ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.156.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 156

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
1 iunie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2013/C 156/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 147, 25.5.2013

1

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2013/C 156/02

Cauze conexate C-399/10 P și C-401/10 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 martie 2013 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Comisia Europeană și alții, Comisia Europeană, Republica Franceză/Bouygues SA, și alții (C-401/10 P) (Recursuri — Ajutoare de stat — Măsuri financiare în favoarea France Télécom — Proiect de împrumut din partea acționarilor — Declarații publice ale unui membru al guvernului francez — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și prin care nu se dispune recuperarea acestuia — Noțiunea de ajutor de stat — Noțiunea de avantaj economic — Noțiunea de angajare a resurselor de stat)

2

2013/C 156/03

Cauza C-85/11: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 9 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Fiscalitate — Directiva 2006/112/CE — Articolele 9 și 11 — Legislație națională care permite includerea unor persoane neimpozabile într-un grup de persoane care pot fi considerate ca persoană impozabilă unică în scopuri de TVA)

3

2013/C 156/04

Cauza C-92/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV [Directiva 2003/55/CE — Piața internă în sectorul gazelor naturale — Directiva 93/13/CEE — Articolul 1 alineatul (2) și articolele 3-5 — Contracte încheiate între vânzători sau furnizori și consumatori — Condiții generale — Clauze abuzive — Modificare unilaterală de către vânzător sau furnizor a prețului serviciului — Referire la o reglementare imperativă concepută pentru altă categorie de consumatori — Aplicabilitatea Directivei 93/13/CEE — Obligația privind o redactare clară și inteligibilă și privind transparența]

3

2013/C 156/05

Cauza C-254/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungaria) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi [Spațiul de libertate, securitate și justiție — Micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre — Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 — Regulamentul (CE) nr. 562/2006 — Durată maximă de ședere — Reguli de calcul]

4

2013/C 156/06

Cauza C-258/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court — Irlanda) — Peter Sweetman și alții/An Bord Pleanála (Mediu — Directiva 92/43/CEE — Articolul 6 — Conservarea habitatelor naturale — Arii speciale de conservare — Evaluarea efectelor unui plan sau ale unui proiect asupra unui sit protejat — Criterii care trebuie aplicate pentru evaluarea probabilității ca un astfel de plan sau de proiect să aducă atingere integrității sitului vizat — Situl Lough Corrib — Proiectul de drum N6 pentru ocolirea orașului Galway)

4

2013/C 156/07

Cauza C-260/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court of the United Kingdom — Regatul Unit) — The Queen, la cererea David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Mediu — Convenția de la Aarhus — Directiva 85/337/CEE — Directiva 2003/35/CE — Articolul 10a — Directiva 96/61/CE — Articolul 15a — Accesul la justiție în materie de mediu — Noțiunea cost care să nu fie prohibitiv al procedurilor jurisdicționale)

5

2013/C 156/08

Cauzele conexate C-335/11 și C-337/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Sø- og Handelsretten — Danemarca) — HK Danmark acționând în numele doamnei Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, acționând în numele doamnei Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening acționând în numele societății Pro Display A/S, aflată în faliment (C-337/11) (Politica socială — Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap — Directiva 2000/78/CE — Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă — Articolele 1, 2 și 5 — Diferență de tratament pe motiv de handicap — Concediere — Existența unui handicap — Absențe ale salariatului din cauza handicapului său — Obligație de amenajare — Muncă pe fracțiune de normă — Durata termenului de preaviz)

6

2013/C 156/09

Cauza C-375/11: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour constitutionnelle — Belgia) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/État belge (Servicii de telecomunicații — Directiva 2002/20/CE — Articolele 3 și 12-14 — Drepturi de utilizare a frecvențelor radio — Redevențe pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio — Redevențe unice pentru alocarea și reînnoirea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio — Metodă de calcul — Modificări ale drepturilor existente)

7

2013/C 156/10

Cauza C-401/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství [Agricultură — FEOGA — Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 — Sprijin pentru dezvoltarea rurală — Sprijin pentru pensionarea anticipată — Cedent în vârstă de cel puțin 55 de ani, dar care nu a împlinit vârsta normală de pensionare la momentul cedării — Noțiunea vârstă normală de pensionare — Legislație națională care stabilește o vârstă de pensionare variabilă în funcție de sex și, în cazul femeilor, în funcție de numărul copiilor pe care i-au crescut — Principiile generale ale egalității de tratament și nediscriminării]

7

2013/C 156/11

Cauza C-405/11 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 martie 2013 — Comisia Europeană/Buczek Automotive sp. zoo, Republica Polonă (Recurs — Ajutoare de stat — Restructurarea industriei siderurgice poloneze — Noțiunea ajutor de stat — Recuperarea creanțelor publice — Calificare drept ajutor de stat a nedepunerii unei cereri de declarare a falimentului întreprinderii debitoare — Criteriul creditorului privat — Repartizarea sarcinii probei — Limitele controlului jurisdicțional)

8

2013/C 156/12

Cauza C-443/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam — Țările de Jos) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Securitatea socială a lucrătorilor migranți — Articolul 45 TFUE — Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 — Articolul 71 — Lucrător frontalier atipic aflat în șomaj total care a păstrat legături personale și profesionale în statul membru al ultimului loc de muncă — Regulamentul (CE) nr. 883/2004 — Articolul 65 — Drept la prestații în statul membru de reședință — Refuz de plată opus de statul ultimului loc de muncă — Admisibilitate — Relevanța Hotărârii Curții din 12 iunie 1986, Miethe (1/85) — Dispoziții tranzitorii — Articolul 87 alineatul (8) — Noțiunea situație neschimbată]

8

2013/C 156/13

Cauza C-535/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Hamburg — Germania) — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH [Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 726/2004 — Medicamente de uz uman — Procedură de autorizare — Cerință de autorizare — Noțiunea de medicamente realizate cu ajutorul anumitor procedee biotehnologice care figurează la punctul 1 din anexa la acest regulament — Operațiune de reambalare — Soluție injectabilă distribuită în flacoane de unică folosință care conțin un volum de soluție terapeutică mai mare decât cel utilizat în mod efectiv în vederea tratamentului medical — Conținut al unor astfel de flacoane introdus parțial, la prescripția unui medic, în seringi preumplute care corespund dozelor prescrise, fără modificarea medicamentului]

9

2013/C 156/14

Cauza C-613/11: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 21 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutoare de stat — Ajutor acordat de Republica Italiană în favoarea sectorului navigației în Sardinia — Decizia 2008/92/CE a Comisiei de constatare a incompatibilității acestui ajutor cu piața comună și prin care se dispune recuperarea acestuia de la beneficiari — Neexecutare în termenul stabilit)

10

2013/C 156/15

Cauza C-636/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht München I — Germania) — Karl Berger/Freistaat Bayern [Regulamentul (CE) nr. 178/2002 — Protecția consumatorilor — Siguranța alimentară — Informarea publicului — Introducerea pe piață a unui produs alimentar care nu este adecvat consumului uman, dar care nu prezintă un risc pentru sănătate]

10

2013/C 156/16

Cauza C-645/11: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown [Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Articolul 1 alineatul (1) și articolul 6 punctul 1 — Noțiunea materie civilă și comercială — Plată nedatorată efectuată de o entitate statală — Cerere de restituire a acestei plăți în cadrul unei acțiuni în justiție — Stabilirea instanței competente în caz de conexitate — Legătură strânsă între cereri — Pârât domiciliat într-un stat terț]

11

2013/C 156/17

Cauza C-652/11: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 11 aprilie 2013 — Mindo Srl/Comisia Europeană (Recurs — Concurență — Înțelegere — Piața italiană a achiziției și a primei procesări a tutunului brut — Plata amenzii de către codebitorul solidar — Interesul de a exercita acțiunea — Sarcina probei)

11

2013/C 156/18

Cauza C-91/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Högsta förvaltningsdomstolen — Suedia) — Skatteverket/PFC Clinic AB [TVA — Directiva 2006/112/CE — Scutiri — Articolul 132 alineatul (1) literele (b) și (c) — Spitalizarea și îngrijirea medicală și activitățile conexe — Prestarea de îngrijiri medicale în cadrul exercitării profesiilor medicale și paramedicale — Servicii care constau în efectuarea unor acte chirurgicale și a unor tratamente estetice — Intervenții de natură pur cosmetică rezultând doar din dorința pacientului]

12

2013/C 156/19

Cauza C-129/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Germania) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg (Schemă de ajutor regional — Investiții în prelucrarea și în comercializarea produselor agricole — Decizie a Comisiei — Incompatibilitate cu piața internă — Eliminarea ajutoarelor incompatibile — Moment la care este acordat un ajutor — Principiul protecției încrederii legitime)

13

2013/C 156/20

Cauza C-138/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalitate — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolul 203 — Principiul neutralității fiscale — Rambursarea către un furnizor a taxei plătite, în cazul refuzului dreptului de deducere opus destinatarului unei operațiuni scutite)

13

2013/C 156/21

Cauza C-158/12: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 11 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2008/1/CE — Articolul 5 — Prevenirea și controlul integrat al poluării — Cerințe pentru eliberarea autorizațiilor pentru instalațiile existente — Obligația de asigura funcționarea unor astfel de instalații conform cerințelor directivei menționate)

14

2013/C 156/22

Cauza C-197/12: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 21 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Fiscalitate — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolul 148 — Scutirea anumitor operațiuni destinate navelor utilizate pentru transportul de călători cu plată sau pentru activități comerciale — Condiția afectării pentru navigația în largul mării)

14

2013/C 156/23

Cauza C-244/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat [Evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului — Directiva 85/337/CEE — Articolul 2 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (2) — Proiecte cuprinse în anexa II — Lucrări de extindere a infrastructurii unui aeroport — Examinare pe bază de praguri sau de criterii — Articolul 4 alineatul (3) — Criterii de selecție — Anexa III punctul 2 litera (g) — Zone cu o densitate mare a populației]

15

2013/C 156/24

Cauza C-290/12: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Napoli — Italia) — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA (Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauza 2 — Domeniul de aplicare al acordului cadru — Întreprindere de muncă temporară — Plasarea de lucrători temporari la o întreprindere utilizatoare — Contracte de muncă pe durată determinată succesive)

15

2013/C 156/25

Cauza C-522/11: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Giudice di pace di Lecce — Italia) — Procedură penală împotriva lui Abdoul Khadre Mbaye (Articolul 99 din Regulamentul de procedură — Spațiul de libertate, securitate și justiție — Directiva 2008/115/CE — Standarde și proceduri comune în materie de returnare a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală — Reglementare națională care prevede sancțiuni penale pentru șederea ilegală)

16

2013/C 156/26

Cauza C-153/12: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Articolul 99 din Regulamentul de procedură — TVA — Directiva 2006/112/CE — Articolele 62, 63, 65, 73 și 80 — Constituirea unui drept de superficie de către persoane fizice care nu au calitatea de persoane impozabile și nici de persoane obligate la plata TVA-ului în profitul unei societăți, în schimbul construirii unui bun imobil de către această societate în beneficiul acestor persoane fizice — Contract de schimb — TVA aferent prestațiilor referitoare la construirea bunului imobil — Fapt generator — Exigibilitate — Plată anticipată a contrapartidei în totalitate — Acont — Bază de impozitare în cazul contrapartidei constituite din bunuri sau din servicii)

16

2013/C 156/27

Cauza C-24/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 21 ianuarie 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft./Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

Cauza C-26/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 21 ianuarie 2013 — Kásler Árpád și Káslerné Rábai Hajnalka/OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

Cauza C-89/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Napoli (Italia) la 22 februarie 2013 — Luigi D’Aniello și alții/Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

Cauza C-101/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) la 28 februarie 2013 — U/Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

Cauza C-113/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 8 martie 2013 — ASL n. 5 Spezzino și alții/San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

Cauza C-124/13: Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene

21

2013/C 156/33

Cauza C-125/13: Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

21

2013/C 156/34

Cauza C-139/13: Acțiune introdusă la 19 martie 2013 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei

22

2013/C 156/35

Cauza C-140/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) la 20 martie 2013 — Annett Altmann și alții/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

Cauza C-157/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) la 26 martie 2013 — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/BUAB Kintra

23

2013/C 156/37

Cauza C-162/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 29 martie 2013 — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.

24

2013/C 156/38

Cauza C-168/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil Constitutionnel (Franța) la 4 aprilie 2013 — Jeremy F./Premier ministre

24

2013/C 156/39

Cauza C-175/13: Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 28 martie 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

Cauza C-178/13: Acțiune introdusă la 11 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Republica Finlanda

25

2013/C 156/41

Cauza C-188/13: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Republica Slovenia

25

2013/C 156/42

Cauza C-148/12: Ordonanța președintelui Curții din 13 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania, susținută de: Republica Franceză, România, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă

25

 

Tribunalul

2013/C 156/43

Cauza T-31/07: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Du Pont de Nemours (Franța) și alții/Comisia (Produse fitosanitare — Substanța activă flusilazol — Înscrierea în anexa I la Directiva 91/414/CEE — Acțiune în anulare — Anulare în parte — Indisociabilitate — Inadmisibilitate — Responsabilitate necontractuală — Limitarea înscrierii la o durată de 18 luni și la patru culturi — Principiul precauției — Principiul proporționalității — Dreptul de a fi ascultat — Egalitatea de tratament — Motivare — Abuz de putere — Încălcare suficient de gravă a unei norme având ca obiect acordarea de drepturi particularilor)

26

2013/C 156/44

Cauza T-392/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — AEPI/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

26

2013/C 156/45

Cauza T-398/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

27

2013/C 156/46

Cauza T-401/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor referitoare la execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertorii — Probă — Prezumția de nevinovăție)

27

2013/C 156/47

Cauza T-410/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — GEMA/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

28

2013/C 156/48

Cauza T-411/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Artisjus/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

28

2013/C 156/49

Cauza T-413/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SOZA/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

29

2013/C 156/50

Cauza T-414/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

29

2013/C 156/51

Cauza T-415/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Irish Music Rights Organisation/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

30

2013/C 156/52

Cauza T-416/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Eesti Autorite Ühing/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

30

2013/C 156/53

Cauza T-417/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Sociedade Portuguesa de Autores/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

31

2013/C 156/54

Cauza T-418/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — OSA/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

31

2013/C 156/55

Cauza T-419/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — LATGA-A/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

32

2013/C 156/56

Cauza T-420/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SAZAS/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

32

2013/C 156/57

Cauza T-421/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Performing Right Society/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

33

2013/C 156/58

Cauza T-422/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SACEM/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

33

2013/C 156/59

Cauza T-425/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — KODA/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

34

2013/C 156/60

Cauza T-428/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — STEF/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

35

2013/C 156/61

Cauza T-432/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — AKM/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

35

2013/C 156/62

Cauza T-433/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SIAE/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

36

2013/C 156/63

Cauza T-434/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Tono/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

36

2013/C 156/64

Cauza T-442/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — CISAC/Comisia (Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Probă — Prezumția de nevinovăție)

37

2013/C 156/65

Cauza T-451/08: Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Stim/Comisia [Concurență — Înțelegeri — Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu — Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE — Împărțirea pieței geografice — Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale — Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu — Articolul 151 alineatul (4) CE — Diversitatea culturală]

37

2013/C 156/66

Cauzele conexate T-99/09 și T-308/09: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Italia/Comisia [FEDR — Programul operațional regional (POR) 2000-2006 pentru regiunea Campania — Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 — Articolul 32 alineatul (3) litera (f) — Decizie de a nu efectua plățile intermediare aferente măsurii din POR referitoare la gestionarea și la eliminarea deșeurilor — Procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor îndreptată împotriva Italiei]

37

2013/C 156/67

Cauza T-347/10: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Adelholzener Alpenquellen/OAPI (Forma unei sticle cu motiv în relief) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale — Forma unei sticle cu un motiv în relief — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa declarației privind întinderea protecției — Articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 — Încălcarea dreptului la apărare — Articolul 75 a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009]

38

2013/C 156/68

Cauza T-383/10: Hotărârea Tribunalului din 17 aprilie 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland/OAPI (CONTINENTAL) [Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale CONTINENTAL — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

38

2013/C 156/69

Cauza T-51/11: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Aecops/Comisia [FSE — Acțiune de formare — Reducerea contribuției financiare acordate inițial — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Prescripție — Securitate juridică — Dreptul la apărare — Termen rezonabil — Obligația de motivare]

38

2013/C 156/70

Cauza T-52/11: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Aecops/Comisia [FSE — Acțiune de formare — Reducerea contribuției financiare acordate inițial — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Prescripție — Securitate juridică — Dreptul la apărare — Termen rezonabil — Obligația de motivare]

39

2013/C 156/71

Cauza T-53/11: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Aecops/Comisia [FSE — Acțiune de formare — Reducerea contribuției financiare acordate inițial — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 — Prescripție — Securitate juridică — Dreptul la apărare — Termen rezonabil — Obligație de motivare]

39

2013/C 156/72

Cauza T-109/11: Hotărârea Tribunalului din 23 aprilie 2013 — Apollo Tyres AG/OAPI — Endurance Technologies (ENDURACE) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ENDURACE — Marcă comunitară figurativă anterioară ENDURANCE — Motive relative de refuz — Similitudinea produselor și a serviciilor — Similitudinea semnelor — Refuz parțial de înregistrare — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Risc de confuzie]

40

2013/C 156/73

Cauza T-404/11: Hotărârea Tribunalului din 17 aprilie 2013 — TCMFG/Consiliul (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul de a împiedica proliferarea nucleară — Înghețarea fondurilor — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere)

40

2013/C 156/74

Cauza T-454/11: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Luna/OAPI — Asteris (Al bustan) [Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă Al bustan — Marca națională figurativă anterioară ALBUSTAN — Utilizare serioasă a mărcii anterioare — Articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

40

2013/C 156/75

Cauza T-506/11: Hotărârea Tribunalului din 18 aprilie 2013 — Peek & Cloppenburg/OAPI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Peek & Cloppenburg — Denumirea comercială națională anterioară Peek & Cloppenburg — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

41

2013/C 156/76

Cauza T-507/11: Hotărârea Tribunalului din 18 aprilie 2013 — Peek & Cloppenburg/OAPI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Peek & Cloppenburg — Denumirea comercială națională anterioară Peek & Cloppenburg — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]

41

2013/C 156/77

Cauza T-537/11: Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Hultafors Group/OAPI — Società Italiana Calzature (Snickers) [Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Snickers — Marcă națională verbală anterioară KICKERS — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009]

42

2013/C 156/78

Cauza T-66/10: Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Comisia [Agricultură — Zahăr — Cotizații la producție — Anularea în parte și constatarea lipsei parțiale de validitate a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului]

42

2013/C 156/79

Cauza T-86/10: Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — British Sugar/Comisia [Agricultură — Zahăr — Cotizații la producție — Anulare și declarare a invalidității în parte a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului]

42

2013/C 156/80

Cauza T-102/10: Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — Südzucker și alții/Comisia [Agricultură — Zahăr — Cotizații la producție — Anularea și declararea lipsei parțiale de validitate a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 după introducerea acțiunii — Nepronunțare asupra fondului]

43

2013/C 156/81

Cauza T-467/12: Ordonanța Tribunalului din 11 aprilie 2013 — Tridium/OAPI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) (Marcă comunitară — Opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului)

43

2013/C 156/82

Cauza T-406/12 P: Recurs introdus la 21 martie 2013 de BG împotriva Hotărârii din 17 iulie 2012 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-54/11, BG/Ombudsmanul

44

2013/C 156/83

Cauza T-165/13: Acțiune introdusă la 20 martie 2013 — ΤΑLΑΝΤΟΝ/Comisia

44

2013/C 156/84

Cauza T-166/13: Acțiune introdusă la 20 martie 2013 — Ben Ali/Consiliul

45

2013/C 156/85

Cauza T-176/13: Acțiune introdusă la 22 martie 2013 — DTL Corporación/OAPI — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

Cauza T-178/13: Acțiune introdusă la 15 martie 2013 — Jaczewski/Comisia

46

2013/C 156/87

Cauza T-181/13: Acțiune introdusă la 29 martie 2013 — Sharif University of Technology/Consiliul

47

2013/C 156/88

Cauza T-185/13: Acțiune introdusă la 26 martie 2013 — Continental Wind Partners/OAPI — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

Cauza T-186/13: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2013 — Țările de Jos/Comisia

48

2013/C 156/90

Cauza T-188/13: Acțiune introdusă la 4 aprilie 2013 — Murnauer Markenvertrieb/OAPI — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

Cauza T-190/13: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2013 — Gemeente Leidschendam-Voorburg/Comisia

49

2013/C 156/92

Cauza T-193/13: Acțiune introdusă la 2 aprilie 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling și Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Comisia

50

2013/C 156/93

Cauza T-197/13: Acțiune introdusă la 1 aprilie 2013 — (M.E.M.)/OAPI (MONACO)

51

2013/C 156/94

Cauza T-199/13: Acțiune introdusă la 8 aprilie 2013 — DTM Ricambi/OAPI UAMI — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

Cauza T-203/13 P: Recurs introdus la 8 aprilie 2013 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței din 28 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-92/12, Marcuccio/Comisia

52

2013/C 156/96

Cauza T-204/13 P: Recurs introdus la 8 aprilie 2013 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței din 28 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-95/12, Marcuccio/Comisia

52

2013/C 156/97

Cauza T-205/13 P: Recurs introdus la 8 aprilie 2013 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței din 28 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-100/12, Marcuccio/Comisia

52

2013/C 156/98

Cauza T-210/13: Acțiune introdusă la 12 aprilie 2013 — Versalis/Comisia Europeană

52

2013/C 156/99

Cauza T-211/13: Acțiune introdusă la 15 aprilie 2013 — Eni/Comisia

53

2013/C 156/00

Cauza T-216/13: Acțiune introdusă la 9 aprilie 2013 — Telefónica/Comisia

54

 

Tribunalul Funcției Publice

2013/C 156/01

Cauza F-21/13: Acțiune introdusă la 8 martie 2013 — ZZ/Comisia

55

2013/C 156/02

Cauza F-23/13: Acțiune introdusă la 20 martie 2013 — ZZ și alții/Comisia

55

2013/C 156/03

Cauza F-25/13: Acțiune introdusă la 21 martie 2013 — ZZ/Comisia

55

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/1


2013/C 156/01

Ultima publicație a Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

JO C 147, 25.5.2013

Publicații anterioare

JO C 141, 18.5.2013

JO C 129, 4.5.2013

JO C 123, 27.4.2013

JO C 114, 20.4.2013

JO C 108, 13.4.2013

JO C 101, 6.4.2013

Aceste texte sunt disponibile pe:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Anunțuri

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

Curtea de Justiție

1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/2


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 martie 2013 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Comisia Europeană și alții, Comisia Europeană, Republica Franceză/Bouygues SA, și alții (C-401/10 P)

(Cauze conexate C-399/10 P și C-401/10 P) (1)

(Recursuri - Ajutoare de stat - Măsuri financiare în favoarea France Télécom - Proiect de împrumut din partea acționarilor - Declarații publice ale unui membru al guvernului francez - Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și prin care nu se dispune recuperarea acestuia - Noțiunea de ajutor de stat - Noțiunea de avantaj economic - Noțiunea de angajare a resurselor de stat)

2013/C 156/02

Limba de procedură: franceza

Părțile

(Cauza C-399/10 P)

Recurente: Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (reprezentanți: C. Baldon, J. Blouet-Gaillard, J. Vogel, F. Sureau și D. Theophile, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Giolito, D. Grespan și S. Thomas, agenți), Republica Franceză (reprezentanți: G. de Bergues și J. Gstalter, agenți), France Télécom SA (reprezentanți: inițial S. Hautbourg, S. Quesson și L. Olza Moreno, avocați, ulterior S. Hautbourg și S. Quesson, avocați), Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Intervenientă în susținerea Republicii Franceze: Republica Federală Germania (reprezentanți: T. Henze și J. Möller, agenți, asistați de U. Soltész, avocat)

(Cauza C-401/10 P)

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Giolito, D. Grespan și S. Thomas, agenți)

Celelalte părți din procedură: Republica Franceză (reprezentanți: G. de Bergues și J. Gstalter, agenți), Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (reprezentanți: C. Baldon, J. Blouet-Gaillard, J. Vogel, F. Sureau și D. Theophile, avocați), France Télécom SA (reprezentanți: inițial S. Hautbourg, S. Quesson și L. Olza Moreno, avocați, ulterior S. Hautbourg și S. Quesson, avocați), Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Intervenientă în susținerea Republicii Franceze: Republica Federală Germania (reprezentanți: T. Henze și J. Möller, agenți, asistați de U. Soltész, avocat)

Obiectul

Recurs introdus împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 21 mai 2010, (T-425/04, T-444/04, T-450/04 și T-456/04), prin care Tribunalul a anulat articolul 1 din Decizia 2006/621/CE a Comisiei din 2 august 2004 privind ajutorul de stat pus în aplicare de Franța în favoarea France Télécom (JO L 257, p. 11) — Calificarea ca „ajutor” a declarațiilor unui membru al guvernului și a împrumutului din partea acționarilor

Dispozitivul

1.

Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 21 mai 2010, Franța și alții/Comisia (T-425/04, T-444/04, T-450/04 și T-456/04).

2.

Trimite cauzele T-425/04, T-444/04, T-450/04 și T-456/04 Tribunalului Uniunii Europene pentru a se pronunța asupra motivelor invocate și a cererilor formulate în fața sa cu privire la care Curtea nu s-a pronunțat.

3.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


(1)  JO C 317, 20.11.2010.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/3


Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 9 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Irlanda

(Cauza C-85/11) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Fiscalitate - Directiva 2006/112/CE - Articolele 9 și 11 - Legislație națională care permite includerea unor persoane neimpozabile într-un grup de persoane care pot fi considerate ca persoană impozabilă unică în scopuri de TVA)

2013/C 156/03

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentant: R. Lyal, agent)

Pârâtă: Irlanda (reprezentanți: D. O'Hagen, agent, G. Clohessy SC, N. Travers, BL)

Interveniente în susținerea pârâtei: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek și T. Müller, agenți), Regatul Danemarcei (reprezentanți: inițial C. Vang, ulterior V. Pasternak Jørgensen, agenți), Republica Finlanda (reprezentanți: H. Leppo și M. S. Hartikainen, agenți), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: H. Walker, agent, asistată de M. Hall, barrister)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea articolelor 9 și 11 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) — Legislație națională care permite includerea unor persoane neimpozabile într-un grup TVA

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.

3.

Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, precum și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 145, 14.5.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/3


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

(Cauza C-92/11) (1)

(Directiva 2003/55/CE - Piața internă în sectorul gazelor naturale - Directiva 93/13/CEE - Articolul 1 alineatul (2) și articolele 3-5 - Contracte încheiate între vânzători sau furnizori și consumatori - Condiții generale - Clauze abuzive - Modificare unilaterală de către vânzător sau furnizor a prețului serviciului - Referire la o reglementare imperativă concepută pentru altă categorie de consumatori - Aplicabilitatea Directivei 93/13/CEE - Obligația privind o redactare clară și inteligibilă și privind transparența)

2013/C 156/04

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: RWE Vertrieb AG

Pârât: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Bundesgerichtshof — Interpretarea articolului 1 alineatul (2), precum și a articolelor 3 și 5 coroborate cu punctul 1 litera (j) și cu punctul 2 litera (b) a doua teză din anexă din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială15/vol. 2, p. 273) — Interpretarea articolului 3 alineatul (3) coroborat cu anexa A literele (b) și (c) la Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE (JO L 176, p. 57, Ediție specială, 12/vol. 2, p. 80) — Clauză care stabilește dreptul furnizorului de a modifica unilateral prețul serviciului printr-o referire la o reglementare imperativă concepută pentru o altă categorie de consumatori — Aplicabilitea Directivei 93/13/CEE — Cerințe privind redactarea clară și inteligibilă și privind transparența

Dispozitivul

1.

Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că această directivă se aplică clauzelor din condițiile generale inserate în contracte încheiate între un vânzător sau furnizor și un consumator, care preiau o normă din dreptul național aplicabilă altei categorii de contracte și care nu sunt supuse reglementării naționale în cauză.

2.

Articolele 3 și 5 din Directiva 93/13 coroborate cu articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE trebuie interpretate în sensul că, în scopul de a aprecia dacă o clauză contractuală standard, prin care o întreprindere de distribuție își rezervă dreptul de a modifica costurile furnizării gazelor naturale, respectă sau nu respectă cerințele de bună-credință, de echilibru și de transparență impuse prin aceste dispoziții, prezintă printre altele, o importanță esențială:

aspectul dacă în contract se indică în mod transparent metoda în conformitate cu care variază respectivele costuri sau motivele acestei variații, astfel încât consumatorul să poată să prevadă, pe baza unor criterii clare și inteligibile, eventualele modificări ale acestor costuri. Lipsa unei informări în acest sens înaintea încheierii contractului nu poate, în principiu, să fie compensată prin simplul fapt că, în cursul executării contractului, consumatorii vor fi informați despre modificarea costurilor cu un preaviz rezonabil și despre dreptul lor de a rezilia contractul în cazul în care nu doresc să accepte această modificare și

aspectul dacă facultatea de reziliere conferită consumatorului poate, în condițiile concrete, să fie realmente exercitată.

Revine instanței de trimitere obligația de a efectua aprecierea menționată în funcție de toate împrejurările specifice fiecărei spețe, inclusiv în funcție de ansamblul clauzelor care figurează în condițiile generale ale contractelor de consum din care face parte clauza în litigiu.


(1)  JO C 211, 16.7.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/4


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Ungaria) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi

(Cauza C-254/11) (1)

(Spațiul de libertate, securitate și justiție - Micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre - Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 - Regulamentul (CE) nr. 562/2006 - Durată maximă de ședere - Reguli de calcul)

2013/C 156/05

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

Pârât: Oskar Shomodi

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Interpretarea articolului 2 litera (a), a articolului 3 alineatul (3) și a articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen (JO L 405, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 9, p. 140), precum și a altor dispoziții relevante din acquis-ul Schengen — Respingerea cererii de intrare pe teritoriul unui stat membru formulată de un resortisant al unei țări terțe în cadrul regimului propriu micului trafic de frontieră, motivată de faptul că durata cumulată a șederilor individuale efectuate de pesoana interesată în statul membru în cauză în ultimele șase luni anterioare cererii de intrare respective a depășit durata maximă autorizată — Reguli de calculare a duratei maxime a șederii în regimul micului trafic de frontieră

Dispozitivul

1.

Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen trebuie interpretat în sensul că titularul unui permis de trecere locală a frontierei eliberat în temeiul regimului specific micului trafic de frontieră instituit prin acest regulament trebuie să aibă posibilitatea, în limitele prevăzute de regulamentul menționat și de acordul bilateral adoptat pentru aplicarea acestuia încheiat între țara terță al cărei resortisant este și statul membru vecin, pe de o parte, să circule liber în zona de frontieră timp de trei luni în cazul în care șederea sa nu este întreruptă și, pe de altă parte, să beneficieze de un nou drept de ședere de trei luni după fiecare întrerupere a șederii sale.

2.

Articolul 5 din Regulamentul nr. 1931/2006 trebuie interpretat în sensul că prin întreruperea șederii prevăzută la acest articol se înțelege trecerea, indiferent de frecvența acesteia, chiar și de mai multe ori pe zi, a frontierei dintre statul membru vecin și țara terță în care are reședința titularul permisului de trecere locală a frontierei, conform condițiilor stabilite prin acest permis.


(1)  JO C 232, 6.8.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/4


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court — Irlanda) — Peter Sweetman și alții/An Bord Pleanála

(Cauza C-258/11) (1)

(Mediu - Directiva 92/43/CEE - Articolul 6 - Conservarea habitatelor naturale - Arii speciale de conservare - Evaluarea efectelor unui plan sau ale unui proiect asupra unui sit protejat - Criterii care trebuie aplicate pentru evaluarea probabilității ca un astfel de plan sau de proiect să aducă atingere integrității sitului vizat - Situl Lough Corrib - Proiectul de drum N6 pentru ocolirea orașului Galway)

2013/C 156/06

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Peter Sweetman, Ireland, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government

Pârât: An Bord Pleanála

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Supreme Court, Ireland — Interpretarea articolului 6 alineatele (3) și (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, p. 7, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 109) — Evaluarea incidenței unui plan sau a unui proiect asupra unui sit protejat — Criterii ce trebuie aplicate pentru evaluarea probabilității ca un anumit plan sau proiect să aducă atingere integrității sitului vizat — Consecințe ale aplicării principiului precauției — Construcția unui drum care traversează o zonă propusă drept arie specială de conservare

Dispozitivul

Articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică trebuie interpretat în sensul că un plan sau un proiect care nu este direct legat de gestionarea unui sit sau care nu este necesar în vederea acesteia aduce atingere integrității sitului respectiv dacă riscă să împiedice menținerea durabilă a caracteristicilor constitutive ale sitului vizat, legate de prezența unui habitat natural prioritar, al cărui obiectiv de conservare a justificat includerea acestui sit pe lista SIC, în sensul acestei directive. Cu ocazia efectuării acestei aprecieri, se impune aplicarea principiului precauției.


(1)  JO C 226, 30.7.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/5


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court of the United Kingdom — Regatul Unit) — The Queen, la cererea David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Cauza C-260/11) (1)

(Mediu - Convenția de la Aarhus - Directiva 85/337/CEE - Directiva 2003/35/CE - Articolul 10a - Directiva 96/61/CE - Articolul 15a - Accesul la justiție în materie de mediu - Noțiunea „cost care să nu fie prohibitiv” al procedurilor jurisdicționale)

2013/C 156/07

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court of the United Kingdom

Părțile din procedura principală

Reclamanți: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos, Regina

Pârâți: Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretarea articolului 10a din Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, p. 40, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 174), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție — Declarația Comisiei (JO L 156, p. 17) — Interpretarea articolului 15a din Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (JO L 257, p. 26, Ediție specială, 15/vol. 3), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/35/CE — Interpretarea articolului 9 alineatul (4) din Convenția (de la Aarhus) privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu, încheiată, în numele Comunității Europene prin Decizia Consiliului din 17 februarie 2005 (JO L 124, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 201) — Obligarea părții care cade în pretenții la plata cheltuielilor de judecată — Noțiunea „cost neprohibitiv” al unei proceduri judiciare

Dispozitivul

Cerința potrivit căreia procedura judiciară nu trebuie să aibă un cost prohibitiv, prevăzută la articolul 10a al cincilea paragraf din Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului și la articolul 15a al cincilea paragraf din Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, astfel cum au fost modificate prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003, presupune ca persoanele care sunt vizate de aceste dispoziții să nu fie împiedicate să inițieze sau să continue o cale de atac jurisdicțională care intră în domeniul de aplicare al acestor articole din cauza sarcinii financiare pe care aceasta ar putea-o determina. În cazul în care o instanță națională este chemată să se pronunțe cu privire la obligarea la plata cheltuielilor de judecată a unui particular care, în calitate de reclamant, a căzut în pretenții într-un litigiu în materie de mediu sau, mai general, în cazul în care trebuie, cum este cazul instanțelor din Regatul Unit, să își exprime poziția, într-un stadiu anterior al procedurii, cu privire la o eventuală limitare a costurilor care pot fi puse în sarcina părții care a căzut în pretenții, aceasta trebuie să se asigure de respectarea cerinței menționate ținând seama atât de interesul persoanei care dorește să își apere drepturile, cât și de interesul general legat de protecția mediului.

În cadrul acestei aprecieri, instanța națională nu poate să se bazeze doar pe situația economică a persoanei interesate, ci trebuie de asemenea să procedeze la o analiză obiectivă a cuantumului cheltuielilor de judecată. Pe de altă parte, instanța poate să țină seama de situația părților în cauză, de șansele rezonabile de succes ale solicitantului, de importanța mizei pentru acesta și pentru protecția mediului, de complexitatea dreptului și a procedurii aplicabile, de eventualul caracter hazardat al acțiunii în diferitele sale stadii, precum și de existența unui sistem național de asistență judiciară sau a unui regim de protecție privind cheltuielile de judecată.

În schimb, împrejurarea că persoana interesată nu a fost descurajată, în practică, să exercite acțiunea nu este suficientă prin ea însăși pentru a considera că procedura nu prezintă pentru aceasta un caracter prohibitiv.

În sfârșit, această apreciere nu se poate realiza potrivit unor criterii diferite în funcție de stadiul procesual în care este efectuată, respectiv la încheierea unei proceduri în primă instanță, a unui apel sau a unui recurs.


(1)  JO C 226, 30.7.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/6


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Sø- og Handelsretten — Danemarca) — HK Danmark acționând în numele doamnei Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, acționând în numele doamnei Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening acționând în numele societății Pro Display A/S, aflată în faliment (C-337/11)

(Cauzele conexate C-335/11 și C-337/11) (1)

(Politica socială - Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap - Directiva 2000/78/CE - Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă - Articolele 1, 2 și 5 - Diferență de tratament pe motiv de handicap - Concediere - Existența unui handicap - Absențe ale salariatului din cauza handicapului său - Obligație de amenajare - Muncă pe fracțiune de normă - Durata termenului de preaviz)

2013/C 156/08

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Sø- og Handelsretten

Părțile din procedura principală

Reclamante: HK Danmark acționând în numele doamnei Jette Ring (C-335/11), HK Danmark, acționând în numele doamnei Lone Skouboe Werge (C-337/11)

Pârâte: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB (C-335/11), Dansk Arbejdsgiverforening acționând în numele societății Pro Display A/S, aflată în faliment (C-337/11)

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Sø- og Handelsretten — Intepretarea articolelor 1, 2 și 5 din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7) și a hotărârii Curții pronunțate în cauza C 13/05, Chacón Navas — Interzicerea discriminării pe motiv de handicap — Legislație națională care prevede dreptul angajatorului de a concedia un angajat care a încasat o remunerație pe durata absenței din motive de boală timp de 120 de zile într un interval de 12 luni consecutive — Noțiunea de handicap — Persoană care suferă de o reducere durabilă a capacității sale funcționale care nu necesită echipamente speciale și care constă numai în incapacitatea de a lucra cu normă întreagă — Amenajări corespunzătoare pentru persoanele cu handicap

Dispozitivul

1.

Noțiunea „handicap” la care se referă Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretată în sensul că include o stare patologică provocată de o boală constatată medical ca fiind curabilă sau incurabilă în cazul în care această boală determină o limitare, care rezultă în special din afecțiuni fizice, mentale sau psihice, care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea deplină și efectivă a persoanei în cauză la viața profesională în condiții de egalitate cu ceilalți lucrători, iar această limitare este de lungă durată. Natura măsurilor pe care angajatorul trebuie să le adopte nu este determinantă pentru a considera că starea de sănătate a unei persoane intră în sfera acestei noțiuni.

2.

Articolul 5 din Directiva 2000/78 trebuie interpretat în sensul că reducerea timpului de lucru poate constitui una dintre măsurile de amenajare prevăzute la acest articol. Revine instanței naționale sarcina de a aprecia dacă, în împrejurări precum cele din cauzele principale, reducerea timpului de lucru ca măsură de amenajare reprezintă o sarcină disproporționată pentru angajator.

3.

Directiva 2000/78 trebuie interpretată în sensul că se opune unei dispoziții naționale care prevede că un angajator poate desface contractul de muncă cu o perioadă de preaviz redusă dacă lucrătorul cu handicap în cauză a fost absent din motiv de boală cu menținerea remunerației pentru o perioadă de 120 de zile într un interval de 12 luni consecutive în cazul în care aceste absențe sunt consecința omisiunii angajatorului de a adopta măsurile adecvate în conformitate cu obligația de a prevedea amenajările corespunzătoare prevăzută la articolul 5 din această directivă.

4.

Directiva 2000/78 trebuie interpretată în sensul că se opune unei dispoziții naționale care prevede că un angajator poate desface contractul de muncă cu o perioadă de preaviz redusă dacă lucrătorul cu handicap în cauză a fost absent pe motiv de boală cu menținerea remunerației timp de 120 de zile într un interval de 12 luni consecutive în cazul în care aceste absențe sunt consecința handicapului său, cu excepția cazului în care dispoziția respectivă, pe lângă faptul că urmărește un obiectiv legitim, nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestuia, apreciere ce revine instanței de trimitere.


(1)  JO C 269, 10.9.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/7


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour constitutionnelle — Belgia) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/État belge

(Cauza C-375/11) (1)

(Servicii de telecomunicații - Directiva 2002/20/CE - Articolele 3 și 12-14 - Drepturi de utilizare a frecvențelor radio - Redevențe pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio - Redevențe unice pentru alocarea și reînnoirea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio - Metodă de calcul - Modificări ale drepturilor existente)

2013/C 156/09

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour constitutionnelle

Părțile din procedura principală

Reclamante: Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA

Pârât: État belge

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Cour constitutionnelle (Belgia) — Interpretarea articolelor 3, 12, 13 și 14 alineatele (1) și (2) din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (JO L 108, p. 21, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 183) — Reglementare națională care supune operatorii titulari de drepturi individuale de utilizare a unor frecvențe de telefonie mobilă la plata unei redevențe unice în cadrul unor autorizații de instalare și de exploatare pe teritoriul lor a unei rețele de telefonie mobilă pentru o perioadă de cincisprezece ani — Reînnoirea drepturilor individuale ale operatorilor — Obligația operatorilor candidați la obținerea unor drepturi noi de a plăti o redevență unică, stabilită prin licitație, în plus față de redevențele anuale — Admisibilitate

Dispozitivul

1.

Articolele 12 și 13 din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) trebuie interpretate în sensul că nu se opun ca un stat membru să impună operatorilor de telefonie mobilă titulari de drepturi de utilizare a frecvențelor radio o redevență unică, datorată atât pentru o nouă achiziționare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, cât și pentru reînnoirea acestora și care se adaugă unei redevențe anuale pentru punerea la dispoziție a frecvențelor, prin care se urmărește favorizarea utilizării optime a resurselor, dar și unei redevențe care acoperă cheltuielile de gestionare a autorizației, sub rezerva ca aceste redevențe să urmărească într-adevăr asigurarea unei utilizări optime a resursei pe care o reprezintă aceste frecvențe radio, ca ele să fie justificate în mod obiectiv, transparente, nediscriminatorii și proporționale în ceea ce privește scopul în care sunt utilizate și să ia în considerare obiectivele stabilite la articolul 8 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru), ceea ce revine instanței de trimitere să verifice.

Sub aceeași rezervă, stabilirea cuantumului unei redevențe unice pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio prin raportare fie la cuantumul vechiului drept unic de concesiune calculat pe baza numărului de frecvențe și de luni la care se referă drepturile de utilizare a frecvențelor, fie la cuantumurile care rezultă din licitații poate constitui o metodă adecvată de determinare a valorii frecvențelor radio.

2.

Articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2002/20 trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat membru să impună unui operator de telefonie mobilă o redevență precum cea în discuție în litigiul principal, sub rezerva ca această modificare să fie justificată în mod obiectiv, să fie efectuată într-o măsură rezonabilă și să fi fost notificată în prealabil tuturor părților interesate pentru a le permite să își exprime opinia, ceea ce revine instanței de trimitere să verifice, în lumina împrejurărilor cauzei principale.

3.

Articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2002/20 trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat membru să impună unui operator de telefonie mobilă o redevență precum cea în discuție în litigiul principal.


(1)  JO C 282, 24.9.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/7


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství

(Cauza C-401/11) (1)

(Agricultură - FEOGA - Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 - Sprijin pentru dezvoltarea rurală - Sprijin pentru pensionarea anticipată - Cedent în vârstă de cel puțin 55 de ani, dar care nu a împlinit vârsta normală de pensionare la momentul cedării - Noțiunea „vârstă normală de pensionare” - Legislație națională care stabilește o vârstă de pensionare variabilă în funcție de sex și, în cazul femeilor, în funcție de numărul copiilor pe care i-au crescut - Principiile generale ale egalității de tratament și nediscriminării)

2013/C 156/10

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Blanka Soukupová

Pârât: Ministerstvo zemědělství

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Nejvyšší správní soud — Interpretarea articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (JO L 160, p. 80, Ediție specială, 03/vol. 28, p. 134), precum și a principiului general al egalității de tratament și a acelui al nediscriminării — Subvenție pentru pensionarea anticipată în agricultură care poate fi plătită cedentului care are peste 55 de ani, dar care nu a împlinit vârsta normală de pensionare la momentul cedării — Noțiunea „vârsta normală de pensionare” — Legislație națională care stabilește o vârstă de pensionare variabilă în funcție de sex, precum și, în cazul femeilor, în funcție de numărul copiilor pe care i-au crescut

Dispozitivul

Nu este în conformitate cu dreptul Uniunii și cu principiile sale generale ale egalității de tratament și nediscriminării ca, în aplicarea dispozițiilor din sistemul național de pensii al statului membru în cauză privind vârsta necesară pentru dobândirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, „vârsta normală de pensionare”, în sensul articolului 11 alineatul (1) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european de orientare și garantare agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente, să fie stabilită în mod diferit, în funcție de sexul solicitantului de ajutor pentru pensionarea anticipată în agricultură și, în ceea ce îi privește pe solicitanții de sex feminin, în funcție de numărul de copii pe care i-a crescut persoana interesată.


(1)  JO C 311, 22.10.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/8


Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 martie 2013 — Comisia Europeană/Buczek Automotive sp. zoo, Republica Polonă

(Cauza C-405/11 P) (1)

(Recurs - Ajutoare de stat - Restructurarea industriei siderurgice poloneze - Noțiunea „ajutor de stat” - Recuperarea creanțelor publice - Calificare drept ajutor de stat a nedepunerii unei cereri de declarare a falimentului întreprinderii debitoare - Criteriul creditorului privat - Repartizarea sarcinii probei - Limitele controlului jurisdicțional)

2013/C 156/11

Limba de procedură: polona

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Stobiecka-Kuik și T. Maxian Rusche, agenți)

Celelalte părți din procedură: Buczek Automotive sp. zoo (reprezentant: J. Jurczyk, radca prawny), Republica Polonă (reprezentant: M. Krasnodębska-Tomkiel, agent)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 17 mai 2011 — Buczek Automotive/Comisia (T-1/08), prin care Tribunalul a anulat în parte Decizia 2008/344/CE a Comisiei din 23 octombrie 2007 privind ajutorul de stat C 23/06 (ex NN 35/06) acordat de Polonia producătorului de oțel Technologie Buczek Group (JO 2008, L 116, p. 26) — Calificare drept ajutor de stat a nedepunerii unei cereri de declarare a falimentului întreprinderii debitoare — Eroare de drept săvârșită în cadrul aprecierii aplicării de către Comisie a testului creditorului privat ipotetic, precum și în cadrul repartizării sarcinii probei

Dispozitivul

1.

Respinge recursul.

2.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.

3.

Republica Polonă suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 311, 22.10.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/8


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank Amsterdam — Țările de Jos) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Cauza C-443/11) (1)

(Securitatea socială a lucrătorilor migranți - Articolul 45 TFUE - Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 - Articolul 71 - Lucrător frontalier atipic aflat în șomaj total care a păstrat legături personale și profesionale în statul membru al ultimului loc de muncă - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 - Articolul 65 - Drept la prestații în statul membru de reședință - Refuz de plată opus de statul ultimului loc de muncă - Admisibilitate - Relevanța Hotărârii Curții din 12 iunie 1986, Miethe (1/85) - Dispoziții tranzitorii - Articolul 87 alineatul (8) - Noțiunea «situație neschimbată»)

2013/C 156/12

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamanți: F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold

Pârât: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Rechtbank Amsterdam — Interpretarea articolului 45 TFUE, a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității (JO L 257, p. 2, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 11), a articolului 71 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (JO L 149, p. 2, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 26), precum și a articolului 65 și a articolului 87 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82) — Lucrător frontalier aflat în șomaj complet — Drept la prestații din partea statului membru de reședință — Lucrător care a păstrat legături personale și profesionale în statul membru al ultimului loc de muncă și care dispune în acest stat de cele mai mari șanse de reintegrare profesională — Stat membru care, potrivit legislației sale naționale și pentru unicul motiv legat de reședința pe teritoriul unui alt stat membru, refuză să acorde prestații de șomaj acestui lucrător

Dispozitivul

1.

În urma intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009, dispozițiile articolului 65 din acest regulament nu trebuie interpretate în lumina Hotărârii Curții din 12 iunie 1986, Miethe (1/85). În ceea ce privește un lucrător frontalier aflat în șomaj total care a menținut legături personale și profesionale cu statul membru al ultimului loc de muncă de o asemenea natură încât dispune în acest stat de cele mai bune șanse de reintegrare profesională, articolul 65 menționat trebuie înțeles în sensul că îi permite unui astfel de lucrător să se pună în mod suplimentar la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul respectiv, nu pentru a obține din partea acestuia alocații de șomaj, ci numai pentru a beneficia acolo de servicii de reorientare profesională.

2.

Normele privind libera circulație a lucrătorilor, prevăzute în special la articolul 45 TFUE, trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei decizii a statului membru al ultimului loc de muncă de a refuza, în conformitate cu dreptul său național, acordarea beneficiului alocațiilor de șomaj unui lucrător frontalier aflat în șomaj total, care dispune în acest stat de cele mai bune șanse de reintegrare profesională, pentru motivul că lucrătorul respectiv nu are reședința pe teritoriul său, din moment ce, în conformitate cu dispozițiile articolului 65 din Regulamentul nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 988/2009, legislația aplicabilă este cea a statului membru de reședință.

3.

Este necesar să se aplice dispozițiile articolului 87 alineatul (8) din Regulamentul nr. 883/2004 unor lucrători frontalieri aflați în șomaj total care, luând în considerare legăturile pe care aceștia le-au menținut în statul membru al ultimului loc de muncă, primesc din partea acestuia alocații de șomaj pe baza legislației din acest stat membru, în temeiul articolului 71 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, în versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 592/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008.

Noțiunea „situație neschimbată”, în sensul articolului 87 alineatul (8) din Regulamentul nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 988/2009, trebuie apreciată prin raportare la legislația națională în materia securității sociale. Este de competența instanței naționale să verifice dacă lucrători precum doamna Peeters și domnul Arnold îndeplinesc condițiile prevăzute de această legislație pentru a solicita reluarea plății alocațiilor de șomaj care le-au fost acordate în temeiul legislației menționate, în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul nr. 1408/71, în versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul nr. 118/97, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 592/2008.


(1)  JO C 355, 3.12.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/9


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Hamburg — Germania) — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH

(Cauza C-535/11) (1)

(Trimitere preliminară - Regulamentul (CE) nr. 726/2004 - Medicamente de uz uman - Procedură de autorizare - Cerință de autorizare - Noțiunea de medicamente „realizate” cu ajutorul anumitor procedee biotehnologice care figurează la punctul 1 din anexa la acest regulament - Operațiune de reambalare - Soluție injectabilă distribuită în flacoane de unică folosință care conțin un volum de soluție terapeutică mai mare decât cel utilizat în mod efectiv în vederea tratamentului medical - Conținut al unor astfel de flacoane introdus parțial, la prescripția unui medic, în seringi preumplute care corespund dozelor prescrise, fără modificarea medicamentului)

2013/C 156/13

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Novartis Pharma GmbH

Pârâtă: Apozyt GmbH

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Landgericht Hamburg — Interpretarea Anexei la Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (JO L 136, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 44, p. 83) — Conținutul termenului „hergestellt” („realizate” în versiunea în limba română) de la punctul 1 din anexa menționată — Posibilitatea de a include numai o parte dintr-un medicament lichid din recipientul original în seringi de unică folosință

Dispozitivul

Activități precum cele în discuție în litigiul principal, cu condiția să nu conducă la o modificare a produsului medicamentos în cauză și să fie efectuate numai pe bază de rețete individuale care prescriu astfel de operațiuni, aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere, nu necesită obținerea unei autorizații de introducere pe piață în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, dar rămân, în orice caz, sub incidența dispozițiilor Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/84/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2010.


(1)  JO C 13, 14.1.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/10


Hotărârea Curții (Camera a noua) din 21 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-613/11) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Ajutoare de stat - Ajutor acordat de Republica Italiană în favoarea sectorului navigației în Sardinia - Decizia 2008/92/CE a Comisiei de constatare a incompatibilității acestui ajutor cu piața comună și prin care se dispune recuperarea acestuia de la beneficiari - Neexecutare în termenul stabilit)

2013/C 156/14

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Stromsky și D. Grespan, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri, agent, asistat de S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutoare de stat — Neadoptarea, în termenul stabilit, a tuturor măsurilor necesare pentru a se conforma articolelor 2 și 5 din Decizia 2008/92/CE a Comisiei din 10 iulie 2007 privind un sistem de ajutoare de stat acordate de Italia în favoarea sectorului navigației în Sardinia (JO 2008, L 29, p. 24) — Cerința unei executări imediate și efective a deciziilor Comisiei — Caracterul insuficient al procedurii de recuperare a ajutorului ilegal în cauză

Dispozitivul

1.

Prin neadoptarea în termenul prevăzut a tuturor măsurilor necesare în vederea recuperării de la beneficiari a ajutorului de stat declarat nelegal și incompatibil cu piața internă de articolul 1 din Decizia 2008/92/CE a Comisiei din 10 iulie 2007, privind un sistem de ajutoare de stat al Italiei în favoarea sectorului navigației din Sardinia, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în temeiul articolelor 2 și 5 din această decizie.

2.

Obligă Republica Italiană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 32, 4.2.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/10


Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht München I — Germania) — Karl Berger/Freistaat Bayern

(Cauza C-636/11) (1)

(Regulamentul (CE) nr. 178/2002 - Protecția consumatorilor - Siguranța alimentară - Informarea publicului - Introducerea pe piață a unui produs alimentar care nu este adecvat consumului uman, dar care nu prezintă un risc pentru sănătate)

2013/C 156/15

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht München I

Părțile din procedura principală

Reclamant: Karl Berger

Pârât: Freistaat Bayern

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Landgericht München I — Interpretarea art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 8, p. 68) — Domeniu de aplicare ratione temporis — Reglementare națională care permite informarea cetățenilor în cazul introducerii pe piață a unui produs alimentar impropriu consumului și cu aspect respingător, dar care nu prezintă un risc concret pentru sănătate

Dispozitivul

Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare trebuie interpretat în sensul că nu este de natură să se opună unei reglementări naționale care permite informarea publicului prin menționarea numelui produsului alimentar, precum și a celui al întreprinderii sub al cărei nume sau nume comercial a fost fabricat, prelucrat sau distribuit produsul, în situația în care un astfel de produs, deși nu este dăunător sănătății, nu este adecvat consumului uman. Articolul 17 alineatul (2) al doilea paragraf din regulamentul menționat trebuie interpretat în sensul că permite, în împrejurări precum cele din cauza principală, ca autoritățile naționale să adreseze o astfel de informare publicului, cu respectarea cerințelor prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.


(1)  JO C 98, 31.3.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/11


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof — Germania) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

(Cauza C-645/11) (1)

(Regulamentul (CE) nr. 44/2001 - Articolul 1 alineatul (1) și articolul 6 punctul 1 - Noțiunea „materie civilă și comercială” - Plată nedatorată efectuată de o entitate statală - Cerere de restituire a acestei plăți în cadrul unei acțiuni în justiție - Stabilirea instanței competente în caz de conexitate - Legătură strânsă între cereri - Pârât domiciliat într-un stat terț)

2013/C 156/16

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamant: Land Berlin

Pârâți: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Bundesgerichtshof — Interpretarea articolului 1 alineatul (1) și a articolului 6 punctul 1 din Regulamentului (CE) nr. 44/2001 din 22 decembrie 2000 al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74) — Noțiunea „materie civilă și comercială” — Includerea sau neincluderea unei acțiuni în restituire pentru plata efectuată din eroare de către o entitate statală în cadrul unei proceduri administrative de reparare a unui prejudiciu cauzat de regimul nazist

Dispozitivul

1.

Articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că noțiunea „materie civilă și comercială” include o acțiune în restituirea unei plăți nedatorate în cazul în care un organism public, căruia o autoritate instituită printr-o lege de reparare a prejudiciilor create ca urmare a persecuțiilor exercitate de un regim totalitar i-a impus să plătească unei persoane prejudiciate, cu titlu de reparație, o parte din suma obținută din vânzarea unui imobil, a virat acestei persoane, din eroare, întregul cuantum al prețului de vânzare și, ulterior, solicită în justiție restituirea plății nedatorate.

2.

Articolul 6 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că există o legătură strânsă, în sensul acestei dispoziții, între cererile formulate împotriva mai multor pârâți domiciliați pe teritoriul altor state membre în cazul în care aceștia, în împrejurări precum cele din cauza principală, invocă drepturi la reparație suplimentare cu privire la care este necesar să se pronunțe o soluție unitară.

3.

Articolul 6 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că nu se poate aplica unor pârâți care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru atunci când aceștia sunt chemați în judecată în cadrul unei acțiuni formulate împotriva mai multor pârâți printre care se află și persoane cu domiciliul în Uniunea Europeană.


(1)  JO C 80, 17.3.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/11


Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 11 aprilie 2013 — Mindo Srl/Comisia Europeană

(Cauza C-652/11) (1)

(Recurs - Concurență - Înțelegere - Piața italiană a achiziției și a primei procesări a tutunului brut - Plata amenzii de către codebitorul solidar - Interesul de a exercita acțiunea - Sarcina probei)

2013/C 156/17

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Mindo Srl (reprezentanți: G. Mastrantonio, C. Osti și A. Prastaro, avvocati)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: N. Khan și L Malferrari, agenți, asitați de F. Ruggeri Laderchi și R. Nazzini, avvocati)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 5 octombrie 2011, Mindo/Comisia (T-19/06), prin care Tribunalul a statuat că nu este necesară pronunțarea cu privire la o cerere de anulare în parte a Deciziei C(2005) 4012 final a Comisiei din 20 octombrie 2005 privind o procedură de aplicare a articolului 81 din Tratatul CE (cazul COMP/C.38.281/B.2 — Tutun brut — Italia), referitoare la o înțelegere privind stabilirea prețurilor plătite producătorilor și altor intermediari și împărțirea furnizorilor pe piața italiană a tutunului brut, precum și anularea sau reducerea amenzii aplicate reclamantei — Reclamantă care face obiectul unei proceduri de insolvență aflate pe rolul instanței — Dispariția interesului de a exercita acțiunea

Dispozitivul

1.

Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 5 octombrie 2011, Mindo/Comisia (T-19/06).

2.

Trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Uniunii Europene.

3.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.


(1)  JO C 49, 18.2.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/12


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Högsta förvaltningsdomstolen — Suedia) — Skatteverket/PFC Clinic AB

(Cauza C-91/12) (1)

(TVA - Directiva 2006/112/CE - Scutiri - Articolul 132 alineatul (1) literele (b) și (c) - Spitalizarea și îngrijirea medicală și activitățile conexe - Prestarea de îngrijiri medicale în cadrul exercitării profesiilor medicale și paramedicale - Servicii care constau în efectuarea unor acte chirurgicale și a unor tratamente estetice - Intervenții de natură pur cosmetică rezultând doar din dorința pacientului)

2013/C 156/18

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta förvaltningsdomstolen

Părțile din procedura principală

Reclamant: Skatteverket

Pârâtă: PFC Clinic AB

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Högsta förvaltningsdomstolen — Interpretarea articolului 132 alineatul (1) literele (b) și (c) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) — Scutiri pentru îngrijirile medicale și prestarea de îngrijiri medicale — Deducerea taxei aferente intrărilor plătite — Prestarea de servicii de chirurgie estetică de natură cosmetică și de natură reconstructivă — Luarea sau neluarea în considerare a obiectivului intervenției chirurgicale sau a tratamentului

Dispozitivul

Articolul 132 alineatul (1) literele (b) și (c) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că:

prestări de servicii asemenea celor în discuție în litigiul principal, care constau în operații de chirurgie estetică și în tratamente estetice, intră în domeniul de aplicare al noțiunilor „îngrijire medicală” sau „prestarea de îngrijiri medicale”, în sensul acestui alineat (1) literele (b) și (c), în cazul în care prestațiile respective au ca scop diagnosticarea, îngrijirea sau vindecarea bolilor ori a anomaliilor de sănătate sau protejarea, menținerea sau restabilirea sănătății persoanelor;

simpla concepție subiectivă a persoanei care se supune unei intervenții estetice cu privire la aceasta din urmă nu este decisivă, în sine, pentru aprecierea aspectului dacă intervenția respectivă are un scop terapeutic;

împrejurările că prestații precum cele în discuție în litigiul principal sunt furnizate sau efectuate de un membru al corpului medical autorizat sau că scopul unor asemenea prestații este stabilit de un astfel de profesionist sunt de natură să influențeze aprecierea aspectului dacă intervenții cum sunt cele în discuție în litigiul principal intră în domeniul de aplicare al noțiunilor „îngrijire medicală” sau „prestarea de îngrijiri medicale” în sensul articolului 132 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112 și, respectiv, al articolului 132 alineatul (1) litera (c) din această directivă și,

pentru a aprecia dacă prestările de servicii asemenea celor în discuție în litigiul principal sunt scutite de plata TVA-ului în temeiul articolului 132 alineatul (1) litera (b) sau (c) din Directiva 2006/112, trebuie luate în considerare toate cerințele stabilite la acest alineat (1) litera (b) sau (c), precum și alte dispoziții relevante din titlul IX capitolele 1 și 2 din directiva respectivă, cum sunt, în ceea ce privește articolul 132 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată, articolele 131, 133 și 134 din aceasta.


(1)  JO C 118, 21.4.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/13


Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Germania) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

(Cauza C-129/12) (1)

(Schemă de ajutor regional - Investiții în prelucrarea și în comercializarea produselor agricole - Decizie a Comisiei - Incompatibilitate cu piața internă - Eliminarea ajutoarelor incompatibile - Moment la care este acordat un ajutor - Principiul protecției încrederii legitime)

2013/C 156/19

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Magdeburger Mühlenwerke GmbH

Pârât: Finanzamt Magdeburg

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Interpretarea Deciziei 1999/183/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind ajutoarele de stat în sectorul transformării și comercializării produselor agricole care ar putea fi acordate în Germania pe baza schemelor de ajutor existente cu finalitate regională (JO L 60, p. 61) — Obligație care îi revine Germaniei de a abroga schemele de ajutor existente neconforme cu cadrul propus de Comisie în comunicarea sa privind astfel de ajutoare — Aplicabilitate temporară a acestei obligații — Posibilitate a statului membru în cauză de a nu abroga ajutoarele vizate pentru investiții planificate înainte de expirarea termenului de transpunere a deciziei și înainte de publicarea intenției statului membru de a abroga ajutoarele pentru astfel de investiții, atunci când investiția în cauză a fost efectuată după transpunerea deciziei

Dispozitivul

Articolul 2 din Decizia 1999/183/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind ajutoarele de stat în sectoarele prelucrării și comercializării produselor agricole care ar putea fi acordate în Germania pe baza schemelor de ajutor regional existente trebuie interpretat în sensul că se opune acordării ajutoarelor pentru investiții în întreprinderile de morărit pentru care decizia de a investi devenită obligatorie a fost luată înainte de expirarea termenului acordat Republicii Federale Germania pentru a se conforma acestei decizii sau înainte de publicarea în Bundessteuerblatt a măsurilor luate în acest scop, deși livrarea bunurilor investiționale, precum și stabilirea și acordarea subvenției au avut loc numai după expirarea acestui termen sau după această publicare, dacă momentul la care o subvenție pentru investiții este considerată acordată se situează abia după expirarea termenului respectiv. Revine instanței de trimitere să stabilească momentul la care o subvenție pentru investiții, precum cea în discuție în cauza principală, trebuie considerată acordată, luând în considerare toate condițiile prevăzute de dreptul național pentru obținerea ajutorului în discuție și veghind ca interdicția prevăzută la articolul 2 punctul 1 din Decizia 1999/183 să nu fie eludată.


(1)  JO C 174, 16.6.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/13


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Cauza C-138/12) (1)

(Fiscalitate - TVA - Directiva 2006/112/CE - Articolul 203 - Principiul neutralității fiscale - Rambursarea către un furnizor a taxei plătite, în cazul refuzului dreptului de deducere opus destinatarului unei operațiuni scutite)

2013/C 156/20

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad — Varna

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Rusedespred OOD

Pârât: Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Administrativen sad — Varna — Interpretarea articolului 203 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) — Principiile neutralității, efectivității și egalității de tratament — Drept de deducere a taxei plătite în amonte — Drept al furnizorului unei livrări de a solicita rambursarea taxei plătite și nedatorate atunci când dreptul de deducere a taxei i a fost refuzat destinatarului livrării pentru motivul că respectiva livrare este scutită de taxă potrivit legislației naționale

Dispozitivul

1.

Principiul neutralității taxei pe valoarea adăugată, astfel cum este concretizat prin jurisprudența referitoare la articolul 203 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, trebuie interpretat în sensul că se opune ca, în temeiul unei dispoziții naționale care are ca scop transpunerea articolului menționat, administrația fiscală să refuze furnizorului unei prestații scutite rambursarea taxei pe valoarea adăugată facturată în mod eronat clientului său, pentru motivul că acest furnizor nu a efectuat o rectificare a facturii greșite, în timp ce administrația i a refuzat definitiv acestui client dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată respective, refuzul definitiv având drept consecință faptul că regimul de rectificare prevăzut de legea națională nu mai este aplicabil.

2.

Principiul neutralității taxei pe valoarea adăugată, astfel cum este concretizat prin jurisprudența referitoare la articolul 203 din Directiva 2006/112, poate fi invocat de o persoană impozabilă pentru a se opune unei dispoziții din dreptul național care condiționează rambursarea taxei pe valoarea adăugată facturată în mod eronat de rectificarea facturii greșite, în timp ce dreptul de deducere a respectivei taxe pe valoarea adăugată a fost definitiv refuzat, acest refuz definitiv având drept consecință faptul că regimul de rectificare prevăzut de legea națională nu mai este aplicabil.


(1)  JO C 151, 26.5.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/14


Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 11 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Irlanda

(Cauza C-158/12) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Mediu - Directiva 2008/1/CE - Articolul 5 - Prevenirea și controlul integrat al poluării - Cerințe pentru eliberarea autorizațiilor pentru instalațiile existente - Obligația de asigura funcționarea unor astfel de instalații conform cerințelor directivei menționate)

2013/C 156/21

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: S. Petrova și K. Mifsud-Bonnici, agenți)

Pârâtă: Irlanda (reprezentant: E. Creedon, agent)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (JO L 24, p. 8) — Cerințe pentru eliberarea autorizațiilor pentru instalațiile existente — Obligația de asigura funcționarea unor astfel de instalații conform cerințelor directivei

Dispozitivul

1.

Prin neeliberarea autorizațiilor în conformitate cu articolele 6 și 8 din Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării sau prin neasigurarea în mod corespunzător a revizuirii și, dacă este cazul, a actualizării condițiilor de autorizare, referitoare la 13 instalații existente în Irlanda pentru creșterea porcilor și a păsărilor și, așadar, prin negarantarea faptului că toate instalațiile existente funcționează în conformitate cu articolele 3, 7, 9, 10 și 13, cu articolul 14 literele (a) și (b) și cu articolul 15 alineatul (2) din această directivă începând cel mai târziu de la data de 30 octombrie 2007, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 alineatul (1) din directiva menționată.

2.

Obligă Irlanda la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 174, 16.6.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/14


Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 21 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Franceză

(Cauza C-197/12) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Fiscalitate - TVA - Directiva 2006/112/CE - Articolul 148 - Scutirea anumitor operațiuni destinate navelor utilizate pentru transportul de călători cu plată sau pentru activități comerciale - Condiția afectării pentru navigația în largul mării)

2013/C 156/22

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Dintilhac și C. Soulay, agenți)

Pârâtă: Republica Franceză (reprezentanți: G. de Bergues, J.-S. Pilczer și D. Colas, agenți)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea articolului 148 literele (a), (c) și (d) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) — Scutirea anumitor operațiuni destinate navelor utilizate pentru transportul de călători cu plată sau pentru activități comerciale — Condiția afectării pentru navigația în largul mării — Compatibilitatea unei măsuri naționale care extinde în mod nejustificat domeniul scutirilor prevăzute de directivă

Dispozitivul

1.

Prin faptul că nu supune scutirea de taxa pe valoarea adăugată a operațiunilor menționate la articolul 262 secțiunea II punctele 2, 3, 6 și 7 din Codul fiscal general cerinței afectării pentru navigația în largul mării a navelor care asigură transportul de călători cu plată și a navelor utilizate pentru activități comerciale, Republica Franceză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special în temeiul articolului 148 literele (a), (c) și (d) din această directivă.

2.

Obligă Republica Franceză la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 217, 21.7.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/15


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat

(Cauza C-244/12) (1)

(Evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului - Directiva 85/337/CEE - Articolul 2 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (2) - Proiecte cuprinse în anexa II - Lucrări de extindere a infrastructurii unui aeroport - Examinare pe bază de praguri sau de criterii - Articolul 4 alineatul (3) - Criterii de selecție - Anexa III punctul 2 litera (g) - Zone cu o densitate mare a populației)

2013/C 156/23

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Salzburger Flughafen GmbH

Pârâtă: Umweltsenat

Cu participarea: Landesumweltanwaltschaft Salzburg, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Verwaltungsgerichtshof — Interpretarea Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, p. 40, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 174), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CEE a Consiliului din 3 martie 1997 (JO L 73, p. 5, Ediție specială, 15/vol. 3, p. 254) — Proiecte care pot face obiectul unei evaluări — Extinderea unui aeroport — Reglementare a unui stat membru care prevede evaluarea efectelor unui asemenea proiect numai în cazul creșterii numărului de zboruri anuale cu cel puțin 20 000 de zboruri suplimentare

Dispozitivul

1.

Articolul 2 alineatul (1), precum și articolul 4 alineatul (2) litera (b) și alineatul (3) din Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997, se opun unei reglementări naționale care prevede că evaluarea efectelor asupra mediului ale unor proiecte de modificare a infrastructurii unui aeroport care intră sub incidența anexei II la această directivă se realizează numai în situația în care proiectele respective pot să conducă la o creștere a numărului de zboruri cu cel puțin 20 000 anual.

2.

În cazul în care un stat membru instituie, în aplicarea articolului 4 alineatul (2) litera (b) din Directiva 85/337, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11, în privința unor proiecte care intră sub incidența anexei II la aceasta, un prag precum cel în discuție în litigiul principal, care este incompatibil cu obligațiile stabilite la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (3) din această directivă, dispozițiile articolului 2 alineatul (1), precum și cele ale articolului 4 alineatul (2) litera (a) și alineatul (3) din directiva menționată produc un efect direct care implică faptul că autoritățile naționale competente trebuie să garanteze, mai întâi, că se examinează dacă proiectele în cauză pot avea efecte importante asupra mediului și, apoi, în cazul unui răspuns afirmativ, că se realizează o evaluare a unor astfel de efecte.


(1)  JO C 235, 4.8.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/15


Hotărârea Curții (Camera a opta) din 11 aprilie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunale di Napoli — Italia) — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA

(Cauza C-290/12) (1)

(Politica socială - Directiva 1999/70/CE - Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP - Clauza 2 - Domeniul de aplicare al acordului cadru - Întreprindere de muncă temporară - Plasarea de lucrători temporari la o întreprindere utilizatoare - Contracte de muncă pe durată determinată succesive)

2013/C 156/24

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Napoli

Părțile din procedura principală

Reclamant: Oreste Della Rocca

Pârâtă: Poste Italiane SpA

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Tribunale di Napoli — Interpretarea clauzelor 2 și 5 din Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129) — Domeniu de aplicare — Aplicabilitate a directivei în cazul societăților de muncă pe durată determinată — Posibilitatea acestor societăți de a încheia contracte pe durată determinată succesive cu lucrătorii interimari din cauza unor împrejurări care justifică caracterul temporar al raportului de muncă dintre lucrătorul interimar și întreprinderea utilizatoare

Dispozitivul

Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, și Acordul cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, care figurează în anexa la această directivă, trebuie interpretate în sensul că nu se aplică nici raportului de muncă pe durată determinată dintre un lucrător temporar și o întreprindere de muncă temporară, nici raportului de muncă pe durată determinată dintre un astfel de lucrător și o întreprindere utilizatoare.


(1)  JO C 243, 11.08.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/16


Ordonanța Curții (Camera a treia) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Giudice di pace di Lecce — Italia) — Procedură penală împotriva lui Abdoul Khadre Mbaye

(Cauza C-522/11) (1)

(Articolul 99 din Regulamentul de procedură - Spațiul de libertate, securitate și justiție - Directiva 2008/115/CE - Standarde și proceduri comune în materie de returnare a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală - Reglementare națională care prevede sancțiuni penale pentru șederea ilegală)

2013/C 156/25

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Giudice di pace di Lecce

Partea din procedura principală

Abdoul Khadre Mbaye

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Ufficio del Giudice di Pace Lecce — Interpretarea articolului 2 alineatul (2) litera (b), precum și a articolelor 6, 7 și 8 din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, p. 98) — Legislație națională care prevede o amendă cuprinsă între 5 000 și 10 000 de euro în privința străinului care a intrat ilegal pe teritoriul național sau care s-a aflat în situație de ședere ilegală — Admisibilitatea delictului penal de ședere ilegală — Admisibilitatea, ca sancțiune alternativă amenzii, a expulzării imediate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani

Dispozitivul

1.

Resortisanții unor țări terțe urmăriți sau condamnați pentru delictul de ședere ilegală prevăzut de reglementarea unui stat membru nu pot, în considerarea doar a acestui delict de ședere ilegală, să fie exceptați de la domeniul de aplicare al Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, în temeiul articolului 2 alineatul (2) litera (b) din aceasta.

2.

Directiva 2008/115 nu se opune reglementării unui stat membru precum cea în discuție în litigiul principal prin care este sancționată șederea ilegală a resortisanților unor țări terțe cu o pedeapsă cu amenda care poate fi înlocuită cu măsura expulzării, această facultate de înlocuire neputând fi totuși utilizată decât dacă situația persoanei în cauză corespunde uneia dintre cele vizate de articolul 7 alineatul (4) din această directivă.


(1)  JO C 370, 17.12.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/16


Ordonanța Curții (Camera a opta) din 21 martie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Cauza C-153/12) (1)

(Articolul 99 din Regulamentul de procedură - TVA - Directiva 2006/112/CE - Articolele 62, 63, 65, 73 și 80 - Constituirea unui drept de superficie de către persoane fizice care nu au calitatea de persoane impozabile și nici de persoane obligate la plata TVA-ului în profitul unei societăți, în schimbul construirii unui bun imobil de către această societate în beneficiul acestor persoane fizice - Contract de schimb - TVA aferent prestațiilor referitoare la construirea bunului imobil - Fapt generator - Exigibilitate - Plată anticipată a contrapartidei în totalitate - Acont - Bază de impozitare în cazul contrapartidei constituite din bunuri sau din servicii)

2013/C 156/26

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad — Varna

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Sani Treyd EOOD

Pârât: Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Obiectul

Cerere de decizie preliminară — Administrativen sad — Varna — Interpretarea articolului 62 alineatul (1) și a articolelor 63, 73 și 80 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) — Legislație națională care prevede că orice livrare sau prestație a cărei contrapartidă constă integral sau parțial în bunuri sau în prestări de servicii reprezintă două livrări sau prestări corelative — Legislație care stabilește data intervenției faptului generator de TVA pentru operațiunile corelative de schimb la data intervenției faptului generator al livrării efectuate mai întâi, chiar dacă nu s-a realizat încă contrapartida acestei livrări — Persoane fizice care au constituit un drept de superficie în profitul unei societăți în vederea construirii unui imobil rezidențial, în contrapartida obligației societății de a construi edificiul cu propriile resurse și de a ceda beneficiarilor proprietatea a 25 % din suprafața totală construită în termen de 12 luni de la eliberarea autorizației de construire — Determinarea bazei de impozitare — Aplicabilitatea noțiunii de fapt generator operațiunilor exonerate și în cazul în care acestea sunt efectuate de o persoană care nu are nici calitatea de persoană impozabilă și nici de persoană obligată la plata TVA-ului

Dispozitivul

1.

În împrejurări precum cele din cauza principală, atunci când se constituie un drept de superficie în profitul unei societăți în vederea construirii unei clădiri a cărei proprietară va deveni aceasta în proporție de 75 % din suprafața totală construită, în contrapartida construirii restului de 25 %, atunci când această societate se angajează să livreze bunul în stadiul de finalizare completă persoanelor care au constituit acest drept de superficie, articolele 63 și 65 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că nu se opun ca taxa pe valoarea adăugată aferentă prestației serviciilor de construcție să devină exigibilă din momentul în care se constituie dreptul de superficie, cu alte cuvinte înainte de efectuarea acestei prestări de servicii, în măsura în care, în momentul constituirii acestui drept, sunt cunoscute deja toate elementele relevante ale acestei viitoare prestări de servicii și, așadar, în special, serviciile în cauză sunt desemnate cu precizie, iar valoarea dreptului respectiv poate fi exprimată în bani, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere. Este fără efect în această privință faptul că constituirea dreptului de superficie menționat este o operațiune scutită, realizată de persoane care nu au calitatea de persoane impozabile sau de persoane obligate la plata TVA-ului în sensul directivei menționate.

2.

În împrejurări precum cele din cauza principală, în care operațiunea nu se realizează între persoane între care există legături în sensul articolului 80 alineatul (1) din Directiva 2006/112, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere, articolele 73 și 80 din această directivă trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții naționale precum cea în discuție în litigiul principal, în temeiul căreia, în cazul în care contrapartida unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii este constituită integral din bunuri sau din servicii, baza de impozitare a livrării sau a prestării este, în orice situație, constituită din valoarea normală a bunurilor livrate sau a serviciilor furnizate.


(1)  JO C 165, 9.6.2012.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/17


Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 21 ianuarie 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft./Vidékfejlesztési Miniszter

(Cauza C-24/13)

2013/C 156/27

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft.

Pârât: Vidékfejlesztési Miniszter

Întrebările preliminare

1.

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 (1) al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 (2) al Comisiei trebuie interpretate în sensul că grupurile de acțiune locală create în legătură cu ajutoarele agricole pot avea într-un stat membru numai o anumită formă juridică prevăzută de lege?

2.

Poate fi stabilită o distincție în temeiul regulamentelor menționate, în sensul că legiuitorul național recunoaște numai grupurile de acțiune locală care au anumite forme juridice, stabilind cerințe diferite sau mai stricte decât cele prevăzute la articolul 62 [alineatul (1)] din Regulamentul nr. 1698/2005?

3.

Potrivit regulamentelor menționate, este suficient ca într-un stat membru grupurile de acțiune locală să îndeplinească numai cerințele prevăzute la articolul 62 [alineatul (1)] din Regulamentul nr. 1698/2005? Statul membru poate restrânge sfera dispoziției menționate, impunând alte cerințe de formă sau legale entităților care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 62 [alineatul (1)] din Regulamentul nr. 1698/2005?

4.

Regulamentele menționate trebuie interpretate în sensul că decizia de a desființa grupurile de acțiune locală care îndeplinesc cerințele impuse la articolul 62 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1698/2005 și care, în toată perioada în care și-au desfășurat activitatea, au respectat toate reglementările naționale și comunitare relevante și de a permite numai funcționarea grupurilor de acțiune locală care au o formă juridică nouă se încadrează în marja de apreciere a unui stat membru?

5.

Regulamentele menționate trebuie interpretate în sensul că, în ceea ce privește programele de ajutor care sunt deja în curs de desfășurare sau în perioada de programare, un stat membru poate de asemenea să modifice, dacă este cazul, cadrul juridic de funcționare a grupurilor de acțiune locală?

6.

Cum trebuie interpretate regulamentele menționate în cazul în care sunt desființate grupuri de acțiune locală care până în acel moment și-au desfășurat activitatea în mod legal și eficient? Ce se întâmplă într-un astfel de caz cu obligațiile contractate și cu drepturile dobândite de grupurile de acțiune locală, având în vedere în special ansamblul entităților afectate de desființare?

7.

Articolul 62 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) trebuie interpretat în sensul că este acceptabilă și legală dispoziția prin care un stat membru impune ca grupurile de acțiune locală Leader constituite sub forma unei societăți economice fără scop lucrativ să se transforme în asociații în termen de un an, pentru motivul că numai forma de organizare juridică a asociației poate asigura în mod corect crearea unei rețele între partenerii locali, având în vedere că, potrivit dreptului maghiar în vigoare, scopul fundamental al societății economice este obținerea de profit, iar existența unor interese economice exclude atragerea de fonduri publice și înregistrarea de noi membri?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, p. 1, Ediție specială, 03/vol. 66, p. 101).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 368, p. 15, Ediție specială, 03/vol. 80, p. 133).


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/18


Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 21 ianuarie 2013 — Kásler Árpád și Káslerné Rábai Hajnalka/OTP Jelzálogbank Zrt.

(Cauza C-26/13)

2013/C 156/28

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Kúria

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Kásler Árpád și Káslerné Rábai Hajnalka

Pârâtă: OTP Jelzálogbank Zrt.

Întrebările preliminare

1.

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (denumită în continuare „directiva”) trebuie interpretat în sensul că, în cazul unui credit exprimat într-o monedă străină, dar pus la dispoziția împrumutatului în realitate în monedă națională și care trebuie rambursat de consumator exclusiv în monedă națională, clauza contractuală privind cursul de schimb al monedei, care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale, poate fi inclusă în noțiunea „definirea obiectului contractului”?

În caz contrar, în temeiul celei de a doua expresii vizate la articolul 4 alineatul (2) din directivă, trebuie să se înțeleagă că diferența dintre cursul de schimb la vânzare și cursul de schimb la cumpărare constituie o remunerație al cărei caracter adecvat în raport cu serviciul prestat nu poate fi analizată în vederea aprecierii caracterului său abuziv? Este determinant în această privință aspectul dacă s-a realizat efectiv o operațiune de schimb valutar între entitatea financiară și consumator?

2.

În cazul în care articolul 4 alineatul (2) din directivă trebuie interpretat în sensul că instanța națională, independent de prevederile din dreptul său național, poate să examineze de asemenea caracterul abuziv al clauzelor contractuale la care face trimitere articolul menționat, în cazul în care clauzele respective nu sunt redactate în mod clar și inteligibil, trebuie să se înțeleagă prin această ultimă condiție că respectiva clauză contractuală trebuie să fie prin ea însăși clară și inteligibilă din punct de vedere gramatical pentru consumator sau, în plus, motivele economice care stau la baza aplicării clauzei contractuale, precum și relația dintre aceasta și celelalte clauze ale contractului trebuie să fie clare și inteligibile pentru același consumator?

3.

Articolul 6 alineatul (1) din directivă și punctul 73 din Hotărârea Curții în cauza Banco Español de Crédito (C-618/10) trebuie să se interpreteze în sensul că instanța națională nu poate remedia, în beneficiul consumatorului, lipsa validității unei clauze abuzive incluse în condițiile generale ale unui contract de credit încheiat cu un consumator, modificând sau completând clauza contractuală respectivă dacă contractul nu poate exista în continuare, fiind format din clauzele rămase după eliminarea clauzei abuzive? În acest sens, este relevant că dreptul național cuprinde o dispoziție cu caracter supletiv, care reglementează aspectul juridic respectiv în lipsa prevederii nevalide?


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/18


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Napoli (Italia) la 22 februarie 2013 — Luigi D’Aniello și alții/Poste Italiane SpA

(Cauza C-89/13)

2013/C 156/29

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Napoli

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Luigi D’Aniello și alții

Pârâtă: Poste Italiane SpA

Întrebările preliminare

1.

Este contrară principiului echivalenței o dispoziție din dreptul intern care, în aplicarea Directivei 1999/70/CE (1), prevede efecte economice în ipoteza suspendării nelegale a executării unui contract de muncă ce conține o clauză nulă privind durata determinată a contractului, efecte care sunt diferite și semnificativ mai reduse față de cele ale ipotezei suspendării nelegale a executării unui contract de drept civil comun ce conține o clauză nulă privind durata determinată a contractului?

2.

Este conform cu dreptul Uniunii, în domeniul său de aplicare, ca o sancțiune să determine avantajarea angajatorului abuziv în dauna lucrătorului care face obiectul abuzului, astfel încât durata procesului, chiar normală, să producă în mod direct prejudicii lucrătorului în avantajul angajatorului și ca efectul reparatoriu să fie proporțional redus odată cu prelungirea duratei procesului, până aproape de anularea acestuia?

3.

În domeniul de aplicare al dreptului Uniunii, în sensul articolului 51 din Carta de la Nisa, este conform cu articolul 47 din [Carta drepturilor fundamentale] și cu articolul 6 din CEDO ca durata procesului, chiar normală, să producă în mod direct prejudicii lucrătorului în avantajul angajatorului și ca efectul reparatoriu să fie proporțional redus odată cu prelungirea duratei procesului, până aproape de anularea acestuia?

4.

Având în vedere explicațiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2000/78/CE (2) și la articolul 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/54/CE (3), în noțiunea de condiții de încadrare în muncă prevăzută la clauza 4 din Directiva 1999/70/CE sunt cuprinse și efectele întreruperii nelegale a raportului de muncă?

5.

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, efectele diferite prevăzute în dreptul intern, determinate de întreruperea nelegală a raportului de muncă pe perioadă nedeterminată și pe perioadă determinată, sunt justificabile în sensul clauzei 4?

6.

Principiile generale ale dreptului comunitar în vigoare, precum principiile securității juridice, protecției încrederii legitime, egalității armelor în proces, protecției jurisdicționale efective, dreptului la o instanță independentă și, mai general, la un proces echitabil, garantate la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană [astfel cum a fost modificat prin articolul 1 alineatul (8) din Tratatul de la Lisabona și la care face trimitere articolul 46 din Tratatul privind Uniunea] coroborat cu articolul 6 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu articolele 46 și 47 și cu articolul 52 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la Nisa la 7 decembrie 2000, astfel cum este preluată în Tratatul de Lisabona trebuie interpretate în sensul că se opun ca statul italian să adopte, după un timp apreciabil (nouă ani), o dispoziție legală precum articolul 32 alineatul 7 din Legea nr. 183/10, care modifică efectele proceselor în curs, producând în mod direct prejudicii lucrătorului în avantajul angajatorului, și ca efectul reparatoriu să fie proporțional redus odată cu prelungirea duratei procesului, până aproape de anularea acestuia?

7.

În cazul în care Curtea de Justiție nu recunoaște principiilor menționate valoarea de principii fundamentale ale dreptului Uniunii Europene, în vederea aplicării orizontale și generalizate a acestora, și, astfel, numai caracterul neconform al unei dispoziții precum articolul 32 alineatele 5-7 din Legea nr. 183/10 în raport cu obligațiile prevăzute de Directiva 1999/70/CE și de Carta de la Nisa, o societate, precum pârâta, trebuie considerată instituție publică, în scopul aplicării directe, verticale, ascendente a dreptului european, în special a clauzei 4 din Directiva 1999/70/CE și a Cartei de la Nisa?

8.

În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar răspunde în mod afirmativ la întrebările 1, 2, 3 sau 4, principiul cooperării loiale, în calitate de principiu fondator al Uniunii Europene, permite neaplicarea unei dispoziții interpretative precum articolul 1 alineatul 13 din Legea nr. 92/12, care face imposibilă respectarea principiilor rezultate din răspunsurile la întrebările 1-4?


(1)  Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129).

(2)  Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7).

(3)  Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă) (JO L 204, p. 23, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 262).


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/19


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) la 28 februarie 2013 — U/Stadt Karlsruhe

(Cauza C-101/13)

2013/C 156/30

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Părțile din procedura principală

Reclamant: U

Pârât: Stadt Karlsruhe

Întrebările preliminare

1.

Potrivit anexei la Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 (1), modalitatea de întocmire a paginii cu date biografice care poate fi citită automat din pașapoartele emise de statele membre trebuie să îndeplinească toate specificațiile obligatorii prevăzute în partea 1 (Documente de călătorie citite automat) din Documentul 9303 al OACI (2)?

2.

În cazul în care, potrivit legislației unui stat membru privind numele, numele unei persoane este compus din prenume și numele de familie, anexa la Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 coroborată cu dispozițiile punctului 8.6 al secțiunii IV din partea 1 (Documente de călătorie citite automat) din Documentul 9303 al OACI autorizează un stat membru să înscrie în câmpul 6 al paginii cu date biografice din pașaport care poate fi citită automat și numele la naștere, în calitate de element de identificare primar?

3.

În cazul în care, potrivit legislației unui stat membru privind numele, numele unei persoane este compus din prenume și numele de familie, anexa la Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 coroborată cu dispozițiile punctului 8.6 al secțiunii IV din partea 1 (Documente de călătorie citite automat) din Documentul 9303 al OACI autorizează un stat membru să înscrie în câmpul 7 al paginii cu date biografice din pașaport care poate fi citită automat și numele la naștere, în calitate de element de identificare secundar?

4.

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua sau la a treia întrebare: având în vedere protecția numelui unei persoane prevăzută la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale (3) și la articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului (4), un stat membru a cărui legislație privind numele prevede că numele este compus din prenume și numele de familie are obligația ca, în cadrul desemnării câmpului în care este înscris numele la naștere și care face parte din pagina cu date biografice din pașaport care poate fi citită automat, să menționeze că în acest câmp este înscris și numele la naștere?

5.

În cazul unui răspuns negativ la a patra întrebare: având în vedere protecția numelui prevăzută la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului, un stat membru a cărui legislație privind numele prevede că numele este compus din prenume și din numele de familie și a cărui legislație națională privind pașapoartele prevede că desemnarea câmpurilor paginii cu date biografice din pașaport care poate fi citită automat apare și în limbile engleză și franceză, iar în câmpul 6 al acestei pagini este înscris pe un rând separat și numele dobândit la naștere, acesta fiind precedat de abrevierea „geb.” care corespunde termenului „geboren” [„născut(ă)”], are obligația să menționeze abrevierea „geb.” pentru „geboren” și în limbile engleză și franceză?

6.

În cazul în care, potrivit legislației unui stat membru privind numele, numele unei persoane este compus din prenume și din numele de familie, anexa la Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 coroborată cu dispozițiile punctului 8.6 al secțiunii IV din partea 1 (Documente de călătorie citite automat) din Documentul 9303 al OACI autorizează un stat membru să înscrie în câmpul 13 al paginii cu date biografice din pașaport care poate fi citită automat și numele la naștere, în calitate de dată personală opțională?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 155).

(2)  Organizația Internațională a Aviației Civile.

(3)  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(4)  Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/20


Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 8 martie 2013 — ASL n. 5 «Spezzino» și alții/San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

(Cauza C-113/13)

2013/C 156/31

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Reclamante: ASL n. 5 «Spezzino», A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria

Pârâte: San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

Întrebările preliminare

1.

Articolele 49, 56, 105 și 106 din TFUE se opun unei dispoziții de drept intern care prevede atribuirea transportului sanitar cu prioritate asociațiilor de voluntariat, Crucii Roșii italiene și celorlalte instituții sau entități publice autorizate, deși potrivit unor convenții se prevede numai rambursarea cheltuielilor efectuate în mod efectiv?

2.

Dreptul Uniunii în materie de contracte de achiziții publice — în speță, întrucât este vorba despre contracte excluse, principiile generale ale liberei concurențe, nediscriminării, transparenței și proporționalității — se opune unei legislații naționale care permite atribuirea directă a serviciului de transport sanitar, din moment ce trebuie calificat drept oneros un acord-cadru precum cel în litigiu, care prevede și rambursarea unor costuri fixe și permanente?


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/21


Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-124/13)

2013/C 156/32

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Parlamentul European (reprezentanți: L.G. Knudsen, I. Liukkonen și R. Kaškina, agenți)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

anularea Regulamentului (UE) nr. 1243/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (1) și

obligarea Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Parlamentul European invocă un singur motiv de anulare a regulamentului contestat pentru motivul că articolul 43 alineatul (3) TFUE nu este temeiul juridic adecvat pentru regulamentul contestat și că acesta ar fi trebuit adoptat în temeiul articolului 43 alineatul (2) TFUE, întrucât această din urmă dispoziție conferă legiuitorului Uniunii Europene puterile necesare pentru adoptarea unui act cu scopul și cu conținutul regulamentului contestat. Temeiul juridic utilizat nu a mai permis Parlamentului să ia parte la adoptarea actului, în timp ce articolul 43 alineatul (2) TFEU prevede că trebuie urmată procedura legislativă ordinară. Temeiul juridic eronat trebuie să determine anularea regulamentului contestat.

Prin intermediul primului aspect al motivului invocat, Parlamentul arată că fiecare plan multianual, precum cel în discuție în prezenta cauză, fiind un instrument de conservare și de management al rezervelor de pește, formează un întreg care conține doar dispoziții în vederea asigurării sustenabilității și conservării obiectivelor CFP și, prin urmare, trebuie adoptat în totalitate în temeiul articolului 43 alineatul (2) TFUE.

Al doilea aspect al motivului invocat de Parlament constă în susținerea potrivit căreia adoptarea regulamentului contestat separat de restul Propunerii Comisiei constituie oricum un abuz procedural și golește de conținut jurisprudența consacrată privind alegerea temeiului juridic în conformitate cu centrul de gravitate al actului. Partajarea propunerii a permis Consiliului să aleagă în mod artificial un temei juridic separat pentru anumite elemente ale actului propus, în timp ce dacă actul ar fi fost adoptat în întregime în forma propusă inițial acestea ar fi fost absorbite de unicul temei juridic reprezentat de articolul 43 alineatul (2) TFUE.


(1)  JO L 352, p. 10.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/21


Acțiune introdusă la 14 martie 2013 — Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-125/13)

2013/C 156/33

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Banks, A. Bouquet, A. Szmytkowska, agenți)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

anularea Regulamentului (UE) nr. 1243/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (1),

menținerea efectelor regulamentului Consiliului anulat pentru o perioadă rezonabilă după pronunțarea hotărârii, mai exact pentru maxim un an calendaristic începând cu data de 1 ianuarie a anului următor pronunțării hotărârii,

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În prezenta acțiune, Comisia solicită Curții anularea Regulamentului (UE) nr. 1243/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și, concomitent, menținerea efectelor juridice ale regulamentului menționat pentru o perioadă rezonabilă după pronunțarea hotărârii, mai exact pentru maxim un an calendaristic începând cu data de 1 ianuarie a anului următor pronunțării hotărârii.

Acțiunea Comisei se întemeiază pe următoarele trei motive:

(a)

În cadrul primului motiv privind o eroare de drept referitoare la temeiul juridic al regulamentului contestat [încălcarea articolului 43 alineatul (2) TFEU], Comisia susține că s-a săvârșit o eroare atunci când Consiliul a partajat Propunerea Comisiei și a adoptat o parte a acesteia în temeiul articolului 43 alineatul (3) TFUE, deși regulamentul ar fi trebuit să se întemeieze in întregime pe articolul 43 alineatul (2), astfel cum a propus Comisia. Regulamentul contestat conține dispoziții care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 43 alineatul (3), care poate servi doar drept temei pentru măsuri privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.

(b)

În cadrul celui de al doilea motiv privind eroarea de drept subsecventă referitoare la procedura decizională și la prerogativele instituționale ale Parlamentului European de a participa la procedura legislativă ordinară și ale Comitetului Economic și Social European de a fi consultat [încălcarea articolului 294 și a articolului 43 alineatul (2) TFEU], Comisia susține că acea parte a Propunerii relevantă a fost adoptată de Consiliu în mod unilateral, în condițiile în care Parlamentul European nu a participat la adoptarea sa, astfel cum ar fi trebuit potrivit procedurii legislative ordinare, iar Comitetul Economic și Social European nu a fost în mod adecvat consultat.

(c)

În sfârșit, în cadrul celui de al treilea motiv privind adoptarea regulamentului contestat fără o Propunere a Comisiei sau fără o modificare fundamentală în legătură cu natura Propunerii Comisiei (fr. dénaturation) [încălcarea articolului 17 TUE și a articolului 43 alineatul (3) TFUE], Comisia demonstrează că partajarea de către Consiliu a propunerii și schimbarea subsecventă a temeiului juridic a unei părți a acesteia a condus la o modificare fundamentală a naturii Propunerii Comisiei, cu încălcarea dreptului exclusiv de inițiativă al Comisiei.


(1)  JO L 352, p. 10.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/22


Acțiune introdusă la 19 martie 2013 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei

(Cauza C-139/13)

2013/C 156/34

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Maidani și G. Wils, agenți)

Pârât: Regatul Belgiei

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, întrucât nu a aplicat până la 28 iunie 2009, termen prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 (1), specificațiile tehnice privind emiterea de pașapoarte biometrice cuprinzând amprentele digitale, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Decizia C(2006) 2909 a Comisiei din 28 iunie 2006, Regatul Belgiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în temeiul regulamentului menționat,

obligarea Regatului Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul acțiunii formulate, Comisia reproșează Regatului Belgiei neadoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea emiterii de pașapoarte biometrice care includ amprentele digitale în termenul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2252/2004.


(1)  Regulamentul Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 155).


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/22


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) la 20 martie 2013 — Annett Altmann și alții/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Cauza C-140/13)

2013/C 156/35

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Doris Anschütz, Heinz Anschütz, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Andrea Arnold, Klaus Arnold, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

Pârât: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Întrebările preliminare

1.

Este compatibil cu dreptul Uniunii Europene ca obligațiile imperative de confidențialitate care revin autorităților naționale însărcinate cu controlul societăților de servicii financiare și care se întemeiază pe actele normative de drept al Uniunii transpuse corect în dreptul național (în speță: Directiva 2004/109/CE (1), Directiva 2006/48/CE (2) și Directiva 2009/65/CE (3)), transpuse de Republica Federală Germania prin articolul 9 din Legea privind creditul (Kreditwesengesetz) și prin articolul 8 din Legea privind comercializarea valorilor mobiliare (Wertpapierhandelsgesetz) să poată fi încălcate prin aplicarea și interpretarea unei dispoziții procedurale naționale, precum articolul 99 din Codul de procedură administrativă (Verwaltungsgerichtsordnung)?

2.

O autoritate de supraveghere precum Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht din Germania poate să invoce față de o persoană care i-a solicitat, în conformitate cu Legea privind libertatea de informare, accesul la informații cu privire la o anumită societate de servicii financiare, obligațiile de confidențialitate care îi revin în temeiul dreptului Uniunii, astfel cum sunt reglementate la articolul 9 din Legea privind creditul și la articolul 8 din Legea privind comercializarea valorilor mobiliare, chiar și în situația în care conceptul esențial de afaceri al societății care oferă servicii financiare, aflate în stare de lichidare judiciară ca urmare a dizolvării din cauza insolvenței, consta în principal într-o fraudă de mare amploare prin prejudicierea deliberată a investitorilor, iar responsabilii acestei societății au fost condamnați definitiv la pedepse privative de libertate de mai mulți ani?


(1)  Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 390, p. 38, Ediție specială, 06/vol. 7, p. 172)

(2)  Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (JO L 177, p. 1, Ediție specială, 06/vol. 9, p. 3)

(3)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, p. 32)


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/23


Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) la 26 martie 2013 — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/BUAB „Kintra”

(Cauza C-157/13)

2013/C 156/36

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Pârâtă: BUAB „Kintra”

Întrebările preliminare

1.

În cazul în care o acțiune este formulată de administratorul judiciar al unei întreprinderi aflate în faliment care acționează în interesul tuturor creditorilor întreprinderii și care urmărește să reabiliteze situația financiară a acesteia și să crească volumul activelor întreprinderii aflate în faliment astfel încât să poată fi satisfăcute creanțele cât mai multor creditori — trebuie subliniat că aceleași efecte sunt urmărite, de exemplu, și prin acțiunile revocatorii (acțiuni pauliene) ale administratorului judiciar, despre care s-a admis că se află în strânsă legătură cu procedura de insolvență — și dat fiind faptul că, în speță, plata sumei datorate este solicitată în temeiul Convenției CMR și al Codului civil lituanian (dispoziții de drept comun în materie civilă) pentru transportul internațional de mărfuri efectuat, trebuie să se considere că această acțiune se află în strânsă legătură (legătură directă) cu procedura de insolvență a reclamantei, că instanța competentă să soluționeze această acțiune trebuie să fie stabilită în conformitate cu Regulamentul nr. 1346/2000 (1) și că face parte dintre excepțiile de la aplicarea Regulamentului nr. 44/2001 (2)?

2.

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas solicită Curții să stabilească dacă, atunci când obligația în cauză (obligația pârâtei, care decurge din executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale, de a plăti suma datorată și dobânzile moratorii către reclamanta aflată în insolvență pentru transportul internațional de mărfuri efectuat de reclamantă) a apărut înainte de deschiderea procedurii de insolvență a reclamantei, trebuie invocat articolul 44 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul nr. 1346/2000 și, astfel, acest regulament [OR 10] devine inaplicabil întrucât competența de soluționare a litigiului este stabilită în conformitate cu articolul 31 din Convenția CMR, o dispoziție dintr-o convenție specială.

3.

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare și în cazul în care litigiul în discuție intră în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 44/2001, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas solicită Curții să stabilească în prezenta cauză dacă, în măsura în care articolul 31 alineatul (1) din Convenția CMR și articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 nu intră în conflict, ar trebui să se considere că, atunci când raporturile în discuție sunt plasate în domeniul de aplicare al Convenției CMR (convenția specială), se aplică normele juridice prevăzute la articolul 31 din Convenția CMR pentru a stabili care sunt instanțele statutului care au competența de a soluționa litigiul, în condițiile în care normele juridice de la articolul 31 alineatul (1) din Convenția CMR nu aduc atingere obiectivelor fundamentale ale Regulamentului nr. 44/2001, nu conduc la rezultate care sunt mai puțin favorabile pentru realizarea unei bune funcționări a pieței interne și sunt suficient de clare și de precise.


(1)  Regulamentul nr. 1346/2000 (CEE) al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență (JO L 160, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 01, p. 143).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74).


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/24


Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 29 martie 2013 — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.

(Cauza C-162/13)

2013/C 156/37

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Părțile din procedura principală

Recurent: Damijan Vnuk

Intimată: Zavarovalnica Triglav d.d.

Întrebarea preliminară

Noțiunea „pagube produse de vehicule”, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 72/166/CEE a Consiliului (1) din 24 aprilie 1972 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la asigurarea de răspundere civilă auto și introducerea obligației de asigurare a acestei răspunderi, trebuie să fie interpretată în sensul că nu include împrejurări de natura celor în discuție în speță, în care asiguratul intimatei a lovit scara pe care era urcat recurentul cu un tractor prevăzut cu remorcă în timpul adunării unor baloturi de fân în zona depozitului, pentru motivul că evenimentul nu s-a produs în contextul circulației rutiere?


(1)  JO L 103, p. 1, Ediție specială, 6/vol. 1, p. 10.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/24


Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil Constitutionnel (Franța) la 4 aprilie 2013 — Jeremy F./Premier ministre

(Cauza C-168/13)

2013/C 156/38

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil Constitutionnel

Părțile din procedura principală

Reclamant: Jeremy F.

Pârât: Premier ministre

Întrebarea preliminară

Articolele 27 și 28 din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre trebuie interpretate în sensul că se opun prevederii de către statele membre a unei căi de atac care suspendă executarea deciziei pe care autoritatea judiciară o adoptă, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, fie pentru a-și da consimțământul pentru ca o persoană să fie urmărită penal, condamnată sau deținută în vederea executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate, pentru o infracțiune săvârșită înaintea predării acesteia în temeiul unui mandat european de arestare, alta decât cea care a motivat predarea, fie pentru predarea unei persoane către un stat membru, altul decât statul membru de executare, în temeiul unui mandat european de arestare emis pentru o infracțiune săvârșită înaintea predării acesteia?


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/24


Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 28 martie 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(Cauza C-175/13)

2013/C 156/39

Limba de procedură: estona

Instanța de trimitere

Riigikohus

Părțile din procedura principală

Recurentă-reclamantă: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Intimat-pârât: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

Terță parte: Eesti Vabariigi Siseministeerium

Întrebările preliminare

2.1.

La instituirea Comitetului de supraveghere menționat la articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (1) al Consiliului din 11 iulie 2006 și la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 (2) al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006, statele membre care participă la programul estono-letonian 2007-2013 sunt obligate, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) a treia teză din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 47 primul paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, să convină cu privire la instanța competentă să soluționeze acțiunile formulate împotriva deciziilor adoptate de Comitetul de supraveghere și cu privire la legislația aplicabilă la judecarea acțiunilor respective?

2.2.

În cazul în care răspunsul la întrebarea 2.1 este afirmativ: în lipsa unei convenții în acest sens, faptul că o instanță din statul membru al cărui cetățean este reclamantul se pronunță în temeiul dreptului național cu privire la o acțiune formulată împotriva unei decizii a Comitetului de supraveghere este în conformitate cu articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, p. 25, Ediție specială, 14/vol. 2, p. 64).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 (JO L 210, p. 1, Ediție specială, 14/vol. 1, p. 236).


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/25


Acțiune introdusă la 11 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Republica Finlanda

(Cauza C-178/13)

2013/C 156/40

Limba de procedură: finlandeza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: I. Koskinen și J. Hottiaux)

Pârâtă: Republica Finlanda

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că prin neadoptarea, în ceea ce privește conducătorii auto independenți, a tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (1) sau, în orice caz, prin necomunicarea acestor acte Comisiei, Republica Austria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 alineatul (1), al articolelor 3-7 și al articolului 11 din această directivă;

obligarea Republicii Finlanda la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 23 martie 2009.


(1)  JO L 80, p. 35, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 125.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/25


Acțiune introdusă la 12 aprilie 2013 — Comisia Europeană/Republica Slovenia

(Cauza C-188/13)

2013/C 156/41

Limba de procedură: slovena

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Rous și J. Hottiaux, agenți)

Pârâtă: Republica Slovenia

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru transpunerea Directivei 2011/18/UE (1) a Comisiei din 1 martie 2011 de modificare a anexelor II, V și VI la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate sau, în orice caz, prin neinformarea Comisiei, Republica Slovenia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 2 din aceasta;

obligarea Republicii Slovenia la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 31 decembrie 2011.


(1)  JO L 57, p. 21.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/25


Ordonanța președintelui Curții din 13 martie 2013 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania, susținută de: Republica Franceză, România, Regatul Țărilor de Jos, Republica Slovacă

(Cauza C-148/12) (1)

2013/C 156/42

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 138, 12.5.2012.


Tribunalul

1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/26


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Du Pont de Nemours (Franța) și alții/Comisia

(Cauza T-31/07) (1)

(Produse fitosanitare - Substanța activă flusilazol - Înscrierea în anexa I la Directiva 91/414/CEE - Acțiune în anulare - Anulare în parte - Indisociabilitate - Inadmisibilitate - Responsabilitate necontractuală - Limitarea înscrierii la o durată de 18 luni și la patru culturi - Principiul precauției - Principiul proporționalității - Dreptul de a fi ascultat - Egalitatea de tratament - Motivare - Abuz de putere - Încălcare suficient de gravă a unei norme având ca obiect acordarea de drepturi particularilor)

2013/C 156/43

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, Franța); Du Pont Portugal — Serviços, Sociedade Unipessoal Lda (Lisabona, Portugalia); Du Pont Ibérica, SL (Barcelona, Spania); Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA (Mechelen, Belgia); Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milano, Italia); Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Țările de Jos); Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg vor der Höhe, Germania); DuPont CZ s.r.o. (Praga, Republica Cehă); DuPont Magyarország Kereskedelmi kft (Budaörs, Ungaria); DuPont Poland sp. z o.o. (Varșovia, Polonia); DuPont Romania Srl (București, România); DuPont (UK) Ltd (Stevenage, Regatul Unit); Dy-Pont Agkro Ellas AE (Halandri, Grecia); DuPont International Operations SARL (Grand-Saconnex, Elveția); și DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux) (reprezentanți: inițial D. Waelbroeck și N. Rampal, ulterior D. Waelbroeck, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial L. Parpala și B. Doherty, ulterior L. Parpala și G. von Rintelen, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantelor: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: U. Zinsmeister și I. Antypas, avocați)

Obiectul

Pe de o parte, cereri de anulare având ca obiect Directiva 2006/133/CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 de modificare a Directivei 91/414 în vederea înscrierii substanței active flusilazol (JO L 349, p. 27), în măsura în care aceasta limitează înscrierea flusilazolului în anexa la Directiva 91/414 la numai patru culturi și la o durată de 18 luni, și, pe de altă parte, o cerere de despăgubire

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Du Pont de Nemours (France) SAS, Du Pont Portugal — Serviços, Sociedade Unipessoal Lda, Du Pont Ibérica, SL, Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA, Du Pont de Nemours Italiana Srl, Du Pont De Nemours (Nederland) BV, Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, DuPont CZ s.r.o., DuPont Magyarország Kereskedelmi kft, DuPont Poland sp. z o.o., DuPont Romania Srl, DuPont (UK) Ltd, Dy-Pont Agkro Ellas AE, DuPont International Operations SARL et DuPont Solutions (France) SAS să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și pe cele efectuate de Comisia Europeană atât în procedura principală, cât și în cadrul procedurii privind măsurile provizorii.

3.

Obligă European Crop Protection Association (ECPA) să suporte propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 69, 24.3.2007.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/26


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — AEPI/Comisia

(Cauza T-392/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/44

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Atena, Grecia) (reprezentanți: inițial P. Xanthopoulos și T. Asprogerakas Grivas, ulterior T. Asprogerakas Grivas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Christoforou și F. Castillo de la Torre, agenți, asistați inițial de M. Moustakali, ulterior S. Dempegiotis, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE.

2.

Anulează articolul 4 din Decizia C(2008) 3435 final, în măsura în care se referă la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește AEPI.

3.

Respinge în rest acțiunea.

4.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de AEPI.

5.

AEPI suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

6.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii măsurilor provizorii.


(1)  JO C 301, 22.11.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/27


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Comisia

(Cauza T-398/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/45

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (Varșovia, Polonia) (reprezentanți: B. Borkowska și M. Błeszyński, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și K. Mojzesowicz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

2.

Anulează articolul 4 alineatele (2) și (3) din decizia menționată în măsura în care face trimitere la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

3.

Respinge în rest acțiunea.

4.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii principale.

5.

Autorów ZAiKS și Comisia suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii măsurilor provizorii.


(1)  JO C 285, 8.11.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/27


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Comisia

(Cauza T-401/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor referitoare la execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertorii - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/46

Limba de procedură: finlandeza

Părțile

Reclamantă: Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (Helsinki, Finlanda) (reprezentant: H. Pokela, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial E. Paasivirta, F. Castillo de la Torre și P. Aalto, ulterior E. Paasivirta și F. Castillo de la Torre, agenți)

Obiectul

Anularea Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură de aplicare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE (cauza COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry.

2.

Anulează articolul 4 din Decizia C(2008) 3435 final, în măsura în care se referă la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto.

3.

Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

4.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto.

5.

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

6.

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto și Comisia suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii privind măsurile provizorii.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/28


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — GEMA/Comisia

(Cauza T-410/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/47

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Berlin, Germania) (reprezentanți: R. Bechtold, I. Brinker, T. Holzmüller, avocați, și J. Schwarze, profesor)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre, agent, A. Antoniadis și O. Weber, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: RTL Group SA (Luxemburg, Luxemburg), CLT-UFA (Luxemburg), Music Choice Europe Ltd (Londra, Regatul Unit), ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Germania), Modern Times Group MTG AB (Stockholm, Suedia), Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra) și Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlin) (reprezentanți: inițial M. Hansen, A. Weitbrecht și É. Barbier de La Serre, avocați, ulterior M. Hansen, A. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado, avocați, și J. Kallaugher, solicitor)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA).

2.

Anulează articolul 4 alineatele (2) și (3) din Decizia C(2008) 3435 final, în măsura în care face trimitere la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește GEMA.

3.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de GEMA, cu excepția celor efectuate în legătură cu intervenția.

4.

RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd și Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de GEMA și care au legătură cu intervenția.

5.

GEMA, Comisia, RTL Group, CLT-UFA și Music Choice Europe suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii măsurilor provizorii.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/28


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Artisjus/Comisia

(Cauza T-411/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/48

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapesta, Ungaria) (reprezentanți: Z. Hegymegi-Barakonyi, P. Vörös și M. Horányi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și V. Bottka, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.

2.

Anulează articolul 4 alineatele (2) și (3) din decizia menționată, în măsura în care se referă la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește Artisjus.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii principale.

4.

Artisjus și Comisia suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii măsurilor provizorii.


(1)  JO C 301, 22.11.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/29


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SOZA/Comisia

(Cauza T-413/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/49

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Slovacia) (reprezentant: M. Favart, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre, A. Biolan și J. Bourke, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantei: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentanți: J.-F. Bellis și K. Van Hove, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în măsura în care vizează Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA).

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 301, 22.11.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/29


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Comisia

(Cauza T-414/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/50

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (Riga, Letonia) (reprezentant: M. Favart, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și A. Biolan, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantei: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentanți J.-F. Bellis și K. Van Hove, avocați) și European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Elveția) (reprezentanți: D. Waelbroeck, avocat, și D. Slater, solicitor)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în măsura în care vizează Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/30


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Irish Music Rights Organisation/Comisia

(Cauza T-415/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/51

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Irish Music Rights Organisation Ltd (Dublin, Irlanda) (reprezentanți: M. Favart, avocat, și D. Collins, solicitor)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și J. Bourke, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantei: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentanți: J.-F. Bellis și K. Van Hove, avocați) și European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Elveția) (reprezentanți: D. Waelbroeck, avocat, și D. Slater, solicitor)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în măsura în care vizează Irish Music Rights Organisation Ltd.

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/30


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Eesti Autorite Ühing/Comisia

(Cauza T-416/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/52

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Eesti Autorite Ühing (Tallin, Estonia) (reprezentant: M. Favart, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și A. Biolan, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantei: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentanți: J.-F. Bellis și K. Van Hove, avocați) și European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Elveția) (reprezentanți: D. Waelbroeck și D. Slater, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în măsura în care vizează Eesti Autorite Ühing.

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/31


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Sociedade Portuguesa de Autores/Comisia

(Cauza T-417/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/53

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Sociedade Portuguesa de Autores CRL (Lisabona, Portugalia) (reprezentant: M. Favart, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și A. Biolan, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantei: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentanți: J.-F. Bellis și K. Van Hove, avocați) și European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Elveția) (reprezentanți: D. Waelbroeck, avocat, și D. Slater, solicitor)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în măsura în care vizează Sociedade Portuguesa de Autores CRL.

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/31


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — OSA/Comisia

(Cauza T-418/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/54

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA) (Praga, Republica Cehă) (reprezentant: M. Favart, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și A. Biolan, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantei: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentanți: J.-F. Bellis și K. Van Hove, avocați) și European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Elveția) (reprezentanți: D. Waelbroeck, avocat, și D. Slater, solicitor)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cauza COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cauza COMP/C2/38.698 — CISAC), în măsura în care vizează Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA).

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/32


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — LATGA-A/Comisia

(Cauza T-419/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/55

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) (Vilnius, Lituania) (reprezentant: M. Favart, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și A. Biolan, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantei: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentanți: J.-F. Bellis și K. Van Hove, avocați) și European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Elveția) (reprezentanți: D. Waelbroeck, avocat, și D. Slater, sollicitor)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în măsura în care vizează Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A)

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/32


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SAZAS/Comisia

(Cauza T-420/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/56

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS) (Trzin, Slovenia) (reprezentant: M. Favart, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și A. Biolan, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantei: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentanți: J. F. Bellis și K. Van Hove, avocați) și European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Elveția) (reprezentanți: D. Waelbroeck, avocat și D. Slater, solicitor)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS).

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/33


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Performing Right Society/Comisia

(Cauza T-421/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/57

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Performing Right Society Ltd (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: J. Rivas Andrés, M. Nissen, avocați, și G. Eclair-Heath, solicitor)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și J. Bourke, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantei: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spania) (reprezentanți: R. Allendesalazar Corcho și R. Vallina Hoset, avocați)

Interveniente în susținerea pârâtei: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zürich, Elveția) (reprezentanți: L. Uusitalo și L. Rechardt, avocați), RTL Group SA (Luxemburg, Luxemburg), CLT-UFA (Luxemburg), Music Choice Europe Ltd (Londra), ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Germania), Modern Times Group MTG AB (Stockholm, Suedia), Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra), Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlin, Germania) (reprezentanți: inițial M. Hansen, É. Barbier de La Serre, avocați, și O. Zafar, solicitor, ulterior M. Hansen, A. W. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado, avocați, și J. Kallaugher, solicitor)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Respinge cererea de măsuri de organizare a procedurii depusă de Comisia Europeană.

2.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Performing Right Society Ltd.

3.

Anulează articolul 4 alineatul (2) din Decizia C(2008) 3435 final, în măsura în care se referă la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește Performing Right Society.

4.

Respinge în rest acțiunea.

5.

Performing Right Society suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată, cu excepția celor efectuate în legătură cu intervențiile în susținerea concluziilor Comisiei.

6.

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

7.

Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cele efectuate de Performing Right Society, cu excepția celor aferente intervențiilor în susținerea concluziilor Comisiei, și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de SGAE.

8.

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Performing Right Society în legătură cu intervenția sa.

9.

RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd și Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Performing Right Society în legătură cu intervențiile lor.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/33


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SACEM/Comisia

(Cauza T-422/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/58

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentant: H. Calvet, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și E. Gippini Fournier, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantei: Republica Franceză (reprezentanți: inițial G. de Bergues, E. Belliard și A.-L. Vendrolini, ulterior G. de Bergues și J. Gstalter, agenți) și Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spania) (reprezentanți: R. Allendesalazar Corcho, R. Vallina Hoset și P. Hernández Arroyo, avocați)

Interveniente în susținerea pârâtei: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zürich, Elveția) (reprezentanți: L. Uusitalo și L. Rechardt, avocați), RTL Group SA (Luxemburg, Luxemburg), CLT-UFA (Luxemburg), Music Choice Europe Ltd. (Londra, Regatul Unit), ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Germania), Modern Times Group MTG AB (Stockholm, Suedia), Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra, Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlin, Germania) (reprezentanți: inițial M. Hansen, É. Barbier de La Serre, avocați, și O. Zafar, solicitor, ulterior M. Hansen, J. Ruiz Calzado, A. Weitbrecht, avocați, și J. Kallaugher, solicitor)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Respinge cererea de măsuri de organizare a procedurii depusă de Comisia Europeană.

2.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

3.

Anulează articolul 4 alineatele (2) și (3) din Decizia C(2008) 3435 final, în măsura în care se referă la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește SACEM.

4.

Respinge în rest acțiunea.

5.

SACEM suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată, cu excepția celor efectuate în legătură cu intervențiile în susținerea concluziilor Comisiei.

6.

Republica Franceză suportă propriile cheltuieli de judecată.

7.

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

8.

Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cele efectuate de SACEM, cu excepția celor aferente intervențiilor în susținerea concluziilor Comisiei, și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de SGAE.

9.

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de SACEM în legătură cu intervenția sa.

10.

RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd și Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de SACEM în legătură cu intervențiile lor.

11.

SACEM, Comisia Europeană, RTL Group, CLT-UFA și Music Choice Europe suportă, fiecare, cheltuielile de judecată aferente procedurii măsurilor provizorii.


(1)  JO C 327, 20.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/34


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — KODA/Comisia

(Cauza T-425/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/59

Limba de procedură: daneza

Părțile

Reclamantă: Koda (Copenhaga, Danemarca) (reprezentanți: inițial K. Dyekjær și J. Borum, ulterior J. Borum și C. Karhula Lauridsen și în final J. Borum și G. Holtsø, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial F. Castillo de la Torre și N. Rasmussen, ulterior F. Castillo de la Torre și U. Nielsen, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurich, Elveția) (reprezentanți: L. Uusitalo și L. Rechardt, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Koda.

2.

Anulează articolul 4 alineatele (2) și (3) din Decizia C(2008) 3435 final în măsura în care face trimitere la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește Koda.

3.

Respinge în rest acțiunea.

4.

Comisia Europeană suportă, pe de o parte, propriile cheltuieli de judecată și, pe de altă parte, cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă, cu excepția celor aferente intervenției.

5.

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Koda și aferente intervenției.

6.

Koda și Comisia suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii măsurilor provizorii.


(1)  JO C 327, 20.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/35


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — STEF/Comisia

(Cauza T-428/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/60

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) (Reykjavík, Islanda) (reprezentant: H. Melkorka Óttarsdóttir, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și J. Bourke, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF).

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/35


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — AKM/Comisia

(Cauza T-432/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/61

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Viena, Austria) (reprezentanți: H. Wollmann și F. Urlesberger, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis și O. Weber, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantei: Republica Austria (reprezentanți: G. Hesse, C. Pesendorfer, E. Riedl, M. Fruhmann și A. Posch, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM).

2.

Anulează articolul 4 din Decizia C(2008) 3435 final, în măsura în care se referă la articolul 3 din aceasta, în ceea ce privește AKM.

3.

Respinge în rest acțiunea.

4.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și jumătate din cele efectuate de AKM.

5.

AKM suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

6.

Republica Austria suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 327, 20.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/36


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — SIAE/Comisia

(Cauza T-433/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/62

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (Roma, Italia) (reprezentanți: M. Siragusa, L. Vullo și S. Valentino, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: V. Di Bucci și F. Castillo de la Torre, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

2.

Anulează articolul 4 alineatul (2) din decizia menționată în ceea ce privește SIAE.

3.

Respinge în rest acțiunea.

4.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii principale.

5.

SIAE și Comisia Europeană suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii măsurilor provizorii.


(1)  JO C 301, 22.11.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/36


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Tono/Comisia

(Cauza T-434/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/63

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Tono (Oslo, Norvegia) (reprezentanți: S. Teigum și A. Ringnes, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și J. Bourke, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în ceea ce privește Tono.

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii principale.

4.

Tono și Comisia suportă, fiecare, propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii măsurilor provizorii.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/37


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — CISAC/Comisia

(Cauza T-442/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Probă - Prezumția de nevinovăție)

2013/C 156/64

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franța) (reprezentanți:: J.-F. Bellis și K. Van Hove, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și A. Biolan, agenți)

Intervenientă în susținerea reclamantei: European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Elveția) (reprezentanți: D. Waelbroeck, avocat, și D. Slater, solicitor)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC), în măsura în care vizează International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC).

2.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 82, 4.4.2009.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/37


Hotărârea Tribunalului din 12 aprilie 2013 — Stim/Comisia

(Cauza T-451/08) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu - Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Împărțirea pieței geografice - Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale - Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu - Articolul 151 alineatul (4) CE - Diversitatea culturală)

2013/C 156/65

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) (Stockholm, Suedia) (reprezentanți: C. Thomas, solicitor, și N. Pourbaix, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre și V. Bottka, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 313, 6.12.2008.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/37


Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Italia/Comisia

(Cauzele conexate T-99/09 și T-308/09) (1)

(FEDR - Programul operațional regional (POR) 2000-2006 pentru regiunea Campania - Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 - Articolul 32 alineatul (3) litera (f) - Decizie de a nu efectua plățile intermediare aferente măsurii din POR referitoare la gestionarea și la eliminarea deșeurilor - Procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor îndreptată împotriva Italiei)

2013/C 156/66

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Republica Italiană (reprezentanți: P. Gentili și, în cauza T-99/09, și de G. Palmieri, avvocati dello Stato)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Recchia și A. Steiblytė, agenți)

Obiectul

Cererile de anulare a deciziilor cuprinse în scrisorile Comisiei din 22 decembrie 2008, din 2 și din 6 februarie 2009 (nr. 012480, 000841 și 001059 — cauza T-99/09) și din 20 mai 2009 (nr. 004263 — cauza T-308/99) prin care au fost declarate inadmisibile, în temeiul articolului 32 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind fondurile structurale (JO L 161, p. 1), cererile de plăți intermediare ale autorităților italiene prin care se urmărea rambursarea cheltuielilor efectuate, după 29 iunie 2007, în temeiul măsurii 1.7 din Programul operațional „Campania”

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunile.

2.

Republica Italiană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 102, 1.5.2009.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/38


Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Adelholzener Alpenquellen/OAPI (Forma unei sticle cu motiv în relief)

(Cauza T-347/10) (1)

(Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare tridimensionale - Forma unei sticle cu un motiv în relief - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Lipsa declarației privind întinderea protecției - Articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 - Încălcarea dreptului la apărare - Articolul 75 a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009)

2013/C 156/67

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, Germania) (reprezentanți: O. Rauscher și C. Onken, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial S. Schäffner, ulterior A. Schifko, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 9 iunie 2010 (cauza R 1516/2009-1) privind o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a unui semn tridimensional constituit din forma unei sticle cu un motiv în relief

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Adelholzener Alpenquellen GmbH la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 288, 23.10.2010.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/38


Hotărârea Tribunalului din 17 aprilie 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland/OAPI (CONTINENTAL)

(Cauza T-383/10) (1)

(Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale CONTINENTAL - Motiv absolut de refuz - Caracter descriptiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2013/C 156/68

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Continental Bulldog Club Deutschland eV (Berlin, Germania) (reprezentanți: inițial S. Vollmer, ulterior U. Rühl, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial S. Schäffner, ulterior D. Walicka, agenți)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 23 iunie 2010 (R 300/2010-1), privind cererea de înregistrare a semnului verbal CONTINENTAL ca marcă comunitară

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Continental Bulldog Club Deutschland eV la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 301, 6.11.2010.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/38


Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Aecops/Comisia

(Cauza T-51/11) (1)

(FSE - Acțiune de formare - Reducerea contribuției financiare acordate inițial - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 - Prescripție - Securitate juridică - Dreptul la apărare - Termen rezonabil - Obligația de motivare)

2013/C 156/69

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisabona, Portugalia) (reprezentanți: inițial J. da Cruz Vilaça și L. Pinto Monteiro, ulterior L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves și N. Morais Sarmento, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Guerra e Andrade și D. Recchia, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei din 27 octombrie 2010 de stabilire a cuantumului final al cheltuielilor eligibile pentru o contribuție a Fondului Social European (FSE) acordat reclamantei pentru acțiuni de formare prin Decizia C(89) 831 din 29 aprilie 1988 pentru finanțarea unei acțiuni de formare (dosarul 89 0369 P1).

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 139, 7.5.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/39


Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Aecops/Comisia

(Cauza T-52/11) (1)

(FSE - Acțiune de formare - Reducerea contribuției financiare acordate inițial - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 - Prescripție - Securitate juridică - Dreptul la apărare - Termen rezonabil - Obligația de motivare)

2013/C 156/70

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisabona, Portugalia) (reprezentanți: inițial J. da Cruz Vilaça și L. Pinto Monteiro, ulterior L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves și N. Morais Sarmento, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Guerra e Andrade și D. Recchia, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei din 27 octombrie 2010 de stabilire a cuantumului final al cheltuielilor eligibile pentru o contribuție a Fondului Social European (FSE) acordat reclamantei pentru acțiuni de formare prin Decizia C(89) 570 din 22 martie 1989 pentru finanțarea unei acțiuni de formare (dosarul 89 0979 P3).

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 139, 7.5.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/39


Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Aecops/Comisia

(Cauza T-53/11) (1)

(FSE - Acțiune de formare - Reducerea contribuției financiare acordate inițial - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 - Prescripție - Securitate juridică - Dreptul la apărare - Termen rezonabil - Obligație de motivare)

2013/C 156/71

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisabona, Portugalia) (reprezentanți: inițial J. da Cruz Vilaça și L. Pinto Monteiro, ulterior L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves și N. Morais Sarmento, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Guerra e Andrade și D. Recchia, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei Comisiei din 27 octombrie 2010 privind stabilirea cuantumului final al cheltuielilor eligibile pentru obținerea contribuției din partea Fondului social european (FSE), acordată reclamantei pentru acțiuni de formare prin Decizia C(89) 570 din 22 martie 1989 pentru finanțarea unei acțiuni de formare (dosarul 89 0771 P1)

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 139, 7.5.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/40


Hotărârea Tribunalului din 23 aprilie 2013 — Apollo Tyres AG/OAPI — Endurance Technologies (ENDURACE)

(Cauza T-109/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ENDURACE - Marcă comunitară figurativă anterioară ENDURANCE - Motive relative de refuz - Similitudinea produselor și a serviciilor - Similitudinea semnelor - Refuz parțial de înregistrare - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Risc de confuzie)

2013/C 156/72

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Apollo Tyres AG (Baden, Elveția) (reprezentant: S. Szilvasi, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: Endurance Technologies Pvt (Aurangabad, India)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 25 noiembrie 2010 (cauza R 625/2010-1) privind o procedură de opoziție între Endurance Technologies Pvt Ltd și Apollo Tyres AG.

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Apollo Tyres AG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 130, 30.4.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/40


Hotărârea Tribunalului din 17 aprilie 2013 — TCMFG/Consiliul

(Cauza T-404/11) (1)

(Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul de a împiedica proliferarea nucleară - Înghețarea fondurilor - Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere)

2013/C 156/73

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) (Teheran, Iran) (reprezentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bishop și J.-P. Hix, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtului: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Erlbacher și T. Scharf, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei 2011/299/PESC a Consiliului din 23 mai 2011, de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 136, p. 65), în măsura în care o privește pe reclamantă.

Dispozitivul

1.

Anulează Decizia 2011/299/PESC a Consiliului din 23 mai 2011, de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului, în măsura în care se referă la Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG).

2.

Efectele Deciziei 2011/299, în măsura în care se referă la TCMFG, sunt menținute în cursul unei perioade care nu poate depăși două luni și zece zile de la data pronunțării prezentei hotărâri.

3.

Consiliul Uniunii Europene suportă pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de TCMFG.

4.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 290, 1.10.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/40


Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Luna/OAPI — Asteris (Al bustan)

(Cauza T-454/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de declarare a nulității - Marca comunitară figurativă Al bustan - Marca națională figurativă anterioară ALBUSTAN - Utilizare serioasă a mărcii anterioare - Articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2013/C 156/74

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Luna International Ltd (Londra, Regatul Unit) (reprezentant: S. Malynicz, barrister)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Asteris Industrial and Commercial Company SA (Atena, Grecia)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 20 mai 2011 (cauza R 1358/2008-2) privind o procedură de declarare a nulității între Asteris Industrial and Commercial Company SA și Luna International Ltd.

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Luna International Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 319, 29.10.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/41


Hotărârea Tribunalului din 18 aprilie 2013 — Peek & Cloppenburg/OAPI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Cauza T-506/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Peek & Cloppenburg - Denumirea comercială națională anterioară Peek & Cloppenburg - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2013/C 156/75

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (reprezentanți: S. Abrar, ulterior P. Lange, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: G. Schneider, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Peek & Cloppenburg (Hamburg, Germania) (reprezentanți: A. Renck, V. von Bomhard, T. Heitmann, M. Petersenn, avocați, și I. Fowler, solicitor)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 28 februarie 2011 (cauza R 53/2005-1) privind o procedură de opoziție între Peek & Cloppenburg și Peek & Cloppenburg KG

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Peek & Cloppenburg KG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 362, 10.12.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/41


Hotărârea Tribunalului din 18 aprilie 2013 — Peek & Cloppenburg/OAPI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Cauza T-507/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Peek & Cloppenburg - Denumirea comercială națională anterioară Peek & Cloppenburg - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2013/C 156/76

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (reprezentanți: S. Abrar, ulterior P. Lange, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: G. Schneider, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Peek & Cloppenburg (Hamburg, Germania) (reprezentanți: A. Renck, V. von Bomhard, T. Heitmann, M. Petersenn, avocați, și I. Fowler, solicitor)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 28 februarie 2011 (cauza R 262/2005-1) privind o procedură de opoziție între Peek & Cloppenburg și Peek & Cloppenburg KG

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Peek & Cloppenburg KG la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 362, 10.12.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/42


Hotărârea Tribunalului din 19 aprilie 2013 — Hultafors Group/OAPI — Società Italiana Calzature (Snickers)

(Cauza T-537/11) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Snickers - Marcă națională verbală anterioară KICKERS - Risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009)

2013/C 156/77

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Hultafors Group AB (Bollebygd, Suedia) (reprezentanți: A. Rasmussen și T. Swanstrøm, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Bullock, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Società Italiana Calzature SpA (Milano, Italia) (reprezentanți: G. Cantalupi, A. Rapisardi și C. Ginevra, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 9 august 2011 (cauza R 2519/2010-4) privind o procedură de opoziție între Società Italiana Calzature SpA și Hultafors Group AB.

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Hultafors Group AB la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) și de Società Italiana Calzature SpA în procedura în fața Tribunalului, precum și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Società Italiana Calzature SpA în procedura în fața camerei de recurs.


(1)  JO C 362, 10.12.2011.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/42


Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Comisia

(Cauza T-66/10) (1)

(Agricultură - Zahăr - Cotizații la producție - Anularea în parte și constatarea lipsei parțiale de validitate a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 după introducerea acțiunii - Nepronunțare asupra fondului)

2013/C 156/78

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Zuckerfabrik Jülich GmbH (fostă Zuckerfabrik Jülich AG) (Jülich, Germania) (reprezentanți: H. J. Prieß și B. Sachs, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Rossi și B. Schima, agenți)

Intervenienți în susținerea reclamantei: Regatul Spaniei (reprezentanți: inițial F. Diez Moreno, ulterior A. Rubio Gonzâlez, abogados del Estado); și Rebublica Lituania (reprezentanți: inițial R. Janeckaitè și R. Krasuckaitè, ulterior R. Krasuckaitè și R. Mackevičienè, agenți)

Obiectul

Anularea Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei din 3 noiembrie 2009 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 1762/2003, (CE) nr. 1775/2004, (CE) nr. 1686/2005, (CE) nr. 164/2007 și de stabilire, pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 și 2005/2006, a valorilor cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului (JO L 321, p. 1)

Dispozitivul

1.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2.

Obligă Comisia Europeană la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de Zuckerfabrik Jülich GmbH.

3.

Regatul Spaniei și Republica Lituania suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 113, 1.5.2010.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/42


Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — British Sugar/Comisia

(Cauza T-86/10) (1)

(Agricultură - Zahăr - Cotizații la producție - Anulare și declarare a invalidității în parte a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 după introducerea acțiunii - Nepronunțare asupra fondului)

2013/C 156/79

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: British Sugar plc (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: inițial K. Lasok, QC, G. Facenna, barrister, W. Robinson, P. Doris și D. Das, solicitors, ulterior K. Lasok, G. Facenna, W. Robinson și D. Das)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Banks și P. Rossi, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantei: Regatul Spaniei (reprezentanți: inițial F. Díez Moreno, ulterior A. Rubio González, abogados del Estado) și Republica Lituania (reprezentanți: R. Janeckaitė și R. Krasuckaitė, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Republica Letonia (reprezentanți: K. Drēviņa și K. Krasovska, agenți) și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: inițial S. Behzadi Spencer și S. Hathaway, ulterior S. Behzadi Spencer și A. Robinson, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei din 3 noiembrie 2009 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 1762/2003, (CE) nr. 1775/2004, (CE) nr. 1686/2005, (CE) nr. 164/2007 și de stabilire, pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 și 2005/2006, a valorilor cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului (JO L 321, p. 1)

Dispozitivul

1.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2.

Obligă Comisia Europeană să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de British Sugar plc.

3.

Regatul Spaniei, Republica Letonia, Republica Lituania și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 113, 1.5.2010.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/43


Ordonanța Tribunalului din 9 aprilie 2013 — Südzucker și alții/Comisia

(Cauza T-102/10) (1)

(Agricultură - Zahăr - Cotizații la producție - Anularea și declararea lipsei parțiale de validitate a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 după introducerea acțiunii - Nepronunțare asupra fondului)

2013/C 156/80

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamante: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt (Mannheim, Germania), Agrana Zucker GmbH (Viena, Austria), Südzucker Polska S.A. (Wroclaw, Polonia), Raffinerie tirlemontoise (Bruxelles, Belgia) și Saint Louis Sucre SA, (Paris, Franța) (reprezentanți: H. J. Prieß și B. Sachs, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Rossi și B. Schima, agenți)

Intervenienți în susținerea reclamantei: Regatul Spaniei (reprezentanți: inițial F. Díez Moreno, ulterior A. Rubio González, abogados del Estado) și Republica Lituania (reprezentanți: inițial R. Janeckaitė și R. Krasuckaitė, ulterior R. Krasuckaitė și R. Mackevičienè, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: inițial S. Behzadi Spencer și S. Hathaway, ulterior S. Behzadi Spencer și A. Robinson, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei din 3 noiembrie 2009 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 1762/2003, (CE) nr. 1775/2004, (CE) nr. 1686/2005, (CE) nr. 164/2007și de stabilire, pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 și 2005/2006, a valorilor cotizațiilor la producție pentru sectorul zahărului

Dispozitivul

1.

Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2.

Obligă Comisia Europeană să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele ale Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Agrana Zucker GmbH, Südzucker Polska S.A., Raffinerie tirlemontoise și Saint Louis Sucre SA.

3.

Regatul Spaniei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Republica Lituania suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 113, 1.5.2010.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/43


Ordonanța Tribunalului din 11 aprilie 2013 — Tridium/OAPI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)

(Cauza T-467/12) (1)

(Marcă comunitară - Opoziție - Retragerea opoziției - Nepronunțare asupra fondului)

2013/C 156/81

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Tridium, Inc. (Richmond, Virginia, Statele Unite) (reprezentant: M. Nentwig, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: P. Geroulakos, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI: q-bus Mediatektur GmbH (Berlin, Germania) (reprezentant: M. T. Schott, avocat)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 2 august 2012 (cauza R 1943/2011-2) privind o procedură de opoziție între q-bus Mediatektur GmbH și Tridium, Inc.

Dispozitivul

1.

Nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

2.

Reclamanta și cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și fiecare jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de pârât.


(1)  JO C 9, 12.1.2013.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/44


Recurs introdus la 21 martie 2013 de BG împotriva Hotărârii din 17 iulie 2012 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-54/11, BG/Ombudsmanul

(Cauza T-406/12 P)

2013/C 156/82

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: BG (Strasbourg, Franța) (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Ombudsmanul European

Concluziile

Recurenta solicită Tribunalului:

anularea Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 17 iulie 2012 în cauza F-54/11;

în consecință, admiterea concluziilor recurentei din primă instanță și, prin urmare,

în principal, reintegrarea sa retroactivă de la data intrării în vigoare a deciziei de eliberare din funcție în postul său de administrator cu gradul A5 treapta a 2-a și plata drepturilor financiare datorate pentru toată această perioadă, majorate cu dobânzi de întârziere la rata BCE la care se adaugă două puncte;

în subsidiar, acordarea sumei care corespunde remunerației pe care ar fi perceput-o de la data intrării în vigoare a eliberării sale din funcție în august 2010 și până în luna în care va împlini vârsta de pensionare, în iulie 2040, și regularizarea corespunzătoare a drepturilor de pensie ale recurentei;

în orice caz, plata sumei de 65 000 de euro pentru prejudiciul moral suferit;

obligarea Ombudsmanului la plata tuturor cheltuielilor de judecată;

obligarea Ombudsmanului la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente celor două proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă patru motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe o denaturare a dosarului cu ocazia controlului efectuat de TFP cu privire la respectarea procedurii disciplinare și în special pe o încălcare a articolului 25 din anexa IX la Statutul funcționarilor Uniunii Europene, întrucât TFP a interpretat eronat noțiunea „urmăriri penale” (cu privire la punctul 68 și următoarele din hotărârea atacată)

2.

Al doilea motiv întemeiat pe o încălcare a controlului obligației de motivare și pe o denaturare a dosarului, întrucât TFP a concluzionat că Ombudsmanul nu a încălcat obligația de motivare atunci când s-ar fi îndepărtat de avizul consiliului de disciplină (cu privire la punctele 102 și 103 din hotărârea atacată)

3.

Al treilea motiv întemeiat pe o încălcare a controlului erorii vădite de apreciere, pe o încălcare a principiului proporționalității, precum și pe o denaturare a dosarului, întrucât TFP a concluzionat că Ombudsmanul nu a încălcat principiul proporționalității aplicând recurentei sancțiunea cea mai aspră prevăzută în statut (cu privire la punctele 115-130 din hotărârea atacată)

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe o încălcare a controlului respectării principiului egalității între bărbați și femei și pe o încălcare de către TFP a obligației de motivare, întrucât TFP nu a examinat dacă starea de graviditate a recurentei, de care ar fi legat gestul său, ar fi determinat sau ar fi constituit o discriminare indirectă a recurentei (cu privire la punctul 139 și următoarele din hotărârea atacată)


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/44


Acțiune introdusă la 20 martie 2013 — ΤΑLΑΝΤΟΝ/Comisia

(Cauza T-165/13)

2013/C 156/83

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Talanton Anonimi Emporiki — Simvouleftiki-Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Atena, Grecia) (reprezentanți: M. Angelopoulos și K. Damis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

constatarea faptului că respingerea de către Comisia Europeană a cheltuielilor reclamantei în cuantum de cinci sute șaptezeci și opt de mii nouă sute treizeci și șapte de euro (EUR 578 937) în temeiul contractului referitor la proiectul „A sophisticated multi-parametric system for the continuous — effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)” pe baza rezultatului auditului 11-BA135-006 constituie o încălcare a obligațiilor sale contractuale și că reclamanta ar trebui să restituie Comisiei Europene suma de douăzeci și una de mii o sută șaptezeci și unu de euro (EUR 21 171), iar nu suma de patru sute optzeci și șapte de mii o sută unu euro (EUR 487 101) și valoarea despăgubirii pentru prejudiciile suferite care va fi stabilită de Comisia Europeană;

constatarea faptului că respingerea de către Comisia Europeană a cheltuielilor reclamantei în cuantum de o sută cincizeci și trei de mii o sută șaptesprezece euro (EUR 153 117) în temeiul contractului referitor la proiectul „Point-of-Care MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)” pe baza rezultatului auditului 11-BA135-006 constituie o încălcare a obligațiilor sale contractuale și că reclamanta ar trebui să restituie Comisiei Europene suma de o sută patruzeci și trei de mii șase sute șaptezeci și unu de euro (EUR 143 671), iar nu suma de două sute șaptezeci și trei de mii cinci sute cincizeci și nouă de euro și șaizeci și trei de cenți (EUR 273 559,63) și valoarea despăgubirii pentru prejudiciile suferite care va fi stabilită de Comisia Europeană.

Motivele și principalele argumente

Prezenta acțiune cuprinde două acțiuni.

În primul rând, o acțiune în răspunderea Comisiei Europene în temeiul contractului pentru executarea proiectului „A sophisticated multi parametric system for the continuous effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)” și a raportului de control nr. 11-BA-135-006, în conformitate cu articolul 272 TFUE. Mai precis, reclamanta susține că Comisia Europeană trebuie să răspundă pentru încălcarea obligațiilor sale contractuale și pentru încălcarea principiilor încrederii legitime și proporționalității.

În al doilea rând, o acțiune în răspunderea Comisiei Europene în temeiul contractului pentru executarea proiectului „Point-Of-CarE MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)” și a raportului de control nr. 11-BA-135-006, în conformitate cu articolul 272 TFUE. Mai precis, reclamanta susține că Comisia Europeană trebuie să răspundă pentru încălcarea obligațiilor sale contractuale și pentru încălcarea principiilor încrederii legitime și proporționalității.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/45


Acțiune introdusă la 20 martie 2013 — Ben Ali/Consiliul

(Cauza T-166/13)

2013/C 156/84

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Franța) (reprezentant: A. de Saint Remy, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

luarea unei măsuri de organizare a procedurii în temeiul articolului 64 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, având ca obiect divulgarea de către Comisie a „tuturor documentelor privind adoptarea” regulamentului atacat;

anularea Deciziei 2012/50/PESC din 27 ianuarie 2012 de prelungire a efectelor Deciziei 2011/72/PESC din 31 ianuarie 2011 și a Deciziei de punere în aplicare nr. 2011/79/PESC din 4 februarie 2011, potrivit cărora au fost instituite împotriva domnului Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI o serie de măsuri restrictive constând în înghețarea tuturor fondurilor, activelor și altor resurse economice;

obligarea Consiliului Uniunii Europene să plătească reclamantului o sumă globală de 50 000 de euro ca despăgubire pentru prejudiciile suferite din toate cauzele;

obligarea Consiliului Uniunii Europene să plătească reclamantului o sumă de 10 500 de euro pentru cheltuielile de apărare efectuate pentru prezenta cerere pe lângă cheltuielile de apărare care, în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul de procedură, sunt cheltuieli recuperabile;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă șapte motive care sunt în esență identice sau similare cu cele invocate în cadrul cauzei T-301/11, Ben Ali/Consiliul (1).


(1)  JO 2011, C 226, p. 29.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/46


Acțiune introdusă la 22 martie 2013 — DTL Corporación/OAPI — Vallejo Rosell (Generia)

(Cauza T-176/13)

2013/C 156/85

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamantă: DTL Corporación, SL (Madrid, Spania) (reprezentant: A. Zuazo Araluze, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Mar Vallejo Rosell (Pinto, Spania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Anularea deciziei Camerei a patra de recurs din 24 ianuarie 2013 în cauza R 661/2012-4 prin care s-a respins calea de atac formulată împotriva respingerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare nr. 8 830 821„Generia”, pentru toate produsele și serviciile din clasele 9, 37 și 40-42 și pentru o parte din serviciile din clasa 35;

Potrivit prevederilor articolului 87 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, obligarea OAPI și a celeilalte părți din procedură care se opune acestei acțiuni la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca verbală „Generia”, pentru produse și servicii din clasele 9, 11, 35, 37 și 40-42 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 8 830 821

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: Mar Vallejo Rosell

Marca sau semnul invocat: marca figurativă în culorile gri și alb care cuprinde elementele verbale „Generalia generación renovable”, pentru produse și servicii din clasele 7, 35 și 40

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b), a articolului 63 alineatul (2) și a articolului 75 din Regulamentul nr. 207/2009.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/46


Acțiune introdusă la 15 martie 2013 — Jaczewski/Comisia

(Cauza T-178/13)

2013/C 156/86

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamant: Grzegorz Jaczewski (Bielany, Polonia) (reprezentant: M. Goss, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea în parte a deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 24 iulie 2012 [notificată cu numărul C (2012) 5049 final], privind autorizarea acordării de plăți naționale directe complementare în Polonia pentru anul 2012, în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, prin care s-a introdus aplicarea unei modulări pentru plățile naționale directe complementare care depășesc 5 000 de euro.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe încălcarea de către Comisie a ierarhiei normelor, prin faptul că a adoptat măsuri care contravin articolului 132 din Regulamentul nr. 73/2009, raportat la articolul 7 alineatul (1), coroborat cu articolul 10 din regulament, constând în aplicarea modulării pentru plățile naționale directe complementare, deși mecanismul modulării nu era prevăzut pentru anul 2012 în noile state membre.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea principiului egalității de tratament și a articolului 39 TFUE coroborat cu articolul 40 alineatul (2) al doilea paragraf TFUE, dat fiind faptul că aplicarea modulării în materia plăților naționale directe complementare conduce la reducerea sumelor acordate agricultorii din noile state membre la un nivel inferior în raport cu sumele plătite agricultorilor din alte state decât noile state membre, și că, la adoptarea deciziei atacate, nu au fost luate în considerare disparitățile existente între situațiile din diferitele regiuni ale Uniunii Europene.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/47


Acțiune introdusă la 29 martie 2013 — Sharif University of Technology/Consiliul

(Cauza T-181/13)

2013/C 156/87

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Sharif University of Technology (Tehran, Iran) (reprezentant: M. Happold, Barrister)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea anexei la Decizia Consiliului 2012/829/CFSP din 21 decembrie 2012 (1), a anexei II la Decizia Consiliului/413/CFSP din 26 iulie 2010 (2), a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1264/2012 al Consiliului din 21 decembrie 2012 (3) și a anexei IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 (4), în măsura în care o privesc pe reclamantă; și

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe faptul că Decizia 2012/829/CFSP a Consiliului și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1264/2012 al Consiliului au fost adoptate cu încălcarea dreptului la apărare al reclamantei și a dreptului acesteia la protecție jurisdicțională efectivă. Consiliul și-a încălcat obligația de motivare întrucât motivele pe care acesta le-a furnizat sunt insuficiente pentru ca reclamanta să înțeleagă temeiul potrivit căruia a făcut obiectul unor măsuri restrictive. Consiliul a încălcat dreptul la apărare al reclamantei întrucât nu i-a permis accesul la dosarul său aflat la Consiliu și întrucât ca urmare a respectivei omisiuni reclamanta nu a fost în măsură să își prezinte observațiile cu privire la dovezile furnizate pentru justificarea măsurilor care i-au fost impuse. Prin omisiunile Consiliului de motivare a deciziilor sale și de a permite reclamantei accesul la dosarul său s-a încălcat de asemenea dreptul reclamantei la protecție jurisdicțională efectivă.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe săvârșirea de către Consiliu a unor erori vădite de apreciere în ceea ce privește adoptarea de către acesta a unor măsuri restrictive împotriva reclamantei. Reclamanta respinge afirmațiile susținute împotriva sa și solicită Consiliului să facă dovada exactă a faptelor invocate.

3.

Al treilea motiv întemeiat pe faptul că măsurile restrictive care i-au fost impuse îi încalcă dreptul la proprietate și sunt disproporționate. Desemnarea reclamantei nu a avut loc cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. În plus, Consiliul nu a luat în considerare deloc faptul că reclamanta nu este o întreprindere comercială, ci o instituție de învățământ superior, și nici efectele desemnării sale nu numai pentru sine, ci și pentru studenții săi, pentru corpul didactic și pentru colaboratori.


(1)  Decizia 2012/829/PESC a Consiliului din 21 decembrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 356, p. 71),

(2)  Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39),

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1264/2012 al Consiliului din 21 decembrie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 356, p. 55).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, p. 1).


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/47


Acțiune introdusă la 26 martie 2013 — Continental Wind Partners/OAPI — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

(Cauza T-185/13)

2013/C 156/88

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Continental Wind Partners LLC (Wilmington, Statele Unite ale Americii) (reprezentant: O. Bischof, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hanovra, Germania)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) la 10 ianuarie 2013 în cauza R 2204/2011-2;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată;

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Reclamanta

Marca comunitară vizată: marca figurativă cuprinzând elementele verbale „CONTINENTAL WIND PARTNERS” pentru produse și servicii din clasele 7, 9, 11, 35-37, 39 și 40 — cerere de marcă comunitară nr. 8 455 561

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: Continental Reifen Deutschland

Marca sau semnul invocat: înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii figurative conținând elementul verbal „Continental”

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția

Decizia camerei de recurs: respinge acțiunea

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/48


Acțiune introdusă la 2 aprilie 2013 — Țările de Jos/Comisia

(Cauza T-186/13)

2013/C 156/89

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: M. Bulterman, B. Koopman și J. Langer, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul introduce o acțiune împotriva Deciziei C(2013) 87 a Comisiei din 23 ianuarie 2013 privind ajutorul de stat SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) acordat de Țările de Jos — Presupusă vânzare de terenuri sub prețul pieței de către municipalitatea Leidschendam-Voorburg.

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE

În opinia reclamantului, nu există un ajutor în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE. Guvernul olandez consideră că, în speță, nu poate fi vorba despre un avantaj, în orice caz, nu un avantaj pe care un operator economic nu l-ar fi obținut în condiții normale. Pornind de la ipoteze eronate, Comisia a concluzionat că municipalitatea avea alte posibilități pentru realizarea proiectului Damplein. Menținerea ca atare a acordurilor existente nu a condus la rezultatul dorit, iar renegocierea contractului nu a reprezentat o soluție. În continuare, Comisia a analizat în mod vădit eronat aspectul afectării schimburilor comerciale dintre statele membre. Proiectul Leidschendam Centrum și, în primul rând, subproiectul Damplein au o întindere limitată încât nu poate fi vorba despre o afectare a comerțului dintre statele membre. Prin urmare, decizia atacată încalcă articolul 107 TFUE.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE

Comisia a analizat în mod vădit eronat situația de fapt și, pentru acest motiv, a considerat că reducerea prețurilor terenurilor este incompatibilă cu piața internă. Reducerea prețului terenurilor îndeplinește toate cerințele, iar Comisia nu a precizat în mod suficient, având în vedere deciziile sale anterioare, motivul pentru care această reducere nu este compatibilă. În continuare, Comisia a recurs în mod eronat la disfuncționalitățile pieței, în calitate de criteriu de aplicare a articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE. Prin urmare, Comisia a aplicat în mod eronat articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe stabilirea eronată a cuantumului ajutorului din cauza săvârșirii mai multor erori

La stabilirea cuantumului ajutorului, Comisia a săvârșit trei erori grave. În primul rând, Comisia nu a luat în considerare că reducerea prețului terenurilor și renunțarea la taxe erau finanțate doar în proporție de 50 % prin intermediul resurselor publice. În al doilea rând, la calcularea reducerii prețului terenurilor, Comisia nu a luat în considerare reducerile de preț anterioare din anii 2006 și 2008. În al treilea rând, la calcularea taxelor, Comisia s-a întemeiat pe taxele aplicabile zonei aferente proiectului Leidschendam, iar nu pe taxele aplicabile zonei aferente subproiectului Damplein. Mai mult, Comisia nu a luat în considerare nici dobânzile plătite între anii 2004 și 2010. La stabilirea cuantumului ajutorului, Comisia s-a întemeiat, așadar, pe o situație de fapt eronată, astfel încât valoarea acestuia, de 6 922 121 de euro, nu este exactă.

4.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea principiilor generale și a articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale. Întrucât a trecut o perioadă nerezonabil de lungă pentru adoptarea deciziei, Comisia nu are temei pentru a solicita recuperarea ajutorului.

Din momentul în care Comisia a luat cunoștință de întreaga situație de fapt, aceasta a permis să treacă o perioadă nerezonabil de lungă pentru a adopta o decizie. În condițiile specifice speței, Comisia are obligația de a renunța la solicitarea recuperării ajutorului. Prin urmare, Comisia a încălcat principiile diligenței, securității juridice și încrederii legitime.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/49


Acțiune introdusă la 4 aprilie 2013 — Murnauer Markenvertrieb/OAPI — Healing Herbs (NOTFALL)

(Cauza T-188/13)

2013/C 156/90

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Germania) (reprezentanți: F. Traub și H. Daniel, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Healing Herbs Ltd (Walkerstone, Regatul Unit)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 4 februarie 2013, pronunțată în cauza R 132/2012-4;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată corespunzătoare procedurii.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității: marca verbală „NOTFALL” pentru produse din clasele 3, 5 și 30 — marca comunitară nr. 9 089 681.

Titularul mărcii comunitare: reclamanta.

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: Healing Herbs Ltd.

Motivarea cererii de declarare a nulității: art. 52 alin. (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

Decizia diviziei de anulare: admite în parte cererea.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate:

încălcarea articolului 83 din Regulamentul nr. 207/2009, coroborat cu principiul general al egalității de tratament;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/49


Acțiune introdusă la 2 aprilie 2013 — Gemeente Leidschendam-Voorburg/Comisia

(Cauza T-190/13)

2013/C 156/91

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg, Țările de Jos) (reprezentanți: A. de Groot și J.J.M. Sluijs, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta introduce o acțiune împotriva Deciziei C(2013) 87 a Comisiei din 23 ianuarie 2013 privind ajutorul de stat SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) acordat de Țările de Jos — Presupusă vânzare de terenuri sub prețul pieței de către municipalitatea Leidschendam-Voorburg.

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea normelor fundamentale de procedură și/sau încălcarea obligației de motivare

În primul rând, Comisia a permis să treacă o perioadă nerezonabil de lungă înainte de a iniția procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) TFUE, astfel încât părțile au putut nutri încrederea că acordul în litigiu nu încalcă articolul 107 alineatul (1) TFUE.

În al doilea rând, Comisia a analizat situația de fapt în mod eronat și incomplet.

În al treilea rând, Comisia a stabilit în mod eronat situația de fapt în raport cu finanțarea prin intermediul resurselor de stat.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe aplicarea eronată a articolului 107 alineatul (1) TFUE

În primul rând, municipalitatea a acționat în mod asemănător unei întreprinderi private aflate în aceeași situație.

În al doilea rând, nu s-a acordat niciun avantaj pentru Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV în asociere cu Bouwfonds Ontwikkeling BV, avantaj pe care aceste societăți nu l-ar fi obținut de pe piață nici în condiții comerciale normale.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 107 alineatul (3) TFUE: în cazul în care se constată existența unui ajutor acordat de municipalitate, acesta este compatibil cu articolul 107 alineatul (3) TFUE.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/50


Acțiune introdusă la 2 aprilie 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling și Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Comisia

(Cauza T-193/13)

2013/C 156/92

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamante: Bouwfonds Ontwikkeling (Hoevelaken, Țările de Jos) și Schouten & De Jong Projectontwikkeling (Leidschendam, Țările de Jos) (reprezentanți: E. Pijnacker Hordijk și X. Reintjes, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantele introduc o acțiune împotriva Deciziei C(2013) 87 a Comisiei din 23 ianuarie 2013 privind ajutorul de stat SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) acordat de Țările de Jos — Presupusă vânzare de terenuri sub prețul pieței de către municipalitatea Leidschendam-Voorburg.

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă trei motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea cerinței fundamentale de respectare de către Comisie a unui termen rezonabil în cadrul exercitării competențelor sale, ceea ce reprezintă o încălcare a principiului securității juridice, a dreptului la apărare și a articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Întrucât, în cadrul procedurii, de la luarea la cunoștință a măsurilor în litigiu până la adoptarea deciziei atacate au trecut aproximativ 38 de luni, Comisia a acționat în mod lent și culpabil, încălcând astfel cerința fundamentală a respectării unui termen rezonabil. Din cauza perioadei de investigație excesiv de lungă, reclamantelor le este mai dificil să respingă argumentele Comisiei, astfel încât, prin comportamentul acesteia, reclamantelor le-a fost încălcat dreptul la apărare.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe insuficiențe grave în cadrul constatării și al analizării situației de fapt relevante și/sau încălcarea obligației de motivare și/sau încălcarea articolului 107 alineatul (1) TFUE prin aplicarea eronată a principiului investitorului privat

Reclamantele nu au obținut niciun avantaj financiar, mai mult, niciun avantaj financiar care să poată fi calificat drept ajutor de stat ilegal.

Comisia a calculat în mod eronat cuantumul pretinsului ajutor, întrucât, printre altele, a stabilit integral în sarcina municipalității reducerile de preț convenite, deși prețul reprezenta obligația care revenea unui parteneriat public-privat în cadrul căruia municipalitatea suporta riscurile în proporție de 50 %. Mai mult, fără a-și motiva decizia cu privire la acest aspect, Comisia nu a luat în considerare reducerile de preț convenite anterior în cadrul acestui parteneriat.

În plus, în decizia atacată Comisia a aplicat în mod eronat principiul investitorului privat, întrucât a analizat operațiunile efectuate de municipalitate în lumina unor comportamente ipotetice nerealizabile din punct de vedere juridic și, de asemenea, total defavorabile din punct de vedere financiar pentru un investitor privat fictiv.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe aplicarea eronată a articolului 107 alineatul (3) TFUE

În cazul în care se constată existența unui ajutor de stat, acesta este, în orice caz, compatibil în totalitate cu piața internă. Comisia a considerat în mod neîntemeiat că municipalitatea nu poate susține că măsurile în litigiu urmăreau un interes comun. În acest sens, Comisia a analizat în mod eronat măsurile în litigiu din anii 2009/2010 în raport cu situația (mai favorabilă) a pieței din anul 2004.

Astfel, Comisia nu a luat în considerare că măsurile în litigiu erau necesare, adecvate și proporționale pentru revitalizarea centrului vetust al orașului Leidschendam și care corespund obiectivului Uniunii Europene, clar definit și recunoscut în domeniul coeziunii economice și sociale, prevăzut la articolul 3 TUE și la articolul 174 TFUE. Astfel, nu poate fi vorba despre o denaturare nejustificată a concurenței.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/51


Acțiune introdusă la 1 aprilie 2013 — (M.E.M.)/OAPI (MONACO)

(Cauza T-197/13)

2013/C 156/93

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: MARQUES DE L'ÉTAT DE MONACO (M.E.M.) (Monaco, Monaco) (reprezentant: S. Arnaud, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale);

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară vizată: Înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii verbale „MONACO” pentru produse și servicii din clasele 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 și 43 — Înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană nr. 1 069 254

Decizia examinatorului: Respinge în parte cererea

Decizia camerei de recurs: Respinge calea de atac

Motivele invocate:

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 5, a articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009;

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului în contextul interpretării caracterului distinctiv;

Al treilea motiv, întemeiat pe o eroare vădită de apreciere a caracterului distinctiv;

Al patrulea motiv, întemeiat pe o lipsă de motivare sau pe motivarea insuficientă ori pe motivarea contradictorie a respingerii cererii de înregistrare pentru produsele din clasa 9;

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 75 din Regulamentul nr. 207/2009, precum și a articolului 296 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a articolului 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, având în vedere motivarea insuficientă.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/51


Acțiune introdusă la 8 aprilie 2013 — DTM Ricambi/OAPI UAMI — Star (STAR)

(Cauza T-199/13)

2013/C 156/94

Limba în care a fost formulată acțiunea: italiana

Părțile

Reclamantă: DTM Ricambi Srl (Bologna, Italia) (reprezentant: V. Catelli, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Star SpA (Lodi, Italia)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Camerei întâi de recurs din 24 ianuarie 2013 în cauza R 124/2012-1 și admiterea cererii de înregistrare a mărcii comunitare „STAR”, depusă cu nr. 5878038, pentru clasele 7, 9 și 12;

obligarea Star la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă, inclusiv a celor aferente procedurilor desfășurate în fața diviziei de opoziție și a camerei de recurs a OAPI.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: reclamanta

Marca comunitară vizată: marca figurativă care cuprinde elementul verbal „STAR” pentru produse din clasele 7, 9 și 12

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: Star

Marca sau semnul invocat: marca figurativă comunitară care cuprinde elementul verbal „STAR” pentru produse din clasa 39, mărcile figurative națională și internațională care cuprind elementele verbale „STAR LODI” pentru produse și servicii din clasele 12, 38, 39 și 42

Decizia diviziei de opoziție: admite opoziția.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate:

lipsa risului de confuzie;

„diluarea” mărcii anterioare


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/52


Recurs introdus la 8 aprilie 2013 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței din 28 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-92/12, Marcuccio/Comisia

(Cauza T-203/13 P)

2013/C 156/95

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurent: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurentul solicită Tribunalului:

anularea în tot și fără excepții a ordonanței atacate;

trimiterea cauzei în discuție Tribunalului Funcției Publice spre rejudecare.

Motivele și principalele argumente

Prezentul recurs este îndreptat împotriva Ordonanței din 28 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-92/12, Marcuccio/Comisia, prin care a fost respinsă ca vădit inadmisibilă o acțiune având ca obiect anularea deciziei Comisiei Europene de a efectua rețineri din indemnizația de invaliditate a recurentului pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2011, precum și rambursarea sumelor reținute.

În ordonanța atacată, Tribunalul a reținut că semnătura reprezentantului recurentului la finalul documentului transmis prin fax la 5 septembrie 2012 nu era identică cu cea care figurează în cererea introductivă primită prin poștă la 13 septembrie 2012.

În susținerea recursului, recurentul invocă o lipsă absolută de motivare, în special din cauza inexistenței unei cercetări judecătorești, a caracterului său peremptoriu, tautologic, arbitrar, a unei denaturări și a unei deformări a faptelor, precum și a unei erori de drept în special din cauza unei aprecieri vădit eronate a faptelor.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/52


Recurs introdus la 8 aprilie 2013 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței din 28 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-95/12, Marcuccio/Comisia

(Cauza T-204/13 P)

2013/C 156/96

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurent: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurentul solicită Tribunalului:

anularea în tot și fără excepții a ordonanței atacate;

trimiterea cauzei în discuție Tribunalului Funcției Publice spre rejudecare.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt cele deja invocate în cauza T-203/13 P, Marcuccio/Comisia.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/52


Recurs introdus la 8 aprilie 2013 de Luigi Marcuccio împotriva Ordonanței din 28 ianuarie 2013 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-100/12, Marcuccio/Comisia

(Cauza T-205/13 P)

2013/C 156/97

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurent: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurentul solicită Tribunalului:

anularea în tot și fără excepții a ordonanței atacate;

trimiterea cauzei în discuție Tribunalului Funcției Publice spre rejudecare.

Motivele și principalele argumente

Motivele și principalele argumente sunt cele deja invocate în cauza T-203/13 P, Marcuccio/Comisia.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/52


Acțiune introdusă la 12 aprilie 2013 — Versalis/Comisia Europeană

(Cauza T-210/13)

2013/C 156/98

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Versalis SpA (San Donato Milanese, Italia) (reprezentanți: M. Siragusa, F. Moretti și L. Nascimbene, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea actelor atacate și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prezentul litigiu are drept obiect o cerere de anulare a Deciziei Comisiei Europene din 26 februarie 2013 [C(2013) 1200 final] și a Comunicării privind obiecțiunile [C(2013) 1199 final], prin intermediul cărora Comisia a inițiat în mod oficial procedura AT. 40032 — BR/ESBR — Recidivă pentru modificarea Deciziei C(2006) 5700 final a Comisiei din 29 noiembrie 2006 în cazul COMP/F/38.638 — Cauciuc butadienic și cauciuc stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie, anulată în parte și reformată prin Hotărârile Tribunalul Uniunii Europene din 13 iulie 2011 pronunțate în cauzele T-39/07, Eni/Comisia și T-59/07, Polimeri Europa/Comisia.

Prin intermediul primului și unicului motiv, reclamanta invocă lipsa competenței Comisiei de a relansa împotriva sa procedura de sancționare în vederea adoptării noii decizii de constatare a unei încălcări. În special, reclamanta consideră că, prin adoptarea Deciziei din 29 noiembrie 2006 [C(2006) 5700 final], anulată în parte și reformată prin Hotărârile Tribunalul Uniunii Europene din 13 iulie 2011 pronunțate în cauzele T-39/07, Eni/Comisia și T-59/07, Polimeri Europa/Comisia, atacate în prezent cu recurs în fața Curții de Justiție, competența Comisiei de sancționare a Versalis S.p.A. în legătură cu faptele care fac obiectul procedurii COMP/F/38.638 — Cauciuc butadienic și cauciuc stiren butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie a expirat. Prin relansarea procedurilor de sancționare, Comisia urmărește să efectueze o modificare pe fond a motivării Deciziei sale din 29 noiembrie 2006, cu alte cuvinte să efectueze o nouă apreciere a faptelor imputate reclamantei, în condițiile în care acestea au făcut deja obiectul unei aprecieri prima dată, iar Tribunalul s-a pronunțat deja asupra acestora în exercitarea controlului său jurisdicțional de fond. Redeschiderea procedurii de constatare a unei încălcări este, așadar, prin obiectivele și prin efectele sale, în mod vădit contrară principiului ne bis in idem, principiului securității juridice, principiului încrederii legitime, precum și principiului protecției jurisdicționale efective.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/53


Acțiune introdusă la 15 aprilie 2013 — Eni/Comisia

(Cauza T-211/13)

2013/C 156/99

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Eni SpA (Roma, Italia) (reprezentanți: G. M. Roberti și I. Perego, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Declararea admisibilității acțiunii;

anularea actelor atacate;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată

Motivele și principalele argumente

Prezenta acțiune este formulată împotriva Deciziei Comisiei din 26 februarie 2013 [C(2013) 1200 final] de reluare a procedurii de sancționare, precum și împotriva comunicării privind obiecțiunile din 26 februarie 2013 [C(2013) 1199] privind o procedură în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE, adoptate în cazul AT.40032-BR/ESBR.

În susținerea acțiunii sale, reclamanta invocă necompetența Comisiei, întrucât aceasta nu ar putea reactiva procedura de sancționare în scopul modificării deciziei adoptate în cazul BR-ESBR în 2006 și să adopte, totodată, o nouă decizie de sancționare care să reimpună majorarea pentru încălcări repetate.

ENI invocă faptul că Tribunalul, în Hotărârea din 13 iulie 2011 (cauza T-39/07), pe lângă faptul că a dispus anularea în parte a deciziei BR-ESBR din 2006, după ce a constatat o apreciere greșită de către Comisie a circumstanței agravante privind încălcările repetate, și-a exercitat propria competență de fond — în sensul articolului 261 TFUE și al articolului 31 din Regulamentul nr. 1/2003 1/2003 — determinând din nou cuantumul amenzii și substituind propria apreciere celei a Comisiei. Pe lângă încălcarea acestor dispoziții, actele atacate contravin și articolului 266 TFUE, principiului atribuirii de competență și principiului echilibrului instituțional prevăzute la articolul 13 TUE, precum și principiului fundamental al procesului echitabil prevăzut la articolul 6 CEDO și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE și principiului ne bis in idem prevăzut la articolul 7 CEDO.

ENI susține în plus faptul că, contrar celor afirmate de Comisie, Tribunalul nu a constatat un simplu viciu de formă în privința aplicării circumstanței încălcărilor repetate efectuată de Comisei în decizia BR-ESBR din 2006; inițiativa Comisiei se sprijină astfel pe o premisă de drept și de fapt cu totul eronată și contravine, și sub acest aspect, articolului 7 CEDO.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/54


Acțiune introdusă la 9 aprilie 2013 — Telefónica/Comisia

(Cauza T-216/13)

2013/C 156/100

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Telefónica, SA (Madrid, Spania) (reprezentanți: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez și E. Peinado Iríbar, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea articolelor 1 și 2 din decizia Comisiei din 23 ianuarie 2013, în măsura în care o privesc pe reclamantă, sau, în subsidiar

declararea nulității parțiale a articolului 2 din decizia atacată și reducerea cuantumului amenzii impuse și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Decizia atacată în prezenta procedură este aceeași precum în cauza T-208/13, Portugal Telecom/Comisia.

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive principale.

1.

Primul motiv întemeiat pe încălcarea articolului 101 TFUE

Se afirmă în această privință că prin decizia atacată se aplică în mod greșit jurisprudența referitoare la restricții prin obiect și se încalcă principiile prezumției de nevinovăție, sarcinii probei și in dubio pro reo în ceea ce privește conținutul clauzei a noua din acordul de achiziționare. Se susține, în particular cu privire la acest aspect, că respectiva clauză este legată de operațiunea menționată și nu poate fi interpretată sau aplicată independent de aceasta și în afara contextului unui proces de negociere dificil, caracterizat prin interferența permanentă a guvernului portughez.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea articolului 101 TFUE

Se invocă în această privință o eroare vădită de apreciere a faptelor și încălcarea principiului aprecierii globale a probelor în raport cu contextul în care clauza a fost convenită, cu comportamentul părților implicate și cu finalitatea acesteia.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor sarcinii probei și bunei administrări, a dreptului la apărare și a prezumției de nevinovăție în raport cu dovada intervenției guvernului portughez în negocieri și în elaborarea și menținerea clauzei în cauză.

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe încălcarea articolului 101 TFUE

Se invocă în această privință motivarea insuficientă și aprecierea greșită a capacității clauzei de a restrânge concurența ca cerință necesară pentru existența încălcării, cel puțin prin obiect, a articolului 101 TFUE.

5.

Al cincilea motiv întemeiat pe încălcarea articolului 101 TFUE

Se afirmă în această privință că respectiva clauză nu constituie nici o restricție prin efecte contrară articolului 101 TFUE.

Cu titlu subsidiar, reclamanta invocă de asemenea încălcarea principiilor proporționalității și motivării, precum și săvârșirea unei erori vădite prin faptul că nu au fost admise circumstanțe atenuante și prin aprecierea insuficientă a acestora.


Tribunalul Funcției Publice

1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/55


Acțiune introdusă la 8 martie 2013 — ZZ/Comisia

(Cauza F-21/13)

2013/C 156/101

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: T. Bontinck și S. Greco, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantului în sistemul de pensii al Uniunii, în temeiul propunerii de calcul care aplică noile DGA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Declararea nelegalității articolului 9 din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul funcționarilor;

în consecință, anularea deciziei Secretariatului General al Consiliului din 23 mai 2012 prin care se stabilește o propunere de transfer al drepturilor de pensie, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut, potrivit DGA din 11.10.2011, către reclamant, astfel cum a fost semnată de acesta la 19 iulie 2012;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată, în conformitate cu articolul 87 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/55


Acțiune introdusă la 20 martie 2013 — ZZ și alții/Comisia

(Cauza F-23/13)

2013/C 156/102

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se transmite calculul definitiv cu privire la anii de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii pentru transferul drepturilor de pensie ale reclamanților în sistemul de pensii al Uniunii, potrivit noilor DGA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la statutul funcționarilor.

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comisiei;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor de respingere a reclamațiilor vizând aplicarea DGA și a valorilor actuariale în vigoare în momentul cererilor lor de transfer al drepturilor de pensie;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.


1.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 156/55


Acțiune introdusă la 21 martie 2013 — ZZ/Comisia

(Cauza F-25/13)

2013/C 156/103

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu la Comisie, pe baza propunerii recalculate a PMO

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei adoptate de AIPN la 11 decembrie 2012, prin care au fost respinse reclamațiile formulate de reclamantă la 16 august 2012 și la 28 august 2012 împotriva deciziilor PMO.4 din 21 mai 2012, 31 mai 2012 și 2 iulie 2012;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor menționate adoptate de PMO.4 la 21 mai 2012, la 31 mai 2012 și la 2 iulie 2012, împotriva cărora erau formulate reclamațiile reclamantei;

constatarea nelegalității și declararea inaplicabilității, în speță, a dispozițiilor generale de executare a articolelor 11 și 12 din anexa VII la Statut, în temeiul articolului 277 din Tratatul CE din 25 martie 1957, astfel cum au fost adoptate la 3 martie 2011, în special a articolului 9 din acestea;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, în temeiul articolului 87 din Regulamentul de procedură, precum și a cheltuielilor necesare efectuate în legătură cu procedura, în special a cheltuielilor pentru alegerea domiciliului, a cheltuielilor de deplasare și de ședere, precum și a onorariilor avocaților în temeiul articolului 91 litera (b) din același regulament.