ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 30

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 52
6 februarie 2009


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Banca Centrală Europeană

2009/C 030/01

Avizul Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2008 cu privire la o propunere de directivă privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică (CON/2008/84)

1

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2009/C 030/02

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

10

2009/C 030/03

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

14

2009/C 030/04

Comunicare a Comisiei privind recunoașterea oficială a faptului că un număr de acte din dreptul comunitar în domeniul agricol au devenit caduce

18

2009/C 030/05

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

23

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2009/C 030/06

Rata de schimb a monedei euro

24

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2009/C 030/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5465 — Orkla/Sapa) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

25

2009/C 030/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

26

 

2009/C 030/09

Aviz cititorilor(A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

AVIZE

Banca Centrală Europeană

6.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 decembrie 2008

cu privire la o propunere de directivă privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică

(CON/2008/84)

(2009/C 30/01)

Introducere și temei juridic

La 30 octombrie 2008, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de consultare cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (1) (denumită în continuare „directiva propusă”).

Competența BCE de a adopta avize se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) coroborat cu articolul 105 alineatul (2) prima și a patra liniuță din Tratatul de instituire a Comunității Europene, întrucât directiva propusă se referă la misiunile principale ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), și anume, definirea și aplicarea politicii monetare a Comunității (2) și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. Competența BCE se întemeiază, de asemenea, pe articolul 105 alineatul (5) din Tratat, în temeiul căruia SEBC contribuie la buna desfășurare a politicilor promovate de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

Obiectivul directivei propuse este deschiderea pieței pentru emisiunea de monedă electronică (denumită în continuare „monedă electronică”) de către instituțiile emitente de monedă electronică (denumite în continuare „IEME”), care sunt reglementate sub un regim prudențial mai lejer decât cel aplicabil instituțiilor de credit. BCE sprijină revizuirea Directivei 2000/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind inițierea, exercitarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor de bani electronici (3), deoarece aceasta recunoaște că Directiva 2000/46/CE nu este în totalitate conformă cu așteptările curente ale pieței în ceea ce privește emisiunea de monedă electronică. În același timp, BCE are motive serioase de îngrijorare în ceea ce privește propunerea de modificare a definiției juridice a IEME ca „instituții de credit” în „instituții financiare”, conform definiției din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) (4); aceasta poate avea consecințe majore pentru conducerea politicii monetare. În același sens, directiva propusă ridică unele preocupări din perspectiva supravegherii, deoarece aceasta restrânge regimul de supraveghere pentru IEME, în timp ce extinde simultan domeniul activităților acestora. Preocupările de mai sus sunt prezentate mai detaliat în cele ce urmează.

Observații specifice

1.   Natura juridică a IEME

1.1.

Pentru a evalua implicațiile directivei propuse, este importantă în primul rând înțelegerea naturii juridice a IEME. În acest sens, articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/48/CE definește IEME ca instituții de credit în sensul Directivei 2000/46/CE. Conform articolului 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2000/46/CE, o IEME este definită ca „o întreprindere sau orice altă persoană juridică, diferită de instituția de credit definită la articolul 1 punctul 1 primul paragraf litera (a) din Directiva 2000/12/CE [în prezent Directiva 2006/48/CE], care emite mijloace de plată sub forma banilor electronici” (monedei electronice). Articolul 17 alineatul (1) din directiva propusă elimină IEME din definiția instituțiilor de credit și le reclasifică drept „instituții financiare” în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Directiva 2006/48/CE. Cu toate acestea, având în vedere tipul activităților pe care IEME vor fi autorizate să le întreprindă în temeiul directivei propuse, natura juridică a IEME ar continua să fie echivalentă cu cea a instituțiilor de credit. Această concluzie se întemeiază pe analiza definiției instituției de credit de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/48/CE, conform căreia o „instituție de credit” înseamnă „o întreprindere a cărei activitate constă în primirea de depozite sau de alte fonduri rambursabile din partea publicului și acordarea unor credite în cont propriu”.

1.2.

„o întreprindere”

Termenul „întreprindere” este cel utilizat în normele privind concurența din Tratat (5). Deși acest termen nu este definit în Tratat, sensul său a fost stabilit în general în dreptul comunitar deoarece termenul include orice persoană fizică sau juridică angajată în activități comerciale (6) sau economice indiferent de statutul lor juridic sau de modul în care sunt finanțate (7). Articolul 2 alineatul (1) din directiva propusă definește o IEME ca fiind „o persoană juridică autorizată … să emită monedă electronică”. Astfel, prima parte a cerinței de a fi „o întreprindere”, conform cerinței din definiția instituției de credit, este îndeplinită. Mai mult, emiterea de monedă electronică de către o IEME și furnizarea de alte servicii de plată în general, astfel cum se stabilește la articolul 8 din directiva propusă, pot fi considerate cu certitudine atât activități comerciale, cât și economice.

1.3.

„a cărei activitate constă în primirea de depozite sau de alte fonduri rambursabile din partea publicului și acordarea unor credite în cont propriu”

Astfel cum a observat Curtea de Justiție a Comunităților Europene, „este cert că acceptarea de depozite din partea publicului și acordarea de credite reprezintă activitățile de bază ale instituțiilor de credit” (8). Se atrage atenția asupra caracterului cumulativ al celor două aspecte ale acestei activități, adică necesitatea coexistenței acestora pentru ca o instituție de credit să se încadreze în domeniul de aplicare al definiției stabilite în Directiva 2006/48/CE. Cu toate acestea, este suficient dacă o întreprindere are dreptul, conform statutului său, să desfășoare cele două tipuri de activități; nu este necesar ca aceasta să le desfășoare pe amândouă în același timp sau, în practică, poate chiar să nu le desfășoare deloc (9). Decisiv în acest sens este dacă instituția are dreptul legal de a desfășura operațiuni corespunzătoare. Aceste elemente sunt analizate în detaliu în cele ce urmează.

1.4.

„primirea de depozite sau de alte fonduri rambursabile”

1.4.1.

Articolul 8 alineatele (2) și (3) din directiva propusă interzic acceptarea de depozite de către IEME. Deoarece Directiva 2006/48/CE nu definește primirea de depozite, conceptul „depozite sau alte fonduri rambursabile” din cadrul Directivei 2006/48/CE a fost interpretat în sens larg de către Curtea de Justiție, care a observat că „termenul «alte fonduri rambursabile» … se referă nu numai la instrumentele financiare care dețin caracteristica intrinsecă a rambursabilității, ci și la acelea care, deși nu dețin această caracteristică, fac obiectul unui acord contractual de rambursare a fondurilor primite” (10). Nu contează dacă aceste fonduri sunt primite sub formă de depozite sau sub alte forme precum „emisiunea permanentă de obligațiuni și alte titluri de valoare comparabile” (11), astfel cum se precizează într-o directivă anterioară Directivei 2006/48/CE. Astfel, „toate încasările de bani pot echivala cu activități de primire de depozite (în sens larg) dacă implică rambursarea banilor primiți. Nu are importanță în această privință dacă cerința de rambursare există deja la momentul primirii fondurilor (și formează un element «esențial» al acelei operațiuni) sau dacă această obligație apare numai ca rezultat al creării unui drept contractual” (12). O interpretare corespunzătoare a primirii de depozite „va trebui să se bazeze pe chestiunea gamei de economii care trebuie protejată și de interpretarea caracteristicilor «activității de credit» în lumina riscurilor considerate semnificative din punctul de vedere al protecției rambursării depozitelor. Rezultatul este o tendință spre o interpretare largă a activității de primire de depozite și de credit” (13).

1.4.2.

Având în vedere cele de mai sus, trebuie reținut că considerentul 8 din Directiva 2000/46/CE precizează că „primirea de fonduri de la public în schimbul banilor electronici, care rezultă într-un sold creditor în cont deschis la instituția emitentă, constituie primirea unor depozite sau a altor fonduri rambursabile”. În temeiul directivei propuse, această primire de fonduri nu mai constituie un depozit sau alt fond rambursabil. Expunerea de motive nu oferă nicio explicație pentru această modificare a directivei propuse; totuși, pare să fie o încercare generală de a alinia Directiva 2000/46/CE cu Directiva 2007/64/CE (14). Astfel cum s-a observat deja în Avizul CON/2006/21 din 26 aprilie 2006 cu privire la o propunere de directivă privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (15), BCE consideră că primirea de fonduri în acest mod echivalează cu primirea de depozite. Explicația constă în faptul că fondurile pot fi păstrate pe durată nedeterminată și că emitentul poate plăti dobândă pentru fondurile primite. În special, referitor la acordarea de dobândă, Curtea de Justiție a recunoscut că „dacă instituțiile de credit care sunt filiale ale unor societăți străine vor să pătrundă pe piața unui stat membru, una dintre metodele cele mai eficace în acest scop este să concureze prin mijloace precum rata remunerației plătite pentru conturile la vedere … Restricția cu privire la desfășurarea și dezvoltarea activităților acestor filiale rezultată din interdicția privind emisiunea [o interdicție cu privire la remunerarea conturilor la vedere] este cu atât mai importantă cu cât este clar că primirea de depozite din partea publicului și acordarea de credite reprezintă activitățile de bază ale instituțiilor de credit” (16).

1.4.3.

În concluzie, când se susține că IEME vor continua să primească depozite sau alte fonduri rambursabile este decisiv faptul că fondurile virate către o IEME sunt rambursabile în conformitate cu articolul 5 din directiva propusă, conform căruia fondurile în cauză trebuie rambursate deținătorului de monedă electronică, la cerere, la valoarea nominală.

1.5.

„din partea publicului”

În ceea ce privește primirea de depozite, instituția trebuie să desfășoare activități de primire de depozite „din partea publicului”. În absența unei jurisprudențe a Curții de Justiție care să se refere în mod direct la termenul „public” utilizat în definiția instituției de credit în temeiul Directivei 2006/48/CE, câțiva juriști și-au exprimat opinia cu privire la sensul termenului „public” din definiția „instituției de credit” stabilită la articolul 1 prima liniuță din Directiva 77/780/CEE, care a fost reprodusă exact la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/48/CE. S-a recunoscut că: „La momentul adoptării Primei directive bancare obiectivul principal al supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit a fost protecția deponenților și a persoanelor cu economii … Din acest motiv, o întreprindere care își obține fondurile pe piața inter-bancară de la instituții de credit sau de la alți profesioniști de pe piață — cum ar fi, de exemplu, investitorii instituționali și societățile de asigurări — nu se califică drept instituții de credit” (17). Prin urmare, „Instituțiile care sunt active numai pe piețele inter-bancare … nu se califică drept instituții de credit în temeiul dreptului CE deoarece nu primesc fonduri din partea publicului” (18). De aici se poate vedea că conceptul de „public” cuprinde persoanele fizice și juridice care se consideră că necesită protecție conform legii, în timp ce acele entități care nu necesită astfel de protecție, precum cele care se regăsesc numai pe piețele inter-bancare, nu sunt considerate ca făcând parte din sfera termenului „public”. Prin urmare, orice persoană fizică sau juridică, alta decât o instituție de credit sau financiară va fi clasificată ca „public” în sensul definiției unei instituții de credit. Într-adevăr, în contextul IEME, deținătorii de monedă electronică sunt considerați a fi „publicul” de la care emitenții de monedă electronică primesc fonduri.

1.6.

„acordarea unor credite în cont propriu”

Conform articolului 1 alineatul (5) litera (a) din Directiva 2000/46/CE, activitățile comerciale ale IEME sunt limitate și exclud în mod specific „acordarea vreunei forme de credit”. Deoarece activitatea unei instituții de credit acoperă atât primirea de depozite, cât și acordarea de credite, se poate discuta că IEME, în prezent, nu îndeplinesc ambele criterii de primire de depozite și de acordare de credite și sunt considerate a fi instituții de credit numai datorită definiției stabilite în Directiva 2006/48/CE. Cu toate acestea, indiferent de interdicția din directiva propusă cu privire la primirea de depozite de către IEME, acestea vor continua de facto să primească astfel de depozite sau alte fonduri rambursabile. În plus, vor continua să îndeplinească celelalte criterii de acordare de credite. Mai specific, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din directiva propusă, IEME vor putea acorda credite dacă oferă anumite tipuri de servicii de plată (19). Cu toate acestea, în mod evident, IEME care doresc să acorde astfel de credite o pot face numai prin respectarea unui număr de condiții specifice (20).

1.7.

Definiția „instituției de credit” din Directiva 2006/48/CE se referă la natura activităților îndeplinite, nu la natura entității care le îndeplinește (21). În acest sens, pare clar că indiferent dacă IEME încetează să fie instituții de credit în temeiul directivei propuse și indiferent de interdicția pe care directiva o impune IEME cu privire la primirea de depozite sau alte fonduri rambursabile, acestea vor continua de facto să primească astfel de depozite. Mai specific, fondurile primite pot fi păstrate pe o perioadă nedeterminată până când deținătorul cere rambursarea lor și emitenții de monedă electronică pot plăti dobândă pentru fondurile primite. În plus, IEME vor continua să îndeplinească celelalte criterii privind activitățile instituțiilor de credit. Prin urmare, din punct de vedere juridic, s-ar părea că o IEME, astfel cum este definită în directiva propusă, ar avea caracteristici asemănătoare celor ale instituțiilor de credit, chiar mai mult decât în prezent, deoarece activitatea de primire de depozite rămâne neschimbată și în viitor va fi permisă acordarea limitată de credite. Având în vedere acest lucru, trebuie menționat că în contextul dezvoltării definiției „instituției de credit”, juriștii au stabilit că: „Trebuie să existe o abordare uniformă în acest domeniu pentru a evita denaturările concurenței care ar apărea dacă întreprinderile fundamental similare și care desfășoară aceleași activități sau cel puțin o activitate foarte similară, ar face obiectul controlului administrativ într-o țară, dar ar fi scutite în alta” (22). Din perspectiva unei bănci centrale, IEME sunt parte a sectorului emisiunii de monedă electronică și trebuie asigurate permanent condiții de egalitate cu instituțiile de credit definite în Directiva 2006/48/CE (23).

2.   Politica monetară

2.1.

În conformitate cu articolul 19.1 prima teză din Statutul SEBC, „BCE este împuternicită să impună instituțiilor de credit stabilite în statele membre obligația constituirii de rezerve minime obligatorii la BCE și la băncile centrale naționale, în conformitate cu obiectivele de politică monetară”. Având în vedere statutul lor juridic ca instituții de credit, IEME fac obiectul cerințelor Eurosistemului (24) de constituire a rezervelor minime obligatorii, prevăzute în Regulamentul BCE/2003/9 din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (25). Rezervele minime obligatorii sunt o unitate de măsură importantă pentru punerea în aplicare a politicii monetare, adică controlarea ratelor dobânzilor pe termen scurt, care pot fi impuse numai instituțiilor de credit. Prin urmare, definiția instituției de credit cuprinsă în Directiva 2006/48/CE este importantă pentru BCE și pentru băncile centrale naționale.

2.2.

Dacă IEME încetează să mai fie acoperite de definiția instituției de credit, astfel cum se sugerează la articolul 17 alineatul (1) din directiva propusă, aceasta ar putea avea consecințe considerabile din perspectiva unei bănci centrale. Deoarece moneda electronică este, de asemenea, un substitut pentru mijloacele de plată oferite de către bănci (de exemplu, sub formă de operațiuni cu cărți de debit), aceste mijloace de plată ar fi oferite de către instituții emitente de monedă electronică care nu mai sunt supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii. Trebuie evitat tratamentul neconsecvent al diferitelor mijloace de plată care, în multe privințe, sunt foarte asemănătoare.

2.3.

În plus, transferul soldurilor între conturile de monedă electronică și conturile bancare ar afecta situația lichidităților băncilor și ar putea complica punerea în aplicare a politicii monetare. Deși volumele actuale de monedă electronică sunt prea scăzute pentru a crea probleme în această privință, există un potențial de creștere rapidă a deținerilor de monedă electronică în viitor, astfel cum se prevede în evaluarea impactului care însoțește directiva propusă, ca o consecință a cerințelor de reglementare relaxate care s-ar aplica IEME ca urmare a adoptării directivei propuse. Implicațiile reclasificării IEME ca instituții financiare, conform definiției de la articolul 4 alineatul (5) din Directiva 2006/48/CE, ar fi că acestea nu ar mai fi supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii prevăzută la articolul 19.1 din Statutul SEBC. În această situație, și dacă moneda electronică înlocuiește în mare măsură numerarul, în opinia BCE, condițiile de lichiditate din sectorul bancar ar fi afectate în mod semnificativ. În consecință, punerea în aplicare a politicii monetare de către Eurosistem ar deveni mai dificilă, iar rezultatele acesteia mai incerte.

2.4.

În concluzie, aprecierile din perspectiva politicii monetare susțin hotărât că IEME trebuie să fie clasificate în continuare ca instituții de credit, contrar sugestiei din cadrul directivei propuse. În acest sens, BCE consideră că preocupările cu privire la politica monetară identificate mai sus prevalează în mod clar față de argumentul care stă la baza directivei propuse privind alinierea cadrului de reglementare aplicabil IEME cu cel aplicabil instituțiilor de plată definite la articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2007/64/CE, care nu sunt acoperite de definiția instituției de credit (26).

2.5.

BCE salută faptul că articolul 5 din directiva propusă păstrează în mare măsură cerințele de rambursabilitate cuprinse la articolul 3 din Directiva 2000/46/CE. Rambursabilitatea este o chestiune principală din punctul de vedere al unei bănci centrale. Prin urmare, IEME trebuie să fie obligate juridic să ramburseze moneda electronică pentru banii băncii centrale la valoarea nominală, la cererea deținătorului de monedă electronică. Numai prin asigurarea că deținătorul de monedă electronică poate reconverti valoarea monedei electronice în bancnote sau în monedă scripturală poate fi menținută încrederea în moneda electronică ca substitut eficace și de încredere pentru monede și bancnote. Din perspectiva politicii monetare, cerința de rambursabilitate este necesară, inter alia, pentru păstrarea funcției de unitate de cont (unit-of-account) a monedei, pentru menținerea stabilității prețurilor prin evitarea emiterii nelimitate de monedă și pentru a asigura capacitatea de control al condițiilor de lichiditate și al ratelor dobânzilor pe termen scurt stabilite de BCE.

2.6.

Rambursarea de către emitenții de monedă electronică către deținătorii de monedă electronică, astfel cum se descrie mai sus, ar trebui făcută fie prin mijloace legale de plată, fie, cu acordul deținătorului de monedă electronică respectiv, prin intermediul băncilor prin inițierea unui ordin de plată irevocabil de creditare a contului bancar al deținătorului de monedă electronică. Plățile de rambursare trebuie exprimate în aceeași monedă în care este exprimată moneda electronică emisă (27). În acest sens, BCE observă că articolul 5 alineatul (1) din directiva propusă presupune că deținătorul de monedă electronică poate cere să fie rambursat în orice moment, la „valoarea monetară a monedei electronice pe care o deține”. Dispoziția în cauză nu reflectă conținutul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2000/46/CE conform căruia deținătorul poate alege între a fi rambursat la valoarea nominală în monede și bancnote sau printr-un transfer către un cont. Pentru claritate juridică și pentru a asigura transpunerea coerentă a dispoziției în legislația națională a statelor membre, BCE sugerează modificarea în consecință a articolului 5 alineatul (1) din directiva propusă pentru a asigura că un deținător de monedă electronică este liber să aleagă metoda de rambursare preferată.

3.   Cadrul de supraveghere

3.1.

Articolul 8 (1) din directiva propusă extinde considerabil domeniul activităților în care IEME vor fi autorizate să se angajeze, în comparație cu articolul 1 alineatul (5) din Directiva 2000/46/CE conform căreia activitățile comerciale ale IEME, altele decât emisiunea de monedă electronică, sunt limitate la furnizarea serviciilor financiare și nefinanciare strâns legate, excluzând acordarea oricărei forme de credit. Directiva propusă extinde activitățile permise la: (i) furnizarea serviciilor de plată enumerate în anexa la Directiva 2007/64/CE, care includ acordarea anumitor credite; (ii) operarea sistemelor de plată; și (iii) angajarea în activități comerciale, altele decât emiterea de monedă electronică. Simultan cu liberalizarea listei activităților autorizate, regimul de supraveghere este relaxat, inter alia, prin diminuarea substanțială a cerințelor privind capitalul inițial și prin eliminarea limitărilor existente privind investițiile cuprinse la articolul 5 din Directiva 2000/46/CE. BCE înțelege că justificarea principală a acestei modificări fundamentale o reprezintă obiectivul alinierii și în cele din urmă al integrării cadrului de reglementare pentru IEME în Directiva 2007/64/CE. În consecință, regimul de supraveghere propus, aliniat cu dispozițiile aplicabile instituțiilor de plată conform Directivei 2007/64/CE, corespunde modificării propuse a definiției IEME. În acest context, următoarele aspecte trebuie luate în considerare.

3.2.

În primul rând, BCE consideră că, în afară de dreptul IEME și al instituției de credit de a emite monedă electronică, distincția dintre IEME și instituțiile de plată este neclară; aceasta face ca evaluarea riscurilor și garanțiilor aferente să fie o sarcină interesantă din perspectiva supravegherii. Mai concret, dificultăți apar nu numai datorită faptului că IEME pot deține fonduri care în practică sunt echivalente cu depozitele și alte fonduri rambursabile, dar și datorită capacității IEME de a acorda credite finanțate cu bani primiți din partea publicului. În plus, alinierea IEME cu instituțiile de plată este complicată de necesitatea de a diferenția serviciile de plată bazate pe conturi de plăți de serviciile de plată cu monedă electronică bazate pe conturi centralizate.

3.3.

În al doilea rând, modificarea definiției IEME nu ar reduce riscurile asociate activităților acestora. În schimb, evaluarea impactului care însoțește directiva propusă nu se adresează riscurilor care pot fi asociate cu o sferă mai largă de activități pe care IEME sunt autorizate să le desfășoare.

3.4.

În al treilea rând, BCE consideră că nu există încă dovada clară a presupusei disproporții dintre cerințele de protecție și riscurile efective asociate cu activitățile IEME. Pe baza considerațiilor de mai sus, există o necesitate clară pentru luare în considerare în viitor a riscurilor potențiale asociate cu noua „natură juridică” a IEME pentru a asigura o reglementare și un cadru de supraveghere adecvate ale acestora.

3.5.

În al patrulea rând, astfel cum s-a arătat mai sus, trebuie subliniat, de asemenea, că articolul 5 din Directiva 2000/46/CE cu privire la restricțiile din cadrul strategiilor de investiții nu se reflectă în directiva propusă. Natura foarte restrictivă a Directivei 2000/46/CE în ceea ce privește opțiunile pe care le lasă emitenților de monedă electronică de a avea profit ca urmare a emiterii de monedă electronică a fost relaxată prin directiva propusă. Modificarea propusă se poate dovedi pozitivă pentru creșterea în viitor a industriei. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont de riscurile semnificative privind lichiditatea și neîndeplinirea obligațiilor pe care le poate întâmpina o IEME dacă este autorizată să investească în orice fel de active. În acest sens, o soluție mai echilibrată poate fi obținută prin asigurarea unui regim mai flexibil de limitare a investițiilor decât cel actual stabilit prin Directiva 2000/46/CE. Liberalizarea totală a limitărilor actuale ale investițiilor, cuprinsă în directiva propusă, ar necesita o modificare care ar impune garanții de supraveghere suplimentare.

3.6.

În concluzie, directiva propusă ridică pragurile cerințelor de identificare și măsurilor de precauție privind clientela în conformitate cu Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (28). Cu toate acestea, aceste praguri nu corespund celor din Directiva 2007/64/CE. O mărire substanțială a pragurilor actuale ar facilita anonimitatea operațiunilor de plată și ar spori riscurile spălării banilor și finanțării terorismului asociate cu emiterea de monedă electronică, în special prin achiziționarea mai multor carduri preplătite.

4.   Statistici

În prezent, IEME fac parte din unitățile de observare statistică cu obligații de raportare ale instituțiilor financiare monetare (IFM) pentru statisticile monetare și financiare ale BCE, în conformitate cu Regulamentul BCE/2001/13 din 22 noiembrie 2001 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (29). Se constată că, chiar dacă IEME nu ar mai fi definite ca instituții de credit, acestea vor intra în definiția statistică a IFM din partea I secțiunea I paragraful 2 din anexa 1 la Regulamentul BCE/2001/13, conform căreia instituțiile financiare rezidente, altele decât instituțiile de credit sunt supuse obligației de raportare statistică în funcție, inter alia, de gradul de substituibilitate dintre instrumentele pe care le emit și depozitele plasate la instituții de credit; motivul fiind că IEME vor continua să primească fonduri echivalente depozitelor overnight de la alte entități decât IFM și să facă investiții în titluri de valoare în cont propriu.

5.   Comentarii suplimentare de natură juridică și tehnică

5.1.

Articolul 1 alineatul (3) din directiva propusă stabilește că aceasta nu se aplică serviciilor bazate pe instrumente care sunt utilizate, inter alia, în „rețele limitate”. BCE admite că considerentul 5 poate servi pentru interpretarea acestuia în sensul că instrumentele utilizate în cadrul unei rețele limitate „pot fi utilizate numai pentru achiziționarea de bunuri și servicii într-un anumit magazin, lanț de magazine sau pentru o gamă limitată de bunuri și servicii”. Cu toate acestea, dispoziția în cauză va beneficia de unele clarificări ulterioare din moment ce emiterea de monedă electronică, de exemplu într-o rețea de două mari lanțuri de magazine, poate reprezenta o scutire pentru emiterea unei cantități substanțiale de monedă electronică.

5.2.

Sub rezerva anumitor condiții, articolul 1 alineatul (4) din directiva propusă scutește operatorii de telefonie mobilă de la aplicarea directivei propuse. BCE înțelege că scutirile se aplică în cazurile în care operatorul de telefonie mobilă acționează ca intermediar fără a adăuga „valoare intrinsecă” bunurilor sau serviciilor, astfel cum se precizează în ultima teză a considerentului 5 din directiva propusă. Din motive de claritate juridică, BCE recomandă ca considerentul 5 din directiva propusă să fie mai elaborat pentru a oferi o orientare în stabilirea dacă achiziționarea, de exemplu de tonuri de apel sau de prognoze meteo, ar face obiectul scutirii.

5.3.

Definiția monedei electronice de la articolul 2 alineatul (2) din directiva propusă este redactată în mod foarte general și acoperă majoritatea tipurilor de cont; aceasta stabilește ceea ce este în general considerat drept monedă electronică, ceea ce cuprinde, de asemenea, conturile bancare și conturile de plăți, deoarece contabilitatea și stocarea fondurilor sunt în prezent realizate prin metode electronice, indiferent de tipul contului în cauză. Referirea la operațiunile de plată, astfel cum sunt definite în Directiva 2007/64/CE, adaugă un alt concept foarte general definiției, deoarece operațiunile de plată nu se limitează la metodele tradiționale de plată ci acoperă, de asemenea, transferul și retragerea de fonduri. Această definiție generală a monedei electronice ar însemna că atât conturile bancare tradiționale, cât și conturile de plăți ar putea fi considerate drept monedă electronică. Prin urmare, BCE ar recomanda specificarea că toate fondurile primite pot fi utilizate numai în scopul unic de transferare a fondurilor prin mijloace electronice de la deținătorul de monedă electronică către beneficiarii săi.

5.4.

Fără a aduce atingere opiniei BCE exprimate mai sus în ceea ce privește faptul că fondurile primite constituie de facto depozite, articolul 8 alineatul (2) din directiva propusă pare să acopere deja cuprinsul articolului 8 alineatul (3), motiv pentru care acesta din urmă poate fi eliminat.

5.5.

Articolul 11 alineatul (1) din directiva propusă reglementează adoptarea de către Comisie a măsurilor de punere în aplicare. În special, articolul 11 alineatul (1) litera (c) stabilește un temei juridic pentru aceasta în ceea ce privește „măsurile necesare pentru a ține seama de evoluția tehnologică și evoluția pieței”, pe care BCE îl consideră a fi formulat într-un mod prea larg, nelimitat ca domeniu de aplicare și care este posibil să nu îndeplinească cerințele articolului 11 alineatul (2) din directiva propusă conform cărora toate măsurile de punere în aplicare trebuie să fie „destinate să modifice elementele neesențiale” ale directivei propuse.

Propuneri de redactare

Anexa la prezentul aviz cuprinde propuneri de redactare pentru situațiile în care recomandările de mai sus ar duce la modificarea directivei propuse.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 5 decembrie 2008.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 627 final.

(2)  În acest sens, competența BCE, în conformitate cu articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), este de asemenea relevantă, întrucât directiva propusă are impact asupra colectării statisticilor pentru definirea și aplicarea politicii monetare a zonei euro.

(3)  JO L 275, 27.10.2000, p. 39.

(4)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1. A se vedea articolul 4 alineatele (1) și (5) din Directiva 2006/48/CE.

(5)  A se vedea Usher, J.A., „The Law of Money and Financial Services in the EC”, ediția a doua, Clarendon Press, Oxford, 2000, p. 116.

(6)  Decizia 86/398/CEE a Comisiei din 23 aprilie 1986 referitoare la o procedură în temeiul articolului 85 din Tratatul CEE (IV/31.149 — Polypropylene) (JO L 230, 18.8.1986, p. 1).

(7)  Cauza C-41/90 Höfner și Elser/Macroton [1991] Rec. 1-1979; Cauza T-319/99 Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN)/Comisia Comunităților Europene [2003] Rec. II-357.

(8)  Paragraful 16 din Cauza C-442/02, Caixa-Bank France/Ministére de l'Économie, des Finances et de l'Industrie [2004] Rec. I-8961.

(9)  A se vedea Clarotti, P., „The Harmonization of Legislation relating to Credit Institutions”, Common Market Law Review, Vol. 19, nr. 2, Kluwer Law International, 1982, p. 249 și Verheugd, P., „Definition of credit institution”, Banking and EC Law Commentary, M. van Empel și R. Smits eds, Kluwer Law International, Deventer, 1992, p. 17.

(10)  A se vedea paragraful 17 din Cauza C-366/97, Massimo Romanelli [1999] Rec. I-855.

(11)  Considerentul 5 din Prima directivă 77/780/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1977 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (JO L 322, 17.12.1977, p. 30).

(12)  A se vedea Alexander Bornemann, „Abridged Opinion on the Concept of the Credit Institution in the Directives of the European Community Relating to Bank Regulation and Supervision”, p. 11. Disponibil în format PDF la adresa:

http://www.money-advice.net/media.php?id=234

(13)  Ibid.

(14)  Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul piaței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE și de anulare a Directivei 97/5/CE (JO L 319, 5.12.2007, p. 1).

(15)  JO C 109, 9.5.2006, p. 10.

(16)  A se vedea paragrafele 14 și 16 din Cauza C-442/02, Caixa-Bank France/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.

(17)  Verheugd, P., „Definition of credit institution”, Banking and EC Law Commentary, M. van Empel și R. Smits eds, Kluwer Law International, Deventer, 1992, p. 23.

(18)  Dassesse, M., Isaacs, S., and Penn, J., EC Banking Law, ediția a doua, Lloyd's of London Press, 1994, p. 19.

(19)  Serviciile de plată pe care le pot întreprinde IEME sunt cele menționate la punctele 4, 5 și 7 din anexa la Directiva 2007/64/CE: (i) executarea operațiunilor de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată când se execută debitări directe, operațiuni de plată printr-un card de plată și transferuri credit; (ii) emiterea și/sau achiziționarea de instrumente de plată; și (iii) plăți prin intermediul telefonului mobil dacă operatorul de telefonie mobilă acționează ca un intermediar pentru vânzarea bunurilor și serviciilor.

(20)  Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din directiva propusă se referă la articolul 16 alineatele (3) și (5) din Directiva 2007/64/CE în sensul că (a) creditul are caracter accesoriu și este acordat exclusiv în legătură cu executarea unei operațiuni de plată; (b) creditul este rambursat în termen de până la 12 luni; (c) creditul poate să nu fie acordat din fondurile primite sau deținute în scopul executării unei operațiuni de plată; (d) fondurile proprii ale IEME vor fi în orice moment corespunzătoare și satisfăcătoare pentru autoritățile de supraveghere în raport cu valoarea totală a creditului acordat; și (e) nu aduce atingere altor dispoziții relevante din dreptul comunitar și din dreptul intern cu privire la condițiile de acordare a creditelor către consumatori.

(21)  A se vedea Usher, J.A., „The Law of Money and Financial Services in the EC”, ediția a doua, Clarendon Press, Oxford, 2000, p. 116.

(22)  A se vedea Clarotti, P., „The Harmonization of Legislation relating to Credit Institutions”, Common Market Law Review, Vol. 19, nr. 2, Kluwer Law International, 1982, p. 248.

(23)  Această poziție este conformă cu avizul cuprins în „Raportul privind moneda electronică” publicat de către BCE în august 1998, în care s-a susținut că Directiva bancară aplicabilă la acea dată trebuie modificată pentru a se asigura că IEME se vor încadra la definiția instituțiilor de credit. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul BCE la adresa: www.ecb.europa.eu

(24)  Eurosistemul este compus din BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre care au adoptat euro.

(25)  JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

(26)  A se vedea alineatul 5.1 din Avizul CON/2006/21 al BCE, în care BCE exprimă o preferință pentru instituțiile de credit care sunt acoperite de definiția instituției de credit afirmând că „dacă instituțiile de plată sunt autorizate să dețină fonduri care atât din punct de vedere economic, cât și juridic se califică drept depozite, deși din punct de vedere conceptual nu sunt caracterizate ca atare în directiva propusă, nivelul riscului va fi egal cu acela al instituțiilor de credit sau al instituțiilor emitente de monedă electronică. Prin urmare, nivelul garanțiilor ar trebui să fie același cu cel aplicabil instituțiilor de credit și/sau instituțiilor emitente de monedă electronică. Urmează ca serviciile de plată să fie, de preferință, restrânse la instituțiile de credit sau instituțiile emitente de monedă electronică. Aceasta ar asigura suficientă protecție pentru fondurile clienților și o activitate financiară stabilă și este, prin urmare, abordarea preferată de BCE”.

(27)  Pentru informații suplimentare a se vedea „Raportul privind moneda electronică” și Avizul CON/1998/56 al BCE din 19 ianuarie 1999 la cererea Consiliului Uniunii Europene în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene și cu articolul 4 litera (a) din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene cu privire la: 1. o propunere a Comisiei pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inițierea, exercitarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, și 2. o propunere a Comisiei pentru o Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 77/780/CEE de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit.

(28)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

(29)  JO L 333, 17.12.2001, p. 1.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Consiliu

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Articolul 2 alineatul (2) din directiva propusă

2.   „monedă electronică” înseamnă o valoare monetară care reprezintă o creanță asupra emitentului și care este stocată electronic și emisă în schimbul primirii de fonduri, în scopul efectuării unor operațiuni de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (5) din Directiva 2007/64/CE, și care este acceptată și de alte persoane fizice sau juridice decât emitentul;

2.   „monedă electronică” înseamnă o valoare monetară care reprezintă o creanță asupra emitentului și care este stocată electronic și emisă în schimbul primirii de fonduri, în scopul unic efectuării unor opera ț iuni de plată, astfel cum sunt definite în articolul 4 alineatul (5) din Directiva 2007/64/CE al transferării de fonduri prin mijloace electronice de la deț inătorul de monedă electronică către beneficiarii săi, și care este acceptată și de alte persoane fizice sau juridice decât emitentul;

Justificare — A se vedea paragraful 5.3 din aviz

Modificarea 2

Articolul 5 alineatul (1) din directiva propusă

1.   Statele membre se asigură că, la cererea deținătorului, emitenții de monedă electronică rambursează, în orice moment și la valoarea nominală, valoarea monetară a monedei electronice pe care o dețin.

1.   Statele membre se asigură că, la cererea deținătorului, emitenții de monedă electronică rambursează, în orice moment și la valoarea nominală, în monede ș i bancnote sau printr-un transfer către un cont valoarea monetară moneda electronică pe care o dețin.

Justificare — A se vedea paragraful 2.6 din aviz

Modificarea 3

Articolul 8 alineatul (3) din directiva propusă

3.   Instituțiile emitente de monedă electronică nu desfășoară activități de acceptare de depozite sau alte fonduri rambursabile în sensul articolului 5 din Directiva 2006/48/CE.

[Eliminare]

Justificare — A se vedea paragraful 5.4 din aviz

Modificarea 4

Articolul 17 din directiva propusă

Articolul 17

Modificarea Directivei 2006/48/CE

1.   Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul (1) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

”instituție de credit „înseamnă o întreprindere a cărei activitate constă în primirea de depozite sau de alte fonduri rambursabile din partea publicului și acordarea de credite în cont propriu;”

(b)

Punctul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)

”instituție financiară „înseamnă o întreprindere, alta decât o instituție de credit, a cărei activitate principală constă în dobândirea de participații sau în desfășurarea uneia sau mai multor activități menționate la punctele 2-12 și 15 din anexa I”.

2.   La anexa I se adaugă punctul (15) cu următorul text:

„15.

Emiterea de monedă electronică”.

[Eliminare]

Justificare — A se vedea secțiunile 1, 2 și 4 din aviz


(1)  Pasajele tăiate în cuprinsul textului arată că BCE propune eliminarea textului. Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată că BCE propune inserarea unui text nou.


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

6.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/10


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 30/02)

Data adoptării deciziei

10.12.2008

Ajutor nr.

NN 60/05

Stat membru

Spania

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por los incendios e inundaciones de 2004

Temei juridic

Real Decreto Ley no 6/2004 y Ley no 2/2005, por las que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana

Tipul măsurii

Sistem de ajutoare

Obiectiv

Acordarea de compensații agricultorilor care au suferit daune în producție din cauza incendiilor și inundațiilor din 2004

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

Bugetul total este de 2 500 000 EUR

Intensitate

80 % din pierderi

Durată

Plată unică

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino

Calle Alfonso XIII, no 62, 2a planta

E-28071 Madrid

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

8.12.2008

Ajutor nr.

N 675/07

Stat membru

Republica Cehă

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ekologické zemědělství a biopotraviny

Temei juridic

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství,

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Tipul măsurii

Sistem de ajutoare

Obiectiv

Promovarea produselor ecologice

Forma ajutorului

Serviciu subvenționat

Buget

Total: 48 milioane CZK (aproximativ 1,92 milioane EUR)

Anual: 8 milioane CZK (aproximativ 320 000 EUR)

Intensitate

Până la 100 %

Durată

De la data aprobării de către Comisie până la 31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Ministerstvo zemědělství České republiky

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

11.12.2008

Ajutor nr.

NN 5/08

Stat membru

Regatul Unit

Regiune

Scotland

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Shetland Animal Health Scheme 2003-2007

Temei juridic

Local Government in Scotland Act 2003; Zetland Council (ZCC) Act 1974

Tipul măsurii

Eradicarea bolilor animalelor

Obiectiv

Eradicarea bolilor animalelor

Forma ajutorului

Servicii subvenționate

Buget

Buget total: 167 025,93 GBP (aproximativ 200 000 EUR)

Intensitate

100 %

Durată

26.11.2003-30.9.2007

Sectoare economice

Sectorul agricol

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Shetland Islands Council

6 North Ness Business Park

Lerwick ZE1 0LZ

United Kingdom

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

8.12.2008

Ajutor nr.

NN 16/08 (ex N 518/07)

Stat membru

Spania

Regiune

Castilla y León

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayuda a «Primayor Elaborados, S.L.U.»

Temei juridic

«Informe favorable de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre la formalización de una pignoración de depósito por “Ade Financiación, S.A.” a favor de la sociedad “Primayor Elaborados, S.L.U.” para llevar a la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León la concesión de la ayuda»

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Ajutor pentru salvarea unei întreprinderi aflate în dificultate

Forma ajutorului

Garanție

Buget

2 324 000 EUR

Intensitate

Durată

Șase luni

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Ade Financiación, S.A.

Junta de Castilla y León

Calle San Lorenzo no 24

E-47001 Valladolid

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

17.12.2008

Ajutor nr.

N 587/08

Stat membru

Lituania

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti

Temei juridic

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; 2005, Nr. 105-3874; 2007, Nr. 105-4306; 2008, Nr. 53-1976);

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 45-1705; 2008, Nr. 39-1441; 2008, Nr. 88-3553);

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 45-1704; 2008, Nr. 41-1525; 2008, Nr. 88-3552)

Tipul măsurii

Ajutor pentru investiții în producția agricolă primară

Obiectiv

Dezvoltare sectorială

Forma ajutorului

Subvenționarea dobânzii

Buget

Total: 54 000 000 LTL

Intensitate

Până la 40 %

Durată

Până la 31.12.2013

Sectoare economice

Sectorul agricol

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


6.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/14


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(2009/C 30/03)

Data adoptării deciziei

10.12.2008

Ajutor nr.

N 135/08

Stat membru

Germania

Regiune

Titlu

Promotion Fund Law (Absatzfondsgesetz)

Temei juridic

Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfondsgesetz)

Verordnung über die Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz

Tipul măsurii

Sistem de ajutoare

Obiectiv

Promovare și publicitate

Forma ajutorului

Subvenție

Buget

610 milioane EUR

Intensitate

Până la 100 %

Durată

2008-2013

Sectoare economice

Sectorul agricol

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Absatzförderungsfonds der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft

Schertberger Straße 14

D-53177 Bonn

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

10.12.2008

Ajutor nr.

N 379/08

Stat membru

Italia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Regime dei contratti di filiera e di distretto (Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera in attuazione della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, articolo 66, commi 1 e 2)

Temei juridic

Decreto n. 2850 del 21 aprile 2008 di attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 — Supplemento Ordinario n. 240 ed in particolare gli articoli 60 e 61, relativi al «Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo» e al «Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree», e il comma 1 dell'articolo 66, relativo al sostegno della filiera agroalimentare

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni

Decreto 3 febbraio 2004 di modifica del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20 marzo 2006, recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2006, n. 86

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 452 del 3 luglio 2007, recante modifica al decreto 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2007, n. 170

Circolare 2 dicembre 2003 attuativa del Decreto 1o agosto 2003 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2004, n. 5

Decreto 22 novembre 2007 del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo

Tipul măsurii

Sistem de ajutoare

Obiectiv

Ajutoare pentru investiții (în exploatațiile agricole, transferul clădirilor agricole, în legătură cu protecția mediului și ameliorarea condițiilor de mediu, pentru prelucrarea și comercializarea produselor agricole), ajutoare pentru producția și comercializarea de produse agricole de calitate, furnizarea de asistență tehnică în sectorul agricol (servicii de consultanță, formare, organizarea de forumuri, competiții, expoziții și târguri și participarea la acestea), ajutoare pentru publicitatea în favoarea produselor agricole, ajutoare pentru cercetare și dezvoltare

Forma ajutorului

Subvenție directă și credit preferențial

Buget

Buget total: 800 milioane EUR

Intensitate

Variabilă (între 20 % și 100 %, în funcție de tipul măsurii de ajutor)

Durată

De la data aprobării de către Comisie până la 31.12.2013

Sectoare economice

Agricultură și industrie agroalimentară

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

17.12.2008

Ajutor nr.

N 517/08

Stat membru

Letonia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai

Temei juridic

Ministru kabineta 2007. gada 29. maija noteikumi Nr. 365 “Kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un ierobežošanas kārtība”

“Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai” projekts

Tipul măsurii

Sistem de ajutoare

Obiectiv

Prevenirea bolilor plantelor și acordarea de despăgubiri pentru acestea

Forma ajutorului

Subvenții directe și servicii subvenționate

Buget

4 750 000 LVL (aproximativ 6 800 000 EUR)

Intensitate

Până la 100 %

Durată

Până la 30.12.2013

Sectoare economice

Sectorul agricol

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

17.12.2008

Ajutor nr.

N 526/08

Stat membru

Țările de Jos

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Aanpassing van de heffing waaruit onderzoek en ontwikkeling in de pluimveesector en de preventie van ziekten van pluimvee worden gefinancierd voor 2009

Temei juridic

Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Concept Verordening van het Productschap Puimvee en Eieren betreffende algemene bepalingen voor heffingen 2009, Concept Verordening van het Productschap Puimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen legsector 2009, Ontwerpverordening van het Productschap Puimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen pluimveevlees sector 2009 en de ontwerpverordening van het Productschap Pluimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen legsector (2009-I)

Tipul măsurii

Taxă parafiscală

Obiectiv

Măsura vizează o ajustare a taxei parafiscale pentru cercetare și dezvoltare în domeniul prevenirii și eradicării bolilor păsărilor de curte

Forma ajutorului

Taxă parafiscală, ajutor pentru cercetare și dezvoltare

Buget

4,56 milioane EUR pe an, 32 milioane EUR pentru perioada 2007-2013

Intensitate

100 %

Durată

2009-2013

Sectoare economice

Sectorul agricol; sectorul păsărilor de curte și al ouălor

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Louis Braillelaan 80

Postbus 460

2700 AL Zoetermeer

Nederland

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

4.12.2008

Ajutor nr.

N 544/08

Stat membru

Letonia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Atbalsts, lai kompensētu zaudējumus, kas radās augļu dārzos bakteriālās iedegas rezultātā

Temei juridic

Augu aizsardzības likums;

2004. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 218 “Augu karantīnas noteikumi”;

“Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi” projekts

Tipul măsurii

Eradicarea bolilor plantelor

Obiectiv

Bolile plantelor și infestările parazitare

Forma ajutorului

Subvenție directă și servicii subvenționate

Buget

Buget total: 1 750 000 LVL (aproximativ 2 490 040 EUR)

Intensitate

Până la 100 %

Durată

Până la 30.12.2013

Sectoare economice

Sectorul agricol

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


6.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/18


Comunicare a Comisiei privind recunoașterea oficială a faptului că un număr de acte din dreptul comunitar în domeniul agricol au devenit caduce

(2009/C 30/04)

Lista actelor care trebuie retrase din acquis-ul activ

(Cereale)

 

Regulamentul (CE) nr. 752/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 118, 23.4.2004, p. 21.

 

Regulamentul (CE) nr. 1194/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 228, 29.6.2004, p. 14.

 

Regulamentul (CE) nr. 1274/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 241, 13.7.2004, p. 5.

 

Regulamentul (CE) nr. 1364/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 253, 29.7.2004, p. 16.

 

Regulamentul (CE) nr. 1757/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 313, 12.10.2004, p. 10.

 

Regulamentul (CE) nr. 115/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 24, 27.1.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1058/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 174, 7.7.2005, p. 12.

 

Regulamentul (CE) nr. 1059/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 174, 7.7.2005, p. 15.

 

Regulamentul (CE) nr. 1060/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 174, 7.7.2005, p. 18.

 

Regulamentul (CE) nr. 1061/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 174, 7.7.2005, p. 24.

 

Regulamentul (CE) nr. 1062/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 174, 7.7.2005, p. 30.

 

Regulamentul (CE) nr. 1063/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 174, 7.7.2005, p. 36.

 

Regulamentul (CE) nr. 1064/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 174, 7.7.2005, p. 42.

 

Regulamentul (CE) nr. 1065/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 174, 7.7.2005, p. 48.

 

Regulamentul (CE) nr. 1066/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 174, 7.7.2005, p. 54.

 

Regulamentul (CE) nr. 1164/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 188, 20.7.2005, p. 4.

 

Regulamentul (CE) nr. 1165/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 188, 20.7.2005, p. 7.

 

Regulamentul (CE) nr. 1166/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 188, 20.7.2005, p. 10.

 

Regulamentul (CE) nr. 1374/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 219, 24.8.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1375/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 219, 24.8.2005, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1376/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 219, 24.8.2005, p. 15.

 

Regulamentul (CE) nr. 1377/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 219, 24.8.2005, p. 21.

 

Regulamentul (CE) nr. 1381/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 220, 25.8.2005, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1382/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 220, 25.8.2005, p. 15.

 

Regulamentul (CE) nr. 1383/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 220, 25.8.2005, p. 21.

 

Regulamentul (CE) nr. 1384/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 220, 25.8.2005, p. 27.

 

Regulamentul (CE) nr. 1438/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 228, 3.9.2005, p. 5.

 

Regulamentul (CE) nr. 1516/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 244, 20.9.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1572/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 253, 29.9.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1573/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 253, 29.9.2005, p. 6.

 

Regulamentul (CE) nr. 1621/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 259, 5.10.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1622/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 259, 5.10.2005, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1695/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 272, 18.10.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1696/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 272, 18.10.2005, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1809/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 291, 5.11.2005, p. 4.

 

Regulamentul (CE) nr. 1845/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 296, 12.11.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1862/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 299, 16.11.2005, p. 35.

 

Regulamentul (CE) nr. 1909/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 305, 24.11.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1975/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 317, 3.12.2005, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 25/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 6, 11.1.2006, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 26/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 6, 11.1.2006, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 27/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 6, 11.1.2006, p. 15.

 

Regulamentul (CE) nr. 28/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 6, 11.1.2006, p. 21.

 

Regulamentul (CE) nr. 80/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 14, 19.1.2006, p. 5.

 

Regulamentul (CE) nr. 256/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 46, 16.2.2006, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 257/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 46, 16.2.2006, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 362/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 61, 2.3.2006, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 807/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 147, 1.6.2006, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 835/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 152, 7.6.2006, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 836/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 152, 7.6.2006, p. 6.

 

Regulamentul (CE) nr. 935/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 172, 24.6.2006, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 936/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 172, 24.6.2006, p. 6.

 

Regulamentul (CE) nr. 990/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 179, 1.7.2006, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1200/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 218, 9.8.2006, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1414/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 267, 27.9.2006, p. 16.

 

Regulamentul (CE) nr. 1415/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 267, 27.9.2006, p. 19.

 

Regulamentul (CE) nr. 1421/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 269, 28.9.2006, p. 6.

 

Regulamentul (CE) nr. 1482/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 276, 7.10.2006, p. 51.

 

Regulamentul (CE) nr. 1483/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 276, 7.10.2006, p. 58.

(Carne de porc)

 

Regulamentul (CE) nr. 1012/2001 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 140, 24.5.2001, p. 37.

 

Decizia 2004/832/CE a Comisiei

Jurnalul Oficial L 359, 4.12.2004, p. 62.

 

Regulamentul (CE) nr. 1900/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 328, 30.10.2004, p. 69.

 

Decizia 2005/362/CE a Comisiei

Jurnalul Oficial L 118, 5.5.2005, p. 37.

(Ouă, păsări de curte)

 

Regulamentul (CE) nr. 2334/98 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 291, 30.10.1998, p. 15.

 

Regulamentul (CE) nr. 293/1999 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 36, 10.2.1999, p. 12.

 

Regulamentul (CE) nr. 872/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 125, 21.5.2003, p. 5.

 

Regulamentul (CE) nr. 1081/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 204, 9.6.2004, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1249/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 237, 8.7.2004, p. 12.

 

Regulamentul (CE) nr. 1499/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 275, 25.8.2004, p. 10.

 

Regulamentul (CE) nr. 2102/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 365, 10.12.2004, p. 10.

 

Regulamentul (CE) nr. 106/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 20, 22.1.2005, p. 14.

(Lapte)

 

Regulamentul (CE) nr. 671/95 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 70, 30.3.1995, p. 2.

 

Regulamentul (CE) nr. 100/1999 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 11, 16.1.1999, p. 12.

 

Regulamentul (CE) nr. 417/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 64, 7.3.2003, p. 11.

 

Regulamentul (CE) nr. 1447/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 206, 15.8.2003, p. 7.

 

Regulamentul (CE) nr. 1471/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 211, 21.8.2003, p. 5.

 

Regulamentul (CE) nr. 1904/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 280, 30.10.2003, p. 20.

 

Regulamentul (CE) nr. 2332/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 346, 31.12.2003, p. 12.

 

Regulamentul (CE) nr. 664/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 104, 8.4.2004, p. 106.

 

Regulamentul (CE) nr. 815/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 153, 30.4.2004, p. 17.

 

Regulamentul (CE) nr. 1233/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 234, 3.7.2004, p. 7.

 

Regulamentul (CE) nr. 1519/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 244, 20.9.2005, p. 13.

 

Regulamentul (CE) nr. 1962/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 315, 1.12.2005, p. 13.

 

Regulamentul (CE) nr. 796/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 142, 30.5.2006, p. 4.

 

Regulamentul (CE) nr. 1285/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 235, 30.8.2006, p. 8.

 

Regulamentul (CE) nr. 1452/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 271, 30.9.2006, p. 40.

(Orez)

 

Regulamentul (CE) nr. 443/98 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 56, 26.2.1998, p. 10.

 

Regulamentul (CE) nr. 784/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 115, 9.5.2003, p. 14.

 

Regulamentul (CE) nr. 1365/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 253, 29.7.2004, p. 19.

 

Regulamentul (CE) nr. 87/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 15, 20.1.2006, p. 26.

 

Regulamentul (CE) nr. 88/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 15, 20.1.2006, p. 28.

 

Regulamentul (CE) nr. 313/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 52, 23.2.2006, p. 12.

 

Regulamentul (CE) nr. 314/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 52, 23.2.2006, p. 14.

(Vin)

 

Decizia 89/228/CEE a Comisiei

Jurnalul Oficial L 94, 7.4.1989, p. 38.

 

Regulamentul (CEE) nr. 1014/90 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 105, 25.4.1990, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1518/1999 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 177, 13.7.1999, p. 7.

 

Regulamentul (CE) nr. 2728/2000 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 316, 15.12.2000, p. 14.

 

Regulamentul (CE) nr. 442/2001 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 63, 3.3.2001, p. 52.

 

Regulamentul (CE) nr. 786/2001 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 115, 25.4.2001, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1203/2001 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 163, 20.6.2001, p. 11.

 

Regulamentul (CE) nr. 1232/2001 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 168, 23.6.2001, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1367/2002 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 198, 27.7.2002, p. 30.

 

Regulamentul (CE) nr. 81/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 12, 17.1.2004, p. 40.

 

Regulamentul (CE) nr. 709/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 111, 17.4.2004, p. 21.

 

Regulamentul (CE) nr. 819/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 153, 30.4.2004, p. 91.

 

Regulamentul (CE) nr. 1895/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 328, 30.10.2004, p. 60.

 

Regulamentul (CE) nr. 1990/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 344, 20.11.2004, p. 8.

 

Regulamentul (CE) nr. 2119/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 367, 14.12.2004, p. 8.

 

Decizia 2005/716/CE a Comisiei

Jurnalul Oficial L 271, 15.10.2005, p. 45.

 

Regulamentul (CE) nr. 360/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 57, 3.3.2005, p. 15.

 

Regulamentul (CE) nr. 680/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 110, 30.4.2005, p. 18.

 

Regulamentul (CE) nr. 748/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 126, 19.5.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 761/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 127, 20.5.2005, p. 6.

 

Regulamentul (CE) nr. 762/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 127, 20.5.2005, p. 8.

 

Regulamentul (CE) nr. 1530/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 246, 22.9.2005, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1643/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 263, 8.10.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1758/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 285, 28.10.2005, p. 8.

 

Regulamentul (CE) nr. 117/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 21, 25.1.2006, p. 5.

 

Regulamentul (CE) nr. 593/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 104, 13.4.2006, p. 15.

 

Regulamentul (CE) nr. 944/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 173, 27.6.2006, p. 10.

 

Regulamentul (CE) nr. 1517/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 282, 13.10.2006, p. 13.

(Zahăr)

 

Regulamentul (CE) nr. 1489/1999 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 172, 8.7.1999, p. 27.

 

Regulamentul (CE) nr. 1531/2000 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 175, 14.7.2000, p. 69.

 

Regulamentul (CE) nr. 1708/2000 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 195, 1.8.2000, p. 34.

 

Regulamentul (CE) nr. 1430/2001 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 192, 14.7.2001, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1667/2001 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 223, 18.8.2001, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1158/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 162, 1.7.2003, p. 24.

 

Regulamentul (CE) nr. 443/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 72, 11.3.2004, p. 52.

 

Regulamentul (CE) nr. 737/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 116, 22.4.2004, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 919/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 163, 30.4.2004, p. 90.

 

Regulamentul (CE) nr. 1213/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 232, 1.7.2004, p. 17.

 

Regulamentul (CE) nr. 1327/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 246, 20.7.2004, p. 23.

 

Regulamentul (CE) nr. 221/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 39, 11.2.2005, p. 15.

 

Regulamentul (CE) nr. 1306/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 208, 11.8.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1307/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 208, 11.8.2005, p. 6.

 

Regulamentul (CE) nr. 1308/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 208, 11.8.2005, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1648/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 266, 11.10.2005, p. 17.

 

Regulamentul (CE) nr. 1649/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 266, 11.10.2005, p. 20.

 

Regulamentul (CE) nr. 1650/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 266, 11.10.2005, p. 23.

 

Regulamentul (CE) nr. 1651/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 266, 11.10.2005, p. 26.

 

Regulamentul (CE) nr. 1652/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 266, 11.10.2005, p. 29.

 

Regulamentul (CE) nr. 22/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 5, 10.1.2006, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 863/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 160, 14.6.2006, p. 14.

(Carne de vită și mânzat)

 

Regulamentul (CE) nr. 2730/1999 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 328, 22.12.1999, p. 37.

 

Regulamentul (CE) nr. 980/2000 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 113, 12.5.2000, p. 27.

 

Regulamentul (CE) nr. 1174/2000 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 131, 1.6.2000, p. 30.

 

Regulamentul (CE) nr. 1596/2000 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 182, 21.7.2000, p. 12.

 

Regulamentul (CE) nr. 1713/2000 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 196, 2.8.2000, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 977/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 141, 7.6.2003, p. 5.

 

Regulamentul (CE) nr. 2234/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 339, 24.12.2003, p. 27.

 

Regulamentul (CE) nr. 2340/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 346, 31.12.2003, p. 31.

 

Regulamentul (CE) nr. 276/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 47, 18.2.2004, p. 16.

 

Regulamentul (CE) nr. 1201/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 230, 30.6.2004, p. 12.

 

Regulamentul (CE) nr. 1202/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 230, 30.6.2004, p. 19.

 

Regulamentul (CE) nr. 1204/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 230, 30.6.2004, p. 32.

 

Regulamentul (CE) nr. 715/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 121, 13.5.2005, p. 48.

 

Regulamentul (CE) nr. 992/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 168, 30.6.2005, p. 16.

(Tutun)

 

Regulamentul (CE) nr. 1373/1999 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 162, 26.6.1999, p. 47.

 

Regulamentul (CE) nr. 1045/2000 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 118, 19.5.2000, p. 18.

 

Regulamentul (CE) nr. 640/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 93, 10.4.2003, p. 18.

 

Regulamentul (CE) nr. 888/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 127, 23.5.2003, p. 19.

 

Regulamentul (CE) nr. 1245/2003 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 174, 12.7.2003, p. 3.

 

Decizia 2004/148/CE a Comisiei

Jurnalul Oficial L 49, 19.2.2004, p. 47.

 

Decizia 2004/543/CE a Comisiei

Jurnalul Oficial L 240, 10.7.2004, p. 14.

 

Regulamentul (CE) nr. 479/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 78, 16.3.2004, p. 6.

 

Regulamentul (CE) nr. 1084/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 207, 10.6.2004, p. 6.

 

Regulamentul (CE) nr. 1418/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 258, 5.8.2004, p. 10.

 

Decizia 2005/129/CE a Comisiei

Jurnalul Oficial L 43, 15.2.2005, p. 28.

 

Regulamentul (CE) nr. 299/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 51, 24.2.2005, p. 11.

 

Regulamentul (CE) nr. 760/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 127, 20.5.2005, p. 4.

(Fructe și legume)

 

Regulamentul (CEE) nr. 2264/69 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 287, 15.11.1969, p. 3.

 

Regulamentul (CEE) nr. 2159/89 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 207, 19.7.1989, p. 19.

 

Decizia 91/229/CEE a Comisiei

Jurnalul Oficial L 100, 20.4.1991, p. 35.

 

Regulamentul (CE) nr. 2382/95 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 244, 12.10.1995, p. 40.

 

Regulamentul (CE) nr. 1599/97 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 216, 8.8.1997, p. 63.

 

Regulamentul (CE) nr. 1647/98 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 210, 28.7.1998, p. 59.

 

Regulamentul (CE) nr. 2717/98 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 342, 17.12.1998, p. 10.

 

Regulamentul (CE) nr. 921/1999 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 114, 1.5.1999, p. 46.

 

Regulamentul (CE) nr. 1122/1999 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 135, 29.5.1999, p. 33.

 

Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 268, 9.10.2001, p. 8.

 

Regulamentul (CE) nr. 2387/2001 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 323, 7.12.2001, p. 10.

 

Regulamentul (CE) nr. 851/2002 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 135, 23.5.2002, p. 14.

 

Regulamentul (CE) nr. 902/2002 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 142, 31.5.2002, p. 20.

 

Regulamentul (CE) nr. 2379/2002 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 358, 31.12.2002, p. 108.

 

Regulamentul (CE) nr. 686/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 106, 15.4.2004, p. 10.

 

Regulamentul (CE) nr. 877/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 162, 30.4.2004, p. 54.

 

Regulamentul (CE) nr. 1074/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 198, 5.6.2004, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1077/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 203, 8.6.2004, p. 7.

 

Regulamentul (CE) nr. 1205/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 230, 30.6.2004, p. 39.

 

Regulamentul (CE) nr. 1431/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 264, 11.8.2004, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 1743/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 311, 8.10.2004, p. 19.

 

Regulamentul (CE) nr. 1894/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 328, 30.10.2004, p. 57.

 

Regulamentul (CE) nr. 2165/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 371, 18.12.2004, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 218/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 39, 11.2.2005, p. 5.

 

Regulamentul (CE) nr. 1034/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 171, 2.7.2005, p. 11.

 

Regulamentul (CE) nr. 1197/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 194, 26.7.2005, p. 11.

 

Regulamentul (CE) nr. 1317/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 210, 12.8.2005, p. 8.

 

Regulamentul (CE) nr. 1319/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 210, 12.8.2005, p. 13.

 

Regulamentul (CE) nr. 1981/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 318, 6.12.2005, p. 4.

 

Regulamentul (CE) nr. 1982/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 318, 6.12.2005, p. 8.

 

Regulamentul (CE) nr. 210/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 36, 8.2.2006, p. 34.

 

Regulamentul (CE) nr. 1449/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 271, 30.9.2006, p. 33.

(Produse prelucrate din fructe și legume)

 

Regulamentul (CEE) nr. 2077/85 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 196, 26.7.1985, p. 28.

 

Decizia 89/198/CEE a Comisiei

Jurnalul Oficial L 73, 17.3.1989, p. 54.

 

Regulamentul (CEE) nr. 2053/89 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 195, 11.7.1989, p. 11.

 

Regulamentul (CEE) nr. 2054/89 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 195, 11.7.1989, p. 14.

 

Regulamentul (CEE) nr. 2252/92 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 219, 4.8.1992, p. 19.

 

Regulamentul (CEE) nr. 558/93 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 58, 11.3.1993, p. 50.

 

Regulamentul (CE) nr. 1905/94 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 194, 29.7.1994, p. 21.

 

Regulamentul (CE) nr. 1429/95 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 141, 24.6.1995, p. 28.

 

Regulamentul (CE) nr. 1591/95 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 150, 1.7.1995, p. 91.

 

Regulamentul (CE) nr. 2315/95 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 233, 30.9.1995, p. 70.

 

Regulamentul (CE) nr. 2382/95 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 244, 12.10.1995, p. 40.

 

Decizia 97/795/CE a Comisiei

Jurnalul Oficial L 323, 26.11.1997, p. 37.

 

Regulamentul (CE) nr. 956/97 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 139, 30.5.1997, p. 10.

 

Regulamentul (CE) nr. 1622/1999 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 192, 24.7.1999, p. 33.

 

Regulamentul (CE) nr. 2279/1999 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 279, 29.10.1999, p. 26.

 

Regulamentul (CE) nr. 961/2002 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 148, 6.6.2002, p. 18.

 

Regulamentul (CE) nr. 416/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 68, 6.3.2004, p. 12.

 

Regulamentul (CE) nr. 634/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 100, 6.4.2004, p. 19.

 

Regulamentul (CE) nr. 1074/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 198, 5.6.2004, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 220/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 39, 11.2.2005, p. 11.

 

Regulamentul (CE) nr. 1035/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 171, 2.7.2005, p. 15.

 

Regulamentul (CE) nr. 1101/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 183, 14.7.2005, p. 64.

 

Regulamentul (CE) nr. 1321/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 210, 12.8.2005, p. 21.

 

Regulamentul (CE) nr. 1439/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 228, 3.9.2005, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1471/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 234, 10.9.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 392/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 65, 7.3.2006, p. 14.

 

Regulamentul (CE) nr. 939/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 172, 24.6.2006, p. 13.

 

Regulamentul (CE) nr. 1178/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 212, 2.8.2006, p. 6.

 

Regulamentul (CE) nr. 1205/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 219, 10.8.2006, p. 7.

 

Regulamentul (CE) nr. 1207/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 219, 10.8.2006, p. 9.

 

Regulamentul (CE) nr. 1235/2006 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 225, 17.8.2006, p. 22.

(Altele)

 

Regulamentul (CEE) nr. 2676/91 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 253, 10.9.1991, p. 14.

 

Regulamentul (CE) nr. 2154/96 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 289, 12.11.1996, p. 2.

 

Regulamentul (CE) nr. 180/2001 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 27, 30.1.2001, p. 15.

 

Regulamentul (CE) nr. 1248/2004 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 237, 8.7.2004, p. 11.

 

Regulamentul (CE) nr. 1819/2005 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 293, 9.11.2005, p. 3.

 

Regulamentul (CE) nr. 3393/93 al Comisiei

Jurnalul Oficial L 306, 11.12.1993, p. 32.


6.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/23


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 30/05)

Data adoptării deciziei

17.12.2008

Ajutor nr.

N 387/08

Statul membru

Franța

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Système d'aides au transport

Temeiul juridic

Projet de délibération du Conseil d'Administration de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie)

Tipul măsurii

Sistem de ajutoare

Obiectivul

Protecția mediului

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

30 milioane EUR (buget global)

Intensitate

50 %

Durata

1.1.2009-31.12.2014

Sectoare economice

Toate

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)

20, avenue du Grésillé

BP 90 406

F-49004 Angers cedex 01

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comisie

6.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/24


Rata de schimb a monedei euro (1)

5 februarie 2009

(2009/C 30/06)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2829

JPY

yen japonez

115,04

DKK

coroana daneză

7,4511

GBP

lira sterlină

0,878

SEK

coroana suedeză

10,6265

CHF

franc elvețian

1,4919

ISK

coroana islandeză

 

NOK

coroana norvegiană

8,779

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

28,248

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

294,99

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7032

PLN

zlot polonez

4,6485

RON

leu românesc nou

4,279

TRY

lira turcească

2,1032

AUD

dolar australian

1,9772

CAD

dolar canadian

1,5807

HKD

dolar Hong Kong

9,9472

NZD

dolar neozeelandez

2,5033

SGD

dolar Singapore

1,9325

KRW

won sud-coreean

1 770,63

ZAR

rand sud-african

12,7571

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,7708

HRK

kuna croată

7,3952

IDR

rupia indoneziană

14 962,46

MYR

ringgit Malaiezia

4,6372

PHP

peso Filipine

60,72

RUB

rubla rusească

46,601

THB

baht thailandez

44,845

BRL

real brazilian

2,9559

MXN

peso mexican

18,5251

INR

rupie indiană

62,426


(1)  

Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

6.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/25


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5465 — Orkla/Sapa)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 30/07)

1.

La data de 30 ianuarie 2009, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Orkla ASA („Orkla”, Norvegia) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Sapa AB („Sapa”, Suedia), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Orkla: activă în sectoarele produselor de consum de marcă, soluției de aluminiu, energiei regenerabile, materialelor specializate, investițiilor financiare,

pentru Sapa: activă în afaceri de producere și furnizare de aliaje ușoare pe bază de aluminiu.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi transmise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5465 — Orkla/Sapa, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


6.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/26


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/C 30/08)

1.

La data de 29 ianuarie 2009, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Alcoa Inc. („Alcoa”, SUA) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Elkem Aluminium ANS („Elkem Aluminium” Norvegia), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Alcoa: industria aluminiului, inclusiv producția, vânzarea și comercializarea de aluminiu primar,

în cazul întreprinderii Elkem Aluminium: producția, vânzarea și comercializarea de aluminiu primar.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


6.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 30/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.