ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.CA2014.088.rom

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 88A

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
27 martie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

2014/C 088A/01

Anunț de concurs general — EPSO/AD/278/14 — Administratori (AD 7) în următoarele domenii:

1

LISTA JURNALELOR OFICIALE, SERIA C A, CONCURSURI

În continuare se găsește lista Jurnalelor Oficiale din seria C A care au fost publicate în anul în curs.

Dacă nu există mențiuni speciale, Jurnalele Oficiale s-au publicat în toate versiunile lingvistice.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

RO

 


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

27.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 88/1


ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

EPSO/AD/278/14 — ADMINISTRATORI (AD 7)

în următoarele domenii:

1.

MIJLOACE CRIMINALISTICE DIGITALE;

2.

ANALIZĂ OPERAȚIONALĂ

(2014/C 88 A/01)

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și în susținerea unor probe în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de administratori (1).

Concursul are ca obiect constituirea a două liste de rezervă pentru ocuparea unor posturi vacante de funcționari în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă, la Bruxelles.

Înainte de a vă depune candidatura, citiți cu atenție dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 60 A din 1 martie 2014 , precum și pe site-ul internet al EPSO.

Acest document, care face parte integrantă din anunțul de concurs, vă va ajuta să înțelegeți regulile privind procedurile și modalitățile de înscriere.

CUPRINS

I.

CADRU GENERAL

II.

NATURA ATRIBUȚIILOR

III.

CONDIȚII DE ADMITERE

IV.

TESTE DE ACCES

V.

ADMITEREA LA CONCURS ȘI SELECȚIA PE BAZĂ DE DOSARE

VI.

CENTRUL DE EVALUARE

VII.

LISTE DE REZERVĂ

VIII.

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?

I.   CADRU GENERAL

1.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, pe domeniu

Domeniul 1 = 16

Domeniul 2 = 16

2.

Observații

Prezentul anunț se referă la două domenii. Nu vă puteți înscrie decât la unul dintre aceste domenii.

Această alegere trebuie făcută în momentul înscrierii electronice și nu va putea fi modificată odată ce ați confirmat și validat, pe cale electronică, actul dumneavoastră de candidatură.

II.   NATURA ATRIBUȚIILOR

Misiunea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) se axează pe trei obiective:

protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin investigarea cazurilor de fraudă și de corupție și a oricăror alte activități ilegale;

detectarea și investigarea faptelor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale de către membrii sau funcționarii și agenții instituțiilor și organismelor UE, care ar putea face obiectul unei proceduri disciplinare sau penale;

sprijinirea Comisiei Europene în ceea ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor de prevenire și detectare a fraudei.

Directorul general al OLAF beneficiază de independență statutară în efectuarea investigațiilor.

Competențele independente de investigare de care dispune OLAF se extind asupra tuturor instituțiilor și organismelor UE, precum și asupra operatorilor economici care au o legătură cu bugetul Uniunii, atât în statele membre, cât și în țările terțe.

Profilurile specifice sunt descrise în anexă.

III.   CONDIȚII DE ADMITERE

La data stabilită ca termen-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează:

1.

Condiții generale

(a)

Să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene.

(b)

Să beneficiați de drepturile cetățenești.

(c)

Să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar.

(d)

Să prezentați garanțiile morale necesare exercitării funcțiilor avute în vedere.

2.

Condiții specifice

2.1.

Titluri și diplome

A se vedea punctul 2 din anexe.

2.2.

Experiență profesională

A se vedea punctul 3 din anexe.

2.3.

Cunoștințe lingvistice (2)

Limba 1

Limba principală

Cunoașterea aprofundată a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene

Limba 2

A doua limbă, obligatoriu diferită de limba 1

Cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane

Pentru a fi recrutat în cadrul OLAF în aceste două domenii de activitate (mijloace criminalistice digitale și analiză operațională), este necesară o bună înțelegere (orală și scrisă) a limbii engleze.

Engleza este limba principală a experților în materie de mijloace criminalistice digitale și de analiză operațională din domeniul luptei împotriva corupției și/sau al infracțiunilor financiare în context internațional. Prin urmare, o bună stăpânire a limbii engleze, atât pentru expuneri și dezbateri, cât și pentru redactarea de rapoarte, este indispensabilă pentru a garanta eficacitatea cooperării și a schimburilor de informații cu autoritățile naționale din statele membre și din țări terțe.

În conformitate cu hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-566/10 P, Republica Italiană/Comisia, instituțiile Uniunii doresc să precizeze, în cadrul prezentului concurs, motivele pentru care restrâng alegerea celei de a doua limbi la un număr limitat de limbi oficiale ale UE.

Candidații sunt, prin urmare, informați că opțiunile pentru limba a doua selectate pentru prezentul concurs au fost stabilite în conformitate cu interesele serviciului, care cer ca membrii personalului nou-recrutați să fie imediat operaționali și capabili să comunice în mod eficace în contextul activității lor de fiecare zi. În caz contrar, funcționarea eficace a instituțiilor ar putea fi grav afectată.

Având în vedere practica îndelungată a instituțiilor Uniunii în ceea ce privește limbile utilizate pentru comunicarea internă și ținând seama de necesitățile serviciilor în ceea ce privește comunicarea externă și gestionarea dosarelor, limbile engleză, franceză și germană sunt în continuare cel mai frecvent folosite. Mai mult, engleza, franceza și germana sunt limbile cele mai răspândite și cele mai studiate ca a doua limbă în Uniunea Europeană. Acest lucru confirmă nivelul de pregătire și de competență profesională care poate fi așteptat în prezent de la candidații la posturi din cadrul instituțiilor Uniunii, respectiv cunoașterea foarte bună a cel puțin uneia dintre aceste limbi. Prin urmare, pentru a asigura un echilibru între interesul serviciului, pe de o parte, și nevoile și competențele candidaților, pe de altă parte, și ținând seama de domeniul specific al prezentului concurs, este justificată organizarea probelor în aceste trei limbi pentru a se garanta faptul că, indiferent de prima lor limbă oficială, toți candidații stăpânesc cel puțin una dintre aceste trei limbi oficiale la nivel de limbă de lucru. Evaluarea competențelor specifice permite astfel instituțiilor Uniunii să evalueze capacitatea candidaților de a fi imediat operaționali într-un mediu care corespunde îndeaproape celui cu care se vor confrunta la locul de muncă.

Din aceleași motive, este indicat să se limiteze alegerea limbii de comunicare dintre candidați și instituție, inclusiv a limbii în care trebuie întocmite actele de candidatură. De altfel, această limitare asigură omogenitatea comparației și controlul exercitat de candidați asupra propriilor acte de candidatură.

În plus, în scopul asigurării egalității de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una dintre aceste trei limbi, trebuie să susțină anumite probe în a doua limbă, aleasă dintre aceste trei limbi.

Aceste dispoziții nu aduc atingere formării lingvistice ulterioare care are drept scop dobândirea capacității de a lucra într-o a treia limbă, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) din Statutul funcționarilor.

IV.   TESTE DE ACCES

Testele de acces se desfășoară pe calculator și sunt organizate de EPSO. Comisia de evaluare stabilește nivelul de dificultate al testelor și aprobă conținutul acestora, pe baza propunerilor făcute de EPSO.

Testele de acces pe calculator vor fi organizate numai dacă numărul de candidați înscriși depășește un anumit prag. Pragul va fi stabilit de directorul EPSO în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri (AIPN), după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor. Pragul poate fi diferit de la un domeniu la altul și veți fi informat cu privire la acesta prin intermediul contului dumneavoastră EPSO.

În caz contrar, vor fi organizate teste de aptitudini în cadrul etapei „centrul de evaluare” (a se vedea titlul VI punctul 2).

1.

Invitația la teste

Veți fi invitat să susțineți testele dacă v-ați validat la timp candidatura (a se vedea titlul VIII).

Vă atragem atenția că:

1.

prin validarea candidaturii dumneavoastră declarați că îndepliniți condițiile generale și specifice de la titlul III;

2.

pentru a participa la teste, trebuie să rezervați o dată; această rezervare trebuie neapărat să fie efectuată în termenul care vă va fi comunicat prin intermediul contului EPSO.

2.

Tipul și punctajul testelor

Serie de teste bazate pe întrebări cu variante multiple de răspuns, care vizează evaluarea aptitudinilor dumneavoastră în materie de raționament:

Testul (a)

Raționament verbal

Punctaj: de la 0 la 20 puncte

Punctaj minim obligatoriu: 10 puncte

Testul (b)

Raționament numeric

Punctaj: de la 0 la 10 puncte

Testul (c)

Raționament abstract

Punctaj: de la 0 la 10 puncte

 

Punctajul minim obligatoriu este de 10 puncte pentru testele (b) și (c) luate împreună

3.

Limba în care se desfășoară testele

Limba 1

V.   ADMITEREA LA CONCURS ȘI SELECȚIA PE BAZĂ DE DOSARE

1.   Procedura

Examinarea îndeplinirii condițiilor generale și specifice și selecția pe bază de dosare se efectuează mai întâi pe baza informațiilor furnizate de dumneavoastră în actul de candidatură.

(a)

Răspunsurile dumneavoastră la întrebările privind îndeplinirea condițiilor generale și specifice vor fi analizate pentru a se stabili dacă figurați pe lista candidaților care întrunesc toate condițiile de admitere la concurs.

În cazul în care se organizează în prealabil teste de acces, examinarea îndeplinirii condițiilor generale și specifice se efectuează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, pe domenii, până la întrunirea numărului de candidați, stabilit de AIPN  (3) , care:

au obținut atât punctajele minime obligatorii, cât și cele mai bune punctaje la testele de acces; și

îndeplinesc condițiile de admitere la concurs.

În cazul în care pe ultimul loc se află mai mulți candidați care au obținut același punctaj, toți candidații respectivi vor fi luați în considerare pentru faza selecției pe bază de dosare. Actele de candidatură electronice ale candidaților care au obținut un punctaj sub acest prag nu vor fi examinate.

(b)

Ulterior, pentru candidații care îndeplinesc condițiile de admitere la concurs, comisia de evaluare efectuează o selecție pe bază de dosare pentru a-i identifica pe acei candidați care posedă calificările cele mai pertinente (în special diplome și experiență profesională) în raport cu natura atribuțiilor și cu criteriile de selecție descrise în prezentul anunț de concurs. Această selecție se efectuează exclusiv pe baza informațiilor furnizate de dumneavoastră în secțiunea „Evaluare a talentului” (FR — évaluateur de talent, EN — talent screener, DE — Talent Filter), conform unei notări stabilite în modul următor:

fiecare criteriu de selecție este ponderat de la 1 la 3, în funcție de importanța pe care i-o acordă comisia de evaluare;

comisia de evaluare examinează răspunsurile candidaților și acordă un punctaj de la 0 la 4 pentru fiecare răspuns, în funcție de calificările candidatului. Punctajele, înmulțite cu ponderea fiecărei întrebări, sunt adunate pentru a se obține un punctaj global.

Comisia de evaluare stabilește apoi un clasament al candidaților, în funcție de aceste punctaje globale. Numărul candidaților (4) care vor fi invitați la etapa „centru de evaluare” (5) va fi, pentru fiecare domeniu, de cel mult 3 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă. Acest număr va fi publicat pe site-ul internet al EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Verificarea informațiilor furnizate de candidați

La finele etapei „centru de evaluare” și în baza rezultatelor obținute la această etapă, informațiile furnizate de candidați în actul de candidatură electronic vor fi verificate de EPSO, în ceea ce privește condițiile generale, și de comisia de evaluare, în ceea ce privește condițiile specifice, pe baza documentelor justificative prezentate de candidați. În cadrul evaluării pe bază de dosare, documentele justificative vor fi luate în considerare numai pentru a confirma răspunsurile date deja în secțiunea „Evaluare a talentului” (FR — évaluateur de talent, EN — talent screener, DE — Talent Filter). Dacă în urma acestei verificări reiese că informațiile (6) nu pot fi coroborate în baza documentelor justificative pertinente, candidații în cauză vor fi excluși din concurs.

Verificarea se efectuează, în ordine descrescătoare a punctajelor, pentru candidații care au obținut punctajele minime obligatorii și cele mai bune punctaje pentru ansamblul elementelor (d), (f), (g) și (h) (a se vedea titlul VI punctul 2) ale etapei „centru de evaluare”. Dacă este cazul, candidații trebuie să fi obținut, de asemenea, punctajele minime obligatorii la testele de aptitudini (a), (b) și (c) și la testul de înțelegere lingvistică (e). Această verificare se efectuează până când se întrunește numărul de candidați care pot fi înscriși pe lista de rezervă și care îndeplinesc efectiv toate condițiile de admitere. Documentele justificative ale candidaților situați sub acest număr nu vor fi examinate.

VI.   CENTRUL DE EVALUARE

1.

Invitația

Dacă vă numărați printre candidații:

care, în baza informațiilor furnizate în momentul înscrierii electronice, îndeplinesc condițiile de admitere generale și specifice de la titlul III;

și

care au obținut unul dintre cele mai bune punctaje în urma selecției pe bază de dosare,

veți fi invitat să participați la etapa „centru de evaluare” care se va desfășura, în principiu, la Bruxelles (7) pe durata uneia sau a două zile.

2.

Centrul de evaluare

Veți participa la trei tipuri de evaluare, al căror conținut este validat de către comisia de evaluare:

evaluarea aptitudinilor în materie de raționament (în cazul în care acestea nu au fost deja evaluate cu ocazia testelor de acces organizate în prealabil), prin intermediul testelor următoare:

(a)

test de raționament verbal;

(b)

test de raționament numeric;

(c)

test de raționament abstract;

evaluarea competențelor specifice, prin intermediul elementelor următoare:

(d)

interviu structurat cu privire la competențele în domeniu, pe baza răspunsurilor furnizate î n secțiunea „Evaluare a talentului” (FR — évaluateur de talent, EN — talent screener, DE — Talent Filter) din actul de candidatură;

(e)

test de înțelegere lingvistică;

evaluarea competențelor generale  (8), prin intermediul elementelor următoare:

(f)

studiu de caz;

(g)

exercițiu de grup;

(h)

interviu structurat.

Fiecare dintre aceste competențe generale va fi testată după modelul următor:

 

Studiu de caz

Exercițiu de grup

Interviu structurat

Analiza și rezolvarea problemelor

x

x

 

Comunicare

x

 

x

Calitate și rezultate

x

 

x

Învățare și dezvoltare

 

x

x

Stabilirea priorităților și organizare

x

x

 

Perseverență

 

x

x

Muncă în echipă

 

x

x

Capacități de conducere

 

x

x

3.

Limbile în care se desfășoară etapa „centru de evaluare”

Limba 1 pentru testele (a), (b) și (c)

Limba engleză (EN) pentru testul (e)

Limba 2 pentru elementele (d), (f), (g) și (h)

4.

Punctaj și pondere

Aptitudini în materie de raționament

(a)

Verbal: de la 0 la 20 de puncte

Punctaj minim obligatoriu: 10 puncte

(b)

Numeric: de la 0 la 10 puncte

(b)

Abstract: de la 0 la 10 puncte

Punctajul minim obligatoriu pentru testele (b) și (c) luate împreună: 10 puncte

Testele (a), (b) și (c) sunt eliminatorii, însă punctele obținute la acestea nu vor fi adunate cu punctele obținute la celelalte elemente din etapa „centru de evaluare”.

Competențe specifice [elementul (d) și testul (e)]

Elementul (d): de la 0 la 100 de puncte

Punctaj minim obligatoriu: 50 puncte

Testul (e): de la 0 la 10 puncte

Punctaj minim obligatoriu: 5 puncte

Testul (e) este eliminatoriu, însă punctele obținute la acesta nu vor fi adunate cu punctele obținute la celelalte elemente din etapa „centru de evaluare”.

Pondere: 60 % din punctajul global

Competențe generale [elementele (f), (g) și (h)]

0-80 de puncte pentru toate competențele generale luate împreună (10 puncte pentru fiecare competență)

Punctaj minim obligatoriu:

 

3 puncte pentru fiecare competență și

 

40 de puncte din 80 pentru cele 8 competențe generale luate împreună

Pondere: 40 % din punctajul global

VII.   LISTE DE REZERVĂ

1.

Înscrierea pe lista de rezervă

Comisia de evaluare înscrie numele dumneavoastră pe lista de rezervă:

dacă vă numărați printre candidații (9) care au obținut punctajele minime obligatorii la toate elementele (a)-(h) luate împreună și unul dintre cele mai mari punctaje la elementele (d), (f), (g) și (h) luate împreună ale etapei „centru de evaluare” (a se vedea numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, titlul I punctul 1);

ș i dacă, în baza documentelor justificative, îndepliniți toate condițiile de admitere definite la titlurile III și IV din prezentul anunț de concurs.

2.

Clasament

Liste întocmite pe domeniu și în ordine alfabetică

VIII.   CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?

1.

Înscriere electronică

Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere.

Termen-limită (inclusiv validarea): 29 aprilie 2014, ora 12.00 (la prânz), ora Bruxelles-ului

2.

Dosarul de candidatură

Dacă vă număra ți printre candidații admiși în etapa „centru de evaluare”, trebuie să aduceți (10) cu dumneavoastră la centrul de evaluare dosarul dumneavoastră de candidatură complet (actul de candidatură electronică semnat și documentele justificative).

Modalită ți: a se vedea punctul 2.1.7 din dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.


(1)  Orice trimitere, în prezentul anunț, la o persoană de sex masculin se înțelege ca fiind făcută și la o persoană de sex feminin.

(2)  A se vedea Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECR) — nivel minim cerut: limba 1 = C1, limba 2 = B2, limba engleză = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr).

(3)  Acest număr corespunde pragului la care se face referire la al doilea paragraf de la titlul IV.

(4)  În cazul în care pe ultimul loc se află mai mulți candidați care au obținut același punctaj, toți candidații respectivi vor fi invitați să participe la etapa „centru de evaluare”.

(5)  Candidații care nu au fost invitați la etapa „centru de evaluare” vor primi rezultatele evaluării lor, precum și ponderea stabilită de comisia de evaluare pentru fiecare întrebare.

(6)  Aceste informații vor fi verificate, pe baza documentelor justificative, înainte de stabilirea listei de rezervă (a se vedea titlul VII punctul 1 și titlul VIII punctul 2).

(7)  Din motive organizatorice, testele de aptitudini ar putea fi organizate în centre de testare situate în statele membre, independent de celelalte elemente aferente etapei „centru de evaluare”.

(8)  Aceste competențe sunt definite la punctul 1.2 din dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.

(9)  În cazul în care, pentru ultimul loc, mai mulți candidați au obținut același punctaj, toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă.

(10)  Data la care veți fi invitat la centrul de evaluare vă va fi comunicată în timp util prin intermediul contului dumneavoastră EPSO.


ANEXA I

DOMENIUL 1: MIJLOACE CRIMINALISTICE DIGITALE

1.   Natura atribuțiilor

Acest concurs general vizează recrutarea de administratori (AD 7) în domeniul mijloacelor criminalistice digitale.

Principalele funcții sunt următoarele:

însoțirea investigatorilor aflați în misiune în vederea efectuării de operațiuni din sfera mijloacelor criminalistice digitale cu ocazia controalelor la fața locului și a inspecției incintelor;

consilierea investigatorilor în privința procedurilor care trebuie respectate pentru a proteja lanțul de custodie al probelor potențiale în materie de mijloace criminalistice digitale pentru ca acestea să fie acceptate în instanță;

achiziția de date, în conformitate cu normele profesionale în materie de mijloace criminalistice digitale, de pe suporturi digitale de orice tip (memorie de calculator, hard-disk, bandă, telefon inteligent etc.);

efectuarea de expertize criminalistice digitale, de exemplu căutarea de date/documente șterse de pe spații nealocate, în vederea identificării unor eventuale probe digitale;

punerea la dispoziția investigatorilor a unor eventuale probe digitale prin extragerea de date/documente din copiile efectuate în scopul expertizei legale, pe bază de căutări după cuvinte-cheie și căutări cronologice, precum și prin alte tehnici de căutare mai avansate;

urmărirea evoluțiilor în materie de tehnologii criminalistice (din punctul de vedere al echipamentelor și al programelor de calculator), pentru a permite OLAF să dispună de echipamente criminalistice de ultimă oră;

redactarea de rapoarte în limba engleză privind operațiunile, precum și de rapoarte de expertiză în materie de mijloace criminalistice digitale, menite să sprijine investigațiile OLAF;

înfățișarea în calitate de martor, cu autorizația directorului general, în fața unei instanțe judecătorești sau în cadrul unei audieri a unei comisii de disciplină.

2.   Titluri și diplome

Un nivel de educație care corespunde unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin patru ani, absolvit cu diplomă, care să aibă legătură cu natura funcțiilor sau o formare/calificare profesională recunoscută/atestată de un organism public/internațional agreat (de exemplu, școală de poliție, școală de vamă, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners etc.) care să aibă legătură cu natura atribuțiilor și un nivel echivalent.

SAU

Un nivel de educație care corespunde unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvit cu diplomă, care să aibă legătură cu natura funcțiilor sau o formare/calificare profesională recunoscută/atestată de un organism public/internațional agreat (de exemplu, școală de poliție, școală de vamă, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners etc.) care să aibă legătură cu natura atribuțiilor și un nivel echivalent, urmată de un an de experiență profesională care să aibă legătură directă cu natura atribuțiilor.

NB: Experiența profesională de cel puțin un an face parte integrantă din diplomă și nu va putea fi luată în considerare în calculul numărului de ani de experiență profesională cerut mai jos.

3.   Experiență profesională

O experiență profesională de nivel adecvat și cu o durată minimă de șase ani ca expert în mijloace criminalistice digitale acționând în sprijinul investigațiilor care vizează lupta împotriva corupției în sectorul public și/sau infracțiunile financiare.

Experiența profesională a candidaților trebuie să fi fost dobândită în cadrul unei autorități de asigurare a aplicării legii dintr-un stat membru sau în cadrul unei organizații internaționale.

În plus, candidații trebuie să dispună de competențe informatice practice, dovedite prin atestate, în domeniul achiziției de aparate digitale și al efectuării de expertize asupra acestora, în special în ceea ce privește instrumente cum ar fi FTK, Encase și X-Ways.

Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs.

4.   Criterii de selecție

În cadrul selecției pe bază de dosare, comisia de evaluare va lua în considerare criteriile următoare:

1.

o diplomă universitară, pe lângă cea obligatorie pentru accesul la concurs, în unul dintre domeniile următoare: mijloace criminalistice digitale, informatică, tehnologii ale informației și ale comunicării sau inginerie;

2.

un atestat în materie de mijloace criminalistice digitale și/sau atestate în materie de utilizare a instrumentelor de investigații criminalistice specifice, cum ar fi Encase, FTK, X-Ways etc.;

3.

experiență profesională în materie de sprijin criminalistic digital acordat unor investigații administrative și/sau penale, de exemplu în cadrul serviciilor de poliție, de vamă sau de luptă împotriva corupției;

4.

misiuni în domeniul mijloacelor criminalistice digitale desfășurate în sprijinul unor investigații din străinătate;

5.

experiență profesională în materie de tehnici avansate de căutare (altele decât căutările după cuvinte-cheie și căutările cronologice) utilizate pentru a extrage eventuale probe digitale din copiile efectuate în scopul expertizei legale;

6.

experiență profesională în materie de redactare a rapoartelor în domeniul mijloacelor criminalistice digitale;

7.

experiență profesională în materie de proiectare sau de implementare a unei infrastructuri informatice de mijloace criminalistice digitale;

8.

experiență profesională în materie de întreținere a unei infrastructuri informatice de mijloace criminalistice digitale;

9.

experiență profesională în materie de organizare de formări în domeniul mijloacelor criminalistice digitale;

10.

experiență profesională în materie de prezentare a unor subiecte care au legătură cu mijloacele criminalistice digitale în cadrul unor conferințe, seminarii sau ateliere;

11.

experiență de lucru într-un mediu internațional care să aibă legătură cu domeniul mijloacelor criminalistice digitale.


ANEXA II

DOMENIUL 2: ANALIZĂ OPERAȚIONALĂ

1.   Natura atribuțiilor

Acest concurs general vizează recrutarea de administratori (AD 7) în domeniul analizei operaționale pentru a sprijini investigațiile OLAF.

Principalele funcții sunt următoarele:

furnizarea de informații investigatorilor OLAF, precum și de ajutor pentru analiza aferentă investigațiilor care sunt de competența oficiului;

culegerea, stocarea, prelucrarea, analiza și schimbul de informații și date;

furnizarea de date și de ajutor pentru analiză partenerilor din statele membre, instituțiilor europene și organizațiilor internaționale în ceea ce privește investigațiile de interes comun;

furnizarea de sprijin pentru direcțiile generale operaționale, prin intermediul instrumentelor și al metodelor de analiză, în cadrul strategiilor de audit bazate pe risc ale acestora;

efectuarea, în limba engleză, de evaluări ale amenințărilor, de analize strategice și de rapoarte generale care au legătură cu misiunea OLAF;

contribuția la inițiativele politice ale Comisiei Europene, precum strategia antifraudă și planul de acțiune împotriva contrabandei organizate la frontiera orientală a UE;

formarea investigatorilor OLAF în materie de activități de căutare și analiză a informațiilor provenite din bazele de date comerciale și din surse publice;

înfățișarea în calitate de martor, cu autorizația directorului general, în fața unei instanțe judecătorești sau în cadrul unei audieri a unei comisii de disciplină.

2.   Titluri și diplome

Un nivel de educație care corespunde unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin patru ani, absolvit cu diplomă, care să aibă legătură cu natura funcțiilor sau o formare/calificare profesională recunoscută/atestată de un organism public/internațional agreat (de exemplu, școală de poliție, școală de vamă, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners etc.) care să aibă legătură cu natura atribuțiilor și un nivel echivalent.

SAU

Un nivel de educație care corespunde unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvit cu diplomă, care să aibă legătură cu natura funcțiilor sau o formare/calificare profesională recunoscută/atestată de un organism public/internațional agreat (de exemplu, școală de poliție, școală de vamă, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners etc.) care să aibă legătură cu natura atribuțiilor și un nivel echivalent, urmată de un an de experiență profesională care să aibă legătură directă cu natura atribuțiilor.

NB: Experiența profesională de cel puțin un an face parte integrantă din diplomă și nu va putea fi luată în considerare în calculul numărului de ani de experiență profesională cerut mai jos.

3.   Experiență profesională

O experiență profesională de nivel adecvat și cu o durată minimă de șase ani ca analist operațional acționând în sprijinul investigațiilor care vizează lupta împotriva corupției în sectorul public și/sau infracțiunile financiare.

Experiența profesională a candidaților trebuie să fi fost dobândită în cadrul unei autorități de asigurare a aplicării legii dintr-un stat membru sau în cadrul unei organizații internaționale.

În plus, candidații trebuie să dispună de competențe informatice practice, dovedite prin atestate, în domeniul colectării și analizei de date, în special experiență în materie de interogare și manipulare a bazelor de date prin intermediul unor instrumente ca MS Access, SQL Server sau Oracle; de vizualizare de date prin intermediul unor aplicații cum ar fi Business Objects sau Tableau; și de instrumente de informare specifice, cum ar fi iBase sau Analyst's Notebook.

Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs.

4.   Criterii de selecție

În cadrul selecției pe bază de dosare, comisia de evaluare va lua în considerare criteriile următoare:

1.

o diplomă universitară, pe lângă cea obligatorie pentru accesul la concurs, în unul dintre domeniile următoare: criminologie, economie, finanțe, tehnologii ale informației și comunicării, drept, matematică sau statistică;

2.

un atestat privind utilizarea programelor de calculator pentru informare specifice, cum ar fi iBase, Analyst's Notebook etc.;

3.

experiență profesională în materie de sprijin operațional acordat unor investigații administrative și/sau penale, de exemplu în cadrul serviciilor de poliție, de vamă sau de luptă împotriva corupției;

4.

experiență profesională în materie de investigații administrative și/sau penale în care au fost utilizate instrumente pentru extragere de date și de texte pentru analiza unor cantități mari de date operaționale;

5.

experiență profesională în materie de redactare a unor rapoarte de analiză operațională într-un domeniu care este de competența OLAF;

6.

experiență profesională în materie de proiectare sau de implementare a unei infrastructuri informatice pentru colectarea de informații și schimbul de date;

7.

experiență profesională în materie de întreținere a unei infrastructuri informatice pentru colectarea de informații și schimbul de date;

8.

experiență profesională în materie de organizare a unor cursuri de formare pentru activități de căutare și analiză a informațiilor provenite din bazele de date comerciale și din surse publice;

9.

experiență profesională în materie de prezentare a rezultatelor analizelor în cadrul unor conferințe, seminarii sau ateliere;

10.

experiență de lucru într-un mediu internațional care să aibă legătură cu domeniul analizei operaționale.