ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.358.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 358

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
7 decembrie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2013/C 358/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) ( 1 )

1

2013/C 358/02

Non-opoziție la o concentrare notificată [Cazul COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)] ( 1 )

1

2013/C 358/03

Comunicarea Comisiei privind cantitatea nesolicitată care urmează să fie adăugată la cantitatea stabilită pentru subperioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2014 în cadrul anumitor contingente deschise de către Uniune pentru produse din sectorul cărnii de pasăre

2

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2013/C 358/04

Decizia Consiliului din 2 decembrie 2013 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă pentru Croația, Ungaria, Portugalia și Regatul Unit

3

2013/C 358/05

Decizia Consiliului din 2 decembrie 2013 de numire a membrilor și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

5

 

Comisia Europeană

2013/C 358/06

Rata de schimb a monedei euro

9

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

2013/C 358/07

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerile Comisiei referitoare la un regulament privind dispozitivele medicale și de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și la un regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

10

2013/C 358/08

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la Comunicarea Comisiei privind Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 – Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI

13

2013/C 358/09

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea Comisiei de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență

15

2013/C 358/10

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la Comunicarea Comisiei privind Agenda digitală pentru Europa – Promovarea digitală a creșterii în Europa

17

2013/C 358/11

Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea Comisiei pentru un regulament privind raportarea evenimentelor în aviația civilă, de abrogare a Directivei 2003/42/CE, a Regulamentului (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei, a Regulamentului (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei și a articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 996/2010

19

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2013/C 358/12

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

22

2013/C 358/13

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

24

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 358/01

La data de 28 noiembrie 2013, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32013M7038. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

[Cazul COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 358/02

La data de 29 noiembrie 2013, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32013M7043. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/2


Comunicarea Comisiei privind cantitatea nesolicitată care urmează să fie adăugată la cantitatea stabilită pentru subperioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2014 în cadrul anumitor contingente deschise de către Uniune pentru produse din sectorul cărnii de pasăre

2013/C 358/03

Prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 al Comisiei (1) s-au deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre. Cererile de licențe de import depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii octombrie 2013 pentru subperioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 martie 2014, pentru contingentele 09.4212, 09.4217, 09.4218 și 09.4256, se referă la cantități mai mici decât cantitățile disponibile. În conformitate cu articolul 7 alineatul (4) a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (2), cantitățile pentru care nu s-au depus cereri se adaugă la cantitatea stabilită pentru subperioada contingentară următoare, cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2014, și figurează în anexa la prezenta comunicare.


(1)  JO L 142, 5.6.2007, p. 3.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.


ANEXĂ

Nr. de ordine al contingentului

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitatea stabilită pentru subperioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie 2014

(în kg)

09.4212

44 864 920

09.4217

12 369 400

09.4218

9 276 800

09.4256

3 245 004


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 2 decembrie 2013

de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă pentru Croația, Ungaria, Portugalia și Regatul Unit

2013/C 358/04

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 de constituire a Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (1), în special articolul 3,

având în vedere listele de candidaturi prezentate Consiliului de către guvernele statelor membre,

întrucât:

(1)

Prin decizia sa din 22 aprilie 2013 (2), Consiliul a numit membrii și supleanții în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă pentru perioada 22 aprilie 2013-28 februarie 2016, cu excepția anumitor membri.

(2)

Guvernele Croației, Ungariei, Portugaliei și Regatului Unit au desemnat persoane pentru un număr de posturi care urmează a fi ocupate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Următorii membri și membri supleanți sunt numiți în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă pentru perioada care se încheie la 28 februarie 2016:

I.   REPREZENTANȚII GUVERNELOR

Țara

Membru

Supleant

Croația

Dl Zdravko MURATTI

Dna Inga ŽIC

Dl Ilija TADIĆ

Portugalia

 

Dl António SANTOS


II.   REPREZENTANȚII ORGANIZAȚIILOR SINDICALE

Țara

Membru

Supleant

Ungaria

Dl Károly GYÖRGY

Dl Szilárd SOMLAI


III.   REPREZENTANȚII ORGANIZAȚIILOR PATRONALE

Țara

Membru

Supleant

Croația

Dna Admira RIBIČIĊ

Dl Nenad SEIFERT

Dna Milica JOVANOVIĆ

Regatul Unit

 

Dna Hannah MURPHY

Articolul 2

Consiliul va numi membrii și membrii supleanți încă nenominalizați la o dată ulterioară.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GUSTAS


(1)  JO C 218, 13.9.2003, p. 1.

(2)  JO C 120, 26.4.2013, p. 7.


7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/5


DECIZIA CONSILIULUI

din 2 decembrie 2013

de numire a membrilor și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

2013/C 358/05

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (1) în special articolul 6,

având în vedere listele de candidaturi transmise Consiliului de guvernele statelor membre și de organizațiile lucrătorilor și organizațiile angajatorilor,

întrucât:

(1)

Prin deciziile sale din 22 noiembrie 2010 (2), 7 martie 2011 (3), 12 iulie 2011 (4), 20 septembrie 2011 (5) și 29 octombrie 2012 (6), Consiliul a numit membrii și membrii supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru perioada 1 decembrie 2010-30 noiembrie 2013.

(2)

Membrii și supleanții din cadrul Consiliului de conducere, reprezentând guvernele statelor membre, organizațiile lucrătorilor și organizațiile angajatorilor, ar trebui să fie numiți pe o perioadă de trei ani.

(3)

Comisia își numește reprezentanții proprii în Consiliul de conducere,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, următoarele persoane sunt numite în calitate de membri și de supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru perioada 1 decembrie 2013-30 noiembrie 2016:

I.   REPREZENTANȚI AI GUVERNELOR

Țara

Membri

Supleanți

Belgia

domnul Michel DE GOLS

domnul Alain PIETTE

Bulgaria

doamna Teodora TODOROVA

domnul Iskren ANGELOV

Republica Cehă

domnul Vlastimil VÁŇA

doamna Veronika ŽIDLÍKOVÁ

Danemarca

doamna Lone HENRIKSEN

doamna Lis WITSØ-LUND

Germania

domnul Andreas HORST

domnul Sebastian JOBELIUS

Estonia

doamna Eva PÕLDIS

doamna Ester RÜNKLA

Irlanda

domnul Paul CULLEN

doamna Mary O’SULLIVAN

Grecia

doamna Stamatia PISIMISI

domnul Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Croația

doamna Narcisa MANOJLOVIĆ

doamna Olivera FIŠEKOVIĆ

Spania

doamna Paloma GARCÍA GARCÍA

domnul José Ignacio MARTÍN FERNÁNDEZ

Franța

doamna Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU

doamna Marie-Soline CHOMEL

Italia

doamna Aviana Maria Teresa BULGARELLI

doamna Carla ANTONUCCI

Cipru

domnul Andreas MYLONAS

domnul Orestis MESSIOS

Letonia

doamna Ineta TĀRE

Dna Ineta VJAKSE

Lituania

doamna Rita SKREBIŠKIENĖ

domnul Evaldas BACEVIČIUS

Luxemburg

doamna Nadine WELTER

domnul Gary TUNSCH

Ungaria

 

 

Malta

domnul Roderick MIZZI

domnul Anthony AZZOPARDI

Țările de Jos

domnul Roel GANS

domnul Martin BLOMSMA

Austria

doamna Stephanie MATTES

doamna Petra PENCS

Polonia

domnul Jerzy CIECHAŃSKI

doamna Joanna MACIEJEWSKA

Portugalia

domnul Manuel MADURO ROXO

doamna Isilda FERNANDES

România

domnul Alexandru ALEXE

doamna Liliana Ramona MOȘTENESCU

Slovenia

doamna Vladka KOMEL

domnul Andraž BOBOVNIK

Slovacia

doamna Silvia GREGORCOVÁ

 

Finlanda

domnul Antti NÄRHINEN

doamna Maija LYLY-YRJÄNÄINEN

Suedia

domnul Hannes KANTELIUS

domnul Håkan NYMAN

Regatul Unit

domnul Ciaran DEVLIN

doamna Shyamala BALENDRA


II.   REPREZENTANȚI AI ORGANIZAȚIILOR LUCRĂTORILOR

Țara

Membri

Supleanți

Belgia

domnul Herman FONCK

domnul François PHILIPS

Bulgaria

domnul Ivan KOKALOV

domnul Vesselin MITOV

Republica Cehă

doamna Hana MÁLKOVÁ

domnul Tomáš PAVELKA

Danemarca

domnul Jan KAHR FREDERIKSEN

doamna Heidi RØNNE MØLLER

Germania

doamna Marika HÖHN

doamna Ghazaleh NAZZIBI

Estonia

domnul Kalle KALDA

doamna Kadi ALATALU

Irlanda

doamna Sally Anne KINAHAN

domnul Peter RIGNEY

Grecia

domnul Panagiotis SYRIOPOULOS

domnul Panagiotis KORDATOS

Croația

doamna Marija HANŽEVAČKI

doamna Dijana ŠOBOTA

Spania

doamna Antonia RAMOS YUSTE

domnul Ramon BAEZA

Franța

domnul Emmanuel COUVREUR

domnul Rafaël NEDZYNSKI

Italia

domnul Fausto DURANTE

doamna Cinzia DEL RIO

Cipru

domnul Nicolaos EPISTITHIOU

 

Letonia

doamna Ruta PORNIECE

 

Lituania

doamna Kristina KRUPAVIČIENĖ

doamna Danute ŠLIONSKIENĖ

Luxemburg

doamna Véronique EISCHEN

domnul Vincent JACQUET

Ungaria

doamna Melinda KELEMEN

doamna Erzsébet HANTI

Malta

 

 

Țările de Jos

domnul Erik PENTENGA

doamna Sonja BALJEU

Austria

doamna Dinah DJALINOUS-GLATZ

domnul Adi BUXBAUM

Polonia

domnul Bogdan OLSZEWSKI

domnul Piotr OSTROWSKI

Portugalia

domnulArmando da COSTA FARIAS

domnul Vítor Manuel VICENTE COELHO

România

domnul Adrian MARIN

doamna Luminița VINTILĂ

Slovenia

domnul Pavle VRHOVEC

doamna Maja KONJAR

Slovacia

domnul Erik MACÁK

 

Finlanda

domnul Juha ANTILA

doamna Leila KURKI

Suedia

domnul Mats ESSEMYR

domnul Sten GELLERSTEDT

Regatul Unit

domnul Paul SELLERS

doamna Elena CRASTA


III.   REPREZENTANȚI AI ANGAJATORILOR

Țara

Membri

Supleanți

Belgia

domnul Kris DE MEESTER

domnul Roland WAEYAERT

Bulgaria

domnul Dimiter BRANKOV

domnul Nikola ZIKATANOV

Republica Cehă

doamna Vladimíra DRBALOVÁ

doamna Pavla BŘEČKOVÁ

Danemarca

doamna Karen ROIY

doamna Berit TOFT FIHL

Germania

domnul Lutz MÜHL

doamna Renate HORNUNG-DRAUS

Estonia

doamna Eve PÄÄRENDSON

doamna Marika MERILAI

Irlanda

domnul Brendan McGINTY

domnul Eamonn McCOY

Grecia

doamna Rena BARDANI

doamna Ekaterini DASKALAKI

Croația

domnul Davor MAJETIC

domnul Nenad SEIFERT

Spania

domnul Miguel CANALES GUTIÉRREZ

domnul Javier BLASCO de LUNA

Franța

domnul Emmanuel JAHAN

 

Italia

doamna Stefania ROSSI

doamna Paola ASTORRI

Cipru

doamna Lena PANAYIOTOU

domnul Polyvios POLYVIOU

Letonia

doamna Ilona KIUKUCĀNE

doamna Anita LĪCE

Lituania

 

 

Luxemburg

domnul Fabio STUPICI

doamna Magalie LYSIAK

Ungaria

domnul Antal CSUPORT

doamna Adrienn BALINT

Malta

domnul Martin BORG

 

Țările de Jos

domnul W.M.J.M. VAN MIERLO

domnul Gerard A. M. VAN DER GRIND

Austria

doamna Katharina LINDNER

doamna Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF

Polonia

doamna Anna KWIATKIEWICZ

 

Portugalia

domnul Marcelino Peralta PENA COSTA

domnul António VERGUEIRO

România

domnul Doru Claudian FRUNZULICĂ

domnul Ștefan RĂDEANU

Slovenia

doamna Tatjana PAJNKIHAR

domnul Igor ANTAUER

Slovacia

domnul Martin HOŠTÁK

 

Finlanda

doamna Jenni RUOKONEN

doamna Minna ETU-SEPPÄLÄ

Suedia

domnul Sverker RUDEBERG

domnul Niklas BECKMAN

Regatul Unit

domnul Neil CARBERRY

domnul Rob WALL

Articolul 2

Consiliul va numi membrii și supleanții încă nenominalizați la o dată ulterioară.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

E. GUSTAS


(1)  JO L 139, 30.5.1975, p. 1.

(2)  JO C 322, 27.11.2010, p. 8.

(3)  JO C 83, 17.3.2011, p. 4.

(4)  JO C 208, 14.7.2011, p. 3.

(5)  JO C 278, 22.9.2011, p. 2.

(6)  JO C 334, 31.10.2012, p. 2.


Comisia Europeană

7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/9


Rata de schimb a monedei euro (1)

6 decembrie 2013

2013/C 358/06

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3661

JPY

yen japonez

139,63

DKK

coroana daneză

7,4600

GBP

lira sterlină

0,83580

SEK

coroana suedeză

8,9261

CHF

franc elvețian

1,2231

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

8,4340

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

27,480

HUF

forint maghiar

302,25

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7030

PLN

zlot polonez

4,1938

RON

leu românesc nou

4,4610

TRY

lira turcească

2,7876

AUD

dolar australian

1,5065

CAD

dolar canadian

1,4548

HKD

dolar Hong Kong

10,5937

NZD

dolar neozeelandez

1,6663

SGD

dolar Singapore

1,7119

KRW

won sud-coreean

1 444,01

ZAR

rand sud-african

14,3055

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,3103

HRK

kuna croată

7,6425

IDR

rupia indoneziană

16 298,17

MYR

ringgit Malaiezia

4,4192

PHP

peso Filipine

60,139

RUB

rubla rusească

45,0410

THB

baht thailandez

44,133

BRL

real brazilian

3,2237

MXN

peso mexican

17,8348

INR

rupie indiană

84,1550


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/10


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerile Comisiei referitoare la un regulament privind dispozitivele medicale și de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și la un regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

(Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/07

1.   Introducere

1.1.   Consultarea cu AEPD

1.

La 26 septembrie 2012, Comisia a adoptat două propuneri referitoare la un regulament privind dispozitivele medicale („propunerea de regulament DM”) (1) și la un regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro („propunerea de regulament DIV”) (2). La 2 octombrie 2012, aceste propuneri au fost trimise, spre consultare, AEPD.

2.

AEPD salută faptul că este consultată de către Comisie și recomandă includerea unei referiri la aceste consultări în preambulurile propunerilor de regulamente.

1.2.   Obiectivele și domeniile de aplicare ale regulamentelor propuse

3.

Propunerile de regulamente vizează garantarea siguranței dispozitivelor medicale (DM) (3) și a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (DIV) (4) și libera circulație a acestora pe piața internă. Regulamentele modifică și clarifică domeniul de aplicare al legislației existente pentru a ține seama de progresele științifice și tehnologice. Propunerile de regulamente conțin cadrele legislative pentru utilizarea unei baze de date electronice existente la nivelul UE (baza de date Eudamed) (5) pentru a facilita coordonarea între autorități în scopul asigurării reacției rapide și coerente la problemele legate de siguranță, precum și îmbunătățirii trasabilității dispozitivelor de-a lungul lanțului de aprovizionare și clarificării obligațiilor și responsabilităților producătorilor, importatorilor și distribuitorilor. De asemenea, propunerile de regulamente întăresc diferitele niveluri de supraveghere, clarificând și consolidând poziția și competențele autorităților publice în relația cu actorii economici.

1.3.   Scopul avizului AEPD

4.

Propunerile de regulamente vor afecta drepturile persoanelor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Printre altele, propunerile de regulamente se referă la prelucrarea datelor sensibile (datele privind sănătatea), o bază de date centrală la nivel UE care include date cu caracter personal, precum și supravegherea pieței (6) și păstrarea evidențelor.

5.

AEPD salută eforturile Comisiei de a asigura aplicarea corectă a normelor UE privind protecția datelor cu caracter personal în propunerile de regulamente. Totuși, AEPD consideră că sunt necesare unele clarificări referitoare mai ales la datele sensibile, în special în cazurile în care datele cu caracter personal din această categorie ajung să fie prelucrate și stocate în baza de date menționată în propunerile de regulamente. Astfel, AEPD a identificat anumite ambiguități și inconsecvențe în ceea ce privește modul în care propunerile de regulamente tratează posibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal și definesc categoriile de date cu caracter personal care vor fi prelucrate, în special atunci când ar putea fi prelucrate și stocate date sensibile privind sănătatea.

3.   Concluzii

40.

AEPD salută atenția specială acordată protecției datelor în propunerile de regulamente, dar identifică unele aspecte care necesită îmbunătățiri suplimentare.

41.

AEPD formulează următoarele recomandări:

să se clarifice, la articolul 85 din propunerea de regulament privind dispozitivele medicale și la articolul 81 din propunerea de regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, trimiterea la Directiva 95/46/CE, specificând că dispozițiile se vor aplica în conformitate cu normele naționale care transpun Directiva 95/46/CE;

să se introducă la articolul 85 din propunerea de regulament privind dispozitivele medicale și la articolul 81 din propunerea de regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro o trimitere explicită la articolul 8 din Directiva 95/46/CE și la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001;

să se introducă la articolul 25 din propunerea de regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro alineate similare privind scopul prelucrării datelor, drepturile persoanelor vizate și perioadele de păstrare a datelor cu cele de la articolul 27 din propunerea de regulament privind dispozitivele medicale, sub rezerva modificărilor propuse în prezentul aviz;

să se includă, în propunerile de regulamente o definiție a termenului „subiect”;

să se evite, fără nicio ambiguitate, includerea datelor privind sănătate ale tuturor pacienților în modulul de investigații clinice al bazei de date Eudamed;

să se introducă în propunerea de regulament privind dispozitivele medicale și în propunerea de regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro dispoziții care să definească în mod clar în ce situații și sub rezerva căror garanții informațiile care conțin date privind sănătatea pacienților vor fi prelucrate și stocate în baza de date Eudamed referitoare la vigilență și supravegherea ulterioară introducerii pe piață. În special, propunerile de regulamente trebuie să prevadă realizarea de către Comisie a unei evaluări a riscurilor înainte ca toate datele privind sănătatea pacienților să fie prelucrate și stocate în baza de date;

să se includă într-un considerent în ambele propuneri de regulamente mențiunea că toate măsurile de punere în aplicare care urmează să fie adoptate în temeiul propunerilor de regulamente trebuie să specifice detaliat implicațiile caracteristicilor funcționale și tehnice ale Eudamed asupra protecției datelor, precum și mențiunea că este necesară consultarea AEPD;

să se menționeze explicit că rapoartele periodice prevăzute la articolul 61 din propunerea de regulament privind dispozitivele medicale și la articolul 59 din propunerea de regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro trebuie să utilizeze exclusiv date anonime;

să se adauge la articolul 8 alineatul (6) din ambele propuneri de regulamente următoarea teză: „Înaintea prelucrării oricăror date privind sănătatea pacienților, producătorii obțin consimțământul explicit al persoanei vizate, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 alineatul (2) litera (a) din Directiva 95/46/CE.”;

să se introducă, în propunerile de regulamente, dispoziții referitoare la modul în care trebuie gestionate datele cu caracter personal, în ceea ce privește supravegherea de către autoritățile competente;

să se introducă o perioadă maximă de păstrare a datelor cu caracter personal în temeiul propunerilor de regulamente. Această perioadă trebuie să fie necesară și proporțională în raport cu scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal;

să se consulte AEPD în legătură cu toate actele delegate sau de punere în aplicare adoptate în conformitate cu propunerile de regulamente care ar putea avea un impact asupra prelucrării datelor cu caracter personal.

Adoptat la Bruxelles, 8 februarie 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2012) 542 final.

(2)  COM(2012) 541 final.

(3)  Dispozitivele medicale includ produse precum plasturi autocolanți, lentile de contact, materiale pentru obturații dentare, aparate cu raze X, implanturi mamare sau proteze pentru șold.

(4)  Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro includ produse precum dispozitivele utilizate pentru siguranța transfuziilor de sânge (de exemplu, determinarea grupelor sanguine), depistarea bolilor infecțioase (de exemplu, HIV), monitorizarea unor afecțiuni (de exemplu, diabet) și efectuarea analizelor de sânge (de exemplu, determinarea colesterolului).

(5)  Stabilite prin Decizia 2010/227/UE a Comisiei (JO L 102, 23.4.2010, p. 45).

(6)  De exemplu, referitor la planul de supraveghere a pieței, în care producătorii sunt obligați să instituie și să mențină la zi o procedură sistematică de colectare și analizare a experienței dobândite în legătură cu dispozitivele introduse pe piață. Aceasta presupune colectarea, înregistrarea și investigarea reclamațiilor și rapoartelor din partea cadrelor medicale, pacienților și utilizatorilor referitoare la incidente suspectate a fi cauzate de un dispozitiv.


7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/13


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la Comunicarea Comisiei privind „Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 – Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI”

(Textul complet al prezentului aviz poate fi consultat în EN, FR și DE pe site-ul AEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Introducere

1.1.   Consultarea AEPD

1.

La 6 decembrie 2012, Comisia a adoptat o comunicare privind „Planul de acțiune privind e-sănătatea 2012-2020 – Asistență medicală inovatoare pentru secolul XXI” (denumită în continuare, „comunicarea”) (1). Această propunere a fost transmisă Autorității Europene pentru Protecția Datelor spre consultare la 7 decembrie 2012.

2.

Înainte de adoptarea comunicării, AEPD a avut posibilitatea de a-i prezenta Comisiei observații informale. AEPD salută faptul că unele dintre observațiile sale au fost luate în considerare în cuprinsul comunicării.

1.2.   Obiectivele și domeniul de aplicare ale comunicării și scopul avizului AEPD

3.

Comunicarea stabilește un plan de acțiune privind e-sănătatea pentru perioada 2012-2020. Planul de acțiune prezintă punctul de vedere potrivit căruia tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) aplicate în domeniul asistenței medicale și bunăstării pot îmbunătăți eficiența și eficacitatea sistemelor de asistență medicală, pot abilita cetățeanul și pot debloca potențialul de inovare pe piețele serviciilor de asistență medicală și bunăstare fizică.

4.

Prezentul aviz AEPD trebuie privit din perspectiva importanței din ce în ce mai mari a e-sănătății în societatea informațională în continuă dezvoltare și din perspectiva dezbaterii continue privind politicilor în materie de e-sănătate din UE. Avizul se referă în special la implicațiile inițiativelor privind e-sănătatea asupra dreptului fundamental la protecția datelor. De asemenea, acesta prezintă observații privind domeniile în care este necesară luarea de măsuri suplimentare identificate în comunicare.

3.   Concluzii

33.

AEPD salută atenția acordată în special protecției datelor în comunicarea propusă, însă a identificat anumite posibilități de îmbunătățire.

34.

AEPD subliniază faptul că cerințele privind protecția datelor ar trebui luate în considerare în mod corespunzător de industrie, de statele membre și de Comisie în momentul punerii în aplicare a inițiativelor în domeniul e-sănătății. În special, AEPD:

accentuează faptul că datele cu caracter personal prelucrate în contextul tehnologiilor informației și comunicațiilor aplicate în domeniul e-sănătății și bunăstării fizice se referă deseori la date privind sănătatea, care necesită un nivel mai ridicat de protecție a datelor și subliniază orientările în domeniu deja furnizate operatorilor și persoanelor împuternicite de către operatori;

remarcă faptul că această comunicare nu face referire la cadrul juridic actual privind protecția datelor, stabilit în temeiul Directivei 95/46/CE și al Directivei 2002/58/CE, care conține principiile relevante privind protecția datelor aplicabile în prezent și amintește Comisiei că aceste norme trebuie respectate pentru a permite luarea de măsuri pe termen scurt și mediu până la intrarea în vigoare a propunerii de regulament revizuit privind protecția datelor;

menționează că importanța drepturilor persoanei vizate la acces și informare în contextul e-sănătății nu a fost specificată cu claritate în comunicare. Prin urmare, AEPD încurajează Comisia să atragă atenția operatorilor activi în domeniul e-sănătății asupra necesității de a furniza informații clare persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal în aplicațiile de e-sănătate;

menționează că disponibilitatea orientărilor în ceea ce privește operațiunile de prelucrare din domeniul e-sănătății care au loc în temeiul cadrului juridic general actual nu a fost subliniată în comunicare prin trimiteri specifice la documente relevante și recomandă Comisiei să consulte Grupul de lucru pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cadrul căruia sunt reprezentate autoritățile naționale de protecție a datelor la nivelul UE, precum și AEPD, în scopul elaborării acestor orientări;

recomandă consultarea AEPD înainte de adoptarea de către Comisie a unei cărți verzi privind un cadru general UE aplicabil „sănătății mobile” (m-sănătate) și aplicațiilor utilizate în domeniul sănătății și al bunăstării fizice;

menționează că în comunicare nu se subliniază că orice explorare a datelor care utilizează date de sănătate care nu sunt anonimizate este acceptabilă doar în circumstanțe foarte limitate și cu condiția respectării tuturor normelor de protecție a datelor și încurajează Comisia să atragă atenția operatorilor asupra acestui aspect;

subliniază că realizarea profilurilor ar trebui să aibă loc doar în circumstanțe foarte limitate și cu condiția respectării cerințelor stricte privind protecția datelor (de exemplu, astfel cum se prevede la articolul 20 din propunerea de regulament privind protecția datelor) și încurajează Comisia să le reamintească operatorilor această obligație importantă;

reamintește Comisiei că toate activitățile viitoare în domenii precum facilitarea introducerii la scară mai largă, sprijinirea competențelor utilizatorilor și formarea ar trebui întreprinse cu respectarea corespunzătoare a principiilor privind protecția datelor;

recomandă Comisiei efectuarea unei evaluări a impactului protecției datelor în contextul dezvoltării unui Cadru european comun de interoperabilitate a serviciilor în domeniul e-sănătății, înainte de luarea oricăror altor măsuri;

adresează un apel Comisiei în sensul analizării unor posibile inițiative legislative la nivelul UE în ceea ce privește examinarea interoperabilității dosarelor medicale, deoarece consideră că această interoperabilitate ar necesita un temei juridic solid, conținând garanții specifice de protecție a datelor.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2012) 736 final.


7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/15


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea Comisiei de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență

(Textul complet al prezentului aviz poate fi consultat în EN, FR și DE pe site-ul AEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/09

1.   Introducere

1.1.   Consultarea AEPD

(1)

La 12 decembrie 2012, Comisia a adoptat o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență („propunerea de regulament”) (1). Această propunere a fost transmisă Autorității Europene pentru Protecția Datelor spre consultare la 13 decembrie 2012.

(2)

AEPD salută faptul că este consultată de către Comisie și că preambulul instrumentului juridic propus conține o trimitere la prezentul aviz.

(3)

Înainte de adoptarea propunerii de regulament, AEPD a avut posibilitatea de a adresa observații informale Comisiei.

(4)

AEPD regretă că doar un număr mic dintre observațiile sale au fost luate în considerare în propunerea de regulament. Deși în prezent există un articol dedicat protecției datelor, garanțiile nu au fost consolidate în mod corespunzător.

1.2.   Obiectivele și domeniul de aplicare ale regulamentului propus

(5)

Propunerea de regulament modifică regulamentul privind insolvența în vederea eliminării deficiențelor evidențiate în aplicarea acestuia în practică (2). Propunerea vizează, inter alia, aspecte referitoare la contextul regulamentului, stabilirea statului membru competent pentru deschiderea procedurilor, deschiderea procedurilor secundare și normele privind publicitatea hotărârilor de deschidere și de închidere a procedurilor de insolvență.

(6)

Printre măsurile propuse care vor avea un impact asupra protecției datelor, propunerea prevede publicarea obligatorie a hotărârilor de deschidere și de închidere a procedurilor și încurajează și organizează schimburi transfrontaliere de informații între părțile interesate.

(7)

Informațiile astfel publicate și/sau care fac obiectul schimburilor pot identifica (direct sau indirect) debitorii, creditorii și lichidatorii implicați în procedura respectivă. Prin urmare, se aplică legislația UE privind protecția datelor. Mai precis, Directiva 95/46/CE se va aplica în cazul prelucrării datelor de către părțile interesate din statele membre și de către autoritățile competente naționale, în timp ce Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se va aplica în cazul prelucrării datelor de către Comisie prin portalul e-justiție.

1.3.   Scopul avizului AEPD

(8)

Propunerea de regulament poate afecta drepturile persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, deoarece, printre alte aspecte, vizează publicarea datelor cu caracter personal într-un registru accesibil publicului pe internet, cu titlu gratuit, interconectarea registrelor naționale existente și schimbul transfrontalier de informații între părțile interesate.

(9)

Cu toate că AEPD salută efortul depus de Comisie pentru a garanta aplicarea corectă a normelor UE privind protecția datelor cu caracter personal din propunerea de regulament, autoritatea a identificat o serie de deficiențe și neconcordanțe în modul în care propunerea de regulament tratează aspectele legate de/privind datele cu caracter personal.

3.   Concluzii

(54)

AEPD salută atenția acordată în special protecției datelor din propunerea de regulament, însă a identificat anumite posibilități de îmbunătățire.

(55)

AEPD recomandă:

să se includă trimiteri la prezentul aviz în preambulurile tuturor propunerilor;

să se clarifice la articolul 46 litera (a) din propunerea de regulament referirea la Directiva 95/46/CE prin precizarea că dispozițiile se vor aplica în conformitate cu normele naționale care transpun Directiva 95/46/CE;

să se instituie garanții concrete și eficace privind protecția datelor pentru orice situație în care este preconizată prelucrarea datelor cu caracter personal;

să se evalueze necesitatea și proporționalitatea sistemului propus pentru publicarea pe internet a hotărârilor de deschidere și de închidere a procedurilor de insolvență și să se verifice dacă obligația de publicare nu depășește acțiunile necesare pentru a realiza obiectivul de interes public urmărit și dacă nu există măsuri mai puțin restrictive pentru a realiza același obiectiv. Sub rezerva rezultatului acestui test de proporționalitate, obligația de publicare ar trebui în orice eventualitate să fie susținută prin garanții adecvate pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor persoanelor vizate, securitatea/exactitatea datelor și ștergerea acestora după o perioadă de timp corespunzătoare.

(56)

De asemenea, AEPD recomandă:

să se clarifice modalitățile de funcționare a bazelor de date naționale și a bazei de date a UE cu privire la aspectele legate de protecția datelor, prin introducerea unor dispoziții mai detaliate în propunerile de regulamente, în conformitate cu Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/2001. În special, dispoziția care instituie baza (bazele) de date trebuie: (i) să identifice scopul operațiunilor de prelucrare și să stabilească utilizările compatibile; (ii) să identifice entitățile (autoritățile competente, Comisia) care vor avea acces la baza de date, împreună cu tipul de date stocate la care vor avea acces, și cele care vor avea posibilitatea de a modifica aceste date; (iii) să asigure dreptul de acces și informarea corespunzătoare a tuturor persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal pot fi stocate și pot face obiectul schimburilor; (iv) să definească și să limiteze perioada de reținere pentru datele cu caracter personal la minimum necesar pentru îndeplinirea acestui scop;

să se stabilească în această propunere cel puțin principiile de bază ale sistemului descentralizat pentru interconectarea registrelor de insolvență, precum necesitatea și proporționalitatea (preconizându-se că alte garanții vor fi indicate explicit în viitoarea propunere legislativă a Comisiei privind portalul e-justiție);

să se precizeze dacă se vor stoca date pe portalul e-justiție. Dacă da, ar trebui să se adauge garanții specifice.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2012) 744 final.

(2)  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență (denumită în continuare „propunerea”).


7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/17


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la Comunicarea Comisiei privind „Agenda digitală pentru Europa – Promovarea digitală a creșterii în Europa”

(Textul integral al acestui aviz poate fi consultat în EN, FR și DE pe site-ul AEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/10

I.   Introducere

1.1.   Consultarea AEPD

1.

La 18 decembrie 2012, Comisia a adoptat o comunicare privind „Agenda digitală pentru Europa – Promovarea digitală a creșterii în Europa” (denumită în continuare „comunicarea”) (1).

2.

Înainte de adoptarea comunicării, AEPD a avut posibilitatea de a prezenta observații informale Comisiei. Autoritatea salută faptul că unele dintre observațiile sale au fost luate în considerare în comunicare.

3.

Având în vedere importanța temei, AEPD a decis să adopte prezentul aviz din proprie inițiativă.

1.2.   Obiectivele și domeniul de aplicare al comunicării și scopul avizului AEPD

4.

Comunicarea este prezentată de Comisie în cadrul Strategiei Europa 2020. Aceasta vine în completarea Agendei digitale adoptate la 19 mai 2010 (2). Obiectivul acestei noi comunicări privind agenda digitală este consolidarea în continuare a poziției de lider adoptate de Europa în domeniul digital și contribuția la realizarea pieței unice digitale până în 2015.

5.

Comunicarea identifică șapte domenii esențiale de politici în care Comisia va depune eforturi deosebite pentru a facilita și stimula dezvoltarea economiei digitale:

o economie europeană fără frontiere – piața unică digitală;

accelerarea inovării în sectorul public;

cererea și oferta de internet ultrarapid;

cloud computing;

încredere și securitate;

spiritul antreprenorial și competențele și locurile de muncă în domeniul digital;

dincolo de C&D&I (3): o agendă industrială pentru tehnologiile generice esențiale.

6.

EDPS salută acțiunile propuse în materie de politici care au ca scop stimularea utilizării noilor tehnologii de către întreprinderi și persoane. Autoritatea subliniază însă că aceste măsuri trebuie însoțite de activități adecvate pentru asigurarea respectării protecției datelor și vieții private.

7.

Unele dintre principalele provocări la adresa protecției datelor invocate în contextul acțiunilor UE în materie de politici în domeniul agendei digitale au fost deja subliniate și analizate de către AEPD în Avizul din 18 martie 2010 referitor la Comunicarea din 2010 privind agenda digitală (4). AEPD a evidențiat în mod special nevoia de a încorpora principiile confidențialității prin concepție și confidențialității implicite în proiectarea noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor. În prezentul aviz, AEPD se va axa, prin urmare, pe prezentarea de observații privind domeniile în care pot fi luate măsuri suplimentare identificate în comunicare.

III.   Concluzii

26.

AEPD salută faptul că în comunicare s-a acordat o oarecare atenție vieții private și protecției datelor. Totuși, AEPD subliniază că cerințele privind protecția datelor ar trebui să beneficieze de o atenție corespunzătoare din partea industriei, a statelor membre și Comisiei în momentul punerii în aplicare a inițiativelor prevăzute în agenda digitală. În special, autoritatea:

regretă că în introducerea comunicării nu se subliniază suficient importanța respectării vieții private și a protecției datelor în aplicarea acțiunilor prevăzute în document. Prin urmare, autoritatea atrage atenția operatorilor de date asupra necesității respectării normelor privind viața privată și protecția datelor în proiectarea și darea în folosință a noilor TIC pentru mediul digital;

regretă că în comunicare nu se face referire la actualul cadru juridic privind protecția datelor stabilit în temeiul Directivei 95/46/CE și Directivei 2002/58/CE, și la propunerea de regulament mai general privind protecția datelor, care conțin normele și principiile generare care trebuie luate în considerare în darea în folosință a TIC în mediul digital;

regretă că principiul „confidențialității prin concepție”, care va deveni o obligație juridică în temeiul articolului 23 din propunerea de regulament privind protecția datelor, nu a fost subliniat în comunicare. Prin urmare, autoritatea le reamintește operatorilor de date și proiectanților TIC necesitatea de a încorpora confidențialitatea prin concepție în dezvoltarea noilor TIC pentru mediul digital;

recomandă utilizarea de instrumente C&D pentru creșterea capacității Europei de a aplica principiul confidențialității prin concepție în toate disciplinele relevante și luarea în considerare a acestui obiectiv în toate programele de lucru și cererile de propuneri;

subliniază că interoperabilitatea bazelor de date naționale ar trebui practicată doar cu respectarea deplină a principiilor protecției datelor, în special limitarea scopului. Autoritatea reamintește, de asemenea, Comisiei, că ar trebui să existe un temei juridic adecvat pentru utilizarea interoperabilității ca modalitate de facilitare a partajării datelor, împreună cu garanții adecvate privind protecția datelor;

recomandă consultarea AEPD înainte de adoptarea de către Comisie a unei recomandări privind protecția internetului deschis pentru consumatori;

reamintește operatorilor de date și utilizatorilor că, deși tehnologia cloud computing prezintă dificultăți specifice în termeni de protecție a datelor, autoritățile de protecție a datelor au emis orientări ample privind aplicarea actualei legislații privind protecția datelor, la fel cum a procedat și AEPD cu privire la impactul propunerii de regulament privind protecția datelor, în legătură cu aceste dificultăți. Orientările ar trebui urmărite în vederea promovării încrederii persoanelor și clienților, ceea ce va asigura la rândul său utilizarea cu succes a acestor noi mijloace tehnologice.

Adoptat la Bruxelles, 10 aprilie 2013.

Peter HUSTINX

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2012) 784 final.

(2)  COM(2010) 245 final.

(3)  Înseamnă „cercetare, dezvoltare și inovare”.

(4)  A se vedea Avizul AEPD privind „Promovarea încrederii în societatea informațională prin încurajarea protecției datelor și a confidențialității”, 18 martie 2010, disponibil pe site-ul AEPD la: http://www.edps.europa.eu


7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/19


Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea Comisiei pentru un regulament privind raportarea evenimentelor în aviația civilă, de abrogare a Directivei 2003/42/CE, a Regulamentului (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei, a Regulamentului (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei și a articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 996/2010

(Textul integral al acestui aviz poate fi consultat în EN, FR și DE pe site-ul AEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/11

1.   Introducere

1.1.   Consultarea AEPD

1.

La 18 decembrie 2012, Comisia a adoptat o propunere de regulament privind raportarea evenimentelor în aviația civilă și de abrogare a Directivei 2003/42/CE, a Regulamentului (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei, a Regulamentului (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei și a articolului 19 al Regulamentului (UE) nr. 996/2010 („propunerea”) (1). Această propunere a fost trimisă Autorității Europene pentru Protecția Datelor spre consultare la 8 ianuarie 2013.

2.

AEPD salută faptul că este consultată de către Comisie și că o trimitere la prezentul aviz este inclusă în preambulul propunerii. Înainte de adoptarea propunerii, AEPD a avut posibilitatea de a prezenta observații informale Comisiei.

1.2.   Obiectivele și domeniul de aplicare ale propunerii

3.

Cele trei instrumente care vor fi abrogate de propunere structurează raportarea evenimentelor după cum urmează: Directiva 2003/42/CE (2) impune fiecărui stat membru să instituie un sistem de raportare obligatorie a evenimentelor (denumit în continuare „MORS” – mandatory occurrence-reporting system). În conformitate cu acest act normativ, personalul din aviația civilă are obligația de a raporta evenimentele (3) survenite în activitatea operațională zilnică prin sistemul instituit de organizație (4). În plus, statele membre trebuie să colecteze, să stocheze, să protejeze și să disemineze către părțile interesate informațiile referitoare la evenimentele din aviația civilă. Acest act legislativ este completat de două regulamente de punere în aplicare, și anume: Regulamentul (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei (5), care instituie un fișier european centralizat (European Central Repository – ECR) în care sunt cuprinse toate evenimentele de aviație civilă colectate de statele membre, și Regulamentul (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei (6), care stabilește normele de aplicare pentru diseminarea către părțile interesate a informațiilor conținute în ECR.

4.

Propunerea se întemeiază pe Directiva 2003/42/CE în scopul îmbunătățirii sistemelor actuale de raportare a evenimentelor de aviație civilă atât la nivel național, cât și european. Printre alte modificări, se propun următoarele:

să se asigure că toate evenimentele sunt raportate și că datele raportate și stocate sunt complete și de calitate optimă;

să se adauge un sistem voluntar de raportare la sistemul obligatoriu;

să se solicite nu doar statelor membre, ci și organizațiilor să raporteze evenimentele și să organizeze transmiterea acestor rapoarte către ECR;

să se încurajeze raportarea prin intermediul protecției armonizate împotriva sancțiunilor impuse de superiorii ierarhici sau împotriva trimiterii în judecată a persoanelor care raportează evenimentele;

să se asigure accesul corespunzător la informațiile incluse în ECR.

1.3.   Scopul avizului AEPD

5.

Din propunere reiese că evenimentele vor fi raportate de angajați organizațiilor lor, care le vor stoca apoi într-o bază de date și le vor raporta autorităților naționale competente desemnate sau Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA). Aceste autorități, împreună cu AESA și Comisia, vor transfera informațiile privind evenimentele de aviație civilă către ECR, care este gestionat de Comisie. În plus, Comisia va prelucra datele referitoare la părțile interesate care solicită acces la informațiile stocate în ECR.

6.

AEPD admite că scopul propunerii nu este reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal. Totuși, informațiile care vor fi stocate, raportate și transferate pot avea legătură cu persoane fizice care sunt identificabile fie direct, fie indirect, precum raportori, părți interesate implicate în evenimentele raportate și părți interesate care solicită accesul (7). Informațiile raportate ar putea să implice nu doar probleme tehnice, ci și, de exemplu, pasageri violenți, incapacitatea echipajului sau incidente legate de sănătate (8).

7.

Prin urmare, prezentul aviz va analiza acele elemente ale propunerii care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal. Acesta are la bază un aviz AEPD anterior (9) referitor la unul dintre regulamentele care sunt abrogate de propunere (10).

4.   Concluzii

46.

AEPD salută atenția care este acordată protecției datelor cu caracter personal, în special prin angajamentul de a păstra anonimatul unei mari părți a datelor prelucrate în cadrul raportării evenimentelor. Totuși, autoritatea reamintește că datele prelucrate vor continua să rămână date cu caracter personal și, în consecință, salută trimiterea la aplicabilitatea legislației UE privind protecția datelor. Ceea ce se prevede reprezintă cel mult o anonimizare parțială.

47.

AEPD recomandă clarificarea sferei „eliminării datelor de identificare ale sursei”. În special, autoritatea recomandă următoarele îmbunătățiri ale textului:

să se clarifice, în preambul, că eliminarea datelor de identificare ale sursei în sensul propunerii nu corespunde unei anonimizări complete. În plus, în conformitate cu recomandările de mai sus, preambulul trebuie să explice și faptul că măsurile de eliminare a datelor de identificare și de anonimizare completă vor fi aplicate în contexte diferite;

la articolul 16: să se specifice că datele disponibile persoanelor independente care se ocupă de date trebuie să nu conțină date de identificare sau trebuie eliminate în cel mai scurt timp posibil, în afara cazului în care necesitatea stocării datelor este justificată, de exemplu, în vederea conformității cu alte obligații juridice ale organizațiilor;

pentru a clarifica sfera eliminării datelor de identificare a sursei, AEPD recomandă înlocuirea la articolul 16 alineatele (1) și (2) a termenului „date cu caracter personal” cu termenul „detalii personale” și adăugarea unei referiri la posibilitatea de identificare prin intermediul detaliilor tehnice în conformitate cu articolul 2 alineatul (1);

articolul 5 alineatul (6) permite statelor membre și organizațiilor să instituie sisteme suplimentare de raportare. Trebuie specificat că datele de identificare a sursei trebuie eliminate și din aceste informații. Prin urmare, AEPD recomandă să se clarifice la articolul 16 alineatul (2) că datele cu caracter personal conținute în sistemele de colectare și prelucrare a informațiilor privind siguranța instituite în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) trebuie, de asemenea, să nu conțină date de identificare a sursei;

la articolul 13 alineatul (10): să se specifice faptul că informațiile trebuie anonimizate (11) înainte de a fi publicate;

la articolul 11 alineatul (4): să se specifice că informațiile puse la dispoziția părților interesate enumerate în anexa III și care nu au legătură cu echipamentele, operațiunile sau domeniul de activitate al acestora trebuie furnizate nu numai în formă agregată sau fără datele de identificare ale sursei, astfel cum se solicită la articolul 11 alineatul (4), dar să fie și complet anonimizate.

48.

AEPD recomandă să se specifice în propunere cine va fi operatorul fiecărei baze de date. Autoritatea recomandă, de asemenea, să se definească la anexele I și II, la articolul 5 alineatul (6) toate categoriile de date care vor fi prelucrate și să se clarifice articolul 7 alineatul (1) și articolul 11 alineatul (1) în consecință. Dacă nu este posibil să se specifice toate evenimentele și câmpurile de date care urmează să fie prelucrate în conformitate cu articolul 7 alineatul (1), articolul 5 alineatele (3) și (6) și articolul 11 alineatul (1), aceste dispoziții trebuie cel puțin să menționeze că informațiile suplimentare care nu sunt prevăzute în propunere nu trebuie să conțină categorii speciale de date, astfel cum sunt definite la articolul 8 din Directiva 95/46/CE și articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 („date sensibile”).

49.

AEPD recomandă, de asemenea, să se specifice perioadele în care vor fi stocate datele în bazele de date, drepturile persoanelor vizate și măsurile de securitate care vor fi puse în aplicare.

50.

În cazul transferurilor către organizații din țările terțe sau către organizațiile internaționale, acestea trebuie să se angajeze la respectarea garanțiilor de protecție corespunzătoare care să fie prevăzute într-un instrument obligatoriu. Aceste garanții ar putea fi întemeiate pe principiile de protecție a datelor conținute în Clauzele Contractuale Standard pentru transferul datelor cu caracter personal către țările terțe adoptate de Comisie și ar putea fi adăugate în anexa la propunere.

51.

În ceea ce privește prelucrarea datelor referitoare la persoanele interesate care solicită acces la ECR, AEPD recomandă să se specifice în propunere măsurile privind protecția datelor care se vor aplica prelucrării de date referitoare la părți terțe (de exemplu, cât timp vor fi stocate datele după ce accesul a fost acordat sau refuzat și cine are acces la aceste date). În plus, formularul conținut în anexa IV trebuie să includă, pe lângă avizul privind accesul la informații (12), un aviz privind viața privată.

52.

În sfârșit, necesitatea prelucrării de date cu caracter personal din orice motiv conținut în articolul 8 alineatele (2)-(4) din Directiva 95/46/CE și articolul 10 alineatele (2)-(4) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 trebuie să fie justificată în preambul. AEPD recomandă, de asemenea, adoptarea unor garanții suplimentare în ceea ce privește prelucrarea categoriilor speciale de date, precum măsuri de securitate mai stricte, interzicerea divulgării categoriilor de date asociate părților terțe care nu fac obiectul legislației UE privind protecția datelor și restricționarea divulgării către părțile interesate. În plus, prelucrarea acestor categorii de date ar putea face obiectul verificării prealabile de către autoritățile pentru protecția datelor de la nivel național și de la nivelul UE, precum și de către AEPD.

Adoptat la Bruxelles, 10 aprilie 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  COM(2012) 776 final.

(2)  Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviația civilă (JO L 167, 4.7.2003, p. 23).

(3)  Evenimente se înseamnă orice eveniment semnificativ din punctul de vedere al siguranței aviației, și anume accidente și incidente grave [a se vedea articolul 2 alineatul (8) din propunere].

(4)  „Organizația” este definită în propunere ca fiind „orice organizație care furnizează produse și/sau servicii în domeniul aviației, în special operatorii de aeronave, organizațiile de întreținere autorizate, organizațiile responsabile cu proiectarea de tip și/sau fabricarea de aeronave, furnizorii de servicii de navigație aeriană și aerodromurile certificate” [a se vedea articolul 2 alineatul (9) din propunere].

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de stabilire a unor reguli de punere în aplicare pentru înregistrarea, într-un fișier centralizat, a informațiilor privind evenimentele în aviația civilă (JO L 294, 13.11.2007, p. 3).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei din 24 septembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare pentru diseminarea către părțile interesate a informațiilor referitoare la evenimentele din aviația civilă (JO L 295, 14.11.2007, p. 7).

(7)  A se vedea textul privind datele cu caracter personal, în special secțiunea 3.1.

(8)  A se vedea anexa I la propunere „Lista incidentelor care trebuie raportate prin sistemul de raportare obligatorie a evenimentelor”.

(9)  A se vedea Avizul AEPD privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă (JO C 132, 21.5.2010, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE. Text cu relevanță pentru SEE (JO L 295, 12.11.2010, p. 35).

(11)  Aceasta înseamnă asigurarea că persoanele fizice nu sunt identificabile luând în considerare toate mijloacele care ar putea fi utilizate în mod rezonabil fie de către operator, fie de către orice altă persoană.

(12)  Punctul 7 din anexa IV.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/22


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 358/12

1.

La data de 29 noiembrie 2013, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderile Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”), TPG LundyCO, L.P. („TPG”) și Barclays PLC („Barclays”) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Intertain Limited („Intertain”), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Goldman Sachs: bancă de investiții și societate de gestionare a valorilor mobiliare și a investițiilor care își desfășoară activitatea la nivel mondial, oferind o gamă largă de servicii pentru o clientelă diversificată, printre care se numără întreprinderi, instituții financiare, guverne și persoane fizice cu disponibilități financiare ridicate;

în cazul întreprinderii TPG: vehicul investițional care face parte din TPG Group, o întreprindere de investiții private care își desfășoară activitatea la nivel mondial, gestionând o familie de fonduri care investesc în diverse societăți prin achiziții și restructurări corporative;

în cazul întreprinderii Barclays: societatea de administrare a Grupului Barclays, care furnizează în întreaga lume servicii financiare, cum ar fi servicii bancare pentru persoane fizice, cărți de credit, servicii bancare pentru întreprinderi, servicii bancare de investiții, precum și servicii de gestionare a patrimoniului și a investițiilor;

în cazul întreprinderii Intertain: societate engleză cu răspundere limitată care administrează baruri și săli de spectacole în Regatul Unit.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de analiză a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 358/24


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2013/C 358/13

1.

La data de 2 decembrie 2013, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care Allianz IARD SA („Allianz”, Franța), care aparține grupului Allianz (Germania), Axa France IARD SA („Axa”, Franța), care aparține grupului Axa (Franța), Covéa Risk SA („Covéa”, Franța), care aparține grupului Covéa (Franța), Generali France Assurances SA („Generali”, Franța), care aparține grupului Assicurazioni Generali (Italia), și Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances („CSCA”, Franța) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Netproassur SASU („Netproassur”, Franța), prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou-creată care constituie o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Allianz: societate de asigurări, care comercializează în Franța produse de asigurare de bunuri și de răspundere civilă de tip IARD (Incendie, Automobile Responsabilité, Dommage – incendiu, răspundere civilă auto, daune);

în cazul întreprinderii Axa: societate de asigurări, care comercializează în Franța produse de asigurare de tip IARD;

în cazul întreprinderii Covéa: societate de asigurări, care comercializează în Franța produse de asigurare de tip IARD;

în cazul întreprinderii Generali: societate de asigurări, care comercializează în Franța produse de asigurare de viață și de asigurare contra daunelor;

în cazul CSCA: organizație patronală franceză a prestatorilor de servicii de curtaj în asigurări, constituită sub forma unei confederații sindicale;

în cazul întreprinderii Netproassur: dezvoltare, punere în aplicare și valorificare de proiecte în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor care au ca obiect curtajul în asigurări și în reasigurări.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).