ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.136.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 136

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
11 mai 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

2012/C 136/01

Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerile legislative privind soluționarea alternativă și online a litigiilor în materie de consum

1

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2012/C 136/02

Rata de schimb a monedei euro

5

2012/C 136/03

Rata de schimb a monedei euro

6

 

INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

Autoritatea AELS de Supraveghere

2012/C 136/04

Comunicarea Autorității AELS de Supraveghere privind nivelul actual al ratelor dobânzii pentru recuperarea ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont pentru trei state AELS, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2012[Publicată în conformitate cu articolul 10 din Decizia nr. 195/04/COL a Autorității din 14 iulie 2004 (JO L 139, 25.5.2006, p. 37 și Suplimentul SEE nr. 26/2006, 25.5.2006, p. 1)]

7

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de justiție a AELS

2012/C 136/05

Hotărârea Curții din 23 ianuarie 2012 în cauza E-2/11 – STX Norway Offshore AS și alții/statul norvegian, reprezentat de Comisia tarifară (Libertatea de a presta servicii – Directiva 96/71/CE – Detașarea lucrătorilor – Salariul minim – Numărul maxim de ore de muncă – Remunerare pentru activitățile care necesită ședere peste noapte – Indemnizație pentru cheltuieli)

8

2012/C 136/06

Cerere înaintată de Héraðsdómur Reykjavíkur, la data de 16 decembrie 2011, pentru obținerea unui aviz consultativ al Curții de Justiție a AELS în cauza Vín Tríó ehf./statul islandez (Cauza E-19/11)

9

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2012/C 136/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

10

2012/C 136/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

11

2012/C 136/09

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

12

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2012/C 136/10

Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

13

2012/C 136/11

Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

16

2012/C 136/12

Aviz informativ – Consultare publică – Indicații geografice din Elveția și Liechtenstein

21

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

AVIZE

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/1


Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerile legislative privind soluționarea alternativă și online a litigiilor în materie de consum

2012/C 136/01

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16,

având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 7 și 8,

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, în special articolul 41 (2),

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

I.   INTRODUCERE

I.1.   Consultarea AEPD și scopul avizului

1.

La 29 noiembrie 2011, Comisia a adoptat două propuneri legislative privind soluționarea alternativă a litigiilor (denumite în continuare „propunerile”):

propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum (denumită în continuare „propunerea SAL”) (3);

propunere de regulament privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum (denumit în continuare „propunerea SOL”) (4).

2.

La 6 decembrie 2011, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a primit propunerea SAL și propunerea SOL spre consultare. AEPD a fost consultată, în mod neoficial, și înainte de adoptarea propunerilor și a formulat observații neoficiale. AEPD salută faptul că a fost consultată din timp și că majoritatea recomandărilor cuprinse în aceste observații au fost incluse în textul propunerilor.

3.

Scopul prezentului aviz este acela de a analiza prelucrarea datelor cu caracter personal preconizată de cele două propuneri și de a explica modul în care acestea abordează unele aspecte privind protecția datelor. Avizul se axează pe propunerea SOL, deoarece aceasta presupune prelucrarea centralizată a datelor cu caracter personal referitoare la litigii prin intermediul unei platforme online.

I.2.   Scopul propunerilor

4.

Sistemele de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) oferă un mijloc alternativ de soluționare a litigiilor, care este de obicei mai puțin costisitor și mai rapid decât introducerea unei acțiuni în instanță. Propunerea SAL are ca scop să asigure în toate statele membre ale UE existența unor entități competente să soluționeze toate litigiile transfrontaliere în materie de consum care decurg din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în Uniunea Europeană.

5.

Propunerea SOL se bazează pe disponibilitatea sistemelor SAL de soluționare a litigiilor în materie de consum la nivelul întregii Uniuni Europene. Aceasta instituie o platformă online (denumită în continuare „platforma SOL”) pe care consumatorii și comercianții o vor putea utiliza pentru a transmite reclamații referitoare la tranzacțiile transfrontaliere online către entitatea SAL competentă.

II.   OBSERVAȚII GENERALE

6.

AEPD susține scopul propunerilor și salută faptul că principiile de protecție a datelor au fost luate în considerare din cel mai incipient stadiu al procesului de redactare.

7.

De asemenea, AEPD salută referirile la aplicabilitatea legislației privind protecția datelor din propunerea SOL (5) și la aplicabilitatea legislației naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE în contextul propunerii SAL (6), precum și referirile la consultarea AEPD (7).

III.   OBSERVAȚII SPECIFICE

III.1.   Rolul operatorilor: necesitatea unei alocări clare a responsabilităților

8.

În conformitate cu propunerea SOL, datele urmează să fie prelucrate de către trei tipuri de actori în contextul fiecărui litigiu prezentat prin platforma SOL:

entitățile SAL;

moderatorii SOL care oferă sprijin pentru soluționarea litigiilor prezentate prin intermediul platformei SOL (8);

Comisia.

Articolul 11 alineatul (4) prevede că fiecare dintre acești actori trebuie să fie considerat drept operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care se află în responsabilitatea sa.

9.

Totuși, se poate considera că pentru prelucrarea acelorași date cu caracter personal sunt responsabili mai mulți dintre acești operatori (9). De exemplu, datele referitoare la un anumit litigiu transmise prin platforma SOL pot fi analizate de mai mulți moderatori SOL și de sistemul SAL competent care urmează să se ocupe de litigiul respectiv. De asemenea, și Comisia poate prelucra aceste date cu caracter personal pentru a asigura funcționarea și întreținerea platformei SOL.

10.

În această privință, AEPD salută faptul că la considerentul 20 din propunerea SOL se prevede că legislația privind protecția datelor se aplică tuturor acestor actori. Totuși, partea legislativă din propunerea SOL ar trebui să precizeze cel puțin căruia dintre acești operatori ar trebui să îi adreseze persoanele vizate solicitările de acces, rectificare, blocare și ștergere, precum și care dintre operatori răspunde în cazul unor încălcări specifice ale legislației privind protecția datelor (de exemplu, în caz de încălcare a securității). De asemenea, persoanele vizate ar trebui să fie informate în acest sens.

III.2.   Limitarea accesului și perioada de păstrare

11.

În conformitate cu articolul 11 din propunerea SOL, la datele cu caracter personal prelucrate prin platforma SOL au acces doar:

entitatea SAL competentă pentru soluționarea litigiului;

moderatorii SOL, pentru a sprijini soluționarea litigiului (de exemplu, pentru a facilita comunicarea dintre părți și entitatea SAL relevantă sau pentru a informa consumatorii cu privire la existența altor căi de atac, în afara platformei SOL);

Comisia, dacă este necesar pentru funcționarea și întreținerea platformei SOL, inclusiv pentru a monitoriza utilizarea platformei de către entitățile SAL și moderatorii SOL (10).

12.

AEPD salută existența acestor limitări ale scopului și ale drepturilor de acces. Cu toate acestea, nu este clar dacă toți moderatorii SOL (cel puțin 54 la număr) urmează să aibă acces la datele cu caracter personal referitoare la toate litigiile. AEPD recomandă o clarificare, în sensul că fiecare moderator SOL ar urma să aibă acces doar la datele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

13.

În ceea ce privește perioada de păstrare, AEPD salută dispozițiile articolului 11 alineatul (3) care permit păstrarea datelor cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru soluționarea litigiului și pentru exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate. De asemenea, AEPD salută obligația de ștergere automată a datelor la 6 luni de la încheierea litigiului.

III.3.   Prelucrarea categoriilor speciale de date: eventuala necesitate a unei verificări prealabile

14.

Având în vedere scopul propunerilor, este posibil să se prelucreze date cu caracter personal referitoare la presupuse încălcări. De asemenea, s-ar putea prelucra și date cu privire la starea de sănătate, în contextul litigiilor care decurg din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în domeniul sănătății.

15.

Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul platformei SOL poate face obiectul unei verificări prealabile efectuate de către autoritățile naționale de protecție a datelor și de către AEPD, conform cerințelor articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și ale articolului 20 din Directiva 95/46/CE (11). AEPD înțelege că necesitatea de a stabili, înainte ca platforma SOL să devină funcțională, dacă prelucrarea trebuie să facă obiectul unei verificări prealabile îi este cunoscută Comisiei.

III.4.   AEPD trebuie să fie consultată cu privire la actele delegate sau de punere în aplicare referitoare la formularul de reclamație

16.

Informațiile care trebuie completate pe formularul electronic de reclamație (denumit în continuare „formularul”) sunt prezentate detaliat în anexa la propunerea SOL. Acestea cuprind date cu caracter personal ale părților (numele, adresa și, dacă este cazul, adresa de e-mail și site-ul internet) și date care au ca scop stabilirea entității SAL competente să soluționeze litigiul respectiv (locul de reședință al consumatorului în momentul comandării bunurilor sau a serviciilor, tipul de bunuri sau de servicii etc.).

17.

AEPD salută dispozițiile articolului 7 alineatul (6), care reamintesc faptul că prin intermediul formularului și al documentelor atașate la acesta se pot prelucra doar date precise, pertinente și neexcesive. Lista datelor cuprinse în anexă respectă de asemenea principiul limitării scopului.

18.

Cu toate acestea, lista poate fi modificată prin acte delegate, iar caracteristicile formularului urmează să fie reglementate prin acte de punere în aplicare (12). AEPD recomandă introducerea unei referiri la necesitatea de a fi consultată în măsura în care aceste acte se referă la prelucrarea de date cu caracter personal.

III.5.   Măsuri de securitate: necesitatea unei evaluări a impactului asupra vieții private

19.

AEPD salută dispozițiile dedicate confidențialității și securității. Printre măsurile de securitate prezentate în detaliu la articolul 12 din propunerea SOL se numără controlul accesului, un plan de securitate și gestionarea incidentelor de securitate.

20.

AEPD recomandă adăugarea unei referiri la necesitatea efectuării unei evaluări a impactului asupra vieții private (care să includă o evaluare a riscurilor) și, de asemenea, la faptul că ar trebui să se verifice și să se raporteze periodic respectarea legislației privind protecția datelor.

21.

În plus, AEPD dorește să amintească faptul că la elaborarea instrumentelor informatice pentru crearea platformei SOL ar trebui ca viața privată și protecția datelor să fie integrate încă din etapa timpurie a conceperii (principiul luării în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii), inclusiv prin instituirea unor instrumente care să ofere utilizatorilor o mai bună protecție a datelor cu caracter personal (precum autentificarea și criptarea).

III.6.   Informarea persoanelor vizate

22.

AEPD salută considerentul 21 din propunerea SOL, care afirmă că persoanele vizate ar trebui să fie informate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile lor, printr-o declarație de confidențialitate pusă la dispoziția publicului. Cu toate acestea, obligația de a informa persoanele vizate ar trebui introdusă și în partea legislativă a propunerii SOL.

23.

În plus, persoanele vizate ar trebui să primească informații și cu privire la operatorul care răspunde de respectarea drepturilor lor. Declarația de confidențialitate trebuie să fie clar vizibilă pentru oricine completează formularul.

IV.   CONCLUZIE

24.

AEPD salută faptul că în text au fost integrate principii de protecție a datelor, în special în ceea ce privește limitarea scopului și a accesului, limitarea perioadei de păstrare și măsurile de securitate. Totuși, AEPD recomandă:

clarificarea responsabilităților operatorilor și informarea persoanelor vizate în acest sens;

clarificarea limitării drepturilor de acces;

completarea dispozițiilor referitoare la securitate;

menționarea necesității de a consulta AEPD cu privire la actele delegate și de punere în aplicare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

25.

AEPD dorește să mai amintească și faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul platformei SOL poate să facă obiectul unei verificări prealabile efectuate de către AEPD și de autoritățile naționale de protecție a datelor.

Adoptat la Bruxelles, 12 ianuarie 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor


(1)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  COM(2011) 793 final.

(4)  COM(2011) 794 final.

(5)  Considerentele 20 și 21 și articolul 11 alineatul (4) din propunerea SOL.

(6)  Considerentul 16 din propunerea SAL.

(7)  Preambulurile și expunerile de motive ale propunerilor.

(8)  Fiecare stat membru trebuie să desemneze un punct de contact pentru SOL care să găzduiască cel puțin doi moderatori SOL. Comisia urmează să instituie o rețea de puncte de contact SOL.

(9)  A se vedea și Avizul nr. 1/2010 privind conceptele de „operator” și „persoană împuternicită de către operator” al Grupului de lucru pentru protecția datelor instituit în temeiul articolului 29, adoptat la 16 februarie 2010 (WP 169), pp. 17-24, disponibil la http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf

(10)  A se vedea articolul 11 alineatul (2) din propunerea SOL.

(11)  Articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 impune ca prelucrarea de „date referitoare la starea de sănătate și la presupuse infracțiuni, infracțiuni, condamnări penale sau măsurile de siguranță” să facă obiectul unei verificări prealabile efectuate de către AEPD. În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE, operațiunile de prelucrare care pot prezenta riscuri specifice în ceea ce privește protecția datelor, stabilite prin legislația națională privind protecția datelor, fac obiectul unui control prealabil efectuat de autoritatea națională de protecție a datelor.

(12)  Considerentele 23 și 24 și articolul 7 alineatele (4) și (5) din propunerea SOL.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/5


Rata de schimb a monedei euro (1)

9 mai 2012

2012/C 136/02

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,295

JPY

yen japonez

102,99

DKK

coroana daneză

7,435

GBP

lira sterlină

0,80495

SEK

coroana suedeză

8,9097

CHF

franc elvețian

1,201

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,563

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,243

HUF

forint maghiar

290,7

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6983

PLN

zlot polonez

4,2154

RON

leu românesc nou

4,421

TRY

lira turcească

2,3236

AUD

dolar australian

1,2886

CAD

dolar canadian

1,3007

HKD

dolar Hong Kong

10,053

NZD

dolar neozeelandez

1,6509

SGD

dolar Singapore

1,6232

KRW

won sud-coreean

1 481,06

ZAR

rand sud-african

10,3988

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,1726

HRK

kuna croată

7,505

IDR

rupia indoneziană

11 951,56

MYR

ringgit Malaiezia

3,9808

PHP

peso Filipine

55,18

RUB

rubla rusească

39,3

THB

baht thailandez

40,287

BRL

real brazilian

2,5337

MXN

peso mexican

17,4978

INR

rupie indiană

69,768


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/6


Rata de schimb a monedei euro (1)

10 mai 2012

2012/C 136/03

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2961

JPY

yen japonez

103,31

DKK

coroana daneză

7,4335

GBP

lira sterlină

0,80180

SEK

coroana suedeză

8,9448

CHF

franc elvețian

1,2013

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,5575

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,162

HUF

forint maghiar

288,31

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6982

PLN

zlot polonez

4,2292

RON

leu românesc nou

4,4190

TRY

lira turcească

2,3135

AUD

dolar australian

1,2801

CAD

dolar canadian

1,2945

HKD

dolar Hong Kong

10,0615

NZD

dolar neozeelandez

1,6434

SGD

dolar Singapore

1,6199

KRW

won sud-coreean

1 480,27

ZAR

rand sud-african

10,3800

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,1840

HRK

kuna croată

7,5055

IDR

rupia indoneziană

11 954,38

MYR

ringgit Malaiezia

3,9758

PHP

peso Filipine

55,039

RUB

rubla rusească

39,0370

THB

baht thailandez

40,335

BRL

real brazilian

2,5456

MXN

peso mexican

17,4001

INR

rupie indiană

69,1310


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

Autoritatea AELS de Supraveghere

11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/7


Comunicarea Autorității AELS de Supraveghere privind nivelul actual al ratelor dobânzii pentru recuperarea ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont pentru trei state AELS, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2012

[Publicată în conformitate cu articolul 10 din Decizia nr. 195/04/COL a Autorității din 14 iulie 2004 (JO L 139, 25.5.2006, p. 37 și Suplimentul SEE nr. 26/2006, 25.5.2006, p. 1)]

2012/C 136/04

Ratele de bază sunt calculate în conformitate cu capitolul privind metoda de stabilire a ratelor de referință și scont din orientările Autorității privind ajutoarele de stat, astfel cum au fost modificate prin Decizia nr. 788/08/COL a Autorității din 17 decembrie 2008. Pentru a determina rata de referință aplicabilă, trebuie adăugate marjele corespunzătoare în conformitate cu Orientările privind ajutoarele de stat. Aceasta înseamnă că, pentru rata de scont, la rata de bază trebuie adăugată marja corespunzătoare de 100 de puncte de bază. De asemenea, rata de recuperare va fi în mod normal calculată adăugând 100 de puncte de bază la rata de bază, astfel cum este prevăzut în Decizia nr. 789/08/COL a Autorității din 17 decembrie 2008 de modificare a Deciziei nr. 195/04/COL a Autorității din 14 iulie 2004 (publicată în JO L 340, 22.12.2010, p. 1 și în Suplimentul SEE nr. 72/2010, 22.12.2010, p. 1).

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

1.1.2012-

4,70

0,31

3,57


V Anunțuri

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

Curtea de justiție a AELS

11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/8


HOTĂRÂREA CURȚII

din 23 ianuarie 2012

în cauza E-2/11

STX Norway Offshore AS și alții/statul norvegian, reprezentat de Comisia tarifară

(Libertatea de a presta servicii – Directiva 96/71/CE – Detașarea lucrătorilor – Salariul minim – Numărul maxim de ore de muncă – Remunerare pentru activitățile care necesită ședere peste noapte – Indemnizație pentru cheltuieli)

2012/C 136/05

În cauza E-2/11 Norway Offshore AS și alții/statul norvegian, reprezentat de Comisia tarifară – CERERE adresată Curții de Borgarting lagmannsrett (Curtea de Apel din Borgarting, Norvegia), în temeiul articolului 34 din Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, cu privire la compatibilitatea cu legislația privind SEE a condițiilor de muncă prevăzute de un contract colectiv declarat ca având un caracter de aplicabilitate generală în domeniul construcțiilor maritime și la interpretarea articolului 36 din Acordul privind SEE și a articolului 3 din actul menționat la punctul 30 din anexa XVIII la Acordul privind SEE, și anume Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, astfel cum a fost adaptat la Acordul privind SEE prin Protocolul 1 la acesta, Curtea, alcătuită din Carl Baudenbacher, președinte, Per Christiansen și Páll Hreinsson (judecător-raportor), judecători, a pronunțat, la 23 ianuarie 2012, o hotărâre al cărei dispozitiv prevede următoarele:

1.

„perioadele maxime de lucru și perioadele minime de odihnă” menționate la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Directiva 96/71/CE se aplică condițiilor privind „numărul maxim de ore de lucru normale”, cum ar fi cele descrise în cererea pentru un aviz consultativ;

2.

în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Directiva 96/71/CE, astfel cum a fost interpretat în lumina articolului 36 din Acordul privind SEE, un stat din SEE nu poate, în principiu, să impună unei întreprinderi cu sediul într-un alt stat din SEE care prestează servicii pe teritoriul primului stat să plătească lucrătorii la nivelul minim prevăzut de normele naționale din statul respectiv pentru misiunile de lucru care necesită ședere peste noapte în afara domiciliului, cu excepția cazului în care normele care prevăd astfel de remunerație suplimentară urmăresc un obiectiv de interes public și aplicarea acestora nu este disproporționată. Autoritățile naționale sau, după caz, instanțele statului SEE gazdă, sunt competente să stabilească dacă aceste norme urmăresc într-adevăr un obiectiv de interes public și dacă acest lucru este realizat prin mijloace corespunzătoare;

3.

Directiva 96/71/CE nu permite unui stat din SEE să garanteze lucrătorilor detașați pe teritoriul său dintr-un alt stat SEE obținerea unei indemnizații de deplasare, de cazare și de masă pentru misiunile de lucru care necesită șederi peste noapte în afara domiciliului, cu excepția cazului în care acest lucru poate fi justificat pe baza unor dispoziții de ordine publică;

4.

proporția de angajați care intră în domeniul de aplicare al contractului colectiv aplicabil, înainte ca acesta să fie declarat ca având un caracter de aplicabilitate generală, nu are nicio influență asupra răspunsurilor la întrebarea 1 literele (a), (b) și (c).


11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/9


Cerere înaintată de Héraðsdómur Reykjavíkur, la data de 16 decembrie 2011, pentru obținerea unui aviz consultativ al Curții de Justiție a AELS în cauza Vín Tríó ehf./statul islandez

(Cauza E-19/11)

2012/C 136/06

Printr-o scrisoare datată 16 decembrie 2011, Héraðsdómur Reykjavíkur (instanța districtuală din Reykjavik) a înaintat o cerere Curții de Justiție a AELS, înregistrată la grefa Curții la data de 26 decembrie 2011, vizând obținerea unui aviz consultativ în cauza Vín Tríó ehf./statul islandez cu privire la următoarele chestiuni:

1.

Încalcă o parte contractantă articolul 11 sau articolul 16 alineatul (1) din Acordul privind Spațiul Economic European dacă în legislația sa sau în acte administrative se prevede că un organism care exercită un monopol de stat pe piața cu amănuntul de alcool poate refuza vânzarea, în punctele sale de vânzare cu amănuntul, de băuturi alcoolice care conțin stimulente cum ar fi cafeina?

2.

În cazul în care Curtea de Justiție a AELS consideră că o măsură precum cea descrisă în prima întrebare constituie o restricție cantitativă asupra importurilor sau o măsură cu efect echivalent, în sensul articolului 11 din Acordul privind Spațiul Economic European, se solicită un răspuns la întrebarea dacă o astfel de măsură poate fi totuși considerată justificată având în vedere articolul 13 din acord.

3.

Dacă o măsură precum cea descrisă în prima întrebare este considerată ca încălcând articolul 11 sau articolul 16 alineatul (1) din Acordul privind Spațiul Economic European, se solicită un răspuns la întrebarea dacă, în opinia Curții AELS (în măsura în care evaluează aceste întrebări), condițiile pe care trebuie să le îndeplinească reclamantul pentru a dobândi dreptul la despăgubiri din partea unui stat AELS, ca urmare a încălcării acordului, sunt îndeplinite.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/10


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 136/07

1.

La date de 2 mai 2012, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderile Solvay SA („Solvay”, Belgia) și Air Liquide internaționale („Air Liquide”, Franța) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul asupra unei societăți nou înființate care constituie o întreprindere comună („JV”, Belgia), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Solvay: companie-mamă a unui grup de companii care desfășoară o activitate internațională în domeniul cercetării, dezvoltării, producției, comercializării și vânzării de produse chimice și din material plastic;

în cazul întreprinderii Air Liquide: este activă în producția și furnizarea de gaze industriale și în furnizarea de servicii conexe către diverse industrii;

în cazul întreprinderii JV: va finanța, construi, și exploata instalații de producție a fluorului gazos amplasate pe situl clienților sau în apropierea acestuia, pentru livrarea de F2 prin conducte la consumatorii din sectorul fotovoltaic și al afișajelor pe panouri plate, aflați în principal în Asia, și va oferi, totodată, și servicii de întreținere a acestor instalații.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/11


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 136/08

1.

La data de 3 mai 2012, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderea Bouygues Bâtiment International SA („BBI”, Franța), parte a grupului Bouygues SA („Bouygues”, Franța) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întreprinderii Amelia Investments Limited („Amelia”, Regatul Unit), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Bouygues: construcții, telecomunicații și mass-media;

în cazul întreprinderii Amelia: construcții și inginerie civilă în Regatul Unit, prin intermediul filialelor sale, Thomas Vale Construction Plc și Fitzgerald Contractors Limited.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/12


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 136/09

1.

La data de 30 aprilie 2012, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse, prin care întreprinderea Lecta SA („Lecta”) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul unic asupra întreprinderilor Polyedra SpA și Polyedra AG (denumite „Polyedra”), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Lecta: principala activitate pe care o desfășoară este fabricarea de hârtie cretată de calitate superioară, și, într-o mai mică măsură, a hârtiei speciale, precum și comercializarea hârtiei;

în cazul întreprinderii Polyedra: comercializarea hârtiei.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


ALTE ACTE

Comisia Europeană

11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/13


Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

2012/C 136/10

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

DOCUMENT UNIC

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„KITKAN VIISAS”

NR. CE: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denumire:

„Kitkan viisas”

2.   Statul membru sau țara terță:

Finlanda

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar:

3.1.   Tip de produs:

Clasa 1.7.

Pești, moluște, crustacee proaspete și produse derivate

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1:

Denumirea „Kitkan viisas” se utilizează pentru păstrăvul argintiu (Coregonus albula) prins în lacurile din regiunea muntoasă Koillismaa. Principalele caracteristici ale „Kitkan viisas” sunt următoarele:

păstrăvii „Kitkan viisas” sunt mai mici decât multe alte specii de coregon. În funcție de fluctuațiile anuale ale condițiilor de dezvoltare, lungimea medie a acestor pești, după o perioadă de creștere, variază între 7 și 9 cm. Datorită dimensiunii mici a acestui tip de păstrăv, coloana sa vertebrală nu se întărește, rămânând moale. Dimensiunile mici ale peștelui sunt determinate de nivelul scăzut de substanțe nutritive din apă și de perioada scurtă de creștere;

„Kitkan viisas” ajung la maturitate în jurul vârstei de 15 luni, când au o lungime de aproximativ 8 cm și o greutate de 4-5 grame. Peștii sunt de culoare închisă, cu spatele aproape negru, cu părțile laterale argintii și cu înotătoarele de culoare deschisă. Coregonii pot fi deosebiți de obleții și plevușca de aceeași dimensiune prin mandibula lor foarte proeminentă. Icrele de coregon sunt mici: un litru de icre conține aproximativ 500 000 de ouă de pește. Sezonul în care se depun icrele este toamna. Peste iarnă, ouăle rămân într-o stare de inactivitate și încep să se dezvolte în puiet în primele săptămâni ale primăverii;

iarna, intestinele peștilor „Kitkan viisas” se golesc complet din cauza faptului că nu mănâncă o perioadă îndelungată și, din acest motiv, peștii nu trebuie curățați.

„Kitkan viisas” se vând proaspeți sau congelați.

3.3.   Materii prime (doar pentru produsele prelucrate):

Nu se aplică.

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală):

Coregonul se hrănește cu plancton și cu larve de insecte. Întreg necesarul nutrițional al coregonului este asigurat de habitatul acvatic din aria geografică definită.

3.5.   Etape specifice de producție care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată:

Peștii trebuie pescuiți în aria geografică delimitată. Pentru garantarea calității, prelucrarea inițială trebuie să aibă loc în interiorul aceleiași arii. Prelucrarea inițială presupune curățarea și congelarea peștelui.

Curățarea înseamnă cel puțin îndepărtarea măruntaielor și a branhiilor. Se pot îndepărta, de asemenea, capul, coada și alte părți, cu condiția ca forma peștelui să poată fi recunoscută în continuare.

Temperatura de congelare a peștelui trebuie să fie de cel puțin – 18 grade Celsius.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.:

Nu se aplică.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea:

Nu se aplică.

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice:

Aria geografică este formată din bazinele hidrografice ale râurilor de munte Koutajoki și Kemjoki, aflate în districtele Kuusamo și Posio, care se varsă în Marea Albă, fără a include lacurile aflate în zona de graniță cu Rusia.

5.   Legătura cu aria geografică:

5.1.   Specificitatea ariei geografice:

„Kitkan viisas” trăiește în bazinele hidrografice din zona muntoasă Koillismaa. Habitatul acestor pești se află în apropierea cercului polar arctic, unde lacurile sunt acoperite de gheață din octombrie până în mai. Ținuturile muntoase Koillismaa se situează la o altitudine de 240 de metri peste nivelul mării. Apele din zonă sunt sărace în substanțe nutritive, limpezi și au un nivel al pH-ului aproape neutru.

Nivelul apelor fluctuează foarte puțin, iar curenții sunt foarte slabi. Din acest motiv, în bazinul lacului nu există curenți în niciun anotimp. Nivelul de oxigenare a apei rămâne ridicat și în lunile de iarnă. Datorită condițiilor de mediu, coregonul rămâne în bazinele acvatice unde se naște și nu migrează în apele din aval.

Pentru că peștii sunt foarte mici, se utilizează unelte speciale de pescuit. Pescarii din partea locului folosesc metoda tradițională de pescuit cu plase-pungă pentru prinderea coregonului. În timpul sezonului de reproducere se folosesc și plase, iar vara juvelnice. Nu se folosesc traule la prinderea „Kitkan viisas”.

5.2.   Specificitatea produsului:

Condițiile de climă arctică și nivelul scăzut al substanțelor nutritive din ape determină dimensiunile mult mai mici ale „Kitkan viisas” față de alte specii de coregon de apă dulce. Datorită dimensiunii mici a acestui tip de coregon, coloana sa vertebrală nu se întărește și rămâne moale. Iarna, intestinele peștilor „Kitkan viisas” se golesc complet din cauza faptului că nu au mâncat o perioadă îndelungată și, din acest motiv, peștii nu trebuie curățați.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP):

Aspectul caracteristic al „Kitkan viisas” se datorează condițiilor climatice din zona arctică și din zona muntoasă Koillismaa, precum și nivelului scăzut de substanțe nutritive din mediul acvatic. Metodele tradiționale de pescuit și consumul de coregon necurățat în perioada iernii sunt specifice ariei geografice. Faptul că „Kitkan viisas” nu migrează în aval se datorează condițiilor mediului acvatic din aria geografică.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini:

[articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.


11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/16


Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

2012/C 136/11

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de modificare în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

CERERE DE MODIFICARE

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

CERERE DE MODIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 9

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

NR. CE: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării:

Denumirea produsului

Descrierea produsului

Aria geografică

Dovada originii

Metoda de obținere

Legătura

Etichetarea

Cerințele naționale

Altele (Actualizări legislative)

2.   Tipul modificării:

Modificare a documentului unic sau a fișei-rezumat

Modificare a caietului de sarcini al DOP sau al IGP înregistrate pentru care nu s-a publicat niciun document unic și nicio fișă-rezumat

Modificare a caietului de sarcini care nu generează nicio modificare a documentului unic publicat [articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

Modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a adoptării unor măsuri sanitare sau fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

3.   Modificare (modificări):

3.1.   Metoda de obținere:

La articolul 5 alineatele (6) și (7), textul următor:

„După recoltare, bulbii de cipollotti trebuie să fie curățați de învelișul exterior încărcat cu pământ; tulpinile trebuie tăiate la 40 cm; bulbii sunt legați în fascicule și așezați în cutii.

În cazul cepei destinate consumului în stare proaspătă (cipolla da consumo fresco), bulbii sunt curățați de învelișul exterior, iar tulpinile de peste 60 cm sunt tăiate; bulbii sunt apoi legați în fascicule de 5-8 kg și așezați în cutii de diferite dimensiuni.”

se înlocuiește cu următorul text:

„După recoltare, bulbii de ceapă trebuie să fie curățați de învelișul exterior încărcat cu pământ; tulpinile trebuie tăiate la 30-60 cm; bulbii trebuie legați în mănunchiuri și așezați în cutii.

În cazul cepei destinate consumului în stare proaspătă (cipolla da consumo fresco), bulbii sunt curățați de învelișul exterior, iar tulpinile sunt tăiate la 35-60 cm. Cepele sunt apoi legate în mănunchiuri de 1,5-6 kg și așezate în cutii sau lădițe.”

La articolul 9 alineatul (2), textul următor:

„Pentru comercializarea cepelor cu IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», acestea trebuie condiționate după cum urmează:

cepele sunt legate în mănunchiuri și așezate în cutii de carton, de plastic sau în lădițe de lemn, pregătite pentru vânzare;

cipolla da consumo fresco se adună în legături de 5-8 kg și se așează în cutii de diferite dimensiuni.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru comercializarea cepelor cu IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», acestea trebuie condiționate după cum urmează:

cepele trebuie legate în mănunchiuri și așezate în cutii de carton, de plastic sau în lădițe de lemn, pregătite pentru vânzare;

cipolla da consumo fresco se adună în legături de 1,5-6 kg și se așează în cutii sau lădițe.”

Dispozițiile referitoare la pregătirea produsului pentru ambalare au fost modificate pentru a permite folosirea mai multor dimensiuni de ambalaje și pentru a se respecta noile cerințe privind ambalarea.

La articolul 9 alineatul (4), textul următor:

„Numărul minim de cepe necesar pentru a forma o împletitură, indiferent de dimensiunea cepelor, este de șase, iar numărul de cepe și greutatea trebuie să fie uniforme pentru fiecare tip de ambalaj.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Numărul minim de cepe necesar pentru a forma o împletitură, indiferent de dimensiunea cepelor, este șase.”

Astfel se acordă o mai mare libertate negustorilor locali la împletirea legăturilor, în ceea ce privește atât numărul, cât și dimensiunea cepelor.

La articolul 9 alineatul (7), textul următor:

„La comercializare, cipollotti și cipolle da consumo fresco în legături, precum și cipolla da serbo în împletituri, trebuie să poarte o etichetă adezivă cu logoul și cu marca pentru a permite identificarea clară a produsului.”

se înlocuiește cu următorul text:

„La comercializare, cipollotti și cipolla da serbo în împletituri trebuie să poarte o etichetă adezivă sau similară, cu logoul Uniunii și cu marca produsului, iar cipolle da consumo fresco, așezate în cutii sau lădițe, trebuie să poarte eticheta completă, cu denumirea companiei, cu logoul Uniunii, cu marca și tipul produsului, pentru a asigura trasabilitatea și pentru a facilita recunoașterea clară a produsului.”

În cazul „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” de tip cipolle da consumo fresco condiționate sub formă de legături, se prevede aplicarea, la nivelul fiecărei legături, a unei etichete pe care să figureze denumirea companiei, logoul Uniunii, marca și tipul produsului. Astfel, fiecare legătură va avea o etichetă care să conțină toate informațiile care îi sunt necesare consumatorului pentru a identifica produsul.

3.2.   Actualizări legislative:

Se actualizează trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 din caietul de sarcini al produsului.

DOCUMENT UNIC

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

NR. CE: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denumire:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria”

2.   Statul membru sau țara terță:

Italia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar:

3.1.   Tip de produs:

Clasa 1.6.

Fructe, legume și cereale proaspete sau prelucrate

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1:

Indicația geografică protejată (IGP) „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” desemnează bulbii din specia Allium Cepa, care face parte exclusiv din următoarele ecotipuri autohtone și care se caracterizează prin forma sa deosebită și prin formarea timpurie a bulbilor, ca efect al fotoperioadei:

„Tondo Piatta” sau cultura timpurie;

„Mezza Campana” sau cultura semitimpurie;

„Allungata” sau cultura târzie.

Se disting trei tipuri de produs:

 

„Cipollotto”:

culoare: alb-rozaliu–violaceu;

gust: dulce și plăcut;

dimensiune: a se vedea standardele fixate prin normele comunitare.

 

„Cipolla da consumo fresco” (ceapă destinată consumului în stare proaspătă):

culoare: alb-roșiatic–violaceu;

gust: dulce și plăcut;

dimensiune: a se vedea standardele fixate prin normele comunitare.

 

„Cipolla da serbo” (ceapă pentru conservare):

culoare: alb-violaceu;

gust: dulce și crocant;

dimensiune: a se vedea standardele fixate prin normele comunitare.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate):

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală):

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să aibă loc în aria geografică delimitată:

Toate etapele de producție, de la semănarea la recoltarea „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” trebuie să se desfășoare în aria geografică de producție.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.:

După recoltare, bulbii de „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” sunt prelucrați după cum urmează:

După recoltare, bulbii de cipollotti trebuie să fie curățați de învelișul exterior încărcat cu pământ; tulpinile trebuie tăiate la 30-60 cm; bulbii sunt prinși în legături și așezați în cutii.

În cazul cepei destinate consumului în stare proaspătă (cipolla da consumo fresco), bulbii sunt curățați de învelișul exterior, iar tulpinile tăiate la 35-60 cm. Cepele sunt apoi prinse în legături de 1,5-6 kg și așezate în cutii sau în lăzi.

În ceea ce privește ceapa pentru conservare (cipolla da serbo), bulbii sunt înșirați direct pe pământ, apoi acoperiți cu frunze și lăsați la uscat timp de 8-15 zile, până ce devin mai compacți, mai rezistenți și de un roșu mai aprins. Odată deshidratați, bulbii pot fi fie decoletați, adică separați de tulpina aeriană, fie destinați producției de împletituri, caz în care tulpina rămâne intactă. Numărul minim de cepe necesar pentru a forma o împletitură, indiferent de dimensiunea cepelor, este de șase. Cepele se ambalează în săculețe sau cutii, cu o greutate variabilă de maximum 25 kg.

Operațiunile de condiționare trebuie să aibă loc în aria de producție, cu respectarea metodelor tradiționale și a obiceiurilor locale, în vederea garantării trasabilității și controlului și a păstrării calității produsului.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea:

Pe ambalaje trebuie indicată mențiunea „Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP”, cu un corp de literă dublu ca dimensiune față de restul textului, însoțită de specificația tipului de ceapă (cipolloto, cipolla da consumo fresco sau cipolla da serbo) și de marcă.

La comercializare, cipollotti și cipolla da serbo în mănunchiuri împletite trebuie să poarte o etichetă adezivă sau similară, cu logoul Uniunii și cu marca produsului, iar cipolle da consumo fresco, așezate în cutii sau lădițe, trebuie să poarte eticheta completă, cu denumirea companiei, cu logoul Uniunii, cu marca și tipul produsului, pentru a asigura trasabilitatea și pentru a facilita recunoașterea clară a produsului.

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice:

Aria de producție a „Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP” cuprinde terenuri adecvate pentru acest tip de cultură, situate, integral sau parțial, pe teritoriul administrativ al următoarelor comune din regiunea Calabria:

(a)   provincia Cosenza: o parte din comunele Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea;

(b)   provincia Catanzaro: o parte din comunele Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga;

(c)   provincia Vibo Valentia: o parte din comunele Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

5.   Legătura cu aria geografică:

5.1.   Specificitatea ariei geografice:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria” se cultivă pe terenuri mixte, nisipoase sau cu tendințe nisipoase, argiloase sau calcaroase, de origine aluvionară, situate de-a lungul zonei de coastă sau de-a lungul râurilor și pâraielor, care, în ciuda pietrișului, nu limitează dezvoltarea și creșterea bulbului. Terenurile de coastă sunt propice culturilor de ceapă timpurie destinată consumului în stare proaspătă, în timp ce terenurile continentale, formate din soluri argiloase, sunt mai potrivite pentru cultura cepei târzii destinate conservării. Ca și în trecut, ceapa roșie este și astăzi prezentă atât în grădinile familiale, cât și în culturile extinse, și este parte integrantă din peisajul rural, din alimentația și specificul culinar local, precum și din rețetele tradiționale.

Caracteristicile pedoclimatice ale teritoriului de referință permit obținerea unui produs unic, de înaltă calitate, cunoscut în întreaga lume.

5.2.   Specificitatea produsului:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria” este cunoscută pentru caracteristicile sale calitative și organoleptice precum frăgezimea, dulceața și digerabilitatea. Aceste caracteristici permit degustarea „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” și în stare crudă, în cantități cu siguranță mai mari decât cele permise de o ceapă obișnuită.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP):

Cererea de recunoaștere a „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” IGP este justificată de reputația și notorietatea produsului, create îndeosebi datorită diverselor inițiative de promovare, după cum o demonstrează sursele istorice și bibliografice. Diverse surse istorice și bibliografice menționează prima apariție a cepei în bazinul mediteraneean și în Calabria, mai întâi la fenicieni, iar apoi la greci. Foarte apreciată în timpul Evului Mediu și al Renașterii, considerată un produs principal al alimentației și al economiei locale, ceapa era comercializată fie prin troc la fața locului, fie vândută și exportată pe mare în Tunisia, Algeria și Grecia. Numeroase scrieri ale călătorilor sosiți în Calabria între anii 1700 și 1800 care vizitaseră coasta tireniană vorbesc despre „Cipolla rossa” (ceapa roșie) obișnuită. Ceapa a fost dintotdeauna prezentă în alimentația agricultorilor și în producțiile locale; în anul 1905, cu ocazia unei călătorii în Calabria în decursul căreia a vizitat Tropea, doctorul Albert a fost impresionat de sărăcia țăranilor care nu mâncau decât ceapă. În primii ani ai secolului XX, ceapa din Tropea din micile grădini și culturi familiale începe să fie cultivată la scară largă; în anul 1929, construirea apeductului din Valle Ruffa permite irigarea acestor culturi și, prin urmare, creșterea recoltelor și ameliorarea calității produsului. Ceapa a devenit mai răspândită în timpul dinastiei de Bourbon, ajungând pe piețele din nordul Europei și devenind un produs căutat și deosebit de apreciat, după cum se afirmă în publicația Studi sulla Calabria – 1901 (Studii despre Calabria – 1901), publicație care face referire, de asemenea, la forma bulbului și la ceapa roșie alungită din Calabria. Primele statistici organizate privind cultura cepei în Calabria au fost incluse în Enciclopedia agraria Reda (1936-1939). Caracteristicile merceologice unice care au condus la notorietatea produsului la nivel național și, în special, valoarea istorică și culturală a zonei – considerată și astăzi vie și prezentă în practicile culturale și culinare, în expresiile idiomatice cotidiene și în manifestările folclorice – explică de ce acest produs a făcut deseori obiectul imitațiilor și al contrafacerilor utilizării neautorizate a denumirii sale.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini:

Actuala administrație a lansat procedura națională de opoziție, publicând propunerea de modificare a IGP „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 185 din 10 august 2011.

Textul consolidat al caietului de sarcini poate fi consultat la următoarea adresă web:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

sau

accesând direct pagina de internet a Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Ministerul Politicilor Agricole, Alimentare și Silvice) (http://www.politicheagricole.it), făcând clic pe „Qualità e sicurezza” (în partea superioară dreaptă a ecranului) și apoi pe „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.


11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/21


AVIZ INFORMATIV – CONSULTARE PUBLICĂ

Indicații geografice din Elveția și Liechtenstein

2012/C 136/12

Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (1) a intrat în vigoare la 1 decembrie 2011 (2). Acordul dintre Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de modificare a Acordului adițional între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de extindere asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (3) a intrat în vigoare la 1 decembrie 2011 (4).

În prezent, se află în curs de desfășurare revizuirea menționată la articolul 16 din Anexa 12 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole. În acest context, este în curs de examinare protejarea în Uniunea Europeană, ca indicații geografice, a denumirilor provenind din Liechtenstein și Elveția menționate în prezentul document.

Comisia invită orice stat membru sau țară terță, sau orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim și este stabilită sau rezidentă într-un stat membru sau într-o țară terță, să prezinte obiecții față de acordarea protecției în cauză, prin depunerea unei declarații motivate corespunzător.

Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de două luni de la data prezentei publicări. Ele trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Nu se vor lua în considerare decât declarațiile de opoziție primite în termenul stabilit mai sus și care demonstrează că denumirea propusă pentru înregistrare:

(a)

ar intra în conflict cu denumirea unui soi de plantă sau a unei rase de animale și ar fi, în consecință, susceptibilă să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului;

(b)

ar fi integral sau parțial omonimă cu o denumire deja protejată în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (5);

(c)

luând în considerare reputația și renumele unei mărci, precum și durata utilizării acesteia, ar fi susceptibilă să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata identitate a produsului;

(d)

ar prejudicia existența unei denumiri identice sau parțial asemănătoare sau a unei mărci înregistrate, ori existența unor produse aflate legal pe piață cu cel puțin cinci ani înainte de data publicării prezentului aviz;

(e)

sau care, prin detaliile oferite, demonstrează că denumirea propusă pentru înregistrare este generică.

Criteriile menționate mai sus se evaluează raportat la teritoriul Uniunii care, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, se referă numai la teritoriul sau teritoriile în care sunt protejate drepturile în cauză. În fine, protecția acestor denumiri în Uniunea Europeană depinde de încheierea cu succes a revizuirii efectuate în temeiul articolului 16 menționat mai sus și de actul juridic subsecvent.

Lista indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare  (6)

Categoria de produse

Denumire

Protecție

Brânzeturi

„Werdenberger Sauerkäse”, „Liechtensteiner Sauerkäse” și „Bloderkäse”

DOP

Mezeluri

„Glarner Kalberwurst”

IGP


(1)  JO L 297, 16.11.2011, p. 3.

(2)  JO L 302, 19.11.2011, p. 1.

(3)  JO L 297, 16.11.2011, p. 49.

(4)  JO L 302, 19.11.2011, p. 2.

(5)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(6)  Listă furnizată de autoritățile elvețiene, în cadrul revizuirii actuale, înregistrată în Elveția în conformitate cu Ordonanța elvețiană din 28 mai 1997 privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice aparținând produselor agricole și produselor agricole prelucrate (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).