ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 433

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
3 decembrie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2014/C 433/01

Retragere a notificării unei concentrări (Cazul M.7417 – Sime Darby/New Britain Palm Oil) ( 1 )

1

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2014/C 433/02

Concluziile Consiliului privind politica audiovizuală europeană în era digitală

2

 

Comisia Europeană

2014/C 433/03

Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare: 0,05 % în 1 decembrie 2014 – Rata de schimb a monedei euro

6

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2014/C 433/04

Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit

7

 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2014/C 433/05

Aviz de deschidere a unei anchete privind absorbția măsurilor referitoare la importurile de anumite tipuri de sârmă din oțel inoxidabil originare din India

8

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

 

Comisia Europeană

2014/C 433/06

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7460 – Scholz Recycling/Thyssen Alfa Rohstoffhandel/Noris Metallrecycling JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

17

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

3.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 433/1


Retragere a notificării unei concentrări

(Cazul M.7417 – Sime Darby/New Britain Palm Oil)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/C 433/01)

[Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului]

La data de 31 octombrie 2014, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse între Sime Darby Bhd si New Britain Palm Oil Limited. La data de 27 noiembrie 2014, partea (părțile) care a (au) trimis notificarea a (au) informat Comisia în legătură cu retragerea notificării sale/lor.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ŞI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

3.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 433/2


Concluziile Consiliului privind politica audiovizuală europeană în era digitală

(2014/C 433/02)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

RECUNOSCÂND CĂ:

1.

industria audiovizuală este esențială atât pentru generarea de creștere economică și de locuri de muncă durabile, cât și pentru promovarea diversității culturale și lingvistice, reprezentând, prin urmare, un element-cheie pentru agenda economică, culturală și socială a UE și mai ales pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

2.

în contextul unor schimbări tehnologice rapide și al unor evoluții imprevizibile ale pieței, este crucială încurajarea diversității culturale și lingvistice, precum și a competitivității în toate măsurile de politică la nivel european și la nivelul statelor membre, care afectează industria europeană a audiovizualului.

REMARCÂND CĂ:

3.

revoluția digitală a avut un efect profund asupra peisajului audiovizual, care este caracterizat în prezent de coexistența cinematografiei, serviciilor mass-media audiovizuale lineare, cum ar fi televiziunea, și a noilor servicii mass-media neliniare, precum video la cerere. Estomparea diferențelor dintre serviciile mass-media audiovizuale lineare și cele nelineare face necesară evaluarea caracterului adecvat al dispozițiilor legislative existente ale UE.

4.

convergența mass-media oferă, de asemenea, noi posibilități de distribuire a conținutului audiovizual, acesta impunând, la rândul său, mediului de afaceri și de reglementare să se adapteze.

5.

piețele audiovizuale sunt încă orientate către televiziune și cinema; cu toate acestea, există schimbări majore evidente în comportamentul publicului în ceea ce privește conținutul audiovizual, în special în rândul tinerilor, care utilizează din ce în ce mai mult serviciile online. În general, publicul solicită și se așteaptă să aibă acces imediat la conținut nou oricând, oriunde și pe orice dispozitiv. Cu toate acestea, în Europa, unde piețele sunt fragmentate, oferta legală de conținut nu satisface întotdeauna această cerere transfrontalieră.

6.

ca răspuns la aceste evoluții, este responsabilitatea factorilor de decizie să analizeze modul în care ar putea contribui la crearea unei piețe unice dinamice pentru un conținut audiovizual care să răspundă cererii cetățenilor, furnizorilor de conținut și titularilor de drepturi, asigurând în același timp diversitatea culturală și lingvistică.

CONVENIND CĂ:

7.

în contextul erei digitale, drepturile de autor ar trebui să continue să îndeplinească rolul de a proteja și de a stimula creația și de a asigura o remunerare adecvată pentru titularii de drepturi, permițând, în același timp, dezvoltarea de noi servicii inovatoare și accesul transfrontalier pentru cetățeni.

8.

principalele obiective ale politicii europene în domeniul audiovizualului în era digitală sunt:

(a)

să faciliteze furnizarea de conținut amplu, divers din punct de vedere cultural și lingvistic, precum și de înaltă calitate;

(b)

să satisfacă cererea publicului prin asigurarea accesului facil, prompt, transfrontalier și legal la conținut, a circulației transfrontaliere depline a operelor audiovizuale europene și a vizibilității și prezenței operelor europene pe toate platformele de distribuție;

(c)

să asigure condiții egale de competitivitate pentru furnizorii de servicii mass-media audiovizuale în cadrul pieței unice.

9.

pentru ca aceste obiective să fie atinse, este important: să se asigure pluralismul mass-mediei; să se promoveze neutralitatea tehnologică a pieței unice a audiovizualului; să se apere interesele publice, inclusiv responsabilitatea actuală a statelor membre pentru siguranța națională, pentru protecția publicului, în special a minorilor, precum și pentru accesul pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu handicap; să se sprijine educația în domeniul mass-media, în special în rândul copiilor și al tinerilor; și să se promoveze accesul la patrimoniul cinematografic european și cultura cinematografică.

SALUTĂ:

10.

Comunicarea Comisiei intitulată „Filmul european în era digitală — Crearea unei legături între diversitatea culturală și competitivitate” (1);

Comunicarea Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme și alte opere audiovizuale (2);

Cartea verde privind pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale: creșterea economică, creația și valorile (3).

INVITĂ COMISIA:

11.

să finalizeze fără întârziere efectuarea evaluării (4) Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMA) (5), având în vedere schimbările tehnologice și de piață rapide care au apărut în urma trecerii la era digitală, și să prezinte, pe baza rezultatelor acestei evaluări, o propunere adecvată de revizuire a directivei în cauză cât mai rapid cu putință, respectându-se principiul subsidiarității.

12.

să pună în aplicare procesul de dialog structurat despre politica cinematografică în Europa prin intermediul Forumului filmului european (6) și să utilizeze rezultatele forumului și în scopul evaluării la mijlocul perioadei a programului Europa Creativă (subprogramul MEDIA) care vizează remodelarea liniilor de acțiune, sporind complementaritatea cu programele naționale de sprijin și adaptarea acestora la nevoile în schimbare ale pieței.

13.

să promoveze utilizarea programelor Erasmus+, Orizont 2020 și COSME pentru finanțarea educației, a formării, precum și a activităților de cercetare și de inovare care stau la baza sectorului audiovizual.

A.   MEDIUL DE AFACERI

INVITĂ COMISIA SI STATELE MEMBRE, ÎN LIMITA DOMENIILOR LOR DE COMPETENȚĂ ȘI CU RESPECTAREA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂȚII, LA:

14.

testarea impactului noilor modalități de difuzare a filmelor în cadrul programului Europa Creativă (subprogramul MEDIA) și explorarea posibilităților de testare a acestor abordări ca parte a obiectivelor politicilor cinematografice naționale.

15.

încurajarea practicilor care fac mai ușoară acordarea de licențe pentru serviciile mass-media audiovizuale multiteritoriale online.

16.

încurajarea schimburilor și a cooperării internaționale între actorii care își desfășoară activitatea în cadrul lanțului audiovizual, de asemenea cu scopul de a îmbunătăți nivelul de agregare al informațiilor și al datelor statistice, și sporirea, în acest sens, a cooperării cu Observatorul European al Audiovizualului.

INVITĂ STATELE MEMBRE:

17.

să se asigure că legislația și programele de finanțare publică fac posibile inovarea și experimentarea în ceea ce privește intervalele de distribuție, un exemplu constituindu-l lansarea simultană pe diferite platforme.

B.   FINANȚAREA PUBLICĂ ȘI ACCESUL LA FINANȚARE

INVITĂ COMISIA:

18.

să intensifice pregătirile pentru mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative, astfel cum se prevede în cadrul programului Europa Creativă (7), în vederea instituirii acestuia în 2016.

INVITĂ COMISIA ȘI STATELE MEMBRE, ÎN LIMITA DOMENIILOR LOR DE COMPETENȚĂ ȘI CU RESPECTAREA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂȚII, LA:

19.

încurajarea reechilibrării finanțării publice a operelor audiovizuale în favoarea dezvoltării, distribuției și promovării.

20.

promovarea complementarității între măsurile de sprijin ale UE, în special programul Europa Creativă (subprogramul MEDIA) și măsurile de sprijin la nivel național și regional.

21.

încurajarea finanțării pentru digitizarea și conservarea patrimoniului cinematografic și a materialelor conexe.

INVITĂ STATELE MEMBRE:

22.

să promoveze crearea, ori de câte ori este cazul, a unor fonduri de garantare și a unor fonduri de investiții cofinanțate de investitori publici și privați.

23.

să promoveze consolidarea capacităților în vederea sprijinirii băncilor și a intermediarilor financiari în finanțarea companiilor audiovizuale, în conformitate cu sistemul de consolidare a capacității prevăzut de programul Europa Creativă.

C.   EDUCAȚIA ÎN DOMENIUL MASS-MEDIEI ȘI AL CINEMATOGRAFIEI ȘI PATRIMONIUL CINEMATOGRAFIC

INVITĂ COMISIA:

24.

să evalueze și să disemineze rezultatele activităților de educație cinematografică finanțate în cadrul programului Europa Creativă (subprogramul MEDIA).

25.

să sprijine și să coordoneze eforturile de evaluare, la nivelul UE, la nivel național și local, a nivelurilor de educație în domeniul mass-media al cetățenilor europeni, în cadrul activității grupului de experți în domeniul competenței mediatice.

INVITĂ COMISIA ȘI STATELE MEMBRE, ÎN LIMITA DOMENIILOR LOR DE COMPETENȚĂ ȘI CU RESPECTAREA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂȚII, LA:

26.

promovarea bunelor practici și a cercetării pe tema includerii educației în domeniul mass-media în programele formale de educație și formare, precum și în sectorul învățării nonformale și informale.

27.

să utilizeze patrimoniul cinematografic ca instrument de promovare a culturilor și a valorilor europene în afara Europei.

INVITĂ STATELE MEMBRE:

28.

să promoveze utilizarea operelor cinematografice și audiovizuale la toate nivelurile de educație și formare, inclusiv în cadrul învățării nonformale și informale, axându-se în special asupra competențelor de înțelegere, de analiză critică și de selectare a conținutului, precum și pe schimbul de bune practici și de materiale didactice.

29.

să încurajeze rolul de platformă al festivalurilor naționale de film în ceea ce privește promovarea educației cinematografice.

30.

să valorifice mai bine posibilitățile oferite de fondurile structurale ale UE pentru sprijinirea acțiunilor care favorizează protecția, digitizarea și circulația patrimoniului audiovizual (atât cel al operelor de televiziune, cât și cel al operelor cinematografice), încurajând în același timp experimentarea unor noi strategii și canale de distribuție.

31.

să încurajeze reutilizarea inovatoare a patrimoniului audiovizual (atât cel al operelor de televiziune, cât și cel al operelor cinematografice).

D.   CADRUL DE REGLEMENTARE

INVITĂ COMISIA:

32.

să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte atunci când efectuează evaluarea Directivei DSMA (8):

(a)

să evalueze dacă actuala distincție între serviciile mass-media audiovizuale liniare și neliniare în materie de reglementare este în continuare adecvată în contextul erei digitale;

(b)

să evalueze funcționarea principiului „țării de origine” în peisajul audiovizual;

(c)

să evalueze cea mai eficace modalitate de a crea condiții de concurență echitabile între toți actorii implicați în lanțul valoric;

(d)

să evalueze eficacitatea măsurilor privind promovarea operelor europene, astfel cum este prevăzut în Directiva DSMA, având în vedere măsuri alternative de asigurare a unei promovări eficiente a operelor europene în mediul digital;

(e)

să evalueze funcționarea normelor actuale în materie de publicitate;

(f)

să asigure un nivel ridicat de protecție a minorilor în ceea ce privește toate serviciile mass-media audiovizuale.

33.

să prezinte propunerile necesare pentru a continua modernizarea cadrului UE privind dreptul de autor având în vedere tranziția spre era digitală, ceea ce va aduce beneficii atât economiei europene, cât și diversității culturale; printre altele, să faciliteze accesul online, legal și transfrontalier la operele audiovizuale, să promoveze circulația transnațională online a operelor audiovizuale, să îi protejeze și să îi recompenseze pe autori și pe alți titulari de drepturi, să asigure un cadru echilibrat al drepturilor, îndatoririlor și responsabilităților de-a lungul întregului lanț valoric și să îmbunătățească nivelul de digitizare și disponibilitatea online a patrimoniului cinematografic.


(1)  Documentul 10024/14.

(2)  JO C 332, 15.11.2013, p. 1.

(3)  Documentul 8934/13.

(4)  Evaluarea REFIT.

(5)  Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Comisiei (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

(6)  Lansat prin Comunicarea Comisiei privind filmul european în era digitală.

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European şi al Comisiei (JO L 347, 20.12.2013, p. 221).

(8)  Evaluarea REFIT a Directivei DSMA este prevăzută pentru 2015 (documentul 10648/14).


Comisia Europeană

3.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 433/6


Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare (1):

0,05 % în 1 decembrie 2014

Rata de schimb a monedei euro (2)

2 decembrie 2014

(2014/C 433/03)

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2424

JPY

yen japonez

148,08

DKK

coroana daneză

7,4406

GBP

lira sterlină

0,79360

SEK

coroana suedeză

9,2795

CHF

franc elvețian

1,2040

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

8,6970

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

27,605

HUF

forint maghiar

306,93

LTL

litas lituanian

3,4528

PLN

zlot polonez

4,1637

RON

leu românesc nou

4,4288

TRY

lira turcească

2,7655

AUD

dolar australian

1,4720

CAD

dolar canadian

1,4125

HKD

dolar Hong Kong

9,6348

NZD

dolar neozeelandez

1,5884

SGD

dolar Singapore

1,6242

KRW

won sud-coreean

1 382,24

ZAR

rand sud-african

13,7499

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,6413

HRK

kuna croată

7,6755

IDR

rupia indoneziană

15 272,20

MYR

ringgit Malaiezia

4,2705

PHP

peso Filipine

55,649

RUB

rubla rusească

66,2670

THB

baht thailandez

40,825

BRL

real brazilian

3,1875

MXN

peso mexican

17,4172

INR

rupie indiană

76,8834


(1)  Rată aplicată pentru ultima operație efectuată înainte de ziua indicată. În cazul unui anunț de licitație cu rată variabilă, rata dobânzii este rata marginală.

(2)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

3.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 433/7


Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit

(2014/C 433/04)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), a fost luată o decizie de încetare a activităților de pescuit, prezentată în tabelul următor:

Data și ora încetării activităților

24.10.2014

Durată

24.10.2014-31.12.2014

Stat membru

Irlanda

Stoc sau grup de stocuri

PLE/7HJK.

Specie

Cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

Zonă

VIIh, VIIj și VIIk

Tip sau tipuri de nave de pescuit

Numărul de referință

72/TQ43


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.


V Anunţuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

3.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 433/8


Aviz de deschidere a unei anchete privind absorbția măsurilor referitoare la importurile de anumite tipuri de sârmă din oțel inoxidabil originare din India

(2014/C 433/05)

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o cerere formulată în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), prin care i se solicită să ancheteze dacă măsurile antidumping instituite la importurile de anumite tipuri de sârmă din oțel inoxidabil originare din India au avut un efect asupra prețurilor de export, a prețurilor de revânzare sau a prețurilor ulterioare de vânzare în Uniune.

1.   Cererea de efectuare a unei anchete privind absorbția măsurilor

Cererea a fost depusă la data de 21 octombrie 2014, de Confederația Europeană a Industriilor Siderurgice – „Eurofer” (denumită în continuare „solicitantul”), în numele unor producători care reprezintă peste 25 % din producția totală de anumite tipuri de sârmă din oțel inoxidabil a Uniunii.

2.   Produsul care face obiectul anchetei

Produsul care face obiectul anchetei este sârma din oțel inoxidabil cu un conținut în greutate de:

minimum 2,5 % nichel, alta decât sârma cu un conținut de nichel de minimum 28 %, dar de maximum 31 % în greutate și cu un conținut de crom de minimum 20 %, dar de maximum 22 % în greutate;

maximum 2,5 % nichel, alta decât sârma cu un conținut de crom de minimum 13 %, dar de maximum 25 % în greutate și cu un conținut de aluminiu de minimum 3,5 %, dar de maximum 6 % în greutate,

originară din India (denumită în continuare „produsul care face obiectul anchetei”), încadrată în prezent la codurile NC 7223 00 19 și 7223 00 99.

3.   Măsurile existente

Măsurile aflate în prezent în vigoare constau într-o taxă antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului (2).

4.   Motivele efectuării unei anchete privind absorbția măsurilor

Solicitantul a furnizat suficiente elemente de probă care demonstrează că, după perioada de anchetă inițială, precum și înainte și după instituirea taxelor antidumping la importurile de produs care face obiectul anchetei, prețurile de export au scăzut, iar modificările suferite de prețurile de revânzare sau de vânzare ulterioară în Uniune au fost insuficiente. Aceasta a determinat o creștere a marjei de dumping care a împiedicat efectele corective preconizate ale măsurilor în vigoare. Elementele de probă prezentate în cerere arată că tendința de scădere a prețurilor nu poate fi explicată prin variațiile prețurilor materiei prime, ale cheltuielilor cu energia, ale costurilor cu forța de muncă, ale nivelurilor taxelor sau ale cursului de schimb.

În plus, solicitantul a furnizat elemente de probă care arată că importurile de produs care face obiectul anchetei au continuat să pătrundă pe piața Uniunii în cantități semnificative.

5.   Procedura

Odată ce a constatat, după informarea statelor membre, că cererea a fost depusă de către industria din Uniune sau în numele acesteia și că există suficiente elemente de probă care să justifice deschiderea unei anchete privind absorbția măsurilor, Comisia deschide, în temeiul articolului 12 din regulamentul de bază, o anchetă privind absorbția măsurilor.

5.1.    Anchetarea producătorilor-exportatori

5.1.1.   Procedura de selectare a producătorilor-exportatori care vor face obiectul anchetei în India

(a)   Eșantionarea

Având în vedere numărul potențial mare de producători-exportatori din India (denumită în continuare „țara în cauză”) implicați în această procedură și pentru a finaliza în termenele prevăzute ancheta privind absorbția măsurilor, Comisia poate limita numărul de producători-exportatori care urmează să facă obiectul anchetei la un număr rezonabil, prin selectarea unui eșantion (acest proces este denumit și „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți producătorii-exportatori sau reprezentanții care acționează în numele acestora sunt invitați să se prezinte Comisiei. Părțile respective trebuie să procedeze astfel în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor care sunt solicitate în anexa I la prezentul aviz. În același termen, părțile respective trebuie să informeze Comisia dacă solicită o reexaminare a valorii normale în temeiul articolului 12 alineatul (5) din regulamentul de bază. În cazul în care ancheta privind absorbția măsurilor implică o reexaminare a valorilor normale, înregistrarea importurilor poate deveni obligatorie în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, până la stabilirea rezultatului noii anchete.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de producători-exportatori, Comisia va contacta și autoritățile din țara în cauză și poate contacta orice asociație cunoscută de producători-exportatori.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice alte informații relevante privind selectarea eșantionului, în afara informațiilor solicitate mai sus, trebuie să le comunice în termen de 21 de zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Dacă este necesar să se constituie un eșantion, producătorii-exportatori pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune care poate fi examinat în mod rezonabil în timpul aflat la dispoziție, ținând seama de eșantionul și de examinarea individuală din ancheta inițială. Comisia va informa toți producătorii-exportatori cunoscuți, autoritățile țării în cauză și asociațiile de producători-exportatori, prin intermediul autorităților țării în cauză, dacă este cazul, cu privire la societățile selectate să facă parte din eșantion.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru ancheta sa referitoare la producătorii-exportatori, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori selectați pentru a fi incluși în eșantion, oricărei asociații cunoscute de producători-exportatori, precum și autorităților țării în cauză.

Toți producătorii-exportatori care au fost selectați pentru a fi incluși în eșantion trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării privind constituirea eșantionului, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel. Părțile care au solicitat o reexaminare a valorii normale și care au fost selectate să facă parte din eșantion vor trebui să furnizeze, în același termen, informații complete cu privire la valorile normale, susținute în mod corespunzător de dovezi.

Fără a aduce atingere eventualei aplicări a articolului 18 din regulamentul de bază, societățile care au fost de acord cu eventuala lor includere în eșantion, dar care nu sunt selectate pentru a face parte din acesta, vor fi considerate a fi cooperante (ele sunt denumite în continuare „producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion”).

5.2.    Anchetarea importatorilor neafiliați  (3)

Importatorii neafiliați care importă produsul care face obiectul anchetei din țara în cauză în Uniune sunt invitați să participe la această anchetă.

Având în vedere numărul potențial mare de importatori neafiliați implicați în această procedură și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia poate limita ancheta la un număr rezonabil de importatori neafiliați care vor fi anchetați prin selectarea unui eșantion (acest procedeu este denumit și „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți importatorii neafiliați sau reprezentanții care acționează în numele acestora sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile respective trebuie să procedeze astfel în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor solicitate în anexa II la prezentul aviz.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare în vederea selectării eșantionului de importatori neafiliați, Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociație de importatori cunoscută.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice alte informații relevante privind selectarea eșantionului, în afara informațiilor solicitate mai sus, trebuie să le comunice în termen de 21 de zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Dacă este necesar să se constituie un eșantion, importatorii pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune de produs care face obiectul anchetei, care poate fi, în mod rezonabil, examinat în timpul aflat la dispoziție. Comisia va notifica societățile selectate pentru a fi incluse în eșantion tuturor importatorilor neafiliați cunoscuți și tuturor asociațiilor de importatori cunoscute.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru ancheta sa, Comisia va trimite chestionare importatorilor neafiliați incluși în eșantion, precum și tuturor asociațiilor de importatori cunoscute. Aceste părți trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării cu privire la selectarea eșantionului, cu excepția cazului în care se precizează altfel.

5.3.    Alte observații scrise

În conformitate cu dispozițiile prezentului aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă justificative. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, informațiile respective și elementele de probă justificative trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.4.    Posibilitatea audierii de către serviciile Comisiei responsabile cu ancheta

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile de anchetă. Orice cerere de a face obiectul audierii se adresează în scris și precizează motivele pe care se întemeiază. Pentru audieri privind aspecte care țin de stadiul inițial al anchetei, cererea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, orice solicitare de audiere trebuie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

5.5.    Instrucțiuni de transmitere a observațiilor prezentate în scris, a chestionarelor completate și a corespondenței

Toate informațiile prezentate în scris, inclusiv cele solicitate prin prezentul aviz, chestionarele completate și corespondența furnizate de părțile interesate cu titlu confidențial poartă mențiunea „Limited” (acces limitat) (4).

Tuturor părților interesate care transmit informații purtând mențiunea „Limited” („acces limitat”) li se solicită să furnizeze rezumate cu caracter neconfidențial ale acestora, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate). Aceste rezumate ar trebui să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a substanței informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte interesată care transmite informații confidențiale nu furnizează și un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și la calitatea solicitate, informațiile respective pot să nu fie luate în considerare.

Părțile interesate sunt invitate să transmită toate observațiile și solicitările prin e-mail, inclusiv împuternicirile și fișele de certificare scanate, cu excepția răspunsurilor voluminoase, care trebuie să fie prezentate pe suport CD-ROM sau DVD, în persoană sau prin scrisoare recomandată. Prin utilizarea e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu normele aplicabile transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES”, care este publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152581.pdf Părțile interesate trebuie să își indice numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată este o adresă de e-mail oficială funcțională care este consultată zilnic. După ce datele de contact au fost transmise, Comisia va comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau a cazului în care natura documentului care trebuie trimis impune utilizarea unui scrisori recomandate. Pentru norme și informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, incluzând principiile care se aplică informațiilor transmise prin e-mail, părțile interesate ar trebui să consulte instrucțiunile privind comunicarea cu părțile interesate, menționate anterior.

Adresa pentru corespondență a Comisiei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

Rue de la Loi/Wetstraat 170

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SSW-R610-ABSORPTION@ec.europa.eu

6.   Lipsa de cooperare

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare, nu le furnizează în termenele prevăzute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

Dacă se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, informațiile pot să nu fie luate în considerare și pot fi utilizate datele disponibile.

În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei ar putea fi mai puțin favorabil respectivei părți decât dacă ar fi cooperat.

Lipsa unui răspuns transmis pe cale electronică nu este considerată lipsă de cooperare, cu condiția ca partea interesată respectivă să demonstreze că prezentarea răspunsului în forma cerută ar genera sarcini sau costuri suplimentare excesive nerezonabile. Partea interesată ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens.

7.   Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cererile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de prelungire a termenelor și cererile unor părți terțe de a fi audiate. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o anumită parte interesată și poate acționa drept mediator pentru a asigura exercitarea pe deplin a drepturilor la apărare ale părților interesate.

Orice cerere de audiere de către consilierul-auditor trebuie efectuată în scris și trebuie justificată. Pentru audieri privind aspecte care țin de stadiul inițial al anchetei, cererea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, orice cerere de audiere trebuie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea de a organiza o audiere cu participarea părților implicate, permițând prezentarea unor puncte de vedere diferite și a contraargumentelor referitoare la aspecte privind, printre altele, absorbția măsurilor în vigoare.

Pentru informații suplimentare și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul DG Comerț: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

8.   Calendarul anchetei

În temeiul articolului 12 din regulamentul de bază, ancheta se va finaliza în termen de 9 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

9.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 298, 8.11.2013, p. 1.

(3)  Doar importatorii neafiliați producătorilor-exportatori pot fi eșantionați. Importatorii afiliați producătorilor-exportatori trebuie să completeze anexa 1 la chestionarul adresat producătorilor-exportatori respectivi. În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, se consideră că persoanele sunt afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane și reciproc; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este angajatul celeilalte; (d) oricare dintre aceste persoane posedă, controlează sau deține, direct sau indirect, 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă, în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate în mod direct sau indirect de către o a treia persoană; (g) împreună controlează în mod direct sau indirect o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele se consideră ca aparținând aceleiași familii numai dacă sunt legate prin oricare dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(4)  Un document purtând mențiunea „Limited” este un document considerat confidențial în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 51) și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). De asemenea, documentul este protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


ANEXA I

Image

Image


ANEXA II

Image

Image


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

Comisia Europeană

3.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 433/17


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul M.7460 – Scholz Recycling/Thyssen Alfa Rohstoffhandel/Noris Metallrecycling JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/C 433/06)

1.

La data de 21 noiembrie 2014, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderile Scholz Recycling GmbH („Scholz Recycling”, Germania) și Thyssen Alfa Rohstoffhandel München GmbH („Thyssen Alfa Rohstoffhandel”, Germania) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Noris Metallrecycling GmbH („Noris Metallrecycling”, Germania), prin achiziționare de acțiuni într-o întreprindere nou creată care constituie o societate mixtă.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

—   în cazul întreprinderii Scholz Recycling: colectarea, prelucrarea și comercializarea de deșeuri de metale feroase și neferoase și de oțel;

—   în cazul întreprinderii Thyssen Alfa Rohstoffhandel: reciclarea și comercializarea de materii prime secundare pentru combinate siderurgice și turnătorii;

—   în cazul întreprinderii Noris Metallrecycling: colectarea, prelucrarea și comercializarea de deșeuri de aliaje neferoase și fier-nichel.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei, cu numărul de referință M.7460 – Scholz Recycling/Thyssen Alfa Rohstoffhandel/Noris Metallrecycling JV, prin fax (+32 22964301), prin e-mail, la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, sau prin poștă, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).

(2)  JO C 366, 14.12.2013, p. 5.