ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.071.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 71

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
9 martie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comisia Europeană

2012/C 071/01

Avizul Comisiei din 7 martie 2012 privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la instalația SPIRAL-2 situată în Franța, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom

1

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2012/C 071/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

3

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2012/C 071/04

Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2010/656/PESC a Consiliului și în Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități din Côte d'Ivoire

6

 

Comisia Europeană

2012/C 071/05

Rata de schimb a monedei euro

7

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

2012/C 071/06

Cerere deschisă de propuneri – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Rețeaua europeană pentru educație și formare profesională (EFP) a Cedefop

8

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2012/C 071/07

Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză

10

2012/C 071/08

Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumiți electrozi din tungsten originari din Republica Populară Chineză

23

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2012/C 071/09

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

32

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2012/C 071/10

Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

33

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

AVIZE

Comisia Europeană

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/1


AVIZUL COMISIEI

din 7 martie 2012

privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la instalația SPIRAL-2 situată în Franța, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom

(Numai textul în limba franceză este autentic)

2012/C 71/01

Evaluarea de mai jos se efectuează în conformitate cu dispozițiile Tratatului Euratom, fără a aduce atingere oricăror evaluări suplimentare efectuate în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, sau obligațiilor care decurg din acesta și din legislația secundară.

La 15 septembrie 2011, Comisia Europeană a primit de la guvernul francez, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom, datele generale privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la instalația SPIRAL-2 din Franța.

Pe baza acestor date și în urma consultării Grupului de experți, Comisia a formulat următorul aviz:

1.

distanța dintre instalație și cel mai apropiat punct de pe teritoriul altui stat membru, în acest caz, Regatul Unit, este de 170 km;

2.

în condiții normale de funcționare, evacuarea efluenților radioactivi lichizi și gazoși nu va conduce la o expunere a populației unui alt stat membru, care să fie semnificativă din punctul de vedere al sănătății;

3.

deșeurile radioactive solide sunt depozitate temporar la fața locului, înainte de a fi transferate la o instalație autorizată de tratare sau de eliminare, situată în Franța;

4.

în cazul unor scurgeri neprevăzute de efluenți radioactivi, care pot rezulta în urma unui accident de tipul și amploarea avute în vedere în datele generale, dozele pe care le-ar putea primi populația din alt stat membru nu ar fi semnificative din punctul de vedere al sănătății.

În concluzie, Comisia consideră că implementarea planului de eliminare a deșeurilor radioactive sub orice formă de la instalația SPIRAL-2 din Franța nu este susceptibilă să producă, în condiții de funcționare normală sau în cazul unui accident de tipul și amploarea avute în vedere în datele generale, o contaminare radioactivă a apei, a solului sau a spațiului aerian ale unui alt stat membru, care să fie semnificativă din punctul de vedere al sănătății.

Adoptat la Bruxelles, 7 martie 2012.

Pentru Comisie

Günther OETTINGER

Membru al Comisiei


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/2


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 71/02

La data de 6 martie 2012, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32012M6507. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/3


Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 71/03

Data adoptării deciziei

12.10.2011

Numărul de referință al ajutorului

SA.33023 (11/NN)

Stat membru

Irlanda

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Temei legal

Insurance Act 1964

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Ajutoare destinate remedierii unei situații de perturbare gravă a economiei

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 738 de milioane EUR

Valoare

Durată (perioadă)

Sectoare economice

Intermediere financiară

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Insurance Compensation Fund

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

26.1.2012

Numărul de referință al ajutorului

SA.33314 (11/N)

Stat membru

Spania

Regiune

Cataluña

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Temei legal

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Promovarea culturii

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget anual: 1 milion EUR

 

Buget global: 6 milioane EUR

Valoare

20 %

Durată (perioadă)

13.4.2011-31.12.2016

Sectoare economice

Mass-media

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

20.12.2011

Numărul de referință al ajutorului

SA.33422 (11/N)

Stat membru

Polonia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Temei legal

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Exporturi și internaționalizare

Forma de ajutor

Garanție

Buget

Urmează să fie stabilit în Legea privind bugetul anual.

Valoare

Durată (perioadă)

1.1.2012-31.12.2016

Sectoare economice

Toate sectoarele

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/6


Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2010/656/PESC a Consiliului și în Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități din Côte d'Ivoire

2012/C 71/04

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor care figurează în anexa II la Decizia 2010/656/PESC a Consiliului (1), astfel cum a fost pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare 2012/144/PESC a Consiliului (2), și în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului (3), astfel cum a fost pusă în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 193/2012 al Consiliului (4), care impun măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități din Côte d'Ivoire.

Consiliul Uniunii Europene a stabilit că persoanele care figurează în anexele sus-menționate ar trebui să continue să fie incluse în lista persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2010/656/PESC și în Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

Se atrage atenția persoanelor vizate asupra posibilității de a depune o cerere adresată autorităților competente ale statului membru (statelor membre) respectiv(e), astfel cum se precizează pe site-urile web din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 560/2005, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru necesități esențiale sau pentru a efectua anumite plăți (în conformitate cu articolul 3 din regulament).

Persoanele vizate pot înainta o cerere Consiliului, împreună cu documentația probatoare, în scopul reanalizării deciziei de a le include pe listele menționate anterior, la adresa de mai jos:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De asemenea, se atrage atenția persoanelor respective asupra posibilității de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 275 alineatul (2) și la articolul 263 alineatele (4) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 285, 30.10.2010, p. 28.

(2)  JO L 71, 9.3.2012, p. 50

(3)  JO L 95, 14.4.2005, p. 1.

(4)  JO L 71, 9.3.2012, p. 5


Comisia Europeană

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/7


Rata de schimb a monedei euro (1)

8 martie 2012

2012/C 71/05

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3242

JPY

yen japonez

108,18

DKK

coroana daneză

7,4344

GBP

lira sterlină

0,83865

SEK

coroana suedeză

8,8894

CHF

franc elvețian

1,2050

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,4210

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

24,767

HUF

forint maghiar

292,90

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6977

PLN

zlot polonez

4,1135

RON

leu românesc nou

4,3558

TRY

lira turcească

2,3514

AUD

dolar australian

1,2441

CAD

dolar canadian

1,3178

HKD

dolar Hong Kong

10,2720

NZD

dolar neozeelandez

1,6045

SGD

dolar Singapore

1,6593

KRW

won sud-coreean

1 477,43

ZAR

rand sud-african

9,9663

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,3664

HRK

kuna croată

7,5575

IDR

rupia indoneziană

12 097,94

MYR

ringgit Malaiezia

3,9772

PHP

peso Filipine

56,430

RUB

rubla rusească

39,3346

THB

baht thailandez

40,441

BRL

real brazilian

2,3298

MXN

peso mexican

16,9511

INR

rupie indiană

66,7463


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/8


Cerere deschisă de propuneri – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Rețeaua europeană pentru educație și formare profesională (EFP) a Cedefop

2012/C 71/06

1.   Obiective și descriere

Având obiectivul general de a crea o rețea europeană pentru EFP – ReferNet, prezenta cerere de propuneri vizează selectarea câte unui solicitant din Irlanda și Spania (vezi punctul 3 de mai jos, criterii de eligibilitate) cu care Cedefop va încheia un acord-cadru de parteneriat cu o durată de patru ani și încheierea cu fiecare solicitant selectat a unui acord specific de subvenționare pentru un plan de lucru de 8 luni care va fi pus în aplicare în anul 2012.

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), care a fost înființat în 1975 și are sediul în Grecia din anul 1995, este o agenție a Uniunii Europene (UE). Misiunea acestei agenții recunoscute ca o sursă de referință pentru informațiile referitoare la educație și formare profesională, competențe și aptitudini, este de a sprijini elaborarea politicii europene în materie de educație și formare profesională (EFP) și de a contribui la punerea în aplicare a acesteia.

ReferNet este rețeaua europeană a Cedefop pentru EFP. Misiunea ReferNet este de a sprijini Cedefop prin rapoarte cu privire la sistemele și evoluțiile politicii în materie de EFP la nivel național și prin creșterea vizibilității EFP și a produselor Cedefop. Rețeaua cuprinde 29 de membri, cunoscuți ca parteneri naționali ai ReferNet din statele membre ale UE, Islanda și Norvegia. Partenerii naționali ai ReferNet sunt instituțiile principale implicate în domeniul EFP din țara pe care o reprezintă.

Acordurile-cadru de parteneriat sunt puse în aplicare prin acorduri specifice de subvenționare. Astfel, solicitanții nu depun doar o propunere pentru acordul-cadru de parteneriat cu durata de patru ani (care, dacă este acceptată, va conduce la semnarea unui acord-cadru de parteneriat pentru anii 2012-2015), ci și cererea de subvenționare pentru acțiunile din 2012 (care poate conduce la semnarea unui acord specific de subvenționare de 8 luni pentru anul 2012). Solicitantul trebuie să își demonstreze capacitatea de a desfășura toate activitățile prevăzute pentru perioada de patru ani și de a asigura cofinanțarea adecvată a punerii în aplicare a planului de lucru.

2.   Bugetul și durata proiectului

Bugetul estimativ disponibil pe durata acordurilor-cadru de parteneriat se ridică la 4 000 000 EUR, în funcție de deciziile anuale ale autorității bugetare.

Bugetul total disponibil pentru planul anual de lucru pentru 2012 (durata proiectului: 12 luni) este de 955 000 EUR pentru cele 27 de state membre, Islanda și Norvegia.

Subvenția variază în funcție de populația țării și se acordă pentru realizarea unui plan anual de lucru. Bugetul total disponibil pentru planul de lucru pentru 2012 va fi distribuit în funcție de trei grupuri de țări, pe baza populației acestora:

—   Grupul de țări 1: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovenia și Islanda. Suma maximă a subvenției: 23 615 EUR.

—   Grupul de țări 2: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, România, Republica Slovacă, Suedia și Norvegia. Suma maximă a subvenției: 33 625 EUR.

—   Grupul de țări 3: Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Regatul Unit. Suma maximă a subvenției: 43 620 EUR.

Întrucât acțiunea anuală pentru partenerul ReferNet din Irlanda și Spania va dura mai puțin de 12 luni în 2012, subvenționarea relevantă acordată va fi mai mică decât maximul acordat pe țară în acel an.

Subvenția din partea Uniunii este o contribuție financiară la costurile beneficiarului (și/sau ale cobeneficiarilor) care trebuie să fie completată prin propria contribuție financiară și/sau prin contribuții de la bugetul local, regional sau național și/sau contribuții private. Contribuția totală din partea Uniunii nu va depăși 70 % din costurile eligibile.

Cedefop își rezervă dreptul de a nu atribui întregul buget disponibil.

3.   Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

să fie o organizație publică sau privată cu statut juridic și personalitate juridică (persoanele fizice nu sunt eligibile);

(b)

să fie stabiliți în una dintre următoarele țări:

Irlanda;

Spania.

4.   Termenul-limită

Cererile pentru acordul-cadru de parteneriat și planul de lucru pentru 2012 trebuie să fie transmise până la 16 aprilie 2012, cel târziu.

Planul de lucru pentru 2012, în urma atribuirii acordului specific de subvenționare pentru 2012, va începe în mai 2012 și va avea o durată de 8 luni.

5.   Informații suplimentare

Specificațiile detaliate ale cererii de propuneri, formularul de cerere și anexele la acesta vor fi disponibile începând cu data de 13 martie 2012 pe site-ul Cedefop, la următoarea adresă:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Cererile trebuie să respecte cerințele prevăzute în textul integral al cererii de propuneri și să fie depuse utilizând formularele oficiale puse la dispoziție.

Evaluarea propunerilor se va baza pe principiul transparenței și al egalității de tratament.

Toate cererile depuse vor fi evaluate de o comisie de experți în conformitate cu criteriile de eligibilitate, excludere, selecție și atribuire definite în textul integral al cererii de propuneri.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/10


Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză

2012/C 71/07

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a hotărât din proprie inițiativă să deschidă o anchetă de reexaminare intermediară a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) și cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”).

1.   Produsul

Produsul care face obiectul prezentei anchete de reexaminare constă în biciclete și alte vehicule similare (inclusiv tricicluri cu cutie pentru transportul mărfurilor, dar excluzând monociclurile), fără motor (denumit în continuare „produsul care face obiectul reexaminării”). Produsul despre care s-a constatat anterior că făcea obiectul unui dumping (2) este produsul care face obiectul reexaminării, originar din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „țara în cauză”), încadrat în prezent la codurile NC 8712 00 30 și ex 8712 00 70.

2.   Măsurile existente

Prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 (3), Consiliul a impus o taxă antidumping definitivă de 30,6 % pentru importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză.

În urma unei anchete anticircumvenție în temeiul articolului 13 din regulamentul de bază, această taxă a fost extinsă, prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului (4), la importurile de anumite componente de biciclete originare din „RPC”. În plus, s-a decis că ar trebui creat un regim de scutire în temeiul articolului 13 alineatul (2) din regulamentul de bază (denumit în continuare „regim de scutire”). Cadrul legal pentru funcționarea regimului de scutire a fost prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei (5). Pentru a beneficia de o scutire de la taxa extinsă, producătorii de biciclete din Uniune trebuie să se asigure că procentajul de componente chinezești din operațiunile lor de asamblare este mai mic de 60 % sau că valoarea tuturor componentelor folosite crește cu peste 25 %. În prezent, peste 250 de societăți beneficiază de scutire.

Ca urmare a unei anchete de reexaminare intermediară în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, Consiliul a decis, prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 (6), să majoreze taxa antidumping în vigoare la 48,5 % („reexaminarea intermediară de modificare”).

Ca urmare a unei reexaminări a extinderii taxei antidumping instituite la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite componente de biciclete din Republica Populară Chineză în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 171/2008 (7), a decis să mențină măsurile anticircumvenție.

Ca urmare a unei anchete de reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor, realizată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, Consiliul a decis, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 al Consiliului (8), să mențină măsurile menționate anterior.

3.   Motivele reexaminării

Comisia dispune de suficiente elemente de probă prima facie care arată că, în ceea ce privește dumpingul și prejudiciul, circumstanțele pe baza cărora au fost instituite măsurile existente ar putea să se fi modificat și că aceste modificări ar putea fi durabile.

În special, informațiile aflate la dispoziția Comisiei arată faptul că sistemul de contingente la export care s-a aplicat în cazul producătorilor de biciclete din Republica Populară Chineză și care nu a permis producătorilor-exportatori să primească tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață, în cadrul reexaminării intermediare de modificare, a fost suprimat în ianuarie 2011.

Mai mult, structura industriei Uniunii a suferit modificări. În special, mai mulți producători din Uniune au trecut de la un ciclu complet de producție la operațiuni de asamblare (parțiale), utilizând componente importate.

În plus, ca urmare a extinderilor UE din 2004 și 2007, numărul producătorilor de biciclete din Uniune a crescut semnificativ. În plus, mai mulți producători care făceau parte din industria UE înainte de cele două valuri de extindere și-au transferat unitățile de producție sau au înființat noi unități de producție în noile state membre. Prin urmare, este posibil ca nivelul costurilor industriei din Uniune să se fi schimbat.

În fine, nivelul actual de eliminare a prejudiciului a fost calculat pe baza bicicletelor din oțel, însă se pare că, în prezent, majoritatea bicicletelor sunt fabricate din aliaje de aluminiu. Toate aceste evoluții par a fi de natură durabilă și, prin urmare, justifică necesitatea de a reevalua constatările privind prejudiciul.

În plus, numărul de societăți care beneficiază de regimul de scutire este în creștere rapidă, iar regimul nu a mai suferit modificări de la introducerea sa în 1997. În plus, sistemul de monitorizare a importurilor de componente scutite de măsurile antidumping a devenit foarte complex și greoi, ceea ce ar putea pune în pericol eficacitatea sa.

Prin urmare, este posibil ca menținerea măsurilor la nivelul lor actual să nu mai fie adecvată pentru a compensa efectele dumpingului prejudiciabil.

4.   Procedură

Întrucât a ajuns la concluzia, după consultarea Comitetului consultativ, că există elemente de probă suficiente pentru a justifica deschiderea unei anchete de reexaminare intermediară, Comisia deschide prin prezentul aviz o anchetă de reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) și cu articolul 13 alineatul (4) din regulamentul de bază.

Ancheta de reexaminare va evalua necesitatea menținerii măsurii pentru a contrabalansa dumpingul, precum și probabilitatea de continuare sau reapariție a prejudiciului în cazul în care măsura ar fi eliminată sau modificată sau dacă măsura existentă nu este sau nu mai este suficientă pentru a contrabalansa dumpingul care cauzează prejudiciul.

Ancheta de reexaminare va stabili dacă este necesar să se continue, să se elimine sau să se modifice măsurile existente.

Mai mult, ancheta de reexaminare va evalua, de asemenea, regimul de scutire și funcționarea sa și va stabili dacă sunt necesare schimbări.

4.1.    Procedura referitoare la dumping  (9)

Producătorii-exportatori (10) ai produsului care face obiectul reexaminării provenind din țara în cauză, inclusiv cei care nu au cooperat în cadrul anchetelor care au dus la modificarea și menținerea măsurilor în vigoare, sunt invitați să participe la ancheta de reexaminare a Comisiei.

4.1.1.   Examinarea producătorilor-exportatori

4.1.1.1.   Procedura de selectare a producătorilor-exportatori din țara în cauză care vor fi supuși anchetei

(a)   Eșantionarea

Având în vedere numărul potențial mare de producători-exportatori din țara în cauză implicați în această procedură și pentru a încheia ancheta de reexaminare în termenele regulamentare, Comisia poate limita ancheta la un număr rezonabil de producători-exportatori care vor fi supuși anchetei, prin selectarea unui eșantion (acest proces este denumit și „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți producătorii-exportatori sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile respective trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor care sunt solicitate în anexa A la prezentul aviz.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de producători-exportatori, Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din țara în cauză și poate contacta și orice asociație cunoscută de producători-exportatori.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice altă informație relevantă referitoare la selectarea eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate mai sus, trebuie să le transmită în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

Dacă este necesar un eșantion, producătorii-exportatori pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada disponibilă. Toți producătorii-exportatori cunoscuți, autoritățile țării în cauză și asociațiile de producători-exportatori vor fi notificați de către Comisie prin intermediul autorităților țării în cauză, după caz, cu privire la societățile incluse în componența eșantionului.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru ancheta referitoare la producători-exportatori, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori selectați pentru a face parte din eșantion, oricărei asociații cunoscute de producători-exportatori, precum și autorităților din țara în cauză.

Toți producătorii-exportatori care au fost selectați pentru a face parte din eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării privind selectarea eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Chestionarul va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) producătorului-exportator, activitățile societății (societăților) legate de produsul care face obiectul reexaminării, costurile de producție, vânzările produsului care face obiectul reexaminării pe piața internă a țării în cauză și vânzările către Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării.

Societățile care au fost de acord cu posibila lor includere în eșantion, dar nu au fost selectate să facă parte din eșantion sunt considerate a fi cooperante (denumite în continuare „producători-exportatori cooperanți neincluși în eșantion”). Fără a aduce atingere dispozițiilor din secțiunea (b) de mai jos, taxa antidumping care poate fi aplicată importurilor provenite de la producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion nu va depăși marja de dumping medie ponderată stabilită pentru producătorii-exportatori incluși în eșantion (11).

(b)   Marja de dumping individuală pentru societățile neincluse în eșantion

Producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion pot solicita, în temeiul articolului 17 alineatul (3) din regulamentul de bază, stabilirea de către Comisie a marjei lor de dumping individuale (denumită în continuare „marja de dumping individuală”). Producătorii-exportatori care doresc să solicite o marjă de dumping individuală trebuie să solicite un chestionar și alte formulare de cerere aplicabile și să le returneze completate în mod corespunzător în termenele specificate în următoarea teză și în secțiunea 4.1.2.2 de mai jos. Chestionarul completat trebuie să fie transmis în termen de 37 de zile de la data notificării componenței eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Trebuie subliniat faptul că, pentru ca marjele de dumping individuale să poată fi stabilite de către Comisie pentru producătorii-exportatori respectivi din țara fără economie de piață, trebuie dovedit faptul că aceștia îndeplinesc criteriile pentru a li se acorda tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață (denumit în continuare „TEP”) sau cel puțin tratamentul individual (denumit în continuare „TI”), astfel cum se specifică în secțiunea 4.1.2.2 de mai jos.

Cu toate acestea, producătorii-exportatori care solicită o marjă de dumping individuală trebuie să cunoască faptul că totuși Comisia poate decide să nu stabilească o marjă individuală de dumping pentru aceștia, dacă, de exemplu, numărul producătorilor-exportatori este atât de mare încât o astfel de analiză ar complica în mod inutil procedura și ar împiedica finalizarea la termen a anchetei de reexaminare.

4.1.2.   Procedura suplimentară cu privire la producătorii-exportatori din țara în cauză fără economie de piață

4.1.2.1.   Selectarea unei țări terțe cu economie de piață

Sub rezerva dispozițiilor din secțiunea 4.1.2.2 de mai jos, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (a) din regulamentul de bază, în cazul importurilor din țara în cauză, valoarea normală este stabilită pe baza prețului sau a valorii construite într-o țară terță cu economie de piață. În acest scop, Comisia selectează o țară terță cu economie de piață adecvată. Comisia a ales în mod provizoriu Mexicul, care a fost, de asemenea, ales în anchetele care au dus la modificarea și menținerea măsurilor în vigoare privind importurile produsului care face obiectul reexaminării din țara în cauză. Părțile interesate sunt invitate să-și prezinte observațiile privind această alegere în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

4.1.2.2.   Tratamentul producătorilor-exportatori din țara în cauză fără economie de piață

În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază, producătorii-exportatori individuali din țara în cauză care consideră că sunt supuși condițiilor unei economii de piață în ceea ce privește producerea și vânzarea produsului care face obiectul anchetei, pot depune o cerere motivată corespunzător în acest sens (denumită în continuare „cerere de acordare a TEP”). Tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață („TEP”) va fi acordat dacă evaluarea cererii de acordare a TEP arată că sunt îndeplinite criteriile menționate la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază (12). Marja de dumping a producătorilor-exportatori cărora li s-a acordat TEP va fi calculată, în măsura posibilităților și fără a aduce atingere utilizării datelor disponibile în temeiul articolului 18 din regulamentul de bază, prin utilizarea valorii lor normale și a prețurilor lor de export, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază.

Producătorii-exportatori individuali din țara în cauză pot să solicite, în plus sau ca alternativă, tratament individual („TI”). Pentru a beneficia de tratamentul individual, producătorii-exportatori trebuie să demonstreze că îndeplinesc criteriile enumerate la articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază (13). Marja de dumping a producătorilor-exportatori care beneficiază de TI va fi calculată pe baza propriilor prețuri de export. Valoarea normală pentru producătorii-exportatori care au beneficiat de TI va fi bazată pe valorile stabilite pentru țara terță cu economie de piață aleasă, astfel cum se indică mai sus.

Alte informații importante pot fi găsite în secțiunea 9 a prezentului aviz.

(a)   Tratamentul de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață (TEP)

Comisia va trimite formulare de cerere de acordare a TEP tuturor producătorilor-exportatori din țara în cauză care au fost incluși în eșantion, precum și producătorilor-exportatori cooperanți neincluși în eșantion care doresc să solicite o marjă de dumping individuală, oricăror asociații de producători-exportatori cunoscute, precum și autorităților din țara în cauză.

În lipsa unor dispoziții contrare, toți producătorii-exportatori care solicită TEP trebuie să trimită un formular completat de cerere de acordare a TEP în termen de 21 de zile de la data notificării componenței eșantionului sau a deciziei de a nu selecta un eșantion.

(b)   Tratament individual (TI)

Pentru a solicita TI, producătorii-exportatori din țara în cauză incluși în eșantion și producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion care doresc să solicite o marjă de dumping individuală trebuie să transmită formularul de cerere de acordare a TEP având completate în mod corespunzător secțiunile relevante pentru acordarea TI, în termen de 21 de zile de la data notificării componenței eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

4.1.3.   Examinarea importatorilor neafiliați  (14)  (15)

Importatorii neafiliați care importă în Uniune din țara în cauză produsul care face obiectul anchetei, inclusiv cei care nu au cooperat în cadrul anchetelor care au dus la modificarea și menținerea măsurilor în vigoare, sunt invitați să participe la ancheta de reexaminare a Comisiei.

Având în vedere numărul potențial ridicat al importatorilor neafiliați implicați în această procedură și pentru a încheia ancheta de reexaminare în termenele regulamentare, Comisia poate limita în mod rezonabil numărul de importatori neafiliați care vor fi examinați, prin selectarea unui eșantion (acest proces este denumit, de asemenea, „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze eșantionul, toți importatorii independenți sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor solicitate în anexa B la prezentul aviz.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de importatori neafiliați, Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociație de importatori cunoscută.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice altă informație relevantă referitoare la selectarea eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate mai sus, trebuie să facă acest lucru în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

În cazul în care este necesar un eșantion, importatorii pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării, care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada de timp disponibilă. Toți importatorii neafiliați cunoscuți și toate asociațiile de importatori cunoscute vor fi notificați de către Comisie cu privire la societățile selectate pentru a face parte din eșantion.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare importatorilor neafiliați incluși în eșantion, precum și tuturor asociațiilor de importatori cunoscute. Părțile respective trebuie să trimită chestionarul completat în termen de 37 de zile de la data notificării compoziției eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Chestionarul completat va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) acestora, activitățile societății (societăților) cu privire la produsul care face obiectul reexaminării și la vânzările produsului care face obiectul reexaminării.

4.2.    Procedura privind prejudiciul  (16) și examinarea producătorilor din Uniune

Producătorii-exportatori din Uniune ai produsului care face obiectul reexaminării, inclusiv cei care nu au cooperat în cadrul anchetelor care au dus la modificarea și menținerea măsurilor în vigoare, sunt invitați să participe la ancheta de reexaminare a Comisiei.

Având în vedere numărul mare de producători din Uniune implicați în prezenta procedură și pentru a încheia ancheta în termenele regulamentare, Comisia a decis să limiteze la un număr rezonabil producătorii din Uniune care vor fi supuși anchetei, prin selectarea unui eșantion (acest proces este denumit, de asemenea, „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă este necesară eșantionarea și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți producătorii din Uniune sau reprezentanții care acționează în numele acestora sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor solicitate în anexa C la prezentul aviz.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de producători din Uniune, Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociație de producători cunoscută din Uniune.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice altă informație relevantă referitoare la selectarea eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate mai sus, trebuie să facă acest lucru în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

În cazul în care este necesar un eșantion, producătorii din Uniune pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării, care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada de timp disponibilă. Comisia va notifica toți producătorii cunoscuți din Uniune și/sau toate asociațiile cunoscute de producători din Uniune cu privire la societățile selectate în final pentru a face parte din eșantion.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare producătorilor din Uniune incluși în eșantion și asociațiilor cunoscute de producători din Uniune. Părțile respective trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării privind selecția eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Chestionarul completat va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) acestora, situația financiară a societății (societăților), activitățile societății (societăților) legate de produsul care face obiectul reexaminării, costul de producție și vânzările produsului care face obiectul reexaminării.

4.3.    Procedura de evaluare a interesului Uniunii

În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de bază, se va decide dacă menținerea, modificarea sau abrogarea măsurilor antidumping ar fi contrară interesului Uniunii. Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, precum și organizațiile de consumatori reprezentative sunt invitați să se facă cunoscuți în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Pentru a participa la ancheta de reexaminare, organizațiile reprezentative de consumatori trebuie să demonstreze, respectând același termen, că există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul reexaminării.

Părțile care se fac cunoscute în termenul specificat mai sus pot furniza Comisiei informații privind interesul Uniunii în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Aceste informații pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea unui chestionar pregătit de Comisie. În orice caz, informațiile transmise în conformitate cu articolul 21 vor fi luate în considerare numai dacă sunt susținute de elemente de probă concrete, prezentate în momentul transmiterii informațiilor.

4.4.    Procedura în ceea ce privește regimul de scutire

Fără a aduce atingere rezultatelor actualei reexaminări, părțile interesate sunt invitate să își prezinte observațiile privind regimul de scutire actual și un posibil viitor model pentru regimul de scutire. Aceste observații ar trebui, în special, să fie legate de operarea și gestionarea acestui sistem de scutire în forma sa actuală. În acest sens, prezenta reexaminare se va concentra în special asupra dificultăților cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii.

Părțile interesate pot oferi Comisiei observații cu privire la regimul de scutire în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

4.5.    Alte informații prezentate în scris

Sub rezerva dispozițiilor prezentului aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își facă cunoscute punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă în sprijinul acestora. În lipsa unor dispoziții contrare, aceste informații și elemente de probă trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

4.6.    Posibilitatea de audiere de către serviciile de anchetă ale Comisiei

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Orice solicitare de audiere ar trebui să fie formulată în scris și ar trebui să se precizeze motivele acesteia. Pentru audierile privind aspectele referitoare la etapa inițială a anchetei de reexaminare, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, solicitarea de audiere ar trebui să fie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

4.7.    Instrucțiuni de transmitere a observațiilor scrise și de trimitere a chestionarelor completate și a corespondenței

Părțile interesate sunt rugate să transmită toate informațiile și cererile în format electronic (informațiile neconfidențiale prin e-mail, cele confidențiale pe CD-R/DVD) și să indice numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale părții interesate. Cu toate acestea, toate împuternicirile, certificările semnate și orice actualizare a acestora, care însoțesc formularele de solicitare a TEP și TI sau răspunsurile la chestionar se transmit pe hârtie, respectiv prin poștă sau prin înmânare directă la adresa de mai jos. În cazul în care o parte interesată nu poate să transmită informațiile și solicitările sale în format electronic, ea trebuie să contacteze imediat Comisia în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază. Pentru informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, părțile interesate pot consulta pagina de internet relevantă de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa de corespondență a Comisiei este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(a se utiliza de către exportatorii, importatorii afiliați, asociațiile și reprezentanții Republicii Populare Chineze, precum și de către producătorii din țara terță cu economie de piață); și

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(a se utiliza de către producătorii din Uniune, importatorii neafiliați, utilizatorii, consumatorii, asociațiile din Uniune).

5.   Lipsa cooperării

În cazul în care o parte interesată refuză accesul la informațiile necesare sau nu le furnizează în termenul prevăzut sau în cazul în care obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări provizorii sau definitive, pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

Dacă se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, aceste informații pot să nu fie luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, prin urmare, concluziile sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi cooperat.

6.   Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor analizează cererile de consultare a dosarului, controversele cu privire la caracterul confidențial al documentelor, solicitările de prelungire a termenelor și cererile de audiere transmise de părțile terțe. Consilierul-auditor poate organiza o audiere a unei anumite părți interesate și poate acționa drept mediator pentru a asigura respectarea deplină a dreptului la apărare al părților interesate.

Orice solicitare de audiere de către consilierul-auditor trebuie să fie transmisă în scris și să precizeze motivele solicitării. Pentru audierile privind aspectele referitoare la etapa inițială a anchetei de reexaminare, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, solicitarea de audiere trebuie să fie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea organizării unei audieri a părților implicate care să permită prezentarea punctelor de vedere divergente și a contraargumentelor privind aspecte referitoare, printre altele, la dumping, prejudiciu, legătura de cauzalitate și interesul Uniunii.

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Calendarul anchetei de reexaminare

În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta de reexaminare va fi încheiată în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete de reexaminare vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (17).

9.   Informații importante pentru producătorii-exportatori din Republica Populară Chineză: implicațiile raportului Organului de apel al OMC referitor la măsurile antidumping ale CE privind elementele de fixare (WT/DS397) asupra modului în care Comisia va efectua această anchetă de reexaminare

Comisia încurajează toți producătorii-exportatori din țara în cauză care este considerată a fi o țară fără economie de piață, având în vedere dispozițiile de la articolul 2 alineatul (7) din regulamentul de bază, să se facă cunoscuți în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă sunt interesați să coopereze și să obțină o taxă antidumping individuală, chiar și în cazul în care consideră că nu îndeplinesc criteriile de obținere a TI. Comisia le atrage atenția asupra următoarelor aspecte (18).

În raportul „CE – Anumite elemente de fixare din fier sau oțel din China” (EC-Certain Iron or Steel fasteners from China) (WT/DS397), Organul de apel al OMC a constatat, printre altele, că articolul 9 alineatul (5) din regulamentul de bază este incompatibil cu anumite dispoziții din acordul antidumping al OMC și cu articolul XVI:4 din Acordul OMC.

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1515/2001 al Consiliului din 23 iulie 2001 privind măsurile pe care Comunitatea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenții (19) (denumit în continuare „regulamentul de abilitare”), Consiliul Uniunii Europene poate, printre altele, să modifice măsurile adoptate de Uniune în temeiul regulamentului de bază pentru a lua în considerare interpretările juridice formulate într-un raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor din cadrul OMC cu privire la o măsură necontestată, dacă consideră acest lucru oportun.

Prin urmare, în cazul în care ancheta de reexaminare inițiată prin prezentul aviz de deschidere ar conduce la modificarea măsurilor antidumping în vigoare, Comisia consideră că articolul 2 menționat mai sus constituie un temei juridic pentru respectarea interpretărilor juridice formulate de Organul de apel al OMC în litigiul menționat anterior. În mod concret, acest lucru ar presupune că, dacă un producător-exportator s-ar face cunoscut în termenul specificat mai sus și ar coopera pe deplin prin furnizarea tuturor informațiilor relevante, însă nu ar solicita TI sau l-ar solicita, însă s-ar dovedi că nu îndeplinește criteriile aferente, articolul 2 menționat mai sus din regulamentul de abilitare ar putea servi, în situații justificate în mod corespunzător, ca temei juridic pentru stabilirea unei taxe individuale pentru producătorul-exportator în cauză. În examinarea acestui aspect, Comisia va ține seama de argumentația Organului de apel în litigiul menționat anterior și în special de elementele prezentate la punctele 371-384 din raportul acestuia.

Operatorii care obțin o taxă individuală pe baza acestei părți din prezentul aviz de deschidere trebuie să cunoască faptul că, în urma constatărilor, ar putea rezulta o creștere a taxei în comparație cu cea aplicabilă în cazul în care nu ar fi fost stabilită nicio taxă individuală.


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Dumpingul este practica vânzării unui produs destinat exportului (denumit în continuare „produsul în cauză”) la un preț aflat sub „valoarea normală” a acestuia. Valoarea normală se consideră, de obicei, a fi un preț comparabil pentru produsul „similar” pe piața internă a țării vizate. Prin termenul „produs similar” se înțelege un produs care este asemănător în toate privințele produsului în cauză sau, în absența unui astfel de produs, un produs care se aseamănă foarte mult cu produsul în cauză.

(3)  JO L 228, 9.9.1993, p. 1.

(4)  JO L 16, 18.1.1997, p. 55.

(5)  JO L 17, 21.1.1997, p. 17.

(6)  JO L 183, 14.7.2005, p. 1.

(7)  JO L 55, 28.2.2008, p. 1.

(8)  JO L 261, 6.10.2011, p. 2.

(9)  A se vedea nota de subsol nr. 2.

(10)  Un producător-exportator este orice societate comercială din țara în cauză care produce și exportă pe piața Uniunii produsul care face obiectul reexaminării, fie direct, fie prin terți, inclusiv prin orice societate afiliată implicată în producția, vânzarea pe piața internă sau exportarea produsului în cauză.

(11)  În temeiul articolului 9 alineatul (6) din regulamentul de bază, nu se ține cont de marjele nule și de minimis și nici de marjele stabilite în conformitate cu circumstanțele descrise la articolul 18 din regulamentul de bază.

(12)  Producătorii-exportatori trebuie să demonstreze în special că: (i) deciziile comerciale și costurile sunt rezultatul condițiilor de piață, fără o intervenție semnificativă a statului; (ii) întreprinderile utilizează un singur set clar de evidențe contabile de bază, care fac obiectul unui audit independent în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate și care sunt utilizate în toate scopurile; (iii) nu există denaturări semnificative preluate de la sistemul anterior de economie planificată; (iv) legile privind falimentul și proprietatea garantează securitatea și stabilitatea juridică; și (v) operațiile de schimb valutar sunt efectuate la cursul de schimb al pieței.

(13)  Producătorii-exportatori trebuie să demonstreze în special că: (i) în cazul unor societăți comerciale controlate total sau parțial de străini sau în cazul unor întreprinderi comune, exportatorii pot să repatrieze capitalurile și profiturile; (ii) prețurile de export, cantitățile exportate, precum și termenii și condițiile de vânzare sunt stabilite în mod liber; (iii) majoritatea acțiunilor aparține unor persoane private. Funcționarii publici care fac parte din consiliul de administrație sau care dețin funcții-cheie de conducere sunt în minoritate sau trebuie demonstrat că societatea comercială este, cu toate acestea, suficient de independentă de intervenția statului; (iv) operațiunile de schimb valutar sunt efectuate la cursul de schimb al pieței; și (v) intervenția statului nu este de natură să permită eludarea măsurilor în cazul în care exportatorii individuali beneficiază de niveluri diferite ale taxei.

(14)  Numai importatorii neafiliați producătorilor-exportatori pot fi incluși în eșantion. Importatorii afiliați producătorilor-exportatori trebuie să completeze anexa I la chestionarul pentru producătorii-exportatori în cauză. În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, persoanele sunt considerate a fi afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau Consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte și invers; (b) au calitatea de asociați, din punct de vedere juridic; (c) una este angajatul celeilalte; (d) o persoană posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate, în mod direct sau indirect, de un terț; (g) împreună controlează, direct sau indirect, o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele se consideră ca aparținând aceleiași familii numai dacă sunt legate prin oricare dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(15)  Datele furnizate de importatorii neafiliați pot fi, de asemenea, utilizate în legătură cu aspecte ale prezentei anchete, altele decât stabilirea dumpingului.

(16)  Prin prejudiciu se înțelege un prejudiciu material adus industriei din Uniune, riscul producerii unui prejudiciu material industriei din Uniune sau o întârziere semnificativă în crearea unei astfel de industrii.

(17)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(18)  În cazul în care se consideră că este necesară eșantionarea producătorilor-exportatori, va fi stabilită o taxă antidumping individuală numai pentru producătorii-exportatori care: (i) au fost incluși în compoziția eșantionului sau; (ii) pentru care a fost stabilită o marjă de dumping individuală, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(19)  JO L 201, 26.7.2001, p. 10.


ANEXA A

Image

Image


ANEXA B

Image

Image


ANEXA C

Image

Image


9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/23


Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumiți electrozi din tungsten originari din Republica Populară Chineză

2012/C 71/08

În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (1) a măsurilor antidumping în vigoare aplicabile importurilor de anumiți electrozi din tungsten originari din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „țara în cauză”), Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a primit o cerere de reexaminare, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (2) (denumit în continuare „regulamentul de bază”).

1.   Cererea de reexaminare

Cererea a fost introdusă la 12 decembrie 2011 de către Eurométaux (denumit în continuare „solicitantul”) în numele unui producător din Uniune care reprezintă o proporție majoră, în acest caz de peste 50 %, din producția Uniunii de anumiți electrozi din tungsten.

2.   Produsul care face obiectul reexaminării

Produsul care face obiectul reexaminării constă în electrozi de sudură din tungsten, inclusiv bare și tije din tungsten pentru electrozi de sudură, cu un conținut de tungsten, în greutate, mai mare sau egal cu 94 %, alții decât cei simplu obținuți prin sinterizare, tăiați la lungime sau nu, originari din Republica Populară Chineză (denumiți în continuare „produsul care face obiectul reexaminării”), încadrați în prezent la codurile NC ex 8101 99 10 și ex 8515 90 00 (coduri TARIC 8101991010 și 8515900010).

3.   Măsurile existente

Măsurile aflate în prezent în vigoare constau într-o taxă antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 260/2007 al Consiliului (3).

4.   Motivele reexaminării efectuate în perspectiva expirării măsurilor

Solicitantul a furnizat suficiente elemente de probă care susțin faptul că expirarea măsurilor ar determina probabil continuarea dumpingului și a prejudiciului.

4.1.   Afirmația privind probabilitatea continuării dumpingului

Având în vedere dispozițiile articolului 2 alineatul (7) din regulamentul de bază, solicitantul a stabilit valoarea normală pentru producătorii-exportatori din Republica Populară Chineză care nu au beneficiat de tratament de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în cursul anchetei care a condus la instituirea măsurilor în vigoare, pe baza prețurilor de vânzare practicate într-o țară cu o economie de piață corespunzătoare, menționată la punctul 5.1.3. Pentru societățile care au beneficiat de tratament de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață în cursul anchetei, valoarea normală a fost stabilită pe baza unei valori normale construite în Republica Populară Chineză. Afirmația privind continuarea dumpingului se bazează pe o comparație a valorii normale, astfel cum este determinată în tezele anterioare, cu prețurile la export ale produsului care face obiectul reexaminării în momentul vânzării acestuia la export către Uniune.

Calculate pe această bază, marjele de dumping sunt semnificative.

4.2.   Afirmația privind probabilitatea continuării prejudiciului

Se afirmă, de asemenea, că importurile produsului care face obiectul reexaminării provenind din Republica Populară Chineză au continuat să intre în cantități importante și să cauzeze un prejudiciu industriei din Uniune.

Elementele de probă prima facie furnizate de solicitant arată că volumul și prețurile produsului importat care face obiectul reexaminării au continuat, pe lângă alte consecințe, să aibă un impact negativ asupra cantităților vândute, a nivelului prețurilor practicate și a cotei de piață deținute de industria din Uniune, generând efecte negative semnificative asupra performanței globale și a situației financiare a industriei din Uniune.

În plus, solicitantul afirmă că, dacă s-ar permite expirarea măsurilor, orice creștere a importurilor la prețuri de dumping din țara în cauză ar avea ca efect probabil cauzarea unui prejudiciu suplimentar industriei din Uniune. În acest sens, solicitantul a adus elemente de probă conform cărora, dacă s-ar permite expirarea măsurilor, este probabil să crească nivelul actual al importurilor produsului care face obiectul reexaminării din cauza existenței unei capacități neutilizate în țara în cauză.

5.   Procedură

Întrucât a stabilit, în urma consultării Comitetului consultativ, că există elemente de probă suficiente care să justifice deschiderea unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, Comisia deschide prin prezentul aviz o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

Ancheta va stabili dacă expirarea măsurilor poate sau nu să ducă la continuarea sau la reapariția dumpingului și a prejudiciului.

5.1.   Procedura pentru determinarea probabilității unei continuări sau reapariții a dumpingului

5.1.1.   Anchetarea producătorilor-exportatori

Producătorii-exportatori (4) ai produsului care face obiectul reexaminării din țara în cauză sunt invitați să participe la această anchetă de reexaminare.

Având în vedere numărul potențial mare de producători-exportatori din Republica Populară Chineză implicați în această procedură și pentru a încheia ancheta în termenele regulamentare, Comisia poate limita ancheta la un număr rezonabil de producători-exportatori care vor fi supuși anchetei, prin constituirea unui eșantion (acest proces este denumit și „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să constituie un eșantion, toți producătorii-exportatori sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile respective trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor, care sunt solicitate în anexa A la prezentul aviz.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru constituirea eșantionului de producători-exportatori, Comisia va contacta, de asemenea, autoritățile din Republica Populară Chineză și poate contacta orice asociație cunoscută de producători-exportatori.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice altă informație relevantă referitoare la constituirea eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate mai sus, trebuie să facă acest lucru în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

În cazul în care este necesar un eșantion, producătorii-exportatori pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de exporturi către Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării, care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada de timp disponibilă. Toți producătorii-exportatori cunoscuți, autoritățile țării în cauză și asociațiile de producători-exportatori vor fi notificați de către Comisie prin intermediul autorităților țării în cauză, după caz, cu privire la societățile incluse în componența eșantionului.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru ancheta referitoare la producători-exportatori, Comisia va trimite chestionare producătorilor-exportatori selectați pentru a face parte din eșantion, oricărei asociații cunoscute de producători-exportatori, precum și autorităților din țara în cauză.

Toți producătorii-exportatori care au fost selectați pentru a face parte din eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării privind constituirea eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Chestionarul va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) producătorului-exportator, activitățile societății (societăților) legate de produsul care face obiectul reexaminării, costurile de producție, vânzările produsului care face obiectul reexaminării pe piața internă a țării în cauză și vânzările către Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării.

Societățile care au fost de acord cu posibila lor includere în eșantion, dar nu au fost selectate să facă parte din eșantion sunt considerate a fi cooperante (denumite în continuare „producători-exportatori cooperanți neincluși în eșantion”).

5.1.2.   Anchetarea importatorilor neafiliați  (5)  (6)

Importatorii neafiliați ai produsului care face obiectul reexaminării din Republica Populară Chineză către Uniune sunt invitați să participe la această anchetă.

Având în vedere numărul potențial mare al importatorilor neafiliați implicați în această procedură și pentru a finaliza ancheta în termenele regulamentare, Comisia poate limita în mod rezonabil numărul de importatori neafiliați care vor fi supuși anchetei, prin constituirea unui eșantion (acest proces este denumit, de asemenea, „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să constituie eșantionul, toți importatorii independenți sau reprezentanții care acționează în numele lor sunt invitați să se facă cunoscuți Comisiei. Părțile trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile privind societatea (societățile) lor, solicitate în anexa B la prezentul aviz.

În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru constituirea eșantionului de importatori neafiliați, Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociație de importatori cunoscută.

Toate părțile interesate care doresc să transmită orice altă informație relevantă referitoare la constituirea eșantionului, cu excepția informațiilor solicitate mai sus, trebuie să facă acest lucru în termen de 21 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

În cazul în care este necesar un eșantion, importatorii pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării, care poate fi examinat în mod rezonabil în perioada de timp disponibilă. Toți importatorii neafiliați cunoscuți și toate asociațiile de importatori cunoscute vor fi notificați de către Comisie cu privire la societățile selectate pentru a face parte din eșantion.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru anchetă, Comisia va trimite chestionare importatorilor neafiliați incluși în eșantion, precum și tuturor asociațiilor de importatori cunoscute. Părțile respective trebuie să transmită un chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării privind constituirea eșantionului, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Chestionarul va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) acestora, activitățile societății (societăților) cu privire la produsul care face obiectul reexaminării și la vânzările produsului care face obiectul reexaminării.

5.1.3.   Selectarea unei țări terțe cu economie de piață

În ancheta precedentă, Statele Unite ale Americii au fost utilizate în calitate de țară cu economie de piață corespunzătoare în vederea stabilirii valorii normale pentru Republica Populară Chineză. Comisia intenționează să utilizeze din nou Statele Unite ale Americii în acest scop. Părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile cu privire la oportunitatea alegerii acestei țări. Aceste observații trebuie să parvină Comisiei în termen de 10 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.2.   Procedura de stabilire a probabilității continuării sau reapariției prejudiciului și de anchetare a producătorilor din Uniune

Producătorii din Uniune ai produsului care face obiectul reexaminării sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.

Pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare pentru ancheta sa cu privire la producătorii din Uniune, Comisia va trimite chestionare producătorilor cunoscuți din Uniune sau producătorilor reprezentativi din Uniune și oricărei asociații de producători din Uniune cunoscute. Toți producătorii din Uniune și toate asociațiile producătorilor din Uniune sunt invitați să contacteze Comisia imediat, de preferință prin e-mail, cel târziu în 15 zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, pentru a se face cunoscute și pentru a solicita un chestionar.

Producătorii din Uniune și asociațiile producătorilor din Uniune trebuie să transmită chestionarul completat în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel. Chestionarul completat va conține informații privind, printre altele, structura societății (societăților) acestora, situația financiară a societății (societăților), activitățile societății (societăților) legate de produsul care face obiectul reexaminării, costul de producție și vânzările produsului care face obiectul reexaminării.

5.3.   Procedura de evaluare a interesului Uniunii

În cazul în care se confirmă probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului și prejudiciului, se va decide, în temeiul articolului 21 din regulamentul de bază, dacă menținerea măsurilor antidumping nu ar fi contrară interesului Uniunii. Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative, precum și organizațiile de consumatori reprezentative sunt invitați/invitate să se facă cunoscuți/cunoscute în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Pentru a participa la anchetă, organizațiile reprezentative de consumatori trebuie să demonstreze, respectând același termen, că există o legătură obiectivă între activitățile lor și produsul care face obiectul reexaminării.

Părțile care se fac cunoscute în termenul specificat mai sus pot furniza Comisiei informații privind interesul Uniunii în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Aceste informații pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea unui chestionar pregătit de Comisie. În orice caz, informațiile transmise în conformitate cu articolul 21 vor fi luate în considerare numai dacă sunt susținute de elemente de probă concrete, prezentate în momentul transmiterii informațiilor.

5.4.   Alte informații prezentate în scris

Sub rezerva dispozițiilor prezentului aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își facă cunoscute punctele de vedere, să transmită informații și să furnizeze elemente de probă în sprijinul acestora. Dacă nu se prevede altfel, aceste informații și elemente de probă trebuie să parvină Comisiei în termen de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.5.   Posibilitatea de audiere de către serviciile de anchetă ale Comisiei

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Orice solicitare de audiere ar trebui să fie formulată în scris și ar trebui să se precizeze motivele acesteia. Pentru audierile privind aspectele referitoare la etapa inițială a anchetei, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, solicitarea de audiere ar trebui să fie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

5.6.   Instrucțiuni de transmitere a observațiilor scrise și de trimitere a chestionarelor completate și a corespondenței

Toate informațiile prezentate în scris, inclusiv informațiile solicitate prin prezentul aviz, chestionarele completate și corespondența părților interesate, furnizate cu titlu confidențial, trebuie să poarte mențiunea „Limited” („Acces limitat”) (7).

Părților interesate care transmit informații cu mențiunea „Limited” li se solicită să furnizeze rezumate ale acestora cu caracter neconfidențial, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, care vor purta mențiunea „For inspection by interested parties” („Versiune destinată consultării de către părțile interesate”). Aceste rezumate trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a substanței informațiilor transmise cu titlu confidențial. Dacă o parte interesată care transmite informații confidențiale nu furnizează un rezumat neconfidențial în formatul și la calitatea solicitate, informațiile confidențiale respective pot să nu fie luate în considerare.

Se solicită părților interesate să transmită toate documentele și cererile în format electronic (informațiile neconfidențiale transmise prin e-mail, cele confidențiale pe CD-R/DVD) și să indice numele, adresa, adresa de e-mail, numerele de telefon și de fax ale părții interesate. Cu toate acestea, toate împuternicirile, certificările semnate și orice actualizare a acestora, care însoțesc răspunsurile la chestionar, se transmit pe suport de hârtie, și anume prin poștă sau prin înmânare directă, la adresa de mai jos. În cazul în care o parte interesată nu poate să transmită informațiile și cererile sale în format electronic, ea trebuie să contacteze imediat Comisia în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul de bază. Pentru informații suplimentare privind corespondența cu Comisia, părțile interesate pot consulta pagina de internet relevantă de pe site-ul internet al Direcției Generale Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa de corespondență a Comisiei este următoarea:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(a se utiliza de către producătorii-exportatori, importatorii afiliați, asociațiile și reprezentanții Republicii Populare Chineze, precum și de către producătorii din țara terță cu economie de piață); și

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(a se utiliza de către producătorii din Uniune, importatorii neafiliați, utilizatorii, consumatorii, asociațiile din Uniune).

6.   Lipsa cooperării

În cazul în care o parte interesată refuză accesul la informațiile necesare sau nu le furnizează în termenul prevăzut sau în cazul în care obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări provizorii sau definitive, pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.

Dacă se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, aceste informații pot să nu fie luate în considerare și se pot utiliza datele disponibile.

În cazul în care o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, prin urmare, concluziile sunt stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul anchetei poate fi mai puțin favorabil acelei părți decât în cazul în care aceasta ar fi cooperat.

7.   Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor al Direcției Generale Comerț. Consilierul-auditor acționează drept intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor analizează cererile de consultare a dosarului, controversele cu privire la caracterul confidențial al documentelor, solicitările de prelungire a termenelor și cererile de audiere transmise de părțile terțe. Consilierul-auditor poate organiza o audiere a unei anumite părți interesate și poate acționa drept mediator pentru a asigura respectarea deplină a dreptului la apărare al părților interesate.

Orice solicitare de audiere de către consilierul-auditor trebuie să fie transmisă în scris și să precizeze motivele solicitării. Pentru audierile privind aspectele referitoare la etapa inițială a anchetei, solicitarea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ulterior, solicitarea de audiere trebuie să fie transmisă în termenele specifice stabilite de Comisie în comunicarea sa cu părțile.

Consilierul-auditor va oferi, de asemenea, posibilitatea organizării unei audieri a părților implicate care să permită prezentarea punctelor de vedere divergente și a contraargumentelor privind aspecte referitoare, printre altele, la probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului și a prejudiciului și la interesul Uniunii.

Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de pe site-ul internet al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Calendarul anchetei

În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta va fi încheiată în termen de 15 luni de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

9.   Posibilitatea de a solicita o reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază

Având în vedere că prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor este deschisă în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, concluziile sale nu vor conduce la modificarea nivelului măsurilor în vigoare, ci la abrogarea sau menținerea măsurilor respective, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din regulamentul de bază.

Dacă oricare dintre părțile interesate consideră că este necesară o reexaminare a nivelului măsurilor pentru a permite o eventuală modificare (creștere sau reducere) a nivelului măsurilor, partea în cauză poate solicita o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

Părțile care doresc să solicite o astfel de reexaminare, care ar fi efectuată independent de reexaminarea efectuată în perspectiva expirării măsurilor menționată în prezentul aviz, pot contacta Comisia la adresa menționată anterior.

10.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (8).


(1)  JO C 169, 9.6.2011, p. 14.

(2)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(3)  JO L 72, 13.3.2007, p. 1.

(4)  Un producător-exportator este orice societate comercială din țara în cauză care produce și exportă pe piața Uniunii produsul care face obiectul reexaminării, fie direct, fie prin terți, inclusiv prin orice societate afiliată implicată în producția, vânzarea pe piața internă sau exportarea produsului care face obiectul reexaminării.

(5)  Numai importatorii neafiliați producătorilor-exportatori pot fi incluși în eșantion. Importatorii afiliați producătorilor-exportatori trebuie să completeze anexa I la chestionarul pentru producătorii-exportatori în cauză. În conformitate cu articolul 143 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei referitor la punerea în aplicare a Codului vamal comunitar, persoanele sunt considerate afiliate numai dacă: (a) una dintre ele face parte din conducerea sau Consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte și invers; (b) au calitatea de asociați, din punct de vedere juridic; (c) una este angajatul celeilalte; (d) o persoană posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt controlate, în mod direct sau indirect, de un terț; (g) împreună controlează, direct sau indirect, o a treia persoană; sau (h) sunt membre ale aceleiași familii. Persoanele se consideră ca aparținând aceleiași familii numai dacă sunt legate prin oricare dintre următoarele relații: (i) soț și soție; (ii) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul I; (iii) frați și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți, în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate (JO L 253, 11.10.1993, p. 1). În acest context, prin „persoană” se înțelege orice persoană fizică sau juridică.

(6)  Datele furnizate de importatorii neafiliați pot fi, de asemenea, utilizate în legătură cu aspecte ale prezentei anchete, altele decât stabilirea dumpingului.

(7)  Un document cu mențiunea „Limited” („Acces limitat”) este un document considerat confidențial, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 343, 22.12.2009, p. 51) și al articolului 6 din Acordul OMC privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT 1994 (Acordul antidumping). Este, de asemenea, un document protejat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


ANEXA A

Image

Image


ANEXA B

Image

Image


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/32


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 71/09

1.

La data de 5 martie 2012, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1) o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderile Sortiva B.V. („Sortiva”, Țările de Jos) și Remondis Nederland B.V. („Remondis”, Țările de Jos) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderilor Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K”, Țările de Jos) și Stam Papier-Recycling B.V. („Stam”, Țările de Jos), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Remondis: colectarea, separarea și trierea de hârtie, carton și alte fluxuri de deșeuri;

în cazul întreprinderii Sortiva: separarea, sortarea și reciclarea fluxurilor de deșeuri nepericuloase, cum ar fi lemnul și molozul;

în cazul întreprinderii Sortiva P&K: separarea și sortarea hârtiei și a cartonului;

în cazul întreprinderii Stam: colectarea, separarea și sortarea hârtiei și a cartonului, precum și distrugerea de arhive.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


ALTE ACTE

Comisia Europeană

9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/33


Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

2012/C 71/10

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de modificare în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

CERERE DE MODIFICARE

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

CERERE DE MODIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 9

„CARNE MARINHOA”

NR. CE: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării:

Denumirea produsului

Image

Descrierea produsului

Image

Aria geografică

Image

Dovada de origine

Metoda de obținere

Legătura

Image

Etichetarea

Cerințele naționale

Altele (de precizat)

2.   Tipul modificării (modificărilor):

Modificare a documentului unic sau a fișei-rezumat

Image

Modificare a caietului de sarcini al DOP sau al IGP înregistrate, pentru care nu s-a publicat niciun document unic și nicio fișă-rezumat

Modificare a caietului de sarcini care nu generează nicio modificare a documentului unic publicat [articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

Modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a adoptării unor măsuri sanitare sau fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

3.   Modificare/modificări:

3.1.   Descrierea produsului:

Se urmărește comercializarea produsului „Carne Marinhoa” în funcție de categoria de vârstă și greutate din legislația în vigoare și pe baza greutății reale a animalelor la sacrificare, în cadrul ameliorării genetice realizate cu scopul de a acorda prioritate funcției „carne” în raport cu funcția „muncă”.

Diferitele denumiri ale claselor de produse în funcție de vârstă și greutatea animalelor la sacrificare sunt conforme cu legislația în vigoare.

3.2.   Aria geografică:

Crescătorii din municipalitățile Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho și Soure, care sunt limitrofe ariei geografice de producere a „Carne Marinhoa” au solicitat grupului de producători care administrează denumirea de origine (Agrupamento de Produtores Gestor da Denominação de Origem) extinderea acestei arii, având în vedere că toate condițiile necesare pentru obținerea produsului, în special în ceea ce privește alimentația, practicile de creștere a animalelor, densitatea animalelor, sistemul de exploatare, rasa asociată și tradiția sunt îndeplinite. De fapt, se constată că, în aceste municipalități, condițiile edafoclimatice, tehnicile de creștere, densitatea șeptelului, flora dominantă, rasa Marinhão în sine, practicile agricole și sistemul de exploatare și de alimentare sunt foarte asemănătoare sau chiar identice și că aceste municipalități gestionează deci un produs cu caracteristici fizice, chimice și senzoriale identice în toate aspectele cu „Carne Marinhoa”.

3.3.   Dovada de origine:

Se urmărește aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 510/2006 și ale Regulamentului (CE) nr. 1898/2006 în ceea ce privește dovada originii, indicând cu mai multă claritate și mai explicit procedeele pe care crescătorii și unitățile de sacrificare, tranșare și condiționare trebuie să le implementeze pentru a obține garanții în ceea ce privește originea geografică a produsului.

3.4.   Etichetarea:

Dispozițiile anterioare sunt îmbunătățite și clarificate și se urmărește obținerea aprobării pentru dispoziții care împiedică exploatarea de către terți a valorii și a prestigiului denumirii de origine, interzicând asocierea DOP cu nume de distribuitori și alți agenți. Totuși, nu se interzice înscrierea unor astfel de mențiuni pe eticheta produsului.

În plus, în întregul caiet de sarcini au fost aduse câteva îmbunătățiri în ceea ce privește redactarea și la nivel lingvistic.

DOCUMENT UNIC

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„CARNE MARINHOA”

NR. CE: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denumire:

„Carne Marinhoa”

2.   Statul membru sau țara terță:

Portugalia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar:

3.1.   Tipul de produs:

Clasa 1.1.

Carne proaspătă (și organe comestibile proaspete)

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1:

Este vorba despre o carne foarte fragedă și suculentă, provenită de la bovine din rasa Marinhão, care se caracterizează printr-o corpolență puternică și botul lung. Carnea acestei rase are o culoare care variază de la roz-pal la vițel, la roșu-închis la animalele adulte; consistența este fermă și ușor umedă, de unde și suculența. Culoarea grăsimii variază și ea de la alb la galben, în funcție de vârsta animalelor. Această carne poate fi comercializată sub următoarele forme:

vițel: carcase sau bucăți provenite de la animale sacrificate cel târziu la vârsta de opt luni și a căror carcasă cântărește între 70 kg și 180 kg;

mânzat: carcase sau bucăți provenite de la animale sacrificate între 8 și 12 luni; greutatea maximă a carcasei este de 240 kg;

tăuraș: carcase sau bucăți provenite de la masculi sau femele sacrificate între 12 și 30 de luni; greutatea carcasei depășește 180 kg;

vacă: carcase sau bucăți provenite de la femele cu vârsta mai mare de 30 de luni; greutatea carcasei depășește 220 kg;

taur: carcase sau bucăți provenite de la masculi cu vârsta mai mare de 30 de luni; greutatea carcasei depășește 220 kg.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate):

Nu se aplică.

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală):

Creșterea bovinelor din rasa Marinhão, așa cum se practică în prezent în aria geografică în cauză, se bazează pe o alimentație tradițională care are loc pe pășuni naturale, ce abundă în această regiune.

Când se află la grajduri, în funcție de anotimp, animalele sunt hrănite cu raigras, porumb (frunze), paie de cereale și fân, provenite din exploatația agricolă sau din exploatațiile din regiune.

De asemenea, există obiceiul de a da animalelor „făinuri” pe bază de porumb, orez și alte cereale, produse în exploatația agricolă, precum și subproduse de origine vegetală existente în exploatație.

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să aibă loc în aria geografică delimitată:

Animalele din care provine „Carne Marinhoa” trebuie să fie născute, crescute și sacrificate în aria geografică definită, trebuie să fie înscrise în Registrul de nașteri și să provină din părinți înscriși în Registrul genealogic al rasei Marinhão.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.:

3.7.   Norme specifice privind etichetarea:

Oricare ar fi forma de prezentare comercială, eticheta trebuie să poate obligatoriu mențiunea „Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida”, marca de conformitate aplicată într-un mod inviolabil sau indelebil, precum și logoul denumirii „Carne Marinhoa”.

Image

Este interzis să se adauge la denumirea de vânzare „Carne Marinhoa – DOP” orice altă indicație sau mențiune, nici măcar mărci de distribuitor sau de alt tip, deși acestea pot să figureze pe etichetă.

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice:

Aria geografică în care se nasc, sunt crescute și sacrificate animalele de la care provine „Carne Marinhoa” este următoarea: municipalitățile Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure și Vagos la care se adaugă comunele Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta și Palmaz din municipalitatea Oliveira de Azeméis.

5.   Legătura cu aria geografica:

5.1.   Specificitatea ariei geografice:

Aria geografică este una dintre zonele cele mai fertile din Portugalia care cuprinde bazinele hidrografice ale râurilor Vouga, Águeda și Antuã. Zona Marinha se caracterizează prin soluri suficient de mlăștinoase, cu straturi de apă de mică adâncime, foarte fertile și propice culturilor de plante furajere. În zonele mai puțin umede predomină culturile de cereale, în special de porumb. Caracteristicile acestor soluri au făcut dificilă mecanizarea, de unde și nevoia de a folosi o bovină de statură înaltă, capabilă să lucreze pe terenuri dificile, aleasă atât în funcție de capacitatea de muncă, cât și pentru carne.

Condițiile existente permit animalelor să pască liber pe parcele mici de teren sau să fie hrănite din producțiile de furaje sau de cereale.

5.2.   Specificitatea produsului:

Bovinele din rasa Marinhão, foarte bine adaptate în regiune, au fost inițial aduse în zonă pentru dubla lor funcție: muncă și carne. În prezent, deși s-au păstrat culturile și alimentația tradițională, bovinele nu mai sunt folosite pentru muncă, iar ameliorarea rasei s-a axat, așadar, pe ameliorarea calităților sale de a produce carne.

Bovinele din rasa Marinhão au o conformație și indici corporali compatibili cu solurile dificile din regiune și cu sistemul de creștere specific adaptat acestor condiții.

Carcasele obținute în acest sistem de producție sunt de talie relativ mare. Carnea obținută după tranșarea acestor carcase are o culoare care variază de la roz-pal, la vițel, la roșu-închis la animalele adulte; consistența este fermă și ușor umedă. Culoarea grăsimii variază de la alb la galben, în funcție de vârsta animalelor.

Este o carne foarte suculentă și gustoasă.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP):

Condițiile edafoclimatice din regiunea de producție, precum și caracteristicile rasei și tipul de hrană, compusă din elemente de origine naturală, au dat naștere unor animale de dimensiune medie spre mare, ale căror carcase, uneori grele pentru vârsta sacrificării, prezintă puțină grăsime în și pe carcase, dar și caracteristici senzoriale deosebite, frăgezime și suculență, gust pronunțat, textură fermă și consistență agreabilă la mestecat și mai ales o aromă și un gust caracteristice, de o intensitate moderată, care se datorează în întregime mediului și alimentației naturale obținute pe pășuni sau la grajd.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini:

[Articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.