ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 16

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 58
19 ianuarie 2015


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

2015/C 016/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2015/C 016/02

Cauza C-580/12 P: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 noiembrie 2014 – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl/Comisia Europeană (Recurs – Înțelegeri – Piața sticlei plate în Spațiul Economic European (SEE) – Stabilirea prețurilor – Calculul cuantumului amenzii – Luarea în considerare a vânzărilor interne ale întreprinderilor – Termen rezonabil – Admisibilitatea înscrisurilor prezentate în vederea ședinței de la Tribunal)

2

2015/C 016/03

Cauza C-140/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Germania) – Annett Altmann și alții/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Directiva 2004/39/CE – Articolul 54 – Obligația de a păstra secretul profesional, care revine autorităților naționale de supraveghere financiară – Informații privind o întreprindere de investiții frauduloasă aflată în lichidare judiciară)

3

2015/C 016/04

Cauza C-201/13: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 3 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen și alții (Trimitere preliminară – Directiva 2001/29/CE – Drept de autor și drepturi conexe – Drept de reproducere – Excepții și limitări – Noțiunea parodie – Noțiune autonomă de drept al Uniunii)

3

2015/C 016/05

Cauza C-333/13: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Sozialgericht Leipzig – Germania) – Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig (Libera circulație a persoanelor – Cetățenia Uniunii – Egalitate de tratament – Resortisanți ai unui stat membru care nu desfășoară o activitate economică și care au drept de ședere pe teritoriul unui alt stat membru – Excludere a acestor persoane de la acordarea prestațiilor speciale în numerar de tip necontributiv în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 – Directiva 2004/38/CE – Dreptul de ședere pentru o perioadă mai mare de trei luni – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și articolul 24 – Condiția resurselor suficiente)

4

2015/C 016/06

Cauza C-402/13: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 5 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Anotato Dikastirio Kyprou – Cipru) – Cypra Ltd/Kypriaki Dimokratia (Trimitere preliminară – Agricultură – Sănătate animală – Regulamentul (CE) nr. 854/2004 – Produse de origine animală destinate consumului uman – Controale oficiale – Desemnarea unui medic veterinar oficial – Sacrificarea animalelor)

5

2015/C 016/07

Cauza C-416/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo – Spania) – Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo (Trimitere preliminară – Politica socială – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 21 – Directiva 2000/78/CE – Articolul 2 alineatul (2), articolul 4 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1) – Discriminare pe motive de vârstă – Dispoziție națională – Condiții de recrutare a agenților poliției locale – Stabilire a vârstei maxime la 30 de ani – Justificări)

6

2015/C 016/08

Cauza C-443/13: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Austria) – Ute Reindl, reprezentant responsabil din punct de vedere penal al MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck (Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor în domeniul sănătății animale – Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 – Anexa I – Criterii microbiologice aplicabile produselor alimentare – Salmonela în carnea proaspătă de pasăre – Nerespectare a criteriilor microbiologice constatată în etapa distribuției – Reglementare națională care sancționează un operator din sectorul alimentar care intervine doar în etapa vânzării cu amănuntul – Conformitate cu dreptul Uniunii – Caracterul efectiv, disuasiv și proporțional al sancțiunii)

6

2015/C 016/09

Cauza C-447/13 P: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 noiembrie 2014 – Riccardo Nencini/Parlamentul European (Recurs – Deputat în Parlamentul European – Indemnizații pentru acoperirea cheltuielilor suportate în exercitarea funcțiilor parlamentare – Restituirea plății nedatorate – Recuperare – Prescripție – Termen rezonabil)

7

2015/C 016/10

Cauza C-530/13: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres (Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2000/78/CE – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Articolul 2 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) – Articolul 6 alineatul (1) – Discriminare pe motive de vârstă – Reglementare națională care condiționează luarea în calcul, în vederea determinării remunerației, a perioadelor de studii și de serviciu realizate înaintea vârstei de 18 ani de o prelungire a perioadelor de promovare – Justificare – Capacitatea de a atinge scopul urmărit – Posibilitatea de a contesta prelungirea perioadelor de promovare)

8

2015/C 016/11

Cauza C-656/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší soud České republiky – Republica Cehă) – L/M (Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Cooperare judiciară în materie civilă – Competență în materia răspunderii părintești – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolul 12 alineatul (3) – Copil al unor părinți necăsătoriți – Prorogare de competență – Lipsa unei alte cauze pendinte conexe – Acceptarea competenței – Contestarea competenței unei instanțe de către o parte care a sesizat aceeași instanță)

8

2015/C 016/12

Cauza C-112/14: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 13 noiembrie 2014 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Libertatea de stabilire – Libera circulație a capitalurilor – Articolele 49 TFUE și 63 TFUE – Articolele 31 și 40 din Acordul SEE – Legislație fiscală națională – Imputarea plusvalorilor participanților la societăți cu acționariat concentrat – Diferență de tratament între societăți rezidente și societăți nerezidente – Aranjamente pur artificiale – Proporționalitate)

9

2015/C 016/13

Cauza C-275/13: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 22 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo – Spania) – Elcogás, SA/Administración del Estado, Iberdrola, SA (Trimitere preliminară – Ajutoare de stat – Noțiunea intervenție a statului sau prin intermediul resurselor de stat – Societăți care dețin instalații de producție a energiei electrice – Finanțări extraordinare)

10

2015/C 016/14

Cauza C-348/13: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 21 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch (Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29/CE – Societatea informațională – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe – Articolul 3 alineatul (1) – Comunicare publică – Noțiune – Linkuri internet care dau acces la opere protejate – Utilizarea procedurii framing)

10

2015/C 016/15

Cauza C-466/13 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 22 octombrie 2014 – Repsol YPF SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) (Recurs – Marcă comunitară – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Semn figurativ reprezentând litera R)

11

2015/C 016/16

Cauza C-665/13: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal do Trabalho de Lisboa – Portugalia) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa – Companhia de Seguros SA (Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Principiile egalității și nediscriminării – Reglementare națională care stabilește reduceri salariale pentru anumiți lucrători din sectorul public – Lipsa punerii în aplicare a dreptului Uniunii – Necompetență vădită a Curții)

11

2015/C 016/17

Cauza C-669/13 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 octombrie 2014 – Mundipharma GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), AFT Pharmaceuticals Ltd (Recurs – Marcă comunitară – Regulamentul (CE) nr. 40/94 – Cerere de înregistrare a mărcii verbale Maxigesic – Opoziția titularului mărcii verbale anterioare OXYGESIC – Refuzul înregistrării)

12

2015/C 016/18

Cauza C-139/14: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 22 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Baden-Württemberg – Germania) – Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen (Trimitere preliminară – Tariful vamal comun – Clasificare tarifară – Nomenclatura combinată – Clasificarea mărfurilor – Poziția tarifară 2202 10 00 – Ape, inclusiv apele minerale și apele gazeificate, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate – Poziția tarifară 2202 9010 11 – Sucuri de fructe sau de legume diluate cu apă sau gazeificate)

12

2015/C 016/19

Cauza C-246/14: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 15 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – Italia) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani/Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) (Trimitere preliminară – Principiul protecției încrederii legitime – Legislație națională care prevede o reducere a drepturilor la pensie cu efect retroactiv – Situație pur internă – Necompetență vădită a Curții)

13

2015/C 016/20

Cauza C-254/14: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 5 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Općinski sud u Velikoj Gorici – Croația) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika (Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Politica comunitară în domeniul apei – Directiva 2000/60/CE – Preț facturat consumatorului – Posibilitatea de facturare a costurilor fixe – Fapte anterioare aderării Republicii Croația la Uniunea Europeană – Necompetență vădită a Curții)

14

2015/C 016/21

Cauza C-356/14: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 5 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft/Földművelésügyi Miniszter (Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții – Lipsa unor precizări suficiente cu privire la contextul factual și normativ al litigiului principal – Inadmisibilitate vădită)

14

2015/C 016/22

Cauza C-366/14: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 6 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság – Ungaria) – Herrenknecht AG/Hév-Sugár kft (Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Inadmisibilitate vădită – Lipsa unor precizări suficiente cu privire la contextul factual și a unor motive care justifică necesitatea unui răspuns la întrebarea preliminară)

15

2015/C 016/23

Cauza C-394/14: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 14 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Rüsselsheim – Germania) – Sandy Siewert și alții/Condor Flugdienst GmbH (Trimitere preliminară – Regulamentul de procedură – Articolul 99 – Transport aerian – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Întârziere prelungită a unui zbor – Dreptul pasagerilor la o compensație – Condiții de exonerare a operatorului de transport aerian de obligația sa de plată a unei compensații – Noțiunea împrejurări excepționale – Avion avariat de o scară mobilă de îmbarcare în cursul unui zbor anterior)

15

2015/C 016/24

Cauza C-243/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Philippe Adam Krikorian (Franța) la 13 mai 2014

16

2015/C 016/25

Cauza C-401/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Namur (Belgia) la 22 august 2014 – Bernard Leloup/État belge

16

2015/C 016/26

Cauza C-469/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 14 octombrie 2014 – Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2015/C 016/27

Cauza C-482/14: Acțiune introdusă la 30 octombrie 2014 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

17

2015/C 016/28

Cauza C-486/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) la 4 noiembrie 2014 – Procedură penală împotriva lui Piotr Kossowski

18

2015/C 016/29

Cauza C-498/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 10 noiembrie 2014 – RG (*1)  /SF (*1) 

19

2015/C 016/30

Cauza C-503/14: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2014 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

20

2015/C 016/31

Cauza C-519/14 P: Recurs introdus la 18 noiembrie 2014 de Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șasea) din 3 septembrie 2014 în cauza T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Comisia Europeană

21

2015/C 016/32

Cauza C-405/13: Ordonanța președintelui Curții din 17 octombrie 2014 – Comisia Europeană/România, interveniente: Republica Estonia, Regatul Țărilor de Jos

22

2015/C 016/33

Cauza C-483/13: Ordonanța președintelui Camerei întâi a Curții din 3 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Spania) – Unicaja Banco, SA/Steluta Grigore

23

2015/C 016/34

Cauza C-685/13: Ordonanța președintelui Curții din 11 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Liège – Belgia) – Belgacom SA/Commune de Fléron

23

2015/C 016/35

Cauza C-54/14: Ordonanța președintelui Curții din 21 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid – Spania) – Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

23

2015/C 016/36

Cauza C-188/14: Ordonanța președintelui Curții din 17 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid – Spania) – Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander SA

23

2015/C 016/37

Cauza C-206/14: Ordonanța președintelui Curții din 17 octombrie 2014 – Comisia Europeană/Republica Estonia

24

2015/C 016/38

Cauza C-208/14: Ordonanța președintelui Curții din 17 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera – Spania) – Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia SA

24

2015/C 016/39

Cauza C-380/14: Ordonanța președintelui Curții din 9 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Rüsselsheim – Germania) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

24

2015/C 016/40

Cauza C-403/14: Ordonanța președintelui Curții din 4 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Vekos Trade AD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

24

2015/C 016/41

Cauzele conexe T-303/06 RENV și T-337/06 RENV: Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – UniCredit/OAPI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB ș UniCredit Wealth Management) (Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cereri de înregistrare a mărcilor comunitare verbale UNIWEB și UniCredit Wealth Management – Mărcile naționale verbale anterioare UNIFONDS și UNIRAK și marca națională figurativă anterioară UNIZINS – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Serie sau familie de mărci – Risc de asociere – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] – Cereri de anulare și de reformare formulate de intervenientă – Articolul 134 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

25

2015/C 016/42

Cauza T-450/09: Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Simba Toys/OAPI – Seven Towns (Formă de cub cu suprafețe care au o structură grilată) (Marcă comunitară – Procedură de declarare a nulității – Marcă comunitară tridimensională – Cub cu suprafețe care au o structură grilată – Motive absolute de refuz – Articolul 76 alineatul (1) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Inexistența unui semn constituit exclusiv din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic – Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009] – Inexistența unui semn constituit exclusiv din forma impusă de însăși natura produsului – Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i) din Regulamentul nr. 207/2009] – Inexistența unui semn constituit exclusiv din forma care dă o valoare substanțială produsului – Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 207/2009] – Caracter distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] – Lipsa caracterului descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009] – Caracter distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009] – Obligația de motivare – Articolul 75 prima teză din Regulamentul nr. 207/2009)

26

2015/C 016/43

Cauza T-517/09: Hotărârea Tribunalului din 27 noiembrie 2014 – Alstom/Comisia (Concurență – Înțelegeri – Piața transformatoarelor de putere – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Afectarea comerțului dintre statele membre – Noțiunea de întreprindere – Imputabilitatea comportamentului ilicit – Prezumția exercitării efective a unei influențe decisive de către o societate-mamă asupra comportamentului filialei sale – Obligația de motivare)

26

2015/C 016/44

Cauza T-521/09: Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2014 – Alstom Grid/Comisia (Concurență – Înțelegeri – Piața transformatoarelor – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Acord de împărțire a pieței – Comunicarea din 2002 privind cooperarea – Imunitate la amendă – Încredere legitimă – Obligația de motivare)

27

2015/C 016/45

Cauza T-153/11: Hotărârea Tribunalului din 27 noiembrie 2014 – Cantina Broglie 1/OAPI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) (Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cererea de înregistrare a mărcii comunitare verbale ZENATO RIPASSA – Marca națională verbală anterioară RIPASSO – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

28

2015/C 016/46

Cauza T-154/11: Hotărârea Tribunalului din 27 noiembrie 2014 – Cantina Broglie 1/OAPI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) (Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cererea de înregistrare a mărcii comunitare figurative Ripassa ZENATO – Marca națională verbală anterioară RIPASSO – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

28

2015/C 016/47

Cauza T-173/11: Hotărârea Tribunalului din 27 noiembrie 2014 – Hesse și Lutter& Partner/OAPI – Porsche (Carrera) (Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Carrera – Mărci comunitare și naționale verbale anterioare CARRERA – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 – Substituire parțială a unei părți din litigiu)

29

2015/C 016/48

Cauza T-384/11: Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Safa Nicu Sepahan/Consiliul (Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul împiedicării proliferării nucleare – Înghețarea fondurilor – Eroare de apreciere – Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă – Cerere de daune interese)

30

2015/C 016/49

Cauza T-512/11: Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Ryanair/Comisia (Ajutoare de stat – Sectorul aerian – Taxa irlandeză pe transportul aerian – Scutirea pasagerilor care efectuează zboruri de tranzit și de transfer – Decizie de constatare a inexistenței unui ajutor de stat – Neinițierea procedurii oficiale de investigare – Dificultăți serioase – Drepturi procedurale ale părților interesate)

31

2015/C 016/50

Cauza T-272/12: Hotărârea Tribunalului din 26 noiembrie 2014 – Energetický a průmyslový și EP Investment Advisors/Comisia (Concurență – Procedură administrativă – Decizie de constatare a refuzului de a se supune unei inspecții și de aplicare a unei amenzi – Articolul 23 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Prezumția de nevinovăție – Dreptul la apărare – Proporționalitate – Obligația de motivare)

31

2015/C 016/51

Cauza T-374/12: Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck/OAPI – Beverage Trademark (KASTEEL) (Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Înregistrare națională care desemnează Comunitatea Europeană – Marca figurativă KASTEEL – Marcă națională verbală anterioară CASTEL BEER – Motiv relativ de refuz – Utilizare serioasă a mărcii anterioare – Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 – Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009)

32

2015/C 016/52

Cauza T-375/12: Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck/OAPI – Beverage Trademark (KASTEEL) (Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană – Marca verbală KASTEEL – Marca națională verbală anterioară CASTEL BEER – Motiv relativ de refuz – Utilizare serioasă a mărcii anterioare – Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 – Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009)

33

2015/C 016/53

Cauza T-394/12: Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Alfastar Benelux/Consiliul (Contract de achiziții publice de servicii – Procedură de cerere de ofertă – Întreținere tehnică și servicii de asistență și de intervenție la fața locului pentru calculatoarele personale, imprimantele și perifericele Secretariatului General al Consiliului – Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului altui ofertant – Decizie luată ca urmare a anulării de către Tribunal a unei decizii anterioare – Cerere de daune interese)

33

2015/C 016/54

Cauza T-556/12: Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Royalton Overseas/OAPI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) (Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative KAISERHOFF – Marcă națională verbală anterioară KAISERHOFF – Suspendarea procedurii administrative – Normele 20 și 50 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 – Examinare din oficiu a faptelor – Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

34

2015/C 016/55

Cauza T-240/13: Hotărârea Tribunalului din 26 noiembrie 2014 – Aldi Einkauf/OAPI – Alifoods (Alifoods) (Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Alifoods – Mărcile internațională și comunitare verbale anterioare ALDI – Motiv relativ de refuz – Lipsa riscului de confuzie – Lipsă de similitudine între semne – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Norma 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95)

35

2015/C 016/56

Cauza T-402/13: Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Orange/Comisia (Concurență – Procedură administrativă – Decizie prin care se dispune o inspecție – Proporționalitate – Caracter adecvat – Necesitate – Absența caracterului arbitrar – Motivare)

35

2015/C 016/57

Cauza T-556/13: Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller/OAPI (Original Eau de Cologne) (Marcă comunitară – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare colective verbale Original Eau de Cologne – Motive absolute de refuz – Articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

36

2015/C 016/58

Cauza T-17/13: Ordonanța Tribunalului din 6 noiembrie 2014 – ANKO/Comisia (Clauză compromisorie – Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) – Contract privind proiectul Pocemon – Rambursarea sumelor avansate – Scrisoare prin care se anunță emiterea unei note de debit – Scrisoare de atenționare – Lipsa interesului de a exercita acțiunea – Inadmisibilitate)

37

2015/C 016/59

Cauza T-64/13: Ordonanța Tribunalului din 6 noiembrie 2014 – ANKO/Comisia (Clauză compromisorie – Al șaselea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2002-2006) – Contract privind proiectul Doc@Hand – Rambursarea sumelor plătite – Scrisoare prin care se anunță emiterea unei note de debit – Lipsa interesului de a exercita acțiunea – Inadmisibilitate)

37

2015/C 016/60

Cauza T-20/14: Ordonanța Tribunalului din 11 noiembrie 2014 – Nguyen/Parlamentul și Consiliul (Acțiune în anulare – Reforma Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii – Regim mai puțin favorabil în materie de plată forfetară a cheltuielilor de călătorie și de majorare a concediului anual cu zile suplimentare de concediu aferente duratei călătoriei – Lipsa afectării individuale – Răspundere extracontractuală – Legătură de cauzalitate – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

38

2015/C 016/61

Cauza T-22/14: Ordonanța Tribunalului din 11 noiembrie 2014 – Bergallou/Parlamentul și Consiliul (Acțiune în anulare – Reforma Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii – Regim mai puțin favorabil în materie de plată forfetară a cheltuielilor de călătorie și de majorare a concediului anual cu zile suplimentare de concediu aferente duratei călătoriei – Lipsa afectării individuale – Răspundere extracontractuală – Legătură de cauzalitate – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

39

2015/C 016/62

Cauza T-23/14: Ordonanța Tribunalului din 11 noiembrie 2014 – Bos și alții/Parlamentul și Consiliul (Acțiune în anulare – Reforma Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene – Reducerea considerabilă a numărului de zile de concediu anual al funcționarilor și al agenților repartizați într-o țară terță – Lipsa afectării individuale – Inadmisibilitate vădită)

39

2015/C 016/63

Cauza T-27/14: Ordonanța Tribunalului din 10 noiembrie 2014 – Republica Cehă/Comisia (Acțiune în anulare – Piața internă a gazelor naturale – Articolul 22 din Directiva 2003/55/CE – Scrisoare a Comisiei prin care solicită unei autorități de reglementare să își anuleze decizia privind acordarea unei derogări – Act supus căilor de atac – Inadmisibilitate)

40

2015/C 016/64

Cauza T-731/14: Acțiune introdusă la 17 octombrie 2014 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consiliul

41

2015/C 016/65

Cauza T-732/14: Acțiune introdusă la 23 octombrie 2014 – Sberbank of Russia/Consiliul

41

2015/C 016/66

Cauza T-733/14: Acțiune introdusă la 18 octombrie 2014 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Parlamentul

42

2015/C 016/67

Cauza T-734/14: Acțiune introdusă la 24 octombrie 2014 – VTB Bank/Consiliul

43

2015/C 016/68

Cauza T-749/14: Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2014 – Chung-Yuan Chang/OAPI – BSH (AROMA)

44

2015/C 016/69

Cauza T-772/14: Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2014 – Musso/Parlamentul

45

2015/C 016/70

Cauza T-647/13: Ordonanța Tribunalului din 11 noiembrie 2014 – Meda/OAPI – Takeda (PANTOPREM)

47

2015/C 016/71

Cauza F-59/09 RENV: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 noiembrie 2014 – De Nicola/BEI (Funcție publică – Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare – Personalul BEI – Evaluare anuală – Reglementare internă – Procedură de recurs – Dreptul de a fi ascultat – Încălcare de către comitetul de recurs – Nelegalitatea deciziei comitetului de recurs – Hărțuire morală – Nepronunțare asupra fondului în privința cererilor de reparare a prejudiciilor)

48

2015/C 016/72

Cauza F-156/12: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 noiembrie 2014 – McCoy/Comitetul Regiunilor (Funcție publică – Funcționari – Acțiune în despăgubire – Comportament culpabil – Hărțuire din partea unor superiori ierarhici – Boală profesională – Despăgubire acordată în temeiul articolului 73 din statut care nu repară integralitatea prejudiciului suferit – Cerere de despăgubire suplimentară)

48

2015/C 016/73

Cauza F-42/14: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 noiembrie 2014 – EH/Comisia (Funcție publică – Funcționar – Remunerație – Alocații familiale – Regulă împotriva cumulului alocațiilor naționale și statutare – Perceperea de către soțul funcționarului a unor alocații familiale naționale – Lipsa declarației funcționarului cu privire la schimbarea situației personale către administrația sa – Procedură disciplinară – Sancțiune disciplinară – Scădere de treaptă – Proporționalitate – Motivare – Circumstanțe atenuante – Lipsa de diligență a administrației)

49

2015/C 016/74

Cauza F-133/14: Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2014 – ZZ/Comisia

50

2015/C 016/75

Cauza F-135/14: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2014 – ZZ/EMA

50


 


RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/1


Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2015/C 016/01)

Ultima publicație

JO C 7, 12.1.2015

Publicații anterioare

JO C 462, 22.12.2014

JO C 448, 15.12.2014

JO C 439, 8.12.2014

JO C 431, 1.12.2014

JO C 421, 24.11.2014

JO C 409, 17.11.2014

Aceste texte sunt disponibile pe

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunțuri

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

Curtea de Justiție

19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/2


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 noiembrie 2014 – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl/Comisia Europeană

(Cauza C-580/12 P) (1)

(Recurs - Înțelegeri - Piața sticlei plate în Spațiul Economic European (SEE) - Stabilirea prețurilor - Calculul cuantumului amenzii - Luarea în considerare a vânzărilor interne ale întreprinderilor - Termen rezonabil - Admisibilitatea înscrisurilor prezentate în vederea ședinței de la Tribunal)

(2015/C 016/02)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl (reprezentanți: H.-G. Kamann și S. Völcker, Rechtsanwälte, mandatați de M. O’Daly, solicitor)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Dawes și R Sauer, agenți)

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene Guardian Industries și Guardian Europe/Comisia (T-82/08, EU:T:2012:494) în măsura în care prin aceasta s-a respins motivul întemeiat pe încălcarea principiului nediscriminării în ceea ce privește calculul cuantumului amenzii aplicate în solidar Guardian Industries Corp. și Guardian Europe Sàrl și acestea au fost obligate la plata cheltuielilor de judecată.

2)

Anulează articolul 2 din Decizia C(2007) 5791 final a Comisiei din 28 noiembrie 2007 privind o procedură de aplicare a articolului [81 CE] și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39165 – Sticlă plată) în măsura în care acesta stabilește cuantumul amenzii aplicate în solidar Guardian Industries Corp. și Guardian Europe Sàrl la suma de 148 000 000 euro.

3)

Stabilește cuantumul amenzii aplicate în solidar Guardian Industries Corp. și Guardian Europe Sàrl ca urmare a încălcării constatate la articolul 1 din decizia menționată la suma de 103 600 000 euro.

4)

Respinge în rest recursul.

5)

Comisia Europeană suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată aferente atât procedurii în primă instanță, cât și celei din recurs, jumătate din cheltuielile efectuate de Guardian Industries Corp. și de Guardian Europe Sàrl în cadrul acestor două proceduri.

6)

Guardian Industries Corp. și Guardian Europe Sàrl suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată aferente procedurilor menționate.


(1)  JO C 55, 23.2.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/3


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 12 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Germania) – Annett Altmann și alții/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Cauza C-140/13) (1)

(Trimitere preliminară - Apropierea legislațiilor - Directiva 2004/39/CE - Articolul 54 - Obligația de a păstra secretul profesional, care revine autorităților naționale de supraveghere financiară - Informații privind o întreprindere de investiții frauduloasă aflată în lichidare judiciară)

(2015/C 016/03)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

Pârât: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

cu participarea: Frank Schmitt

Dispozitivul

Articolul 54 alineatele (1) și (2) din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, trebuie interpretat în sensul că o autoritate națională de supraveghere poate invoca, în cadrul unei proceduri administrative, obligația de a păstra secretul profesional față de o persoană care, în afara unui caz care ține de dreptul penal sau a unei proceduri civile sau comerciale, i-a solicitat accesul la informații privind o întreprindere de investiții aflată în prezent în lichidare judiciară chiar și în situația în care principalul concept de afaceri al acestei întreprinderi ar fi constat într-o fraudă de mare amploare care viza prejudicierea deliberată a investitorilor, iar mai mulți dintre responsabilii întreprinderii respective ar fi fost condamnați la pedepse privative de libertate.


(1)  JO C 156, 1.6.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/3


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 3 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Hof van beroep te Brussel – Belgia) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen și alții

(Cauza C-201/13) (1)

(Trimitere preliminară - Directiva 2001/29/CE - Drept de autor și drepturi conexe - Drept de reproducere - Excepții și limitări - Noțiunea „parodie” - Noțiune autonomă de drept al Uniunii)

(2015/C 016/04)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van beroep te Brussel

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Pârâte: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Dispozitivul

1)

Articolul 5 alineatul (3) litera (k) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că noțiunea „parodie” care figurează în cuprinsul acestei dispoziții constituie o noțiune autonomă de drept al Uniunii.

2)

Articolul 5 alineatul (3) litera k) din Directiva 2001/29 trebuie interpretat în sensul că parodia are drept caracteristici esențiale, pe de o parte, pe aceea de a evoca o operă existentă, prezentând în același timp diferențe perceptibile în raport cu aceasta, iar pe de altă parte, pe aceea de a constitui o manifestare a umorului sau o persiflare. Noțiunea „parodie”, în sensul acestei dispoziții, nu este supusă unor condiții potrivit cărora parodia ar trebui să prezinte un caracter original propriu, altul decât acela de a prezenta diferențe perceptibile în raport cu opera originală parodiată, ar trebui să poată fi atribuită în mod rezonabil unei alte persoane decât autorul operei originale însuși, ar trebui să se refere la opera originală însăși sau ar trebui să menționeze sursa operei parodiate.

În aceste condiții, aplicarea, într-o situație concretă, a excepției în cazul unei parodii, în sensul articolului 5 alineatul (3) litera (k) din Directiva 2001/29, trebuie să respecte un echilibru just între, pe de o parte, interesele și drepturile persoanelor vizate la articolele 2 și 3 din această directivă și, pe de altă parte, libertatea de exprimare a utilizatorului unei opere protejate care se prevalează de excepția privind parodia, în sensul acestui articol 5 alineatul (3) litera (k).

Revine instanței de trimitere sarcina să aprecieze, ținând seama de toate circumstanțele litigiului principal, dacă aplicarea excepției în cazul unei parodii, în sensul articolului 5 alineatul (3) litera (k) din Directiva 2001/29, presupunând că desenul în discuție în litigiul principal întrunește caracteristici esențiale menționate ale unei parodii, respectă acest echilibru just.


(1)  JO C 189, 29.6.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/4


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Sozialgericht Leipzig – Germania) – Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig

(Cauza C-333/13) (1)

(Libera circulație a persoanelor - Cetățenia Uniunii - Egalitate de tratament - Resortisanți ai unui stat membru care nu desfășoară o activitate economică și care au drept de ședere pe teritoriul unui alt stat membru - Excludere a acestor persoane de la acordarea prestațiilor speciale în numerar de tip necontributiv în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 - Directiva 2004/38/CE - Dreptul de ședere pentru o perioadă mai mare de trei luni - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și articolul 24 - Condiția resurselor suficiente)

(2015/C 016/05)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Sozialgericht Leipzig

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Elisabeta Dano, Florin Dano

Pârât: Jobcenter Leipzig

Dispozitivul

1)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010, trebuie interpretat în sensul că „prestațiile speciale în numerar de tip necontributiv” în sensul articolului 3 alineatul (3) și al articolului 70 din acest regulament intră în domeniul de aplicare al articolului 4 din regulamentul menționat.

2)

Articolul 24 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE, coroborat cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din aceasta, precum și articolul 4 din Regulamentul nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1244/2010, trebuie interpretate în sensul că nu se opun reglementării unui stat membru în temeiul căreia resortisanți ai altor state membre sunt excluși de la beneficiul anumitor „prestații speciale în numerar de tip necontributiv” în sensul articolului 70 alineatul (2) din Regulamentul nr. 883/2004, deși aceste prestații sunt garantate resortisanților statului membru gazdă care se află în aceeași situație, în măsura în care acești resortisanți ai altor state membre nu beneficiază de un drept de ședere în temeiul Directivei 2004/38 în statul membru gazdă.

3)

Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă să răspundă la a patra întrebare.


(1)  JO C 226, 3.8.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/5


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 5 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Anotato Dikastirio Kyprou – Cipru) – Cypra Ltd/Kypriaki Dimokratia

(Cauza C-402/13) (1)

(Trimitere preliminară - Agricultură - Sănătate animală - Regulamentul (CE) nr. 854/2004 - Produse de origine animală destinate consumului uman - Controale oficiale - Desemnarea unui medic veterinar oficial - Sacrificarea animalelor)

(2015/C 016/06)

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Anotato Dikastirio Kyprou

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Cypra Ltd

Pârâtă: Kypriaki Dimokratia

Dispozitivul

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006, trebuie interpretate în sensul că nu se opun, în principiu, ca autoritatea competentă să stabilească momentul în care trebuie să aibă loc sacrificarea animalelor, în vederea desemnării medicului veterinar oficial în scopul efectuării controlului operațiunilor de sacrificare, și să refuze să trimită un astfel de medic veterinar în zilele și la orele stabilite de abator, cu excepția cazului în care este în mod obiectiv necesar ca operațiunile de sacrificare să aibă loc într-o astfel de zi, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere.


(1)  JO C 274, 21.9.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/6


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo – Spania) – Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

(Cauza C-416/13) (1)

(Trimitere preliminară - Politica socială - Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 21 - Directiva 2000/78/CE - Articolul 2 alineatul (2), articolul 4 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1) - Discriminare pe motive de vârstă - Dispoziție națională - Condiții de recrutare a agenților poliției locale - Stabilire a vârstei maxime la 30 de ani - Justificări)

(2015/C 016/07)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo

Părțile din procedura principală

Reclamant: Mario Vital Pérez

Pârâtă: Ayuntamiento de Oviedo

Dispozitivul

Articolul 2 alineatul (2), articolul 4 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care stabilește o vârstă maximă de 30 de ani pentru recrutarea agenților poliției locale.


(1)  JO C 325, 9.11.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/6


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 13 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Austria) – Ute Reindl, reprezentant responsabil din punct de vedere penal al MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Cauza C-443/13) (1)

(Trimitere preliminară - Apropierea legislațiilor în domeniul sănătății animale - Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 - Anexa I - Criterii microbiologice aplicabile produselor alimentare - Salmonela în carnea proaspătă de pasăre - Nerespectare a criteriilor microbiologice constatată în etapa distribuției - Reglementare națională care sancționează un operator din sectorul alimentar care intervine doar în etapa vânzării cu amănuntul - Conformitate cu dreptul Uniunii - Caracterul efectiv, disuasiv și proporțional al sancțiunii)

(2015/C 016/08)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ute Reindl, reprezentant responsabil din punct de vedere penal al MPREIS Warenvertriebs GmbH

Pârâtă: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Dispozitivul

1)

Punctul 1 din partea E din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1086/2011 al Comisiei din 27 octombrie 2011, trebuie interpretat în sensul că carnea proaspătă de pasăre care provine de la populațiile animale enumerate în anexa I la acest regulament trebuie să îndeplinească criteriul microbiologic menționat la rândul 1.28 din capitolul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1086/2011, în toate stadiile de distribuție, inclusiv în cel al vânzării cu amănuntul.

2)

Dreptul Uniunii, în special Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare și Regulamentul nr. 2073/2005, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1086/2011, trebuie interpretat în sensul că nu se opune, în principiu, unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care sancționează un operator din sectorul alimentar, ale cărui activități se situează exclusiv în etapa distribuției pentru introducerea pe piață a unui produs alimentar, ca urmare a nerespectării criteriului microbiologic menționat la rândul 1.28 din capitolul 1 din anexa I la Regulamentul nr. 2073/2005. Revine instanței naționale sarcina de a aprecia dacă sancțiunea în discuție în litigiul principal corespunde principiului proporționalității menționat la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.


(1)  JO C 344, 23.11.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/7


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 noiembrie 2014 – Riccardo Nencini/Parlamentul European

(Cauza C-447/13 P) (1)

(Recurs - Deputat în Parlamentul European - Indemnizații pentru acoperirea cheltuielilor suportate în exercitarea funcțiilor parlamentare - Restituirea plății nedatorate - Recuperare - Prescripție - Termen rezonabil)

(2015/C 016/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurent: Riccardo Nencini (reprezentant: M. Chiti, avvocato)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European (reprezentanți: S. Seyr și N. Lorenz, agenți)

Dispozitivul

1)

Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene Nencini/Parlamentul (T-431/10 și T-560/10, EU:T:2013:290) în măsura în care privește cauza T-560/10.

2)

Anulează decizia secretarului general al Parlamentului European din 7 octombrie 2010 privind recuperarea unor sume pe care domnul Riccardo Nencini, fost deputat în Parlamentul European, le-a încasat pentru rambursarea unor cheltuieli de călătorie și de asistență parlamentară, precum și nota de debit a directorului general al Direcției generale de finanțe a Parlamentului European nr. 315653 din 13 octombrie 2010.

3)

Obligă Parlamentul European să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, trei pătrimi din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Riccardo Nencini în cadrul prezentului recurs.

4)

Obligă Parlamentul European să suporte cheltuielile de judecată aferente procedurii în primă instanță în cauza T-560/10.

5)

Respinge în rest recursul.


(1)  JO C 304, 19.10.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/8


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres

(Cauza C-530/13) (1)

(Trimitere preliminară - Politica socială - Directiva 2000/78/CE - Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă - Articolul 2 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) - Articolul 6 alineatul (1) - Discriminare pe motive de vârstă - Reglementare națională care condiționează luarea în calcul, în vederea determinării remunerației, a perioadelor de studii și de serviciu realizate înaintea vârstei de 18 ani de o prelungire a perioadelor de promovare - Justificare - Capacitatea de a atinge scopul urmărit - Posibilitatea de a contesta prelungirea perioadelor de promovare)

(2015/C 016/10)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamant: Leopold Schmitzer

Pârât: Bundesministerin für Inneres

Dispozitivul

1)

Articolul 2 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) și articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care, pentru a pune capăt unei discriminări pe motive de vârstă, ia în calcul perioade de studii și de serviciu realizate înaintea vârstei de 18 ani, însă care, în același timp, introduce numai în privința funcționarilor care sunt victime ale acestei discriminări o prelungire cu trei ani a duratei necesare unei promovări de la prima la a doua treaptă din fiecare categorie de încadrare în muncă și din fiecare categorie salarială.

2)

Articolele 9 și 16 din Directiva 2000/78 trebuie interpretate în sensul că un funcționar care a fost victima unei discriminări pe motive de vârstă, rezultată din modul de stabilire a datei de referință luate în considerare pentru calcularea promovării sale, trebuie să se poată prevala de articolul 2 din această directivă pentru a contesta efectele discriminatorii ale prelungirii perioadelor de promovare, chiar dacă a obținut, la cerere, revizuirea acestei date.


(1)  JO C 15, 18.1.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/8


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 12 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší soud České republiky – Republica Cehă) – L/M

(Cauza C-656/13) (1)

(Trimitere preliminară - Spațiul de libertate, securitate și justiție - Cooperare judiciară în materie civilă - Competență în materia răspunderii părintești - Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 - Articolul 12 alineatul (3) - Copil al unor părinți necăsătoriți - Prorogare de competență - Lipsa unei alte cauze pendinte conexe - Acceptarea competenței - Contestarea competenței unei instanțe de către o parte care a sesizat aceeași instanță)

(2015/C 016/11)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší soud České republiky

Părțile din procedura principală

Reclamant: L

Pârât: M

cu participarea: R, K,

Dispozitivul

1)

Articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, trebuie interpretat în sensul că poate să constituie, în scopul unei proceduri în materia răspunderii părintești, temeiul competenței unei instanțe dintr-un stat membru care nu este cel al reședinței obișnuite a copilului chiar și atunci când nicio altă procedură nu este pendinte în fața instanței alese.

2)

Articolul 12 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul nr. 2201/2003 trebuie interpretat în sensul că nu se poate considera că competența instanței sesizate de o parte pentru a soluționa o procedură în materia răspunderii părintești a fost „acceptată în mod expres sau în orice alt mod neechivoc de către toate părțile la procedură”, în sensul acestei dispoziții, atunci când pârâta din această primă procedură inițiază, ulterior, o a doua procedură în fața aceleiași instanțe și invocă, în cadrul primului act care îi incumbă în prima procedură, necompetența acestei instanțe.


(1)  JO C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/9


Hotărârea Curții (Camera a opta) din 13 noiembrie 2014 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

(Cauza C-112/14) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Libertatea de stabilire - Libera circulație a capitalurilor - Articolele 49 TFUE și 63 TFUE - Articolele 31 și 40 din Acordul SEE - Legislație fiscală națională - Imputarea plusvalorilor participanților la societăți cu acționariat concentrat - Diferență de tratament între societăți rezidente și societăți nerezidente - Aranjamente pur artificiale - Proporționalitate)

(2015/C 016/12)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lyal și L. Armati, agenți)

Pârât: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentant: L. Christie, agent)

Dispozitivul

1)

Prin adoptarea și menținerea în vigoare a unei legislații fiscale privind imputarea plusvalorilor participanților („participators”) la societăți nerezidente care prevede o diferență de tratament între activitățile naționale și activitățile transfrontaliere, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 63 TFUE și al articolului 40 din Acordul privind Spațiul Economic European, din 2 mai 1992.

2)

Obligă Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 184, 16.6.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/10


Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 22 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo – Spania) – Elcogás, SA/Administración del Estado, Iberdrola, SA

(Cauza C-275/13) (1)

(Trimitere preliminară - Ajutoare de stat - Noțiunea „intervenție a statului sau prin intermediul resurselor de stat” - Societăți care dețin instalații de producție a energiei electrice - Finanțări extraordinare)

(2015/C 016/13)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Elcogás, SA

Pârâte: Administración del Estado, Iberdrola, SA

Dispozitivul

Articolul 107 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că constituie o intervenție a statului sau prin intermediul resurselor de stat sumele alocate unei întreprinderi private producătoare de energie electrică care sunt finanțate de toți utilizatorii finali de energie electrică situați pe teritoriul național și care sunt distribuite întreprinderilor din sectorul energiei electrice de către un organism public în conformitate cu criterii legale prestabilite.


(1)  JO C 226, 3.8.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/10


Ordonanța Curții (Camera a noua) din 21 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof – Germania) – BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch

(Cauza C-348/13) (1)

(Trimitere preliminară - Apropierea legislațiilor - Drept de autor și drepturi conexe - Directiva 2001/29/CE - Societatea informațională - Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe - Articolul 3 alineatul (1) - Comunicare publică - Noțiune - Linkuri internet care dau acces la opere protejate - Utilizarea procedurii „framing”)

(2015/C 016/14)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: BestWater International GmbH

Pârâți: Michael Mebes, Stefan Potsch

Dispozitivul

Simpla inserare a unei opere protejate, accesibilă pe un site internet, pe un alt site internet prin intermediul unui link care utilizează procedura „framing”, precum cea utilizată în cauza principală, nu poate fi calificată drept „comunicare publică”, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, în condițiile în care opera în cauză nu este comunicată unui public nou iar comunicarea nu are loc conform unei modalități tehnice specifice care să fie diferită de cea a comunicării inițiale.


(1)  JO C 325, 9.11.2013, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/11


Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 22 octombrie 2014 – Repsol YPF SA/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

(Cauza C-466/13 P) (1)

(Recurs - Marcă comunitară - Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Semn figurativ reprezentând litera „R”)

(2015/C 016/15)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Repsol YPF SA (reprezentanți: J.-B. Devaureix și L. Montoya Terán, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Repsol YPF SA la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 26.10.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/11


Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal do Trabalho de Lisboa – Portugalia) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa – Companhia de Seguros SA

(Cauza C-665/13) (1)

(Trimitere preliminară - Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Principiile egalității și nediscriminării - Reglementare națională care stabilește reduceri salariale pentru anumiți lucrători din sectorul public - Lipsa punerii în aplicare a dreptului Uniunii - Necompetență vădită a Curții)

(2015/C 016/16)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Părțile din procedura principală

Reclamant: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Pârâtă: Via Directa – Companhia de Seguros SA

Dispozitivul

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să soluționeze cererea de decizie preliminară formulată de Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalia) prin decizia din 28 octombrie 2013 (cauza C-665/13).


(1)  JO C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/12


Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 octombrie 2014 – Mundipharma GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), AFT Pharmaceuticals Ltd

(Cauza C-669/13 P) (1)

(Recurs - Marcă comunitară - Regulamentul (CE) nr. 40/94 - Cerere de înregistrare a mărcii verbale Maxigesic - Opoziția titularului mărcii verbale anterioare OXYGESIC - Refuzul înregistrării)

(2015/C 016/17)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Mundipharma GmbH (reprezentant: F. Nielsen, Rechtsanwalt)

Celelalte părți din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: D. Walicka, agent), AFT Pharmaceuticals Ltd (reprezentant: M. Nentwig, Rechtsanwalt)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Mundipharma GmbH la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/12


Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 22 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Baden-Württemberg – Germania) – Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen

(Cauza C-139/14) (1)

(Trimitere preliminară - Tariful vamal comun - Clasificare tarifară - Nomenclatura combinată - Clasificarea mărfurilor - Poziția tarifară 2202 10 00 - Ape, inclusiv apele minerale și apele gazeificate, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate - Poziția tarifară 2202 9010 11 - Sucuri de fructe sau de legume diluate cu apă sau gazeificate)

(2015/C 016/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Baden-Württemberg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Mineralquelle Zurzach AG

Pârât: Hauptzollamt Singen

Dispozitivul

Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1719/2005 al Comisiei din 27 octombrie 2005, trebuie interpretată în sensul că o băutură precum cea în discuție în litigiul principal, compusă, printre altele, din apă, zahăr, suc concentrat de portocale, de lămâi, de struguri, de ananas, de mandarine, de nectarine, de fructul pasiunii, pulpă de caise, pulpă de guava, acidifiant, un amestec de vitamine, arome naturale și arome artificiale și care are un conținut de suc de fructe care se ridică la 12 %, se clasifică la subpoziția 2202 10 00 din această nomenclatură.


(1)  JO C 194, 24.6.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/13


Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 15 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – Italia) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani/Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(Cauza C-246/14) (1)

(Trimitere preliminară - Principiul protecției încrederii legitime - Legislație națională care prevede o reducere a drepturilor la pensie cu efect retroactiv - Situație pur internă - Necompetență vădită a Curții)

(2015/C 016/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia

Părțile din procedura principală

Reclamante: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Pârât: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Dispozitivul

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să răspundă la întrebările adresate de Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia), prin decizia din 28 aprilie 2014 (cauza C-246/14).


(1)  JO C 245, 28.7.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/14


Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 5 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Općinski sud u Velikoj Gorici – Croația) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

(Cauza C-254/14) (1)

(Trimitere preliminară - Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții - Politica comunitară în domeniul apei - Directiva 2000/60/CE - Preț facturat consumatorului - Posibilitatea de facturare a costurilor fixe - Fapte anterioare aderării Republicii Croația la Uniunea Europeană - Necompetență vădită a Curții)

(2015/C 016/20)

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Općinski sud u Velikoj Gorici

Părțile din procedura principală

Reclamantă: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Pârât: Đuro Vladika

Dispozitivul

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este vădit necompetentă să răspundă la întrebarea adresată de Općinski sud u Velikoj Gorici (Croația).


(1)  JO C 253, 4.8.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/14


Ordonanța Curții (Camera a noua) din 5 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft/Földművelésügyi Miniszter

(Cauza C-356/14) (1)

(Trimitere preliminară - Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții - Lipsa unor precizări suficiente cu privire la contextul factual și normativ al litigiului principal - Inadmisibilitate vădită)

(2015/C 016/21)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft

Pârât: Földművelésügyi Miniszter

Dispozitivul

Cererea de decizie preliminară formulată de Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság (Ungaria), prin decizia din 16 iunie 2014 în cauza C-356/14, este în mod vădit inadmisibilă.


(1)  JO C 329, 22.9.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/15


Ordonanța Curții (Camera a opta) din 6 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság – Ungaria) – Herrenknecht AG/Hév-Sugár kft

(Cauza C-366/14) (1)

(Trimitere preliminară - Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții - Inadmisibilitate vădită - Lipsa unor precizări suficiente cu privire la contextul factual și a unor motive care justifică necesitatea unui răspuns la întrebarea preliminară)

(2015/C 016/22)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Herrenknecht AG

Pârâtă: Hév-Sugár kft

Dispozitivul

Cererea de decizie preliminară formulată de Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság (Ungaria) prin decizia din 11 iulie 2014 (cauza C-366/14), este în mod vădit inadmisibilă.


(1)  JO C 351, 6.10.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/15


Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 14 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Rüsselsheim – Germania) – Sandy Siewert și alții/Condor Flugdienst GmbH

(Cauza C-394/14) (1)

(Trimitere preliminară - Regulamentul de procedură - Articolul 99 - Transport aerian - Regulamentul (CE) nr. 261/2004 - Întârziere prelungită a unui zbor - Dreptul pasagerilor la o compensație - Condiții de exonerare a operatorului de transport aerian de obligația sa de plată a unei compensații - Noțiunea „împrejurări excepționale” - Avion avariat de o scară mobilă de îmbarcare în cursul unui zbor anterior)

(2015/C 016/23)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Rüsselsheim

Părțile din procedura principală

Reclamante: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Pârâtă: Condor Flugdienst GmbH

Dispozitivul

Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie interpretat în sensul că un eveniment cum este, în cauza principală, coliziunea dintre o scară mobilă de îmbarcare a unui aeroport și un avion nu poate fi calificat drept „împrejurare excepțională” care exonerează operatorul de transport aerian de obligația sa de a plăti o compensație pasagerilor în cazul întârzierii prelungite a unui zbor efectuat de acest avion.


(1)  JO C 372, 20.10.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/16


Cerere de decizie preliminară introdusă de Philippe Adam Krikorian (Franța) la 13 mai 2014

(Cauza C-243/14)

(2015/C 016/24)

Limba de procedură: franceza

Părțile din procedura principală

Grégoire Krikorian și alții

Cerere privind, pe de o parte, validitatea articolului 1 alineatul (4) din Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal (JO L 328, p. 55), și, pe de altă parte, privind interpretarea aceleiași decizii-cadru precum și a articolului 6 paragraful 1 și a articolului 13 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, a articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în sfârșit, a articolului 4 alineatul (3) TUE și a articolului 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/16


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Namur (Belgia) la 22 august 2014 – Bernard Leloup/État belge

(Cauza C-401/14)

(2015/C 016/25)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance de Namur

Părțile din procedura principală

Reclamant: Bernard Leloup

Pârât: État belge

Prin Ordonanța din 11 noiembrie 2014, Curtea a dispus radierea cauzei.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/16


Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 14 octombrie 2014 – Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Cauza C-469/14)

(2015/C 016/26)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Masterrind GmbH

Pârât: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Întrebările preliminare

1)

Dispoziția prevăzută la punctul 1.4 din capitolul V al anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (1) [JO L 3, p. 1, Ediție specială 03/vol. 058, p. 151], potrivit căreia după 14 ore de călătorie animalele trebuie să beneficieze de o perioadă suficientă de repaus de cel puțin o oră, în special pentru a fi adăpate și, atunci când este necesar, hrănite, înainte ca transportul să poată fi reluat pentru alte 14 ore, trebuie interpretată în sensul că intervalele de transport pot fi întrerupte și pentru o perioadă de repaus mai lungă de o oră sau pentru mai multe perioade de repaus, dintre care una de cel puțin o oră?

2)

Agenția de plată dintr-un stat membru este obligată să respecte mențiunea făcută de medicul veterinar oficial de la punctul de ieșire, astfel cum prevede articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 817/2010 al Comisiei din 16 septembrie 2010 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export (2) (JO L 245, p. 16), cu consecința că legalitatea refuzului de a aplica mențiunea trebuie verificată numai de autoritatea în numele căreia acționează medicul veterinar de la frontieră sau mențiunea formulată de medicul veterinar oficial reprezintă doar un act de procedură administrativ care poate fi atacat numai concomitent cu exercitarea căilor de atac împotriva deciziei pe fond adoptată de agenția de plată?


(1)  JO L 3, p. 1.

(2)  JO L 245, p. 16.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/17


Acțiune introdusă la 30 octombrie 2014 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

(Cauza C-482/14)

(2015/C 016/27)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: W. Mölls, J. Hottiaux și T. Maxian Rusche, agenți)

Pârâtă: Republica Federală Germania

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții să decidă următoarele:

1.

Prin faptul că a permis ca fonduri publice plătite pentru exploatarea infrastructurii feroviare să fie transferate pentru prestări de servicii de transport, Republica Federală și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE (1) [articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/440/CEE].

2.

Prin faptul că nu a asigurat ca respectarea interdicției de transfer al fondurilor publice destinate exploatării structurii feroviare pentru prestări de servicii transport să poată fi controlată prin intermediul tipului de contabilitate, Republica Federală și-a încălcat obligațiile care îi revin în articolului 6 alineatul (4) din Directiva 2012/34/UE [articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/440/CEE].

3.

Prin faptul că nu a asigurat ca redevențele din infrastructură să poată fi utilizate exclusiv pentru finanțarea activității antreprenoriale de exploatare a infrastructurii, Republica Federală și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE [articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE].

4.

Prin faptul că nu a asigurat ca fondurile publice pentru furnizarea de servicii publice de transport de persoane să fie indicate în mod distinct în conturile corespunzătoare, Republica Federală și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE [articolul 9 alineatul (4) din Directiva 91/440/CEE], precum și al articolului 6 alineatul (1) coroborat cu punctul (5) din anexa la Regulamentul (CE) nr.o1370/2007 (2).

5.

obligarea Republicii Federale Germania la plata cheltuielilor de judecată

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii sale, reclamanta invocă următoarele argumente:

Germania admite că grupul Deutsche Bahn poate, datorită convențiilor de repartizare a beneficiilor, să utilizeze venituri rezultate din exploatarea infrastructurii feroviare sub formă de redevențe de infrastructură și de finanțări publice în alte scopuri decât exploatarea infrastructurii. Aceste fonduri au putut fi utilizate în special pentru prestări de servicii de transport, ceea ce contravine articolului 6 alineatul (1) și articolului 31 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE.

În plus, contabilitatea exploatării infrastructurii nu permite să se controleze interdicția de transferare a fondurilor publice pentru prestările servicii de transport. Germania permite acest lucru, ceea ce contravine articolului 6 alineatul (4) din Directiva 2012/34/UE.

În sfârșit, Germania nu asigură că fondurile publice acordate pentru furnizarea de servicii de transport public de persoane sunt indicate separat în conturile corespunzătoare. Acest lucru contravine articolului 6 alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE, precum și articolului 6 alineatul (1) coroborat cu punctul (5) din anexa la Regulamentul (CE) nr.o1370/2007.


(1)  Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, p. 32).

(2)  Regulamentul CE nr.o1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, p. 1).


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/18


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) la 4 noiembrie 2014 – Procedură penală împotriva lui Piotr Kossowski

(Cauza C-486/14)

(2015/C 016/28)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Partea din procedura principală

Piotr Kossowski

Intervenient: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Întrebările preliminare

1)

Rezervele formulate de părți cu ocazia ratificării CAAS (1), în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (a) din CAAS – și în special rezerva formulată de Republica Federală Germania la depunerea actului de ratificare sub litera a), potrivit căreia nu îi este aplicabil articolul 54 din CAAS „dacă faptele la care se referă hotărârea judecătorească străină au avut loc integral sau parțial pe propriul său teritoriu […]” – rămân valabile inclusiv după integrarea acquis-ului Schengen în cadrul juridic al Uniunii, prin Protocolul Schengen anexat Tratatului de la Amsterdam din 2 octombrie 1997, menținut prin Protocolul Schengen anexat Tratatului de la Lisabona? Aceste excepții reprezintă restrângeri proporționale ale articolului 50 din cartă (2) în sensul articolului 52 alineatul (1) din aceasta?

2)

În caz contrar:

Interdicția dublei condamnări sau a dublei urmăriri prevăzută de articolul 54 din CAAS și de articolul 50 din cartă trebuie interpretată în sensul că se opune urmăririi penale a unui suspect într-un stat membru – în speță Republica Federală Germania – în cazul căruia în alt stat membru – în speță Polonia –, parchetul a încetat procedura penală, fără îndeplinirea unor obligații-sancțiune și în lipsa unei anchete aprofundate, din considerente de fapt, în lipsa unor dovezi suficiente, procedura penală putând fi reluată numai dacă au apărut elemente semnificative necunoscute anterior, fără ca totuși astfel de noi elemente să existe efectiv?


(1)  Convenția din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (JO 2000, L 239, p. 19, Ediție specială, 19/vol. 1, p. 183).

(2)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO 2014, C 326, p. 391).


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/19


Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) la 10 noiembrie 2014 – RG (*1)/ SF (*1)

(Cauza C-498/14)

(2015/C 016/29)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Apelant: RG (*1)

Intimată: SF (*1)

Întrebarea preliminară

Articolul 11 alineatele (7) și (8) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (1) (așa-numit Regulamentul Bruxelles II bis), poate fi interpretat în sensul că se opune ca un stat membru:

să acorde prioritate specializării instanțelor în situațiile de răpire de către unul dintre părinți în ceea ce privește procedura prevăzută de aceste [dispoziții], chiar și în cazul în care o instanță judecătorească este deja sesizată cu o procedură pe fond privind răspunderea părintească față de copil?

să îi retragă instanței sesizate cu o procedură pe fond privind răspunderea părintească față de copil competența de a statua cu privire la încredințarea copilului, deși instanța respectivă are competența, atât pe plan internațional, cât și pe plan național, de a statua cu privire la problema răspunderii părintești față de copil?


(*1)  Informații șterse sau înlocuite în contextul cadrului legal de protecție a datelor cu caracter personal și/sau a confidențialității.

(1)  JO L 338, p. 1.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/20


Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2014 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

(Cauza C-503/14)

(2015/C 016/30)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Braga da Cruz și W. Roels, agenți)

Pârâtă: Republica Portugheză

Concluziile reclamantei

Declararea faptului că Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dispozițiilor articolelor 21 TFUE, 45 TFUE și 49 TFUE și ale articolelor 28 și 31 din Acordul privind Spațiul Economic European întrucât a adoptat și a menținut o reglementare, prevăzută la articolele 10 și 38 din Código do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares [Codul impozitului pe venitul persoanelor fizice, denumit în continuare „CIRS”], în temeiul căreia un contribuabil 1) care face schimb de participații sociale și care își mută reședința în străinătate sau 2) care cedează activele și pasivele referitoare la o activitate exercitată pe cont propriu în schimbul unor participații sociale ale unei societăți nerezidente, trebuie să includă în primul caz, în legătură cu operațiunile în discuție, toate veniturile care nu sunt incluse în baza impozabilă a ultimului exercițiu financiar în care încă a fost considerat contribuabil rezident, în timp ce, în al doilea caz, nu va beneficia de nicio amânare a impozitării ca o consecință a operațiunii în cauză;

obligarea Republicii Portugheze la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Motivele:

1.

Pe de o parte, în conformitate cu articolul 10 alineatul 9 litera a) din CIRS, în cazul în care acționarul/asociatul nu mai are reședința în Portugalia, plusvaloarea care rezultă dintr-un schimb de participații sociale va fi inclusă în venitul impozabil al anului calendaristic în care a avut loc în mod efectiv mutarea reședinței. Valoarea plusvalorii corespunde, potrivit dispoziției legale menționate, diferenței dintre valoarea reala a participațiilor sociale primite și valoarea de achiziție a celor anterioare. În schimb, în cazul în care acționarul/asociatul își păstrează reședința în Portugalia, valoarea participațiilor sociale primite este valoarea celor pe care le-a cedat, fără a se aduce atingere impozitului aplicat sumelor în numerar care au fost atribuite participațiilor cedate. Cu alte cuvinte, în cazul în care reședința este menținută în Portugalia, schimbul de participații sociale va implica impozitarea imediată a plusvalorii generate numai dacă se efectuează o plată adițională în numerar și în măsura în care va avea loc plata menționată. În cazul în care nu intervine acest tip de plată, impozitarea plusvalorii generate va avea loc numai dacă se produce înstrăinarea definitivă a participațiilor sociale primite și în momentul în care se produce înstrăinarea menționată. În sensul articolului 10 alineatul 10 din CIRS, același regim fiscal este aplicabil dobândirii unor participații, cote sau acțiuni, în cazurile de fuziune sau de scindare cărora li se aplică articolul 74 din Código do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas [Codul impozitului pe profitul persoanelor juridice].

2.

Pe de altă parte, în temeiul dispozițiilor articolului 38 alineatul 1 litera a) din CIRS, cesiunea către o întreprindere a unor active și pasive referitoare la exercitarea unei activități economice sau profesionale de către o persoană fizică în schimbul unor participații sociale este scutită de plata impozitului, în momentul cesiunii, în cazul în care, printre alte condiții, persoana juridică căreia i se cedează activele și pasivele își are sediul social sau conducerea efectivă în Portugalia. În acest caz, impozitarea va avea loc numai dacă astfel de active și pasive sunt înstrăinate de persoana juridică care le-a primit și numai în momentul în care sunt înstrăinate. Acest tratament fiscal nu se aplică însă în cazul în care sediul social sau conducerea efectivă a persoanei juridice căreia i s-au cedat activele și pasivele este situat în afara Portugaliei. În acest caz, impozitarea plusvalorii generate este imediată.

Principalele argumente:

1.

În ceea ce privește primul motiv, Comisia consideră că o astfel de impozitare penalizează persoanele care decid să părăsească teritoriul portughez, dat fiind că stabilește un tratament diferit pentru aceste persoane față de cele care rămân în țară. Comisia apreciază că amânarea impozitării, în cazul unor beneficii care provin dintr-un schimb de participații sociale, nu trebuie rezervată doar pentru situațiile în care contribuabilul continuă să își aibă reședința pe teritoriul portughez, contrar cazurilor în care contribuabilul își transferă reședința într-un alt stat membru sau într-un stat din SEE. În consecință, diferențierea prevăzută în acest sens la articolul 10 din CIRS este incompatibilă cu articolele 21 TFUE, 45 TFUE și 49 TFUE și cu articolele 28 și 31 din Acordul SEE. Pe de altă parte, protejarea creditelor fiscale care rezultă din veniturile pendinte trebuie să fie asigurată în conformitate cu principiul proporționalității consacrat de jurisprudența Curții de Justiție. În prezentul litigiu, Comisia consideră că reglementarea portugheză depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite privind eficiența regimului fiscal și că reglementarea menționată trebuie să aplice aceeași regulă indiferent de faptul că persoana fizică își menține sau nu își menține reședința pe teritoriul portughez.

2.

În ceea ce privește cel de al doilea motiv, Comisia susține că beneficiul prevăzut la articolul 38 din CIRS nu trebuie aplicat, în lumina dispozițiilor articolului 49 TFUE și ale articolului 31 din Acordul SEE, numai în cazurile în care societatea care primește activele își are sediul social sau conducerea efectivă în Portugalia. Comisia apreciază că Portugalia trebuie să aplice aceeași regulă indiferent de faptul că persoana juridică căreia i s-au cedat activele și pasivele își are sediul social sau conducerea efectivă pe teritoriul portughez sau în afara acestuia. Pentru aceleași rațiuni menționate în legătură cu primul motiv, Comisia consideră că articolul 38 din CIRS depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite privind eficiența regimului fiscal. În opinia Comisiei, contribuabilii care își exercită dreptul la libertatea de stabilire prin intermediul cesiunii de active și pasive în străinătate în schimbul unor participații sociale ale unei întreprinderi nerezidente nu pot fi supuși unei impozitări anterioare celei care se aplică celor care efectuează astfel de operațiuni cu o întreprindere stabilită în Portugalia.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/21


Recurs introdus la 18 noiembrie 2014 de Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a șasea) din 3 septembrie 2014 în cauza T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Comisia Europeană

(Cauza C-519/14 P)

(2015/C 016/31)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (reprezentanți: M. Loschelder, V. Schoene, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Regatul Țărilor de Jos, Nederlandse Zuivelorganisatie

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

Anularea ordonanței atacate și a Regulamentului (UE) nr. 1122/2010 al Comisiei din 2 decembrie 2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Gouda Holland (IGP)] (1);

Cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului;

Obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii în fața Tribunalului și procedurii recursului.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: Tribunalul consideră că reclamanta nu are interes de a exercita acțiunea dat fiind că regulamentul atacat precizează că „gouda” reprezintă un nume generic. Or, formularea în discuție care figurează în regulamentul de înregistrare este doar tautologică. Prin urmare, contrar constatărilor Tribunalului, anularea regulamentului de înregistrare ar aduce membrilor un avantaj care ar întemeia interesul de a exercita acțiunea. Pentru acest motiv, acțiunea este admisibilă. Pentru același motiv, acțiunea ar fi și fondată. Astfel, precizarea în cauză a fost autorizată de solicitanții olandezi. Prin urmare, Comisia a săvârșit o eroare neefectuând totuși această precizare.

Al doilea motiv: reclamanta a susținut că, în trecut, membrii săi au livrat în Țările de Jos lapte care putea fi transformat în gouda sau în edam și care a fost probabil transformat ca atare. Tribunalul nu a dedus de aici existența unui interes de a exercita acțiunea. Astfel, această argumentație este inexactă din punct de vedere faptic. Tribunalul a săvârșit pe această cale o denaturare a faptelor întrucât argumentul este exact. În plus, în opinia Tribunalului, opoziția și acțiunea reclamantei nu au fost formulate pentru „producătorii de lapte”. Aceasta reprezintă de asemenea o denaturare a faptelor, dat fiind că opoziția a fost formulată pentru membrii reclamantei, în măsura în care aceștia prelucrează lapte (laptele vândut în Țările de Jos este lapte prelucrat) și comercializează lapte sau brânză.

Al treilea motiv: Tribunalul consideră că respingerea opoziției nu întemeiază un interes de a exercita acțiunea propriu reclamantei. Astfel, pe plan juridic, opoziția nu a fost formulată de reclamantă, ci de Republica Federală Germani. Acest lucru nu corespunde dreptului aplicabil în lumina Regulamentului (CE) nr. 510/2006 (2) și, contrar opiniei Tribunalului, această problemă nu a fost soluționată de acesta nici pentru regulamentul de bază. Între Regulamentul de bază nr. 510/2006 și Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 (3) există diferențe pe care Tribunalul nu le-a examinat și care determină în orice caz invocarea de către opozanții precum reclamanta a propriilor drepturi de opoziție, în lumina regulamentului de bază.

Al patrulea motiv: Tribunalul respinge susținerile reclamantei cu privire la aspectul că eticheta albastră privind IGP a Uniunii furnizează producătorilor olandezi un avantaj concurențial față de membrii reclamantei, ceea ce este incorect. Avantajul concurențial există și întemeiază un interes de a exercita acțiunea al membrilor reclamantei cu privire la anularea regulamentului de înregistrare.


(1)  JO L 317, p. 22.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (JO L 93, p. 12, Ediție specială, 03/vol. 71, p. 114).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (JO L 208, p. 1).


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/22


Ordonanța președintelui Curții din 17 octombrie 2014 – Comisia Europeană/România, interveniente: Republica Estonia, Regatul Țărilor de Jos

(Cauza C-405/13) (1)

(2015/C 016/32)

Limba de procedură: româna

Președintele Marii Camere a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 260, 7.9.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/23


Ordonanța președintelui Camerei întâi a Curții din 3 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Spania) – Unicaja Banco, SA/Steluta Grigore

(Cauza C-483/13) (1)

(2015/C 016/33)

Limba de procedură: spaniola

Președintele Camera întâi a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 352, 30.11.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/23


Ordonanța președintelui Curții din 11 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Liège – Belgia) – Belgacom SA/Commune de Fléron

(Cauza C-685/13) (1)

(2015/C 016/34)

Limba de procedură: franceza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 61, 1.3.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/23


Ordonanța președintelui Curții din 21 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid – Spania) – Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Cauza C-54/14) (1)

(2015/C 016/35)

Limba de procedură: spaniola

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 135, 5.5.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/23


Ordonanța președintelui Curții din 17 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid – Spania) – Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander SA

(Cauza C-188/14) (1)

(2015/C 016/36)

Limba de procedură: spaniola

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 223, 14.7.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/24


Ordonanța președintelui Curții din 17 octombrie 2014 – Comisia Europeană/Republica Estonia

(Cauza C-206/14) (1)

(2015/C 016/37)

Limba de procedură: estona

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 212, 7.7.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/24


Ordonanța președintelui Curții din 17 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera – Spania) – Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia SA

(Cauza C-208/14) (1)

(2015/C 016/38)

Limba de procedură: spaniola

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 223, 14.7.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/24


Ordonanța președintelui Curții din 9 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Rüsselsheim – Germania) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

(Cauza C-380/14) (1)

(2015/C 016/39)

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 421, 24.11.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/24


Ordonanța președintelui Curții din 4 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – „Vekos Trade” AD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Cauza C-403/14) (1)

(2015/C 016/40)

Limba de procedură: bulgara

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 395, 10.11.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/25


Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – UniCredit/OAPI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB ș UniCredit Wealth Management)

(Cauzele conexe T-303/06 RENV și T-337/06 RENV) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cereri de înregistrare a mărcilor comunitare verbale UNIWEB și UniCredit Wealth Management - Mărcile naționale verbale anterioare UNIFONDS și UNIRAK și marca națională figurativă anterioară UNIZINS - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Serie sau familie de mărci - Risc de asociere - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] - Cereri de anulare și de reformare formulate de intervenientă - Articolul 134 alineatul (3) din Regulamentul de procedură”)

(2015/C 016/41)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: UniCredit SpA, fostă UniCredito Italiano SpA (Gênes, Italia) (reprezentanți: G. Floridia, R. Floridia și G. Sironi, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Bullock, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentant: J. Zindel, avocat)

Obiectul

Acțiuni formulate împotriva Deciziilor Camerei a doua de recurs a OAPI din 5 septembrie 2006 (cauzele conexate R 196/2005-2 și R 211/2005-2) și din 25 septembrie 2006 (cauzele conexate R 456/2005-2 și R 502/2005-2) privind proceduri de opoziție între Union Investment Privatfonds GmbH și UniCredito Italiano SpA

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunile.

2)

Respinge cererile de anulare și de reformare prezentate de Union Investment Privatfonds GmbH.

3)

Obligă UniCredit SpA la plata cheltuielilor de judecată, cu excepția celor efectuate de Union Investment Privatfonds.

4)

Union Investment Privatfonds suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 326, 30.12.2006.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/26


Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Simba Toys/OAPI – Seven Towns (Formă de cub cu suprafețe care au o structură grilată)

(Cauza T-450/09) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de declarare a nulității - Marcă comunitară tridimensională - Cub cu suprafețe care au o structură grilată - Motive absolute de refuz - Articolul 76 alineatul (1) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Inexistența unui semn constituit exclusiv din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic - Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009] - Inexistența unui semn constituit exclusiv din forma impusă de însăși natura produsului - Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i) din Regulamentul nr. 207/2009] - Inexistența unui semn constituit exclusiv din forma care dă o valoare substanțială produsului - Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 207/2009] - Caracter distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] - Lipsa caracterului descriptiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009] - Caracter distinctiv dobândit prin utilizare - Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009] - Obligația de motivare - Articolul 75 prima teză din Regulamentul nr. 207/2009”)

(2015/C 016/42)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) (reprezentant: O. Ruhl, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: D. Botis, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Seven Towns Ltd (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: inițial M. Edenborough, QC, și B. Cookson, solicitor, ulterior K. Szamosi și M. Borbás, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 1 septembrie 2009 (cauza R 1526/2008-2), privind o procedură de declarare a nulității între Simba Toys GmbH & Co. KG și Seven Towns Ltd.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Simba Toys GmbH & Co. KG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 11, 16.1.2010.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/26


Hotărârea Tribunalului din 27 noiembrie 2014 – Alstom/Comisia

(Cauza T-517/09) (1)

(„Concurență - Înțelegeri - Piața transformatoarelor de putere - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE - Afectarea comerțului dintre statele membre - Noțiunea de întreprindere - Imputabilitatea comportamentului ilicit - Prezumția exercitării efective a unei influențe decisive de către o societate-mamă asupra comportamentului filialei sale - Obligația de motivare”)

(2015/C 016/43)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Alstom (Levallois-Perret, Franța) (reprezentanți: J. Derenne și A. Müller-Rappard, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial A. Bouquet, N. von Lingen și K. Mojzesowicz, ulterior A. Bouquet, K. Mojzesowicz și P. Van Nuffel, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2009) 7601 final a Comisiei din 7 octombrie 2009 privind o procedură de aplicare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.129 – Transformatoare de putere)

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia C(2009) 7601 final a Comisiei din 7 octombrie 2009 privind o procedură de aplicare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.129 – Transformatoare de putere), în măsura în care privește Alstom.

2)

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 51, 27.2.2010.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/27


Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2014 – Alstom Grid/Comisia

(Cauza T-521/09) (1)

(„Concurență - Înțelegeri - Piața transformatoarelor - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE - Acord de împărțire a pieței - Comunicarea din 2002 privind cooperarea - Imunitate la amendă - Încredere legitimă - Obligația de motivare”)

(2015/C 016/44)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Alstom Grid, fostă Areva T & D SAS (Paris, Franța) (reprezentanți: inițial A. Schild, C. Simphal și E. Estellon, ulterior J. Derenne, A. Müller-Rappard și M. Domecq, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial A. Bouquet, N. von Lingen și K. Mojzesowicz, ulterior A. Bouquet, K. Mojzesowicz și P. van Nuffel, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2009) 7601 final a Comisiei din 7 octombrie 2009 privind o procedură de aplicare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/39.129 – Transformatoare)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Alstom Grid SAS la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 51, 27.2.2010.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/28


Hotărârea Tribunalului din 27 noiembrie 2014 – Cantina Broglie 1/OAPI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

(Cauza T-153/11) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cererea de înregistrare a mărcii comunitare verbale ZENATO RIPASSA - Marca națională verbală anterioară RIPASSO - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

(2015/C 016/45)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Italia) (reprezentant: A. Rizzoli, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Bullock, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 16 decembrie 2010 (cauza R 183/2010-2), privind o procedură de opoziție între Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona și Zenato Azienda Vitivinicola Srl

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Cantina Broglie 1 Srl la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 139, 7.5.2011.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/28


Hotărârea Tribunalului din 27 noiembrie 2014 – Cantina Broglie 1/OAPI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO)

(Cauza T-154/11) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cererea de înregistrare a mărcii comunitare figurative Ripassa ZENATO - Marca națională verbală anterioară RIPASSO - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

(2015/C 016/46)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Italia) (reprezentant: A. Rizzoli, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Bullock, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italia)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 16 decembrie 2010 (cauza R 700/2010-2), privind o procedură de opoziție între Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona și Zenato Azienda Vitivinicola Srl

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Cantina Broglie 1 Srl la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 139, 7.5.2011.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/29


Hotărârea Tribunalului din 27 noiembrie 2014 – Hesse și Lutter& Partner/OAPI – Porsche (Carrera)

(Cauza T-173/11) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Carrera - Mărci comunitare și naționale verbale anterioare CARRERA - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare - Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 - Substituire parțială a unei părți din litigiu”)

(2015/C 016/47)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamanți: Kurt Hesse (Nürnberg, Germania) (reprezentant: M. Krogmann, avocat) și Lutter & Partner GmbH (Garching, Germania) (reprezentant: H. Lindner, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: G. Schneider, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Germania) (reprezentant: E. Stolz, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 11 ianuarie 2011 (cauza R 306/2010-4) privind o procedură de opoziție între Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG și domnul Kurt Hesse

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Domnul Kurt Hesse și Lutter & Partner GmbH suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și, fiecare, jumătate din cheltuielile efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) și de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.


(1)  JO C 145, 14.5.2011.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/30


Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Safa Nicu Sepahan/Consiliul

(Cauza T-384/11) (1)

(„Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul împiedicării proliferării nucleare - Înghețarea fondurilor - Eroare de apreciere - Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă - Cerere de daune interese”)

(2015/C 016/48)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Safa Nicu Sepahan Co. (Isfahan, Iran) (reprezentant: A. Bahrami, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial A. Vitro și R. Liudvinaviciute-Cordeiro, ulterior R. Liudvinaviciute-Cordeiro și I. Gurov, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere de anulare în parte a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 503/2011 al Consiliului din 23 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 136, p. 26) și a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, p. 1) și, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

1)

Anulează, în ceea ce privește Safa Nicu Sepahan Co.:

punctul 19 de la litera B a părții I din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 503/2011 al Consiliului din 23 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului;

punctul 61 de la litera B a părții I din anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010.

2)

Obligă Consiliul Uniunii Europene la plata către Safa Nicu Sepahan a unei despăgubiri de 50 000 de euro pentru prejudiciul moral pe care aceasta din urmă l-a suferit.

3)

Despăgubirea acordată Safa Nicu Sepahan va fi majorată cu dobânzi de întârziere, începând cu data pronunțării prezentei hotărâri până la plata integrală a despăgubirii respective, calculate la rata dobânzii stabilită de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, majorată cu două puncte procentuale.

4)

Respinge în rest acțiunea.

5)

Consiliul suportă propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii principale și procedurii privind măsurile provizorii, precum și jumătate din cheltuielile de judecată ale Safa Nicu Sepahan aferente acelorași proceduri. Safa Nicu Sepahan suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii principale și procedurii privind măsurile provizorii.


(1)  JO C 282, 24.9.2011.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/31


Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Ryanair/Comisia

(Cauza T-512/11) (1)

(„Ajutoare de stat - Sectorul aerian - Taxa irlandeză pe transportul aerian - Scutirea pasagerilor care efectuează zboruri de tranzit și de transfer - Decizie de constatare a inexistenței unui ajutor de stat - Neinițierea procedurii oficiale de investigare - Dificultăți serioase - Drepturi procedurale ale părților interesate”)

(2015/C 016/49)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Ryanair Ltd (Dublin, Irlanda) (reprezentanți: E. Vahida și I.-G. Metaxas-Maragkidis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn, D. Grespan și T. Maxian Rusche, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Republica Federală Germania (reprezentanți: T. Henze și K. Petersen, agenți) și Irlanda (reprezentanți: E. Creedon, A. Joyce și E. Mc Phillips, agenți, asistați de E. Regan, SC)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2011) 4932 final a Comisiei din 13 iulie 2011 în măsura în care prin aceasta se constată că neaplicarea taxei irlandeze pe transportul aerian pasagerilor care efectuează zboruri de tranzit și de transfer nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE [ajutor de stat SA.29064 (2011C ex 2011/NN)].

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia C(2011) 4932 final a Comisiei din 13 iulie 2011 în măsura în care prin aceasta se constată că neaplicarea taxei irlandeze pe transportul aerian pasagerilor care efectuează zboruri de tranzit și de transfer nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE [ajutor de stat SA.29064 (2011C ex 2011/NN)]

2)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată precum și pe cele efectuate de Ryanair Ltd.

3)

Republica Federală Germania și Irlanda suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 347, 26.11.2011.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/31


Hotărârea Tribunalului din 26 noiembrie 2014 – Energetický a průmyslový și EP Investment Advisors/Comisia

(Cauza T-272/12) (1)

(„Concurență - Procedură administrativă - Decizie de constatare a refuzului de a se supune unei inspecții și de aplicare a unei amenzi - Articolul 23 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 - Prezumția de nevinovăție - Dreptul la apărare - Proporționalitate - Obligația de motivare”)

(2015/C 016/50)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, Republica Cehă) și EP Investment Advisors s.r.o. (Praga, Republica Cehă) (reprezentanți: inițial K. Desai, solicitor, J. Schmidt și M. Peristeraki, ulterior J. Schmidt, R. Klotz și M. Hofmann, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial A. Antoniadis și R. Sauer, ulterior R. Sauer și C. Vollrath, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2012) 1999 final a Comisiei din 28 martie 2012 privind o procedură de aplicare a articolului 23 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (refuz de a se supune unei inspecții) (cazul COMP/39793 – EPH și alții)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Energetický a průmyslový holding a.s. și EP Investment Advisors s.r.o. la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 250, 18.8.2012.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/32


Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck/OAPI – Beverage Trademark (KASTEEL)

(Cauza T-374/12) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Înregistrare națională care desemnează Comunitatea Europeană - Marca figurativă KASTEEL - Marcă națională verbală anterioară CASTEL BEER - Motiv relativ de refuz - Utilizare serioasă a mărcii anterioare - Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 - Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009”)

(2015/C 016/51)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgia) (reprezentant: P. Maeyaert, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Insulele Virgine Britanice, Regatul Unit) (reprezentant: R. Dequiré-Portier, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 8 iunie 2012 (cauza R 2551/2010-2) privind o procedură de opoziție între Beverage Trademark Co. Ltd BTM și Brouwerij Van Honsebrouck

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Brouwerij Van Honsebrouck la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) și de Beverage Trademark Co. Ltd BTM.


(1)  JO C 343, 10.11.2012.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/33


Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck/OAPI – Beverage Trademark (KASTEEL)

(Cauza T-375/12) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană - Marca verbală KASTEEL - Marca națională verbală anterioară CASTEL BEER - Motiv relativ de refuz - Utilizare serioasă a mărcii anterioare - Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 - Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009”)

(2015/C 016/52)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgia) (reprezentant: P. Maeyaert, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Insulele Virgine Britanice, Regatul Unit) (reprezentant: R. Dequiré-Portier, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 8 iunie 2012 (cauza R 652/2011-2) privind o procedură de opoziție între Beverage Trademark Co. Ltd BTM și Brouwerij Van Honsebrouck

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Brouwerij Van Honsebrouck suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) și de Beverage Trademark Co. Ltd BTM.


(1)  JO C 343, 10.11.2012.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/33


Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Alfastar Benelux/Consiliul

(Cauza T-394/12) (1)

(„Contract de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Întreținere tehnică și servicii de asistență și de intervenție la fața locului pentru calculatoarele personale, imprimantele și perifericele Secretariatului General al Consiliului - Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului altui ofertant - Decizie luată ca urmare a anulării de către Tribunal a unei decizii anterioare - Cerere de daune interese”)

(2015/C 016/53)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Belgia) (reprezentanți: N. Keramidas și N. Korogiannakis, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Vitsentzatos, E. Chatziioakeimidou și M. Robert, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare a Deciziei din 13 iunie 2012 a Consiliului de a nu reține oferta depusă de reclamantă în cadrul procedurii restrânse de cerere de ofertă UCA-218-07 privind întreținere tehnică și servicii de asistență și de intervenție la fața locului pentru calculatoarele personale, imprimantele și perifericele Secretariatului General al Consiliului și de atribuire a contractului altui ofertant și, pe de altă parte, o cerere de reparare a prejudiciului pretins suferit ca urmare a atribuirii contractului altui ofertant.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Alfastar Benelux SA la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 331, 27.10.2012.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/34


Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Royalton Overseas/OAPI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF)

(Cauza T-556/12) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative KAISERHOFF - Marcă națională verbală anterioară KAISERHOFF - Suspendarea procedurii administrative - Normele 20 și 50 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 - Examinare din oficiu a faptelor - Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

(2015/C 016/54)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Royalton Overseas Ltd (Road Town, Insulele Virgine Britanice, Regatul Unit) (reprezentant: C. Năstase, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: S.C. Romarose Invest Srl (București, România) (reprezentanți: R.-G. Dragomir și G.-L. Ilie, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 4 octombrie 2012 (cauza R 2535/2011-1) privind o procedură de opoziție între S.C. Romarose Invest Srl și Royalton Overseas Ltd

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 4 octombrie 2012 (cauza R 2535/2011-1) privind o procedură de opoziție între S.C. Romarose Invest Srl și Royalton Overseas Ltd.

2)

OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Royalton Overseas, inclusiv cheltuielile indispensabile efectuate de Royalton Overseas în legătură cu procedura desfășurată în fața camerei de recurs a OAPI.

3)

S.C. Romarose Invest suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Royalton Overseas, inclusiv cheltuielile indispensabile efectuate de Royalton Overseas în legătură cu procedura desfășurată în fața camerei de recurs a OAPI.


(1)  JO C 63, 2.3.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/35


Hotărârea Tribunalului din 26 noiembrie 2014 – Aldi Einkauf/OAPI – Alifoods (Alifoods)

(Cauza T-240/13) (1)

(„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Alifoods - Mărcile internațională și comunitare verbale anterioare ALDI - Motiv relativ de refuz - Lipsa riscului de confuzie - Lipsă de similitudine între semne - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Norma 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95”)

(2015/C 016/55)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (reprezentanți: N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks și C. Fürsen, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Pohlmann, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Alifoods, SA (Alicante, Spania)

Obiectul

@@

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 207, 20.7.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/35


Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Orange/Comisia

(Cauza T-402/13) (1)

(„Concurență - Procedură administrativă - Decizie prin care se dispune o inspecție - Proporționalitate - Caracter adecvat - Necesitate - Absența caracterului arbitrar - Motivare”)

(2015/C 016/56)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Orange (Paris, Franța) (reprezentanți: J. P. Gunther și A. Giraud, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Dawes și F. Ronkes Agerbeek, agenți)

Obiectul

Anularea Deciziilor C (2013) 4103 final și C (2013) 4194 final ale Comisiei din 25 și din 27 iunie 2013, prin care s a ordonat France Télécom și Orange, precum și tuturor societăților controlate direct sau indirect de acestea, să se supună unei inspecții în temeiul articolului 20 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, adoptate în cadrul unei proceduri de aplicare a articolului 102 TFUE și a articolului 54 din Acordul SEE privind sectorul furnizării serviciilor de conectivitate la internet (cazul AT.40090)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea

2)

Obligă Orange la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 26.10.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/36


Hotărârea Tribunalului din 25 noiembrie 2014 – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller/OAPI (Original Eau de Cologne)

(Cauza T-556/13) (1)

(„Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare colective verbale Original Eau de Cologne - Motive absolute de refuz - Articolul 7 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”)

(2015/C 016/57)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV (Köln, Germania) (reprezentant: T. Schulte-Beckhausen, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: D. Walicka, agent)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 21 august 2013 (cauza R 2064/2012-14) privind o cerere de înregistrare a semnului verbal Original Eau de Cologne ca marcă comunitară

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 367, 14.12.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/37


Ordonanța Tribunalului din 6 noiembrie 2014 – ANKO/Comisia

(Cauza T-17/13) (1)

(„Clauză compromisorie - Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) - Contract privind proiectul Pocemon - Rambursarea sumelor avansate - Scrisoare prin care se anunță emiterea unei note de debit - Scrisoare de atenționare - Lipsa interesului de a exercita acțiunea - Inadmisibilitate”)

(2015/C 016/58)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atena, Grecia) (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lyal și A. Cordewener, agenți, asistați de S. Drakakakis, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată în temeiul articolului 272 TFUE, prin care se urmărește ca Tribunalul să constate, în primul rând, că reclamanta nu este obligată să ramburseze în totalitate suma plătită de Comisie în executarea proiectului Pocemon, încheiat în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013), în al doilea rând, că reclamanta nu este obligată să plătească o indemnizație forfetară în temeiul acestui proiect, și în al treilea rând, că Comisia nu este îndreptățită să procedeze la o compensare a sumelor pe care le datorează reclamantei

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Obligă ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 79, 16.3.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/37


Ordonanța Tribunalului din 6 noiembrie 2014 – ANKO/Comisia

(Cauza T-64/13) (1)

(„Clauză compromisorie - Al șaselea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2002-2006) - Contract privind proiectul Doc@Hand - Rambursarea sumelor plătite - Scrisoare prin care se anunță emiterea unei note de debit - Lipsa interesului de a exercita acțiunea - Inadmisibilitate”)

(2015/C 016/59)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atena, Grecia) (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: R. Lyal și A. Cordewener, agenți, asistați de S. Drakakakis, avocat)

Obiectul

Acțiune introdusă în temeiul articolului 272 TFUE, prin care se urmărește ca Tribunalul să constate, în primul rând, că reclamanta nu este obligată să ramburseze suma pe care Comisia i-a plătit-o pentru proiectul Doc@Hand, încheiat în cadrul celui de Al șaselea program-cadru pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2002-2006), și, în al doilea rând, că reclamanta nu este obligată să plătească o indemnizație forfetară pentru același proiect

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Obligă ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 86, 23.3.2013.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/38


Ordonanța Tribunalului din 11 noiembrie 2014 – Nguyen/Parlamentul și Consiliul

(Cauza T-20/14) (1)

(„Acțiune în anulare - Reforma Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii - Regim mai puțin favorabil în materie de plată forfetară a cheltuielilor de călătorie și de majorare a concediului anual cu zile suplimentare de concediu aferente duratei călătoriei - Lipsa afectării individuale - Răspundere extracontractuală - Legătură de cauzalitate - Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

(2015/C 016/60)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Huynh Duong Vi Nguyen (Woluwe-Saint-Lambert, Belgia) (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârâți: Parlamentul European (reprezentanți: L. Visaggio și E. Taneva, agenți) și Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și A. Bisch, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare, formulată în temeiul articolului 263 TFUE, a articolului 1 alineatul (65) litera (b) și alineatul (67) litera (d) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (JO L 287, p. 15), în condițiile în care aceste dispoziții leagă dreptul la rambursarea anuală a cheltuielilor legate de călătoria între locul de muncă și locul de origine și concediul aferent duratei acestei călătorii de dreptul la indemnizația de reședință în afara țării de origine sau la indemnizația de expatriere, și, pe de altă parte, cerere de despăgubire întemeiată pe articolul 340 TFUE, prin care se solicită repararea prejudiciilor material și moral pe care reclamanta pretinde că le-a suferit

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Doamna Huynh Duong Vi Nguyen suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.

3)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra cererii de intervenție a Comisiei Europene.


(1)  JO C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/39


Ordonanța Tribunalului din 11 noiembrie 2014 – Bergallou/Parlamentul și Consiliul

(Cauza T-22/14) (1)

(„Acțiune în anulare - Reforma Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii - Regim mai puțin favorabil în materie de plată forfetară a cheltuielilor de călătorie și de majorare a concediului anual cu zile suplimentare de concediu aferente duratei călătoriei - Lipsa afectării individuale - Răspundere extracontractuală - Legătură de cauzalitate - Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”)

(2015/C 016/61)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Amal Bergallou (Lot, Belgia) (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârâți: Parlamentul European (reprezentanți: L. Visaggio și E. Taneva, agenți) și Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și A. Bisch, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare, formulată în temeiul articolului 263 TFUE, a articolului 1 alineatul (65) litera (b) și alineatul (67) litera (d) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (JO L 287, p. 15), în condițiile în care aceste dispoziții leagă dreptul la rambursarea anuală a cheltuielilor legate de călătoria între locul de muncă și locul de origine și concediul aferent duratei acestei călătorii de dreptul la indemnizația de reședință în afara țării de origine sau la indemnizația de expatriere, și, pe de altă parte, cerere de despăgubire întemeiată pe articolul 340 TFUE, prin care se solicită repararea prejudiciilor material și moral pe care reclamanta pretinde că le-a suferit

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Doamna Amal Bergallou suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.

3)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra cererii de intervenție a Comisiei Europene.


(1)  JO C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/39


Ordonanța Tribunalului din 11 noiembrie 2014 – Bos și alții/Parlamentul și Consiliul

(Cauza T-23/14) (1)

(„Acțiune în anulare - Reforma Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene - Reducerea considerabilă a numărului de zile de concediu anual al funcționarilor și al agenților repartizați într-o țară terță - Lipsa afectării individuale - Inadmisibilitate vădită”)

(2015/C 016/62)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Mark Bos (Ankara, Turcia), Estelle Kadouch (Ierusalim, Israel), Siegfried Krahl (Lago Sul, Brazilia) și Eric Lunel (Dakar, Senegal) (reprezentant: F. Krenc, avocat)

Pârâți: Parlamentul European (reprezentanți: L. Visaggio și E. Taneva, agenți) și Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și A. Bisch, agenți)

Obiectul

Acțiune în anulare introdusă în temeiul articolului 263 TFUE împotriva articolului 1 punctul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (JO L 287, p. 15), în măsura în care modifică anexa X la Regulamentul nr. 31 (CEE)/11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor și a Regimului celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice (JO 1962, 45, p. 1385)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Domnul Mark Bos, doamna Estelle Kadouch și domnii Siegfried Krahl și Eric Lunel suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și cheltuielile de judecată efectuate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.

3)

Nu este necesară pronunțarea cu privire la cererea de intervenție a Comisiei Europene.


(1)  JO C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/40


Ordonanța Tribunalului din 10 noiembrie 2014 – Republica Cehă/Comisia

(Cauza T-27/14) (1)

(„Acțiune în anulare - Piața internă a gazelor naturale - Articolul 22 din Directiva 2003/55/CE - Scrisoare a Comisiei prin care solicită unei autorități de reglementare să își anuleze decizia privind acordarea unei derogări - Act supus căilor de atac - Inadmisibilitate”)

(2015/C 016/63)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, J. Vláčil și T. Müller, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Herrmann și P. Němečková, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei pretins conținute în scrisoarea C (2013) 7221 final a Comisiei din 4 noiembrie 2013, adresată ministrului ceh al industriei și comerțului și directoarei Oficiului ceh pentru reglementare în domeniul energiei, în temeiul articolului 22 alineatul (4) din Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE (JO L 176, p. 57, Ediție specială, 12/vol. 2, p. 80).

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)

Republica Cehă suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/41


Acțiune introdusă la 17 octombrie 2014 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Consiliul

(Cauza T-731/14)

(2015/C 016/64)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Skydra, Grecia) (reprezentant: K. Chrysogonos, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 229, p. 1) și declararea admisibilității cererii de anulare în măsura în care Tribunalul stabilește că sunt întrunite toate condițiile pentru admisibilitatea acțiunii în anulare, și

obligarea Consiliului la suportarea și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii reclamanta se întemeiază pe un motiv unic.

1.

Motivul de anulare constă într-o eroare în alegerea temeiului juridic:

Reclamanta susține că regulamentul atacat a fost adoptat în mod eronat în temeiul articolului 215 TFUE, deși rezultă din obiectivul și din conținutul regulamentului că acesta ar fi trebuit adoptat în temeiul articolului 207 TFUE (anterior articolul 133 CE) referitor la politica comercială comună și, în consecință, ar fi trebuit adoptat urmând procedura legislativă ordinară. Interesul legal al reclamantei de a formula acțiunea se bazează pe faptul că măsura atacată reprezintă un act normativ, care nu implică măsuri de executare în sensul articolului 263 TFUE al patrulea paragraf și o privește în mod direct pe reclamantă.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/41


Acțiune introdusă la 23 octombrie 2014 – Sberbank of Russia/Consiliul

(Cauza T-732/14)

(2015/C 016/65)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Sberbank of Russia (Moscova, Rusia) (reprezentanți: D. Rose, QC, M. Lester, Barrister, P. Crowther și J. Fearns, Solicitors)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014, a Regulamentului (CE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014, a Deciziei 2014/659/PESC a Consiliului din 8 septembrie 2014 și a Regulamentului (CE) nr. 960/2014 al Consiliului din 8 septembrie, în măsura în care o vizează pe reclamantă;

declararea nelegalității dispozițiilor rezumate la punctul 52 din cerere;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe faptul că Consiliul a săvârșit o eroare evidentă atunci când a considerat că criteriile care permit înscrierea reclamantei pe lista persoanelor, entităților sau organismelor supuse unor măsuri restrictive în privința acțiunilor Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina erau respectate în această privință. Reclamanta susține că nu îndeplinește criteriile care permit înscrierea pe această listă și că Consiliul a acționat așadar ultra vires prin înscrierea sa în cuprinsul actelor atacate.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe faptul că Consiliul nu și-a respectat obligația de motivare a înscrierii reclamantei pe listă întrucât nu a furnizat o motivare adecvată sau suficientă care să permită includerea reclamantei în actele atacate.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe faptul că Consiliul nu a respectat dreptul la apărare și la un control jurisdicțional efectiv al reclamantei întrucât nu a informat-o cu privire la includerea sa în actele atacate și nu a furnizat niciun element de probă pentru a susține această includere.

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe faptul că includerea reclamantei în actele atacate reprezintă o restrângere nejustificată și disproporționată a drepturilor sale fundamentale, inclusiv a dreptului său la protecția activităților sale economice și la respectarea reputației sale.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/42


Acțiune introdusă la 18 octombrie 2014 – European Dynamics Luxembourg și Evropaïki Dynamiki/Parlamentul

(Cauza T-733/14)

(2015/C 016/66)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamante: European Dynamics Luxembourg SA (Luxemburg, Luxemburg) și Evropaïki Dynamiki -Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atena, Grecia) (reprezentanți: E. Veletsanou și M. Sfyri, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate a Parlamentului din 18 septembrie 2014, D(2014) 38802, prin care Parlamentul a respins oferta reclamantelor în ceea ce privește lotul 3, în cadrul procedurii de atribuire deschise nr. 2014/S 066 111912, denumită „PE/ITEC-ITS14 – External provision of IT services” și

obligarea Parlamentului European la suportarea tuturor cheltuielilor de judecată efectuate de reclamante.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă următoarele:

Potrivit reclamantelor, decizia atacată trebuie anulată, în temeiul articolului 263 TFUE, pentru încălcarea obligației de motivare de către Parlament, întrucât acesta a furnizat o motivare insuficientă în privința ofertei tehnice a reclamantelor, cu care au participat la procedura de atribuire în litigiu.

Reclamantele susțin că motivația furnizată pentru punctajul atribuit ofertei lor tehnice și ofertei celorlalți ofertanți pentru lotul 3 din procedura de atribuire în litigiu, în măsura în care privește anumite subcriterii de atribuire, nu le dă posibilitatea de a înțelege nici motivele punctajului atribuit ofertei lor, nici caracteristicile și avantajele ofertei celorlalți ofertanți. Reclamantele afirmă că, dacă ar avea la dispoziție o motivare suficientă pentru punctajul atribuit ofertei lor tehnice, și-ar putea susține mai bine propria apărare.

Reclamantele afirmă și că Parlamentul nu a respectat documentele contractuale (specificațiile privind obligațiile și instrucțiunile suplimentare) prevăzute de acesta, în cadrul metodei de evaluare a ofertelor economice ale ofertanților, și care sunt obligatorii pentru Parlament. Astfel, Parlamentul a încălcat și regulamentul financiar și regulamentul de punere în aplicare a acestuia, în temeiul cărora autoritatea contractantă desfășoară procedura de atribuire conform documentelor contractuale și cu respectarea principiilor generale de drept al Uniunii.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/43


Acțiune introdusă la 24 octombrie 2014 – VTB Bank/Consiliul

(Cauza T-734/14)

(2015/C 016/67)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: VTB Bank OAO (Sankt Petersburg, Rusia) (reprezentanți: M. Lester, Barrister, C. Claypoole, Solicitor și J. Ruiz Calzado, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea, în temeiul articolului 263 TFUE, a Deciziei 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 (1), a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 (2), a Deciziei 2014/659/PESC a Consiliului din 8 septembrie 2014 (3) și a Regulamentului (UE) nr. 960/2014 al Consiliului din 8 septembrie 2014 (4), în măsura în care o privesc pe reclamantă;

declararea, în temeiul articolului 277 TFUE, a nelegalității/inaplicabilității articolului 1 din Decizia 2014/512/PESC, a articolului 5 din Regulamentul nr. 833/2014, a articolului 1 din Decizia 2014/659/PESC și a articolului 1 alineatul (5) din Regulamentul nr. 960/2014.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă șase motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că Consiliul nu a motivat în mod adecvat sau suficient includerea reclamantei pe listele din Decizia 2014/512/PESC, din Regulamentul nr. 833/2014, din Decizia 2014/659/PESC și din Regulamentul nr. 960/2014 (denumite în continuare „actele atacate”). Consiliul trebuie să indice motivele specifice pentru care o entitate determinată a fost vizată de măsurile restrictive în cauză. Consiliul nu a motivat în niciun fel decizia sa de a aplica actele atacate reclamantei sau nu a furnizat, cu titlu subsidiar, motive suficiente/adecvate sau nici măcar nu a notificat reclamantei includerea sa, astfel încât nu a îndeplinit această obligație.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că Consiliul a săvârșit o eroare vădită atunci când a considerat că reclamanta îndeplinește criteriile pentru includerea pe listele din actele atacate. Reclamanta nu este administrată de statul rus și nu are vreo „împuternicire specială pentru promovarea competitivității economiei rusești și a diversificării acesteia și pentru favorizarea investițiilor”.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că Consiliul nu a respectat dreptul reclamantei la apărare și la protecție jurisdicțională efectivă. Consiliul nu a notificat reclamantei includerea sa în actele atacate, nu a prezentat motive pentru această includere sau vreo probă în susținerea acesteia și nu a i-a dat ocazia de a formula observații ca răspuns, încălcându-i astfel dreptul la apărare, precum și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă din partea Tribunalului.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că Consiliul a încălcat, fără justificare sau proporționalitate, drepturile fundamentale ale reclamantei, inclusiv dreptul său la protecția proprietății, activității comerciale și reputației. Mai concret, includerea reclamantei în actele atacate constituie o restrângere nejustificată și disproporționată a dreptului său la exercitarea netulburată a posesiei și a folosinței bunurilor sale, consacrat la articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și la articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, precum și a reputației sale.

5.

În ceea ce privește excepția de nelegalitate, primul motiv, întemeiat pe faptul că articolul 1 din Decizia 2014/512/PESC, articolul 5 din Regulamentul nr. 833/2014, articolul 1 din Decizia 2014/659/PESC și articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul nr. 960/2014 sunt nelegale întrucât nu sunt necesare sau proporționale cu obiectivele pe care actele atacate sunt aparent destinate să le atingă, și anume exercitarea de presiuni asupra guvernului rus pentru schimbarea politicii sale față de Ucraina.

6.

În ceea ce privește excepția de nelegalitate, al doilea motiv, întemeiat pe faptul că actele atacate încalcă obligațiile internaționale ale Uniunii Europene, inclusiv obligațiile Uniunii în temeiul articolului II alineatul (1), al articolului XVI și al articolului XVII din GATS, precum și anumite dispoziții ale Acordului de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte. De asemenea, ca urmare a actelor atacate, statele membre încalcă obligațiile care le revin în temeiul tratatelor de prietenie, comerț și navigație și al altor tratate similare.


(1)  JO L 229, 31.7.2014, p. 13.

(2)  JO L 229, 31.7.2014, p. 1.

(3)  JO L 271, 12.9.2014, p. 54.

(4)  JO L 271, 19.9.2014, p. 3.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/44


Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2014 – Chung-Yuan Chang/OAPI – BSH (AROMA)

(Cauza T-749/14)

(2015/C 016/68)

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamant: Peter Chung-Yuan Chang (San Diego, Statele Unite) (reprezentant: A. Sanz-Bermell y Martínez, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Germania)

Datele privind procedura în fața OAPI

Titularul mărcii în litigiu: reclamantul

Marca în litigiu: înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii verbale AROMA – înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană nr. 924502

Procedura care s-a aflat pe rolul OAPI: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a OAPI din 4 septembrie 2014 în cauza R 1887/2013-4

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și în consecință respingerea cererii de declarare a nulității formulate de BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, declarând validitatea acordării mărcii comunitare EM nr. 924 502 pentru produse din clasa 7: „Aparate electrice pentru bucătărie, și anume mixere, storcătoare prin centrifugare, mașini pentru fabricarea pastelor comestibile, roboți de bucătărie și malaxoare” și clasa 11: „Aparate de gătit electrice, și anume cuptoare pentru uz casnic, aparate electrocasnice pentru prepararea pâinii, aparate de gătit cu aburi, grătare, friteuze, prăjitoare de pâine, aparate pentru copt vafe, plite de masă pentru supă, aparate pentru fiert orezul, aparate pentru deshidratarea alimentelor, tigăi, oale sub presiune, plite, cuptoare pentru prăjit și cuptoare pentru rotiserii, mașini de înghețată, oale pentru gătire lentă” pentru produsele solicitate; și

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/45


Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2014 – Musso/Parlamentul

(Cauza T-772/14)

(2015/C 016/69)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: François Musso (Ajaccio, Franța) (reprezentant: A. Gross, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

admiterea prezentei acțiuni și declararea temeiniciei acesteia;

anularea deciziei din 22 septembrie 2014;

în principal, în temeiul încălcării principiului termenului rezonabil care afectează eventual exercitarea dreptului la apărare;

sau în temeiul neregularității de formă pentru lipsa corectitudinii și a caracterului cert al creanței;

cu titlu subsidiar, dispunerea conexării prezentei acțiuni cu acțiunea Musso/Parlamentul European (număr de înregistrare 633447, cauza T-589/14) din 8 august 2014;

cu titlu mai subsidiar, anularea deciziei din 22 septembrie 2014 afectată și rezultată din decizia din 26 iunie 2014, care riscă ea însăși anularea solicitată prin acțiunea din 8 august 2014 (Musso/Parlamentul European, număr de înregistrare 633447, cauza T-589/14);

în temeiul neregularității de formă pentru lipsa semnăturii președintelui pe decizia din 26 iunie 2014;

sau în temeiul încălcării dreptului la apărare pentru lipsa de publicitate a deciziei din 17 iulie 1996 care servește drept temei pentru decizia din 26 iunie 2014;

sau în temeiul insuficienței motivelor deciziei din 26 iunie 2014;

sau în temeiul încălcării principiului termenului rezonabil care afectează exercitarea dreptului la apărare;

sau în temeiul încălcării principiului dreptului dobândit;

constatarea că reclamantul își păstrează toate celelalte drepturi, acțiuni și motive de care se poate prevala;

obligarea pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă opt motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe încălcarea principiului termenului rezonabil care afectează exercitarea dreptului la apărare al reclamantului, în măsura în care decizia din 22 septembrie 2014, și anume nota de debit atacată, ar fi fost emisă la douăsprezece luni după ce Parlamentul ar fi constatat creanța sa față de reclamant.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe o neregularitate de formă a notei de debit atacate, în măsura în care creanța Parlamentului nu ar fi nici certă nici corectă în sensul articolului 81 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 (1) și în plus, nu ar putea fi verificată.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe o neregularitate de formă a deciziei din 26 iunie 2014, în urma căreia a fost emisă nota de debit atacată, în măsura în care decizia menționată nu a fost semnată de președintele Parlamentului conform Regulamentului de procedură al Parlamentului European.

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe o încălcare a dreptului la apărare al reclamantului, în măsura în care decizia din 17 iulie 1996 care a servit drept temei deciziei atacate din 26 iunie 2014 nu ar fi fost publicată, cu încălcarea articolului 28 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

5.

Al cincilea motiv întemeiat pe o încălcare a principiului contradictorialității.

6.

Al șaselea motiv întemeiat pe insuficiența motivelor deciziei din 26 iunie 2014 menționate mai sus.

7.

Al șaptelea motiv întemeiat pe o încălcare a principiului termenului rezonabil, Parlamentul așteptând opt ani înainte de a lansa procedura de recuperare împotriva reclamantului.

8.

Al optulea motiv întemeiat pe o încălcare a principiului dreptului dobândit, în măsura în care decizia din 26 iunie 2014, în urma căreia a fost emisă nota de debit atacată, ar pune în discuție drepturile la pensie pe care reclamantul le-ar fi dobândit la 3 august 1994.


(1)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, p. 1).


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/47


Ordonanța Tribunalului din 11 noiembrie 2014 – Meda/OAPI – Takeda (PANTOPREM)

(Cauza T-647/13) (1)

(2015/C 016/70)

Limba de procedură: germana

Președintele Camerei a noua a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 39, 8.2.2014.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/48


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 noiembrie 2014 – De Nicola/BEI

(Cauza F-59/09 RENV) (1)

(Funcție publică - Trimitere spre rejudecare Tribunalului după anulare - Personalul BEI - Evaluare anuală - Reglementare internă - Procedură de recurs - Dreptul de a fi ascultat - Încălcare de către comitetul de recurs - Nelegalitatea deciziei comitetului de recurs - Hărțuire morală - Nepronunțare asupra fondului în privința cererilor de reparare a prejudiciilor)

(2015/C 016/71)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (BEI) (reprezentanți: T. Gilliams și G. Nuvoli, în calitate de agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea promovărilor decise la 29 aprilie 2008 care nu includ numele reclamantului, precum și a evaluării reclamantului pentru anul 2007. Pe de altă parte, anularea deciziei comitetului de recurs de a continua să se considere sesizat în pofida unei cereri de recuzare. În sfârșit, stabilirea faptului că reclamantul este victimă a hărțuirii morale, precum și obligarea pârâtei la încetarea actelor de hărțuire și la repararea prejudiciului moral și patrimonial.

Dispozitivul

1)

Anulează decizia comitetului de recurs al Băncii Europene de Investiții din 14 noiembrie 2008.

2)

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei în privința cererilor de reparare a prejudiciilor pretins suferite ca urmare a hărțuirii morale.

3)

Respinge în rest acțiunea.

4)

Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul De Nicola în cauzele F-59/09, T-264/11 P și F-59/09 RENV.


(1)  JO C 205, 29.8.2009, p. 49.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/48


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 noiembrie 2014 – McCoy/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-156/12) (1)

(Funcție publică - Funcționari - Acțiune în despăgubire - Comportament culpabil - Hărțuire din partea unor superiori ierarhici - Boală profesională - Despăgubire acordată în temeiul articolului 73 din statut care nu repară integralitatea prejudiciului suferit - Cerere de despăgubire suplimentară)

(2015/C 016/72)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: McCoy (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Comitetul Regiunilor (reprezentanți: S. Bachotet și J.C Cañoto Argüelles, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei prin care se respinge acordarea de despăgubiri pentru comportamentul culpabil al Comitetului Regiunilor și cererea de reparare a prejudiciului material și moral

Dispozitivul

1)

Obligă Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene la plata sumei de 20 000 de euro în favoarea domnului McCoy.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile de judecată efectuate de domnul McCoy.


(1)  JO C 71, 9.3.2013, p. 31.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/49


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 noiembrie 2014 – EH/Comisia

(Cauza F-42/14) (1)

(Funcție publică - Funcționar - Remunerație - Alocații familiale - Regulă împotriva cumulului alocațiilor naționale și statutare - Perceperea de către soțul funcționarului a unor alocații familiale naționale - Lipsa declarației funcționarului cu privire la schimbarea situației personale către administrația sa - Procedură disciplinară - Sancțiune disciplinară - Scădere de treaptă - Proporționalitate - Motivare - Circumstanțe atenuante - Lipsa de diligență a administrației)

(2015/C 016/73)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: EH (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Ehrbar, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a aplica reclamantului sancțiunea retrogradării cu trei trepte pentru încălcarea normei care interzice cumulul alocațiilor familiale naționale și statutare

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

EH suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 212, 7.7.2014, p. 45.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/50


Acțiune introdusă la 17 noiembrie 2014 – ZZ/Comisia

(Cauza F-133/14)

(2015/C 016/74)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: J.-N. Louis, R. Metz, D. Verbeke, avocați)

Pârâtă: Comisia

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantului în sistemul de pensii al Uniunii, decizie care aplică noile DGE privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire a modului de calcul al sporului drepturilor sale de pensie dobândite anterior intrării sale în serviciu la Comisie;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.


19.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/50


Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2014 – ZZ/EMA

(Cauza F-135/14)

(2015/C 016/75)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot, avocați)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a conferi reclamantului un statut pasiv.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 31 ianuarie 2014 a EMA de a conferi reclamantului un statut pasiv de la 1 februarie 2014 până la pretinsa expirare a contractului său la 15 martie 2014, împreună cu scrisoarea din 14 martie 2014 cu scopul pretins „de a clarifica” motivul conferirii statutului pasiv;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei EMA din 15 august 2014, de respingere a plângerii reclamantului din 24 aprilie 2014 împotriva deciziilor susmenționate;

repararea prejudiciului moral suferit de reclamant și estimat la 20 000 de euro;

obligarea EMA la plata integrală a cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant în legătură cu prezenta acțiune.