ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 314

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
9 decembrie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Banca Centrală Europeană

2008/C 314/01

Avizul Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2008 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce privește plafonul de garantare și termenul de plată a compensațiilor (CON/2008/70)

1

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia
Eurojust

2008/C 314/02

Informații privind un Acord practic privind modalități de cooperare între Eurojust și OLAF

3

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 314/03

Rata de schimb a monedei euro

8

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2008/C 314/04

Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutorului regional național pentru investiții ( 1 )

9

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisie

2008/C 314/05

Cerere de propuneri conform programului de lucru Capacități din cel de-al Șaptelea Program-cadru al CE pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație

11

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisie

2008/C 314/06

Proiect de clasare a plângerii 2007/2001

12

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2008/C 314/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5358 — Arizona/Abieta) ( 1 )

14

 

2008/C 314/08

Aviz cititorilor(A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

AVIZE

Banca Centrală Europeană

9.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 314/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 noiembrie 2008

la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce privește plafonul de garantare și termenul de plată a compensațiilor

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Introducere și temei juridic

La 24 octombrie 2008, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de consultare cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce privește plafonul de garantare și termenul de plată a compensațiilor (1) (denumită în continuare „directiva propusă”).

Competența BCE de a adopta un aviz cu privire la directiva propusă se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații cu caracter general

1.1.

BCE constată că recenta criză a pieței financiare a confirmat faptul că sistemele de garantare a depozitelor sunt esențiale pentru menținerea încrederii deponenților și, în consecință, pentru menținerea stabilității financiare. BCE sprijină obiectivul subiacent al sporirii încrederii deponenților și înțelege că datorită caracterului urgent al situației directiva propusă se axează pe creșterea plafonului de garantare din cadrul sistemelor naționale de garantare a depozitelor (denumite în continuare „sisteme naționale”) în conformitate cu concluziile Consiliului Ecofin de la 7 octombrie 2008 (2), pe reducerea termenului de plată a compensațiilor și pe suspendarea opțiunii actuale pentru coasigurare.

1.2.

În același timp, BCE susține intenția Comisiei de a continua activitatea privind convergența sistemelor naționale, în special în ceea ce privește armonizarea mecanismelor de finanțare ale acestora și de a transmite un raport în această privință către Parlamentul European și către Consiliu până la 31 decembrie 2009 (3). Având în vedere importanța aranjamentelor privind finanțarea sistemelor naționale pentru eficacitatea mecanismului de siguranță financiară și pentru menținerea stabilității financiare, BCE dorește să contribuie la eforturile viitoare ale Comisiei în acest domeniu și încurajează finalizarea la timp a raportului Comisiei. În acest context, BCE subliniază că aranjamentele privind finanțarea sistemelor naționale trebuie să respecte, printre altele, interdicția privind finanțarea monetară stabilită în Tratat și, în special interdicția ca băncile centrale naționale să acorde credite pe descoperit de cont sau orice alt tip de facilitate de creditare în sensul articolului 101 din Tratat (4), astfel cum s-a avut în vedere, mai specific, în avizele anterioare ale BCE cu privire la proiectele legislative naționale (5) și în Rapoartele de convergență ale BCE (6).

2.   Observații specifice

2.1.   Plafonul de garantare

BCE consideră binevenită creșterea valorii minime a depozitelor garantate la 50 000 EUR până la sfârșitul anului 2008 și majorarea ulterioară la 100 000 EUR (7), astfel cum se menționează în concluziile Consiliului de la 7 octombrie 2008 (8). În același timp, BCE subliniază că orice creștere a plafonului de garantare peste nivelul celei de-a doua valori menționate mai sus trebuie precedată de o coordonare strânsă la nivelul Uniunii Europene deoarece existența unor diferențe substanțiale între măsurile naționale poate avea un efect negativ și poate crea distorsiuni pe piața unică.

2.2.   Reducerea termenului de plată a compensațiilor

BCE consideră binevenită intenția de reducere semnificativă a termenului de plată a compensațiilor pentru depozitele garantate și de a spori astfel încrederea deponenților (9). În acest context, BCE dorește să sublinieze că analize recente la nivel internațional au evidențiat faptul că plata promptă a compensațiilor pentru creanțele deponenților este de o importanță capitală pentru protecția eficientă a depozitelor. În același timp, trebuie adoptată o abordare pragmatică pentru introducerea reducerii necesare a termenului de plată a compensațiilor, menținând astfel credibilitatea sistemelor de garantare a depozitelor. Acest lucru implică stabilirea unor procese operaționale eficiente de verificare a creanțelor și de plată a deponenților, precum și asigurarea că există fonduri suficiente. În special, procedurile trebuie aplicate astfel încât dacă o bancă care operează la nivel transfrontalier intră în faliment, deponenții primesc plata compensațiilor la fel de eficient ca și când banca respectivă ar opera într-un singur stat membru. Mai mult, BCE sugerează că planul Comisiei de a evalua dacă este posibilă armonizarea viitoare a aranjamentelor privind finanțarea utilizate de către sistemele naționale ar trebui însoțit de o examinare a eficacității procedurilor de plată a compensațiilor. În concluzie, în afară de reducerea termenului de plată a compensațiilor, BCE sugerează că încrederea publicului în sistemele de garantare a depozitelor poate fi sporită prin îmbunătățirea conștientizării deponenților cu privire la termenii și condițiile privind protecția depozitului, printre altele prin dezvăluirea în mod corespunzător a termenilor și condițiilor de către instituțiile de credit.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 18 noiembrie 2008.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 661 final.

(2)  A se vedea comunicatul de presă al celei de-a 2894-a reuniuni a Consiliului (13784/08), disponibilă pe site-ul Consiliului la adresa www.consilium.europa.eu, menționat în secțiunea 1 paragraful 6 al expunerii de motive a directivei propuse.

(3)  Articolul 12 din Directiva 94/19/CE, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 alineatul (6) din directiva propusă; cf. considerentele 1 și 7 din directiva propusă.

(4)  Interpretat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de stabilire a definițiilor necesare aplicării interdicțiilor prevăzute la articolul 104 și articolul 104b alineatul (1) din Tratat (JO L 332, 31.12.1993, p. 1).

(5)  A se vedea punctele 11-14 din Avizul CON/2001/32 al BCE din 11 octombrie 2001 la solicitarea Ministerului de Finanțe portughez cu privire la un proiect de decret-lege pentru modificarea cadrului juridic aplicabil instituțiilor de credit și instituțiilor financiare; punctele 11-13 din Avizul CON/2005/50 al BCE din 1 decembrie 2005 la solicitarea Národná banka Slovenska cu privire la un proiect de lege de modificare a Legii nr. 118/1996 Coll. cu privire la protecția depozitelor bancare și la modificarea anumitor legi, astfel cum a fost modificată ultima dată; punctele 2.1-2.3 din Avizul CON/2007/26 al BCE din 27 august 2007 la solicitarea Ministerului de Finanțe polonez cu privire la un proiect de lege de modificare a Legii privind fondul de garantare bancar și punctele 2.2-2.8 din Avizul CON/2008/5 al BCE din 17 ianuarie 2008 la solicitarea Ministerului de Finanțe polonez cu privire la un proiect de lege de modificare a Legii privind fondul de garantare bancar.

(6)  A se vedea, de exemplu, Raportul de convergență al BCE din decembrie 2006, p. 30.

(7)  Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 94/19/CE, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 alineatul (3) litera (a) din directiva propusă și completat prin articolul 2 alineatul (1) primul și al doilea paragraf din directiva propusă, prin care se prevede aplicarea retroactivă a plafonului de garantare majorat de la 15 octombrie 2008; cf. considerentul 3 din directiva propusă și secțiunea 5.3 din expunerea de motive la directiva propusă.

(8)  Consiliul a convenit ca „toate statele membre să acorde pentru o perioadă inițială de cel puțin un an o garanție a depozitelor persoanelor fizice în valoare de cel puțin 50 000 EUR, luând act de faptul că numeroase state membre au decis să crească valoarea minimă garantată la 100 000 EUR”.

(9)  Articolul 1 alineatul (3) din Directiva 94/19/CE, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 alineatul (1) din directiva propusă și prin articolul 10 alineatele (1) și (2) din Directiva 94/19/CE, astfel cum a fost modificată prin articolul 1 alineatul (5) din directiva propusă; cf. considerentul 5 din directiva propusă și secțiunea 5.1 din expunerea de motive a directivei propuse.


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisia Eurojust

9.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 314/3


Informații privind un „Acord practic privind modalități de cooperare între Eurojust și OLAF”

(2008/C 314/02)

La 24 septembrie 2008, Eurojust, organismul de cooperare judiciară al Uniunii Europene, și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) au semnat un acord practic privind coordonarea și cooperarea ulterioară în domeniul luptei împotriva fraudei financiare, corupției sau oricărei alte infracțiuni care poate afecta interesele financiare ale Comunității Europene. Acordul practic reglementează modalitățile de cooperare strânsă și consolidată și prevede dispoziții privind schimbul de date generale și personale. Acordul a fost aprobat de Consiliu la 25 iulie 2008.


ANEXĂ

Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF

EUROJUST AND OLAF,

Hereinafter referred to as „the Parties”,

Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom) No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests;

Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;

After consulting the European Data Protection Supervisor;

Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and maintain close co-operation with OLAF;

Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of information;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;

Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;

Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:

CHAPTER 1

DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION

Point 1

Definitions

For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:

1.

„Eurojust Decision” means the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (1);

2.

„Rules of Procedure of Eurojust” means the Rules of Procedure of Eurojust (2);

3.

„Eurojust” means the unit set up by the Eurojust Decision;

4.

„OLAF” means the European Anti-Fraud Office established by the Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC) No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (5);

5.

„President of the College” means the President as elected by the College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;

6.

„Director of OLAF” means the Director, as referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom) No 1074/1999;

7.

„College” means the College of Eurojust, as referred to in Article 10 of the Eurojust Decision;

8.

„Eurojust National Member” means the national member seconded to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of the Eurojust Decision;

9.

„Assistant” means a person who may assist each Eurojust National Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision, unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

10.

„Administrative Director” means the Administrative Director as referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;

11.

„Eurojust Staff” means the staff referred to in Article 30 of the Eurojust Decision;

12.

„Competent OLAF Unit” means the unit within OLAF, whose tasks comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;

13.

„OLAF Staff” means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF);

14.

„Data Protection Provisions” means, within Eurojust, the applicable data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (7);

15.

„Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person: an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;

16.

„Processing” of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

17.

„Case Summary” means general information on a case dealt with either by Eurojust or OLAF and describing the main features of elements of the case, but without containing any Personal Data;

18.

„Joint Investigation Team” means a Joint Investigation Team, as referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (8) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint Investigation Teams (9).

Point 2

Purpose of the Practical Agreement on arrangements of cooperation

1.

The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a close co-operation between the Parties. The co-operation will take place with due regard to transparency, complementarity of tasks and coordination of efforts.

2.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend the legal framework governing Eurojust or OLAF.

CHAPTER 2

CO-OPERATION

Point 3

Regular contacts and co-operation

1.

The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust National Members and/or their Assistants and for OLAF of the Competent OLAF Unit.

2.

The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of an agenda agreed on beforehand.

3.

The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5 and provide general feedback on the progress made and the activities performed in cases exchanged between the Parties with a view to reinforcing, if necessary, the co-operation.

4.

Moreover, the meetings and further contacts between the teams are intended

(a)

to reinforce common strategies on cases and to resolve practical problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

(b)

to consult on matters of common interest in order to allow the Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their activities;

(c)

to support the development of priorities and strategies which are complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of both Parties and the overall objective of enhancing the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests within their respective competences;

(d)

to identify individual or joint activities, if any, that need to be taken thereafter with a view to a more efficient and better use of the resources of the Parties;

(e)

to help in coordinating the Parties' support and assistance of the national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.

5.

If necessary to improve co-operation, the teams may invite other Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and OLAF Staff to take part in a meeting.

6.

The designation of teams does not have any effect on direct contacts of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the Eurojust National Members concerned and vice versa.

Point 4

General rules on operational co-operation

1.

The Parties may collaborate in accordance with their respective competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the exchange of operational information in accordance with Point 6, the participation in operational meetings in accordance with Point 8 and the provision of such mutual assistance and advice as may be useful to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.

2.

Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities' financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.

3.

Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication will take place directly between the person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case and his/her/their contact details.

4.

The Parties will inform each other of any action taken, responses received or other relevant developments or encountered difficulties in cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

Point 5

Exchange of Case Summaries

1.

With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under their respective competences where:

in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests,

in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community.

Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the transmission of a Case Summary constitutes a request to the other Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.

2.

As soon as the requested Party has decided that a specific case, for which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:

in respect of Eurojust, the College and/or the National Member(s) concerned,

in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for the case

will inform the other Party of this decision without undue delay.

Information will also be provided when the requested Party decides that a case is not appropriate for co-operation.

3.

Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries beforehand.

Point 6

Exchange of case-related information

1.

When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any necessary information, including personal data, in order to achieve the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place within the limits of their respective competences and as far as allowed under their respective legal framework and this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for which the information is requested. In the case of a spontaneous transfer of information, the Party providing information will notify the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3.

Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

directly to the College, when the case falls within the competence of the College, or

directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the case falls within the competence of one or more of the Eurojust National Members.

4.

The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case may transmit personal data to OLAF.

5.

Information not containing Personal Data can be exchanged between the Parties also via other channels, in particular via the teams.

Point 7

Exchange of strategic information

Within the limits of their respective competences, the Parties will exchange strategic information necessary for the accomplishment of the missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:

trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal activities affecting the European Communities' financial interests,

operational structures of the organisations implicated in these activities, as well as the links existing between these organisations operating inside or outside the European Union,

strategies, modus operandi, techniques and the financing of these organisations.

Point 8

Operational and strategic meetings

1.

When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the President of the College.

2.

OLAF may also participate in strategic meetings, organised by Eurojust, dealing with the protection of the European Communities' financial interests, at the invitation of the President of the College and with the approval of the Eurojust National Members concerned.

3.

OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request provided that the competent national authorities concerned do not oppose such participation.

4.

Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.

Point 9

Joint Investigation Teams

1.

If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team set up by the Member States related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and propose to the Member States to consider inviting the other Party to participate in the Joint Investigation Team.

2.

The Parties may assist the Member States in the setting up of the Joint Investigation Team.

3.

Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to the national authorities of the Member States the setting up of Joint Investigation Teams when the information they possess shows the usefulness of doing so.

Point 10

Co-operation in the field of professional training, seminars and workshops

The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars and workshops:

by informing each other of relevant activities which they organise and which may be of common interest, and, when appropriate, by inviting each other to these activities,

by organising joint activities in this field.

CHAPTER 3

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Point 11

General principles

1.

The transmission of Personal Data between the Parties and their Processing will take place in accordance with:

in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust,

in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

2.

When transmitting the information, the Party may notify the other Party of any restriction on the use of the provided information. This includes possible access restrictions, restrictions on transmission to the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage, when the need for such restrictions becomes apparent after the transfer.

3.

As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties may further process information obtained from the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

Point 12

Documentation

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of Personal Data communicated to the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

Point 13

Data security

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal Data can have access to such data.

Point 14

Rights of data subjects

The transmitting Party will be consulted by the other Party before it takes a final decision on the request by an individual to have access to, and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection Provisions of the Party to which the request is addressed.

Point 15

Correction and deletion of information

1.

Each Party will immediately inform the other Party in all cases where information which has been transmitted to or received from that Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform the other Party in cases where it emerges that the information should not have been transmitted.

2.

When the transmitting Party informs the receiving Party that it has corrected or deleted information previously transmitted, or that the information should not have been transmitted, the receiving Party will correct or delete the information accordingly.

3.

When a Party has reason to assume that information received from the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform the other Party. This Party will verify the data and inform the other Party of the outcome of such verification.

4.

In cases where Personal Data received from a Party and transmitted onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the onward transmitting Party will inform that third party thereof.

Point 16

Time limits for the storage of Personal Data

Personal Data will be stored in accordance with the respective laws applicable to the Parties.

CHAPTER 4

FINAL PROVISIONS

Point 17

Evaluation of co-operation

1.

During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will evaluate periodically the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

2.

The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at least once a year to oversee the evaluation process conducted by the teams.

3.

The Parties will provide information on their collaboration in their respective annual reports.

Point 18

Amendments

1.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that these amendments are approved in accordance with the procedures established for obtaining approval for this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at the request of either of them.

Point 19

Relation to other instruments

This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated 14 April 2003.

Point 20

Entry into force

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into force on the first day after its signature.

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English language.

For Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA

President

For OLAF

Franz-Hermann BRÜNER

Director


(1)  OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)  OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.

(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.

(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

(6)  OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.

(7)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.

(9)  OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comisie

9.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 314/8


Rata de schimb a monedei euro (1)

8 decembrie 2008

(2008/C 314/03)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2854

JPY

yen japonez

120,10

DKK

coroana daneză

7,4497

GBP

lira sterlină

0,86510

SEK

coroana suedeză

10,4150

CHF

franc elvețian

1,5590

ISK

coroana islandeză

290,00

NOK

coroana norvegiană

9,1270

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,712

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

264,45

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7093

PLN

zlot polonez

3,8875

RON

leu românesc nou

3,8795

SKK

coroana slovacă

30,195

TRY

lira turcească

2,0341

AUD

dolar australian

1,9377

CAD

dolar canadian

1,6067

HKD

dolar Hong Kong

9,9633

NZD

dolar neozeelandez

2,3690

SGD

dolar Singapore

1,9400

KRW

won sud-coreean

1 865,53

ZAR

rand sud-african

13,1246

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,8436

HRK

kuna croată

7,1948

IDR

rupia indoneziană

14 974,91

MYR

ringgit Malaiezia

4,6756

PHP

peso Filipine

62,470

RUB

rubla rusească

36,0075

THB

baht thailandez

45,702

BRL

real brazilian

3,1580

MXN

peso mexican

17,3209


(1)  

Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

9.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 314/9


Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutorului regional național pentru investiții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 314/04)

Ajutor nr.

XR 16/08

Stat membru

Polonia

Regiune

Lubuskie

Titlul sistemului de ajutor sau denumirea beneficiarului de ajutor suplimentar ad hoc

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Temei legal

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Buget anual

1 milion PLN

Valoarea maximă a ajutorului

50 %

În conformitate cu articolul 4 din regulament

Data punerii în aplicare

9.6.2007

Durată

31.12.2013

Sectoare economice

Toate sectoarele eligibile pentru ajutor regional pentru investiții

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Adresa de internet a publicării sistemului de ajutor

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Alte informații


Ajutor nr.

XR 41/08

Stat membru

Belgia

Regiune

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Titlul sistemului de ajutor sau denumirea beneficiarului de ajutor suplimentar ad hoc

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Temei legal

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Buget anual

18,7 milioane EUR

Valoarea maximă a ajutorului

15 %

În conformitate cu articolul 4 din regulament

Data punerii în aplicare

8.2.2008

Durată

31.12.2013

Sectoare economice

Toate sectoarele eligibile pentru ajutor regional pentru investiții

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Adresa de internet a publicării sistemului de ajutor

http://wallex.wallonie.be

Alte informații


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisie

9.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 314/11


Cerere de propuneri conform programului de lucru „Capacități” din cel de-al Șaptelea Program-cadru al CE pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație

(2008/C 314/05)

Prin prezenta comunicare se lansează o cerere de propuneri conform programului de lucru „Capacități” din cel de-al Șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație (2007-2013).

Se solicită propuneri pentru următoarea cerere.

Programul specific „Capacități”:

Partea

:

Infrastructuri de cercetare

Codul cererii

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Această cerere de propuneri se referă la programul de lucru adoptat prin Decizia C(2008) 4566 ale Comisiei din 26 august 2008.

Informațiile privind bugetul, termenul limită și procedurile aferente cererii, programul de lucru, precum și instrucțiunile pentru candidați referitoare la modalitățile de prezentare a propunerilor sunt disponibile pe site-ul CORDIS la adresa: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisie

9.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 314/12


Proiect de clasare a plângerii 2007/2001

(2008/C 314/06)

Comisia Europeană a primit numeroase plângeri privind o taxă discriminatorie percepută în România cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul pe teritoriul său. În acest sens, Secretariatul General al Comisiei Europene a înregistrat un număr mare de plângeri și scrisori. Plângerile înregistrate cu numărul de referință 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151 și alte scrisori din partea cetățenilor interesați din UE au fost tratate în cadrul dosarului principal cu numărul de referință 2007/2001.

Departamentul responsabil din cadrul Comisiei a încheiat investigarea cazului sus-menționat. Pentru a informa corespunzător atât autorii plângerilor cât și toate celelalte persoane interesate, Comisia a decis să publice prezenta comunicare prin care își exprimă intenția de a clasa acest dosar.

Deși este clar că nu există o armonizare a taxelor privind autovehiculele la nivel comunitar și, prin urmare, statele membre pot impune astfel de taxe și decide în legătură cu nivelul și metodele de aplicare ale acestora, o astfel de marjă de discreție este restricționată de dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene (CE), în special de articolul 90, care exclude orice impozitare discriminatorie a produselor provenind din alte state membre.

Dispozițiile din legislația românească privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor nu păreau să fie conforme cu articolul 90 din Tratatul CE. Prin urmare, la 23 martie 2007, Comisia a inițiat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar prin trimiterea unei scrisori de somație (IP/07/372) României. Comisia a făcut trimitere la jurisprudența Curții Europene de Justiție care s-a pronunțat în mod constant în sensul că, atunci când o taxă este prelevată o singură dată asupra autovehiculelor noi și asupra celor rulate, nivelul taxei aplicate unui autovehicul second-hand provenind dintr-un alt stat membru nu trebuie să depășească în niciun caz taxa reziduală inclusă în valoarea de piață a unui autoturism rulat similar, înmatriculat deja în statul membru respectiv ca fiind nou. În acest sens, statele membre trebuie să țină seama de deprecierea autovehiculelor rulate importate.

România a confirmat primirea scrisorii de somare și a elaborat linii generale pe baza cărora au fost redactate amendamentele necesare, împreună cu o formulă de calcul privind nivelul taxei de înmatriculare a autovehiculelor și valorile care trebuie aplicate în acest scop, inclusiv o grilă fixă de depreciere. Cu toate acestea, modificările necesare nu au fost adoptate în timp util.

La 28 noiembrie 2007, Comisia a adresat României un aviz motivat, cerându-i să se conformeze legislației Comunitare, astfel cum a fost interpretată de către Curtea de Justiție (IP/07/1799). Acest aviz a fost urmat de mai multe reuniuni și discuții tehnice cu privire la versiuni ale unui proiect de lege și care au avut drept rezultat adoptarea, la 21 aprilie 2008, a Ordonanței de urgență nr. 50/2008 (publicată în Monitorul Oficial la 25 aprilie 2008), care modifică legislația contestată. Guvernul României a aprobat și normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 50/2008 prin integrarea titlului V. Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat în aplicarea grilei fixe de depreciere îmbunătățite din anexa 4 a Ordonanței de urgență. Acest lucru garantează că la calcularea valorii taxei de înmatriculare care trebuie plătite se ia în considerare deprecierea reală a autovehiculelor rulate.

Mai mult, legislația română menționată anterior a eliminat un coeficient de corelare discriminatoriu, a stabilit o definiție corespunzătoare a termenului „autovehicul nou” și, de asemenea, a acordat contribuabililor dreptul de a beneficia de o expertiză individuală a autovehiculelor lor pentru a se stabili deprecierea reală a acestora. În cele din urmă, legislația adoptată a făcut publice criteriile pe baza cărora se stabilește deprecierea autovehiculelor rulate.

În temeiul acestor informații, departamentul responsabil din cadrul Comisiei consideră că autoritățile române au luat măsurile necesare pentru a asigura respectarea legislației comunitare și, în momentul de față, se pare că legislația României privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor este conformă cu articolul 90 din Tratatul CE.

Din acest motiv, departamentul responsabil va propune Comisiei clasarea cazului.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

9.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 314/14


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 314/07)

1.

La data de 2 decembrie 2008, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 și ca urmare a unei cereri motivate efectuate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Arizona Chemical GmbH („Arizona”, Germania), aparținând grupului Arizona Chemical, dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Abieta Chemie GmbH („Abieta”, Germania) prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Arizona: rafinarea, procesarea și comercializarea produselor oleochimice,

în cazul întreprinderii Abieta: producerea și comercializarea săpunurilor de colofoniu, utilizate ca agenți emulsifianți.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi transmise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5358 — Arizona/Abieta, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


9.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 314/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.