ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2013.013.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 13

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 56
16 ianuarie 2013


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

CURTEA DE CONTURI

2013/C 013/01

Avizul nr. 9/2012 referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 [COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)] [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene]

1

RO

 


III Acte pregătitoare

CURTEA DE CONTURI

16.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 13/1


AVIZUL NR. 9/2012

referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 [COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)]

[prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene]

2013/C 13/01

CUPRINS

 

Puncte

Pagina

Introducere…

1-2

2

Observații generale…

3-6

2

CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 4, 5 și 17, și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolele 174-178, articolul 287 alineatul (4) al doilea paragraf și articolele 317, 318 și 322,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (1),

având în vedere solicitarea înaintată de Parlament în vederea formulării unui aviz, solicitare primită de Curte la 12 noiembrie 2012,

având în vedere propunerea modificată de regulament prezentată de Comisie (2),

având în vedere Avizul nr. 1/2010 al Curții de Conturi intitulat „Îmbunătățirea gestiunii financiare a bugetului Uniunii Europene: riscuri și provocări” (3) și Avizul nr. 7/2011 al Curții de Conturi referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 (4),

întrucât, conform articolului 5 din TUE, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate, datorită dimensiunilor și efectelor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii;

întrucât, conform articolului 174 din TFUE, în scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniuni, aceasta își dezvoltă și desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale;

întrucât Comisia execută bugetul și gestionează programele [articolul 17 alineatul (1) din TUE] și, în cooperare cu statele membre, execută bugetul pe propria răspundere și în limita creditelor alocate, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, și întrucât statele membre cooperează cu Comisia astfel încât creditele să fie folosite în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare (articolul 317 din TFUE),

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

INTRODUCERE

1.

Propunerea modificată de regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind FEDER, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de stabilire a unor dispoziții generale privind fondurile politicii de coeziune, prezentată de Comisie, abordează în principal chestiunea adoptării cadrului strategic comun (CSC).

2.

Deși prezentul aviz tratează numai propunerea modificată a Comisiei, Curtea dorește să facă o trimitere generală la Avizul său nr. 7/2011.

OBSERVAȚII GENERALE

3.

Propunerea modificată prezentată de Comisie redefinește domeniul de aplicare al CSC și împarte elementele acestuia între o nouă anexă (anexa I) la regulamentul privind dispozițiile comune și un act delegat al Comisiei. Aceasta riscă să sporească gradul de complexitate al politicii.

4.

Curtea constată că scopul CSC este în continuare acela de a oferi o direcție strategică clară pentru procesul de programare la nivelul statelor membre și al regiunilor [a se vedea considerentul 14, articolul 2 alineatul (2) și articolul 10 din propunerea modificată]. Cu toate acestea, spre deosebire de ceea ce se prevedea în propunerea inițială a Comisiei, CSC nu ar mai urma să transpună obiectivele Uniunii în acțiuni-cheie pentru fonduri. În loc de aceasta, legislatorul ar urma să delege Comisiei stabilirea, pentru fiecare obiectiv tematic, a acțiunilor indicative cu valoare adăugată europeană ridicată și a principiilor corespunzătoare de realizare, precum și stabilirea priorităților de cooperare (a se vedea articolele 11 și 12 din propunerea modificată). În concordanță cu avizul său precedent (a se vedea punctul 8 din Avizul nr. 7/2011), Curtea consideră că este vorba aici, de fapt, de un element-cheie și decisiv al viitorului sistem de coeziune. Drept urmare, acesta ar trebui considerat un element esențial al legislației UE care, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, nu poate face obiectul delegării de competențe.

5.

De asemenea, Curtea dorește să readucă în atenție recomandarea sa de a fi explicat conceptul de valoare adăugată europeană într-o declarație politică adecvată sau în cadrul legislației UE, cu scopul de a se furniza autorităților politice ale UE orientări care să fie utilizate la selectarea priorităților în materie de cheltuieli (a se vedea punctul 18 din Avizul nr. 1/2010). Aprobarea cadrului juridic pentru perioada 2014-2020 oferă un prilej favorabil în acest sens. O astfel de clarificare pare să fie cu atât mai importantă în cazul în care se confirmă intenția de a se delega Comisiei sarcina de identificare a acțiunilor cu valoare adăugată europeană ridicată. Cu referire la acest aspect, Curtea observă că definiția dată de propunerea modificată [a se vedea articolul 2 alineatul (4) din propunerea modificată] nu este suficient de clară în ceea ce privește criteriile subiacente care ar permite selectarea acțiunilor cu „o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor și țintelor strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și care acționează ca un punct de referință în elaborarea de programe”.

6.

Mai mult, în conformitate cu principiul subsidiarității, toate acțiunile UE ar trebui să fie concepute astfel încât să aducă o valoare adăugată europeană. Trimiterea la o listă de acțiuni „indicative” (articolul 12 din propunerea modificată) pare să sugereze că această cerință de a asigura valoare adăugată europeană este doar opțională.

Prezentul aviz a fost adoptat de Curtea de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 13 decembrie 2012.

Pentru Curtea de Conturi

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Președinte


(1)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)  COM(2012) 496 final, 11 septembrie 2012.

(3)  http://eca.europa.eu

(4)  JO C 47, 17.2.2012, p. 1.