ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 283

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
7 noiembrie 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Banca Centrală Europeană

2008/C 283/01

Avizul Băncii Centrale Europene din 8 octombrie 2008 cu privire la o propunere de două regulamente ale Consiliului privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (CON/2008/45)

1

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 283/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5301 — Cap Gemini/BAS) ( 1 )

5

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 283/03

Rata de schimb a monedei euro

6

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2008/C 283/04

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

7

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Consiliu

2008/C 283/05

Cerere deschisă de propuneri — Cooperare europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice (COST)

10

 

Comisie

2008/C 283/06

Cerere de propuneri din partea programului operațional ESPON 2013

12

2008/C 283/07

Cerere de propuneri din partea programului operațional ESPON 2013

12

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2008/C 283/08

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5353 — ThyssenKrupp/ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

13

2008/C 283/09

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energía) ( 1 )

14

 

ALTE ACTE

 

Comisie

2008/C 283/10

Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

15

 

2008/C 283/11

Aviz cititorilor(A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

AVIZE

Banca Centrală Europeană

7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 8 octombrie 2008

cu privire la o propunere de două regulamente ale Consiliului privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro

(CON/2008/45)

(2008/C 283/01)

Introducere și temei juridic

La 25 septembrie 2008, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (denumit în continuare „primul regulament propus”) și la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2183/2004 privind extinderea la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro (denumit în continuare „al doilea regulament propus”) (împreună fiind denumite în continuare „regulamentele propuse”) (1).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 123 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene pentru primul regulament propus și pe articolul 105 alineatul (4) din tratat pentru al doilea regulament propus, deoarece privește probleme monetare. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații cu caracter general

Prin clarificarea elementelor specifice ale desenelor care apar pe monedele euro cu statut de mijloc legal de plată care nu ar trebui reproduse pe medalii și jetoane similare monedelor euro și prin stabilirea criteriilor care trebuie folosite de Comisie pentru elaborarea unui aviz în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 (2), primul regulament propus consolidează dispozițiile de protecție stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 împotriva confuziilor și fraudelor în legătură cu medaliile și jetoanele care ar putea fi confundate cu monedele euro. Acesta contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea transparenței în cadrul procesului de luare a deciziilor la nivelul Comisiei.

Deoarece monedele euro pot circula în afara teritoriilor statelor membre care au adoptat euro, existența unui anumit grad de protecție a monedelor euro în statele membre care nu au adoptat încă euro prezintă importanță în ceea ce privește activitățile, precum falsificarea, care pot compromite credibilitatea acestora ca mijloc legal de plată.

2.   Observații specifice

2.1.   Similaritatea desenelor care apar pe suprafața medaliilor și jetoanelor

Comparativ cu articolul 2 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2182/2004, noul articol 2 alineatul (1) litera (c) din primul regulament propus descrie mai amănunțit desenele sau părțile acestora, care apar pe suprafața monedelor euro care nu pot fi reproduse pe medalii și jetoane. Pentru a consolida caracterul de protecție al acestei prevederi, BCE recomandă includerea unei trimiteri exprese la simbolul euro și la termenii „euro” și „eurocent” în noul articol 2 alineatul (1) litera (c) punctul (i). BCE admite că articolul 2 alineatul (1) litera (c) punctul (i), astfel cum este redactat în prezent, nu exclude acești termeni sau simbolul euro; totuși, menționarea lor expresă ar contribui la clarificarea propunerii Comisiei și la consolidarea dispozițiilor de protecție. Într-adevăr, publicul larg poate fi indus în eroare nu numai de reproducerea termenilor „euro” și „eurocent” sau a simbolului euro pe medalii sau jetoane, care este interzisă în conformitate cu noul articol 2 alineatul (1) litera (a), dar și de orice desen care folosește elemente similare acestor termeni și acestui simbol.

2.2.   Transparența în procesul de luare a deciziilor

Conform memorandumului explicativ la primul regulament propus, Comisia a lucrat îndeaproape cu experții în materie de monede falsificate menționați la articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2005/37/CE a Comisiei din 29 octombrie 2004 privind înființarea Centrului Tehnic și Științific European (CTSE) și coordonarea acțiunilor tehnice pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării (3), atunci când a avut în vedere conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 2182/2004 și consideră că această consultare ar trebui să continue. Cu toate acestea, primul regulament propus se referă, în al treilea considerent, numai la „consultarea cu statele membre”. Ca urmare, BCE recomandă includerea unei trimiteri exprese la experții în materie de monede falsificate în noul articol 2 alineatul (2), în special, având în vedere că unul dintre principalele obiective ale primului regulament propus este acela de a asigura o mai mare transparență în procesul de luare a deciziilor.

2.3.   Derogări prin autorizare

Noul articol 4 privind derogările prin autorizare nu prevede nicio procedură prin care agenții economici pot solicita astfel de derogări de la dispozițiile de protecție stabilite la articolul 2. BCE consideră că în acest sens trebuie adăugată formularea adecvată.

În același spirit, procesul de luare a deciziilor ar fi și mai transparent dacă primul regulament propus ar include condițiile în care Comisia poate autoriza o derogare. Mai specific, noul articol 4 este lipsit de claritate în ceea ce privește „condițiile controlate de utilizare” în care termenii „euro” sau „eurocent” sau simbolul euro pot să figureze pe medalii și jetoane și situațiile în care „nu există niciun risc de confuzie”. Pentru a consolida transparența și pentru a spori certitudinea juridică, noul articol 4 ar avea nevoie de o formulare mai cuprinzătoare și/sau mai ilustrativă a criteriilor generale care trebuie aplicate de către Comisie pentru autorizarea unei derogări.

2.4.   Aplicarea primului regulament propus în Monaco, San Marino și Cetatea Vaticanului

S-au încheiat deja acorduri monetare (i) între Franța, din partea Comunității Europene, și Monaco; și (ii) între Italia, din partea Comunității Europene, și San Marino și Cetatea Vaticanului. În temeiul acestor acorduri, Monaco, San Marino și Cetatea Vaticanului au dreptul de a emite monede euro care au statut de mijloc legal de plată și care au caracteristici artistice specifice pe fața națională. Deoarece caracteristicile vizuale ale acestor monede euro sunt diferite de caracteristicile vizuale ale monedelor euro emise de orice alt stat membru care a adoptat euro, monedele euro emise de Monaco, San Marino și Cetatea Vaticanului ar trebui să beneficieze, de asemenea, de dispozițiile de protecție stabilite în primul regulament propus. În consecință, acordurile monetare respective și/sau prevederile legislative adoptate ca urmare a acestor acorduri monetare ar trebui modificate astfel încât conținutul primului regulament propus, odată adoptat, să se aplice, de asemenea, și pentru Monaco, San Marino și Cetatea Vaticanului.

2.5.   Consultarea BCE cu privire la al doilea regulament propus

Spre deosebire de primul regulament propus, preambulul la al doilea regulament propus nu se referă la avizul BCE. Având în vedere că ambele regulamente propuse intră în domeniile de competență a BCE, preambulul la al doilea regulament propus ar trebui modificat astfel încât să se refere la avizul BCE.

3.   Propuneri de redactare

Anexa la prezentul aviz cuprinde propuneri de redactare pentru situațiile în care recomandările de mai sus ar duce la modificarea regulamentelor propuse.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 8 octombrie 2008.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 514 final, vol. I și vol. II.

(2)  JO L 373, 21.12.2004, p. 1.

(3)  JO L 19, 21.1.2005, p. 73.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE  (1)

Modificarea 1

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) punctul (i) menționat la articolul 1 din primul regulament propus

„(i)

orice desen, sau părți ale acestuia, care apar pe suprafața monedelor euro, inclusiv, în special, cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene, imaginea reprezentării geografice și cifrele, în modul în care sunt reprezentate pe monedele euro, sau”

„(i)

orice desen, sau părți ale acestuia, care apare pe suprafața monedelor euro, inclusiv, în special, termenii «euro» sau «eurocent» sau simbolul euro, cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene, imaginea reprezentării geografice și cifrele, în modul în care sunt reprezentate pe monedele euro, sau”

Justificare — A se vedea paragraful 2.1 din aviz

Modificarea 2

Articolul 2 alineatul (2) menționat la articolul 1 din primul regulament propus

„2.   Comisia are competența de a emite un aviz în ceea ce privește:”

„2.   Comisia, după consultarea exper ților în materie de monede falsificate menționați la articolul 4 din Decizia 2005/37/CE a Comisiei din 29 octombrie 2004 privind înființarea Centrului Tehnic și Științific European (CTSE) și coordonarea acțiunilor tehnice pentru protecț ia monedelor euro împotriva falsificării  (2), are competența de a emite un aviz în ceea ce privește:”

Justificare — A se vedea paragraful 2.2 din aviz

Modificarea 3

Preambulul la al doilea regulament propus

„având în vedere propunerea Comisiei,

„având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

întrucât:”

întrucât:”

Justificare — A se vedea paragraful 2.5 din aviz


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată că BCE propune inserarea unui text nou.

(2)  JO L 19, 21.1.2005, p. 73.


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/5


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.5301 — Cap Gemini/BAS)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 283/02)

La data 13 octombrie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32008M5301. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comisie

7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/6


Rata de schimb a monedei euro (1)

6 noiembrie 2008

(2008/C 283/03)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,2770

JPY

yen japonez

124,86

DKK

coroana daneză

7,4444

GBP

lira sterlină

0,80500

SEK

coroana suedeză

10,0075

CHF

franc elvețian

1,4988

ISK

coroana islandeză

205,00

NOK

coroana norvegiană

8,7180

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

24,905

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

261,94

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7081

PLN

zlot polonez

3,6020

RON

leu românesc nou

3,7130

SKK

coroana slovacă

30,310

TRY

lira turcească

1,9530

AUD

dolar australian

1,8773

CAD

dolar canadian

1,4972

HKD

dolar Hong Kong

9,8973

NZD

dolar neozeelandez

2,1367

SGD

dolar Singapore

1,8953

KRW

won sud-coreean

1 706,07

ZAR

rand sud-african

12,6285

CNY

yuan renminbi chinezesc

8,7155

HRK

kuna croată

7,1461

IDR

rupia indoneziană

14 047,00

MYR

ringgit Malaiezia

4,5250

PHP

peso Filipine

62,040

RUB

rubla rusească

34,4665

THB

baht thailandez

44,689

BRL

real brazilian

2,7305

MXN

peso mexican

16,3328


(1)  

Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/7


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

(2008/C 283/04)

Ajutor nr.: XA 268/08

Stat membru: Regatul Unit

Regiunea: Northern Ireland

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: The New Entrants Scheme for Young Farmers

Temeiul juridic: Financial Assistance for Young Farmers (Northern Ireland) Order 2004 (SI 2004/3080 (NI 21), the Financial Assistance for Young Farmers Scheme Order (Northern Ireland) 2005 (SR 2005/69), the Financial Assistance for Young Farmers Scheme (Amendment) Order (Northern Ireland) 2005 (SR 2005/540) and the Financial Assistance for Young Farmers Scheme (Amendment) Order (Northern Ireland) 2008 (SR 2008/186)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii:

 

Noi participanți la sistem

Total participanți

Valoarea medie totală a rambursărilor împrumutului

Valoarea medie anuală a rambursărilor împrumutului per solicitant

Total

2008/2009

95

95

15 994

3 199

0 (1)

2009/2010

0

95

15 994

3 199

303 905

2010/2011

0

95

15 994

3 199

303 905

2011/2012

0

95

15 994

3 199

303 905

2012/2013

0

95

15 994

3 199

303 905

2013/2014

0

95

15 994

3 199

303 905

Valoarea totală a ajutorului de plătit este de 1,6 milioane GBP.

Intensitatea maximă a ajutoarelor: Sistemul dă dreptul la o subvenționare a dobânzii la împrumuturile contractate de tinerii fermieri. Valoarea maximă disponibilă a ajutorului este de 17 000 GBP pe o perioadă de 5 ani. Rata dobânzii pentru care se acordă subvenția are un plafon de 3,5 % peste rata de bază practicată de Banca Angliei (cu aproximativ 2,5 % mai mare decât rata de bază practicată de instituțiile locale de credit). Solicitanții care contractează împrumuturi cu o rată a dobânzii superioară trebuie să plătească diferența

Data punerii în aplicare: Sistemul de ajutoare intră în vigoare la data de 1 august 2008

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Plata dobânzilor subvenționate se poate face pe o durată maximă de 5 ani, iar plățile finale către majoritatea participanților la sistem trebuie efectuate până la 31 martie 2014. Cu toate acestea, având în vedere că sistemul permite solicitanților să efectueze retrageri dintr-un împrumut până la 31 iulie 2010, este posibil ca unele plăți să fie efectuate în anul financiar 2015/2016. Nu există nicio restricție cu privire la valoarea sau durata împrumutului, dar nu vor mai fi acceptați noi participanți în cadrul sistemului după data de 27 februarie 2009 sau înainte de aceasta în cazul în care au fost angajate toate fondurile disponibile

Obiectivul ajutorului: Dezvoltare sectorială. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, ajutorul constă în subvenționarea dobânzii la împrumuturile destinate să acopere costurile de instalare a tinerilor fermieri cu vârsta mai mică de 40 de ani care se instalează ca titulari de exploatații pentru prima dată. Se vor promova astfel investiții agricole suplimentare, care vor genera noi activități sau vor reprezenta o valoare adăugată pentru agricultura din Irlanda de Nord

Sectorul (sectoarele) în cauză: Sistemul de ajutoare se aplică tinerilor fermieri care vor desfășura mai ales activități de producție, deși prelucrarea și comercializarea ar putea reprezenta, de asemenea, o parte din activitățile exploatației agricole. Sistemul se aplică tuturor tipurilor de producție.

Acest sistem de ajutoare se aplică doar întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) menționate la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul: Organismul responsabil de sistem este:

Department of Agriculture and Rural Development

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast BT4 3SB

United Kingdom

Organizația care gestionează sistemul este:

Department of Agriculture and Rural Development

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast BT4 3SB

United Kingdom

Adresa web: http://www.dardni.gov.uk/financial_assistance_for_young_farmers_scheme_in_northern_ireland.doc

Alte informații: Informații suplimentare mai detaliate privind criteriile de eligibilitate și normele care reglementează sistemul de ajutoare sunt disponibile la adresele web menționate anterior. Prin acest sistem se extinde durata unui sistem deja existent, XA 123/07, însă cheltuielile cumulative nu vor depăși nivelul prevăzut inițial. Cu excepția acestui aspect, sistemul rămâne neschimbat. La intrarea în vigoare a acestui sistem de ajutoare, XA 123/07 nu va mai accepta cereri noi.

Semnat și datat în numele Department for Environment, Food and Rural Affairs (Ministerul Mediului, Alimentației și Afacerilor Rurale — Autoritatea competentă din Regatul Unit)

Mr Neil Marr

UK Agricultural State Aid Adviser

DEFRA

Area 5D, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Ajutor nr.: XA 291/08

Stat membru: Republica Cipru

Regiunea: Nu se aplică

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

Temeiul juridic: Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Creditele disponibile pentru anul 2008 se ridică la 3 417 203 EUR. În următorii ani, cheltuielile de funcționare a planului vor fi acoperite prin credite disponibile din bugetul Autorității pentru energie electrică din Cipru

Intensitatea maximă a ajutoarelor: 60 % [pentru tinerii fermieri, în sensul articolului 2 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, care își desfășoară activitatea și/sau trăiesc în zone defavorizate, atunci când investițiile sunt realizate în termen de cinci ani de la data instalării lor]

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Până la 31 decembrie 2013

Obiectivul ajutorului: Furnizarea de energie electrică fermelor producătoare de produse agricole primare care fac parte din unitate, de exemplu crescătorii de animale, depozite agricole, pompe de apă, grajduri pentru animale și păsări, instalații de tratare a apei și a deșeurilor, stații de epurare biologică și prese [articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006]

Sectorul (sectoarele) în cauză: Toate sectoarele agricole și de creștere a animalelor implicate în producția primară de produse agricole

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Aρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Αμφιπόλεως 11

Στρόβολος, Τ.Θ. 24506

CY-1399 Λευκωσία, Κύπρος

Adresa web: www.moa.gov.cy/da

Informații suplimentare: Participanții la plan vor fi selectați pe baza criteriilor obiective stabilite în respectivul plan

Ajutor nr.: XA 305/08

Stat membru: Spania

Regiunea: Comunidad Valenciana

Denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Universidad Cardenal Herrera-CEU

Temeiul juridic: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la Generalitat

Cheltuielile anuale prevăzute: 60 000 EUR în cursul anului 2008

Intensitatea maximă a ajutoarelor: 100 %

Data punerii în aplicare: Începând cu data publicării numărului de înregistrare al cererii de exceptare pe site-ul web al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei

Durata ajutorului individual: Anul 2008

Obiectivul ajutorului: Proiect de asistență tehnică pentru educarea și formarea crescătorilor de animale și a lucrătorilor direct implicați în sectorul creșterii animalelor pentru exercițiul financiar 2008.

Se consideră eligibile cheltuielile de organizare a programului de formare, cheltuielile de călătorie și diurnele participanților, costul închirierii spațiilor, costurile publicațiilor, costurile aferente măsurilor de diseminare a cunoștințelor științifice, cu condiția ca nicio societate sau marcă comercială să nu fie menționată.

Costurile eligibile acoperite de ajutor sunt cele prevăzute la articolul 15 (Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Sectoarele economice în cauză: Crescătorii de animale și lucrătorii direct implicați în sectorul creșterii animalelor

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Alte informații: —

Adresa web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/UCH_CEU_2008 %20.pdf

Valencia, 18 iulie 2008

Directorul general pentru Producție Agricolă

Laura PEÑARROYA FABREGAT


(1)  Ajutorul fiind plătit anual la termenul scadent, nu vor exista rambursări în anul 1.


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Consiliu

7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/10


CERERE DESCHISĂ DE PROPUNERI

Cooperare europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice (COST)

(2008/C 283/05)

COST reunește cercetători și experți din diferite țări care lucrează pe tematici specifice. COST NU finanțează cercetarea în sine, dar sprijină organizarea de activități în rețea precum reuniunile, conferințele, schimburile științifice pe termen scurt și acțiunile de informare a publicului. Programul susține în prezent peste 200 de rețele (acțiuni) științifice.

COST invită la depunerea de propuneri de acțiuni care să contribuie la dezvoltarea științifică, tehnologică, economică, culturală sau societală a Europei. Sunt binevenite în special propunerile care joacă un rol de precursor pentru alte programe europene și/sau sunt inițiate de cercetători care se află la începutul carierei.

Dezvoltarea unor legături mai strânse între cercetătorii europeni este esențială pentru crearea Spațiului european de cercetare (SEC). COST stimulează rețelele de cercetare noi, inovatoare, interdisciplinare și cuprinzătoare în Europa. Activitățile COST sunt desfășurate de echipe de cercetători cu scopul de a consolida bazele pe care se construiește excelența în domeniul științific în Europa.

COST este structurată pe nouă domenii generale (biomedicină și bioștiințe moleculare; chimie și științe și tehnologii moleculare; științele pământului și gestionarea mediului; alimentație și agricultură; silvicultură, servicii și produse forestiere; indivizi, societate, cultură și sănătate; tehnologiile informației și comunicațiilor; materiale, fizică și nanoștiințe; transport și dezvoltare urbană). Sfera vizată de fiecare domeniu este explicată în detaliu la: www.cost.esf.org

Inițiatorii propunerilor sunt invitați să își încadreze tematica într-un singur domeniu. Cu toate acestea, propunerile interdisciplinare care nu se încadrează strict într-un singur domeniu sunt cât se poate de binevenite și vor fi evaluate separat de către Organismul permanent de evaluare a propunerilor transdisciplinare.

Propunerile trebuie să includă cercetători din cel puțin cinci state membre COST. Sprijinul financiar se poate situa în jurul valorii de 100 000 EUR pe an, în mod normal pe o perioadă de 4 ani.

Propunerile vor fi evaluate în două etape. Propunerile preliminare (maxim 1 500 de cuvinte/3 pagini), depuse prin completarea formularului disponibil on-line la: www.cost.esf.org/opencall, trebuie să conțină o descriere succintă a propunerii și a impactului preconizat al acesteia. Propunerile care nu corespund criteriilor de eligibilitate ale programului COST (ex. care solicită finanțare pentru cercetare) vor fi respinse. Propunerile eligibile sunt evaluate de comitetele de domeniu relevante în conformitate cu criteriile publicate la: www.cost.esf.org. Inițiatorii propunerilor preliminare selecționate sunt invitați să depună o propunere completă. Propunerile complete fac obiectul unei evaluări inter pares („peer review”) în conformitate cu criteriile de evaluare disponibile la: www.cost.esf.org/opencall. În mod normal, decizia este luată în termen de șase luni de la data colectării, iar acțiunile sunt preconizate să înceapă în termen de trei luni de la luarea deciziei.

Data pentru depunerea propunerilor preliminare este 27 martie 2009. Aproximativ 80 de propuneri complete vor fi invitate pentru selecția finală a unui număr de aproximativ 30 de noi acțiuni.

Invitația pentru trimiterea propunerilor complete va fi trimisă la 15 mai 2009, urmând ca propunerile complete să fie depuse până la 31 iulie 2009, iar rezultatele vor fi cunoscute în luna noiembrie 2009. Se preconizează ca următoarea dată de depunere să fie 25 septembrie 2009.

Inițiatorii propunerilor pot contacta Coordonatorul național COST (CNC) pentru informații și îndrumare — a se vedea: www.cost.esf.org/cnc

Propunerile trebuie depuse on-line pe site-ul internet al biroului COST.

COST primește sprijin financiar pentru activitățile sale de coordonare prin Programul cadru CDT al UE. Biroul COST, administrat de Fundația europeană pentru știință (ESF), acționând în calitate de agent de punere în aplicare al COST, asigură servicii de secretariat științific pentru domeniile COST și acțiunile COST.


Comisie

7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/12


Cerere de propuneri din partea programului operațional ESPON 2013

(2008/C 283/06)

În cadrul programului ESPON 2013 a fost lansată o cerere de oferte. Pentru informații suplimentare, vizitați periodic site-ul: www.espon.eu


7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/12


Cerere de propuneri din partea programului operațional ESPON 2013

(2008/C 283/07)

În cadrul programului ESPON 2013, pe data de 19 decembrie 2008 va fi lansat un al doilea apel pentru exprimarea interesului, referitor la Sistemul de Sprijinire a Cunoașterii (Knowledge Support System — KSS).

Pentru informații suplimentare, vizitați periodic site-ul: www.espon.eu


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/13


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5353 — ThyssenKrupp/ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 283/08)

1.

La 29 octombrie 2008, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea ThyssenKrupp Services AG (Germania) aparținând grupului ThyssenKrupp AG (Germania) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH (Germania), prin achiziție de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

pentru întreprinderea ThyssenKrupp Services AG: furnizarea de materiale, servicii industriale și bunuri pentru întreprinderile din sectorul producției,

pentru întreprinderea ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe GmbH: comercializarea de produse din plastic semifabricate și servicii conexe.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi transmise Comisiei prin fax [(32-29) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5353 — ThyssenKrupp/ThyssenKrupp Röhm Kunststoffe, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/14


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energía)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 283/09)

1.

La data de 30 octombrie 2008, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1) prin care întreprinderea Iberdrola Renovables SA („Iberdrola Renovables”, Spania) controlată de grupul Iberdrola dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Gamesa Energía S.A.U. („Gamesa Energía”, Spania), controlată de grupul Gamesa, prin achiziționare de acțiuni și aport de active.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Iberdrola Renovables: producerea și comercializarea cu ridicata de energie electrică provenită din surse regenerabile,

în cazul întreprinderii Gamesa Energía: promovarea și dezvoltarea de parcuri eoliene în vederea vânzării către părți terțe.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5366 — Iberdrola Renovables/Gamesa Energía, la următoarea adresă:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


ALTE ACTE

Comisie

7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/15


Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

(2008/C 283/10)

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări

DOCUMENT UNIC

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006

„PAGNOTTA DEL DITTAINO”

NR. CE: IT-PDO-0005-0577-07.12.2006

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denumire

„Pagnotta del Dittaino”

2.   Statul membru sau țara terță

Italia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tipul produsului

Clasa 2.4: Produse de panificație, patiserie, cofetărie și biscuiți

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

„Pagnotta del Dittaino” DOP se pune în consum sub forma tradițională a unei pâini rotunde în greutate de 500-1 100 g sau sub formă de jumătăți de pâine feliate. Coaja, de duritate medie, are 3-4 mm grosime. Miezul este galben deschis, compact, uniform, foarte elastic, cu granulație fină. Conținutul de umiditate nu depășește 38 %. Pâinea își păstrează proprietățile organoleptice, cum ar fi aroma, gustul și prospețimea, timp de cinci zile de la data de producție.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate)

„Pagnotta del Dittaino” DOP este un tip de pâine produs după o metodă specifică, folosind drojdie naturală și făină din grâu dur din varietățile Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio și Colosseo, cultivat în zona menționată la punctul 4 de mai jos, care trebuie să reprezinte cel puțin 70 % din cantitatea totală de făină întrebuințată. Restul de 30 % trebuie să fie făină din grâu dur din varietățile Amedeo, Appulo, Bronte, Cannizzo, Cappelli, Creso, Iride, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Sant'Agata, Tresor sau Vendetta, cultivate în zona de producție.

Grâul dur utilizat la fabricarea făinii trebuie să fie obținut din semințe certificate și să îndeplinească următoarele cerințe minime de calitate: greutate hectolitrică > 78 kg/hl; proteine (N tot. × 5,70) > 12 % în substanță uscată; umiditate < 12,5 %; gluten > 8 % în substanță uscată; indice de galben > 17b minolta.

3.4.   Furaje (numai pentru produsele de origine animală)

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să aibă loc în zona geografică identificată

Cultivarea și recoltarea grâului, precum și fabricarea și ambalarea produsului „Pagnotta del Dittaino” DOP trebuie să aibă loc în zona de producție menționată la punctul 4, pentru a asigura trasabilitatea și controlul produsului și conservarea calității sale și a proprietăților sale caracteristice descrise la punctul 3.2 de mai sus.

Ca să-și păstreze calitățile caracteristice, produsul trebuie să fie ambalat imediat în zona geografică menționată, în folie de plastic microporos sau într-o atmosferă modificată, pentru a asigura conformitatea cu cerințele sanitare și igienice și, totodată, pentru a permite produsului să respire.

3.6.   Norme specifice privind felierea, raderea, ambalarea etc.

„Pagnotta del Dittaino” DOP se ambalează în folie de plastic microporos sau într-o atmosferă modificată pentru a asigura conformitatea cu cerințele sanitare și igienice și, totodată, pentru a permite produsului să respire.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea

Pe etichetă trebuie să figureze emblema denumirii „Pagnotta del Dittaino”.

Este interzisă adăugarea oricăror alte specificații care nu sunt prevăzute în mod expres. Se admite, totuși, utilizarea unor referințe la mărci private, cu condiția ca acestea să nu aibă conținut laudativ sau să fie de natură a induce în eroare consumatorul. Emblema denumirii, ale cărei caracteristici, împreună cu indicii colorimetrici aferenți, sunt prezentate detaliat în caietul de sarcini, este de formă dreptunghiulară și cuprinde, în stânga jos, două spice de grâu așezate perpendicular. În spațiul delimitat de ele, se află două pâini — una întreagă, jos, și una pe jumătate, deasupra ei. În dreapta jos, figurează sigla comunitară a DOP. Sus, încadrată într-un dreptunghi, apare, pe un singur rând orizontal, inscripția „PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP”.

4.   Delimitarea succintă a zonei geografice

„Pagnotta del Dittaino” DOP se produce într-o zonă care cuprinde comunele Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe și Villarosa din provincia Enna și comunele Castel di Iudica, Raddusa și Ramacca din provincia Catania.

5.   Legătura cu zona geografică

5.1.   Specificitatea zonei geografice

Zona de cultivare a grâului din care se face „Pagnotta del Dittaino” se caracterizează printr-o climă tipic mediteraneană, cu un regim pluviometric foarte neregulat. Pe parcursul anului, precipitațiile se produc în special toamna și iarna, media anuală fiind în jur de 500 mm. Mediile lunare de temperatură ating valorile cele mai ridicate în iulie și august, iar minimele, în ianuarie și februarie. Temperaturile însă scad rareori atât de mult (0 °C), încât să afecteze culturile. Terenurile pe care se cultivă grâul dur sunt relativ argiloase.

5.2.   Specificitatea produsului

Cererea de recunoaștere a denumirii de origine protejată „Pagnotta del Dittaino” se justifică prin faptul că produsul se deosebește de altele din aceeași categorie printr-o serie de caracteristici, în special, consistența cojii, miezul galben deschis, cu granulație fină, compactă și uniformă, ca și prin capacitatea sa de a-și păstra proprietățile organoleptice, cum ar fi aroma, gustul și prospețimea, timp de cinci zile.

În vechime, grâul recoltat se depozita în puțuri speciale sau în magazii. Era, bineînțeles, protejat de apă, dar nu era tratat împotriva ciupercilor sau a insectelor parazite și era dus la măcinat la morile locale pe măsură ce era nevoie.

Și în prezent, grâul dur recoltat în zona menționată este curățat doar preliminar, pentru a separa boabele de paie și a îndepărta impuritățile și corpurile străine, și apoi depozitat în silozuri fără să se folosească pesticide sau produse chimice de sinteză. La moară, se admit doar tratamente fizice, mai exact, se permite răcirea cu aer și vânturarea.

Aceste tratamente previn încingerea boabelor, fenomen care favorizează creșterea mucegaiului, formarea micotoxinelor și dezvoltarea ouălor de insecte parazite și care poate cauza germinația cariopselor.

Drojdia naturală se obține dintr-o „drojdie-mamă” care se reînnoiește ori de câte ori este nevoie. Pentru aceasta, se ia o parte de „drojdie-mamă” și se amestecă cu două părți de făină și o parte de apă. După frământare, se obține o pastă din care se separă patru părți care dospesc. Una dintre ele se păstrează ca „drojdie-mamă”, care este astfel înnoită, iar celelalte trei se lasă la dospit circa cinci ore, după care se adaugă ca „drojdie naturală” la aluat.

5.3.   Legătura cauzală dintre zona geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP)

Caracteristicile produsului „Pagnotta del Dittaino”, descrise la punctul 5.2, sunt determinate în mod direct de caracteristicile morfologice și pedoclimatice ale zonei de producție menționate la punctul 4. Aceste caracteristici se datorează fără îndoială grâului și sunt deci strâns legate de acesta. Datorită trăsăturilor pedoclimatice ale zonei, grâul dur, care constituie materia primă principală și predominantă în procesul de producție, prezintă un nivel înalt de calitate și excelente caracteristici sanitare (absența micotoxinelor), de natură să genereze proprietățile organoleptice unice ale produsului „Pagnotta del Dittaino” DOP.

Mărturiile istorice arată că, spre deosebire de alte zone ale Italiei, unde pentru panificație se utiliza și continuă să se utilizeze făina din grâu moale, în această zonă, s-a folosit dintotdeauna grâul dur, care asigură menținerea principalelor proprietăți organoleptice ale produsului timp de o săptămână.

Păstrarea acestor proprietăți se datorează nu numai făinii din grâu dur, ci și folosirii așa-numitului „criscenti” (drojdia naturală). Fermentația pastei acide se bazează pe echilibrul dinamic care se realizează între bacteriile lactice și drojdie. Principalele specii microbiene întâlnite sunt Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis ssp. lindneri), Candida milleri și Saccharomyces exiguus.

Dintre numeroasele mărturii păstrate în scrierile antice, multe provin din zona de cultivare a grâului dur și au devenit, în timp, un patrimoniu de cunoștințe și obiceiuri specifice culturii cerealelor și, în special, preparării pâinii.

Cultivarea grâului dur în zonele interne ale Siciliei, inclusiv în comunele din provinciile Enna și Catania, prezintă o importanță deosebită nu numai prin suprafețele întinse consacrate acestei activități, ci și prin faptul că terenurile implicate se utilizează în mod tradițional pentru cultura grâului în mediu secetos. Din cauza condițiilor pedoclimatice din aceste comune, grâul dur a fost, de-a lungul anilor, singura cultură care le-a asigurat o ocupație și o sursă de venituri satisfăcătoare fermierilor locali.

Locul însemnat al grâului dur în obiceiurile alimentare ale sicilienilor este consemnat încă de Pliniu cel Bătrân în a sa „De Naturalis Historia”. Într-adevăr, dacă în alte zone din Peninsula Italică, făina se obținea din ghindă sau castane sau din alte cereale ca orzul și secara, țăranii sicilieni au învățat să facă pâine din făină de grâu. Mulțumită acestei învățături, datorită faptului că se hrăneau cu pâine din făină de grâu, au supraviețuit în ciuda marii sărăcii, spune Sonino.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

Administrația actuală a lansat procedura națională de opoziție prin publicarea propunerii de recunoaștere a denumirii de origine protejate „Pagnotta del Dittaino” în Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nr. 75 din 30 martie 2006.

Textul consolidat al caietului de sarcini este disponibil la următoarea adresă:

www.politicheagricole.it/ProdottiQualita/Disciplinari_esame_UE.htm


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.


7.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 283/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.