ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.132.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 132

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
21 mai 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

2010/C 132/01

Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă

1

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2010/C 132/02

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

6

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2010/C 132/03

Rata de schimb a monedei euro

9

2010/C 132/04

Lista subvențiilor acordate pe durata exercițiului bugetar 2009 din linia bugetară 05.08.06[Publicată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2208/2002 al Comisiei]

10

2010/C 132/05

Notă de informare adresată importatorilor – Importuri de ton din Columbia și El Salvador în UE

15

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2010/C 132/06

Procedură de lichidare – Decizie (Ordinul EHA/662/2010 din 15 martie 2010) de deschidere a unei proceduri de lichidare pentru societatea Seguros Mercurio, SA (Notă publicată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de asigurare)

16

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2010/C 132/07

Comunicare din partea ministrului afacerilor economice al Regatului Țărilor de Jos în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

17

2010/C 132/08

Comunicare din partea ministrului afacerilor economice al Regatului Țărilor de Jos în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

19

 

Rectificări

2010/C 132/09

Rectificare la notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în JO C 126, 18.5.2010, p. 16)

20

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

AVIZE

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/1


Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă

2010/C 132/01

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16,

având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8,

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, în special articolul 41 (2),

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

I.   INTRODUCERE

1.

La 29 octombrie 2009, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă (3). Regulamentul propus are ca scop înlocuirea Directivei 94/56/CE a Consiliului de stabilire a principiilor fundamentale care reglementează anchetarea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă (4).

2.

AEPD nu a fost consultată în conformitate cu cerința de la articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Prin urmare, prezentul avizul se bazează pe articolul 41 alineatul (2) din același regulament. AEPD recomandă includerea unei trimiteri la prezentul aviz în preambulul propunerii.

3.

Ca observație generală, deși regretă că nu a fost consultată în timp util, AEPD constată cu satisfacție că aspectele privind protecția datelor au fost incluse în propunere. Anumite dispoziții insistă asupra faptului că măsurile prevăzute nu aduc atingere Directivei 95/46/CE, iar confidențialitatea datelor este unul dintre multiplele aspecte importante ale propunerii.

4.

Cu toate acestea, AEPD a identificat unele deficiențe și neclarități în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. După o descriere a contextului și a cadrului propunerii cuprinsă în capitolul II, aceste observații vor fi dezvoltate în capitolul III.

II.   CONTEXTUL ȘI CADRUL PROPUNERII

5.

Scopul propunerii este de a actualiza regulamentul existent în domeniul investigațiilor privind accidentele aviatice. Normele anterioare, adoptate cu cincisprezece ani în urmă, nu ar mai putea fi adaptate la noua piață comună a aviației, și nici la specializarea necesară pentru gradul mai mare de complexitate al sistemelor aeronavelor. Divergențele tot mai mari referitoare la capacitățile de investigare ale statelor membre ar fi, de asemenea, o justificare pentru instituirea unui nou cadru, care să sprijine colaborarea și coordonarea la nivelul autorităților naționale responsabile de investigații.

6.

Astfel, propunerea se axează pe înființarea unei rețele a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile pentru a facilita o cooperare mai structurată. De asemenea, propunerea prevede reguli obligatorii ale căror scopuri principale sunt definirea drepturilor și obligațiilor reciproce ale autorităților naționale responsabile de investigații și ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA), asigurarea protecției informațiilor sensibile și stabilirea unor cerințe uniforme pentru tratarea recomandărilor privind siguranța.

7.

AEPD nu are observații cu privire la obiectivul general al propunerii și susține pe deplin această inițiativă, care are ca scop îmbunătățirea eficienței investigațiilor și, prin urmare, prevenirea apariției unor accidente aviatice viitoare. Observațiile de mai jos se vor concentra pe acele aspecte ale propunerii care au un impact asupra protecției datelor cu caracter personal, incluzând în special prelucrarea datelor din listele de pasageri, a datelor privind victimele, familiile acestora și martorii, precum și echipajul aeronavei, în timpul diferitor etape ale investigației și în contextul unui schimb de informații între autoritățile responsabile de investigații.

III.   ANALIZA PROPUNERII

III.1.   Obiectivul propunerii

8.

Considerentul 3 și articolul 1 amintesc de limitarea deja menționată în expunerea de motive a propunerii, potrivit căreia unicul obiectiv al investigațiilor privind siguranța ar trebui să fie prevenirea accidentelor și incidentelor viitoare, fără a stabili cui îi revine vina sau răspunderea. AEPD salută această precizare care respectă principiul limitării scopului articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și articolului 6 din Directiva 95/46/CE. Potrivit acestor dispoziții, datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

9.

Cu toate că această limitare a scopului este explicit menționată la începutul propunerii, este important ca nicio derogare să nu priveze acest principiu de substanța sa, așa cum se arată în capitolele III.4-III.6.

10.

AEPD constată că, pe lângă scopul principal de a îmbunătăți siguranța aviației, proiectul de regulament include și dispoziții privind culegerea de date cu caracter personal în contextul asistenței acordate victimelor și familiilor acestora (articolul 23). AEPD nu vede nicio problemă de compatibilitate între acest scop și scopul investigației privind siguranța. Cu toate acestea, articolul 1 din regulament ar putea fi completat cu scopul de a reflecta în mod corect ambele aspecte din regulament.

III.2.   Culegerea informațiilor

11.

Propunerea descrie în detaliu gama largă de informații care pot fi accesate de către persoanele responsabile de investigație. Aceste informații includ în special date cu caracter personal, precum cele cuprinse în înregistratoarele de date de zbor și în orice altă înregistrare, rezultatele examinării efectuate asupra corpurilor victimelor sau persoanelor implicate în exploatarea aeronavei, precum și rezultatele examinării martorilor, cărora li se poate cere să furnizeze informații sau dovezi utile pentru desfășurarea investigației.

12.

Aceste informații sunt puse la dispoziția investigatorului-șef, precum și a experților și consilierilor acestuia și a reprezentanților acreditați, după caz. De asemenea, AESA are dreptul de a accesa o parte din aceste informații în cadrul investigațiilor conduse de investigatorul-șef, cu câteva excepții care includ situația în care martorul nu este de acord ca declarația sa să fie făcută publică.

13.

Propunerea prevede, de asemenea, condițiile în care lista de pasageri trebuie să fie pusă la dispoziție. Aici, scopul nu se referă numai la desfășurarea unei investigații, ci și la necesitatea de a asigura legătura cu familiile și cu unitățile medicale.

14.

AEPD salută nivelul de detaliere prevăzut în propunere în ceea ce privește condițiile culegerii datelor cu caracter personal în raport cu scopul urmărit, care este în conformitate cu principiul necesității (5) prevăzut de legea privind protecția datelor.

III.3.   Stocarea datelor cu caracter personal

15.

Deși înțelege nevoia unui proces vast de culegere de informații care să includă datele cu caracter personal, după cum se specifică mai sus, AEPD subliniază necesitatea existenței unor norme stricte în ceea ce privește stocarea acestora și condițiile în care pot fi divulgate către terțe părți.

16.

În ceea ce privește stocarea informațiilor, propunerea prevede, în cadrul articolului 14, necesitatea de a păstra documentele, materialele și înregistrările, din motive evidente legate de desfășurarea investigației. Cu toate acestea, propunerea nu prevede nicio indicație cu privire la durata de stocare a acestor informații. Potrivit principiilor privind protecția datelor (6), datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate „într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu o depășește pe cea necesară scopurilor pentru care au fost colectate sau pentru care sunt ulterior prelucrate”. În consecință, datele cu caracter personal trebuie, în principiu, să fie șterse de îndată ce investigația este finalizată sau trebuie să fie păstrate într-un format anonim, în cazul în care eliminarea totală nu este posibilă (7). Orice motiv pentru care datele identificabile trebuie să fie păstrate mai mult timp trebuie să fie indicat și justificat și trebuie să includă datele de identificare ale celor care au dreptul de a păstra aceste date. Propunerea trebuie să cuprindă o dispoziție în acest sens, care trebuie să se aplice în mod orizontal pentru orice schimb de informații cu caracter personal prin intermediul rețelei.

III.4.   Disponibilitatea și publicarea informațiilor

17.

Deși propunerea prevede drept principiu ca informațiile cu caracter personal să fie folosite numai în scopurile investigației și de către părțile responsabile pentru aceste investigații, textul include câteva derogări ample (8).

18.

Este cazul declarațiilor martorilor care pot fi puse la dispoziție sau utilizate în alte scopuri decât investigațiile privind siguranța, în cazul în care martorul este de acord [articolul 15 alineatul (1) litera (a)]. AEPD reamintește că un asemenea consimțământ al unui martor trebuie să fie liber, specific și informat și că utilizarea ulterioară a informațiilor nu trebuie să aibă un scop care ar putea fi incompatibil cu investigațiile privind siguranța. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, consimțământul nu trebuie să fie utilizat drept bază pentru utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal. Această observație este valabilă și în ceea ce privește utilizarea consimțământului pentru a deroga de la principiul limitării scopului, în cazul înregistrărilor (articolul 16).

19.

Articolul 15 din propunere include, de asemenea, o derogare largă, care se aplică pentru orice fel de informații sensibile privind siguranța (9). Aceste informații, care, în principiu, fac obiectul unor măsuri de protecție specifice împotriva utilizării abuzive, pot fi totuși divulgate în alte scopuri decât cele ale investigațiilor privind siguranța, în cazul în care autoritatea competentă de administrare a justiției dintr-un stat membru decide acest lucru, având în vedere existența unui interes major și echilibrul dintre beneficiile divulgării informațiilor și impactul negativ la nivel intern și internațional asupra investigațiilor și asupra managementului siguranței aviației civile. AEPD consideră că această derogare nu oferă suficientă securitate juridică. În special noțiunea de „autoritate competentă de administrare a justiției” ar putea da naștere la speculații. O decizie administrativă adoptată de un organism guvernamental (de exemplu, Ministerul Justiției) nu ar beneficia de aceeași legitimitate ca o decizie adoptată de o instanță judiciară de la caz la caz. Chiar și în cazul unei decizii adoptate de către o instanță, trebuie să existe anumite condiții stricte: în plus față de faptul că obiectivul trebuie să fie permis de lege și că există un interes public major (10), trebuie luate în considerare interesele și drepturile fundamentale ale persoanelor vizate. Mai exact, faptul că informațiile cu caracter personal furnizate de persoane în cadrul unei investigații privind siguranța ar putea fi refolosite împotriva acestora cu ocazia unei proceduri în instanță ar putea influența legitimitatea prelucrării acestor date. AEPD solicită o clarificare a acestei derogări și o procedură detaliată care să includă măsuri de protecție mai stricte în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale ale persoanei vizate.

20.

De asemenea, AEPD solicită să se definească tipul de informații sensibile privind siguranța menționat în acest articol, și anume informațiile care au un „caracter deosebit de sensibil și privat”. Directiva 95/46/CE prevede o definiție a datelor sensibile, dar nu este clar dacă propunerea se referă la această definiție. În cazul în care obiectivul este acela de a acoperi și depăși datele sensibile astfel cum sunt definite în Directiva 95/46/CE, o terminologie mai adecvată s-ar putea referi la informațiile care au un caracter deosebit de intim și privat, incluzând datele sensibile în sensul dat de Directiva 95/46/CE, precum și alte exemple de date cu caracter personal care urmează să fie enumerate în definiție. Acest lucru trebuie să fie precizat clar în articolul 2 (în care sunt incluse definițiile) sau în articolul 15 al propunerii.

21.

Înregistrările sunt protejate în mod similar, ca principiu, dar ele pot fi puse la dispoziție sau utilizate în alte scopuri, în unele cazuri, inclusiv în scopuri legate de aeronavigabilitate sau de întreținere, dacă înregistrările sunt făcute anonime sau dacă sunt dezvăluite în condiții de siguranță. Aceste excepții sunt alternative și nu sunt cumulative. AEPD întreabă de ce înregistrările nu ar trebui să fie făcute anonime – i.e. anonimizate (11) – ca regulă: trebuie să existe o justificare pentru care scopurile legate de aeronavigabilitate sau întreținere necesită prelucrarea datelor cu caracter personal identificabile. În plus, a treia excepție, care permite divulgarea informațiilor în condiții de siguranță, este prea vagă și deloc proporțională. Cu excepția cazului în care se menționează anumite scopuri legitime, această excepție ar trebui să fie eliminată.

22.

Același principiu al anonimizării trebuie să se aplice în mod implicit și pentru comunicarea informațiilor, așa cum se prevede în articolele 8, 17 și 18 din propunere, cu privire la rețea și la comunicarea informațiilor. AEPD salută, în acest spirit, menționarea unei obligații privind respectarea secretului profesional, precum și a obligației de a comunica numai informațiile pertinente pentru părțile interesate relevante. De asemenea, AEPD susține principiul menționat în articolul 19 alineatul (2), conform căruia raportul investigației trebuie să protejeze anonimatul persoanelor implicate în accident sau incident.

23.

În cele din urmă, publicarea listei de pasageri se supune, de asemenea, anumitor condiții. Principiul este acela că lista nu poate fi făcută publică înainte ca toate familiile pasagerilor să fi fost informate, iar statele membre pot decide să păstreze lista confidențială. AEPD consideră că principiul ar trebui să fie inversat. În principiu, lista trebuie să fie păstrată confidențială, dar statele membre să poată decide, în anumite cazuri și din motive legitime, să publice această listă, după ce au informat toate familiile și au obținut acordul acestora cu privire la publicarea numelor rudelor lor. AEPD recomandă o modificare a articolului 22 alineatul (3) în consecință.

III.5.   Schimbul de informații între statele membre și cu țări terțe

24.

Unul dintre scopurile principale ale proiectului de regulament este acela de a crea o rețea pentru ca autoritățile responsabile de investigații să poată face schimb de informații și de experiență. În conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din proiectul de propunere, autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța care fac parte din rețea își comunică orice informație de care dispun în contextul aplicării regulamentului. Acestea trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta în mod corespunzător confidențialitatea corespunzătoare a acestor informații, în conformitate cu legislația națională sau comunitară aplicabilă.

25.

AEPD salută măsurile prevăzute în privința confidențialității informațiilor și în special obligația de a nu divulga informațiile care au fost considerate confidențiale de către Comisie. În ceea ce privește prelucrarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul rețelei, AEPD consideră că aceste măsuri de protecție ar trebui să fie completate de obligația de a garanta exactitatea acestor date și posibila lor corectare și ștergere într-un mod sincronizat de către toți membrii rețelei care prelucrează asemenea date cu caracter personal.

26.

Rolul fișierului centralizat menționat la articolul 15 alineatul (3) trebuie să fie clarificat în ceea ce privește circulația informațiilor în cadrul rețelei. Mai exact, trebuie să fie clar, așa cum s-a comunicat neoficial către AEPD, că fișierul centralizat nu este în niciun fel conectat la rețea și că nu conține date cu caracter personal. În acest sens, AEPD constată că informații precum numerele curselor aeriene ar putea permite identificarea indirectă a persoanelor implicate într-un accident sau incident aviatic. Ca regulă minimă, regulamentul trebuie să precizeze că informațiile stocate în acest fișier nu pot fi folosite pentru identificarea persoanelor implicate într-un accident sau incident aviatic.

27.

AEPD constată că este permisă invitarea observatorilor și experților, printre care se pot număra reprezentanți ai companiilor aeriene sau ai producătorilor de aeronave, pentru a se alătura rețelei. Aceștia ar avea acces la același tip de informații ca și membrii rețelei, cu excepția situației în care, după caz, Comisia decide că informațiile sunt confidențiale și că accesul la acestea va fi restricționat. Această dispoziție ar putea lăsa deschisă posibilitatea ca terțe părți să acceseze datele cu caracter personal referitoare, de exemplu, la victime sau martori, în cazul în care acestea nu sunt considerate confidențiale. În contextul prezentei propuneri, AEPD consideră că datele cu caracter personal trebuie să fie întotdeauna considerate confidențiale. În caz contrar, accesul la datele cu caracter personal ar trebui să fie limitat pentru terți.

28.

Acest lucru este și mai important în cazul în care experții sau observatorii reprezintă țări terțe sau dacă investigația se efectuează împreună cu anchetatori din țări terțe, care nu ar asigura un nivel adecvat de protecție. În propunere ar putea fi adăugată o dispoziție care să atenționeze că datele cu caracter personal nu trebuie transferate către reprezentanții unei țări terțe care nu asigură un nivel adecvat de protecție, cu excepția cazului în care au fost îndeplinite condițiile specifice (12). Această dispoziție s-ar aplica în special în ceea ce privește articolul 8 privind rețeaua și articolul 18 privind condițiile de comunicare a informațiilor.

29.

Aceste observații fac apel din nou la un principiu general de anonimizare a datelor cu caracter personal într-o etapă timpurie a procesului și de îndată ce identificarea nu mai este necesară pentru desfășurarea investigațiilor, astfel cum s-a menționat deja în capitolul III.3.

III.6.   Rolul Comisiei și al AESA

30.

AEPD constată că AESA și Comisia sunt implicate în funcționarea rețelei (articolele 7 și 8) și că vor avea dreptul de a participa, într-o oarecare măsură, la investigațiile privind siguranța (articolul 9). AEPD atenționează că prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceste două organisme este condiționată de respectarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și de supravegherea de către AEPD. Regulamentul trebuie să includă o dispoziție cu privire la acest aspect.

31.

AEPD solicită să se clarifice în ce măsură rețeaua va fi gestionată de către Comisie și prin intermediul infrastructurii tehnice a Uniunii Europene. În cazul în care scopul este acela de a utiliza o rețea deja existentă, orice plan care ar permite interoperabilitatea cu bazele de date existente ar trebui să fie menționat clar și justificat. AEPD subliniază necesitatea de a asigura o rețea securizată, accesibilă numai în scopurile descrise în propunere și numai părților interesate îndreptățite. Rolurile și responsabilitățile Comisiei și ale AESA (13), precum și ale oricărui alt organism al Uniunii implicat în gestionarea rețelei ar trebui să fie clarificate în cadrul textului din motive de securitate juridică.

IV.   CONCLUZII

32.

AEPD salută faptul că regulamentul se aplică în mod explicit fără a aduce atingere Directivei 95/46/CE și astfel, într-o anumită măsură, ia în considerare principiile privind protecția datelor. Cu toate acestea, având în vedere contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, AEPD consideră că trebuie să fie adăugate dispoziții specifice pentru a asigura o prelucrare corectă.

33.

Acest lucru este și mai necesar dacă se au în vedere circumstanțele în care sunt prelucrate aceste date: ele vor face referire, în principal, la persoanele afectate direct sau indirect de un accident grav și/sau cu pierderea rudelor. Acest lucru susține necesitatea unei protecții eficiente a drepturilor acestora și a unei limitări stricte a transmiterii sau publicării datelor cu caracter personal.

34.

Având în vedere că scopul propunerii este de a permite investigarea accidentelor sau incidentelor și că datele cu caracter personal sunt relevante doar atunci când sunt necesare în cadrul unei astfel de investigații, astfel de date ar trebui, în principiu, să fie șterse sau anonimizate, cât mai curând posibil, și nu numai în etapa raportului final. Acest lucru ar trebui să fie garantat prin introducerea în regulament a unei dispoziții cu caracter orizontal.

35.

De asemenea, AEPD recomandă:

să se definească și să se limiteze strict excepțiile de la principiul limitării scopului;

să se prevadă o perioadă limitată de stocare a datelor cu caracter personal;

să se asigure o procedură coordonată de acces, rectificare și/sau ștergere a datelor cu caracter personal, în special în contextul transmiterii acestora către statele membre prin intermediul rețelei;

să se prezinte transmiterea de date cu caracter personal reprezentanților din țări terțe, cu condiția ca acestea să asigure un nivel adecvat de protecție;

să se clarifice rolurile și responsabilitățile Comisiei și ale AESA în perspectiva aplicării Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2010.

Peter HUSTINX

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor


(1)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  COM(2009) 611 final.

(4)  JO L 319, 12.12.1994, p. 14.

(5)  Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și articolul 6 din Directiva 95/46/CE.

(6)  Articolul 4 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și articolul 6 litera (e) din Directiva 95/46/CE.

(7)  Anonimizarea trebuie să fie înțeleasă ca element ce face imposibilă identificarea ulterioară a individului. Pentru unele tipuri de informații, precum înregistrările vocale, anonimizarea completă nu va fi posibilă, ceea ce implică nevoia luării unor măsuri de protecție mai stricte pentru a evita orice abuz.

(8)  AEPD a fost consultată în noiembrie 2008, cu ocazia unei proceduri de conciliere privind o propunere de directivă de stabilire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul maritim. Având în vedere analogia dintre cele două contexte, au fost ridicate probleme similare, iar observațiile din capitolul III.4, la fel ca și răspunsul la consultarea anterioară, se concentrează asupra echilibrului ce trebuie să existe între divulgarea de informații în cursul unei investigații și protecția datelor.

(9)  Acestea includ informații referitoare la martori, la comunicarea între persoanele care au fost implicate în exploatarea aeronavei sau la înregistrările efectuate în cadrul unităților de control al traficului aerian. De asemenea, se aplică informațiilor care au o „factură deosebit de sensibilă”, precum datele privind starea de sănătate.

(10)  Trebuie remarcat faptul că Directiva 95/46/CE permite derogări de la principiul limitării scopurilor numai în cazul în care acestea se fac prin lege și sunt necesare pentru a proteja anumite interese publice, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 13.

(11)  Anonimizarea ar respecta principiul proporționalității în cazul în care este înțeleasă drept anonimizare completă, cu alte cuvinte, în cazul în care este imposibilă o reidentificare a persoanei respective (a se vedea nota de subsol 5).

(12)  A se vedea articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și articolul 26 din Directiva 95/46/CE.

(13)  Inclusiv precizări privind aspecte precum: cine se ocupă de gestionarea drepturilor de acces la rețea și cine garantează integritatea acesteia.


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/6


Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

2010/C 132/02

Data adoptării deciziei

7.4.2010

Numărul de referință al ajutorului

N 480/09

Stat membru

Italia

Regiune

Sicilia

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Temei legal

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Tipul măsurii

Schemă de ajutoare

Obiectiv

Ajutoare pentru sectorul silvic

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget maxim anual: 56,06 milioane EUR

Buget total maxim: 224,27 milioane EUR

Valoare

70 %, 80 % sau 100 % din costurile eligibile

Durată (perioadă)

2010-2013

Sectoare economice

Sectorul silvic

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

24.3.2010

Numărul de referință al ajutorului

N 635/09

Stat membru

Polonia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Temei legal

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Ajutor pentru sectorul silvic

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

130 de milioane PLN

Valoare

85 %

Durată (perioadă)

2010-2015

Sectoare economice

Silvicultură

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm

Data adoptării deciziei

7.4.2010

Numărul de referință al ajutorului

N 64/10

Stat membru

Italia

Regiune

Umbria

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Temei legal

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009

Tipul măsurii

Schemă de ajutoare

Obiectiv

Ajutoare pentru sectorul silvic

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Cheltuielile maxime anuale: 2,625 milioane EUR

Suma totală maximă: 10,50 milioane EUR

Valoare

Până la 100 % din costurile eligibile

Durată (perioadă)

31.12.2013

Sectoare economice

Sectorul silvic

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeană

21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/9


Rata de schimb a monedei euro (1)

20 mai 2010

2010/C 132/03

1 euro =


 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2334

JPY

yen japonez

111,93

DKK

coroana daneză

7,4422

GBP

lira sterlină

0,86440

SEK

coroana suedeză

9,7388

CHF

franc elvețian

1,4179

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

8,0450

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,913

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

283,00

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7074

PLN

zlot polonez

4,1880

RON

leu românesc nou

4,2031

TRY

lira turcească

1,9625

AUD

dolar australian

1,4920

CAD

dolar canadian

1,3120

HKD

dolar Hong Kong

9,6233

NZD

dolar neozeelandez

1,8412

SGD

dolar Singapore

1,7389

KRW

won sud-coreean

1 473,34

ZAR

rand sud-african

9,8041

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,4215

HRK

kuna croată

7,2680

IDR

rupia indoneziană

11 297,49

MYR

ringgit Malaiezia

4,0400

PHP

peso Filipine

56,720

RUB

rubla rusească

38,5590

THB

baht thailandez

39,931

BRL

real brazilian

2,3067

MXN

peso mexican

16,1134

INR

rupie indiană

57,7540


(1)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/10


Lista subvențiilor acordate pe durata exercițiului bugetar 2009 din linia bugetară 05.08.06

[Publicată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2208/2002 al Comisiei]

2010/C 132/04

MĂSURI SPECIFICE DE INFORMARE

Numele solicitantului (acronimul)

Numele (întreg al) solicitantului

Strada

Codul poștal

Orașul

Țara

Suma acordată (EUR)

% cofinanțare

Titlu/Descriere

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Danemarca

200 000,00

53,29 %

ALIMENTELE ȘI AGRICULTURA ÎN EUROPA ANULUI 2020

Producție audiovizuală

PK „Agromedia”

„Production House Agromedia” Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofia

Bulgaria

91 697,90

50,00 %

PAC – modelul european de agricultură profitablă

Campanie de informare

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Germania

100 000,00

48,34 %

Țări vechi – Căi moderne. Pe urmele agriculturii moderne

Producție audiovizuală

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture — Etudes Information

Chaussée de Namur, 47

5030

Gembloux

Belgia

26 408,90

50,00 %

Popularizarea funcționării și a obiectivelor PAC.

Producție audiovizuală

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Franța

30 445,00

50,00 %

Întâlnirea de vară a tinerilor cu fructele și legumele: cum le explicăm PAC copiilor dintr-o regiune mediteraneeană

Campanie de informare: acțiuni în școli

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Spania

23 921,00

50,00 %

PAC și dieta mediteraneeană (Pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată)

Campanie de informare: acțiuni în școli

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53 g

10147

Tallin

Estonia

92 887,50

75,00 %

Măsurile PAC sunt profitabile pentru toți locuitorii din Estonia și Letonia

Campanie de informare

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Polonia

27 000,00

66,60 %

Comunicarea Politicii Agricole Comune reformate – Conferință despre sursele de energie regenerabilă ca nouă provocare pentru zonele rurale din Polonia

Campanie de informare

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

Italia

158 982,50

50,00 %

PAC: Agricultură, mediu și societate

Campanie de informare: acțiuni în școli si producție audiovizuală

ARMCCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de’Burrò 147

00186

Roma

Italia

95 865,75

50,00 %

Viața la țară pe înțelesul elevilor – lecții despre PAC în școlile din Roma – anul al 2-lea

Campanie de informare: acțiuni în școli

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, — Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Spania

109 505,00

50,00 %

Congresul European al Tinerilor Agricultori ASAJA-CEJA „PAC după 2013: întărirea rolului agricultorilor pentru a răspunde mai bine nevoilor societății europene”

Seminar/Conferință

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Irlanda

59 292,00

50,00 %

PAC – Vi se potrivește mai bine!

Campanie de informare

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Franța

31 332,00

50,00 %

Întâlnirile europene ale tinerilor păstori

Campanie de informare cu un concurs UE pentru elevi

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

Italia

128 040,69

50,00 %

Agricultorii – custozii biodiversității în agricultură

Campanie de informare

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Grecia

31 392,99

50,00 %

Campanie de informare adresată agricultorilor din Macedonia de est și Tracia privind capacitățile acestora de a utiliza programele de finanțare agricolă ale UE și de a învăța cum să gestioneze noi culturi alternative

Campanie de informare

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Franța

76 224,95

50,00 %

Prima UE pentru zonele de munte – ce efecte pozitive au comunitățile și administrarea terenurilor pentru societatea europeană, politici și oportunități conexe

Seminar/Conferință

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Estonia

42 565,00

50,00 %

PARLAMENTUL RURAL AL SATELOR ESTONIENE: Satele active contribuie la garantarea sustenabilității zonelor rurale

Seminar/Conferință

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Italia

51 500,00

47,98 %

FAST – Mediul rural (Farmers Are STewards of Countryside) – Agricultorii sunt custozii mediului rural

Seminar/Conferință

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Franța

50 823,54

50,00 %

PAC, o pârghie pentru îmbunătățirea practicilor agricole și dezvoltarea agriculturii ecologice

Târguri cu standuri

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SI-5290

Šempeter pri Gorici

Slovenia

47 750,00

50,00 %

Călătoria agricolă UE 2009

Campanie de informare

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

Italia

105 000,00

50,00 %

Pentru o alimentație sănătoasă: promovarea în școlile primare din Lazio a consumului de fructe și legume

Campanie de informare: acțiuni în școli

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruxelles

Belgia

20 720,00

50,00 %

Bugetul PAC din perspectiva rezolvării principalelor provocări ale dezvoltării sustenabile

Seminar/Conferință

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

Italia

17 635,00

50,00 %

Reforma PAC: inovație și creștere, pentru o agricultură sustenabilă și orientată către piață

Seminar/Conferință

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Polonia

29 862,50

50,00 %

Campanie de informare privind noua politică agricolă comună – Promovarea și încurajarea dezvoltării produselor alimentare tradiționale și regionale de calitate, ca mijloc de dezvoltare sustenabilă a zonelor rurale

Campanie de informare

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Regatul Unit

20 308,00

50,00 %

Micii agricultori: bază a dezvoltării rurale sau barieră în calea eficienței?

Seminar/Conferință

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

Italia

121 225,00

50,00 %

Savoarea pământului

Campanie de informare

UUAA

Unión Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Spania

54 753,25

50,00 %

PAC și noile provocări cu care se confruntă zonele rurale

Campanie de informare

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Italia

66 750,34

50,00 %

Știrile AgriCultura

Producție audiovizuală

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

Italia

42 883,50

50,00 %

Reforma PAC și aspectele inovatoare care contribuie la dezvoltarea agriculturii europene

Seminar/Conferință

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Spania

23 340,00

50,00 %

Campanie de informare la târgurile agricole

Campanie de informare

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Polonia

53 186,00

50,00 %

Informarea agricultorilor, a părților interesate din agricultură și a societății rurale din regiunea Cuiavia – Pomerania în legătură cu funcționarea și beneficiile unei PAC care evoluează

Campanie de informare

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Spania

197 955,90

50,00 %

PAC după 2013: PAC pe care o dorim și de care avem nevoie

Seminar/Conferință

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61, rue de Trèves

1040

Brussels

Belgia

200 000,00

48,51 %

„Agricultura europeană” – Expoziție fotografică europeană

Producție vizuală

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budapest

Ungaria

71 240,50

50,00 %

Utilizarea resurselor alocate pentru Politica Agricolă Comună, prin intermediul unor exemple de tineri fermieri

Vizite de schimb de informații

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Italia

34 965,00

50,00 %

Campanie de informare privind noua PAC în Apulia, destinată universităților și întreprinderilor agricole interesate

Campanie de informare

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Italia

45 000,00

49,38 %

Politica agricolă comună în regiunea Emilia-Romagna, între inovație și tradiție

Campanie de informare

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Brussels

Belgia

78 377,00

50,00 %

Cum văd viitorul tinerii fermieri – o nouă perspectivă privind agricultura interactivă

Campanie de informare

Total măsuri specifice de informare

2 658 836,71

 


ANGAJAMENTE DE SUBVENȚII ACORDATE ÎN ANII PRECEDENȚI, RELUATE ÎN 2009

Numele solicitantului (acronimul)

Numele (întreg al) solicitantului

Strada

Codul poștal

Orașul

Țara

Suma acordată (EUR)

% cofinanțare

Titlu/Descriere

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Italia

65 035,00

49,89 %

„Noua PAC: oportunități agricole pentru promovarea unei agriculturi competitive și sustenabile în Grosseto”

Seminar/Conferință

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Italia

104 621,53

50,00 %

„Agripolis – Informarea în privința Politicii Agricole și societatea”

Seminar/Conferință

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Spania

5 497,20

50,00 %

„Schimburi de experiență în rândul tinerilor fermieri din Europa. PAC ca mijloc de generare a unei dezvoltări rurale sustenabile”

Seminar/Conferință

Total subvenții acordate în anii precedenți

175 153,73

 

Total general

2 833 990,44

 

Doar cu titlu informativ:

SUBVENȚII ACORDATE ÎN 2009, DAR ANULATE DE SOLICITANT ÎN ACELAȘI AN (FĂRĂ IMPLICAȚII FINANCIARE)

Numele solicitantului (acronimul)

Numele (întreg al) solicitantului

Strada

Codul poștal

Orașul

Țara

Suma acordată (EUR)

% cofinanțare

Titlu/Descriere

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Italia

165 233,00

50,00 %

„Noi provocări pentru PAC din perspectivă financiară”

Seminar/Conferință

Total subvenții anulate

165 233,00

 


21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/15


Notă de informare adresată importatorilor

Importuri de ton din Columbia și El Salvador în UE

2010/C 132/05

Comisia Europeană informează operatorii din Uniunea Europeană că există îndoieli temeinice în legătură cu aplicarea corectă a tratamentului preferențial și cu aplicabilitatea dovezilor originii prezentate în Uniunea Europeană pentru conservele de ton și fileul de ton congelat înscrise la subpoziția 1604 14 din SA, importate din Columbia și El Salvador.

O serie de anchete au scos la iveală faptul că importante cantități de conserve de ton și fileul de ton congelat înscrise la subpoziția 1604 14 din SA sunt declarate ca fiind originare din Columbia sau din El Salvador, motiv pentru care nu sunt eligibile.

În plus, nu este exclus ca marfa să fie importată din alte țări care beneficiază de sistemul generalizat de preferințe (SGP), fără a îndeplini cerințele regulilor de origine din cadrul SGP privind cumulul de origine.

Prin urmare, operatorii din Uniunea Europeană care declară și/sau prezintă documente justificative atestând originea produselor menționate anterior sunt invitați să ia toate măsurile de precauție necesare, întrucât punerea în liberă circulație a bunurilor respective poate genera o datorie vamală și poate conduce la fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Eventuala înscriere ulterioară în evidența contabilă a datoriei vamale rezultate din circumstanțele menționate mai sus va intra sub incidența dispozițiilor articolului 220 alineatul (2) litera (b) al cincilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1).


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/16


Procedură de lichidare

Decizie (Ordinul EHA/662/2010 din 15 martie 2010) de deschidere a unei proceduri de lichidare pentru societatea Seguros Mercurio, SA

(Notă publicată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de asigurare)

2010/C 132/06

Societatea de asigurare

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Data, intrarea în vigoare și natura deciziei

Data

:

15 martie 2010

Intrarea în vigoare

:

15 martie 2010

Natura deciziei

:

Ordin ministerial

Autoritățile competente

Ministerul Economiei și Finanțelor

Funcție

:

Ministrul Economiei și Finanțelor

Prenume

:

Elena

Nume

:

Salgado Méndez

Adresă

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Organismul de control

Direcția generală pentru asigurări și pentru fondurile de pensii

Funcție

:

Directorul general pentru asigurări și pentru fondurile de pensii

Prenume

:

Ricardo

Nume

:

Lozano Aragüés

Adresă

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Lichidator desemnat

Consorțiul de compensare a asigurărilor

Funcție:

Director general

Prenume:

Ignacio

Nume:

Machetti Bermejo

Adresă:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913395500

Fax

+34 913395678

E-mail:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Legislația aplicabilă

Legislație spaniolă

Decretul-lege regal nr. 6/2004 din 29 decembrie, de aprobare a reformării legii privind organizarea și supravegherea asigurărilor private

Decretul-lege regal nr. 7/2004 din 29 decembrie 2004, de aprobare a reformării legii privind statutul juridic al consorțiului de compensare a asigurărilor

Decretul regal nr. 2020/1986 din 22 august 1986 de aprobare a regulamentului de funcționare a comisiei de lichidare a societăților de asigurare


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisia Europeană

21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/17


Comunicare din partea ministrului afacerilor economice al Regatului Țărilor de Jos în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

2010/C 132/07

Prin prezenta, ministrul afacerilor economice notifică primirea unei cereri de autorizare pentru prospectarea hidrocarburilor în zona Hemelum.

Zona care face obiectul cererii este situată în provincia Friesland și este delimitată de liniile drepte care unesc următoarele puncte: A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U și U-A.

Coordonatele acestor puncte sunt:

Punctul

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Coordonatele geografice prin care se indică poziția punctelor sus-menționate sunt calculate în conformitate cu sistemul național de triangulație (Rijks Driehoeksmeting).

Suprafața ariei geografice astfel definite este de 450,4 km2.

În temeiul directivei menționate în introducere și al articolului 15 din Legea minelor [Mijnbouwwet (Staatsblad nr. 542 din 2002)], ministrul afacerilor economice invită prin prezenta părțile interesate să depună o cerere concurentă de autorizare pentru prospectarea hidrocarburilor în zona delimitată de punctele și coordonatele menționate anterior.

Ministrul afacerilor economice reprezintă autoritatea competentă pentru acordarea de autorizații. Criteriile, condițiile și cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) și la articolul 6 alineatul (2) din directiva menționată anterior sunt transpuse în Legea minelor [Mijnbouwwet (Staatsblad nr. 542 din 2002)].

Cererile pot fi depuse în termen de 13 săptămâni de la publicarea prezentei invitații în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie trimise la adresa:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Cererile primite după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerație.

Decizia cu privire la cererile depuse va fi luată în termen de cel mult douăsprezece luni de la expirarea acestui termen.

Informații suplimentare se pot obține de la dl E.J. Hoppel, la numărul de telefon +31 703797088.


21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/19


Comunicare din partea ministrului afacerilor economice al Regatului Țărilor de Jos în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor

2010/C 132/08

Prin prezenta, ministrul afacerilor economice notifică primirea unei cereri de autorizare pentru prospectarea hidrocarburilor în sectorul T1, așa cum figurează acesta pe harta din anexa 3 la Regulamentul privind industria minieră [Mijnbouwregeling (Staatscourant nr. 245 din 2002)], denumit în continuare „subsectorul F13b”.

În temeiul directivei menționate în introducere și al articolului 15 din Legea minelor [Mijnbouwwet (Staatsblad nr. 542 din 2002)], ministrul afacerilor economice invită prin prezenta părțile interesate să depună o cerere concurentă de autorizare pentru prospectarea hidrocarburilor în sectorul T1 al platformei continentale olandeze.

Sectorul T1 are o suprafață de 1,3 km2.

Ministrul afacerilor economice reprezintă autoritatea competentă pentru acordarea de autorizații. Criteriile, condițiile și cerințele prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (2) și la articolul 6 alineatul (2) din directiva menționată anterior sunt transpuse în Legea minelor [Mijnbouwwet (Staatsblad nr. 542 din 2002)].

Cererile pot fi depuse în termen de 13 săptămâni de la publicarea prezentei invitații în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie trimise la adresa:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Cererile primite după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerație.

Decizia cu privire la cererile depuse va fi luată în termen de cel mult douăsprezece luni de la expirarea acestui termen.

Informații suplimentare se pot obține de la dl E.J. Hoppel, la numărul de telefon: +31 703797088.


Rectificări

21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 132/20


Rectificare la notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Prezentul text anulează și înlocuiește textul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 126 din 18 mai 2010, p. 16 )

2010/C 132/09

 

„Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

1.

La data de 7 mai 2010, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1) prin care întreprinderea Gazprom Germania GmbH («Gazprom Germania», Germania), controlată în ultimă instanță de OAO Gazprom («Gazprom», Federația Rusă), și întreprinderea A2A SpA («A2A», Italia) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii PremiumGas SpA («PremiumGas», Italia), prin achiziționare de acțiuni într-o societate care constituie o întreprindere comună.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Gazprom Germania: activă în domeniul comercializării gazului în Europa și în Comunitatea Statelor Independente (CSI) (2), precum și în construcția de infrastructură în domeniu;

în cazul întreprinderii A2A: activă, în principal în Italia, în domeniul furnizării de energie electrică și gaz, al termoficării și al reciclării deșeurilor;

în cazul întreprinderii PremiumGaz: activă în domeniul furnizării de gaze naturale în Italia.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisia Europeană în termen de cel mult 10 zile de la data publicării inițiale. Observațiile pot fi trimise Comisiei Europene prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV, la următoarea adresă:

European Commision

Directorate-General for Competition

Merger Reggistry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 («Regulamentul privind concentrările economice»).

(2)  Țările care alcătuiesc CIS sunt Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Federația Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan.”