ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 117E

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
14 mai 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

CONSILIU

2008/C 117E/01

Poziția comună (CE) nr. 10/2008 din 7 aprilie 2008, adoptată de Consiliu hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


III Acte pregătitoare

CONSILIU

14.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 117/1


POZIȚIA COMUNĂ (CE) NR. 10/2008

adoptată de Consiliu la 7 aprilie 2008

în vederea adoptării Directivei 2008/…/CE a Parlamentului European și a Consiliului din … privind transportul interior de mărfuri periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 117 E/01)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Transportul rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase prezintă un risc considerabil de accidente. Ar trebui luate măsuri pentru a se asigura realizarea acestui transport în cele mai bune condiții de siguranță posibile.

(2)

S-au stabilit reguli uniforme în ceea ce privește transportul rutier și feroviar al mărfurilor periculoase prin Directiva 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase (3) și respectiv Directiva 96/49/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul feroviar de mărfuri periculoase (4).

(3)

Pentru a stabili un regim comun care să acopere toate aspectele transportului interior de mărfuri periculoase, Directivele 94/55/CE și 96/49/CE ar trebui înlocuite cu o singură directivă care să adopte, de asemenea, dispoziții privind căile navigabile interioare.

(4)

Majoritatea statelor membre sunt părți contractante la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase („ADR”), li se aplică Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase („RID”) și, în măsura în care este relevant, sunt părți contractante la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare („ADN”).

(5)

ADR, RID și ADN stabilesc norme uniforme pentru transportul internațional în condiții de siguranță al mărfurilor periculoase. Aceste reguli ar trebui de asemenea extinse la transportul național pentru a se armoniza în întreaga Comunitate condițiile în care sunt transportate mărfurile periculoase și pentru a asigura funcționarea adecvată a pieței comune în domeniul transporturilor.

(6)

Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice în cazul transportului de mărfuri periculoase în anumite circumstanțe excepționale legate de natura vehiculelor sau a navelor implicate, sau de natura limitată a transportului efectuat.

(7)

Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să se aplice nici transportului de mărfuri periculoase, aflate sub răspunderea sau supravegherea directă și fizică a forțelor armate. Transportul de mărfuri periculoase efectuat de contractanți comerciali care lucrează pentru forțele armate ar trebui, totuși, să intre în sfera de aplicare a prezentei directive, exceptând cazul în care obligațiile contractuale ale acestora sunt îndeplinite sub răspunderea sau supravegherea directă și fizică a forțelor armate.

(8)

Un stat membru care nu are un sistem feroviar și nici perspective imediate de a avea un astfel de sistem ar fi supus unei obligații disproporționate și inutile în cazul în care ar trebui să transpună și să pună în aplicare dispozițiile prezentei directive în ceea ce privește transportul feroviar. În consecință, un astfel de stat membru ar trebui să fie scutit, atât timp cât nu are un sistem feroviar, de obligația de a transpune și de a pune în aplicare prezenta directivă în ceea ce privește transportul feroviar.

(9)

Fiecare stat membru ar trebui să își păstreze dreptul de a fi scutit de la aplicarea acestei directive în ceea ce privește transportul de mărfuri periculoase pe căi navigabile interioare în cazul în care aceste căi navigabile interioare de pe teritoriul respectivului stat membru nu sunt legate, prin căi navigabile interioare de căile navigabile ale altor state membre, sau în cazul în care nu se transportă mărfuri periculoase pe aceste căi.

(10)

Fără a aduce atingere dreptului comunitar și dispozițiilor din anexa I, secțiunea I.1 (1.9), anexa II, secțiunea II.1 (1.9) și din anexa III, secțiunea III.1, (1.9) statele membre ar trebui, din motive de siguranță a transportului, să poată menține sau adopta dispoziții în domenii care nu sunt reglementate de prezenta directivă. Aceste dispoziții ar trebui să fie clare și specifice.

(11)

Fiecare stat membru ar trebui să-și păstreze dreptul de a reglementa sau interzice transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul propriu, din alte motive decât cele care țin de siguranță, cum ar fi din motive de securitate națională sau de protecție a mediului.

(12)

Utilizarea mijloacelor de transport înmatriculate în țări terțe ar trebui să fie permisă pentru efectuarea de transporturi internaționale de mărfuri periculoase pe teritoriul statelor membre cu condiția respectării dispozițiilor relevante ale ADR, RID sau ADN și ale prezentei directive.

(13)

Fiecare stat membru ar trebui să aibă dreptul de a aplica norme mai stricte pentru operațiunile de transport național efectuate prin utilizarea de mijloace de transport înmatriculate sau puse în circulație pe teritoriul acestuia.

(14)

Armonizarea condițiilor aplicabile transportului național de mărfuri periculoase nu ar trebui să împiedice luarea în considerare a circumstanțelor naționale specifice. Din acest motiv, prezenta directivă ar trebui să asigure posibilitatea statelor membre de a acorda unele derogări în anumite condiții specificate. Astfel de derogări ar trebui enumerate în cadrul prezentei directive sub secțiunea „derogări naționale”.

(15)

În vederea abordării situațiilor neobișnuite și excepționale, statele membre ar trebui să aibă dreptul de a elibera autorizații individuale care să permită transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul propriu, care, în caz contrar, ar fi interzis prin prezenta directivă.

(16)

Având în vedere nivelul de investiții necesare în acest sector, statelor membre ar trebui să li se permită să mențină, temporar, anumite dispoziții naționale specifice privind cerințele de construcție pentru mijloacele de transport sau echipamente și privind transportul efectuat prin Eurotunel. Statelor membre ar trebui să li se permită să mențină și să adopte dispoziții pentru transportul feroviar de mărfuri periculoase între statele membre și statele care sunt părți contractante la Organizația de cooperare a căilor ferate („OSJD”) până la armonizarea normelor prevăzute în anexa II la Convenția privind traficul internațional feroviar de mărfuri („SMGS”) și a dispozițiilor din anexa II, secțiunea II.1, la prezenta directivă și RID. În termen de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia ar trebui să evalueze consecințele acestor dispoziții și, dacă este necesar, să prezinte propuneri adecvate. Astfel de dispoziții ar trebui enumerate în cadrul prezentei directive sub secțiunea „dispoziții tranzitorii suplimentare”.

(17)

Este necesar să existe posibilitatea de adaptare rapidă a anexelor la prezenta directivă la progresele științifice și tehnice, inclusiv la dezvoltarea noilor tehnologii de localizare și urmărire, în special pentru a fi luate în considerare noile dispoziții cuprinse în ADR, RID și ADN. Amendamentele la ADR, RID și ADN și adaptările corespunzătoare ale anexelor ar trebui să intre în vigoare în același timp. Comisia ar trebui să ofere statelor membre sprijin financiar, după caz, pentru traducerea ADR, RID și ADN și a tuturor modificărilor acestora în limbileoficiale ale acestora.

(18)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestei Directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(19)

În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la prezenta directivă la progresele științifice și tehnice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele, prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5 litera (a) din Decizia 1999/468/CEE.

(20)

De asemenea, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a revizui listele de derogări naționale și de a decide în ceea ce privește aplicarea și punerea în aplicare a măsurilor de urgență în caz de accident sau incident.

(21)

Din motive de eficiență, termenele care se aplică în mod normal în contextul procedurii de reglementare cu control ar trebui reduse pentru a adopta adaptările anexelor la progresele științifice și tehnologice.

(22)

Deoarece obiectivele prezentei directive, și anume asigurarea unei aplicări uniforme a normelor de siguranță armonizate în întreaga Comunitate și a unui nivel ridicat de siguranță pentru operațiunile de transport intern și internațional, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre și, având în vedere sfera și efectele acestei directive, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(23)

Dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere angajamentelor luate de Comunitate și de statele membre ale acesteia, în conformitate cu obiectivele stabilite la conferința UNCED de la Rio de Janeiro din iunie 1992, de a face eforturi în vederea armonizării sistemelor de clasificare a substanțelor periculoase.

(24)

Dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere legislației comunitare care reglementează condițiile de siguranță în care ar trebui transportați agenții biologici și organismele modificate genetic, reglementate prin Directiva 90/219/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (6), Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (7) și Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă (8).

(25)

Dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere aplicării altor dispoziții comunitare din domeniul securității și sănătății la locul de muncă și protecției mediului. În special, acestea nu aduc atingere directivei-cadru privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, respectiv Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (9) și directivelor conexe acesteia.

(26)

Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12decembrie 2006 de stabilire a condițiilor tehnice pentru navele de navigație interioară (10) prevede faptul că navele care dețin un certificat eliberat în temeiul Regulamentului privind transportul substanțelor periculoase pe Rin (ADNR) pot transporta mărfuri periculoase pe teritoriul Comunității în condițiile stipulate în acel certificat. Ca și consecință a adoptării prezentei directive, Directiva 2006/87/CE ar trebui modificată în vederea eliminării acelei dispoziții.

(27)

Ar trebui să se acorde statelor membre o perioadă de tranziție de până la doi ani pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei directive în ceea ce privește transportul de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare, astfel încât să se asigure o perioadă de timp suficientă pentru adaptarea dispozițiilor naționale, instituirea unor cadre juridice și formarea personalului. Ar trebui să se acorde o perioadă de tranziție generală de cinci ani pentru toate certificatele de nave și de personal emise înainte de perioada de tranziție sau pe parcursul acesteia, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei directive în ceea ce privește transportul de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare, cu excepția cazului în care certificatul nu prevede o perioadă de valabilitate mai scurtă.

(28)

Din aceste motive, Directivele 94/55/CE și 96/49/CE ar trebui abrogate. Pentru claritate și coerență este de asemenea necesară abrogarea Directivei 96/35/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind desemnarea și calificarea profesională a consilierilor pe probleme de siguranță a transportului rutier, feroviar și naval de mărfuri periculoase (11), a Directivei 2000/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2000 privind exigențele minime aplicabile examinării consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar și pe căile navigabile al mărfurilor periculoase (12), a Deciziei 2005/263/CE a Comisiei din 4 martie 2005 de autorizare a statelor membre să adopte, în conformitate cu Directiva 94/55/CE, anumite derogări cu privire la transportul rutier al mărfurilor periculoase (13) și a Deciziei 2005/180/CE a Comisiei din 4 martie 2005 de autorizare a statelor membre să adopte, în conformitate cu Directiva 96/49/CE a Consiliului, anumite derogări cu privire la transportul feroviar de mărfuri periculoase (14).

(29)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (15), statele membre sunt încurajate să întocmească și să facă publice, în interes propriu și în cel al Comunității, propriile lor tabele de concordanță care să ilustreze, în măsura posibilului, corespondența dintre dispozițiile prezentei directive și măsurile de transpunere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică transportului rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare de mărfuri periculoase în interiorul statelor membre sau între acestea, inclusiv activităților de încărcare și descărcare, transferului dinspre sau înspre alt mod de transport, precum și staționărilor impuse de circumstanțele de transport.

Nu se aplică la transportul de mărfuri periculoase:

(a)

cu vehicule, vagoane sau nave aparținând forțelor armate sau aflate sub răspunderea acestora;

(b)

cu nave maritime pe căi navigabile maritime care fac parte din căile navigabile interioare;

(c)

cu feriboturi care traversează numai căi navigabile interioare sau un port; sau

(d)

efectuat integral în perimetrul unei zone închise.

(2)   Anexa II, secțiunea II.1, nu se aplică statelor membre care nu au un sistem feroviar, atât timp cât un astfel de sistem nu există pe teritoriul lor.

(3)   În termen de un an de la data intrării în vigoare a acestei directive, statele membre pot decide să nu aplice anexa III, secțiunea III.1, pentru unul din următoarele motive:

(a)

nu dețin căi navigabile interioare;

(b)

căile navigabile interioare ale acestora nu sunt legate, prin căi navigabile interioare, de căile navigabile ale altor state membre; sau

(c)

nu se transportă mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare ale acestora.

În cazul în care un stat membru decide să nu aplice dispozițiile anexei III, secțiunea III.1, acesta informează Comisia cu privire la decizia sa, care la rândul ei informează celelalte state membre.

(4)   Statele membre pot stabili cerințe specifice de siguranță pentru transportul național și internațional de mărfuri periculoase pe teritoriul lor în ceea ce privește:

(a)

transportul de mărfuri periculoase realizat cu vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare, care nu face obiectul prezentei directive;

(b)

în cazuri justificate, utilizarea unor rute prestabilite, inclusiv utilizarea unor moduri de transport prestabilite;

(c)

normele speciale pentru transportul de mărfuri periculoase în trenuri de călători.

Acestea informează Comisia cu privire la astfel de dispoziții și motivarea acestora.

Comisia informează corespunzător celelalte state membre.

(5)   Statele membre pot reglementa sau interzice transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul lor, exclusiv din alte motive decât cele care țin de siguranța pe parcursul transportului.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentei directive:

(1)

„ADR” înseamnă Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificări;

(2)

„RID” înseamnă Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează în anexa C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), încheiată la Vilnius la 3 iunie 1999, astfel cum a fost modificată;

(3)

„ADN” înseamnă Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare, încheiat la Geneva la 26 mai 2000, cu modificări;

(4)

„vehicul” înseamnă orice fel de autovehicul destinat utilizării rutiere având cel puțin patru roți și o viteză maximă proiectată de peste 25 km/oră și orice remorcă, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine, a echipamentelor mobile și a tractoarelor agricole și forestiere, care nu se deplasează cu o viteză mai mare de 40 km/oră atunci când transportă mărfuri periculoase;

(5)

„vagon” înseamnă orice vehicul pe șine care nu are mijloace proprii de propulsie, care circulă pe propriile roți pe șine și se folosește pentru transportul de mărfuri;

(6)

„navă” înseamnă orice navă destinată circulației pe căi navigabile interioare sau maritime.

Articolul 3

Dispoziții generale

(1)   Fără a aduce atingere articolului 6, mărfurile periculoase nu se transportă în măsura în care acest lucru este interzis prin anexa I, secțiunea I.1, anexa II, secțiunea II.1 și anexa III, secțiunea III.1.

(2)   Fără a aduce atingere normelor generale privind accesul pe piață sau regulilor general aplicabile transportului de mărfuri, se autorizează transportul de mărfuri, sub rezerva respectării condițiilor stabilite în anexa I, secțiunea I.1, anexa II, secțiunea II.1 și anexa III, secțiunea III.1.

Articolul 4

Țările terțe

Transportul de mărfuri periculoase între statele membre și țări terțe este autorizat în măsura în care acesta respectă cerințele ADR, RID sau ADN, cu excepția cazului în care în anexe se prevede altfel.

Articolul 5

Restricții din motive de siguranță a transportului

(1)   Cu excepția cerințelor de construcție, statele membre pot aplica din motive de siguranță a transportului dispoziții mai stricte în privința transportului național de mărfuri periculoase efectuat prin intermediul unor vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare înmatriculate sau puse în circulație pe teritoriul lor.

(2)   În cazul în care, în caz de accident sau incident pe teritoriul acestuia, un stat membru consideră că dispozițiile de siguranță aplicabile sunt insuficiente pentru a limita pericolele care reies din operațiunea de transport și în cazul în care este nevoie urgentă să se ia măsuri, statul membru respectiv informează Comisia, în faza de elaborare, cu privire la măsurile pe care își propune să le adopte.

Hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2), Comisia decide asupra punerii în aplicare a măsurilor în chestiune și asupra duratei autorizării acestora.

Articolul 6

Derogări

(1)   Statele membre pot să autorizeze folosirea altor limbi decât cele prevăzute în anexe pentru operațiunile de transport efectuate pe teritoriile lor.

(2)

(a)

Cu condiția să nu pună în pericol siguranța, statele membre pot cere derogări de la anexa I, secțiunea I.1, anexa II, secțiunea II.1 și anexa III, secțiunea III.1 pentru transportul pe teritoriile acestora de cantități mici de anumite mărfuri periculoase, cu excepția substanțelor cu un nivel mediu sau ridicat de radioactivitate, numai în cazul în care condițiile stabilite pentru un astfel de transport nu sunt mai stricte decât condițiile stabilite în anexele în cauză.

(b)

Cu condiția să nu pună în pericol siguranța, statele membre pot de asemenea cere derogări de la anexa I, secțiunea I.1, anexa II, secțiunea II.1 și anexa III, secțiunea III.1 pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul acestora pentru:

(i)

transportul local pe distanțe scurte; sau

(ii)

transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, care face parte dintr-un procedeu industrial specific și care este strict controlat în condiții clar definite.

Comisia examinează în fiecare caz în parte dacă au fost întrunite condițiile prevăzute la paragrafele (a) și (b) și decide, în conformitate cu procedura prevăzută de articolul 9 alineatul (2), dacă să autorizeze derogarea și să o adauge pe lista derogărilor naționale cuprinsă în anexa I, secțiunea I.3, anexa II, secțiunea II.3 sau anexa III, secțiunea III.3.

(3)   Derogările de la alineatul (2) sunt valabile pe o perioadă de cel mult șase ani de la data autorizării stabilite în decizia de autorizare. În ceea ce privește derogările existente din anexa I, secțiunea I.3, anexa II, secțiunea II.3 și anexa III, secțiunea III.3, data autorizării se consideră a fi 30 iunie 2009. Cu excepția cazului în care se indică altfel, derogările sunt valabile pentru o perioadă de șase ani.

Derogările se aplică fără discriminare.

(4)   În cazul în care un stat membru cere extinderea unei autorizații de derogare, Comisia examinează derogarea în cauză.

În cazul în care nu a fost adoptat niciun amendament la anexa I, secțiunea I.1, anexa II, secțiunea II.1 sau anexa III, secțiunea III.1 care să afecteze obiectul derogării, Comisia, acționând în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2), reînnoiește autorizația pe o perioadă adițională de cel mult șase ani de la data autorizării, care va stabilită în decizia de autorizare.

În cazul în care a fost adoptat un amendament la anexa I, secțiunea I.1, anexa II, secțiunea II.1 și anexa III, secțiunea III.1 care să afecteze obiectul derogării, Comisia, acționând în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2), poate:

(a)

să declare derogarea perimată și să o elimine din anexa respectivă;

(b)

să limiteze domeniul de aplicare al autorizației și să modifice anexa respectivă în consecință;

(c)

să reînnoiască autorizația pe o perioadă adițională de cel mult șase ani de la data autorizării, care va fi stabilită în decizia de autorizare.

(5)   Fiecare stat membru poate, în mod excepțional și cu condiția de a nu periclita siguranța, să elibereze autorizații individuale pentru efectuarea operațiunilor de transport de mărfuri periculoase, pe teritoriul propriu, care sunt interzise de prezenta directivă sau să efectueze astfel de operațiuni în alte condiții decât cele specificate în prezenta directivă, cu condiția ca aceste operațiuni de transport să fie clar definite și să se desfășoare pe o perioadă limitată.

Articolul 7

Dispoziții tranzitorii

(1)   Statele membre pot, pe teritoriul propriu, să mențină în vigoare dispozițiile enumerate în anexa I, secțiunea I.2, anexa II, secțiunea II.2 și anexa III, secțiunea III.2.

Statele membre care mențin astfel de dispoziții informează Comisia cu privire la aceasta. Comisia informează, la rândul ei, celelalte state membre.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (3), statele membre pot alege să nu aplice dispozițiile anexei III, secțiunea III.1 până, cel târziu, la 30 iunie 2011. Într-un astfel de caz, statul membru în cauză continuă să aplice dispozițiile Directivelor 96/35/CE și 2000/18/CE în ceea ce privește căile navigabile interioare, aplicabile la 30 iunie 2009.

Articolul 8

Adaptări

Amendamentele necesare pentru adaptarea anexelor la progresul științific și tehnic, inclusiv utilizarea tehnologiilor pentru localizare și urmărire, în domeniile reglementate de prezenta directivă, în special pentru a lua în considerație modificările la ADR, RID și ADN, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (3).

Articolul 9

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet pentru transportul de mărfuri periculoase.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul 5 litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenele stabilite la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și alineatul (4) literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la o lună, o lună și respectiv două luni.

Articolul 10

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoarea a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2009. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 11

Modificare

Se elimină articolul 6 din Directiva 2006/87/CE.

Articolul 12

Abrogări

(1)   Directivele 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE și 2000/18/CE se abrogă începând cu 30 iunie 2009.

Certificatele eliberate în temeiul dispozițiilor directivelor abrogate rămân valabile până la datele de expirare ale acestora.

(2)   Directivele 2005/263/CE și 2005/180/CE se abrogă.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la …

Pentru Parlamentul European

Președinte

Pentru Consiliu

Președinte


(1)  Aviz emis la 11 iulie 2007.

(2)  Avizul Parlamentului European din 5 septembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 7 aprilie 2008 și Poziția Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din …

(3)  JO L 319, 12.12.1994, p. 7. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/89/CE a Comisiei (JO L 305, 4.11.2006, p. 4).

(4)  JO L 235, 17.9.1996, p. 25. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/90/CE a Comisiei (JO L 305, 4.11.2006, p. 6).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 117, 8.5.1990, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2005/174/CE a Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 20).

(7)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 268, 18.10.2003, p. 24).

(8)  JO L 262, 17.10.2000, p. 21.

(9)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 165, 27.6.2007, p. 21).

(10)  JO L 389, 30.12.2006, p. 1. Directivă modificată prin Directiva 2006/137/CE (JO L 389, 30.12.2006, p. 261).

(11)  JO L 145, 19.6.1996, p. 10.

(12)  JO L 118, 19.5.2000, p. 41.

(13)  JO L 85, 2.4.2005, p. 58. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/447/CE (JO L 169, 29.6.2007, p. 64).

(14)  JO L 61, 8.3.2005, p. 41. Decizie modificată prin Decizia 2005/777/CE (JO L 293, 9.11.2005, p. 23).

(15)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.


ANEXA I

TRANSPORTUL RUTIER

I.1.   ADR

Anexele A și B la ADR, aplicabil de la 1 ianuarie 2009, înțelegându-se că termenul „parte contractantă” se înlocuiește, după caz, cu termenul „stat membru”.

I.2.   Dispoziții tranzitorii suplimentare

1.

Statele membre pot menține în vigoare derogările adoptate în temeiul articolului 4 din Directiva 94/55/CE până la 31 decembrie 2010 sau până la data la care anexa I, secțiunea I.1 este modificată astfel încât să reflecte recomandările ONU privind transportul de mărfuri periculoase menționate la articolul respectiv dacă această dată este anterioară.

2.

Pe teritoriul său, fiecare stat membru poate să autorizeze utilizarea unor cisterne și vehicule construite înainte de 1 ianuarie 1997, care nu respectă dispozițiile prezentei directive, dar au fost construite în conformitate cu cerințele interne în vigoare la 31 decembrie 1996, cu condiția ca aceste cisterne și vehicule să fie menținute la nivelele necesare de siguranță.

Cisternele și vehiculele construite la 1 ianuarie 1997 sau după această dată și care nu respectă dispozițiile prezentei directive, dar care au fost construite în conformitate cu cerințele Directivei 94/55/CE în vigoare la data construcției acestora, pot fi utilizate în continuare pentru transportul național.

3.

Pe teritoriul propriu, un stat membru în care temperatura ambiantă este de regulă mai mică de – 20 °C poate să impună norme mai severe referitoare la temperatura de funcționare a materialelor utilizate la ambalarea materialelor plastice, cisterne și echipamentul acestora destinate utilizării în transportul rutier național de mărfuri periculoase până la includerea în anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă a dispozițiilor privind temperaturile de referință corespunzătoare pentru zonele climatice date.

4.

Un stat membru poate pe teritoriu propriu să mențină dispozițiile de drept intern, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă, cu privire la temperatura de referință pentru transportul gazelor lichefiate sau a amestecurilor de gaze lichefiate până la includerea temperaturilor de referință corespunzătoare pentru zonele climatice desemnate în standardele europene și menționarea lor în anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă.

5.

Fiecare stat membru poate, pentru operațiunile de transport efectuate cu vehicule înmatriculate pe teritoriul propriu, să mențină dispozițiile de drept intern în vigoare la 31 decembrie 1996 cu privire la afișarea sau plasarea unui cod de acțiune de urgență sau card de pericol în locul numărului de identificare a pericolului prevăzut în anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă.

6.

Statele membre pot să mențină restricțiile naționale privind transportul de substanțe care conțin dioxină și furan aplicabile la 31 decembrie 1996.

I.3.   Derogări naționale

Derogări pentru state membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul acestora în temeiul articolului 6 alineatul (2) din prezenta directivă.

Numerotarea derogărilor: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

drum rutier

a/bi/bii

=

articolul 6 alineatul (2) literele a/bi/bii

MS

=

abreviere pentru „stat membru”

nn

=

număr de control

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din prezenta directivă

BE Belgia

RO–a–BE–1

Obiectul: Clasa 1 — Cantități mici.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.1.3.6.

Conținutul anexei la directivă: Limita prevăzută la 1.1.3.6 pentru cantitatea de explozivi de mină care se poate transporta într-un vehicul obișnuit este de 20 kg.

Conținutul legislației naționale: Operatorii depozitelor situate la distanță mare de centrele de aprovizionare pot fi autorizați să transporte 25 kg de dinamită sau explozivi puternici și 300 detonatoare în autovehicule obișnuite, sub rezerva respectării condițiilor care vor fi stabilite de serviciul de explozivi.

Trimiterea inițială la legislația națională: Articolul 111 de l'arrêté royal de 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–BE–2

Obiectul: Transportul containerelor goale necurățate care au conținut produse din diferite clase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.1.1.6.

Conținutul legislației naționale: Se menționează pe documentul de transport „ambalaje goale necurățate care au conținut produse din diferite clase”.

Trimiterea inițială la legislația națională: Dérogation 6-97.

Observații: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [conform articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE].

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–BE–3

Obiectul: Adoptarea RO–a–UK–4.

Trimiterea inițială la legislația națională:

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

DE Germania

RO–a–DE–1

Obiectul: Ambalarea și încărcarea în comun a pieselor de automobile cu clasificarea 1.4G cu anumite mărfuri periculoase (n4).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 4.1.10 și 7.5.2.1.

Conținutul anexei la directivă: Dispoziții privind ambalarea și încărcarea în comun.

Conținutul legislației naționale: numerele ONU 0431 și ONU 0503 pot fi încărcate împreună cu anumite mărfuri periculoase (produse destinate construcției de automobile) în anumite cantități, specificate în derogare. Nu trebuie depășită valoarea 1 000 (comparabilă cu 1.1.3.6.4).

Trimiterea inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Observații: derogarea este necesară pentru a se asigura livrarea rapidă a pieselor de siguranță pentru automobile în funcție de cererea locală. Datorită marii diversități a acestei game de produse, nu se obișnuiește depozitarea acestor produse în garajele locale.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–DE–2

Obiectul: Exceptare de la condiția de a avea la sine un document de transport și o declarație de transportator pentru anumite cantități de mărfuri periculoase conform 1.1.3.6 (n1).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.1.1.1 și 5.4.1.1.6.

Conținutul anexei la directivă: conținutul documentului de transport.

Conținutul legislației naționale: Pentru toate clasele, cu excepția clasei 7: nu este necesar un document de transport, în cazul în care cantitatea de mărfuri transportate nu depășește cantitățile prevăzute la 1.1.3.6.

Trimiterea inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observații: informațiile furnizate de marcajul și etichetarea ambalajelor sunt considerate suficiente pentru transporturile naționale, deoarece un document de transport nu este întotdeauna corespunzător, în cazul distribuției locale.

Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 22, în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–DE–3

Obiectul: transportul de instrumente de măsură și pompe de carburant (goale, necurățate).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: dispoziții aplicabile numerelor ONU 1202, 1203 și 1223.

Conținutul anexei la directivă: instrucțiuni privind ambalarea, marcarea, documentele, transportul și manipularea, instrucțiuni pentru echipajele vehiculelor.

Conținutul legislației naționale: specificarea reglementărilor aplicabile și a dispozițiilor auxiliare pentru aplicarea derogării; până la 1 000 l: comparabil cu ambalajele goale, necurățate; peste 1000 l: compatibilitate cu anumite reglementări referitoare la cisterne; doar transportul ambalajelor goale și necurățate.

Trimiterea inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Observații: Lista nr. 7, 38, 38a.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–DE–5

Obiectul: autorizarea ambalării în comun.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 4.1.10.4 MP2.

Conținutul anexei la directivă: interzicerea ambalării în comun.

Conținutul legislației naționale: Clasele 1.4S, 2, 3 și 6.1; autorizarea ambalării în comun a articolelor din clasa 1.4S (cartușe pentru arme de calibru mic), aerosoli (clasa 2) și materiale de curățare și tratament din clasele 3 și 6.1 (numerele ONU indicate) sub formă de seturi care se vând ambalate în comun în ambalaje din grupa II și în cantități mici.

Trimiterea inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observații: Lista Nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

DK Danemarca

RO–a–DK–1

Obiectul: transportul rutier de ambalaje care conțin deșeuri sau reziduuri de substanțe periculoase colectate de la gospodării și anumite întreprinderi în vederea eliminării.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 și 8.2.

Conținutul anexei la directivă:

Principii pentru clasificare. Dispoziții privind ambalarea mixtă. Dispoziții de marcare și etichetare. Document de transport.

Conținutul legislației naționale: ambalajele interioare care conțin deșeuri sau reziduuri de produse chimice colectate de la gospodării și de la anumite întreprinderi se pot ambala împreună în anumite ambalaje exterioare aprobate de ONU. Conținutul fiecărui ambalaj interior nu trebuie să depășească 5 kg sau 5 litri. Derogări de la dispozițiile referitoare la clasificare, marcare și etichetare, documentare și formare.

Trimiterea inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Observații: nu este posibilă realizarea unei clasificări precise și aplicarea tuturor dispozițiilor ADR în cazul în care deșeurile sau cantitățile reziduale de produse chimice se colectează din gospodării și din anumite întreprinderi în scopul eliminării. Deșeurile sunt păstrate de obicei în ambalajele vândute în comerțul cu amănuntul.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–DK–2

Obiectul: transportul rutier, în același vehicul, al ambalajelor care conțin substanțe explozive și al ambalajelor care conțin detonatoare.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 7.5.2.2.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea mixtă.

Conținutul legislației naționale: trebuie respectate regulile ADR în cazul transportului rutier de mărfuri periculoase.

Trimiterea inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1.

Observații: există o nevoie practică de a putea ambala substanțe explozive împreună cu detonatoare în același vehicul în momentul transportului acestor mărfuri de la locul de depozitare la locul de prelucrare și invers.

La modificarea legislației daneze referitoare la transportul de mărfuri periculoase, autoritățile daneze vor permite aceste transporturi în următoarele condiții:

(1)

Transportul a maximum 25 kg de substanțe explozive din grupa D.

(2)

Transportul a maximum 200 de bucăți de detonatoare din grupa B.

(3)

Detonatoarele și substanțele explozive trebuie să fie ambalate separat în ambalaje certificate de ONU în conformitate cu dispozițiile din Directiva 2000/61/CE de modificare a Directivei 94/55/CE.

(4)

Distanța dintre ambalajul ce conține detonatoare și ambalajul ce conține substanțe explozive trebuie să fie de cel puțin un metru. Această distanță trebuie respectată chiar și în cazul unei frânări bruște. Ambalajul care conține substanțe explozive și ambalajul care conține detonatoare trebuie să fie amplasate într-un mod care să permită scoaterea rapidă a acestora din vehicul.

(5)

Trebuie respectate toate celelalte norme referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

FI Finlanda

RO–a–FI–1

Obiectul: Transportul de mărfuri periculoase în anumite cantități în autobuze și materialele radioactive cu radioactivitate scăzută, în cantități mici, destinate îngrijirii medicale și cercetării.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 4.1, 5.4.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea, documentație.

Conținutul legislației naționale: se autorizează transportul de mărfuri periculoase în autobuze în cantități inferioare celor prevăzute la 1.1.3.6 cu o masă netă maximă care nu depășește 200 kg fără document de transport și fără să îndeplinească toate cerințele privind ambalarea. Pentru transportul materialelor radioactive cu radioactivitate scăzută cu o greutate de cel mult 50 kg, destinate îngrijirii medicale și cercetării, nu este necesară marcarea și echiparea vehiculului conform ADR.

Trimiterea inițială la legislația națională: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–FI–2

Obiectul: descrierea cisternelor goale în documentul de transport.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.1.1.6.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții speciale pentru ambalaje, vehicule, containere, cisterne, vehicule-baterie și containere pentru gaze cu elemente multiple („CGEM”) goale necurățate.

Conținutul legislației naționale: în cazul vehiculelor-cisternă, goale, necurățate, în care s-au transportat două sau mai multe substanțe cu numerele ONU 1202, 1203 și 1223, descrierea din documentele de transport se poate completa cu cuvintele „ultima încărcătură” împreună cu numele produsului cu cel mai mic punct de aprindere; „Vehicul cisternă gol, 3, ultima încărcătură: UN 1203 Motor spirit, II”.

Trimiterea inițială la legislația națională: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–FI–3

Obiectul: etichetarea și marcarea unității de transport pentru explozivi.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.3.2.1.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale privind marcarea cu placă de culoare portocalie.

Conținutul legislației naționale: unitățile de transport care transportă (în mod normal în camionete) cantități mici de explozivi [maximum 1 000 kg (net)] la cariere și la șantiere se pot eticheta pe partea din față și pe cea din spate cu placă după modelul nr. 1.

Trimiterea inițială la legislația națională: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

FR Franța

RO–a–FR–1

Obiectul: transportul de aparate portabile și mobile de radiografie gamma (18).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: Anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă:

Conținutul legislației naționale: transportul de aparate de radiografie gamma de către utilizatori în vehicule speciale este exceptat, dar face obiectul unor norme speciale.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 28.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–FR–2

Obiectul: transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri infecțioase și sunt asimilate părților anatomice încadrate la numărul ONU 3291, cu o masă mai mică sau egală cu 15 kg.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: Anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele ADR pentru transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție și sunt asimilate părților anatomice încadrate la numărul ONU 3291, cu o masă mai mică sau egală cu 15 kg.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–FR–3

Obiectul: transportul de substanțe periculoase în vehicule pentru transportul public de persoane (18).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 8.3.1.

Conținutul anexei la directivă: transportul de pasageri și materiale periculoase.

Conținutul legislației naționale: autorizarea transportului de substanțe periculoase sub formă de bagaje de mână în vehicule pentru transportul public: se aplică doar dispozițiile referitoare la ambalarea, marcarea și etichetarea coletelor, stabilite la 4.1, 5.2 și 3.4.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 21.

Observații: se permite ca bagajele de mână să conțină doar mărfuri periculoase destinate uzului personal sau profesional propriu. Recipientele portabile de gaz sunt permise pentru pacienții cu probleme respiratorii în cantitatea necesară pentru un voiaj.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–FR–4

Obiectul: transportul pe cont propriu al unor cantități mici de materiale periculoase (18).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: obligativitatea deținerii unui document de transport.

Conținutul legislației naționale: transportul pe cont propriu al unor cantități mici de materiale periculoase care nu depășesc limitele stabilite la 1.1.3.6 nu se supune obligației de a deține un document de transport prevăzut la 5.4.1.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Article 23-2.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

IE Irlanda

RO–a–IE–1

Obiectul: exceptarea de la cerințele lui 5.4.0 din ADR privind documentul de transport pentru transportul de pesticide din clasa 3 ADR, enumerate la 2.2.3.3 ca pesticide FT2 (punct de aprindere < 23 °C) și din clasa 6.1 ADR, enumerate la 2.2.61.3 ca pesticide lichide T6 (punct de aprindere mai mare sau egal cu 23 °C), în cazul în care cantitățile de mărfuri periculoase transportate nu depășesc cantitățile indicate la 1.1.3.6 din ADR.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.

Conținutul anexei la directivă: obligația deținerii documentului de transport.

Conținutul legislației naționale: documentul de transport nu este necesar pentru transportul pesticidelor din clasele ADR 3 și 6.1 în cazul în care cantitatea de mărfuri periculoase transportate nu depășește cantitățile stabilite la 1.1.3.6 din ADR.

Trimiterea inițială la legislația națională: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Observații: cerință inutilă și oneroasă pentru transportul și livrarea pe plan local a unor astfel de pesticide.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–IE–2

Obiectul: exceptarea de la anumite cerințe din dispozițiile ADR privind ambalarea, marcarea și etichetarea unor cantități mici (sub limitele fixate la 1.1.3.6) de articole pirotehnice expirate având codurile de clasificare 1.3G, 1.4G și 1.4S din clasa 1 din ADR, care poartă numerele de identificare pentru substanțele respective ONU0092, ONU0093, ONU0403 sau ONU0404, transportate până la cazărmile militare cele mai apropiate în vederea eliminării.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 și 6.1.

Conținutul anexei la directivă: eliminarea materialelor pirotehnice expirate.

Conținutul legislației naționale: dispozițiile ADR privind ambalarea, marcarea și etichetarea unor articole pirotehnice expirate care poartă numerele de identificare ONU0092, ONU0093, ONU0403 sau ONU0404, transportate până la cazărmile militare cele mai apropiate nu sunt aplicabile, decât cu condiția respectării dispozițiilor generale ADR privind ambalarea și includerea informațiilor suplimentare în documentul de transport. Această exceptare se aplică doar transportului local, până la cazărmile militare cele mai apropiate, a unor cantități mici de materiale pirotehnice expirate în vederea eliminării în siguranță.

Trimiterea inițială la legislația națională: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Observații: transportul unor cantități mici de rachete de semnalizare marine cu termenul expirat, în special de la proprietarii de ambarcațiuni de agrement și furnizorii de echipamente pentru nave, până la cazărmile militare în vederea eliminării lor în siguranță a creat dificultăți, în special cu privire la cerințele de ambalare. Derogarea se aplică unor cantități mici (inferioare celor specificate la 1.1.3.6) în transportul local.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–IE–3

Obiectul: exceptarea de la cerințele de la 6.7 și 6.8 cu privire la transportul rutier de cisterne nominal goale și necurățate (destinate depozitării în locuri fixe) în vederea curățării, reparării, încercării sau dezmembrării.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 6.7 și 6.8. Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la proiectarea, construcția, controlul și încercarea cisternelor.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele 6.7 și 6.8 din ADR pentru transportul rutier de cisterne nominal goale necurățate (pentru depozitarea în locuri fixe) în vederea curățării, reparării, încercării sau dezmembrării, cu următoarele condiții (a) îndepărtarea a cât mai multe dintre țevile care au fost conectate la cisternă în măsura în care acest lucru este aplicabil din punct de vedere practice; (b) cisterna să fie echipată cu supapă pentru decompresiune care să funcționeze în timpul transportului și (c), sub rezerva literei (b) de mai sus, toate deschiderile cisternei și ale țevilor atașate la aceasta să fi fost închise etanș pentru a preveni scăparea de mărfuri periculoase, în măsura în care aceasta se poate realiza în mod rezonabil.

Trimiterea inițială la legislația națională: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Observații: cisternele respective se utilizează pentru depozitarea substanțelor în locuri fixe și nu pentru transportul mărfurilor. Acestea conțin cantități foarte mici de mărfuri periculoase în timpul transportării lor (al cisternelor) în vederea curățirii, reparării etc.

Anterior în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–IE–4

Obiectul: exceptarea de la cerințele din 5.3 și 5.4, 7 și din anexa B la ADR cu privire la transportul buteliilor de gaz pentru dozatoare (de băuturi), în cazul în care acestea sunt transportate în același vehicul cu băuturile (pentru care urmează a fi utilizate).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.3, 5.4, 7și anexa B.

Conținutul anexei la directivă: marcarea vehiculelor, documentele care trebuie să fie deținute și dispozițiile privind echipamentele de transport precum și operațiile de transport.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele din 5.3 și 5.4, 7și din anexa B la ADR pentru buteliile de gaz utilizate de dozatoarele de băuturi, în cazul în care buteliile respective sunt transportate în același vehicul cu băuturile (pentru care urmează a fi utilizate).

Trimiterea inițială la legislația națională: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Observații: principala activitate constă în distribuirea de băuturi ambalate, care nu sunt substanțe relevante pentru ADR, împreună cu cantități reduse de butelii mici care conțin gazele necesare dozării acestora.

Anterior în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–IE–5

Obiectul: exceptarea, pentru transportul național pe teritoriul Irlandei, de la cerințele privind construcția și încercarea și de la dispozițiile privind utilizarea recipientelor, prevăzute la 6.2 și 4.1 din ADR pentru buteliile și recipientele sub presiune conținând gaze din clasa 2, care au făcut obiectul unui transport multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, în cazul în care (i) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt construite, încercate și utilizate în conformitate cu codul IMDG, (ii) buteliile și recipientelor sub presiune respective nu sunt reumplute în Irlanda, ci sunt returnate nominal goale în țara de origine a transportului multimodal și (iii) buteliile și recipientele sub presiune respective se distribuie la nivel local în cantități mici.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.1.4.2, 4.1 și 6.2.

Conținutul anexei la directivă: dispozițiile referitoare la transportul multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, utilizarea buteliilor și recipientelor sub presiune pentru gazele din clasa 2 ADR, precum și construcția și încercarea buteliilor și recipientelor sub presiune respective pentru gazele din clasa 2 ADR.

Conținutul legislației naționale: Dispozițiile de la4.1 și 6.2 nu se aplică buteliilor și recipientelor sub presiune pentru gazele din clasa 2, cu următoarele condiții: (i) buteliile și recipientele sub presiune respective să fie construite și încercate în conformitate cu codul IMDG, (ii) buteliile și recipientele sub presiune respective să fie utilizate în conformitate cu codul IMDG, (iii) buteliile și recipientele sub presiune respective să fie transportate la expeditor prin intermediul transportului multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, (iv) transportul buteliilor și al recipientelor sub presiune respective la utilizatorul final să se realizeze într-un singur transport definitivat în aceeași zi de la destinatarul transportului multimodal [menționat la punctul (iii) anterior], (v) buteliile și recipientele sub presiune respective să nu fie reumplute pe teritoriul statului respectiv și să fie retrimise nominal goale în țara de origine a transportului multimodal [menționat la punctul (iii) anterior] și (vi) buteliile și recipientele sub presiune respective să fie distribuite la nivel local pe teritoriul statului, în cantități mici.

Trimiterea inițială la legislația națională: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Observații: gazele conținute în buteliile și recipientele sub presiune menționate respectă specificațiile prevăzute de utilizatorii finali, din care decurge necesitatea de a le importa din exteriorul zonei ADR. După utilizare, buteliile și recipientele sub presiune respective, nominal goale, trebuie să fie returnate în țara de origine pentru reumplere cu gazele specificate în mod special — reumplerea acestora nu se realizează pe teritoriul Irlandei și nici în orice altă parte din zona ADR. Chiar dacă nu respectă ADR, acestea respectă codul IMDG și sunt acceptate conform acestuia. Transportul multimodal care începe din exteriorul zonei ADR este prevăzut să se finalizeze la sediul importatorului, de unde se intenționează distribuirea în cantități mici a buteliilor și a recipientelor sub presiune respective către utilizatorul final local pe teritoriul Irlandei. Transportul pe teritoriul Irlandei s-ar încadra la dispozițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (9) modificat din Directiva 94/55/CE.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

LT Lituania

RO–a–LT–1

Obiectul: Adoptarea RO–a–UK–6.

Trimiterea inițială la legislația națională: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Rezoluția guvernamentală nr. 337 privind transportul rutier de mărfuri periculoase în Republica Lituania, adoptată la 23 martie 2000).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

UK Regatul Unit

RO–a–UK–1

Obiectul: transportul unor produse radioactive cu risc redus cum ar fi: ceasuri, ceasuri de mână, detectoare de fum, cadrane de busolă (E1).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: majoritatea cerințelor ADR.

Conținutul anexei la directivă: cerințele referitoare la transportul materialelor din clasa 7.

Conținutul legislației naționale: exceptare totală de la reglementările naționale pentru anumite produse comerciale care conțin cantități limitate de material radioactive. (Un dispozitiv luminos destinat a fi purtat de persoane; în oricare vehicul sau vehicul pe șine nu mai mult de 500 de detectoare de fum pentru utilizare gospodărească cu un timp individual de activitate care nu depășește 40 kBq; sau în oricare vehicul sau vehicul pe șine nu mai mult de 5 dispozitive de iluminare cu tritium gazos cu un timp de individual de activitate care nu depășește 10 GBq).

Trimiterea inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Observații: prezenta derogare este o măsură pe termen scurt, care nu va mai fi necesară atunci când se vor introduce în ADR modificări similare cu reglementările Agenției Internaționale pentru Energie Atomică („AIEA”).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–UK–2

Obiectul: Exceptare de la condiția de a avea la sine un document de transport pentru anumite cantități de mărfuri periculoase (altele decât cele din clasa 7) conform 1.1.3.6 (E2).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.1.3.6.2 și 1.1.3.6.3.

Conținutul anexei la directivă: exceptări de la anumite cerințe pentru anumite cantități pe unitatea de transport.

Conținutul legislației naționale: documentul de transport nu este necesar pentru cantități limitate, cu excepția cazului în care acestea constituie o parte a unei încărcături mai mari.

Trimiterea inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Observații: exceptarea menționată este adecvată transportului național, în cadrul căruia un document de transport nu este întotdeauna corespunzător în cazul distribuției locale.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–UK–3

Obiectul: exceptarea de la cerința privind echipamentul pentru stingerea incendiilor pentru vehiculele care transportă materiale radioactive cu risc redus (E4).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 8.1.4.

Conținutul anexei la directivă: cerința ca vehiculele să fie dotate cu dispozitive pentru stingerea incendiilor.

Conținutul legislației naționale: Elimină dispoziția de dotare cu extinctoare atunci când se transportă doar colete exceptate (ONU 2908, 2909, 2910 și 2911).

Restrânge cerința doar pentru cazul în care se transportă un număr mic de produse ambalate.

Trimiterea inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Observații: Dotarea cu echipament pentru stingerea incendiilor nu este relevantă în practică pentru transporturile ONU 2908, 2909, 2910 și ONU 2911, care pot fi adesea transportate în vehicule mici.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–UK–4

Obiectul: distribuția de mărfuri în ambalaje interioare către comercianții cu amănuntul sau utilizatori (cu excepția celor din clasele 1, 4.2, 6.2 și 7) de la depozitele de distribuție locale către comercianții cu amănuntul sau utilizatori și de la comercianții cu amănuntul către utilizatorii finali (N1).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la proiectarea, construcția, controlul și încercarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: nu este necesară alocarea unui marcaj RID/ADR sau ONU ambalajelor sau ca acestea să fie marcate în alt mod în cazul în care conțin mărfurile prevăzute în anexa 3.

Trimiterea inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Observații: cerințele ADR sunt inadecvate pentru etapele finale ale transportului de la un depozit de distribuție până la un comerciant cu amănuntul sau un utilizator sau de la un comerciant cu amănuntul la un utilizator final. Scopul prezentei derogări este de a autoriza transportul recipientelor interioare cu mărfuri destinate distribuției cu amănuntul, pe traseul final al distribuției locale fără ambalaj exterior.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–UK–5

Obiectul: să permită „cantități totale maxime pe unitatea de transport” pentru mărfurile din clasa 1 din categoriile 1 și 2 din tabelul de la 1.1.3.6.3 (N10).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.1.3.6.3 și 1.1.3.6.4.

Conținutul anexei la directivă: exceptări referitoare la cantitățile transportate cu o unitate de transport.

Conținutul legislației naționale: stabilește norme referitoare la exceptările pentru cantități limitate și încărcarea în comun a explozivilor.

Trimiterea inițială la legislația națională: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Observații: pentru a permite limitări cantitative diferite pentru mărfurile din clasa 1, respectiv „50” pentru categoria I și „500” pentru categoria 2. Pentru calcularea încărcăturilor mixte, factorii de multiplicare sunt „20” pentru categoria de transport 1 și „2” pentru categoria de transport 2.

Anterior o derogare în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–UK–6

Obiectul: creșterea masei nete maxime autorizate de articole explozive în vehiculele EX/II (N13).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 7.5.5.2.

Conținutul anexei la directivă: limitări privind cantitățile de substanțe și articole explozive transportate.

Conținutul legislației naționale: limitări privind cantitățile de substanțe și articole explozive transportate.

Trimiterea inițială la legislația națională: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Observații: reglementările din Regatul Unit autorizează o masă netă maximă de 5 000 kg în vehicule de tipul II pentru grupele de compatibilitate 1.1C, 1.1D, 1.1E și 1.1J.

Multe din articolele din clasa 1.1C, 1.1D, 1.1E și 1.1J care sunt transportate în Europa sunt mari și voluminoase și au o lungime aproximativ mai mare de 2,5 metri. Acestea sunt în principal articole explozive de uz militar. Limitele impuse construcției de vehicule EX/III (care sunt obligatoriu vehicule închise) fac dificilă încărcarea și descărcarea acestor articole. Pentru unele articole ar fi necesar un echipament specializat de încărcare și descărcare la începutul și la sfârșitul călătoriei. În practică, există rareori acest tip de echipament. Nu există decât câteva vehicule EX/III în uz în Regatul Unit și pentru industrie ar fi extrem de costisitor să solicite construirea altor vehicule speciale de tipul EX/III pentru transportul tipului de exploziv menționat.

În Regatul Unit explozivii militari se transportă în majoritatea cazurilor de întreprinderi de transport comerciale care astfel nu pot beneficia de avantajele de exceptare acordate vehiculelor militare conform directivei-cadru. Pentru a rezolva această problemă, Regatul Unit a permis întotdeauna transportul a până la 5 000 kg din aceste articole cu vehicule EX/II. Limita actuală nu este suficientă întotdeauna, deoarece un articol poate să conțină mai mult de 1 000 kg de exploziv.

Din anul 1950 au fost doar două incidente (ambele în anii 1950) care au implicat explozivi minieri cu o greutate mai mare de 5 000 kg Incidentele au fost provocate de explozia unei anvelope și supraîncălzirea sistemului de eșapament care au aprins blindajul. Incendiul s-ar fi putut produce și în cazul unei încărcături mai mici. Nu au fost victime sau vătămări.

Dovezile empirice sugerează că, în cazul articolelor explozive ambalate corect, este improbabilă amorsarea acestora la impact, de exemplu în cazul coliziunii vehiculelor. Dovezile din rapoartele militare și din datele încercărilor de impact ale rachetelor arată că pentru amorsarea cartușelor este necesară o viteză de impact mai mare decât cea creată la încercarea la șoc prin cădere de la înălțimea de 12 m.

Standardele de securitate actuale nu ar fi afectate.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–UK–7

Obiectul: exceptarea de la cerințele de supraveghere pentru anumite mărfuri din clasa 1 (N12) în cantități mici.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 8.4 și 8.5 S1(6).

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la supravegherea vehiculelor care transportă anumite cantități de mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: Prevede instalații de staționare și de supraveghere sigure, dar nu impune supravegherea unor încărcături din clasa 1 în permanență, așa cum se prevede în 8.5 S1(6) din ADR.

Trimiterea inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Observații: cerințele de supraveghere din ADR nu sunt întotdeauna fezabile în context național.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–UK–8

Obiectul: reducerea restricțiilor privind transportul încărcăturilor de explozivi în comun și de explozivi cu alte mărfuri periculoase în vagoane, vehicule și containere (N4/5/6).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 7.5.2.1 și 7.5.2.2.

Conținutul anexei la directivă: restricții privind anumite tipuri de încărcături mixte.

Conținutul legislației naționale: legislația națională este mai puțin restrictivă cu privire la încărcarea mixtă a explozivilor, cu condiția ca un astfel de transport să se efectueze fără riscuri.

Trimiterea inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Observații: Regatul Unit dorește să permită unele variații ale regulilor de grupare a explozivilor între ei și a explozivilor cu alte mărfuri periculoase. Orice modificare va comporta o limitare cantitativă pentru una sau mai multe părți componente ale încărcăturii și ar fi admisă doar cu condiția ca „să fi fost luate toate măsurile care se pot aplica în mod rezonabil pentru a preveni aducerea în contact a explozivilor cu aceste mărfuri sau de a le pune altminteri în pericol sau de a fi puși chiar aceștia în pericol de respectivele mărfuri”.

Exemple de modificări posibile pe care Regatul Unit le-ar putea permite sunt descrise în continuare:

1.

explozivii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 sau 0361 pot fi transportați în același vehicul cu mărfurile periculoase cărora li s-a alocat la clasificare numărul ONU 1942. Cantitatea de exploziv cu număr ONU 1942 admisă pentru transport se limitează prin asimilare cu un exploziv de tipul 1.1 D;

2.

explozivii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 sau 0453 pot fi transportați în același vehicul cu mărfuri periculoase (cu excepția gazelor inflamabile, substanțelor infecțioase și a substanțelor toxice) din categoria de transport 2 sau cu mărfuri periculoase din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al mărfurilor periculoase din categoria de transport 2 să nu depășească 500 kilograme sau litri, iar masa netă totală a acestor explozivi să nu depășească 500 kg;

3.

explozivii de tipul 1.4G pot fi transportați cu lichide inflamabile și gaze inflamabile din categoria de transport 2 sau cu gaze netoxice, neinflamabile din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora în același vehicul, cu condiția ca masa totală sau volumul total al tuturor mărfurilor periculoase să nu depășească 200 kg sau litri, iar masa totală netă a explozivilor să nu depășească 20 kg;

4.

articolele explozive cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 pot fi transportate cu articole explozive din grupele de compatibilitate D, E sau F în compoziția cărora intră. Cantitatea totală de explozivi cu numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 nu poate depăși 20 kg.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–a–UK–9

Obiectul: alternativă la aplicarea de plăci portocalii pentru transportul în cantități mici de materiale radioactive în vehicule mici.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.3.2.

Conținutul anexei la directivă: cerința privind aplicarea plăcilor portocalii pe vehiculele mici care transportă materiale radioactive.

Conținutul legislației naționale: permite orice derogare aprobată în conformitate cu această procedură. Derogarea solicitată este:

1.

Vehiculele trebuie să fie:

(a)

semnalizate cu o placă în conformitate cu dispozițiile prevăzute la 5.3.2 din ADR; sau

(b)

în cazul vehiculelor cu o greutate mai mică de 3 500 kg, care transportă mai puțin de zece colete cu materiale nefisionabile sau fisionabile dar nu radioactive și suma indicilor de transport al acestor colete nu depășește 3, să poarte un aviz de avertizare care să respecte condițiile de la alineatului (2).

2.

În sensul alineatului (1), avizul de avertizare care trebuie afișat pe un vehicul care transportă materiale radioactive trebuie să respecte următoarele condiții:

(a)

are forma unui pătrat cu latura de cel puțin 12 cm. Toate inscripțiile de pe aviz sunt făcute cu litere negre, îngroșate și lizibile. De asemenea, toate inscripțiile sunt ștanțate sau în relief. Literele majuscule din cuvântul „RADIOACTIV” au o înălțime de cel puțin 12 mm și toate celelalte litere majuscule au o înălțime de cel puțin 5 mm;

(b)

este ignifug, astfel încât cuvintele din aviz să rămână vizibile după expunerea la un incendiu în care este implicat vehiculul;

(c)

se fixează bine în vehicul, într-o poziție în care să fie perfect vizibil pentru conducătorul auto, dar să nu-i obstrucționeze acestuia câmpul de vedere și se afișează doar în cazul în care vehiculul transportă materiale radioactive;

(d)

are forma avizată și menționează numele, adresa și numărul de telefon pentru a fi utilizate în caz de urgență.

Trimiterea inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Observații: derogarea este solicitată pentru deplasări limitate de cantități mici de material radioactiv, în principal doze de material radioactiv destinate unui singur pacient, între unitățile spitalicești locale, pentru care se utilizează vehicule mici iar posibilitatea de afișare a unor plăci de culoare portocalie, chiar și de dimensiuni reduse, este limitată. Experiența a dovedit că fixarea plăcilor portocalii pe aceste vehicule este problematică și sunt dificil de menținut în condiții normale de transport. Vehiculele vor fi marcate cu plăcuțe care să specifice conținutul acestora în conformitate cu 5.3.1.5.2 din ADR (și în mod normal 5.3.1.7.4), indicând clar natura pericolului. În afară de aceasta, se va atașa un aviz ignifugat care să conțină informații importante pentru cazurile de urgență și să fie fixat într-un loc vizibil. În practică, se vor furniza mai multe informații de siguranță decât cele prevăzute la 5.3.2 din ADR.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din prezenta directivă

BE Belgia

RO–bi–BE–1

Obiectul: transportul în imediata apropiere a amplasamentelor industriale care include transportul pe un drum public.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: Anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: Anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: derogările se referă la documentele, etichetarea și marcarea pachetelor precum și certificatul conducătorului auto.

Trimiterea inițială la legislația națională: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Observații: mărfurile periculoase se transferă între amplasamente

derogarea 2-89: traversarea unei autostrăzi publice (produse chimice ambalate);

derogarea 4-97: distanță de 2 km (lingouri de fontă brută la o temperatură de 600 °C);

derogarea 2-2000: distanța de aproximativ 500 m (Container intermediar de transport în vrac („IBC”), PG II, III clasele 3, 5.1, 6.1, 8 și 9).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–BE–2

Obiectul: deplasarea cisternelor care nu sunt destinate să servească ca echipament de transport.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.1.3.2 (f).

Conținutul legislației naționale: se autorizează deplasarea cisternelor nominal goale în scopul curățării/reparări.

Trimiterea inițială la legislația națională: Exemption 6-82, 2-85.

Observații: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 7 [conform articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE].

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–BE–3

Obiectul: formarea profesională a conducătorilor auto.

Transportul local de mărfuri încadrate la numărul ONU 1202, 1203 și 1223 în ambalaje și în cisterne (în Belgia pe o rază de 75 km de la sediul social).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 8.2.

Conținutul anexei la directivă:

Structura formării:

1.

Ambalaje pentru formare profesională

2.

Cisterne pentru formare profesională

3.

Formare profesională specială Cl 1

4.

Formare profesională specială Cl 7

Conținutul legislației naționale: definiții — certificat — eliberare — copii — valabilitate și prelungire — organizarea cursurilor și examinare — derogări — sancțiuni — dispoziții finale.

Trimiterea inițială la legislația națională: urmează să se precizeze în regulamentele viitoare.

Observații: se propune predarea unui curs inițial, urmat de un examen limitat la transportul mărfurilor cu numerele ONU 1202, 1203 și 1223 în ambalaje și în cisterne pe o rază de 75 km de la locația sediului social — durata formării trebuie să satisfacă cerințele ADR — după cinci ani, conducătorul auto trebuie să urmeze un curs de perfecționare și să susțină un examen — certificatul va stipula „transport național de ONU 1202, 1203 și 1223 în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din directiva …”.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–BE–4

Obiectul: transportul de mărfuri periculoase în cisterne în vederea eliminării prin incinerare.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 3.2.

Conținutul legislației naționale: prin derogare de la tabelul de la 3.2, este permisă în anumite condiții utilizarea unui container cisternă cu codul de cisternă L4BH în locul codului de cisternă L4DH pentru transportul de lichid hidroreactiv, toxic, III, dacă nu se specifică altfel.

Trimiterea inițială la legislația națională: Dérogation 01-2002.

Observații: regulamentul menționat se poate aplica doar la transportul deșeurilor periculoase pe o distanță scurtă.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–BE–5

Obiectul: transportul deșeurilor la instalațiile de eliminare a deșeurilor.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.2, 5.4, 6.1 (vechiul regulament: A5, 2X14, 2X12).

Conținutul anexei la directivă: clasificarea, marcarea și cerințele referitoare la ambalare.

Conținutul legislației naționale: în locul clasificării deșeurilor în conformitate cu ADR, deșeurile sunt clasificate în diferite grupe (solvenți inflamabili, vopsele, acizi, baterii etc.) pentru a evita reacții periculoase în cadrul unei grupe. Cerințele privind fabricarea ambalajelor sunt mai puțin restrictive.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêét royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Observații: acest regulament se poate utiliza pentru transportul de cantități mici de deșeuri la instalațiile de eliminare.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–BE–6

Obiectul: Adoptarea RO–bi–SE–5.

Trimiterea inițială la legislația națională:

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–BE–7

Obiectul: Adoptarea RO–bi–SE–6.

Trimiterea inițială la legislația națională:

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–BE–8

Obiectul: Adoptarea RO–bi–UK–2.

Trimiterea inițială la legislația națională:

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

DE Germania

RO–bi–DE–1

Obiectul: Renunțarea la anumite mențiuni din documentul de transport (n2).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.1.1.1.

Conținutul anexei la directivă: conținutul documentului de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru toate clasele, cu excepția claselor 1 (cu excepția 1.4S), 5.2 și 7:

Nu este necesară nici o mențiune în documentul de transport

a)

referitoare la destinatar, în cazul distribuției locale (cu excepția încărcăturii complete și a transportului pe anumite rute);

b)

referitoare la numărul și tipul ambalajelor, în cazul în care nu se aplică dispozițiile prevăzute la 1.1.3.6 și în cazul în care vehiculul este în conformitate cu toate dispozițiile din anexele A și B;

c)

pentru cisternele goale necurățate, este suficient documentul de transport pentru ultima încărcătură.

Trimiterea inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observații: aplicarea tuturor dispozițiilor nu ar fi realizabilă în ceea ce privește tipul de trafic în cauză.

Derogarea este înregistrată de Comisia Europeană sub numărul 22 (în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–DE–2

Obiectul: transportul în vrac al materialelor din clasa 9 contaminate cu PCB.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 7.3.1.

Conținutul anexei la directivă: transportul în vrac.

Conținutul legislației naționale: autorizarea transportului în vrac în cutii mobile sau containere închise etanș pentru a nu permite pătrunderea fluidelor sau a prafului.

Trimiterea inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Observații: derogarea 11 până la 31.12.2004; începând cu 2005, aceleași dispoziții în ADR și RID.

A se vedea și acordul multilateral M137.

Lista nr. 4*.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–DE–3

Obiectul: transportul de deșeuri periculoase ambalate.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1-5.

Conținutul anexei la directivă: clasificare, ambalare și marcare.

Conținutul legislației naționale: clasele 2-6.1, 8 și 9: ambalarea în comun și transportul deșeurilor periculoase în ambalaje și IBC-uri; deșeurile trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare (astfel cum au fost colectate) și clasificate în grupe de deșeuri specifice (pentru evitarea reacțiilor periculoase în cadrul unei grupe de deșeuri); utilizarea instrucțiunilor scrise speciale pentru grupele de deșeuri sub forma unei scrisori de trăsură; colectarea deșeurilor menajere și de laborator etc.

Trimiterea inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observații: Lista nr. 6*.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

DK Danemarca

RO–bi–DK–1

Obiectul: Numerele ONU 1202, 1203, 1223 și clasa 2 — fără document de transport.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: Document de transport.

Conținutul legislației naționale: În cazul în care se transportă produse din uleiuri minerale din clasa 3, ONU 1202, 1203 și 1223 și gaze din clasa 2 în vederea distribuției (mărfuri care urmează să fie livrate către doi sau mai mulți destinatari și colectarea mărfurilor returnate în situații similare), nu este necesar un document de transport, cu condiția ca instrucțiunile scrise, în afara informațiilor cerute în conformitate cu ADR, să conțină informații cu privire la numărul ONU, nume și clasă.

Trimiterea inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Observații: derogarea națională menționată anterior este justificată de dezvoltarea unui echipament electronic care permite, de exemplu companiilor petroliere care utilizează permanent echipamentul electronic pentru transmiterea către vehiculele lor de informații cu privire la clienți. Deoarece acest tip de informații nu sunt disponibile la începutul transportului și vor fi transmise vehiculului în timpul transportului, nu este posibilă întocmirea documentelor de transport înainte de începerea transportului. Aceste tipuri de transport sunt limitate la zone restrânse.

În prezent, Danemarca beneficiază de o derogare pentru o dispoziție similară în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

EL Grecia

RO–bi–EL–1

Obiectul: derogare de la cerințele de securitate pentru cisternele fixe (vehicule cisternă), înmatriculate înainte de 31.12.2001, pentru transportul local de anumite categorii de mărfuri periculoase în cantități mici.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind construcția, echipamentul, omologarea de tip, controale și teste, precum și marcarea cisternelor fixe (vehicule cisternă), cisternelor demontabile, containerelor cisternă și cutiilor mobile ale cisternelor, ale căror carcase sunt construite din materiale metalice, precum și vehicule-baterie și CGEM-uri.

Conținutul legislației naționale: dispoziție tranzitorie: cisternele fixe (vehiculele cisternă), cisternele demontabile și containerele cisternă înmatriculate pentru prima dată în Grecia între 1.1.1985 și 31.12.2001 se mai pot utiliza până la 31.12.2010. Dispoziția tranzitorie menționată se referă la vehiculele utilizate pentru transportul următoarelor materiale periculoase (ONU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Este destinată să acopere transportul de cantități mici sau transportul local pentru vehiculele înmatriculate în perioada menționată mai sus. Perioada tranzitorie menționată se aplică vehiculelor cisternă adaptate după cum urmează:

1.

Punctele din ADR referitoare la inspecții și testări: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Grosimea minimă a peretelui rezervorului de 3 mm pentru cisternele cu o capacitate a compartimentelor rezervorului de până la 3 500 litri și de cel puțin 4 mm în cazul oțelului moale pentru cisterne ale căror compartimente au o capacitate de până la 6 000 litri, indiferent de tipul sau grosimea pereților despărțitori.

3.

În cazul în care materialul utilizat este aluminiu sau alt metal, cisternele ar trebui să îndeplinească cerințele privind grosimea și alte specificații tehnice care decurg din desenele tehnice avizate de autoritatea locală din țara în care au fost înmatriculate anterior. În absența desenelor tehnice, cisternele trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Cisternele ar trebui îndeplinească prevederile 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), 6.8.2.2 cu subpunctele 6.8.2.2.1 și 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Mai exact, se autorizează utilizarea vehiculelor cisternă cu o masă mai mică de 4 tone numai în scopul transportului local al motorinei (ONU 1202), înmatriculate pentru prima dată înainte de 31.12.2002, a căror grosime a pereților este mai mică de 3 mm, doar dacă sunt transformate în conformitate cu 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Trimiterea inițială la legislația națională: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. [Dispoziții privind construcția, echipamentele, inspecțiile și testările cisternelor fixe (vehicule-cisternă), cisternelor demontabile aflate în circulație, pentru anumite categorii de mărfuri periculoase].

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–EL–2

Obiectul: derogare de la dispozițiile privind construcția vehiculelor de bază, referitoare la vehiculele proiectate pentru transportul local de mărfuri periculoase care au fost înmatriculate pentru prima dată înainte de 31 decembrie 2001.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Conținutul anexei la directivă: Dispoziții referitoare la construcția vehiculelor de bază.

Conținutul legislației naționale: derogarea se aplică vehiculelor destinate transportului local de mărfuri periculoase (categoriile ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257), care au fost înmatriculate prima dată înainte de 31 decembrie 2001.

Vehiculele menționate anterior trebuie să respecte condițiile prevăzute la 9 (9.2.1-9.2.6) din anexa B la Directiva 94/55/CE, cu următoarele excepții.

Respectarea cerințelor de la 9.2.3.2 este necesară doar în cazul în care vehiculul este echipat de către producătorul acestuia cu sistem de frânare antiblocare și va fi prevăzut cu un sistem de frânare de anduranță definit la 9.2.3.3.1, dar care nu respectă în mod necesar dispozițiile de la 9.2.3.3.2 și 9.2.3.3.3.

Alimentarea electrică a tahografului trebuie asigurată prin intermediul unui dispozitiv de siguranță conectat direct la baterie (220.514) și echipamentul electric al mecanismului pentru ridicarea osiei boghiului trebuie instalat în poziția în care a fost instalat inițial de către producătorul vehiculului și trebuie să fie protejat într-o carcasă închisă etanș corespunzătoare (220.517).

Mai precis, vehiculele-cisternă cu o masă maximă mai mică de 4 tone destinate transportului local de motorină pentru încălzire (număr ONU 1202) trebuie să respecte condițiile de la 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 și 9.2.4.5, dar respectarea celorlalte nu este neapărat necesară.

Trimiterea inițială la legislația națională: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (Cerințe tehnice pentru vehiculele aflate în uz, destinate a fi utilizate în transportul local de anumite categorii de mărfuri periculoase).

Observații: numărul vehiculelor menționate anterior este mic în comparație cu numărul total de vehicule deja înmatriculate și, în afară de aceasta, sunt destinate doar transportului local. Forma derogării solicitate, dimensiunea parcului de vehicule în cauză și tipul mărfurilor transportate nu creează o problemă de siguranță rutieră.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

ES Spania

RO–bi–ES–1

Obiectul: echipament special pentru distribuirea amoniacului anhidru.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 6.8.2.2.2.

Conținutul anexei la directivă: pentru a evita orice pierdere din conținut în cazul unei avarii la instalațiile exterioare (conducte, dispozitive laterale de închidere), vana interioară de închidere și suportul acesteia trebuie să fie protejate contra riscului de smulgere sub efectul presiunilor exterioare sau să fie proiectate astfel încât să reziste la aceste presiuni. Dispozitivele de umplere și golire (inclusiv flanșele sau bușoanele filetate) și capacele de protecție (dacă există) trebuie să poată fi asigurate împotriva oricărei deschideri accidentale.

Conținutul legislației naționale: cisternele utilizate în scopuri agricole pentru distribuirea și aplicarea amoniacului anhidru care au fost puse în funcțiune înainte de 1 ianuarie 1992 pot fi echipate cu dispozitive de siguranță exterioare în locul celor interioare, cu condiția să asigure o protecție cel puțin echivalentă cu protecția oferită de peretele cisternei.

Trimiterea inițială la legislația națională: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Observații: înainte de 1 ianuarie 1992, un tip de cisternă echipată cu dispozitive de siguranță externe a fost utilizat exclusiv în agricultură pentru aplicarea amoniacului anhidru direct pe sol. În prezent, sunt încă în funcțiune diferite cisterne de acest tip. Acestea sunt rareori conduse încărcate pe drumurile publice, utilizându-se doar pentru împrăștierea îngrășămintelor în exploatările agricole mari.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

FI Finlanda

RO–bi–FI–1

Obiectul: modificarea informațiilor din documentul de transport referitor la substanțe explozive.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.1.2.1 litera (a).

Conținutul anexei la directivă: dispoziții speciale pentru clasa 1.

Conținutul legislației naționale: în documentul de transport, se permite indicarea numărului de detonatoare (1 000 detonatoare — 1 kg exploziv) în locul masei nete reale a substanțelor explosive.

Trimiterea inițială la legislația națională: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Observații: informația se consideră a fi suficientă pentru transportul național. Prezenta derogare se utilizează în principal pentru transportul local de cantități mici de explozivi pentru sectorul minier.

Derogarea este înregistrată de Comisia Europeană sub numărul 31.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

FR Franța

RO–bi–FR–1

Obiectul: utilizarea documentului maritim ca document de transport pentru călătorii pe distanțe scurte după descărcarea navei.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: informații care trebuie să figureze în documentul utilizat ca document de transport pentru mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: documentul maritim se utilizează ca document de transport pe o rază de 15 km.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–FR–2

Obiectul: transportul articolelor din clasa 1 împreună cu materiale periculoase din alte clase (91).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 7.5.2.1.

Conținutul anexei la directivă: interdicția de a încărca în comun ambalaje cu etichete de pericol diferite.

Conținutul legislației naționale: posibilitatea de a transporta împreună detonatoare simple sau asamblate și mărfuri care nu aparțin clasei 1 sub rezerva anumitor condiții și pe distanțe mai mici sau egale cu 200 km pe teritoriul Franței.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 26.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–FR–3

Obiectul: transportul cisternelor fixe pentru GPL (18).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: Anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: transportul cisternelor fixe pentru GPL se supune unor norme speciale. Se aplică doar pe distanțe scurte.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–FR–4

Obiectul: condiții speciale referitoare la formarea conducătorilor auto și omologarea vehiculelor utilizate la transportul agricol (distanțe scurte).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 6.8.3.2; 8.2.1 și 8.2.2.

Conținutul anexei la directivă: echipamentele cisternei și formarea conducătorilor auto.

Conținutul legislației naționale:

dispoziții specifice referitoare la omologarea vehiculelor.

Formarea profesională specială a conducătorilor auto.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 29-2 — Annex D4.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

IE Irlanda

RO–bi–IE–1

Obiectul exceptarea de la cerințele lui 5.4.1.1.1 care prevede ca (i) numele și adresele destinatarilor, (ii) numărul și descrierea pachetelor și (iii) cantitatea totală de mărfuri periculoase să fie specificate în documentul de transport, în cazul în care se transportă kerosen, motorină, sau gaz petrolier lichefiat care poartă numerele de identificare ONU 1223, 1202 și respectiv 1965 la utilizatorul final.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.

Conținutul anexei la directivă: documentație.

Conținutul legislației naționale: în cazul în care kerosenul, motorina sau gazul petrolier lichefiat care poartă numerele de identificare ONU 1223, 1202 și respectiv 1965, specificate în apendicele B.5 la anexa B la ADR, sunt transportate la utilizatorul final, nu este necesară indicarea pe unitatea de transport a numelui și adresei destinatarului, a numărului și descrierii ambalajelor, IBC-urilor sau recipientelor și nici cantitatea totală transportată.

Trimiterea inițială la legislația națională: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Observații: în cazul livrării de motorină pentru încălzirea gospodăriei la clienții casnici, practica curentă constă în umplerea la maximum a rezervorului clientului, astfel că nu se cunoaște cantitatea livrată efectiv și, de asemenea, nici numărul clienților (la o cursă) nu este cunoscut în momentul în care cisterna încărcată își începe cursa. În cazul livrării de butelii cu GPL la gospodării, practica curentă constă în înlocuirea buteliilor goale cu unele pline, astfel că numărul clienților și cantitățile livrate fiecăruia din ei sunt necunoscute la începutul operațiunii de transport.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–IE–2

Obiectul: exceptarea pentru a permite ca documentul de transport, necesar în conformitate cu 5.4.1.1.1, să fie cel folosit pentru ultima încărcătură în cazul transportului de cisterne goale necurățate.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.

Conținutul anexei la directivă: documentație.

Conținutul legislației naționale: pentru cisternele goale necurățate, este suficient documentul de transport pentru ultima încărcătură.

Trimiterea inițială la legislația națională: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Observații: în special în cazul livrării de benzină și/sau motorină la benzinării, autocisterna se întoarce direct la depozitul de carburant (pentru a fi reîncărcată pentru livrările următoare) imediat după livrarea ultimei încărcături.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–IE–3

Obiectul: exceptarea pentru a permite încărcarea și descărcarea într-un loc public, fără permisiunea specială a autorităților competente, a mărfurilor periculoase cărora li se aplică dispoziția specială CV1 de la 7.5.11 sau S1 de la 8.5.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 7.5 și 8.5.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții suplimentare referitoare la încărcare, descărcare și manipulare.

Conținutul legislației naționale: se autorizează încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase într-un loc public fără permisiunea specială a autorității competente, prin derogare de la cerințele de la 7.5.11 sau 8.5.

Trimiterea inițială la legislația națională: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Observații: pentru transportul național pe teritoriul statului, această dispoziție constituie o sarcină oneroasă pentru autoritățile competente.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–IE–4

Obiectul: exceptarea pentru a permite transportul în cisterne a matricelor de emulsii pentru explozivi, cu număr de identificare a substanței ONU 3375.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 4.3.

Conținutul anexei la directivă: utilizarea de cisterne etc.

Conținutul legislației naționale: se autorizează transportul în cisterne a matricelor de emulsii pentru explozivi, cu număr de identificare a substanței ONU 3375.

Trimiterea inițială la legislația națională: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Observații: matricea, deși este clasificată ca solid, nu este sub formă pulverulentă sau granulară.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–IE–5

Obiectul: exceptarea de la „interdicția de încărcare mixtă” prevăzută la 7.5.2.1 pentru articolele din grupa de compatibilitate B și substanțele și articolele din grupa de compatibilitate D în același vehicul (în cisterne) cu mărfurile periculoase din clasele 3, 5.1 și 8.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 7.5.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la încărcare, descărcare și manipulare.

Conținutul legislației naționale: ambalajele care conțin articole din grupa de compatibilitate B din clasa 1 ADR și ambalaje care conțin substanțe și articole din grupa de compatibilitate D din clasa 1 ADR pot fi transportate în același vehicul cu mărfurile periculoase din clasele 3, 5.1 sau 8 ADR, cu condiția ca (a) pachetele respective din clasa 1 ADR să fie transportate în containere/compartimente separate, cu design autorizat de autoritatea competentă și în condițiile cerute de această autoritate și (b) substanțele respective din clasele 3, 5.1 și 8 ADR să fie transportate în recipiente care satisfac cerințele autorității competente în ceea ce privește concepția, construcția, încercarea, controlul, funcționarea și utilizarea.

Trimiterea inițială la legislația națională: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Observații: să permită, în condițiile autorizate de autoritatea competentă, încărcarea articolelor și substanțelor din clasa 1 grupele de compatibilitate B și D în același vehicul, în cisterne (camioanele-pompă), cu mărfuri periculoase din clasele 3, 5.1 și 8.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–IE–6

Obiectul: exceptare de la cerința de la 4.3.4.2.2, care prevede ca tuburile flexibile de umplere și golire care nu sunt conectate permanent la rezervorul unui vehicul cisternă să fie goale în timpul transportului.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 4.3.

Conținutul anexei la directivă: utilizarea de vehicule-cisternă.

Conținutul legislației naționale: furtunurile flexibile rulate (inclusiv conductele fixe asociate acestora) instalate pe vehiculele-cisternă, utilizate la distribuția cu amănuntul a produselor petroliere cu numerele de identificare a substanțelor ONU 1202, ONU 1223, ONU 1011 și ONU 1978 nu este obligatoriu să fie goale în timpul transportului rutier, cu condiția adoptării de măsuri specifice pentru a preveni orice pierdere a conținutului.

Trimiterea inițială la legislația națională: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Observații: furtunurile flexibile instalate pe vehiculele-cisternă care livrează la domiciliu trebuie să rămână pline în permanență, chiar și în timpul transportului. Sistemul de golire, cunoscut sub numele de sistem „țeavă umedă”, impune ca furtunul și contorul vehiculului-cisternă să fie amorsate, astfel încât să asigure primirea de către client a cantității corecte de produs.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–IE–7

Obiectul: exceptarea de la unele cerințe de la 5.4.0, 5.4.1.1.1 și 7.5.11 din ADR pentru transportul în vrac a îngrășământului nitrat de amoniu ONU 2067 din porturi până la destinatari.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.0, 5.4.1.1.1 și 7.5.11.

Conținutul anexei la directivă: cerința unui document de transport separat care să indice cantitatea totală corectă a încărcăturii individuale, pentru fiecare operațiune de transport, precum și cerința privind curățarea vehiculului înainte și după fiecare transport.

Conținutul legislației naționale: derogare propusă pentru a permite modificări ale cerințelor ADR privind documentul de transport și curățarea vehiculului, pentru a ține seama de aspectele practice ale transportului în vrac între port și destinatar.

Trimiterea inițială la legislația națională: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Observații: dispozițiile ADR impun (a) un document de transport separat care să indice masa totală a mărfurilor periculoase transportate în încărcătura respectivă și (b) dispoziția specială „CV24” privind curățarea pentru fiecare încărcătură transportată între port și destinatar în timpul descărcării unui vrachier. Deoarece transportul are caracter local și implică descărcarea unui vrachier, care presupune transportul mai multor încărcături din aceeași substanță (în aceeași zi sau în zile consecutive) între vrachier și destinatar, un document de transport unic care să indice o masă totală aproximativă pentru fiecare încărcătură, ar trebui să fie suficient, iar respectarea dispoziției speciale „CV24” nu ar mai trebui să fie necesară.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

LT Lituania

RO–bi–LT–1

Obiectul: Adoptarea RO–bi–EL–1.

Trimiterea inițială la legislația națională: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Rezoluția guvernamentală nr. 337 privind transportul rutier de mărfuri periculoase în Republica Lituania, adoptată la 23 martie 2000).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–LT–2

Obiectul: Adoptarea RO–bi–EL–2.

Trimiterea inițială la legislația națională: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Rezoluția guvernamentală nr. 337 privind transportul rutier de mărfuri periculoase în Republica Lituania, adoptată la 23 martie 2000).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

NL Olanda

RO–bi–NL–1

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.2.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 7.5.4, 7.5.7, 8.1.2.1 (a) și (b), 8.1.5 (c), 8.3.6.

Conținutul anexei la directivă:

1.1.3.6: exceptări legate de cantitățile transportate cu o unitate de transport.

3.3: dispoziții speciale aplicabile substanțelor sau obiectelor precizate.

4.1.4: lista cu instrucțiuni de ambalare; 4.1.6: cerințe speciale de ambalare pentru mărfurile din clasa 2.

4.1.8: cerințe speciale pentru ambalarea substanțelor infecțioase; 4.1.10: Dispoziții speciale pentru ambalarea comună.

5.2.2: etichetarea ambalajelor transportate; 5.4.0: orice mărfuri transportate în conformitate cu programul ADR trebuie să fie însoțite de documentația prevăzută la acest capitol, după caz, cu excepția cazului în care s-a acordat o exceptare în conformitate cu 1.1.3.1-1.1.3.5; 5.4.1: Documentul de tranzit pentru mărfurile periculoase împreună cu informațiile aferente; 5.4.3: instrucțiuni scrise.

7.5.4: precauții cu privire la produsele alimentare, alte articole de consum și hrană pentru animale; 7.5.7: manipulare și arimare.

8.1.2.1: suplimentar față de documentația impusă de legislație, următoarele documente trebuie să se afle la bordul unității de transport: a. documentele de tranzit menționate la 5.4.1 care se referă la toate mărfurile periculoase transportate și, după caz, certificatul de încărcare a containerului prevăzut la 5.4.2; b. instrucțiunile scrise prevăzute la 5.4.3, referitoare la toate mărfurile periculoase transportate; 8.1.5: fiecare unitate de transport care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie echipată cu: c. echipamentul necesar pentru a permite luarea măsurilor suplimentare și speciale indicate în instrucțiunile scrise menționate la 5.4.3.

8.3.6: menținerea motorului în funcțiune în timpul încărcării și descărcării.

Următoarele dispoziții din ADR nu se aplică:

(a)

1.1.3.6;

(b)

3.3;

(c)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

(d)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

(e)

7.5.4; 7.5.7;

(f)

8.1.2.1 (a) și (b); 8.1.5 (c); 8.3.6.

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: programul a fost elaborat astfel încât să permită cetățenilor să depună „micile deșeuri chimice” într-o singură locație. Acest program se aplică substanțelor reziduale cum ar fi deșeurile de coloranți. Gradul de risc este redus prin alegerea unui mijloc de transport care include, inter alia, utilizarea unor elemente speciale de transport și avize de tipul „fumatul interzis” clar vizibile publicului.

Având în vedere cantitățile limitate disponibile și natura specializată a ambalajului, acest articol exclude un număr de puncte din ADR. Norme suplimentare sunt prevăzute în cadrul programului.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–2

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.1.3.6.

Conținutul anexei la directivă: exceptări legate de cantitățile transportate cu o unitate de transport.

Conținutul legislației naționale:

Atât certificatul de competență profesională al însoțitorului cât și nota menționată la articolul 16 alineatul (1) litera (b) se află la bordul vehiculului. Însoțitorul vehiculului posedă calificarea în „transportul de deșeuri periculoase” emisă de CCV (organism de certificare a conducătorilor auto).

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: datorită gamei largi de deșeuri menajere periculoase implicate, operatorul de transport trebuie să dețină un certificat de competență profesională, chiar dacă deșeurile depuse sunt în cantități mici. O altă cerință este aceea ca operatorul de transport să fi obținut o calificare care să-i permită transportul de deșeuri periculoase.

Unul dintre motivele cerinței menționate este de a garanta că operatorul de transport nu ambalează, de exemplu, acizii și bazele la un loc și știe să se comporte adecvat în caz de incidente.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–3

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.1.3.6.

Conținutul anexei la directivă: exceptări legate de cantitățile transportate cu o unitate de transport.

Conținutul legislației naționale:

Sunt prezente la bordul vehiculului următoarele: b. instrucțiuni scrise și informații redactate în conformitate cu anexa la actul de stabilire a programului.

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: deoarece programul exclude exceptarea de la respectarea prevederilor de la 1.1.3.6 din ADR, instrucțiunile scrise trebuie să însoțească și cantitățile mici. Se consideră că acest lucru este necesar datorită gamei largi de deșeuri periculoase depuse și faptului că persoanele (particulare) care le depun nu sunt familiarizate cu gradul de risc pe care-l prezintă acestea.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–4

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la construcția și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale:

1.

Deșeurile menajere periculoase trebuie să se depună doar în ambalaje închise ermetic, corespunzătoare pentru substanța în cauză și:

(a)

pentru obiectele care se încadrează la categoria 6.2: un ambalaj care să garanteze că nu producere vătămări în momentul depunerii;

(b)

pentru deșeurile menajere periculoase, de origine industrială: o cutie cu o capacitate care să nu depășească 60 de litri, în care substanțele reziduale sunt separate în funcție de categoria de risc (cutie kga).

2.

Pe exteriorul ambalajului nu există deșeuri menajere periculoase.

3.

Numele substanței este indicat pe ambalaj.

4.

La fiecare colectare, se va accepta o singură cutie în sensul punctului 1 litera (b).

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: prezentul articol rezultă din articolul 3 în care anumite dispoziții din ADR sunt declarate neaplicabile. În conformitate cu prezentul program, nu este necesară certificarea ambalajelor, conform prevederilor de la 6.1 din ADR. Acest lucru este justificat de cantitățile limitate de substanțe periculoase implicate. În schimb, în articolul 6 sunt stabilite o serie de norme, inclusiv dispoziția ca substanțele periculoase să fie livrate în containere etanșe, astfel încât să se prevină scurgerea din ambalaje.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–5

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la construcția și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale:

Vehiculul este prevăzut fie cu un compartiment pentru încărcătură separat de cabina conducătorului auto printr-un perete gros și compact, fie compartimentul pentru încărcătură nu este parte integrantă a vehiculului.

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: În conformitate cu prezentul program, nu este necesară certificarea ambalajelor, conform prevederilor de la 6.1 din ADR. Acest lucru este justificat de cantitățile limitate de substanțe periculoase implicate. În consecință, prezentul articol conține o cerință suplimentară prevăzută pentru a preveni infiltrarea de vapori toxici în cabina conducătorului auto.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–6

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la construcția și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale:

Compartimentul pentru încărcătură al unui vehicul închis este prevăzut în partea superioară cu un aspirator de aer care funcționează permanent, iar în partea inferioară cu orificii.

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: În conformitate cu prezentul program, nu este necesară certificarea ambalajelor, conform prevederilor de la 6.1 din ADR. Acest lucru este justificat de cantitățile limitate de substanțe periculoase implicate. În consecință, prezentul articol conține o cerință suplimentară prevăzută pentru a preveni acumularea de vapori toxici în compartimentul pentru încărcătură.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–7

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la construcția și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale:

1.

Vehiculul este prevăzut cu recipiente care, în timpul transportului:

(a)

sunt protejate împotriva deplasării accidentale; și

(b)

sunt închise etanș cu un capac și protejate împotriva deschiderii accidentale.

2.

Punctul1 litera (b) nu se aplică în timpul deplasării vehiculului în vederea colectării sau în timpul staționării vehiculului în parcursul de colectare.

3.

În interiorul vehiculului ar trebui să se amenajeze o zonă degajată suficient de mare pentru a permite trierea deșeurilor menajere periculoase și depozitarea acestora în unități diferite.

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: În conformitate cu prezentul program, nu este necesară certificarea ambalajelor, conform prevederilor de la 6.1 din ADR. Acest lucru este justificat de cantitățile limitate de substanțe periculoase implicate. Prezentul articol urmărește să ofere o garanție unică prin utilizarea de unități pentru depozitarea ambalajelor, asigurând astfel o metodă corespunzătoare de depozitare pentru fiecare categorie de mărfuri periculoase.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–8

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la construcția și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale:

1.

Deșeurile menajere periculoase se transportă exclusiv în unități.

2.

Pentru substanțele și obiectele din fiecare clasă există câte o unitate separată.

3.

În ceea ce privește substanțele și obiectele din clasa 8 există unități separate pentru acizi, baze și baterii.

4.

Tuburile de aerosoli se pot introduce în cutii de carton care pot fi închise, cu condiția ca aceste cutii să fie transportate în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

5.

Dacă s-au colectat extinctoare din clasa 2, acestea se pot introduce în aceeași unitate cu tuburile de aerosoli neambalate în cutii din carton.

6.

Prin derogare de la articolul 9 alineatul (1), nu este necesar un capac pentru transportul bateriilor, cu condiția ca acestea să fie introduse în unitate astfel încât toate deschiderile bateriilor să fie obturate și orientate în sus.

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: prezentul articol rezultă din articolul 3 în care anumite dispoziții din ADR sunt declarate neaplicabile. În conformitate cu prezentul program, nu este necesară certificarea ambalajelor, conform prevederilor de la 6.1 din ADR. Articolul 14 stabilește cerințele pentru unitățile în care se depozitează temporar deșeurile menajere periculoase.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–9

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la construcția și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale:

1.

Unitățile sau cutiile destinate transportului tuburilor de aerosoli ar trebui să fie marcate clar după cum urmează:

(a)

pentru tuburile de aerosoli din clasa 2 colectate în cutii de carton: cuvântul „SPUITBUSSEN” [tuburi de aerosoli];

(b)

pentru extinctoarele și tuburile de aerosoli din clasa 2: eticheta nr. 2.2;

(c)

pentru extinctoarele și tuburile de aerosoli din clasa 3: eticheta nr. 3;

(d)

pentru deșeuri de vopsele din clasa 4.1: eticheta nr. 4.1;

(e)

pentru substanțe nocive din clasa 6.1: eticheta nr. 6.1;

(f)

pentru obiectele din clasa 6.2: eticheta nr. 6.2;

(g)

pentru obiectele și substanțele caustice din clasa 8: eticheta nr. 8; și în plus:

(h)

pentru substanțele alcaline: cuvântul „BASEN” [baze];

(i)

pentru substanțele acide: cuvântul „ZUREN” [acizi];

(j)

pentru baterii: cuvântul „ACCU'S” [baterii].

2.

Aceleași etichete și mențiuni sunt afișate vizibil în compartimentele vehiculului care se închid, în care se pot încărca unitățile.

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: prezentul articol rezultă din articolul 3 potrivit căruia anumite dispoziții din ADR sunt declarate neaplicabile. În conformitate cu prezentul program, nu este necesară certificarea ambalajelor, conform prevederilor de la 6.1 din ADR. Articolul 15 stabilește cerințele pentru identificarea unităților în care se depozitează temporar deșeurile menajere periculoase.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–10

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 7.5.4.

Conținutul anexei la directivă: precauții cu privire la produsele alimentare, alte articole de consum și hrană pentru animale.

Conținutul legislației naționale:

1.

Se interzice transportul alimentelor pentru oameni și a hranei pentru animale concomitent cu deșeurile menajere periculoase.

2.

Vehiculul trebuie să fie oprit în timpul colectării.

3.

Un semnal luminos intermitent de culoare portocalie trebuie să funcționeze pe vehicul în timpul deplasării sau staționării în vederea colectării.

4.

În timpul colectării la un post fix, indicat în acest sens, motorul trebuie să fie oprit și, prin derogare de la punctul 3, semnalul luminos intermitent poate să fie oprit.

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: interdicția prevăzută la 7.5.4 din ADR se extinde în acest caz, deoarece, având în vedere gama largă de substanțe depuse, practic întotdeauna este prezentă o substanță din clasa 6.1.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–11

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 7.5.9.

Conținutul anexei la directivă: interzicerea fumatului.

Conținutul legislației naționale: Avizul „Fumatul interzis” trebuie să fie afișat în mod vizibil pe părțile laterale și din spate ale vehiculului.

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: deoarece programul are ca obiect depunerea substanțelor periculoase de către cetățeni, articolul 9.4. prevede ca avizul „fumatul interzis” să fie afișat în mod vizibil.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–NL–12

Obiectul: programul din 2002 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 8.1.5.

Conținutul anexei la directivă: echipamente diverse.

Fiecare unitate de transport care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie echipată cu:

(a)

cel puțin un butuc de tamponare pentru fiecare vehicul, de dimensiuni corespunzătoare greutății vehiculului și diametrului roților;

(b)

echipamentul necesar pentru aplicarea măsurilor generale indicate în instrucțiunile de siguranță prevăzute la 5.4.3, în special:

i)

două semnale de avertizare verticale (de exemplu conuri reflectorizante, triunghiuri reflectorizante de semnalizare sau semnale luminoase intermitente de culoare portocalie care sunt independente de instalația electrică a vehiculului);

ii)

o vestă de siguranță sau îmbrăcăminte de protecție de bună calitate (de exemplu cea descrisă în standardul european EN 471) pentru fiecare membru al echipajului;

iii)

o lanternă de mână (vezi și 8.3.4) pentru fiecare membru al echipajului;

iv)

echipament de protecție respiratorie în conformitate cu cerința suplimentară S7 (a se vedea 8.5), în cazul în care această cerință este aplicabilă în conformitate cu indicațiile din coloana 19 a tabelului A de la 3.2;

(c)

echipamentul necesar pentru aplicarea măsurilor suplimentare și speciale indicate în instrucțiunile scrise menționate la 5.4.3.

Conținutul legislației naționale: La bordul vehiculului se află o trusă de securitate, la îndemâna fiecărui membru al echipajului, care să conțină următoarele:

(a)

ochelari de protecție cu etanșare perfectă;

(b)

mască de protecție respiratorie;

(c)

salopete sau șorțuri de protecție antiacid, rezistente la acizi;

(d)

mănuși din cauciuc sintetic;

(e)

cizme sau încălțăminte de protecție antiacid, rezistente la acizi; și

(f)

un flacon cu apă distilată pentru clătirea ochilor.

Trimiterea inițială la legislația națională: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Observații: datorită gamei largi de substanțe periculoase depuse, se impun cerințe suplimentare pentru echipamentul de protecție obligatoriu în raport cu cele de la 8.1.5 din ADR.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

SE Suedia

RO–bi–SE–1

Obiectul: transportul deșeurilor periculoase la instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 2, 5.2 și 6.1.

Conținutul anexei la directivă: clasificarea, marcarea și etichetarea, precum și cerințele pentru construcția și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: legislația conține criterii de clasificare simplificate, cerințe mai puțin restrictive pentru confecționarea și testarea ambalajelor și cerințe de etichetare și marcare modificate.

În locul clasificării deșeurilor periculoase conform ADR, acestea sunt distribuite pe grupe diferite de deșeuri. Fiecare grupă conține substanțe care pot, conform ADR, să fie ambalate împreună (ambalare în comun).

Fiecare ambalaj trebuie marcat cu codul corespunzător grupei de deșeuri în locul numărului ONU.

Trimiterea inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: aceste dispoziții nu se pot utiliza decât pentru transportul deșeurilor periculoase de la locurile publice de tratare la instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–SE–2

Obiectul: Numele și adresa expeditorului în documentul de transport.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.1.1.

Conținutul anexei la directivă: informații generale care trebuie să figureze în documentul de transport.

Conținutul legislației naționale: legislația națională precizează că numele și adresa expeditorului nu sunt necesare, în cazul în care ambalajele goale necurățate sunt returnate în cadrul unui sistem de distribuție.

Trimiterea inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: ambalajele goale necurățate care sunt returnate vor conține, în majoritatea cazurilor, cantități mici de mărfuri periculoase.

Prezenta derogare este utilizată în principal de către uzine la returnarea recipientelor de gaz goale necurățate în schimbul celor pline.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–SE–3

Obiectul: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a amplasamentului/amplasamentelor industrial(e), care include transportul pe drumurile publice între diferitele zone ale amplasamentului/amplasamentelor.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: Anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice.

Conținutul legislației naționale: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a amplasamentului/amplasamentelor industrial(e), care include transportul pe drumurile publice între diferitele zone ale amplasamentului/amplasamentelor. Derogările se referă la etichetarea și marcarea ambalajelor, la documentele de transport, certificatul conducătorului auto și certificatul de omologare conform părții 9.

Trimiterea inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: există câteva situații în care mărfurile periculoase se transferă între locații situate pe laturile opuse ale unui drum public. Această formă de transport nu constituie transport de mărfuri periculoase pe un drum privat și, prin urmare, ar trebui ar trebui să i se aplice cerințele specifice. A se compara și cu Directiva 96/49/CE articolul 6 alineatul (14).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–SE–4

Obiectul: transportul mărfurilor periculoase confiscate de către autorități.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: Anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

Conținutul legislației naționale: se pot autoriza abateri de la regulamente în cazul în care acestea se justifică din motive de protecția muncii, prevenirea riscurilor aferente descărcării, depunerea de dovezi etc.

Abaterile de la regulamente se autorizează doar în cazul în care se asigură nivele de securitate satisfăcătoare în timpul transportului în condiții normale.

Trimiterea inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: aceste derogări se pot aplica doar de către autoritățile care confiscă mărfurile periculoase.

Prezenta derogare este destinată transportului local, de exemplu mărfuri care au fost confiscate de poliție precum explozivi sau bunuri furate. Problema care apare în cazul acestor tipuri de mărfuri este nu se poate face o clasificare sigură a acestora. În plus, adesea mărfurile nu sunt ambalate, marcate sau etichetate în conformitate cu ADR. În fiecare an poliția efectuează câteva sute de astfel de transporturi. În cazul băuturilor alcoolice de contrabandă, acestea trebuie să fie transportate de la locul confiscării la un depozit pentru păstrarea probelor și apoi la o instalație de eliminare, ultimele două locații putându-se afla la distanțe mari una de alta. Abaterile permise sunt: (a) nu este necesară etichetarea fiecărui ambalaj și (b) nu este necesară utilizarea ambalajelor autorizate. Cu toate acestea, fiecare palet care conține astfel de ambalaje trebuie corect etichetat. Toate celelalte cerințe trebuie îndeplinite. În fiecare an se efectuează aproximativ 20 de transporturi de acest tip.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–SE–5

Obiectul: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a porturilor.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Conținutul anexei la directivă: documentele care trebuie să se afle la bordul unității de transport; fiecare unitate de transport care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie dotată cu echipamentele specificate; omologarea vehiculelor.

Conținutul legislației naționale:

nu sunt necesare documente la bordul unității de transport (cu excepția certificatului conducătorului auto).

Nu este necesară dotarea unității de transport cu echipamentele specificate la 8.1.5.

Pentru tractoare un este necesar certificat de omologare.

Trimiterea inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: A se compara cu Directiva 96/49/CE articolul 6 alineatul (14).

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–SE–6

Obiectul: certificatul de formare ADR al inspectorilor.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 8.2.1.

Conținutul anexei la directivă: conducătorii vehiculelor trebuie să urmeze cursuri de formare.

Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca inspectorii care efectuează inspecția tehnică anuală a vehiculelor să frecventeze cursurile de formare menționate la 8.2 sau să dețină un certificat de formare ADR.

Trimiterea inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: în unele cazuri, este posibil ca vehiculele verificate în cadrul inspecției tehnice să transporte o încărcătură de mărfuri periculoase, de exemplu cisterne goale necurățate.

Dispozițiile de la 1.3 și 8.2.3 sunt încă în vigoare.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–SE–7

Obiectul: distribuția locală a numerelor ONU 1202, 1203 și 1223 în autocisterne.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Conținutul anexei la directivă: pentru cisternele și containerele cisternă goale necurățate, descrierea se face în conformitate cu 5.4.1.1.6. Numele și adresele destinatarilor multipli pot fi menționate în alte documente.

Conținutul legislației naționale: Pentru cisternele și containerele cisternă goale necurățate, nu este necesară descrierea în documentul de transport în conformitate cu 5.4.1.1.6 în cazul în care cantitatea de substanță din planul de încărcare este marcată cu 0 (zero).Numele și adresa destinatarilor nu sunt necesare în niciun document aflat la bordul vehiculului.

Trimiterea inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–SE–9

Obiectul: transportul local către terenurile agricole sau șantierele de construcții.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 5.4, 6.8 și 9.1.2.

Conținutul anexei la directivă: documentul de transport; construcția cisternelor; certificat de omologare.

Conținutul legislației naționale: transportul local către terenurile agricole sau șantierele de construcții poate să nu fie conform dispozițiilor anumitor regulamente:

(a)

declararea mărfurilor periculoase nu este necesară;

(b)

se pot utiliza în continuare cisternele/containerele mai vechi care nu au fost construite în conformitate cu dispozițiile prevăzute la 6.8, ci în conformitate cu vechea legislație națională și sunt instalate pe rulote de șantier;

(c)

autocisternele mai vechi, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la 6.7 sau 6.8, destinate transportului substanțelor cu nr. ONU 1268, 1999, 3256 și 3257, cu sau fără echipamente pentru îmbrăcăminte rutieră, se pot utiliza în continuare pentru transporturi locale și în imediata apropiere a șantierelor de construcții de drumuri;

(d)

nu sunt necesare certificatele de omologare pentru rulotele de șantier și autocisternele cu sau fără echipament de acoperire a suprafeței de drum.

Trimiterea inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: o rulota de șantier este un tip de caravană pentru o echipă de lucru, cu o cabină pentru echipă și dotată cu o cisternă/rezervor pentru motorină, neomologat(ă), destinată funcționării tractoarelor forestiere.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–SE–10

Obiectul: transportul de explozivi în cisterne.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 4.1.4.

Conținutul anexei la directivă: explozivii se pot ambala doar în conformitate cu 4.1.4.

Conținutul legislației naționale: autoritatea națională competentă va omologa vehiculele destinate transportului explozivilor în cisterne. Transportul în cisterne este permis doar pentru explozivii enumerați în regulament sau printr-o autorizație specială eliberată de autoritatea competentă.

Un vehicul încărcat cu explozivi în cisterne trebuie marcat și etichetat în conformitate cu 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 și 5.3.1.4. Doar un singur vehicul din unitatea de transport poate conține mărfuri periculoase.

Trimiterea inițială la legislația națională: apendicele S — norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase și regulamentul suedez SÄIFS 1993:4.

Observații: această derogare se aplică doar transportului național iar transportul respectiv are, de regulă, un caracter local. Regulamentul în cauză a fost în vigoare în Suedia înaintea aderării acesteia la Uniunea Europeană.

Doar două companii efectuează transporturi de explozivi în vehicule cisternă. În viitorul apropiat se prevede trecerea la emulsii.

Vechea derogare nr. 84.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–SE–11

Obiectul: permis de conducere.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 8.2.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la formarea echipajului vehiculului.

Conținutul legislației naționale: formarea conducătorilor auto nu este permisă pe vehiculele menționate la 8.2.1.1.

Trimiterea inițială la legislația națională: apendicele S — norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Observații: transportul local.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–SE–12

Obiectul: transportul de artificii nr. ONU 0335.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: Anexa B, 7.2.4, V2 (1).

Conținutul anexei la directivă: Dispoziții pentru utilizarea vehiculelor EX/II și EX/III.

Conținutul legislației naționale: în cazul transportului de artificii ONU 0335, dispoziția specială V2 (1) de la 7.2.4 se aplică numai pentru un conținut net de explozivi mai mare de 3 000 kg (4 000 kg cu remorcă), în condiția în care artificiile au fost incluse în categoria ONU 0335 conform tabelului de clasificări predefinite a artificiilor prezentat la 2.1.3.5.5 din cadrul ediției a paisprezecea revizuită a Recomandărilor ONU privind transportul de mărfuri periculoase.

O astfel de includere se efectuează de comun acord cu autoritatea competentă. Verificarea acesteia se realizează la bordul unității de transport.

Trimiterea inițială la legislația națională: apendicele S — norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Observații: transportul de artificii este limitat în timp la două perioade scurte ale anului, și anume în momentul trecerii de la un an la altul și la trecerea de la luna aprilie la mai. Transportul de la expeditor la terminale poate fi efectuat fără prea mari probleme de vehiculele omologate EX din actualul parc auto. Totuși, distribuția atât a artificiilor de la terminale la zonele de achiziționare cât și a surplusurilor înapoi la terminal este limitată datorită numărului mic de vehicule omologate EX. Companiile de transport nu sunt interesate în a investi în astfel de aprobări deoarece se află în imposibilitatea de a-și recupera costurile. Acest lucru pune în pericol întreaga existență a producătorilor de artificii deoarece produsele acestora nu pot ajunge pe piață.

În caz de utilizare a prezentei derogări, clasificarea artificiilor trebuie efectuată în baza listei predefinite în cadrul Recomandărilor ONU pentru a beneficia de cea mai actualizată clasificare posibilă.

O excepție similară există și pentru artificiile ONU 0336, incorporată în Dispoziția specială 651, 3.3.1 din ADR 2005.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

UK Regatul Unit

RO–bi–UK–1

Obiectul: traversarea drumurilor publice de către vehiculele care transportă mărfuri periculoase (N8).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: Anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice.

Conținutul legislației naționale: neaplicarea normelor privind transportul de mărfuri periculoase între amplasamente private separate de un drum public. Pentru clasa 7, prezenta derogare nu se aplică la nici una din dispozițiile Regulamentului privind materialele radioactive 2002 (transport rutier).

Trimiterea inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Observații: Accidente pot apărea cu ușurință în cazul în care mărfurile sunt transferate între amplasamentele private situate pe ambele părți ale unui drum public. Acesta nu constituie un transport de mărfuri periculoase pe un drum public în sensul normal al termenului și, în acest caz, nu este necesar să se aplice niciuna din dispozițiile regulamentului referitor la mărfuri periculoase.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–UK–2

Obiectul: exceptarea de la interdicția pentru conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto de a deschide ambalajele de mărfuri periculoase într-un lanț de distribuție locală, de la depozitul de distribuție locală până la un comerciant cu amănuntul sau până la un utilizator final și de la comerciantul cu amănuntul până la utilizatorul final (cu excepția clasei 7) (N 11).

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 8.3.3.

Conținutul anexei la directivă: interdicția pentru conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto de a deschide ambalajele de mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: interdicția de a deschide pachetele este restricționată de clauza „cu excepția cazului în care conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto este autorizat de către operatorul vehiculului”.

Trimiterea inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Observații: luată ad litteram, interdicția astfel formulată în anexă poate să creeze probleme serioase la distribuția în vederea comercializării cu amănuntul.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RO–bi–UK–3

Obiectul: dispoziții de transport alternativ pentru cutiile de lemn ce conțin substanțe ONU 3065 din grupul de ambalare III.

Trimiterea la anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă: 1.4, 4.1, 5.2 și 5.3.

Conținutul anexei la directivă: cerințe de ambalare și etichetare.

Conținutul legislației naționale: permise de transport pentru băuturile alcoolice cu un conținut de alcool în volum mai mare de 24 % însă mai mic de 70 % (grup de ambalare III) în cutii de lemn neomologate cu număr OMU, fără etichete de periculozitate, ce se supun unor cerințe mai stricte de încărcare și privitoare la vehicul.

Trimiterea inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Observații: acestea sunt produse cu valoare ridicată aflate sub rezerva accizelor guvernamentale și care trebuie transportate între distilerii și depozitele aferente în vehicule sigilate riguros, purtând sigiliul autorităților guvernamentale. Cerințe mai puțin stricte privitoare la ambalare și etichetare sunt prevăzute în documentul privind cerințele suplimentare de asigurare a siguranței.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).


ANEXA II

TRANSPORTUL FEROVIAR

II.1.   RID

Anexa la RID, care figurează în anexa C la COTIF, aplicabil de la 1 ianuarie 2009.

II.2.   Dispoziții tranzitorii suplimentare

1.

Statele membre pot menține în vigoare derogările adoptate în temeiul articolului 4 din Directiva 96/49/CE până la 31 decembrie 2010 sau până la data în care anexa II, secțiunea II.1 este modificată astfel încât să reflecte Recomandările ONU privind transportul de mărfuri periculoase menționate la respectivul articol, în cazul în care această dată este anterioară.

2.

Pe teritoriul său, fiecare stat membru poate să autorizeze utilizarea unor vagoane și vagoane-cisternă cu ecartamentul de 1 520/1 524 mm, construite înainte de 1 iulie 2005, care nu respectă dispozițiile prezentei directive, dar au fost construite în conformitate cu anexa II la SMGS sau cu cerințele interne ale statului membru respectiv în vigoare la 30 iunie 2005, cu condiția ca aceste vagoane să fie menținute la nivelurile necesare de siguranță.

3.

Pe teritoriul său, fiecare stat membru poate să autorizeze utilizarea unor cisterne și vagoane construite înainte de 1 ianuarie 1997, care nu respectă dispozițiile prezentei directive, dar au fost construite în conformitate cu cerințele interne în vigoare la 31 decembrie 1996, cu condiția ca aceste cisterne și vagoane să fie menținute la nivelele necesare de siguranță.

Cisternele și vagoanele construite la 1 ianuarie 1997 sau după această dată și care nu respectă dispozițiile prezentei directive, dar care au fost construite în conformitate cu cerințele Directivei 96/49/CE în vigoare la data construcției acestora, pot fi utilizate în continuare pentru transportul național.

4.

Pe teritoriul propriu, un stat membru în care temperatura ambiantă este de regulă mai mică de – 20 °C poate să impună norme mai severe referitoare la temperatura de funcționare a materialelor utilizate pentru ambalarea materialelor plastice, cisterne și echipamentul acestora destinate utilizării în transportul feroviar național de mărfuri periculoase până la includerea în anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă a dispozițiilor privind temperaturile de referință corespunzătoare pentru zonele climatice date.

5.

Un stat membru poate pe teritoriu propriu să mențină dispozițiile de drept intern, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă, cu privire la temperatura de referință pentru transportul gazelor lichefiate sau a amestecurilor de gaze lichefiate până la includerea temperaturilor de referință corespunzătoare pentru zonele climatice desemnate în standardele europene și menționarea lor în anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă.

6.

Fiecare stat membru poate, pentru operațiunile de transport efectuate cu vagoane înmatriculate pe teritoriul propriu, să mențină dispozițiile de drept intern în vigoare la 31 decembrie 1996 cu privire la afișarea sau plasarea unui cod de acțiune de urgență sau card de pericol în locul numărului de identificare a pericolului prevăzut în anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă.

7.

Pentru transportul prin tunelul de sub Canalul Mânecii, Franța și Regatul Unit pot să impună dispoziții mai severe decât cele prevăzute în prezenta directivă.

8.

Un stat membru poate să mențină și să elaboreze pentru teritoriul său dispoziții privind transportul feroviar de mărfuri periculoase din și către părțile contractante ale OSJD. Prin măsuri și obligații corespunzătoare, statele membre respective garantează menținerea unui nivel de siguranță echivalent cu cel prevăzut în anexa II, secțiunea II.1.

Comisia va fi informată cu privire la astfel de dispoziții și va informa corespunzător, la rândul său, celelalte state membre.

În termen de zece ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia va evalua consecințele dispozițiilor prevăzute la acest punct. Dacă este necesar, Comisia va prezenta propuneri corespunzătoare însoțite de un raport.

9.

Statele membre pot să mențină restricțiile naționale privind transportul de substanțe care conțin dioxină și furan aplicabile la 31 decembrie 1996.

II.3.   Derogări naționale

Derogări pentru state membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul acestora în temeiul articolului 6 alineatul (2).

Numerotarea derogărilor: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

transport feroviar

a/bi/bii

=

articolul 6 alineatul (2) literele a/bi/bii

MS

=

abreviere pentru „stat membru”

nn

=

număr de control

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din prezenta directivă

DE Germania

RA–a–DE–2

Obiectul: autorizarea ambalării în comun.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 4.1.10.4 MP2.

Conținutul anexei la directivă: interzicerea ambalării în comun.

Conținutul legislației naționale: Clasele 1.4S, 2, 3 și 6.1; autorizarea ambalării în comun a articolelor din clasa 1.4S (cartușe pentru arme de calibru mic), aerosoli (clasa 2) și materiale de curățare și tratament din clasele 3 și 6.1 (numerele ONU indicate) sub formă de seturi care se vând ambalate în comun în ambalaje din grupa II și în cantități mici.

Trimiterea inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observații: Lista Nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

FR Franța

RA–a–FR–1

Obiectul: Transportul bagajelor înregistrate în trenurile de călători.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 7.7.

Conținutul anexei la directivă: materiale și obiecte RID excluse de la transport ca bagaje.

Conținutul legislației naționale: materiale și obiecte RID admise la transport sub formă de colete expres se pot transporta ca bagaje în trenurile de călători.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 18.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RA–a–FR–2

Obiectul: Colete cu materiale periculoase transportate de călători în trenuri.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 7.7.

Conținutul anexei la directivă: materiale și obiecte RID excluse de la transport ca bagaje de mână.

Conținutul legislației naționale: se autorizează transportul sub formă de bagaje de mână a coletelor cu materiale periculoase destinate uzului personal sau profesional al călătorilor, sub rezerva anumitor condiții: se aplică doar dispozițiile referitoare la ambalarea, marcarea și etichetarea coletelor, stabilite la 4.1, 5.2 și 3.4.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 19.

Observații: Recipientele portabile de gaz sunt permise pentru pacienții cu probleme respiratorii în cantitatea necesară pentru un voiaj.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RA–a–FR–3

Obiectul: Transportul pentru necesitățile proprii ale transportatorului feroviar.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: informații referitoare la materialele periculoase care trebuie să figureze în scrisoarea de trăsură.

Conținutul legislației naționale: transportul pentru necesitățile proprii ale transportatorului feroviar al unor cantități care nu depășesc limitele stabilite la 1.1.3.6 nu se supune obligației de declarare a încărcăturii.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RA–a–FR–4

Obiectul: scutirea de la etichetare a anumitor vagoane de mesagerie.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 5.3.1.

Conținutul anexei la directivă: obligația de a atașa etichete pe pereții vagoanelor.

Conținutul legislației naționale: se etichetează numai vagoanele de mesagerie care transportă mai mult de 3 tone dintr-un material din aceeași clasă (alta decât 1, 6.2 sau 7).

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RA–a–FR–5

Obiectul: scutirea de la etichetare a vagoanelor care transportă containere mici.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 5.3.1.

Conținutul anexei la directivă: obligația de a atașa etichete pe pereții vagoanelor.

Conținutul legislației naționale: dacă etichetele atașate pe containerele mici sunt vizibile în mod clar, nu este necesară etichetarea vagoanelor.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.2.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RA–a–FR–6

Obiectul: scutirea de la etichetare a vagoanelor care transportă vehicule rutiere încărcate cu colete.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 5.3.1.

Conținutul anexei la directivă: obligația de a atașa etichete pe pereții vagoanelor.

Conținutul legislației naționale: dacă vehiculele rutiere au atașate etichete corespunzătoare coletelor pe care le transportă, nu este necesară etichetarea vagoanelor.

Trimiterea inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.3.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

SE Suedia

RA–a–SE–1

Obiectul: nu este necesară marcarea cu etichete a unui vagon de cale ferată care transportă mărfuri periculoase, sub formă de mesagerie rapidă.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 5.3.1.

Conținutul anexei la directivă: este necesară afișarea etichetelor pe vagoanele de cale ferată încărcate cu mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: nu este necesară marcarea cu etichete a unui vagon de cale ferată care transportă mărfuri periculoase, sub formă de mesagerie rapidă.

Trimiterea inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: Există limite cantitative în RID pentru mărfurile ce urmează să fie desemnate mărfuri expres. Prin urmare, este vorba de cantități mici.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

UK Regatul Unit

RA–a–UK–1

Obiectul: transportul unor produse radioactive cu risc redus cum ar fi: ceasuri, ceasuri de mână, detectoare de fum, cadrane de busolă.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: majoritatea cerințelor RID.

Conținutul anexei la directivă: cerințele referitoare la transportul materialelor din clasa 7.

Conținutul legislației naționale: exceptare totală de la reglementările naționale pentru anumite produse comerciale care conțin cantități limitate de material radioactive.

Trimiterea inițială la legislația națională: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Observații: prezenta derogare este o măsură pe termen scurt, care nu va mai fi necesară atunci când se vor introduce în RID modificări similare cu reglementările IAEA.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RA–a–UK–2

Obiectul: reducerea restricțiilor privind transportul încărcăturilor de explozivi în comun și de explozivi cu alte mărfuri periculoase în vagoane, vehicule și containere (N4/5/6).

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 7.5.2.1 și 7.5.2.2.

Conținutul anexei la directivă: restricții privind anumite tipuri de încărcături în comun.

Conținutul legislației naționale: legislația națională este mai puțin restrictivă cu privire la încărcarea în comun a explozivilor, cu condiția ca un astfel de transport să se efectueze fără riscuri.

Trimiterea inițială la legislația națională: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Observații: Regatul Unit dorește să permită unele variații ale regulilor de grupare a explozivilor între ei și a explozivilor cu alte mărfuri periculoase. Orice modificare va comporta o limitare cantitativă pentru una sau mai multe părți componente ale încărcăturii și ar fi admisă doar cu condiția ca „să fi fost luate toate măsurile care se pot aplica în mod rezonabil pentru a preveni aducerea în contact a explozivilor cu aceste mărfuri sau de a le pune altminteri în pericol sau de a fi puși chiar aceștia în pericol de respectivele mărfuri”.

Exemple de modificări posibile pe care Regatul Unit le-ar putea permite sunt descrise în continuare:

1.

explozivii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 sau 0361 pot fi transportați în același vehicul cu mărfurile periculoase cărora li s-a alocat la clasificare numărul ONU 1942. Cantitatea de exploziv cu număr ONU 1942 care poate fi transportată se limitează prin asimilare cu un exploziv de tipul 1.1 D;

2.

explozivii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 sau 0453 pot fi transportați în același vehicul cu mărfuri periculoase (cu excepția gazelor inflamabile, substanțelor infecțioase și a substanțelor toxice) din categoria de transport 2 sau cu mărfuri periculoase din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al mărfurilor periculoase din categoria de transport 2 să nu depășească 500 kilograme sau litri, iar masa netă totală a acestor explozivi să nu depășească 500 kg;

3.

explozivii de tipul 1.4G pot fi transportați cu lichide inflamabile și gaze inflamabile din categoria de transport 2 sau cu gaze netoxice, neinflamabile din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora în același vehicul, cu condiția ca masa totală sau volumul total al tuturor mărfurilor periculoase să nu depășească 200 kg sau litri, iar masa totală netă a explozivilor să nu depășească 20 kg;

4.

articolele explozive cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 pot fi transportate cu articole explozive din grupele de compatibilitate D, E sau F în compoziția cărora intră. Cantitatea totală de explozivi cu numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 nu depășește 20 kilograme.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RA–a–UK–3

Obiectul: să permită „cantități totale maxime pe unitatea de transport” pentru mărfurile din clasa 1 din categoriile 1 și 2 din tabelul de la 1.1.3.1.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 1.1.3.1.

Conținutul anexei la directivă: scutiri legate de natura operației de transport.

Conținutul legislației naționale: stabilește norme referitoare la exceptările pentru cantități limitate și încărcarea în comun a explozivilor.

Trimiterea inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Observații: pentru a permite limite diferite pentru cantitățile limită și factori de multiplicare diferiți pentru încărcăturile mixte pentru mărfurile din clasa 1, respectiv „50” pentru categoria 1 și „500” pentru categoria 2. Pentru calcularea încărcăturilor mixte, factorii de multiplicare sunt „20” pentru categoria de transport 1 și „2” pentru categoria de transport 2.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RA–a–UK–4

Obiectul: Adoptarea RA–a–FR–6.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 5.3.1.3.2.

Conținutul anexei la directivă: cerințe de placardare mai puțin riguroase pentru transportul cu containere.

Conținutul legislației naționale: cerința de placardare nu se aplică în cazurile în care plăcile vehiculelor sunt clar vizibile.

Trimiterea inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Observații: aceasta a fost întotdeauna o dispoziție națională în Regatului Unit.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din prezenta directivă

DE Germania

RA–bi–DE–1

Obiectul: transportul în vrac al materialelor din clasa 9 contaminate cu PCB.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 7.3.1.

Conținutul anexei la directivă: transportul în vrac.

Conținutul legislației naționale: autorizarea transportului în vrac în cutii mobile sau containere închise etanș pentru a nu permite pătrunderea fluidelor sau a prafului.

Trimiterea inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Observații: derogarea 11 până la 31.12.2004; începând cu 2005, aceleași dispoziții în ADR și RID.

A se vedea și acordul multilateral M137.

Lista nr. 4*.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

RA–bi–DE–2

Obiectul: transportul de deșeuri periculoase ambalate.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 1-5.

Conținutul anexei la directivă: clasificare, ambalare și marcare.

Conținutul legislației naționale: clasele 2-6.1, 8 și 9: ambalarea în comun și transportul deșeurilor periculoase în ambalaje și IBC-uri;deșeurile trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare (astfel cum au fost colectate) și clasificate în grupe de deșeuri specifice (pentru evitarea reacțiilor periculoase în cadrul unei grupe de deșeuri); utilizarea instrucțiunilor scrise speciale pentru grupele de deșeuri sub forma unei scrisori de trăsură; colectarea deșeurilor menajere și de laborator etc.

Trimiterea inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observații: Lista nr. 6*.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).

SE Suedia

RA–bi–SE–1

Obiectul: transportul deșeurilor periculoase la instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Trimiterea la anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă: 2, 5.2 și 6.1.

Conținutul anexei la directivă: clasificarea, marcarea și etichetarea, precum și cerințele pentru construcția și testarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: legislația conține criterii de clasificare simplificate, cerințe mai puțin restrictive pentru confecționarea și testarea ambalajelor și cerințe de etichetare și marcare modificate. În locul clasificării deșeurilor periculoase conform RID, acestea sunt încadrate în diferite grupe de deșeuri. Fiecare grupă de deșeuri conține substanțe care pot, conform RID, să fie ambalate împreună (ambalare mixtă). Fiecare ambalaj trebuie marcat cu codul corespunzător grupei de deșeuri în locul numărului ONU.

Trimiterea inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observații: aceste dispoziții nu se pot utiliza decât pentru transportul deșeurilor periculoase de la locurile publice de tratare la instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Data de expirare: 6 ani de la (data menționată la articolul 10).


ANEXA III

TRANSPORTUL PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE

III.1.   ADN

Regulamente anexate la ADN, aplicabil de la 1 iulie 2009, precum și articolul 3 literele (f) și (h), articolul 8 alineatele (1) și (3) din ADN, înțelegându-se că termenul „parte contractantă” se înlocuiește, după caz, cu termenul „stat membru”.

III.2.   Dispoziții tranzitorii suplimentare

1.

Statele membre pot să mențină restricții privind transportul de substanțe care conțin dioxină și furan aplicabile la 30 iunie 2009.

2.

Certificatele, în conformitate cu anexa III, secțiunea III.1 (punctul 8.1), emise înainte sau în timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 7 alineatul (2) rămân valabile până la 30 iunie 2016, exceptând cazul în care se indică o perioadă mai scurtă de valabilitate în certificatul însuși.

III.3.   Derogări naționale


EXPUNEREA MOTIVELOR CONSILIULUI

I.   INTRODUCERE

1.

La 22 decembrie 2006, Comisia a transmis Consiliului propunerea menționată anterior. Directiva propusă actualizează cele patru directive și cele patru decizii ale Comisiei privind transportul de mărfuri periculoase, integrându-le într-un singur act normativ și extinzând domeniul de aplicare al normelor UE pentru a reglementa nu numai transportul rutier și feroviar, dar și transportul pe căile navigabile interioare. Propunerea introduce în legislația comunitară normele de transport internațional existente și extinde domeniul de aplicare al normelor internaționale la transportul național.

Obiectivul propunerii este asigurarea aplicării uniforme a normelor de siguranță și a unui nivel înalt de siguranță pentru operațiunile de transport național și internațional.

2.

La 6 iunie 2007, Consiliul a ajuns la o abordare generală cu privire la o propunere de directivă privind transportul interior de produse periculoase, până la adoptarea avizului Parlamentului European, la prima lectură. În desfășurarea activității sale, Consiliul a luat notă de avizul Comitetului Economic și Social European (1). Comitetul Regiunilor a decis să nu adopte un aviz cu privire la propunerea menționată anterior.

3.

La 5 septembrie 2007, Parlamentul European și-a dat avizul la prima lectură.

4.

La 7 aprilie 2008, Consiliul va adopta poziția comună.

II.   ANALIZA POZIȚIEI COMUNE

1.   Aspecte generale

În conformitate cu dispozițiile articolului 251 alineatul (2) din Tratatul CE și cu declarația comună privind modalitățile practice de aplicare a procedurii de codecizie (2), au avut loc o serie de contacte informale între Consiliu, Parlamentul European și Comisie în scopul obținerii unui acord cu privire la acest dosar la prima lectură, evitându-se astfel necesitatea de a se recurge la o a doua lectură.

În acest context, raportorul, dl Boguslaw LIBERADZKI (PSE — PL), a prezentat adunării plenare a PE, în numele Comisiei pentru transport și turism, un set de amendamente de compromis la prezenta propunere de directivă, amendamente asupra cărora s-a convenit în cadrul întâlnirilor informale menționate anterior.

Amendamentele adoptate de către adunarea plenară au corespuns aspectelor convenite de cele trei instituții, care, în consecință, au fost acceptabile pentru Consiliu. În consecință, după revizuirea textului de către experții juriști-lingviști, Consiliul ar trebui să fie în măsură să adopte respectivul act legislativ.

La un anumit moment dat, Serviciul juridic al PE a descoperit o neconcordanță care a apărut în cadrul votului în plen. Mai exact, amendamentul 17 era format din două părți: prima parte era articolul 1 alineatul (5) din propunere, asupra căruia s-a ajuns la un acord în cadrul contactelor informale, deoarece există deja în legislația actuală, și a doua parte, asupra căreia s-a convenit să fie respinsă pentru a se ajunge la o soluție de compromis. Din greșeală, adunarea plenară a respins întregul amendament 17. Prin urmare, există o contradicție între intenția PE, exprimată în justificarea amendamentelor 17 și 20, și votul formal.

Inițial, s-a crezut că problema poate fi rezolvată printr-un corrigendum care să fie adoptat de către adunarea plenară a PE, ceea ce i-ar permite Consiliului să aprobe poziția PE fără amendamente, de vreme ce nu există un dezacord de fond. În februarie 2008, PE a informat Consiliul că această procedură nu poate fi urmată în acest caz.

În consecință, nu a mai fost posibil acordul la prima lectură, iar Consiliul a trebuit să adopte o poziție comună.

2.   Principalele modificări aduse propunerii Comisiei

Luând ca bază propunerea Comisiei, Consiliul a introdus câteva modificări.

Prin comparație cu propunerea Comisiei, textul asupra căruia a convenit Consiliul scutește statele membre care nu au sistem feroviar de obligația de a transpune și de a aplica prezenta directivă în ceea ce privește transportul feroviar.

Textul permite, de asemenea, statelor membre care nu au căi navigabile interioare sau ale căror căi navigabile interioare nu sunt legate cu cele ale altor state membre să nu aplice directiva în ceea ce privește transportul de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare.

Textul prevede în plus o perioadă de tranziție de până la doi ani pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei directive privind căile navigabile interioare, astfel încât statele membre să poată dispune de timp suficient pentru adaptarea dispozițiilor lor naționale referitoare la stabilirea cadrelor legale și formarea personalului.

Directiva va spori și mai mult siguranța transportului de mărfuri periculoase pentru toate cele trei tipuri de transport interior, va sprijini protecția mediului înconjurător și va facilita transportul de mărfuri periculoase și piața internă pentru operatorii de transport prin armonizarea condițiilor de transport; în plus, directiva oferă un bun exemplu pentru simplificarea legislației și pentru un cadru de reglementare ameliorat.

III.   AMENDAMENTE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN

Textul adoptat de Parlamentul European corespunde textului Consiliului, cu două excepții, care privesc doua omisiuni ale textului PE:

1.

Articolul 1, alineatul (5), astfel cum este explicat la 2.1.

2.

Articolul 8, alineatul (2) privind finanțarea traducerilor de către Comisie. Nu a existat nicio intenție de a exclude acest alineat din textul PE, deoarece considerentul 17, care este relevant, apare în text.

IV.   CONCLUZIE

Directiva propusă privind transportul interior al mărfurilor periculoase va reprezenta o contribuție foarte importantă la asigurarea siguranței și a securității transportului de mărfuri periculoase în Uniunea Europeană. Directiva propusă va simplifica și va actualiza normele actuale care reglementează mărfurile periculoase, extinzând în același timp domeniul de aplicare al normelor actuale prin includerea căilor navigabile interioare Astfel, directiva propusă va oferi un set unic și ușor accesibil de norme de reglementare a transportului intern al mărfurilor periculoase în Uniunea Europeană.


(1)  JO C 256, 27.10.2007, p. 44.

(2)  JO C 145, 30.6.2007, p. 5.