ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 207A

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
3 iulie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO)

2014/C 207A/01

Anunț de concursuri generale — EPSO/AD/284/14 – Traducători de limba germană (DE) — EPSO/AD/285/14 – Traducători de limba greacă (EL) — EPSO/AD/286/14 – Traducători de limba spaniolă (ES) — EPSO/AD/287/14 – Traducători de limba suedeză (SV)

1

 

2014/C 207A/02

Lista Jurnalelor Oficiale, seria C A, Concursuri

8

RO

 


V Anunţuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO)

3.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 207/1


ANUNȚ DE CONCURSURI GENERALE

EPSO/AD/284/14 – TRADUCĂTORI DE LIMBA GERMANĂ (DE)

EPSO/AD/285/14 – TRADUCĂTORI DE LIMBA GREACĂ (EL)

EPSO/AD/286/14 – TRADUCĂTORI DE LIMBA SPANIOLĂ (ES)

EPSO/AD/287/14 – TRADUCĂTORI DE LIMBA SUEDEZĂ (SV)

2014/C 207 A/01

 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează concursuri generale pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de traducători (1) (AD 5).

Aceste concursuri au ca obiect constituirea unor liste de rezervă pentru ocuparea unor posturi vacante de funcționari în cadrul instituțiilor Uniunii Europene.

Înainte de a vă depune candidatura, citiți cu atenție dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 60 A din 1 martie 2014, precum și pe site-ul internet al EPSO.

Acest document, care face parte integrantă din anunțul de concurs, vă va ajuta să înțelegeți regulile privind procedurile și modalitățile de înscriere.

CUPRINS

I.

CADRU GENERAL

II.

NATURA ATRIBUȚIILOR

III.

CONDIȚII DE ADMITERE

IV.

TESTE DE ACCES

V.

PROBE DE TRADUCERE

VI.

CENTRUL DE EVALUARE

VII.

LISTE DE REZERVĂ

VIII.

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?

I.   CADRU GENERAL

1.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe listele de rezervă

 

Opțiunea 1

Opțiunea 2

EPSO/AD/284/14 – DE

41

16

EPSO/AD/285/14 – EL

46

9

EPSO/AD/286/14 – ES

44

4

EPSO/AD/287/14 – SV

21

13

2.

Observații

Fiecare concurs are două opțiuni. Nu vă puteți înscrie decât la un singur concurs și la o singură opțiune.

Această alegere trebuie făcută în momentul înscrierii electronice și nu va putea fi modificată odată ce ați confirmat și validat, pe cale electronică, actul dumneavoastră de candidatură.

Aceste concursuri se adresează candidaților care stăpânesc perfect  (2) , atât în scris, cât și oral, limba concursului (la nivel de limbă maternă sau la un nivel echivalent) și care cunosc temeinic prima și a doua limbă sursă. Dacă nu aveți acest nivel, vă recomandăm insistent să nu vă depuneți candidatura.

II.   NATURA ATRIBUȚIILOR

Gradul AD 5 este gradul la care poate începe cariera de administrator – lingvistic sau de altă natură – în cadrul instituțiilor europene.

Rolul principal al unui administrator lingvistic (traducător) este de a contribui la îndeplinirea misiunii instituției sau a organismului pentru care lucrează, asigurând o traducere de înaltă calitate a documentelor, în termenele impuse și oferind consiliere lingvistică.

Sarcinile unui administrator lingvistic (traducător) includ traducerea, revizuirea și cercetarea terminologică din cel puțin două limbi sursă într-o limbă principală. Subiectele, adesea complexe, sunt în general de natură politică, juridică, economică, financiară, științifică și tehnică și acoperă toate sectoarele de activitate ale Uniunii Europene. Aceste sarcini necesită utilizarea intensivă a instrumentelor informatice și a tehnologiei informatice de birou specifice acestei activități.

III.   CONDIȚII DE ADMITERE

La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează:

1.

Condiții generale

(a)

să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

(b)

să beneficiați de drepturile cetățenești;

(c)

să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;

(d)

să prezentați garanțiile morale necesare exercitării funcțiilor avute în vedere.

2.

Condiții specifice

2.1.

Diplomă

Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani absolvit cu diplomă.

2.2.

Experiență profesională

Nu este necesară nicio experiență profesională.

2.3.

Cunoștințe lingvistice

OPȚIUNEA 1

 

Limba 1

limba principală

stăpânirea perfectă a limbii de concurs

Limba 2

prima limbă sursă (în mod obligatoriu diferită de limba 1)

cunoașterea aprofundată a limbii engleze, franceze sau germane

Limba 3

a doua limbă sursă (în mod obligatoriu diferită de limbile 1 și 2)

cunoașterea aprofundată a limbii engleze, franceze sau germane

OPȚIUNEA 2

 

Limba 1

limba principală

stăpânirea perfectă a limbii de concurs

Limba 2

prima limbă sursă (în mod obligatoriu diferită de limba 1)

cunoașterea aprofundată a limbii engleze, franceze sau germane

Limba 3

a doua limbă sursă (în mod obligatoriu diferită de limba 1 și de limbile engleză, franceză și germană)

cunoașterea aprofundată a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene

 

Având în vedere hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-566/10 P, Republica Italiană/Comisia, instituțiile Uniunii doresc să precizeze, în cadrul prezentului concurs, motivele pentru care restrâng alegerea celei de a doua limbi la un număr limitat de limbi oficiale ale UE.

 

Prin urmare, candidații sunt informați că opțiunile în ceea ce privește a doua limbă pentru prezentul concurs au fost stabilite în conformitate cu interesele serviciilor, care cer ca persoanele nou-recrutate să fie imediat operaționale și capabile să comunice în mod eficace în contextul activității lor de fiecare zi. În caz contrar, există riscul ca funcționarea eficace a instituțiilor să fie grav afectată.

 

Având în vedere practica îndelungată a instituțiilor Uniunii în ceea ce privește limbile utilizate pentru comunicarea internă și ținând seama de necesitățile serviciilor în ceea ce privește comunicarea externă și gestionarea dosarelor, limbile engleză, franceză și germană sunt în continuare cel mai frecvent folosite. Mai mult, engleza, franceza și germana sunt cele mai utilizate ca a doua limbă în Uniunea Europeană, precum și cele mai studiate ca a doua limbă. Acest lucru confirmă nivelul de studii și competențele profesionale care pot fi așteptate în prezent de la candidații care își depun candidatura pentru posturi în cadrul instituțiilor Uniunii, și anume stăpânirea a cel puțin uneia dintre aceste limbi. Prin urmare, pentru a asigura un echilibru între interesul serviciului, pe de o parte, și competențele candidaților, pe de altă parte, și ținând seama de domeniul specific al acestui concurs, organizarea probelor în aceste trei limbi este justificată pentru a se garanta faptul că, indiferent de prima lor limbă oficială, toți candidații stăpânesc cel puțin una dintre aceste trei limbi oficiale la nivel de limbă de lucru. Evaluarea competențelor specifice permite astfel instituțiilor Uniunii să determine capacitatea candidaților de a fi imediat operaționali într-un mediu care corespunde îndeaproape celui în care vor lucra.

 

Din aceleași motive, este indicat să se limiteze alegerea limbii de comunicare dintre candidați și instituție, inclusiv a limbii în care trebuie întocmite actele de candidatură. De altfel, această limitare asigură uniformitatea necesară la compararea candidaților și controlul candidaților asupra propriilor acte de candidatură.

 

În plus, pentru a se asigura egalitatea de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una dintre aceste trei limbi, trebuie să susțină anumite probe în a doua limbă, aleasă dintre aceste trei limbi.

 

Aceste dispoziții nu aduc atingere formării lingvistice ulterioare care are drept scop dobândirea capacității de a lucra într-o a treia limbă, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) din Statutul funcționarilor.

IV.   TESTE DE ACCES

Testele de acces se desfășoară pe calculator și sunt organizate de EPSO. Comisia de evaluare stabilește nivelul de dificultate al testelor și aprobă conținutul acestora, pe baza propunerilor făcute de EPSO.

1.

Invitația

Veți fi invitat să susțineți testele dacă v-ați validat la timp candidatura (a se vedea titlul VIII).

Vă atragem atenția că:

1.

prin validarea candidaturii dumneavoastră, declarați că îndepliniți condițiile generale și specifice de la titlul III;

2.

pentru a participa la teste, trebuie să rezervați o dată; este imperios necesar ca această rezervare să fie efectuată în termenul care vă va fi comunicat prin intermediul contului EPSO.

2.

Tipul și punctajul testelor

Serie de teste bazate pe întrebări cu variante multiple de răspuns, care vizează evaluarea aptitudinilor dumneavoastră în materie de:

Testul (a)

raționament verbal

punctaj: 0-20 puncte

Testul (b)

raționament numeric

punctaj: 0-10 puncte

punctaj minim obligatoriu: 4 puncte

Testul (c)

raționament abstract

punctaj: 0-10 puncte

 

punctaj minim obligatoriu pentru testele (a) și (c) luate împreună: 15 puncte

Testul (d)

înțelegere lingvistică

punctaj: 0-12 puncte

punctaj minim obligatoriu: 6 puncte

Testul (e)

înțelegere lingvistică

punctaj: 0-12 puncte

punctaj minim obligatoriu: 6 puncte

3.

Limba în care se desfășoară testele

Limba 1: testele (a), (b) și (c)

Limba 2: testul (d)

Limba 3: testul (e)

V.   PROBE DE TRADUCERE

1.

Invitația de participare la probe

Competențele specifice vă vor fi evaluate în cadrul unor probe de traducere, al căror conținut este validat de către comisia de evaluare:

dacă ați obținut punctajul minim obligatoriu la toate testele de acces;

dacă ați obținut (3) unul dintre cele mai mari punctaje pentru ansamblul testelor (a), (c), (d) și (e); și

dacă, în urma examinării efectuate pe baza informațiilor furnizate în actul de candidatură electronic (4), îndepliniți condițiile generale și specifice de la titlul III.

Testul de acces (b) este eliminatoriu, însă punctele obținute la acest test nu vor fi contabilizate cu punctele de la celelalte teste pentru a identifica candidații care vor fi invitați la probele de traducere.

Numărul candidaților invitați la probele de traducere, pentru fiecare concurs și fiecare opțiune, este de aproximativ 3 ori, și nu mai mult de 4 ori, numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, indicat în prezentul anunț de concurs (5). Numărul respectiv va fi publicat pe site-ul internet al EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Probele de traducere vor fi organizate în centre de testare situate în statele membre.

2.

Tipul și punctajul testelor

(f)

O probă de traducere din limba 2 în limba 1 (cu dicționar).

Durată: 60 de minute.

(g)

O probă de traducere din limba 3 în limba 1 (cu dicționar)

Durată: 60 de minute.

Fiecare probă de traducere este notată de la 0 la 80 de puncte.

Punctajul minim obligatoriu pe probă: 40 de puncte.

În cazul în care un candidat nu obține punctajul minim obligatoriu la proba (f), proba (g) nu va fi corectată.

VI.   CENTRU DE EVALUARE

1.

Invitația

Veți fi invitat să participați la etapa „centru de evaluare”, care se desfășoară, în principiu, la Bruxelles, pe durata unei zile, dacă ați obținut punctajul minimum obligatoriu și unul dintre cele mai bune punctaje la probele de traducere.

Numărul candidaților invitați să participe la etapa „centru de evaluare” este, pentru fiecare concurs și fiecare opțiune, de aproximativ 2 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, care este indicat în prezentul anunț de concurs. Respectivul număr va fi publicat pe site-ul internet al EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Centru de evaluare

Obiectivul etapei „centru de evaluare” este de a evalua competențele dumneavoastră generale (6), în prima limbă sursă, prin intermediul următoarelor elemente, al căror conținut este validat de către comisia de evaluare:

(h)

un interviu structurat;

(i)

un exercițiu de grup;

(j)

o prezentare orală.

Fiecare competență generală va fi testată după modelul următor:

 

Interviu structurat

Exercițiu de grup

Prezentare orală

Analizarea și rezolvarea problemelor

 

x

x

Comunicare

x

 

x

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

x

 

x

Învățare și dezvoltare

x

x

 

Stabilirea priorităților și organizare

 

x

x

Rezistență

x

 

x

Lucrul în echipă

x

x

 

Conducere

x

x

 


3.

Punctaj

De la 0 la 80 de puncte pentru toate competențele generale luate împreună (10 puncte pentru fiecare competență).

Punctaj minim obligatoriu: 40 de puncte pentru cele 8 competențe generale luate împreună.

4.

Pondere

Punctajul global pentru ansamblul probelor de traducere (competențe specifice) și al elementelor din etapa „centru de evaluare” (competențe generale) se calculează după cum urmează:

Competențe specifice: probele (f) și (g): 65 % din punctajul global;.

Competențe generale: elementele (h), (i) și (j): 35 % din punctajul global.

VII.   LISTE DE REZERVĂ

1.

Înscrierea pe lista de rezervă

Comisia de evaluare înscrie numele dumneavoastră pe lista de rezervă:

dacă vă numărați printre candidații (7) care au obținut punctajele minime obligatorii și unul dintre cele mai mari punctaje pentru ansamblul probelor de traducere și al elementelor aferente etapei „centru de evaluare”;

și dacă, în baza documentelor justificative, îndepliniți toate condițiile de admitere.

Verificarea se efectuează în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până când se atinge numărul de candidați care pot fi înscriși pe lista de rezervă și care îndeplinesc efectiv toate condițiile de admitere.

Documentele justificative ale candidaților care nu au atins acest prag nu vor fi examinate. Dacă în urma acestei verificări reiese că declarațiile (8) făcute de candidați în actul de candidatură electronic nu sunt coroborate cu documentele justificative pertinente, candidații în cauză vor fi excluși din concurs.

2.

Clasament

Liste întocmite pe concurs, pe opțiune și în ordine alfabetică.

VIII.   CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?

1.

Înscriere electronică

Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere.

Dată-limită (inclusiv validarea): 5 august 2014, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului

2.

Dosarul de candidatură

Dacă vă numărați printre candidații admiși la etapa „centru de evaluare”, atunci când vă veți prezenta la centrul de evaluare va trebui să aduceți (9) dosarul dumneavoastră de candidatură complet (actul de candidatură electronic semnat și documentele justificative).

Modalități: a se vedea punctul 2.1.7 din dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.


(1)  Orice trimitere, în prezentul anunț, la o persoană de sex masculin se înțelege ca fiind făcută și la o persoană de sex feminin.

(2)  A se vedea Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECR) – (http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr) – nivel minim obligatoriu pentru funcția de traducător: limba 1 = C2, limba 2 = C1, limba 3 = C1.

(3)  În cazul în care, pentru ultimul loc, mai mulți candidați au obținut același punctaj, toți candidații în cauză vor fi invitați la probele de traducere.

(4)  Aceste informații vor fi verificate, pe baza documentelor justificative, înainte de stabilirea listei de rezervă (a se vedea titlul VII punctul 1 și titlul VIII punctul 2).

(5)  Aceste limite ar putea fi depășite, în mod excepțional, în cazul în care acest lucru este inevitabil având în vedere clasarea unor candidați pe poziții „ex aequo” sau pentru a garanta caracterul neprejudiciabil al unei măsuri de neutralizare.

(6)  Definiția acestor competențe se regăsește la punctul 1.2 din Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.

(7)  În cazul în care, pentru ultimul loc, mai mulți candidați au obținut același punctaj, toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă.

(8)  Declarațiile referitoare la condițiile generale sunt verificate de EPSO, iar cele referitoare la condițiile specifice sunt verificate de către comisia de evaluare.

(9)  Data la care veți fi invitat la centrul de evaluare vă va fi comunicată în timp util prin intermediul contului dumneavoastră EPSO.


3.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 207/8


LISTA JURNALELOR OFICIALE, SERIA C A, CONCURSURI

2014/C 207 A/02

În continuare se găsește lista Jurnalelor Oficiale din seria C A care au fost publicate în anul în curs.

Dacă nu există mențiuni speciale, Jurnalele Oficiale s-au publicat în toate versiunile lingvistice.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133

 

134

 

136

 

137

(DE/EN/FR)

140

 

145

 

152

 

160

 

163

 

164

 

176

 

178

 

180

 

182

 

185

 

186

 

188

 

195

 

207