ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.167.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 167

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
13 iunie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2012/C 167/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) ( 1 )

1

2012/C 167/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6468 – ForFarmers/Hendrix) ( 1 )

1

 

III   Acte pregătitoare

 

Banca Centrală Europeană

2012/C 167/03

Avizul Băncii Centrale Europene din 2 aprilie 2012 cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit și o propunere de directivă de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit (CON/2012/24)

2

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2012/C 167/04

Decizia Consiliului din 11 iunie 2012 de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012

15

 

Comisia Europeană

2012/C 167/05

Rata de schimb a monedei euro

16

 

Curtea de Conturi

2012/C 167/06

Raportul special nr. 7/2012 Reforma organizării comune a pieței vitivinicole: progresele realizate până în prezent

17

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2012/C 167/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6595 – AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pontoise) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

18

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

13.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 167/01

La data de 6 iunie 2012, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32012M6569. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


13.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6468 – ForFarmers/Hendrix)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 167/02

La data de 16 martie 2012, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32012M6468. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


III Acte pregătitoare

Banca Centrală Europeană

13.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/2


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 2 aprilie 2012

cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit și o propunere de directivă de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit

(CON/2012/24)

2012/C 167/03

Introducere și temei juridic

La 13 decembrie 2011, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”), iar la 21 decembrie 2011 o astfel de solicitare cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit (2) (denumită în continuare „directiva propusă”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus și directiva propusă cuprind dispoziții care afectează contribuția Sistemului European al Băncilor Centrale la buna desfășurare a politicilor referitoare la stabilitatea sistemului financiar, astfel cum este prevăzută la articolul 127 alineatul (5) din Tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații generale

BCE împărtășește obiectivul general urmărit de regulamentul propus și de directiva propusă, și anume de a contribui la reducerea riscurilor pentru stabilitatea financiară și la restabilirea încrederii investitorilor și a altor participanți pe piață în piețele financiare și în calitatea ratingurilor. Măsurile propuse urmăresc: (a) reducerea încrederii excesive acordate ratingurilor externe; (b) atenuarea riscurilor legate de efectele de contagiune în caz de modificare a ratingurilor suverane; (c) îmbunătățirea situației pieței ratingurilor de credit, în vederea îmbunătățirii calității ratingurilor; (d) asigurarea unor căi de atac adecvate pentru investitori; și (e) creșterea calității ratingurilor prin consolidarea independenței agențiilor de rating de credit și promovarea unor procese și metodologii adecvate de stabilire a ratingurilor de credit. BCE are un interes deosebit în inițiativele de reglementare care reduc încrederea acordată ratingurilor de credit externe (3). Percepția unor deficiențe ale ratingurilor acordate de agențiile de rating de credit poate avea efecte importante asupra încrederii pieței și posibile efecte adverse asupra stabilității financiare. În acest context, BCE împărtășește obiectivul specific al Comisiei de reducere a încrederii excesive acordate ratingurilor de credit externe, ceea ce corespunde principiilor stabilite de Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF) în acest domeniu (4).

De asemenea, BCE sprijină competențele largi acordate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) în ceea ce privește autorizarea și supravegherea agențiilor de rating de credit. Atribuțiile suplimentare ale AEVMP în temeiul regulamentului propus vor contribui la îmbunătățirea situației pieței ratingurilor de credit, în vederea ameliorării calității ratingurilor, și la promovarea unor procese și metodologii adecvate de stabilire a ratingurilor de credit (5).

Observații specifice

1.    Încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit externe

Evaluarea riscului de credit de către instituțiile financiare

1.1.

În temeiul regulamentului propus, instituțiile financiare trebuie să facă propriile evaluări ale riscului de credit și „nu să se bazeze în mod exclusiv sau automat pe ratinguri de credit pentru evaluarea bonității unei entități sau a unui instrument financiar” (6). De asemenea, autoritățile competente însărcinate cu supravegherea acestor întreprinderi trebuie „să verifice atent caracterul adecvat al proceselor de evaluare a creditului desfășurate de întreprinderi” (7). Aceste dispoziții reflectă concluziile Raportului de Larosière (8), precum și principiul CSF conform căruia băncile, participanții pe piață și investitorii instituționali ar trebui să-și realizeze propriile evaluări de credit (9).

1.2.

BCE sprijină obiectivul comun al CSF și al Comisiei de reducere a încrederii excesive acordate ratingurilor de credit externe (10). Mai precis, BCE constată că propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (11) include dispoziții care abordează acest aspect, punând accentul pe elaborarea unor metode interne ale instituțiilor de credit pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii, precum și în legătură cu riscul de credit și riscul de contrapartidă (12). În plus, deși ar trebui să se solicite instituțiilor financiare să dezvolte capacități adecvate de evaluare a riscului, aceste capacități ar trebui să fie proporționale cu natura, mărimea și complexitatea activităților acestora.

De asemenea, BCE ia act de modificările corespunzătoare introduse în Directiva 2009/65/CE și în Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (13). Prin urmare, pentru a asigura consecvența între regulamentul propus și dispozițiile corespunzătoare din legislația sectorială, BCE recomandă clarificarea naturii obligației impuse instituțiilor financiare în regulamentul propus.

Trimiteri la ratinguri externe în legislația Uniunii

1.3.

În temeiul regulamentului propus, ABE, AEAPO și AEVMP nu trebuie să facă trimitere la ratinguri de credit în orientările, recomandările și proiectele lor de standarde tehnice, „dacă aceste trimiteri pot determina autoritățile competente sau participanții la piețele financiare să acorde o încredere automată ratingurilor de credit” (14). De asemenea, regulamentul propus sugerează ca până la 31 decembrie 2013 ABE, AEAPO și AEVMP „să revizuiască și să elimine, dacă este cazul, toate trimiterile la ratingurile de credit din orientările și recomandările existente” (15). O cerință similară este impusă Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) în ceea ce privește avertismentele și recomandările sale (16).

1.4.

BCE înțelege că toate modificările propuse urmăresc punerea în aplicare a principiilor CSF, care invită „autoritățile și pe cei care instituie standarde să evalueze trimiterile la ratingurile acordate de agențiile de rating de credit care sunt efectuate în standarde, legi și reglementări și, atunci când este posibil, să le elimine sau să le înlocuiască cu standarde de solvabilitate alternative adecvate” (17). Cu toate acestea, deși ar putea fi recomandabil să se elimine din legislația Uniunii și cea națională dispozițiile care impun recurgerea obligatorie la ratingurile externe sau chiar toate trimiterile la ratinguri externe, în măsura în care aceste cerințe sau referințe la ratinguri externe ar putea fi percepute ca încurajând recurgerea „automată” la aceste ratinguri, BCE ar recomanda prudență cu privire la redactarea propusă în dispozițiile menționate mai sus ale regulamentului propus (18), deoarece s-ar putea dovedi dificil de aplicat.

1.5.

În primul rând, în ceea ce privește autoritățile europene de supraveghere (AES), legislația de nivel 1 a Uniunii privind serviciile financiare face trimitere la ratinguri de credit sau evaluări ale creditului externe. De exemplu, acesta este cazul legislației bancare a Uniunii, care face trimitere la evaluări ale creditului de către instituții externe de evaluare a creditului (ECAI) (19) și care solicită în mod expres ABE să elaboreze proiecte de standarde tehnice cu privire la evaluările creditului (20). Proiectele de standarde tehnice elaborate de AES sunt adoptate de Comisie în temeiul dispozițiilor privind conferirea de competențe cuprinse în legislația de nivel 1 (21) și urmăresc suplimentarea sau detalierea acestor dispoziții. Prin urmare, o interdicție privind efectuarea de trimiteri la evaluări ale creditului în textele menționate mai sus pare dificil de aplicat, chiar dacă s-a lăsat o anumită libertate AES prin expresia „dacă este cazul” (22). În special, evaluarea măsurii în care trimiterile la evaluări ale creditului pot efectiv „genera o încredere automată”, în loc să permită o evaluare avizată de către investitori și participanți pe piață, este subiectivă, ceea ce face ca introducerea sa ca cerință legală în regulamentul propus să fie problematică.

1.6.

În al doilea rând, în ceea ce privește CERS, interdicția menționată mai sus cu privire la efectuarea de trimiteri la ratinguri de credit în avertismentele și recomandările CERS pare, de asemenea, disproporționată, deoarece ratingurile de credit constituie o sursă valoroasă de informații și furnizează referințe sau modele pe care CERS le poate utiliza în contextul atribuțiilor sale.

1.7.

În ansamblu, BCE sprijină opinia CSF conform căreia agențiile de rating de credit joacă un rol important, iar ratingurile acordate de către acestea pot fi utilizate în mod corespunzător de către firme ca parte a proceselor interne ale acestora de evaluare a creditului (23). În acest context, scopul actualei reforme este de a reduce încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit externe și de a le îmbunătăți calitatea, dar nu de a elimina utilizarea lor. Totodată, utilizarea de către o firmă a ratingurilor acordate de agențiile de rating de credit nu-i diminuează propria responsabilitate de a se asigura că expunerile sale la riscul de credit se bazează pe evaluări solide (24). BCE sprijină abordarea graduală susținută de CSF și constată că trimiterile la ratingurile acordate de agențiile de rating de credit ar trebui eliminate sau înlocuite numai după ce au fost identificate alternative credibile care pot fi aplicate în siguranță. În acest context, este necesar ca autoritățile și cei care instituie standarde să elaboreze planuri și calendare de tranziție pentru a permite eliminarea sau înlocuirea trimiterilor la ratingurile acordate de agențiile de rating de credit ori de câte ori este posibil și introducerea în siguranță a îmbunătățirii asociate a capacității de gestionare a riscurilor.

1.8.

BCE recomandă înlocuirea articolului 1 alineatul (6) din regulamentul propus (25) cu un considerent în regulamentul propus care să reamintească autorităților publice importanța contribuției, dacă este cazul, la obiectivul sus-menționat de reducere a încrederii excesive acordate ratingurilor de credit externe. De asemenea, BCE constată că, în temeiul directivei CRD IV propuse (26), ABE, în cooperare cu AEAPO și AEVMP, va publica un raport bianual cu privire la măsura în care legislația statelor membre face trimitere la ratinguri externe și măsurile luate de statele membre pentru a reduce asemenea trimiteri. BCE recomandă ca AES, după luarea în considerare a contribuțiilor BCE și CERS, să raporteze Comisiei cu privire la posibile soluții alternative sau complementare în ceea ce privește trimiterile la ratinguri externe în legislația Uniunii și cea națională.

1.9.

Cu titlu informativ, anexa II la prezentul aviz descrie metodologiile de evaluare a creditului utilizate de Eurosistem în contextul eligibilității colateralului pentru operațiunile privind lichiditatea.

2.    Agențiile de rating de credit și instituțiile externe de evaluare a creditului

Evaluările externe ale creditului și eligibilitatea ECAI

2.1.

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 prevede că o agenție de credit trebuie să solicite înregistrarea ca o condiție pentru a fi recunoscută ca ECAI (27) în conformitate cu Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (28), iar această procedură de înregistrare nu ar trebui să înlocuiască procesul deja demarat de recunoaștere a ECAI în conformitate cu Directiva 2006/48/CE (29).

2.2.

În temeiul regulamentului CRD IV propus (30), procedura recunoașterii ECAI de către autoritățile competente conduce la eligibilitatea „automată” a agențiilor de rating de credit care sunt înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1060/2009. Acest lucru este aplicabil și băncilor centrale care emit ratinguri de credit care sunt exceptate de la acest regulament (31). BCE sprijină noua procedură cuprinsă în regulamentul CRD IV propus, deoarece va contribui la simplificarea procedurii de recunoaștere pentru ECAI și la asigurarea consecvenței intersectoriale (32). Din motive de claritate și transparență juridică, BCE ar sugera totuși clarificarea într-un considerent al regulamentului propus a faptului că intrarea în vigoare a regulamentului CRD IV propus va implica o recunoaștere automată a agențiilor de rating de credit și a băncilor centrale menționate mai sus (drept ECAI), precum și a faptului că este necesară definirea corespondenței între evaluările creditului și nivelurile de calitate a creditului, printr-o punere în corespondență (mapping).

Punerea în corespondență a ratingurilor cu nivelurile scalei de evaluare a calității creditului și indicele european de rating

2.3.

Regulamentul propus prevede stabilirea de către AEVMP a unui indice european de rating, care va include toate ratingurile de credit transmise către AEVMP, precum și un indice de rating agregat pentru orice instrument de creanță căruia i s-a acordat un rating (33). Indicele și ratingurile de credit individuale vor fi publicate pe website-ul AEVMP. În temeiul regulamentului propus, ratingurile transmise către AEVMP se vor baza pe o scală de rating armonizată (34).

2.4.

Deși BCE sprijină o mai bună transparență, interoperabilitate și comparabilitate a ratingurilor acordate de participanții pe piață, având în vedere posibilele efecte negative asupra concurenței și asupra diversității metodelor de rating, ar trebui totuși să se asigure faptul că o scală de rating armonizată nu va exercita presiuni asupra agențiilor de rating de credit pentru armonizarea metodologiilor și proceselor.

2.5.

De asemenea, BCE observă că procedurile de punere în corespondență vor fi elaborate de ABE și AEAPO pentru sectorul bancar (35) și cel al asigurărilor (36). Având în vedere natura intersectorială a acestor chestiuni, ar fi oportună coordonarea exercițiilor de punere în corespondență, eventual prin intermediul Comitetului comun al AES (37). În acest context, BCE recomandă eliminarea trimiterii la scala de rating armonizată și sugerează ca până în decembrie 2015 AEVMP, în cooperare cu ABE, AEAPO și BCE, să analizeze fezabilitatea stabilirii unei scale de rating armonizate pentru ratingurile emise de agenții de rating de credit înregistrate și certificate și să raporteze Comisiei în acest sens. Aceasta va presupune și înlocuirea trimiterilor la „indicele european de rating” cu cele la „platforma europeană de rating” în regulamentul propus.

3.    Alte observații

Ratinguri suverane

3.1.

BCE sprijină inițiativele luate pentru a spori transparența și publicarea metodologiei și procesului de rating în legătură cu datoria suverană (38). Regulamentul propus introduce un regim special cu privire la frecvența revizuirii și procedura de emitere a ratingurilor suverane. BCE apreciază aceste modificări propuse, în special propunerea de a solicita agențiilor de rating de credit să evalueze mai frecvent ratingurile suverane. Având în vedere că ratingurile ar trebui publicate numai după sfârșitul zilei de lucru și cel puțin cu o oră înainte de deschiderea locurilor de tranzacționare din Uniune, BCE consideră că ar putea fi luate alte inițiative pentru a atenua potențialele efecte prociclice ale modificărilor ratingurilor. BCE recomandă căutarea de metode de reducere a volatilității induse de momentul modificării ratingului, în special atunci când ratingul unui emitent este pus sub supraveghere și este pe punctul de a ieși din categoria de investiții, precum și atunci când este preconizată o retrogradare cu mai multe trepte. În aceste situații, ar putea fi căutate posibilități de a comunica mai frecvent cu piața în modalități care ar atenua efectele în cascadă disproporționate (cliff effects).

De asemenea, BCE observă că regulamentul propus prevede că agențiile de rating însoțesc fiecare rating suveran acordat sau perspectivă de rating aferentă cu un raport de cercetare detaliat care să explice toate ipotezele, toți parametrii, toate limitele și toate incertitudinile, precum și orice alt element luat în considerare la stabilirea ratingului sau a perspectivei de rating respective (39). În această privință, ar putea fi oportună extinderea unora dintre aceste cerințe și la alte tipuri de ratinguri, în special cerințele cu privire la informațiile detaliate privind ipotezele cantitative și calitative care justifică motivele modificării ratingului, precum și ponderea relativă a acestora.

Independența agențiilor de rating de credit

3.2.

BCE sprijină propunerile Comisiei de a aborda chestiuni referitoare la independența agențiilor de rating de credit. Totuși, întrucât modelul actual „emitentul plătește” de finanțare a ratingurilor ar putea fi o sursă de conflicte de interese și, astfel, ar putea conduce la denaturarea ratingurilor (40), sunt necesare soluții mai cuprinzătoare cu privire la modele de remunerare alternative. Prin urmare, BCE apreciază activitatea constantă a Comisiei cu privire la monitorizarea caracterului corespunzător al modelelor de remunerare a agențiilor de rating de credit și așteaptă cu interes transmiterea unui raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului până la sfârșitul anului 2012, ținând seama și de activitățile din alte jurisdicții, inclusiv Statele Unite (41).

3.3.

Deși BCE sprijină propunerile privind reguli mai stricte în ceea ce privește structura acționariatului agențiilor de rating de credit (42), BCE recomandă ca, pentru a-i asigura eficacitatea, Comisia să revizuiască pragul de 5 % propus (43).

Principiul rotației

3.4.

Deși BCE sprijină intenția Comisiei referitoare la introducerea unei reguli a rotației, respectiv faptul că relațiile pe termen lung cu aceleași entități cărora li se acordă un rating ar putea compromite independența ratingurilor, s-ar putea să fie necesară continuarea evaluării posibilelor consecințe neintenționate (44). În primul rând, deși o regulă a rotației ar putea conduce la prevenirea conflictelor de interese care decurg din modelul „emitentul plătește”, ar trebui evitat un impact negativ al rotației agențiilor de rating de credit asupra calității ratingurilor, în special deoarece poate exista riscul ca agențiile noi să concureze prin oferirea unor ratinguri exagerate sau prin scăderea prețurilor. În al doilea rând, o regulă a rotației nu ar trebui să conducă la lipsa de continuitate a seturilor de date, deoarece aceasta ar crea probleme în ceea ce privește validarea modelelor de rating. În al treilea rând, pentru ca această dispoziție să fie eficientă, trebuie asigurată posibilitatea de a alege dintre suficient de multe agenții de rating de credit care îndeplinesc toate cerințele minime, în special în ceea ce privește emiterea de ratinguri specifice, cum ar fi cu privire la produsele financiare structurate. Prin urmare, determinarea numărului exact de ani după care ar trebui să aibă loc rotația poate necesita o analiză suplimentară. În final, în acest sens ar trebui avută în vedere și interacțiunea cu viitoarea evaluare a modelului „emitentul plătește” (45).

Metodologii

3.5.

BCE sprijină atribuțiile propuse conferite AEVMP în ceea ce privește conformitatea metodologiilor noi sau modificate ale agențiilor de rating de credit (46). BCE recomandă clarificarea faptului că rolul AEVMP se limitează la verificarea conformității metodologiilor cu normele aplicabile. De asemenea, poate fi necesară specificarea unei proceduri aplicabile și a unui interval de timp, pentru a se asigura că verificarea de către AEVMP nu împiedică agențiile de rating de credit să acorde ratinguri noi. De asemenea, BCE apreciază propunerea de a solicita orientări mai cuprinzătoare și mai ușor de înțeles privind metodologiile și ipotezele care stau la baza ratingurilor tuturor claselor de active. În fine, BCE apreciază introducerea unei consultări publice cu privire la modificările preconizate ale metodologiilor, modelelor sau ipotezelor principale de rating.

Reguli privind instrumentele financiare structurate

3.6.

BCE apreciază propunerea de creștere a transparenței în ceea ce privește instrumentele financiare structurate (47). În special, BCE sprijină cerința propusă de publicare de informații detaliate privind instrumentele financiare structurate (48), și anume prin intermediul unui website centralizat (49), precum și cerința privind două ratinguri de credit pentru instrumentele financiare structurate (50). Cu privire la aceste aspecte, BCE ar dori să evidențieze următoarele:

3.7.

În primul rând, în vederea asigurării consecvenței intersectoriale și pentru a evita duplicarea normelor, ar trebui clarificată relația dintre cerințele de publicare pentru emitenții, inițiatorii și sponsorii produselor financiare structurate din regulamentul propus și cerințele de publicare similare pentru securitizare din anumite sectoare specifice (51).

3.8.

În al doilea rând, inițiativa Eurosistemului privind informațiile la nivel de împrumut pentru titlurile garantate cu active (TGA) stabilește cerințe specifice cu privire la informațiile privind fiecare împrumut pentru TGA acceptate drept colateral în operațiunile de creditare din Eurosistem. Aceasta urmărește să crească transparența și să pună mai rapid la dispoziția participanților pe piață informații privind împrumuturile suport și evoluția acestora, într-un format standardizat. În această privință, BCE ar sugera ca AEVMP, în detalierea cuprinsului și formatelor de raportare a informațiilor privind produsele financiare structurate, să aibă în vedere posibile sinergii (52).

3.9.

În al treilea rând, BCE apreciază inițiativele care contribuie la îmbunătățirea cerințelor de transparență pe piețele instrumentelor financiare structurate și ale obligațiunilor garantate, precum și la armonizarea cerințelor de publicare în acest domeniu. În acest context, BCE sprijină propunerea Comisiei de a evalua până la 1 iulie 2015 necesitatea de a extinde sfera raportării, printre altele, la obligațiunile garantate (53). De asemenea, BCE observă că alte proiecte legislative curente, ca de exemplu regulamentul CRD IV propus (54), cuprind inițiative referitoare la transparența pieței obligațiunilor garantate. Prin urmare, este important să se asigure consecvența acestor inițiative diverse. Întrucât regulamentul propus reglementează în primul rând activități ale agențiilor de rating de credit, inițiativele sus-menționate privind transparența și publicarea în ceea ce privește obligațiunile garantate ar trebui să includă o evaluare, pentru a determina modalitățile legislative adecvate la nivelul Uniunii pentru introducerea acestor măsuri, de exemplu, în cadrul regulamentului propus și/sau în alte acte legislative sectoriale relevante ale Uniunii privind serviciile financiare.

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc în anexa I.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 2 aprilie 2012.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 747 final.

(2)  COM(2011) 746 final.

(3)  A se vedea consultarea publică a Comisiei privind agențiile de rating de credit – răspunsul Eurosistemului, februarie 2011 (denumit în continuare „răspunsul Eurosistemului”), disponibil pe website-ul BCE la adresa: http://www.ecb.europa.eu

(4)  A se vedea Principiile pentru reducerea încrederii acordate ratingurilor agențiilor de rating de credit („Principles for reducing reliance on CRA ratings”), Consiliul pentru Stabilitate Financiară, 27 octombrie 2010 (denumite în continuare „Principiile CSF”), și, de asemenea, în anexa II, o prezentare a politicii din acest domeniu a mecanismului Eurosistemului de evaluare a creditului.

(5)  A se vedea, de exemplu, Avizul CON/2010/82 din 19 noiembrie 2010 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit, punctele 1 și 2. Toate avizele se publică pe website-ul BCE, la adresa: http://www.ecb.europa.eu

(6)  Articolul 1 alineatul (6) din regulamentul propus, noul articol 5a prima teză.

(7)  Articolul 1 alineatul (6) din regulamentul propus, noul articol 5a a doua teză.

(8)  A se vedea Raportul Grupului la nivel înalt privind supravegherea financiară în Uniunea Europeană, prezidat de Jacques de Larosière, 25 februarie 2009, pp. 19 și 20. Grupul consideră că utilizarea ratingurilor, impusă de anumite reglementări financiare, ridică o serie de probleme, dar probabil că nu poate fi evitată în această etapă. Cu toate acestea, Grupul consideră că ar trebui redusă în mod semnificativ în timp. Autoritățile de supraveghere ar trebui să verifice dacă instituțiile financiare au capacitatea de a completa utilizarea ratingurilor externe (în care nu ar mai trebui să aibă o încredere excesivă) cu evaluări independente solide.

(9)  A se vedea Principiile CSF, Principiul II, Reducerea încrederii pieței în ratingurile agențiilor de rating de credit.

(10)  A se vedea punctul 3.4.2 din expunerea de motive a regulamentului propus, p. 7, și evaluarea aferentă a impactului, pp. 11-13 și 25-28.

(11)  COM(2011) 453 final.

(12)  A se vedea articolul 76 alineatele (2) și (3) și articolul 77 din propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, COM(2011) 453 final („directiva CRD IV propusă”). A se vedea și articolul 395 din propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, COM(2011) 452 final („regulamentul CRD IV propus”).

(13)  JO L 174, 1.7.2011, p. 1. A se vedea și articolele 1 și 2 din directiva propusă.

(14)  Articolul 1 alineatul (6) din regulamentul propus, noul articol 5b primul paragraf.

(15)  A se vedea nota de subsol nr. 14.

(16)  Articolul 1 alineatul (6) din regulamentul propus, noul articol 5b al doilea paragraf.

(17)  A se vedea Principiile CSF, Principiul I, Reducerea încrederii acordate ratingurilor agențiilor de rating de credit în standarde, legi și reglementări.

(18)  A se vedea articolul 1 alineatul (6) din regulamentul propus, noul articol 5b.

(19)  A se vedea, de exemplu, cu privire la evaluările creditului efectuate de către ECAI, articolele 80-83 și 96-99 și anexele VI și IX la Directiva 2006/48/CE, articolul 130 și următoarele din regulamentul CRD IV propus și articolul 109a alineatul (1) litera (b) și articolul 111 alineatul (1) litera (n) din propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește competențele Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe [COM(2011) 8 final] (denumită în continuare „directiva «Omnibus II» propusă”).

(20)  Articolul 81 alineatul (2) și articolul 97 alineatul (2) din Directiva 2006/48/CE.

(21)  A se vedea, de exemplu, articolul 81 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/48/CE, articolul 131 alineatul (1) din regulamentul CRD IV propus și articolul 111 alineatul (1) litera (n) din directiva „Omnibus II” propusă.

(22)  Astfel cum se sugerează la articolul 1 alineatul (6) din regulamentul propus, noul articol 5b primul paragraf ultima teză.

(23)  A se vedea Principiile CSF, Principiul II.

(24)  A se vedea nota de subsol nr. 23.

(25)  Articolul 1 alineatul (6) din regulamentul propus, noul articol 5b.

(26)  Articolul 150 alineatul (2) din directiva CRD IV propusă.

(27)  Articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

(28)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(29)  A se vedea considerentul 44 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

(30)  A se vedea articolul 130 alineatul (2) și articolul 262 alineatul (2) din regulamentul CRD IV propus.

(31)  A se compara articolele 130, 131 și 133 din regulamentul CRD IV propus și articolele 81 și 97 și partea II din anexa VI la Directiva 2006/48/CE.

(32)  A se vedea punctul 6.4 din Avizul CON/2011/42 din 4 mai 2011 cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește competențele Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.

(33)  Articolul 1 alineatul (14) din regulamentul propus, noul articol 11a.

(34)  Articolul 1 alineatele (14) și (18) din regulamentul propus, noul articol 11a alineatul (1) și noul articol 21 alineatul (4a).

(35)  A se vedea articolele 131 și 265 din regulamentul CRD IV propus și Comitetul european al supraveghetorilor bancari, orientări revizuite privind recunoașterea instituțiilor externe de evaluare a creditului, 30 noiembrie 2010, partea 3, disponibile pe website-ul ABE, la adresa: http://www.eba.europa.eu

(36)  A se vedea propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește competențele Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, compromis al președinției din 21 septembrie 2011, disponibilă pe website-ul Consiliului, la adresa: http://register.consilium.europa.eu

(37)  A se vedea Avizul CON/2011/42 al BCE, punctul 6.4.

(38)  A se vedea răspunsul Eurosistemului, punctul 2.1.

(39)  Punctul 6 din anexa I la regulamentul propus.

(40)  A se vedea răspunsul Eurosistemului, punctul 5.

(41)  A se vedea articolul 1 alineatul (24) din regulamentul propus și articolul 39 alineatul (1).

(42)  A se vedea articolul 1 alineatul (8) din regulamentul propus și articolul 6a.

(43)  A se vedea articolul 1 alineatul (8) din regulamentul propus și articolul 6a alineatul (1) litera (a).

(44)  Articolul 1 alineatul (8) din regulamentul propus, noul articol 6b.

(45)  Articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

(46)  Articolul 1 alineatele (10) și (19) din regulamentul propus.

(47)  Articolul 1 alineatul (11) din regulamentul propus.

(48)  Articolul 1 alineatul (11) din regulamentul propus, noul articol 8a alineatul (1).

(49)  Articolul 1 alineatul (11) din regulamentul propus, noul articol 8a alineatul (4).

(50)  Articolul 1 alineatul (11) din regulamentul propus, noul articol 8b.

(51)  A se vedea, de exemplu, articolul 122a din Directiva 2006/48/CE, articolul 17 din Directiva 2011/61/UE, articolul 50a din Directiva 2009/65/CE și articolul 135 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(52)  Articolul 1 alineatul (11) din regulamentul propus, noul articol 8a alineatul (3).

(53)  Articolul 1 alineatul (24) din regulamentul propus, noul articol 39 alineatul (4).

(54)  Articolul 478 din regulamentul CRD IV propus, compromisul președinției din 1 martie 2012, disponibil pe website-ul Consiliului, la adresa: http://register.consilium.europa.eu


ANEXA I

Propuneri de redactare pentru regulamentul propus

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Considerentul 3a din regulamentul propus (nou)

Nu există text.

(3a)

Principiile CSF privind reducerea încrederii acordate ratingurilor agențiilor de rating de credit prevăd că autoritățile și cei care instituie standarde ar trebui să evalueze trimiterile la ratingurile acordate de agențiile de rating de credit în standarde, legi și reglementări și, atunci când este posibil, să le elimine sau să le înlocuiască cu standarde de solvabilitate alternative adecvate. Această abordare ar trebui încurajată și la nivelul Uniunii. Autoritățile publice ar trebui să țină seama în mod corespunzător de necesitatea de a evita atât încrederea excesivă, cât și încrederea automată acordată ratingurilor de către autoritățile competente și participanții pe piețele financiare și ar trebui să contribuie în mod adecvat la acest obiectiv.

Explicație

Modificarea propusă reflectă principiul Consiliului pentru Stabilitate Financiară (CSF) de reducere a încrederii acordate ratingurilor emise de agențiile de rating de credit și propune ca toate autoritățile publice relevante la nivelul Uniunii și la nivel național să contribuie la acest obiectiv (a se vedea și modificările 4 și 5).

Modificarea 2

Considerentul 21a din regulamentul propus (nou)

Nu există text.

(21a)

După intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. xx/201x al Parlamentului European și al Consiliului din xx xxxx 201x  (2) privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții, agențiile de rating de credit înregistrate sau certificate în conformitate cu acest regulament și băncile centrale care emit ratinguri de credit care sunt exceptate de la aplicarea acestui regulament se vor califica automat ca ECAI în scopuri de reglementare.

Explicație

În ceea ce privește interacțiunea dintre Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și regimul de recunoaștere a instituțiilor externe de evaluare a creditului (ECAI) în temeiul Directivei 2006/48/CE, BCE a subliniat deja faptul că ar trebui evitate duplicarea procedurilor și suprapunerea costisitoare a cerințelor  (3). Considerentul 44 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 subliniază că regulamentul nu ar trebui să înlocuiască procesul de recunoaștere a ECAI în temeiul Directivei 2006/48/CE. Cu toate acestea, deoarece regulamentul CRD IV propus definește ECAI ca toate agențiile de rating de credit care au fost înregistrate sau certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 sau băncile centrale care acordă ratinguri de credit care sunt exceptate de la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, BCE recomandă menționarea de pe acum într-un nou considerent a faptului că procedura de recunoaștere de mai sus va deveni caducă după intrarea în vigoare a regulamentului CRD IV propus. În această privință, articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 va trebui modificat după intrarea în vigoare a regulamentului CRD IV propus.

Modificarea 3

Articolul 1 alineatul (2a) din regulamentul propus (nou)

Modificare la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Nu există text.

„(4)   Pentru a garanta aplicarea uniformă a alineatului (2) litera (d), Comisia poate, la cererea unui stat membruși după consultarea BCE și a AEVMP, și în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 38 alineatul (3) și cu criteriile stabilite la alineatul (2) litera (d) din prezentul articol, să adopte o decizie prin care să afirme că o bancă centrală intră sub incidența literei respective și că, prin urmare, ratingurile sale de credit sunt scutite de la aplicarea prezentului regulament, și să informeze AEVMP cu privire la aceasta.

AEVMP publică pe website-ul său lista băncilor centrale care intră sub incidența alineatului (2) litera (d) din prezentul articol.”

Explicație

Atunci când evaluează standardele de creditare ale activelor eligibile, Eurosistemul ia în considerare evaluări ale creditului provenite din surse diferite, inclusiv sisteme interne de evaluare a creditului operate de unele bănci centrale naționale (BCN). Aceste sisteme sunt deja supuse de către Eurosistem unei validări aprofundate și unei monitorizări cuprinzătoare a performanțelor. În ceea ce privește ratingurile de credit acordate de BCN, pentru a beneficia de expertiza BCN în domeniu, BCE ar recomanda consultarea BCE și AEVMP de către Comisie înainte de a decide asupra exceptării.

În conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, AEVMP publică pe website-ul său o listă a agențiilor de rating de credit înregistrate în conformitate cu acest regulament. Se propune ca AEVMP să publice pe website-ul său și lista băncilor centrale exceptate.

Modificarea 4

Articolul 1 alineatul (6) din regulamentul propus

Modificare la articolul 5a propus din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

„Articolul 5a

Încredere excesivă acordată ratingurilor de credit de către instituțiile financiare

Instituțiile de credit, societățile de investiții, întreprinderile de asigurări și de reasigurări, instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale, societățile de administrare și de investiții, administratorii fondurilor de investiții alternative și contrapartidele centrale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. xx/201x al Parlamentului European și al Consiliului din xx xxx 201x privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții9 trebuie să facă propriile evaluări ale riscului de credit și nu să se bazeze în mod exclusiv sau automat pe ratinguri de credit pentru evaluarea bonității unei entități sau a unui instrument financiar. Autoritățile competente însărcinate cu supravegherea acestor întreprinderi verifică atent caracterul adecvat al proceselor de evaluare a creditului desfășurate de întreprinderi.”

„Articolul 5a

Încredere excesivă acordată ratingurilor de credit de către instituțiile financiare

Instituțiile de credit, societățile de investiții, întreprinderile de asigurări și de reasigurări, instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale, societățile de administrare și de investiții, administratorii fondurilor de investiții alternative și contrapartidele centrale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. xx/201x al Parlamentului European și al Consiliului din xx xxx 201x privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții9 trebuie să elaboreze și să aplice proceduri și metodologii interne adecvate care să le permită să facă propriile evaluări ale riscului de credit, în conformitate cu normele sectoriale specifice aplicabile acestora, și nu să se bazeze în mod exclusiv sau automat pe ratinguri de credit pentru evaluarea bonității unei entități sau a unui instrument financiar. Autoritățile competente însărcinate cu supravegherea acestor întreprinderi, luând în considerare natura, scala și complexitatea activităților unei întreprinderi, verifică atent caracterul adecvat al proceselor de evaluare a creditului desfășurate de întreprinderi.”

Explicație

Raționamentul care stă la baza modificării propuse este prezentat la punctele 1.1 și 1.2 din prezentul aviz.

Modificarea 5

Articolul 1 alineatul (6) din regulamentul propus

Modificare la articolul 5b propus din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

„Articolul 5b

Încrederea acordată ratingurilor de credit de Autoritățile europene de supraveghere și de Comitetul european pentru risc sistemic

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (*) (ABE), Autoritatea Europeană de Supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (**) (AEAPO) și AEVMP nu trebuie să se refere la ratingurile de credit în orientările, recomandările și proiectele lor de standarde tehnice dacă aceste trimiteri pot determina autoritățile competente sau participanții la piețele financiare să acorde o încredere automată ratingurilor de credit. În consecință, cel târziu până la data de 31 decembrie 2013, ABE, AEAPO și AEVMP trebuie să revizuiască și să elimine, dacă este cazul, toate trimiterile la ratingurile de credit din orientările și recomandările existente.

Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (***) nu se referă la ratingurile de credit în avertismentele și recomandările sale dacă aceste trimiteri pot genera o încredere automată în ratingurile de credit.”

Explicație

Raționamentul care stă la baza modificării propuse este prezentat la punctele 1.3-1.8 din prezentul aviz.

Modificarea 6

Articolul 1 alineatul (14) din regulamentul propus

Modificare la articolul 11a propus din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

„Articolul 11a

Indicele european de rating

(1)   Toate agențiile de rating de credit înregistrate și certificate transmit AEVMP, atunci când acordă un rating de credit sau o perspectivă de rating, informații referitoare la rating, inclusiv ratingul și perspectiva de rating a instrumentului căruia i s-au acordat acestea, informații privind tipul rating, tipul măsurii de acordare a ratingului, data și ora publicării. Ratingul transmis se bazează pe scala de rating armonizată menționată la articolul 21 alineatul (4a) litera (a).

(2)   AEVMP stabilește un indice european de rating care va îngloba toate ratingurile de credit transmisecătre AEVMP în conformitate cu alineatul (1), precum și un indice de rating agregat pentru orice instrument de datorie căruia i s-a acordat un rating. Indicele și ratingurile de credit individuale se publică pe site-ul internet al AEVMP.”

„Articolul 11a

Platforma europeană de rating

(1)   Toate agențiile de rating de credit înregistrate și certificate transmit AEVMP, atunci când acordă un rating de credit sau o perspectivă de rating, informații referitoare la rating, inclusiv ratingul și perspectiva de rating a instrumentului căruia i s-au acordat acestea, informații privind tipul de rating, tipul măsurii de acordare a ratingului, data și ora publicării.

(2)   AEVMP stabilește o platformă europeană de rating care va îngloba toate ratingurile de credit transmisecătre AEVMP în conformitate cu alineatul (1). Ratingurile de credit individuale se publică pe site-ul internet al AEVMP.”

Explicație

Raționamentul care stă la baza modificării propuse este prezentat la punctele 2.3-2.5 din prezentul aviz. Titlul articolului se modifică în consecință.

Modificarea 7

Articolul 1 alineatul (18) litera (b) din regulamentul propus

Modificare la articolul 21 alineatul (4a) propus din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

„(4a)   AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

(a)

o scală de rating armonizată care trebuie utilizată, în conformitate cu articolul 11a, de agențiile de rating de credit înregistrate și certificate, care se va baza pe o metodă de măsurare a riscului de credit și numărul categoriilor de rating, precum și valorile-prag pentru fiecare categorie de rating;

[…].”

„(4a)   AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

(a)

[…].”

Explicație

Raționamentul care stă la baza modificării propuse este prezentat la punctele 2.3-2.5 din prezentul aviz.

Modificarea 8

Articolul 1 alineatul (18) litera (ba) din regulamentul propus (nou)

Articolul 21 alineatul (4b) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 (nou)

Nu există text.

(4b)   Până la 31 decembrie 2015, AEVMP, în cooperare cu ABE, AEAPO și BCE, analizează fezabilitatea stabilirii unei scale de rating armonizate pentru ratingurile acordate de către agențiile de rating de credit înregistrate și certificate și transmite Comisiei un raport.

Explicație

Raționamentul care stă la baza modificării propuse este prezentat la punctele 2.3-2.5 din prezentul aviz.

Modificarea 9

Articolul 1 alineatul (24) litera (c) din regulamentul propus (nou)

Articolul 39 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 (nou)

Nu există text.

(5)   Până la 31 decembrie 2014, AEVMP, ABE și AEAPO raportează Comisiei cu privire la aplicarea măsurilor luate pentru a reduce încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit externe și evaluează opțiunile referitoare la posibile alternative sau completări ale modelelor existente. BCE și Comitetul european pentru risc sistemic, în ceea ce privește aspectele macroprudențiale și de risc sistemic, contribuie la acest raport.

Explicație

Raționamentul care stă la baza modificării propuse este prezentat la punctele 2.3-2.8 din prezentul aviz.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde Banca Centrală Europeană (BCE) propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.

(2)  JO L …, p.

(3)  Punctul 8 din Avizul CON/2009/38.


ANEXA II

MECANISMUL EUROSISTEMULUI DE EVALUARE A CREDITULUI

1.

BCE este preocupată în mod direct de serviciile prestate de agențiile de rating de credit în contextul misiunilor și obligațiilor Eurosistemului, în special în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor de politică monetară. Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (1), Eurosistemul și băncilor centrale naționale (BCN) ale statelor membre a căror monedă nu este euro definesc procedurile, regulile și criteriile care să asigure îndeplinirea cerinței privind standardele înalte de creditare pentru activele eligibile pentru operațiunilor de politică monetară și determină, după caz, condițiile pentru folosirea ratingurilor de credit în cadrul operațiunilor băncilor centrale (2).

2.

Mecanismul Eurosistemului de evaluare a creditului (ECAF) ține cont de evaluările creditului provenind de la una dintre următoarele patru surse: instituțiile externe de evaluare a creditului (ECAI); sistemele interne ale BCN de evaluare a creditului (ICAS); sistemele interne bazate pe rating ale contrapărților; sau instrumentele de rating ale terților furnizori. Aceste sisteme și instrumente fac obiectul unor criterii generale de acceptabilitate, care sunt completate cu un proces multianual de monitorizare a performanțelor, în conformitate cu cadrul juridic al Eurosistemului privind instrumentele și procedurile de politică monetară (3). De asemenea, Eurosistemul ia în considerare criterii și caracteristici instituționale care garantează deținătorilor titlurilor o protecție similară, precum garanțiile. Procesul de monitorizare a performanțelor ECAF constă într-o comparare anuală ex post a ratelor de neîndeplinire a obligațiilor pentru setul de debitori eligibili, respectiv grupul static, și a pragului de calitate a creditului din cadrul Eurosistemului, dat de pragul de probabilitate de neîndeplinire a obligațiilor (4), și determină nivelul maxim de risc de credit pe care Eurosistemul este dispus să și-l asume în operațiunile sale standard de politică monetară. Procesul de monitorizare a performanțelor urmărește să asigure că rezultatele evaluărilor creditului sunt comparabile între sisteme și surse. Totodată, Eurosistemul analizează aceste evaluări și își rezervă dreptul de a respinge sau limita utilizarea unui activ în baza oricăror informații privind calitatea creditului acestuia pe care le poate considera relevante.

3.

Ca parte a măsurilor anunțate în decembrie 2011 în sprijinul creditării bancare și a activităților de piață monetară (5), Consiliul guvernatorilor a indicat că creanțele private, respectiv împrumuturile bancare, ar trebui făcute eligibile pe o scară mai largă. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a apreciat utilizarea mai largă a creanțelor private drept colateral în operațiunile de creditare din Eurosistem, în baza unor criterii armonizate, și a anunțat că Eurosistemul își consolidează capacitățile interne de evaluare a creditului. Acesta încurajează totodată potențialii furnizorii externi de evaluare a creditului, respectiv agențiile de rating și furnizorii de instrumente de rating, precum și băncile comerciale care utilizează sisteme interne bazate pe rating, să solicite aprobarea Eurosistemului în cadrul ECAF (6). În plus, BCE și, în special, BCN din Eurosistem (întrucât informațiile privind contrapărțile creanțelor private sunt disponibile la nivel național) trebuie să dispună sisteme interne adecvate de evaluare a creditului. Prin urmare, va fi necesar ca BCN din Eurosistem să-și consolideze capacitatea de a evalua creditele cărora agențiile de rating de credit nu le acordă un rating. În prezent, există patru BCN care au sisteme interne de rating (7). Aceste sisteme sunt deja supuse de către Eurosistem unei validări detaliate și unei monitorizări cuprinzătoare a performanțelor.

4.

În ceea ce privește ratingurile suverane, Eurosistemul și-a demonstrat independența față de agențiile de rating de credit și a evaluat pe cont propriu calitatea creditului obligațiunilor suverane, în ceea ce privește eligibilitatea acestora drept colateral pentru operațiunile privind lichiditatea din Eurosistem, prin faptul că a hotărât să suspende cerințele de rating pentru statele membre din zona euro supuse unui program de ajustare economică și financiară convenit cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și BCE, în cazul Greciei (8), Irlandei (9) și Portugaliei (10), și prin faptul că a hotărât să pună capăt acestei suspendări după evaluarea efectului negativ asupra calității creditului obligațiunilor suverane ale Greciei determinat de decizia acesteia de a lansa deținătorilor de obligațiuni o ofertă de preschimbare a datoriei (11).

5.

În acest context, Eurosistemul respectă principiul CSF conform căruia băncile centrale ar trebui să facă evalueze pe cont propriu din perspectiva creditului instrumentele financiare pe care le acceptă în operațiunile de piață, atât drept colateral, cât și drept achiziții simple, și conform căruia politicile băncilor centrale ar trebui să evite abordările mecanice care ar putea conduce la modificări nejustificat de mari și abrupte în eligibilitatea instrumentelor financiare și în nivelurile marjelor de ajustare care ar putea exacerba efectele în cascadă disproporționate (cliff effects) (12). Totodată, astfel cum s-a indicat mai sus, Eurosistemul este pregătit să analizeze permanent procedurile, regulile, metodele și sistemele ECAF în general, precum și resursele utilizate de sursele de rating intern de credit.


(1)  JO L 302, 17.11.2009, p. 1.

(2)  A se vedea Avizul CON/2009/38 din 21 aprilie 2009 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating al creditelor, modificarea 1.

(3)  Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (JO L 331, 14.12.2011, p. 1).

(4)  A se vedea punctul 6.3.5 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(5)  A se vedea comunicatul de presă al BCE din 8 decembrie 2011, disponibil pe website-ul BCE, la adresa http://www.ecb.europa.eu

(6)  A se vedea punctul 6.3.4 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(7)  Sursa ICAS constă, în prezent, în cele patru sisteme de evaluare a creditului utilizate de Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France și Oesterreichische Nationalbank (a se vedea punctul 6.3.4.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14).

(8)  Decizia BCE/2010/3 din 6 mai 2010 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen (JO L 117, 11.5.2010, p. 102).

(9)  Decizia BCE/2011/4 din 31 martie 2011 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul irlandez (JO L 94, 8.4.2011, p. 33).

(10)  Decizia BCE/2011/10 din 7 iulie 2011 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul portughez (JO L 182, 12.7.2011, p. 31).

(11)  Decizia BCE/2012/2 din 27 februarie 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2010/3 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen (JO L 59, 1.3.2012, p. 36).

(12)  Principiile CSF, Principiul III.1, Operațiuni ale băncilor centrale.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

13.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/15


DECIZIA CONSILIULUI

din 11 iunie 2012

de adoptare a poziției Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012

2012/C 167/04

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, coroborat cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1081/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 (2), în special articolul 37,

întrucât:

bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2012 a fost adoptat definitiv la 1 decembrie 2011 (3),

la 16 aprilie 2012, Comisia a înaintat o propunere care conținea proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2012,

DECIDE:

Articol unic

Poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 a fost adoptată la 11 iunie 2012.

Textul integral poate fi accesat pentru consultare sau descărcare pe site-ul Consiliului: http://www.consilium.europa.eu/

Adoptată la Luxemburg, 11 iunie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

I. AUKEN


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1, cu rectificare în JO L 25, 30.1.2003, p. 43 și în JO L 99, 14.4.2007, p. 18.

(2)  JO L 311, 26.11.2010, p. 9.

(3)  JO L 56, 29.2.2012, cu rectificare în JO L 79, 19.3.2012.


Comisia Europeană

13.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/16


Rata de schimb a monedei euro (1)

12 iunie 2012

2012/C 167/05

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2492

JPY

yen japonez

99,40

DKK

coroana daneză

7,4324

GBP

lira sterlină

0,80385

SEK

coroana suedeză

8,8640

CHF

franc elvețian

1,2012

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,5465

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,682

HUF

forint maghiar

296,92

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6969

PLN

zlot polonez

4,3283

RON

leu românesc nou

4,4630

TRY

lira turcească

2,2860

AUD

dolar australian

1,2601

CAD

dolar canadian

1,2852

HKD

dolar Hong Kong

9,6923

NZD

dolar neozeelandez

1,6097

SGD

dolar Singapore

1,6046

KRW

won sud-coreean

1 461,71

ZAR

rand sud-african

10,5284

CNY

yuan renminbi chinezesc

7,9594

HRK

kuna croată

7,5565

IDR

rupia indoneziană

11 770,30

MYR

ringgit Malaiezia

3,9731

PHP

peso Filipine

53,521

RUB

rubla rusească

41,0800

THB

baht thailandez

39,562

BRL

real brazilian

2,5654

MXN

peso mexican

17,5712

INR

rupie indiană

69,7120


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


Curtea de Conturi

13.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/17


Raportul special nr. 7/2012 „Reforma organizării comune a pieței vitivinicole: progresele realizate până în prezent”

2012/C 167/06

Curtea de Conturi Europeană vă informează că s-a publicat Raportul special nr. 7/2012 „Reforma organizării comune a pieței vitivinicole: progresele realizate până în prezent”.

Raportul poate fi consultat sau descărcat de pe site-ul Curții de Conturi Europene: http://eca.europa.eu

Raportul poate fi obținut gratuit în versiune tipărită, printr-o cerere adresată Curții de Conturi:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: eca-info@eca.europa.eu

sau completând un bon de comandă electronic pe site-ul EU-Bookshop.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

13.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 167/18


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6595 – AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pontoise)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 167/07

1.

La data de 5 iunie 2012, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderile AXA France Vie SA (Franța) și BNP Paribas (Franța) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul indirect în comun asupra unui imobil comercial situat în conurbația Cergy-Pontoise (Franța), prin achiziționare de active.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii AXA France Vie SA: grupul AXA este activ în domeniul serviciilor de protecție financiară;

în cazul întreprinderii BNP Paribas: BNP Paribas este o instituție bancară prezentă în 80 de țări și activă în trei mari domenii de activitate: retail bancar (Retail Banking), servicii bancare pentru întreprinderi și de investiții (Corporate & Investment Banking) și soluții de investiții (Investment Solutions);

imobilul est situat în departamentul Val d'Oise, comunele Eragny-sur-Oise și Saint-Ouen l'Aumône (Franța), care se află în conurbația Cergy-Pontoise. Acesta este exploatat în prezent de societatea Boulanger.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6595 – AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pontoise, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).