ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 38E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
17 februarie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

CONSILIU

2009/C 038E/01

Poziția comună (CE) nr. 3/2009 din 20 noiembrie 2008 adoptată de Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare ( 1 )

1

2009/C 038E/02

Poziția comună (CE) nr. 4/2009 din 17 decembrie 2008 adoptată de Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială ( 2 )

26

 

2009/C 038E/03

Aviz cititorilor(A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

 

(2)   Text cu relevanță pentru SEE și Elveția

RO

 


III Acte pregătitoare

CONSILIU

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 38/1


POZIȚIA COMUNĂ (CE) NR. 3/2009

adoptată de Consiliu la 20 noiembrie 2008

în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din … privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 38 E/01)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (3) a recunoscut că este necesară reducerea într-o mai mare măsură a impactului pesticidelor, în special în cazul produselor fitosanitare utilizate în agricultură, asupra sănătății umane și a mediului. Această decizie a subliniat faptul că este necesar ca pesticidele să fie utilizate într-un mod mai viabil și a solicitat o reducere semnificativă globală a riscurilor și o utilizare a pesticidelor care să fie compatibilă cu necesitatea protejării recoltelor.

(2)

În Comunicarea sa către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social, intitulată „Către o strategie tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor”, Comisia a recunoscut necesitatea unor statistici detaliate, armonizate și actualizate privind vânzările de pesticide și utilizarea acestora la nivel comunitar. Astfel de statistici sunt necesare pentru evaluarea politicilor Uniunii Europene din domeniul dezvoltării durabile și pentru calcularea indicatorilor semnificativi privind riscurile la adresa sănătății și a mediului legate de utilizarea pesticidelor.

(3)

Existența unor statistici comunitare armonizate și comparabile referitoare la vânzările de pesticide și utilizarea acestora este de o importanță fundamentală pentru elaborarea și monitorizarea legislației și a politicilor comunitare, în contextul Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

(4)

Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (4), se vor face simțite numai ulterior anului 2006, când va fi finalizată prima evaluare a substanțelor active aflate în componența produselor biodestructive, nici Comisia, nici majoritatea statelor membre nu dispun, la momentul actual, de suficiente cunoștințe și nu au acumulat suficientă experiență pentru a propune noi măsuri privind produsele biodestructive. Domeniul de aplicare a prezentului regulament ar trebui, astfel, să fie limitat la produsele fitosanitare aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din … privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (5), în cazul cărora s-a acumulat deja o experiență vastă în ceea ce privește culegerea datelor.

(5)

Experiența dobândită de Comisie, de-a lungul multor ani, în ceea ce privește culegerea datelor privind vânzările de produse fitosanitare și utilizarea acestora a demonstrat că este necesar să se dispună de o metodologie armonizată pentru culegerea datelor statistice la nivel comunitar, atât în stadiul de introducere a produselor pe piață, cât și de la utilizatori. În plus, statisticile trebuie să fie detaliate până la nivelul substanțelor active, pentru a permite calcularea unor indicatori de risc preciși, în conformitate cu obiectivele Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

(6)

Printre diversele posibilități de culegere a datelor evaluate în cadrul analizei de impact a Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor, culegerea obligatorie a datelor a fost recomandată drept soluția optimă, întrucât ar permite stabilirea, în mod rapid și eficient, a unor date precise și fiabile privind introducerea produselor pe piață și utilizarea produselor fitosanitare rapid și rentabil.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (6) constituie cadrul de referință pentru dispozițiile din prezentul regulament. Acesta impune, în special, respectarea standardelor de imparțialitate, credibilitate, relevanță, eficiență a costurilor, confidențialitate statistică și transparență.

(8)

Transmiterea de date supuse confidențialității statistice este reglementată de normele instituite de Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului și Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (7). Măsurile luate în conformitate cu aceste regulamente asigură o protecție fizică și logică a datelor confidențiale și previn divulgarea neautorizată sau utilizarea acestor date în alte scopuri decât pentru activitățile statistice în momentul producerii și difuzării statisticilor comunitare.

(9)

Protecția necesară a confidențialității datelor referitoare la valoarea comercială se asigură, printre altele, printr-o concentrare corespunzătoare atunci când se publică statisticile.

(10)

Pentru a garanta obținerea unor rezultate comparabile, statisticile privind produsele fitosanitare ar trebui să fie produse în conformitate cu o defalcare specificată, într-o formă corespunzătoare și într-o anumită perioadă de la sfârșitul anului de referință, definită în conformitate cu anexele prezentului regulament.

(11)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (8).

(12)

În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească domeniul în cauză și să modifice anexa III. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului.

(13)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, respectiv stabilirea unui cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la introducerea pe piață și utilizarea produselor fitosanitare nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respectivelor obiective.

(14)

Comitetul pentru programul statistic (CPS), instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (9) a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul, domeniul de aplicare și obiectivele

(1)   Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare privind introducerea pe piață și utilizarea produselor fitosanitare.

(2)   Aceste statistici se referă la:

cantitățile anuale de produse fitosanitare introduse pe piață în conformitate cu anexa I;

cantitățile anuale de produse fitosanitare utilizate în domeniul agricol în conformitate cu anexa II.

(3)   Statisticile trebuie să deservească, în special, împreună cu alte date pertinente, obiectivele propuse ale articolului 14 din Directiva 2009/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului din … de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în scopul unei utilizări durabile a pesticidelor (5).

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentului regulament:

(a)

„produse fitosanitare” înseamnă produse fitosanitare, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. …/2009;

(b)

„substanțe” înseamnă substanțe, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. …/2009, inclusiv a substanțelor active, agenților fitoprotectori și agenților sinergici;

(c)

„substanțe active” înseamnă substanțe active, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/2009;

(d)

„agenți fitoprotectori” înseamnă agenți fitoprotectori, astfel cum sunt menționați la articolul 2 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. …/2009;

(e)

„agenți sinergici” înseamnă agenți sinergici, astfel cum sunt menționați la articolul 2 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. …/2009;

(f)

„introducere pe piață” înseamnă introducerea pe piață, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. …/2009;

(g)

„titularul autorizației” înseamnă titularul autorizației, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 20 din Regulamentul (CE) nr. …/2009;

(h)

„utilizare agricolă” înseamnă orice tip de aplicare a unui produs fitosanitar asociată direct sau indirect cu producția vegetală în contextul activității economice a unei exploatații agricole;

(i)

„utilizator profesionist” înseamnă utilizator profesionist, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2009/…/CE;

(j)

„exploatație agricolă” înseamnă întreprindere agricolă, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind anchetele privind structura fermelor și ancheta privind metodele de producție agricolă (5).

Articolul 3

Culegerea, transmiterea și prelucrarea datelor

(1)   Statele membre recurg la următoarele mijloace pentru a culege datele necesare pentru specificarea caracteristicilor enunțate în anexele I și II:

anchete;

obligații privind introducerea produselor fitosanitare pe piață; în special, obligații în temeiul articolului 67 din Regulamentul (CE) nr. …/2009;

obligații aplicabile utilizatorilor profesioniști, pe baza evidențelor privind utilizarea produselor fitosanitare; în special, obligații în temeiul articolului 67 din Regulamentul (CE) nr. …/2009;

surse administrative; sau

o combinație a acestor mijloace, inclusiv procedurile de estimare statistică bazate pe expertize sau modele.

(2)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) rezultatele statistice, inclusiv datele confidențiale, în conformitate cu calendarul și periodicitatea stipulate în anexele I și II. Datele sunt prezentate în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa III.

(3)   Statele membre transmit datele în format electronic, respectând un format tehnic adecvat care urmează să fie adoptat de către Comisie (Eurostat) în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 6 alineatul (2).

(4)   Din motive de confidențialitate, Comisia (Eurostat) centralizează datele, înainte de publicare, în funcție de clasele chimice sau categoriile de produse menționate în anexa III, luând în considerare aspectele legate de protecția datelor cu caracter confidențial la nivelul fiecărui stat membru în parte. În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 322/97, datele cu caracter confidențial sunt utilizate de către autoritățile naționale și de către Comisie (Eurostat) exclusiv în scopuri statistice.

Articolul 4

Evaluarea calității

(1)   În sensul prezentului regulament, următoarele criterii de evaluare a calității se aplică datelor care trebuie comunicate:

„relevanța”, care se referă la măsura în care statisticile răspund nevoilor actuale și potențiale ale utilizatorilor;

„precizia”, care se referă la cât de apropiate sunt estimările de valorile reale necunoscute;

„actualitatea”, care se referă la decalajul dintre disponibilitatea informațiilor și evenimentul sau fenomenul pe care acestea îl descriu;

„punctualitatea”, care se referă la decalajul dintre data publicării datelor și data țintă la care acestea ar fi trebuit să fie difuzate;

„accesibilitatea” și „claritatea”, care se referă la condițiile și la modalitățile prin care utilizatorii pot obține, folosi și interpreta datele;

„comparabilitatea”, care se referă la măsurarea impactului diferențelor dintre conceptele statistice aplicate și instrumentele și procedurile de măsurare, atunci când se face o comparație între statistici pe diferite zone geografice, domenii sectoriale sau în timp;

„coerența”, care se referă la posibilitatea de a combina cu precizie datele în moduri diferite și pentru utilizări diferite.

(2)   Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) rapoarte privind calitatea datelor transmise în conformitate cu dispozițiile anexelor I și II. Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise.

Articolul 5

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia adoptă formatul tehnic adecvat pentru transmiterea datelor în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 6 alineatul (2).

(2)   Comisia adoptă definiția „suprafeței tratate”, menționată în secțiunea 2 din anexa II. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (3).

(3)   Comisia poate modifica clasificarea armonizată a substanțelor, astfel cum este definită în anexa III, în scopul adaptării acesteia la modificările aduse în lista de substanțe active adoptată în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. …/2009. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (3).

Articolul 6

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 7

Raportare

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a regulamentului. Raportul respectiv evaluează în special calitatea datelor transmise, astfel cum este prevăzut la articolul 4, sarcinile care revin întreprinderilor, exploatațiilor agricole și administrațiilor naționale și utilitatea acestor statistici în contextul Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor, în special în ceea ce privește obiectivele stabilite la articolul 1. Acesta conține, după caz, propunerile elaborate în vederea continuării îmbunătățirii calității datelor și a reducerii sarcinilor care revin întreprinderilor, exploatațiilor agricole și administrațiilor naționale.

Primul raport se transmite până la 1 ianuarie … (10).

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele


(1)  JO C 256, 27.10.2007, p. 86.

(2)  Avizul Parlamentului European din 12 martie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Poziția comună a Consiliului din 20 noiembrie 2008 și Poziția Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L …

(6)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

(7)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1.

(8)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(10)  Opt ani de la anul adoptării prezentului regulament.


ANEXA I

STATISTICI PRIVIND INTRODUCEREA PRODUSELOR FITOSANITARE PE PIAȚĂ

SECȚIUNEA 1

Acoperire

Statisticile trebuie să acopere substanțele enumerate în anexa III care intră în compoziția produselor fitosanitare introduse pe piață în fiecare stat membru. Se va acorda o atenție deosebită evitării dublei înregistrări în cazul recondiționării unui produs sau al transferului autorizațiilor între titularii autorizațiilor.

SECȚIUNEA 2

Variabile

Se calculează cantitatea fiecărei substanțe enumerate în anexa III care intră în compoziția produselor fitosanitare introduse pe piață.

SECȚIUNEA 3

Măsuri de raportare

Datele se exprimă în kilograme de substanțe.

SECȚIUNEA 4

Perioada de referință

Perioada de referință este anul calendaristic.

SECȚIUNEA 5

Prima perioadă de referință, periodicitatea și transmiterea rezultatelor

(1)

Prima perioadă de referință este cel de-al doilea an calendaristic de la … (1).

(2)

Statele membre furnizează date pentru fiecare an calendaristic ulterior primei perioade de referință.

(3)

Datele trebuie transmise Comisiei (Eurostat) în termen de douăsprezece luni de la încheierea anului de referință.

SECȚIUNEA 6

Raport de calitate

Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport de calitate, menționat la articolul 4, indicând:

metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

aspecte semnificative privind calitatea, în conformitate cu metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

o descriere a estimărilor, agregărilor și metodelor de excludere utilizate.

Raportul trebuie transmis Comisiei (Eurostat) în termen de cincisprezece luni de la încheierea anului de referință.


(1)  Data intrării în vigoare a prezentului regulament.


ANEXA II

STATISTICI PRIVIND UTILIZAREA AGRICOLĂ A PRODUSELOR FITOSANITARE

SECȚIUNEA 1

Acoperire

(1)

Statisticile acoperă substanțele enumerate în anexa III care intră în compoziția produselor fitosanitare utilizate în agricultură pentru fiecare dintre culturile selecționate în fiecare stat membru.

(2)

Fiecare stat membru stabilește culturile selecționate care sunt acoperite în perioada de cinci ani definită în secțiunea 5. Selecția trebuie făcută astfel încât să fie reprezentativă pentru culturile cultivate în statul membru și pentru substanțele utilizate.

Selecția culturilor trebuie să ia în considerare culturile cele mai semnificative pentru planurile de acțiune naționale în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2009/…/CE.

SECȚIUNEA 2

Variabile

Pentru fiecare cultură selecționată se prelucrează următoarele variabile:

(a)

cantitatea din fiecare substanță enumerată în anexa III care intră în compoziția produselor fitosanitare utilizată pe respectiva cultură și,

(b)

suprafața tratată cu fiecare substanță.

SECȚIUNEA 3

Măsuri de raportare

(1)

Cantitățile de substanțe utilizate se exprimă în kilograme.

(2)

Suprafețele tratate se exprimă în hectare.

SECȚIUNEA 4

Perioada de referință

(1)

Perioada de referință trebuie să fie, în principiu o perioadă de maxim 12 luni care să acopere toate tratamentele fitosanitare asociate cu respectiva cultură.

(2)

Perioada de referință trebuie raportată ca fiind anul în care a început recoltarea.

SECȚIUNEA 5

Prima perioadă de referință, periodicitatea și transmiterea rezultatelor

(1)

Pentru fiecare perioadă de cinci ani, statele membre întocmesc statistici privind utilizarea produselor fitosanitare pentru fiecare cultură selectată în cursul unei perioade de referință, în conformitate cu secțiunea 4.

(2)

Statele membre sunt libere să aleagă perioada de referință în orice interval al perioadei de cinci ani. Pentru fiecare cultură selecționată poate fi aleasă o perioadă diferită.

(3)

Prima perioadă de cinci ani începe în primul an calendaristic de la … (1).

(4)

Statele membre furnizează date pentru fiecare perioadă de cinci ani.

(5)

Datele trebuie transmise Comisiei (Eurostat) în termen de douăsprezece luni de la încheierea perioadei de cinci ani.

SECȚIUNEA 6

Raport de calitate

Concomitent cu comunicarea rezultatelor, statele membre înaintează Comisiei (Eurostat) un raport de calitate, menționat la articolul 4, indicând:

modul în care a fost concepută metodologia de eșantionare;

metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

o estimare a importanței relative a culturilor aflate sub observație în ceea ce privește cantitatea totală de produse fitosanitare utilizate;

aspecte semnificative privind calitatea, în conformitate cu metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

o comparație între datele privind produsele fitosanitare utilizate în cursul perioadei de cinci ani și cele privind produsele fitosanitare introduse pe piață de-a lungul celor cinci ani corespunzători.


(1)  Data intrării în vigoare a prezentului regulament.


ANEXA III

CLASIFICARE ARMONIZATĂ A SUBSTANȚELOR

Grupuri principale

Cod

Clasă chimică

Denumiri comune ale substanțelor

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Categorii de produse

 

 

Nomenclatură comună

 

 

Fungicide și bactericide

F0

 

 

 

 

Fungicide anorganice

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPUȘI AI CUPRULUI

TOȚI COMPUȘII CUPRULUI

 

44

 

F1.1

 

AMESTEC DE BORDEAUX

8011-63-0

44

 

F1.1

 

HIDROXID DE CUPRU

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OXICLORURĂ DE CUPRU

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SULFAT DE CUPRU TRIBAZIC

[…] 1333-22-8

44

 

F1.1

 

OXID DE CUPRU (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ALTE SĂRURI DE CUPRU

 

44

 

F1.2

SULF ANORGANIC

SULF

7704-34-9

18

 

F1.3

ALTE FUNGICIDE ANORGANICE

ALTE FUNGICIDE ANORGANICE

 

 

Fungicide pe bază de carbamați și ditiocarbamați

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CARBANILAT

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CARBAMAT

BENTIAVALICARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

[…] IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

[…] PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

F2.3

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DITIOCARBAMAT

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicide pe bază de benzimidazoli

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICIDE PE BAZĂ DE BENZIMIDAZOL

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANAT-METIL

23564-05-8

262

Fungicide pe bază de imidazoli și triazoli

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CONAZOL

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CIPROCONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MICLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIOCONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOL

41814-78-2

547

 

F4,1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICIDE PE BAZĂ DE IMIDAZOL

CIAZOFAMIDĂ

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONĂ

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

Fungicide pe bază de morfoline

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICIDE PE BAZĂ DE MORFOLINĂ

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Alte fungicide

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICIDE DE TIP ALIFAT PE BAZĂ DE AZOT

CIMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINĂ

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINĂ

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICIDE PE BAZĂ DE AMIDĂ

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXIL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLILFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICIDE PE BAZĂ DE ANILIDĂ

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FUNGICIDE ȘI BACTERICIDE ANTIBIOTICE

KASUGAMICIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMICIN

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGICIDE AROMATICE

CLOROTALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DICARBOXIMIDĂ

IPRODION

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCIMIDON

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DINITROANILINĂ

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DINITROFENOL

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGICIDE ORGANOFOSFORICE

FOSETIL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METIL

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICIDE PE BAZĂ DE OXAZOL

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICIDE PE BAZĂ DE PHENYLPYRROLE

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICIDE PE BAZĂ DE FTALAMIDĂ

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICIDE PE BAZĂ DE PIRIMIDINĂ

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CIPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPIRYM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CHINOLINĂ

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HIDROXICHINOLINĂ SULFAT

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CHINONĂ

DITIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICIDE PE BAZĂ DE STROBILURINĂ

AZOXISTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBINĂ

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METIL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBIN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXISTROBIN

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDE PE BAZĂ DE UREE

PENCICURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FUNGICIDE NECLASIFICATE

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

ACID BENZOIC

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROFEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONĂ

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINĂ

118134-30-8

572

 

F6.19

ALTE FUNGICIDE

ALTE FUNGICIDE

 

 

Erbicide, desicanți (Haulm Destructors) și agenți împotriva stratului de mușchi (Moss Killers)

H0

 

 

 

 

Erbicide pe bază de fenoxi-fitohormoni

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ERBICIDE PE BAZĂ DE RADICALI FENOXI

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Erbicide derivate din triazine și triazinone

H2

 

 

 

 

 

H2.1

ERBICIDE PE BAZĂ DE METHYLTHIOTRIAZINE

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

 

H2.2

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZINĂ

SIMETRIN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZIN

5915-41-3

234

 

H2.3

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZINONE

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Erbicide pe bază de amide și anilide

H3

 

 

 

 

 

H3.1

ERBICIDE PE BAZĂ DE AMIDĂ

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOXAMIDĂ

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

ERBICIDE PE BAZĂ DE ANILIDĂ

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

ERBICIDE DE TIP CHLOROACETANILIDE

ACETOCLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACLOR

87392-12-9

607

Erbicide pe bază de carbamați și dicarbamați

H4

 

 

 

 

 

H4.1

ERBICIDE DE TIP DICARBAMAȚI

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

ERBICIDE DE TIP CARBAMAT

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Erbicide pe bază de derivați din dinitroanilină

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ERBICIDE PE BAZĂ DE DINITROANILINĂ

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Erbicide pe bază de derivate de uree, uracil sau sulfoniluree

H6

 

 

 

 

 

H6.1

ERBICIDE PE BAZĂ DE SULFONILUREE

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOXISULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPIRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

ERBICIDE PE BAZĂ DE URACIL

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

ERBICIDE PE BAZĂ DE UREE

CLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Alte erbicide

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ERBICIDE DE TIP ARYLOXYPHENOXYPROPIONIC

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CIHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTIL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXIFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

ERBICIDE PE BAZĂ DE BENZOFURAN

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

ERBICIDE PE BAZĂ DE ACID BENZOIC

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

ERBICIDE PE BAZĂ DE BIPYRIDYLIUM

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

ERBICIDE PE BAZĂ DE CICLOHEXANDIONĂ

CLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

ERBICIDE PE BAZĂ DE DIAZINĂ

PIRIDAT

55512-33-9

447

 

H7.7

ERBICIDE PE BAZĂ DE DICARBOXIMIDE

CINIDON ETIL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

ERBICIDE PE BAZĂ DE DIFENIL ETER

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

ERBICIDE PE BAZĂ DE IMIDAZOLINONĂ

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

ERBICIDE ANORGANICE

SULFAMAT DE AMONIU

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CLORAȚI

7775-09-9

7

 

H7.11

ERBICIDE DE TIP IZOXAZOL

IZOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

ERBICIDE PE BAZĂ DE MORPHACTIN

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

ERBICIDE PE BAZĂ DE NITRIL

BROMOXINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ERBICIDE ORGANOFOSFORICE

GLUFOSINAT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSAT

1071-83-6

284

 

H7.15

ERBICIDE PE BAZĂ DE FENILPIRAZOL

PIRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

ERBICIDE PE BAZĂ DE PIRIDAZINONĂ

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

H7.17

ERBICIDE PE BAZĂ DE PIRIDINCARBOXAMIDĂ

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

ERBICIDE PE BAZĂ DE ACID PIRIDINCARBOXILIC

CLOPIRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

ERBICIDE PE BAZĂ DE ACID PIRIDILOXIACETIC

FLUROXIPIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPIR

55335-06-3

376

 

H7.20

ERBICIDE PE BAZĂ DE CHINOLINĂ

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

ERBICIDE PE BAZĂ DE THIADIAZINE

BENTAZON

25057-89-0

366

 

H7.22

ERBICIDE TIOCARBAMATE

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZOL

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZOLINĂ

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZOLONE

PROPOXICARBAZON

145026-81-9

655

 

H7.26

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRICETONĂ

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRION

99105-77-8

723

 

H7.27

ERBICIDE NECLASIFICATE

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

ALTE ERBICIDE, ALȚI DESICANȚI ȘI AGENȚI ÎMPOTRIVA STRATULUI DE MUȘCHI (MOSS KILLER)

ALTE ERBICIDE, ALȚI DESICANȚI ȘI AGENȚI ÎMPOTRIVA STRATULUI DE MUȘCHI (MOSS KILLER)

 

 

Insecticide și acaricide

I0

 

 

 

 

Insecticide pe bază de piretroide

I1

 

 

 

 

 

I1.1

Insecticide de tip piretroid

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-CIPERMETRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CIFLUTRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CIPERMETRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERAT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CIHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CIHALOTRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINAT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CIPERMETRIN

52315-07-8

733

Insecticide pe bază de hidrocarburi clorurate

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSECTICIDE ORGANOCLORURATE

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insecticide pe bază de carbamați și oximă-carbamați

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSECTICIDE PE BAZĂ DE OXIMĂ-CARBAMAȚI

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSECTICIDE PE BAZĂ DE CARBAMAȚI

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANAT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insecticide pe bază de organofosfați

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSECTICIDE ORGANOFOSFORICE

AZINFOS-METIL

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLORPIRIFOS-METIL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAFOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOAT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZAT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXIDEMETONMETIL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOZALON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METIL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICLORFON

52-68-6

68

Insecticide pe bază de produse biologice și botanice

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSECTICIDE BIOLOGICE

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINĂ

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRINE

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENON

83-79-4

671

Alte insecticide

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSECTICIDE PRODUSE PRIN FERMENTAȚIE

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSECTICIDE PE BAZĂ DE BENZOILUREE

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSECTICIDE DE TIP CARBAZAT

BIFENAZAT

149877-41-8

736

 

I6.5

INSECTICIDE PE BAZĂ DE DIAZIL-HIDRAZINĂ

METOXIFENOZID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

I6.6

PRODUSE DE REGLARE A CREȘTERII INSECTELOR

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONI PENTRU INSECTE

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

 

I6.8

INSECTICIDE PE BAZĂ DE NITROGUANIDINE

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSECTICIDE ORGANOSTANICE

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

 

I6.10

INSECTICIDE PE BAZĂ DE OXADIAZINE

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSECTICIDE PE BAZĂ DE FENIL-ETER

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSECTICIDE PE BAZĂ DE (FENIL-)PIRAZOL

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSECTICIDE PE BAZĂ DE PIRIDINĂ

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSECTICIDE PE BAZĂ DE PIRIDIL-METILAMINĂ

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSECTICIDE PE BAZĂ DE SULFIT ESTER

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSECTICIDE PE BAZĂ DE TETRAZINĂ

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSECTICIDE PE BAZĂ DE ACID TETRONIC

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSECTICIDE PE BAZĂ DE (CARBAMOYL-) TRIAZOL

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSECTICIDE PE BAZĂ DE UREE

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSECTICIDE NECLASIFICATE

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

ALTE INSECTICIDE-ACARICIDE

ALTE INSECTICIDE-ACARICIDE

 

 

Moluscocide, total:

M0

 

 

 

 

Moluscocide

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLUSCOCIDE PE BAZĂ DE CARBAMAȚI

THIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

ALTE MOLUSCOCIDE

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

ALTE MOLUSCOCIDE

 

 

Produse de reglare a creșterii plantelor, total:

PGR0

 

 

 

 

Produse fiziologice de reglare a creșterii plantelor

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

PRODUSE FIZIOLOGICE DE REGLARE A CREȘTERII PLANTELOR

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Produse inhibitoare de germinare

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

PRODUSE INHIBITOARE DE GERMINARE

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Alte produse de reglare a creșterii plantelor

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ALTE PRODUSE DE REGLARE A CREȘTERII PLANTELOR

ALTE PRCP

 

 

Alte produse fitosanitare, total:

ZR0

 

 

 

 

Uleiuri minerale

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

ULEI MINERAL

ULEIURI DE PETROL

64742-55-8

29

Uleiuri vegetale

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

ULEI VEGETAL

ULEIURI DE GUDROANE

 

30

Produse de sterilizare a solului (incl. nematicidele)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURĂ DE METIL

BROMURĂ DE METIL

74-83-9

128

 

ZR3.2

ALTE PRODUSE DE STERILIZARE A SOLULUI

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ALTE PRODUSE DE STERILIZARE A SOLULUI

 

 

Rodenticide

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDE

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ALTE RODENTICIDE

 

 

Toate celelalte produse fitosanitare

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DEZINFECTANȚI

ALȚI DEZINFECTANȚI

 

 

 

ZR5.2

ALTE PRODUSE FITOSANITARE

ALTE PRODUSE FITOSANITARE

 

 


(1)  Numere CAS (Chemical Abstracts Service Registry Numbers).

(2)  Comisia internaţională pentru metodele de analiză a pesticidelor (Collaborative International Pesticides Analytical Council).


EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI

I.   INTRODUCERE

La 12 decembrie 2006, Comisia a înaintat Consiliului, în temeiul articolului 285 alineatul (1) din Tratatul CE, o propunere (1) de regulament privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare.

În martie 2008 (a se vedea doc. 7412/08), Parlamentul European a adoptat avizul său în primă lectură.

Comitetul Economic și Social și-a adoptat avizul în iulie 2007 (2). Comitetul Regiunilor a decis în iunie 2007 că nu va adopta un aviz.

La 20 noiembrie 2008, Consiliul a adoptat poziția sa comună în conformitate cu articolul 251 din Tratatul CE.

II.   OBIECTIVE

Propunerea are drept scop să asigure culegerea de date statistice comparabile în toate statele membre, făcând posibil calculul cu alte date relevante al indicatorilor de risc armonizați.

Aceasta prevede, în special, norme armonizate pentru culegerea și diseminarea datelor statistice privind introducerea pe piață și utilizarea produselor fitosanitare. Stabilește, de asemenea, norme pentru statele membre privind culegerea periodică a datelor, modalitatea de culegere a datelor și modalitatea de transmitere a datelor către Comisie.

III.   ANALIZA POZIȚIEI COMUNE

1.   Observații generale

În cadrul primei lecturi, la 12 martie 2008, Parlamentul European a adoptat 26 de amendamente. În poziția sa comună, Consiliul a luat în considerare 5 amendamente. Dintre acestea, amendamentul 5 este încorporat complet, în timp ce amendamentele 10, 13, 18 și 32 sunt acceptate în principiu sau încorporate parțial.

Poziția comună cuprinde, de asemenea, alte modificări, care nu au fost prevăzute de către Parlamentul European și care abordează o serie de preocupări exprimate de către statele membre în cursul negocierilor.

Au fost introduse, de asemenea, o serie de amendamente tehnice sau de redactare pentru a defini domeniul de aplicare a anumitor dispoziții, pentru a explicita formularea regulamentului și pentru a garanta certitudinea juridică sau pentru a consolida coerența acestuia cu alte instrumente comunitare.

2.   Observații specifice

—   Extinderea domeniului de aplicare a regulamentului

Amendamentele 1, 6, 7, 8, 12, 15, 21 și 26 nu au fost acceptate de către Consiliu deoarece acesta a considerat că ar reprezenta o constrângere pentru subiecții statistici și pentru administrații să se extindă domeniul de aplicare în afara comercializării și a utilizării.

—   Includerea biocidelor

Amendamentele 11, 12, 22, 33 și 34 nu au fost acceptate de către Consiliu deoarece cunoașterea în domeniu și experiența în utilizarea biocidelor sunt încă limitate și impactul acestora este necunoscut dat fiind faptul că sectorul este în curs de dezvoltare.

—   Alegerea surselor de date

Amendamentul 14

Solicitarea aprobării de către Comisie a metodelor ar presupune o procedură costisitoare și greoaie. În conformitate cu principiul subsidiarității, alegerea metodelor de culegere a datelor sau a surselor de date este de competența statelor membre.

—   Evaluarea datelor culese de către un grup de experți calificați

Amendamentul 31

O asemenea evaluare nu poate fi acceptată de către Consiliu deoarece depășește scopul regulamentului.

—   Adaptarea listei substanțelor în mod periodic și ținând seama de evaluarea în curs a substanțelor active

Amendamentul 19

Această sugestie poate conduce la creșterea inutilă a sarcinii administrative.

—   Confidențialitatea

Amendamentele 16, 25, 30

Comisia are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecția datelor confidențiale transmise de statele membre astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 322/97. În consecință, nu este necesară introducerea de noi dispoziții sau referiri în acest sens.

—   Obligația de raportare anuală privind cantitățile de produse fitosanitare

Amendamentele 15 și 23

Regulamentul prevede obligația statelor membre de a transmite Comisiei statisticile solicitate. Statele membre aleg metodele de culegere a datelor sau sursele de date pe care le consideră ca fiind cele mai adecvate. Obligația de raportare privind cantitățile de produse fitosanitare produse, importate sau exportate trebuie luată în considerare în cadrul Regulamentului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare.

—   Publicarea datelor

Amendamentele 25 și 28

Consiliul nu poate accepta introducerea în acest regulament a obligației statelor membre de a publica statisticile. Regulamentul prevede obligația statelor membre de a culege datele necesare și de a transmite Comisiei rezultatele statistice.

—   Definiții

Definițiile au fost modificate pentru a lua în considerare și pentru a realiza alinierea acestora la definițiile utilizate în Regulamentul privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare.

—   Principii directoare

Acuratețea nu este enumerată printre principiile care guvernează statisticile comunitare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 322/97 care este menționat în considerentul 8. Consiliul poate, în consecință, să nu accepte amendamentul 3. Totuși, acest principiu a fost reținut de către Consiliu printre criteriile de calitate de la articolul 4.

—   Trimiterea la Regulamentul (CE) nr. 322/97 și la Regulamentul (CE) nr. 1588/90

A fost introdus un nou considerent 8 în scopul clarificării cadrului în care trebuie să se desfășoare transmiterea datelor și pentru a reaminti modalitatea în care este asigurată confidențialitatea datelor.

—   Obiective

Consiliul este de acord să introducă la articolul 1 o trimitere la articolul 14 din Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Totuși, Consiliul nu poate accepta că scopul regulamentului ar trebui să fie punerea în aplicare și evaluarea Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor astfel cum a fost sugerat de Parlamentul European în amendamentul 10 al acestuia.

—   Evaluarea calității

Consiliul a introdus un articol referitor la evaluarea calității (articolul 4). Dimensiunea evaluării calității a fost deja inclusă în alte dosare din domeniul statistic precum regulamentele Parlamentului European și ale Consiliului privind recensămintele populației și ale locuințelor, privind statisticile referitoare la carne și la efectivele de animale, privind statisticile energetice și privind ofertele comunitare de locuri de muncă.

—   Măsuri de punere în aplicare

Dat fiind faptul că articolul introdus de Consiliu referitor la evaluarea calității este destul de specific, trimiterea la procedurile de reglementare pentru rapoartele de calitate și măsurile de raportare a fost eliminată. Mai mult, definiția „suprafeței tratate” a fost mutată de la anexa II la articolul 5 și posibilitatea Comisiei de a modifica clasificarea armonizată a fost mutată, de asemenea, de la anexa III la articolul 5.

—   Anexa II, secțiunea I, acoperire

Consiliul a optat pentru furnizarea către statele membre a unei marje largi de apreciere pentru selectarea culturilor care să fie acoperite. Raportul privind punerea în aplicare a regulamentului, în conformitate cu articolul 7, va reprezenta o posibilitate de a evalua necesitatea modificării selecției de culturi.

IV.   CONCLUZII

Consiliul consideră că poziția sa comună reprezintă o soluție echilibrată și realistă la o serie de preocupări manifestate cu privire la acest prim efort de culegere a datelor comparabile privind produsele fitosanitare. Acesta așteaptă cu interes o discuție constructivă cu Parlamentul European în vederea unui acord prealabil privind prezentul regulament.


(1)  JO C 126, 7.6.2007, p. 5.

(2)  JO C 256, 27.10.2007, p. 86.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 38/26


POZIȚIA COMUNĂ (CE) NR. 4/2009

adoptată de Consiliu la 17 decembrie 2008

în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din … de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Elveția)

(2009/C 38 E/02)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 42 și 308,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1), în special articolul 89,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 modernizează normele de coordonare a sistemelor de securitate socială ale statelor membre, specificând măsurile și procedurile de punere în aplicare a acestora și simplificându-le în beneficiul tuturor părților implicate. Este necesar să se adopte norme de punere în aplicare.

(2)

Cooperarea mai strânsă și mai eficientă între instituțiile de securitate socială reprezintă un factor cheie pentru a permite persoanelor vizate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 să beneficieze de drepturile lor cât mai curând posibil și în condiții optime.

(3)

Comunicarea electronică reprezintă un mod rapid și fiabil de a face schimb de date între instituțiile statelor membre. Prin prelucrarea electronică a datelor, procedurile ar trebui să se accelereze în beneficiul tuturor celor implicați. Cei vizați trebuie de asemenea să beneficieze de toate garanțiile prevăzute de dispozițiile comunitare referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea și libera circulație a datelor cu caracter personal.

(4)

Disponibilitatea informațiilor (inclusiv a celor în format electronic) acelor organisme naționale care sunt probabil implicate în punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 într-o formă care să le permită a fi reactualizate în timp real ar trebui să înlesnească schimburile de informații între instituțiile statelor membre. Această abordare, care se axează pe relevanța informațiilor exclusiv faptice și pe accesibilitatea imediată a acestora pentru cetățeni, reprezintă o simplificare valoroasă, care ar trebui să fie introdusă de către prezentul regulament.

(5)

Pentru a obține o funcționare cât mai bună și o gestionare eficientă a procedurilor complexe de punere în aplicare a normelor referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială este necesar un sistem de actualizare imediată a anexei IV. Pregătirea și aplicarea dispozițiilor în acest sens necesită o strânsă cooperare între statele membre și Comisie, iar punerea lor în aplicare ar trebui efectuată rapid, având în vedere consecințele pe care le-ar putea avea întârzierea pentru cetățeni și pentru autoritățile administrative. În consecință, Comisia ar trebui împuternicită să creeze și să administreze o bază de date și să se asigure de funcționarea acesteia cel puțin de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia ar trebui să adopte în special măsurile necesare pentru a integra în respectiva bază de date informațiile enumerate în anexa IV.

(6)

Întărirea anumitor proceduri ar trebui să asigure un grad mai mare de securitate juridică și de transparență în beneficiul utilizatorilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004. De pildă, stabilirea de termene comune în vederea îndeplinirii anumitor obligații sau sarcini administrative ar trebui să ajute la clarificarea și la structurarea relațiilor dintre instituții și persoanele asigurate.

(7)

Statele membre, autoritățile competente ale acestora, precum și instituțiile din domeniul securității sociale ar trebui să aibă posibilitatea de a conveni asupra simplificării procedurilor și a dispozițiilor administrative pe care le consideră mai eficace și mai potrivite pentru specificul propriilor lor sisteme de securitate socială. Cu toate acestea, astfel de convenții nu ar trebui să aducă atingere drepturilor persoanelor vizate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

(8)

Complexitatea inerentă a domeniului securității sociale impune tuturor instituțiilor din statele membre să depună un efort deosebit pentru a sprijini persoanele asigurate pentru a evita penalizarea acelora care nu și-au înaintat cererea sau au omis să ofere anumite informații instituției responsabile de prelucrarea cererii respective în conformitate cu regulile și procedurile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și de prezentul regulament.

(9)

Instituțiile mai multor state membre trebuie să analizeze circumstanțele referitoare la persoana asigurată și pe cele referitoare la membrii de familie ai acesteia, cu scopul de a stabili care este instituția competentă, mai exact care este instituția a cărei legislație se aplică în acel caz sau care este responsabilă de plata anumitor prestații. Ar trebui să se instituie calitatea provizorie de membru al unui sistem de securitate socială cu scopul de a asigura protecția persoanei în cauză pe durata procesului de comunicare între instituții.

(10)

Statele membre ar trebui să coopereze pentru a determina locul de reședință al persoanelor cărora li se aplică prezentul regulament și Regulamentul (CE) nr. 883/2004, iar în caz de litigiu, ar trebui să țină seama de toate criteriile pertinente pentru soluționarea cazului. Printre acestea pot fi criteriile menționate în articolul corespunzător din prezentul regulament.

(11)

Multe dintre măsurile și procedurile prevăzute în prezentul regulament sunt menite să asigure o transparență sporită privind criteriile pe care trebuie să le aplice instituțiile statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004. Aceste măsuri și proceduri reies din jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene, din deciziile Comisiei administrative și din experiența de peste de 30 de ani în aplicarea coordonării sistemelor de securitate socială în contextul libertăților fundamentale consfințite de tratat.

(12)

Prezentul regulament include măsuri și proceduri pentru promovarea mobilității angajaților și a persoanelor aflate în șomaj. Lucrătorii frontalieri care se află în șomaj complet se pot pune la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă, atât în statul lor de reședință, cât și în statul membru unde au avut ultimul loc de muncă. Cu toate acestea, lucrătorii au dreptul la prestații numai din partea statului membru de reședință.

(13)

Anumite reguli și proceduri specifice sunt necesare în vederea definirii legislației aplicabile pentru a lua în calcul intervalele de timp dedicate creșterii copiilor de către persoana asigurată în diferitele state membre.

(14)

Anumite proceduri ar trebui, de asemenea, să reflecte necesitatea unei partajări echilibrate a costurilor între statele membre. În special în ceea ce privește cazurile de boală, aceste proceduri trebuie să țină cont de poziția statelor membre care suportă costurile accesului la sistemul lor de sănătate oferit persoanelor asigurate, precum și de poziția statelor membre ale căror instituții suportă costul prestațiilor în natură primite de persoanele asigurate de ele într-un alt stat membru decât cel în care își au domiciliul.

(15)

În contextul specific al Regulamentului (CE) nr. 883/2004, este necesară clarificarea condițiilor de acoperire a costurilor pe care le reprezintă prestațiile în natură în caz de boală în cadrul tratamentelor programate, mai exact al tratamentelor pentru care asiguratul se deplasează într-un alt stat membru decât cel în care este asigurat sau își are domiciliul. Obligațiile persoanei asigurate cu privire la aplicarea autorizației prealabile ar trebui specificate, după cum ar trebui specificate și obligațiile instituției în raport cu pacientul în ceea ce privește condițiile de autorizare. Trebuie de asemenea clarificate consecințele pe care le prezintă caracterul imputabil al costurilor serviciilor de îngrijire primite într-un alt stat membru pe baza unei autorizări.

(16)

Prezentul regulament, mai ales dispozițiile referitoare la șederea în afara statului membru competent și la tratamentele programate, nu ar trebui să împiedice aplicarea unor dispoziții naționale mai favorabile, în special în ceea ce privește rambursarea cheltuielilor efectuate într-un alt stat membru.

(17)

Introducerea unor proceduri mai stricte cu scopul de a scurta termenele de plată a acestor prestații între instituțiile statelor membre, este esențială pentru a păstra încrederea în aceste schimburi și pentru a satisface necesitatea gestionării sănătoase a sistemelor de securitate socială ale statelor membre. De aceea, este necesar să se eficientizeze procedurile de prelucrare a cererilor pentru prestații de boală și ajutoare de șomaj.

(18)

Procedurile interinstituționale privind asistența reciprocă pentru recuperarea creanțelor de securitate socială ar trebui consolidate astfel încât să se asigure o recuperare mai eficientă și o bună funcționare a regulilor de coordonare. Recuperarea mai eficientă constituie și un mijloc de prevenire și abordare a abuzurilor și a fraudelor, precum și un mod de a asigura durabilitatea regimurilor de securitate socială. Acest lucru presupune adoptarea unor proceduri noi, pe baza unor dispoziții existente în Directiva 2008/55/CE a Consiliului din 26 mai 2008 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor privind anumite cotizații, drepturi, taxe și alte măsuri (4). Aceste proceduri de recuperare ar trebui revizuite din perspectiva experienței acumulate, după cinci ani de la punerea lor în aplicare, și ar trebui modificate în cazul în care este necesar, în special pentru a asigura operativitatea deplină a acestora.

(19)

În sensul dispozițiilor privind asistența reciprocă pentru recuperarea prestațiilor acordate dar necuvenite, recuperarea plăților și cotizațiilor provizorii, compensarea și asistența pentru recuperarea plăților, jurisdicția statului membru solicitat se limitează la acțiunile privind măsurile de executare. Orice altă acțiune este de competența statului membru solicitant.

(20)

Măsurile de executare luate în statul membru solicitat nu implică recunoașterea de către respectivul stat membru a conținutului sau a temeiului creanței.

(21)

Informarea persoanelor asigurate cu privire la drepturile și obligațiile lor este o componentă crucială a relației de încredere cu autoritățile competente și cu instituțiile statelor membre.

(22)

Având în vedere că obiectivul prezentului regulament, și anume adoptarea măsurilor de coordonare care să garanteze exercitarea eficientă a dreptului de liberă circulație a persoanelor, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și având în vedere amploarea și efectele sale, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

(23)

Prezentul regulament ar trebui să înlocuiască Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972, de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL I

Definiții

Articolul 1

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament:

(a)

„regulament de bază” înseamnă Regulamentul (CE) nr. 883/2004;

(b)

„regulament de punere în aplicare” înseamnă prezentul regulament; și

(c)

se aplică definițiile menționate în regulamentul de bază.

(2)   Pe lângă definițiile menționate la alineatul (1),

(a)

„punct de acces” înseamnă o entitate care îndeplinește funcțiile de:

(i)

punct de contact electronic;

(ii)

transmisie automată, în funcție de adresă; și

(iii)

transmisie inteligentă, prin intermediul programelor informatice care permit verificarea și transmisia automată (de exemplu, un program bazat pe inteligență artificială) și/sau intervenția omului;

(b)

„organism de legătură” înseamnă orice organism desemnat de către autoritatea competentă a unui stat membru, într-unul sau mai multe domenii ale securității sociale menționate la articolul 3 din regulamentul de bază, să răspundă solicitărilor de informații și asistență în scopul aplicării regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare și care trebuie să-și îndeplinească atribuțiile care i-au fost acordate în temeiul titlului IV din regulamentul de punere în aplicare;

(c)

„document” înseamnă o serie de date, indiferent de suportul folosit, structurate astfel încât să permită transmiterea lor electronică și care trebuie comunicate pentru a permite funcționarea regulamentului de bază, precum și a regulamentului de punere în aplicare;

(d)

„document electronic structurat” înseamnă orice document structurat într-un format definit pentru schimbul electronic de informații între statele membre;

(e)

„transmitere electronică” înseamnă transmiterea de date cu ajutorul echipamentelor electronice pentru prelucrarea datelor (inclusiv compresia digitală) prin intermediul cablurilor, al transmisiilor radio, al tehnologiilor optice sau prin orice alte mijloace electromagnetice;

(f)

„Comisie de audit” înseamnă organismul menționat la articolul 74 din regulamentul de bază.

CAPITOLUL II

Dispoziții privind cooperarea și schimburile de date

Articolul 2

Domeniul de aplicare și regulile referitoare la schimburile între instituții

(1)   În sensul regulamentului de punere în aplicare, schimburile dintre autoritățile și instituțiile statelor membre și persoanele care intră sub incidența regulamentului de bază se bazează pe principiile serviciului public, ale eficienței, asistenței active, furnizării rapide și accesibilității, inclusiv ale e-accesibilității, în special pentru persoanele cu handicap și în vârstă.

(2)   Instituțiile furnizează sau fac schimb fără întârziere de toate informațiile necesare pentru instituirea și stabilirea drepturilor și obligațiilor persoanelor cărora li se aplică regulamentul de bază. Între statele membre, transferul acestui tip de date se face fie direct, de către instituțiile respective, fie indirect, prin intermediul organismelor de legătură.

(3)   În cazul în care o persoană a transmis din greșeală informații, documente sau cereri unei instituții situate pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care este situată instituția desemnată în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare, instituția care le-a primit trebuie să retransmită fără întârziere informațiile, documentele sau cererile respective instituției desemnate în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare, cu menționarea datei la care acestea au fost transmise inițial. Această dată este obligatorie pentru instituția care primește documentele retransmise. Cu toate acestea, instituțiile statelor membre nu pot fi considerate răspunzătoare și nu se poate considera că au luat o decizie în virtutea omisiunii lor de a acționa ca urmare a unei transmisii întârziate de informații, documente sau cereri de către instituțiile altor state membre.

(4)   În cazul în care transferul de date se face indirect, prin intermediul organismului de legătură al statului membru de destinație, termenele de răspuns la cereri încep să curgă de la data la care respectivul organism de legătură a primit cererea, ca și când aceasta ar fi fost primită de instituția din statul membru respectiv.

Articolul 3

Domeniul de aplicare și regulile referitoare la schimburile dintre persoanele în cauză și instituții

(1)   Persoanele cărora li se aplică regulamentul de bază trebuie să transmită instituției competente informațiile, documentele sau documentele justificative pentru determinarea situației lor ori a familiei acestora, pentru a-și stabili sau păstra drepturile și obligațiile, precum și pentru a stabili care este legislația aplicabilă și respectiv a obligațiilor care le revin în temeiul acesteia.

(2)   În momentul în care culeg, transmit sau prelucrează date cu caracter personal în temeiul legislației proprii în scopul punerii în aplicare a regulamentului de bază, statele membre se asigură că persoanele în cauză își pot exercita pe deplin drepturile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile comunitare privind protecția persoanelor sub aspectul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și privind libera circulație a acestui tip de date.

(3)   În măsura necesară pentru aplicarea regulamentului de bază și a celui de punere în aplicare, instituțiile competente pun la dispoziție informațiile persoanelor vizate și le eliberează documentele fără întârziere.

Instituția competentă notifică solicitantul cu reședință sau drept de ședere în alt stat membru cu privire la decizia sa în mod direct sau prin organismul de legătură al statului membru de reședință sau de ședere. În cazul neacordării prestațiilor, aceasta indică, de asemenea, motivele care au dus la neacordarea prestațiilor, căile de atac și termenele în care le poate introduce. O copie a acestei decizii este trimisă celorlalte instituții implicate.

Articolul 4

Formatul și metoda de efectuare a schimbului de date

(1)   Comisia administrativă stabilește structura, conținutul, formatul și modalitățile de efectuare a schimbului de documente și de documente electronice structurate.

(2)   Transmiterea datelor între instituții sau organisme de legătură se efectuează pe cale electronică, direct sau indirect prin intermediul punctelor de acces într-un cadru comun și în condiții de siguranță care pot garanta confidențialitatea și protecția schimbului de date.

(3)   Pentru a comunica cu persoanele în cauză, instituțiile competente utilizează modalitățile adecvate pentru fiecare caz și preferă pe cât posibil căile electronice de comunicare. Comisia administrativă stabilește modalitățile practice de transmitere pe cale electronică a informațiilor, documentelor sau deciziilor către persoanele în cauză.

Articolul 5

Valoarea juridică a documentelor și a documentelor justificative eliberate într-un alt stat membru

(1)   Documentele eliberate de către instituția unui stat membru și care fac dovada statutului unei anumite persoane în scopul aplicării regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare, precum și documentele justificative pe baza cărora au fost eliberate documentele sunt acceptate de către instituțiile celorlalte state membre atâta timp cât aceste documente nu au fost retrase sau declarate nule de către statul membru în care au fost emise.

(2)   În cazul în care există îndoieli cu privire la valabilitatea unui document sau la acuratețea elementelor de fapt pe care se bazează conținutul acestuia, instituția statului membru care primește documentul solicită instituției emitente lămuririle necesare și, dacă este cazul, retragerea documentului respectiv. Instituția emitentă reexaminează motivele eliberării documentului și îl retrage, dacă este necesar.

(3)   În temeiul alineatului (2), în cazul în care există îndoieli cu privire la informațiile furnizate de persoana vizată, valabilitatea documentului sau a documentelor justificative sau acuratețea elementelor de fapt pe care se bazează informațiile cuprinse în acestea, instituția de la locul de ședere sau de reședință, la cererea instituției competente, poate, în măsura posibilului, proceda la verificarea informațiilor sau a documentului respectiv.

(4)   În cazul în care nu se ajunge la un acord între instituțiile în cauză, cazul poate fi supus atenției Comisiei administrative de către autoritățile competente cel devreme în termen de o lună de la data la care instituția care a primit documentul și-a prezentat cererea. Comisia administrativă încearcă să reconcilieze punctele de vedere în termen de șase luni de la data la care a fost sesizată cu privire la cazul respectiv.

Articolul 6

Aplicarea provizorie a legislației și acordarea provizorie a prestațiilor

(1)   Dacă nu se specifică altfel în regulamentul de punere în aplicare, în cazul în care intervine o divergență de opinii între instituțiile sau autoritățile din două sau mai multe state membre cu privire la determinarea legislației aplicabile, persoana vizată este supusă cu titlu provizoriu legislației unuia dintre statele membre respective, ordinea de prioritate fiind determinată în funcție de următoarele criterii:

(a)

legislația statului membru în care persoana își desfășoară efectiv activitatea salariată sau o activitate profesională independentă, în cazul în care activitatea salariată sau activitatea profesională independentă este exercitată într-un singur stat membru;

(b)

legislația statului membru de reședință în care persoana în cauză își desfășoară o parte a activității sau în care persoana respectivă nu este nici salariată și nici nu desfășoară o activitate profesională independentă;

(c)

legislația statului membru a cărei aplicare a fost mai întâi solicitată, atunci când persoana desfășoară o activitate sau activități în două sau mai multe state membre.

(2)   În cazul în care există diferențe de opinie între instituțiile sau autoritățile din două sau mai multe state membre privind identificarea instituției care ar trebui să acorde prestațiile în bani sau în natură, persoana în cauză care ar putea solicita prestațiile în cazul în care nu ar exista divergența de opinii respectivă are dreptul, cu titlu provizoriu, la prestațiile prevăzute de legislația aplicată de către instituția din locul său de reședință sau, dacă persoana respectivă nu își are reședința pe teritoriul unuia dintre statele membre în cauză, la prestațiile prevăzute de legislația aplicată de către instituția căreia i-a fost înaintată cererea mai întâi.

(3)   În cazul în care nu se ajunge la un acord între instituțiile sau autoritățile respective, cazul poate fi înaintat Comisiei administrative de către autoritățile competente cel devreme la o lună de la data la care a intervenit divergența de opinii menționată la alineatele (1) sau (2). Comisia administrativă încearcă să reconcilieze opiniile divergente în termen de șase luni de la data la care i-a fost adus în atenție cazul.

(4)   În cazul în care fie se stabilește că legislația aplicabilă nu este cea a statului membru în care s-a instituit afilierea provizorie fie instituția care a acordat prestațiile în regim provizoriu nu era cea competentă să o facă, instituția identificată ca fiind competentă este considerată retroactiv ca fi fost competentă, ca și cum respectiva divergență de opinii nu ar fi existat, cel târziu începând cu data afilierii provizorii sau cu data acordării pentru prima oară cu titlu provizoriu a prestațiilor în cauză.

(5)   În cazul în care este necesar, instituția identificată ca fiind competentă și instituția care a acordat prestațiile în bani cu titlu provizoriu sau a primit cotizații cu titlu provizoriu regularizează situația financiară a persoanei în cauză în ceea ce privește cotizațiile și prestațiile în bani care i-au fost acordate cu titlu provizoriu, după caz, în conformitate cu titlul IV, capitolul III din regulamentul de punere în aplicare.

Prestațiile în natură acordate cu titlu provizoriu de către o anumită instituție, în conformitate cu alineatul (2) sunt rambursate de către instituția competentă în conformitate cu titlul IV din regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 7

Calculul provizoriu al prestațiilor și cotizațiilor

(1)   Dacă nu se specifică altfel în regulamentul de punere în aplicare, în cazul în care o persoană este eligibilă să primească o prestație sau este obligată să plătească o cotizație, în conformitate cu dispozițiile regulamentului de bază, și instituția competentă nu dispune de toate informațiile privind situația dintr-un alt stat membru, necesare pentru a calcula definitiv cuantumul prestației sau cotizației respective, acea instituție, la cererea persoanei în cauză, acordă respectiva prestație sau calculează respectiva cotizație cu titlu provizoriu, în cazul în care un astfel de calcul este posibil, pe baza informațiilor aflate la dispoziția instituției respective.

(2)   Prestația sau cotizația în cauză se recalculează odată ce instituția în cauză primește dovezile sau documentele justificative necesare.

CAPITOLUL III

Alte dispoziții generale pentru aplicarea regulamentului de bază

Articolul 8

Înțelegeri administrative între două sau mai multe state membre

(1)   Dispozițiile regulamentului de punere în aplicare înlocuiesc dispozițiile stabilite în înțelegerile privind aplicarea convențiilor menționate la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul de bază, cu excepția celor referitoare la înțelegerile cu privire la convențiile menționate în anexa II la regulamentul de bază, cu condiția ca dispozițiile din înțelegerile respective să fie incluse în anexa I la regulamentul de punere în aplicare.

(2)   Dacă este necesar, statele membre pot încheia între ele înțelegeri referitoare la aplicarea convențiilor menționate la articolul 8 alineatul (2) din regulamentul de bază, cu condiția ca aceste înțelegeri să nu aducă atingere drepturilor și obligațiilor persoanelor vizate și să fie incluse în anexa I la regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 9

Alte proceduri între autorități și instituții

(1)   Două sau mai multe state membre, sau autoritățile lor competente, pot conveni asupra altor proceduri decât cele prevăzute de regulamentul de punere în aplicare, cu condiția ca respectivele proceduri să nu prejudicieze drepturile sau obligațiile persoanelor în cauză.

(2)   Orice acorduri încheiate în acest scop sunt comunicate Comisiei administrative și enumerate la anexa I la regulamentul de punere în aplicare.

(3)   Dispozițiile cuprinse în acordurile de punere în aplicare încheiate între două sau mai multe state membre, în același scop, sau care sunt similare celor menționate la alineatul (2), care sunt în vigoare în ziua precedentă intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare și sunt incluse în anexa V la Regulamentul (CEE) nr. 574/72, continuă să se aplice în contextul relațiilor dintre respectivele state membre, cu condiția să fie incluse și în anexa I la regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 10

Evitarea cumulului de prestații

Fără a aduce atingere altor dispoziții din regulamentul de bază, în cazul în care prestațiile datorate conform legislației a două sau mai multe state membre se reduc, se suspendă sau se retrag reciproc, orice sumă care nu ar fi achitată în cazul aplicării stricte a normelor privind reducerea, suspendarea sau retragerea prevăzute de legislația statelor membre respective este împărțită la numărul de prestații supuse reducerii, suspendării sau retragerii.

Articolul 11

Elementele necesare stabilirii reședinței

(1)   În cazul în care instituțiile din două sau mai multe state membre au opinii divergente privind stabilirea reședinței unei persoane căreia i se aplică regulamentul de bază, respectivele instituții stabilesc, de comun acord, centrul de interes al persoanei respective, pe baza unei evaluări globale a tuturor informațiilor disponibile referitoare la elementele de fapt relevante, care pot include, după caz:

(a)

durata și continuitatea prezenței sale pe teritoriul statelor membre respective;

(b)

situația persoanei, inclusiv:

(i)

natura și caracteristicile specifice ale oricărei activități exercitate, în special locul în care se exercită de obicei activitatea, stabilitatea activității și durata oricărui contract de muncă;

(ii)

situația familială și legăturile de familie;

(iii)

exercitarea oricărei activități neremunerate;

(iv)

în cazul studenților, sursa veniturilor acestora;

(v)

situația locativă a persoanei, în special măsura în care aceasta are un caracter permanent;

(vi)

statul membru în care se consideră că persoana își are reședința fiscală.

(2)   În cazul în care considerarea diferitelor criterii bazate pe elementele de fapt relevante enumerate la alineatul (1) nu conduce la un acord între instituțiile respective, intenția persoanei, ilustrată de astfel de elemente de fapt și împrejurări și în special de motivele care au determinat-o să se mute, se consideră a fi decisivă pentru stabilirea locului său de reședință efectiv.

Articolul 12

Cumularea perioadelor

(1)   În sensul aplicării articolului 6 din regulamentul de bază, instituția competentă contactează instituțiile statelor membre a căror legislație a fost, de asemenea, aplicată persoanei respective pentru a cunoaște toate perioadele realizate sub incidența legislațiilor respective.

(2)   Perioadele respective de asigurare, de activitate salariată, de activitate independentă sau de reședință realizate sub incidența legislației unui stat membru se adaugă celor realizate sub incidența legislației unui alt stat membru, în măsura în care acest lucru este necesar, în sensul aplicării articolului 6 din regulamentul de bază, cu condiția ca perioadele să nu se suprapună.

(3)   În cazul în care perioada de asigurare sau de reședință realizate în baza unei asigurări obligatorii în temeiul legislației unui anumit stat membru coincide cu perioada de asigurare realizată pe baza unei asigurări voluntare sau a unei asigurări facultative continue în temeiul legislației unui alt stat membru, se ia în considerare numai perioada realizată pe baza asigurării obligatorii.

(4)   În cazul în care o perioadă de asigurare sau de reședință, alta decât o perioadă asimilată realizată sub incidența legislației unui stat membru, coincide cu o perioadă asimilată în baza legislației unui alt stat membru, se ia în considerare numai perioada alta decât perioada asimilată.

(5)   Orice perioadă considerată asimilată conform legislației a două sau mai multe state membre este luată în considerare numai de către instituția statului membru sub incidența legislației căruia persoana respectivă s-a aflat cu titlu obligatoriu anterior perioadei menționate. În cazul în care persoana respectivă nu s-a aflat cu titlu obligatoriu sub incidența legislației unui stat membru înaintea perioadei menționate, aceasta din urmă va fi luată în considerare de către instituția statului membru sub incidența legislației căruia persoana respectivă s-a aflat cu titlu obligatoriu, pentru prima dată după perioada menționată.

(6)   În cazul în care nu se pot stabili cu precizie intervalele de timp în care s-au realizat anumite perioade de asigurare sau de reședință sub incidența legislației unui stat membru, se prezumă că aceste perioade nu se suprapun cu perioadele de asigurare sau de reședință realizate sub incidența legislației unui alt stat membru și se ține seama de acestea în măsura în care sunt avantajoase pentru persoana în cauză și pot fi luate în considerare în limite rezonabile.

Articolul 13

Reguli de transformare a perioadelor

(1)   În cazul în care perioadele realizate sub incidența legislației unui stat membru sunt exprimate în unități diferite de cele prevăzute în legislația unui alt stat membru, transformarea necesară în scopul cumulării în conformitate cu articolul 6 din regulamentul de bază se efectuează după următoarele reguli:

(a)

Perioada care urmează a fi utilizată drept bază pentru transformare este cea comunicată de instituția statului membru sub incidența legislației căruia a fost realizată.

(b)

În cazul sistemelor în cadrul cărora perioadele sunt exprimate în zile, transformarea din zile la alte unități și invers, precum și între diferite sisteme bazate pe zile, se calculează în conformitate cu următorul tabel:

Sistem bazat pe

1 zi corespunde unui nr. de

1 săptămână corespunde unui nr. de

1 lună corespunde unui nr. de

1 trimestru corespunde unui nr. de

Nr. maxim de zile dintr-un an calendaristic

5 zile

9 ore

5 zile

22 zile

66 zile

264 zile

6 zile

8 ore

6 zile

26 zile

78 zile

312 zile

7 zile

6 ore

7 zile

30 zile

90 zile

360 zile

(c)

În cazul sistemelor în cadrul cărora perioadele sunt exprimate în alte unități decât zile,

(i)

trei luni sau treisprezece săptămâni reprezintă un trimestru și invers;

(ii)

un an este echivalentul a patru trimestre, 12 luni sau 52 de săptămâni și invers;

(iii)

pentru transformarea săptămânilor în luni și invers, săptămânile și lunile sunt transformate în zile în conformitate cu regulile de transformare pentru sistemele bazate pe șase zile prevăzute în tabel la litera (b).

(d)

În cazul perioadelor exprimate sub formă de fracțiuni, cifrele sunt transformate în cea mai mică unitate întreagă următoare, prin aplicarea regulilor menționate la literele (b) și (c). Fracțiunile de ani se transformă în luni, cu excepția cazului în care sistemul în cauză se bazează pe trimestre.

(e)

În cazul în care transformarea efectuată în temeiul prezentului alineat are drept rezultat o fracțiune de unitate, rezultatul se rotunjește la unitatea întreagă superioară imediat următoare.

(2)   Aplicarea alineatului (1) nu duce la generarea, pentru suma totală a perioadelor realizate în cursul unui an calendaristic, a unui total care să depășească numărul de zile indicat în ultima coloană din tabelul de la alineatul (1) litera (b), 52 de săptămâni, 12 luni sau 4 trimestre.

În cazul în care perioadele care urmează să fie transformate corespund sumei maxime anuale a perioadelor menționată în legislația statului membru respectiv în care au fost realizate, aplicarea alineatului (1) nu are drept rezultat, în cursul unui an calendaristic, perioade mai scurte decât suma maximă posibilă a perioadelor menționată în legislația în cauză.

(3)   Transformarea se operează fie printr-o singură operație care acoperă toate perioadele comunicate ca total, fie, pentru fiecare an, în cazul în care perioadele au fost comunicate anual.

(4)   Atunci când instituția comunică perioadele exprimate sub formă de zile, indică, în același timp, dacă sistemul pe care îl gestionează are la bază cinci, șase sau șapte zile.

TITLUL II

STABILIREA LEGISLAȚIEI APLICABILE

Articolul 14

Informații privind articolele 12 și 13 din regulamentul de bază

(1)   În sensul aplicării articolului 12 alineatul (1) din regulamentul de bază, „persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru și care este detașată de angajatorul respectiv în alt stat membru” poate fi o persoană recrutată în vederea detașării în alt stat membru, cu condiția ca persoana în cauză, imediat anterior începerii activității sale salariate, să se afle deja sub incidența legislației statului membru în care este stabilit angajatorul acesteia.

(2)   În sensul aplicării articolului 12 alineatul (1) din regulamentul de bază, expresia „care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru” se referă la un angajator care desfășoară în mod obișnuit activități semnificative, altele decât cele strict legate de gestionarea internă, pe teritoriul statului membru unde este stabilit, ținând seama de toate criteriile care caracterizează activitățile desfășurate de întreprinderea respectivă; criteriile pertinente trebuie să fie adaptate caracteristicilor specifice fiecărui angajator și naturii reale a activităților desfășurate.

(3)   În sensul aplicării articolului 12 alineatul (2) din regulamentul de bază, expresia „care desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă” se referă la o persoană care desfășoară în mod obișnuit activități semnificative pe teritoriul statului membru unde este stabilită. În special, este necesar ca persoana respectivă să-și fi desfășurat deja activitatea un timp anterior datei de la care dorește să beneficieze de dispozițiile respectivului articol și ca, pe perioada desfășurării oricărei activități temporare într-un alt stat membru, să îndeplinească în continuare, în statul membru în care este stabilită, cerințele necesare pentru exercitarea activității sale pentru a fi capabilă să o reia la întoarcere.

(4)   În sensul aplicării articolului 12 alineatul (2) din regulamentul de bază, criteriul utilizat pentru a stabili dacă activitatea independentă desfășurată de către o anumită persoană într-un alt stat membru este „similară” cu activitatea independentă desfășurată în mod normal este criteriul naturii efective a activității respective și nu cel al clasificării activității ca fiind una salariată sau una independentă, care ar putea fi aplicat activității respective de către celălalt stat membru.

(5)   În sensul aplicării articolului 13 alineatul (1) din regulamentul de bază, o persoană care „desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată în două sau mai multe state membre” este în special o persoană care:

(a)

în timp ce își menține o anumită activitate într-un stat membru, desfășoară în mod simultan o activitate distinctă pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, indiferent de durata sau natura respectivei activități distincte;

(b)

exercită în mod continuu activități alternative, cu excepția activităților de mică anvergură, în două sau mai multe state membre, indiferent de frecvența sau periodicitatea alternării.

(6)   În sensul aplicării articolului 13 alineatul (2) din regulamentul de bază, o persoană care „desfășoară în mod obișnuit o activitate independentă în două sau mai multe state membre” este, în special, o persoană care desfășoară în mod simultan sau alternativ una sau mai multe activități independente separate, indiferent de natura acestora, în două sau mai multe state membre.

(7)   Pentru a face deosebirea între activitățile menționate la alineatele (5) și (6) și situațiile menționate la articolul 12 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază, durata activității dintr-unul sau mai multe state membre (fie cu caracter permanent, fie cu caracter ad-hoc ori temporar) este decisivă. În acest scop, se realizează o evaluare generală a tuturor elementelor de fapt pertinente, inclusiv, în ceea ce privește o persoană salariată, în special locul său de muncă, astfel cum este definit în contractul de muncă.

(8)   În sensul aplicării articolului 13, alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază, o „parte semnificativă a activității salariate sau independente” desfășurată într-un stat membru înseamnă că o proporție semnificativă a tuturor activităților persoanei salariate sau persoanei care desfășoară activități independente se desfășoară în statul respectiv, fără să fie neapărat partea cea mai importantă a activităților respective.

Pentru a stabili dacă o parte semnificativă a activităților este desfășurată într-un stat membru, se ține seama de următoarele criterii orientative:

(a)

în cazul unei activități salariate, timpul de lucru și/sau remunerațiile; și

(b)

în cazul unei activități independente, cifra de afaceri, timpul de lucru, numărul serviciilor prestate și/sau venitul.

În cadrul unei evaluări globale, mai puțin de 25 % din criteriile menționate anterior indică faptul că o parte semnificativă a activităților nu se desfășoară în respectivul stat membru.

(9)   În sensul aplicării articolului 13 alineatul (2) litera (b) din regulamentul de bază, „centrul de interes” al activităților unei persoane care desfășoară activități independente se stabilește ținând cont de toate aspectele referitoare la activitățile profesionale ale acelei persoane, în special de locul fix și permanent în care își desfășoară activitatea, de caracterul obișnuit sau durata activităților desfășurate, de numărul serviciilor prestate, precum și de intenția persoanei în cauză, astfel cum aceasta reiese din toate împrejurările.

(10)   Pentru determinarea legislației aplicabile în temeiul alineatelor (8) și (9), instituțiile respective iau în considerare situația estimată pentru următoarele 12 luni calendaristice.

(11)   Dacă o persoană își desfășoară activitatea în calitate de salariat în două sau mai multe state membre pentru un angajator cu sediul în afara teritoriului Uniunii și dacă această persoană își are reședința într-un stat membru fără a desfășura acolo o activitate semnificativă, persoana respectivă va fi supusă legislației statului membru în care își are reședința.

Articolul 15

Proceduri privind aplicarea articolului 13 alineatul (3) literele (b) și (d), a articolului 11 alineatul (4) și a articolului 12 din regulamentul de bază

(privind furnizarea de informații către instituțiile în cauză)

(1)   Dacă nu se specifică altfel în articolul 16 din regulamentul de punere în aplicare, în cazul în care o persoană își desfășoară activitatea într-un stat membru altul decât statul membru competent în temeiul titlului II din regulamentul de bază, angajatorul sau,, în cazul unei persoane care nu desfășoară o activitate salariată, persoana în cauză informează anticipat, ori de câte ori este posibil, instituția competentă a statului membru a cărui legislație este aplicabilă. Instituția respectivă pune, fără întârziere, la dispoziția instituției desemnate de autoritatea competentă a statului membru în care se desfășoară activitatea, informații privind legislația aplicabilă persoanei în cauză, în temeiul articolului 11 alineatul (3) litera (b) sau al articolului 12 din regulamentul de bază.

(2)   Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis persoanelor care fac obiectul articolului 11 alineatul (3) litera (d) din regulamentul de bază.

(3)   Un angajator în sensul articolului 11 alineatul (4) din regulamentul de bază, care are un salariat la bordul unei nave care navighează sub pavilionul unui alt stat membru informează cu privire la acest fapt, ori de câte ori este posibil, anticipat instituția competentă din statul membru a cărui legislație este aplicabilă. Instituția respectivă pune fără întârziere la dispoziția instituției desemnate de autoritatea competentă din statul membru sub al cărui pavilion navighează nava pe care își desfășoară activitatea angajatul, informații privind legislația aplicabilă persoanei în cauză, în temeiul articolului 11 alineatul (4) din regulamentul de bază.

Articolul 16

Procedura de aplicare a articolului 13 din regulamentul de bază

(1)   O persoană care desfășoară activități în două sau mai multe state membre informează instituția desemnată de autoritatea competentă din statul membru de reședință cu privire la aceasta.

(2)   Instituția desemnată de la loculde reședință determină fără întârziere care este legislația aplicabilă persoanei respective, ținând seama de articolul 13 din regulamentul de bază și de articolul 14 din regulamentul de punere în aplicare. Această determinare inițială a legislației aplicabile este cu titlu provizoriu. Instituția informează instituțiile desemnate din fiecare stat membru în care se desfășoară o activitate asupra determinării legislației aplicabile cu titlu provizoriu.

(3)   Determinarea cu titlu provizoriu a legislației aplicabile menționate la alineatul (2) devine definitivă în termen de două luni de la informarea instituției desemnate de autoritățile competente ale statelor membre în cauză cu privire la această determinare, în conformitate cu alineatul (2), cu excepția cazului în care legislația a fost deja determinată definitiv pe baza alineatului (4), sau când cel puțin una din instituțiile în cauză informează instituția desemnată de autoritatea competentă a statului membru de reședință, până la sfârșitul perioadei de două luni, asupra faptului că nu poate accepta încă determinarea respectivă sau are un punct de vedere diferit în această privință.

(4)   În cazul în care incertitudinea privind determinarea legislației aplicabile impune stabilirea unor contacte între instituțiile sau autoritățile din două sau mai multe state membre, la cererea uneia sau a mai multor instituții desemnate de autoritățile competente din statele membre în cauză sau chiar la cererea autorităților competente, legislația aplicabilă persoanei în cauză se determină de comun acord, având în vedere articolul 13 din regulamentul de bază și dispozițiile pertinente ale articolului 14 din regulamentul de punere în aplicare.

În cazul în care intervine o divergență de opinii între instituțiile sau autoritățile competente în cauză, respectivele organisme încearcă să ajungă la un acord, în conformitate cu condițiile menționate anterior și cu articolul 6 din regulamentul de punere în aplicare.

(5)   Instituția competentă din statul membru a cărui legislație este determinată ca fiind aplicabilă, fie provizoriu, fie definitiv, informează de îndată persoana respectivă.

(6)   În cazul în care persoana respectivă nu furnizează informațiile prevăzute la alineatul (1), prezentul articol se aplică la inițiativa instituției desemnate de autoritatea competentă din statul membru de reședință, de îndată ce este informată asupra situației persoanei în cauză, posibil prin intermediul unei alte instituții respective.

Articolul 17

Procedura de aplicare a articolului 15 din regulamentul de bază

Agenții contractuali ai Comunităților Europene își exercită dreptul de opțiune prevăzut la articolul 15 din regulamentul de bază în momentul în care se încheie contractul de muncă. Autoritatea împuternicită să încheie contractul informează instituția desemnată din statul membru pentru a cărui legislație au optat agenții contractuali ai Comunităților Europene.

Articolul 18

Procedura de aplicare a articolului 16 din regulamentul de bază

Cererea, din partea angajatorului sau a persoanei respective, de derogare de la dispozițiile articolelor 11-15 din regulamentul de bază se depune anticipat, ori de câte ori este posibil, la autoritatea competentă sau la organismul desemnat de autoritatea din statul membru a cărui legislație angajatul sau persoana respectivă solicită să-i fie aplicată.

Articolul 19

Furnizarea de informații către persoanele în cauză și angajatori

(1)   Instituția competentă din statul membru a cărui legislație devine aplicabilă în temeiul titlului II din regulamentul de bază informează persoana respectivă și, dacă este cazul, angajatorul (angajatorii) acesteia cu privire la obligațiile prevăzute în legislația respectivă. Instituția oferă acestora sprijinul necesar pentru încheierea formalităților cerute de respectiva legislație.

(2)   La cererea persoanei respective ori a angajatorului său, instituția competentă a statului membru a cărui legislație este aplicabilă în temeiul titlului II din regulamentul de bază eliberează un atestat conform căruia respectiva legislație este aplicabilă și indică, dacă este cazul, până la ce dată și în ce condiții.

Articolul 20

Cooperarea între instituții

(1)   Instituțiile relevante comunică instituției competente din statul membru a cărui legislație îi este aplicabilă unei anumite persoane în temeiul titlului II din regulamentul de bază, informațiile necesare pentru a stabili data la care legislația respectivă devine aplicabilă și cotizațiile pe care acea persoană și angajatorul (angajatorii) săi sunt obligați să le plătească în temeiul legislației respective.

(2)   Instituția competentă a statului membru a cărui legislație devine aplicabilă unei persoane, în temeiul titlului II din regulamentul de bază, pune la dispoziția instituției desemnate de autoritatea competentă a statului membru având legislația sub incidența căreia s-a aflat ultima dată persoana respectivă, informațiile care indică data de la care începe să se aplice noua legislație.

Articolul 21

Obligațiile angajatorului

(1)   Un angajator care își are sediul social sau reprezentanța în afara statului membru competent este obligat să respecte toate obligațiile stabilite de legislația aplicabilă angajaților săi, mai ales obligația de a achita cotizațiile prevăzute în acea legislație, ca și când sediul său social sau reprezentanța sa s-ar afla în statul membru competent.

(2)   Angajatorul care nu are o reprezentanță în statul membru a cărui legislație este aplicabilă poate cădea de acord cu angajatul ca acesta din urmă să poată îndeplini obligațiile angajatorului în numele său în ceea ce privește plata cotizațiilor, fără a aduce atingere obligațiilor de bază ale angajatorului. Angajatorul face cunoscută o astfel de înțelegere instituției competente din respectivul stat membru.

TITLUL III

DISPOZIȚII SPECIALE APLICABILE DIFERITELOR CATEGORII DE PRESTAȚII

CAPITOLUL I

Prestațiile de boală, de maternitate și de paternitate asimilate

Articolul 22

Dispoziții generale de punere în aplicare

(1)   Autoritățile sau instituțiile competente se asigură că se pune la dispoziția persoanelor asigurate orice informație necesară în legătură cu procedurile și condițiile privind acordarea prestațiilor în natură, în cazul în care aceste prestații se primesc pe teritoriul unui alt stat membru decât acela în care se găsește instituția competentă.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 5 litera (a) din regulamentul de bază, un stat membru poate deveni responsabil pentru costul prestațiilor în conformitate cu articolul 22 din regulamentul de bază, numai dacă, fie persoana asigurată a făcut o cerere de pensie în temeiul legislației respectivului stat membru, fie, în conformitate cu articolele 23-30 din regulamentul de bază, aceasta primește o pensie în temeiul legislației statului membru respectiv.

Articolul 23

Regimul aplicabil în cazul existenței mai multor regimuri în statul membru de reședință sau de ședere

În cazul în care legislația din statul membru de reședință sau de ședere prevede mai multe sisteme de asigurare pentru boală, maternitate sau paternitate, pentru mai multe categorii de persoane asigurate, dispozițiile aplicabile în temeiul articolelor 17, 19 alineatul (1), 20, 22, 24 și 26 din regulamentul de bază sunt cele ale legislației privind sistemul de asigurare general pentru lucrătorii salariați.

Articolul 24

Reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent

(1)   În scopul aplicării articolului 17 din regulamentul de bază, persoana asigurată și/sau membrii de familie ai acesteia sunt obligați să se înregistreze la instituția de la locul de reședință. Dreptul acestora la prestații în natură în statul membru de reședință este atestat printr-un document care se eliberează de instituția competentă la cererea persoanei asigurate sau la cererea instituției de la locul de reședință.

(2)   Documentul menționat la alineatul (1) rămâne valabil până când instituția competentă informează instituția de la locul de reședință cu privire la anularea acestuia.

Instituția din locul de reședință informează instituția competentă în legătură cu orice înregistrare în conformitate cu alineatul (1) și cu orice modificare sau anulare a acelei înregistrări.

(3)   Prezentul articol se aplică mutatis mutandis persoanelor menționate la articolele 22, 24, 25 și 26 din regulamentul de bază.

Articolul 25

Șederea într-un alt stat membru decât statul membru competent

(1)   În scopul aplicării articolului 19 din regulamentul de bază, persoana asigurată prezintă furnizorului de servicii medicale din statul membru de ședere un document eliberat de către instituția competentă, care să certifice dreptul său la prestații în natură. În cazul în care persoana asigurată nu se află în posesia unui astfel de document, instituția de la locul de ședere, la cerere sau dacă este necesar, contactează instituția competentă pentru a obține documentul.

(2)   Documentul respectiv certifică faptul că persoana asigurată are dreptul la prestații în natură în condițiile prevăzute în articolul 19 din regulamentul de bază în aceleași condiții ca și cele aplicabile persoanelor asigurate în temeiul legislației statului membru de ședere.

(3)   Prestațiile în natură prevăzute la articolul 19 alineatul (1) din regulamentul de bază se referă la prestațiile în natură acordate în statul membru de ședere în conformitate cu legislația acestuia și care au devenit necesare din motive medicale în scopul de a împiedica întoarcerea forțată a unei persoane asigurate în statul membru competent înainte de încheierea planificată a șederii pentru a beneficia de tratamentul care îi este necesar.

(4)   În cazul în care persoana asigurată a suportat efectiv, în totalitate sau parțial, costurile prestațiilor în natură prevăzute în cadrul articolului 19 din regulamentul de bază și dacă legislația aplicată de către instituția de la locul de ședere prevede posibilitatea rambursării acestor costuri unei persoane asigurate, aceasta poate trimite o cerere de rambursare instituției de la locul de ședere. În acest caz, instituția respectivă rambursează în mod direct acelei persoane contravaloarea costurilor corespunzătoare prestațiilor respective în limitele și în condițiile aplicabile nivelurilor de rambursare prevăzute de legislația sa națională.

(5)   În cazul în care rambursarea acestor costuri nu a fost solicitată în mod direct instituției de la locul de ședere, costurile suportate vor fi rambursate persoanei în cauză de către instituția competentă, conform nivelurilor de rambursare administrate de către instituția de la locul de ședere sau în cuantumurile care ar fi fost rambursate instituției de la locul de ședere dacă articolul 62 din regulamentul de punere în aplicare s-ar fi fost aplicat cazului vizat.

Instituția de la locul de ședere furnizează instituției competente, la cerere, toate informațiile necesare în legătură cu aceste niveluri sau cuantumuri.

(6)   Prin derogare de la alineatul (5), instituția competentă poate să efectueze rambursarea costurilor suportate, în limitele și condițiile aplicabile nivelurilor de rambursare prevăzute de legislația sa națională, cu condiția ca persoana asigurată să fie de acord să i se aplice această dispoziție.

(7)   În cazul în care legislația statului membru de ședere nu prevede rambursarea în temeiul alineatelor (4) și (5) în cazul respectiv, instituția competentă poate să efectueze rambursarea costurilor în limitele și în condițiile aplicabile nivelurilor de rambursare prevăzute de legislația sa, fără acordul persoanei asigurate.

(8)   Rambursarea către persoana asigurată nu depășește în niciun caz cuantumul costurilor suportate în mod efectiv de către aceasta.

(9)   În cazul unor cheltuieli importante, instituția competentă poate plăti persoanei asigurate o sumă adecvată în avans imediat ce respectiva persoană îi înaintează cererea de rambursare.

(10)   Alineatele (1)-(9) se aplică mutatis mutandis membrilor de familie ai persoanei asigurate.

Articolul 26

Tratamentul programat

(1)   În scopul aplicării articolului 20 alineatul (1) din regulamentul de bază, persoana asigurată prezintă un document eliberat de către instituția competentă către instituția de la locul de ședere. În sensul prezentului articol, instituția competentă înseamnă instituția care suportă costurile tratamentului programat; în cazurile menționate la articolul 20 alineatul (4) și articolul 27 alineatul (5) din regulamentul de bază, în care cuantumul prestațiilor în natură acordate în statul membru de reședință este rambursată pe baza unor sume fixe, instituția competentă este instituția de la locul de reședință.

(2)   În cazul în care persoana asigurată nu își are reședința pe teritoriul statului membru competent, aceasta solicită autorizația instituției din locul de reședință, care o transmite imediat instituției competente.

În acest caz, instituția de la locul de reședință certifică printr-un atestat dacă condițiile prevăzute la articolul 20 alineatul (2) teza a doua din regulamentul de bază sunt îndeplinite în statul membru de reședință.

Instituția competentă poate refuza acordarea autorizației solicitate numai dacă, în conformitate cu evaluarea instituției de la locul de reședință, condițiile prevăzute la articolul 20 alineatul (2) teza a doua din regulamentul de bază nu sunt îndeplinite în statul membru de reședință a persoanei asigurate sau dacă același tratament poate fi acordat chiar în statul membru competent, într-un termen justificat din punct de vedere medical, avându-se în vedere starea actuală de sănătate și evoluția probabilă a bolii persoanei în cauză.

Instituția competentă informează imediat instituția de la locul de reședință în legătură cu decizia sa.

În absența unui răspuns în perioada stabilită de legislația națională a acesteia, se consideră că instituția competentă a acordat autorizația.

(3)   Dacă o persoană asigurată care nu își are reședința în statul membru competent are nevoie de un tratament urgent și vital și autorizația nu poate fi refuzată, în conformitate cu a doua teză a articolului 20 alineatul (2) din regulamentul de bază, instituția de la locul de reședință acordă autorizația în numele instituției competente și o anunță imediat pe aceasta.

Instituția competentă acceptă constatările și opțiunile terapeutice privind nevoia unui tratament urgent și vital ale medicilor aprobați de instituția de la locul de reședință care eliberează autorizația.

(4)   În orice moment al procedurii de acordare a autorizației, instituția competentă își rezervă dreptul de a supune persoana asigurată unei examinări de către un medic la alegerea sa în statul membru de ședere sau de reședință.

(5)   Instituția de la locul de ședere, fără a aduce atingere vreunei decizii privind autorizația, informează instituția competentă dacă se consideră adecvată din punct de vedere medical completarea tratamentului acoperit de autorizația existentă.

(6)   Fără a aduce atingere alineatului (7), articolul 25 alineatele (4) și (5) din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

(7)   În cazul în care persoana asigurată a suportat ea însăși în mod efectiv, în totalitate sau parțial, costurile tratamentelor medicale autorizate, iar costurile pe care instituția competentă este obligată să le ramburseze instituției de la locul de ședere sau persoanei asigurate în conformitate cu alineatul 6 (costul real) sunt inferioare costurilor pe care ar fi trebuit să le suporte pentru același tratament în statul membru competent (costul nominal), instituția competentă rambursează, la cerere, costul tratamentului suportat de persoana asigurată până la cuantumul cu care costul nominal depășește costul real. Suma rambursată nu poate totuși depăși costurile suportate efectiv de persoana asigurată și poate lua în considerare suma pe care persoana asigurată ar fi trebuit să o plătească dacă tratamentul ar fi fost acordat în statul membru competent.

(8)   În cazul în care legislația națională a instituției competente prevede rambursarea costurilor de călătorie și de ședere care sunt inseparabil legate de tratamentul la care este supusă persoana asigurată, aceste costuri pentru persoana în cauză și, dacă este necesar, pentru o persoană care trebuie să o însoțească, sunt acoperite de către această instituție, atunci când se emite o autorizație în cazul tratamentului într-un alt stat membru.

(9)   Alineatele (1)-(8) se aplică mutatis mutandis membrilor de familie ai persoanelor asigurate.

Articolul 27

Prestațiile în bani pentru incapacitate de muncă în cazul șederii sau reședinței într-un alt stat membru decât statul membru competent

(1)   Dacă legislația statului membru competent prevede ca persoana asigurată să prezinte un certificat pentru a avea dreptul la prestațiile în bani pentru incapacitate de muncă în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din regulamentul de bază, persoana asigurată solicită medicului din statul membru de reședință care i-a evaluat starea de sănătate să îi certifice incapacitatea de muncă și durata probabilă a acesteia.

(2)   Persoana asigurată trimite certificatul instituției competente în termenul stabilit de legislația statului membru competent.

(3)   În cazul în care medicii care efectuează tratamentul în statul membru de reședință nu eliberează certificate de incapacitate de muncă, iar astfel de certificate sunt solicitate în temeiul legislației statului membru competent, persoana în cauză se adresează direct instituției de la locul de reședință. Această instituție procedează imediat la evaluarea, din punct de vedere medical, a incapacității de muncă a respectivei persoane și la întocmirea certificatului menționat la alineatul (1). Acest certificat este transmis imediat instituției competente.

(4)   Transmiterea documentului prevăzut la alineatele (1), (2) și (3) nu scutește persoana asigurată de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de către legislația aplicabilă, în special în relația cu angajatorul său. După caz, angajatorul și/sau instituția competentă pot solicita angajatului să participe la activități menite să promoveze și să sprijine reluarea activității profesionale de către persoana asigurată.

(5)   La cererea instituției competente, instituția de la locul de reședință efectuează orice control administrativ sau medical necesar al persoanei în cauză, în conformitate cu legislația aplicată de cea din urmă instituție. Raportul medicului examinator privind, în special, durata probabilă a incapacității de muncă se transmite imediat de instituția de la locul de reședință către instituția competentă.

(6)   Instituția competentă își rezervă dreptul de a proceda la examinarea persoanei asigurate de către un medic ales de aceasta.

(7)   Fără a aduce atingere articolului 21 alineatul (1) a doua teză din regulamentul de bază, instituția competentă acordă prestațiile în bani direct persoanei în cauză și, dacă este necesar, informează instituția de la locul de reședință în acest sens.

(8)   În scopul aplicării articolului 21 alineatul (1) din regulamentul de bază, informațiile cuprinse în certificatul de incapacitate de muncă al unei persoane asigurate redactat într-un alt stat membru pe baza constatărilor medicale ale instituției sau ale doctorului examinator au o forță juridică echivalentă unui certificat redactat în statul membru competent.

(9)   În cazul în care instituția competentă refuză acordarea prestațiilor în bani, aceasta notifică decizia sa persoanei asigurate și în același timp instituția de la locul de reședință.

(10)   Dispozițiile alineatelor (1)-(10) se aplică mutatis mutandis în cazul în care persoana asigurată are drept de ședere într-un alt stat membru decât statul membru competent.

Articolul 28

Prestațiile în bani pentru îngrijirea pe termen lung în cazul șederii sau reședinței într-un alt stat membru decât statul membru competent

(1)   Pentru a avea dreptul la prestațiile în bani pentru îngrijirea pe termen lung în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din regulamentul de bază, persoana asigurată se adresează instituției competente. Instituția competentă informează, când este necesar, instituția de la locul de reședință în acest sens.

(2)   La cererea instituției competente, instituția de la locul de reședință examinează starea de sănătate a persoanei asigurate în perspectiva îngrijirii pe termen lung a acesteia. Instituția competentă furnizează instituției de la locul de reședință toate informațiile necesare pentru această examinare.

(3)   Pentru a stabili gradul de necesitate a îngrijirii pe termen lung, instituția competentă are dreptul de a proceda la examinarea persoanei asigurate de către un medic sau orice alt expert la alegerea sa.

(4)   Articolul 27 alineatul (7) din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

(5)   Alineatele (1)-(4) se aplică mutatis mutandis în cazul șederii persoanei asigurate într-un alt stat membru decât statul membru competent.

(6)   Alineatele (1)-(5) se aplică mutatis mutandis membrilor de familie ai persoanei asigurate.

Articolul 29

Aplicarea articolului 28 din regulamentul de bază

În cazul în care statul membru în care fostul lucrător frontalier și-a desfășurat ultima activitate nu mai este statul membru competent și fostul lucrător frontalier sau un membru al familiei sale călătorește acolo în scopul de a primi prestații în natură în temeiul articolului 28 din regulamentul de bază, acesta prezintă instituției de la locul de ședere un document eliberat de către instituția competentă.

Articolul 30

Cotizațiile titularilor de pensii

În cazul în care o persoană primește o pensie din partea mai multor state membre, cuantumul cotizațiilor reținute din toate pensiile plătite nu poate fi în nici un caz mai mare decât cuantumul reținut în cazul unei persoane care primește o pensie cu același cuantum din partea statului membru competent.

Articolul 31

Aplicarea articolului 34 din regulamentul de bază

(1)   Instituția competentă informează persoana în cauză cu privire la dispozițiile cuprinse în articolul 34 din regulamentul de bază, referitoare la prevenirea cumulului de prestații. Aplicarea unor astfel de reguli asigură că persoana care nu își are reședința pe teritoriul statului competent are dreptul la prestații având cel puțin același cuantum total sau valoare totală ca și cele la care ar avea dreptul în cazul în care și-ar avea reședința în statul membru respectiv.

(2)   Instituția competentă informează, de asemenea, instituția de la locul de reședință sau locul de ședere cu privire la plata prestațiilor în bani pentru îngrijirea pe termen lung în cazul în care legislația aplicată de către această din urmă instituție prevede prestații în natură pentru îngrijirea pe termen lung, incluse în lista la care se face referire la articolul 34 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(3)   După primirea informațiilor prevăzute la alineatul (2), instituția de la locul de reședință sau ședere informează imediat instituția competentă cu privire la orice prestații în natură pentru îngrijirea pe termen lung având același scop acordat conform legislației sale persoanei în cauză, precum și cu privire la rata de rambursare aplicabilă.

(4)   Comisia administrativă stabilește, dacă este cazul, măsurile de punere în aplicare a dispozițiilor prezentului articol.

Articolul 32

Măsuri speciale de punere în aplicare

(1)   Atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt scutite la cerere de asigurarea obligatorie de sănătate, iar aceste persoane nu intră astfel sub incidența unui sistem de asigurare pentru boală căruia i se aplică regulamentul de bază, instituția altui stat membru nu devine, doar datorită acestei scutiri, responsabilă pentru a suporta costurile prestațiilor în natură sau în bani acordate acestor persoane sau unui membru de familie ai acestora în temeiul titlului III capitolul 1 din regulamentul de bază.

(2)   Pentru statele membre menționate în anexa II, dispozițiile titlului III capitolul 1 din regulamentul de bază privind prestațiile în natură se aplică persoanelor care au dreptul la prestații în natură exclusiv pe baza unui regim special pentru funcționarii publici numai în măsura specificată în acesta.

Instituția din alt stat membru nu devine, numai în temeiul acestei scutiri, responsabilă să suporte costurile prestațiilor în natură sau în bani acordate respectivelor persoane sau membrilor de familie ai acestora.

(3)   Atunci când persoanele menționate la alineatele (1) și (2) sau membrii de familie ai acestora sunt rezidenți într-un stat membru în care dreptul de a primi prestații în natură nu intră sub incidența condițiilor asigurării sau ale activității salariate sau independente, aceștia au obligația de a acoperi costurile totale ale prestațiilor în natură prevăzute în țara lor de reședință.

CAPITOLUL II

Prestații în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale

Articolul 33

Dreptul la prestații în natură și în bani în cazul reședinței sau șederii într-un alt stat membru decât statul membru competent

(1)   În scopul aplicării articolului 36 din regulamentul de bază, procedurile prevăzute la articolele 24-27 din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

(2)   Atunci când acordă prestații în natură în legătură cu accidente de muncă și boli profesionale în temeiul legislației naționale a statului membru de ședere sau de reședință, instituția statului membru respectiv informează fără întârziere instituția competentă.

Articolul 34

Procedura în cazul unui accident de muncă sau a unei boli profesionale care apare într-un alt stat membru decât statul membru competent

(1)   În cazul în care survine un accident de muncă sau este diagnosticată o boală profesională pentru prima dată pe teritoriul unui alt stat membru decât statul membru competent, declarația sau notificarea cu privire la accidentul de muncă sau boala profesională, în condițiile în care respectiva declarație sau notificare este prevăzută de legislația națională, trebuie făcută în conformitate cu dispozițiile legislației statului membru competent, fără a aduce atingere, după caz, altor dispoziții legale aplicabile, în vigoare pe teritoriul statului membru în care a survenit accidentul de muncă sau în care a fost diagnosticată pentru prima dată boala profesională, dispoziții care rămân, în acest caz, aplicabile. Declarația sau notificarea este adresată instituției competente.

(2)   Instituția din statul membru pe teritoriul căruia a survenit accidentul de muncă sau a fost diagnosticată pentru prima dată boala profesională notifică instituția competentă în legătură cu certificatele medicale eliberate pe teritoriul statului membru respectiv.

(3)   În cazul în care, ca urmare a unui accident survenit în timpul deplasării către sau dinspre locul de muncă pe teritoriul unui alt stat membru decât statul membru competent, este necesară o anchetă pe teritoriul primului stat membru, în scopul stabilirii drepturilor la prestațiile relevante, instituția competentă poate numi în acest scop o persoană care informează autoritățile statului membru respectiv. Instituțiile colaborează în scopul evaluării tuturor informațiilor relevante și pentru consultarea rapoartelor și a oricăror alte documente referitoare la accident.

(4)   În urma tratamentului, la cererea instituției competente, se trimite un raport detaliat însoțit de certificate medicale privind consecințele permanente ale accidentului sau ale bolii, în special starea din momentul respectiv a persoanei accidentate și vindecarea sau stabilizarea leziunilor. Onorariile relevante se plătesc, după caz, de instituția de la locul de reședință sau de ședere, acolo unde este cazul, în conformitate cu tariful aplicat de acea instituție, pe cheltuiala instituției competente.

(5)   La cererea instituției de la locul de reședință sau de ședere, instituția competentă o notifică, după caz, în legătură cu decizia de stabilire a datei de vindecare sau de stabilizare a leziunilor și, după caz, în legătură cu decizia privind acordarea unei pensii.

Articolul 35

Contestarea caracterului profesional al accidentului sau bolii

(1)   În cazul în care instituția competentă contestă aplicarea legislației privind accidentele la locul de muncă sau bolile profesionale prevăzute la articolul 36 alineatul (2) din regulamentul de bază, aceasta informează fără întârziere instituția de la locul de reședință sau de ședere care a acordat prestațiile în natură, care vor fi în acest caz considerate prestații în cadrul asigurărilor de sănătate.

(2)   În cazul în care s-a luat o decizie definitivă cu privire la acest subiect, instituția competentă informează fără întârziere instituția de la locul de reședință sau de ședere care a acordat prestațiile în natură.

În cazul în care nu s-a constatat un accident de muncă sau o boală profesională, prestațiile în natură sunt acordate în continuare ca prestații de boală, cu condiția ca persoana în cauză să fie îndreptățită să le primească.

În cazul în care s-a constatat un accident de muncă sau o boală profesională, prestațiile de boală în natură acordate persoanei în cauză sunt considerate prestații pentru accident de muncă sau boală profesională de la data la care a survenit accidentul de muncă sau a fost pentru prima dată diagnosticată medical boala.

(3)   Articolul 6 alineatul (5) al doilea paragraf din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

Articolul 36

Procedura în cazul expunerii la riscul unei boli profesionale în mai multe state membre

(1)   În cazul prevăzut la articolul 38 din regulamentul de bază, declarația sau notificarea cu privire la boala profesională se trimite instituției competente pentru bolile profesionale din ultimul stat membru în temeiul legislației căruia persoana în cauză a desfășurat o activitate de natură să cauzeze boala respectivă.

În cazul în care instituția căreia i-a fost trimisă declarația sau notificarea constată că activitatea de natură să cauzeze boala profesională respectivă a fost ultima dată desfășurată în temeiul legislației unui alt stat membru, respectiva instituție trimite declarația sau notificarea, împreună cu certificatele însoțitoare, instituției omoloage din acel stat membru.

(2)   În cazul în care instituția din ultimul stat membru în temeiul legislației căruia persoana în cauză a desfășurat o activitate de natură să cauzeze boala profesională respectivă constată că persoana în cauză sau urmașii acesteia nu îndeplinesc cerințele acelei legislații, între altele pentru că persoana în cauză nu a desfășurat niciodată în respectivul stat membru o activitate care a cauzat boala profesională sau pentru că statul membru respectiv nu recunoaște natura profesională a bolii, instituția menționată înaintează fără întârziere instituției din statul membru anterior în temeiul legislației căruia persoana în cauză a desfășurat o activitate de natură să cauzeze boala profesională respectivă declarația sau notificarea și toate certificatele însoțitoare, inclusiv constatările și rapoartele medicale realizate de prima instituție.

(3)   Acolo unde este cazul, instituțiile aplică din nou procedura prevăzută la alineatul (2) până ajung la instituția omoloagă din statul membru în temeiul legislației căruia persoana în cauză a desfășurat o activitate de natură să cauzeze boala respectivă.

Articolul 37

Schimbul de informații între instituții și plățile în avans în cazul introducerii unei căi de atac împotriva unei decizii de neacordare a prestațiilor

(1)   În cazul introducerii unei căi de atac împotriva unei decizii de neacordare a prestațiilor luată de instituția unuia dintre statele membre în temeiul legislației căruia persoana în cauză a desfășurat o activitate de natură să cauzeze boala profesională respectivă, instituția în cauză informează instituția căreia i-a fost trimisă declarația sau notificarea, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 36 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare, iar ulterior o informează în momentul în care a fost luată decizia finală.

(2)   În cazul în care o persoană are dreptul la prestații în temeiul legislației aplicate de către instituția căreia i-a fost trimisă declarația sau notificarea, acea instituție face plățile în avans, al căror cuantum se determină, dacă este cazul, după consultarea instituției care a luat decizia împotriva căreia s-a introdus o cale de atac, în așa fel încât să se evite plățile excedentare. Aceasta din urmă rambursează plățile efectuate în avans în cazul în care, în urma căii de atac, este obligată să acorde aceste prestații. Suma respectivă se deduce din prestațiile datorate persoanei în cauză, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 73 și 74 din regulamentul de punere în aplicare.

(3)   Articolul 6 alineatul (5) al doilea paragraf din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

Articolul 38

Agravarea unei boli profesionale

În cazurile prevăzute la articolul 39 din regulamentul de bază, solicitantul trebuie să furnizeze instituției din statul membru de la care revendică dreptul la prestații informații privind prestațiile acordate anterior pentru boala profesională în cauză. Instituția poate contacta oricare altă instituție competentă anterior pentru a obține informațiile pe care le consideră necesare.

Articolul 39

Evaluarea gradului de incapacitate în cazul unor accidente sau boli profesionale care au survenit anterior sau ulterior

În cazul în care o incapacitate de muncă anterioară sau ulterioară a fost cauzată de un accident survenit atunci când persoana în cauză era supusă legislației unui stat membru care nu face distincții în funcție de originea incapacității de muncă, instituția competentă sau organismul desemnat de autoritatea competentă a statului membru respectiv:

(a)

la cererea instituției competente a unui alt stat membru, oferă informații privind gradul de incapacitate de muncă anterioară sau ulterioară și, acolo unde este posibil, oferă informații care permit stabilirea faptului că incapacitatea este sau nu rezultatul unui accident de muncă în sensul legislației aplicate de instituție în celălalt stat membru;

(b)

în conformitate cu legislația aplicabilă, ia în considerare, pentru determinarea dreptului la prestații și a cuantumului acestora, gradul de incapacitate cauzată de aceste cazuri anterioare sau ulterioare.

Articolul 40

Depunerea și investigarea cererilor de pensii sau de alocații suplimentare

Pentru a primi o pensie sau o alocație suplimentară în temeiul legislației unui stat membru, persoana vizată sau urmașii acesteia care își au reședința pe teritoriul unui alt stat membru înaintează, dacă este cazul, o cerere fie către instituția competentă, fie către instituția de la locul de reședință, care o trimite instituției competente.

Cererea cuprinde informațiile necesare în conformitate cu legislația aplicată de instituția competentă.

Articolul 41

Măsuri speciale de punere în aplicare

(1)   În legătură cu statele membre menționate în anexa II, dispozițiile titlului III capitolul 2 din regulamentul de bază privind prestațiile în natură se aplică persoanelor care au dreptul la prestații în natură exclusiv pe baza unui regim special pentru funcționarii publici numai în măsura specificată în acesta.

(2)   Articolul 32 alineatul (2) a doua teză și articolul 32 alineatul (3) din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

CAPITOLUL III

Ajutorul de deces

Articolul 42

Revendicarea dreptului la ajutor de deces

În scopul aplicării articolelor 42 și 43 din regulamentul de bază, cererea pentru ajutorul de deces trebuie trimisă fie instituției competente, fie instituției de la locul de reședință al solicitantului care o va trimite instituției competente.

Cererea cuprinde informațiile necesare în conformitate cu legislația aplicată de instituția competentă.

CAPITOLUL IV

Indemnizațiile de invaliditate și prestațiile pentru limită de vârstă și de urmaș

Articolul 43

Dispoziții suplimentare privind calcularea cuantumului prestației

(1)   În scopul calculării cuantumului teoretic și al cuantumului efectiv al prestației, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de bază, se aplică normele prevăzute la articolul 12 alineatele (3), (4), (5) și (6) ale regulamentului de punere în aplicare.

(2)   În cazul în care perioadele de asigurare voluntară sau facultativă continuă nu au fost luate în considerare în temeiul articolului 12 alineatul (3) din regulamentul de punere în aplicare, instituția din statul membru sub incidența cărei legislații au fost realizate aceste perioade calculează cuantumul corespunzător respectivelor perioade în temeiul legislației pe care o aplică. Cuantumul real al prestației, calculat în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentului de bază, este mărit cu cuantumul corespunzător perioadelor de asigurare voluntară sau facultativă continuă.

(3)   Instituția din fiecare stat membru calculează, în temeiul legislației pe care o aplică, cuantumul datorat corespunzător perioadelor de asigurare voluntară sau facultativă continuă care, în temeiul articolului 53 alineatul (3) litera (c) din regulamentul de bază, nu intră sub incidența normelor unui alt stat membru privind retragerea, reducerea sau suspendarea.

În cazul în care legislația aplicată de către instituția competentă nu îi permite acesteia să determine în mod direct acest cuantum, pe motiv că legislația respectivă alocă cuantumuri diferite perioadelor de asigurare, poate fi stabilit un cuantum nominal. Comisia administrativă stabilește modalitățile de determinare a respectivului cuantum nominal.

Articolul 44

Luarea în considerare a perioadelor de creștere a copilului

(1)   În sensul prezentului articol, „perioada de creștere a copilului” se referă la orice perioadă care este avută în vedere în temeiul legislației privind pensiile a unui stat membru sau care aduce în mod explicit un supliment unei pensii, pentru motivul că o persoană a crescut un copil, indiferent de metoda folosită pentru a calcula aceste perioade și indiferent dacă ele sunt cumulate pe durata creșterii copilului sau sunt recunoscute retroactiv.

(2)   În cazul în care, în temeiul legislației statului membru care este competent în conformitate cu titlul II din regulamentul de bază, nicio perioadă de creștere a copilului nu este luată în considerare, instituția din statul membru a cărui legislație se aplica persoanei vizate, în conformitate cu titlul II din regulamentul de bază, pe motivul că aceasta desfășura o activitate salariată sau independentă la data la care, în conformitate cu această legislație, perioada de creștere a copilului a început să fie luată în considerare pentru copilul în cauză, rămâne responsabilă pentru luarea în considerare a acestei perioade drept perioadă de creștere a copilului în conformitate cu legislația proprie, ca și cum acest aceasta a avut loc pe teritoriul său.

(3)   Alineatul (2) nu se aplică în cazul în care persoana vizată se află sau se va afla sub incidența legislației altui stat membru datorită desfășurării unei activități salariate sau independente în statul respectiv.

Articolul 45

Cerere de prestații

(1)   Pentru a beneficia de prestații în temeiul legislației de tip A în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din regulamentul de bază, solicitantul înaintează o cerere către instituția statului membru a cărei legislație era aplicabilă în momentul în care a survenit incapacitatea de muncă urmată de invaliditate sau de agravarea acestei invalidități ori către instituția de la locul de reședință, care transmite cererea primei instituții.

(2)   În cazul în care au fost acordate prestații de boală în bani, data de expirare a perioadei de acordare a acestora este considerată, acolo unde este cazul, ca dată de înaintare a cererii de pensie.

(3)   În cazul prevăzut la articolul 47 alineatul (1) din regulamentul de bază, instituția unde a fost asigurată ultima dată persoana în cauză informează instituția care a acordat inițial prestațiile, cu privire la suma și data începerii acordării prestațiilor în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile. De la această dată, prestațiile cuvenite înainte de agravarea invalidității sunt retrase sau reduse până la nivelul suplimentului prevăzut la articolul 47 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(4)   În alte situații decât cele prevăzute în alineatul (1), solicitantul înaintează o cerere fie către instituția de la locul său de reședință, fie către instituția ultimului stat membru a cărei legislație a fost aplicabilă. În cazul în care persoana vizată nu a fost niciodată supusă legislației aplicate de către instituția de la locul de reședință, această instituție transmite cererea către instituția ultimului stat membru a cărei legislație a fost aplicabilă.

(5)   Data înaintării cererii se aplică pentru toate instituțiile în cauză.

(6)   Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care solicitantul, în ciuda faptului că acest lucru i-a fost solicitat, nu informează asupra faptului că a fost angajat sau că a avut reședința în alte state membre, data la care solicitantul își finalizează cererea inițială sau înaintează o nouă cerere pentru perioadele lipsă de activitate salariată sau/și de reședință într-un stat membru este considerată ca fiind data înaintării cererii către instituția care aplică legislația în cauză, sub rezerva aplicării unor dispoziții mai favorabile ale acesteia.

Articolul 46

Certificate și informații care trebuie înaintate de către solicitant odată cu cererea

(1)   Cererea este înaintată de solicitant în conformitate cu dispozițiile legislației aplicate de instituția menționată la articolul 45 alineatele (1) sau (4) din regulamentul de punere în aplicare și este însoțită de documentele justificative solicitate de acea legislație. În special, solicitantul furnizează toate informațiile relevante disponibile și documentele justificative referitoare la perioadele de asigurare (instituții, numere de asigurare), activitatea salariată (angajatori) sau activitatea independentă (natura și locul desfășurării activității) și reședința (adrese) care ar fi putut fi desfășurate sub incidența unei alte legislații, precum și durata acestor perioade.

(2)   În cazul în care, în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) al regulamentului de bază, solicitantul cere amânarea prestațiilor de limită de vârstă în conformitate cu legislația unuia sau mai multor state membre, acesta specifică în cererea sa legislația în conformitate cu care solicită amânarea prestațiilor. Pentru a permite solicitantului să își exercite acest drept, instituțiile vizate, la cererea solicitantului, transmit acestuia toate informațiile aflate la dispoziția lor, pentru ca acesta să poată evalua consecințele acordării concomitente sau succesive a prestațiilor pe care le-ar putea solicita.

(3)   În cazul în care solicitantul retrage o cerere de prestații prevăzute în legislația unui anumit stat membru, această retragere nu se consideră o retragere concomitentă a cererilor de prestații prevăzute în legislația altor state membre.

Articolul 47

Investigarea cererilor de către instituțiile vizate

(1)   Instituția căreia îi este înaintată sau transmisă cererea de prestații în conformitate cu articolul 45 alineatele (1) sau (4) din regulamentul de punere în aplicare este denumită în continuare „instituție de contact”. Instituția locului de reședință nu este denumită instituție de contact în cazul în care persoana vizată nu s-a aflat niciun moment sub incidența legislației aplicate de către acea instituție.

Pe lângă investigarea cererii de prestații în conformitate cu legislația aplicabilă, această instituție, în calitatea sa de instituție de contact, promovează schimbul de date, comunicarea deciziilor și a operațiunilor necesare pentru investigarea cererii de către instituțiile vizate, furnizează solicitantului, la cerere, orice informații relevante pentru aspectele comunitare ale investigației și îl ține la curent în legătură cu evoluția acesteia.

(2)   În cazul prevăzut la articolul 44 alineatul (3) din regulamentul de bază, instituția de contact trimite toate documentele referitoare la persoana în cauză instituției unde aceasta a fost asigurată anterior, care, la rândul ei, examinează cazul.

(3)   Articolele 48-52 din regulamentul de punere în aplicare nu se aplică investigării cererilor prevăzute la articolul 44 din regulamentul de bază.

(4)   În alte cazuri decât cele menționate la alineatul (2), instituția de contact trimite fără întârziere cererea de prestații și toate documentele pe care le are la dispoziție și, acolo unde este cazul, documentele relevante furnizate de solicitant, către toate instituțiile în cauză, astfel încât acestea să poată începe concomitent investigarea cererii. Instituția de contact notifică celorlalte instituții perioadele de asigurare sau reședință care fac obiectul legislației sale. Aceasta indică, de asemenea, ce documente vor fi înaintate la o dată ulterioară și completează cererea cât mai curând posibil.

(5)   Fiecare dintre instituțiile în cauză notifică instituției de contact și celorlalte instituții în cauză, cât mai curând posibil, perioadele de asigurare sau reședință care fac obiectul legislației sale.

(6)   Fiecare instituție în cauză calculează cuantumul prestațiilor în conformitate cu articolul 52 din regulamentul de bază și notifică instituției de contact și celorlalte instituții în cauză decizia sa, cuantumul prestațiilor datorate, precum și orice informații cerute în sensul articolelor 53 și 55 ale regulamentului de bază.

(7)   În cazul în care o instituție stabilește, pe baza informațiilor menționate la alineatele (4) și (5) din prezentul articol, că articolul 46 alineatul (2) sau articolul 57 alineatul (2) sau (3) din regulamentul de bază sunt aplicabile, aceasta informează instituția de contact și celelalte instituții în cauză.

Articolul 48

Notificarea solicitantului cu privire la decizii

(1)   Fiecare instituție notifică solicitantului decizia luată în conformitate cu legislația aplicabilă. Fiecare decizie precizează căile de atac și termenele în care se pot fi introduse acestea. După ce instituția de contact a fost notificată referitor la toate deciziile luate de fiecare instituție, aceasta transmite solicitantului și celorlalte instituții o sinteză a acestor decizii. Un model de sinteză este elaborat de Comisia administrativă. Nota de sinteză este trimisă solicitantului în limba instituției sau, la cererea solicitantului, în limba aleasă de acesta, recunoscută ca limbă oficială a instituțiilor comunitare în conformitate cu articolul 290 din tratat.

(2)   În cazul în care solicitantul consideră, în urma primirii sintezei, că drepturile sale au fost afectate în mod negativ de interacțiunea dintre deciziile luate de către instituțiile în cauză, solicitantul are dreptul la o reexaminare a deciziilor de către instituțiile în cauză în termenele prevăzute de respectivele legislațiile naționale. Termenele stabilite curg de la data primirii notei de sinteză. Rezultatul reexaminării este notificat solicitantului în scris.

Articolul 49

Stabilirea gradului de invaliditate

(1)   În cazul în care sunt aplicabile dispozițiile articolului 46 alineatul (3) din regulamentul de bază, singura instituție autorizată să ia decizia privind gradul de invaliditate al solicitantului este instituția de contact, dacă legislația aplicată de această instituție este inclusă în anexa VII sau, dacă nu este cazul, instituția a cărei legislație este inclusă în anexa VII și s-a aplicat ultima dată solicitantului. Aceasta ia decizia imediat ce stabilește dacă sunt întrunite condițiile de eligibilitate prevăzute de legislația aplicabilă, luând în considerare, acolo unde este cazul, dispozițiile articolelor 6 și 51 din regulamentul de bază. Aceasta informează imediat celelalte instituții în cauză cu privire la decizia respectivă.

În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute de legislația aplicabilă, altele decât cele referitoare la gradul de invaliditate, luând în considerare dispozițiile articolelor 6 și 51 din regulamentul de bază, instituția de contact informează imediat instituția competentă a ultimului stat membru a cărui legislație a fost aplicabilă solicitantului. Aceasta din urmă este autorizată să ia decizia privind gradul de invaliditate al solicitantului, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate prevăzute de legislația aplicabilă. Aceasta informează imediat celelalte instituții în cauză cu privire la decizia respectivă.

Atunci când se determină eligibilitatea, situația poate fi prezentată, dacă este necesar, în aceleași condiții, instituției competente în materie de invaliditate din statul membru a cărui legislație a fost prima aplicabilă solicitantului.

(2)   Acolo unde nu sunt aplicabile dispozițiile articolului 46 alineatul (3) din regulamentul de bază, fiecare instituție, în conformitate cu legislația sa, are posibilitatea de a supune solicitantul unei examinări medicale, efectuate de către un medic sau de către un alt expert, la alegerea instituției, pentru a determina gradul de invaliditate. Cu toate acestea, instituția unui stat membru ia în considerare documentele, rapoartele medicale și informațiile administrative culese de instituția oricărui alt stat membru ca și cum acestea ar fi fost elaborate în propriul stat membru.

Articolul 50

Plățile parțiale provizorii și plata în avans a prestațiilor

(1)   Fără a aduce atingere articolului 7 din regulamentul de punere în aplicare, orice instituție care stabilește, în procesul de investigare a unei cereri de prestații, că solicitantul are dreptul la o prestație autonomă prevăzută de legislația aplicabilă, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) litera (a) din regulamentul de bază, plătește această prestație fără întârziere. Această plată este considerată provizorie în cazul în care cuantumul poate fi influențat de rezultatul procedurii de investigare a cererii.

(2)   În cazul în care este evident din informațiile disponibile că solicitantul este eligibil pentru o plată din partea unei instituții, în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de bază, acea instituție efectuează o plată în avans, al cărei cuantum este cât mai apropiat de cuantumul care va fi probabil plătit în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de bază.

(3)   Fiecare instituție obligată să plătească prestațiile provizorii sau să efectueze plata în avans, în temeiul alineatului (1) sau (2) informează fără întârziere solicitantul, atrăgând în mod explicit atenția acestuia asupra naturii provizorii a acestei măsuri și asupra oricăror drepturi de a recurge la căi de atac în conformitate cu legislația sa.

Articolul 51

Recalcularea prestațiilor

(1)   În cazul în care are loc o nouă calculare a prestațiilor, în conformitate cu articolul 48 alineatele (3) și (4) și articolul 59 alineatul (1) din regulamentul de bază, articolul 50 din regulamentul de punere în aplicare este aplicabil mutatis mutandis.

(2)   În cazul în care are loc o nouă calculare, retragere sau suspendare a prestației, instituția care a luat decizia informează imediat persoana în cauză și informează fiecare dintre instituțiile relativ la care persoana în cauză deține vreun drept.

Articolul 52

Măsuri de accelerare a procesului de calculare a pensiilor

(1)   Pentru a facilita și accelera investigarea cererilor de prestații, precum și plata prestațiilor, instituțiile a căror legislație s-a aplicat unei persoane:

(a)

fac schimb de sau pun la dispoziția instituțiilor din alte state membre elementele privitoare la identificarea persoanelor care schimbă o legislație națională aplicabilă cu o alta și împreună se asigură că aceste elemente de identificare sunt păstrate și corespund sau, dacă nu este cazul, pun la dispoziția acestor persoane mijloace de acces direct la elementele lor de identificare;

(b)

suficient de devreme înainte de vârsta minimă de începere a drepturilor de pensie sau înainte de o vârstă care urmează a fi stabilită în legislația națională, schimbă sau pun la dispoziția persoanei în cauză și a instituțiilor altor state membre informații (perioade efectuate sau alte elemente importante) privind drepturile de pensie ale persoanelor care au schimbat o legislație națională aplicabilă cu o alta sau, dacă nu este cazul, informează aceste persoane sau le pune la dispoziție mijloacele prin care se pot familiariza cu posibilele lor drepturi la prestații.

(2)   În sensul aplicării alineatului (1), Comisia administrativă determină informațiile care urmează să fie schimbate sau puse la dispoziție și stabilește procedurile și mecanismele adecvate, luând în considerare caracteristicile, organizarea tehnică și administrativă, precum și mijloacele tehnologice aflate la dispoziția sistemelor naționale de pensii. Comisia administrativă asigură punerea în aplicare a acestor sisteme de pensii prin organizarea unei monitorizări a măsurilor luate și a aplicării acestora.

(3)   În sensul aplicării alineatului (1), ar trebui să fie furnizate informațiile menționate anterior instituției din primul stat membru care alocă unei persoane un număr personal de identificare (PIN) pentru relația cu administrația protecției sociale.

Articolul 53

Măsuri de coordonare în statele membre

(1)   Fără a aduce atingere articolului 51 din regulamentul de bază, în cazul în care legislația națională prevede norme pentru stabilirea instituției responsabile sau a regimului aplicabil sau pentru desemnarea perioadelor de asigurare aferente unui anumit regim, se aplică aceste norme, luându-se în considerare numai perioadele de asigurare realizate în temeiul legislației statului membru respectiv.

(2)   În cazul în care legislația națională prevede norme pentru coordonarea regimurilor speciale aplicabile funcționarilor publici și a regimului general pentru persoane salariate, dispozițiile regulamentului de bază și ale regulamentului de punere în aplicare nu aduc atingere acestor norme.

CAPITOLUL V

Ajutoare de șomaj

Articolul 54

Cumularea perioadelor și calcularea prestațiilor

(1)   Articolul 12 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis articolului 61 din regulamentul de bază. Fără a aduce atingere obligațiilor care revin instituțiilor implicate, persoana în cauză poate înainta instituției competente un document emis de instituția din statul membru a cărui legislație i-a fost aplicată în ultima sa activitate salariată sau independentă, specificând perioadele realizate sub incidența legislației respective.

(2)   În scopul aplicării articolului 62 alineatul (3) din regulamentul de bază, instituția competentă a statului membru a cărui legislație i-a fost aplicată persoanei în cauză în ultima sa activitate salariată sau independentă furnizează, fără întârziere, la cererea instituției de la locul de reședință, toate informațiile necesare pentru calculul ajutoarelor de șomaj pe care aceasta din urmă le poate obține în statul membru de reședință, și în special salariul sau venitul profesional primit.

(3)   În scopul aplicării articolului 62 din regulamentul de bază și fără a aduce atingere articolului 63 din respectivul regulament, instituția competentă a unui stat membru a cărui legislație prevede variația calculului prestațiilor în funcție de numărul membrilor de familie, ia, de asemenea, în considerare membrii de familie ai persoanei vizate care își au reședința în alt stat membru ca și cum aceștia și-ar avea reședința pe teritoriul statului membru competent. Această dispoziție nu se aplică în cazul în care, în statul membru de reședință a membrilor de familie, o altă persoană are dreptul la ajutoare de șomaj calculate pe baza numărului membrilor de familie.

Articolul 55

Condiții și restricții privind păstrarea dreptului la prestații pentru șomerii care se deplasează în alt stat membru

(1)   Pentru a face obiectul dispozițiilor articolului 64 din regulamentul de bază, șomerul care se deplasează în alt stat membru informează instituția competentă înaintea plecării și solicită un document care certifică faptul că păstrează dreptul la prestații în condițiile prevăzute la articolul 64 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de bază.

Instituția informează persoana în cauză cu privire la obligațiile acesteia și furnizează documentul sus-menționat care conține următoarele informații:

(a)

data la care șomerul a încetat să se afle la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul competent;

(b)

perioada acordată în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de bază pentru ca șomerul să se înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă în statul membru în care s-a deplasat;

(c)

perioada maximă pe parcursul căreia poate fi păstrat dreptul la prestații, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) litera (c) din regulamentul de bază;

(d)

circumstanțele care ar putea afecta dreptul la prestații.

(2)   Șomerul se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă la serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru în care se deplasează, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de bază și furnizează instituției din acel stat membru documentul menționat la alineatul (1). În cazul în care acesta a informat instituția competentă, în conformitate cu alineatul (1), dar nu furnizează documentul respectiv, instituția de la locul în care s-a deplasat șomerul contactează instituția competentă pentru a obține informațiile necesare.

(3)   Serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru în care s-a deplasat persoana aflată în șomaj trebuie să o informeze pe aceasta de obligațiile ce îi revin.

(4)   Instituția de la locul în care s-a deplasat șomerul trimite imediat instituției competente un document care menționează data la care șomerul s-a înregistrat la serviciile de ocupare a forței de muncă și noua adresă a acestuia.

În cazul în care, pe parcursul perioadei în care șomerul își păstrează dreptul la prestații, intervin circumstanțe care ar putea afecta dreptul la prestații, instituția de la locul în care s-a deplasat șomerul trimite imediat instituției competente și persoanei în cauză un document cuprinzând informațiile relevante.

La cererea instituției competente, instituția de la locul în care s-a deplasat șomerul furnizează lunar informații relevante cu privire la monitorizarea situației șomerului, în special în cazul în care acesta este încă înregistrat la serviciile de ocupare a forței de muncă și respectă procedurile organizate de verificare.

(5)   Instituția de la locul în care s-a deplasat persoana aflată în șomaj organizează sau face demersurile necesare pentru organizarea de controale, ca și cum persoana în cauză ar beneficia de ajutoare în temeiul legislației proprii. În cazul în care este necesar, informează imediat instituția competentă de apariția oricăror circumstanțe menționate la alineatul (1) litera (d).

(6)   Autoritățile sau instituțiile competente a două sau mai multe state membre pot conveni asupra unor anumite proceduri și termene specifice privind monitorizarea situației șomerului, precum și asupra altor măsuri care facilitează activitățile de căutare a unui loc de muncă ale șomerilor care se deplasează într-unul din aceste state membre, în temeiul articolului 64 din regulamentul de bază.

Articolul 56

Șomerii rezidenți într-un alt stat membru decât statul membru competent

(1)   În cazul în care șomerul hotărăște, în conformitate cu articolul 65 alineatul (2) din regulamentul de bază, să se pună la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru în care și-a desfășurat ultima activitate salariată sau independentă înregistrându-se ca persoană în căutarea unui loc de muncă, acesta informează instituția și serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru de la locul său de reședință.

La cererea serviciilor de ocupare a forței de muncă din statului membru în care persoana în cauză și-a desfășurat ultima activitate salariată sau independentă, serviciile de ocupare a forței de muncă din locul de reședință trimit informațiile relevante privind înregistrarea șomerului și procesul de căutare a unui loc de muncă.

(2)   Atunci când legislația aplicabilă în statele membre în cauză impune șomerului îndeplinirea anumitor obligații și/sau efectuarea unor activități de căutare a unui loc de muncă, obligațiile și/sau activitățile de căutare a unui loc de muncă de către șomer în statul membru de reședință sunt prioritare.

Neîndeplinirea de către persoana aflată în șomaj a tuturor obligațiilor și/sau neefectuarea activităților de căutare a unui loc de muncă în statul membru în care și-a desfășurat ultima activitate nu afectează prestațiile acordate în statul membru de reședință.

(3)   În sensul punerii în aplicare a articolului 65 alineatul (5) litera (b) din regulamentul de bază, instituția statului membru a cărui legislație a fost ultima dată aplicabilă lucrătorului informează instituția de la locul de reședință, în cazul în care aceasta o solicită, dacă lucrătorul are dreptul la prestații în temeiul articolului 64 din regulamentul de bază.

Articolul 57

Dispoziții privind aplicarea articolelor 61,62, 64 și 65 din regulamentul de bază privind persoanele aflate sub incidența unui sistem special pentru funcționari

(1)   Dispozițiile articolelor 54 și 55 din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis persoanelor aflate sub incidența unui sistem special de asigurare de șomaj pentru funcționari.

(2)   Articolul 56 din regulamentul de punere în aplicare nu se aplică persoanelor aflate sub incidența unui regim special de șomaj pentru funcționari. Un șomer aflat sub incidența unui regim special de șomaj pentru funcționari, care este șomer total sau parțial, și care, în cursul ultimei perioade de angajare, era rezidentă pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul competent, beneficiază de prestații în temeiul regimului special de șomaj aplicabil funcționarilor, în conformitate cu dispozițiile legislației statului membru competent, ca și cum acesta ar fi rezident pe teritoriul acelui stat membru; aceste prestații sunt acordate de instituția competentă, pe cheltuiala acesteia.

CAPITOLUL VI

Prestații familiale

Articolul 58

Reguli de prioritate în caz de cumul

În sensul punerii în aplicare a articolului 68 alineatul (1) litera (b) punctele (i) și (ii) din regulamentul de bază, în cazul în care ordinea priorităților nu poate fi stabilită pe baza locului de reședință al copiilor, fiecare stat membru în cauză calculează cuantumul prestațiilor incluzând copiii care nu își au reședința pe teritoriul său. În cazul aplicării articolului 68 alineatul (1) litera (b) punctul (i), instituția competentă din statul membru a cărui legislație prevede cel mai ridicat nivel al prestațiilor plătește integral cuantumul acestora, iar instituția competentă a celuilalt stat membru îi rambursează jumătate din această sumă, până la limita prevăzută de legislația acestuia.

Articolul 59

Norme aplicabile în cazul schimbării legislației aplicabile și/sau a competenței de acordare a prestațiilor familiale

(1)   Atunci când legislația aplicabilă și/sau competența de acordare a prestațiilor familiale se schimbă între statele membre în cursul unei luni calendaristice, indiferent de datele de plată a prestațiilor familiale în temeiul legislației acelor state membre, instituția care a plătit prestațiile familiale în conformitate cu legislația în temeiul căreia au fost acordate prestațiile la începutul lunii continuă plata acestora până la sfârșitul lunii în curs.

(2)   Aceasta informează instituția celuilalt stat membru sau a statelor membre în cauză cu privire la data de la care încetează plata prestațiilor familiale respective. Plata prestațiilor de către celălalt sau celelalte state membre implicate intră în vigoare începând cu acea dată.

Articolul 60

Procedura de punere în aplicare a articolelor 67 și 68 din regulamentul de bază

(1)   Cererea pentru prestații familiale este adresată instituției competente. În scopul aplicării articolelor 67 și 68 din regulamentul de bază, se ia în considerare situația întregii familii, ca și când toate persoanele implicate ar fi supuse legislației statului membru în cauză și ar avea reședința pe teritoriul acestuia, în special în ceea ce privește dreptul unei persoane de a solicita aceste prestații. Atunci când o persoană care are dreptul de a solicita prestații nu își exercită acest drept, autoritatea competentă din statul membru a cărui legislație se aplică ia în considerare cererea pentru prestații familiale depusă de celălalt părinte, o persoană asimilată acestuia sau o persoană sau instituție care acționează în calitate de tutore al copilului sau al copiilor.

(2)   Instituția căreia i se adresează cererea, în conformitate cu alineatul (1), o examinează pe baza informațiilor detaliate furnizate de solicitant, ținând seama de situația generală de facto și de situația de jure a familiei solicitantului.

În cazul în care instituția respectivă consideră că legislația sa se aplică în temeiul dreptului de prioritate, în conformitate cu articolul 68 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază, aceasta acordă prestațiile familiale, în conformitate cu legislația pe care o aplică.

În cazul în care instituția respectivă consideră că există posibilitatea acordării unui supliment diferențial, în temeiul legislației unui alt stat membru, în conformitate cu articolul 68 alineatul (2) din regulamentul de bază, respectiva instituție transmite fără întârziere cererea instituției competente din celălalt stat membru și informează persoana în cauză; de asemenea, aceasta informează instituția din celălalt stat membru cu privire la decizia sa referitoare la cerere și la cuantumul prestațiilor familiale plătite.

(3)   În cazul în care instituția căreia i-a fost adresată cererea consideră că legislația sa este aplicabilă, dar nu în virtutea unui drept de prioritate, în conformitate cu articolul 68 alineatele (1) și (2) din regulamentul de bază, aceasta adoptă fără întârziere o decizie provizorie privind regulile de prioritate care trebuie aplicate și transmite cererea instituției din celălalt stat membru, în conformitate cu articolului 68 alineatul (3) din regulamentul de bază, informându-l, de asemenea, pe solicitant. Această instituție are la dispoziție două luni pentru a adopta o poziție cu privire la decizia provizorie respectivă.

În cazul în care instituția căreia i-a fost transmisă cererea nu adoptă o poziție în termen de două luni de la primirea cererii, se aplică decizia provizorie menționată anterior, iar această instituție plătește prestațiile prevăzute în legislația sa și informează instituția căreia i-a fost adresată cererea cu privire la cuantumul prestațiilor plătite.

(4)   În cazul în care există o divergență de opinii între instituțiile respective cu privire la legislația aplicabilă în virtutea unui drept de prioritate, se aplică articolul 6 alineatele (2)-(5) din regulamentul de punere în aplicare. În acest scop, instituția de la locul de reședință menționată la articolul 6 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare este instituția de la locul de reședință al copilului sau al copiilor.

(5)   În cazul în care instituția care a furnizat provizoriu prestațiile a plătit mai mult decât cuantumul pentru care era responsabilă în ultimă instanță, aceasta poate solicita să-i fie rambursată diferența de către instituția care poartă responsabilitatea primară, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 73 din regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 61

Procedura de punere în aplicare a articolului 69 din regulamentul de bază

În scopul aplicării articolului 69 din regulamentul de bază, Comisia administrativă întocmește o listă a prestațiilor familiale suplimentare sau speciale pentru orfani reglementate de articolul menționat. În cazul în care nu există nicio dispoziție pentru acordarea, de către instituția competentă, în virtutea unui drept de prioritate, de astfel de prestații familiale suplimentare sau speciale pentru orfani în temeiul legislației pe care o aplică, aceasta înaintează, fără întârziere, toate cererile pentru prestații familiale, împreună cu documentele și informațiile relevante, instituției din statul membru a cărui legislație i s-a aplicat pentru cea mai lungă perioadă persoanei în cauză și care prevede astfel de prestații familiale suplimentare sau speciale pentru orfani. În anumite cazuri acest lucru poate însemna retrimiterea cererii, în aceleași condiții, către instituția statului membru în conformitate cu legislația căruia persoana în cauză a realizat cea mai scurtă dintre perioadele sale de asigurare sau de rezidență.

TITLUL IV

DISPOZIȚII FINANCIARE

CAPITOLUL I

Rambursarea costurilor prestațiilor în aplicarea articolului 35 și a articolului 41 din regulamentul de bază

Secțiunea 1

Rambursarea pe baza cheltuielilor reale

Articolul 62

Principii

(1)   În scopul aplicării articolului 35 și a articolului 41 din regulamentul de bază, cuantumul real al cheltuielilor pentru prestațiile în natură, astfel cum rezultă din contabilitatea instituției care le-a acordat, este rambursat respectivei instituții de către instituția competentă, cu excepția situației în care se aplică articolul 63 din regulamentul de punere în aplicare.

(2)   În cazul în care o parte sau întregul cuantum al cheltuielilor pentru prestațiile menționate la alineatul (1) nu reiese din contabilitatea instituției care le-a acordat, suma care trebuie să fie restituită se stabilește pe baza unei sume forfetare calculate pe baza tuturor referințelor adecvate obținute din datele disponibile. Comisia administrativă evaluează bazele folosite pentru calcularea sumei forfetare și decide cuantumul acesteia.

(3)   Nu vor fi luate în calcul la rambursare ratele mai mari decât cele aplicabile prestațiilor în natură acordate persoanelor asigurate care fac obiectul legislației aplicate de instituția care acordă prestațiile menționate la alineatul (1).

Secțiunea 2

Rambursarea pe baza sumelor fixe

Articolul 63

Identificarea statelor membre în cauză

(1)   Statele membre menționate la articolul 35 alineatul (2) din regulamentul de bază, ale căror structuri juridice sau administrative sunt de așa natură încât rambursarea pe baza cheltuielilor reale nu este adecvată, sunt enumerate în anexa III la regulamentul de punere în aplicare.

(2)   În cazul statelor membre enumerate în anexa III la regulamentul de punere în aplicare, cuantumul prestațiilor în natură acordate:

(a)

membrilor de familie care își au reședința într-un alt stat membru decât persoana asigurată, conform dispozițiilor articolului 17 din regulamentul de bază și

(b)

titularilor unor pensii și membrilor de familie ai acestora, conform dispozițiilor articolului 24 alineatul (1) și articolelor 25 și 26 din regulamentul de bază,

se rambursează de către instituțiile competente instituțiilor care acordă prestațiile menționate, pe baza unei sume fixe stabilite pentru fiecare an calendaristic. Această sumă fixă este cât mai apropiată posibil de cuantumul cheltuielilor reale.

Articolul 64

Metoda de calculare a sumelor fixe lunare și a sumei fixe totale

(1)   Pentru fiecare stat membru creditor, suma fixă lunară pe persoană (Fi) pentru un an calendaristic se obține prin împărțirea costului anual mediu pe persoana (Yi), defalcat pe grupa de vârstă (i), la 12, urmată de aplicarea unei reduceri (X) la rezultat, conform următoarei formule:

Fi = Yi*1/12*(1-X)

Unde:

indicele (i = 1, 2 și 3) reprezintă cele trei grupe de vârstă folosite pentru calcularea sumelor fixe:

i = 1

:

persoane sub 20 de ani

i = 2

:

persoane între 20 și 64 de ani

i = 3

:

persoane cu vârsta de 65 de ani sau mai mare decât aceasta

Yi reprezintă costul anual mediu pe persoană pentru persoanele din grupa de vârstă i, definită la alineatul (2)

coeficientul X (0,20 sau 0,15) reprezintă reducerea definită la alineatul (3).

(2)   Costul anual mediu pe persoană (Yi) din grupa de vârstă i se obține prin împărțirea cheltuielilor anuale generate de toate prestațiile în natură acordate de instituțiile statului membru creditor către toate persoanele din grupa de vârstă respectivă, cărora li se aplică legislația acestuia și care își au reședința pe teritoriul său, la numărul mediu de persoane în cauză din acea grupă de vârstă în anul calendaristic respectiv. Calculul se bazează pe cheltuielile care au regimul menționat la articolul 23 din regulamentul de punere în aplicare.

(3)   Reducerea aplicată sumei fixe lunare este, în principiu, egală cu 20 % (X = 0,20). Aceasta este egală cu 15 % (X = 0,15) pentru titularii unor pensii și membrii de familie ai acestora, în cazul în care statul membru competent nu se regăsește printre cele enumerate în anexa IV din regulamentul de bază.

(4)   Pentru fiecare stat membru debitor, suma fixă totală pentru un an calendaristic este egală cu suma produselor obținute prin înmulțirea, în fiecare grupă de vârstă i, a sumelor fixe determinate lunar pe persoană cu numărul lunilor realizate de persoanele în cauză în statul membru creditor în grupa de vârstă respectivă.

Numărul lunilor realizate de persoanele în cauză în statul membru creditor este egal cu suma lunilor calendaristice dintr-un an calendaristic în timpul căruia, ca urmare a rezidenței pe teritoriul statului membru creditor, persoanele în cauză au fost eligibile pentru acordarea de prestații în natură pe acel teritoriu pe cheltuiala statului membru debitor. Aceste luni sunt determinate pe baza unei evidențe ținute în acest scop de instituția de la locul de reședință, bazate pe documentele care atestă dreptul beneficiarilor, furnizate de către instituția competentă.

(5)   În termen de … (6), Comisia administrativă prezintă un raport specific privind aplicarea prezentului articol, în special privind reducerile menționate la alineatul (3). Pe baza acestui raport, Comisia administrativă poate prezenta o propunere cuprinzând orice modificări care se pot dovedi necesare pentru a asigura o apropiere cât mai mare între calculul sumelor fixe și cheltuielile reale suportate și pentru a garanta faptul că reducerile menționate la alineatul (3) nu duc la un dezechilibru al plăților sau la plăți duble pentru statele membre.

(6)   Comisia administrativă stabilește metodele de determinare a elementelor pentru calculul sumelor fixe menționate la alineatele (1)-(5).

(7)   Fără a aduce atingere alineatelor (1)-(4), statele membre pot aplica în continuare articolele 94 și 95 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 pentru calculul sumei fixe până la … (6), cu condiția ca reducerea prevăzută la alineatul (3) să se aplice.

Articolul 65

Notificarea costurilor medii anuale

(1)   Costul mediu anual pe persoană, pentru un anumit an, pentru fiecare grupă de vârstă, este notificat Comisiei de audit, cel târziu până la sfârșitul celui de-al doilea an care urmează anului respectiv. În cazul în care notificarea nu este făcută în acest termen, se ia în considerare costul mediu anual pe persoană determinat ultima dată de Comisia administrativă pentru un an precedent.

(2)   Costurile medii anuale determinate în conformitate cu alineatul (1) se publică anual în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Secțiunea 3

Dispoziții comune

Articolul 66

Procedura de rambursare între instituții

(1)   Rambursările între statele membre vizate se efectuează cât mai prompt posibil. Fiecare instituție în cauză este obligată să ramburseze creanțele înainte de termenele menționate în prezenta secțiune, de îndată ce acest lucru este posibil. Niciun litigiu cu privire la o anumită creanță nu ar trebui să împiedice rambursarea altei sau altor creanțe.

(2)   Rambursarea între instituțiile statelor membre, prevăzută la articolele 35 și 41 din regulamentul de bază se face prin intermediul organismului de legătură. Este posibil să existe un organism de legătură separat pentru rambursările făcute în conformitate cu articolul 35 și cu articolul 41 din regulamentul de bază.

Articolul 67

Termene pentru înaintarea și soluționarea creanțelor

(1)   Creanțele stabilite pe baza nivelului real al cheltuielilor sunt înaintate organismului de legătură al statului membru debitor în termen de 12 luni de la expirarea semestrului calendaristic în timpul căruia aceste creanțe au fost înregistrate în conturile instituției creditoare.

(2)   Creanțele stabilite pe baza sumelor fixe pentru un an calendaristic sunt înaintate organismului de legătură al statului membru debitor în termen de douăsprezece luni de la sfârșitul lunii în care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene costurile medii pentru anul respectiv. Evidențele menționate la articolul 64 alineatul (4) din regulamentul de punere în aplicare sunt prezentate până la sfârșitul anului care urmează anului de referință.

(3)   În cazul menționat la articolul 6 alineatul (5) al doilea paragraf din regulamentul de punere în aplicare, termenul prevăzut la alineatele (1) și (2) din prezentul articol nu începe să curgă anterior identificării instituției competente.

(4)   Cererile înaintate după expirarea termenului menționat la alineatele (1) și (2) nu sunt luate în considerare.

(5)   Creanțele sunt plătite de către instituția debitoare organismului de legătură al statului membru creditor menționat la articolul 66 din regulamentul de punere în aplicare în termen de 18 luni de la sfârșitul lunii în timpul căreia acestea au fost înaintate organismului de legătură al statului membru debitor. Acest lucru nu se aplică creanțelor pe care instituția debitoare le-a respins dintr-un motiv întemeiat în această perioadă.

(6)   Orice litigiu cu privire la o creanță se soluționează cel mai târziu în termen de 36 de luni de la sfârșitul lunii în care a fost înaintată creanța.

(7)   Comisia de audit facilitează închiderea definitivă a conturilor în cazurile în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul prevăzut la alineatul (6) și, la solicitarea justificată a uneia dintre părți, se pronunță cu privire la litigiu în termen de șase luni de la sfârșitul lunii în care problema a fost supusă comisiei.

Articolul 68

Dobânzi de întârziere și plăți anticipate

(1)   După expirarea termenului de 18 luni prevăzut la articolul 67 alineatul (5) din regulamentul de punere în aplicare, instituția creditoare poate percepe dobândă pentru sumele neplătite, cu excepția cazului în care instituția debitoare a efectuat, în termen de șase luni de la sfârșitul lunii în care a fost înaintată creanța, o plată anticipată de cel puțin 90 % din totalul creanței introduse în temeiul articolului 67 alineatul (1) sau (2) din regulamentul de punere în aplicare. Pentru acele părți ale creanței neacoperite de plata anticipată, se poate percepe dobândă doar începând cu expirarea perioadei de 36 de luni prevăzute la articolul 67 alineatul (6) din regulamentul de punere în aplicare.

(2)   Dobânzile sunt calculate pe baza ratei de referință aplicate de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operațiuni de refinanțare. Rata de referință aplicabilă este cea în vigoare în prima zi a lunii în care trebuie să fie efectuată plata.

(3)   Niciun organism de legătură nu este obligat să accepte o plată anticipată prevăzută la alineatul (1). Cu toate acestea, în cazul în care un organism de legătură refuză o asemenea ofertă, instituția creditoare nu mai are dreptul să perceapă penalități de întârziere a plăților aferente cererilor în cauză, cu excepția celor prevăzute la alineatul (1) a doua teză.

Articolul 69

Situația conturilor anuale

(1)   Comisia administrativă stabilește situația creanțelor pentru fiecare an calendaristic în conformitate cu articolul 72 litera (g) din regulamentul de bază, pe baza raportului Comisiei de audit. În acest scop, organismele de legătură notifică Comisia de audit în termenele și în conformitate cu procedurile stabilite de aceasta, cu privire cuantumul cererilor înaintate, soluționate sau contestate (din poziția de creditor) și cu privire la cuantumul cererilor primite, soluționate sau contestate (din poziția de debitor).

(2)   Comisia administrativă poate efectua orice controale adecvate cu privire la datele statistice și contabile folosite ca bază pentru întocmirea situației anuale a creanțelor prevăzute la alineatul (1), în special pentru a se asigura că respectă normele stabilite în cadrul prezentului titlu.

CAPITOLUL II

Rambursarea prestațiilor de șomaj în temeiul articolului 65 din regulamentul de bază

Articolul 70

Rambursarea prestațiilor de șomaj

În cazul în care nu există un acord, în conformitate cu articolul 65 alineatul (8) din regulamentul de bază, instituția de la locul de reședință solicită instituției din statul membru a cărui legislație i s-a aplicat ultima dată beneficiarului rambursarea prestațiilor de șomaj, în temeiul articolului 65 alineatele (6) și (7) din regulamentul de bază. Cererea respectivă se transmite în termen de șase luni de la sfârșitul semestrului calendaristic pe parcursul căruia a fost efectuată ultima plată a ajutorului de șomaj pentru care se solicită rambursarea. În cerere se menționează cuantumul prestațiilor plătite în intervalul de trei sau cinci luni prevăzut la articolul 65 alineatele (6) și (7) din regulamentul de bază, perioada pentru care s-au plătit prestațiile și datele de identificare ale șomerului. Drepturile sunt introduse și plătite prin intermediul organismelor de legătură ale statelor membre în cauză.

Nu este obligatoriu ca cererile introduse după expirarea termenului menționat în primul paragraf să fie luate în considerare.

Articolul 66 alineatul (1) și articolul 67 alineatele (5)-(7) din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

După expirarea perioadei de 18 luni prevăzută la articolul 67 alineatul (5) din regulamentul de punere în aplicare, instituția creditoare poate percepe dobândă pentru sumele neplătite. Dobânda se calculează în conformitate cu articolul 68 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare.

Suma maximă pentru rambursare, prevăzută la articolul 65 alineatul (6) a treia teză din regulamentul de bază este, în fiecare caz, suma prestației la care ar avea dreptul o persoană în temeiul legislației statului membru care i s-a aplicat ultima dată, cu condiția ca această persoană să fie înregistrată la serviciile de ocupare a forței de muncă din statul membru respectiv. Cu toate acestea, în ceea ce privește relațiile dintre statele membre enumerate în anexa V la regulamentul de punere în aplicare, instituțiile competente dintr-unul din aceste state membre, a cărui legislație s-a aplicat ultima dată persoanei în cauză, stabilesc suma maximă în fiecare caz, pe baza cuantumului mediu al ajutoarelor de șomaj acordate în anul calendaristic precedent în temeiul legislației statului membru respectiv.

CAPITOLUL III

Recuperarea prestațiilor acordate dar necuvenite, recuperarea plăților și cotizațiilor provizorii, compensarea și asistența pentru recuperarea plăților

Secțiunea 1

Principii

Articolul 71

Dispoziții comune

În sensul punerii în aplicare a articolului 84 din regulamentul de bază și în cadrul definit de acesta, recuperarea creanțelor se face, în cazurile în care este posibil, prin compensare, fie între instituțiile statelor membre în cauză, fie față de persoana fizică sau juridică în cauză, în conformitate cu articolele 72-74 din regulamentul de punere în aplicare. În cazul în care recuperarea totală sau parțială a creanțelor prin respectiva procedură de compensare nu este posibilă, restul sumei datorate se recuperează în conformitate cu articolele 75-85 din regulamentul de punere în aplicare.

Secțiunea 2

Compensarea

Articolul 72

Prestații primite în mod necuvenit

(1)   În cazul în care o instituție dintr-un stat membru a plătit unei persoane prestații necuvenite, această instituție, în condițiile și limitele prevăzute de legislația pe care o aplică, poate solicita instituției oricărui alt stat membru plătitor de prestații către persoana în cauză să rețină suma necuvenită plătită din plățile restante sau plățile curente pe care aceasta le datorează persoanei în cauză indiferent de domeniul protecției sociale în care este plătită prestația. Instituția statului membru solicitat reține suma în cauză sub rezerva condițiilor și limitelor care se aplică acestui tip de procedură de compensare conform legislației pe care o aplică, procedând ca și cum ar fi făcut ea însăși plățile excedentare, și transferă suma reținută instituției care a plătit prestațiile necuvenite.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care, la acordarea sau la revizuirea prestațiilor pentru prestații de invaliditate, pensii pentru limită de vârstă și pensii de urmaș în baza capitolului 4, a capitolului 5 și a titlului III din regulamentul de bază, instituția unui stat membru care a plătit unei persoane prestații necuvenite poate solicita oricărei instituții din oricare alt stat membru responsabile de plata prestațiilor corespunzătoare persoanei în cauză să rețină suma excedentară plătită din plățile restante datorate persoanei în cauză. După ce această instituție informează instituția care a efectuat plata necuvenită în legătură cu plățile sale restante, instituția care a efectuat plata necuvenită comunică în termen de două luni suma acesteia. În cazul în care instituția care trebuie să achite plățile restante primește informația în termenul stabilit, aceasta va transfera suma reținută instituției care a efectuat plățile necuvenite. Dacă este depășit termenul, respectiva instituție achită restul de plată fără întârziere față de persoana în cauză.

(3)   În cazul în care o persoană a beneficiat de asistență socială într-un stat membru într-o perioadă în care avea dreptul să primească prestații conform legislației unui alt stat membru, organismul care a acordat asistența poate, dacă are dreptul legal de a recupera prestațiile datorate persoanei în cauză, să solicite instituției oricărui alt stat membru care are obligația de a plăti prestații persoanei în cauză să rețină suma plătită cu titlu de asistență din sumele pe care acest stat membru le plătește persoanei în cauză.

Această dispoziție se aplică mutatis mutandis oricărui membru de familie al unei persoane care a beneficiat de asistență pe teritoriul unui stat membru într-o perioadă în care persoana asigurată avea dreptul să beneficieze de prestații pentru respectivul membru de familie conform legislației unui alt stat membru.

Instituția statului membru care a efectuat o plată necuvenită cu titlul de asistență trimite o situație a sumelor datorate instituției celuilalt membru, care reține sumele în cauză sub rezerva condițiilor și limitelor care se aplică acestui tip de procedură de compensare conform legislației pe care o aplică și transferă fără întârziere suma reținută instituției care a efectuat plata necuvenită.

Articolul 73

Prestații în bani sau cotizații plătite cu titlu provizoriu

(1)   În sensul aplicării articolului 6 din regulamentul de punere în aplicare, la cel târziu trei luni după ce legislația aplicabilă a fost determinată sau după ce instituția responsabilă de plata prestațiilor a fost identificată, instituția care a plătit cu titlu provizoriu prestațiile în bani redactează o situație a sumelor plătite cu titlu provizoriu și o trimite către instituția identificată ca fiind competentă.

Instituția identificată ca fiind competentă pentru plata prestațiilor reține suma datorată în urma plății cu titlu provizoriu, din plățile restante pentru prestațiile corespunzătoare datorate persoanei în cauză și transferă fără întârziere suma reținută către instituția care a plătit prestațiile în bani cu titlu provizoriu.

Dacă suma prestațiilor plătite cu titlu provizoriu depășește plățile restante, sau dacă nu există plăți restante, instituția identificată ca fiind competentă reține această sumă din plățile curente sub rezerva condițiilor și limitelor care se aplică acestui tip de compensare conform legislației pe care o aplică și transferă fără întârziere suma reținută instituției care a plătit prestațiile în bani cu titlu provizoriu.

(2)   Instituția care a primit cu titlu provizoriu cotizații de la o persoană juridică și/sau fizică rambursează sumele în cauză persoanei care le-a plătit numai după ce a verificat pe lângă instituția identificată competentă sumele care sunt datorate acestei instituții, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din regulamentul de punere în aplicare.

La cererea instituției identificate ca fiind competentă, care se va efectua în termen de cel mult trei luni de la determinarea legislației aplicabile, instituția care a primit cotizațiile cu titlu provizoriu le va transfera în scopul regularizării situației cotizațiilor datorate de persoana juridică și/sau fizică instituției identificate ca fiind competentă pentru perioada respectivă. Retroactiv, se consideră că aceste cotizații transferate au fost plătite instituției identificate ca fiind competentă.

În cazul în care cotizațiile plătite cu titlu provizoriu depășesc suma pe care persoana juridică și/sau fizică o datorează instituției identificate ca fiind competentă, instituția care a primit cotizațiile cu titlu provizoriu rambursează suma excedentară persoanei juridice și/sau fizice în cauză.

Articolul 74

Costuri legate de compensare

Nu se plătesc cheltuieli în cazul în care datoria este recuperată prin procedura de compensare prevăzută la articolele 72 și 73 din regulamentul de punere în aplicare.

Secțiunea 3

Recuperarea creanțelor

Articolul 75

Definiții și dispoziție comună

(1)   În scopul acestei secțiuni:

„creanță” înseamnă toate creanțele legate de prestații plătite sau acordate în mod necuvenit, inclusiv dobânzi, amenzi, penalități administrative și orice alte taxe și costuri asociate creanței în conformitate cu legislația statului membru care revendică creanța;

„parte solicitantă” înseamnă, cu privire la fiecare stat membru, orice instituție care transmite o cerere de informații, notificare sau recuperare a unei creanțe, astfel cum este definită mai sus;

„parte solicitată” înseamnă, cu privire la fiecare stat membru, orice instituție căreia i se poate transmite o cerere de informații, notificare sau recuperare a unei creanțe.

(2)   Cererile și orice alte comunicări conexe între statele membre se adresează, în general, prin intermediul instituțiilor desemnate.

(3)   Măsurile practice de punere în aplicare, inclusiv, printre altele, cele referitoare la articolul 4 din regulamentul de punere în aplicare și cele de stabilire a unui prag minim pentru sumele pentru care se poate prezenta o cerere, sunt luate în considerare de către comisia administrativă.

Articolul 76

Cereri de informații

(1)   La cererea părții solicitante, partea solicitată îi comunică informațiile ce îi sunt necesare acesteia în vederea recuperării unei creanțe.

Pentru a obține aceste informații, partea solicitată face uz de competențele prevăzute în actele cu putere de lege sau actele administrative aplicabile pentru recuperarea creanțelor similare provenite din propriul stat membru.

(2)   În cererea de informații se menționează numele, cea mai recentă adresă cunoscută și orice alte informații despre persoana fizică sau juridică la care se referă informațiile solicitate, precum și natura și valoarea creanței pentru care se face cererea de informații.

(3)   Partea solicitată nu este obligată să transmită informații:

(a)

pe care nu le-ar putea obține în vederea recuperării creanțelor similare apărute în propriul stat membru;

(b)

care ar constitui un secret comercial, industrial sau profesional; sau

(c)

a căror comunicare ar aduce atingere siguranței sau ordinii publice din statul membru respectiv.

(4)   Partea solicitată informează partea solicitantă în legătură cu motivele care o împiedică să furnizeze informațiile solicitate.

Articolul 77

Notificare

(1)   La cererea părții solicitante și în conformitate cu normele legale în vigoare privind notificarea unor instrumente sau decizii similare în propriul stat membru, partea solicitată notifică destinatarul cu privire la toate instrumentele și deciziile, inclusiv cele de natură juridică, referitoare la o creanță și/sau la recuperarea acesteia emise în statul membru al părții solicitante.

(2)   În cererea de notificare se menționează numele și adresa destinatarului, precum și orice alte informații relevante referitoare la identificarea acestuia, la care partea solicitantă are acces în mod normal, natura și subiectul instrumentului sau ale deciziei care face obiectul notificării și, dacă este cazul, numele, adresa și orice alte informații relevante la care partea solicitantă are acces în mod normal, cu privire la debitor și la creanța la care se referă instrumentul sau decizia, precum și orice altă informație utilă.

(3)   Partea solicitată comunică imediat părții solicitante acțiunea întreprinsă ca reacție la cererea de notificare și, în special, data la care decizia sau instrumentul i-a fost transmis destinatarului.

Articolul 78

Cererea de recuperare

(1)   Cererea de recuperare a unei creanțe, adresată de partea solicitantă părții solicitate, este însoțită de o copie oficială sau certificată a instrumentului care permite executarea acesteia, emisă în statul membru al părții solicitante și, dacă este cazul, originalul sau copia certificată a altor documente necesare pentru recuperare.

(2)   Organismul solicitant poate să facă o cerere de recuperare numai dacă:

(a)

creanța și/sau instrumentul care permite punerea în aplicare a acesteia nu sunt contestate în propriul stat membru, cu excepția cazurilor în care se aplică articolul 81 alineatul (2) paragraful al doilea din regulamentul de punere în aplicare;

(b)

a pus în aplicare, în propriul stat membru, procedurile de recuperare adecvate de care dispune în baza instrumentului menționat la alineatul (1), iar măsurile luate nu duc la plata integrală a creanței;

(c)

nu a expirat termenul de prescripție, în conformitate cu propria legislație.

(3)   În cererea de recuperare se menționează:

(a)

numele, adresa și orice alte informații necesare pentru identificarea persoanei fizice sau juridice în cauză și/sau a părții terțe deținătoare a activelor acesteia;

(b)

numele, adresa și orice alte informații necesare pentru identificarea părții solicitante;

(c)

o referire la instrumentul care permite punerea în aplicare a recuperării, emis în statul membru al părții solicitante;

(d)

natura și valoarea creanței, inclusiv capitalul, dobânda, amenzi, penalități administrative și orice alte taxe și costuri datorate, indicate în monedele statelor membre ale celor două părți;

(e)

data notificării destinatarului cu privire la instrument, efectuată de partea solicitantă și/sau de partea solicitată;

(f)

data de la care și perioada în care punerea în aplicare este posibilă conform legislației în vigoare în statul membru al părții solicitante;

(g)

orice alte informații utile.

(4)   Cererea de recuperare conține de asemenea o declarație din partea părții solicitante prin care se confirmă că s-au îndeplinit condițiile prevăzute la alineatul (2).

(5)   Partea solicitantă comunică părții solicitate orice informație utilă referitoare la situația care a generat cererea de recuperare, imediat ce ia cunoștință de aceasta.

Articolul 79

Instrumentul care permite punerea în aplicare a recuperării

(1)   În conformitate cu articolul 84 alineatul (2) din regulamentul de bază, instrumentul care permite recuperarea creanței este recunoscut direct și considerat automat ca un instrument care permite executarea creanței de către statul membru al părții solicitate.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), instrumentul care permite executarea creanței poate fi omologat, recunoscut, completat sau înlocuit cu un instrument care autorizează executarea pe teritoriul statului membru al părții solicitate, dacă acest lucru este oportun și dacă este în conformitate cu dispozițiile legislative în vigoare în statul membru respectiv.

În termen de trei luni de la data primirii cererii, statele membre fac toate eforturile pentru a finaliza formalitățile de omologare, de recunoaștere, de completare sau de înlocuire a titlului, cu excepția cazurilor în care se aplică dispozițiile celui de-al treilea paragraf din prezentul alineat. Statele membre nu pot refuza finalizarea acestor formalități dacă instrumentul care permite executarea este corect întocmit. În cazul depășirii termenului de trei luni, autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă asupra motivelor care au determinat depășirea.

Dacă una dintre aceste formalități dă naștere vreunei contestații cu privire la creanță și/sau la instrumentul care permite executarea emis de partea solicitantă, se aplică articolul 81 din regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 80

Formalități și termene de plată

(1)   Creanțele se recuperează în moneda statului membru al părții solicitate. Partea solicitată transferă părții solicitante întreaga valoare a creanței pe care a recuperat-o.

(2)   În cazul în care actele cu putere de lege sau dispozițiile administrative în vigoare în propriul stat membru o permit și după consultarea părții solicitante, partea solicitată poate să îi acorde debitorului un termen de plată sau să autorizeze plata eșalonată. Orice dobândă percepută de partea solicitată pentru acordarea acestui termen este de asemenea remisă părții solicitante.

De la data la care instrumentul care permite executarea creanței este direct recunoscut în conformitate cu articolul 79 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare sau omologat, recunoscut, completat sau înlocuit în conformitate cu articolul 79 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare, se percepe o dobândă pentru întârzierea la plată în conformitate cu actele cu putere de lege sau dispozițiile administrative în vigoare în statul membru al părții solicitate, iar cuantumul acesteia se remite de asemenea părții solicitante.

Articolul 81

Contestarea creanței sau a instrumentului care permite executarea recuperării acesteia și contestarea măsurilor de executare

(1)   În cazul în care, în timpul procedurii de recuperare, creanța și/sau instrumentul care permite executarea emise în statul membru al părții solicitante sunt contestate de una din părțile vizate, acțiunea este supusă atenției autorităților competente din statul membru al părții solicitante în conformitate cu legile în vigoare în acel stat membru. Partea solicitantă notifică fără întârziere partea solicitată cu privire la această acțiune. Partea vizată poate, de asemenea, informa partea solicitată cu privire la acțiune.

(2)   De îndată ce partea solicitată a primit notificarea sau informarea menționate la alineatul (1), fie de la partea solicitantă, fie de la partea vizată, își suspendă procedura de executare până când autoritatea competentă ia o decizie, cu excepția cazului în care partea solicitantă face o cerere contrară în conformitate cu paragraful al doilea din prezentul alineat. În cazul în care consideră că este necesar și fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 84 din regulamentul de punere în aplicare, partea solicitată poate să ia măsuri asiguratorii pentru a garanta recuperarea, în măsura în care actele cu putere de lege din propriul stat membru permit o astfel de acțiune pentru creanțe de acest fel.

Fără a aduce atingere primului paragraf, partea solicitantă poate, în conformitate cu actele cu putere de lege și practicile administrative în vigoare în propriul stat membru, să ceară părții solicitate să recupereze creanța contestată, dacă acest lucru este permis conform actelor cu putere de lege și practicilor administrative în vigoare în statul membru al părții solicitate. În cazul în care rezultatul contestației îi este favorabil debitorului, partea solicitantă are obligația de a rambursa orice sume recuperate, la care se adaugă orice compensație datorată în conformitate cu legislația în vigoare în statul membru al părții solicitate.

(3)   În cazul în care contestația se referă la măsurile de executare aplicate în statul membru al părții solicitate, acțiunea este supusă autorității competente din acel stat membru, în conformitate cu actele cu putere de lege în vigoare în acesta.

(4)   În cazul în care autoritatea competentă către care a fost înaintată acțiunea, în conformitate cu alineatul (1), este un tribunal judiciar sau administrativ, decizia acestuia, în condițiile în care este favorabilă părții solicitante și permite recuperarea creanței în statul membru al părții solicitante, constituie „instrumentul care permite executarea” în conformitate cu articolele 78 și 79 din regulamentul de punere în aplicare, iar recuperarea creanței se efectuează pe baza acestei decizii.

Articolul 82

Limitele asistenței

(1)   Partea solicitată nu are obligația:

(a)

să acorde asistență în conformitate cu articolele 78-81 din regulamentul de punere în aplicare dacă, din cauza situației debitorului, recuperarea creanței poate să creeze dificultăți economice sau sociale grave în statul membru al părții solicitate, cu condiția ca actele cu putere de lege și practicile administrative în vigoare în statul membru al părții solicitante să permită astfel de acțiuni pentru creanțe similare la nivel național;

(b)

să acorde asistență conform dispozițiilor articolelor 76-81 din regulamentul de punere în aplicare dacă cererea inițială înaintată în temeiul articolelor 76-78 din regulamentul de punere în aplicare vizează creanțe mai vechi de cinci ani, calculați din momentul în care s-a stabilit conformitatea instrumentului care permite recuperarea cu actele cu putere de lege și practicile administrative în vigoare în statul membru al părții solicitante la data cererii. Cu toate acestea, dacă creanța sau instrumentul sunt contestate, termenul se calculează din momentul în care statul membru al părții solicitante stabilește că creanța sau titlul executoriu care permite recuperarea nu mai poate face obiectul unei contestații.

(2)   Partea solicitată informează partea solicitantă în legătură cu motivele pentru care nu satisface o cerere de asistență.

Articolul 83

Termene de prescripție

(1)   Chestiunile privind termenele de prescripție se află sub incidența:

(a)

legilor în vigoare în statul membru al părții solicitante, în măsura în care acestea privesc creanța și/sau instrumentul care permite executarea acesteia; și

(b)

legilor în vigoare în statul membru al părții solicitate, în măsura în care acestea privesc măsurile executare din statul respectiv.

Termenele de prescripție conforme cu legislația în vigoare în statul membru al părții solicitate se calculează începând cu data recunoașterii directe sau a omologării, recunoașterii, completării sau înlocuirii în conformitate cu articolul 79 din regulamentul de punere în aplicare.

(2)   Demersurile efectuate de partea solicitată pentru recuperarea creanțelor în conformitate cu cererea de asistență, care, dacă ar fi fost efectuate de partea solicitantă ar fi avut drept efect suspendarea sau întreruperea termenului de prescripție în conformitate cu normele legislative în vigoare în statul membru în care se află sediul acesteia, sunt considerate, din punctul de vedere al acestui efect, realizate în statul membru respectiv.

Articolul 84

Măsuri asiguratorii

În urma unei cereri justificate înaintate de către partea solicitantă, partea solicitată ia măsuri asiguratorii pentru a garanta recuperarea unei creanțe, în măsura în care acest lucru este permis conform actelor cu putere de lege în vigoare în statul membru al părții solicitate.

În sensul punerii în aplicare a paragrafului de mai sus, dispozițiile și procedurile prevăzute la articolele 78, 79, 81 și 82 din regulamentul de punere în aplicare se aplică mutatis mutandis.

Articolul 85

Costuri legate de recuperare

(1)   Partea solicitată recuperează de la persoana fizică sau juridică în cauză toate cheltuielile aferente recuperării și păstrează suma, în conformitate cu actele cu putere de lege din propriul stat membru, aplicabile unor creanțe similare.

(2)   Asistența reciprocă acordată în temeiul prezentei secțiuni este, ca regulă generală, gratuită. Cu toate acestea, atunci când recuperarea prezintă o problemă specifică sau presupune costuri foarte mari, partea solicitantă și partea solicitată pot să convină asupra unor formalități de rambursare speciale pentru recuperarea în cauză.

(3)   Statul membru al părții solicitante rămâne răspunzător în fața statului membru al părții solicitate pentru orice costuri și pierderi suferite ca urmare a unor de acțiuni considerate neîntemeiate din punctul de vedere al conținutului creanței sau din punctul de vedere al valabilității instrumentului emis de partea solicitantă.

Articolul 86

Clauză de revizuire

(1)   Cel târziu în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare, Comisia administrativă prezintă un raport privind termenele prevăzute în articolul 67 alineatele (2), (5) și (6) din regulamentul de punere în aplicare.

Pe baza respectivului raport, Comisia Europeană poate, dacă este necesar, să prezinte propuneri de revizuire a acestor termene în scopul reducerii semnificative a acestora.

(2)   Cel târziu până la … (6), Comisia administrativă prezintă un raport de evaluare specifică a aplicării titlului IV capitolele I și III din regulamentul de punere în aplicare, în special în ceea ce privește procedurile și termenele menționate la articolul 67 alineatele (2), (5) și (6) din regulamentul de punere în aplicare și procedurile de recuperare menționate la articolele 75-85 din regulamentul de punere în aplicare.

Din perspectiva respectivului raport, Comisia Europeană poate, dacă este necesar, să prezinte propuneri adecvate de modificare a acestor proceduri, pentru a le face mai eficiente și mai echilibrate.

TITLUL V

DISPOZIȚII DIVERSE, TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 87

Controale medicale și administrative

(1)   Fără a aduce atingere altor dispoziții, atunci când un beneficiar sau un solicitant de prestații sau un membru de familie al acestora își are locul de ședere sau reședința pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care instituția debitoare își are sediul, examenul medical se efectuează, la cererea acestei instituții, de către instituția din locul de ședere sau de reședință al beneficiarului, în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația aplicată de această instituție.

Instituția debitoare informează instituția din locul de ședere sau de reședință cu privire la orice cerințe speciale, după caz, care trebuie respectate și cu privire la punctele care trebuie acoperite în cadrul controlului medical.

(2)   Instituția de la locul de ședere sau de la locul de reședință transmite un raport instituției debitoare care a solicitat controlul medical. Această instituție se supune concluziilor instituției de la locul de ședere sau de reședință.

Instituția debitoare își rezervă dreptul de a supune beneficiarul unui nou control medical efectuat de către un medic ales de aceasta. Cu toate acestea, beneficiarului poate să i se ceară deplasarea în statul membru al instituției debitoare numai dacă acesta este în măsură să întreprindă călătoria evitând orice risc pentru sănătatea sa și dacă instituția debitoare își asumă costul călătoriei și al cazării.

(3)   Atunci când un beneficiar sau un solicitant de prestații sau un membru de familie al acestuia își are locul de ședere sau reședința pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel în care își are sediul instituția debitoare, controlul administrativ este efectuat, la cererea instituției debitoare, de către instituția de la locul de ședere sau de reședință al beneficiarului.

În acest caz se aplică alineatul (2).

(4)   Alineatele (2) și (3) se aplică și pentru a stabili sau verifica starea de dependență a unui beneficiar sau solicitant de prestații pentru îngrijiri pe termen lung menționate la articolul 34 din regulamentul de bază.

(5)   Autoritățile sau instituțiile competente din două sau mai multe state membre pot conveni asupra dispozițiilor și procedurilor specifice pentru îmbunătățirea, în întregime sau parțial, a disponibilității solicitanților și beneficiarilor de a se integra pe piața muncii și a participării acestora la orice sisteme sau programe disponibile în statul membru de ședere sau de reședință în acest scop.

(6)   Prin derogare de la principiul cooperării administrative comune gratuite prevăzut la articolul 76 alineatul (2) din regulamentul de bază, suma efectivă a cheltuielilor privind controalele menționate la alineatele (1)-(5) se rambursează instituției care a fost însărcinată cu acestea, de către instituția debitoare care a solicitat efectuarea lor.

Articolul 88

Notificări

(1)   Statele membre comunică Comisiei Europene coordonatele organismelor menționate la articolul 1 literele (m), (q) și (r) din regulamentul de bază și la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) din regulamentul de punere în aplicare, precum și ale instituțiilor desemnate în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare.

(2)   Organismelor menționate la alineatul (1) li se alocă o identitate electronică sub forma unui cod de identificare și a unei adrese electronice.

(3)   Comisia administrativă stabilește structura, conținutul și modalitățile, inclusiv modelul și formatul comun, pentru comunicarea informațiilor menționate la alineatul (1).

(4)   Anexa IV la regulamentul de punere în aplicare cuprinde informații referitoare la baza de date publică care conține informațiile menționate la alineatul (1). Baza de date este creată și administrată de Comisia Europeană. Cu toate acestea, statele membre sunt responsabile pentru introducerea în baza de date a coordonatelor lor naționale de contact. De asemenea, statele membre asigură acuratețea informațiilor privind coordonatele lor naționale de contact solicitate în temeiul alineatului (1).

(5)   Statele membre au obligația de a actualiza constant informațiile menționate la alineatul (1).

Articolul 89

Informarea

(1)   Comisia administrativă pregătește informațiile necesare pentru a se asigura că părțile implicate își cunosc drepturile și formalitățile administrative necesare pentru a și le putea exercita. Dacă este posibil, aceste informații sunt difuzate prin mijloace electronice, prin publicarea lor pe site-uri accesibile publicului. Comisia administrativă se asigură că informațiile sunt actualizate în mod periodic și monitorizează calitatea serviciilor prestate clienților.

(2)   Comitetul consultativ menționat la articolul 75 din regulamentul de bază poate emite avize și recomandări referitoare la ameliorarea informațiilor și a difuzării acestora.

(3)   Statele membre se asigură că informațiile necesare sunt puse la dispoziția persoanelor care intră sub incidența regulamentului de bază pentru ca acestea să fie informate de schimbările pe care le aduc acest regulament de bază și regulamentul de punere în aplicare, astfel încât să își poată exercita drepturile. Statele membre asigură, de asemenea, servicii ușor accesibile.

(4)   Autoritățile competente se asigură că instituțiile lor sunt informate și aplică dispozițiile comunitare, de natură legislativă sau de altă natură, inclusiv deciziile Comisiei administrative, în domeniile care se află sub incidența regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare.

Articolul 90

Schimbul valutar

În scopul punerii în aplicare a regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare, cursul de schimb între cele două monede este cursul de referință publicat de Banca Centrală Europeană. Comisia administrativă fixează data care trebuie luată în considerare pentru stabilirea cursului de schimb.

Articolul 91

Statistici

Autoritățile competente întocmesc statistici referitoare la aplicarea regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare și le transmit secretariatului Comisiei administrative. Aceste date sunt culese și ordonate în conformitate cu planul și metoda stabilite de către Comisia administrativă. Comisia Europeană este însărcinată cu difuzarea informațiilor.

Articolul 92

Modificarea anexelor

Anexele I, II, III, IV și V la regulamentul de punere în aplicare și anexele VI, VII, VIII și IX la regulamentul de bază pot fi modificate printr-un regulament al Comisiei, la cererea Comisiei administrative.

Articolul 93

Dispoziții tranzitorii

Articolul 87 din regulamentul de bază se aplică în situațiile care intră sub incidența regulamentului de punere în aplicare.

Articolul 94

Dispoziții tranzitorii privind pensiile

(1)   În cazul apariției unui caz înainte de data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare, pe teritoriul statului membru vizat și dacă cererea pentru pensie nu a fost soluționată înainte de această dată, solicitarea conduce la o acordare dublă, în măsura în care beneficiile trebuie acordate, în funcție de caz, pentru o perioadă precedentă acelei date:

(a)

pentru perioada precedentă datei intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare pe teritoriul statului membru în cauză, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 sau cu acordurile în vigoare între statele membre vizate,

(b)

pentru perioada care începe la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare pe teritoriul statului membru în cauză, în conformitate cu regulamentul de bază.

Cu toate acestea, dacă suma calculată în conformitate cu dispozițiile menționate la litera (a) este mai mare decât cea calculată în conformitate cu dispozițiile menționate la litera (b), persoana vizată continuă să aibă dreptul să primească suma calculată în conformitate cu dispozițiile menționate la litera (a).

(2)   Introducerea unei cereri pentru indemnizații de invaliditate și pentru prestații pentru limită de vârstă sau de urmași, la o instituție a unui stat membru, începând de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare pe teritoriul statului membru vizat impune revizuirea din oficiu, în conformitate cu dispozițiile regulamentului de bază, a prestațiilor care au fost acordate pentru același caz, înainte de acea dată, de către instituția sau instituțiile unuia sau mai multor state membre; o asemenea revizuire nu poate avea drept rezultat reducerea sumei prestației acordate.

Articolul 95

Perioada de tranziție pentru schimburile electronice de date

(1)   Fiecare stat membru poate beneficia de o perioadă de tranziție pentru schimbul de date prin mijloace electronice, conform articolului 4 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare.

Aceste perioade de tranziție nu depășesc 24 de luni de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare.

Cu toate acestea, dacă furnizarea infrastructurii comunitare necesare (Schimbul electronic de informații privind securitatea socială — EESSI) este întârziată în mod semnificativ, în ceea ce privește intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare, Comisia administrativă poate conveni prelungirea corespunzătoare a acestor perioade.

(2)   Modalitățile practice privind orice perioade de tranziție necesare menționate la alineatul (1) sunt stabilite de Comisia administrativă, în vederea asigurării schimbului necesar de date pentru punerea în aplicare a regulamentului de bază și a regulamentului de punere în aplicare.

Articolul 96

Abrogare

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 574/72 se abrogă de la … (7).

Cu toate acestea, Regulamentul (CEE) nr. 574/72 rămâne în vigoare și continuă să producă efecte juridice, în sensul:

(a)

Regulamentului (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 și Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanții unor țări terțe care nu fac obiectul dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie (8), atâta timp cât regulamentul respectiv nu este abrogat sau modificat;

(b)

Regulamentului (CEE) nr. 1661/85 al Consiliului din 13 iunie 1985 de stabilire a adaptărilor tehnice la normele Comunității privind securitatea socială a lucrătorilor migranți cu privire la Groenlanda (9), atâta timp cât regulamentul respectiv nu este abrogat sau modificat;

(c)

Acordului privind Spațiul Economic European (10), Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, cu privire la libera circulație a persoanelor (11), precum și alte acorduri care includ o trimitere la Regulamentul (CEE) nr. 574/72, atât timp cât aceste acorduri se modifică pe baza regulamentului de punere în aplicare.

(2)   În Directiva 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind protecția dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care desfășoară activități independente care se deplasează în cadrul Comunității (12) și, în general, în toate celelalte acte comunitare, trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 574/72 se consideră trimiteri la regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 97

Publicarea și intrarea în vigoare

Prezentul regulament se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta intră în vigoare la … (13).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele


(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1. Versiune rectificată în JO L 200, 7.6.2004, p. 1.

(2)  JO C 324, 30.12.2006, p. 59.

(3)  Avizul Parlamentului European din 9 iulie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 7 decembrie 2008 și Decizia Consiliului din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 150, 10.6.2008, p. 28.

(5)  JO L 74, 27.3.1972, p. 1.

(6)  Cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare.

(7)  Data intrării în vigoare a regulamentului de punere în aplicare.

(8)  JO L 124, 20.5.2003, p. 1.

(9)  JO L 160, 20.6.1985, p. 7.

(10)  JO L 1, 3.1.1994, p. 1.

(11)  JO L 114, 30.4.2002, p. 6.

(12)  JO L 209, 25.7.1998, p. 46.

(13)  Prima zi a lunii care urmează perioadei de șase luni de la data publicării, dată care nu va fi în nici un caz mai recentă de 1 ianuarie 2010.


ANEXA I

DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE A ACORDURILOR BILATERALE RĂMASE ÎN VIGOARE ȘI A NOILOR ACORDURI BILATERALE DE PUNERE ÎN APLICARE

(menționate la articolul 8 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare)

BELGIA — DANEMARCA

Schimburile de scrisori din 8 mai 2006 și 21 iunie 2006 referitoare la Acordul privind rambursarea sumei reale a prestației prevăzute către membrii de familie ai unei persoane, asigurate în Belgia, care desfășoară o activitate salariată sau independentă, în situația în care membrii de familie își au reședința în Danemarca și către pensionari și/sau membrii ai familiilor acestora care sunt asigurați în Belgia dar își au reședința în Danemarca.

BELGIA — GERMANIA

Acordul din 29 ianuarie 1969 privind colectarea și recuperarea cotizațiilor de securitate socială.

BELGIA — IRLANDA

Schimburile de scrisori din 19 mai și 28 iulie 1981 referitoare la articolul 36 alineatul (3) și articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (renunțarea reciprocă la rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură și a ajutoarelor de șomaj în temeiul dispozițiilor capitolelor 1 și 6 din titlul III al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71) și la articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea reciprocă la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).

BELGIA — SPANIA

Acordul din 25 mai 1999 privind rambursarea prestațiilor în natură în conformitate cu dispozițiile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și 574/72.

BELGIA — FRANȚA

(a)

Acordul din 4 iulie 1984 referitor la controlul medical al lucrătorilor frontalieri care își au reședința într-un stat și sunt angajați în celălalt stat.

(b)

Acordul din 14 mai 1976 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale, adoptat în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(c)

Acordul din 3 octombrie 1977 referitor la punerea în aplicare a articolului 92 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (recuperarea cotizațiilor de securitate socială).

(d)

Acordul din 29 iunie 1979 privind renunțarea reciprocă la rambursările prevăzute la articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (cheltuieli pentru ajutoarele de șomaj).

(e)

Înțelegerea administrativă din 6 martie 1979 referitoare la modalitățile de punere în aplicare a acordului suplimentar din 12 octombrie 1978 la convenția privind securitatea socială între Belgia și Franța în ceea ce privește dispozițiile referitoare la lucrătorii independenți.

(f)

Schimburile de scrisori din 21 noiembrie 1994 și 8 februarie 1995 privind procedurile de stingere a creanțelor reciproce în temeiul articolelor 93, 94, 95 și 96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

BELGIA — ITALIA

(a)

Acordul din 12 ianuarie 1974 de punere în aplicare a articolului 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(b)

Acordul din 31 octombrie 1979 de punere în aplicare a articolului 18 alineatul (9) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(c)

Schimburile de scrisori din 10 decembrie 1991 și 10 februarie 1992 privind rambursarea creanțelor reciproce în conformitate cu articolul 93 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(d)

Acordul din 21 noiembrie 2003 privind modalitățile de stingere a creanțelor reciproce în temeiul articolelor 94 și 95 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului.

BELGIA — LUXEMBURG

(a)

Acordul din 28 ianuarie 1961 privind recuperarea cotizațiilor de securitate socială.

(b)

Acordul din 16 aprilie 1976 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale, prevăzut la articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

BELGIA — REGATUL UNIT

(a)

Schimburile de scrisori din 4 mai și 14 iunie 1976 privind articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).

(b)

Schimburile de scrisori din 18 ianuarie și 14 martie 1977 referitoare la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (înțelegere privind rambursarea sau renunțarea la rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură acordate în temeiul dispozițiilor capitolului 1 din titlul III al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71), astfel cum au fost modificate prin schimburile de scrisori din 4 mai și 23 iulie 1982 (acord pentru rambursarea costurilor suportate în temeiul articolului 22 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71).

BULGARIA — REPUBLICA CEHĂ

Articolul 29 alineatele (1) și (3) din Acordul din 25 noiembrie 1998 și articolul 5 alineatul (4) din Acordul administrativ din 30 noiembrie 1999 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale.

BULGARIA — GERMANIA

Articolele 8 și 9 din Acordul administrativ privind aplicarea convenției de securitate socială din 17 decembrie 1997 în domeniul pensiilor.

REPUBLICA CEHĂ — SLOVACIA

Articolele 15 și 16 din Înțelegerea administrativă din 8 ianuarie 2003 privind specificarea unui sediu al angajatorului și a locului de reședință pentru punerea în aplicare a articolului 20 din Convenția din 29 octombrie 1992 privind securitatea socială.

DANEMARCA — IRLANDA

Schimburile de scrisori din 22 decembrie 1980 și 11 februarie 1981 privind renunțarea reciprocă la rambursarea costurilor prestațiilor în natură în caz de boală, maternitate, accidente la locul de muncă și boli profesionale, a ajutoarelor de șomaj, precum și a costurilor referitoare la controalele administrative și medicale [articolele 36 alineatul (3) și 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72].

DANEMARCA — GRECIA

Acordul din 8 mai 1986 privind renunțarea parțială reciprocă la rambursarea costurilor prestațiilor în natură în caz de boală, de maternitate, în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale și renunțarea la rambursarea costurilor prestațiilor referitoare la controalele administrative și medicale.

DANEMARCA — SPANIA

Acordul din 11 decembrie 2006 privind plata în avans, termenele și rambursarea sumei reale a prestației prevăzute către membrii de familie ai unei persoane, asigurate în Spania, care desfășoară o activitate salariată sau independentă, în situația în care membrii de familie își au reședința în Danemarca și către pensionari și/sau membrii ai familiilor acestora care sunt asigurați în Spania dar își au reședința în Danemarca.

DANEMARCA — FRANȚA

Înțelegerea din 29 iunie 1979 și înțelegerea adițională din 2 iunie 1993 privind renunțarea parțială la rambursare, în temeiul articolelor 36 alineatul (3) și 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, și renunțarea reciprocă la rambursare în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea parțială la rambursarea cheltuielilor reprezentând prestații în natură pentru boală, maternitate, accidente de muncă sau boli profesionale, precum și renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).

DANEMARCA — ITALIA

Acordul din 18 noiembrie 1998 privind rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură în caz de boală, de maternitate, în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale și a costurilor controalelor administrative și medicale.

DANEMARCA — LUXEMBURG

Acordul din 19 iunie 1978 privind renunțarea reciprocă la rambursarea prevăzută în temeiul articolelor 36 alineatul (3), 63 alineatul (3), 70 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și al articolului 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (costurile prestațiilor în natură în caz de boală, de maternitate, în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale, costurile ajutoarelor de șomaj și costurile controalelor administrative și medicale).

DANEMARCA — ȚĂRILE DE JOS

Schimburile de scrisori din 30 martie și 25 aprilie 1979, astfel cum au fost modificate prin Acordul din 12 decembrie 2006, privind rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură în caz de boală, de maternitate, în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale.

DANEMARCA — PORTUGALIA

Acordul din 17 aprilie 1998 privind renunțarea parțială la rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură în caz de boală, de maternitate, în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale și a costurilor controalelor administrative și medicale.

DANEMARCA — FINLANDA

Articolul 15 din Convenția nordică de securitate socială din 18 august 2003: înțelegere de renunțare reciprocă la rambursare în temeiul articolelor 36, 63 și 70 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (costuri pentru prestații în natură pentru boală și maternitate, accidente la locul de muncă și boli profesionale și ajutoare de șomaj) și al articolului 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (costurile controalelor administrative și medicale).

DANEMARCA — SUEDIA

Articolul 15 din Convenția nordică de securitate socială din 18 august 2003: acord de renunțare reciprocă la rambursare în temeiul articolelor 36, 63 și 70 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (costuri pentru prestații în natură pentru boală și maternitate, accidente la locul de muncă și boli profesionale și ajutoare de șomaj) și al articolului 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (costurile controalelor administrative și medicale).

DANEMARCA — REGATUL UNIT

Schimburile de scrisori din 30 martie și 19 aprilie 1977 astfel cum au fost modificate prin schimburile de scrisori din 8 noiembrie 1989 și 10 ianuarie 1990 referitoare la acordul privind renunțarea la rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură și a celor pentru controalele administrative și medicale.

GERMANIA — LUXEMBURG

(a)

Acordul din 14 octombrie 1975 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale încheiat în temeiul articolului 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(b)

Acordul din 14 octombrie 1975 privind colectarea și recuperarea cotizațiilor de securitate socială.

(c)

Acordul din 25 ianuarie 1990 referitor la punerea în aplicare a articolului 20 și a articolului 22 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.

ESTONIA — REGATUL UNIT

Înțelegere finalizată la 29 martie 2006 între autoritățile competente ale Republicii Estonia și cele ale Regatului Unit în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 de stabilire a altor metode de rambursare a costurilor legate de prestațiile în natură acordate în temeiul respectivului regulament în cele două țări, începând cu 1 mai 2004.

IRLANDA — FRANȚA

Schimbul de scrisori din 30 iulie 1980 și din 26 septembrie 1980 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (renunțarea reciprocă la rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură) și privind articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea reciprocă la rambursarea costurilor controalelor administrative și a costurilor examinărilor medicale).

IRLANDA — LUXEMBURG

Schimburile de scrisori din 26 septembrie 1975 și 5 august 1976 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea la rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură prevăzute în temeiul capitolului 1 sau 4 din titlul III din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și a costurilor controalelor administrative și a costurilor examinărilor medicale menționate la articolul 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72).

IRLANDA — ȚĂRILE DE JOS

Schimburile de scrisori din 22 aprilie și 27 iulie 1987 privind articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (renunțarea la rambursarea costurilor pentru prestațiile acordate în temeiul articolului 69 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71) și articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale menționate la articolul 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72).

IRLANDA — SUEDIA

Acordul din 8 noiembrie 2000 privind renunțarea la rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură pentru boală, maternitate, în cazul unor accidente la locul de muncă și boli profesionale și a costurilor controalelor administrative și medicale.

IRLANDA — REGATUL UNIT

Schimbul de scrisori din 19 iulie 1975 referitor la articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (înțelegere privind rambursarea sau renunțarea la rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură în temeiul dispozițiilor capitolelor 1 sau 4 din titlul III din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71) și la articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).

GRECIA — ȚĂRILE DE JOS

Schimburile de scrisori din 8 septembrie 1992 și 30 iunie 1993 cu privire la metodele de rambursare între instituții.

SPANIA — PORTUGALIA

(a)

Articolele 42, 42 și 44 din Înțelegerea administrativă din 22 mai 1970 (exportul ajutoarelor de șomaj). Această mențiune va rămâne valabilă timp de doi ani de la data aplicării Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

(b)

Acordul din 2 octombrie 2002 de stabilire a procedurilor detaliate privind gestionarea și soluționarea cererilor reciproce de servicii medicale în vederea facilitării și a accelerării soluționării acestor cereri.

SPANIA — REGATUL UNIT

Acordul din 18 iunie 1999 privind rambursarea cheltuielilor prestațiilor în natură acordate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

FRANȚA — GERMANIA

Acordul din 26 mai 1981 de aplicare a articolului 92 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (colectarea și recuperarea cotizațiilor de securitate socială).

FRANȚA — SPANIA

Acordul din 17 mai 2005 de stabilire a normelor de gestionare și stingere a creanțelor reciproce pentru prestații de sănătate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 și al Regulamentului (CEE) nr. 574/72.

FRANȚA — ITALIA

(a)

Schimburile de scrisori din 14 mai și 2 august 1991 privind modalitățile de stingere a creanțelor reciproce în conformitate cu articolul 93 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(b)

Schimburile suplimentare de scrisori din 22 martie și 15 aprilie 1994 privind modalitățile de stingere a creanțelor reciproce în temeiul articolelor 93, 94, 95 și 96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(c)

Schimbul de scrisori din 2 aprilie 1997 și 20 octombrie 1998 de modificare a schimburilor de scrisori menționate la literele (a) și (b) privind procedurile de stingere a creanțelor reciproce în condițiile articolelor 93-96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(d)

Acordul din 28 iunie 2000 privind renunțarea la rambursarea costurilor prevăzute la articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 pentru controalele administrative și medicale prevăzut la articolul 51 din regulamentul sus-menționat.

FRANȚA — LUXEMBURG

(a)

Acordul din 2 iulie 1976 privind renunțarea la rambursarea prevăzută la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971, a costurilor prestațiilor în natură acordate în baza asigurării de boală și de maternitate membrilor de familie ai unui lucrător care nu își are reședința în același stat cu aceștia din urmă.

(b)

Acordul din 2 iulie 1976 privind renunțarea la rambursarea prevăzută la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971, a costurilor prestațiilor în natură acordate în baza asigurării de boală și de maternitate foștilor lucrători frontalieri, membrilor familiilor acestora sau urmașilor lor.

(c)

Acordul din 2 iulie 1976 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale, prevăzută la articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972.

(d)

Schimburile de scrisori din 17 iulie și 20 septembrie 1995 privind modalitățile de stingere a creanțelor reciproce în temeiul articolelor 93, 95 și 96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

FRANȚA — ȚĂRILE DE JOS

(a)

Acordul din 28 aprilie 1997 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(b)

Acordul din 29 septembrie 1998 de stabilire a normelor speciale pentru determinarea sumelor ce urmează să fie rambursate pentru prestațiile în natură în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

(c)

Acordul din 3 februarie 1999 de stabilire a condițiilor speciale pentru gestionarea și stingerea creanțelor reciproce pentru prestațiile de boală în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

FRANȚA — PORTUGALIA

Acordul din 28 aprilie 1999 de stabilire a normelor detaliate speciale care reglementează gestionarea și stingerea creanțelor reciproce pentru tratament medical în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 și cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

FRANȚA — REGATUL UNIT

(a)

Schimburile de scrisori din 25 martie și 28 aprilie 1997 privind articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).

(b)

Acordul din 8 decembrie 1998 privind modalitățile specifice de stabilire a sumelor de rambursat în ceea ce privește prestațiile în natură în conformitate cu dispozițiile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72.

ITALIA — GERMANIA

Acordul din 3 aprilie 2000 privind colectarea și recuperarea cotizațiilor de securitate socială.

ITALIA — SPANIA

Acordul privind o nouă procedură de îmbunătățire și simplificare a rambursării cheltuielilor de sănătate din 21 noiembrie 1997 cu privire la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (rambursarea prestațiilor în natură de boală și maternitate) și la articolele 93, 94, 95, 100 și 102 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (modalități de rambursare a prestațiilor de asigurări de boală și maternitate și creanțe arierate).

ITALIA — ȚĂRILE DE JOS

Acordul din 24 decembrie 1996/27 februarie 1997 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.

ITALIA — REGATUL UNIT

Înțelegere semnată la 15 decembrie 2005 de către autoritățile competente ale Republicii Italia și cele ale Regatului Unit în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 de stabilire a altor metode de rambursare a costurilor pentru prestațiile în natură acordate în temeiul respectivului regulament în cele două țări, începând cu 1 ianuarie 2005.

LUXEMBURG — ITALIA

Articolul 4 alineatele (5) și (6) din Înțelegerea administrativă din 19 ianuarie 1955 referitoare la modalitățile de punere în aplicare a convenției generale privind securitatea socială (asigurarea de boală a lucrătorilor agricoli).

LUXEMBURG — REGATUL UNIT

Schimburile de scrisori din 18 decembrie 1975 și 20 ianuarie 1976 privind articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale menționate la articolul 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72).

UNGARIA — REGATUL UNIT

Înțelegere finalizată la 1 noiembrie 2005 între autoritățile competente ale Republicii Ungare și cele ale Regatului Unit în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) și articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 de stabilire a altor metode de rambursare a costurilor legate de prestațiile în natură acordate în temeiul respectivului regulament în cele două țări, începând cu 1 mai 2004.

MALTA — REGATUL UNIT

Înțelegere finalizată la 17 ianuarie 2007 între autoritățile competente ale Maltei și cele ale Regatului Unit în conformitate cu articolul 35 alineatul (3) și articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 883/2004 de stabilire a altor metode de rambursare a costurilor legate de prestațiile în natură acordate în temeiul respectivului regulament în cele două țări, începând cu 1 mai 2004.

ȚĂRILE DE JOS — BELGIA

(a)

Acordul din 21 martie 1968 privind colectarea și recuperarea cotizațiilor de securitate socială, precum și Înțelegerea administrativă din 25 noiembrie 1970 de punere în aplicare a respectivului acord.

(b)

Acordul din 13 martie 2006 privind asigurarea de sănătate.

(c)

Acordul din 12 august 1982 privind asigurarea de sănătate, maternitate și invaliditate.

ȚĂRILE DE JOS — GERMANIA

(a)

Articolul 9 din Înțelegerea administrativă din 18 aprilie 2001 privind Convenția din 18 aprilie 2001 (plata pensiilor).

(b)

Acordul din 21 ianuarie 1969 privind recuperarea cotizațiilor de asigurare socială.

ȚĂRILE DE JOS — SPANIA

Acordul din 21 februarie 2000 dintre Țările de Jos și Spania de facilitare a stingerii creanțelor reciproce referitoare la prestațiile în baza asigurării de boală și maternitate la punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72.

ȚĂRILE DE JOS — LUXEMBURG

Acordul din 1 noiembrie 1976 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale încheiat în temeiul articolului 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.

ȚĂRILE DE JOS — PORTUGALIA

Acordul din 11 decembrie 1987 privind rambursarea prestațiilor în natură în caz de boală sau maternitate.

ȚĂRILE DE JOS — REGATUL UNIT

(a)

A doua teză de la articolul 3 din Înțelegerea administrativă din 12 iunie 1956 privind punerea în aplicare a convenției din 11 august 1954.

(b)

Schimburile de scrisori din 25 aprilie și 26 mai 1986 cu privire la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (rambursarea sau renunțarea la rambursarea costurilor implicate de prestațiile în natură), astfel cum a fost modificat.

AUSTRIA — GERMANIA

Secțiunea II, numărul 1 și secțiunea III din Acordul din 2 august 1979 de punere în aplicare a Convenției privind ajutorul de șomaj din 19 iulie 1978 se aplică în continuare persoanelor care exercitau o activitate de lucrător frontalier la 1 ianuarie 2005 sau înainte de această dată care devin șomeri înainte de 1 ianuarie 2011.

POLONIA — GERMANIA

Acordul din 11 ianuarie 1977 privind punerea în aplicare a convenției din 9 octombrie 1975 privind pensiile pentru limită de vârstă și prestațiile în cazul unor accidente de muncă.

PORTUGALIA — REGATUL UNIT

Acordul din 8 iunie 2004 de stabilire a altor metode de rambursare a costurilor pentru prestațiile în natură acordate de ambele țări începând cu 1 ianuarie 2003.

FINLANDA — SUEDIA

Articolul 15 din Convenția nordică de securitate socială din 18 august 2003: acord de renunțare reciprocă la rambursare în temeiul articolelor 36, 63 și 70 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (costuri pentru prestații în natură pentru boală și maternitate, accidente la locul de muncă și boli profesionale și ajutoare de șomaj) și al articolului 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (costurile controalelor administrative și medicale).

FINLANDA — REGATUL UNIT

Schimburile de scrisori din 1 și 20 iunie 1995 privind articolele 36 alineatul (3) și 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (rambursarea sau renunțarea la rambursarea costurilor prestațiilor în natură) și articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale).

SUEDIA — SPANIA

Acordul din 1 decembrie 2004 privind rambursarea costurilor pentru prestațiile în natură acordate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 și al Regulamentului (CEE) nr. 574/72.

SUEDIA — LUXEMBURG

Înțelegerea din 27 noiembrie 1996 privind rambursarea cheltuielilor în domeniul securității sociale.

SUEDIA — REGATUL UNIT

Înțelegerea din 15 aprilie 1997 privind articolul 36 alineatul (3) și articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (rambursarea sau renunțarea la rambursarea costurilor prestațiilor în natură) și articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 (renunțarea la restituirea costurilor controalelor administrative și examinărilor medicale).


ANEXA II

REGIMURI SPECIALE PENTRU FUNCȚIONARI

(menționate la articolele 31 și 41 din regulamentul de punere în aplicare)

A.   Regimuri speciale pentru funcționarii care nu intră sub incidența dispozițiilor titlului III capitolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind prestațiile în natură

Germania

Regimuri speciale pentru funcționari.

B.   Regimuri speciale pentru funcționarii care nu intră sub incidența dispozițiilor titlului III, capitolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, cu excepția articolului 19, alineatul (1) din articolul27 și a articolului 35, privind prestațiile în natură

Spania

Regim special de securitate socială pentru funcționari

Regim special de securitate socială pentru forțele armate

Regim special de securitate socială pentru funcționarii și personalul administrativ din justiție.

C.   Regimuri speciale pentru funcționarii care nu intră sub incidența dispozițiilor titlului III capitolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind prestațiile în natură

Germania

Regim special privind accidentele pentru funcționari.


ANEXA III

STATELE MEMBRE CARE SOLICITĂ RAMBURSAREA COSTURILOR PRESTAȚIILOR ÎN NATURĂ PE BAZA SUMELOR FIXE

(menționate la articolul 63 alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare)

IRLANDA

SPANIA

ITALIA

MALTA

ȚĂRILE DE JOS

PORTUGALIA

FINLANDA

SUEDIA

REGATUL UNIT


ANEXA IV

INFORMAȚII PRIVIND BAZA DE DATE MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 88 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE

1.   Conținutul bazei de date

Repertoriul electronic al organismelor vizate precizează:

(a)

numele organismelor în limba/limbile oficială/e a/ale statului membru, precum și în limba engleză

(b)

codul de identificare și adresa electronică EESSI

(c)

misiunea acestora în raport cu definițiile de la articolul 1 literele (m), (q) și (r) din regulamentul de bază și de la articolul 1 literele (a) și (b) din regulamentul de punere în aplicare

(d)

competența acestora în ceea ce privește diferitele riscuri, tipuri de prestații, regimuri și acoperire geografică

(e)

la ce parte a regulamentului de bază se raportează respectivele organisme

(f)

următoarele date de contact: adresa poștală, telefonul, faxul, adresa e-mail și adresa URL corespunzătoare

(g)

orice alte informații necesare în vederea aplicării regulamentului de bază sau a regulamentului de punere în aplicare.

2.   Administrarea bazei de date

(a)

Repertoriul electronic este găzduit de EESSI la nivelul Comisiei Europene.

(b)

Statele membre sunt responsabile cu culegerea și verificarea informațiilor necesare referitoare la organisme și cu transmiterea în timp util către Comisia Europeană a oricărei adăugări sau schimbări de date care intră în competența acestora.

3.   Accesul

Informațiile utilizate în scopuri administrative și operaționale nu sunt accesibile publicului.

4.   Securitatea

Toate modificările aduse bazei de date (introduceri, actualizări, eliminări) sunt înregistrate. Înainte de accesarea repertoriului în scopul modificării datelor, utilizatorii sunt identificați și autentificați. Înaintea oricărei încercări de modificare a unei informații, autorizația utilizatorului de a efectua această operațiune este verificată. Orice operațiune neautorizată este respinsă și înregistrată.

5.   Regimul lingvistic

Regimul lingvistic general al bazei de date este limba engleză. Numele organismelor și datele lor de contact trebuie, de asemenea, introduse în limba/limbile oficială/oficiale a/ale statului membru.


ANEXA V

STABILIREA DE CĂTRE STATELE MEMBRE, PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, A SUMEI MAXIME PENTRU RAMBURSARE, PREVĂZUTĂ LA ARTICOLUL 65 ALINEATUL (6) A TREIA TEZĂ DIN REGULAMENTUL DE BAZĂ, PE BAZA CUANTUMULUI MEDIU AL AJUTOARELOR DE ȘOMAJ ACORDATE ÎN ANUL CALENDARISTIC PRECEDENT ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIILOR LOR RESPECTIVE (menționată la articolul 70 din regulamentul de punere în aplicare)

BELGIA

REPUBLICA CEHĂ

GERMANIA

AUSTRIA

SLOVACIA

FINLANDA


EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI

I.   INTRODUCERE

La 29 aprilie 2004, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) nr. 883/2004 (1) privind coordonarea sistemelor de securitate socială (denumit în continuare „regulamentul de bază”), care are rolul de a înlocui Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (2).

Articolul 89 din regulamentul de bază prevede adoptarea regulamentului privind procedura de punere în aplicare. În acest sens, la 31 ianuarie 2006, Comisia a înaintat Consiliului o propunere de regulament. Propunerea se bazează pe articolele 42 și 308 din tratat.

Hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, Parlamentul European și-a dat avizul la prima lectură la 9 iulie 2008 (3). Comitetul Economic și Social European și-a dat avizul la 26 octombrie 2006 (4).

Comisia și-a prezentat propunerea modificată la 15 octombrie 2008, în care a acceptat 159 din cele 162 de amendamente adoptate de Parlamentul European.

În conformitate cu articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE, Consiliul a adoptat poziția sa comună în unanimitate la 17 decembrie 2008.

II.   OBIECTIV

Obiectivul propunerii este acela de a finaliza procesul de modernizare a normelor aplicabile în prezent în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială prin elaborarea de proceduri de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, înlocuindu-se astfel actualul regulament de aplicare (Regulament (CEE) nr. 574/72). Aceasta urmărește, în special, să definească pentru toate părțile implicate (persoanele asigurate, angajatorii acestora, după caz, instituțiile de securitate socială și autoritățile competente din statele membre), procedurile de punere concretă în aplicare a normelor prevăzute în regulamentul de bază. Propunerea urmărește, de asemenea, îmbunătățirea actualelor proceduri, simplificându-le și clarificând drepturile și obligațiile diferitelor părți interesate. Un alt obiectiv este de a permite o cooperare consolidată între instituții, în special prin schimburi de date electronice între statele membre.

III.   ANALIZA POZIȚIEI COMUNE

1.   Observații generale:

a)   Propunerea modificată a Comisiei

Parlamentul European a adoptat 162 de amendamente la propunerea Comisiei. 160 dintre aceste amendamente au fost incluse în propunerea modificată a Comisiei integral, parțial sau au fost reformulate (amendamentele 1-25, 27-54 și 56-102). În același timp, două amendamente nu au fost considerate acceptabile de către Comisie (amendamentele 26 și 55).

b)   Poziția comună a Consiliului:

Consiliul ar putea accepta 146 dintre cele 162 de amendamente, incluse fie integral, fie parțial, în propunerea modificată a Comisiei, și anume amendamentele 2, 4, 5, 7, 8, 12-14, 17-25, 27-34, 36-47, 49-54, 56-71, 74-78, 80-88, 90-107, 109-132, 134-146, 147 (prima parte), 148 (prima parte), 149, și 152-162.

De asemenea, Consiliul a acceptat, sub rezerva reformulării, principiile care stau la baza următoarelor amendamente:

nr. 3 (noul considerent 8a): fiind pe deplin de acord cu fondul amendamentului, Consiliul a considerat că ultima teză ar trebui reformulată astfel încât să aibă un caracter mai general, în mod similar cu ultima teză din considerentul 10 din poziția comună;

nr. 6 și nr. 9, cu privire la definițiile termenilor „punct de acces” și „mesaj electronic standardizat” de la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (d): Consiliul a considerat că respectivele definiții ar trebui revizuite pe baza rezultatului lucrărilor Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți din cadrul proiectului EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information — schimburi electronice de informații privind securitatea socială) [articolul 1 alineatul (2) litera (a) din poziția comună];

nr. 10 [articolul 2 noul alineat (-1)]: Consiliul și-a exprimat opinia că acest amendament ar trebui reformulat parțial și că ar trebui introdusă o mențiune privind persoanele în vârstă alături de mențiunea privind persoanele cu handicap [articolul 1 alineatul (2) din poziția comună];

nr. 11 [articolul 2 alineatul (1)]: Consiliul consideră necesară utilizarea termenilor „fără întârziere” în loc de „termenele prevăzute de legislația privind securitatea socială din statul membru în cauză” deoarece aceste termene pot fi, în anumite cazuri, destul de lungi sau, dimpotrivă, ar putea să nu existe în legislația națională. Acesta este un aspect orizontal care este comun tuturor amendamentelor referitoare la termene [articolul 2 alineatul (2) din poziția comună];

nr. 15 [articolul 3 alineatul (2)]: Consiliul ar putea accepta doar primul paragraf al acestui amendament, deoarece consideră că dispozițiile detaliate propuse de Parlament în celelalte părți ale acestui amendament ar putea aduce atingere organizării interne a statelor membre în acest domeniu, care sunt, în orice caz, deja reglementate prin directiva 95/46/CE [articolul 3 alineatul (2) din poziția comună];

nr. 16 [articolul 3 alineatul (3)]: la fel ca în cazul amendamentului nr. 11, Consiliul optează, din nou, pentru utilizarea termenilor „fără întârziere” în detrimentul termenelor naționale, pentru aceleași motive menționate anterior [articolul 3 alineatul (3) din poziția comună]. Aceeași remarcă se aplică și cu privire la articolul 27 alineatul (5), articolul 49 alineatul (1), articolul 51 alineatul (2) din propunerea Comisiei [articolul 27 alineatul (5), articolul 49 alineatul (1) și articolul 51 alineatul (2) din poziția comună];

nr. 26 [articolul 6 alineatul (4)]: cu toate că este de acord cu fondul articolului, Consiliul a considerat că textul ar trebui clarificat suplimentar, astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (5) din poziția comună;

nr. 48 [articolul 17 alineatul (3)]: fiind de acord cu fondul amendamentului, Consiliul a considerat că textul ar trebui reformulat și ar trebui să facă referire la statul membru vizat, conform articolului 16 alineatul (3) din poziția comună;

nr. 72 [articolul 26 alineatul (2) ultimul paragraf]: Consiliul a considerat că termenul de cincisprezece zile calendaristice pentru a răspunde unei solicitări de autorizare ar fi imposibil de respectat. Acesta a considerat că termenul menționat ar trebui să fie stabilit în legislația națională [articolul 26 alineatul (2) din poziția comună];

nr. 73 [articolul 26 alineatul (3)]: Consiliul a considerat că singurul obiectiv al acestei dispoziții este de a stabili procedura pentru desemnarea instituției care acordă autorizația în cazul unei persoane care nu își are reședința în statul membru competent. Aceasta nu prevede alte situații în care autorizația ar trebui refuzată, întrucât respectivele cazuri sunt reglementate în mod explicit de regulamentul de bază [articolul 26 alineatul (3) din poziția comună];

nr. 97 și nr. 98 [articolul 43 alineatul (1) și alineatul (3) noul paragraf]: fiind de opinie că aceste amendamente sunt acceptabile, Consiliul a considerat, totuși, că titlul articolului ar trebui schimbat cu „Dispoziții suplimentare pentru calcularea prestațiilor”.

Cu toate acestea, Consiliul nu a considerat ca fiind indicat să se preia următoarele amendamente:

nr. 1 (al treilea considerent, referitor la protecția indivizilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora): Consiliul a considerat că acest amendament, care este strâns legat de amendamentul nr. 15 (a se vedea în continuare), nu este necesar întrucât acest aspect ar fi cel mai bine abordat la articolul 3 alineatul (2). Prin urmare, Consiliul și-a exprimat opinia că textul propunerii originale a Comisiei ar trebui păstrat în acest considerent [considerentul 3 din poziția comună];

nr. 35 [articolul 12 noul alineat (6a)]: Consiliul a decis să elimine această dispoziție pe baza unui raport din partea Comisiei administrative, care a considerat că nu este necesară din punct de vedere tehnic datorită absenței de eventuale incidențe negative asupra drepturilor persoanelor;

nr. 55 [articolul 19 alineatul (2)]: acest amendament prevede că în certificatul prin care se stabilește legislația aplicabilă se indică remunerația plătită de angajator. Consiliul a împărtășit opinia Comisiei potrivit căreia acest amendament depășește informațiile necesare în scopuri de securitate socială și prin urmare depășește obiectivele regulamentului [articolul 19 alineatul (2) din poziția comună];

nr. 79 [articolul 26 alineatul (6)]: În opinia Consiliului, costurile deplasării și șederii care nu pot fi separate de tratamentul persoanei asigurate ar trebui să fie asumate de instituția competentă, cu condiția ca legislația națională a instituției să dispună în acest sens și ca o autorizație să fi fost acordată. Mai mult, Consiliul nu ar putea accepta ultima parte a amendamentului privind rambursarea costurilor deplasării și șederii pentru o persoană care însoțește o persoană cu handicap. Acesta a considerat că o astfel de dispoziție ar depăși domeniul de aplicare al sistemelor de securitate socială, având drept consecință obligarea statului membru să asigure o nouă prestație în domeniul asigurării de sănătate [articolul 26 alineatul (6) din poziția comună].

Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că au fost luate în considerare nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, întrucât Consiliul a acceptat amendamentul nr. 10 [articolul 2 noul alineat (-1), a se vedea mai sus], sub rezerva unei reformulări;

nr. 164, 165, 166 și 167 (articolul 66 — termene pentru introducerea și soluționarea cererilor): Consiliul consideră necesară prelungirea termenelor propuse de Comisie pentru introducerea și soluționarea cererilor, precum și pentru soluționarea litigiilor (12 luni pentru introducerea cererii, 18 luni pentru soluționarea cererii și 36 de luni pentru soluționarea litigiilor). Prin urmare, Consiliul nu a putut accepta amendamentele 164-167, care au drept scop menținerea termenelor propuse de Comisie, atât timp cât majoritatea statelor membre au fost de părere că oricare dintre aceste termene nu ar putea fi introduse decât din perspectiva experienței și a progreselor tehnologice care ar putea să accelereze schimburile de date între instituții. În această privință, ar trebui să se rețină faptul că proiectul de regulament prevede deja plata unor aconturi și dobânzi pentru întârzierea plăților, ca stimulente pentru accelerarea procedurilor.

Cu toate acestea, având în vedere importanța acestui aspect pentru Parlamentul European, Consiliul a convenit introducerea unei clauze de revizuire specifice în cadrul articolului 86 alineatul (1) în poziția comună, prin care termenele prevăzute la articolul 67 alineatele (2), (5) și (6) din regulamentul de aplicare vor fi revizuite în baza raportului Comisiei administrative,nu mai târziu de patru ani după intrarea în vigoare a regulamentului de aplicare. Scopul acestei revizuiri va fi reducerea semnificativă a termenelor.

Comisia a acceptat poziția comună adoptată de Consiliu.

2.   Observații specifice

Cu privire la articolul 2 alineatul (4): Consiliul este de părere că textul propunerii Comisiei, pe care Parlamentul dorește să îl păstreze, ar trebui să fie mai clar și ar trebui să se menționeze doar organismul de legătură, atât timp cât acest alineat nu privește decât organismele implicate în schimbul de date și nu modalitatea în care astfel de date sunt transmise [articolul 2 alineatul (4) din poziția comună]. În același sens, cu privire la amendamentul 108, Consiliul a considerat că acest amendament ar fi acceptabil dacă s-ar introduce formularea „în calitatea sa de instituție de contact”, pentru a permite statelor membre să își organizeze sistemele de schimb de informații [articolul 47 alineatul (1) din poziția comună]. De asemenea, există cazuri în care schimbul de informații între instituții nu ar trebui să fie automat, pentru a se evita birocrația inutilă. În această privință, amendamentul 89 ar fi, de asemenea, acceptabil dacă s-ar introduce formularea „după caz” [articolul 27 alineatul (9) din poziția comună].

Consiliul a fost de părere că termenul „beneficiari” din titlul articolului 3 ar trebui înlocuit cu „persoanele în cauză” pentru a arăta mai clar faptul că dispoziția respectivă se aplică persoanelor care intră în domeniul de aplicare al regulamentului de bază și nu beneficiarilor în general. Mai mult, Consiliul a considerat că ar trebui eliminate alineatele (4)-(8) ale acestui articol. S-a considerat că alineatele (4)-(7) din propunerea Comisiei privind o confirmare de primire în cazul trimiterii transfrontaliere a documentelor, precum și efectele juridice și măsurile corective ale acestora, se suprapun cu competențele naționale. În ceea ce privește alineatul (8) referitor la deciziile trimise electronic persoanei în cauză, s-a considerat că acest aspect este mai degrabă legat de articolul 4. Prin urmare, această dispoziție a fost inclusă la alineatul (3) din articolul 4 al poziției comune.

În ceea ce privește articolul 4 alineatul (2), Consiliul a estimat că textul propunerii originale a Comisiei, pe care Parlamentul dorește să îl păstreze, nu este compatibil cu organizarea pe care o vor stabili statele membre. Consiliul consideră că dispoziția în cauză ar trebui reformulată pentru a menționa faptul că transmiterea datelor între instituții sau organisme de legătură se efectuează prin mijloace electronice, direct sau indirect, prin punctele de acces, punctele de acces fiind utilizate ca puncte de contact electronice [articolul 4 alineatul (2) din poziția comună].

Consiliul a fost de părere că termenul „dovezi justificative” ar trebui să fie utilizat în titlul articolului 5 în locul termenului „documente justificative”, precum și în textul articolului. Acest termen se referă la dovezile justificative care stau la baza emiterii unui document și care nu sunt obligatorii pentru instituțiile din alt stat membru decât dacă constituie o parte a setului de date incluse într-un document. În plus, Consiliul consideră că trimiterea în articol la decizia autorităților fiscale ar trebui eliminată, deoarece fie nu există o competență comunitară în acest sens, fie aspectul este abordat în alte instrumente comunitare (articolul 5 din poziția comună).

În ceea ce privește articolul 5 alineatul (3), deși în acord cu conținutul propunerii Comisiei pe care Parlamentul l-a menținut, Consiliul a considerat, totuși, că textul ar trebui reformulat pentru a prevedea obligația instituțiilor de a încerca să soluționeze orice litigiu timp de cel puțin o lună înainte de a avea dreptul să înainteze problema Comisiei administrative. Această clarificare a părut necesară pentru a încuraja statele membre să ajungă la acorduri bilaterale, mai degrabă decât să aducă automat litigiile în fața Comisiei administrative. De asemenea, este important ca astfel de solicitări să fie efectuate prin intermediul autorităților competente, și nu prin acela al fiecărei instituții în parte [articolul 5 alineatul (4) din poziția comună].

Consiliul a fost de părere că ar trebui să se specifice la articolul 6 alineatul (2) faptul că prestațiile sunt acordate în bani sau în natură. Titlul articolului 6 ar trebui modificat în mod corespunzător, astfel încât ar trebui utilizat termenul „acordarea” în locul termenului „plata” (articolul 6 din poziția comună).

Consiliul a fost de părere că titlul articolului 7 ar trebui să fie reformulat pentru a specifica faptul că acest articol se referă la calcularea provizorie a prestațiilor și a contribuțiilor. La al doilea alineat al articolului, termenul „sau documente” ar trebui adăugat pentru a permite includerea, de asemenea, în documente, a informațiilor necesare pentru calculul final al contribuțiilor sau al prestațiilor (articolul 7 din poziția comună).

În ceea ce privește articolul 8 alineatul (1), Consiliul ar putea să accepte menținerea propunerii Comisiei, sub rezerva corectării trimiterii la articolul 8, care ar trebui să se facă la articolul 8 alineatul (1) [articolul 8 alineatul (1) din poziția comună].

La articolul 9, ar trebui să se facă referire la „autorități și instituții”, atât timp cât acest articol nu abordează numai instituțiile (articolul 9 din poziția comună).

La articolul 10, Consiliul consideră că ar trebui adăugate cuvintele „fără a aduce atingere altor dispoziții ale regulamentului de bază”, deoarece articolele 53-55 din regulamentul de bază conțin dispoziții speciale privind suprapunerea prestațiilor cu alte prestații sau venituri care nu ar trebui să fie afectate de această dispoziție privind suprapunerea prestațiilor (articolul 10 din poziția comună).

La articolul 11, Consiliul a considerat că literele (c), (d) și (e) ar trebui eliminate datorită necesității de a reformula alineatul (1) (articolul 11 din poziția comună).

La articolul 12 alineatul (5), Consiliul a fost de părere că termenul „persoana asigurată” ar trebui înlocuit cu termenul „persoana în cauză” [pentru consecvența cu articolul 12 alineatul (1)], deoarece articolul 6 din regulamentul de bază nu se limitează la persoanele asigurate. În plus, acest termen nu este utilizat în toate capitolele regulamentului de bază (de exemplu, în capitolul referitor la pensii, unde termenul utilizat este „persoane”) [articolul 12 alineatul (5) din poziția comună].

Articolul 13 din propunere (articolul 13 din poziția comună) privește conversia perioadelor exprimate în diferite unități în scopul totalizării. Propunerea Comisiei se baza pe presupunerea că sunt necesare conversii doar în cazul perioadelor bazate pe săptămâna de 5 zile. Discuțiile din cadrul Consiliului au arătat că acest lucru nu este suficient deoarece statele membre calculează încă (cel puțin în cazul anumitor regimuri) pe baza unor săptămâni de 6 sau de 7 zile (de exemplu, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente). În acest caz, există opțiunea preluării regimului actual al articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului sau cea a elaborării unei noi dispoziții. Având în vedere faptul că actuala dispoziție privind conversia nu este clară, s-a decis elaborarea unei noi dispoziții care să abordeze toate problemele întâlnite în cadrul actualului regim.

Obiectivul a constat în stabilirea unui nou sistem pentru conversia perioadelor, care ar fi aplicat sistematic, astfel încât să se asigure faptul că nu se produce nicio pierdere a perioadelor de asigurare din cauza conversiei perioadelor.

În ceea ce privește articolul 14 alineatul (2) din propunere, care se referă la centrul de interes care determină competența statului membru relevant în cazul exercitării unei activități independente în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (b) din regulamentul de bază, Consiliul a considerat necesară adăugarea numărului de servicii prestate [în conformitate cu dispozițiile deja existente la articolul 12a alineatul (5) litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului] și eliminarea menționării statului membru în care persoana în cauză trebuie să plătească impozite, deoarece acesta consideră că aspectele legate de impozitare depășesc domeniul de aplicare al coordonării sistemelor de securitate socială [articolul 14 alineatul (8) din poziția comună].

La articolul 14 alineatul (10), Consiliul a considerat că termenul „țară terță” ar trebui utilizat în loc de „teritoriu dinafara Uniunii”, pentru a acoperi și situațiile referitoare la Spațiul Economic European și Elveția [articolul 14 alineatul (11) din poziția comună].

Articolul 17 se referă la persoanele care exercită în mod obișnuit activități în mai multe state membre. În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din propunerea Comisiei, toate statele membre ar trebui informate și legislația aplicabilă ar trebui hotărâtă de comun acord. Consiliul consideră că sunt necesare proceduri mai rapide și că decizia ar trebui luată de către instituția din statul membru de rezidență. În plus, alineatul (1) din propunerea Comisiei s-ar suprapune, de asemenea cu alineatul (2), astfel cum este prevăzut în amendamentul 47. La rândul său, acest amendament ar fi acceptabil de către Consiliu dacă Parlamentul ar accepta articolul 16 alineatul (1) din poziția comună. Amendamentul 48 este, de asemenea, acceptabil, sub rezerva unor reformulări [articolul 16 alineatul (3) din poziția comună].

Referitor la articolul 20 alineatul (2) privind furnizarea de informații de către instituția competentă cu privire la legislația aplicabilă, Consiliul a ales să utilizeze același concept ca la articolul 15, pentru a clarifica faptul că nu există obligația automată de a furniza informații, în toate cazurile, instituției competente anterior, ci că informațiile trebuie doar să fie disponibile [articolul 20 alineatul (2) din poziția comună].

La articolul 22, Consiliul a considerat că al doilea alineat ar trebui eliminat și înlocuit cu un nou considerent general (considerentul 16 din poziția comună). În mod similar, Consiliul a considerat că al treilea alineat nu este necesar, deoarece articolul 9 prevede deja posibilitatea de a se conveni alte proceduri (articolul 22 din poziția comună).

În opinia Consiliului, nu ar trebui să se facă nicio trimitere la articolul 27 în articolul 23 (articolul 23 din poziția comună).

Cu privire la articolul 24 alineatul (1), Consiliul a fost de opinie că ar trebui clarificat faptul că documentul emis de instituția competentă ar trebui eliberat la cererea persoanei asigurate sau a instituției din locul de rezidență și că acesta poate fi, de asemenea, anulat de către instituția competentă, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile necesare [(articolul 24 alineatul (1) din poziția comună)].

Consiliul a considerat că un nou alineat ar trebui adăugat la articolul 25 pentru a clarifica dispoziția propusă de Comisie la alineatul (6) paragraful al treilea [(articolul 25 alineatul (7) din poziția comună)].

Consiliul a fost de opinie că ar trebui aduse mai multe modificări textului propunerii Comisiei cu privire la articolul 27 (articolul 27 din poziția comună):

textul de la articolul 27 alineatul (5) ar trebui reformulat astfel încât să reiasă clar că instituția din locul de rezidență sau de ședere ar trebui să efectueze orice verificări de ordin administrativ sau examinări medicale necesare numai la cererea instituției competente; Ar trebui utilizat termenul „fără întârziere”;

cu privire la alineatul (8), Consiliul a considerat că textul propunerii Comisiei ar trebui clarificat, în special în ceea ce privește constatările medicale efectuate de medicul sau instituția examinatoare, precum și prin specificarea faptului că certificatul de incapacitate de muncă ar trebui să aibă aceeași valoare juridică ca și un certificat întocmit în statul membru competent;

cu privire la alineatul (9), Consiliul a fost de opinie că, în situația în care se refuză acordarea prestațiilor în numerar, nu ar trebui să fie neapărat necesar ca instituția din locul de rezidență să fie înștiințată. În consecință, ar trebui adăugată formularea „după caz”.

La articolul 28 din propunerea Comisiei, Consiliul înțelege că intenția Parlamentului, în ceea ce privește amendamentul 91 care este pe deplin acceptabil de către Consiliu, este de a limita acest articol doar la primul alineat, ca în articolul 29 din poziția comună.

Articolul 31 alineatele (1) și (3) din poziția comună se referă la dispoziții specifice privind derogări de la asigurare, care sunt necesare pentru unele state membre și au drept obiectiv protecția echilibrului între statele membre.

Prevederile convenite de Consiliu în articolele 33-42 din poziția comună (titlul III, capitolul II, Prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale și ajutoare de deces) sunt, în mare măsură, rezultate din prevederile relevante din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului (în special articolele 34 și 40), deoarece Consiliul a considerat importantă menținerea acestor dispoziții în vederea protecției lucrătorului. Articolul 33 din propunerea Comisiei (care reduce într-o oarecare măsură condițiile privind acordarea unei autorizații în cazurile accidentelor de muncă sau ale bolilor profesionale) a fost eliminat, iar conținutul său a fost încorporat în articolul 36 din regulamentul de bază. Articolele 35, 36, 37, 38, 39 și 42 din propunerea Comisiei au fost clarificate în poziția comună (articolele 35, 36, 37, 38, 39 și 42 din poziția comună).

Privind articolul 43, Consiliul a fost de opinie că titlul ar trebui clarificat astfel încât să indice că respectivul articol conține dispoziții suplimentare pentru calcularea prestațiilor (articolul 43 din poziția comună). Același lucru ar trebui să se aplice pentru articolul 47, în titlul căruia ar trebui adăugat termenul „în cauză” (articolul 47 din poziția comună).

La articolul 45 alineatul (3) din propunerea Comisiei, ar trebui corectată trimiterea la articolul 47 alineatul (1) litera (b) din regulamentul de bază, înlocuind-o cu o trimitere la articolul 47 alineatul (1) litera (a) [articolul 45 alineatul (3) din poziția comună] și articolul 45 alineatul (6) ar trebui reformulat astfel încât să reiasă clar că, dacă solicitantul neglijează în cunoștință de cauză să furnizeze informații referitoare la locul său de muncă sau la rezidența sa într-un stat membru și ulterior înaintează o cerere de pensie în statul membru respectiv, cererea în cauză ar trebui considerată o cerere nouă [articolul 45 alineatul (6) din poziția comună].

Referitor la articolul 49 alineatul (1), Consiliul a considerat că textul ar trebui reformulat astfel încât să indice clar ce instituție ar trebui să ia decizia în fiecare caz. În plus, în propunerea Comisiei termenul „imediat” ar trebui înlocuit cu „fără întârziere” [articolul 49 alineatul (1) din poziția comună].

Cu privire la articolul 50 alineatul (2), Consiliul a fost de opinie că dispoziția referitoare la plata temporară a prestațiilor sau la plățile în avans ale prestațiilor ar trebui clarificată. O plată este considerată temporară în cazul în care procesul de investigare a solicitării este în curs de desfășurare iar rezultatul acestuia ar putea afecta valoarea prestației acordate. O plată în avans este efectuată de către instituția statului membru în conformitate cu legislația căruia persoana vizată are dreptul la o pensie proporțională [articolul 50 alineatul (2) din poziția comună].

Fiind de acord, în esență, cu articolul 51 alineatul (2) din propunerea Comisiei, Consiliul a considerat că ar trebui făcute unele modificări la acesta și, în special, termenul „imediat” ar trebui înlocuit cu „fără întârziere” [articolul 51 alineatul (2) din poziția comună]. Același lucru se aplică pentru articolul 54 alineatul (1) [articolul 54 alineatul (2) din poziția comună].

La articolul 55 din propunerea Comisiei, Consiliul a considerat că formularea din al doilea alineat ar trebui clarificată. Cu privire la alineatul (5), Consiliul a considerat că ar trebui introdusă formularea „după caz” la începutul celei de a doua teze. La alineatul (6), Consiliul a fost de opinie că textul ar trebui să fie mai flexibil, prin prevederea posibilității unor acorduri între două sau mai multe state membre, care să dispună alte măsuri pentru a facilita căutarea unui loc de muncă. În plus, ar trebui adăugat că, în cazul în care fie autoritățile sau instituțiile competente, fie două sau mai multe state membre au nevoie de proceduri și/sau termene specifice, acestea pot conveni între ele asupra acestora (articolul 55 din poziția comună).

În timp ce esența articolului 56 alineatul (1) este păstrată, Consiliul a considerat că sunt necesare unele modificări pentru a se prevedea ca instituția competentă din locul de rezidență, care urmează să acorde prestațiile, să dețină un rol de conducere. Astfel, dacă șomerul hotărăște să se pună și la dispoziția serviciilor de ocupare a forței de muncă din statul membru în care și-a desfășurat ultima activitate profesională, înregistrându-se ca persoană în căutarea unui loc de muncă, acesta informează instituția competentă din statul membru de rezidență [articolul 56 alineatul (1) din poziția comună].

Consiliul a considerat necesară introducerea unui nou articol 57 în poziția comună care stabilește dispoziții pentru aplicarea articolelor 61, 62, 64 și 65 din regulamentul de bază cu privire la persoanele cărora li se aplică regimul special pentru funcționarii publici.

În ceea ce privește articolul 59 alineatul (2) din propunerea Comisiei, Consiliul a considerat că această dispoziție ar trebui să devină mai flexibilă prin înlocuirea termenului „examinează” cu „poate examina” [articolul 60 alineatul (5) din poziția comună].

În titlul titlului IV, capitolul I, ar trebui să se facă trimitere la articolul 35 în ansamblul său.

La articolul 61 alineatul (1), precum și la articolul 62 alineatul (3), Consiliul a considerat că textul ar trebui clarificat [articolul 62 alineatele (1) și (2) din poziția comună și articolul 63 alineatul (2) din poziția comună].

La articolul 64 alineatul (2) din propunerea Comisiei, Consiliul a considerat necesar să se specifice că ar trebui determinate costurile medii anuale în conformitate cu alineatul anterior [articolul 65 alineatul (2) din poziția comună].

În ceea ce privește Titlul IV, Capitolul III, deși a preluat principalele principii din propunerea Comisiei, Consiliul a introdus modificări (astfel cum este prevăzut în articolele 71-86 din poziția comună) pentru a ține cont, pe de o parte, de actualele dispoziții [în special de articolul 111 din Regulamentul (CE) nr. 574/72] și, pe de altă parte, de caracteristicile proprii domeniului de securitate socială care impun abaterea de la textul propus de Comisie, la baza căruia se află textul directivei privind fiscalitatea.

În final, cu privire la titlul V din propunerea Comisiei („Dispoziții diverse, tranzitorii și finale”), obiectivul Consiliului era acela de a facilita trecerea de la actuala legislație comunitară la cea nouă, asigurând totodată certitudine juridică [de exemplu, în ceea ce privește acordurile bilaterale încheiate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1408/71 sau în ceea ce privește pensiile care au fost acordate în temeiul actualului regulament, trecerea de la această legislație la cea nouă], luând în considerare constrângerile de ordin logistic în ceea ce privește schimburile electronice și protejând drepturile persoanelor.

Principalele modificări introduse în poziția comună referitoare la propunerea Comisiei sunt următoarele:

În ceea ce privește articolul 85 din propunerea Comisiei, Consiliul a considerat util să se adauge clarificări suplimentare la alineatele (1) și (3), referitor la calitatea informațiilor furnizate [articolul 89 alineatele (1) și (3) din poziția comună];

În ceea ce privește articolul 88 din propunerea Comisiei, Consiliul a considerat necesar să se adauge un nou alineat (3) la articolul 9 din regulamentul de bază. Obiectivul este asigurarea certitudinii juridice în ceea ce privește acordurile încheiate de către statele membre în cadrul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și 574/72 ale Consiliului;

În plus, un nou alineat (4) a fost introdus în poziția comună la articolul 87 privind starea de dependență, în vederea clarificării condițiilor pentru determinarea gradului de dependență;

În legătură cu articolul 89 din propunerea Comisiei, Consiliul a considerat că articolul 87 alineatul (8) din regulamentul de bază ar trebui modificat (documentul 14518/08 ADD 1 REV 1);

Articolul 88 alineatele (2)-(5) din poziția comună cuprinde unele specificații cu privire la anexa IV;

Cu privire la articolul 91 din propunerea Comisiei, Consiliul a ajuns la un acord unanim privind o dispoziție care prevede că regulamentul ar trebui să intre în vigoare în prima zi a lunii care urmează perioadei de șase luni de la data publicării regulamentului, dată care nu va fi, în niciun caz, mai recentă de 1 ianuarie 2010 (articolul 97 din poziția comună);

Mai mult decât atât, Consiliul a introdus un nou articol 94 în poziția comună referitor la dispozițiile tranzitorii privind pensiile, urmând modelul articolului 118 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului, având în vedere că aceste dispoziții au o relevanță deosebită pentru noile statele membre;

Consiliul a considerat necesară adăugarea unui nou articol 95 în poziția comună referitor la perioada tranzitorie pentru schimbul electronic de date, pentru a specifica faptul că perioadele tranzitorii pentru schimbul de date prin mijloace electronice nu ar trebui să depășească 24 de luni de la data punerii în aplicare a regulamentului.

Mai mult decât atât, poziția comună conține cinci anexe privind acordurile bilaterale (anexa I), regimuri speciale pentru funcționarii publici (anexa II), o listă a statelor membre care solicită rambursarea costului prestațiilor în natură pe baza unor valori fixe (anexa III), detalii referitoare la baza de date prevăzută la articolul 89 alineatul (4) din regulament (anexa IV) și lista statelor membre care determină, pe bază de reciprocitate, valoarea maximă a rambursării prevăzută la articolul 65 alineatul (6) teza a treia din regulamentul de bază (anexa V).

IV.   CONCLUZIE

Consiliul salută spiritul de cooperare predominant în cadrul Parlamentului European la prima lectură a acestui proiect de act legislativ de importanță majoră, spirit care a permis celor două instituții să reducă deja în foarte mare măsură aria potențialelor dezacorduri.

Acesta consideră că poziția sa comună este orientată, în mare măsură, în direcția preocupărilor exprimate de Parlament potrivit cărora reforma coordonării sistemelor de securitate socială ar trebui să asigure faptul că noi norme vor îmbunătăți și vor simplifica procedurile atât pentru angajatori (în special IMM-uri), pentru persoanele asigurate (atât lucrătorii salariați cât și lucrătorii care desfășoară activități independente), precum și pentru cetățenii UE în general, pe de o parte, cât și pentru instituțiile de securitate socială, pe de altă parte.

Consiliul așteaptă cu interes continuarea discuțiilor constructive cu Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord final cât mai curând cu putință, având în vedere interesul general pentru intrarea în vigoare la o dată apropiată a noilor norme privind modernizarea și simplificarea coordonării sistemelor de securitate socială.


(1)  JO L 166, 30.4.2004, versiune rectificată în JO L 200, 7.6.2004, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, JO L 149, 5.7.1971, p. 2. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 (JO L 392, 30.12.2006, p. 1).

(3)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(4)  JO C 324, 30.12.2006, p. 59.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 38/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.