ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.009.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 9

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
13 ianuarie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2011/C 009/01

Al doisprezecelea raport anual elaborat în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar

1

RO

 


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

13.1.2011   

RO EN

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 9/1


AL DOISPREZECELEA RAPORT ANUAL ELABORAT ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 8 ALINEATUL (2) DIN POZIŢIA COMUNĂ 2008/944/PESC A CONSILIULUI DE DEFINIRE A NORMELOR COMUNE CARE REGLEMENTEAZĂ CONTROLUL EXPORTURILOR DE TEHNOLOGIE ŞI ECHIPAMENT MILITAR

(2011/C 9/01)

INTRODUCERE

Pe parcursul anului 2009 și al anului 2010 până în prezent, statele membre ale Uniunii Europene au continuat să lucreze la introducerea în legislația lor națională a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (1) de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar, care înlocuiește Codul de conduită privind exporturile de arme în vigoare din iunie 1998.

Următoarele state terțe au adoptat în mod oficial criteriile și principiile enunțate în Poziția comună 2008/944/PESC: Bosnia și Herțegovina, Canada, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru și Norvegia.

În 2009 și 2010 până în prezent, Consiliul a adoptat câteva decizii privind finanțarea activităților de informare în domeniul controalelor privind exporturile de arme, respectiv:

Decizia 2009/42/PESC a Consiliului din 19 ianuarie 2009 privind susținerea activităților UE în vederea promovării în rândul țărilor terțe a procesului de elaborare a unui tratat privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (2);

Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2009 privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC (3);

Decizia 2010/336/PESC a Consiliului din 14 iunie 2010 privind activitățile UE de susținere a Tratatului privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate (4).

I.   PUNEREA ÎN APLICARE A POZIȚIEI COMUNE 2008/944/PESC A CONSILIULUI

1.   Introducerea Poziției comune 2008/944/PESC în legislația națională sau normele administrative

Statele membre aplică dispozițiile poziției comune, care reprezintă un instrument actualizat și îmbunătățit în ceea ce privește Codul de conduită al UE privind exporturile de arme, pe care l-a înlocuit în decembrie 2008. Poziția comună merge mult mai departe decât Codul de conduită, incluzând o extindere a controalelor la brokeraj, operațiuni de tranzit și transferuri intangibile de tehnologie, precum și proceduri consolidate, în vederea armonizării politicilor de export ale statelor membre.

În unele state membre este nevoie să se modifice legislația națională sau normele administrative pentru a se asigura reflectarea completă și clară a dispozițiilor poziției comune în legea națională. Această transpunere în legislația națională sau în normele administrative a fost finalizată sau este în curs de desfășurare. Tabelul C din anexă conține stadiul în care se află transpunerea poziției comune în legislația națională a statelor membre.

2.   Ghid de utilizare

Ghidul de utilizare este un instrument fundamental care sintetizează orientările convenite pentru punerea în aplicare a dispozițiilor operative ale Poziției comune 2008/944/PESC și pentru interpretarea criteriilor.

Menționat la articolul 13 din poziția comună, este actualizat de către Grupul de lucru al Consiliului pentru exportul de arme convenționale (COARM), după caz. Acesta este destinat utilizării în primul rând de către oficialitățile însărcinate cu eliberarea licențelor de export, astfel contribuind substanțial, într-un mod pragmatic, la convergența politicilor și a procedurilor statelor membre în domeniul controlului exportului de arme. Acesta este un document public, disponibil pe site-ul Consiliului Uniunii Europene (http://www.consilium.europa.eu/export-controls).

Ghidul de utilizare conține secțiuni cu privire la următoarele chestiuni, inter alia:

(a)   Notificări de refuz și consultări

Notificările de refuz și consultările bilaterale continuă să se desfășoare zilnic, prin intermediul sistemului electronic al Uniunii Europene, COREU; informațiile sunt difuzate într-un mod clar și la timp, asigurându-se astfel transparența politicilor statelor membre privind exporturile de arme către anumite țări de destinație finală și către anumiți utilizatori finali.

Refuzurile notificate, precum și rezultatele consultărilor bilaterale, sunt incluse în baza de date electronică centrală de notificări de refuz a Uniunii Europene. Baza de date, administrată de Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, este un sistem dinamic care reflectă politicile statelor membre privind controlul exporturilor de arme. Numărul de refuzuri defalcate pe destinație și pe categoriile din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare notificate în 2009 sunt indicate la linia (d) din tabelele care fac parte din tabelul AI (din anexă); numărul de consultări inițiate și primite de fiecare stat membru și numărul de consultări defalcate pe destinație sunt indicate în tabelele BI, respectiv BII.

(b)   Cele mai bune practici pentru interpretarea criteriilor

Cele mai bune practici pentru interpretarea criteriilor Poziției comune 2008/944/PESC vizează asigurarea unei mai bune coerențe între statele membre în ceea ce privește aplicarea criteriilor poziției comune. Acest obiectiv este realizat prin identificarea factorilor care trebuie luați în considerare în momentul evaluării cererilor de acordare a licenței de export. Cele mai bune practici se adresează oficialităților însărcinate cu acordarea licențelor de export și altor funcționari ai serviciilor și agențiilor guvernamentale ale căror competențe în chestiuni de ordin, inter alia, regional, juridic (precum legislația drepturilor omului, dreptul public internațional), tehnic, de dezvoltare, precum și în chestiuni de securitate și militare ar trebui să influențeze procesul de luare a deciziilor.

3.   Acțiunea de informare

Articolul 11 din poziția comună cere statelor membre să depună toate eforturile pentru a încuraja alte state care exportă tehnologie sau echipament militar să aplice criteriile poziției comune în cauză. Activitățile coordonate de informare ale statelor membre și UE au continuat în 2009 și în 2010 până în prezent (a se vedea tabelul D din anexă).

(a)   Evenimente în contextul Acțiunii comune 2008/230/PESC a Consiliului (5) de promovare a principiilor și criteriilor Codului de conduită al UE în rândul țărilor terțe

Ultimele trei evenimente de informare din contextul Acțiunii comune 2008/230/PESC a Consiliului din 17 martie 2008 au fost organizate sub responsabilitatea președinției în exercițiu. Acestea au avut loc în aprilie 2009 la Kiev pentru reprezentanții instituțiilor guvernamentale și ai industriei din Ucraina și în mai 2009 la Tirana, Albania, pentru experții naționali din țările din Balcanii de Vest în timpul președinției cehe și la Tbilisi, Georgia, în octombrie 2009 pentru țările din Europa de Est și din Caucaz (Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Moldova) în timpul președinției suedeze. Belarusul a fost invitat la ultimul seminar menționat, dar nu a participat. Cu toate acestea, a avut loc o reuniune bilaterală la Minsk, în noiembrie 2009, pentru a împărtăși și Belarusului din experiențele dobândite în cadrul atelierelor.

Raportul final cu privire la toate cele cinci evenimente organizate în contextul Acțiunii comune 2008/230/PESC figurează în documentul 17645/09.

(b)   Evenimente în contextul Deciziei 2009/1012/PESC a Consiliului privind sprijinirea activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC

La 22 decembrie 2009, prin Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului a fost convenit un mecanism extins pentru alte cinci seminarii noi de informare și patru stagii de câte o lună de schimburi de angajați în sprijinul activităților UE pentru promovarea în rândul țărilor terțe a controlului exporturilor de arme și a principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC.

Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului a fost prima decizie cu privire la activitățile de informare referitoare la controlul exporturilor de arme care a fost adoptată după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Prin aceasta, Oficiul Federal pentru Economie și Controlul Exportului (BAFA) din Germania a fost desemnat drept agenție de implementare tehnică.

În primul semestru al anului 2010, Spania, acționând sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, a prezidat Grupul de lucru COARM. În timpul președinției spaniole au fost organizate două seminarii de informare în contextul Deciziei 2009/1012/PESC a Consiliului. Primul s-a desfășurat la Alger în martie 2010 pentru țările nord-africane (Algeria, Egipt, Libia, Maroc și Tunisia) (6). Al doilea seminar, organizat în timpul președinției spaniole, s-a desfășurat la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina în iunie 2010 pentru țările din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia) (7).

Alte trei seminarii vor fi organizate în temeiul Deciziei 2009/1012/PESC a Consiliului în 2010 și 2011.

(c)   Evenimente în contextul Deciziei 2009/42/PESC a Consiliului din 19 ianuarie 2009 privind susținerea activităților UE în vederea promovării în rândul țărilor terțe a procesului de elaborare a unui tratat privind comerțul cu arme, în cadrul Strategiei europene de securitate

UE a participat activ la toate cele șapte seminarii de informare destinate promovării procesului ATT în rândul țărilor terțe, organizate în contextul Deciziei 2009/42/PESC a Consiliului, cu asistența UNIDIR drept agenție de punere în aplicare. Seminariile, care au acoperit toate regiunile lumii, s-au desfășurat după cum urmează: în aprilie 2009 pentru țările din Africa Centrală, de Nord și de Vest la Dakar, în Senegal; în iunie 2009 pentru țările din America și Caraibe la Mexico City, în Mexic; în iulie 2009 pentru țările din Orientul Mijlociu la Aman, în Iordania; în octombrie 2009 pentru țările din Asia și Pacific la Kuala Lumpur, în Malaysia; în decembrie 2009 pentru țările din Africa de Sud și de Est la Addis Abeba în Etiopia și, în sfârșit, în februarie 2010 pentru țările OSCE și seminarul de închidere la Viena, în Austria.

În toamna anului 2009, UE a început pregătirile pentru adoptarea unei noi decizii a Consiliului în sprijinul Tratatului privind comerțul cu arme, în scopul continuării activităților sale de informare care însoțesc procesul formal de negociere prevăzut în Rezoluția Adunării Generale a ONU referitoare la Tratatul privind comerțul cu arme adoptată în decembrie 2009. Noua Decizie 2010/336/PESC a Consiliului a fost adoptată la 14 iunie 2010 și prevede organizarea a șapte ateliere regionale care se concentrează asupra aspectelor politice ale Tratatului privind comerțul cu arme și asupra aspectelor tehnice ale sistemelor naționale de control al exporturilor pentru armele convenționale.

4.   Reuniunile de dialog politic

La intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, formatul de „troică” pentru reuniunile cu țările terțe a devenit învechit, iar reuniunile între UE și țările terțe la diferite niveluri sunt acum denumite reuniuni de dialog politic.

În timpul președinției cehe și al celei suedeze, pe parcursul primului și, respectiv, al celui de al doilea semestru al anului 2009, în cadrul dialogurilor politice ale politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene, reuniunile COARM la nivelul Troicii au avut loc în Canada, Norvegia, Federația Rusă, Ucraina și Statele Unite.

În timpul președinției spaniole a COARM, reuniunile de dialog politic au avut loc în aceleași țări. Au avut loc dezbateri fructuoase cu aceste țări pe tema controlului exporturilor de arme, în general, și a Poziției comune 2008/944/PESC, în special. În cursul reuniunilor, partea UE și-a informat interlocutorii cu privire la prioritățile COARM și activitățile desfășurate de la reuniunea precedentă. Au fost discutate și chestiuni de interes comun, cum ar fi exporturile de arme, chestiuni privind respectarea și controlul exporturilor de arme, precum și proiectul de tratat privind comerțul cu arme.

În cursul troicilor și al reuniunilor de dialog politic cu Norvegia au avut loc schimburi de informații cu privire la notificările de refuz ale fiecărei părți, în conformitate cu acordul semnat cu Norvegia în noiembrie 2004. UE a continuat să înainteze lista completă a notificărilor de refuz ale statelor membre de patru ori pe an, conform celor convenite în 2007. Schimburile periodice de notificări de refuz reduc riscul ca Norvegia să nu respecte, în mod involuntar, notificările de refuz ale UE.

5.   Actualizarea Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare

Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare are valoarea unui angajament în cadrul politicii externe și de securitate comune. Acest lucru reiese din lista produselor din domeniul apărării cuprinsă în anexa la Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (8).

La 15 februarie 2010, Consiliul a adoptat o versiune actualizată a listei, care ia în considerare modificările aduse listei munițiilor prevăzute de Aranjamentul de la Wassenaar, asupra căreia s-a căzut de acord cu ocazia reuniunii plenare a Aranjamentului de la Wassenaar din 2009. Versiunea actualizată a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare a fost publicată în Jurnalul Oficial C 69 din 18 martie 2010 și poate fi consultată pe site-ul Consiliului: http://www.consilium.europa.eu/export-controls.

6.   Tratatul privind comerțul cu arme (ATT)

În 2009 și 2010 până în prezent, statele membre au continuat să sprijine și să urmărească îndeaproape evoluțiile înregistrate în legătură cu tratatul privind comerțul cu arme. Statele membre au continuat să procedeze la schimburi de opinii și de informații cu privire la eforturile depuse pentru a încuraja toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite să sprijine conceptul unui tratat privind comerțul cu arme.

La cea de a 64-a sesiune a Primului Comitet al AG a ONU și în timpul sesiunilor din martie și iulie 2009 ale Grupului de lucru deschis al ONU instituit prin Rezoluția 63/240, statele membre au participat activ la dezbatere, contribuind substanțial la discuțiile tematice dintre experți cu privire la conținutul unui viitor ATT. Toate statele UE au votat în favoarea Rezoluției 64/48 a Adunării Generale a ONU referitoare la Tratatul privind comerțul cu arme, care prevede organizarea unei conferințe internaționale în 2012 pentru adoptarea unui tratat privind comerțul cu arme. Conferința internațională va fi precedată de un comitet de pregătire care se va reuni de cinci ori în perioada 2010-2012. Rezoluția 64/48 a fost sprijinită de 153 de state membre ale ONU, 19 state s-au abținut și un stat a votat împotrivă.

În perspectiva primei sesiuni a comitetului de pregătire privind ATT (12-23 iulie 2010 la New York), în prima jumătate a anului 2010, UE și-a concentrat activitatea pe coordonarea internă și pe consultările extinse cu țările terțe, precum și cu președintele comitetului de pregătire, ambasadorul Garcia Moritàn.

7.   Brokerajul de armament

COARM a convenit asupra faptului că angajamentele în materie de schimb de informații prevăzute de Poziția comună 2003/468/PESC a Consiliului din 23 iunie 2003 privind controlul brokerajului de armament (9) ar trebui să fie puse în aplicare prin intermediul mecanismului prevăzut în Poziția comună 2008/944/PESC. În conformitate cu articolul 5 din Poziția comună 2003/468/PESC, statele membre au instituit aranjamente distincte pentru schimbul de informații referitor la intermediarii înregistrați și la respingerea cererilor de înregistrare, care se aplică în mod obligatoriu doar pentru acele state membre a căror legislație le impune intermediarilor să obțină o autorizație scrisă pentru a-și exercita funcțiile. Statele membre au convenit, de asemenea, să facă schimb de informații cu privire la licențele de brokeraj acordate. Informații cu privire la licențele de brokeraj acordate și refuzate de către statele membre ale UE pot fi consultate în tabelul AIII prevăzut în anexă.

În tabelul C anexat la prezentul raport sunt furnizate informații detaliate cu privire la transpunerea în legislația națională a poziției comune privind brokerajul sau, în cazul acelor state membre care nu au aplicat încă integral poziția comună, informații cu privire la situația actuală.

8.   Transferuri intra-UE

Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității a fost adoptată la 6 mai 2009.

Directiva prevede că statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2011 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei respective. Statele membre au obligația de a aplica măsurile adoptate începând cu data de 30 iunie 2012. De la adoptarea directivei, statele membre au purtat discuții în contextul unui comitet prezidat de Comisie cu privire la cea mai bună modalitate de abordare a aspectelor generate de transpunerea directivei în legislațiile naționale.

II.   SITUAȚIA ACTUALĂ A PUNERII ÎN APLICARE A ALTOR MĂSURI PRIORITARE IDENTIFICATE ÎN CADRUL CELUI DE AL UNSPREZECELEA RAPORT ANUAL

1.   Armonizarea rapoartelor naționale

Cu toate că diferențe în stabilirea rapoartelor naționale persistă, au fost luate măsuri suplimentare în vederea consolidării armonizării procedurilor de raportare și în vederea obținerii unor date statistice pe deplin comparabile, în special în ceea ce privește valoarea exporturilor de arme efective.

2.   Dialogul cu Parlamentul European și cu ONG-urile

În temeiul acordului încheiat cu ocazia reuniunii COARM din decembrie 2005, conform căruia fiecare președinție ar trebui să se reunească cu subcomisia pentru securitate și apărare a Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European pentru a o informa cu privire la activitățile COARM, președintele COARM s-a reunit cu subcomisia pentru securitate și apărare la Bruxelles, la 16 martie 2009. Schimbul deschis de opinii și întrebările concrete, de ordin practic, adresate în cursul acestor reuniuni au demonstrat importanța și necesitatea unui asemenea dialog bianual cu Parlamentul European fondat pe transparență și pe consolidarea încrederii. Membrii Parlamentului European au salutat mai ales adoptarea Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar și rolul activ pe care îl joacă statele membre ale UE în cadrul elaborării Tratatului privind comerțul cu arme.

În vederea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009, reuniunile COARM cu subcomisia pentru securitate și apărare au fost suspendate până la înființarea Serviciului european pentru acțiune externă, în urma căreia se va putea decide un nou format pentru astfel de reuniuni.

După cum a fost practica timp de mai mulți ani, delegați COARM din majoritatea statelor membre au participat la reuniunile informale organizate de organizații neguvernamentale (în special Saferworld), la intervale de câte șase luni.

III.   ORIENTĂRILE PRIORITARE ALE GRUPULUI COARM PENTRU VIITORUL APROPIAT

Aprobarea poziției comune cu forță juridică obligatorie a arătat că elementele fundamentale ale unei abordări comune a controlului exporturilor de arme convenționale de către statele membre sunt bine stabilite. Cu toate acestea, în ciuda progreselor realizate, mai sunt multe de realizat, mai ales în anumite domenii care nu au fost abordate în trecut sau în care sunt necesare eforturi suplimentare pentru consolidarea și valorificarea rezultatelor obținute.

Următoarele orientări sunt prioritare pentru viitorul apropiat:

1.

Asigurarea coordonării la nivelul UE și contribuirea la procesul de negociere cu privire la Tratatul privind comerțul cu arme, oferind contribuții ale experților pentru pregătirea sesiunii din primăvara anului 2011 a comitetului de pregătire.

2.

Asigurarea punerii în aplicare a Deciziei 2010/336/PESC a Consiliului privind activitățile UE de susținere a Tratatului privind comerțul cu arme, inclusiv participarea experților COARM la seminariile regionale de informare.

3.

Asigurarea faptului că toate statele membre au adoptat legislația națională sau normele administrative adecvate pentru a pune integral în aplicare:

Poziția comună 2003/468/PESC a Consiliului din privind controlul brokerajului cu armament;

Poziția comună 2008/944/PESC de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar.

4.

Asigurarea unor evenimente de informare eficiente, eficace și valoroase, astfel cum se prevede în Decizia 2009/1012/PESC a Consiliului.

5.

Continuarea schimburilor de informații cu privire la politicile de export al armelor către destinații speciale.

6.

Actualizarea/efectuarea de adăugiri la Ghidul utilizatorului și Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

7.

Continuarea dialogului cu Parlamentul European și cu ONG-urile.

8.

Finalizarea timpurie și publicarea celui de al 13-lea raport anual al UE cu privire la exporturile de arme.

9.

Contribuirea la discuțiile privind transpunerea în legislația națională a Directivei 2009/43/CE privind transferurile de produse din domeniul apărării în interiorul Comunității pentru a se asigura că nu sunt puse în pericol preocupările privind securitatea și că punerea în aplicare este cât mai armonizată la nivelul întregii UE.


(1)  JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

(2)  JO L 17, 22.1.2009, p. 39.

(3)  JO L 348, 29.12.2009, p. 16.

(4)  JO L 152, 18.6.2010, p. 14.

(5)  JO L 75, 18.3.2008, p. 81.

(6)  A se vedea raportul în doc. 8693/10.

(7)  A se vedea raportul în doc. 12160/10.

(8)  JO L 146, 10.6.2009, p. 1.

(9)  JO L 156, 25.6.2003, p. 79.


ANNEX

Information on conventional arms exports and implementation of Common Position 2008/944/CFSP by the Member States over the period 1 January to 31 December 2009

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2009

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2009

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2009

C.

INFORMATION ON NATIONAL LEGISLATION IMPLEMENTING COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT OR, FOR THOSE MEMBER STATES WHICH HAVE NOT YET FULLY IMPLEMENTED THESE COMMON POSITIONS, PROVIDING INFORMATION ON THE STATE OF PLAY

D.

TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (1 JANUARY 2009 TO 30 JUNE 2010)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(cf. OJ C 69 of 18 March 2010 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

‘Energetic materials’, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned airborne vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1).

Total EU licence refusals to each destination, region and worldwide are provided, broken down by EU Common Military List category where (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (2)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB: Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3)

It is important to note that row (c) of Table A. I is the total of the actual exports by those countries which submitted these data. Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data; therefore row (c) of the EU total does not reflect total EU actual exports.

Sweden has reported total values only for rows (b) and (c). France and Italy have reported total values only for row (c).

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba), Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People's Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine)

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2009

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

AFGHANISTAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 17

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

2 098 696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 098 696

c

 

 

 

 

 

1 097 507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 097 507

Bulgaria

a

4

2

10

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

b

375 510

71 420

23 473 871

23 343 406

120 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 384 971

c

375 510

71 420

14 457 014

17 653 198

120 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 677 906

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

2 887 132

 

63 041

 

 

 

 

 

 

 

2 950 173

c

 

 

 

 

 

347 347

 

1

 

 

 

 

 

 

 

347 348

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 060

 

 

 

 

 

74 060

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 060

 

 

 

 

 

74 060

France

a

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

1 000 000

 

 

4 253 820

 

 

 

 

 

 

 

5 253 820

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 544 987

Germany

a

 

6

 

1

7

99

 

 

 

 

 

 

5

1

 

119

b

 

532 495

 

1 222 869

4 508 538

40 235 799

 

 

 

 

 

 

6 028 342

1 826 888

 

54 354 931

Greece

a

1

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

5

b

831

 

14 708

 

 

 

4 692

 

 

 

 

4 600

 

 

 

24 831

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

338 219

 

 

 

 

 

 

338 219

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338 219

Latvia

a

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

25 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 611

c

 

 

 

 

25 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 611

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

c

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

 

 

 

 

 

 

 

2 185 416

Malta

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

471 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471 255

c

 

 

 

 

 

471 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471 255

Poland

a

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

543 258

 

280 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

823 815

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

2

 

14

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

19

b

101 692

 

7 495 499

 

 

 

 

58 568

 

 

1 258 245

 

 

 

 

8 914 004

c

756 309

 

7 754 474

 

 

 

 

58 568

 

 

1 258 245

 

 

 

 

9 827 596

United Kingdom

a

56

 

15

5

 

9

 

 

37

7

13

 

 

3

14

159

b

1 856 454

 

332 364

15 163

 

1 157 700

 

 

10 002 362

96 579

44 387

 

 

285

536 812

14 042 106

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

65

8

41

16

10

113

2

7

38

9

14

1

5

4

14

347

b

2 877 745

603 915

31 596 999

24 581 438

5 654 913

46 850 582

4 692

6 560 845

10 340 581

170 639

1 302 632

4 600

6 028 342

1 827 173

536 812

138 941 908

c

1 131 819

71 420

22 211 488

17 653 198

146 375

1 916 109

 

2 243 985

 

74 060

1 258 245

 

 

 

 

52 589 905

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALBANIA

 

 

ML 1

ML 4

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 18

TOTAL per destination

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

 

1

b

10 000

 

 

 

 

 

 

 

10 000

c

9 200

 

 

 

 

 

 

 

9 200

Germany

a

 

 

 

1

1

1

 

1

4

b

 

 

 

93 045

500 000

 

 

 

593 045

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

2

1

 

 

 

 

 

 

3

b

8 049

254 421

 

 

 

 

 

 

262 470

c

 

 

 

 

 

 

 

 

311 470

United Kingdom

a

 

 

1

 

 

 

3

 

4

b

 

 

36 170

 

 

 

23 805

 

59 975

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

1

1

1

1

3

1

12

b

18 049

254 421

36 170

93 045

500 000

 

23 805

 

925 490

c

9 200

 

 

 

 

 

 

 

320 670

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

1

 

 

 

 

1

 

 

 

b

1 119

 

 

 

 

7 823 724

 

 

 

c

1 119

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

2

4

4

 

15

 

 

 

b

3 877 501

971 623

18 299 309

15 553 433

 

9 147 207

 

 

 

c

3 204 774

94 697

7 987 244

17 606 117

 

4 043 400

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

9

 

 

 

b

 

 

 

 

 

10 565 072

 

 

 

c

 

 

 

 

61 455

4 626 398

 

 

 

France

a

1

 

 

 

3

1

 

 

11

b

260 000

 

 

 

1 719 910

5 000

 

 

67 273 680

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

3

1

2

 

b

1 077

 

 

 

 

5 880 723

69

8 580

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

4

 

 

 

b

 

 

 

 

 

17 153 875

 

 

 

c

 

 

 

 

 

9 689 287

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

 

 

31 050

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

4

2

4

6

3

33

2

2

11

b

4 139 697

971 623

18 299 309

15 584 483

1 719 910

50 575 602

69

8 580

67 273 680

c

3 205 893

94 697

7 987 244

17 606 117

61 455

18 359 085

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

7 824 843

c

 

 

 

 

 

 

 

1 119

Bulgaria

a

 

1

 

 

 

 

 

27

b

 

182 862

 

 

 

 

 

48 031 936

c

 

7 592 503

 

 

 

 

 

40 528 736

Czech Republic

a

3

 

 

 

 

 

 

12

b

53 075

 

 

 

 

 

 

10 618 147

c

1 059 986

 

 

 

 

 

903 265

6 651 104

France

a

4

6

3

3

17

 

4

53

b

114 384

4 563 400

80 725

20 310

25 534 713

 

21 338 804

120 910 926

c

 

 

 

 

 

 

 

87 852 274

Germany

a

7

2

 

 

 

1

 

17

b

138 196

2 862 051

 

 

 

104 522

 

8 995 218

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

4

2

1

 

1

 

 

9

b

2 532 172

332 928

723 000

 

4 505 000

 

 

8 093 100

c

 

 

 

 

 

 

 

61 832 855

Lithuania

a

3

 

 

 

 

 

 

3

b

3 048 166

 

 

 

 

 

 

3 048 166

c

1 743 090

 

 

 

 

 

 

1 743 090

Malta

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

498 801

 

 

498 801

c

 

 

 

 

498 801

 

 

498 801

Poland

a

7

 

 

 

 

 

1

8

b

38 827 115

 

 

 

 

 

4 822

38 831 937

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

1

5

b

 

 

 

 

 

 

259 200

17 413 075

c

 

 

 

 

 

 

 

9 689 287

Spain

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

3 394 210

 

 

 

 

 

 

3 394 210

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

3 557 523

c

 

 

 

 

 

 

 

395 280

United Kingdom

a

23

3

1

 

 

 

 

29

b

7 232 695

56 503

27 600

 

 

 

 

7 347 848

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

51

15

5

3

20

1

6

168

b

51 945 803

7 997 744

831 325

20 310

30 538 514

104 522

21 602 826

275 171 520

c

6 197 286

7 592 503

 

 

498 801

 

903 265

212 586 756

d

 

 

 

 

 

1

 

1

e

 

 

 

 

 

2(1) 7(1)

 

2(1) 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 18

TOTAL per destination

Austria

a

 

4

 

4

b

 

24 730

 

24 730

c

 

24 730

 

24 730

Belgium

a

1

 

 

1

b

4 850

 

 

4 850

c

 

 

 

 

Germany

a

38

9

1

48

b

138 513

95 708

1 000

235 221

c

 

 

 

 

Spain

a

7

2

 

9

b

6 173

5 600

 

11 773

c

15 213

6 027

 

21 240

Sweden

a

 

1

 

1

b

 

 

 

98 820

c

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

46

16

1

63

b

149 536

126 038

1 000

375 394

c

15 213

30 757

 

45 970

d

1

 

 

1

e

7(1)

 

 

7(1)


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 3

ML 4

ML 6

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

France

a

 

 

 

 

 

3

 

 

2

 

1

6

b

 

 

 

 

 

72 104 800

 

 

121 200

 

5 600

72 231 600

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 413 500

Germany

a

1

1

 

8

 

 

 

 

 

 

 

10

b

4 485

195

 

11 506 145

 

 

 

 

 

 

 

11 510 825

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

51 159

 

 

 

 

 

 

51 159

c

 

 

 

 

51 159

 

 

 

 

 

 

51 159

Slovakia

a

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

b

 

 

 

 

4 312

 

 

135 600

 

 

 

139 912

c

 

 

 

 

 

 

 

6 200

 

 

 

6 200

United Kingdom

a

 

 

2

13

 

66

2

 

 

1

1

85

b

 

 

7 304

666 885

 

1 132 566

9 315

 

 

2 300

 

1 818 370

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

2

21

3

69

2

1

2

1

2

105

b

4 485

195

7 304

12 173 030

55 471

73 237 366

9 315

135 600

121 200

2 300

5 600

85 751 866

c

 

 

 

 

51 159

 

 

6 200

 

 

 

1 470 859

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANTIGUA AND BARBUDA

 

 

ML 1

ML 3

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

2

b

12 610

7 740

20 349

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

2

b

12 610

7 740

20 349

c

 

 

 

d

 

 

 

e

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

Austria

a

5

 

 

 

 

1

 

 

b

577 045

 

 

 

 

233 987

 

 

c

511 045

 

 

 

 

722 235

 

 

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

300 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

759 853

 

 

 

 

 

c

 

 

289 295

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

1 477

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

12 741

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

9

 

 

 

1

1

2

4

b

25 188

 

 

 

17 915

13 680

69

216

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

2

 

 

1

 

 

 

b

 

57 377

 

 

27 736

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

7

 

 

 

b

 

 

 

 

267 859

 

 

 

c

 

 

 

 

619 700

 

 

 

Spain

a

8

 

 

1

 

 

 

 

b

137 931

 

 

127 500

 

 

 

 

c

25 370

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

30

 

7

 

 

 

 

 

b

100 212

 

13 189

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

53

3

10

3

10

2

2

4

b

1 140 376

57 377

773 042

140 241

314 987

247 667

69

216

c

536 415

 

289 295

 

619 700

722 235

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 15

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

811 032

c

 

 

 

 

 

 

 

1 233 280

Belgium

a

 

 

 

3

 

 

 

4

b

 

 

 

1 396 850

 

 

 

1 696 850

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

759 853

c

 

 

 

 

 

 

 

289 295

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

1 477

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

2

18

 

2

 

 

 

23

b

79 390

3 855 086

 

485 195

 

 

 

4 432 412

c

 

 

 

 

 

 

2 043 840

2 043 840

Germany

a

4

2

4

 

1

3

3

34

b

42 555

153 912

242 531

 

60 713

14 578

69 800

641 157

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

4

b

11 602

 

 

 

 

 

 

96 714

c

 

 

 

 

 

 

 

79 891

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

267 859

c

 

 

 

 

 

 

 

619 700

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

265 431

c

 

 

 

 

 

 

 

25 370

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

98 820

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

6

17

1

 

 

 

 

61

b

2 028 560

194 469

11 125

 

 

 

 

2 347 555

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

13

37

5

5

1

3

3

154

b

2 162 107

4 203 467

253 656

1 882 045

60 713

14 578

69 800

11 419 160

c

 

 

 

 

 

 

2 043 840

4 291 376

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


ARMENIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 13

ML 15

TOTAL per destination

TOTAL PER ML category

d

2

2

1

1

6

e

1(2) 7(1)

1(2)

1(1)

1(1)

1(6) 7(1)


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

28

1

 

2

4

4

 

 

 

 

b

533 686

3 990

 

1 395 804

459 678

2 131 000

 

 

 

 

c

506 763

7 980

 

934 751

390 410

2 131 000

 

 

 

 

Belgium

a

14

5

1

 

 

 

 

 

 

1

b

8 039 826

536 195

16 400

 

 

 

 

 

 

18 211

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

b

2 592

 

631 091

 

 

 

 

 

 

 

c

126 869

 

169 261

 

 

 

 

 

 

 

France

a

5

 

 

14

9

 

 

 

10

26

b

356 498

 

 

1 310 835

11 057 799

 

 

 

1 411 934

568 092 336

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

233

3

11

2

1

28

2

15

21

13

b

1 417 449

19 422

116 020

804 951

36 205

82 083 164

70

1 819

184 716

797 049

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

3

 

 

 

7

 

 

 

 

 

b

4 150

 

 

 

3 135 300

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

3

 

 

 

 

15

6

b

 

 

 

39 869 117

 

 

 

 

2 568 831

1 186 432

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 086 847

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

6 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

6 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

1

 

 

 

 

 

5

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

72 600 000

6 000 000

c

 

 

 

 

 

 

 

1 256

 

100 174

Sweden

a

 

 

2

1

3

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

160

7

14

42

17

46

9

1

20

236

b

1 301 443

65 441

24 979

656 052

314 637

3 213 551

216 586

63

34 544

8 966 735

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

447

16

32

64

41

78

11

16

71

284

b

11 661 704

625 048

788 490

44 036 759

15 003 619

87 427 715

216 656

1 882

76 800 024

588 060 763

c

639 692

7 980

169 261

934 751

390 410

2 131 000

 

1 256

 

3 187 021

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

45

 

1

85

b

 

 

 

 

 

 

665 996

 

10 000

5 200 154

c

 

 

 

 

 

 

645 942

 

 

4 616 846

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 610 632

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

54 121

 

 

 

 

 

 

 

 

54 121

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

633 683

c

54 917

 

 

 

 

 

 

 

 

351 047

France

a

24

4

 

10

 

1

2

5

8

118

b

54 703 596

397 226

 

9 160 511

 

1 035 036

157 657

2 974 735

113 866

650 772 029

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 521 561

Germany

a

37

 

3

2

6

2

7

8

9

403

b

8 427 254

 

8 485 300

20 791

68 829

268

59 467

2 157 645

923 518

105 603 937

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

738 926

 

 

 

 

 

738 926

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 981 485

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

1

1

 

 

1

 

 

27

b

 

 

46 506

1 952 780

 

 

64 293

 

 

45 687 959

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 356 136

Netherlands

a

3

 

 

3

 

 

 

 

 

7

b

159 705

 

 

747 614

 

 

 

 

 

3 907 319

c

159 705

 

 

260 188

 

 

 

 

 

3 506 740

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 060

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 060

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 600 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

251 430

Sweden

a

1

 

 

 

 

 

1

1

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 681 420

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 641 600

United Kingdom

a

42

 

2

6

1

1

21

24

31

680

b

486 600

 

4 937

750 720

575

9 143

90 503

532 197

716 792

17 385 499

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

109

4

6

23

7

4

77

38

50

1 378

b

63 831 276

397 226

8 536 743

13 371 343

69 404

1 044 447

1 037 915

5 664 577

1 764 176

946 863 224

c

214 622

 

 

260 188

 

 

645 942

 

150 000

197 605 143

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

ML 11

Belgium

a

5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

b

235 480

 

 

 

 

 

 

171 030

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

254 174

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

254 174

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

8

1

1

14

4

1

 

 

 

b

43 880

 

21 762 563

9 994 109

2 904 673

1 046 462

227 389

164 138

 

 

 

c

42 103

 

6 224 835

2 498 528

 

1 171 173

185 887

3 697

 

 

13 252

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

26 460

 

237 000

 

 

 

 

 

 

 

 

c

26 460

 

3 429

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

3

 

4

4

8

 

 

2

 

5

9

b

75 709

 

1 289 145

7 801 108

2 260 003

 

 

30 606

 

99 879

1 664 578

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

2

10

27

8

13

283

 

 

2

21

5

b

322

13 012

2 714 882

62 526

276 327

80 843 482

 

 

577

2 129 690

169 296

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

2

6

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

5 000

4 093 500

 

 

 

252 500

 

 

 

c

 

 

 

646 946

 

 

 

53 095

 

 

 

Italy

a

 

 

1

1

3

 

 

 

 

17

3

b

 

 

1 355 952

91 640

892 062

 

 

 

 

25 925 052

1 872 320

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

b

5 720

 

 

 

 

20 693

 

 

 

 

 

c

5 720

 

 

 

 

27 138

 

 

 

 

 

Poland

a

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

45 828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

49 242

4 944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

16 998

4 944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

28 000

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

5

 

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

94 886

 

 

 

2 124 508

 

 

 

 

 

c

 

758 427

 

 

 

1 050 000

 

 

 

 

 

Spain

a

2

 

 

 

 

6

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

619 062

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

202 444

 

 

 

 

 

Sweden

a

1

 

4

 

1

2

1

3

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

18

6

 

1

1

35

5

 

1

15

1

b

224 660

48 842

 

1 018

5 923

246 277

920

 

9 308

335 858

1 725

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

44

22

47

22

27

350

10

10

3

59

18

b

707 301

161 684

27 364 542

22 298 075

6 338 988

84 928 484

228 309

618 274

9 885

28 490 478

3 707 919

c

91 281

763 371

6 228 264

3 399 648

 

2 450 755

185 887

56 792

 

 

13 252

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406 510

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 174

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 174

Czech Republic

a

 

 

 

 

1

 

 

 

 

31

b

 

 

 

 

239 802

 

 

 

 

36 383 016

c

 

 

 

 

378 430

376 515

 

 

690 058

11 584 478

Denmark

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

12 086 619

 

 

 

 

 

 

 

 

12 086 619

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

168 000

 

 

 

 

 

 

 

431 460

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 889

France

a

 

 

 

8

 

 

 

 

2

45

b

 

 

 

1 001 679

 

 

 

 

979 805

15 202 512

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 478 337

Germany

a

 

 

2

6

16

56

66

8

16

541

b

 

 

31 403

30 778

9 686 025

1 826 932

302 207

936 137

877 500

99 901 096

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

26 000

 

26 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 351 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 041

Italy

a

 

 

1

 

1

 

 

 

 

27

b

 

 

340 000

 

107 800

 

 

 

 

30 584 826

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 586 936

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 413

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 858

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 828

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 186

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 942

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 219 394

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 808 427

Spain

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

86 510

 

 

705 572

c

 

 

 

154 010

 

 

84 347

 

 

440 801

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 435 105

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 138 645

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

84

b

 

 

 

 

 

 

 

1 150 000

 

2 024 530

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

3

14

18

56

67

10

18

800

b

12 086 619

168 000

371 403

1 032 457

10 033 627

1 826 932

388 717

2 112 137

1 857 305

210 166 241

c

 

 

 

154 010

378 430

376 515

84 347

 

690 058

46 076 528

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 10

ML 11

ML 15

ML 16

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

866 667

 

 

 

 

 

866 667

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

386 800

 

 

 

 

 

 

386 800

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

1

1

 

 

 

1

1

 

 

2

2

12

b

183 366

19 358

238 027

 

 

 

70 261

4 086 607

 

 

570 727

250 932

5 419 278

c

160 424

19 358

238 027

 

 

 

70 261

 

 

 

570 727

250 932

1 309 729

Slovakia

a

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

107 000

 

12 950

 

 

 

 

 

 

 

 

119 950

c

 

107 000

 

12 950

 

 

 

 

 

 

 

 

119 950

TOTAL PER ML category

a

4

2

1

1

 

1

2

1

 

 

2

2

16

b

183 366

126 358

238 027

12 950

 

386 800

936 928

4 086 607

 

 

570 727

250 932

6 792 695

c

160 424

126 358

238 027

12 950

 

 

70 261

 

 

 

570 727

250 932

1 429 679

d

 

3

1

 

2

1

 

1

2

1

 

1

13

e

 

1(3) 4(1)

1(1)

 

1(2) 4(2)

1(1) 4(1)

 

1(1) 3(1) 4(1)

1(2) 4(2)

1(1)

 

1(1)

1(13) 3(1) 4(7)


BAHAMAS

 

 

ML 7

TOTAL per destination

Finland

a

1

1

b

7 800

7 800

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

7 800

7 800

c

 

 

d

 

 

e

 

 


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

Austria

a

2

1

 

 

 

 

 

b

28 709

222 000

 

 

 

 

 

c

28 709

162 000

 

 

 

 

 

Belgium

a

3

 

 

 

 

1

 

b

5 325 436

 

 

 

 

937 500

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

757

 

 

 

 

c

 

 

386

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

13 500

 

 

 

 

 

 

France

a

3

1

1

6

1

1

2

b

1 254 772

1 628 630

2 206 634

10 196 094

193 983

5 015

422 269

c

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

10

 

5

1

 

 

 

b

437 452

 

504 922

15 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

3

 

 

 

 

 

b

 

2 233

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

39

 

15

3

 

 

5

b

539 806

 

29 259

3 613

 

 

14 894

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

57

6

23

10

1

2

7

b

7 586 175

1 852 863

2 741 571

10 214 707

193 983

942 515

437 163

c

42 209

162 000

386

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 16

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

 

4

b

 

 

 

 

 

222 000

 

472 709

c

 

 

 

 

 

222 000

 

412 709

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

6 262 936

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

757

c

 

 

 

 

 

 

 

386

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

52 330

 

 

 

 

52 330

c

 

 

51 605

 

 

 

 

65 105

France

a

 

 

1

1

8

 

2

27

b

 

 

501 508

45 437

9 532 356

 

1 955 880

27 942 577

c

 

 

 

 

 

 

 

3 878 933

Germany

a

1

1

2

 

 

 

1

21

b

2 794

1 000 000

74 601

 

 

 

1

2 034 770

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

2 233

c

 

 

 

 

 

 

 

20 196

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

14 350

 

 

14 350

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c