ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 429

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
14 decembrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2017/C 429/01

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8722 – Omers/Thames Water) ( 1 )

1

2017/C 429/02

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8681 – Endowment Strategies/Benvic Europe) ( 1 )

1

2017/C 429/03

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8562 – Cargill/Faccenda Investments/JV) ( 1 )

2


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2017/C 429/04

Concluziile Consiliului privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior

3

 

Comisia Europeană

2017/C 429/05

Rata de schimb a monedei euro

8

2017/C 429/06

Actualizarea anuală pe 2017 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aplicați acestora

9

2017/C 429/07

Actualizare intermediară a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în țări terțe

15

2017/C 429/08

Actualizarea anuală a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai uniunii europene care își desfășoară activitatea în țări terțe

18

 

Curtea de Conturi

2017/C 429/09

Raportul special nr. 21/2017 – Înverzirea: o schemă de sprijin pentru venit mai complexă, însă ineficace deocamdată din punctul de vedere al impactului asupra mediului

24

 

INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

Autoritatea AELS de Supraveghere

2017/C 429/10

Sărbători legale în anul 2018: Statele SEE/AELS și instituțiile SEE

25

2017/C 429/11

Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni

27


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

2017/C 429/12

Anunț de concurs general

28

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție a AELS

2017/C 429/13

Cerere de aviz consultativ al Curții de Justiție a AELS înaintată de Héraðsdómur Reykjavíkur la data de 30 iunie 2017 în cauza Fjarskipti hf./Síminn hf. (Cauza E-6/17)

29

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2017/C 429/14

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone) ( 1 )

30


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.8722 – Omers/Thames Water)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 429/01)

La 8 decembrie 2017, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32017M8722. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/1


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.8681 – Endowment Strategies/Benvic Europe)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 429/02)

La 5 decembrie 2017, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32017M8681. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/2


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.8562 – Cargill/Faccenda Investments/JV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 429/03)

La 15 noiembrie 2017, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32017M8562. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/3


Concluziile Consiliului privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior

(2017/C 429/04)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

REAMINTIND contextul politic al acestei chestiuni, astfel cum este prezentat în anexa la prezentele concluzii.

RECUNOSCÂND CĂ:

1.

la nivel individual, învățământul superior contribuie la dezvoltarea personală și profesională a cursanților și ajută persoanele să își asume responsabilitatea pentru învățarea pe tot parcursul vieții și cariera lor. La nivelul societății, acesta pune bazele pentru dezvoltare durabilă, creștere economică, inovare și coeziune socială și are un rol important în identificarea și abordarea provocărilor societale.

2.

este necesară consolidarea colaborării și a sinergiilor, atât în cadrul sectoarelor de învățământ și între învățământul superior și cercetarea, inovarea și lumea profesională.

3.

instituțiile de învățământ superior au nevoie de sprijin în îndeplinirea rolului pe care îl joacă cu privire la implicarea civică și în luarea de măsuri pentru a se asigura că componența corpului lor de studenți și de personal oferă o reflectare mai bună a întregii populații.

4.

instituțiile de învățământ superior ar trebui încurajate să reproiecteze metodele de învățare și predare și să promoveze, în special, o abordare axată pe student, învățarea bazată pe colaborare și pe explorare și experimentare, mediile de învățare favorabile incluziunii și utilizarea tehnologiilor digitale.

5.

deși s-au înregistrat progrese remarcabile în atingerea obiectivului principal al Strategiei Europa 2020 ca cel puțin 40 % dintre persoanele în vârstă de 30-34 de ani să fi absolvit învățământul superior sau echivalent până în 2020, este esențial să se asigure faptul că învățământul superior este de înaltă calitate și relevanță pentru a le permite absolvenților să prospere, atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

6.

în acest context, este nevoie de eforturi suplimentare pentru a oferi date de calitate mai bună privind învățământul superior, de exemplu privind rezultatele sociale și în materie de ocupare a forței de muncă și de participare civică în ceea ce privește persoanele care părăsesc învățământul superior, precum și cu privire la mobilitatea transnațională în scop educațional și la provocările acesteia.

7.

cooperarea internațională și mobilitatea în scop educațional în domeniul învățământului superior, în special prin programul Erasmus+, au permis crearea unor noi parteneriate transfrontaliere, schimbul de bune practici, consolidarea înțelegerii interculturale și a valorilor comune, precum și valorificarea și exploatarea de noi cunoștințe, în vederea îmbunătățirii atractivității și competitivității la nivel mondial a sistemului de învățământ superior din Europa.

8.

provocările specifice pentru sectorul învățământului superior din Europa sunt:

(a)

înzestrarea studenților cu cunoștințe, abilități și competențe mai bune, abordând, în același timp, neconcordanța de competențe și lipsa de personal calificat din anumite domenii profesionale;

(b)

dezvoltarea accesului egal și a condițiilor de reușită pentru toți în învățământul superior și promovarea participării civice de către instituțiile de învățământ superior;

(c)

utilizarea pe deplin a potențialului neexploatat al instituțiilor de învățământ superior de a contribui, prin predare și cercetare, la procesul de inovare și de dezvoltare în cadrul mai larg al economiei, în special în regiunile lor;

(d)

încurajarea coerenței în guvernanța învățământului superior și în gestionarea durabilă a resurselor.

SALUTĂ:

9.

Comunicarea Comisiei privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior (1), care consolidează cooperarea anterioară și vizează să garanteze că instrumentele și programele UE sprijină învățarea reciprocă și cooperarea în materie de politici în ceea ce privește învățământul superior.

Cu respectarea deplină a principiilor libertății academice și a autonomiei instituționale a instituțiilor de învățământ superior și recunoscând rolul lor fundamental în continuarea modernizării sistemelor de învățământ superior,

INVITĂ STATELE MEMBRE să se concentreze asupra următoarelor domenii prioritare de acțiune:

A.   PROMOVAREA EXCELENȚEI ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR

10.

Încurajarea instituțiilor de învățământ superior să dezvolte talentul și potențialul tuturor cursanților și să îi înzestreze mai bine cu cunoștințele, aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru a acționa în calitate de cetățeni activi și responsabili în societate și pentru a participa la piața forței de muncă și la învățarea pe tot parcursul vieții.

11.

Abordarea neconcordanței de competențe și a lipsei de personal calificat, precum și anticiparea nevoilor viitoare în materie de competențe prin încurajarea instituțiilor de învățământ superior:

(a)

să consolideze cooperarea cu angajatorii, de exemplu prin intermediul învățării la locul de muncă și prin încorporarea componentelor teoretice și practice în programe;

(b)

să colaboreze cu instituțiile de învățământ de la toate nivelurile și cu alte părți interesate relevante pentru a motiva cursanții să urmeze cariere în profesiile cu un nivel înalt de calificare, inclusiv în mediul academic, care nu doar că răspund la cererea de pe piața forței de muncă de astăzi, ci sunt, de asemenea, capabile să modeleze economia și societatea de mâine, precum și viitorul muncii, și să pună un accent deosebit pe dobândirea de competențe în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, (artelor) și matematicii [STI(A)M];

(c)

să utilizeze previziunile și analizele privind competențele și piața forței de muncă drept baze pentru îmbunătățirea calității învățământului superior și pentru a-i ajuta pe cursanți să facă alegeri în cunoștință de cauză cu privire la studii.

12.

Construirea unor legături mai puternice cu comunitățile locale, de exemplu, printr-o mai bună implicare a activităților comunitare și de voluntariat în cadrul programelor, după caz, și prin încurajarea unei culturi antreprenoriale și a competențelor aferente, atât în interiorul, cât și în exteriorul instituțiilor de învățământ superior.

13.

Încurajarea instituțiilor de învățământ superior să pună în aplicare abordări inovatoare de predare și învățare, în special prin dezvoltarea unei abordări strategice a digitalizării și prin îmbunătățirea competențelor digitale ale tuturor cursanților.

B.   ABORDAREA NECESITĂȚILOR UNUI CORP STUDENȚESC CARACTERIZAT PRIN DIVERSITATE ȘI SUSȚINEREA PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITAR

14.

Depunerea de eforturi pentru creșterea gradului de echitate prin îmbunătățirea accesului la învățământul superior, utilizând o gamă largă de mijloace, inclusiv urmărirea unei mai bune accesibilități la nivel regional, precum și crearea unor condiții mai bune de reușită și asigurarea unei educații și a unei îndrumări de înaltă calitate pentru toți cursanții, indiferent de mediul din care provin.

15.

Depunerea de eforturi pentru deschiderea sistemelor de învățământ superior pentru persoane aflate în orice etapă a vieții, prin facilitarea tranzițiilor între diferite niveluri de calificare și parcursuri educaționale, prin îmbunătățirea recunoașterii învățării informale și non-formale și prin dezvoltarea unor moduri mai flexibile de învățare și predare în învățământul superior, de exemplu prin învățare mixtă și resurse educaționale deschise.

16.

Încurajarea instituțiilor de învățământ superior să sprijine și să stimuleze formarea inițială și dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic universitar, în vederea înzestrării acestuia cu competențele pedagogice adecvate necesare pentru a aborda necesitățile unui corp studențesc caracterizat prin diversitate, pentru a crea medii de învățare colaborativă eficace, a implica studenții în activități de cercetare, a promova interdisciplinaritatea și a utiliza mai bine practici pedagogice inovatoare.

17.

Adoptarea de măsuri pentru a îmbunătăți competențele digitale ale personalului didactic universitar, inclusiv pedagogia digitală și competențele digitale specifice disciplinelor.

18.

Depunerea de eforturi pentru a aprecia excelența și inovarea în predare, de exemplu prin elaborarea unor sisteme de recompensare și a unor posibilități de dezvoltare a carierei pentru personalul didactic universitar, luând în considerare echilibrul dintre activitățile de predare și cercetare.

19.

Promovarea mobilității în scop educațional și a altor experiențe internaționale relevante în rândul studenților și al personalului didactic universitar, cum ar fi mobilitatea mixtă și virtuală sau internaționalizarea acasă și integrarea mobilității în scop educațional și de predare în programe într-un mod mai sistematic.

C.   CONTRIBUIREA LA INOVARE ÎN ANSAMBLUL ECONOMIEI

20.

Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior să își îmbunătățească impactul asupra strategiilor macroregionale, economiilor regionale și capacității de inovare, precum și să contribuie la transferul de tehnologie și la politica regională de specializare inteligentă.

21.

Sprijinirea instituțiilor de învățământ superior în crearea de rețele de colaborare eficace între diferite organizații și sectoare.

22.

Încurajarea instituțiilor de învățământ superior să creeze condiții favorabile pentru spiritul antreprenorial și creativitate și să adopte o abordare globală a modului în care cercetarea și inovarea sunt integrate în programele de studiu.

23.

Sprijinirea evoluțiilor în programele de doctorat în vederea unei mai bune pregătiri a absolvenților pentru o carieră atât în afara, cât și în interiorul mediului academic, inclusiv sporirea vizibilității competențelor transferabile și susținerea valorificării întregului lor potențial, contribuind în același timp la inovare și la dezvoltare în ansamblul economiei și al societății.

D.   PROMOVAREA EFICIENȚEI ȘI DEZVOLTAREA ÎN CONTINUARE A ASIGURĂRII CALITĂȚII ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

24.

Vizarea unei finanțări adecvate, echitabile și durabile și a unei guvernanțe eficiente a sistemelor de învățământ superior în vederea îmbunătățirii calității și a relevanței predării și învățării și a promovării incluziunii și excelenței.

25.

Încurajarea participării active a părților interesate interne și implicarea părților interesate externe în guvernanța instituțiilor de învățământ superior.

26.

Consolidarea în continuare a eficienței, eficacității și transparenței asigurării calității pentru a spori încrederea reciprocă, a consolida procedurile de recunoaștere a calificărilor academice și a stimula mobilitatea internațională.

Având în vedere sprijinirea cooperării statelor membre în acest domeniu, SALUTĂ INTENȚIA COMISIEI DE A:

27.

consolida cooperarea în cadrul programului Erasmus+ și a cadrului strategic pentru educație și formare profesională, inclusiv prin promovarea incluziunii, excelenței și inovării în predare, prin încurajarea responsabilității civice și sociale a studenților și a instituțiilor de învățământ superior, prin încurajarea activității voluntare și comunitare relevante și prin dezvoltarea colaborării cu mediul de afaceri.

28.

sprijini măsurile de îmbunătățire a calității mobilității academice, promovând difuzarea rezultatelor în acest sens, cum ar fi o mai mare transparență a calificărilor, inclusiv a celor deținute de refugiați și migranți, precum și schimbul digital de date privind studenții, cu respectarea deplină a normelor naționale și europene de protecție a datelor.

29.

oferi sprijin la nivelul UE pentru coalițiile pentru promovarea domeniilor STI(A)M și pentru schimbul de bune practici.

30.

încuraja dezvoltarea metodelor pedagogice inovatoare, pentru a ajuta instituțiile de învățământ superior să pună în aplicare strategii de învățare digitală cuprinzătoare, de exemplu prin analiza modelului de pregătire digitală.

31.

crea pentru învățământul superior stimulentele și capacitatea în vederea căutării de soluții la provocări sociale și economice și a contribuirii într-o măsură mai mare la creșterea economică inovatoare și antreprenorială în regiuni, în special prin facilitarea unei mai bune legături cu autoritățile publice, instituțiile de cercetare și mediul de afaceri.

32.

contribui la consolidarea legăturilor și a coordonării dintre Spațiul european al învățământului superior, Spațiul european de cercetare, inițiativele din domeniul inovării și alte foruri internaționale relevante din domeniul educației.

33.

optimiza și crea sinergii între instrumentele UE pentru strângerea de dovezi, precum și pentru consolidarea activității rețelei Eurydice și a cooperării cu OCDE în vederea asigurării sinergiilor între activități, a evitării duplicării eforturilor și a obținerii de beneficii de pe urma lucrărilor comune.

34.

contribui la examinarea structurilor de guvernanță și de finanțare în contextul cooperării cu OCDE, cu un accent special pe echilibrul dintre predare și cercetare, cu obiectivul de a asigura îmbunătățirea rezultatelor absolvenților și dezvoltarea unor sisteme de învățământ superior mai eficiente și mai eficace,

INVITĂ COMISIA:

35.

să țină seama pe deplin de prezentele concluzii în procesul de elaborare a propunerilor sale privind viitorul cadru strategic de cooperare în domeniul educației și formării, programul Uniunii pentru educație și formare după 2020 și alte instrumente financiare, acordând atenția cuvenită considerentelor de ordin strategic, financiar și de calitate în formularea acestor propuneri.


(1)  9843/17.


ANEXĂ

Context politic

1.

Concluziile Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”) (12 mai 2009).

2.

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind dezvoltarea rolului educației în cadrul unui triunghi al cunoașterii complet funcțional (26 noiembrie 2009).

3.

Concluziile Consiliului privind modernizarea învățământului superior (28-29 noiembrie 2011).

4.

Concluziile Consiliului privind dimensiunea socială a învățământului superior (16-17 mai 2013).

5.

Concluziile Consiliului privind dimensiunea globală a învățământului superior european (25-26 noiembrie 2013).

6.

Concluziile Consiliului privind asigurarea calității în sprijinul educației și formării profesionale (20 mai 2014).

7.

Concluziile Consiliului privind antreprenoriatul în educație și formare (12 decembrie 2014).

8.

Declarație privind promovarea prin educație a spiritului cetățenesc și a valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării (Paris, 17 martie 2015).

9.

Raportul comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) — Noi priorități pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (23 și 24 noiembrie 2015).

10.

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind promovarea dezvoltării socioeconomice și a incluziunii în UE prin educație: contribuția educației și formării profesionale la semestrul european 2016 (24 februarie 2016).

11.

Concluziile Consiliului privind dezvoltarea competențelor media și a gândirii critice cu ajutorul educației și formării (30 mai 2016).

12.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor: „Noua agendă pentru competențe în Europa: Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității” (10 iunie 2016).

13.

Monitorul educației și formării 2016 (noiembrie 2016).

14.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind îmbunătățirea și modernizarea educației (7 decembrie 2016).

15.

Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind incluziunea în diversitate pentru a se atinge o educație de înaltă calitate pentru toți (17 februarie 2017).

16.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior (30 mai 2017).

17.

Recomandarea Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților (20 noiembrie 2017).

18.

Concluziile Consiliului privind viitorul muncii (7 decembrie 2017).


Comisia Europeană

14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/8


Rata de schimb a monedei euro (1)

13 decembrie 2017

(2017/C 429/05)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1736

JPY

yen japonez

132,99

DKK

coroana daneză

7,4431

GBP

lira sterlină

0,87905

SEK

coroana suedeză

9,9060

CHF

franc elvețian

1,1647

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

9,8253

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,650

HUF

forint maghiar

314,36

PLN

zlot polonez

4,2146

RON

leu românesc nou

4,6325

TRY

lira turcească

4,5242

AUD

dolar australian

1,5503

CAD

dolar canadian

1,5092

HKD

dolar Hong Kong

9,1612

NZD

dolar neozeelandez

1,6886

SGD

dolar Singapore

1,5874

KRW

won sud-coreean

1 280,07

ZAR

rand sud-african

15,9868

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,7692

HRK

kuna croată

7,5505

IDR

rupia indoneziană

15 969,18

MYR

ringgit Malaiezia

4,7959

PHP

peso Filipine

59,252

RUB

rubla rusească

69,1283

THB

baht thailandez

38,236

BRL

real brazilian

3,8907

MXN

peso mexican

22,5424

INR

rupie indiană

75,6170


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/9


Actualizarea anuală pe 2017 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aplicați acestora

(2017/C 429/06)

1.1.

Tabel cu sumele ce reprezintă salariile lunare de bază pentru fiecare grad și treaptă ale grupelor de funcții AD și AST menționate la articolul 66 din Statutul funcționarilor aplicabile începând cu 1 iulie 2017:

1.7.2017

TREAPTA

GRADUL

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Tabel cu sumele ce reprezintă salariile lunare de bază pentru fiecare grad și treaptă ale grupelor de funcții AST/SC menționate la articolul 66 din Statutul funcționarilor, aplicabile începând cu 1 iulie 2017:

1.7.2017

TREAPTA

GRADUL

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Tabel cu coeficienții corectori aplicabili remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, menționați la articolul 64 din Statutul funcționarilor, care conține:

coeficienții corectori aplicabili de la 1 iulie 2017 remunerațiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți, menționați la articolul 64 din Statutul funcționarilor (indicați în coloana 2 a următorului tabel);

coeficienții corectori aplicabili de la 1 ianuarie 2018 transferurilor efectuate de către funcționari și ceilalți agenți în temeiul articolului 17 alineatul (3) din anexa VII la Statutul funcționarilor (indicați în coloana 3 a următorului tabel);

coeficienții corectori aplicabili de la 1 iulie 2017 pensiilor, în temeiul articolului 20 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor (indicați în coloana 4 a următorului tabel);

1

2

3

4

Țara/locul

Remunerație

Transfer

Pensie

1.7.2017

1.1.2018

1.7.2017

Bulgaria

53,4

51,7

 

Republica Cehă

78,3

71,9

 

Danemarca

133,9

136,2

136,2

Germania

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

München

107,5

 

 

Estonia

80,3

82,4

 

Irlanda

119,8

124,0

124,0

Grecia

79,9

79,6

 

Spania

88,7

89,4

 

Franța

114,8

108,6

108,6

Croația

74,9

67,5

 

Italia

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Cipru

74,4

79,4

 

Letonia

74,9

69,8

 

Lituania

74,3

68,3

 

Ungaria

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

Țările de Jos

108,3

109,6

109,6

Austria

106,3

108,7

108,7

Polonia

70,6

60,7

 

Portugalia

82,4

82,9

 

România

63,9

56,6

 

Slovenia

81,5

78,7

 

Slovacia

77,3

69,0

 

Finlanda

119,9

120,6

120,6

Suedia

127,9

119,0

119,0

Regatul Unit

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1.

Valoarea indemnizației pentru concediul pentru creșterea copilului menționată la articolul 42a paragraful al doilea din Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2017 – 986,72 EUR.

4.2.

Valoarea indemnizației pentru concediul pentru creșterea copilului menționată la articolul 42a al treilea paragraf din Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2017 – 1 315,62 EUR.

5.1.

Valoarea de bază a alocației pentru locuință menționată la articolul 1 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2017 – 184,55 EUR.

5.2.

Valoarea alocației pentru copilul aflat în întreținere menționată la articolul 2 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2017 – 403,25 EUR.

5.3.

Valoarea alocației școlare menționate la articolul 3 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2017 – 273,60 EUR.

5.4.

Valoarea alocației școlare menționate la articolul 3 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2017 – 98,51 EUR.

5.5.

Valoarea minimă a indemnizației de expatriere menționată la articolul 69 din Statutul funcționarilor și la articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din anexa VII la acesta, aplicabilă de la 1 iulie 2017 – 546,95 EUR.

5.6.

Valoarea indemnizației de expatriere menționate la articolul 134 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabilă de la 1 iulie 2017 – 393,20 EUR.

6.1.

Valoarea indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționată la articolul 7 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2017:

0 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

0-200 km

0,2034 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

201-1 000 km

0,3391 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

1 001 -2 000 km

0,2034 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

2 001 -3 000 km

0,0677 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

3 001 -4 000 km

0,0327 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

4 001 -10 000 km

0 EUR pentru fiecare km pentru distanțe peste

10 000 km.

6.2.

Suma forfetară suplimentară care se adaugă indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționate la articolul 7 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2017:

101,71 EUR, în cazul în care distanța geografică dintre locațiile la care se face referire la alineatul (1) este între 600 km și 1 200 km;

203,42 EUR, în cazul în care distanța geografică dintre locațiile la care se face referire la alineatul (1) este mai mare de 1 200 km.

7.1.

Valoarea indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționată la articolul 8 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 ianuarie 2018:

0 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

0-200 km

0,4102 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

201-1 000 km

0,6836 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

1 001 -2 000 km

0,4102 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

2 001 -3 000 km

0,1366 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

3 001 -4 000 km

0,0660 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

4 001 -10 000 km

0 EUR pentru fiecare km pentru distanțe peste

10 000 km.

7.2.

Suma forfetară suplimentară care se adaugă indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționate la articolul 8 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 ianuarie 2018:

205,06 EUR, în cazul în care distanța geografică dintre locul de repartizare și locul de origine este între 600 km și 1 200 km;

410,10 EUR, EUR în cazul în care distanța geografică dintre locul de repartizare și locul de origine este de peste 1 200 km.

8.

Valoarea diurnei menționate la articolul 10 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor aplicabilă de la 1 iulie 2017:

42,39 EUR pentru funcționarul care are dreptul la alocația pentru locuință;

34,18 EUR pentru funcționarul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

9.

Limita inferioară a indemnizației de instalare menționate la articolul 24 alineatul (3) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabilă de la 1 iulie 2017:

1 206,69 EUR pentru agentul care are dreptul la alocația pentru locuință;

717,49 EUR pentru agentul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

10.1.

Limita inferioară și limita superioară ale indemnizației de șomaj menționate la articolul 28a alineatul (3) al doilea paragraf din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabile de la 1 iulie 2017:

1 447,18 EUR (limita inferioară);

2 894,36 EUR (limita superioară).

10.2.

Valoarea alocației standard menționate la articolul 28a alineatul (7) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabilă de la 1 iulie 2017 – EUR 1 315,62.

11.

Tabel cu valorile baremelor salariilor de bază menționate la articolul 93 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabile de la 1 iulie 2017:

GRUPA DE FUNCȚII

1.7.2017

TREAPTA

GRADUL

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Limita inferioară a indemnizației de instalare menționate la articolul 94 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabilă de la 1 iulie 2017:

907,64 EUR pentru agentul care are dreptul la alocația pentru locuință;

538,12 EUR pentru agentul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

13.1.

Limita inferioară și limita superioară ale indemnizației de șomaj menționate la articolul 96 alineatul (3) al doilea paragraf din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabile de la 1 iulie 2017:

1 085,38 EUR (limita inferioară);

2 170,75 EUR (limita superioară).

13.2

Valoarea alocației standard menționate la articolul 96 alineatul (7) din Regimul aplicabil celorlalți agenți este de EUR 986,72.

13.3

Limita inferioară și limita superioară ale indemnizației de șomaj menționate la articolul 136 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabile de la 1 iulie 2017:

954,90 EUR (limita inferioară);

2 246,82 EUR (limita superioară).

14.

Valoarea indemnizațiilor pentru munca neîntreruptă sau în schimburi prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului (1):

413,61 EUR;

624,28 EUR;

682,57 EUR;

930,56 EUR.

15.

Coeficientul aplicabil de la 1 iulie 2017 valorilor menționate la articolul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 (2) – 5,9705.

16.

Tabel cu valorile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din anexa XIII la Statutul funcționarilor, aplicabile de la 1 iulie 2017:

1.7.2017

TREAPTA

GRADUL

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Valoarea, aplicabilă de la 1 iulie 2017, a indemnizației fixe menționate la fostul articol 4a din anexa VII la Statutul funcționarilor, în vigoare înainte de 1 mai 2004, care este utilizată pentru aplicarea articolului 18 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor:

142,68 EUR pe lună pentru funcționarii cu gradul C4 sau C5;

218,77 EUR pe lună pentru funcționarii cu gradul C1, C2 sau C3.

18.

Tabel cu valorile baremelor salariilor de bază menționate la articolul 133 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabile de la 1 iulie 2017:

Gradul

1

2

3

4

5

6

7

Salariu de bază – normă întreagă

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Gradul

8

9

10

11

12

13

14

Salariu de bază – normă întreagă

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Gradul

15

16

17

18

19

 

 

Salariu de bază – normă întreagă

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului din 9 februarie 1976 de stabilire a categoriilor de beneficiari care au dreptul la indemnizații pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi, a condițiilor de acordare și a cuantumului acestor indemnizații (JO L 38, 13.2.1976, p. 1). Regulament completat prin Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 1307/87 (JO L 124, 13.5.1987, p. 6).

(2)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).


14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/15


Actualizare intermediară a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în țări terțe (1)

(2017/C 429/07)

FEBRUARIE 2017

Locul de repartizare

Paritatea economică

februarie 2017

Cursul de schimb

februarie 2017 (*1)

Coeficientul corector

februarie 2017 (*2)

Sierra Leone

8 809

7 763,60

113,5

Mozambic

42,38

74,6000

56,8

Malawi

451,7

780,761

57,9

Botswana

7,855

11,2233

70,0

Chile

536,2

691,992

77,5

Liberia

1,663

1,06300

156,4

Madagascar

3 318

3 447,30

96,2

Comore

377,1

491,968

76,7

Sudan

14,55

7,33906

198,3

Barbados

2,823

2,13739

132,1

Argentina

11,57

16,9602

68,2

Nigeria

253,6

327,906

77,3

Azerbaidjan

1,267

2,02693

62,5

Belarus

1,382

2,06760

66,8


MARTIE 2017

Locul de repartizare

Paritatea economică

martie 2017

Cursul de schimb

martie 2017 (*3)

Coeficientul corector

martie 2017 (*4)

Egipt

8,592

16,6943

51,5

Tanzania

1 558

2 361,48

66,0

Samoa

2,458

2,66957

92,1

Nicaragua

20,78

31,2919

66,4

Rusia

63,69

61,1026

104,2

Ecuador

0,9727

1,05870

91,9

Malaysia

3,182

4,69900

67,7

Georgia

1,649

2,74340

60,1

Uzbekistan

3 073

3 604,19

85,3


APRILIE 2017

Locul de repartizare

Paritatea economică

aprilie 2017

Cursul de schimb

aprilie 2017 (*5)

Coeficientul corector

aprilie 2017 (*6)

Rwanda

758,9

897,381

84,6

Mozambic

44,96

72,4000

62,1

Lesotho

9,373

13,8165

67,8

Ghana

3,802

4,72630

80,4

Angola

323,2

185,388

174,3

Belarus

1,453

2,03510

71,4

Tadjikistan

5,049

8,75463

57,7

Ucraina

18,74

29,1548

64,3


MAI 2017

Locul de repartizare

Paritatea economică

mai 2017

Cursul de schimb

mai 2017 (*7)

Coeficientul corector

Mai 2017 (*8)

Brazilia

3,577

3,43870

104,0

Botswana

8,272

11,1857

74,0

Republica Democrată Congo

2,393

1,08810

219,9

Trinidad și Tobago

6,566

7,42100

88,5

Turcia

2,626

3,8797

67,7

Argentina

12,25

16,7459

73,2

Surinam

5,052

8,21189

61,5

Eritreea

20,56

16,6066

123,8


IUNIE 2017

Locul de repartizare

Paritatea economică

iunie 2017

Cursul de schimb

iunie 2017 (*9)

Coeficientul corector

iunie 2017 (*10)

Tanzania

1 658

2 492,38

66,5

Mozambic

47,65

66,8000

71,3

Guyana

179,3

232,260

77,2

Samoa

2,314

2,85135

81,2

Chile

579,2

748,870

77,3

Comore

398,4

491,968

81,0

Nicaragua

21,82

33,4325

65,3

Bolivia

6,728

7,72054

87,1

Haiti

63,64

70,6186

90,1

Zambia

8,441

10,3911

81,2

Honduras

21,04

26,2302

80,2

Rusia

68,41

63,2618

108,1

Ecuador

0,9127

1,11730

81,7

Guatemala

7,606

8,21386

92,6

Nigeria

267,4

341,188

78,4

Belarus

1,536

2,08680

73,6

Moldova

13,45

20,4829

65,7

Kazahstan

246,8

349,390

70,6

Myanmar

1 021

1 497,18

68,2


(1)  Raportul Eurostat din 22 septembrie 2017 privind actualizarea intermediară a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene care își desfășoară activitatea în delegații din afara UE, în conformitate cu articolul 64 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu anexa X și anexa XI la acesta [Ares(2017)4629878].

Informații suplimentare privind metodologia sunt disponibile pe site-ul Eurostat („Statistics Database” > „Economy and finance” > „Prices” > „Correction coefficients”).

(*1)  1 EUR = x unități din moneda națională, cu excepția USD, pentru: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timorul de Est și Zimbabwe.

(*2)  Bruxelles și Luxemburg = 100.

(*3)  1 EUR = x unități din moneda națională, cu excepția USD, pentru: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timorul de Est și Zimbabwe.

(*4)  Bruxelles și Luxemburg = 100.

(*5)  1 EUR = x unități din moneda națională, cu excepția USD, pentru: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timorul de Est și Zimbabwe.

(*6)  Bruxelles și Luxemburg = 100.

(*7)  1 EUR = x unități din moneda națională, cu excepția USD, pentru: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timorul de Est și Zimbabwe.

(*8)  Bruxelles și Luxemburg = 100.

(*9)  1 EUR = x unități din moneda națională, cu excepția USD pentru: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timorul de Est și Zimbabwe.

(*10)  Bruxelles și Luxemburg = 100.


14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/18


Actualizarea anuală a coeficienților corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai uniunii europene care își desfășoară activitatea în țări terțe (1)

(2017/C 429/08)

Locul de repartizare

Paritatea economică

iulie 2017

Cursul de schimb

iulie 2017 (*1)

Coeficientul corector

iulie 2017 (*2)

Afghanistan (*3)

 

 

 

Albania

78,83

131,980

59,7

Algeria

88,26

121,428

72,7

Angola

343,5

185,393

185,3

Argentina

12,64

18,6260

67,9

Armenia

423,5

537,050

78,9

Australia

1,569

1,48680

105,5

Azerbaidjan

1,328

1,94272

68,4

Bangladesh

78,39

91,9774

85,2

Barbados

2,839

2,29483

123,7

Belarus

1,581

2,20000

73,5

Belize

1,859

2,28123

81,5

Benin

654,2

655,957

99,7

Bolivia

6,628

7,88638

84,0

Bosnia și Herțegovina (Banja Luka) (*3)

 

 

 

Bosnia și Herțegovina (Sarajevo)

1,277

1,95583

65,3

Botswana

8,579

11,4155

75,2

Brazilia

3,465

3,74760

92,5

Burkina Faso

612,8

655,957

93,4

Burundi

1 634

1 933,63

84,5

Cambodgia

3 630

4 595,50

79,0

Camerun

545,0

655,957

83,1

Canada

1,406

1,48670

94,6

Capul Verde

75,48

110,265

68,5

Republica Centrafricană

758,8

655,957

115,7

Ciad

623,0

655,957

95,0

Chile

592,5

755,221

78,5

China

6,891

7,74120

89,0

Columbia

2 281

3 436,09

66,4

Comore

401,7

491,968

81,7

Congo (Brazzaville)

718,9

655,957

109,6

Costa Rica

485,8

651,739

74,5

Cuba (*1)

0,8909

1,14130

78,1

Republica Democratică Congo (Kinshasa) (*1)

2,503

1,14130

219,3

Djibouti

177,2

202,833

87,4

Republica Dominicană

34,28

53,0356

64,6

Ecuador (*1)

0,8918

1,14130

78,1

Egipt

9,055

20,4985

44,2

El Salvador (*1)

0,8345

1,14130

73,1

Eritreea

19,94

17,0656

116,8

Etiopia

19,11

26,0498

73,4

Fiji

1,846

2,30840

80,0

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

30,54

61,6950

49,5

Gabon

722,3

655,957

110,1

Gambia

36,68

52,7800

69,5

Georgia

1,650

2,6921

61,3

Ghana

3,840

4,91735

78,1

Guatemala

7,493

8,37077

89,5

Guineea (Conakry)

7 875

10 066,2

78,2

Guinea-Bissau

564,7

655,957

86,1

Guyana

181,1

231,555

78,2

Haiti

64,12

71,8662

89,2

Honduras

20,70

26,7556

77,4

Hong Kong

10,63

8,91070

119,3

Islanda

183,8

118,200

155,5

India

57,97

73,7130

78,6

Indonezia (Banda Aceh) (*3)

 

 

 

Indonezia (Jakarta)

11 587

15 217,0

76,1

Iran (*3)

 

 

 

Irak (*3)

 

 

 

Israel

4,592

3,98940

115,1

Côte d’Ivoire

626,0

655,957

95,4

Jamaica

122,1

141,111

86,5

Japonia

130,8

128,590

101,7

Iordania

0,8352

0,80918

103,2

Kazahstan

248,6

362,800

68,5

Kenya

105,2

115,883

90,8

Kosovo

0,7141

1,00000

71,4

Kârgâzstan

58,30

78,5785

74,2

Laos

9 206

9 222,00

99,8

Liban

1 698

1 720,51

98,7

Lesotho

9,994

14,8261

67,4

Liberia (*1)

1,669

1,14130

146,2

Libia (*3)

 

 

 

Madagascar

3 191

3 432,07

93,0

Malawi

474,6

812,058

58,4

Malaysia

3,191

4,90020

65,1

Mali

645,2

655,957

98,4

Mauritania

287,4

404,790

71,0

Mauritius

29,23

39,4089

74,2

Mexic

12,02

20,4700

58,7

Moldova

13,57

20,5681

66,0

Muntenegru

0,6258

1,00000

62,6

Maroc

7,806

10,964

71,2

Mozambic

49,05

67,5000

72,7

Myanmar

1 027

1 552,17

66,2

Namibia

10,05

14,8261

67,8

Nepal

114,6

116,035

98,8

Noua Caledonie

129,0

119,332

108,1

Noua Zeelandă

1,649

1,56510

105,4

Nicaragua

22,23

34,2879

64,8

Niger

556,3

655,957

84,8

Nigeria

271,4

347,545

78,1

Norvegia

12,20

9,57000

127,5

Pakistan

72,44

119,624

60,6

Panama (*1)

0,8561

1,14130

75,0

Papua Noua Guinee

3,465

3,62893

95,5

Paraguay

4 165

6 347,35

65,6

Peru

3,295

3,71550

88,7

Filipine

44,01

57,7060

76,3

Rusia

70,05

67,3005

104,1

Rwanda

763,2

941,859

81,0

Samoa

2,273

2,87062

79,2

Arabia Saudită

3,551

4,27988

83,0

Senegal

662,6

655,957

101,0

Serbia

65,12

121,320

53,7

Sierra Leone

8 466

8 375,31

101,1

Singapore

1,954

1,57510

124,1

Insulele Solomon

10,12

8,92691

113,4

Somalia (*3)

 

 

 

Africa de Sud

9,235

14,8261

62,3

Coreea de Sud

1 192

1 304,08

91,4

Sudanul de Sud (*3)

 

 

 

Sri Lanka

136,4

173,780

78,5

Sudan

15,48

18,6475

83,0

Surinam

5,182

8,56831

60,5

Swaziland

10,66

14,8261

71,9

Elveția (Berna)

1,397

1,09350

127,8

Elveția (Geneva)

1,397

1,09350

127,8

Siria (*3)

 

 

 

Taiwan

29,89

34,5611

86,5

Tadjikistan

5,181

10,0562

51,5

Tanzania

1 694

2 492,60

68,0

Thailanda

30,36

38,7870

78,3

Timorul de Est (*1)

1,016

1,14130

89,0

Togo

522,7

655,957

79,7

Trinidad și Tobago

6,392

7,71960

82,8

Tunisia

1,878

2,76920

67,8

Turcia

2,656

4,01430

66,2

Turkmenistan

2,741

3,99455

68,6

Uganda

2 776

4 021,51

69,0

Ucraina

20,17

29,7652

67,8

Emiratele Arabe Unite

3,913

4,17370

93,8

Statele Unite (New York)

1,186

1,14130

103,9

Statele Unite (Washington)

1,044

1,14130

91,5

Uruguay

31,74

32,3399

98,1

Uzbekistan

3 146

4 517,90

69,6

Vanuatu

136,3

124,930

109,1

Venezuela (*3)

 

 

 

Vietnam

15 260

25 953,2

58,8

Cisiordania – Fâșia Gaza (*3)

 

 

 

Yemen (*3)

 

 

 

Zambia

8,338

10,4537

79,8

Zimbabwe (*1)

1,035

1,14130

90,7


(1)  Raportul Eurostat din 20 octombrie 2017 privind actualizarea anuală pe 2017 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor UE în conformitate cu articolele 64 și 65 din Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene și cu anexa XI la acesta, care ajustează, cu efect de la 1 iulie 2017, remunerațiile personalului activ și pensiile personalului pensionat și care actualizează, cu efect de la 1 iulie 2017, coeficienții corectori aplicați remunerațiilor personalului care își desfășoară activitatea la posturi în interiorul și în afara UE și pensiilor personalului pensionat în funcție de țara de reședință.

Informații suplimentare privind metodologia sunt disponibile pe site-ul Eurostat („Statistics Database” > „Economy and finance” > „Prices” > „Correction coefficients”)

(*1)  1 EUR = x unități din moneda națională (USD pentru Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. Congo, Timorul de Est și Zimbabwe).

(*2)  Bruxelles și Luxemburg = 100 %.

(*3)  Cifrele nu sunt disponibile din cauza instabilității la nivel local sau a lipsei unor date fiabile.


Curtea de Conturi

14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/24


Raportul special nr. 21/2017

„Înverzirea: o schemă de sprijin pentru venit mai complexă, însă ineficace deocamdată din punctul de vedere al impactului asupra mediului”

(2017/C 429/09)

Curtea de Conturi Europeană vă informează că s-a publicat Raportul special nr. 21/2017, intitulat „Înverzirea: o schemă de sprijin pentru venit mai complexă, însă ineficace deocamdată din punctul de vedere al impactului asupra mediului”.

Raportul poate fi consultat sau descărcat de pe site-ul Curții de Conturi Europene: http://eca.europa.eu


INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

Autoritatea AELS de Supraveghere

14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/25


Sărbători legale în anul 2018: Statele SEE/AELS și instituțiile SEE

(2017/C 429/10)

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Autoritatea AELS de Supraveghere

Curtea de Justiție a AELS

Luni, 1 ianuarie

X

X

X

X

X

Marți, 2 ianuarie

 

X

 

X

X

Vineri, 2 februarie

 

X

 

 

 

Luni, 12 februarie

 

 

 

 

X

Marți, 13 februarie

 

X

 

 

 

Luni, 19 martie

 

X

 

 

 

Joi, 29 martie

X

 

X

X

X

Vineri, 30 martie

X

X

X

X

X

Luni, 2 aprilie

X

X

X

X

X

Joi, 19 aprilie

X

 

 

 

 

Luni, 30 aprilie

 

 

 

 

X

Marți, 1 mai

X

X

X

X

X

Joi, 10 mai

X

X

X

X

X

Vineri, 11 mai

 

 

 

X

X

Joi, 17 mai

 

 

X

 

 

Luni, 21 mai

X

X

X

X

X

Joi, 31 mai

 

X

 

 

 

Luni, 6 august

X

 

 

 

 

Miercuri, 15 august

 

X

 

X

X

Luni, 3 septembrie

 

 

 

 

X

Joi, 1 noiembrie

 

X

 

X

X

Vineri, 2 noiembrie

 

 

 

X

X

Luni, 24 decembrie

X

X

 

X

X

Marți, 25 decembrie

X

X

X

X

X

Miercuri, 26 decembrie

X

X

X

X

X

Joi, 27 decembrie

 

 

 

X

X

Vineri, 28 decembrie

 

 

 

X

X

Luni, 31 decembrie

X

X

 

X

X

Sărbătorile legale care coincid cu zilele de sâmbătă și duminică nu figurează pe listă.


14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/27


Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni

(2017/C 429/11)

Autoritatea AELS de Supraveghere nu ridică nicio obiecțiune în ceea ce privește următoarea măsură de ajutor de stat:

Data adoptării deciziei

:

14 septembrie 2017

Cazul nr.

:

81018

Decizia nr.

:

156/17/COL

Statul AELS

:

Norvegia

Titlul

:

Modificarea schemei de rambursare a taxelor și impozitelor pentru angajarea de navigatori 2016-2026

Temeiul juridic

:

Regulamentul nr. 204 din 26 februarie 2016 privind rambursările pentru angajarea de navigatori, secțiunea 13a

Tipul măsurii

:

Schemă

Obiectivul

:

Transportul maritim

Forma ajutorului

:

Rambursarea taxelor și impozitelor și a contribuțiilor la asigurarea socială

Bugetul

:

Creștere anuală de 80 de milioane NOK

Durata

:

10 ani – de la 1 martie 2016 până la 28 februarie 2026

Sectoare economice

:

Transportul maritim

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

:

Autoritatea Maritimă Norvegiană

P.O.Box 2222

NO-5509 Haugesund

NORVEGIA

Alte informații

:

Textul deciziei, în versiunea lingvistică autentică, din care au fost eliminate toate informațiile confidențiale, este disponibil pe site-ul Autorității AELS de Supraveghere:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/28


ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

(2017/C 429/12)

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează următorul concurs general:

 

EPSO/AST/144/17 – ASISTENȚI LINGVIȘTI (AST 1) pentru următoarele limbi:

 

bulgară (BG), germană (DE), engleză (EN), franceză (FR), română (RO) și suedeză (SV).

Anunțul de concurs este publicat în 24 de limbi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 429 A din 14 decembrie 2017.

Puteți obține informații suplimentare pe site-ul web al EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCEDURI JURISDICȚIONALE

Curtea de Justiție a AELS

14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/29


Cerere de aviz consultativ al Curții de Justiție a AELS înaintată de Héraðsdómur Reykjavíkur la data de 30 iunie 2017 în cauza Fjarskipti hf./Síminn hf.

(Cauza E-6/17)

(2017/C 429/13)

Prin scrisoarea din 30 iunie 2017, înregistrată la grefa Curții la data de 19 iulie 2017, Héraðsdómur Reykjavíkur (instanța districtuală din Reykjavik) a înaintat Curții de Justiție a AELS o cerere de aviz consultativ în cauza Fjarskipti hf./Síminn hf., cu privire la următoarele întrebări:

1.

Posibilitatea ca o persoană fizică sau juridică dintr-un stat AELS să invoce articolul 54 din Acordul privind SEE în fața unei instanțe naționale pentru a solicita despăgubiri pentru o încălcare a interdicțiilor prevăzute la articolul respectiv face parte din punerea în aplicare eficace a Acordului?

2.

Atunci când se evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile pentru o cerere de despăgubire în urma unei încălcări a normelor în materie de concurență, este important dacă autoritățile competente au emis o hotărâre definitivă privind încălcarea articolului 54 din SEE?

3.

Se consideră că reprezintă un caz ilegal de micșorare a marjelor (margin squeeze), care încalcă articolul 54 din SEE, situația în care o întreprindere aflată într-o poziție dominantă pe o piață cu ridicata stabilește tarife de terminare a apelurilor aplicabile concurenților săi de așa natură încât divizia sa de retail nu ar putea să realizeze un profit din vânzarea apelurilor telefonice în propriul sistem dacă ar trebui să suporte costurile aferente vânzării acestor servicii în aceleași condiții, cu alte cuvinte dacă întreprinderea dominantă ar fi ea însăși obligată să cumpere servicii de terminare a apelurilor de la aceeași concurenți la un tarif mai mare decât cel la care vinde astfel de servicii concurenților săi?

4.

Faptul că o întreprindere are o poziție dominantă pe piața cu ridicata relevantă este suficient pentru ca aceasta să se facă vinovată de aplicarea unei micșorări a marjelor (margin squeeze) ilegale, cu încălcarea articolului 54 din SEE, sau este necesar ca întreprinderea să aibă o poziție dominantă și pe piața de retail relevantă?


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

14.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 429/30


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 429/14)

1.

La data de 5 decembrie 2017, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse.

Notificarea vizează următoarele întreprinderi:

JD Sports Fashion PLc (JD), (Anglia și Țara Galilor), controlată de întreprinderea Pentland Group, o societate privată britanică;

Sonae MC- Modelo e Continente, SGPS, S.A. (Sonae MC) (Portugalia), controlată indirect de întreprinderea Efanor Investimentos SGPS, SA;

Balaiko Firaja Invest, S. L (Balaiko) (Spania), deținută în totalitate de familia Serraga;

JD Sprinter Holdings 2010, SL (JDSH) (Spania), controlată de întreprinderile JD și Balaiko;

SDSR- Sports Division SR, S.A. (Sport Zone) (Portugalia), care aparține grupului Sonae MC.

Întreprinderile JD, Sonae MC și Balaiko dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi JDSH și asupra întregii întreprinderi Sport Zone.

Concentrarea se realizează prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii JD: vânzarea de articole de îmbrăcăminte și de încălțăminte sport; exploatarea unor centre de fitness în Regatul Unit. Întreprinderea JD este controlată de întreprinderea Pentland Group, care își desfășoară activitatea în furnizarea cu ridicata de produse de exterior de marcă distribuitorilor de produse de exterior;

—   în cazul întreprinderii Sonae MC: comerțul cu amănuntul și cu ridicata cu produse alimentare și nealimentare și gestionarea activelor imobiliare aferente;

—   în cazul întreprinderii Balaiko: aceasta este o societate vehicul investițional;

—   în cazul întreprinderii JDSH: comerțul cu amănuntul cu articole sportive în Portugalia și Spania, sub mărcile JD, „size?” și Sprinter;

—   în cazul întreprinderii SPZ: comerțul cu amănuntul cu articole sportive în Portugalia și Spania, sub marca Sport Zone.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie menționată întotdeauna următoarea referință:

M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone

Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Adresă poștală:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).