ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 224A

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
13 iulie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO)

2017/C 224 A/01

Anunț de concursuri generale — EPSO/AD/343/17 — Traducători (AD 5) de limba germană (DE) — EPSO/AD/344/17 — Traducători (AD 5) de limba franceză (FR) — EPSO/AD/345/17 — Traducători (AD 5) de limba italiană (IT) — EPSO/AD/346/17 — Traducători (AD 5) de limba neerlandeză (NL)

1


RO

 


V Anunţuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO)

13.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 224/1


ANUNȚ DE CONCURSURI GENERALE

EPSO/AD/343/17 — Traducători (AD 5) de limba germană (DE)

EPSO/AD/344/17 — Traducători (AD 5) de limba franceză (FR)

EPSO/AD/345/17 — Traducători (AD 5) de limba italiană (IT)

EPSO/AD/346/17 — Traducători (AD 5) de limba neerlandeză (NL)

(2017/C 224 A/01)

Termenul-limită pentru înscriere: 5 septembrie 2017, ora 12.00 (după-amiaza), ora Europei Centrale

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează concursuri generale care constau în susținerea unor teste, în vederea constituirii unor liste de rezervă din care instituțiile Uniunii Europene, în principal Parlamentul European și Consiliul, să poată recruta noi membri ai serviciului public în calitate de „traducători” (grupa de funcții AD).

Prezentul anunț de concursuri și anexele la acesta constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru aceste proceduri de selecție.

A se vedea ANEXA I pentru dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.

Numărul de candidați care vor fi înscriși pe listele de rezervă pentru fiecare concurs și pentru fiecare opțiune:

 

Opțiunea 1

Opțiunea 2

EPSO/AD/343/17 – DE

9

5

EPSO/AD/344/17 – FR

6

7

EPSO/AD/345/17 – IT

10

4

EPSO/AD/346/17 – NL

8

7

Vă atragem atenția asupra faptului că posturile care le pot fi oferite candidaților înscriși pe listele de rezervă vor fi situate fie la Bruxelles, fie la Luxemburg.

Prezentul anunț se referă la mai multe concursuri, fiecare având două opțiuni. Vă puteți înscrie la un singur concurs și la o singură opțiune. Această alegere trebuie făcută în momentul înscrierii electronice și nu va putea fi modificată după ce v-ați validat actul de candidatură electronică.

CE SARCINI MĂ POT AȘTEPTA SĂ ÎNDEPLINESC?

Gradul AD 5 este gradul la care începe cariera de administrator – lingvistic sau de altă natură – în cadrul instituțiilor europene.

Rolul principal al unui administrator lingvistic (traducător) este de a contribui la îndeplinirea misiunii instituției sau a organismului pentru care lucrează, asigurând o traducere de înaltă calitate a documentelor în termenele impuse și oferind consiliere lingvistică.

Printre atribuții se numără traducerea și revizuirea din cel puțin două limbi-sursă în limba principală, cercetarea terminologică și participarea la acțiuni de formare și la dezvoltarea de instrumente IT. Textele, adesea complexe, sunt în general de natură politică, juridică, economică/financiară, științifică sau tehnică și acoperă toate sectoarele de activitate ale Uniunii Europene. Îndeplinirea acestor atribuții necesită utilizarea intensivă a instrumentelor informatice și a tehnologiei informatice de birou specifice acestei activități.

SUNT ELIGIBIL PENTRU A CANDIDA?

În momentul validării candidaturii trebuie să îndepliniți TOATE condițiile următoare:

1.

Condiții generale:

să beneficiați de drepturi depline în calitate de cetățean al unui stat membru al UE;

să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;

să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

2.

Condiții specifice – limbi:

Trebuie să cunoașteți cel puțin trei dintre limbile oficiale ale UE . În prezentul anunț de concurs, vom face referire la limbi în modul următor:

limba 1: limba utilizată pentru anumite teste cu variante multiple de răspuns pe calculator și pentru testele de traducere;

limba 2: limba utilizată pentru actul de candidatură, pentru testul de înțelegere a limbii, pentru testul de traducere și pentru comunicarea dintre EPSO și candidații care au depus un act de candidatură valabil. Aceasta trebuie să fie diferită de limba 1;

limba 3: limba utilizată pentru testul de înțelegere a limbii și pentru testul de traducere. Această limbă trebuie să fie diferită de limbile 1 și 2.

Opțiunile posibile sunt următoarele:

OPȚIUNEA 1

limba 1: nivel minim – C2 (cunoaștere perfectă) pentru limba de concurs;

limba 2: nivel minim – C1 (cunoaștere temeinică) pentru limba engleză, franceză sau germană. Această limbă trebuie să fie diferită de limba 1;

limba 3: nivel minim – C1 (cunoaștere temeinică) pentru limba engleză, franceză sau germană. Această limbă trebuie să fie diferită de limbile 1 și 2.

OPȚIUNEA 2

limba 1: nivel minim – C2 (cunoaștere perfectă) pentru limba de concurs;

limba 2: nivel minim – C1 (cunoaștere temeinică) pentru limba engleză, franceză sau germană. Această limbă trebuie să fie diferită de limba 1;

limba 3: nivel minim – C1 (cunoaștere temeinică) pentru una dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. Această limbă trebuie să fie diferită de limbile 1 și 2 și nu trebuie să fie engleza, franceza sau germana.

Vă atragem atenția asupra faptului că este obligatorie deținerea nivelurilor minime prevăzute mai sus în cazul fiecărei aptitudini lingvistice (vorbire, scriere, citire și ascultare) cerute în actul de candidatură. Aceste aptitudini le reflectă pe cele din Cadrul european comun de referință pentru limbi: https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

Limba 2 trebuie să fie engleza, franceza sau germana.

Având în vedere volumul mare de traduceri și documente primite în limbile engleză, franceză și germană, candidații trebuie să stăpânească cel puțin una dintre aceste limbi, în plus față de limba lor principală. Din aceleași motive, candidații înscriși la concursul de limbă franceză sau germană trebuie să fie în măsură să traducă din cel puțin una din aceste trei limbi sursă.

3.

Condiții specifice – calificări și experiență profesională:

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani absolvit cu diplomă (care trebuie să fie obținută până la 31 decembrie 2017);

A se vedea ANEXA II pentru exemple de calificări minime.

nu se cere experiență profesională.

CUM VOI FI SELECTAT?

1.    Procedura de depunere a candidaturilor

Trebuie să completați formularul de candidatură în limba pe care ați ales-o drept limba 2 (a se vedea secțiunea „Condiții specifice – limbi”).

La completarea actului de candidatură, vi se va cere să vă confirmați eligibilitatea pentru concurs și să furnizați informații suplimentare relevante pentru concurs (de exemplu: diplomele deținute). De asemenea, va trebui să selectați limbile 1, 2 și 3.

Prin validarea actului dumneavoastră de candidatură, declarați pe propria răspundere că îndepliniți toate condițiile menționate în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?”. Odată ce v-ați validat actul de candidatură, nu veți mai putea modifica datele introduse. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că v-ați completat și validat actul de candidatură până la termenul-limită prevăzut .

2.    Teste cu variante multiple de răspuns pe calculator

Dacă v-ați validat actul de candidatură în termenul prevăzut, veți fi invitat să susțineți o serie de teste cu variante multiple de răspuns pe calculator într-unul dintre centrele acreditate de EPSO.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, trebuie să vă faceți o programare pentru susținerea testelor cu variante multiple de răspuns, urmând instrucțiunile pe care le-ați primit de la EPSO. În principiu, vi se vor propune mai multe date la care puteți susține testele, în diferite locuri. Perioada în care puteți face o programare și perioada în care puteți susține testele sunt limitate .

Testele cu variante multiple de răspuns pe calculator vor fi organizate după cum urmează:

Teste

Limbă

Întrebări

Durată

Notare

Punctaj minim obligatoriu

Raționament verbal

Limba 1

20 de întrebări

35 de minute

maximum 20 de puncte

Raționament verbal + abstract luate împreună: 15/30

Raționament numeric

Limba 1

10 întrebări

20 de minute

maximum 10 puncte

4/10

Raționament abstract

Limba 1

10 întrebări

10 minute

maximum 10 puncte

Raționament verbal + abstract luate împreună: 15/30

Înțelegere a limbii

Limba 2

12 întrebări

25 de minute

maximum 12 puncte

6/12

Înțelegere a limbii

Limba 3

12 întrebări

25 de minute

maximum 12 puncte

6/12

Stăpânirea limbii principale

Limba 1

25 de întrebări

25 de minute

n/a

n/a

Testul privind stăpânirea limbii principale este un test pilot. Acest test nu este eliminatoriu, iar punctajul obținut de candidați nu va fi luat în considerare în cadrul acestui concurs. Rezultatele, care vor fi prelucrate în mod anonim, vor face exclusiv obiectul unei analize în vederea organizării concursurilor viitoare.

Rezultatele testului de raționament numeric nu vor fi luate în considerare la calcularea punctajului total pe care l-ați obținut la testele cu variante multiple de răspuns în cadrul acestui concurs; cu toate acestea, candidații trebuie să obțină punctajele minime obligatorii la toate testele notate pentru a se putea califica în următoarea etapă a concursului.

3.    Verificarea eligibilității

Se va verifica dacă, potrivit informațiilor furnizate de candidați în actele lor de candidatură electronică, aceștia îndeplinesc cerințele de eligibilitate prevăzute în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?” de mai sus. EPSO va verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate generale, iar comisia de evaluare va verifica dacă îndepliniți condițiile de eligibilitate specifice.

Se va verifica eligibilitatea actelor de candidatură ale candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute la testele cu variante multiple de răspuns, până când numărul candidaților eligibili pentru fiecare concurs atinge numărul de candidați care urmează să fie invitați să susțină testele de traducere. Celelalte dosare nu vor fi verificate. Numărul candidaților care vor fi invitați să susțină testele de traducere va fi de aproximativ patru ori, dar nu mai mult de cinci ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe listele de rezervă pentru fiecare concurs și opțiune.

4.    Teste de traducere

Dacă, potrivit datelor din candidatura dumneavoastră electronică, îndepliniți cerințele de eligibilitate și dacă ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la testele cu variante multiple pe calculator, veți fi invitat să susțineți două teste de traducere într-unul dintre centrele acreditate de EPSO.

Teste

Limbă

Durată

Notare

Punctaj minim obligatoriu

(a)

Test de traducere cu dicționar

Din limba 2 în limba 1

60 de minute

maximum 80 de puncte

40/80

(b)

Test de traducere cu dicționar

Din limba 3 în limba 1

60 de minute

maximum 80 de puncte

40/80

În cazul în care nu ați obținut punctajul minim obligatoriu la testul (a), testul (b) nu se va corecta.

Pentru a vă califica în următoarea etapă a concursului trebuie să obțineți unul dintre cele mai mari punctaje totale la aceste teste.

5.    Centrul de evaluare

Numărul candidaților invitați în această etapă va fi de aproximativ două ori, dar nu mai mult de 2,5 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe listele de rezervă pentru fiecare concurs și opțiune. Dacă ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale la testele de traducere, veți fi invitat să participați, pe durata unei zile, cel mai probabil la Bruxelles , la testele aferente etapei „centru de evaluare”, pe care le veți susține în limba 2 .

Cu excepția unor instrucțiuni contrare, va trebui să aduceți la centrul de evaluare documentele dumneavoastră justificative (originale sau copii certificate). În timp ce dumneavoastră susțineți testele în centrul de evaluare, EPSO le va scana și vi le va înapoia în aceeași zi.

În etapa „centru de evaluare” vor fi testate opt competențe generale, fiecare dintre acestea fiind notată cu maximum 10 puncte. Cele opt competențe generale vor fi testate prin intermediul a trei teste (prezentare orală, interviu pentru testarea competențelor generale și exercițiu de grup), astfel cum sunt descrise în tabelul de mai jos.

În vederea calculării punctajelor totale ale candidaților, punctajele obținute la aceste teste se vor aduna cu punctajele deja obținute la testele de traducere:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Prezentare orală

Exercițiu de grup

2.

Comunicare

Prezentare orală

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Prezentare orală

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

4.

Învățare și dezvoltare

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Prezentare orală

Exercițiu de grup

6.

Rezistență

Prezentare orală

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

7.

Lucrul în echipă

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

8.

Capacități de conducere

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale


Punctaj minim obligatoriu

40/80

6.    Lista de rezervă

După verificarea eligibilității candidaților pe baza documentelor justificative ale acestora, comisia de evaluare va întocmi o listă de rezervă pentru fiecare concurs și opțiune, pe care vor fi înscriși candidații eligibili care, la toate testele notate, au obținut toate punctajele minime obligatorii prevăzute și, totodată, cele mai mari punctaje totale în urma etapei „centru de evaluare”, până când se atinge numărul de candidați prevăzuți a fi înscriși pe listele de rezervă. Numele vor fi înscrise în ordine alfabetică.

Listele de rezervă și pașapoartele de competențe ale candidaților înscriși pe listele de rezervă, ce conțin aprecierile calitative oferite de comisia de evaluare, vor fi puse la dispoziția instituțiilor UE pentru procedurile de recrutare și pentru dezvoltarea viitoare a carierei. Faptul că numele dumneavoastră este inclus pe o listă de rezervă nu vă conferă dreptul la recrutare și nici nu constituie o garanție a recrutării.

CÂND ȘI UNDE ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA?

Vă puteți depune candidatura online pe site-ul web al EPSO http://jobs.eu-careers.eu până la:

5 septembrie 2017, ora 12.00 (după-amiaza), ora Europei Centrale.


ANEXA I

DISPOZIȚII GENERALE APLICABILE CONCURSURILOR GENERALE

INFORMAȚII GENERALE

Orice trimitere, în cadrul procedurilor de selecție organizate de EPSO, la o persoană de un anumit sex se înțelege ca fiind făcută, de asemenea, la o persoană de orice alt sex.

În cazul în care, pentru ultimul loc al oricărei etape a concursului, doi/mai mulți candidați au obținut același punctaj, ambii candidați/toți candidații în cauză vor trece în etapa următoare a concursului. Toți candidații readmiși după ce au introdus o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, invitați să participe la etapa următoare.

În cazul în care, pentru ultimul loc pe lista de rezervă, doi/mai mulți candidați au obținut același punctaj, ambii candidați/toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă. Toți candidații readmiși după ce au introdus, în această etapă a procedurii, o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, adăugați pe lista de rezervă.

1.   CINE ÎȘI POATE DEPUNE CANDIDATURA?

1.1.   Condiții generale și specifice

Condițiile generale și specifice (inclusiv cunoștințele lingvistice) pentru fiecare domeniu sau profil sunt indicate în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?”

Condițiile specifice privind calificările, experiența profesională și cunoștințele lingvistice variază în funcție de profilul cerut. În candidatura dumneavoastră, vă rugăm să oferiți cât mai multe detalii cu privire la calificările și experiența dumneavoastră profesională (dacă se cere), astfel cum se descrie în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?” din prezentul anunț, care sunt relevante pentru atribuțiile avute în vedere .

(a)

Diplome și/sau certificate: diplomele, indiferent dacă sunt eliberate de țări din UE sau din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, de exemplu de un minister al educației al unui stat membru al UE. În acest sens, comisia de evaluare va ține cont de diferitele structuri de învățământ.

Pentru învățământul superior și pentru învățământul tehnic, profesional sau specializat, vă rugăm să indicați materiile studiate, durata studiilor, precum și dacă este vorba de un curs de zi, cu frecvență redusă sau de un curs seral.

(b)

Experiența profesională (dacă se cere) va fi luată în considerare numai dacă are legătură cu atribuțiile avute în vedere și:

constituie o activitate reală și efectivă;

este remunerată;

implică un raport de subordonare sau prestarea unui serviciu; și

sub rezerva următoarelor condiții:

munca voluntară: dacă este remunerată și presupune un număr similar de ore pe săptămână și o durată similară cu o activitate profesională obișnuită;

stagiile: dacă sunt remunerate;

serviciul militar obligatoriu: dacă a fost efectuat înainte sau după obținerea diplomei cerute pentru o perioadă care să nu depășească durata legală în statul membru din care proveniți;

concediul de maternitate/paternitate/adopție: dacă se înscrie în cadrul unui contract de muncă;

doctoratul: pentru o perioadă de maximum trei ani, cu condiția ca doctoratul să fi fost efectiv obținut, indiferent dacă activitățile au fost remunerate sau nu; și

munca cu fracțiune de normă: calculată proporțional cu numărul de ore lucrate; de exemplu, munca cu jumătate de normă prestată timp de șase luni ar fi contabilizată drept trei luni.

1.2.   Documente justificative

În diferite etape ale procedurii de selecție va trebui să prezentați un document oficial care să vă ateste cetățenia (de exemplu, pașaportul sau cartea de identitate), care trebuie să fie valabil la termenul-limită de validare a actului dumneavoastră de candidatură (la termenul-limită de validare a primei părți a actului dumneavoastră de candidatură în cazul în care procedura de depunere a candidaturilor comportă două părți).

Pentru toate perioadele de activitate profesională trebuie să furnizați originalul sau copii certificate după:

adeverințe din partea foștilor angajatori și a angajatorului actual care să precizeze natura și nivelul atribuțiilor exercitate, data de începere și data de încheiere a activității, conținând antetul și ștampila oficială a întreprinderii, precum și numele și semnătura persoanei responsabile; sau

contractul (contractele) de muncă, precum și primul și ultimul fluturaș de salariu, însoțite de o descriere detaliată a atribuțiilor exercitate;

(pentru activitățile profesionale nesalariale, de exemplu, profesii independente, profesii liberale) facturile sau bonurile de comandă în care sunt descrise în detaliu activitățile exercitate sau orice alt document justificativ oficial relevant;

(pentru interpreții de conferință în cazul cărora se cere experiență profesională) documente care să ateste numărul de zile, precum și limbile sursă și țintă de interpretare, având legătură în mod specific cu interpretariatul de conferință.

În general, nu se solicită documente justificative pentru a dovedi cunoștințele dumneavoastră lingvistice, cu excepția anumitor profiluri lingvistice sau a unor profiluri specializate.

Vi se pot solicita informații sau documente suplimentare în orice etapă a procedurii. EPSO vă va informa ce documente justificative trebuie să furnizați și când.

1.3.   Egalitatea de șanse și măsuri speciale

În cazul în care un handicap sau starea dumneavoastră de sănătate v-ar putea împiedica să participați la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în actul dumneavoastră de candidatură și să ne comunicați tipul măsurilor speciale de care aveți nevoie. În cazul în care handicapul sau afecțiunea apare după termenul-limită stabilit pentru depunerea candidaturii online, trebuie să informați EPSO în cel mai scurt timp, utilizând datele de contact indicate mai jos.

Vă rugăm să rețineți că va trebui să trimiteți EPSO un certificat eliberat de autoritatea națională din țara dumneavoastră sau un certificat medical pentru ca cererea dumneavoastră să fie luată în considerare. Documentele dumneavoastră justificative vor fi examinate, astfel încât să se poată lua măsuri rezonabile pentru a vă facilita accesul, dacă este cazul.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa „EPSO accessibility” prin:

e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);

fax (+ 32 22998081); sau

poștă:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   DE CĂTRE CINE VOI FI EVALUAT?

Pentru a compara candidații și a-i selecta pe cei mai buni pe baza competențelor, a aptitudinilor și a calificărilor acestora din perspectiva condițiilor prevăzute în prezentul anunț de concurs, este numită o comisie de evaluare. Membrii comisiei de evaluare stabilesc, de asemenea, nivelul de dificultate al testelor concursului și aprobă conținutul acestora, pe baza propunerilor făcute de EPSO.

Pentru a garanta independența comisiei de evaluare, este strict interzis candidaților sau oricărei persoane din afara comisiei să încerce să contacteze oricare dintre membrii comisiei, mai puțin în contextul testelor care necesită interacțiunea directă dintre candidați și comisie.

Candidații care doresc să își expună cazul sau să își exercite drepturile trebuie să facă acest lucru în scris, trimițând EPSO corespondența destinată unei anumite comisii de evaluare; EPSO o va transmite apoi comisiei. Toate intervențiile, directe sau indirecte, ale candidaților în afara acestei proceduri sunt interzise și pot atrage descalificarea din concurs.

Existența unei legături de familie sau de ordin ierarhic între un candidat și un membru al comisiei de evaluare, în special, creează un conflict de interese. Comisiile de evaluare sunt invitate să comunice imediat EPSO aceste situații de îndată ce iau cunoștință de existența lor. EPSO va evalua fiecare caz în mod individual și va lua măsurile corespunzătoare. Nerespectarea normelor de mai sus poate duce la sancționarea disciplinară a membrilor comisiilor de evaluare și antrena descalificarea din concurs a candidaților respectivi (a se vedea secțiunea 4.4).

Numele membrilor comisiei de evaluare se publică pe site-ul web al EPSO (www.eucareers.eu) înainte de începerea testelor aferente etapei/centrului de evaluare.

3.   COMUNICARE

3.1.   Comunicarea cu EPSO

Pentru a urmări evoluția concursului, ar trebui să vă consultați contul EPSO cel puțin de două ori pe săptămână. Dacă, în urma unei probleme tehnice care ține de EPSO, nu sunteți în măsură să vă consultați contul, trebuie să semnalați EPSO imediat acest fapt:

de preferință prin intermediul rubricii „Contactați-ne” de pe site-ul web al EPSO (www.eu-careers.eu); sau

prin telefon, apelând Europe Direct (00 800 67 89 10 11) sau

prin poștă, la adresa:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EPSO își rezervă dreptul de a nu furniza informații care sunt deja menționate în mod clar în prezentul anunț de concurs, în anexele la acesta sau pe site-ul web al EPSO, inclusiv la rubrica „Întrebări și răspunsuri”.

În întreaga corespondență referitoare la o anumită candidatură, vă rugăm să vă indicați numele, așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO, numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție.

EPSO aplică principiile Codului de bună conduită administrativă https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_ro (astfel cum a fost publicat în Jurnalul Oficial). În consecință, EPSO își rezervă dreptul de a înceta orice schimb de corespondență abuzivă (și anume repetitivă, ofensatoare și/sau nerelevantă).

3.2.   Accesul la informații

Candidații au drepturi specifice de acces la anumite informații care îi privesc, conferite în temeiul obligației de motivare, pentru a se permite introducerea unei căi de atac împotriva deciziilor de respingere.

Această obligație de motivare trebuie echilibrată cu caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, care garantează independența și obiectivitatea procesului de selecție. Având în vedere caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, nu se pot divulga informații privind atitudinile adoptate de anumiți membri ai comisiei de evaluare privind evaluarea individuală sau comparativă a candidaților.

Aceste drepturi de acces sunt specifice pentru candidații din cadrul unui concurs general și legislația privind accesul public la documente nu le poate conferi acestora alte drepturi decât cele menționate în prezenta secțiune.

3.2.1.   Comunicare automată

Veți primi automat următoarele informații prin intermediul contului dumneavoastră EPSO după fiecare etapă a procesului de selecție organizat pentru un anumit concurs:

teste cu variante multiple de răspuns: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu răspunsurile date de dumneavoastră și cu răspunsurile corecte, cu numărul/litera de referință. Accesul la textul întrebărilor și al răspunsurilor este exclus în mod explicit;

eligibilitate: dacă ați fost admis; în caz contrar, condițiile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite;

„Talent Screener”: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu ponderea întrebărilor, punctajul acordat pentru răspunsurile date de dumneavoastră și punctajul dumneavoastră total;

teste preliminare: rezultatele dumneavoastră;

teste intermediare: rezultatele dumneavoastră, în cazul în care nu sunteți printre candidații invitați să participe la etapa următoare;

etapa/centrul de evaluare: în cazul în care nu ați fost descalificat, pașaportul dumneavoastră de competențe, care indică punctajele totale pentru fiecare competență, și observațiile comisiei de evaluare, prin care se oferă aprecieri cantitative și calitative cu privire la prestația dumneavoastră la etapa/centrul de evaluare.

Ca regulă generală, EPSO nu comunică candidaților textele-sursă și nici enunțurile exercițiilor, întrucât se intenționează reutilizarea acestora în cadrul concursurilor viitoare. Cu toate acestea, pentru anumite teste, EPSO poate publica pe site-ul său web, în mod excepțional, textele-sursă sau enunțurile exercițiilor în cazul în care:

testele s-au încheiat;

rezultatele au fost stabilite și comunicate candidaților; și

nu se intenționează reutilizarea textelor-sursă/enunțurilor exercițiilor în cadrul concursurilor viitoare.

3.2.2.   Informații la cerere

Puteți solicita o copie necorectată a răspunsurilor dumneavoastră la testele scrise dacă nu se intenționează reutilizarea conținutului respectiv în cadrul unor concursuri viitoare. Acest lucru exclude în mod explicit transmiterea răspunsurilor la studiile de caz.

Lucrările cu răspunsurile dumneavoastră corectate și detaliile notării, în special, fac obiectul caracterului secret al lucrărilor comisiei de evaluare și nu vor fi divulgate.

EPSO depune eforturi pentru a pune la dispoziția candidaților cât mai multe informații posibil, în conformitate cu obligația de motivare, cu natura confidențială a activității comisiei de evaluare și cu normele privind protecția datelor cu caracter personal. Toate cererile de informații vor fi evaluate din perspectiva acestor obligații.

Cererile de informații trebuie trimise prin intermediul rubricii „Contactați-ne” de pe site-ul web al EPSO (www.eu-careers.eu) în termen de 10 zile calendaristice de la data la care au fost publicate rezultatele în contul dumneavoastră EPSO.

4.   PLÂNGERI ȘI PROBLEME

4.1.   Aspecte tehnice

Dacă, în orice etapă a procedurii de selecție, vă confruntați cu o problemă tehnică sau de organizare gravă, pentru a ne permite să investigăm chestiunea respectivă și să luăm măsuri corective, vă rugăm să informați EPSO imediat:

de preferință prin intermediul rubricii „Contactați-ne” de pe site-ul web al EPSO (www.eu-careers.eu); sau

prin poștă, la adresa:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

În întreaga corespondență, vă rugăm să indicați numele dumneavoastră (așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO), numărul actului dumneavoastră de candidatură, precum și numărul de referință al procedurii de selecție.

Pentru problemele care apar în afara centrelor de testare (de exemplu, cele legate de actul de candidatură sau de procesul de programare), vă rugăm să contactați EPSO (a se vedea secțiunea 3.1), furnizând o descriere succintă a problemei întâlnite.

Dacă problema apare la un centru de testare, vă rugăm:

să o semnalați supraveghetorilor și să le cereți să consemneze plângerea dumneavoastră în scris; și

să contactați EPSO prin intermediul secțiunii „Contactați-ne” de pe site-ul web al EPSO (www.eu-careers.eu), furnizând o descriere succintă a problemei întâlnite.

4.2.   Procedurile de reexaminare internă

4.2.1.   Erori în testele cu variante multiple de răspuns pe calculator

Baza de date a testelor cu variante multiple de răspuns face în permanență obiectul unui control de calitate aprofundat de către EPSO și comisiile de evaluare.

În cazul în care considerați că o eroare într-una sau mai multe dintre întrebările testelor cu variante multiple de răspuns v-a afectat capacitatea de a răspunde, aveți dreptul să solicitați reexaminarea întrebării (întrebărilor) respective de către comisia de evaluare (în cadrul procedurii de „neutralizare”).

Conform acestei proceduri, comisia de evaluare poate să decidă anularea întrebării care conține eroarea și redistribuirea punctelor între restul întrebărilor din cadrul testului. Numai candidații care au primit întrebarea respectivă vor fi afectați de recalculare. Notarea testelor rămâne cea indicată în secțiunile relevante ale prezentului anunț de concurs.

Modalitățile de depunere a unei contestații cu privire la testele cu variante multiple de răspuns sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO (a se vedea secțiunea 3.1) numai prin intermediul formularului de contact online;

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 10 zile calendaristice de la data la care ați susținut testele pe calculator;

informații suplimentare: descrieți subiectul întrebării (conținutul) pentru identificarea întrebării (întrebărilor) în cauză și explicați cât mai clar posibil în ce constă eroarea presupusă.

Contestațiile primite după termenul-limită sau care nu descriu în mod clar întrebarea (întrebările) contestate și eroarea presupusă nu vor fi luate în considerare.

În special, plângerile în care se indică doar presupuse probleme de traducere, nefiind precizată în mod clar problema, nu vor fi luate în considerare.

4.2.2.   Cereri de reexaminare

Aveți posibilitatea de a introduce o cerere de reexaminare a oricărei decizii luate de comisia de evaluare sau de EPSO care stabilește rezultatele dumneavoastră și/sau determină dacă puteți trece în următoarea etapă a concursului sau dacă sunteți exclus din acesta.

Cererile de reexaminare se pot baza pe:

o neregulă materială în procesul concursului și/sau

nerespectarea, de către comisia de evaluare sau de EPSO, a Statutului funcționarilor, a anunțului de concurs, a anexelor la acesta și/sau a jurisprudenței.

Vă rugăm să rețineți că nu sunteți autorizat să contestați valabilitatea evaluării de către comisia de evaluare a calității prestației dumneavoastră la un test sau a relevanței calificărilor și a experienței dumneavoastră profesionale. Această evaluare reprezintă o judecată de valoare a comisiei de evaluare și faptul că nu sunteți de acord cu evaluarea comisiei în ceea ce privește testul pe care l-ați susținut și experiența și/sau calificările dumneavoastră nu dovedește că respectiva comisie a săvârșit o eroare. Cererile de reexaminare prezentate pe această bază nu vor conduce la un rezultat pozitiv.

Modalitățile de depunere a unei cereri de reexaminare sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO (a se vedea secțiunea 3.1);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 10 zile calendaristice de la data la care decizia contestată a fost publicată în contul dumneavoastră EPSO;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți s-o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

Vă vom trimite o confirmare de primire în termen de 15 zile lucrătoare. Organismul care a luat decizia contestată (comisia de evaluare sau EPSO) va examina cererea dumneavoastră și veți primi un răspuns motivat în cel mai scurt timp.

Dacă rezultatul este pozitiv, veți fi reintegrat în procesul de selecție în etapa din care ați fost exclus, indiferent în ce etapă a concursului s-a ajuns între timp.

4.3.   Alte forme de contestare

4.3.1.   Reclamații administrative

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a adresa o reclamație administrativă directorului EPSO, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri.

Puteți depune o reclamație împotriva unei decizii sau a absenței unei decizii care afectează în mod direct și imediat statutul dumneavoastră legal în calitate de candidat numai în cazul în care normele care reglementează procedura de selecție au fost în mod clar încălcate. Directorul EPSO nu poate anula o judecată de valoare a unei comisii de evaluare (a se vedea secțiunea 4.2.2).

Modalitățile de depunere a unei reclamații administrative sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO (a se vedea secțiunea 3.1);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de trei luni de la data notificării deciziei contestate sau de la data la care ar fi trebuit adoptată o decizie;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți s-o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

4.3.2.   Recursuri jurisdicționale

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a introduce un recurs jurisdicțional în fața Tribunalului.

Dacă doriți să faceți recurs împotriva unei decizii adoptate de EPSO, mai întâi trebuie să depuneți o reclamație administrativă (a se vedea secțiunea 4.3.1).

Modalitățile de introducere a unui recurs jurisdicțional sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Tribunalului (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Ombudsmanul European

Toți cetățenii și rezidenții UE pot depune o plângere adresată Ombudsmanului European.

Înainte de depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului, trebuie mai întâi să faceți demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organismele în cauză (a se vedea secțiunile 4.1-4.3).

Depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului nu extinde termenele pentru prezentarea reclamațiilor administrative sau introducerea unui recurs jurisdicțional.

Modalitățile de depunere a unei plângeri adresate Ombudsmanului sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Ombudsmanului European (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Descalificarea din procedura de selecție

Puteți fi descalificat în orice etapă a unei proceduri de selecție dacă EPSO constată că:

ați creat mai mult de un cont EPSO;

ați candidat pentru domenii sau profiluri incompatibile;

nu îndepliniți toate condițiile de eligibilitate;

ați făcut declarații false sau declarații care nu sunt susținute prin documente adecvate;

nu v-ați programat la teste sau nu le-ați susținut;

ați trișat la teste;

nu ați declarat în actul dumneavoastră de candidatură cunoașterea limbii (sau a uneia dintre limbile) cerute ca limba 2 ori nu ați declarat cunoașterea limbii 2 la nivelul minim cerut;

ați încercat să contactați un membru al comisiei de evaluare într-un mod neautorizat;

nu ați informat EPSO cu privire la existența unui posibil conflict de interese cu un membru al comisiei de evaluare;

ați depus actul de candidatură într-o altă limbă decât cea/cele menționată/menționate în prezentul anunț de concurs (se poate însă accepta utilizarea altei limbi pentru numele proprii, titlurile oficiale și denumirile funcțiilor, astfel cum sunt indicate în documentele justificative, sau denumirile/titlurile diplomelor); și/sau

ați semnat sau ați înscris un semn distinctiv în testele scrise sau practice care sunt corectate în mod anonim.

Candidații care doresc să fie recrutați de către instituțiile UE trebuie să facă dovada celei mai mari integrități. Frauda sau tentativa de fraudă poate fi pasibilă de sancțiuni și vă poate compromite eligibilitatea pentru concursurile ulterioare.

Sfârșitul ANEXEI I, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA II

EXEMPLE DE CALIFICĂRI MINIME, PE ȚĂRI ȘI PE GRADE, CARE CORESPUND, ÎN PRINCIPIU, CELOR CERUTE ÎN ANUNȚURILE DE CONCURS

Faceți clic aici pentru o versiune ușor de citit a acestor exemple.

 

AST-SC 1 – AST-SC 6

AST 1 – AST 7

AST 3 – AST 11

AD 5 – AD 16

ȚARA

Învățământ secundar (care oferă acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu de învățământ superior neuniversitar sau ciclu de învățământ universitar de scurtă durată de cel puțin doi ani)

Învățământ de nivel universitar (cel puțin trei ani)

Învățământ de nivel universitar (patru ani sau mai mult)

Belgique – België – Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature – Kandidaat

Graduat – Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxemburg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Sfârșitul ANEXEI II, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.