ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 153

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
29 aprilie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluţii, recomandări şi avize

 

RECOMANDĂRI

 

Comitetul european pentru risc sistemic

2016/C 153/01

Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 24 martie 2016 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (CERS/2016/3)

1


 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2016/C 153/02

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa) ( 1 )

4

2016/C 153/03

Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr) ( 1 )

4


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2016/C 153/04

Rata de schimb a monedei euro

5

2016/C 153/05

O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

6


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

 

Comisia Europeană

2016/C 153/06

Comunicarea Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.39745 – CDS Information Market – ISDA

7

2016/C 153/07

Comunicarea Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.39745 – CDS Information Market – Markit

10

2016/C 153/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

13

2016/C 153/09

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation) ( 1 )

14

2016/C 153/10

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

15

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2016/C 153/11

Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

16


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluţii, recomandări şi avize

RECOMANDĂRI

Comitetul european pentru risc sistemic

29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/1


RECOMANDAREA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC

din 24 martie 2016

de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri

(CERS/2016/3)

(2016/C 153/01)

CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (1), în special articolul 3 și articolele 16-18,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (2), în special articolul 458 alineatul (8),

având în vedere Decizia CERS/2011/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare a Regulamentului de procedură al Comitetului european pentru risc sistemic (3), în special articolul 15 alineatul (3) litera (e) și articolele 18-20,

întrucât:

(1)

Asigurarea efectivității și consecvenței politicii macroprudențiale presupune ca cei care elaborează politica macroprudențială să ia în considerare în mod corespunzător efectele transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială adoptate de statele membre și, atunci când acest lucru se justifică, să adopte pe bază de reciprocitate măsuri de politică macroprudențială adecvate care să permită abordarea lor.

(2)

Cadrul pentru mecanismul de reciprocitate voluntară pentru măsurile de politică macroprudențială care este prevăzut de Recomandarea CERS/2015/2 a Comitetului european pentru risc sistemic (4) ar trebui să asigure aplicarea prin reciprocitate în celelalte state membre a măsurilor de politică macroprudențială bazate pe expunere activate într-un stat membru.

(3)

Pe baza recentelor schimbări legislative din Belgia în ceea ce privește aplicarea unei majorări a ponderii de risc de 5 puncte procentuale în temeiul articolului 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 expunerilor la creditele ipotecare garantate cu bunuri imobiliare situate în Belgia ale instituțiilor de credit care utilizează abordare bazată pe ratinguri interne, Consiliul general al Comitetului european pentru risc sistemic a decis să includă măsura belgiană în lista măsurilor de politică macroprudențială a căror aplicare prin reciprocitate este recomandată în temeiul Recomandării CERS/2015/2,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

SECȚIUNEA 1

MODIFICĂRI

Recomandarea CERS/2015/2 se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea 1 subrecomandarea C(1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsurile de politică macroprudențială adoptate de alte autorități relevante și a căror aplicare prin reciprocitate a fost recomandată de către CERS. Se recomandă aplicarea prin reciprocitate a următoarelor măsuri:

Belgia:

o majorare a ponderii de risc de 5 puncte procentuale aplicată în temeiul articolului 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 expunerilor la creditele ipotecare garantate cu bunuri imobiliare situate în Belgia ale instituțiilor de credit care utilizează abordare bazată pe ratinguri interne, astfel cum este detaliată în anexă.”

2.

Textul prevăzut în anexă se adaugă ca anexă la Recomandarea CERS/2015/2.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 24 martie 2016.

Președintele CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331, 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO C 58, 24.2.2011, p. 4.

(4)  Recomandarea CERS/2015/2 a Comitetului european pentru risc sistemic din 15 decembrie 2015 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (JO C 97, 12.3.2016, p. 9).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Belgia

O majorare a ponderii de risc de 5 puncte procentuale aplicată în temeiul articolului 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 expunerilor la creditele ipotecare garantate cu bunuri imobiliare situate în Belgia ale instituțiilor de credit care utilizează abordare bazată pe ratinguri interne (instituții de credit IRB)

I.   Descrierea măsurii

1.

Măsura belgiană constituie o majorare cu 5 puncte procentuale a ponderii riscului aplicate de instituțiile de credit IRB valorii expunerii creditelor ipotecare garantate cu bunuri imobiliare situate în Belgia. În mod specific, ponderea riscului, calculată în conformitate cu articolul 154 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile situate în Belgia este majorată cu 5 puncte procentuale. De exemplu, o pondere a riscului de 10 % aplicată de instituțiile de credit IRB creditelor ipotecare garantate cu bunuri imobiliare situate în Belgia este majorată la 15 %.

II.   Aplicarea prin reciprocitate

2.

În conformitate cu articolul 458 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura belgiană pentru valoare expunerii creditelor ipotecare garantate cu bunuri imobiliare situate în Belgia acordate de sucursale autorizate la nivel național și situate în Belgia ale instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe ratinguri interne cu sediul în jurisdicțiile respectivelor autorități. În sensul prezentului alineat se aplică termenul prevăzut în sub-recomandarea C(3).

3.

În cazul în care nu există instituții de credit IRB situate în alte state membre cu sucursale înființate în Belgia care au expuneri semnificative la piața ipotecară belgiană, autoritățile relevante pot decide să nu aplice articolul 458 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. În cazul adoptării în temeiul articolului 458 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a unei noi decizii de extindere a perioadei de aplicare a măsurii belgiene, se recomandă autorităților relevante să analizeze situația și, dacă este apreciat necesar, să aplice prin reciprocitate măsura belgiană.

4.

Totodată, se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura belgiană pentru valoarea expunerii creditelor ipotecare garantate cu bunuri imobiliare situate în Belgia acordate transfrontalier de instituțiile de credit IRB cu sediul în jurisdicțiile respectivelor autorități. În conformitate cu sub-recomandarea C(2), se recomandă autorităților relevante să aplice, după consultarea CERS, măsura de politică macroprudențială disponibilă în jurisdicția lor care are efectul cel mai apropiat de cel al aplicării prin reciprocitate sus-menționate, inclusiv adoptarea măsurilor și competențelor de supraveghere prevăzute în titlul VII capitolul 2 secțiunea IV din Directiva 2013/36/UE. Se recomandă autorităților relevante să adopte măsura echivalentă în termen de șase luni.

5.

În cazul în care nu există instituții de credit IRB situate în alte state membre cu expuneri transfrontaliere directe semnificative la piața ipotecară belgiană, autoritățile relevante pot decide să nu aplice prin reciprocitate măsura respectivă. În cazul adoptării în temeiul articolului 458 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a unei noi decizii de extindere a perioadei de aplicare a măsurii belgiene, se recomandă autorităților relevante să analizeze situația și, dacă este apreciat necesar, să aplice prin reciprocitate măsura belgiană.”


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/4


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 153/02)

La 20 aprilie 2016, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32016M7980. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/4


Nonopoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 153/03)

La 2 decembrie 2015, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba germană și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro), cu numărul de document 32015M7817. EUR-Lex permite accesul online la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/5


Rata de schimb a monedei euro (1)

28 aprilie 2016

(2016/C 153/04)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,1358

JPY

yen japonez

122,84

DKK

coroana daneză

7,4432

GBP

lira sterlină

0,77838

SEK

coroana suedeză

9,1763

CHF

franc elvețian

1,0974

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

9,2460

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

27,045

HUF

forint maghiar

310,70

PLN

zlot polonez

4,3880

RON

leu românesc nou

4,4723

TRY

lira turcească

3,1963

AUD

dolar australian

1,4906

CAD

dolar canadian

1,4262

HKD

dolar Hong Kong

8,8111

NZD

dolar neozeelandez

1,6287

SGD

dolar Singapore

1,5273

KRW

won sud-coreean

1 295,54

ZAR

rand sud-african

16,3328

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,3562

HRK

kuna croată

7,4800

IDR

rupia indoneziană

14 977,23

MYR

ringgit Malaiezia

4,4251

PHP

peso Filipine

53,309

RUB

rubla rusească

73,5195

THB

baht thailandez

39,804

BRL

real brazilian

3,9907

MXN

peso mexican

19,6713

INR

rupie indiană

75,5310


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/6


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2016/C 153/05)

Image

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia publică o descriere a modelelor tuturor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord monetar privind emisiunea de monede euro pot emite monede euro comemorative destinate circulației, dacă îndeplinesc anumite condiții, în special aceea de a nu folosi decât valoarea nominală de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă : Republica San Marino

Obiectul comemorării : Comemorarea a 400 de ani de la moartea lui William Shakespeare

Descrierea modelului : Desenul reproduce portretul poetului. În partea dreaptă, în semicerc, figurează datele „1616-2016” și numele țării emitente – „San Marino”; în partea dreaptă, jos, sunt înscrise inițialele artistului – „MB”. În partea stângă, în semicerc, este înscris numele „William Shakespeare”; în stânga, jos, figurează marca atelierului „R”.

Pe inelul exterior al monedei sunt reprezentate cele 12 stele ale drapelului european.

Numărul de monede care urmează să fie emise : 85 000 de monede

Data emisiunii : Septembrie 2016


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emisiunea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).


V Anunţuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

Comisia Europeană

29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/7


Comunicarea Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.39745 – CDS Information Market – ISDA

(2016/C 153/06)

1.   Introducere

(1)

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (1), în cazurile în privința cărora Comisia intenționează să adopte o decizie prin care să impună încetarea unei încălcări, iar părțile în cauză propun angajamente pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie în evaluarea sa preliminară, Comisia poate decide ca respectivele angajamente să devină obligatorii pentru întreprinderile respective. O astfel de decizie poate fi adoptată pentru o anumită perioadă și conchide că nu se mai justifică o acțiune a Comisiei. În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din regulamentul menționat anterior, Comisia publică un scurt rezumat al cazului și conținutul esențial al angajamentelor. Părțile interesate își pot prezenta observațiile în termenul stabilit de Comisie. O decizie a Comisiei adoptată în temeiul articolului 9 nu constată o încălcare.

2.   Rezumatul cazului

(2)

La data de 1 iulie 2013, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile (CO) în sensul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei (2) referitor la o presupusă încălcare a articolului 101 din tratat și a articolului 53 din Acordul privind SEE de către The International Swaps and Derivatives Association (Asociația Internațională pentru Swap-uri și Instrumente Derivate - ISDA) în ceea ce privește derivatele de credit. În comunicările privind obiecțiunile se efectuează o evaluare preliminară a eventualelor probleme de dreptul concurenței și acestea pot servi drept bază pentru asumarea de angajamente în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

(3)

În CO, Comisia a presupus că era posibil să existe o migrație unidirecțională și singulară de pe piața de tranzacționare extrabursieră (OTC) a derivatelor de credit către potențiala nouă piață de tranzacționare la bursă a derivatelor de credit, întrucât swap-urile pe riscul de credit (CDS) sau contractele futures pe indici de credit tranzacționate la bursă ar fi substitute rezonabile pentru CDS-urile lichide și standardizate tranzacționate extrabursier (OTC). Un CDS este comparabil cu o poliță de asigurare pe titluri de datorie private sau suverane (de exemplu, o obligațiune sau un împrumut) în cadrul căreia cumpărătorul unui CDS plătește o primă trimestrială, iar vânzătorul CDS-ului promite să acopere pierderile aferente datoriilor în cazul în care debitorul intră în stare de nerambursare. Dacă în tranzacțiile extrabursiere (OTC) băncile de investiții sunt necesare ca intermediari bilaterali între cumpărători și vânzători (denumite în continuare „dealeri de CDS-uri”), acestea joacă un rol important ca furnizori de lichidități în etapa inițială a tranzacțiilor la bursă, iar apoi își pierd rolul de intermediari într-un mediu de tranzacționare anonimă și între toate părțile.

(4)

ISDA este un organism profesional care reprezintă sectorul instrumentelor financiare derivate. ISDA are o gamă largă de membri, incluzând, în special, dealeri de CDS-uri. În 2003, ISDA a elaborat „Definițiile derivatelor de credit” (Credit Derivatives Definitions), care servește drept documentație standard pentru derivatele de credit tranzacționate extrabursier (OTC). Documentul „Definițiile derivatelor de credit” include, de asemenea, o metodă de decontare a contractelor CDS în urma unui eveniment de credit prin intermediul unei licitații privind un eveniment de credit care le furnizează părților la un contract cu derivate de credit un preț pentru valoarea reziduală a unei obligațiuni-suport aflate în stare de nerambursare. Acest preț mai este denumit și „prețul final” sau „prețul final ISDA”. ISDA își arogă drepturi de proprietate asupra prețului final, în special dreptul de a acorda licențe pentru utilizarea prețului final în vederea decontării contractelor cu derivate de credit tranzacționate la bursă.

(5)

Conform CO, Deutsche Boerse (Eurex) a lansat în martie 2007 un produs, și anume futures pe indici de credit tranzacționați la bursă, iar CMDX, o asociație în participație între fondul de hedging Citadel și Bursa de mărfuri din Chicago, a intenționat să lanseze un produs futures pe indici de credit tranzacționat la bursă la sfârșitul anului 2008. Conform CO, ambele entități au solicitat licențe pentru a utiliza prețul final ISDA pentru derivatele lor de credit tranzacționate la bursă, în vederea stabilirii prețului contractelor lor futures pe indici de credit în urma apariției unui eveniment de credit. Conform CO, ISDA a refuzat să acorde Eurex (în 2007) și CMDX (în 2008) licență pentru prețul final. De asemenea, în CO s-a adoptat opinia preliminară potrivit căreia în 2007 Consiliul de administrație al ISDA a adoptat o rezoluție prin care se excludea acordarea de licențe pentru prețul final în vederea utilizării acestuia pentru tranzacțiile la bursă. Conform CO, această rezoluție a fost pusă în aplicare într-un Contract de utilizare, publicat pe site-ul www.creditfixings.com Textul Contractului de utilizare a rămas neschimbat de atunci și este în continuare în vigoare.

(6)

În CO s-a exprimat o preocupare preliminară în materie de concurență cu privire la faptul că, din cauza comportamentului ISDA, este posibil ca potențialii noi jucători pe piață să fi fost împiedicați să lanseze cu succes o platformă pentru tranzacționarea la bursă între toate părțile a derivatelor de credit. ISDA contestă faptul că prețul final ar fi fost indispensabil pentru decontarea derivatelor de credit tranzacționate la bursă și și-a exprimat o serie de preocupări cu privire la integritatea licitației privind evenimentul de credit în cazul în care s-ar fi acordat licență pentru ca prețul final să fie utilizat pentru tranzacții la bursă. O preocupare majoră a ISDA se referă la capacitatea ofertanților de a manipula, în timpul licitației privind un eveniment de credit, rezultatele licitației pentru a beneficia de contracte deschise tranzacționate în afara licitației, la o bursă.

(7)

CO a calificat în mod preliminar pretinsele refuzuri ale ISDA de a acorda licențe drept decizii ale unei asocieri de întreprinderi care limitează concurența potențială în sensul articolului 101 din tratat și al articolului 53 din Acordul privind SEE.

3.   Conținutul principal al angajamentelor propuse

(8)

ISDA nu este de acord cu concluziile preliminare prevăzute în CO. Cu toate acestea, ISDA propune angajamente comportamentale și angajamente organizaționale în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 („angajamentele”) pentru a răspunde preocupărilor preliminare în materie de concurență ale Comisiei cu privire la licențele pentru prețul său final. Principalele elemente ale angajamentelor sunt descrise mai jos.

(a)   Angajamente comportamentale

(9)

ISDA se angajează să acorde licențe pentru utilizarea prețului final în tranzacțiile la bursă oricărui solicitant conform unor termeni și condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii (fair, reasonable and non-discriminatory – FRAND) într-o perioadă de negociere de 120 de zile (cu o posibilă prelungire a acestei perioade, convenită de părți, cu 30 de zile).

(10)

ISDA este eliberată de obligațiile care decurg din angajamentele sale și poate, în special, să introducă în instanță o acțiune în instanță împotriva oricărui solicitant pentru încălcarea drepturilor ISDA în ceea ce privește prețul final, fără ca acest lucru să constituie o încălcare a angajamentelor, în cazul în care:

(i)

solicitantul nu este de acord cu dispozițiile unui acord de licență pentru utilizarea prețului final în tranzacții sau nu le respectă;

(ii)

solicitantul se confruntă cu o situație iminentă de incapacitate de plată și nu oferă garanții pentru plata taxelor de licență;

(iii)

o licență pentru utilizarea în tranzacții a prețului final este reziliată în condițiile prevăzute la punctul 17 din angajamente.

(11)

În conformitate cu punctul 17 din angajamente, ISDA poate rezilia, de asemenea, o licență în anumite condiții stricte, în cazul în care demonstrează că participanții la o licitație manipulează respectiva licitație privind un eveniment de credit ca urmare a caracteristicilor specifice ale unui derivat de credit tranzacționat la bursă pentru care ISDA a acordat licență. ISDA consideră că această garanție este necesară pentru protejarea integrității licitației în cazul în care alte măsuri mai puțin perturbatoare nu reușesc să înlăture suspiciunea că licitația ar putea fi manipulată.

(12)

ISDA poate, de asemenea, să solicite locurilor de tranzacționare care beneficiază de licență să coopereze cu bună credință cu administratorul licitației prin furnizarea unor informații agregate și anonime, ca de exemplu informații privind totalul net al pozițiilor deschise al contractelor futures pe indici de credit pentru care s-a acordat licență. În plus, ISDA poate să le solicite locurilor de tranzacționare cărora le-a acordat licență să coopereze cu bună credință la îmbunătățirea normelor referitoare la licitațiile privind un eveniment de credit, special pentru a reduce riscul de manipulare a licitațiilor prin raportare la derivatelele de credit tranzacționate la bursă.

(13)

Angajamentele prevăd două tipuri de mecanisme de soluționare a litigiilor.

(14)

În cazul în care apare un litigiu în ceea ce privește termenii comerciali ai acordului de licență („FRAND”), ISDA se angajează să accepte arbitrajul de către un avocat independent cu experiență ales de către solicitant. În cazul în care nu se emite o decizie arbitrală într-un anumit termen, ISDA și solicitantul se vor adresa instanței.

(15)

În cazul în care apare un litigiu în legătură cu o suspiciune concretă de manipulare a unei licitații, iar ISDA intenționează să rezilieze o licență, un expert tehnic care acționează în calitate de mandatar însărcinat cu monitorizarea va audia ISDA, locul de tranzacționare care beneficiază de licență și administratorii licitației. Pe baza propunerilor tuturor părților și a propriei experiențe, mandatarul decide dacă este necesar să aprobe solicitarea ISDA de reziliere a licenței sau dacă sunt disponibile alte mijloace mai puțin perturbatoare pentru protejarea integrității licitației privind evenimentul de credit, inclusiv modificări ale normelor referitoare la licitație și/sau modificări ale caracteristicilor derivatului de credit tranzacționat la bursă. Mandatarul însărcinat cu monitorizarea este numit de DG Concurență din cadrul Comisiei Europene, pe baza a trei propuneri ale ISDA. Fiecare candidat trebuie să aibă experiență profesională în ceea ce privește desfășurarea de licitații la locurile de tranzacționare.

(16)

Deciziile mandatarului însărcinat cu monitorizarea sunt definitive pentru părți, dar nu aduc atingere drepturilor Comisiei Europene.

(17)

În fine, ISDA se angajează, de asemenea, să solicite administratorului (administratorilor) site-ului internet www.creditfixings.com să elimine orice restricții care împiedică utilizarea prețului final în tranzacțiile la bursă.

(b)   Angajamente organizaționale

(18)

ISDA se angajează să își modifice procedurile privind cererile de licență pentru prețul final, astfel încât dealerii de CDS-uri să nu mai trebuiască să facă obiectul unei decizii ISDA de acordare a licenței. Competența de a acorda licențe pentru prețul final nu va mai reveni Consiliului de administrație al ISDA sau unui subcomitet al acestuia, din care pot face parte și dealeri de CDS, ci directorului general al ISDA. Chiar dacă ISDA poate continua să-și consulte membrii cu privire la aspecte pur tehnice privind elaborarea metodologiei referitoare la licitațiile privind un eveniment de credit, o astfel de consultare nu se referă nici direct, nici indirect la aspectele de fond ale cererilor de licențe individuale. Atunci când cererile de licențe individuale necesită modificări ale procesului sau ale organizării licitației, ISDA poate solicita un aviz tehnic din partea unor experți independenți.

(19)

ISDA se angajează să pună în aplicare aceste angajamente de la data notificării deciziei Comisiei privind angajamentele, pe o perioadă de 10 ani. Mandatarul însărcinat cu monitorizarea va transmite anual Comisiei un raport cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor.

(20)

Angajamentele sunt publicate pe site-ul Direcției Generale Concurență, la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/index_ro.html

4.   Invitație de a prezenta observații

(21)

Sub rezerva efectuării unui test de piață, Comisia intenționează să adopte o decizie în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prin care să declare obligatorii angajamentele prezentate succint în cele de mai sus și publicate pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență.

(22)

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte observații cu privire la angajamentele propuse. Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult o lună de la data publicării prezentei. De asemenea, părțile terțe interesate sunt invitate să prezinte o versiune neconfidențială a observațiilor lor din care informațiile considerate a fi secrete de afaceri și alte informații confidențiale sunt eliminate și înlocuite, conform cerințelor, cu un rezumat neconfidențial și cu mențiunea „secrete de afaceri” sau „confidențial”. De asemenea, părțile terțe au posibilitatea, în circumstanțe excepționale, să transmită observații în mod anonim și, într-un astfel de caz, pot furniza o versiune neconfidențială din care să fie eliminată identitatea societății.

(23)

Răspunsurile și observațiile ar trebui, de preferință, să fie motivate și să prezinte faptele relevante. În cazul în care identificați vreo problemă privind orice aspect al angajamentelor propuse, Comisia vă invită să propuneți și o posibilă soluție.

(24)

Observațiile pot fi trimise Comisiei, cu numărul de referință AT.39745 CDS Information Market, prin e-mail (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) sau prin poștă, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Începând cu data de 1 decembrie 2009, articolele 81 și 82 din Tratatul CE au devenit articolul 101, respectiv 102 din TFUE. Cele două serii de dispoziții sunt în esență identice. În sensul prezentei comunicări, trimiterile la articolele 101 și 102 din TFUE ar trebui înțelese ca trimiteri la articolele 81 și 82 din Tratatul CE, atunci când este cazul.

(2)  JO L 123, 27.4.2004, p. 18.


29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/10


Comunicarea Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.39745 – CDS Information Market – Markit

(2016/C 153/07)

1.   Introducere

1.

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (1), în cazurile în privința cărora Comisia intenționează să adopte o decizie prin care să impună încetarea unei încălcări, iar părțile în cauză propun angajamente pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie în evaluarea sa preliminară, Comisia poate decide ca respectivele angajamente să devină obligatorii pentru întreprinderile respective. O astfel de decizie poate fi adoptată pentru o anumită perioadă și conchide că nu se mai justifică o acțiune a Comisiei. În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din regulamentul menționat anterior, Comisia publică un scurt rezumat al cazului și conținutul esențial al angajamentelor. Părțile interesate își pot prezenta observațiile în termenul stabilit de Comisie. O decizie a Comisiei adoptată în temeiul articolului 9 nu constată o încălcare.

2.   Rezumatul cazului

2.

La data de 1 iulie 2013, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile (CO) în sensul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei (2) referitor la o presupusă încălcare a articolului 101 din tratat și a articolului 53 din Acordul privind SEE de către Markit care afectează piața de tranzacționare extrabursieră a derivatelor de credit nefinanțate (OTC) și potențiala piață de tranzacționare la bursă a derivatelor de credit nefinanțate. O comunicare privind obiecțiunile poate servi drept evaluare preliminară a eventualelor probleme de dreptul concurentei în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

3.

Conform CO, este posibil să existe o migrație unidirecțională și singulară de pe piața de tranzacționare extrabursieră a derivatelor de credit (OTC) către potențiala piață de tranzacționare la bursă a derivatelor de credit, întrucât swap-urile pe riscul de credit („CDS”) sau contractele futures pe indici de credit tranzacționate la bursă ar fi substitute rezonabile pentru OTC-urile lichide și standardizate tranzacționate CDS. Dacă în tranzacțiile extrabursiere OTC băncile de investiții sunt necesare ca intermediari bilaterali între cumpărători și vânzători, acestea joacă un rol important ca furnizori de lichidități în etapa inițială a tranzacțiilor la bursă, iar apoi își pierd rolul de intermediari într-un mediu de tranzacționare anonimă și între toate părțile.

4.

Markit este o societate ce furnizează servicii și informații financiare, colectând și exprimând în valoare monetară datele privind derivatele de credit și alte clase de active. În 2008, Markit deținea toate drepturile pentru indicii iTraxx și CDX („indicii”), pe care le achiziționase în urmă cu un an de la anumiți dealeri CDS. Dealerii au jucat în continuare un rol important în comitetele consultative privind indicii ai Markit, inclusiv prin oferirea de consultanță Markit în ceea ce privește acordarea de licențe pentru utilizarea indicilor în noi tipuri de produse. Conform CO, în 2008 fondul de hedging Citadel și Bursa de mărfuri din Chicago au dorit să lanseze tranzacționarea la bursă a CDS prin intermediul unei întreprinderi comune (CMDX). Acestea au contactat Markit pentru a obține o licență pentru iTraxx și CDX în vederea lansării unei platforme care să le permită utilizatorilor autorizați să tranzacționeze CDS atât pe piața extrabursieră (OTC), cât și, într-un final, între toate părțile [inclusiv prin intermediul unui registru central de ordine-limită – Central Limit Order Book, „CLOB”]. Se pare că Markit a refuzat să acorde licență pentru indicii iTraxx și CDX în vederea utilizării acestora în alte scopuri decât pentru cereri de cotație [request for quote („RFQ”)], tranzacții extrabursiere (OTC) și compensări (clearing). Conform CO, Markit a exclus în mod explicit tranzacționarea CLOB din sfera de aplicare a licenței sale, cu excepția tranzacționării între toate părțile.

5.

În CO s-a exprimat o preocupare preliminară în materie de concurență cu privire la faptul că, din cauza acestui comportament, este posibil ca Citadel și CME să fi fost împiedicate să lanseze cu succes o platformă pentru tranzacționarea la bursă a derivatelor de credit. Conform CO, Markit a decis să nu acorde licență pentru indici în vederea utilizării acestora în tranzacții la bursă după consultarea dealerilor CDS din cadrul celor trei comitete consultative privind indicii ai Markit.

6

Conform CO, presupusul refuz al Markit a reprezentat o decizie a unei asocieri de întreprinderi care a restrâns concurența potențială în sensul articolului 101 din tratat și al articolului 53 din Acordul privind SEE.

3.   Conținutul principal al angajamentelor propuse

7.

Markit nu este de acord cu concluziile preliminare prevăzute în CO. Cu toate acestea, Markit a propus angajamente comportamentale și angajamente organizaționale în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 pentru a răspunde preocupărilor preliminare în materie de concurență ale Comisiei. Principalele elemente ale angajamentelor sunt descrise mai jos.

(a)   Angajamente comportamentale

8.

În ceea ce privește acordarea de licențe, Markit se angajează să acționeze și să acorde licențe în mod echitabil, rezonabil și nediscriminatoriu (fair, reasonable and non-discriminatory - FRAND) ca răspuns la cererile de licențe pentru a crea și/sau a tranzacționa produse financiare tranzacționate la bursă (inclusiv swap-uri, contracte futures și opțiuni) bazate pe un indice iTraxx sau CDX sau pe un produs care va succede acestora. În măsura în care o licență existentă acordată de Markit exclude în continuare utilizarea unui indice de la efectuarea de tranzacții la bursă, Markit se angajează să modifice respectiva licență sau să ofere o nouă licență conform termenilor și condițiilor FRAND. Markit poate refuza o cerere de licență pentru indici conform termenilor și condițiilor FRAND:

(a)

atunci când produsul tranzacționat la bursă propus creează riscuri juridice sau de reglementare importante sau riscuri reputaționale semnificative pentru Markit și/sau pentru indici care nu pot fi abordate adecvat printr-o declarație de declinare a responsabilității sau alte dispoziții contractuale; sau

(b)

atunci când locul de tranzacționare are experiență și resurse insuficiente pentru a dezvolta și lansa produsul tranzacționat la bursă propus. Lansarea unui nou produs nu constituie în sine experiență insuficientă.

9.

În cazul în care o licență existentă prevede o perioadă de exclusivitate, angajamentele se vor aplica numai după expirarea eventualei perioade de exclusivitate obligatorii, în măsura în care angajamentele și clauzele de exclusivitate sunt incompatibile. Nu se pot acorda noi perioade de exclusivitate. Angajamentul FRAND nu împiedică Markit să acorde termeni sau condiții preferențiale sau avantajoase pentru o perioadă inițială de maximum doi ani în cazul în care crearea și dezvoltarea unui nou produs bazat pe un indice necesită investiții materiale inițiale și dacă societățile nou intrate pe piață comparabile sunt tratate în mod similar.

10.

Markit va încerca să ajungă la un acord cu o parte solicitantă în termen de trei luni de la data prezentării de către aceasta a unei cereri de licență FRAND, însă, în anumite circumstanțe, această perioadă de negociere poate fi prelungită la șase luni. Din momentul intrării în vigoare a articolului 37 alineatul (1) din MIFIR (3), o astfel de perioadă de negociere nu mai poate depăși durata prevăzută în regulamentul respectiv, care în prezent este de trei luni. În cazul în care părțile nu reușesc să convină asupra termenilor și condițiilor până la sfârșitul perioadei de negociere, partea solicitantă poate cere în scris Markit ca această chestiune să facă obiectul arbitrajului unei părți terțe independente, care să decidă cu privire la procedura și metoda adecvate pentru determinarea termenilor și condițiilor FRAND.

11.

Litigiile privind stabilirea termenilor FRAND sau cele care rezultă din refuzul de a acorda o licență pe baza motivelor prevăzute la punctul 8 literele (a) și (b) de mai sus vor face obiectul arbitrajului unei comisii formate din trei membri, a cărei decizie are caracter obligatoriu. Arbitrajul va fi reglementat de legislația Angliei și Țării Galilor și va trebui să îndeplinească normele Curții de Arbitraj Internațional de la Londra. În cazul în care arbitrii nu pronunță o decizie în termen de nouă luni, partea solicitantă se poate adresa instanțelor din Anglia și din Țara Galilor.

(b)   Angajamente organizaționale

12.

Markit se angajează să extindă componența celor două comitete consultative rămase privind indicii CDS (IMC și CDX) („comitetele”), care vor include o gamă de participanți la piață relevanți, alții decât dealerii CDS. Comitetele vor avea cel puțin 25 de membri, inclusiv până la patru formatori de piață pe piața indicilor sau pe piața subiacentă care nu sunt dealeri mari, cel puțin șase societăți cumpărătoare, care nu sunt dealeri sau alți administratori de active și cel puțin cinci platforme de tranzacționare, burse, case de compensare sau participanți la piață având interese similare. Membrii vor face parte din comitete o perioadă de până la doi ani (care poate fi prelungită), va exista o rotație a membrilor și cel puțin 50 % din membrii inițiali din fiecare categorie vor fi schimbați după primul an.

13.

Markit se angajează, de asemenea, să modifice mandatul comitetelor pentru a limita discuțiile la aspectele tehnice, operaționale și administrative. Markit va interzice discuțiile privind deciziile de acordare de licențe sau privind conținutul, aspectele comerciale sau propunerile privind generarea de venituri referitoare la indicii CDX și iTraxx, privind aspectele de fond ale noilor produse financiare tranzacționate la bursă propuse sau privind aspectele de fond ale oricărei noi burse sau platforme similare ce vizează tranzacționarea produselor care se bazează pe indicii respectivi („aspectele excluse”). Un avocat al Markit va participa și va înregistra toate reuniunile și conferințele telefonice și va elabora procese verbale scrise. Aceste procese verbale și înregistrări, precum și documentele prezentate pentru a fi discutate vor fi păstrate de Markit timp de cinci ani.

14.

După obținerea aprobării Comisiei, Markit va numi un mandatar însărcinat cu monitorizarea. Acesta va prezenta anual Comisiei un raport privind respectarea de către Markit a angajamentelor propuse. În special, mandatarul însărcinat cu monitorizarea va verifica faptul că dealerii nu influențează în mod nejustificat în cadrul comitetelor deciziile Markit de acordare de licențe și că nu sunt discutate aspectele excluse.

15.

În ceea ce privește disponibilitatea viitoare pentru orice entitate juridică solicitantă a prețului final în termenii FRAND, Markit va elimina de pe site-ul www.creditfixings.com clauzele care exclud utilizarea prețului final pentru tranzacționare la bursă și nu va solicita o licență pentru prețul final sau percepe redevențe în cazurile în care ISDA a acordat o astfel de licență.

16.

Markit se angajează să pună în aplicare aceste angajamente de la data notificării deciziei Comisiei în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 atât timp cât deține și controlează indicii sau pe o perioadă de 10 ani, oricare dintre aceste date intervine prima.

17.

Angajamentele sunt publicate pe site-ul Direcției Generale Concurență la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/index_ro.html

4.   Invitație de a prezenta observații

18.

Sub rezerva efectuării unui test de piață, Comisia intenționează să adopte o decizie în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 prin care să declare obligatorii angajamentele prezentate succint în cele de mai sus și publicate pe site-ul Direcției Generale Concurență.

19.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte observații cu privire la angajamentele propuse. Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult o lună de la data publicării prezentei. De asemenea, părțile terțe interesate sunt invitate să prezinte o versiune neconfidențială a observațiilor lor din care informațiile considerate a fi secrete de afaceri și alte informații confidențiale sunt eliminate și înlocuite, conform cerințelor, cu un rezumat neconfidențial și cu mențiunea „secrete de afaceri” sau „confidențial”. De asemenea, părțile terțe au posibilitatea, în circumstanțe excepționale, să transmită observații în mod anonim și, într-un astfel de caz, pot furniza o versiune neconfidențială din care să fie eliminată identitatea societății.

20.

Răspunsurile și observațiile ar trebui, de preferință, să fie motivate și să prezinte faptele relevante. În cazul în care identificați vreo problemă privind orice aspect al angajamentelor propuse, Comisia vă invită să propuneți și o posibilă soluție.

21.

Observațiile pot fi trimise Comisiei, cu numărul de referință AT.39745 CDS Information Market, prin e-mail (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) sau prin poștă, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Începând cu data de 1 decembrie 2009, articolele 81 și 82 din Tratatul CE au devenit articolul 101, respectiv 102 din TFUE. Cele două serii de dispoziții sunt în esență identice. În sensul prezentei comunicări, trimiterile la articolele 101 și 102 din TFUE ar trebui înțelese ca trimiteri la articolele 81 și 82 din Tratatul CE, atunci când este cazul.

(2)  JO L 123, 27.4.2004, p. 18.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).


29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 153/08)

1.

La data de 21 aprilie 2016, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care fondurile de investiții gestionate de societăți afiliate ale Apollo Management LP („Apollo”, SUA), prin intermediul vehiculului cu scop special Calm Eagle Holdings Sàrl („Calm Eagle”, Luxemburg), dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întreprinderii Açoreana Seguros, SA („Açoreana”, Portugalia), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Apollo: fonduri de investiții implicate în diverse activități economice la nivel mondial, cum ar fi asigurările de viață și asigurările generale, industria chimică, serviciile de croazieră de linie, serviciile logistice, producția de hârtie și industria metalurgică;

—   în cazul întreprinderii Açoreana: produse și servicii de asigurare de viață și de asigurare generală în Portugalia.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/14


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 153/09)

1.

La data de 21 aprilie 2016, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 și ca urmare a unei trimiteri efectuate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderea Norwegian Air Resources Holding Ltd („NARH”, Irlanda), controlată de Norwegian Air Shuttle ASA („Norwegian”, Norvegia), și întreprinderea OSM Aviation Group Ltd („OSM Aviation Holding”, Cipru), controlată de Shiphold Ltd („Shiphold”, Cipru), dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întregii întreprinderi OSM Aviation Ltd („OSM Aviation”, Cipru), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii NARH: societate de resurse care furnizează echipaje și servicii de gestionare a echipajelor întreprinderii Norwegian, care își desfășoară activitatea pe piața serviciilor de transport aerian de călători;

—   în cazul întreprinderii OSM Aviation Holding: societate holding controlată de Shiphold, care își desfășoară activitatea în sectorul transportului maritim și al deținerii de nave;

—   în cazul întreprinderii OSM Aviation: gestionarea echipajelor, oferind o gamă completă de servicii mai multor companii aeriene, inclusiv încadrarea în muncă și gestionarea atât a echipajului din cabina de pilotaj, cât și a personalului de bord.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).


29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/15


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2016/C 153/10)

1.

La data de 22 aprilie 2016, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderea Pillarstone Italy SpA („Pillarstone”, Italia), un fond de investiții controlat în mod indirect de KKR & Co LP („KKR”, Statele Unite), dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra întregii întreprinderi Sirti SpA („Sirti”, Italia), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Pillarstone: fond controlat în mod indirect de KKR. Pillarstone a fost creată ca vehicul de investiții pentru recapitalizarea întreprinderilor;

—   în cazul întreprinderii KKR: firmă de investiții la nivel mondial care gestionează investiții în diverse clase de active, printre care capitalul privat, energia, infrastructura, bunurile imobiliare, strategiile de creditare și fondurile de hedging;

—   în cazul întreprinderii Sirti: companie cu sediul principal în Italia, care desfășoară activități ce constau în furnizarea de servicii de inginerie civilă. Sirti este specializată în proiectarea, ingineria, implementarea, întreținerea și gestionarea rețelelor și a sistemelor din sectoarele telecomunicațiilor, energiei, căilor ferate, transporturilor și televiziunii. În plus, Sirti este activă în sectorul serviciilor de tehnologia informației și furnizează acest tip de servicii în sectoarele telecomunicațiilor, administrației publice și serviciilor publice. Sirti își desfășoară activitatea în mare parte în Italia, dar este prezentă și în alte țări europene, printre care Suedia.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene, cu numărul de referință M.8001 – Pillarstone/Sirti, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.


ALTE ACTE

Comisia Europeană

29.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 153/16


Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(2016/C 153/11)

Comisia Europeană a aprobat prezenta modificare minoră în temeiul articolului 6 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei (1).

CERERE DE APROBARE A UNEI MODIFICĂRI MINORE

Cerere de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului  (2)

„PROSCIUTTO DI NORCIA”

Nr. UE: IT-PGI-0217-01363 — 8.9.2015

DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )

1.   Grupul solicitant și interesul legitim

Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia

Via Solferino n. 26

06046 Norcia

ITALIA

E-mail: info@prosciuttodinorcia.com

Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia este împuternicit să solicite modificări în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Decretul Ministerului Politicilor Agricole, Alimentare și Forestiere nr. 12511 din 14 octombrie 2013.

2.   Statul membru sau țara terță

Italia

3.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării (modificărilor)

Descrierea produsului

Dovada originii

Metoda de producție

Legătura

Etichetarea

Altele [actualizări ale reglementărilor, organismul de control, ambalarea]

4.   Tipul modificării (modificărilor)

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate, care trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care nu impune modificarea documentului unic publicat

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate, care trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care impune modificarea documentului unic publicat

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate pentru care nu a fost publicat un document unic (sau un echivalent al acestuia), modificare ce trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Modificare a caietului de sarcini al unei STG înregistrate care trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

5.   Modificare (modificări)

Metoda de producție

Articolul 3 din caietul de sarcini al produsului, „Materii prime”, se modifică după cum urmează:

Exprimarea „(c) de la porci provenind din vieri de alte rase sau din vieri hibrizi, cu condiția ca aceștia să fie obținuți prin programe de selecție sau de încrucișare ale căror obiective nu sunt incompatibile cu cele din Registrul Genealogic Italian pentru […]”,

se înlocuiește cu exprimarea următoare:

„(c)

de la porci provenind din vieri de alte rase sau din vieri hibrizi destinați producției de porci grei.”

Scopul acestei modificări este de a clarifica ceea ce s-a prevăzut deja prin exprimarea: „În ceea ce privește originea porcilor, nu există nicio limită geografică.”, inclusă în caietul de sarcini menționat, imediat după litera „(c)” de la paragraful succesiv.

În plus, această modificare propusă respectă principiul economiei de piață deschise și al liberei concurențe, fiind astfel asumate și aplicate în întregime dispozițiile articolelor 101, 119 și succesive din Tratatul UE. Această modificare trebuie considerată „minoră”, deoarece nu reprezintă o sporire a restricțiilor referitoare la comercializarea materiilor prime din care este obținut produsul, respectând dispozițiile generale de la articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Fraza „Regimul alimentar și tehnicile de creștere contribuie la obținerea porcilor grei prin creșterea moderată a rațiilor zilnice.”,

se înlocuiește cu fraza următoare:

„Regimul alimentar și tehnicile de creștere contribuie la obținerea porcilor grei.”

Fraza „În sensul prezentului caiet de sarcini, tehnicile de creștere, alimentele permise, cantitățile și modalitățile de utilizare a acestor alimente au drept scop obținerea de suine grele tradiționale, obiectiv care trebuie urmărit în decursul timpului prin creșteri moderate ale rațiilor zilnice și printr-o alimentație conformă cu reglementările generale în vigoare.”,

se înlocuiește cu fraza următoare:

„În sensul prezentului caiet de sarcini, tehnicile de creștere, alimentele permise, cantitățile și modalitățile de utilizare a acestor alimente au drept scop obținerea porcilor grei tradiționali, obiectiv care trebuie urmărit în decursul timpului printr-o alimentație conformă cu reglementările generale în vigoare.”

Modificarea este motivată de faptul că adjectivul „moderat” nu poate fi înțeles în mod obiectiv și poate lăsa loc unor interpretări exagerate. Tehnicile de hrănire și îngrășare utilizate pentru producția de porci grei nu pot devia de la reglementările aplicabile claselor de greutate a porcinelor în etapa de creștere descrisă la articolul 3 din caietul de sarcini al produsului, în special în ceea ce privește conținutul tabelelor 1, 2 și 3 referitoare la „hrana pentru animale permisă” și la „conținutul de substanță uscată” total și provenit din cereale, precum și în ceea ce privește specificațiile referitoare la limitarea utilizării combinate de zer și zară, la limitarea utilizării combinate de cartofi deshidratați și manioc și la limitarea conținutului de azot asociat borhotului de distilerie. Din toate acestea se înțelege că, respectând dispozițiile caietului de sarcini al produsului și ale reglementărilor aplicabile, cu ajutorul unor formule diferite de hrană pentru animale, se pot obține valori diferite de creștere zilnică a greutății, iar această variație nu permite definirea cu ușurință a unei „îngrășări zilnice moderate”.

Fraza „Porcii nu se trimit spre abatorizare decât între vârsta de nouă și 15 luni.”,

se înlocuiește cu fraza următoare:

„Porcii nu se trimit spre abatorizare decât între vârstele de 215 zile și 450 de zile.”

Această modificare este motivată de faptul că, deși se ține seama în continuare de particularitățile porcilor grei prevăzute de caietul de sarcini al produsului „Prosciutto di Norcia” IGP, s-au înregistrat progrese enorme în privința formulelor de hrană pentru porcine și a tehnicilor de creștere/dozare, astfel încât, în pofida faptului că baza genetică a rămas aceeași, se obțin rate de creștere medie zilnică semnificativ mai mari în cazul porcilor destinați îngrășării, fără ca acest lucru să afecteze calitatea cărnurilor la sacrificare/prelucrare. Astfel, se întâmplă adesea ca porcii să respecte limitele minime de greutate impuse de caietul de sarcini al produsului chiar înainte de a împlini nouă luni (deja la aproximativ 7-7,5 luni), depășind, de asemenea, limitele maxime de greutate impuse de caietul de sarcini cu mult înainte de împlinirea vârstei de 15 luni. Această evoluție determină o reducere a timpilor necesari pentru trimiterea spre sacrificare a porcinelor, dat fiind volumul mai scăzut al materiei prime la intrare, o destabilizare a pieței în sectorul porcinelor și o expunere a crescătorilor la penalizări în cazul în care porcinele nu îndeplinesc cerințele referitoare la greutate sau la vârstă. Așadar, propunerea de reducere la 215 zile de la naștere a vârstei minime a porcinelor de trimis la sacrificare ar acorda o marjă mai mare crescătorilor și măcelarilor, chiar și în cazurile în care s-ar înregistra rate de creștere medie mai mari, fără a penaliza însă crescătorii care au dificultăți în a ține pasul cu progresele în materie de tehnici de creștere din punctul de vedere al rației alimentare a porcilor destinați îngrășării și fără a fi afectat nivelul calitativ al cărnii sus-menționat.

Fraza „Carcasele obținute după sacrificare trebuie să fie clasificate ca având greutate mare în condițiile prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, de Decizia nr. 2001/468/CE a Comisiei din 8 iunie 2001 și de Decretul ministerial din 11 iulie 2002 și să se încadreze, în medie, în clasele centrale ale sistemului oficial de evaluare a conținutului de carne macră.”,

se înlocuiește cu fraza următoare:

„Carcasele obținute după sacrificare trebuie să fie clasificate ca având greutate mare în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare și să se încadreze, în medie, în clasele «E», «U», «R» și «O» ale sistemului oficial de evaluare a conținutului de carne macră.”

Această modificare este motivată atât de evoluția cadrului normativ aplicabil, cât și de motive tehnice legate de modalitățile de producție. Din punctul de vedere al reglementărilor, modificarea reprezintă o adecvare la norme a caietului de sarcini, deoarece atât Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, cât și Decizia 2001/468/CE au fost abrogate și, prin urmare, nu mai pot fi considerate în vigoare. Din punct de vedere tehnic, deschiderea spre clasa „E” în cazul carcaselor de porci grei în ceea ce privește pulpele care urmează a fi acceptate pentru producția de „Prosciutto di Norcia”, deși permite acceptarea unor carcase cu un conținut de carne macră mai mare, ca procentaj din greutatea carcasei (măsurat la nivelul cotletului), decât clasa „U”, prevăzută în prezent, permite totodată și includerea pulpelor care ar fi potrivite pentru obținerea produsului „Prosciutto di Norcia”, având o acoperire reală cu grăsime ce corespunde clasei „U”.

Fraza „Pentru procedura de sărare se utilizează clorură de sodiu de origine marină cu granulație medie și piper în cantități modeste.”

se elimină.

Această frază a fost eliminată astfel încât caietul de sarcini să fie mai ușor de citit, deoarece referirea la procedura de sărare, la clorura de sodiu de origine marină, care coincide cu „sarea marină”, și descrierea etapelor aferente țin de „metoda de producție” descrisă la articolul 4 al caietului de sarcini al produsului „Prosciutto di Norcia”, în vreme ce referirea la utilizarea piperului figurează nu doar la articolul 4, ci și în etapele prevăzute la articolul 5, referitor la „maturare”.

Articolul 4 din caietul de sarcini al produsului, „Metoda de producție”, se modifică după cum urmează:

Fraza: „Prelucrarea pulpelor continuă apoi cu sărarea, care se efectuează în două etape, folosindu-se sare marină cu granulație medie.”,

se înlocuiește cu fraza următoare:

„Prelucrarea pulpelor continuă apoi cu sărarea, care se efectuează în două etape, folosindu-se sare marină.”

Această modificare, constând în eliminarea referirii la granulometrie, care era o mențiune generică, referitoare la o „granulație medie”, se datorează funcționării diferite a instalațiilor moderne de sărare, care se pot auto-calibra în funcție de caracteristicile diferite ale materiei prime, precum și în funcție de condițiile de temperatură și umiditate relativă.

După fraza „Pulpele sunt pregătite inițial prin golirea vaselor de sânge, după care sunt frecate cu sare umedă și sare uscată”,

se introduce fraza următoare:

„În etapa de sărare se adaugă piper în cantitate modestă în cazul în care osânza folosită pentru «tapetarea» prevăzută la articolul 5 nu conține piper.”

Această adăugire completează modificarea articolului 3 indicată anterior și este coerentă cu specificarea caracteristicilor organoleptice de la articolul 6, care descriu aroma produsului de calitate protejată destinat consumului ca fiind „tipică” și „ușor condimentată”, această ultimă specificitate fiind conferită și de osânza care poate conține piper, în conformitate cu specificațiile de la articolul 5, „Maturarea”.

Altele

Articolul 7 din caietul de sarcini al produsului, „Controale”, se modifică după cum urmează:

Fraza: „Controlul referitor la conformitatea produsului cu prezentul caiet de sarcini este efectuat, în conformitate cu dispozițiile de la articolele 10 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, de structura de control numită «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.», cu sediul în Todi (PG), Fraz. Pantalla, tel. +39 07589571, fax +39 0758957257, e-mail: certificazione@parco3a.org”,

se înlocuiește cu textul următor:

„Verificarea respectării caietului de sarcini se desfășoară în conformitate cu dispozițiile de la articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Organismul de control responsabil cu verificarea caietului de sarcini este «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.», cu sediul în Todi (PG), Fraz. Pantalla, tel. +39 0758957201, fax +39 0758957257, e-mail: certificazione@parco3a.org”

Această modificare reflectă pur și simplu însușirea reglementărilor actualizate și indicarea noului număr de telefon al structurii de control.

Articolul 8 din caietul de sarcini al produsului, „Denumire și prezentare”, se modifică după cum urmează:

După fraza:

„Marca constă într-un simbol purtând indicația «Prosciutto di Norcia» aplicată cu fierul roșu.”,

se introduce următorul paragraf:

„Produsul «Prosciutto di Norcia» poate fi comercializat și dezosat, porționat, împărțit în bucăți cu formă și greutate variabilă sau feliat. Aceste tipuri de produs se comercializează doar după ambalarea în recipiente corespunzătoare sau în învelișuri pentru alimente, sigilate și etichetate în mod adecvat. Șunca întreagă dezosată sau bucățile se pregătesc în așa fel încât marca aplicată cu fierul roșu să rămână întotdeauna vizibilă.”

Introducerea paragrafului de mai sus în caietul de sarcini a fost considerată oportună pentru a se indica în mod mai clar tipurile de produs puse în vânzare și pentru a se răspunde exigențelor pieței în ceea ce privește ambalarea produsului.

DOCUMENT UNIC

„PROSCIUTTO DI NORCIA”

Nr. UE: IT-PGI-0217-01363 — 8.9.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denumirea

„Prosciutto di Norcia”

2.   Statul membru sau țara terță

Italia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tipul de produs

Clasa 1.2. Produse din carne (preparate, sărate, afumate etc.)

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

„Prosciutto di Norcia” IGP este o șuncă crudă maturată care, la momentul comercializării, prezintă o formă caracteristică de pară, o greutate de cel puțin 8,5 kg și o secțiune cu un aspect compact, a cărei culoare variază între roz și roșu. Produsul are o aromă specifică ușor picantă și un gust savuros, dar nu sărat.

3.3.   Hrană pentru animale (doar în cazul produselor de origine animală) și materii prime (doar în cazul produselor prelucrate)

„Prosciutto di Norcia” se obține din pulpe de porci din rasele tradiționale Marele Alb italian și Landrace italian, îmbunătățite conform Registrului genealogic italian, de porci născuți din vieri de aceste rase sau de porci născuți din vieri din rasa Duroc italian, îmbunătățită conform Registrului genealogic italian. De asemenea, sunt admiși porcii provenind din vieri de alte rase sau din vieri hibrizi destinați producției de porci grei. În ceea ce privește originea porcilor, nu există nicio limită geografică.

Sunt totuși excluși porcii cu trăsături antitetice, în special cei cu gena responsabilă pentru sensibilitatea la stres (sindromul stresului la porcine – PSS), tipurile genetice și animalele considerate neconforme cu caietul de sarcini al produsului, precum și animalele din rasele pure Landrace belgian, Hampshire, Pietrain, Duroc și Spotted Poland.

Hrana utilizată trebuie să fie conformă cu standardele de comercializare. Regimul alimentar și tehnicile de creștere contribuie la obținerea porcilor grei, de 160 kg, cu o toleranță de 10 % în plus sau în minus.

Pentru hrănirea porcilor cu o greutate în viu cuprinsă între 30 și 80 kg se utilizează hrana indicată în tabelele 1 și 2 din caietul de sarcini, astfel încât substanța uscată provenită din cereale să nu reprezinte mai puțin de 45 % din cantitatea totală. Pentru hrănirea porcilor cu o greutate în viu de peste 80 kg se utilizează numai hrana indicată în tabelul 2, astfel încât substanța uscată provenită din cereale să nu reprezinte mai puțin de 55 % din cantitatea totală.

Utilizarea combinată de zer și zară nu trebuie să depășească 15 litri/zi per animal.

Conținutul de azot asociat borhotului de distilerie trebuie să fie de sub 2 %.

Utilizarea combinată de cartofi deshidratați și manioc nu trebuie să depășească 15 % din substanța uscată a rației. Pentru toți parametrii menționați se admit toleranțe de cel mult 10 %.

Caracteristicile conținutului rației alimentare administrate trebuie să răspundă necesităților animalelor în diversele etape ale procesului de creștere, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele prevăzute în caietul de sarcini.

Se permite suplimentarea rațiilor alimentare cu minerale și vitamine, în limitele stabilite de legislația în vigoare.

3.4.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Etapele de producție și de maturare a „Prosciutto di Norcia” trebuie să se desfășoare în aria de producție delimitată la punctul 4.

3.5.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc. a produsului la care se referă denumirea înregistrată

Produsul „Prosciutto di Norcia” poate fi comercializat dezosat, porționat, împărțit în bucăți cu formă și greutate variabilă sau feliat. Aceste tipuri de produs se comercializează doar după ambalarea în recipiente corespunzătoare sau în învelișuri pentru alimente, sigilate și etichetate în mod adecvat. Șunca întreagă dezosată sau bucățile se pregătesc în așa fel încât marcajul aplicat cu fierul roșu să rămână întotdeauna vizibil.

3.6.   Norme specifice privind etichetarea produsului la care se referă denumirea înregistrată

„Prosciutto di Norcia” se comercializează însoțit de o marcă specială care permite identificarea produsului. Marca constă într-un logo purtând indicația „Prosciutto di Norcia” aplicată cu fierul roșu. Denumirea indicației geografice protejate „Prosciutto di Norcia” trebuie să figureze pe etichetă cu caractere clare și indelebile, care să poată fi ușor distinse de orice alte însemne de pe etichetă, și trebuie imediat urmată de mențiunea „Indicazione geografica protetta” și/sau de sigla „IGP”, care trebuie tradusă în limba țării în care este comercializat produsul. Aceste indicații însoțesc logoul denumirii. Este interzisă adăugarea oricăror alte specificații care nu sunt prevăzute în mod expres.

Cu toate acestea, este permisă utilizarea unor indicații care fac referire la nume, denumiri comerciale sau mărci private care nu au sens laudativ și care nu pot induce consumatorii în eroare, precum și utilizarea denumirii crescătoriei de porci din care provine produsul.

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Aria geografică în care se produce „Prosciutto di Norcia” cuprinde comunele Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto, Poggiodomo, situate la o altitudine de peste 500 m deasupra nivelului mării.

5.   Legătura cu aria geografică

Aria geografică delimitată la punctul 4 se caracterizează prin creste muntoase înalte, care împiedică afluxul de aer umed dinspre mare, și prin prezența unor formațiuni calcaroase, care permit dispersia apei de ploaie. Alături de specializarea și cunoștințele pe care locuitorii le-au dobândit de-a lungul timpului în materie de creștere a porcilor și de preparare a diverselor părți de porc, aceste caracteristici au permis dezvoltarea unui mediu natural și uman optim pentru obținerea unui produs de calitate în această arie geografică.

„Prosciutto di Norcia” are o secțiune cu un aspect compact, a cărei culoare variază între roz și roșu, și prezintă o aromă tipică ușor picantă și un gust savuros, dar nu sărat.

Calitățile produsului „Prosciutto di Norcia” depind nu numai de factorii umani care stau la originea preparării sale caracteristice, ci sunt influențate în mod direct și de condițiile de mediu. Datorită caracteristicilor climatice și naturii terenurilor descrise mai sus, mediul natural al zonei este deosebit de propice pentru procesul de maturare și uscare. În plus, arta conservării cărnii de porc specifică regiunii Nursino este celebră încă din vremea romanilor. Din cauza slabei agriculturi montane și a perioadelor de inactivitate impuse de sezonul rece, locuitorii regiunii erau specializați în activități de creștere a animalelor. Aceste activități s-au intensificat în perioada Republicii și a Imperiului roman, precum și sub dominația Bisericii, care a dus o politică de valorificare a zonelor rurale din Latium. Țăranii au devenit astfel buni cunoscători ai anatomiei porcine și ai metodelor de sacrificare, de preparare și de conservare a bucăților de carne de porc, metode pe care le-au aplicat cu dibăcia care le este caracteristică încă și astăzi, obținând produse ce erau apoi vândute, sărate și uscate în zonele vecine.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

[articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament]

Textul consolidat al caietului de sarcini este disponibil la adresa: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

sau

accesând direct pagina principală a site-ului Ministerului Politicilor Agricole, Alimentare și Forestiere (www.politicheagricole.it), făcând clic pe „Prodotti DOP e IGP” (în partea superioară dreaptă a ecranului), apoi pe „Prodotti DOP, IGP e STG” (pe laterala stângă a ecranului) și apoi pe „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  JO L 179, 19.6.2014, p. 17.

(2)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.