NI : Morvai


1.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 38/103


18 mai 2017
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 18 MAI 2017

(2018/C 38/04)

Cuprins

1.

Începerea ședinței 108

2.

Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură) 108

3.

Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (propuneri de rezoluție depuse) 108

4.

Strategia UE privind Siria (propuneri de rezoluție depuse) 109

5.

Tabăra de refugiați de la Dadaab (propuneri de rezoluție depuse) 109

6.

A face ca relocarea să funcționeze (propuneri de rezoluție depuse) 110

7.

Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (propuneri de rezoluție depuse) 110

8.

Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE — Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune (dezbatere) 111

9.

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere) 112

9.1.

Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema 112

9.2.

Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina 112

9.3.

Sudanul de Sud 113

10.

Componența Parlamentului 113

11.

Votare 114

11.1.

Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (vot) 114

11.2.

Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (vot) 115

11.3.

Sudanul de Sud (vot) 115

11.4.

Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot) 116

11.5.

Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot) 117

11.6.

Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot) 117

11.7.

Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I (vot) 117

11.8.

Décison d'engager des négociations interinstitutionnelles: Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață ***I (vot) 118

11.9.

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (vot) 118

11.10.

Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (vot) 118

11.11.

Strategia UE privind Siria (vot) 119

11.12.

Transportul rutier în Uniunea Europeană (vot) 120

11.13.

Tabăra de refugiați de la Dadaab (vot) 120

11.14.

A face ca relocarea să funcționeze (vot) 120

11.15.

Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (vot) 121

12.

Explicații privind votul 121

13.

Corectarea voturilor și intențiile de vot 122

14.

Poziția Consiliului în prima lectură 122

15.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente 123

16.

Interpelări majore (dezbatere) 123

17.

Depunere de documente 123

18.

Petiții 124

19.

Decizii privind anumite documente 125

20.

Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe 127

21.

Calendarul următoarelor ședințe 128

22.

Întreruperea sesiunii 128
LISTĂ DE PREZENȚĂ 131

ANEXA I

REZULTATELE VOTURILOR 132

1.

Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema 132

2.

Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina 133

3.

Sudanul de Sud 134

4.

Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 *** 134

5.

Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE 135

6.

Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune 135

7.

Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I 135

8.

Decizia de a iniția negocieri interinstituționale: Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață ***I 135

9.

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 136

10.

Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu 136

11.

Strategia UE privind Siria 137

12.

Transportul rutier în Uniunea Europeană 138

13.

Tabăra de refugiați de la Dadaab 141

14.

A face ca relocarea să funcționeze 142

15.

Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia 142

ANEXA II

REZULTATUL VOTULUI PRIN APEL NOMINAL 143

1.

RC-B8-0358/2017 — Am 1 143

2.

A8-0072/2017 — David Borrelli — Aprobare 144

3.

A8-0139/2017 — Andrey Novakov — Vot unic 145

4.

A8-0180/2017 — Ruža Tomašić — Vot unic 147

5.

A8-0378/2016 — Jean-Marie Cavada — Am 54 148

6.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Am 8 150

7.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Am 9 151

8.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Am 10 153

9.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Am 12 154

10.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Am 13 156

11.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Am 14 157

12.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Am 16 158

13.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Am 1 160

14.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Am 17 161

15.

A8-0123/2017 — Adam Szejnfeld — Rezoluție 163

16.

RC-B8-0345/2017 — § 7 164

17.

RC-B8-0345/2017 — Considerentul E 166

18.

RC-B8-0331/2017 — § 15/2 168

19.

B8-0290/2017 — Am 7 169

20.

B8-0290/2017 — § 8/2 171

21.

B8-0290/2017 — § 11/1 172

22.

B8-0290/2017 — § 11/2 174

23.

B8-0290/2017 — Am 11 175

24.

B8-0290/2017 — Am 2 177

25.

B8-0290/2017 — § 26 178

26.

B8-0290/2017 — Am 8 180

27.

B8-0290/2017 — § 47/2 181

28.

B8-0290/2017 — § 47/3 183

29.

RC-B8-0300/2017 — Rezoluție 184

30.

B8-0340/2017 — Rezoluție 186

Proces-verbal al ședinței din 18 mai 2017

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI

Vicepreședinte

1.   Începerea ședinței

Ședința a început la ora 9.00.

2.   Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare privind deciziile de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în procesul-verbal de marți, 16 mai 2017(punctul 2 din PV din 16.5.2017).

Comisiile BUDG și ECON au putut prin urmare începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

3.   Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Cisiordania, inclusiv din colonii (2016/2998(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016(punctul 11 al PV din 22.11.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé și Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post și Edouard Martin, în numele Grupului S&D, referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

Hilde Vautmans și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Vot: punctul 11.10 al PV din 18.5.2017.

4.   Strategia UE privind Siria (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 mai 2017(punctul 10 al PV din 16.5.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Neena Gill, în numele Grupului S&D, referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo și Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica și Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Vot: punctul 11.11 al PV din 18.5.2017.

5.   Tabăra de refugiați de la Dadaab (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 mai 2017(punctul 12 al PV din 16.5.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Elena Valenciano și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga și Željana Zovko în numele Grupului PPE, referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE, referitoare la tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Vot: punctul 11.13 al PV din 18.5.2017.

6.   A face ca relocarea să funcționeze (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: A face ca relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 mai 2017(punctul 3 al PV din 16.5.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera și Michał Boni, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos și Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva și Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la cum facem relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

Helga Stevens, Branislav Škripek și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la cum facem relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton și Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, referitoare la cum facem relocarea să funcționeze (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Vot: punctul 11.14 al PV din 18.5.2017.

7.   Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000039/2017) adresată de Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Comisiei: Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Dezbaterea a avut loc la 16 mai 2017(punctul 13 al PV din 16.5.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, referitoare la aplicarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017);

Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la aplicarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017);

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la aplicarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017);

Sandra Kalniete, Michael Gahler și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, referitoare la punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Vot: punctul 11.15 al PV din 18.5.2017.

8.   Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE — Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune (dezbatere)

Raport referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE [2016/2302(INI)] — Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Raport referitor la perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune [2016/2303(INI)] — Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov și Ruža Tomašić și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Daniele Viotti (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Miguel Viegas (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Maria Spyraki, în numele Grupului PPE, Liliana Rodrigues, în numele Grupului S&D, Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii cartonașului albastru de către Franc Bogovič, și Eleftherios Synadinos.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA

Vicepreședinte

Au intervenit: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič și Viorica Dăncilă.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini și Victor Negrescu.

Au intervenit: Corina Crețu, Andrey Novakov și Ruža Tomašić.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 18.5.2017 și punctul 11.6 al PV din 18.5.2017.

9.   Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 17.5.2017.)

9.1.   Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema

Propuneri de rezoluții B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 și B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta și António Marinho e Pinto au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, și Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Stanislav Polčák.

A intervenit Corina Crețu, în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 18.5.2017.

9.2.   Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina

Propuneri de rezoluții B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 și B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot și Notis Marias.

A intervenit Corina Crețu, în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 18.5.2017.

9.3.   Sudanul de Sud

Propuneri de rezoluții B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 și B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský și Javier Nart au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Maria Grapini și Marek Jurek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Corina Crețu, în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 18.5.2017.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK

Vicepreședintă

Au intervenit: Tunne Kelam, cu privire la situația tătarilor din Crimeea; Sotirios Zarianopoulos și Eleonora Forenza cu privire la vizita de ieri a președintelui ucrainean Petro Poroșenko la Strasbourg.

10.   Componența Parlamentului

Sylvie Goulard și Marielle de Sarnez au fost numite ministru al Forțelor armate și, respectiv, ministru al Afacerilor europene pe lângă ministrul Afacerilor externe, cu efect de la 18 mai 2017.

Parlamentul European, având în vedere articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, ia act de aceasta și, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf și cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, confirmă mandatele vacante cu efect de la 18 mai 2017.

11.   Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, …) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor“.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

11.1.   Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 și B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0361/2017 (care înlocuiește B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 și B8-0372/2017):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness și Giovanni La Via, în numele Grupului PPE,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post și Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei și Arne Gericke, în numele Grupului ECR,

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl și María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE,

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL,

Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Urtasun și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD,

Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2017)0218)

11.2.   Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 și B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0369/2017 (care înlocuiește B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 și B8-0377/2017):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere și Giovanni La Via, în numele Grupului PPE,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke și Urszula Krupa, în numele Grupului ECR,

Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl și María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE,

Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD,

Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2017)0219)

(Propunerea de rezoluție B8-0375/2017 a devenit caducă.)

Intervenții

Charles Tannock a prezentat amendamente orale la amendamentul 2 și la considerentul M. Amendamentele orale au fost reținute.

11.3.   Sudanul de Sud (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 și B8-0370/2017 (2017/2683RSP))

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE B8-0358/2017 (care înlocuiește B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 și B8-0370/2017):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, David McAllister, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk, Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Roberta Metsola, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere, Mairead McGuinness și Giovanni La Via, în numele Grupului PPE,

Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Soraya Post și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jana Žitňanská și Arne Gericke, în numele Grupului ECR,

Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl și María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE,

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL,

Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD,

Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2017)0220)

11.4.   Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021*** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda [06679/2016 — C8-0175/2016 — 2016/0052(NLE)] — Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Borrelli (A8-0072/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0221)

Parlamentul a aprobat încheierea acordurilor și a protocoalelor.

11.5.   Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE [2016/2302(INI)] — Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0222)

11.6.   Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune [2016/2303(INI)] — Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0223)

11.7.   Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne [COM(2015)0627 — C8-0392/2015 — 2015/0284(COD)] — Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0224)

11.8.   Décison d'engager des négociations interinstitutionnelles: Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață [COM(2016)0287 — C8-0193/2016 — 2016/0151(COD)] — Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Sabine Verheyen și Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Majoritate simplă) (vot secret)

Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 18.5.2017) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 8)

DECIZIE DE A ÎNCEPE NEGOCIERI INTERINTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, pentru a cere amânarea votului în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură, Angel Dzhambazki pentru cerere și Sabine Verheyen împotriva cererii.

Cu VE (245 pentru, 353 împotrivă, 25 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

11.9.   Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea [2015/2059(INI)] — Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0225)

11.10.   Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Cisiordania, inclusiv din colonii (2016/2998(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016(punctul 11 al PV din 22.11.2016)).

Propuneri de rezoluție anunțate la18 mai 2017 (punctul 2 al PV din 18.5.2017).

Propuneri de rezoluții B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 și B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0345/2017 (care înlocuiește B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 și B8-0354/2017):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE,

Victor Boștinaru și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock și Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR,

Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE,

Tamás Meszerics, Bart Staes și Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE,

Rosa DAmato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2017)0226)

(Propunerea de rezoluție B8-0348/2017 a devenit caducă.)

11.11.   Strategia UE privind Siria (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 și B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0331/2017 (care înlocuiește B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 și B8-0342/2017):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE,

Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Neena Gill, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR,

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE,

Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2017)0227)

(Propunerea de rezoluție B8-0335/2017 a devenit caducă.)

11.12.   Transportul rutier în Uniunea Europeană (vot)

Propunere de rezoluție B8-0290/2017 (2017/2545(RSP))

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0228)

11.13.   Tabăra de refugiați de la Dadaab (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 și B8-0339/2017 (2017/2687(RSP))

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0300/2017 (care înlocuiește B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017 și B8-0339/2017):

depusă de următorii deputați:

Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Željana Zovko, Anna Záborská, Andrey Kovatchev și Joachim Zeller, în numele Grupului PPE,

Maria Arena și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE,

Heidi Hautala, Maria Heubuch, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0229)

(Propunerea de rezoluție B8-0336/2017 a devenit caducă.)

11.14.   A face ca relocarea să funcționeze (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0340/2017, B8-0343/2017 și B8-0344/2017 (2017/2685(RSP))

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0340/2017

Adoptat (P8_TA(2017)0230)

(Propunerile de rezoluții B8-0343/2017 și B8-0344/2017 au devenit caduce.)

11.15.   Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 și B8-0356/2017 (2017/2688(RSP))

(Majoritate simplă) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0349/2017 (care înlocuiește B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017 și B8-0356/2017):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Jaromír Štětina, Michael Gahler și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE,

Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, Ian Duncan, Kay Swinburne, Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Sander Loones și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR,

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE,

Malin Björk, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Eleonora Forenza, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis și Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Zullo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Marco Valli, Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea, Eleonora Evi, David Borrelli, Daniela Aiuto și Piernicola Pedicini.

Adoptat (P8_TA(2017)0231)

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT

Vicepreședintă

12.   Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare David Borrelli — A8-0072/2017

Daniel Hannan

Raport Jean-Marie Cavada — A8-0378/2016

Michaela Šojdrová și Momchil Nekov

Raport Andrey Novakov — A8-0139/2017

Andrejs Mamikins

Raport Ruža Tomašić — A8-0180/2017

Igor Šoltes și Momchil Nekov

Raport Adam Szejnfeld — A8-0123/2017

Michaela Šojdrová, Marian Harkin și Seán Kelly

Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) — RC-B8-0345/2017

Ana Gomes

Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) — RC-B8-0331/2017

Andrejs Mamikins și José Inácio Faria

Transportul rutier în Uniunea Europeană (2017/2545(RSP)) — B8-0290/2017

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki și Lucy Anderson

Tabăra de refugiați de la Dadaab (2017/2687(RSP)) — RC-B8-0300/2017

Jens Rohde

A face ca relocarea să funcționeze — (2017/2685(RSP)) — RC-B8-0340/2017

Andrejs Mamikins.

13.   Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară“, „Voturi“, „Rezultatele voturilor“ (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal“.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința, suspendată la 13.05, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA

Vicepreședinte

14.   Poziția Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

Poziția în primă lectură a Consiliului referitoare la adoptarea unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (06182/1/2017 — C8-0150/2017 — 2012/0193(COD))+

retrimis fond: CONT, LIBE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta poziția sa începe să curgă de mâine, 19 mai 2017.

15.   Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

16.   Interpelări majore (dezbatere)

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-00019/2017) de Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen și Julia Pitera, Comisiei: Diferențe în privința declarațiilor, a compoziției și a gustului produselor de pe piețele din centrul/estul și din vestul UE (2017/2676(RSP)) (B8-0220/2017)

Dubravka Šuica a dezvoltat întrebarea.

Corina Crețu (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru“ de către Igor Šoltes, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Alojz Peterle, Biljana Borzan, Jozo Radoš, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Dita Charanzová, Mihai Țurcanu, Olga Sehnalová, Seán Kelly, Momchil Nekov și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye“: Patricija Šulin, Monika Smolková și Urszula Krupa.

A intervenit Corina Crețu.

Dezbaterea s-a încheiat.

17.   Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1)

de către Consiliu și Comisie:

Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon (07725/2017 — C8-0157/2017 — 2017/0016(NLE))

retrimis fond: ENVI

2)

de către deputați: propunerile de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

Isabella Adinolfi. Propunere de rezoluție referitoare la acordarea de asistență persoanelor cu handicap (B8-0265/2017)

retrimis fond: EMPL aviz: LIBE

Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la negocierile pentru un tratat de liber-schimb cu Mercosur (B8-0266/2017)

retrimis fond: INTA aviz: AGRI

Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la afecțiunile respiratorii (B8-0267/2017)

retrimis fond: ENVI

Paloma López Bermejo. Propunere de rezoluție referitoare la silicoză ca boală profesională (B8-0269/2017)

retrimis fond: ENVI aviz: EMPL

Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la un sistem european armonizat de colectare a datelor privind „violurile virtuale“, pentru a identifica prioritățile de acțiune în vederea combaterii hărțuirii online cu caracter sexual în UE (B8-0278/2017)

retrimis fond: FEMM

Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea folosirii limbajului braille (B8-0279/2017)

retrimis fond: ENVI

Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la crearea unui plan european în vederea eradicării hepatitei C (B8-0280/2017)

retrimis fond: ENVI

18.   Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

15 mai 2017

(*) Nume confidențial Roland Van der Hoek (nr. 0247/2017); Steffi Altrock (nr. 0248/2017); Carrie Ann Hannan (nr. 0249/2017); Ewa Pokusińska-Martowicz (nr. 0250/2017); David Nudd (nr. 0251/2017); Dorota Białoń (nr. 0252/2017); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0253/2017); Alexandru Mihai Petrescu (nr. 0254/2017); (*) (nr. 0255/2017); (*) (nr. 0256/2017); Martin Keatings (nr. 0257/2017); (*) (nr. 0258/2017); (*) (nr. 0259/2017); (*) (nr. 0260/2017); José Martínez Rodríguez (nr. 0261/2017); (*) (nr. 0262/2017); Massimo Terrile (nr. 0263/2017); Ella Wade (nr. 0264/2017); Daniela Faccio Peláez (nr. 0265/2017); (*) (nr. 0266/2017); Monia Tondini (nr. 0267/2017); Michele Chimienti (nr. 0268/2017); (*) (nr. 0269/2017); Antonis Theocharous (nr. 0270/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0271/2017); (*) (nr. 0272/2017); (*) (nr. 0273/2017); José Francisco Torres Valls (nr. 0274/2017); Justo Joaquín Botella Sánchez (nr. 0275/2017); (*) (nr. 0276/2017); Annunziata Stano (nr. 0277/2017); Cosmery Calò (nr. 0278/2017); Caterina Pavone (nr. 0279/2017); (*) (nr. 0280/2017); (*) (nr. 0281/2017); Carlos Gutiérrez Espín (nr. 0282/2017); Letizia Spaventa (nr. 0283/2017); Tom Murphy (nr. 0284/2017); (*) (nr. 0285/2017); (*) (nr. 0286/2017); (*) (nr. 0287/2017); (*) (nr. 0288/2017); (*) (nr. 0289/2017); (*) (nr. 0290/2017); (*) (nr. 0291/2017); (*) (nr. 0292/2017); (*) (nr. 0293/2017); (*) (nr. 0294/2017); (*) (nr. 0295/2017); (*) (nr. 0296/2017); Benedict Garrett (nr. 0297/2017); János Méry (nr. 0298/2017); (*) (nr. 0299/2017); Ryszard Florek (nr. 0300/2017); (*) (nr. 0301/2017); Ivan Bisconti (nr. 0302/2017); (*) (nr. 0303/2017); (*) (nr. 0304/2017); Jorge André Moreira (nr. 0305/2017); (*) (nr. 0306/2017); Fiona Godfrey (nr. 0307/2017); José Martínez Rodríguez (nr. 0308/2017); Flavio Miccono (nr. 0309/2017); (*) (nr. 0310/2017); (*) (nr. 0311/2017); (*) (nr. 0312/2017); (*) (nr. 0314/2017); (*) (nr. 0315/2017); Simon Baraldi (nr. 0316/2017); Simon Baraldi (nr. 0317/2017); (*) (nr. 0318/2017); (*) (nr. 0319/2017); Detlef Zöllner (nr. 0320/2017); (*) (nr. 0321/2017); (*) (nr. 0322/2017); (*) (nr. 0323/2017); (*) (nr. 0324/2017); (*) (nr. 0325/2017); (*) (nr. 0326/2017); Alberto Cirio (nr. 0327/2017); (*) (nr. 0328/2017); (*) (nr. 0329/2017); Sándor Gáspár (nr. 0330/2017); (*) (nr. 0331/2017); (*) (nr. 0332/2017); (*) (nr. 0333/2017); (*) (nr. 0334/2017); Juan Cruz Gárriz Ezcurra (nr. 0335/2017); (*) (nr. 0336/2017); (*) (nr. 0337/2017); Guido Serra (nr. 0338/2017); José Antonio Pallarés García (nr. 0339/2017); (*) (nr. 0340/2017); (*) (nr. 0341/2017); (*) (nr. 0342/2017); (*) (nr. 0343/2017); (*) (nr. 0344/2017); (*) (nr. 0345/2017); (*) (nr. 0346/2017 ); (*) (nr. 0347/2017); (*) (nr. 0348/2017); (*) (nr. 0349/2017); (*) (nr. 0350/2017); Roderick O'Sullivan (nr. 0351/2017); (*) (nr. 0352/2017); (*) (nr. 0353/2017); Tanja Žagar (nr. 0354/2017); Ágnes Tímea Szabó (nr. 0355/2017); Ulrich Pompe (nr. 0356/2017); Monika Waldkirch (nr. 0357/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0358/2017); (*) (nr. 0359/2017); (*) (nr. 0360/2017); (*) (nr. 0361/2017); Alberto Cirio (nr. 0362/2017); (*) (nr. 0363/2017); Simon Baraldi (nr. 0364/2017); Chukwudi Onyeabor (nr. 0365/2017); Mario Cuellar Brenes (nr. 0366/2017); Benjamin Rzepka (nr. 0367/2017); Simon Baraldi (nr. 0368/2017); Carlos Quirosa Almuedo (nr. 0369/2017); (*) (nr. 0370/2017); David Naert (Belgian Professional Sportwriters Association) (nr. 0371/2017); (*) (nr. 0372/2017); Andreas Scherer (nr. 0373/2017); (*) (nr. 0374/2017); Marco Bazzoni (nr. 0375/2017); Marco Bazzoni (nr. 0376/2017); Fotios Batzios (nr. 0377/2017); José Miguel Ballester Sucarrats (nr. 0378/2017); (*) (nr. 0379/2017); (*) (nr. 0380/2017); (*) (nr. 0381/2017); (*) (nr. 0382/2017); Crina Petrariu (nr. 0383/2017); Botond Boer (nr. 0384/2017); (*) (nr. 0385/2017); Gini Blake (nr. 0386/2017); Vivian Ingrid Todoran (nr. 0387/2017); (*) (nr. 0388/2017); Mario Carrillo Salagre (nr. 0389/2017); Fotios Batzios (nr. 0390/2017); Francisco Milde (nr. 0391/2017); (*) (nr. 0392/2017); (*) (nr. 0393/2017); (*) (nr. 0394/2017); Jens Genzer (nr. 0395/2017); (*) (nr. 0396/2017); Rocío Sánchez López-Ibáñez (nr. 0397/2017); Laura Ferrara (nr. 0398/2017); (*) (nr. 0399/2017); (*) (nr. 0400/2017); (*) (nr. 0401/2017); Véronique Desrame (nr. 0402/2017); Christopher Blackmore (nr. 0403/2017).

Petiția nr. 0313/2017 a fost radiată din registru ca urmare a retragerii ei de către petiționar după înregistrarea acesteia.

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, la 15 mai 2017, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.

19.   Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 45 din Regulamentul de procedură) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 aprilie 2017)

AFCO

Componența Parlamentului European (2017/2054(INL))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 46 din Regulamentul de procedură) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 mai 2017)

TRAN

Manipularea odometrului la vehiculele cu motor: revizuirea cadrului juridic al UE (2017/2064(INL))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 aprilie 2017)

BUDG

Reforma sistemului Uniunii Europene de resurse proprii (2017/2053(INI))

(aviz: AFCO, AGRI, ENVI, EMPL, ECON, CONT, INTA)

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post 2020 (2017/2052(INI))

(aviz: FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, INTA, TRAN, REGI)

ENVI

Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 (JOIN(2016)0049 — 2017/2055(INI))

(aviz: PECH, TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură)) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 mai 2017)

INTA

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (2017/2070(INI))

(aviz: EMPL)

Către o strategie a comerțului digital (2017/2065(INI))

(aviz: ITRE, LIBE, IMCO)

BUDG

Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2017/2071(INI))

(aviz: INTA, REGI, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

ECON

Uniunea bancară — Raportul anual 2017 (2017/2072(INI))

Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul (COM(2017)0139 — 2017/2066(INI))

(aviz: IMCO)

IMCO

Aplicarea Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește reglementarea și necesitatea reformei în serviciile profesionale (2017/2073(INI))

(aviz: EMPL)

TRAN

O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (COM(2016)0766 — 2017/2067(INI))

(aviz: LIBE, IMCO)

LIBE

Lupta împotriva criminalității informatice (2017/2068(INI))

(aviz: ITRE, INTA, IMCO)

PETI

Raport privind cetățenia UE 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbării democratice (2017/2069(INI))

(aviz: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

Schimbul transfrontalier între Uniune și țări terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte protejate de drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu probleme de vedere sau cu alte dizabilități de lectură (COM(2016)0595 — C8-0380/2016 — 2016/0279(COD))

retrimis fond: JURI aviz: PETI, CULT, EMPL, INTA, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

Măsuri pentru salvgardarea securității aprovizionării cu gaz (COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD))

retrimis fond: ITRE aviz: AFET, ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 aprilie 2017)

ENVI

Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 (JOIN(2016)0049 — 2017/2055(INI))

(aviz: PECH, TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură)) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 mai 2017)

BUDG

Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2017/2071(INI))

(aviz: INTA, REGI, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

PETI

Raport privind cetățenia UE 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbării democratice (2017/2069(INI))

(aviz: FEMM, AFCO, CULT, LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 6 aprilie 2017)

Sistemul de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică (COM(2016)0491 — C8-0366/2016 — 2016/0236(COD))

comisii: IMCO, TRAN

(aviz: LIBE) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11 mai 2017)

Guvernanța uniunii energetice (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD))

comisii: ENVI, ITRE

(aviz: DEVE, AGRI, BUDG, ECON, IMCO)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

AFET

Recomandări adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan (2017/2056(INI))

INTA

Recomandări adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile legate de modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile (2017/2057(INI))

20.   Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.

21.   Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 31 mai 2017 și 1 iunie 2017.

22.   Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința s-a încheiat la 15.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


18 mai 2017

ALDE: Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR: Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF: Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI: Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE: Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


18 mai 2017

Prezenți:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureșan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Țurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski, Žitňanská


18 mai 2017

REZULTATELE VOTURILOR

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+

adoptat

respins

caduc

R

retras

AN (…, …, …)

vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

VE (…, …, …)

vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

div

vot pe părți

vs

vot separat

am

amendament

AC

amendament de compromis

PC

partea corespunzătoare

S

amendament supresiv

=

amendamente identice

§

alineat/punct

art

articol

cons

considerent

PR

propunere de rezoluție

PRC

propunere comună de rezoluție

SEC

vot secret

1.   Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema

Propuneri de rezoluție: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0361/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

§ 9

§

text original

vs

+

 

vot: rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B8-0361/2017

 

ECR

 

 

B8-0363/2017

 

Verts/ALE, EFDD

 

 

B8-0365/2017

 

S&D

 

 

B8-0366/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0368/2017

 

PPE

 

 

B8-0372/2017

 

ALDE

 

 

Solicitări de vot separat

ECR: § 9

2.   Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina

Propuneri de rezoluție: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0369/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

§ 1

2

Verts/ALE

 

+

modificare orală

După § 3

3

Verts/ALE

VE

+

278, 250, 93

§ 11

§

text original

vs/VE

+

328, 274, 25

Considerentul M

 

text original

 

 

modificare orală

După considerentul M

1

Verts/ALE

VE

+

294, 245, 88

vot: rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B8-0369/2017

 

ECR

 

 

B8-0371/2017

 

EFDD

 

 

B8-0373/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0374/2017

 

S&D

 

 

B8-0375/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0376/2017

 

PPE

 

 

B8-0377/2017

 

ALDE

 

 

Solicitări de vot separat

S&D: § 11

Diverse

Charles Tannock a propus următoarele amendamente orale privind amendamentul 2 și considerentul M:

„1. invită guvernul etiopian să elibereze imediat pe cauțiune și să renunțe la toate acuzațiile împotriva dr Merera Gudina, dr. Fikru Maru și a tuturor celorlalți prizonieri politici și să renunțe la procedurile împotriva lui Berhanu Nega și Jawar Mohammed, care au fost puși sub acuzare în lipsă și sunt în prezent în exil; subliniază că, pentru ca orice dialog cu opoziția să fie considerat credibil, liderii politici din opoziție, cum ar fi dr Merera Gudina, trebuie să fie eliberați; o invită pe Înalta Reprezentantă a UE să mobilizeze statele membre pentru a realiza de urgență o anchetă internațională coordonată de ONU pentru a investiga în mod credibil, transparent și independent uciderea protestatarilor și să facă presiune asupra guvernului etiopian să își dea acordul;“

„M. întrucât și alți activiști, jurnaliști și apărători ai drepturilor omului, inclusiv Getachew Shiferaw (redactorul-șef al Negere Ethiopia), Fikadu Mirkana (Organizația Oromia Radio and TV), Eskinder Nega (jurnalist de marcă), Bekele Gerba (activist pacifist oromo) și Andargachew Tsige (lider al opoziției) au fost arestați sau sunt reținuți; întrucât activista online Yonathan Tesfaye a fost condamnată, în temeiul legislației antiterorism, pentru comentarii făcute pe Facebook și riscă o pedeapsă între 10 și 20 de ani de închisoare;“

3.   Sudanul de Sud

Propuneri de rezoluție: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0358/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel)

După § 13

1

GUE/NGL

AN

264, 351, 8

vot: rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B8-0358/2017

 

EFDD

 

 

B8-0359/2017

 

ECR

 

 

B8-0360/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0362/2017

 

S&D

 

 

B8-0364/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0367/2017

 

PPE

 

 

B8-0370/2017

 

ALDE

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

GUE/NGL: amendamentul 1

4.   Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021***

Recomandare: David Borrelli (A8-0072/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot: aprobare

AN

+

570, 38, 23

5.   Combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE

Raport: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot unic

AN

+

497, 69, 62

6.   Perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în cadrul politicii de coeziune

Raport: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Obiect

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

vot unic

AN

+

580, 45, 3

7.   Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I

Raport: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Acord provizoriu

Acord provizoriu

54

comisia

AN

+

586, 34, 8

8.   Decizia de a iniția negocieri interinstituționale: Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață ***I

Raport: Sabine Verheyen și Petra Kammerevert (A8-0192/2017) [vot secret, articolul 180a alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Vot: decizia de a iniția negocieri

SEC

+

314, 266, 41

Diverse

Votul a fost solicitat de Grupurile GUE/NGL, ALDE, EFDD și ECR (articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură).

Votul secret a fost solicitat de Grupurile GUE/NGL, ALDE și ECR (articolul 180a alineatul (2) din Regulamentul de procedură).

9.   Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea

Raport: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

După § 1

8

GUE/NGL

AN

131, 467, 24

9

GUE/NGL

AN

129, 484, 9

§ 2

10

GUE/NGL

AN

91, 489, 44

§ 4

11S

GUE/NGL

 

 

§ 5

12

GUE/NGL

AN

90, 523, 10

§ 7, după litera (d)

13

GUE/NGL

AN

128, 482, 15

§ 8

14

GUE/NGL

AN

133, 487, 6

§ 9

15

GUE/NGL

 

 

§ 10

16

GUE/NGL

AN

153, 465, 4

1

Verts/ALE

AN

153, 463, 6

§ 11

2S

Verts/ALE

 

 

17

GUE/NGL

AN

80, 475, 69

După referirea 9

3

GUE/NGL

 

 

Referirea 10

4

GUE/NGL

 

 

Considerentul D

5

GUE/NGL

 

 

Considerentul E, liniuța 1

6

GUE/NGL

 

 

Considerentul E, liniuța 11

7

GUE/NGL

 

 

vot: rezoluție (întregul text)

AN

+

468, 118, 39

Solicitări de vot prin apel nominal

Verts/ALE: amendamentul 1

GUE/NGL: amendamentele 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17

10.   Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu

Propuneri de rezoluție: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0345/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE și alții)

§ 5

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 7

§

text original

AN

+

479, 88, 56

Considerentul E

§

text original

AN

+

521, 54, 46

vot: rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B8-0345/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0346/2017

 

S&D

 

 

B8-0347/2017

 

ECR

 

 

B8-0348/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0352/2017

 

ALDE

 

 

B8-0354/2017

 

PPE

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

EFDD: § 7, considerentul E

Solicitări de vot pe părți

EFDD:

§ 5

Prima parte

:

Întregul text, cu excepția cuvintelor: „împotriva israelienilor“

A doua parte

:

aceste cuvinte

Diverse

Margrete Auken și Reinhard Bütikofer (Grupul Verts/ALE) au semnat, de asemenea, propunerea comună de rezoluție RC-B8-0345/2017.

11.   Strategia UE privind Siria

Propuneri de rezoluție: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0331/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)

După § 6

3

EFDD

 

 

După § 7

4

EFDD

 

 

§ 15

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

508, 98, 18

După considerentul E

1

EFDD

 

 

După considerentul F

2

EFDD

 

 

vot: rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B8-0331/2017

 

S&D

 

 

B8-0333/2017

 

ECR

 

 

B8-0335/2017

 

EFDD

 

 

B8-0337/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0338/2017

 

ALDE

 

 

B8-0341/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0342/2017

 

PPE

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

S&D: § 15 (a doua parte)

Solicitări de vot pe părți

ECR:

§ 15

Prima parte

:

Întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv prin relocare și programe umanitare de admisie“

A doua parte

:

aceste cuvinte

12.   Transportul rutier în Uniunea Europeană

Propunere de rezoluție: B8-0290/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere de rezoluție B8-0290/2017 (Comisia TRAN)

După § 3

7

Verts/ALE

AN

+

318, 287, 15

§ 4

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 8

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/AN

248, 354, 19

§ 11

§

text original

div

 

 

1/AN

+

485, 103, 30

2/AN

198, 398, 22

§ 16

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

306, 300, 8

§ 17

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

După § 19

11

Verts/ALE

AN

+

335, 270, 9

§ 20

§

text original

vs

+

 

După § 23

2

S&D

AN

+

336, 268, 9

§ 26

3

S&D

VE

280, 308, 24

§

text original

AN

+

421, 183, 8

§ 27

§

text original

vs

+

 

După § 27

8

Verts/ALE

AN

161, 442, 8

§ 32

9

Verts/ALE

 

 

§

text original

 

+

 

După § 33

10

Verts/ALE

 

+

 

După § 38

4

S&D

 

 

§ 44

5

S&D

 

+

 

§ 47

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/AN

+

330, 270, 12

3/AN

+

342, 260, 8

§ 48

6

S&D

 

+

 

După referirea 17

1

S&D

VE

+

309, 287, 10

Considerentul E

§

text original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

503, 102, 1

vot: rezoluție (întregul text)

 

+

 

Solicitări de vot prin apel nominal

ENF: § 8 (a doua parte), 26

S&D: amendamentul 2

Verts/ALE: amendamentele 7, 8, 11, §§ 11, 26

EFDD: § 47 (a doua și a treia parte)

Solicitări de vot separat

EFDD: § 26

GUE/NGL: §§ 26, 32

ECR: §§ 20, 27

Solicitări de vot pe părți

GUE/NGL

§ 4

Prima parte

:

Întregul text, cu excepția cuvintelor: „și la creștere“ și „și că starea economiei este strâns legată de competitivitatea în sectorul rutier al UE“

A doua parte

:

aceste cuvinte

considerentul E

Prima parte

:

Întregul text, cu excepția cuvintelor: „unei creșteri economice suplimentare și crearea de locuri de muncă, precum și în promovarea competitivității și“

A doua parte

:

aceste cuvinte

ECR:

§ 17

Prima parte

:

„este de opinie că cerințele legislative ar trebui să fie proporționale cu natura activității și cu dimensiunea întreprinderii;“

A doua parte

:

„își exprimă, cu toate acestea, preocuparea întrebându-se dacă mai există motive pentru exceptarea vehiculelor utilitare ușoare de la aplicarea mai multor norme europene, având în vedere utilizarea din ce în ce mai frecventă a acestor vehicule în transportul internațional de mărfuri și solicită Comisiei să prezinte un raport de analiză privind efectele pe plan economic, și asupra mediului și siguranței a acestei utilizări sporite;“

peste 38 de deputați

§ 16

Prima parte

:

Întregul text, cu excepția cuvintelor: „simplificarea și“

A doua parte

:

aceste cuvinte

PPE, ECR, ENF:

§ 8

Prima parte

:

„îndeamnă statele membre să coopereze mai îndeaproape cu Euro Contrôle Route și cu Organizația Europeană a Poliției Rutiere (TISPOL) pentru a îmbunătăți aplicarea legislației în materie de transport rutier în Europa și pentru a crea un mecanism solid care să asigure punerea în aplicare uniformă și adecvată a acquis-ului existent, prin sprijinirea statelor membre în îndeplinirea sarcinilor de certificare, standardizare, expertiză tehnică, colectare de date, formare și inspecție și prin gestionarea platformelor destinate schimbului de informații între experții și autoritățile naționale;“

A doua parte

:

„solicită să se ia în considerare crearea unei agenții europene pentru transportul rutier, cu scopul de a asigura punerea în aplicare corectă a legislației UE și de a promova standardizarea în toate statele membre;“

S&D Peste 38 de deputați

§ 11

Prima parte

:

„invită Comisia să examineze posibilitățile de reducere a sarcinilor birocratice și financiare pe care le implică diferitele legislații naționale în scopul facilitării libertății de a furniza servicii de transport în întreaga UE;“

A doua parte

:

„este de opinie că, în ceea ce privește condițiile sociale, de exemplu, lucrătorii mobili ar trebui să aibă posibilitatea de a notifica perioade mai lungi, chiar și atunci când lucrează pentru mai mulți contractanți, indiferent de numărul solicitărilor;“

EFDD, S&D Peste 38 de deputați:

§ 47

Prima parte

:

„ia act de faptul că nivelul deplasărilor fără încărcătură continuă să fie ridicat în activitățile de transport rutier, fapt care are un impact negativ asupra mediului; reamintește că, în 2012, aproape un sfert (23,2 %) din totalul numărului de kilometri-vehicul efectuați de vehiculele grele de marfă din UE au corespuns deplasărilor fără încărcătură“

A doua parte

:

„iar acest nivel ridicat este cauzat de restricțiile actuale privind operațiunile de cabotaj care limitează transportatorii să crească mai mult greutatea încărcăturii și, implicit, reduc eficacitatea ecologică;“

A treia parte

:

„subliniază, prin urmare, impactul pozitiv al deschiderii pieței asupra eficienței ecologice a transportului rutier;“

13.   Tabăra de refugiați de la Dadaab

Propuneri de rezoluție: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0300/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)

§ 8

§

text original

vs

+

 

§ 15

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

Considerentul W

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

vot: rezoluție (întregul text)

AN

+

489, 31, 67

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B8-0300/2017

 

S&D

 

 

B8-0332/2017

 

ECR

 

 

B8-0334/2017

 

PPE

 

 

B8-0336/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0339/2017

 

ALDE

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

S&D: vot final

Solicitări de vot separat

GUE/NGL § 8

Solicitări de vot pe părți

GUE/NGL:

§ 15

Prima parte

:

„subliniază că trebuie să fie gestionate mai bine frontierele dintre Somalia și țările învecinate, considerate câmp de acțiune pentru rețelele implicate în traficul de persoane și introducerea ilegală de persoane, traficul de arme, droguri și alte mărfuri ilegale, finanțând astfel activitățile infracționale și teroriste;“

A doua parte

:

„se așteaptă ca misiunea UE de instruire din Somalia să colaboreze îndeaproape cu Amisom și cu autoritățile somaleze pentru a face schimb de bune practici privind îmbunătățirea gestionării frontierelor cu scopul de a prinde traficanții și contrabandiștii;“

considerentul W

Prima parte

:

„întrucât UE a alocat 286 de milioane EUR prin intermediul Fondului european de dezvoltare (FED) pentru perioada 2014-2020, punând accentul pe implementarea «Pactului», pe consolidarea statului și a păcii, securitatea alimentară, reziliență și, în special, pe educație;“

A doua parte

:

„întrucât Fondul fiduciar de urgență al UE (EUTF) pentru Africa a fost creat în cadrul summitului de la Valetta la 12 noiembrie 2015 și a fost conceput pentru a aborda cauzele profunde ale destabilizării, strămutării forțate și migrației neregulamentare prin promovarea rezilienței, a oportunităților economice, a egalității de șanse, a securității și a dezvoltării; întrucât UE răspunde nevoilor fundamentale și vitale ale refugiaților din taberele de refugiați din Kenya;“

14.   A face ca relocarea să funcționeze

Propuneri de rezoluție: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunerea de rezoluție B8-0340/2017 (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

vot: rezoluție (întregul text)

AN

+

398, 134, 41

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B8-0343/2017

 

ECR

 

 

B8-0344/2017

 

ENF

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

ENF: vot final (B8-0340/2017)

15.   Implementarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (a celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia

Propuneri de rezoluție: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

AN/VE — comentarii

Propunere comună de rezoluție RC-B8-0349/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE și alții)

vot: rezoluție (întregul text)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B8-0349/2017

 

S&D

 

 

B8-0350/2017

 

ECR

 

 

B8-0351/2017

 

Verts/ALE

 

 

B8-0353/2017

 

GUE/NGL

 

 

B8-0355/2017

 

ALDE

 

 

B8-0356/2017

 

PPE

 

 


18 mai 2017

1.   RC-B8-0358/2017 — Am 1

Pentru 264

ECR : Czarnecki

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Matias, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Papadakis Konstantinos, Zarianopoulos

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 351

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Paksas, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra, Żółtek

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Synadinos, Woolfe

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Szanyi

Abţineri 8

ENF : Marusik

GUE/NGL : Albiol Guzmán, de Jong, Konečná, López Bermejo, Mineur, Vallina

PPE : Faria

2.   A8-0072/2017 — David Borrelli — Aprobare

Pentru 570

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Lundgren, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

GUE/NGL : Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 38

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Mach, Parker, Reid, Seymour

ENF : Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra

NI : Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

PPE : Bendtsen

Abţineri 23

EFDD : Iwaszkiewicz, von Storch

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, Marusik, Salvini, Zanni, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Ferreira, Hadjigeorgiou, López Bermejo, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Vallina, Viegas

NI : James, Korwin-Mikke

3.   A8-0139/2017 — Andrey Novakov — Vot unic

Pentru 497

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Wierinck, Wikström

ECR : Barekov, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dzhambazki, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Macovei, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Paksas

GUE/NGL : Carthy, Konečná, Kyllönen

NI : Chauprade, Dodds

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 69

ECR : Marias, Vistisen

EFDD : Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Batten, Beghin, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF : Annemans, Atkinson, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Björk, Chountis, De Masi, Ferreira, Flanagan, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Matias, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Senra Rodríguez, Sylikiotis, Viegas

NI : Epitideios, Fountoulis, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Synadinos, Woolfe, Zarianopoulos

Abţineri 62

ECR : Ashworth, Bashir, Campbell Bannerman, Demesmaeker, Deva, Foster, Fox, Hannan, Henkel, Karlsson, Kölmel, Loones, Lucke, McIntyre, Nicholson, Procter, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Trebesius, Van Bossuyt

ENF : Arnautu, Bay, Bilde, Boutonnet, D'Ornano, Jalkh, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Montel, Schaffhauser, Troszczynski

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Boylan, Chrysogonos, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Kouloglou, Kuneva, López Bermejo, Maltese, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Gollnisch

PPE : Spyraki

4.   A8-0180/2017 — Ruža Tomašić — Vot unic

Pentru 580

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Adinolfi, Agea, Aiuto, Beghin, Borrelli, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Bizzotto, Ciocca, Salvini, Zanni

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI : Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Synadinos

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Țurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D : Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boștinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea , Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Pavel, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Willmott, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE : Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Împotrivă 45

ECR : Marias

EFDD : Agnew, Batten, Carver, Coburn, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Parker, Reid, Seymour, von Storch, Winberg

ENF : Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Borghezio, Boutonnet, D'Ornano, Fontana, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Montel, Obermayr, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Zijlstra, Żółtek

NI : Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Woolfe, Zarianopoulos

Abţineri 3

ECR : Karlsson, Sulík

NI : Balczó

Corectări şi intenţii de vot

Împotrivă : Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Marco Zanni

5.   A8-0378/2016 — Jean-Marie Cavada — Am 54

Pentru 586

ALDE : Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR : Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Foster, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD : Agea, Aiuto, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Iwaszkiewicz, Moi, Paksas, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF : Annemans, Bizzotto, Borghezio, Ciocca, Fontana, de Graaff, Kappel, Marusik, Mayer Georg, Obermayr, Salvini, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL : Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Zimmer

NI : Balczó, Chauprade, Dodds, Korwin-Mikke

PPE : Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rua