ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.083.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 83

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
17 martie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 083/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2011/C 083/02

Decizia Consiliului din 7 martie 2011 de modificare a Deciziei Consiliului din 22 noiembrie 2010 privind numirea membrilor și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă

2

2011/C 083/03

Decizia Consiliului din 7 martie 2011 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului consultativ pentru coordonarea sistemelor de securitate socială pentru Irlanda, Franța și Țările de Jos

3

2011/C 083/04

Decizia Consiliului din 7 martie 2011 de numire a membrilor și a supleanților provenind din Grecia, Franța, Italia, Ungaria și Slovacia în cadrul consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

4

 

Comisia Europeană

2011/C 083/05

Rata de schimb a monedei euro

5

2011/C 083/06

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 din Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozițiile referitoare la orarul de vară – Orar pentru perioada de vară

6

 

Curtea de Conturi

2011/C 083/07

Raportul special nr. 14/2010 Gestionarea de către Comisie a sistemului de controale sanitar-veterinare la importurile de carne după reformele legislației din domeniul igienei din 2004

7

 

INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

Autoritatea de Supraveghere a AELS

2011/C 083/08

Informații comunicate de statele AELS privind ajutoarele de stat acordate în temeiul actului la care se face referire în anexa XV punctul 1 litera (j) din Acordul privind SEE [Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)]

8

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisia Europeană

2011/C 083/09

Avizul Comisiei privind părțile scutite, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei privind autorizarea scutirii importurilor de anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză în ceea ce privește extinderea, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 71/97 al Consiliului, a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, menținute prin Regulamentul (CE) nr. 1524/2000 al Consiliului și modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 al Consiliului: modificarea denumirilor și adreselor anumitor părți scutite

10

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2011/C 083/10

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

13

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2011/C 083/11

Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

14

2011/C 083/12

Comunicare în atenția lui Doku Khamatovich Umarov, care a fost adăugat pe lista menționată la articolele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 260/2011 al Comisiei

18

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 83/01

La data de 10 martie 2011, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32011M6019. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/2


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 martie 2011

de modificare a Deciziei Consiliului din 22 noiembrie 2010 privind numirea membrilor și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă

2011/C 83/02

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (1), în special articolul 8,

întrucât:

(1)

Prin decizia sa din 22 noiembrie 2010 (2) (denumită în continuare „decizia”), Consiliul a numit membrii și membrii supleanți în cadrul Consiliului de conducere al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru perioada cuprinsă între 8 noiembrie 2010 și 7 noiembrie 2013.

(2)

La 23 noiembrie 2010, International Trade Union House (Casa Sindicală Internațională) a informat Secretariatul General asupra unei erori survenite la numirea membrului și a membrului supleant din Belgia în cadrul Consiliului de conducere, ca reprezentanți ai organizațiilor sindicale.

(3)

Eroarea apare în textul original al deciziei semnate de președinte și figurează în toate limbile oficiale.

(4)

Prin urmare, decizia ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În lista II de la articolul 1 din Decizia Consiliului din 22 noiembrie 2010, numele membrului și al membrului supleant din Belgia se înlocuiesc cu următorul text:

„II.   REPREZENTANȚII ORGANIZAȚIILOR SINDICALE

Țara

Membri

Supleanți

Belgia

Domnul Herman FONCK

Domnul François PHILIPS”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

CZOMBA S.


(1)  JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(2)  JO C 322, 27.11.2010, p. 3.


17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/3


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 martie 2011

de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului consultativ pentru coordonarea sistemelor de securitate socială pentru Irlanda, Franța și Țările de Jos

2011/C 83/03

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1), în special articolul 75,

având în vedere listele de candidați prezentate Consiliului de către guvernele statelor membre,

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004 a fost instituit Comitetul consultativ pentru coordonarea sistemelor de securitate socială.

(2)

Prin decizia sa din 21 octombrie 2010 (2), Consiliul a numit membrii și supleanții Comitetului consultativ pentru coordonarea sistemelor de securitate socială pentru perioada 20 octombrie 2010-19 octombrie 2015, cu excepția anumitor membri.

(3)

Guvernele Irlandei, Franței și Țărilor de Jos au prezentat candidaturi pentru o serie de posturi vacante,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sunt numiți în calitate de membri și supleanți în cadrul Comitetului consultativ pentru coordonarea sistemelor de securitate socială pentru Irlanda, Franța și Țările de Jos, pentru perioada care se încheie la 19 octombrie 2015:

I.   REPREZENTANȚI AI GUVERNELOR

Țara

Membri

Supleanți

Irlanda

Doamna Anne McMANUS

Domnul Tim RYAN

Țările de Jos

Doamna A.A.J. VRIJ

Domnul A.G. BLOEMHEUVEL


II.   REPREZENTANȚI AI ORGANIZAȚIILOR SINDICALE

Țara

Membri

Supleanți

Irlanda

Domnul Stellan HARMANSSON

Domnul Eamonn DEVOY

Țările de Jos

Domnul G. VELDHUIS

Domnul H. DE GEUS


III.   REPREZENTANȚI AI ORGANIZAȚIILOR PATRONALE

Țara

Membri

Supleanți

Irlanda

Doamna Claire JONES

Doamna Jean WINTERS

Franța

Doamna Emilie MARTINEZ

Doamna Marie-Christine FAUCHOIS

Țările de Jos

Doamna L.M. VAN EMBDEN ANDRES

Domnul R. BLAAKMAN

Articolul 2

Consiliul va numi membrii și supleanții încă nenominalizați la o dată ulterioară.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

CZOMBA S.


(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO C 290, 27.10.2010, p. 5.


17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/4


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 martie 2011

de numire a membrilor și a supleanților provenind din Grecia, Franța, Italia, Ungaria și Slovacia în cadrul consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

2011/C 83/04

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind crearea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (1), în special articolul 6,

având în vedere listele cu candidaturi prezentate Consiliului de guvernele statelor membre și de organizațiile lucrătorilor și organizațiile patronale,

întrucât:

(1)

Prin decizia sa din 22 noiembrie 2010 (2), Consiliul a numit membrii și supleanții consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru perioada 1 decembrie 2010-30 noiembrie 2013, cu excepția anumitor membri.

(2)

Guvernele Greciei, Franței, Italiei, Ungariei și Slovaciei și organizațiile lucrătorilor au prezentat candidaturi pentru o serie de posturi vacante,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta, următoarele persoane sunt numite membri și supleanți în cadrul consiliului de conducere al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru perioada care se încheie la 30 noiembrie 2013:

I.   REPREZENTANȚI AI GUVERNELOR

Țara

Membri

Supleanți

Italia

Domnul Michele TIRABOSCHI

Domnul Francesco CIPRIANI

Ungaria

 

Doamna Eszter ENYEDI

Slovacia

Doamna Lilit MAMIKONYAN

Doamna Silvia GREGORCOVÁ


II.   REPREZENTANȚI AI ORGANIZAȚIILOR LUCRĂTORILOR

Țara

Membri

Supleanți

Grecia

Domnul Alexandros KALIVIS

Domnul Konstantinos ISSYCHOS

Franța

 

Domnul Jean Jacques DANIS

Ungaria

 

Domnul László GYIMESI

Articolul 2

Membrii care nu au fost încă numiți se vor numi de către Consiliu la o dată ulterioară.

Articolul 3

Prezenta decizie întră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

CZOMBA S.


(1)  JO L 139, 30.5.1975, p. 1.

(2)  JO C 322, 27.11.2010, p. 8.


Comisia Europeană

17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/5


Rata de schimb a monedei euro (1)

16 martie 2011

2011/C 83/05

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,3951

JPY

yen japonez

112,43

DKK

coroana daneză

7,4586

GBP

lira sterlină

0,86730

SEK

coroana suedeză

8,9730

CHF

franc elvețian

1,2755

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

7,8690

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

24,368

HUF

forint maghiar

273,40

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7060

PLN

zlot polonez

4,0625

RON

leu românesc nou

4,1788

TRY

lira turcească

2,2126

AUD

dolar australian

1,4066

CAD

dolar canadian

1,3740

HKD

dolar Hong Kong

10,8761

NZD

dolar neozeelandez

1,8991

SGD

dolar Singapore

1,7857

KRW

won sud-coreean

1 580,49

ZAR

rand sud-african

9,7506

CNY

yuan renminbi chinezesc

9,1676

HRK

kuna croată

7,3750

IDR

rupia indoneziană

12 242,84

MYR

ringgit Malaiezia

4,2637

PHP

peso Filipine

61,117

RUB

rubla rusească

39,9640

THB

baht thailandez

42,453

BRL

real brazilian

2,3179

MXN

peso mexican

16,7828

INR

rupie indiană

62,9430


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/6


Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 din Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (1)

Orar pentru perioada de vară

2011/C 83/06

În intervalul 2012-2016 inclusiv, perioadele de vară vor începe, respectiv se vor încheia la datele de mai jos, la ora 1 dimineața. UTC – Ora universală coordonată (Coordinated Universal Time):

în 2012: zilele de duminică, 25 martie, respectiv 28 octombrie;

în 2013: zilele de duminică, 31 martie, respectiv 27 octombrie;

în 2014: zilele de duminică, 30 martie, respectiv 26 octombrie;

în 2015: zilele de duminică, 29 martie, respectiv 25 octombrie;

în 2016: zilele de duminică, 27 martie, respectiv 30 octombrie.


(1)  JO L 31, 2.2.2001, p. 21.


Curtea de Conturi

17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/7


Raportul special nr. 14/2010 „Gestionarea de către Comisie a sistemului de controale sanitar-veterinare la importurile de carne după reformele legislației din domeniul igienei din 2004”

2011/C 83/07

Curtea de Conturi Europeană vă informează că s-a publicat Raportul special nr. 14/2010 „Gestionarea de către Comisie a sistemului de controale sanitar-veterinare la importurile de carne după reformele legislației din domeniul igienei din 2004”.

Raportul poate fi consultat sau descărcat de pe site-ul Curții de Conturi Europene: http://www.eca.europa.eu

Raportul poate fi obținut gratuit în versiune tipărită, printr-o cerere adresată Curții de Conturi:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

sau completând un bon de comandă electronic pe site-ul EU-Bookshop.


INFORMĂRI REFERITOARE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

Autoritatea de Supraveghere a AELS

17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/8


Informații comunicate de statele AELS privind ajutoarele de stat acordate în temeiul actului la care se face referire în anexa XV punctul 1 litera (j) din Acordul privind SEE [Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)]

2011/C 83/08

PARTEA I

Ajutor nr.

GBER 9/10/R&D ENV

Stat membru

Islanda

Autoritatea care acordă ajutorul

Denumire

Ministerul Industriei

Adresă

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Pagină web

http://www.idnadarraduneyti.is/

Titlul măsurii de ajutor

Stimulente pentru investiții generale după cum se prevede în capitolul IV din Legea nr. 99/2010

Temei juridic național (trimitere la publicația oficială națională relevantă)

Legea nr. 99/2010 privind stimulentele pentru investiții inițiale în Islanda. Publicată în Stjornartidindi:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Link către textul integral al măsurii de ajutor

Textul integral al legii:

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

și

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Tipul măsurii

Schemă

Da

Durată

Schemă

13.10.2010-31.12.2013

Data acordării ajutorului

Ajutor ad-hoc

n/a

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice eligibile pentru a primi ajutoare

Toate, cu excepția întreprinderilor excluse conform articolului 2 alineatul (3) din Legea nr. 99/2010 (întreprinderi financiare)

Tipul de beneficiar

IMM-uri

Da

Întreprinderi mari

Da

Buget

Valoarea totală anuală a bugetului prevăzut în temeiul schemei de ajutor

În prezent nu există un buget alocat schemei – estimarea nu este disponibilă

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție

Supusă autorizării bugetare

Măsură fiscală

Derogări fiscale posibile conform articolului 9 din Legea nr. 99/2010


PARTEA II

Obiective generale

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare acordate IMM-urilor pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă

(articolul 15)

Trimitere la articolul 13 din Legea nr. 99/2010

10 % pentru întreprinderi medii

+ 10 % pentru întreprinderile mici

Ajutoare pentru protecția mediului

(articolele 17-25)

Ajutoare pentru investiții care le permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare (articolul 18)

Vă rugăm să furnizați o trimitere specifică la standardul respectiv

35 %

0 %

Ajutoare pentru achiziționarea de noi vehicule de transport care respectă standarde mai stricte decât cele comunitare sau îmbunătățesc nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare în domeniu (articolul 19)

35 %

0 %

Ajutoare pentru IMM-uri în vederea adaptării din timp la viitoarele standarde comunitare (articolul 20)

15 %

+ 10 %

Ajutoare de mediu pentru investiții în măsuri de economisire a energiei (articolul 21)

35 %

0 %

Ajutoare de mediu pentru investiții în cogenerare cu randament ridicat (articolul 22)

35 %

0 %

Ajutoare de mediu pentru investiții în promovarea producției de energie din surse regenerabile de energie (articolul 23)

35 %

0 %

Ajutoare pentru studii în domeniul mediului (articolul 24)

35 %

0 %

Ajutoare sub forma unor reduceri ale taxelor de mediu (articolul 25)

 

 

Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare

(articolele 30-37)

Ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare (articolul 31)

Cercetare fundamentală

[articolul 31 alineatul (2) litera (a)]

35 %

0 %

Cercetare industrială

[articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

35 %

0 %

Dezvoltare experimentală

[articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

25 %

+ 10 %

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnică (articolul 32)

35 %

0 %

Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor (articolul 33)

35 %

0 %

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul agricol și al pescuitului (articolul 34)

35 %

0 %

Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare (articolul 35)

15 %

 

Ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării (articolul 36)

35 %

 

Ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare (articolul 37)

35 %

0 %

Ajutoare pentru formare

(articolele 38-39)

Formare specifică [articolul 38 alineatul (1)]

25 %

+ 10 %

Formare generală [articolul 38 alineatul (2)]

35 %

0 %


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisia Europeană

17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/10


Avizul Comisiei privind părțile scutite, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei privind autorizarea scutirii importurilor de anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză în ceea ce privește extinderea, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 71/97 al Consiliului, a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, menținute prin Regulamentul (CE) nr. 1524/2000 al Consiliului și modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 al Consiliului: modificarea denumirilor și adreselor anumitor părți scutite

2011/C 83/09

Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei (1) (denumit în continuare „regulamentul de scutire”) autorizează scutirea importurilor de anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză de taxa antidumping extinsă. Această taxă este rezultatul extinderii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 71/97 al Consiliului (2), a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului (3), menținute prin Regulamentul (CE) nr. 1524/2000 (4) și modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 al Consiliului (5).

În acest context, prin decizii succesive ale Comisiei, o serie de producători de biciclete au fost scutiți de taxa antidumping extinsă: printre alții,

Azor Bikes (cod adițional TARIC 8091) (6), BELVE sro (cod adițional TARIC A535) (7), BH Bicicletas de Alava (cod adițional TARIC 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (cod adițional TARIC A168) (9), Cicli Esperia SpA (cod adițional TARIC 8068) (10), Madirom PROD SRL (cod adițional TARIC A896) (11), Mama spol. sro (cod adițional TARIC A551) (12), Mara Srl (cod adițional TARIC 8983) (13), SPDAD, Lda (cod adițional TARIC A320) (14).

Societatea Azor Bikes a informat Comisia că adresa sediului legal al societății s-a schimbat, de la 7707 AB Balkbrug, Țările de Jos la Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Țările de Jos. În același timp, denumirea juridică a societății s-a modificat, de asemenea, din Azor Bikes în Azor Bike BV.

Societatea BELVE sro a informat Comisia că adresa sediului legal al societății s-a schimbat, de la Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Republica Slovacă la Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Republica Slovacă.

Societatea BH Bicicletas de Alava a informat Comisia că denumirea juridică a societății s-a modificat, din BH Bicicletas de Alava în Bicicletas de Alava SL. Adresa sediului legal al societății este C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Spania.

Societatea CHERRI di Cherri Mario & C. snc a informat Comisia că denumirea juridică a societății s-a modificat, din CHERRI di Cherri Mario & C. snc în CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Societatea Cicli Esperia SpA a informat Comisia că adresa sediului legal al societății s-a schimbat, de la Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Italia la Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Italia.

Societatea Madirom PROD SRL a informat Comisia că adresa sediului legal al societății s-a schimbat, de la Hipermagazin Decathlon, corp 2, bd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 București, România la bd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timișoara, Timiș, România.

Societatea Mama spol. sro a informat Comisia că denumirea juridică a societății s-a modificat, din Mama spol. sro în Kellys Bicycles sro.

Societatea Mara Srl a informat Comisia că denumirea juridică a societății s-a modificat, din Mara Srl în Mara CICLI Srl. Adresa sediului legal al societății este via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Italia.

Societatea SPDAD Lda a informat Comisia că denumirea juridică și adresa sediului legal al societății s-au schimbat, din SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugalia în RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugalia.

În urma examinării informațiilor furnizate, Comisia a stabilit că modificările apărute în denumirile juridice și adresele legale ale societăților nu afectează operațiunile de asamblare în ceea ce privește dispozițiile regulamentului de scutire și, prin urmare, Comisia nu consideră că aceste modificări afectează scutirea de taxa antidumping extinsă.

În consecință, trimiterile la Azor Bikes din Decizia 98/115/CE a Comisiei, la BELVE sro din Decizia 2006/772/CE a Comisiei, la BH Bicicletas de Alava din Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei, la CHERRI di Cherri Mario & C. snc din Decizia 2002/134/CE a Comisiei, la Cicli Esperia SpA din Decizia 97/447/CE a Comisiei, din Avizul 2007/C 158/06 al Comisiei și din Avizul 2008/C 135/04 al Comisiei, la Madirom PROD SRL din Decizia 2009/867/CE a Comisiei, la Mama spol. sro din Decizia 2006/22/CE a Comisiei, la Mara Srl din Decizia 98/115/CE a Comisiei și la SPDAD Lda din Decizia 2002/606/CE a Comisiei, se citesc conform indicațiilor din următoarea anexă.


(1)  JO L 17, 21.1.1997, p. 17.

(2)  JO L 16, 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 228, 9.9.1993, p. 1.

(4)  JO L 175, 14.7.2000, p. 39.

(5)  JO L 183, 14.7.2005, p. 1.

(6)  JO L 31, 6.2.1998, p. 25.

(7)  JO L 313, 14.11.2006, p. 5.

(8)  A se vedea nota de subsol nr. 1.

(9)  JO L 47, 19.2.2002, p. 43.

(10)  JO L 193, 22.7.1997, p. 32, JO C 158, 11.7.2007, p. 6, JO C 135, 3.6.2008, p. 5.

(11)  JO L 314, 1.12.2009, p. 106.

(12)  JO L 17, 21.1.2006, p. 16.

(13)  A se vedea nota de subsol nr. 6.

(14)  JO L 195, 24.7.2002, p. 81.


ANEXĂ

Referința anterioară

Noua referință

Țara

Codul adițional TARIC

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Țările de Jos

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Republica Slovacă

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Spania

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Italia

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Italia

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

România

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Republica Slovacă

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Italia

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugalia

A320


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 83/10

1.

La data de 8 martie 2011, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderile Ageas Insurance International N.V. („Ageas Insurance International”, Țările de Jos), controlată de întreprinderea Ageas („Ageas”, Belgia/Țările de Jos), și H.Ö Sabancı Holding A.S. („Sabancı”, Turcia) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii Aksigorta A.S. („Aksigorta”, Turcia), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Ageas Insurance International: desfășoară activități în sectorul asigurărilor (de viață și generale) în Europa și în Asia (cu excepția Turciei);

în cazul întreprinderii Ageas: întreprindere mamă a întreprinderii Ageas Insurance International, care desfășoară activități în sectorul asigurărilor de viață și al beneficiilor angajaților în Belgia și în sectorul asigurărilor generale la nivel internațional;

în cazul întreprinderii Sabanci: conglomerat industrial și financiar turcesc ce desfășoară activități la nivel internațional;

în cazul întreprinderii Aksigorta: activități în domeniul asigurărilor generale, exclusiv în Turcia.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).


ALTE ACTE

Comisia Europeană

17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/14


Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

2011/C 83/11

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

DOCUMENT UNIC

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS”

NR. CE: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denumire:

„Magyar szürkemarha hús”

2.   Statul membru sau țara terță:

Ungaria

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar:

3.1.   Tip de produs:

1.1.

Carne proaspătă (precum și organe comestibile)

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1:

Denumirea de „Magyar szürkemarha hús” (carne de vită din rasa sură maghiară) poate fi utilizată doar în relație cu carnea obținută de la vitele certificate de rasă pură din rasa sură maghiară, ținute în condiții extrem-extensive cu exclusivitate în Ungaria.

„Magyar szürkemarha hús” se recunoaște ușor datorită culorii sale roșu aprins închis, datorată conținutului mult mai ridicat de pigmenți în mușchi raportat la cărnurile provenind de la alte specii, ceea ce conferă cărnii o culoare mult mai închisă.

Pierderea prin picurare este minimă, consistența este uscat-fibroasă, datorată sistemului tradițional extensiv de păscut din mers.

Aspectul de marmură vizibil este mai degrabă datorat grăsimii de la nivelul țesutului conjunctiv, decât grăsimii intramusculare, având în vedere că carnea acestor animale, ținute în mod exclusiv pe pășune conține o cantitate minimă de grăsime intramusculară (~ 1,2 %).

Conținutul de materie uscată al „Magyar szürkemarha hús” este ridicat, carnea conținând mult mai puțină apă decât carnea care provine de la rase-standard și, prin urmare, se adună mai puțin în timpul fiertului. Gustul său neobișnuit, ușor mai acrișor, similar gustului cărnii de vânat, se deosebește de gustul obișnuit.

Clasa de conformație (în sistemul EUROP): R, O, P.

Gradul de acoperire cu grăsime: 1, 2, 3.

Forme de comercializare:

1.

jumătăți sau sferturi de carcasă – refrigerate sau congelate, ambalate la cerere;

2.

bucăți de carne – refrigerate sau congelate, ambalate la cerere;

3.

carne dezosată – refrigerată sau congelată, ambalată la cerere;

4.

unități pentru consumatori – refrigerate sau congelate, ambalate la cerere.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate):

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală):

Procedura de creștere a animalelor care servesc la producerea „Magyar szürkemarha hús” se bazează pe păscutul extensiv.

Hrănirea animalelor poate fi împărțită în două perioade, care urmăresc vegetația naturală: perioada de vară, după scoaterea animalelor la păscut și perioada de iarnă, după readucerea lor în grajduri.

Perioada de pășunat a animalelor se întinde de la mijlocul lunii aprilie până la sfârșitul lunii noiembrie. În această perioada, hrana animalelor este determinată în principal de vegetația locală, ceea ce înseamnă flora care crește în mod natural pe teritoriul Ungariei, în condiții extensive. Compoziția pajiștilor pe care animalele pășunează intensiv, combinată cu tehnologia tradițională de creștere a animalelor contribuie la obținerea calității și a gustului unic al „Magyar szürkemarha hús”.

În timpul perioadei de păscut din vară (pe lângă iarba pășunilor) se recomandă suplimentarea hranei pentru animale (cu fân și hrană din siloz) doar în cazul uscării pășunilor.

În perioada de iarnă baza hranei o constituie fânul de bună calitate, provenind de pe pășunile gestionate în mod extensiv. Pe lângă acest fân, sub formă de completare se pot da coceni de porumb fără OMG sau bucăți de sfeclă, paie și lucernă din siloz.

În hrana animalelor este interzisă utilizarea amelioratorilor de performanță.

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată:

Carnea cu indicație geografică protejată poate să provină doar de la vitele din rasa sură maghiară, născute, crescute, îngrășate și sacrificate într-o zonă geografică bine determinată.

Animalele care constituie materia primă pentru „Magyar szürkemarha hús” sunt crescute și împerecheate prin metode extensive, o moștenire folclorică și culturală seculară, conjugată cu așteptările actuale legate de certificarea originii. Vacile destinate reproducerii au câte un vițel pe an în condiții extensive, vițeii putând fi lăsați în aer liber din primul moment. În timpul sezonului de pășunat animalele sunt împărțite în ciurde. Conform tradiției seculare, dacă dispun de un adăpost împotriva vântului și de paie uscate, animalele pot fi ținute în aer liber și în timpul perioadei de iarnă, fără consecințe negative.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.:

3.7.   Norme specifice privind etichetarea:

Pe lângă mențiunile prevăzute în legislație, pe ambalajul produsului trebuie să figureze:

denumirea produsului: „Magyar szürkemarha hús”;

simbolul IGP al Uniunii (după înregistrare);

numărul ENAR de identificare a cărnii;

sigla produsului.

Culorile și dimensiunile siglei:

Cea mai mică dimensiune care poate fi utilizată: dimensiunea scutului din model 15 mm. Sigla poate fi mărită fără a exista o limită superioară. Inscripția și imaginea din siglă sunt negre. Fundalul imaginii este alb.

Dacă carnea se comercializează fără a fi ambalată, informațiile de mai sus trebuie afișate într-un mod accesibil pentru clienți, în apropierea vitrinei frigorifice.

Image

4.   Delimitare concisă a ariei geografice:

Ungaria

5.   Legătura cu aria geografică:

5.1.   Specificitatea ariei geografice:

Teritoriul pe care pot fi crescute și înmulțite animalele care servesc la obținerea „Magyar szürkemarha hús” cuprinde zonele adecvate pentru creșterea extensivă din 19 județe, mai precis pajiști (1 051 000 ha), stufărișuri (59 000 ha), precum și mlaștini scoase din circuitul productiv (30-40 000 ha).

Zona geografică se situează la frontiera dintre zonele de climă continentală, oceanică și mediteraneeană, influența acestora putând fi de multe ori extremă (luni de iarnă reci și luni de vară toride). Deși aceste condiții climatice au creat baze solide pentru formarea zonelor de pășune și pentru creșterea de animale pe pășuni, ele au cerut utilizarea de animale capabile să se adapteze la aceste condiții extreme. Drept urmare, Ungaria a dispus întotdeauna de zone-pășuni pe care se creșteau bovine din rasa sură maghiară, capabile să se adapteze la această climă. Prin urmare, creșterea prin pășunat a acestor animale, precum și comercializarea cărnii provenite de la aceste animale a fost prin tradiție unul dintre cele mai importante domenii ale agriculturii din zonă.

Creșterea tradițională a bovinelor a jucat un rol important în crearea și dezvoltarea orașelor mai mici din această zonă geografică. Din secolul al XIV-lea până în secolul al XIX-lea, sursele istorice vorbesc despre un export practic neîntrerupt de bovine. În urma atacurilor repetate ale turcilor, localitățile mai puțin viabile din zonele depopulate s-au desființat, au fost părăsite, deoarece locuitorii s-au mutat în satele care dispuneau de mai multe resurse naturale. Nu s-a mai continuat cultivarea pământului arabil, organizându-se creșterea animalelor prin pășunat. Creșterea animalelor (în special a animalelor crescute pentru îngrășare) pe pășunile proprii sau închiriate adus localităților asemenea venituri suplimentare încât acestea au reuși încetul cu încetul să se elibereze de sub jugul moșierilor, punând bazele dezvoltării lor, și au pornit pe drumul dezvoltării urbane. Nu exagerăm dacă spunem că creșterea bovinelor din rasa sură maghiară a fost principalul sector economic al unei țări aflate la marginea Europei.

„Magyar szürkemarha hús” a jucat un rol important și în dezvoltarea folclorului maghiar și a artei ciobănești. Produsele „secundare” ale tăierii animalelor au fost principalele materii prime pentru crearea uneltelor necesare traiului zilnic al păstorilor. Coarnele animalelor aveau o valoare deosebit de mare. Din acestea păstorii își confecționau corni, solnițe și recipiente pentru medicamente, bogat ornamentate. Aceste meșteșuguri populare s-au păstrat până în ziua de azi în anumite regiuni ale zonei geografice.

În zilele noastre, o mare parte a pășunilor din zona geografică respectivă sunt rezervații naturale. Fermierii întrețin această zonă prin pășunat extensiv, acordând o atenție specială protejării naturii. Aceasta este o formă de utilizare durabilă și tradițională care asigură protecția și prezervarea pe termen lung a faunei și florei din regiune.

5.2.   Specificitatea produsului:

Ca urmare a modului de creștere tradițional, detaliat la punctul 3.2, caracteristicile biochimice, fizice și organoleptice se deosebesc net de caracteristicile celorlalte cărnuri de vită aflate pe piață. Cele mai importante diferențe sunt: pierderea minimă prin picurare, consistența uscat-fibroasă a cărnii, conținutul scăzut de grăsime intramusculară, precum și gustul diferit de cel obișnuit al cărnii de vită, asemănător gustului de vânat.

Conținutul de acizi grași al cărnii „Magyar szürkemarha hús” prezintă avantaje și din punct de vedere al alimentației sănătoase. Studiile au demonstrat faptul că carnea taurilor din specia sură maghiară hrăniți extensiv conține mai mulți acizi grași nesaturați decât cea a animalelor crescute intensiv. Pe lângă aceasta, în cadrul acestor acizi grași nesaturați, proporția a două grupe de acizi [(n-6)/(n-3)], respectiv proporția acidului linoleic care aparține grupei de acizi grași n-6 raportat la acidului linolenic, care aparține grupei de acizi grași n-3, este de 3 la 1 în cazul rasei sure maghiare hrănite extensiv, față de 4 la 1 în cazul hrănirii extensive a exemplarelor din rasa Holstein-Fríz. Având în vedere faptul că în cazul animalelor îngrășate intensiv această proporție este de 9 la 1 și, respectiv, 10 la 1, se poate spune că proporția de acizi grași n-6 și n-3 este cea mai favorabilă alimentației umane în cazul rasei sure maghiare.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP):

În Evul Mediu, exportul bovinelor din rasa sură maghiară, care reprezintă materia primă pentru „Magyar szürkemarha hús”, a fost destul de semnificativ (aproximativ 100 000 de exemplare pe an). Acest lucru se explica și la momentul respectiv prin gustul excelent al produsului, incomparabil cu gustul oricărei alte cărni de vită.

Bovinele destinate sacrificării erau mânate pe propriile lor picioare spre piețele străine pe mari drumuri ocolitoare, create special în acest scop. Așa a ajuns „Magyar szürkemarha hús” pe piețele de carne din Nürnberg, München, Augsburg, Regensburg, Ulm, Strassburg, Auspitz Légrád, Buccarin sau Veneția, devenind un produs foarte cerut.

Faptul că vitele provenind din Ungaria erau considerate cele mai bune vite destinate sacrificării este dovedit de numeroase documente datând din vreme respectivă, aflate în posesia arhivelor din orașele germane menționate anterior (Ausburg, 1578; Nünberg, 1571). Conform regulamentelor orașelor din Imperiul German, dacă la o măcelărie se tăia un animal din această rasă, măcelăria respectivă nu avea voie să vândă alt fel de carne, pentru a garanta că o carne de altă origine nu este prezentată drept produs original.

Metoda de creștere extensivă, bazată pe tradițiile menționate anterior, face că bovinele din această rasă pot să meargă mult mai mult într-o zi (chiar și 20-30 km pe zi), păscând, decât celelalte bovine. Datorită păscutului din mers s-a format această carne cu o pierdere minimă prin picurare și cu o consistență uscat-fibroasă, care conține o cantitate minimă de grăsime intramusculară.

În zilele noastre „Magyar szürkemarha hús” obținută în condiții naturale, fără produse chimice este din ce în ce mai căutată pe piață, contribuind astfel la diversitatea culturală și naturală a Europei.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini:

[articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.


17.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/18


Comunicare în atenția lui Doku Khamatovich Umarov, care a fost adăugat pe lista menționată la articolele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 260/2011 al Comisiei

2011/C 83/12

1.

Poziția comună 2002/402/PESC (1) invită Uniunea să înghețe fondurile și resursele economice ale lui Osama ben Laden, ale membrilor organizației Al-Qaida și ale talibanilor, precum și ale altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități care au legătură cu aceștia, menționate în lista întocmită în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999) și 1333(2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, listă care trebuie actualizată periodic de către comitetul ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267(1999) a Consiliului de Securitate al ONU.

Pe lista întocmită de Comitetul ONU figurează:

Al-Qaida, talibanii și Osama ben Laden;

persoanele fizice sau juridice, entitățile, organismele și grupurile care au legătură cu Al-Qaida, cu talibanii și cu Osama ben Laden; precum și

persoanele juridice, entitățile și organismele deținute sau controlate de oricare dintre aceste persoane, entități, organisme și grupuri sau care îi sprijină în orice alt fel.

Printre actele sau activitățile care indică faptul că o persoană, un grup, o întreprindere sau o entitate este „în legătură cu” Al-Qaida, cu Osama ben Laden sau cu talibanii se numără:

(a)

participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul Al-Qaida, al talibanilor sau al lui Osama ben Laden ori al oricărei celule, grupări afiliate, facțiuni disidente sau grupări derivate;

(b)

furnizarea, vânzarea sau transferul de arme și de material conex oricăruia dintre aceștia;

(c)

efectuarea de recrutări pentru oricare dintre aceștia; sau

(d)

sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților oricăruia dintre aceștia.

2.

La 10 martie 2011, comitetul ONU a hotărât adăugarea lui Doku Khamatovich Umarov pe lista în cauză. Acesta poate adresa oricând o cerere ombudsmanului ONU, însoțită de orice document justificativ, prin care să solicite reexaminarea deciziei de a fi inclus pe lista ONU menționată anterior. Cererea trebuie trimisă la următoarea adresă:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 212 9632671

Fax +1 212 9631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Pentru mai multe informații, a se vedea http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Ca urmare a deciziei ONU menționate la punctul 2, Comisia a adoptat Regulamentul (UE) nr. 260/2011 (2), care modifică anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii (3). Prin această modificare, efectuată în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (a) și al articolului 7a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 (4), Doku Khamatovich Umarov este inclus pe lista care figurează în anexa I la regulamentul menționat („anexa I”).

Următoarele măsuri prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se aplică persoanelor și entităților incluse în anexa I:

1.

înghețarea tuturor fondurilor și a resurselor economice care aparțin persoanelor și entităților în cauză, se află în posesia acestora ori sunt deținute de acestea, precum și interzicerea (ca orice persoană) să pună la dispoziția oricăreia dintre persoanele sau entitățile în cauză, direct sau indirect, fonduri și resurse economice sau să le utilizeze în beneficiul acestora [articolele 2 și 2a (5)]; precum și

2.

interzicerea de a acorda, de a vinde, furniza sau transfera oricăreia dintre persoanele sau entitățile în cauză, direct sau indirect, consultanță tehnică, asistență sau instruire legată de activități militare (articolul 3).

4.

Articolul 7a din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 prevede un proces de revizuire atunci când persoanele incluse pe listă prezintă observații cu privire la motivele includerii pe listă. Persoanele și entitățile care au fost incluse în anexa I prin Regulamentul (UE) nr. 260/2011 pot adresa Comisiei o cerere în care solicită să li se aducă la cunoștință motivele includerii lor pe lista respectivă. Cererea respectivă trebuie trimisă la următoarea adresă:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

De asemenea, se atrage atenția persoanelor și entităților în cauză asupra posibilității de a introduce la Tribunalul Uniunii Europene o acțiune împotriva Regulamentului (UE) nr. 260/2011, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 263 alineatele (4) și (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

6.

Datele cu caracter personal ale persoanelor în cauză vor fi prelucrate în conformitate cu normele din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 (6) privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele comunitare (în prezent, ale Uniunii) și privind libera circulație a acestor date. Orice solicitare, de exemplu solicitările de informații suplimentare sau cele legate de exercitarea drepturilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 (de exemplu, dreptul de acces la datele cu caracter personal sau dreptul la rectificarea acestora) se adresează Comisiei, la adresa menționată la punctul 4 de mai sus.

7.

În scopul unei bune administrări, se atrage atenția persoanelor și entităților incluse pe lista din anexa I asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) relevant(e) care figurează în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, pentru a obține autorizarea de a utiliza, pentru nevoi esențiale sau plăți specifice, fonduri și resurse economice înghețate, în conformitate cu dispozițiile articolului 2a din regulamentul menționat.


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 4.

(2)  JO L 70, 17.3.2011, p. 33.

(3)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

(4)  Articolul 7a a fost introdus prin Regulamentul (UE) nr. 1286/2009 al Consiliului (JO L 346, 23.12.2009, p. 42).

(5)  Articolul 2a a fost introdus prin Regulamentul (CE) nr. 561/2003 al Consiliului (JO L 82, 29.3.2003, p. 1).

(6)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.