ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.CA2014.074.rom

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 74A

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
13 martie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

2014/C 074A/01

Anunț de concurs general — EPSO/AD/276/14 — Administratori (AD 5)

1

LISTA JURNALELOR OFICIALE, SERIA C A, CONCURSURI

În continuare se găsește lista Jurnalelor Oficiale din seria C A care au fost publicate în anul în curs.

Dacă nu există mențiuni speciale, Jurnalele Oficiale s-au publicat în toate versiunile lingvistice.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

RO

 


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO)

13.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 74/1


ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

EPSO/AD/276/14

ADMINISTRATORI (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă de administratori (1).

Obiectivul acestui concurs este constituirea unei liste de rezervă pentru ocuparea unor posturi vacante de funcționari în cadrul instituțiilor Uniunii Europene.

Înainte de a vă depune candidatura, citiți cu atenție dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 60 A din 1 martie 2014 , precum și pe site-ul internet al EPSO.

Acest document, care face parte integrantă din anunțul de concurs, vă va ajuta să înțelegeți regulile privind procedurile și modalitățile de înscriere.

CUPRINS

I.

CADRU GENERAL

II.

NATURA ATRIBUȚIILOR

III.

CONDIȚII DE ADMITERE

IV.

TESTE DE ACCES

V.

CENTRUL DE EVALUARE

VI.

LISTE DE REZERVĂ

VII.

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?

I.   CADRU GENERAL

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 137.

II.   NATURA ATRIBUȚIILOR

AD 5 este gradul în care sunt încadrați titularii unei diplome universitare în momentul în care încep o carieră ca administratori în cadrul instituțiilor europene. Administratorii care sunt recrutați în acest grad pot desfășura, sub supraveghere, trei tipuri principale de activități în cadrul instituțiilor: formularea politicilor, intervenții operative și gestionarea resurselor. Căutăm în special candidați cu potențial de evoluție în carieră.

Administratorii au, în general, sarcina de a sprijini factorii de decizie în executarea misiunii instituției sau a organismului din care fac parte.

Printre responsabilitățile principale ale acestora, care pot varia de la o instituție la alta, se numără în special:

conceperea, executarea, monitorizarea și controlul programelor și planurilor de acțiune;

gestionarea resurselor, în special a resurselor umane, financiare și materiale;

sprijinirea factorilor de decizie prin contribuții scrise sau orale;

redactarea notelor de analiză politică;

comunicare externă, precum și raportare și comunicare internă;

gestionarea relației cu părțile interesate externe și cu statele membre;

coordonare și consultare interservicii și interinstituțională în privința politicilor;

coordonarea grupurilor de lucru alcătuite de statele membre, instituții și alte părți interesate externe;

redactarea contractelor, pregătirea cererilor de propuneri și a procedurilor de ofertare, precum și participarea la comisiile de evaluare a modului în care se desfășoară procedurile de selecție și de atribuire a propunerilor.

III.   CONDIȚII DE ADMITERE

La data stabilită ca termen-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează:

1.

Condiții generale

(a)

Să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene.

(b)

Să beneficiați de drepturile cetățenești.

(c)

Să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar.

(d)

Să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

2.

Condiții specifice

2.1

Diplomă

Un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvite cu diplomă.

Studenții în ultimul an de studii universitare pot participa la concurs cu condiția să își fi obținut diploma cel târziu la 31 iulie 2014.

2.2

Experiență profesională

Nu este necesară nicio experiență profesională.

2.3

Cunoștințe lingvistice (2)

Limba 1

Limba principală

Cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene

Limba 2

A doua limbă (obligatoriu diferită de limba 1)

Cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane

În conformitate cu hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-566/10 P, Republica Italiană/Comisia, instituțiile Uniunii doresc să precizeze, în cadrul prezentului concurs, motivele pentru care restrâng alegerea celei de a doua limbi la un număr limitat de limbi oficiale ale UE.

Candidații sunt, prin urmare, informați că opțiunile pentru limba a doua selectate pentru prezentul concurs au fost stabilite în conformitate cu interesele serviciului, care cer ca membrii personalului nou-recrutați să fie imediat operaționali și capabili să comunice în mod eficace în contextul activității lor de fiecare zi. În caz contrar, funcționarea eficace a instituțiilor ar putea fi grav afectată.

Având în vedere practica îndelungată a instituțiilor Uniunii în ceea ce privește limbile utilizate pentru comunicarea internă și ținând seama de necesitățile serviciilor în ceea ce privește comunicarea externă și gestionarea dosarelor, limbile engleză, franceză și germană sunt în continuare cel mai frecvent folosite. Mai mult, engleza, franceza și germana reprezintă cea mai răspândită a doua limbă în Uniunea Europeană și sunt cele mai studiate ca a doua limbă. Acest lucru confirmă nivelul de pregătire și de competență profesională care poate fi așteptat în prezent de la candidații care își depun candidatura pentru posturi în cadrul instituțiilor Uniunii, respectiv cunoașterea foarte bună măcar a uneia dintre aceste limbi. Prin urmare, pentru a asigura un echilibru între interesul serviciului, pe de o parte, și nevoile și competențele candidaților, pe de altă parte, și ținând seama de domeniul specific al prezentului concurs, este justificată organizarea probelor în aceste trei limbi pentru a se garanta faptul că, indiferent de prima lor limbă oficială, toți candidații stăpânesc foarte bine cel puțin una dintre aceste trei limbi oficiale la nivel de limbă de lucru. Evaluarea competențelor specifice permite astfel instituțiilor Uniunii să determine capacitatea candidaților de a fi imediat operaționali într-un mediu care corespunde îndeaproape celui cu care se vor confrunta la locul de muncă.

Din aceleași motive, este indicat să se limiteze alegerea limbii de comunicare dintre candidați și instituție, inclusiv a limbii în care trebuie întocmite actele de candidatură. De altfel, această limitare asigură omogenitatea comparației și controlul exercitat de candidați asupra propriilor acte de candidatură.

În plus, în scopul asigurării egalității de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una dintre aceste trei limbi, trebuie să susțină testul în a doua limbă, aleasă dintre aceste trei limbi.

Aceste dispoziții nu aduc atingere formării lingvistice ulterioare care are drept scop dobândirea capacității de a lucra într-o a treia limbă, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) din Statutul funcționarilor.

IV.   TESTE DE ACCES

Testele de acces se desfășoară pe calculator și sunt organizate de EPSO. Comisia de evaluare stabilește nivelul de dificultate al testelor și aprobă conținutul acestora, pe baza propunerilor făcute de EPSO.

1.

Invitația

Veți fi invitat să susțineți testele dacă v-ați validat la timp candidatura (a se vedea titlul VII).

Atenție:

1.

prin validarea candidaturii dumneavoastră declarați că îndepliniți condițiile generale și specifice de la titlul III;

2.

pentru a participa la teste, trebuie să rezervați o dată; această rezervare trebuie neapărat să fie efectuată în termenul care vă va fi comunicat prin intermediul contului EPSO.

2.

Tip și punctaj

Serie de teste bazate pe întrebări cu variante multiple de răspuns, care vizează evaluarea aptitudinilor și competențelor dumneavoastră generale în ceea ce privește:

Testul (a)

Raționamentul verbal

punctaj: de la 0 la 20 de puncte

Testul (b)

Raționamentul numeric

punctaj: de la 0 la 10 puncte

punctaj minim obligatoriu: 5 puncte

Testul (c)

Raționamentul abstract

punctaj: de la 0 la 10 puncte

 

Punctajul minim obligatoriu este de 15 puncte pentru testele (a) și (c) luate împreună.

Testul (d)

Analiza situațională

punctaj: de la 0 la 40 de puncte

punctaj minim obligatoriu: 24 de puncte

3.

Limba în care se desfășoară testele

Limba 1: testele (a), (b) și (c)

Limba 2: testul (d)

V.   CENTRUL DE EVALUARE

1.

Invitația

Veți fi invitat în etapa „centru de evaluare”:

dacă ați obținut punctajul minim obligatoriu la toate testele de acces;

dacă ați obținut (3) unul dintre cele mai mari punctaje pentru ansamblul testelor (a), (c) și (d); și

dacă, în urma examinării efectuate pe baza informațiilor furnizate în actul de candidatură electronic (4), îndepliniți condițiile generale și specifice de la titlul III.

Testul de acces (b) este eliminatoriu, însă punctele obținute la acest test nu vor fi contabilizate cu punctele de la celelalte teste pentru a identifica candidații care vor fi invitați în etapa „centru de evaluare”.

Numărul candidaților invitați să participe la etapa „centru de evaluare” este de aproximativ 2,5 ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, care este indicat în prezentul anunț de concurs, și va fi publicat pe site-ul internet al EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Centrul de evaluare

Obiectivul etapei „centru de evaluare” este de a evalua competențele (5) dumneavoastră generale, al căror conținut este validat de comisia de evaluare, prin intermediul următoarelor elemente:

(e)

studiu de caz;

(f)

exercițiu de grup;

(g)

prezentare orală;

(h)

interviu structurat.

Sunteți invitat să participați la studiul de caz (6) (care constituie parte integrantă a etapei „centru de evaluare”) și la celelalte elemente aferente etapei „centru de evaluare”, în principiu la Bruxelles, pe durata unei zile sau a unei zile și jumătate.

Fiecare competență va fi testată pe baza schemei de mai jos:

 

Studiu de caz

Exercițiu de grup

Prezentare orală

Interviu structurat

Analizarea și rezolvarea problemelor

x

 

x

 

Comunicare

x

 

x

 

Calitate și rezultate

x

 

x

 

Învățare și dezvoltare

 

x

 

x

Stabilirea priorităților și organizare

x

x

 

 

Perseverență

 

 

x

x

Muncă în echipă

 

x

 

x

Capacități de conducere

 

x

 

x

3.

Limba în care se desfășoară etapa „centru de evaluare”

Limba 2

4.

Punctaj

De la 0 la 10 puncte pentru fiecare dintre competențele generale

punctaj minim obligatoriu:

 

3 puncte pentru fiecare competență în parte;

 

50 de puncte din 80 pentru cele 8 competențe generale luate împreună.

VI.   LISTA DE REZERVĂ

1.

Înscrierea

Comisia de evaluare înscrie numele dumneavoastră pe lista de rezervă:

dacă vă numărați printre candidații (7) care au obținut punctajele minime obligatorii și unul dintre cele mai mari punctaje pentru ansamblul elementelor aferente etapei „centru de evaluare” (a se vedea titlul I, numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă);

ș i dacă, în baza documentelor justificative, îndepliniți toate condițiile de admitere.

Verificarea se efectuează în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, până când se atinge numărul de candidați care pot fi înscriși pe lista de rezervă și care îndeplinesc efectiv toate condițiile de admitere.

Documentele justificative ale candidaților situați sub acest prag nu vor fi examinate. Dacă în urma acestei verificări reiese că declarațiile (8) făcute de candidați în actul de candidatură electronic nu pot fi coroborate în baza documentelor justificative pertinente, candidații în cauză vor fi excluși din concurs.

2.

Clasament

Listă întocmită în ordine alfabetică

VII.   CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?

1.

Înscriere electronică

Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere.

Termen-limită (inclusiv validarea): 15 aprilie 2014, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului.

2.

Dosarul de candidatură

Dacă vă număra ți printre candidații admiși, atunci când vă prezentați la etapa „centru de evaluare” (9) trebuie să aduceți cu dumneavoastră dosarul de candidatură complet (actul de candidatură electronic semnat și documentele justificative).

Modalită ți: a se vedea punctul 2.1.7 din dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.


(1)  Orice trimitere, în prezentul anunț, la o persoană de sex masculin se înțelege ca fiind făcută și la o persoană de sex feminin.

(2)  A se vedea Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECR) — nivelul minim cerut: limba 1 = C1; limba 2 = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  În cazul în care, pentru ultimul loc, mai mulți candidați au obținut același punctaj, toți candidații în cauză vor fi invitați să participe la etapa „centru de evaluare”.

(4)  Aceste informații vor fi verificate, pe baza documentelor justificative, înainte de stabilirea listei de rezervă (a se vedea titlul VI punctul 1 și titlul VII punctul 2).

(5)  Aceste competențe sunt definite la punctul 1.2 din dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.

(6)  Din motive organizatorice, studiul de caz ar putea fi organizat în centre de testare situate în statele membre, independent de celelalte probe care se desfășoară în centrul de evaluare.

(7)  În cazul în care, pentru ultimul loc, mai mulți candidați au obținut același punctaj, toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă.

(8)  Declarațiile referitoare la condițiile generale sunt verificate de EPSO, iar cele referitoare la condițiile specifice sunt verificate de către comisia de evaluare.

(9)  Data la care veți fi invitat la centrul de evaluare vă va fi comunicată în timp util prin intermediul contului dumneavoastră EPSO.